You are on page 1of 43

FORMULARE

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
PENTRU OBIECTIVELE:
Refacere zid sprijin pe N !"B #$ %&'(( s)an*a
Refacere zid sprijin pe N !"B #$ +&,"( s)an*a
Refacere zid sprijin pe N !"B #$ "&%"( s)an*a
Formular nr. 1
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE privind situaia personal! a operatorului economic
"u#semnatul$ .............. repre%entant &mputernicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) &n calitate de candidat/o'ertant/o'ertant asociat/ter susin!tor al
candidatului/o'ertantului$ declar pe propria r!spundere$ su# sanciunea e(cluderii din procedura de
ac)i%iie pu#lic! *i su# sanciunile aplica#ile 'aptei de 'als &n acte pu#lice$ c! nu m! a'lu &n situaia
prev!%ut! la art. 1+, din Ordonana de -r.en! a /uvernului nr.01/2,,3 privind atri#uirea
contractelor de ac)i%iie pu#lic!$ a contractelor de concesiune de lucr!ri pu#lice *i a contractelor de
concesiune de servicii$ cu modi'ic!rile *i complet!rile ulterioare$ apro#at! prin Le.ea nr. 004/2,,3$
respectiv &n ultimii 5 ani nu am 'ost condamnat prin )ot!r6re de'initiv! a unei instane 7udec!tore*ti
pentru participarea la activit!i ale unei or.ani%aii criminale$ pentru corupie$ 'raud! *i/sau sp!lare
de #ani.
"u#semnatul declar c! in'ormaiile 'urni%ate sunt complete *i corecte &n 'iecare detaliu *i
&nele. c! autoritatea contractant! are dreptul de a solicita$ &n scopul veri'ic!rii *i con'irm!rii
declaraiilor$ orice documente doveditoare de care dispun.
"u#semnatul$ ................................. repre%entant &mputernicit al ............. (denumirea
operatorului economic), &n calitate de candidat/o'ertant/o'ertant asociat/ter susin!tor al
candidatului/o'ertantului$ la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atri#uirea
contractului de ac)i%iie pu#lic! av6nd ca o#iect ....................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrării), codul C89 .............$ la data de ................ (%i/luna/an)$ or.ani%at! de ............
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria r!spundere c!:
a) nu sunt &n stare de 'aliment ca urmare a )otar6rii pronuntate de 7udecatorul;sindic<
#)......................................................................................mi;am &ndeplinit o#li.aiile de
plat! a impo%itelor$ ta(elor *i contri#uiilor de asi.ur!ri sociale c!tre #u.etele componente ale
#u.etului .eneral consolidat$ &n con'ormitate cu prevederile le.ale &n vi.oare &n Rom6nia sau &n ara
&n care sunt sta#ilit pana la data solicitat!<
c)...................................................................................... &n ultimii 2 ani$ am &ndeplinit
inte.ral o#li.aiile contractuale *i nu am produs .rave pre7udicii #ene'iciarilor<
d) nu am 'ost condamnat$ &n ultimii 0 ani$ prin )ot!r6rea de'initiv! a unei instane
7udec!tore*ti$ pentru o 'apt! care a adus atin.ere eticii pro'esionale sau pentru comiterea unei .re*eli
&n materie pro'esional!.
"u#semnatul declar c! in'ormaiile 'urni%ate sunt complete *i corecte &n 'iecare detaliu *i
&nele. ca autoritatea contractant! are dreptul de a solicita$ &n scopul veri'ic!rii *i con'irm!rii
declaraiilor$ orice documente doveditoare de care dispun.
=nele. ca &n ca%ul &n care aceast! declaraie nu este con'orm! cu realitatea sunt pasi#il de
&nc!lcarea prevederilor le.islaiei penale privind 'alsul &n declaraii.
Data complet!rii
Operator economic$
.................................
(semnătură autorizată)
Formular nr. 2
Operator economic
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumirea/numele)
ECLARATIE
PRIVIN CALITATEA E PARTICIPANT LA PROCEURA
1. "u#semnatul$ repre%entant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului
economic)$ declar pe propria raspundere$ su# sanctiunile aplicate 'aptei de 'als in acte pu#lice$ ca$ la
procedura pentru atri#uirea contractului de ac)i%itie pu#lica ............... (se mentionea%a procedura)$
avand ca o#iect ................. (denumirea produsului$ serviciului sau lucrarii si codul C89)$ la data
de ....... (%i/luna/an)$ or.ani%ata de ....................... (denumirea autoritatii contractante)$ particip si
depun o'erta:
? @ in nume propriu<
? @ ca asociat in cadrul asociatiei ..............................<
? @ ca su#contractant al .........................................<
("e #i'ea%a optiunea corespun%atoare)
2. "u#semnatul declar ca:
? @ nu sunt mem#ru al niciunui .rup sau retele de operatori economici<
? @ sunt mem#ru in .rupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o pre%int in ane(a.
("e #i'ea%a optiunea corespun%atoare)
0. "u#semnatul declar ca voi in'orma imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modi'icari in pre%enta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atri#uire a
contractului de ac)i%itie pu#lica sau$ in ca%ul in care vom 'i desemnati casti.atori$ pe parcursul
derularii contractului de ac)i%itie pu#lica.
1. De asemenea$ declar ca in'ormatiile 'urni%ate sunt complete si corecte in 'iecare detaliu si
intele. ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita$ in scopul veri'icarii si con'irmarii
declaratiilor$ situatiilor si documentelor care insotesc o'erta$ orice in'ormatii suplimentare in scopul
veri'icarii datelor din pre%enta declaratie.
5. "u#semnatul autori%e% prin pre%enta orice institutie$ societate comerciala$ #anca$ alte
persoane 7uridice sa 'urni%e%e in'ormatii repre%entantilor autori%ati ai ................ (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect te)nic si 'inanciar in le.atura cu activitatea noastra.
Operator economic$
..........................................
(semnatura autori%ata)
Formular nr. 0
OFERAABA-L
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumirea/numele)
INFORMATII -ENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul 'iscal:
0. Adresa sediului central:
1. Aele'on:
Fa(:
E;mail:
5. Certi'icatul de inmatriculare/inre.istrare >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
3. O#iectul de activitate$ pe domenii: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
4. Cirourile 'ilialelor/sucursalelor locale$ daca este ca%ul: >>>>>>>>>>>>>>>>>
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
+. 8rincipala piata a a'acerilor:
D. Ci'ra de a'aceri pe ultimii 0 ani:
Ci'ra de a'aceri anual!
2,,4 2,,+ 2,,D
lei euro lei euro lei euro
AOAAL (lei/euro)
EEDIA
AB-ALF
(lei/euro)
O'ertant$
>>>>>>>>>>>>>>>
(semnatura autorizata)
Formular nr. 1
Operator economic
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumirea/numele)
ECLARATIE
PRIVIN UTILA.ELE/ INSTALATIILE/ EC0IPAMENTELE TE0NICE E CARE
ISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INEPLINIREA CORESPUN1ATOARE
A CONTRACTULUI E LUCRARI
"u#semnatul$ repre%entant imputernicit al ........................................................
............. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/o'ertantului)$ declar pe propria raspundere$
su# sanctiunile aplicate 'aptei de 'als in acte pu#lice$ ca datele pre%entate in ta#elul ane(at sunt reale.
"u#semnatul declar ca in'ormatiile 'urni%ate sunt complete si corecte in 'iecare detaliu si
intele. ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita$ in scopul veri'icarii si con'irmarii
declaratiilor$ situatiilor si documentelor care insotesc o'erta$ orice in'ormatii suplimentare in scopul
veri'icarii datelor din pre%enta declaratie.
"u#semnatul autori%e% prin pre%enta orice institutie$ societate comerciala$ #anca$ alte
persoane 7uridice sa 'urni%e%e in'ormatii repre%entantilor autori%ati ai ................... (denumirea si
adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect te)nic si 'inanciar in le.atura cu activitatea
noastra.
Operator economic$
........................
(semnatura autori%ata)
LI"AA
cuprin%and utila7ele$ instalatiile si ec)ipamentele te)nice
Br.
crt.
Denumire utila7/ec)ipament/
instalatie
-E Cantitate
Form! de deinere
8roprietate =n c)irie
Operator economic$
....................................
(semnatura autori%ata)
Formular nr. 5/1
Operator economic
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumirea/numele)
ECLARATIE
PRIVIN EFECTIVUL MEIU ANUAL AL PERSONALULUI AN-A.AT SI
AL CARELOR E CONUCERE
"u#semnatul$ repre%entant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/o'ertantului)$ declar pe propria raspundere$ su# sanctiunile aplicate 'aptei
de 'als in acte pu#lice$ ca datele pre%entate in ta#elul ane(at sunt reale.
"u#semnatul declar ca in'ormatiile 'urni%ate sunt complete si corecte in 'iecare detaliu si
intele. ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita$ in scopul veri'icarii si con'irmarii
declaratiilor$ situatiilor si documentelor care insotesc o'erta$ orice in'ormatii suplimentare in scopul
veri'icarii datelor din pre%enta declaratie.
"u#semnatul autori%e% prin pre%enta orice institutie$ societate comerciala$ #anca$ alte
persoane 7uridice sa 'urni%e%e in'ormatii repre%entantilor autori%ati ai ................... (denumirea si
adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect te)nic si 'inanciar in le.atura cu activitatea
noastra.
Anul 1 Anul 2 Anul 0
8ersonal an.a7at
Din care personal de conducere
Data completarii ...................
Operator economic$
........................
(semnatura autori%ata)
Formular nr. 5/2
Operator economic
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumirea/numele)
ECLARATIE PRIVIN
PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECU2IA LUCR3RILOR
"u#semnatul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>$ Director /eneral al .......................
(denumirea operatorului economic) declar pe propria r!spundere c! pentru lucrarea
G>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>G voi 'olosi urm!torul personal:
Br.
crt.
F-BCŢIA
B-EELE si
8REB-EELE
"tudiile se
specialitate
9ec)imea &n
specialitate
(ani)
, 1 2 0 1
1
2
0
1
5
3
COORDOBAAOR
8ROIECA CFD8
HEF 8-BCA DE
L-CR- CFD8
RE"8OB"ACIL
AEIBIC C-
EJEC-ŢIA
RE"8OB"ACIL
COBAROL-L
CALIAAAII
RE"8OB"ACIL C-
8ROAECAIA
EEDI-L-I
RE"8OB"ACIL C-
"ABAAAAEA "I
"EC-RIAAAEA "I
E-BCII

