You are on page 1of 89

ANATOMIE II

Cuprins
Unitatea de curs 1.
BAZELE ANATOMICE ALE FUNCŢIILOR DE NUTRIŢIE.....................................................................5
Sc!u" unit#$ii de curs.............................................................................................................5
O%iecti&e"e !era$ina"e..........................................................................................................5
1.1. A'ARATUL CARDIO(ASCULAR............................................................................................5
1.1.1. Ini)a *Crdu"+..............................................................................................................5
1.1.,. Ar%re"e &ascu"ar........................................................................................................-
1.,. A'ARATUL RES'IRATOR ..................................................................................................11
1.,.1. C#i"e res!iratrii........................................................................................................11
1.,.,. '"#).nii.....................................................................................................................1,
1./. A'ARATUL DI0ESTI(........................................................................................................1/
1./.1. Tu%u" di1esti&............................................................................................................1/
1./.,. 0"ande"e ane2e a"e tu%u"ui di1esti&...........................................................................13
1.4. A'ARATUL E5CRETOR......................................................................................................,6
1.4.1. Rinic7iu".....................................................................................................................,1
1.4.,. C#i"e urinare..............................................................................................................,,
BIBLIO0RAFIE........................................................................................................................,,
REZUMATUL UNIT8ŢII DE CURS.............................................................................................,/
9NTREB8RI RECA'ITULATI(E..................................................................................................,/
TEMA DE CAS8......................................................................................................................,/
Unitatea de curs ,.
BAZELE ANATOMICE ALE FUNCŢIILOR DE RELAŢIE....................................................................,4
Sc!u" unit#$ii de curs:..........................................................................................................,4
O%iecti&e !era$ina"e..........................................................................................................,4
,.1. SISTEMUL NER(OS .........................................................................................................,4
,.1.1. De;&"tarea siste)u"ui ner&s..................................................................................,5
,.1.,. Siste)u" ner&s centra".............................................................................................,<
,.1./. Siste)u" ner&s !eri=eric.........................................................................................../-
,.1.4. Siste)u" ner&s &e1etati&.........................................................................................46
,.,. ANALIZATORII..................................................................................................................4,
,.,.1. Ana"i;atru" cutanat..................................................................................................4/
,.,.,. Ana"i;atru" >ineste;ic...............................................................................................44
,.,./. Ana"i;atru" "=acti&...................................................................................................45
,.,.4. Ana"i;atru" 1ustati&..................................................................................................45
,.,.5. Ana"i;atru" &i;ua".....................................................................................................45
,.,.<. Ana"i;atru" acustic?&esti%u"ar.................................................................................4-
,./. SISTEMUL ENDOCRIN.......................................................................................................4@
,./.1. Ai!=i;a....................................................................................................................4@
,./.,. E!i=i;a.......................................................................................................................56
,././. 0"anda tirid#...........................................................................................................56
,./.4. 0"ande"e !aratiride..................................................................................................56
,./.5. Ti)usu"......................................................................................................................51
,./.<. 'ancreasu" endcrin.................................................................................................51
,./.-. 0"ande"e su!rarena"e................................................................................................51
,./.3. 0"ande"e se2ua"e.......................................................................................................51
BIBLIO0RAFIE........................................................................................................................51
REZUMATUL UNIT8ŢII DE CURS.............................................................................................5,
9NTREB8RI RECA'ITULATI(E..................................................................................................5,
TEMA DE CAS8......................................................................................................................5,
Unitatea de curs /.
BAZELE ANATOMICE ALE FUNCŢIEI DE RE'RODUCERE..............................................................5/
Sc!u" unit#$ii de curs:..........................................................................................................5/
O%iecti&e !era$ina"e..........................................................................................................5/
/.1. A'ARATUL 0ENITAL FEMININ...........................................................................................5/
/.1.1. O&aru"........................................................................................................................5/
/.1.,. Tr)!a uterin# *tu%a uterin#+...................................................................................54
/.1./. Uteru".......................................................................................................................54
/.1.4. (a1ina.......................................................................................................................55
/
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
/.1.5. (u"&a.........................................................................................................................55
/.1.<. 0"ande"e )a)are......................................................................................................55
/.,. A'ARATUL 0ENITAL MASCULIN.......................................................................................5<
/.,.1. Testicu"u"...................................................................................................................5<
/.,.,. C#i"e s!er)atice........................................................................................................5<
/.,./. 0"ande"e ane2e.........................................................................................................5<
/.,.4. Or1ane"e 1enita"e e2terne.........................................................................................5-
BIBLIO0RAFIE........................................................................................................................5-
REZUMAT UNIT8ŢII DE CURS.................................................................................................5-
9NTREB8RI RECA'ITULATI(E..................................................................................................5-
A N E 5 8...............................................................................................................................53
4
ANATOMIE II
Unitatea de curs 1.
BAZELE ANATOMICE ALE FUNCŢIILOR DE NUTRIŢIE
Scopul unităţii de cur
• !nu"ire# cuno"tinţelor "tiinţi$ice depre or%#ni&#re# p#ţi#lă # ele'entelor tructur#le #le #p#r#telor c#rdio(#cul#r)
repir#tor) di%eti( "i e*cretor+
• cuno#"tere# te'einică # in(ent#rului 'or$olo%ic nor'#l) e*plor#t l# ni(ele u,'icrocopice "i 'icrocopice-
O,iecti(ele oper#ţion#le
După ce (or tudi# #ce#tă unit#te) cur#nţii (or pute# ă.
• $#(ori&e&e $or'#re# unei (i&iuni unit#re #upr# tructurii or%#nelor din corpul o'enec+
• inte%re&e l# ni(el '#crocopic d#tele 'icrocopicului+
• de&(olte %/ndire# "tiinţi$ică) !nţele%ere# deter'ini'ului) c#u&#lităţii "i interdependenţei dintre tructurile "i
$uncţiile di$eritelor or%#ne-
0 Sugerăm cursanţilor să folosească un caiet special în care să facă notaţii asupra problemelor studiate. În
acest caiet se vor scrie şi răspunsurile la întrebările de la finalul fiecărei unităţi de curs. Răspunsurule la cele două
teme de verificare vor fi redactate separat pe maximum 5 (cinci) pagini fiecare pe ba!a acestor răspunsuri se va
reali!a şi notarea.
1.1. A1ARATUL CARDIO2ASCULAR
Ap#r#tul c#rdio(#cul#r ete $or'#t din ini'ă "i ite'ul de (#e prin c#re circulă /n%ele "i li'$#- !n c#drul
ău e ditin%. ite'ul circul#tor #n%uin "i ite'ul li'$#tic-
Sistemul circulator sanguin ete $or'#t din. ini'ă) #rtere) c#pil#re "i (ene- Din punct de (edere #n#to'o3
$uncţion#l) e ditin% două circuite #le /n%elui) tr/n le%#te !ntre ele. '#re# circul#ţie 4circul#ţi# ite'ică5 "i 'ic#
circul#ţie 4circul#ţi# pul'on#ră5-
L# ni(elul '#rii circul#ţii e tr#nportă prin artere /n%e !ncărc#t cu o*i%en "i u,t#nţe nece#re
'et#,oli'ului circul#r+ #cete u,t#nţe #6un% !n reţeaua capilară) tră,#t peretele c#pil#relor "i !'preună cu o*i%enul
trec !n lic"idul interstiţial- Din lic7idul intertiţi#l ele unt prelu#te de celule- Bio*idul de c#r,on "i #lţi produ"i
pro(eniţi din 'et#,oli'ul celul#r trec din celule !n lic7idul intertiţi#l "i de #ici !n c#pil#rele #n%uine- Din c#pil#re
/n%ele (eno ete tr#nport#t prin vene l# ini'ă) de unde ete po'p#t '#i dep#rte pre or%#nele de e*creţie 4plă'/ni)
rinic7i) piele etc-5-
L# ni(elul 'icii circul#ţii) #rterele duc /n%ele cu ,io*id de c#r,on l# plă'/ni unde e re#li&e#&ă c7i',ul de
%#&e dintre or%#ni' "i 'ediul !ncon6urător 47e'ot#&#5- Bio*id de c#r,on iee !n #erul #l(eol#r) i#r o*i%enul) c#re intră
!n /n%e) ete condu prin (enele pul'on#re !n#poi l# ini'ă-
Sistemul limfatic, repre&intă o c#le deri(#tă # #p#r#tului c#rdio(#cul#r) c#re tr#nportă o p#rte # 'ediului
intern # or%#ni'ului nu'ită limfă- Li'$# e $or'e#&ă din lic7idul intertiţi#l "i ete tr#nport#tă prin capilare limfatice
"i vase limfatice) l# ganglionii limfatici. 8n $in#l) prin două trunc"iuri colectoare limfatice '#ri) e# e (#ră !n ite'ul
(eno #l '#rii circul#ţii-
1.1.1. Inima (Cordul)
Ete un or%#n 'uculo c#(it#r itu#t !n c#(it#te# tor#cică !ntre cei doi plă'/ni) !n et#6ul in$erior #l
'edi#tinului #nterior-
Con$i%ur#ţia externă. Are $or'ă de corn turtit) culc#t pe di#$r#%'ă cu #*ul lun% dipu o,lic !n 6o) l# t/n%#
"i !n#inte) #t$el că 9:; din ini'ă ete itu#tă l# dre#pt# "i <:; l# t/n%# pl#nului 'edio#%it#l #l corpului- E# pre&intă. o
faţă sternocostală con(e*ă) o faţă diafragmatică pl#nă) o margine dreaptă '#i #cuţită "i o margine st#ngă '#i
rotun6ită 4$#ţ# pul'on#ră5) un v#rt orient#t #nterior "i l# t/n%# "i o ba!ă itu#tă poterior "i l# dre#pt#- Ini'# #re o
'ări'e co'p#r#,ilă cu ce# # pu'nului drept) %reut#te# (#ri#&ă !ntre <=>3;>> %- "i o c#p#cit#te de pete =>> 'l- A*ul
'#re #l ini'ii ete de 99 c'-) i#r cel tr#n(er de ?3@ c'-
2/r$ul ini'ii orient#t !n 6o "i pre t/n%# ete itu#t !n p#ţiul 2 intercot#l t/n%) unde #cet p#ţiu ete
interect#t de lini# 'ediocl#(icul#ră t/n%ă- B#&# ini'ii pri(e"te !n#poi "i pre dre#pt#+ de l# ni(elul ei ple#că #rterel#
'#ri #le ini'ii 4#ort# "i trunc7iul pul'on#r5 "i oec (enele '#ri 4cele două (ene c#(e "i cele p#tru (ene pul'on#re5-
L# ,#&# ini'ii e #$lă #triile) i#r pre (/r$ (entriculele- 1e $#ţ# ternocot#lă) !ntre cele două (entricule e #$lă "#nţurile
longitudinal anterior 4pe $#ţ# di#$r#%'#tică5 "i posterior 4in$erior5- 8ntre #trii "i (entricule e %ăec şanţurile coronare
4st#ng "i repecti( drept5- 8n #cete p#tru "#nţuri e %ăec #rterele "i (enele ini'ii- Locul unde "#nţul inter(entricul#r
5
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
!ntret#ie '#r%ine# dre#ptă # cordului ete nu'it inci!ura v#rfului inimii+ (/r$ul ini'ii ete $or'#t !n !ntre%i'e ddo#r de
(entriculul t/n%- Fiec#re #triu #re c/te o 'ică prelun%ire) !n $und de #c) nu'ită auricul 4urec"iuşă5 4$i%- 95-
L# e*terior cordul ete #coperit de pericardul fibros$ c#re ete un #c re&itent cu rol de protecţie "i $or'#t din
ţeut con6uncti( $i,ro c#re e continuă cu #d(entice# (#elor '#ri- S#cul peric#rdi#c ete $i*#t de tern) colo#n#
(erte,r#lă "i di#$r#%' prin li%#'ente+ u, peric#rdul $i,ro e #$lă pericardul seros$ cu o foiţă parietatală c#re
căptu"e"te peric#rdul $i,ro "i o foiţă viscerală c#re #deră inti' l# 'ioc#rd 4contituind epic#rdul5- 8ntre $oiţ# p#riet#lă
"i (icer#lă e %ăe"te cavitatea pericardiacă. Cele două $oiţe e continuă un# cu ce#l#ltă) l# locul de ie"ire # (#elor
'#ri) $or'/nd c/te o te#că ep#r#tă pentru pediculul #rteri#l "i pentru pediculul (eno- Lini# de re$le*ie # $oiţelor
peric#rdului ero deter'ină ni"te $unduri de #c 4recesuri pericardiace5- 1eric#rdul ero #re rol din#'ic) deo#rece
c#ntit#te reduă de lic7id din c#(it#te# peric#rdi#că per'ite #lunec#re# cordului !n ti'pul cti(ităţii lui) cu o $rec#re
'ini'ă-
Cavităţile inimii. 8n interiorul cordului e #$lă un sept longitudinal c#re ep#ră co'plet p#rte# dre#ptă # ini'ii
cu /n%e neo*i%en#t) de ce# t/n%ă cu /n%e o*i%en#t+ el e co'pune din septul interatrial 4c#re dep#rte #triile5 "i
septul interventricular c#re ep#ră (entriculele- 1erpendicul#r pe eptul lon%itudin#l ete un sept transvers c#re ep#ră
#triile de (entricule- Septul tr#n(er ete inco'plet) pre&ent/nd ori$iciile #trio(entricul#re) prin c#re $iec#re #triu
co'unică cu ori$iciul repecti(-
Atriile unt c#(ităţi #pro*i'#ti( cu,ice itu#te pre ,#&# ini'ii "i c#re nu co'unică !ntre ele+ !n (i#ţ#
intreuterină # e*it#t ori$iciul Bot#llo prin c#re cele două #trii #u co'unic#t !ntre ele+ după n#"tere #cet ori$iciu e
!nc7ide prin #p#riţi# fosei ovale 4'#i u,ţire dec/t retul eptului5- 1ereţii #triilor unt '#i u,ţiri dec/t pereţii
(entriculilor "i pre&intă '#i 'ulte ori$icii- Fiec#re #triu #re o prelun%ire nu'ită auricul 4urec"iuşă5-
Atriul drept pre&intă cinci ori$icii. !n peretele uperior pre&intă orificiul venei cave superioare "i orificiul de
comunicare cu auriculul drept #u urec7iu"# dre#ptă+ orificiul venei cave inferioare pe peretele in$erior) ori$iciul ău
#(/nd o (#l(ulă inco'pletă 4(#l(ul# Eut#c7io5+ orificiul sinusului coronar pre(ă&ut cu (#l(ul# T7e,eiu+ orificiul
atrioventricular drept pre(ă&ut cu (#l(ul# tricupidă- Spre $#ţ# ternocot#lă pereţii #triului drept pre&intă tr#,ecule
'ucul#re $or'#te de muşc"ii pectinaţi ($i%- <5-
Atriul stâng #re "#e ori$icii. pe peretele poterior "i pe cel l#ter#l unt patru orificii de desc"idere a venelor
pulmonare !n p#rte# #nterio#ră orificiul atrioventricular st#ng "i orificiul auriculului st#ng #u urec7iu"# t/n%ă-
Ventriculele #u $or'ă pir#'id#lă triun%7iul#ră cu ,#&# pre ori$iciul (entricul#r- 1ereţii lor nu unt nete&i ci
pre&intă pe $#ţ# internă trei c#te%orii de tr#,ecule cărno#e.
