You are on page 1of 3

DANH SCH HC VIN K22 CAO HC TON (2012 - 2014)

TRNG HSPHN NG K CHM THI I HC NM 2014


TT

H v tn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Phm Hu An
Giang Cng Bo
on Vn nh
Hong Quc nh
Nguyn Th Thu Huyn
Phm Tng Lm
Nguyn Th Phng
Nguyn Vn Tho
o Vn Thy
Phm Ngc Tng
Ng Th Thu Hin
Trnh Th Thu Hin
V Quc Hiu
ng Th L
Dng Minh Nhun
Chu Hi Quang
Nguyn Th Phng Tho
Phm Quang Thinh
Th Huyn Trang
L Vn Tun
Phm Th Vn Anh
L Th Ha Bnh
Phan Th Kim Chi
Nguyn Tuyt Chinh
Chu Thanh Dng
Phm ng Hi
Nguyn Th Ho
Bi Th Thu Hin
Nguyn Thanh Ha
L Th Thu Hoi
Nguyn Th Hng Hu
Th Nhn
Trn Th Nhung
Th Phng
Phm Th Thu
Hong Th Thy
Phm Huyn Trang
Don Th Kim Dung
Bi Th Nhung Hi

Gii
tnh
Nam
Nam
Nam
Nam
N
Nam
N
Nam
Nam
Nam
N
N
Nam
N
Nam
Nam
N
Nam
N
Nam
N
N
N
N
Nam
Nam
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Ngy sinh

CN

01 - 09 - 1989
01 - 11 - 1987
08 - 03 - 1988
23 - 01 - 1978
20 - 08 - 1987
19 - 05 - 1987
04 - 05 - 1990
24 - 10 - 1982
18 - 11 - 1983
18 - 05 - 1987
20 - 10 - 1982
20 - 10 - 1990
06 - 03 - 1980
20 - 07 - 1990
12 - 11 - 1987
26 - 10 - 1981
24 - 04 - 1990
06 - 10 - 1983
10 - 08 - 1987
17 - 07 - 1987
02 - 09 - 1990
02 - 07 - 1980
27 - 03 - 1989
06 - 11 - 1983
02 - 08 - 1985
10 - 10 - 1988
10 - 01 - 1989
16 - 06 - 1990
20 - 11 - 1988
11 - 05 - 1986
22 - 12 - 1988
20 - 05 - 1979
27 - 12 - 1987
26 - 06 - 1988
07 - 01 - 1989
25 - 07 - 1986
18 - 09 - 1989
05 - 04 - 1987
05 - 08 - 1980

01696.842.176
0985.808.249
0974.766.711
0972.175.482
01626.349.829
0973.599.160
0973.840.188
0982.150.439
0977.099.727
0914.748.166
0982.282.010
01689.932.184
0984.009.422
0989.244.260
0978.973.152
0943.564.001
0982.684.066
0988.541.397
0948.785.736
0987.253.257
0983.905.237
0978.430.363
01684.375.257
0945.057.732
0975.097.658
0985.338.734
0972.357.173
01689.979.640
0903.268.577
0986.336.133
01692.263.655
01686.462.688
0986.765.106
0977.705.326
0973.457.092
0988.137.663
0972.819.568
01682.201.591
0974.639.785

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
HHTP
HHTP
HHTP
HHTP
HHTP
HHTP
HHTP
HHTP
HHTP
HHTP
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
PPDH
LTXS
LTXS

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Trn Th Hi
Cao Th Hin
Th Thanh Huyn
Nguyn Th Loan
Nguyn Th Luyn
Nguyn Th Nga
Nguyn Vn Phng
o Th Bch Qunh
Ninh Th Sen
Khng Vn Thnh
Nguyn Vn Thnh
o Th Tip
Nguyn Th Kiu Trang
Phm Thanh T
Ng Th Ti
Phm Th Tuyn
Th Lan Anh
V Thanh H
Nguyn Thu H
Nguyn Th Hng
Phm Cng Hoan
Nguyn Ngc Hng
Phm Vn Huy
Bi Th Mai
Nguyn Trn Thng
Ng Thng Thanh
Nguyn Th Tho
V Vn Thc
Nguyn Th Trang
Trn Duy Tun
Ng Minh Tun
m Th Lan Anh
Ni Th Cc
H Th Dinh
Lng Th M Dung
Lng Th Ho
Trn Th Hon
Trn Vn Hng
Lng Th Thy Linh
Bi Minh Quang
Nguyn Th Hng Thm
o Th Huyn Thng
Nguyn Th Huyn Trang
Trn Quang Vinh

N
N
N
N
N
N
Nam
N
N
Nam
Nam
N
N
Nam
N
N
N
N
N
N
Nam
N
Nam
N
Nam
N
N
Nam
N
Nam
Nam
N
N
N
N
N
N
Nam
N
Nam
N
N
N
Nam

04 - 10 - 1988
10 - 02 - 1988
16 - 08 - 1987
16 - 08 -1989
20 - 01 - 1990
18 - 03 - 1988
15 - 05 - 1988
10 - 08 - 1979
25 - 05 - 1990
07 - 06 - 1985
09 - 05 - 1987
10 - 06 - 1987
03 - 05 - 1987
30 - 04 - 1982
09 - 06 - 1989
13 - 09 - 1990
29 - 11 - 1990
27 - 04 - 1988
13 - 07 - 1984
30 - 05 - 1990
13 - 03 - 1984
17 - 12 - 1989
15 - 06 - 1984
23 - 08 - 1989
26 - 05 - 1984
23 - 05 - 1989
01 - 09 - 1989
23 - 12 - 1988
29 - 09 - 1989
19 - 04 - 1984
05 - 11 - 1990
12 - 09 - 1990
12 - 10 - 1988
26 - 08 - 1989
15 - 07 - 1990
17 - 01 - 1989
28 - 10 - 1988
12 - 09 - 1988
11 - 11 - 1988
12 - 06 - 1989
25 - 10 - 1988
10 - 08 - 1990
20 - 12 - 1985
06 - 05 - 1985

01677.495.693
0979.341.915
0986.104.079
0983.371.431
01636.848.862
01656.080.550
0982.380.316
0949.807.666
0979.572.433
0976.693.171
0974.457.909
0979.773.356
0974.951.908
0977.661.710
0975.529.643
0973.440.162
0973.673.540
0904.715.274
0984.914.692
0974.488.706
0972.952.128
0943.422.328
0988.359.686
01685.323.638
0988.950.030
0904.885.191
01644.633.563
01692.423.930
0934.234.449
0944.559.965
01658.644.341
0979.354.002
0973.337.693
0982.854.764
01689.931.256
01683.183.229
01665.508.916
01684.150.768
0989.884.161
01693.482.428
0927.222.586
0979.498.232
0945.753.131
0976.887.689

LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
LTXS
GTH
GTH
GTH
GTH
GTH
GTH
GTH
GTH
GTH
GTH
GTH
GTH
GTH
GTH
GTH
PTVP
PTVP
PTVP
PTVP
PTVP
PTVP
PTVP
PTVP
PTVP
PTVP
PTVP
PTVP
PTVP

H Ni, ngy 28 - 05 - 2014