Operator economic,
…………………
(semnătura autorizată )
Ane4ez la declaratie C9;urile personalului responsa#il pentru indeplinirea contractului de
ac)i%itie pu#lica.
Formular nr. 3/1
Operator economic
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumirea/numele)
ECLARATIE
PRIVIN LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII " ANI
"u#semnatul$ repre%entant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/o'ertantului)$ declar pe propria raspundere$ su# sanctiunile aplicate 'aptei de 'als in acte
pu#lice$ ca datele pre%entate in ta#elul ane(at sunt reale.
"u#semnatul declar ca in'ormatiile 'urni%ate sunt complete si corecte in 'iecare detaliu si
intele. ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita$ in scopul veri'icarii si con'irmarii
declaratiilor$ situatiilor si documentelor care insotesc o'erta$ orice in'ormatii suplimentare in scopul
veri'icarii datelor din pre%enta declaratie.
"u#semnatul autori%e% prin pre%enta orice institutie$ societate comerciala$ #anca$ alte
persoane 7uridice sa 'urni%e%e in'ormatii repre%entantilor autori%ati ai ............. (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect te)nic si 'inanciar in le.atura cu activitatea noastra.
Operator economic$
........................
(semnatura autori%ata)
Br.
crt.
O#iectul
contractului
Codul
C89
Denumirea/
numele
#ene'iciarul
ui/ clientului
Adresa
Calitatea
e(ecutantului
K)
8reul total
al
contractului
8rocent
e(ecutat
(L)
Cantitatea
(-E)
8erioada de
derulare a
contractului
KK)
, 1 2 0 1 5 3 4 +
1.
2.
0.
1.
Operator economic$
.......................
(semnatura autori%ata)
>>>>>>>>>>>>>
K) "e preci%ea%a calitatea in care a participat la indeplinirea contractului$ care poate 'i de:
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)< contractant asociat< su#contractant.
KK) "e va preci%a data de incepere si de 'inali%are a contractului.
Formular nr. 3/2
Operator economic
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumirea/numele)
ECLARA2IE
PRIVIN LISTA PRINCIPALELOR
PREST3RI E SERVICII E PROIECTARE 5N ULTIMII + ANI
"u#semnatul$ repre%entant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/o'ertantului)$ declar pe propria raspundere$ su# sanctiunile aplicate 'aptei de 'als in acte
pu#lice$ ca datele pre%entate in ta#elul ane(at sunt reale.
"u#semnatul declar ca in'ormatiile 'urni%ate sunt complete si corecte in 'iecare detaliu si
intele. ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita$ in scopul veri'icarii si con'irmarii
declaratiilor$ situatiilor si documentelor care insotesc o'erta$ orice in'ormatii suplimentare in scopul
veri'icarii datelor din pre%enta declaratie.
"u#semnatul autori%e% prin pre%enta orice institutie$ societate comerciala$ #anca$ alte
persoane 7uridice sa 'urni%e%e in'ormatii repre%entantilor autori%ati ai ............... (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect te)nic si 'inanciar in le.atura cu activitatea noastra.
Operator economic$
........................
(semnatura autori%ata)
Br.
crt.
O#iectul
contractului
Codul
C89
Denumirea/ numele
#ene'iciarului/
clientului
Adresa
Calitatea
prestatorului
K)
8reul total
al
contractul
ui
8rocent
&ndeplinit
de
prestator
(L)
Cantitat
ea (-E)
8erioada de
derulare a
contractului
KK)
, 1 2 0 1 5 3 4 +
1.
2.
0.
1.
Operator economic$
........................
(semnatura autori%ata)
K)"e preci%ea%! calitatea &n care a participat la &ndeplinirea contractului$ care poate 'i de: contractant
unic sau contractant conduc!tor (lider de asociaie)< contractant asociat< su#contractant.
KK) "e va preci%a data de &ncepere *i de 'inali%are a prest!rii.
Ter6 s7s6in8)9r financiar
::::::::::::::::::::::::::
(denumirea) AN-A.AMENT
pri;ind s7s6inerea financiar8
a o'ertantului/candidatului/.rupului de operatori economici
C!tre$ ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atri#uirea contractului de G8ROIECAARE "I EJEC-AIE
L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere
%id spri7in pe DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO$
noi .......................................................................(denumirea terţului susţinător financiar)$ av6nd
sediul &nre.istrat la ......................................................... (adresa terţului susţinător financiar)$ ne
o#li.!m$ &n mod 'erm$ necondiionat *i irevoca#il$ s! punem la
dispo%iia ................................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici) toate resursele 'inanciare necesare pentru &ndeplinirea inte.ral! *i la termen a tuturor
o#li.aiilor asumate de acesta/ace*tia con'orm o'ertei pre%entate *i contractului de ac)i%iie pu#lic!
ce urmea%! a 'i &nc)eiat &ntre o'ertant *i autoritatea contractant!.
Acordarea susinerii 'inanciare nu implic! alte costuri pentru ac)i%itor$ cu e(cepia celor care au 'ost
incluse &n propunerea 'inanciar!.
=n acest sens$ ne o#li.!m &n mod 'erm$ necondiionat *i irevoca#il$ s! punem la
dispo%iia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma
de .................................................................. (valoarea total!/parial! din propunerea 'inanciar!)$
necesar! pentru &ndeplinirea inte.ral!$ re.lementar! *i la termen a contractului de ac)i%iie pu#lic!.
Boi$ ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declar!m c!
&nele.em s! r!spundem 'a! de autoritatea contractant! pentru nee(ecutarea oric!rei o#li.aii
asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici)$ &n #a%a contractului de ac)i%iie
pu#lic! *i pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a
primit susinerea 'inanciar! con'orm pre%entului an.a7ament$ renun6nd &n acest sens$ de'initiv *i
irevoca#il$ la invocarea #ene'iciului de divi%iune sau discuiune.
Boi$ ..................... (denumirea terţului susţinător financiar)$ declar!m c! &nele.em s!
renunam de'initiv *i irevoca#il la dreptul de a invoca orice e(cepie de nee(ecutare$ at6t 'a! de
autoritatea contractant!$ c6t *i 'a! de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care
ar putea conduce la nee(ecutarea$ parial! sau total!$ sau la e(ecutarea cu &nt6r%iere sau &n mod
necorespun%!tor a o#li.aiilor asumate de noi prin pre%entul an.a7ament.
Boi$.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declar!m c! &nele.em
s! r!spundem pentru pre7udiciile cau%ate autorit!ii contractante ca urmare a nerespect!rii o#li.aiilor
prev!%ute &n an.a7ament.
8re%entul repre%int! an.a7amentul nostru 'erm &nc)eiat &n con'ormitate cu prevederile art.1+3
alin.(2) din O-/ nr.01/2,,3 cu modi'ic!rile *i complet!rile ulterioare$ care d! dreptul autorit!ii
contractante de a solicita$ &n mod le.itim$ &ndeplinirea de c!tre noi a anumitor o#li.aii care decur.
din susinerea 'inanciar! acordat! .............................................................. (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data complet!rii$ Aer susin!tor$
(semnătură autorizată)
Ter6 s7s6in8)9r )e<nic =i pr9fesi9na>
:::::::::::::::::::::::::
(denumirea)
AN-A.AMENT
pri;ind s7s6inerea )e<nica si pr9fesi9na>8
a 9fer)an)7>7i?candida)7>7i?*r7p7>7i de 9pera)9ri ec9n9$ici
C!tre$ ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atri#uirea contractului G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI
8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe
DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO/
noi .................................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)$ av6nd
sediul &nre.istrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional)$ ne o#li.!m$ &n
mod 'erm$ necondiionat *i irevoca#il$ s! punem la dispo%iia.............. (denumirea
ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele te)nice *i pro'esionale necesare pentru
&ndeplinirea inte.ral! *i la termen a tuturor o#li.aiilor asumate de acesta/ace*tia$ con'orm o'ertei
pre%entate *i contractului de ac)i%iie pu#lic! ce urmea%! a 'i &nc)eiat &ntre o'ertant *i autoritatea
contractant!.
Acordarea susinerii te)nice *i pro'esionale nu implic! alte costuri pentru ac)i%itor$ cu
e(cepia celor care au 'ost incluse &n propunerea 'inanciar!.
=n acest sens$ ne o#li.!m &n mod 'erm$ necondiionat *i irevoca#il$ s! punem la dispo%iia
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele te)nice
*i/sau pro'esionale de ................................................
..................................................................necesar! pentru &ndeplinirea inte.ral!$ re.lementar! *i la
termen a contractului de ac)i%iie pu#lic!.
Boi$ ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar!m c!
&nele.em s! r!spundem$ &n mod necondiionat$ 'a! de autoritatea contractant! pentru nee(ecutarea
oric!rei o#li.aii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori
economici)$ &n #a%a contractului de ac)i%iie pu#lic!$ *i pentru care ................ (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea te)nic! *i pro'esional!
con'orm pre%entului an.a7ament$ renun6nd &n acest sens$ de'initiv *i irevoca#il$ la invocarea
#ene'iciului de divi%iune sau discuiune.
Boi$ .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar!m ca
&nele.em s! renun!m de'initiv *i irevoca#il la dreptul de a invoca orice e(cepie de nee(ecutare$
at6t 'a! de autoritatea contractant!$ c6t *i 'a! de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi),
care ar putea conduce la nee(ecutarea$ parial! sau total!$ sau la e(ecutarea cu &nt6r%iere sau &n mod
necorespun%!tor a o#li.aiilor asumate de noi prin pre%entul an.a7ament.
Boi$.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar!m
c! &nele.em s! r!spundem pentru pre7udiciile cau%ate autorit!ii contractante ca urmare a
nerespect!rii o#li.aiilor prev!%ute &n an.a7ament.
8re%entul repre%int! an.a7amentul nostru 'erm &nc)eiat &n con'ormitate cu prevederile art.1D,
alin.(2) din O-/ nr.01/2,,3 cu modi'ic!rile *i complet!rile ulterioare$ care d! dreptul autorit!ii
contractante de a solicita$ &n mod le.itim$ &ndeplinirea de c!tre noi a anumitor o#li.aii care decur.
din susinerea te)nic! *i pro'esional! acordat! .............................................................. (denumirea
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).
Data complet!rii$ Aer susin!tor$
........................... .....................
(semnătură autorizată)
Ter6 s7s6in8)9r )e<nic =i pr9fesi9na>
::::::::::::::::::::::::::
(denumirea)
ec>ara6ie )er6 s7s6in8)9r )e<nic =i pr9fesi9na>
"u#semnatul$ repre%entant &mputernicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi
profesional), declar pe propria r!spundere$ su# sanciunile aplica#ile 'aptei de 'als &n acte pu#lice$ c!
datele pre%entate &n ta#elul ane(at privind lo.istica$ utila7ele$ instalaiile$ ec)ipamentele te)nice de
care dispun *i care urmea%! a 'i 'olosite e'ectiv pentru &ndeplinirea contractului de ac)i%iie pu#lic!
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 5N25, stan.aO sunt reale.
Declar de asemenea c! vom disponi#ili%a aceste resurse necondiionat$ &n 'uncie de
necesit!ile care vor ap!rea pe parcursul &ndeplinirii contractului de ac)i%iie pu#lic! av6nd ca
o#iect..........................................................( oiectul contractului).
LISTA
privind lo.istica$ utila7ele$ instalaiile *i ec)ipamentele te)nice a'late &n dotare si care urmea%! a 'i
e'ectiv 'olosite pentru &ndeplinirea contractului de ac)i%iie pu#lic!
Br.
crt
Denumire
utila7/ec)ipament/instalaie
Cantitate
-.E.
Forma de deinere
8roprietate =n c)irie
8re%enta declaraie este ane(! la PAn.a7amentul 'ermO privind susinerea noastr! te)nic! *i
pro'esional! o'erit! .............................................. ....................................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data complet!rii$ Aer susin!tor$
(semnătură autorizată)