3de ordinul I) repre&ent#te de muşc"ii papilari) de $or'ă conică) c#re prin ,#&# lor #deră de pereţii (entriculilor) i#r
(/r$ul o$erind inerţie corda%elor tendinoase c#re e prind pe (#l(ulele #trio(entricul#re+
3de ordinul II) c#re e ineră prin #',ele c#pete pe pereţii (entricul#ri+
3de ordinul III) c#re #deră pe to#tă !ntindere# lor de pereţi (entricul#ri) $ăc/nd relie$ !n interiorul (entriculilor-
L# ,#&# (entriculeleor e #$lă ori$iciile #trio(entricul#re 4drept "i t/n%5) $iec#re pre(ă&ut cu (#l(ul#
#trio(entriculră repecti(ă "i ori$iciile #rteri#le corepun&ăto#re- 1ereţii (entriculilor unt '#i %ro"i dec/t cei #tri#li-
Ventriculul drept #re trei pereţi. sternocostal 4#nterior5) diafragmatic 4in$erior5 "i septal 4poterior5- 1eretele
ept#l #re o p#rte 'e',r#no#ă pre #trii "i #lt# 'ucul#ră pre (/r$ul cordului- &rificiul atrioventricular drept per'ite
co'unic#re# !ntre #triul drept "i (entriculul drept "i ete pre(ă&ut cu (#l(ul# tricupidă $or'#tă din trei (#l(ule
4cupide5 de $or'ă triun%7iul#ră) prine cu ,#&# pe inelul $i,ro l# ori$iciului) i#r pe l#turi d/nd inerţie cord#6elor
tendino#e plec#te de l# 'u+c7ii p#pil#ri- &rificiul trunc"iului arterei pulmonare ete pre(ă&ut cu trei (#l(ule
e'ilun#re 4i%'oide5) c# ni"te cui,uri de r/ndunică- Ele #u o '#r%ine #derentă de inelul $ir,ro) i#r #lt# li,eră pre
lu'en) c#re pre&intă !n p#rte# 'i6locie nodulul Mor%#%ni-
Ventriculul stâng #re un perete ept#l 4#nterior5) pul'on#r 4poterior5 "i un perete diafragmatic 4in$erior5- L#
,#&# (entriculului e #$lă orificiul atrioventricular st#ng$ pre(ă&ut cu valvula atrioventriculară st#ngă #u (#l(ul#
,icupidă 4(#l(# 'itr#lă5+ tot #ici e #$lă orificiul arterei aorte$ pre(ă&ut cu valvule semilunare (sigmoide) c#re #u pe
'#r%ine# li,eră nodulii Ar#ntiu- L# ni(elul (#l(ulei i%'oide #nterio#re e %ăec ori$iciile de ori%ine #le celor două
#rtere coron#re 4dre#ptă "i t/n%ă5-
Structura pereţilor inimii- 1eretele c#rdi#c ete #lcătuit din trei tunici c#re) de l# e*terior pre interior unt.
epic#rdul) 'ioc#rdul "i endoc#rdul-
'picardul ete $oiţ# (icer#lă # peric#drului ero) #lcătuită din celule con6uncti(e) cu,ice-
(iocardul #u 'u"c7iul c#rdi#c ete $or'#t din $i,re 'ucul#re 'ioc#rdice dipue !n $#cicule circul#re l#
ni(elul #triilor #u !n $#cicule o,licpir#l#te l# ni(elul (entriculelor- Fi,rele 'ucul#re e ineră pe un c7elet $i,ro
repre&ent#t de inelele $i,ro#e #le ori$iciilor #trio(entricul#re "i #rteri#le+ #cet c7elet ep#ră co'plet 'ioc#rdul #tri#l
de 'ioc#rdul (entricul#r- Fi,rele 'ucul#re c#rdi#ce pre deoe,ire de $i,rele 'u+c7ilor 7eletici #u c/te un in%ur
nucleu centr#l "i #p#r #n#to'o&#te !ntre ele+ d#r l# li'it# de ep#r#re dintre $i,rele 'ioc#rdice e*ită discurile
intercalare) cee# ce de'ontre#&ă că 'u"c7iul c#rdi#c nu ete un inciţiu- 8n (entriculul tăn% 'ioc#rdul #re %roi'e#
de 9 c'-) i#r !n (entriculul drept ete '#i u,ţire+ cel '#i u,ţire ete peretele #triilor-
Sin%ur# le%ătură #n#to'ică "i $uncţion#lă !ntre 'ioc#rdul #triilor "i 'ioc#rdul (entricului ete re#li&#tă dintr3o
'ucul#tură peci$ică c#re pătre#&ă c#r#cterele e',rion#re nu'ită ţesutul nodal- Ţeutul nod#l 'or$olo%ic e
deoe,e"te de cel contr#ctil) prin #r#n6#'entul nere%ul#t #l 'io$i,rilelor c#re trec de l# o celulă l# #lt# u, $or'ă de
<
ANATOMIE II
reţele) c/t "i prin #,undenţ# #rcopl#'ei ,o%#tă !n %lico%en- Ţeutul nod#l #i%ură #uto'#ti'ul c#rdi#c "i ete $or'#t
din noduli "i $#cicule.
3nodulul ino#tri#l 4Aeit73Fl#cB5 ete itu#t !n #triul drept !n #propiere# locului de dec7idere # (enei c#(e uperio#re+
3nodulul #trio(entricul#r 4Ac7o$$3T#C#r#5 itu#t de#upr# ori$iciului #trio(entricul#r drept+
3$#ciculul #trio(entricul#r 4Di5 c#re ple#că din nodulul #trio(entricul#r "i tră,#te porţiune# 'e',r#no#ă # eptului
#trio(entricul#r) contituind in%ur# le%ătură !ntre #trii "i (entricule+ de#upr# porţiunii 'ucul#re # eptului
inter(entricul#r) e !'p#rte !n două r#'uri 4t/n%ă "i dre#ptă5 c#re co,o#ră !n cele două (entricule unde e r#'i$ică
$or'/nd reţeaua )ur*in%e ($i%- ;5-
'ndocardul repre&intă tr#tul intern #l peretelui c#rdi#c "i ete $or'#t dintr3un epiteliu i'plu p#(i'ento) c#re
l# ni(elul #triilor e continuă cu endoteliul (enelor) i#r l# ni(elul (entriculilor) cu endoteliul #rteri#l-
Vascularizaţia inimii.
Iri%#ţi# #rteri#lă # cordului ete #i%ur#tă de cele două #rtere coron#re 4t/n%ă "i dre#ptă5 cu ori%ine# !n ,ul,ul
#ortei #cendente- Coron#r# t/n%ă după un curt tr#iect e !'p#rte !n două r#'uri. #rter# inter(entricul#ră #nterio#ră ce
co,o#ră !n "#nţul inter(entricul#r #nterior) ce#l#ltă #rter# circu'$le*ă) ce tră,#te "#nţul coron#r t/n%-
Coron#r# dre#ptă e #n%#6e#&ă !n "#nţul coron#r drept #poi co,o#ră prin "#nţul inter(entricul#r poterior- Din #rterele
coron#re e deprind r#'uri col#ter#le de tip ter'in#l) ce nu e #n#to'o&e#&ă cu r#'urile (ecine- D#că un# din #cete
col#ter#le e o,litere#&ă) prin p#' prelun%it #u printr3un c7e#% de /n%e 4e',olu5) teritoriul repecti( nu '#i
pri'e"te u,t#nţe nutriti(e "i o*i%en) e necro&e#&ă "i #p#re in$#rctul-
M#6orit#te# /n%elui (eno #l cordului ete tr/n de colectorul (eno princip#l #l ini'ii 4sinusul coronar5) c#re
e %ăe"te !n e%'entul poterior #l "#nţului coron#r t/n%- Sinuul coron#r e dec7ide !n #triul drept printr3un ori$iciu
propriu pre(ă&ut cu (#l(ul# T7e,eiu+ e*ită "i (ene c#rdi#ce 'ici c#re e dec7id direct !n #triul drept-
Li'$# ini'ii #6un%e !n %#n%lionii tr#7eo,ron"ici "i 'edi#tin#li-
Inervaţia inimii.
Iner(#ţi# e*trinecă en&iti(ă ete #i%ur#tă de ner(ul (#%) i#r ce# e$ecto#re) de $i,rele i'p#tice pro(enite din
ner(ii c#rdi#ci #i l#nţului i'p#tic cer(ic#l "i $i,re p#r#i'p#tice din ner(ii c#rdi#ci #i (#%ului- To#te #cete $i,re e
#n#to'o&e#&ă $or'/nd ple*ul c#rdi#c itu#t u, cro# #ortei-
1.1.,. Arorele vascular
Ar,orele (#cul#r ete $or'#t din artere 3 (#e prin c#re /n%ele circulă dinpre ini'ă pre to#te ţeuturile "i
or%#nele) din capilare 3 (#e cu c#li,ru $o#rte 'ic c#re $#c le%ătur# !ntre circul#ţi# #rteri#lă "i ce# (eno#ă "i din vene)
prin c#re /n%ele ete re#du l# ini'ă-
A. Structura pereţilor vasculari.
Arterele !i venele. Au peretele $or'#t din trei tunici) c#re de l# interior pre e*terior unt. intima 4internă5)
media "i adventiţia 4e*ternă5 ($i%- E5-
C#li,rul #rterelor c#de de l# ini'ă pre peri$erie- 8n tructur# lor #u ur'ăto#rele tunici.
3endoteliul 4tunic# internă5 #lcătuită dintr3un r/nd de celule endoteli#le) turtite #"e&#te pe o 'e',r#nă ,#&#lă+ e# ete !n
continu#re# endoc#rdului (entricul#r+
3tunica medie) c#re l# #rterele '#ri 4artere de tip elastic5 ete #lcătuită din l#'e el#tice dipue concentric) r#re $i,re
'ucul#re netede "i ţeut con6uncti(+ !n #rterele 'i6locii "i !n cele 'ici 4#rtere de tip 'ucul#r5) 'edi# ete %ro#ă cu
nu'ero#e $i,re 'ucul#re netede "i r#re $i,re col#%ene "i el#tice+
3adventiţia ete $or'#tă din ţeut con6uncti( cu $i,re col#%ene "i el#tice "i ete '#i u,ţire dec/t l# (ene+ !n #rtere c# "i
!n (ene #d(entiţi# pre&intă "i (#e 'ici de /n%e 4vasa vasorum5 c#re 7rănec peretele (#cul#r "i de #e'ene#) unt
pre&ente $i,re ner(o#e (e%et#ti(e) '#i nu'ero#e l# #rtere dec/t !n (ene-
8ntre #cete trei tunici e*ită două membrane elastice. un# internă c#re ep#ră inti'# de 'edi# "i #lt# externă
c#re ep#ră 'edi# de #d(enticiţi#-
C#li,rul (enelor cre"te de l# peri$erie pre ini'ă) i#r pereţii lor #u !n tructur# lor #cele#"i trei tunici) c# "i l#
#rtere cu c/te(# deoe,iri+ cele trei tunici nu unt ,ine deli'it#te) deo#rece lipec cele două 'e',r#ne el#tice) tunic#
'i6locie # (enelor ete '#i u,ţire) #d(entiţi# '#i %ro#ă) i#r inti'# e continuă cu endoteliul #triilor- 8n (enele itu#te
u, ni(elul cordului) unde /n%ele circulă !n en opu %r#(it#ţiei) endoteliul pre&intă) din loc !n loc) (#l(ule !n $or'ă de
cui,uri de r/ndunică) #(/nd rolul de # $r#%'ent# colo#n# de /n%e-
L# pero#nele !n (/rtă $i,rele el#tice din tunic# 'edie # #rterelor e reduc) c# ur'#re #rterele de(in '#i
ri%ide "i teniune# #rteri#lă cre"te- L# unele pero#ne) !n pereţii #rterelor e depun lic7ide $or'/nd plăci ateromatoase-
1ereţii (enelor pot u$eri "i ei 'odi$icări p#tolo%ice+ #t$el) l# pero#nele o,li%#te prin pro$eie ă te# 'ult !n picio#re
4to'#tolo%i) $ri&eri5) (enele 'e',relor in$erio#re pre&intă uneori dil#t#ţii 4varice5- In$l#'#"i# pereţilor (enelor e
nu'e"te flebită) !noţită de tul,urări !n circul#ţi# (eno#ă-
Capilarele. Sunt (#e cu c#li,rul 'ic 4E 3 9<µ 5 răp/ndite !n to#te ţeuturile "i or%#nele- De l# interior pre
e*terior) c#pil#rele pre&intă endoteliul$ membrană ba!ală "i periteliul-
Endoteliul ete $or'#t dintr3un in%ur r/nd de celule #pl#ti&#te "i pre&intă pori de 'ări'i (#ri#,ile prin c#re e
$#ce c7i',ul de u,t#nţe #u pori cu dur#tă te'por#ră prin c#re e re#li&e#&ă diapede!a 4ie"ire# ele'entelor $i%ur#te
#le /n%elui5-
Me',r#nă ba!ală ete ,o%#tă !n $i,re de reticulină "i 'ucopoli&#7#ride-
-
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
1eriteliul ete contituit dintr3un tr#t u,ţire de ţeut con6uncti() cu $i,re de col%en "i de reticulină) !n c#re
unt pre&ente "i $i,re ner(o#e (e%et#ti(e+ unele celule #u proprietăţi $#%ocit#re "i un rol contr#ctil- 1e l/n%ă #cete
c#pil#re) !n $ic#t "i %l#ndele endocrine) e*ită c#pil#re de tip peci#l) nu'ite sinusoide+ ele #u un c#li,ru '#i '#re 49> 3
;> µ 5) peretele !ntrerupt din loc !n loc) cee# ce $#(ori&e#&ă c7i',urile) nu #u periteliu) i#r lu'enul ete nere%ul#t)
pre&ent/nd dil#tări "i tr/'torări-
8n tructur# #r,orelui circul#tor ditin%e' două teritorii de circul#ţii. circulaţia mare 4ite'ică5 "i circulaţia
mică 4pul'on#ră-5
+ ,irculaţia mică !ncepe !n (entriculul drept prin trunc7iul #rterei pul'on#re "i e ter'ină !n #triul t/n% prin cele p#tru
(ene pul'on#re-
+ ,irculaţia mare !ncepe !n (entriculul t/n% prin #rter# #ortă c#re tr#nportă /n%ele pre ţeuturi "i or%#ne "i e
ter'ină !n #triul drept prin cele două (ene c#(e 4uperio#ră "i in$erio#ră5 "i inuul coron#r-
". Sistemul arterial.
