You are on page 1of 3

PILDA CU OAIA CEA PIERDUTĂ

mar i, 27 mai 2014 ț
Şi se apropiau de El toţi vameşii şi păcătoşii, ca să-L
asculte.
Şi fariseii şi cărturarii cârteau, icâ!d" #cesta primeşte la $i!e pe păcătoşi şi mă!â!că cu ei.
Şi a is către ei pilda aceasta, spu!â!d"
%are om di!tre voi, avâ!d o sută de oi şi pierâ!d di! ele u!a, !u lasă pe cele !ouăeci şi !ouă &!
pustie şi se duce după cea pierdută, pâ!ă ce o 'ăseşte(
Şi 'ăsi!d-o, o pu!e pe umerii săi, )ucurâ!du-se.
Şi sosi!d acasă, c*eamă priete!ii şi veci!ii, icâ!d le" +ucuraţi-vă cu mi!e, că am 'ăsit oaia cea
pierdută.
,ic vouă" %ă aşa şi &! cer va fi mai multă )ucurie pe!tru u! păcătos care se pocăieşte, decât de
!ouăeci şi !ouă de drepţi care !-au !evoie de pocăi!ţă -Luca 1., 1-7/.
0,ce pildă de iu)ire cerească este şi aceasta, cu oaia cea pierdută1 %ei mai mulţi creşti!i au o
credi!ţă pli!ă de frică şi de teamă, pe!tru u! 2um!eeu ce pedepseşte păcatul3 dar mieul
creşti!ismului !u e acesta, ci e u! 4â!tuitor %are $e apropie cu milă şi iu)ire de cei păcătoşi şi
um)lă să-i scoată di! pieire. 5isus 4â!tuitorul a ve!it pe pămâ!t, &mpli!i!d profeţia de la
prorocul 5saia" 62u*ul 2om!ului este peste 4i!e, că 2om!ul 4-a u!s să )i!e7vestesc săracilor,
4-a trimis să vi!dec pe cei cu i!ima dro)ită, să propovăduiesc celor ro)iţi slo)oire şi celor
pri!şi &! ră)oi, li)ertate89 -5saia :1, 1/. 6;iul omului a ve!it să caute şi să mâ!tuiască pe cel
pierdut8, aşa le-a răspu!s 5isus fariseilor ce cârteau că 6stă la u! loc cu cei păcătoşi8 -4atei 1<,
11/.
=! pilda cu oaia cea pierdută putem citi dra'ostea şi )u!ătatea 4â!tuitorului %are a ve!it să caute
şi să mâ!tuiască pe cel ce era pierdut. =! c*ipul omului care a lăsat cele !ouăeci şi !ouă de oi şi
a plecat să o caute pe cea pierdută, este 5isus, >ăstorul cel mare şi )u! %are caută oile cele
rătăcite, le &!toarce pe cele fu'ărite, le lea'ă pe cele cu picioarele frâ!te şi le &!tăreşte pe cele
sla)e9 -Eec. ?4, 1:/. 5isus este şi ai >ăstorul cel )u! %are um)lă !e&!cetat să !e scape di!
pierare.
=!tr-u! alt loc, 5isus a is" 6Eu su!t păstorul cel )u!9 oile 4ele ascultă de 'lasul 4eu9 Eu le
c*em pe !ume şi ele vi! după 4i!e şi Eu le dau viaţă veş!ică8 -5oa! 10/. 4i!u!at 'las1
4i!u!ată c*emare1 #sta ar fi pli!irea Eva!'*eliei şi pli!irea c*emărilor !oastre" a-L urma cu
toţii pe 5isus, >ăstorul cel mare, şi a asculta 'lasul Lui.
=!să vai, su!tem &!că departe de pli!irea acestei Eva!'*elii. Lumea e pli!ă şi ai de oi rătăcite.
2om!ul 5isus e şi ai >ăstorul %are 6caută oile cele rătăcite89 e >ăstorul fără de odi*!ă pâ!ă la
sfârşitul veacurilor. El caută şi strâ!'e mereu oi rătăcite.