Ter6 s7s6in8)9r )e<nic =i pr9fesi9na>
::::::::::::::::::::::::::
(denumirea)
ec>ara6ie )er6 s7s6in8)9r )e<nic =i pr9fesi9na>
"u#semnatul$ repre%entant &mputernicit al ........(denumirea terului susin!tor te)nic si pro'esional)$
declar pe propria r!spundere$ su# sanciunile aplica#ile 'aptei de 'als &n acte pu#lice$ c! datele
pre%entate &n ta#elul ane(at privind e'ectivul mediu anual al personalului an.a7at *i al cadrelor de
conducere *i care urmea%! a 'i e'ectiv alocat pentru indeplinirera contractului de ac)i%iie pu#lic!
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 5N25, stan.aO sunt reale.
LISTA
privind personalului an.a7at *i al cadrelor de conducere care urmea%! a 'i e'ectiv
alocate pentru &ndeplinirea contractului de ac)i%iie pu#lic!
Anul 1 Anul 2 Anul 0
8ersonal an.a7at
Din care personal de
conducere
8ersonal e'ectiv alocat pentru
&ndeplinirea contractului
Din care personal de
conducere e'ectiv alocat
pentru &ndeplinirea
contractului
Ane(e% declaraiei$ C9;urile personalului de conducere precum *i ale personalului care
va 'i alocat e'ectiv pentru &ndeplinirea contractului de ac)i%iie pu#lic!.
"u#semnatul declar c! in'ormaiile 'urni%ate$ re'eritoare la e(periena anterioar!$
capacit!ile te)nice *i personalul an.a7at *i cel de conducere sunt complete *i corecte &n 'iecare
detaliu *i &nele. c! autoritatea contractant! are dreptul de a solicita$ &n scopul veri'ic!rii *i
con'irm!rii declaraiilor$ situaiilor *i documentelor care &nsoesc o'erta$ orice in'ormaii
suplimentare &n scopul veri'ic!rii datelor din pre%enta declaraie.
"u#semnatul autori%e% prin pre%enta orice instituie$ societate comercial!$ #anc!$ alte
persoane 7uridice s! 'urni%e%e in'ormaii repre%entanilor autori%ai ai ........... (denumirea şi adresa
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect te)nic *i 'inanciar &n le.!tur! cu activitatea
noastr!.
8re%enta declaraie este ane(! la PAn.a7amentul 'ermO privind susinerea noastr! te)nic!
*i pro'esional! o'erit! .............................................. ....................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data complet!rii$ Aer susin!tor$
(semn!tur! autori%at!)
Ter6 s7s6in8)9r )e<nic =i pr9fesi9na>
::::::::::::::::::::::::::
(denumirea)
AN-A.AMENT
pri;ind s7s6inerea )e<nica si pr9fesi9na>8 a 9fer)an)7>7i
din p7nc) de ;edere a e4perien)ei si$i>are
C!tre$ ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atri#uirea contractului G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI
8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe
DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO/
noi ........................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic şi
profesional)$ av6nd sediul &nre.istrat la .................................. .............(adresa terţului susţinător
tehnic şi profesional)$ ne o#li.!m$ &n mod 'erm$ necondiionat *i irevoca#il$ s! punem la
dispo%iia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate actele
doveditoare privind inc)eierea si indeplinirea in ultimii 5 ani$ in calitate de
contractant/su#contractant/asociat$ de c9n)rac)e de >7crari de na)7ra si c9$p>e4i)a)e si$i>ara
>7crari>9r ce 'ac o#iectul procedurii$ asa cum sunt speci'icate in @ec>ara6ia )er6 s7s6in8)9r )e<nic
=i pr9fesi9na> din p7nc) de ;edere a e4perien)ei si$i>areA:
Acordarea susinerii te)nice *i pro'esionale nu implic! alte costuri pentru ac)i%itor$ cu
e(cepia celor care au 'ost incluse &n propunerea 'inanciar!.
Boi$ ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional) ne 9B>i*a$ sa
*aran)a$ a7)9ri)a)ii c9n)rac)an)e ca/ Cn caz7> Cn care c9n)rac)an)7> Cn)D$pina dific7>)a)i pe
parc7rs7> der7>arii c9n)rac)7>7i ;9$ asi*7ra Cndep>inirea c9$p>e)a si re*>e$en)ara a
9B>i*a)ii>9r c9n)rac)7a>e prin i$p>icarea n9as)ra direc)a/ prin p7nerea >a disp9zi)ia
c9n)rac)an)7>7i a 7r$a)9are>9r res7rse 7$ane si $a)eria>e:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Boi$ ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar!m c!
&nele.em s! r!spundem$ &n mod necondiionat$ 'a! de autoritatea contractant! pentru nee(ecutarea
oric!rei o#li.aii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori
economici)$ &n #a%a contractului de ac)i%iie pu#lic!$ *i pentru care ................ (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea te)nic! *i pro'esional!
con'orm pre%entului an.a7ament$ renun6nd &n acest sens$ de'initiv *i irevoca#il$ la invocarea
#ene'iciului de divi%iune sau discuiune.
Boi$ .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar!m ca &nele.em
s! renun!m de'initiv *i irevoca#il la dreptul de a invoca orice e(cepie de nee(ecutare$ at6t 'a! de
autoritatea contractant!$ c6t *i 'a! de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar
putea conduce la nee(ecutarea$ parial! sau total!$ sau la e(ecutarea cu &nt6r%iere sau &n mod
necorespun%!tor a o#li.aiilor asumate de noi prin pre%entul an.a7ament.
Boi$.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar!m c!
&nele.em s! r!spundem pentru pre7udiciile cau%ate autorit!ii contractante ca urmare a nerespect!rii
o#li.aiilor prev!%ute &n an.a7ament.
8re%entul repre%int! an.a7amentul nostru 'erm &nc)eiat &n con'ormitate cu prevederile art.1D,
alin.(2) din O-/ nr.01/2,,3 (A) coro#orat cu art. 11
1
alin. (1) din I./. D25/2,,3 (A)$ care d! dreptul
autorit!ii contractante de a solicita$ &n mod le.itim$ &ndeplinirea de c!tre noi a anumitor o#li.aii care
decur. din susinerea te)nic! *i pro'esional! acordat! ..............................................................
(denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).
Data complet!rii$ Aer susin!tor$
........................... .....................
(semnătură autorizată)
Ter6 s7s6in8)9r )e<nic =i pr9fesi9na>
::::::::::::::::::::::::::
(denumirea)
ec>ara6ie )er6 s7s6in8)9r )e<nic =i pr9fesi9na> din p7nc) de ;edere a e4perien)ei si$i>are
"u#semnatul$ repre%entant &mputernicit al .......................... (denumirea terţului susţinător
tehnic şi profesional), declar pe propria r!spundere$ su# sanciunile aplica#ile 'aptei de 'als &n acte
pu#lice$ c! datele pre%entate &n ta#elul de mai 7os privind e(perienta similara sunt reale.
Br
.
crt
.
O#iectul
contractului
Codul
C89
Denumirea/
numele
#ene'iciarul
ui/ clientului
Adresa
Calitatea
e(ecutantului
K)
8reul total
al
contractului
8rocent
e(ecuta
t (L)
Cantitatea
(-E)
8erioada
de
derulare a
contractul
ui KK)
, 1 2 0 1 5 3 4 +
1.
Ane(e% declaraiei$ c9pii d7pa c9n)rac)e>e de ac<izi)ie p7B>ica (pa.inile din care sa re%ulte
partile contractante$ o#iectul N durata N pretul contractului precum si pa.ina 'inala cu semnaturi)
insotite de rec9$andarea Beneficiar7>7i pen)r7 indep>inirea c9n)rac)7>7i si pr9ces ;erBa> de
recep)ie >a )er$inarea >7crari>9r.
"u#semnatul declar c! in'ormaiile 'urni%ate$ re'eritoare la e(periena anterioar! sunt complete
*i corecte &n 'iecare detaliu *i &nele. c! autoritatea contractant! are dreptul de a solicita$ &n scopul
veri'ic!rii *i con'irm!rii declaraiilor$ situaiilor *i documentelor care &nsoesc o'erta$ orice in'ormaii
suplimentare &n scopul veri'ic!rii datelor din pre%enta declaraie.
"u#semnatul autori%e% prin pre%enta orice instituie$ societate comercial!$ #anc!$ alte persoane
7uridice s! 'urni%e%e in'ormaii repre%entanilor autori%ai ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect te)nic *i 'inanciar &n le.!tur! cu activitatea noastr!.
8re%enta declaraie este ane(! la PAn.a7amentul 'ermO privind susinerea noastr! te)nic! *i
pro'esional! o'erit! .............................................. ....................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