Site'ul arterial al micii circulaţii. Ete repre&ent#t de ite'ul trunc7iului pul'on#r cu r#'urile lui-
Trunc7iul pul'on#r ple#că din (entriculul drept "i după un curt tr#iect intr#peric#rdi#c) l# t/n%# "i u, #rcul
#ortic e ,i$urcă !n cele două #rtere pul'on#re) dre#ptă "i t/n%ă- Fiec#re #rteră pul'on#ră #6un%e l# 7ilul pul'on#r)
prin pediculul pul'on#r repecti(- 8n pul'on) #rter# pul'on#ră dă r#'uri c#re 'er% #lături de ,ron7ii "i e ditri,uie
e%'ent#r c# ,ron7iile- Arter# pul'on#ră dre#ptă dă c/te o #rteră lo,#ră uperio#ră) 'edie "i in$erio#ră 4pentru cei trei
lo,i5) i#r #rter# pul'on#ră t/n%ă e r#'i$ică !n #rteră lo,#ră uperio#ră "i #lt# in$erio#ră pentru cei trei lo,i- Arterele
lo,#re (or d# r#'uri e%'ent#re) c#re e (or di(i&# c# "i ,ron7iile pe c#re le !noţec) d/nd !n $in#l o #rteriolă
intr#lo,ul#ră c#re (# $or'# reţe#u# de c#pil#re peri#l(eol#re-
Sistemul arterial al marii circulaţii. Ete repre&ent#t de ite'ul #ortic $or'#t de #rter# #ortă cu r#'urile ei
c#re e deprind din cele trei porţiuni #le #cetei#. #ort# #cendentă) #rcul #ortic "i #ort# decendentă- L# ni(elul
(erte,rei LE 3 L=) #ort# #,do'in#lă e !'p#rte !n r#'urile ter'in#le) repre&ent#te de cele două #rtere ili#ce co'une
4t/n%ă "i dre#ptă5-
a) Aorta ascendentă !ncepe cu o re%iune '#i dil#t#tă nu'ită bulbul aortic) !n c#re e ditin% cele trei (#l(ule
e'ilun#re+ din e# e deprind cele două #rtere coron#re- După ce urcă =3F c'-) e cur,e#&ă "i $or'e#&ă cro# #ortei-
) Arcul aortic nu'it "i cro# #ortei) e !ndre#ptă poterior pete pediculul pul'on#r t/n%- Din croă urcă pre
,#&# %/tului trei r#'uri c#re de l# dre#pt# pre t/n%# unt. trunc"iul bra"iocefalic$ artera carotidă comună st#ngă "i
artera subclaviculară st#ngă- Trunc7iul ,r#7ioce$#lic e ,i$urcă după un tr#iect #cendent de c/ţi(# c'-) !n artera
carotidă comună dreaptă "i artera subclaviculară dreaptă- cu e*cepţi# ori%inii lor din #rcul #ortic) c#rotidă co'ună "i
u,cl#(icul#r# unt i'etrice !n cee# ce pri(e"te tr#iectul "i r#'i$ic#ţiile lor-
-rterele carotide comune urcă pe l#turile $#rin%elui p/nă l# '#r%ine# uperio#ră # c#rtil#6ului tiroid) unde
pre&intă o dil#t#ţie nu'it inu c#rotidi#n "i e ,i$urcă $iec#re !n carotida externă "i carotida internă-
Arter# c#rotidă e*ternă prin r#'urile ei iri%ă %/tul) re%iune# occipit#lă) te'por#lă "i (icerele $eţei-
Arter# c#rotidă internă pătrunde !n cr#niu printr3un c#n#l oo ăp#t !n t/nc# te'por#lului "i iri%ă ence$#lul)
%lo,ul ocul#r "i #ne*ele #le-
-rterele subclaviculare$ cu ori%ini di$erite e !ntind de l# ori%ine# lor p/nă l# #*ilă de unde i#u nu'ele de
artere axilare- Din #rterele u,cl#(icul#re e deprind '#i 'ulte r#'uri.
3artera vertebrală c#re intră !n cr#niu prin %#ur# occipit#lă) unde e une"te cu ce# opuă "i $or'e#&ă artera ba!ilară+
#ce#t# e #n#to'o&e#&ă cu r#'urile cere,r#le #le #rterei c#rotide interne "i $or'e#&ă poligonul .illis) #"e&#t l# ,#&#
creierului) !n 6urul "eii turce"ti+
3artera toracică internă) din c#re e deprind to#te arterele intercostale anterioare+
3artera tiroidiană inferioară-
-rtera axilară e !ntinde de l# '#r%ine# in$erio#ră # cl#(iculei "i p/nă l# 'u"c7iul '#rele pector#l !n p#rte# #
in$erio#ră) de unde e continuă cu #rter# ,r#7i#lă+ iri%ă 'e',rul uperior) d#r col#ter#lele #le (#cul#ri&e#&ă pereţii
#*ilei "i peretele #nterol#ter#l #l tor#celui-
-rtera bra"ială e !ntinde de l# '#r%ine# in$erio#ră # '#relui pector#l) p/nă l# plic# cotului unde !'p#rte !n
#rter# r#di#lă "i #rter# uln#ră+ e# iri%ă 'u"c7ii #nteriori "i poteriori #i ,r#ţului-
-rtera radială "i artera ulnară e !ntind de l# plic# cotului p/nă l# re%iune# c#rpi#nă "i iri%ă #nte,r#ţul-
Arterele '/inii re&ultă din #n#to'o&#re# #rterei r#di#le "i #rterei uln#re) din c#re e $or'e#&ă arcadele palmare) din
c#re e deprind arterele digitale comune) c#re dit#l e ,i$urcă !n artere digitale proprii) c#re iri%ă p#l'# "i de%etele-
c) Aorta descendentă e !'p#rte l# r/ndul ei !n #ort# decendentă tor#cică "i #ort# decendentă #,do'in#lă-
-orta descendentă toracică e !ntinde p/nă l# di#$r#%' "i r#'uri p#riet#le "i (icer#le- Ramurile parietale
unt arterele intercostale posteriare 4!n nu'ăr de 9>5 "i arterele diafragmatice superioare c#re iri%ă di#$r#%'ul "i
peretele tor#cic- Ramurile viscerale unt arterele bronşice$ pericardiace şi esofagiene.
-orta descendentă abdominală ete cuprină !ntre di#$r#%' "i (erter# LE- 4unde e ,i$urcă !n #rterele ili#ce
co'une5+ e# dă r#'uri p#riet#le "i (icer#le- R#'urile p#riet#le unt repre&ent#te de #rterele lo',#re "i #rterele
di#$r#%'#tice in$erio#re- R#'urile (icer#le unt l# r/ndul lor repec7i "i neperec7i- 1erec7i unt cele c#re
(#cul#ri&e#&ă #p#r#tul uro%enit#l $iind repre&ent#te de. artere suprarenale$ renale şi genitale 4repecti( teticul#ră "i
o(#ri#nă5- Neperec7i unt r#'urile c#re (#cul#ri&e#&ă tu,ul di%eti( $iind repre&ent#te de. trunc7iul celi#c "i cele /
artere me!enterice 4superioară "i inferioară5- Trunc7iul celi#c e !'p#rte !n trei r#'uri. splenică$ gastrică st#ngă "i
3
ANATOMIE II
"epatic. -rtera me!enterică superioară (#cul#ri&e#&ă 6e6unul3ileonul) cecul) colonul #cendent "i 6u'ăt#te# dre#ptă #
colonului tr#n(er- -rtera me!enterică inferioară (#cul#ri&e#&ă 6u'ăt#te# t/n%ă # colonului tr#n(er) colonul
decendent) i%'oid "i o p#rte din rect-
d) Ramurile terminale ale aortei. Arterele ili#ce co'une 4t/n%ă) dre#ptă5 #6une l# #rticul#ţi# #croili#că e
!'p#rte $iec#re !n #rterele ili#că e*ternă "i #lt# internă- -rtera iliacă internă 4"ipograstrică5 e ditri,uie !n re%iune#
pel(ină) #t/t l# pereţi) prin ramuri parietale 4artera obturatorie) artera fesieră superioră "i inferioară5) c/t "i l#
or%#nele din ,#&in prin ramuri viscerale #rtere uterine) (e&ic#le) (#%in#le) di$erenţi#le-
-rtera iliacă externă$ iri%ă 'e',rul in$erior) iee din ,#&in "i #6un%e pe $#ţ# #nterio#ră # co#pei unde
pri'e"te nu'ele de artera femurală) iri%/nd co#p#+ #6un%e pe $#ţ# poterio#ră # %enunc7iului) unde i# nuele de arteră
poplitee) c#re e !'p#rte !n două artere tibiale (anterioară "i posterioară)+ ce# #nterio#ră iri%ă $#ţ# #nterio#ră # %#',ei
"i l#,# piciorului "i e ter'ină prin artera dorsală a piciorului) din c#re e deprind arterele digitale dorsale- Arter#
ti,i#lă poterio#ră iri%ă $#ţ# poterio#ră # %#',ei) din e# deprin&/ndu3e artera peronieră+ !n re%iune# pl#nt#ră #
piciorului) #rter# ti,i#lă poterio#ră e !'p#rte !n r#'uri ter'in#le nu'ite artere plantare 4internă "i e*ternă5) din c#re
e deprind #rterele di%it#le pl#nt#re-
C. Sistemul venos.
2enele circul#ţiei 'ici continuă reţe#u# c#pil#ră peri#l(eol#ră+ din #ce#tă reţe# e $or'e#&ă (enule dipue
perilo,ul#r) c#re e continuă cu (enele intere%'ent#re) c#re !n dru'ul lor către 7il) e unec "i $or'e#&ă !n cele din
ur'ă c/te < (ene pul'on#re pentru $iec#re plă'/n- După un curt tr#iect !n 'edi#tin (enele pul'on#re e (#ră !n
#triul t/n%-
Site'ul (eno #l '#rii circul#ţii e repre&ent#t de două (ene '#ri. (en# c#(ă uperio#ră "i (en# c#(ă
in$erio#ră) ce e dec7id !n #triul drept-
a) Vena cavă superioară drene#&ă /n%ele (eno de l# 6u'ăt#te# upr#di#$r#%'#tică # corpului prin venele
%ugulare interne "i de l# 'e',rele uperio#re "i tor#ce prin venele subclaviculare- E# e $or'e#&ă prin unire# !n p#tele
'#nu,riului tern#l # celor două vene bra"iocefalice 4dreaptă "i st#ngă5- Fiec#re (enă 4trunc7i5 ,r#7ioce$#lică re&ultă
din unire# venei %ugulare interne cu vena subclaviculară de #cee#"i p#rte- 2en# 6u%ul#ră internă #dună /n%ele de l#
e*tre'it#te# ce$#lică "i !"i #re ori%ine# !n sinusurile venoase 4(#e itu#te !n %roi'e# epturilor durei'#ter cere,r#le5-
2en# u,cl#(icul#ră #dună /n%ele (eno #l 'e',rului uperior) $iind continu#re# (enei #*il#re- 8n (en# u,cl#(icul#ră
e (#ră "i li'$# din or%#ni' #duă de c#n#lul tot#cic) !n t/n%# "i prin c#n#lul li'$#tic drept) !n p#rte# dre#ptă- 8n#inte
c# (en# c#(ă uperio#ră ă e dec7idă !n #triul drept) pri'e"te c# #$luent marea venă a!0gos-
S/n%ele (eno #l $iecărui 'e',ru uperior ete colect#t de două ite'e (eno#e) unul pro$und "i #ltul
uper$ici#l- 1enele profunde po#rtă #cee#"i denu'ire c# "i #rterele pe c#re le !noţec- De re%ulă) #rterele 'ici "i
'i6locii unt !noţite de c/te două (ene) i#r #rterele '#ri 4#rter# #*il#ră5 nu'#i de o in%ură (enă- 1enele suprficiale
4u,cut#n#te5 e %ăec i'edi#t u, piele "i e pot (ede# cu oc7iul li,er prin tr#np#renţă) d#torită color#ţiei lor #l,#tre-
Ele nu !noţec #rterele "i e (#ră !n (enele pro$unde- L# ni(elul lor e $#c in6ecţiile intr#(eno#e- Dintre (enele
uper$ici#le 'enţionă' vena cefalică) c#re 'er%e pe $#ţ# e*ternă # ,r#ţului "i e ter'ină !n vena axilară "i vena
ba!ilică ce 'er%e pe $#ţ# internă # ,r#ţului "i e ter'ină !ntr3un# din venele bra"iale- 2enele pro$unde $or'e#&ă l#
ni(elul '/inii arcadele palmare 4superificială "i profundă5) c#re contituie ori%ine# (enelor pro$unde-
Sistemul a!0gos ete $or'#t din două (ene #&G%o. marea venă a!0gos itu#tă !n dre#pt# colo#nei (erte,r#le "i
mica venă a!0gos) itu#tă !n t/n%# colo#nei (erte,r#le 4$i%- =,5- Site'ul #&G%o colecte#&ă /n%ele de l# (enele
intercot#le) di#$r#%'#tice) ,ron"ice) peric#rdi#ce) eo$#%iene- M#re# (enă #&G%o pri'e"te c# #$luent 'ic# (enă
#&G%o) ce #dună /n%ele din (enele intercot#le t/n%i-
b) Vena cavă inferioară drene#&ă /n%ele (eno de l# 6u'ăt#te# u,di#$r#%'#tică # corpului- E# ete #"e&#tă
!n#inte# colo#nei (erte,r#le lo',#re) l# dre#pt# #ortei) urc/nd de l# L= p/n# l# ori$iciul (enei c#(ei in$erio#re din
di#$r#%'ă- După un tr#iect de 93< c'-) e dec7ide !n #triul drept- 2en# c#(ă in$erio#ră #dună /n%ele (eno de l#
'e',rele in$erio#re) pereţii "i (icerele din ,#&in) de l# rinic7i) %l#ndele upr#ren#le) teticule #u o(#re) c/t "i /n%ele
(eno de l# $ic#t 4(ene upr#7ep#tice5- E# e $or'e#&ă din unire# venei iliace comune$ st#ngă "i dreaptă) c#re l# r/ndul
lor unt #lcătuite din con$luenţ# venelor iliace internă "i externă$ de #cee#"i p#rte-
1ena iliacă internă ("ipograstrică) #dună /n%ele de l# (icerele "i pereţii ,#&inului prin ramuri viscerale
4vena uterină$ venele rectale$ venele ve!icale$ vena vaginală$ vena diferenţială5 "i prin ramuri parietale 4venele fesiere
superioară "i inferioară$ vena obturatorie5-
1ena iliacă externă continuă vena femurală c#re colecte#&ă /n%ele (eno de l# ni(elul 'e,rului in$erior- C# "i
l# 'e',rul uperior e ditin% (ene uper$ici#le "i pro$unde- 2enele uper$ici#le !ncep din reţe#u# de pe $#ţ# dor#lă #
piciorului "i unt repre&ent#te de vena safenă mare "i vena safenă mică2 (en# #$enă '#re urcă pe p#rte# 'edi#lă p/nă
l# rădăcin# co#pei unde e (#ră !n (en# $e'ur#lă+ (en# #$enă 'ică 'er%e pe p#rte# poteri#oră # %#',ei "i e ter'ină
!n (en# poplitee-
2enele pro$unde #u un tr#iect in(er #rterelor "i unt c/te două pentru $iec#re #rteră 'ică "i 'i6locie "i nu'#i o
in%ură (enă pentru #rter# poplitee "i $e'ur#lă-
Sistemul venei porte #p#rţine "i el ite'ului (enei c#(e in$erio#re "i !ncepe prin c#pil#rele de l# ni(elul tu,ului
di%eti( u,di#$r#%'#tic "i e ter'ină !n c#pil#rele inuoide 7ep#tice- 2en# port 7ep#tică tr#nportă pre $ic#t /n%e
!ncărc#t cu u,t#nţe nutriti(e) re&ult#te !n ur'# #,or,ţiei+ e $or'e#&ă !n p#tele colului p#ncre#ului din unire# venei
@
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
me!enterice superioare cu trunc"iul me!enterico+splenic$ re&ult#t din unire# (enei plenice cu (en# 'e&enterică
in$erio#ră-
#. Sistemul limfatic.