2ra'ă cititorule1 >oate că şi eu, poate că şi tu su!tem !işte oi despri!se di! turma marelui >ăstor.
@e a &!şelat păcatul. Aai de !oi9 Bătăcim pri! păduri fioroase de fărădele'i9 #m dat pri!
păşu!i pli!e de 'ăl)eaă9 #m căut &! prăpăstii de pierare. 2ar, oricât de rătăciţi am fi,
2om!ul 5isus, >ăstorul cel )u!, e 'ata să !e scape şi să !e mâ!tuie.
0ricât de rătăcit, oricât de păcătos ai fi tu, dra'ă cititorule, află că 2om!ul te caută, 2om!ul te
stri'ă, 2om!ul um)lă să te scape di! pierare.
=! starea &! care te afli, poate că tu !u mai poţi face !imic pe!tru mâ!tuirea ta. Eşti o oaie rătăcită
care te-ai a'ăţat cu totul &! spi!ii patimilor rele9 Eşti căut &!tr-o prăpastie di! care !u te mai
poţi ridica9 Eşti rătăcit pri!tr o pădure de fărădele'i di! care si!'ur !u mai poţi ieşi. 2ar
mâ!tuirea ta &!cepe tocmai &! clipa câ!d afli şi simţi acest lucru" câ!d afli că si!'ur !u mai poţi
scăpa, câ!d afli şi simţi că &ţi tre)uie u! aCutor, câ!d afli că eşti pierdut şi &!cepi a stri'a să te
audă >ăstorul.
$tri'ă19 #tât se cere de la ti!e. $tri'ă di! adâ!cul sufletului tău după >ăstorul cel )u! şi
milostiv. %â!d păstorul &şi pierde o oaie, ce face( >leacă după ea peste câmpuri sau păduri şi,
opri!du-se ici şi colea, o stri'ă pe !ume şi aşteaptă răspu!sul ei9 0 stri'ă pe !ume şi-apoi
ascultă să audă stri'ătul ei de!ădăCduit. =! clipa câ!d oaia a răspu!s, ea este mâ!tuită3 păstorul
se &!dreaptă &!dată spre ea şi o scapă di! pierare.
#şa e şi mâ!tuirea ta, dra'ă cititorule. 5isus, >ăstorul cel )u!, te stri'ă pe !ume şi aşteaptă
răspu!sul tău de oaie rătăcită. De stri'ă aşa precum odi!ioară 2um!eeu l-a stri7'at &! 'rădi!a
Ede!ului pe #dam" 6#dame, u!de eşti(8, vrâ!d să treească &! el co!ştii!ţa păcătuirii sale.
#şa te stri'ă şi pe ti!e 5isus, >ăstorul cel mare, ca să treească &! ti!e cu!oşti!ţa stării tale cele
păcătoase. 2om!ul 5isus, >ăstorul cel )u!, te stri'ă pe !ume şi, &! faţa acestei stri'ări, tu tre)uie
să-ţi dai seama de starea ta păcătoasă3 tre)uie să-ţi dai seama că eşti &!tr-o stare de pierare di!
care !umai El te poate scăpa şi, dâ!du-ţi seama de aceasta, să răspu!i &!dată" 6#ici su!t,
2oam7!e9 Eu su!t oaia cea pierdută care am fu'it di! turma Da9 ;ie-Ei milă de mi!e, căci
su!t &!tr-o stare 'roavă9 4-am a'ăţat cu totul &! spi!ii patimilor şi !u mă pot eli)era9 $u!t
pli!ă de ră!i şi !u pot scăpa9 $u!t &!tr-o prăpastie fioroasă di! care !u pot ieşi9 Dremur de
frică şi su!t )ol!avă9 ;ie-Ei milă de mi!e, scapă-mă, căci mă pră7pădesc9
%â!d astfel răspu!i la c*emarea 2om!ului, 2om!ul &!dată aude stri'area ta şi, ca u! >ăstor )u!