"ustinerea in ceea ce priveste e(perienta similara este pentru contractul de ac)i%iie pu#lic! de
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 5N25, stan.aO:
Data complet!rii$ Aer susin!tor$
(semnătură autorizată)
Formular nr. 4
Operator economic
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumirea/numele)
ECLARATIE
PRIVIN LISTA CONTRACTELOR CARE SUNT IN ERULARE
"u#semnatul$ repre%entant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/o'ertantului)$ declar pe propria raspundere$ su# sanctiunile aplicate 'aptei de 'als in acte
pu#lice$ ca datele pre%entate in ta#elul ane(at sunt reale.
"u#semnatul declar ca in'ormatiile 'urni%ate sunt complete si corecte in 'iecare detaliu si
intele. ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita$ in scopul veri'icarii si con'irmarii
declaratiilor$ situatiilor si documentelor care insotesc o'erta$ orice in'ormatii suplimentare in scopul
veri'icarii datelor din pre%enta declaratie.
"u#semnatul autori%e% prin pre%enta orice institutie$ societate comerciala$ #anca$ alte
persoane 7uridice sa 'urni%e%e in'ormatii repre%entantilor autori%ati ai ............. (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect te)nic si 'inanciar in le.atura cu activitatea noastra.
Operator economic$
........................
(semnatura autori%ata)
Br.
crt.
O#iectul
contractului
Codul
C89
Denumirea/
numele
#ene'iciarul
ui/ clientului
Adresa
Calitatea
e(ecutantului
K)
8reul total
al
contractului
8rocent
e(ecuta
t (L)
Cantitatea
(-E)
8erioada
de
derulare a
contractul
ui KK)
, 1 2 0 1 5 3 4 +
1.
2.
0.
1.
Operator economic$
.......................
(semnatura autori%ata)
>>>>>>>>>>>>>
K) "e preci%ea%a calitatea in care participa la indeplinirea contractului$ care poate 'i de: contractant
unic sau contractant conducator (lider de asociatie)< contractant asociat< su#contractant.
KK) "e va preci%a data de incepere si de 'inali%are a contractului
FORE-LAR BR. +
ACOR E ASOCIERE
Br. .................... din ..................................
CAPITOLUL I F P3R2ILE ACORULUI
Art. 1 8re%entul acord se &nc)eie &ntre :
".C. ...............................................................$ cu sediul &n ............................................. $
str. .......................................................... nr. ..................$ tele'on ................................................$
'a( ..............................................$ &nmatriculat! la Re.istrul Comerului
din ............................................. su# nr. ..............................................$ cod unic de
&nre.istrare ....................................$ cont .......................................................................... desc)is
la ..............................................................$ repre%entat! de ..................................
....................................................av6nd 'uncia de ........................................... &n calitate de
as9cia) F LIER E ASOCIERE
*i
".C. ...............................................................$ cu sediul &n ........................................................... $
str. .......................................................... nr. ..................$
tele'on ........................................................$ 'a( ..............................................$ &nmatriculat! la
Re.istrul Comerului din ............................................. su# nr. ..............................................$ cod
unic de &nre.istrare ......................$ cont QQQ..QQQ..
.............................................................................. desc)is
la ................................................................
............$ repre%entat! de ............................................................................. av6nd 'uncia
de ........................................... &n calitate de as9cia)
CAPITOLUL II F OBIECTUL ACORULUI
Art. 2. O#iectul pre%entului acord &l constituie asocierea &n vederea
e(ecutarii .........................................................................................................................................
.......
...............................................................................................................................................$
con'orm documentaiei de atri#uire puse la dispo%iie de c!tre C.B.A.D.B.R. ".A. R D.R.D.8.
IAHI.
CAPITOLUL III F TERMENUL ACORULUI
Art. 0. 8re%entul acord r!m6ne &n vi.oare p6n! la terminarea lucrarilor prev!%ute
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ....................................$ respectiv p6n! la
stin.erea tuturor datoriilor.
CAPITOLUL IV F ALTE CLAU1E
Art. 1. 8artenerii convin ca liderul de asociere s! 'ie ........................................................
........................................... Contractul de lucrari cu ac)i%itorul va 'i semnat de c!tre liderul de
asociere .......................................................................................$ desemnat ca 'iind
repre%entantul autori%at s! primeasc! instruciunile pentru *i &n numele oric!ruia *i tuturor
mem#rilor asocierii.
Art. 5. Am#ii asociai vor 'i solidar *i individual responsa#ili pentru e(ecuia contractului &n
con'ormitate cu termenii acestuia.
Art. 3. E(ecuia &ntre.ului contract$ inclusiv plata$ va 'i '!cut! e(clusiv cu asociatul desemnat ca
lider.
Art. 4. =n ca% de ad7udecare$ asociaii au convenit ca ............................................................ s!
e(ecute ................ L$ iar ............................................................................... s! e(ecute ..............
L din valoarea o'ertei.
Art. +. 8entru lucrarile e'ectuate ................................................................ (asociatul) va emite
'acturi c!tre ................................................................................ (liderul de asociere).
Art. D. .................................................................................... va suporta c)eltuielile de
contractare (.arania de participare$ .arania de #un! e(ecuie$ etc) a'erente o#iectivului
menionat la art. 2.
Art. 1,. Asociaii convin s! se susin! ori de c6te ori va 'i nevoie pe tot parcursul reali%!rii
lucrarilor$ acord6ndu;*i spri7in de natur! te)nic!$ mana.erial! sau / *i lo.istic! ori de c6te ori
situaia o cere.
Art. 11. Orice pro#leme vor ap!rea pe parcursul derul!rii contractului$ se vor re%olva prin
discuii *i dac! va 'i necesar se vor concreti%a prin &nc)eierea unui act adiional la contract.
Art. 12. 8re%entul acord se completea%! &n ceea ce prive*te termenele *i condiiile de prestare a
lucrarilor$ cu prevederile contractului ce se va &nc)eia
&ntre ................................................................................... (liderul de asociere) *i ac)i%itor.
Art. 10. Eventualele liti.ii ap!rute ca urmare a derul!rii pre%entului acord se vor re%olva pe cale
amia#il!. Dac! acest lucru nu este posi#il se va apela la instanele 7udec!tore*ti competente din
Rom6nia.
8re%entul acord de asociere s;a &nc)eiat ast!%i ..................................... &n ........... e(emplare.
A"OCIAA 1 R LIDER A"OCIAA 2
..................................................................... .............................................
..................................................................... ..............................................
Formular nr. D
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumirea/numele)
ECLARATIE
PRIVIN PARTEA?PARTILE IN CONTRACT CARE SUNT INEPLINITE
E SUBCONTRACTANT SI SPECIALI1AREA ACESTORA
"u#semnatul$ repre%entant imputernicit al ....................................................
.....................................................................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/o'ertantului)$ declar pe propria raspundere$ su#
sanctiunile aplicate 'aptei de 'als in acte pu#lice$ ca datele pre%entate in ta#elul ane(at sunt
reale.
"u#semnatul declar ca in'ormatiile 'urni%ate sunt complete si corecte in 'iecare detaliu si
intele. ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita$ in scopul veri'icarii si con'irmarii
declaratiilor$ situatiilor si documentelor care insotesc o'erta$ orice in'ormatii suplimentare in
scopul veri'icarii datelor din pre%enta declaratie.
"u#semnatul autori%e% prin pre%enta orice institutie$ societate comerciala$ #anca$ alte
persoane 7uridice sa 'urni%e%e in'ormatii repre%entantilor autori%ati
ai ............................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect te)nic si 'inanciar in le.atura cu activitatea noastra.
Operator economic$
........................
(semnatura autori%ata)
Br.
crt.
Denumire/
nume
su#contractant
Datele de
recunoa*tere ale
su#contractanilor
"peciali%are 8artea / p!rile din
contract ce urmea%!
a 'i su#contractate
Acord
su#contractor
cu specimen
de semn!tur!
Operator economic$
........................
(semnatura autori%ata)
Formularul 1,
ACOR E SUBCONTRACTARE
nrQQQ./QQQQ
La contractul de ac)i%itie pu#lica nrQQ/QQ.. inc)eiat intre >>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> privind e(ecutia >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumire autoritare contractanta)
la G>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>O.
(denumire contract)
1. Parti contractante:
Acest contract este inc)eiat intre ".C. >>>>>>>>>>>>>>> cu sediul in >>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>$ repre%entata prin >>>>>>>>>>>>>>>>>> Director /eneral si
(adresa,tel.,fax)
>>>>>>>>>>>>>> Director Economic$ denumita in cele ce urmea%a contractant .eneral
si
".C. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cu sediul in >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>$
(adresa,tel.,f
ax)
repre%entata prin >>>>>>>>>>>>>>>>>> Director /eneral si >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Director
Economic$ denumita in cele ce urmea%a su#contractant.
2. Obiectul contractului:
Ar):!: >>>>>>>>>>>>>>> ce 'ac o#iectul pre%entului contract sunt>>>>>>>>>>>>>>>>> de:
(lucrari,produse,servicii)
- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Ar):%: 9aloarea >>>>>>>>>>>>>> este con'orm o'ertei pre%entate de su#contractant.
(lucrari,produse,servicii)
Ar):+: Contractantul .eneral va plati su#contractantului urmatoarele sume:

; lunar$ in termen de >>>>>>> (%ile) de la primirea de catre contractantul .eneral
a 'acturii intocmite de su#contractant$ contravaloarea >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> e(ecutate
(lucrari,produse,servicii)
in perioada respectiva.
; plata >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> se va 'ace in limita asi.urarii 'inantarii >>>>>>>
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> de catre #ene'iciarul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)
Ar):G: Durata de e(ecutie a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> este in con'ormitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul$ esalonata con'orm .ra'icului ane(a la contract.
Ar):": Durata .arantiei de #una e(ecutie este de >>>> luni si incepe de la data semnarii
procesului ver#al inc)eiat la terminarea >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Ar):H. Contractantul .eneral va preda su#antreprenorului documentatia completa veri'icata cu
dispo%itiile le.ale.
3. Alte dispozitii:
Art.4. 8entru nerespectarea termenului de 'inali%are a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina su#contractantului$ in durata de e(ecutie an.a7ata de contractantul
.eneral in 'ata #ene'iciarului$ su#contractantul va platii penalitati de >>>>>>L pe %i intar%iere
din valoarea >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nereali%ata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
8entru nerespectarea termenelor de plata preva%ute la art.0. $ contractantul .eneral va
platii penalitati de >>>>> L pe %i intar%iere la suma datorata.
Art.+. "u#contractantul se an.a7ea%a 'ata de contractant cu aceleasi o#li.atii si responsa#ilitati
pe care contractantul le are 'ata de investitor con'orm
contractului>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
(denumire contract)
Art.D. Beintele.erile dintre parti se vor re%olva pe cale amia#ila. Daca acest lucru nu este
posi#il$ liti.iile se vor solutiona pe cale le.ala.
8re%entul contract s;a inc)eiat in doua e(emplare$ cate un e(emplar pentru 'iecare parte.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(contractant) (sucontractant)
Formular 11
CABCA
........................
(denumirea)
SCRISOARE E -ARANTIE BANCARA
pentru participare cu o'erta la procedura de atri#uire a
contractului de ac)i%itie pu#lica
Catre .........................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Cu privire la procedura pentru atri#uirea contractului de
lucrariQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...$
noi .............................................................................. (denumirea #ancii)$ avand sediul
inre.istrat la .......................................................................... (adresa #ancii)$ ne o#li.am 'ata
de ................................................................................... (denumirea autoritatii contractante) sa
platim suma de ................................................... (in litere si in ci're)$ la prima sa cerere scrisa si
'ara ca aceasta sa ai#a o#li.atia de a;si motiva cererea respectiva$ cu conditia ca in cererea sa$
autoritatea contractanta sa speci'ice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cau%a e(istentei
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) o'ertantul ...................................................... (denumirea/numele) si;a retras o'erta in
perioada de vala#ilitate a acesteia<
#) o'erta sa 'iind sta#ilita casti.atoare$ o'ertantul .............................................
(denumirea/numele) nu a constituit .arantia de #una e(ecutie in perioada de vala#ilitate a
o'ertei<
c) o'erta sa 'iind sta#ilita casti.atoare$ o'ertantul ..................................................
(denumirea/numele) a re'u%at sa semne%e contractul de ac)i%itie pu#lica in perioada de
vala#ilitate a o'ertei.
d) o'ertantul a depus contestatie cu privire la procedura de atri#uire$ contestatia 'iind
respinsa de Consiliul Bational pentru "olutionarea Contestatiilor si operea%a retinerile preva%ute
de art. 24+
1
alin.(1) din O-/01/2,,3 cu modi'icarile si completarile ulterioare.
8re%enta .arantie este vala#ila pana la data de ..........................................
8ara'ata de Canca ................ (semnatura autori%ata) in %iua .... luna .... anul ....
Formular nr. 12
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
FORMULAR E OFERTA
Catre .............................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor$
1. E(aminand documentatia de atri#uire$ su#semnatii$ repre%entanti ai
o'ertantului .................................................................. (denumirea/numele o'ertantului)$ ne
o'erim ca$ in con'ormitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus
mentionata$ sa e(ecutam G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR-
OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO pentru suma
de .....................................................................................................................................................
....... lei (suma in litere si in ci're$ precum si moneda o'ertei)$ plati#ila dupa receptia lucrarilor$
la care se adau.a ta(a pe valoarea adau.ata in valoare
de .....................................................................................
.......................................................................... (suma in litere si in ci're).
2. Be an.a7am ca$ in ca%ul in care o'erta noastra este sta#ilita casti.atoare$ sa incepem
lucrarile cat mai curand posi#il dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in
con'ormitate cu .ra'icul de e(ecutie ane(at$ in ............................. (perioada in litere si in ci're).
0. Be an.a7am sa mentinem aceasta o'erta vala#ila pentru o durata de ........ %ile$ (durata
in litere si ci're)$ respectiv pana la data de ................................. (%iua/luna/anul)$ si ea va ramane
o#li.atorie pentru noi si poate 'i acceptata oricand inainte de e(pirarea perioadei de vala#ilitate.
1. 8ana la inc)eierea si semnarea contractului de ac)i%itie pu#lica aceasta o'erta$
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra$ prin care o'erta noastra este sta#ilita
casti.atoare$ vor constitui un contract an.a7ant intre noi.
5. 8reci%am ca:
? > @ depunem o'erta alternativa$ ale carei detalii sunt pre%entate intr;un 'ormular de
o'erta separat$ marcat in mod clar SalternativaS<
? > @ nu depunem o'erta alternativa.
("e #i'ea%a optiunea corespun%atoare.)
3. Am inteles si consimtim ca$ in ca%ul in care o'erta noastra este sta#ilita ca 'iind
casti.atoare$ sa constituim .arantia de #una e(ecutie in con'ormitate cu prevederile din