1rin ite'ul li'$#tic circulă li'$#) c#re $#ce p#rte din 'ediul intern #l or%#ni'ului "i #6un%e !n circul#ţi#
(eno#ă 4$i%- =#5+ u, #cet #pect ite'ul li'$#tic po#te $i conider#t c# o deri(#ţie # ite'ului c#rdio(#cul#r-
Ori%ine# ite'ului li'$#tic) ete repre&ent#tă de c#pil#rele li'$#tice ter'in#te !n H$und de #cH) ,o%#t #n#to'o&#te
!ntre ele "i dipue #t/t uper$ici#l) c/t "i pro$und- C#pil#rele li'$#tice depă"ec c# di#'etru c#pil#rele #n%uine "i pe
tr#iectul lor pre&intă dil#tări "i tr/'torări- 1rin con$luenţ# c#pil#relor li'$#tice) e $or'e#&ă (#e li'$#tice c#re #u pe
tr#iectul lor (#l(ule e'ilun#re '#i de&(olt#te dec/t l# (ene) #păr/nd '#crocopic c# un H"ir#% de 'ăr%eleH- 8n tructur#
(#elor li'$#tice e %ăec #cele#"i trei tunici e*itente !n peretele #rterelor "i (enelor) d#r unt '#i u,ţiri "i !ntre
tr#turi nu e*ită o li'ită netă- 1e tr#iectul (#elor li'$#tice e #$lă %#n%lionii li'$#tici) dipu"i !n %ener#l !n %rupe !n
#nu'ite re%iuni #le corpului) de"i e*ită "i %#n%lioni i&ol#ţi-
8n corpul o'ului e decriu ganglioni regionali superficiali #u profun!i) din c#re #'inti'.
3 ganglioni ai capului) c#re tr/n% li'$# or%#nelor de l# c#p+
3 ganglioni cervicali profun!i) itu#ţi !n 6urul (enei 6u%ul#re interne) c#re colecte#&ă li'$# de l# (icerele %/tului+
3ganglioni axilari) itu#ţi l# rădăcin# 'e',rului uperior) c#re drene#&ă li'$# de l# 'e',rul uperior) peretele #nterior
#l tor#celui "i %l#nd# '#'#ră+
3 ganglioni ing"inali) itu#ţi l# rădăcin# 'e',rului in$erior) c#re drene#&ă li'$# de l# 'e',rul in$erior) peretele
#nterior #l #,do'enului "i perineului+
3 ganglioni "ilari) itu#ţi !n 7ilul di$eritelor or%#ne 4plă'/ni) $ic#t) plină) rinic7i5+
3 ganglioni mediastinali) c#re colecte#&ă li'$# (icerelor tor#cice+
3 ganglioni me!enterici) c#re colecte#&ă li'$# din intetinul u,ţire+
3 ganglioni colici) c#re tr/n% li'$# de l# colon+
3 ganglioni lombari) itu#ţi de3#lun%ul #ortei #,do'in#le+
3 ganglioni iliaci) #"e&#ţi pe tr#iectul (#elor ili#ce-
Structura ganglionului limfatic- L# e*terior) %#n%lionii li'$#tici unt #coperiţi de o capsulă fibroasă) de l# c#re
ple#că r#di#r pre interior) epturi con6uncti(o3(#cul#re ce deli'ite#&ă p#ţii 4lo6i5 !n c#re ete cuprin p#renc7i'ul
%#n%lion#r- 1#renc7i'ul pre&intă o &onă u, c#pulă) nu'ită corticală "i #lt# pre centru) nu'ită medulară- 8n lo6ele
&onei cortic#le) unde epturile unt '#i !ndepărt#te !ntre ele) e #$lă #%lo'erări de li'$ocite ce $or'e#&ă foliculi
limfatici- 8n 'edul#ră) ţeutul li'$oid e dipune !n cordoane foliculare) #n#to'o&#te !ntre ele- At/t !n 'edul#ră c/t "i
!n cortic#lă e %ăec p#ţii 4sinusuri)$ !n c#re e dec7id (#ele #$erente %#n%lionului) c#re pătrund !n %#n%lion prin
peri$eri# lui- 2#ul e$erent li'$#tic părăe"te %#n%lionul prin 7ilul ău+ tot prin 7il pătrund !n %#n%lioni "i (#ele
nutriti(e #n%uine-
)rincipalele trunc"iuri limfatice- C#pil#rele li'$#tice) c#re e %ăec !n to#te or%#nele corpului con$lue#&ă "i
$or'e#&ă (#e li'$#tice #$erente) #le di$eritelor %rupe %#n%lion#re) unde e !',o%ăţec cu li'$ocite- 2#ele e$erente #le
%#n%lionilor din #cel#"i %rup de %#n%lioni e unec "i $or'e#&ă (#e li'$#tice '#i '#ri) c#re l# r/ndul lor e unec cu
#lte (#e i'il#re "i $or'e#&ă trunc"iuri limfatice) c#re colecte#&ă li'$# dintr3o re%iune # corpului- Se cunoc
ur'ăto#rele trunc7iuri li'$#tice '#ri.
3trunc"iul %ugular st#ng şi drept$ c#re colecte#&ă li'$# de l# c#p "i %/t+
3trunc"iul subclavicular st#ng şi drept$ c#re colecte#&ă li'$# de l# 'e',rul uperior) din #*ilă "i %l#nd# '#'#ră+
3trunc"iul bron"omediastinal st#ng şi drept$ c#re colecte#&ă li'$# din pereţii "i (icerele tor#cice+
3trunc"iul lombar st#ng şi drept$ c#re colecte#&ă li'$# de l# pereţii "i or%#nele din ,#&in "i de 'e',rul in$erior+
3trunc"iul intestinal (unic)$ c#re colecte#&ă li'$# de l# %#n%lionii 'e&enterici "i colici+
Acete trunc7iuri li'$#tice #6un% !n $in#l !n cele două colecto#re '#ri) c#n#lul tor#cic "i (en# li'$#tică dre#ptă-
,analul toracic ete cel '#i '#re colector li'$#tic+ el !ncepe printr3o dil#t#ţie nu'ită cisterna ,"0li 41ecIet5)
itu#tă !n#inte# (erte,rei L<- 1ri'e"te c# #$luenţi cele două trunc7iuri lo',#re) trunc7iul intetin#l) trunc7iurile 6u%ul#r)
u,cl#(i(ul#r "i ,ron7o'edi#tin#l t/n%- 8n $in#l) c#n#lul tor#cic drene#&ă li'$# din 6u'ăt#te# u,di#$r#%'#tică #
corpului "i din p#rte# t/n%ă # 6u'ătăţii upr#di#$r#%'#tice- C#n#lul tor#cic urcă prin $#ţ# colo#nei (erte,r#le "i !n
p#tele #ortei) tră,#te di#$r#%'ul "i pătrunde !n tor#ce- De#upr# (erte,rei TE) e !ndre#ptă pre t/n%# "i e dec7ide !n
ung"iul venos st#ng$ $or'#t din unire# (enei 6u%ul#re din t/n%# cu (en# u,cl#(icul#ră t/n%ă-
1ena limfatică dreaptă #re o lun%i'e de 93< c'- "i colecte#&ă trunc7iurile 6u%ul#r drept) u,cl#(icul#r "i
,ron7o'edi#tin#l drept- Ductul li'$#tic drept drene#&ă deci) li'$# 6u'ătăţii drepte upr#di#$r#%'#tice drepte #
corpului "i e ter'ină l# con$luenţ# dintre (en# 6u%ul#ră internă dre#ptă "i (en# u,cl#(icul#ră dre#ptă 4ung"iul venos
drept5-
Splina.
Splin# ete un or%#n #,do'in#l) intr#peritone#l) neperec7e) c#re #p#rţine ite'ului circul#tor #n%uin) #t/t
tructur#l) c/t "i $uncţion#l- Ete !nă un or%#n li'$opoetic 4$or'e#&ă li'$ocite5 "i contituie un or%#n de depo&it
#n%uin pe c#re le tri'ite !n circul#ţie !n ti'pul e$ortului $i&ic #u !n 7e'or#%ii-
Splin# ete itu#tă !n lo6# plenică) !ntre colonul tr#n(er "i di#$r#%') !n un%7iul t/n% l# colonului- Ete un
or%#n p#renc7i'#to) de culo#re ro"ie !nc7iă "i c/ntăre"te cc#- 9F> %-) #(/nd $or'# ,o,ului de c#$e#- Splin# #re trei
$eţe) trei '#r%ini) un (/r$ "i o ,#&ă- Feţele plinei unt. diafragmatică) !n r#port cu di#$r#%'ul) gastrică c#re conţine
16
ANATOMIE II
7ilul "i ete !n r#port cu to'#cul "i o $#ţă renală) c#re ete !n r#port cu rinic7iul t/n%- B#&# plinei e nu'e"te "i faţa
colică) deo#rece (ine !n r#port cu colonul tr#n(er "i 'e&ocolonul-
Structura splinei- Splin# ete !n(elită l# e*terior de peritoneu) c#re continu/ndu3e pe or%#nele (ecine)
$or'e#&ă două li%#'ente ce le#%ă plin# de p#ncre# "i to'#c- Su, peritoneu e #$lă capsula splinei) c#re conţine $i,re
col#%ene) el#tice "i $i,re 'ucul#re netede- Din c#pulă e deprind trabecule con%unctive 4septuri5) pe c#le# căror#
pătrund !n plină (#ele "i ner(ii- 1#renc7i'ul plenic #re !n tructur# # pulpă albă 4ţeut li'$oid ce $or'e#&ă foliculii
limfatici #i plinei5 "i pulpa roşie) 4ţeut !n c#re %ăi' c#pil#re inuoide) din c#re i#u n#"tere (enele plinei5-
1.,. A1ARATUL RES1IRATOR
Ap#r#tul repir#tor ete #lcătuit din tot#lit#te# or%#nelor c#re contri,uie l# re#li&#re# c7i',ului de %#&e !ntre
or%#ni' "i 'ediul !ncon6urător- Din punct de (edere #n#to'o3$uncţion#l #p#r#tul repir#tor ete #lcătuit din căile
repir#torii "i din plă'/ni-
1.,.1. Căile respiratorii.
