You are on page 1of 19

IV GRUPA OTROVA

prof. dr Biljana Antonijević
IV GRUPA OTROVA
“Biljni i sintetski otrovi”
IZDVAJAJU SE ORGANSKIM RASTVARAČIMA
Stas-ova metoda, 1850. god., PRINCIPI:

1. Alkaloidi sa kiselinama grade soli rastvorljive u vodi
2. Iz soli alkaloida dejstvom baza oslobađa se alkaloid baza
3. Alkaloid baza se rastvara u organskim rastvaračima
Stas-ova metoda
1 vol uzorak + vinska kis. + 2 vol conc. etanol
vodeno kupatilo, 60
0
C
Alkoholni filtrat
vakuum uparavanje
filtriranje
Alkoholni filtrat
vakuum uparavanje
Sirupasta masa (alkaloid-tartarat)
H
2
O, NaHCO
3
ETAR
Etarni ekstrakt (alkaloid-baza)
Ekstrakt nedovoljne čistoće!
Stas-Otto-Ogier-Kohn-Abrest
1 vol uzorak + vinska kis. + 2 vol 90% etanol
vodeno kupatilo, 60
0
C, 12 h
filtriranje, presovanje
Alkoholni filtrat
vakuum destilacija, 40
0
C
Sirupasta masa
95% etanol (80%)
filtriranje
2x
vakuum destilacija
Sirupasta masa
95% etanol (80%)
filtriranje, vakuum destilacija
Sirupasta masa
100% etanol, filtriranje
3-4x
Alkoholni filtrat
100 ml H
2
O, vakuum destilacija
Vodeni, kiseo rastvor
Vodeni, kiseo rastvor
petroletar, ekstrakcija, 3-4x
vodeni, kiseo rastvor
etar, 3x
kiselo-etarni ekstrakt
kisele supst.
neutralne supst.
heterozidi
kolhicin
vodeni, kiseo rastvor
1) etar
2) NaHCO
3
3x
alkalno-etarni ekstrakt
vodeni, alkalni rastvor
zagrevanje, 50
0
C
hloroform, 3x
alkalno-hloroformni ekstrakt
Prečišćavanje, kiselo-etarni ekstrakt
etanol, H
2
0 (1v:1v)
bazni olovo acetat, filtriranje
filtrat
dil. H
2
SO
4
, filtriranje

filtrat
etar, 3x
Prečišćen
kiselo-etarni ekstrakt
identifikacija otrova
Prečišćavanje, alkalno-etarni ekstrakt
uparavanje do suva,
topla dil. HCl
etar, 3x
vodeni, kiseo rastvor
1. etar
2. NaHCO
3
3x
Prečišćen
alkalno-etarni ekstrakt
identifikacija otrova
Prečišćavanje, alkalno-hloroformni ekstrakt
uparavanje do suva,
topla dil. HCl
hloroform, 3x
vodeni, kiseo rastvor
1. hloroform
2. NaHCO
3
3x
Prečišćen
alkalno-hloroformni ekstrakt
identifikacija otrova
Priprema biološkog materijala
Cilj:
•Dobijanje otrova u što čistijem obliku
•Ukoncentrisavanje
Podela otrova prema metodi pripreme:
•Isparljive organske i neorg. supstance (destilacija)
•Neisparljive organske supstance (ekstrakcija)
•Organske i neorganske supst., posebno anjoni (dijaliza)
•Metali (mineralizacija)
Izbor metodologije zavisi od:
Vrste toksikološke analize
Fizičko hemijskih osobina supstance
Prirode materijala u kome se istražuje
Izbor postupka kao odgovor na pitanja:

Da li se očekuju letalne, toksične ili terapijske koncentr.?

Da li se istraž. odnosi na primarnu supst. i/ili metabolite ?

Da li je dovoljno identifikovati grupu jedinjenja?

Koja je količina i tip materijala uzetog za analizu?

Koji je otrov u pitanju?

Za koje je vreme potrebno izdati rezultat?

Kakva je opremljenost laboratorije?
“Minimalni set” analitičkih podataka
Baza podataka o otrovima/lekovima
•Mogućnost ekstrakcije iz vodene faze
•Mogućnost deproteinizacije
•Tačka mržnjenja
•Retencioni faktor (standardni sistemi)
•Retencioni indeks (standardni sistemi)
•R-je sa standardnim detekcionim reagensima
•UV maksimume (0,1 M HCl, 0,1 M NaOH, metanol, etanol)
•IR spektre
•...
Izolacija neisparljivih organskih materija

1.Deproteinizacija 2.Ekstrakcija

Sredstva za deproteinizaciju:
Etanol, aceton, HCl, HClO
4
, trihlorsirć. kis., volframova kis.,
Na-volframat, amonijum sulfat, Cu (II) sulfat, uranil nitrat,
AlCl
3
, acetonitril
Aceton (b-blokatori)
Vinska kis.:aceton (barbiturati)
Etanol:aceton (glikozidi)
Aceton:n-heptan (organohlorni insekticidi)

Toplota

Enzimska deproteinizacija
(pepsin, tripsin, enterokinaze, lipaze)

Ekstrakcija
Princip
Kiseli medijum
Nejonizovana supst.
Rastv. u org. rastv.
Baza (OH
-
)
HA H
2
O + A
-

Kiselina (H
+
)

Bazni medijum
Jonizovana supst.
Rastvorljiv u vodi
Direktna ekstrakcija
•Velika brzina
•Velika efikasnost regeneracije analita
•Mala specifičnost usled koekstrakcije
Ekstrakcija (urin i želudačni sadržaj)
B
NaOH
Hloroform
K
H
2
SO
4
Hloroform
NaOH
Hloroform (odbaciti)
H
2
SO
4
Hloroform
H
2
SO
4
Hloroform (odbaciti)
NaOH
Hloroform
Želudačni
sadržaj
Urin
Rastvarač

Indeks
polariteta

Pentan
Ciklopentan
Heptan
Heksan
Petroletar
Cikloheksan
Ugljentetrahlorid
Toluen
Benzen
Etar
Metilenhlorid
Butanol-1
Izobutilalkohol
Hloroform
Etilacetat
Aceton
Metanol
Piridin
Acetonitril
Dimetilsulfoksid


~ 0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
1,6
2,4
2,7
2,8
3,1
3,9
~ 4,0
4,1
4,4
5,1
5,1
5,3
5,8
7,2

Indeks polariteta rastvarača


Uzorak (plazma)
K, B, N
1. Dodati bazu
2. Dodati rastvarač
Vodena faza
K (jonizovan)
1. Dodati višak kis.
2. Dodati rastvarač
Vodena faza
odbaciti
K
Organska faza
Organska faza
B, N
1. Dodati kis.
Organska faza
N
B (jonizovan)
Vodena faza
1. Dodati višak baze
2. Dodati rastvarač
B
Organska faza
Vodena faza
odbaciti
Tečno-čvrsta ekstrakcija
SPE (Solid Phase Extraction)
•Brzina i ekonomičnost (ne zahteva primenu višekomponentnih
pufera, skupih rastvarača i reagenasa)
•Veći prinos (min. transfer uzorka) i čistoća analita
•Osetljivost, specifičnost, selektivnost
•Ne zahteva posebnu predpripremu uzorka
•Nema problema emulzije
•Jednostavnost upotrebe
•Smanjen kontakt sa štetnim materijama (min. isparavanja)
•Lakše se uklanja otpad
•Mogućnost uključivanja u proces automatizacije

HLB
®
, MCX
®
, MAX
®
, XAD-2
®