documentatia de atri#uire.
4. Intele.em ca nu sunteti o#li.ati sa acceptati o'erta cu cel mai sca%ut pret sau orice alta
o'erta pe care o puteti primi.
Data .../.../...........................$ (semnatura)$ in calitate de .....................$ le.al autori%at sa
semne% o'erta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)
Operatorul economic
................................................
Operatorul economic
...........................................
ANEXA ! LA FORMULARUL E OFERTA
Fa%a ; o'erta 9aloare lei 'ara A9A A9A
lei
9aloare lei cu
A9A
AOAAL "ER9ICII 8ROIECAARE
EJEC-AIE L-CRARI
AOAAL OFERAA
Operatorul economic
................................................
Operatorul economic
...........................................
ABEJA 2 LA FORE-LAR-L DE OFERAA
1 9aloarea ma(im! a lucr!rilor e(ecutate de su#contractant (L
din preul total o'ertat)
1,L
2 /arania de #un! e(ecuie va 'i constituit! su#
'orma........................
&n cuantum de:
1,L
0 8erioada de .aranie de #un! e(ecuie
(luni calendaristice)
03 luni
5 8enali%!ri pentru &nt6r%ieri la termene intermediare *i la
termenul 'inal de e(ecuie (L din valoarea care tre#uia s! 'ie
reali%at!)
,$,5L/%i
4 8erioada de remediere a de'ectelor (%ile calendaristice):
a. vicii ascunse
#. vicii aparente
0, %ile
4 %ile
.....................................................
(semnătura autorizată)
L.".
F9r$7>ar !+
O8ERAAOR ECOBOEIC$
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumirea/numele)
-RAFIC FI1IC II VALORIC E EXECU2IE A LUCR3RII
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe
DB 15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id
spri7in pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO
Br.crt.
/rupa de
o#iecte/denumirea
o#iectului
Anul 1 ...
Luna
1 2 ... ... n
'i%ic
L
val 'i%ic
L
val 'i%ic
L
val
1.
2.
"ervicii de proiectare
E(ecutie lucrari
Operator economic$
........................................
(semnătura autorizată)
F9r$7>ar !G
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 5N25, stan.aO
CENTRALI1ATORUL
c<e>)7ie>i>9r pe 9Biec)i;
Br.
crt.
Br. cap./
su#cap.
devi%
.eneral
Denumirea capitolelor de
c)eltuieli
9aloarea
c)eltuielilor/o#iect$
e(clusiv A9A
Din care
C N E
lei euro K) lei euro K)
, 1 2 0 1 5 3
1
2
0
..
..
.. 8roiectare
TOTAL VALOARE Je4c>7si; TVAK: ... lei euro K) ... lei ... euroK)
Ta4a pe ;a>9are ad87*a)8 lei ... lei
TOTAL VALOARE Jinc>7si; TVAK: ... lei ... lei
K) Cursul de re'erin! T curs CBR vala#il in data de .............................
Operator economic,
………… …………
(semnătura autorizată)
F9r$7>ar !"
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO
CENTRALI1ATOR FINANCIAR AL CATE-ORIILOR E LUCR3RI
e;iz7>L9fer)8 a> 9Biec)7>7i MMMMMMMMMMMMMM
Br.
crt.
Cate.orie de lucr!ri
9aloarea
(e(clusiv
A.9.A)
lei
din care (dup! ca%)
Operatorul
economic/
conduc!torul(lide
rul asociaiei)
asociatul
1
asociatul
Q
su#contractantul
1
su#contractantul
Q
, 1 2 0 1 5 3 4
8roiectare
Aotal valoare
(e(clusiv A9A) lei
euro
Aa(a pe valoare
adau.at! lei
Aotal(inclusiv A9A) lei
Operator economic,
………… …………….
(semn!tura autori%at!)
F9r$7>ar !H
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in
pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO
LISTA CU CANTITATILE E LUCRARI #$ %&'((
ARTICOLE COMASATE
Nr:
Cr): C9d en7$ire >7crari UM
Can)i)a)
e
PRET
UNITA
R
JRON
fara
TVAK
PRET
UNITA
R
JEURO
fara
TVAK
VALOARE
JRON fara
TVAK
VALOARE
JEURO
fara TVAK
( ! 2 + G " H , '
1 A1 Drum te)nolo.ic Um ,$1
2 C2 Epiuri mc 32,
0 C1 "altele si .a#ioane aparare mal mc D4,
1 C1 "altele si .a#ioane pra. de colmatare mc +,
5 A3 Epuismente ore 1,,
3 C5 -mpluturi in spatele .a#ioanelor mc 15,
4 A2 "apaturi mc 1,,
+ E11 "pri7iniri .rele )V2$,, m mp 1,,
D A0 -mpluturi mc 1,,
1, D+a Demontare;remontare parapet metalic ml 2,,
11 DD
Diri7are si semnali%are provi%orie
lucraari Mm ,$0
12 D1, "emnali%are de'initiva Mm ,$0
Operator economic,
………… ……………
(semnătura autorizată )
Nota: Descrierea continutului articolelor comasate din “Lista cu cantitatile de lucrari”, se va realiza prin
trimiteri la articole de deviz;
LISTA CU CANTITATILE E LUCRARI #$ +&,"(
ARTICOLE COMASATE
Nr:
Cr): C9d en7$ire >7crari UM
Can)i)a)
e
PRET
UNITA
R
JRON
fara
TVAK
PRET
UNITA
R
JEURO
fara
TVAK
VALOARE
JRON fara
TVAK
VALOARE
JEURO
fara TVAK
( ! 2 + G " H , '
1 A1 Drum te)nolo.ic Mm ,$1
2 C2 Epiuri mc D,,
0 C1 "altele si .a#ioane mc 15,
1 A3 Epuismente ore 1,,
5 A2 "apaturi mc 0,,
3 A5 Demolare #eton mc 25,
4 E11
"pri7iniri .rele )V2$,,
m mp 1,,
+ C2 Lucrari de co'rare mp 1,,
D C0a
Lucrari de armare
OC04 U. 5,,,
1, C1a
Lucrari de #etonare C
+;1, mc 13,
11 C1#
Lucrari de #etonare C
13;2, mc 12,
12 E3
Drenuri in spate culee
sau %id
spri7inN)idroi%olatie
vrt mc 25
10 E4 Car#acane ml 02
11 C5 -mpluturi #allast mc 1,,
15 D+a
Demontare;remontare
parapet metallic ml 15
13 DD
Diri7are si semnali%are
lucrari proviorii
Mm
,.1
14 D1,
"emnali%are
de'iniitiva
Mm
,.1
Operator economic,
………… …………….
(semnătura autorizată )
Nota: Descrierea continutului articolelor comasate din “Lista cu cantitatile de lucrari”, se va realiza prin
trimiteri la articole de deviz;
LISTA CU CANTITATILE E LUCRARI #$ "&%"(
ARTICOLE COMASATE
Nr: Cr): C9d en7$ire >7crari UM
Can)i)a)
e
PRET
UNITA
R
JRON
fara
TVAK
PRET
UNITA
R
JEURO
fara
TVAK
VALOARE
JRON fara
TVAK
VALOARE
JEURO
fara TVAK
( ! % + G " H , '
1 A1 Drum te)nolo.ic Mm ,$21
2 C2 Epiuri mc 15,
0 C1
"altele si .a#ioane LT21,
m la aparare mal mc 22+,
1 C1
"altele si .a#ioane
protectie 'undatie %id
e(istent LT125 m mc 5+,
5 A3 Epuismente ore 1,,
3 C5 -mpluturi #alast mc 1,,
4 C1 Decolmatari podete mc 12
+ A2 "apaturi mc 25,
D E1, "pri7iniri usoare )W2$,,m mp 15,
1, E11 "pri7iniri .rele )V2$,,m mp 10,
11 C2 Lucrari de co'rare mp 11
12 C0a Lucrari de armare OC04 M. 11,
10 C1a Lucrari de #etonare C+/1, mc 1,
11 C1#
Lucrari de #etonare
C13/2, la elevatie %id mc 225
15 C1#
Lucrari de #etonare
C13/2, la coronament %id mc 35
13 C5a
Reparatii usoare cu
mortare speciale$ .T1 cm mp 5,
14 E2 "anturi pereate ml 15,
1+ E0 Dren de 'und sant ml 15,
1D E+ 8ereuri de piatra mp 1,
2, A4 Demolare %idarie uscata mc 1311
21 D+a
Demontare Rremontare
parapet metalic ml 1,,
22 DD
Diri7are si semnali%are
provi%orie lucrari Um ,$5
20 D1, "emnali%are de'initiva Um ,$5
Operator economic,
………… …………….
(semnătura autorizată )
Nota: Descrierea continutului articolelor comasate din “Lista cu cantitatile de lucrari”, se va realiza prin
trimiteri la articole de deviz;
F9r$7>ar !,
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO
LIST3 CU CANTIT32ILE E LUCR3RI L descrierea pe aricole de devi%
O#iectul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cate.oria de lucr!ri MMMMMMMMMM
Br.
crt.