Căile repir#torii unt or%#ne cu rol !n (e7icul#re# #erului "i cuprind căile repir#torii uperio#re $or'#te din
c#(ităţile n#&#le "i $#rin%e "i căile repir#torii in$erio#re $or'#te din l#rin%e) tr#7ee "i ,ron7ii-
Cavitatea nazală- Repre&intă pri'ul e%'ent #l căilor repir#torii "i ete di(i&#tă de eptul n#&#l) !n două
c#(ităţi i'etrice nu'ite fose na!ale- C#(ităţile n#&#le unt #"e&#te u, ,#&# cr#niului "i de#upr# c#(ităţii ,uc#le- Ele
#u o pri'ă porţiune nu'ită vestibul na!al itu#tă #nterior l# ni(elul n#ului "i #lt# '#i !ntină) poterio#ră nu'ită
cavitatea na!ală propriu+!isă) itu#tă !n (icerocr#niu- C#(ităţile n#&#le oo#e co'unică #nterior cu e*teriorul printr3
un ori$iciu nu'it apertură piriformă- N#ul #tupă #pertur# piri$or'ă) per'iţ/nd co'unic#re# #nterio#ră # $iecărei
c#(ităţi n#&#le) printr3un ori$iciu nu'it nară) itu#t l# ,#&# n#ului- 1oterior c#(ităţile n#&#le co'unică cu $#rin%ele
prin cele două c7o#ne-
)iramida na!ală (nasul extern)- 1ir#'id# n#&#lă #re $or'ă de pir#'idă triun%7iul#ră- 8n tructur# ei e %ăe"te
un c7elet oteoc#rtil#%ino) pe c#re e prind o erie de 'u"c7i #i 'i'icii+ #ce"ti# deter'ină dil#t#ţi# #u contricţi#
n#rinelor- L# e*terior pir#'id# n#&#lă ete #coperită de piele) #derentă l# ni(elul c7eletului c#rtil#%ino "i 'o,ilă l#
ni(elul celui oo- Supr#$#ţ# internă # (eti,ulului n#&#l pre&intă un epiteliu) #e'ănător pielii) ,o%#t !n %l#nde e,#cee
"i peri cu rol de # opri i'purităţile din #er- Fiec#re $oă n#&#lă propriu3&iă #re p#tru pereţi. uperior 4!n%ut $or'#t din
l#'# ciuruită # et'oidului5+ in$erior 4$or'#t din p#l#tul dur c#re ep#ră $oele n#&#le de c#(it#te# ,uc#lă5+ l#ter#l
4$or'#t de '#ele l#ter#le #le et'oidului pe c#re unt #"e&#te cornetele n#&#le5- ,ornetele na!ale deli'ite#&ă
depreiuni nu'ite meaturi 4superior$ inferior "i mi%lociu5 4(e&i $i%- 9>5- 8n 'e#turile uperior "i 'i6lociu e dec7id
sinusurile parana!ale 4'#*il#re) $enoid#le) $ront#le "i et'oid#le5) i#r !n 'e#tul in$erior e dec7ide canalul
lacrimona!al- Septul n#&#l ete #coperit de o 'uco#ă ,o%#t (#cul#ri&#tă ce po#te %ener# 7e'or#%ii n#&#le 4epistaxis5-
C#(it#te# n#&#lă ete căptu"ită de 'uco## n#&#lă) c#re pre&intă două porţiuni. mucoasa olfactivă) itu#tă !n
p#rte# uperio#ră # c#(ităţii n#&#le "i mucoasa respiratorie 4un epiteliu cilindric cili#t5 !n per'#nenţă u'edă "i
#,undent (#cul#ri&#tă pentru # $#(ori&# !ncăl&ire# #erului-
Sinuurile p#r#n#&#le #u o 'uco#ă ce e continuă cu 'uco## $oelor n#&#le- Ele 'enţin o te'per#tură
cont#ntă "i #u rol de cutie de re&on#nţă !n $on#ţie+ in$l#'#ţi# 'uco#ei lor e nu'e"te sinu!ită-
$aringele- F#rin%ele ete #l doile# or%#n #l căilor repir#torii "i repre&intă locul de !ncruci"#re # căilor
repir#torii "i di%eti(e-
%aringele- Ete itu#t !n p#rte# #nterio#ră # %/tului) u, oul 7ioid) de#upr# tr#7eei unde proe'ine#&ă u,
piele+ pe lături e %ăec lo,ii %l#ndei tiroide) i#r #nterior 'u"c7ii u,tiroidieni- L#rin%ele #re $or'ă de trunc7i de
pir#'idă) cu ,#&# '#re orient#tă uperior "i ,#&# 'ică in$erior) unde e continuă cu tr#7ee#- Are un c7elet c#rtil#%ino)
$or'#t din trei c#rtil#6e neperec7i 4cartila%ul tiroid$ cricoid$ epiglotic5 "i trei perec7i 4cartila%ele aritenoide$ corniculate
şi cuneiforme5 unite !ntre ele prin li%#'ente #u #rticul#ţii 4$i%- F5- 8n interior ete căptu"it de o 'uco#ă c#re deter'ină
!n c#(it#te# l#rin%elui p#tru plici nu'ite cor!i vocale) două uperio#re 4$#le5 "i două in$erio#re 4#de(ăr#te5+ plicile
(oc#le unt căptu"ite cu un epiteliu p#(i'ento tr#ti$ic#t !n ti'p ce retul 'uco#ei l#rin%iene ete de tip
peudotr#ti$ic#t-
Mu"c7ii l#rin%elui unt tri#ţi "i e !'p#rt !n extrinseci c#re depl#e#&ă l#rin%ele !n ti'pul de%lutiţiei "i 'u"c7i
intrinseci c#re e prind cu #',ele c#pete de c#rtil#6ul l#rin%elui 4dil#t#tori #i %lotei) contrictori #i %lotei "i tenori #i
cor&ilor (oc#le5- Sp#ţiul din c#(it#te# l#rin%elui cuprin !ntre cor&ile (oc#le uperio#re "i in$erio#re e nu'e"te eta%ul
glotic) de#upr# lui e #$lă eta%ul supraglotic) i#r dedeu,t eta%ul infraglotic) c#re e continuă cu tr#7ee#-
&ra'eea- Ete un conduct cilindric $i,roc#rtil#%ino cu di#'etrul cc#- <c'-) lun% de cc#- 9< c'-) ce e !ntinde
de l# '#r%ine# in$erio#ră # l#rin%elui CF) p/nă l# ,i$urc#re# ei !n cele două ,ro7ii princip#le 4TE5- Tr#7ee# ete itu#tă
#nterior de eo$#% "i pre&intă două e%'ente. unul cervical c#re #nterior ete !n r#port cu it'ul %l#ndei tiroide "i l#ter#l
cu #rter# c#rotidă co'ună) (en# 6u%ul#ră internă "i ner(ul (#%+ unul toracal c#re #nterior ete !n r#port cu ternul "i
l#ter#l cu $#ţ# 'edi#tin#lă # plă'/nilor- 8n tructur# tr#7eei e %ăec 9?3<> de inele cartilaginoase inco'plete
poterior+ #cete e'iinele !n $or'ă de potco#(ă unt unite !n p#rte# poterio#ră de o 'e',r#nă 'uculo3$i,roel#tică
11
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
c#re per'ite dil#t#re# eo$#%ului "i !n#int#re# ,olului #li'ent#r !n ti'pul de%lutiţiei- L# e*terior e #$lă ţeut con6uncti()
i#r !n interior tr#7ee# ete căptu"ită de un epiteliu peudotr#ti$ic#t-
"ron'iile principale- Sunt or%#ne tu,ul#re c#re repre&intă e%'entul ter'in#l #l e%'entelor repir#torii "i
$#c le%ătur# !ntre tr#7ee "i plă'/ni- Bron7iile princip#le dre#ptă "i t/n%ă pro(in prin ,i$urc#re# tr#7eei "i după un
tr#iect e*tr#pul'on#r prin 'edi#tin "i pediculul pul'on#r #6un% l# 7ilul pul'on#r "i pătrund !n plă'/n unde e
r#'i$ică "i contituie arborele bronşic- Bron7i# princip#lă dre#ptă ete (ertic#lă "i '#i curtă) #(/nd !n tructur# # E3J
inele c#rtil#%ino#e+ ,ron7i# princip#l/ t/n%ă ete o,lică "i '#i lun%ă) #(/nd J39< inele $i,roc#rtil#%ino#e-
1.,.,. (lăm)nii.
1lă'/nii unt or%#nele princip#le #le #p#r#tului repir#tor) deo#rece l# ni(elul lor #re loc c7i',ul de %#&e
!ntre or%#ni' "i 'ediu 47e'#to&#5- 1lă'/nii unt itu#ţi !n c#(it#te# tor#cică) de#upr# di#$r#%'ului "i #u $or'ă de
con turtit dinpre p#rte# 'edi#lă "i pre&intă. o faţă medială$ 'edi#tin#lă) u"or conc#(ă+ o faţă costală$ con(e*ă) itu#tă
l#ter#l+ o ba!ă$ pe di#$r#%'ă+ v#rful) itu#t de#upr# co#tei 9+ marginile) c#re deli'ite#&ă $eţele !ntre ele- 1e $#ţ#
cot#lă plă'/nul drept pre&intă două $iuri 4un# o,lică "i #lt# ori&ont#lă5) i#r plă'/nul t/n% nu'#i $iur# o,lică) ce
!'p#rt plă'/nii !n lo,i+ $#ţ# 'edi#tin#lă ete pl#nă "i pre&intă 7ilul plă'/nului prin c#re intră #u ie ele'entele
pedicului pul'on#r 4,ron7i# princip#lă) #rter# "i (enele pul'on#re) #rterele "i (enele ,ron7ice) ner(ii (e%et#ti(i) (#e
li'$#tice5- Culo#re# plă'/nilor l# copil ete ro&ă3%ri) l# #dult cenu"ie) i#r l# $u'ători "i cu pete ne%re- Kreut#te#
plă'/nilor ete de J>> %-) pentru plă'/nul drept "i F>> %-) pentru cel t/n%-
Structura plăm)nului- 1lă'/nii unt contituiţi din arborele bronşic) lo,uli 4$or'#ţiuni pir#'id#le itu#te l#
ni(elul ulti'ilor r#'i$ic#ţii #le #r,orelui ,ron"ic5) r#'i$ic#ţiile (#elor pul'on#re "i ,ron"ice) ner(i "i (#e li'$#tice)
to#te cuprine !n ţeut con6uncti( 4parenc"imul pulmonar5-
1lă'/nul drept pre&intă trei lo,i 4uperior) 'i6lociu "i in$erior5) i#r plă'/nul t/n% nu'#i doi lo,i 4uperior "i
in$erior5- Fiec#re lo, ete #lcătuit din e%'ente c#re repre&intă unităţile #n#to'ice) $uncţion#le "i clinice #le plă'/nului+
e%'entele #u li'ite proprii) #er#ţie proprie) (#cul#ri&#ţie proprie "i tructură proprie- 1lă'/nul t/n% #re 99 e%'ente)
i#r cel t/n% 9>- Fiec#re e%'ent ete $or'#t din lobuli) c#re #u $or'ă pir#'id#lă) cu ,#&# pre upr#$#ţ# plă'/nilor) i#r
(/r$ul pre o ,ron7ie upr#lo,ul#ră orient#tă pre 7il- 8n 6urul lo,ulului e #$lă ţeut con6uncti( ,o%#t !n $i,re el#tice)
celule con6uncti(e "i celule '#cro$#%e-
-rborele bronşic- După pătrundere# ,ron7iilor princip#le prin 7il !n plă'/ni) ele e r#'i$ică !n bron"ii lobare)
c#re l# r/ndul lor e r#'i$ică !n bron"ii segmentare- Bron7iile lo,#re "i ,ron7iile e%'ent#re #u tructură #e'ănăto#re
cu tructur# ,ron7iilor princip#le) cu deoe,ire# că inelele lor $i,roc#rtil#%ino#e unt dicotinui) $iind $or'#te din plăci
$i,roc#rtil#%inoe ep#r#te- Bron7iile e%'ent#re e di(id de '#i 'ulte ori "i d#u n#"tere l# ,ron7iile supralobulare)
c#re pătrund prin (/r$ul lo,ulului pul'on#r !n interiorul lo,ulului de(enind bron"iole intralobulare+ ele nu '#i #u nici
plăci $i,roc#rtil#%ino#e !n tructur# lor %ăindu3e $i,re 'ucul#re netede) circul#re- Bron7iolele l# r/ndul lor e
r#'i$ică !n =>39>> bron"iole terminale) ce unt ulti'ile r#'i$ic#ţii #le #r,orelui ,ron"ic cu rol !n conducere# #erului-
Bron7iolele ter'in#le d#u n#"tere bron"iolelor respiratorii 4#cino#e5 c#re e continuă cu canalele alveolare) #le căror
pereţi pre&intă dil#t#ţii !n $or'ă de #ci 4#ci #l(eol#ri5) !n c#re e dec7id #l(eolele- Tot#lit#te# ele'entelor re&ult#te
dintr3o ,ron7iolă pul'on#ră $or'e#&ă acinul pulmonar 4$i%- J5- Al(eolele pul'on#re unt !n nu'ăr de J=39>> 'ilio#ne)
re#li&/nd o upr#$#ţă de cc#- 9>> '
<
- 1e o 'e',r#nă ,#&#lă e %ăec celule #l(eol#re 'ici) cu nucleu '#re "i celule
#l(eol#re '#ri de $or'ă o(oid#lă- Celulele epiteliului #l(eol#r #u rol repir#tor "i $#%ocit#r-
8n 6urul #l(eolelor e %ăe"te o ,o%#tă reţe# de c#pil#re peri#l(eol#re c#re!'preună cu pereţii #l(eolelor
$or'e#&ă bariera alveolo+capilară) !n # cărei tructură intră epiteliul #l(eol#r) 'e',r#n# ,#&#lă $i,ro3el#tică #
#l(eolelor) 'e',r#n# ,#&#lă # c#pil#rului "i endoteliul c#pil#rului- L# ni(elul #cetei ,#riere #u loc c7i',ul de %#&e
dintre #l(eole "i /n%e-
1asculari!aţia plăm#nilor-
1lă'/nii #u o du,lă (#cul#ri&#ţie. nutriti(ă "i $uncţion#lă-
1asculari!aţia nutritivă $#ce p#rte din '#re# circul#ţie "i ete #i%ur#tă de #rterele "i (enele ,ron"ice- -rterele
bronşice unt r#'uri #le #ortei tor#c#le) c#re #duc l# plă'/ni /n%e cu o*i%en+ ele !noţec #r,orele ,ron"ic "i #6un%
nu'#i p/nă l# ni(elul ,ron7iolelor repir#torii unde e ter'ină !n reţe#u# c#pil#ră- 1enele bronşice) cu ori%ine# !n
reţe#u# c#pil#ră) tr#nportă /n%ele cu CO<) !n ite'ul #&G%o) c#re e dec7ide !n (en# c#(ă uperio#ră-
1asculari!aţia funcţională $#ce p#rte din 'ic# circul#ţie "i ete #i%ur#tă de trunc7iul pul'on#r "i (enele
pul'on#re- 3runc"iul pulmonar #duce l# plă'/n /n%ele !ncărc#t cu CO< "i după un curt tr#iect e !'p#rt !n #rter#
pul'on#ră dre#ptă "i t/n%ă) pătrun&/nd $iec#re !n plă'/nul repecti() prin 7il- A6une !n plă'/n) #rterele pul'on#re)
!noţec r#'i$ic#ţiile #r,orelui ,ron"ic "i e c#pil#ri&e#&ă !n 6urul #l(eolelor pul'o#re) unde $or'e#&ă reţea capilară
perialveolară- L# #cet ni(el /n%ele cede#&ă CO< "i pri'e"te O<- De l# reţe#u# c#pil#ră pornec (enele c#pil#re 4c/te
două pentru $iec#re plă'/n5- Ele ie din plă'/n prin 7il "i e duc pre #triul t/n%-
)leura.
Fiec#re plă'/n ete #coperit de o 'e',r#nă ero#ă nu'ită pleură- 1leur# ete $or'#tă din două $oiţe. un#
p#riet#lă "i #lt# (icer#lă- 4oiţa parietală) căptu"e"te pereţii tor#celui) i#r foiţa viscerală) #coperă plă'/nul pătrun&/nd
"i !n ci&uri- 8ntre cele două $oiţe e #$lă cavitatea pleurală) o c#(it#te (irtu#lă) cu preiune ne%#ti(ă) c#re o,li%ă cele
două $oiţe ă te# lipite un# de ce#l#ltă+ !ntre cele două $oiţe e*ită o peliculă $ină de lic7id pleur#l ce u"ure#&ă
1,
ANATOMIE II
#lunec#re# plă'/nului !n ti'pul 'i"cărilor repir#torii- C#(it#te# pleur#lă po#te de(eni re#lă c/nd conţine #er
4pneumotorax5) /n%e 4"emotorax5 #u puroi 4piotorax5-
(ediastinul.
Ete o re%iune topo%r#$ică li'it#tă l#ter#l de $eţele 'edi#le #le celor doi plă'/ni) #coperiţi de pleure
'edi#tin#le- Anterior #6un%e p/nă l# tern) poterior p/nă l# colo#n# (erte,r#lă tor#c#lă "i l# e*tre'ităţile poterio#re
#le co#telor) in$erior p/nă l# di#$r#%') i#r uperior co'unică l#r% cu ,#&# %/tului- 8n 'edi#tin unt itu#te. ini'#
!n(elită !n peric#rd+ ,#&# (#elor '#ri 4(en# c#(ă uperio#ră) (en# c#(ă in$erio#ră) cele p#tru (ene pul'on#re) #rter#
#ortă) trunc7iul pul'on#r5+ tr#7ee# "i cele două ,ron7ii princip#le- 8n pl#n poterior 4'#i #pro#pe de colo#n# (erte,r#lă5
e %ăec. #ort# decendentă) eo$#%ul) ner(ii (#%i) l#nţul tor#c#l de %#n%lioni i'p#tici) ite'ul (enelor #&G%o "i
c#n#lul li'$#tic tor#cic-
1./. A1ARATUL DIKESTI2
Ap#r#tul di%eti( ete #lcătuit din tot#lit#te# or%#nelor c#re #u c# $uncţie princip#lă di%eti# "i #,or,ţi#
#li'entelor "i !n #cel#"i ti'p) eli'in#re# re&iduurilor #li'ent#re ne#,or,ite) prin #ctul de$ec#ţiei- Ap#r#tul di%eti(
ete $or'#t din tu,ul di%eti( "i %l#ndele #ne*e- Tu,ul di%eti( 4c#n#lul #li'ent#r5 ete cuprin !ntre ori$iciul ,uc#l "i
ori$iciul #n#l "i ete #lcătuit din. c#(it#te# ,uc#lă) $#rin%e) eo$#%) to'#c) intetinul u,ţire "i intetinul %ro- 4$i%- ?5-
Kl#ndele #ne*e e de&(oltă din epiteliul tu,ului di%eti() unele ră'/n/nd !n interiorul peretelui 4intr#'ur#le5) i#r #ltele
'#i '#ri e depărte#&ă de perete) d#r pătre#&ă le%ătur# cu #cet# prin c#n#le de e*creţie+ #t$el) %l#ndele #li(#re unt
#ne*#te c#(ităţii ,uc#le) i#r $ic#tul "i p#rcre#ului unt #ne*#te duodenului-
1./.1. &uul digestiv.