şi milostiv, te scapă &!dată de pierare3 te ia pe umerii Lui, &ţi tă7măduieşte ră!ile şi te face iarăşi
o oaie di! turma Lui cea )i!ecuvâ!tată.
=!să, vai, câţi ascultă c*emarea marelui >ăstor( %âţi cer aCutorul Lui( 5a seama, dra'ă cititorule,
poate şi tu stai rătăcit pe u!deva, pri! atare pustiu de păcate9 5isus, mare7le >ăstor, te stri'ă pe
!ume, dar tu taci. De c*eamă !e&!cetat, dar tu !u răspu!i.
5ată-L peste dealuri pe )u!ul >ăstor. #lear'ă 'ră)it. %aută ceva cu or. >e ti!e te caută, dra'ă
suflete pierdut. 0 c*emare dulce pri! mu!ţi şi văi se aude. E 'lasul Lui. De caută pe ti!e, te
stri'ă pe ti!e, dra'ă suflete rătăcit &! pădurea păcatelor. 2e câ!d te tot stri'ă pe ti!e şi tu !-aui1
>ieirea te aşteaptă F şi tu taci( Lupii urlă &! apropiere F şi tu !u te &!fiori( Aulturii cu '*eare
lu!'i se rotesc deasupra ta F şi tu !u te &!'roeşti(
Gră)eşte-te, suflete pierdut, 'ră)eşte-te şi stri'ă-L &!dată pe marele >ăstor, să te afle şi să te
salvee pâ!ă !u-i prea târiu.
Şi, dacă ai scăpat, aCută-i şi pe alţii să scape1 0, câte oi rătăcesc mai pri! păduri, mai pri!tre
spi!i, mai pri! fu!d de prăpăstii1 ;ără !ici o călăuă, de foame c*i!uite um)lă, sărma!ele. Ae!iţi
să le aCutăm, de pieire, să scape19 Ae!iţi să le aducem la >ăstorul cel mare1 ;erice de cel ce
poate raporta" 60 oaie Ei-am adus, marele meu >ăstor9 #m 'ăsit-o păscâ!d &! locul pli! de
'ăl)eaa alcoolului şi a altor patimi rele9 E 'reu )ol!avă şi &i tre)uie tămăduirea Da8.
Rugăciune
Iisuse, Preabunul meu Păstor! Eu sunt oaia cea pierdută, din pilda Evangheliei. Eu sunt oaia
cea nebună care am fugit din turma Ta. Ah, în ce stare grozavă mă aflu! !am agă"at cu totul în
spinii păcatelor #i nu mă pot elibera. Am căzut într!o prăpastie fioroasă din care nu pot ie#i$
Aud lupii url%nd #i tremur de frică$ &unt plină de răni #i n!are cine mă lega$ &unt bolnavă #i
n!are cine mă tămădui$ 'ie!(i milă de mine, )oamne, căci mă prăpădesc. *eagă!mi rănile
cele suflete#ti #i mă ridică în bra"ele Tale. +idică!mă din pierzare #i mă du iară#i în turma Ta
cea scumpă. &coate!mă din gălbează #i mă du iară#i la pă#unea vie"ii.
Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă!mă, %ntuitorule, #i mă m%ntuie#te, ca să pot c%nta cu
psalmistul în toate zilele vie"ii c%ntarea m%ntuirii mele,
-)omnul mă pa#te #i nimic nu!mi va lipsi. *a loc de pă#une, acolo m!a sălă#luit. la apa odihnei
m!a hrănit, sufletul meu l!a întors/ 0Ps. 12, 3!24.
Preot Iosif Trifa, din 5)in pildele %ntuitorului5
6 Ed. a 7!a. 6 &ibiu, 8astea )omnului, 1999
>ostat de" $4.Editor H >ostat &! 2i! pildele 4â!tuitorului, 4editaţii, >r. 5osif Drifa,
Bu'ăciu!e