Capitolul
de lucr!ri

Cantitatea
8reul unitar
a) materiale
#) manoper!
c) utila7
d)transport
>>>>>>>>>>>
>
Aotal a)N#)Nc)
Nd)
Eaterial
?0J1a@
Eanoper!
?0(1#@
-tila7
?0(1c@
Aransport
?0(1d@


Aotal(0J1)
sau
(5N3N4N+)
"ECŢI-BEA AEIBICF "ECŢI-BEA FIBABCIARF
, 1 2 0 1 5 3 4 + D
1.
2.
Capitol de lucrare
1.1. "u#capitol
1.2. "u#capitol
Capitol de lucrare
2.1 "u#capitol
2.2 "u#capitol
C)eltuieli directe: E m - T 9ut termice N
9ut electrice
din care:
;9ut termice
(valoarea pentru
utila7e termice)
; 9ut electrice
(valoarea pentru
utila7e electrice)
t A
Alte c)eltuieli directe:
; CA":
; soma7<
; s!n!tate
; 'ond de risc
; alte c)eltuieli con'orm prevederilor le.ale$ nominali%ate:
AOAAL CIELA-IELI DIRECAE: Eo mo -o to Ao
C)eltuieli indirecte T Ao ( L
8ro'it T (Ao N Io) ( L
Io
8o
AOAAL /EBERAL: 9,TA,NI,N8,
Operator economic,
>>>>>>>>>>>>>(semn!tura autori%at! )
F9r$7>ar !'
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe
DB 15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id
spri7in pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO
LISTA
pri;ind c9ns7$7ri>e de res7rse $a)eria>e
O#iectul >>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cate.oria de lucr!ri >>>>>>>>>
Br
crt
Denumirea resursei
materiale
-/E Consumu;
rile cu;
prinse in
o'erta
8retul unitar
(e(clusiv
A.9.A.)
; lei ;
9aloarea
(e(clusiv
A.9.A.)
; lei ;
(col.0 (
col.1)
Furni;
%orul
/reutate
a
(tone)
, 1 2 0 1 5 3 4
1
2
0
1
QQQQ
QQQQQQQQ
QQ..QQ.
QQQQ
Resurse
nenominali%ate (cel
mult 2,L din
valoarea totala a
resurselor materiale)
.
.
.
.
;
QQQQ.
QQQQ.
QQQQ.
QQQQ.
;
QQQQ.
QQQQ.
QQQQ.
QQQQ.
;
QQQQ.
QQQQ.
QQQQ.
QQQQ.
QQQQ.
QQ
QQ
QQ
Q..Q
;
QQQ
Q
QQQ
Q
QQQ
Q
QQQ
Q
QQQ
Q.
AOAAL XE: lei
euro
Operator economic,
…………………………
(semnătura autorizată )
Bot!: Lista se &ntocme*te pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru &ndeplinirea
&ntre.ului contract de lucr!ri$ .rupate pe cate.orii de lucr!ri.
F9r$7>ar !N
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe
DB 15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id
spri7in pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO
LIST3
pri;ind c9ns7$7ri>e c7 $Dna de >7cr7
Br.
crt.
Denumirea
meseriei
Consumurile
(om/ore) cu
manopera
direct!
Aari'ul mediu
; lei/or!;
9aloarea
(e(clusiv A.9.A.)
lei
(col.2 ( col.0)
, 1 2 0 1
1.
2.
0.
Q
QQQQQQ...
QQQQQQ...
QQQQQQ...
QQQQQQQ
QQQQ.
QQQQ.
QQQQ.
QQQQ.

QQQQQQ..
QQQQQQ..
QQQQQQ..
QQQQQQ..

QQQQQ. QQQQQ.
QQQQQ.
QQQQQ.
Operator economic,
………… ……………………….
(semnătura autorizată )
F9r$7>ar %(
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe
DB 15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id
spri7in pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO
LISTA
pri;ind c9ns7$7ri>e de 9re de f7nc6i9nare a 7)i>aje>9r de c9ns)r7c6ii
!K
Br.
crt.
Denumirea
utila7ului de
construcii
Consumurile
; ore de
'uncionare ;
Aari'ul orar
; lei/or! de
'uncionare;
9aloarea
(e(clusiv A.9.A.)
lei
(col.2 ( col.0)
, 1 2 0 1
1.
2.
0.
Q
QQQQQQ...
QQQQQQ...
QQQQQQ...
QQQQQQQ
QQQQQQQ.
QQQQQQQ.
QQQQQQQ.
QQQQQQQ.

QQQQQQQQ
QQQQQQQQ
QQQQQQQQ
QQQQQQQQ

QQQQQ.
QQQQQ.
QQQQQ.
QQQQQ.
AOAAL ∑
!
QQQQQ

lei QQQQQ.
>>>>>>>>>>>>>>
euro QQQQ
Operator economic,
………… ………………,
(semnatura autorizata )
"otă# $ista se %ntocmeşte pentru consumurile de ore functionare a utila&elor necesare pentru
%ndeplinirea %ntregului contract de lucrări grupate pe categorii de lucrări.
F9r$7>ar7> %!
G8ROIECAARE "I EJEC-AIE L-CRARI 8EBAR- OCIECAI9ELE: Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 2N+,, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB
15C Mm 0N45, stan.a< Re'acere %id spri7in pe DB 15C Mm 5N25, stan.aO
LISTA
pri;ind c9ns7$7ri>e c7 )ransp9r)7ri>e
Br
crt
Aipul de
transport
Elementele re%ultate din anali%a lucr!rilor ce urmea%! sa 'ie
e(ecutate
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Aone Mm ore de
transportate parcur*i 'uncionare
Aari'ul
unitar
lei/t ( Mm
9aloarea (e(clusiv A.9.A.)
lei
, 1 2 0 1 5 3
1.
2.
0.
Aransport auto(total)$
din care$ pe cate.orii:
1.1. QQQQQ.
1.2. QQQQQ...
Aransport pe cale
'erat!(total)$ din care$
pe cate.orii:
2.1. QQQQQ.
2.2. QQQQQ...
.
Alte transporturi
(total)
AOAAL ∑
t