1./.1.1. Cavitatea ucală.
C#(it#te# ,uc#lă ete pri'ul e%'ent #l tu,ului di%eti() cu rol !n '#tic#ţie) de%lutiţie) upt) $on#ţie) %ut)
'i'ică "i !n repir#ţie- Ete itu#t !n et#6ul in$erior #l cr#niului (icer#l) u, c#(it#te# n#&#lă- Co'unică #nterior cu
e*teriorul prin orificiul bucal) deli'it#t de cele două ,u&e) i#r poterior prin it'ul ,uco$#rin%i#n cu $#rin%ele- It'ul
ete deli'it#t uperior de (ălul p#l#tin de c#re ete upend#tă uvula 4luet#5) pe l#turi de #rcurile p#l#tine #nterio#re
4%loop#l#tine5) i#r in$erior de ,#&# li',ii- Ete o c#(it#te (irtu#lă c/nd %ur# ete !nc7iă "i de(ine re#lă nu'#i c/nd
%ur# ete dec7iă-
C#(it#te# ,uc#lă ete !'păţită de #rc#dele #l(eolo3dent#re !n vestibul 4p#ţiul cuprin !ntre ,u&e) o,r#6i "i dinţi5
"i cavitatea bucală propriu+!isă) deli'it#tă de #rc#dele dent#re-
,avitatea bucală propriu+!isă co'unică cu (eti,ulul prin p#ţiile interdent#re "i p#ţiu retro'ol#r+ peretele
uperior ete $or'#t din ,olt# p#l#tină c#re o ep#ră de $oele n#&#le- Bolt# p#l#tină ete $or'#tă #nterior de palatul dur)
i#r poterior de vălul palatin) #',ele coperite de 'uco## p#l#tină ce e continuă l#ter#l cu gingiile- 2ălul p#l#tin nu'it
"i p#l#tul 'o#le e pre&intă c# o $or'#ţiune 'uculo3'e',r#no#ă) 'o,ilă) #coperită pe $#ţ# ,uc#lă cu un epiteliu
pluritr#ti$ic#t p#(i'ento nec7er#tini&#t) !n ti'p ce $#ţ# $#rin%i#nă ete #coperită de un epiteliu cilindric cili#t- 1#l#tul
'o#le pre&intă o '#r%ine li,eră ce e continuă 'edi#n cu o proe'inenţă o(#lă nu'ită lueta 4o'u"or5) i#r l#ter#l e
prelun%e"te cu două #rcuri 4pilieri5. unul #nterior) celăl#lt poterior- 8ntre pilieri) de o p#rte "i de #lt#) e #$lă amigdala
palatină 4cu rol #ntiin$ecţio5- 1l#n"eul ,uc#l conţine cei doi 'u"c7i 'ilo7ioidieni) %l#ndele #li(#re u,lin%u#le "i
corpul li',i-
2#cul#ri&#ţi# c#(ităţii ,uc#le ete d#tă de r#'uri #le #rterei c#rotide e*terne+ /n%ele (eno ete colect#t de
(en# 6u%ul#ră internă) (#ele li'$#tice #6un% !n %#n%lionii cer(ic#li) i#r iner(#ţi# en&iti(ă ete #i%ur#tă de r#'uri #le
ner(ului tri%e'en-
8n c#(it#te# ,uc#lă e %ăec li',# "i dinţii-
5imba.
Li',# ete un or%#n 'ucul#r #coperit de 'uco#ă) cu rol !n '#tic#ţie) upt) de%lutiţie) %ut "i !n li',#6ul
#rticul#t- Li',# #re $or'ă #lun%ită) turtită doro3(entr#l "i pre&intă două porţiuni. corpul limbii ce contituie p#rte#
ori&ont#lă li,eră "i 'o,ilă "i rădăcina ce contituie p#rte# (ertic#lă $i*ă) dipuă poterior) $i*#tă de oul 7ioid "i de
epi%lotă- F#ţ# in$erio#ră # corpului li',ii) netedă) e le#%ă de 'uco## pl#n"eului c#(ităţii ,uc#le prin fr#ul limbii-
Muco## lin%u#lă 4epiteliu pluritr#ti$ic#t p#(i'ento nec7er#tini&#t5 pe $#ţ# do#lă #re #pect c#ti$el#t d#torită
p#pilelor lin%u#le c#re unt de p#tru $eluri.
+ papile circumvalate !n nu'ăr de J39< #"e&#te l# li'it# dintre corpul "i rădăcin# li',ii !n $or'# literei H2H 4H2H 3 ul
lin%u#l5 dec7i #nterior+ !n centrul lor e #$lă o ridicătură !ncon6ur#tă de un "#nţ circul#r+
+ papile fungiforme cu e*tre'it#te# li,eră !n $or'ă de ciupercă) dipue l# (/r$ul li',ii+
+ papile foliate cu #pect de l#'e (ertic#le) #e'ănăto#re unor $oi de c#rte) itu#te pe '#r%inile l#ter#le #le li',ii+
Acete trei $eluri de p#pile unt nu'ite "i papile gustative deo#rece unt pre(ă&ute "i cu receptori %ut#ti(i+
+ papile filiforme$ $or'#ţiuni lun%i) conice) cu (/r$ul r#'i$ic#t) lipite de 'u%uri %ut#ti(i+ unt itu#te pe $#ţ# dor#lă #
li',ii) iner(#te de r#'uri #le tri%e'enului "i #u rol !n eni,ilit#te# e*terocepti(ă-
1/
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
8n tructur# li',ii) intră 'u"c7ii e*trineci 4c#re (in de pe o#ele "i or%#nele (ecine5 "i 'u"c7ii intrineci 4cu
ori%ine# "i inerţi# l# ni(elul li',ii5- S/n%ele ete #du de #rter# lin%u#lă) r#'ură # #rterei c#rotide e*terne+ ăn%ele
(eno ete colect#t de (en# lin%u#lă "i condu l# (en# 6u%ul#ră internă- Li'$#ticele e dec7id !n %#n%lionii cer(ic#li
pro$un&i- Iner(#ţi# en&ori#lă ete re#li&#tă de $#ci#l 4ner(ul 2II ,i5) %loo$#rin%i#n 4IL5 "i (#% 4L5- Iner(#ţi# en&iti(ă
4durere) t#ct) te'per#tură5 ete #i%ur#tă de ner(ul lin%u#l 4r#'ur# tri%e'enului5 pentru <:; #nterio#re- Iner(#ţi#
'otorie ete re#li&#tă de ner(ul 7ipo%lo 4LII5-
6inţii.
Dinţii unt cele '#i dure or%#ne din or%#ni' "i #u rol !n di%eti# $i&ică # #li'entelor "i !n $on#ţie- Sunt $i*#ţi
!n #l(eolr prin ţeut con6uncti( nu'it peridonţium) c#re #re $i,rele u"or o,lice) cu rol de li%#'ente #l(eolodent#re-
Tot#lit#te# dinţilor $or'e#&ă dentiţi#) c#re l# o' e pre&intă !n două et#pe. dentiţi# te'por#ră Hde l#pteH "i dentiţi#
per'#nentă-
6entiţia temporară$ cuprinde <> de dinţi) #p#re !ntre F luni "i < #ni) cu ur'ăto#re# $or'ulă dent#ră
I M <:<+ C M 9:9+ M M 9:9-
6entiţia permanentă) cuprinde ;< de dinţi) #p#re prin !nlocuire# pri'ilor dinţi !ntre F39; #ni) cu e*cepţi#
'ol#rului ; 4'ăe#u# de 'inte5 c#re #p#re '#i t/r&iu 4!ntre 9?3<> #ni5 #u deloc) cu ur'ăto#re# $or'ulă dent#ră.
I M <:<+ C M 9:9+ 1M M <:<+ M M 9:9-
,onfiguraţia externă a dinţilor- Un dinte ete $or'#t din. coroană) p#rte# (i&i,ilă l# e*terior) rădăcină) p#rte#
#cună !n #l(eolă "i col 4g#t5 itu#t !ntre coro#nă "i rădăcină "i #coperit de 'uco## %in%i(#lă- După $or'# coro#nei
dinţii e !'p#rt !n. incisivi) c#re #u coro#n# c# o d#ltă pentru tăiere# #li'entelor) canini) cu coro#n# conică pentru
$/"iere# #li'entelor) premolari cu < tu,erculi "i molari cu ;3= tu,erculi+ pre'ol#rii "i 'ol#rii un $oloiţi pentru
$ăr/'#re# #li'entelor- Rădăcin# e ter'ină printr3un (/r$ 4apex5 pe unde pătrund (#ele "i ner(ii dinţilor+ rădăcin# ete
unică l# incii(i) c#nini "i pre'ol#ri uperiori) l# pre'ol#ri "i 'ol#rii in$eriori ete ,i$urc#tă) i#r l# 'ol#rii uperiori ete
tri$urc#tă-
Structura dinţilor. Dintele ete #lcătuit din dentină 4ivoriul5) o u,t#nţă dură) %#l,enă ce repre&intă un ţeut
oo de tip peci#l 4$i%- @5-Celulele #le e nu'ec odontoblaste "i pre&intă prelun%iri #e'ănăto#re oteo,l#telor- L#
ni(elul rădăcinii pete dentină) e %ăe"te cementul) i#r l# ni(eul coro#nei e %ăe"te smalţul) cel '#i dur ţeut din
or%#ni' cu %r#d de 'iner#li&#re de @= N- S'#lţul ete ecret#t de celulele adamantine) c#re dip#r !n#inte de erupţi#
dinţlor- L# ni(elul coro#nei e o,er(ă o c#(it#te centr#lă) nu'ită cavitatea dentară) ce e continuă !n rădăcină cu
canalul dentar) ter'in#t printr3un ori$iciu) prin c#re pătrund (#ele "i ner(ul dintelui- C#(it#te# dintelui conţine pulpa
dentară) $or'#tă din ţeut con6uncti() (#e de /n%e "i ner(i-
2#cul#ri&#ţi# dinţilor ete re#li&#tă prin #rter# '#*il#ră internă) r#'ură ter'in#lă # c#rotidei e*terne-
Li'$#ticele #6un% !n %#n%lionii cer(ic#li pro$un&i- Dinţii unt iner(#ţi de r#'uri #le ner(ilor tiri%e'eni-
1./.1.,. $aringele.
Ete un or%#n tu,ul#r 'uculo3'e',r#no) itu#t #nterior de colo#n# (erte,r#lă) de l# ,#&# cr#niului p/nă l#
CF l# #dult) unde e continuă cu eo$#%ul- Ete o c#le 'i*tă repir#torie "i di%eti(ă) $iind locul de !ncruci"#re # #cetor
două căi) d#r #re unt per'e#,ile !n 'od #ltern#ti(- C#(it#te# $#rin%elui ete !'părţită !n ; et#6e 4$i%- 9>5.
+ rinofaringele$ ce co'unică cu $oele n#&#le prin c7o#ne "i e !ntinde de l# ,#&# cr#niului p/nă l# (ălul p#l#tin+ pe
pereţii l#ter#li) e %ăec ori$iciile tubelor auditive 4trompa lui 'ustac"io)$ prin c#re co'unică cu urec7e# 'edie) !n
6urul căror# unt pre&ente amigdalele tubare- 1e peretele poterior ete amigdala faringiană) # cărei 7ipertro$ie dă
(e%et#ţiile #denoide+
+ bucofaringele) deli'it#t de (ălul p#l#tin "i un pl#n ori&ont#l ce trece prin oul 7ioid+ co'unică #nterior cu c#(it#te#
,uc#lă prin it'ul %/tului c#re e deli'it#t uperior de (ălul p#l#tin) pe l#turi de #rcurile p#l#tine) i#r in$erior de ,#&#
li',ii- 8ntre cele < #rcuri p#l#tine) e %ăe"te (eti,ulul $#rin%i#n) !n interiorul cărui# e #$lă #'i%d#l# p#l#tină+ cele
două #'i%d#le p#l#tine !'preună cu #'i%d#lele $#rin%i#nă) tu,#ră "i li'%u#lă) $or'e#&ă inelul limfatic .alde0er+
+ laringofaringele) ce co'unică #nterior cu l#rin%ele prin ori$iciul l#rin%i#n) prote6#t de epi%lotă-
Structura faringelui. De l# interior pre e*terior e ditin% ur'ăto#rele tr#turi.
+ tunica mucoasă) repre&ent#tă de un epiteliu peudotr#ti$ic#t !n rino$#rin%e) "i de un epiteliu pluritr#ti$ic#t
p#(i'ento nec7er#tini&#t !n ,uco$#rin%e "i l#rin%o$#rin%e+ u, 'e',r#n# ,#&#lă e %ăec %l#nde ero#e "i %l#nde
'uco#e-
+ tunica submucoasă) $or'#tă din ţeut con6uncti( $i,ro den 4#pone(ro&# $#rin%i#nă5+
+ tunica musculară) #lcătuită din 'u"c7i tri#ţi) dintre c#re unii #u $i,re circul#re ce 'ic"ore#&ă lu'enul 4muşc"i
constrictori5) i#r #lţii #u $i,re lon%itudin#le 4muşc"i ridicători "i dilatatori5) c#re ridică $#rin%ele !n ti'pul de%lutiţiei)
!'piedec/nd pătrundere# ,olului #li'ent#r !n l#rin%e+
+ adventicea) dipuă l# e*terior "i $or'#tă din ţeut con6uncti( l#*-
2#cul#ri&#ţi# ete #i%ur#tă de r#'uri din #rter# c#rotidă) i#r /n%ele (eno ete dren#t !n (en# 6u%ul#ră
internă- Li'$#ticele 'er% l# %#n%lionii cer(ic#li pro$un&i- Iner(#ţi# en&iti(ă ete #i%ur#tă de %loo$#rin%i#n) ce#
'otorie de %loo$#rin%i#n) (#% "i i'p#ticul cer(ic#l-
14
ANATOMIE II
1./.1./. *sofagul.
Eo$#%ul ete un or%#n tu,ul#r 'uculo3'e',r#no) cu rol de conducere # #li'entelor din c#(it#te# ,uc#lă !n
eo$#%- El #re o lun%i'e de <=3;> c'-) cu un di#'etru de < c'- "i tră,#te trei re%iuni. cer(ic#lă) tor#cică "i #,do'in#lă
"i de #cee# i e decriu topo%r#$ic ; re%iuni- Tr#iectul ău e #$lă !n#inte# colo#nei (erte,r#le) i#r #nterior !n p#rte# #
uperio#ră ete tr#7ee#) i#r u, #rcul #ortic e #$lă #triul t/n%- 1e părţile l#ter#le ete #coperit de pleur# 'edi#tin#lă)
i#r !n re%iune# #,do'in#lă ete #coperit de peritoneu-
Structura esofagului. 1eretele eo$#%ului ete #lcătuit din E tunici c#re de l# interior pre e*terior unt.
+tunica mucoasă) ce $or'e#&ă =3F pliuri lon%itudin#le 4ce per'it dil#t#re# lu'enului eo$#%ului !n 'o'entul trecerii
,olului #li'ent#r5 "i ete repre&ent#tă de un epiteliu tr#ti$ic#t p#(i'ento nec7er#tini&#t+
3tunica submucoasă) $or'#tă din ţeut con6uncti( l#* ce #i%ură 'o,ilit#te# 'uco#ei pe 'ucul#ră+
+tunica musculară) #re $i,re tri#te !n 9:; uperio#ră) i#r !n ret $i,re netede) trecere# $ăc/ndu3e %r#d#t- Fi,rele
'ucul#re #lcătuiec un t#rt intern circul#r "i #ltul e*tern lon%itudin#l+
+adventicea) dipuă l# e*terior "i $or'#tă din ţeut con6uncti( l#*+ !n re%iune# #,do'in#lă pete #d(entice e #$lă
peritoneul-
2#cul#ri&#ţi# ete d#tă de #rter# tiroidi#nă) !n re%iune# cer(ic#lă) de #rterele eo$#%iene din #ortă pentru
eo$#%ul tor#cic "i din r#'uri #le #rterei %#trice t/n%i) pentru re%iune# #,do'in#lă- 2enele #u un tr#iect in(er
#rterelor "i (or duce /n%ele !n (en# 6u%ul#ră internă) !n (en# '#re #&G%o "i !n (en# portă+ l# ni(elul eo$#%ului
#,do'in#l e re#li&e#&ă #n#to'o&e porto3c#(e 4!ntre ite'ul port "i ite'ul c#( uperior5- Li'$#ticele drene#&ă !n
%#n%lionii cer(ic#li pro$un&i) %#n%lionii 'edi#tin#li "i !n %#n%lionii %#trici- Iner(#ţi# en&iti(ă ete #i%ur#tă de ner(ul
(#%) i#r 'otilit#te# ete control#tă de ple*ul #o$#%i#n) $or'#t de $i,r# i'p#tice "i (#%#le-
Cavitatea abdominală.
8n interiorul trunc7iului e decriu < c#(ităţi ep#r#te !ntre ele prin di#$r#%'ă. uperior cavitatea toracică) i#r
in$erior cavitatea abdominală c#re l# r/ndul ei co'unică cu cavitatea pelviană) itu#tă !n 'icul ,#&in- L# ni(elul
c#(ităţii #,do'in#le e decrie ero## peritone#lă cu o foiţă parietală ce #deră de peretele e*tern "i o foiţă viscerală ce
!n(ele"te or%#nele tu,ului di%eti(- For'#ţiunile #lcătuite din peritoneu "i c#re e !ntind de l# or%#nele intr#peritone#le
l# peretele #,do'in#l e nu'ec me!ouri 4c#re per'it o 'o,ilit#te '#i '#re # or%#nelor intr#peritone#le5- Sp#ţiul
dintre pereţii #,do'enului "i $oiţ# p#riet#lă # peritoneului ete denu'it spaţiu extraperitoneal "i or%#nele itu#te #ici
unt $i*e "i #u do#r $#ţ# dinpre c#(it#te# #,do'in#lă #coperită de peritoneul p#riet#l- Sp#ţiul deli'it#t de peritoneul
p#riet#l ete cavitatea peritoneală-
1eritoneul (icer#l) după ce #coperă e%'entul uperior #l tu,ului di%eti( e re$elctă pe peretele poterior #l
c#(ităţii #,do'in#le) $or'/nd 'e&ourile) c#re unt purtăto#re de (#e "i #i%ură "i 'o,ilit#te# or%#nului repecti(
4me!ocolon transvers) pentru colonul tr#n(er) me!osigmoid) pentru colonul i%'oid) me!enter$ pentru 6e6un3ileon5-
(e!oul colonului transvers cu direcţie #pro#pe ori&ont#lă !'p#rte c#(it#te# peritone#lă !n eta%ul
suprame!ocolic "i eta%ul inframe!ocolic.
(e!enterul 4'e&oul intetinului u,ţire5 cu o direcţie o,lică) !'p#rte et#6ul in$r#'e&ocolic !n firida colică
st#ngă "i dreaptă- pe peretele #nterior #l #,do'enului (icerele pot $i proiect#te l# ni(elul unor re%iuni deli'it#te de <
linii ori&ont#le due prin #rcurile cot#le "i pinele ili#ce #ntero3uperio#re "i < linii (ertic#le due pe '#r%ine# l#ter#lă #
'u"c7ilor drepţi #,do'in#li- Se decriu #t$el.
3 et#6ul uperior cu "ipocondrul st#ng "i drept) !ntre ele $iind regiunea epigastrică+
3 et#6ul 'i6lociu cu regiunile abdominale laterale st#ngă "i dreaptă) i#r 'edi#n regiunea ombilicală 4me!ogastrică5+
3 et#6ul in$erior cu regiunile ing"inală st#ngă "i dreaptă) #(/nd !ntre ele regiunea pubiană 4"ipogastrică5-
Or%#nele #coperite !n !ntre%i'e de peritoneu e nu'ec organe intraperitoneale 4to'#c) 6e6un3ileon) colon
tr#n(er "i i%'oid5+ cele #coperite nu'#i #nterior e nu'ec organe retroperitoneale 4duoden) colon #cendent) colon
decendent5-
1./.1.4. Stomacul.
Sto'#cul ete cel '#i dil#t#t e%'ent #l tu,ului di%eti( cu rol de depo&it te'por#l #l #li'entelor- Ete #"e&#t
!n et#6ul upr#'e&ocolic) !n dreptul 7ipocondrului t/n% "i #l 7ipo%#trului) !ntr3un p#ţiu denu'it lo6# %#trică- 8n 'od
o,i"nuit l# o'ul (iu #re $or'# literei HOH) $iind c# un c/rli%- Sto'#cul #re. două feţe 4anterioară "i posterioară5+ două
margini 4t/n%ă #u marea curbură "i dre#ptă #u mica curbură5 "i două e*tre'ităţi 4uperio#ră #u cardia prin c#re
co'unică cu eo$#%ul "i in$erio#ră #u pilorul) prin c#re co'unică cu duodenul5- Are o lun%i'e de cc#- <= c' "i o
c#p#cit#te de 9=>> c'
;
-
Sto'#cul cuprinde două porţiuni. un# verticală "i #lt# ori!ontală- 1orţiune# (ertic#lă #re) l# r/ndul ei) două
părţi. fundul stomacului 4fornix5 "i corpul stomacului- 1orţiune# ori&ont#lă #re "i e# două părţi. un# '#i dil#t#tă nu'ită
antrul piloric) ce continuă corpul to'#cului "i #lt#) canalul piloric) ce e continuă cu duodenul) prin ori$iciul piloric
4$i%- 995-
Structura stomacului- 1eretele to'#cului ete #lcătuit din E tunici c#re de l# interior pre e*terior unt.
+ tunica mucoasă) ce $or'e#&ă =3F pliuri pe $iec#re $#ţă+ pe upr#$#ţ# 'uco#ei) "#nţuri puţin #d/nci deli'ite#&ă &one
'ici nu'ite arii gastrice) pe upr#$#ţ# căror# e #$lă orificiile glandelor gastrice- Acete# unt %l#nde tu,ul#re i'ple
#u r#'i$ic#te ce ecretă ucul %#tric+ după loc#li&#re# lor e ditin% glande cardiale$ fundice "i pilorice- Muco## ete
15
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
un epiteliul ete i'plu) cilindric "i conţine "i %l#nde unicelul#re ce ecretă 'ucu- 8n 'uco#ă unt "i foliculi limfatici
solitari+
3 tunica submucoasă) $or'#tă din ţeut con6uncti( l#* ce conţine (#e de /n%e "i plexul nervos vegetativ submucos
4Meiner5) $or'#t din $i,re i'p#tice "i p#r#i'p#tice+
+ tunica musculară) $or'#tă din $i,re 'ucul#re netede dipue !n trei tr#turi 4l# e*terior $i,re lon%itudin#le) l# 'i6loc
$i,re circule "i !n interior $i,re o,lice5- 8ntre tr#tul 'i6lociu "i cel uper$ici#l e*ită ple*ul ner(o (e%et#ti( mienteric
4Auer,#c75 $or'#t din $i,re i'p#rice "i p#r#i'p#tice+
+ tunica seroasă) repre&ent#tă de $oiţ# (icer#lă # peritoneului-
2#cul#ri&#ţi# ete re#li&#tă de r#'uri pro(enite din #rterele trunc7iului celi#c) i#r /n%ele (eno #6un%e !n
(en# portă- Li'$#ticele #6un% !n %#n%lionii '#rii "i 'icii cur,uri "i de #ici !n citern# C7Gli- Iner(#ţi# to'#cului ete
#i%ur#tă de ple*ul %#tric) contituit din $i,re i'p#tice "i p#r#i'p#tice-
1./.1.5. Intestinul suţire.
Ete cel '#i lun% e%'ent #l tu,ului di%eti( 4E3F '5 "i ete cuprin !ntre to'#c cu c#re co'nică cu orificiul
piloric "i intetinul %ro cu c#re co'unică prin orificiul ileo+cecal) pre(ă&ut cu (#l(ul# ileo3cec#lă- Intetinul u,ţire #re
două porţiuni. un# $i*ă) '#i curtă) duodenul "i #lt# 'o,ilă) '#i lun%ă) %e%uno+ileonul-
6uodenul ete un or%#n retroperitone#l) $i*#t de peretele poterior #l c#(ităţii #,do'in#le) l# ni(elul
(erte,relor L9 3 L<) itu#t pro$und #t/t upr# c/t "i in$r#'e&ocolic) #t/t !n $irid# colică dre#ptă c/t "i ce# t/n%ă-
Duodenul #re $or'# unei potco#(e) !n co,itur# cărei# e %ăe"te c#pul p#ncre#ului- Are cc#- ;> c'-) e !ntinde de l#
ori$iciul piloric p/nă l# $le*ur# 4un%7iul5 duodeno36e6un#lă- Duodenul curpinde E porţiuni. uperio#ră) decendentă)
ori&ont#lă "i #cendentă-
+ )orţiunea superioară 4bulbul duodenal5 cuprină !ntre ori$iciul piloric "i (e&ic# ,ili#ră-
+ )orţiunea descendentă co,o#ră prin $#ţ# rinic7iului drept p/nă l# polul in$erior #l #cetui# 4!ntre $le*ur# duoden#lă
uperio#ră "i $le*ur# duoden#lă in$erio#ră5-
+ )orţiunea ori!ontală) c#re t#ie colo#n# (erte,r#lă l# ni(elul (erte,rei LE) 4!ntre $le*ur# douden#lă in$erio#ră "i rădăcin#
'e&enterului5-
+ )orţiunea ascendentă) c#re ete l# t/n%# rădăcinii 'e&enterului "i e ter'ină l# $le*ur# duodeno36e6un#lă-
7e%uno+ileonul (intestinul me!enterial)- Acete două e%'ente unt 'o,ile) intr#peritone#le) $iind le%#te de
peretele poterior printr3o plică peritone#lă nu'ită 'e&enter- Ete #"e&#t !n et#6ul in$r#'e&ocolic) !n interiorul c#drului
colic u, $or'# 9E39F anse intestinale- Oe6uno3ileonul e !ntinde de l# $le*ur# duodeno36e6un#lă p/nă l# ori$iciul ileo3
cec#l) unde e dec7ide !n cec- Me&enterul #re două '#r%ini. un# prin c#re e ineră de intetin 4"ilul intestinului5 "i #lt#
rădăcina me!enterului lun%ă de 9F c'-) o,lică $i*#tă pe peretele poterior) l# ni(elul un%7iului ileo3colic-
Structura intestinului subţire- Intetinul u,ţire c# "i celel#lte e%'ente #le tu,ului di%eti( pre&intă E tunici
c#re de l# interior pre e*terior unt. tunic# 'uco#ă) u,'uco#ă) 'ucul#ră "i ero#ă-
+ 3unica mucoasă) #re l# upr#$#ţă un epiteliul i'plu) cilindric cu pl#tou tri#t) tri#ţiile $iind d#te de 'icro(ilo&ităţile
peci$ice epiteliului #,or,#nt- Su, epiteliul e %ăe"te corionul) un ţeut con6uncti( l#* !n c#re unt celel#lte
co'ponente #le 'uco#ei- Corionul #lcătuie"te c7eletul plicilor circul#re "i #l (ilo&ităţilor intetin#le- )licile circulare
(valvulele conivente) unt ni"te cute tr#n(er#le) !n nu'ăr de cc#- F>>) !n#lte de J3? ''-) unt '#i nu'ero#e !n 6e6un)
d#r lipec !n duoden "i ileon- 2#l(ulele coni(ente "i (ilo&ităţile intetin#le 4cc#- E 'ilio#ne5 'ărec upr#$#ţ# de
#,or,ţie p/nă l# cc#- 9> '
<
4$i%- 9<5-
2ilo&ităţile intetin#le unt prelun%iri $ili$or'e lun%i de 939)= ''-) c#re d#u un #pect c#ti$el#t 'uco#ei
intetin#le- Ele #u l# e*terior epiteliul i'plu cilindric 4ce conţine din loc !n loc "i celule caliciforme ecreto#re de
'ucu5) #"e&#t pe o 'e',r#nă ,#&#lă- 8n (ilo&it#te intră o r#'ură #rteriol#ră) c#re după c#pil#ri&#re $or'e#&ă un# #u
două (enule- 8n #*ul (ilo&ităţii ete c"iliferul central) (#ul li'$#tic c#re tă l# ori%ine# colectorului intetin#l li'$#tic-
8n (ilo&it#te unt "i $i,re 'ucul#re netede c#re prin contr#cţi# lor %olec (ilo&it#te# "i $#(ori&e#&ă #,or,ţi#- 8landele
intestinale (5ieber*9"n) unt %l#nde tu,ulo#e i'ple) răp/ndite !n tot intetinul- Kl#ndele duoden#le 4Brunner5 #u l#
o' o ecreţie 'ucoidă "i unt %l#nde tu,ulo#cino#e r#'i$ic#te) pre&ente do#r l# ni(elul duodenului) c#re #6un% p/nă !n
u,'uco#ă "i e dec7id $ie direct !n intetin) $ie !n e*tre'it#te# pro$undă # %l#ndelor Lie,erBP7n- Tot !n 'uco#ă e
#$lă foliculi limfatici i!olaţi 4solitari5) !n duoden "i 6e6un "i foliculi agregaţi 4plăcile )e0er5 %rup#ţi u, $or'ă de
%ră'e&i) pre&enţi nu'#i !n ileon-
Mucul#r# 'uco#ei ep#ră 'uco## de u,'uco#ă "i ete #lcătuită din $i,re 'ucul#re netede) circul#re !n
p#rte# internă "i lon%itudin#le !n p#rte# e*ternă- L# ni(elul duodenului e o,er(ă două proe'inenţe #le 'uco#ei.