lei QQQQQ.
>>>>>>>>>>>>>
euro QQQQ
Operator economic,
(semnătura autorizată)
F9r$7>ar nr: %%
Operator economic Inre.istrat la sediul autoritatii contractante
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nr. >>>>>>>>/>>>>>>>>>>>
(denumirea/numele)
SCRISOARE E INAINTARE
Catre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a anunului de participare nr. >>>>>> din >>>>>>>>>>>>>>$ privind aplicarea
procedurii de >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>(denumire procedur!) pentru atri#uirea contractului
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>(denumirea contractului de ac)i%iie pu#lic!)$ noi
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (denumirea/numele operatorului economic) v!
transmitem al!turat urm!toarele:
1. Documentul >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>(tipul$ seria/num!rul$ emitentul) privind .arania pentru
participare$ &n cuantumul *i &n 'orma sta#ilit! de dumneavoastr! prin documentaia de atri#uire<
2. 8ac)etul/plicul si.ilat *i marcat &n mod vi%i#il$ conin6nd$ &n ori.inal *i &ntr;un num!r de
>>>>>>>> copii:
a) o'erta<
#) documentele care &nsoesc o'erta.
Avem sperana c! o'erta noastr! este corespun%!toare *i va satis'ace cerinele.
Data completarii >>>>>>>>>>> Cu stima$
Operator economic$
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(semnatura autorizata)
Operator economic F9r$7>ar nr: %+
.............................
(denumirea/numele)
CERTIFICAT
de par)icipare >a >ici)a6ie c7 9fer)8 independen)8
I. "u#semnatul/"u#semnaii$ .........................$ repre%entant/repre%entani le.ali
al/ai .............................$ &ntreprindere/asociere care va participa la procedura de ac)i%iie pu#lic!
or.ani%at! de .............................$ &n calitate de autoritate contractant!$ cu nr. .......................... din
data de ........................$ certi'ic/certi'ic!m prin pre%enta c! in'ormaiile coninute sunt adev!rate *i
complete din toate punctele de vedere.
II. Certi'ic/Certi'ic!m prin pre%enta$ &n numele .................................$ urm!toarele:
1. am citit *i am &neles coninutul pre%entului certi'icat<
2. consimt/consimim descali'icarea noastr! de la procedura de ac)i%iie pu#lic! &n condiiile &n
care cele declarate se dovedesc a 'i neadev!rate *i/sau incomplete &n orice privin!<
0. 'iecare semn!tur! pre%ent! pe acest document repre%int! persoana desemnat! s! &nainte%e o'erta
de participare$ inclusiv &n privina termenilor coninui de o'ert!<
1. &n sensul pre%entului certi'icat$ prin concurent se &nele.e oricare persoan! 'i%ic! sau 7uridic!$
alta dec6t o'ertantul &n numele c!ruia 'ormul!m pre%entul certi'icat$ care o'ertea%! &n cadrul aceleia*i
proceduri de ac)i%iie pu#lic! sau ar putea o'erta$ &ntrunind condiiile de participare<
5. o'erta pre%entat! a 'ost conceput! *i 'ormulat! &n mod independent 'a! de oricare concurent$
'!r! a e(ista consult!ri$ comunic!ri$ &nele.eri sau aran7amente cu ace*tia<
3. o'erta pre%entat! nu conine elemente care deriv! din &nele.eri &ntre concureni &n ceea ce
prive*te preurile/tari'ele$ metodele/'ormulele de calcul al acestora$ intenia de a o'erta sau nu la
respectiva procedur! sau intenia de a include &n respectiva o'ert! elemente care$ prin natura lor$ nu
au le.!tur! cu o#iectul respectivei proceduri<
4. o'erta pre%entat! nu conine elemente care deriv! din &nele.eri &ntre concureni &n ceea ce
prive*te calitatea$ cantitatea$ speci'icaii particulare ale produselor sau serviciilor o'erite<
+. detaliile pre%entate &n o'ert! nu au 'ost comunicate$ direct sau indirect$ niciunui concurent
&nainte de momentul o'icial al desc)iderii pu#lice$ anunat! de contractor.
III. "u# re%erva sanciunilor prev!%ute de le.islaia &n vi.oare$ declar/declar!m c! cele consemnate
&n pre%entul certi'icat sunt adev!rate *i &ntrutotul con'orme cu realitatea.

Operator economic$ Data$
..............................
Repre%entant/ Repre%entanti le.ali
(semnaturi)
F9r$7>ar nr: %G
5MPUTERNICIRE
"u#scrisa QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ$ cu sediul &n
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ$
&nmatriculat! la Re.istrul Comerului su# nr. QQQQQQQQQ$ CIF QQQQQQ$ atri#ut
'iscal QQ$ repre%entat! le.al prin QQQQQQQQQQQQQQQQQQ$ &n calitate de
QQQQQQQQQQQQQQQQQQ$ &mputernicim prin pre%enta pe
QQQQQQQQQQQQQQQQQQ$ domiciliat &n QQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQ$ identi'icat cu C.I./C.I. seria QQ$ nr. QQQQQQ$ CB8
QQQQQQQQQQ$ eli#erat de QQQQQQQQQQ$ la data de QQQQ$ av6nd 'uncia
de QQQQQQQQQQQQQQQQQ$ s! ne repre%inte la procedura nr. QQQQQQQQ$
or.ani%at! de C.B.A.D.B.R. ; ".A. &n scopul atri#uirii contractului
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
=n &ndeplinirea mandatului s!u$ &mputernicitul va avea urm!toarele drepturi *i o#li.aii:
1. "! semne%e toate actele *i documentele care eman! de la su#scrisa &n le.!tur! cu participarea la
pre%enta procedur!<
2. "! participe &n numele su#scrisei la procedur! *i s! semne%e toate documentele re%ultate pe
parcursul *i/sau &n urma des'!*ur!rii procedurii.
0. "! r!spund! solicit!rilor de clari'icare 'ormulate de c!tre comisia de evaluare &n timpul
des'!*ur!rii procedurii.
1. "! depun! &n numele su#scrisei contestaiile cu privire la procedur!.
8rin pre%enta$ &mputernicitul nostru este pe deplin autori%at s! an.a7e%e r!spunderea
su#scrisei cu privire la toate actele *i 'aptele ce decur. din participarea la procedur!.
Notă: 'mputernicirea va fi %nsoţită de o copie după actul de identitate al persoanei
%mputernicite (uletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
a)a en7$irea $andan)7>7i
QQQQQ ".C. QQQQQQQQQQQQQ
repre%entat! le.al prin
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
("ume, prenume)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
((uncţie)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ANEXA ! c9nf9r$ O:-: %,?%((H
ECLARA2IE pri;ind Cncadrarea Cn)reprinderii Cn ca)e*9ria Cn)reprinderi>9r $ici =i $ij>9cii
I: a)e de iden)ificare a Cn)reprinderii
Denumirea &ntreprinderii
........................................................................................................................................
Adresa sediului social
.........................................................................................................................................
Cod unic de &nre.istrare
............................................................
Bumele *i 'uncia
.......................................................................................................................................
(pre*edintele consiliului de administraie$ director .eneral sau ec)ivalent)
II: Tip7> Cn)reprinderii
Indicai$ dup! ca%$ tipul &ntreprinderii:
?@ =ntreprindere autonom!. =n acest ca%$ datele din ta#elul de mai 7os sunt preluate doar din situaia
economico;'inanciar! a &ntreprinderii solicitante. "e va completa doar declaraia$ '!r! ane(a nr. 2.
?@ =ntreprindere partenera. "e va completa ta#elul de mai 7os pe #a%a re%ultatelor calculelor
e'ectuate con'orm ane(ei nr. 2$ precum *i a 'i*elor adiionale care se vor ata*a la declaraie.
?@ =ntreprindere le.at!. "e va completa ta#elul de mai 7os pe #a%a re%ultatelor calculelor e'ectuate
con'orm ane(ei nr. 2$ precum *i a 'i*elor adiionale care se vor ata*a la declaraie.
III: a)e 7)i>iza)e pen)r7 a se s)aBi>i ca)e*9ria Cn)reprinderiiO!K
E(erciiul 'inanciar de re'erintaK2)
Bum!rul mediu anual de salariai Ci'ra de a'aceri anuala neta
ROB/E-RO
Active totale
ROB/E-RO
Important:
8reci%ati dac!$ 'ata de e(erciiul 'inanciar anterior$ datele 'inanciare au &nre.istrat modi'ic!ri care
determina &ncadrarea &ntreprinderii &ntr;o alta cate.orie (respectiv micro;&ntreprindere$ &ntreprindere
mica$ mi7locie sau mare).
?@ Bu
?@ Da (&n acest ca% se va completa *i se va ata*a o declaraie re'eritoare la e(erciiul 'inanciar
anterior).
"emnatura ........................................
(numele *i 'uncia semnatarului$ autori%at sa repre%inte &ntreprinderea)
Declar pe propria r!spundere ca datele din aceasta declaraie *i din ane(e sunt con'orme cu
realitatea.

Data &ntocmirii ........................... "emnatura .................................
;;;;;;;;;;;;;;
K1) Datele sunt calculate &n con'ormitate cu art. 3 din pre%enta le.e.
K2) Datele cu privire la num!rul mediu anual de salariai$ ci'ra de a'aceri anuala neta *i activele
totale sunt cele reali%ate &n ultimul e(erciiu 'inanciar raportate &n situaiile 'inanciare anuale
apro#ate de acionari sau asociai. =n ca%ul &ntreprinderilor nou &n'iinate datele cu privire la num!rul
mediu anual de salariai$ ci'ia de a'aceri anuala neta *i activele totale se determina *i se declara pe
propria r!spundere.
F9r$7>ar nr: %"

Formular pentru persoane 7uridice
Antet/contestator
.....................................
CONTESTATIE
"u#scrisa .......................$ cu sediul in ............................$ cod unic de
inre.istrare ...................................$ repre%entata le.al prin .....................$ in calitate de
o'ertant/candidat la procedura de atri#uire a contractului de ......................$ or.ani%ata de autoritatea
contractanta ......................$ avand sediul in .....................$
contest deci%ia autoritatii contractante ...........................$ pe care o consider nele.ala.
Eotivele care stau la #a%a contestatiei sunt:
; in 'apt ..............................................................
; in drept .............................................................
In spri7inul contestatiei depun urmatoarele mi7loace de pro#a:
................................................................
................................................................
Repre%entat le.al (nume/prenume in clar)
.................................................................
(semnatura autori%ata)