p#pil# '#re "i de#upr# ei p#pil# 'ică- 8n papila mare$ e #$lă sfincterul &ddi ce controle#&ă ori$iciile canalului
coledoc "i canalului .irsung) ce e dec7id l# #cet ni(el- În papila mică e dec7ide canalul Santorini 4c#n#lul #cceor
#l p#ncre#ului5-
+ 3unica submucoasă ete #lcătuit din ţeut con6uncti( l#* ce per'ite #lunec#re# 'uco#ei pe tunic# 'ucul#ră- L#
#cet ni(el #6un% %l#ndele Brunner !n duoden- 8n e# e %ăe"te plexul nervos submucos 4(eissner5-
+ 3unica musculară cu $i,re 'ucul#re netede circul#re !n p#rte# internă "i lon%itudin#le !n p#rte# e*ternă+ !ntre ele ete
plexunl nervos mienteric 4-uerbac"5-
+ 3unica seroasă ete repre&ent#tă de $oiţ# (icer#lă # peritoneului) ce !n(ele"te !n !ntre%i'e intetinul) $or'/nd
'e&enterul c#re #i%ură 'o,ilit#te# 6e6uno3ileonului-
1<
ANATOMIE II
2#cul#ri&#ţi# intetinului u,ţire ete re#li&#tă pentru duoden "i c#pul p#ncre#ului) de #rterele p#ncre#tico3
duoden#le uperio#ră "i in$erio#ră) ce (in de l# #rter# 7ep#tică "i repecti( #rter# 'e&enterică uperio#ră- 1entru 6e6uno3
ileon) #rter# 'e&enterică uperio#ră dă 9E39F #rtere 6e6un#le c#re $#c #rc#de !n %roi'e# 'e&enterului) de unde e
ditri,uie prin (#ele drepte l# peretele intetin#l- Ileonul) pri'e"te r#'uri din #rter# 'e&enterică uperio#ră- S/n%ele
(eno ete colect#t de (en# 'e&enterică uperio#ră prin c#re #6un%e l# (en# portă- Li'$#ticele 'er% !n %#n%lionii
'e&enter#li) i#r de #ici !n trunc7iul li'$#tic intetin#l-
Iner(#ţi# intetinului u,ţire ete #i%ur#tă de ple*ul 'e&enteric uperior- 8n peretele intetin#l $i,rele
(e%et#ti(e p#rticipă l# $or'#re# ple*ului 'ienteric 4-uerbac"5 din 'ucul#ră "i ple*ul u,'uco Meiner-
1./.1.<. Intestinul gros.
Intetinul %ro ete ulti'# p#rte # tu,ului di%eti() #(/nd un rol redu !n di%etie "i #,or,ţie) d#r '#i
i'port#nt prin $uncţi# 'otorie de e(#cu#re # re&iduurilor #li'ent#re- Are o lun%i'e de 9)F> '- "i iniţi#l un di#'etru de
J c'- c#re c#de !n p#rte# ter'in#lă l# E c'-+ e !ntinde de l# ori$iciul ileo3cec#l p/nă l# ori$iciul #n#l "i ete #lcătuit din
cec) colon "i rect-
Cecul ete pri'ul e%'ent #l intetinului %ro) itu#t !n $o# ili#că dre#ptă- Cecul e ter'ină) !n $und de #c)
deo#rece ori$iciul ileo3cec#l ete itu#t l# c/ţi(# c'-) u,ter'in#l) pe peretele ău 'edi#l- 8n p#rte# # in$erio#ră) tot
'edi#l) e %ăe"te un di(erticul rudi'ent#r lun% de F3J c'-) nu'it apendice vermiform$ c#re d#torită ,o%ăţiei !n ţeut
li'$oid e '#i nu'e"te "i H#'i%d#l# #,do'in#lăH-
Colonul itu#t !n continu#re# cecului) e ter'ină cu rectul l# ni(elul (erte,rei S;- Colonul !ncon6ură intetinul
u,ţire decriind un tr#eu !n $or'# literei HUH răturn#te) denu'it cadru colic) contituit din E e%'ente. #cendent)
tr#n(er) decendent "i i%'oid 4$i%- 9;5-
3 Colonul #cendent ple#că de l# (#l(ul# ileo3cec#lă) urcă !n dre#pt# p/nă u, $ic#t unde $or'e#&ă flexura colică
dreaptă-
3 Colonul tr#n(er ete cuprin !ntre $le*ur# colică dre#ptă "i $le*ur# colică t/n%ă #(/nd un tr#iect #pro#pe ori&ont#l
ce ple#că de l# rinic7iul drept "i #6un%e l# rinic7iul t/n% u, polul in$erior #l plinei unde $or'e#&ă ung"iul splenic
4$le*ur# colică t/n%ă5-
3 Colonul decendent co,o#ră de l# $le*ur# colică t/n%ă de3# lun%ul re%iunii lo',#re p/nă l# cre#t# ili#că t/n%ă) unde
e continuă cu colonul i%'oid-
3 Colonul i%'oid #re $or'# literei HSH) !ncepe !n $o# ili#că t/n%ă "i e ter'ină l# ni(elul (erte,rei S;) unde e
continuă cu rectul- Colonul i%'oid (ine !n r#port cu oul #cr#l "i (e&ic# urin#ră) i#r l# $e'ei "i cu uterul-
Intetinul %ro pre&intă c#r#ctere #n#to'ice c#re3l deoe,ec de intetinul u,ţire "i #nu'e. teniile) plicile
e'ilunre) 7#utre "i #pendice epiploice- )licile semilunare unt u%ru'ări #le colonului ce #lterne#&ă părţi
proe'inente nu'ite "austre) d/nd #pectul de !ncreţituri l#r%i+ #cete# e d#tore#&ă $#ptului că ,en&ile 'ucul#re din
lun%ul intetinului) nu'ite tenii musulare) unt '#i curte dec/t lun%i'e# # "i din #ce#tă c#u&ă !l cute#&ă- 1e upr#$#ţ#
inttinului %ro e %ăec 'ici %ră'e&i de %răi'e #coperite de peritoneu) ce e nu'ec apendice epiploice-
Structura colonului. 8n tructur# colonului unt #cele#"i E tunici l# c#re ditin%e' ur'ăto#rele p#rticul#rităţi.
+ 3unica mucoasă #re un epiteliu cilindric) i'plu) ce nu pre&intă (ilo&ităţi) nici (#l(ule coni(ente "i ete '#i l#,
(#cul#ri&#tă dec/t 'uco## intetinului u,ţire+ !n c7i', ete ,o%#tă !n celule c#lici$or'e ecreto#re de 'ucu-
+ 3unica musculară pre&intă $i,rele lon%itudin#le or%#ni&#te l# e*terior !n tenii 'ucul#re !n nu'ăr de ; l# colonul
#cendent) tr#n(er "i decendent "i !n nu'ăr de < l# colonul i%'oid-
+ 3unica seroasă l# e*terior repre&ent#tă de peritoneului) c#re e co'portă di$erit.
° l# ni(elul cecului) peritoneul !l !n(ele"te pe to#te $eţele $or'/nd un 'e&ou c#re e nu'e"te me!ocec+
° l# ni(elul colonului #cendent "i decendent) $oiţ# (icer#lă # peritoneului le !n(ele"te nu'#i #nterior)
de(enind #t$el or%#ne retroperitone#le+
° l# ni(elul colonului tr#n(er $oiţ# (icer#lă $or'e#&ă 'e&ocolonul tr#n(er c#re !'p#rte c#(it#te#
#,do'in#lă !n două eta%e) unul uperior) suprame!ocolic "i #ltul in$erior) inframe!ocolic. Colonul tr#n(er
ete le%#t de '#re# cur,ură # to'#cului prin ligamentul gastrocolic) de el #t/rnă '#rele epiploon+
° l# ni(elul colonului i%'oid) peritoneul !l !n(ele"te !n !ntre%i'e 4$oiţ# (icer#lă5 $or'/nd un 'e&ou nu'it
me!osigmoid-
2#cul#ri&#ţi# cecului "i colonului #cendent) c/ "i 6u'ăt#te# dre#ptă # colonului decendent) e re#li&e#&ă prin
r#'uri din #rter# 'e&enterică uperio#ră+ 6u'ăt#te# t/n%ă # colonului t#rn(er) colonului decendent "i i%'oid
pri'ec r#'uri din #rter# 'e&enterică in$erio#ră+ (enele p/nă l# $le*ur# t/n%ă 'er% !n (en# 'e&enterică uperio#ră) i#r
retul !n (en# 'e&enterică in$erio#ră+ #',ele contri,uie l# $or'#re# (enei porte ce 'er%e l# $ic#t- Li'$#ticele drene#&ă
li'$# !n %#n%lionii 'e&ocolici "i 'e&enterici "i '#i dep#rte pre colectorul li'$#tic intetin#l-
Iner(#ţi# ete re#li&#tă de $i,rele i'p#tice "i p#r#i'p#tice) de re%ulă pe c#le# (#elor) prin #"# nu'itele
ple*uri peri(#cul#re- 8n peretele intetin#l $i,rele (e%et#ti(e $or'e#&ă ple*ul 'ienteric 4-uerbac"5 din tunic#
'ucul#ră "i ple*ul u,'uco 4Meiner5-
Rectul ete ulti'# p#rte din intetinul %ro ce continuă colonul i%'oid "i e ter'ină l# ori$iciul #n#l- Are o
lun%i'e de 9F39? c'- "i pre&intă două porţiuni. pri'# porţiune itu#tă !n pel(i ete '#i dil#t#tă "i e nu'e"te ampula
rectală) i#r # dou# porţiune in$erio#ră) ete '#i !n%ută) tră,#te perineul "i e nu'e"te canalul anal- 1oterior rectul
1-
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
(ine !n r#port cu oul #cru') i#r #nterior l# ,ăr,#t (ine !n r#port cu (e&ic# urin#ră de c#re ete ep#r#t prin $undul de
#c peritone#l recto(e&ic#l+ u, #cet# e %ăec (e&iculele e'in#le) #'pulele c#n#lului de$erent "i prot#t#- L# $e'ei
#nterior de rect unt #"e&#te (#%in# "i uterul+ l# ele $undul de #c peritone#l ete rectouterin-
Structura rectului. Cele E tunici #u unele p#rticul#rităţi-
Muco## l# ni(elul rectului #'pul#r pre&intă : plici transversale 4un# !n dre#pt# două !n t/n%#5) i#r l# ni(elul
c#n#lului #n#l pre&intă ni"te cute lon%itudin#le nu'ite coloane anale) ep#r#te prin depreiuni nu'ite sinusuri anale$
c#re unt li'it#te in$erior de (#l(ule #n#le- Muco## #re un epiteliu cilindric i'plu) c#re l# ni(elul c#n#lelor #n#le
de(ine p#(i'ento tr#ti$ic#t) nec7er#tini&#t-
Su,'uco## rectului ete $or'#tă din ţeut con6uncti( l#* !n c#re e %ăe"te un ,o%#t ple* (eno 4plexul
"emoroidal5-
Tunic# 'ucul#ră pre&intă !n p#rte# in$erio#ră # c#n#lului #n#l sfincterul anal intern) $or'#t de $i,re 'ucul#re
netede) dipue circul#r) iner(#t de $i,re (e%et#ti(e- Spre e*terior e*ită "i un sfincterul anal extern) iner(#t de $i,re
o'#to'otorii prin ner(ul ru"ino intern- Cele două $inctere prin tonuul lor #i%ură continenţ# '#teriilor $ec#le)
depo&it#te !n #'pul# rect#lă-
Tunic# ero#ă dipuă l# e*teriorul rectului+ !n p#rte# # #ntero3uperio#ră el ete !n(elit de o #d(entice pete
c#re e #$lă $oiţ# (icer#lă # peritoneului c#re #"# cu' 3# #răt#t l# ,ăr,#ţi e ră$r/n%e pe (e&ic# urin#ră) i#r l# $e'eie
pe uter-
2#cul#ri&#ţi# rectului e re#li&e#&ă prin ; #rter rect#le 4uperio#ră+) 'edie "i in$erio#ră5- S/n%ele (eno din
trei'e# uperio#ră # rectului #6un%e !n (en# portă prin inter'ediul (enei 'e&enterică in$erio#re) i#r din <:; in$erio#ră
#6un%e !n (en# ili#că internă "i prin inter'ediul #cetei# !n (en# c#(ă in$erio#ră- Li'$#ticele rectului #6un% !n %#n%lionii
'e&enterici "i ţn %#n%lionii ili#ci interni+ rectul ter'in#l drene#&ă li'%# l# %#n%lionii in%7in#li-
Iner(#ţi# rectului ete #i%ur#tă de ple*ul rect#l) pro(enit din ple*ul 'e&enteric "i din ple*ul 7ipo%#tric- 8n
porţiune# in$erio#ră # rectului oec ner(ii rect#li in$eriori c#re unt ner(i o'#tici "i c#re prin r#'urile ner(ului
ru"ino controle#&ă $incterul e*tern #l #nuului-
1./.,. +landele anexe ale tuului digestiv.
Sunt %l#nde '#ri itu#te !n #$#r# tu,ului di%eti( "i co'unică cu c#(it#te# e%'entului di%eti( uperior) prin
c#n#le e*creto#re+ unt repre&ent#te de %l#ndele #li(#re) $ic#tul "i p#ncre#ul-
1./.,.1. +landele salivare.
Sunt %l#nde #ne*e #l căror produ e (#ră !n c#(it#te# ,uc#lă- Ele produc #li(# cu rol deoe,it !n di%eti#
,uc#lă) !n (or,ire "i unt de două $eluri. %l#nde #li(#re 'ici "i %l#nde #li(#re '#ri-
+ 8lande salivare mici unt itu#te !n %roi'e# 'uco#ei ,uc#le "i # li',ii- Sunt repre&ent#te prin. %l#nde l#,i#le
4'uco## ,u&elor5) %l#nde p#l#tine 4'uco## p#l#tină5) %l#nde lin%u#le 4'uco## lin%u#lă5) %l#nde 'ol#re "i ,uc#le
4'uco## o,r#6ilor5-
+ 8lande salivare mari unt !n nu'ăr de ; perec7i) p#rotide) u,'#ndi,ul#re "i u,lin%u#le 4$i%-9E5+ unt itu#te !n #$#r#
'uco#ei ,uc#le "i unt %l#nde e*ocrine de tip tu,ulo3#cino-
8landele parotide- Sunt cele '#i (olu'ino#e "i unt #"e&#te u, conductul #uditi( e*tern 4de unde "i nu'ele
p#r# M l/n%ă) oto M urec7e5) !n lo6# %l#ndei p#rotide) !n#poi# r#'urei '#ndi,ulei- 1roduul lor de ecreţie ete $luid)
'#i ăr#c !n 'ucu) d#r ,o%#t !n $er'enţi 4%l#ndă de tip ero5 "i e (#ră prin canalul lui Stenon c#re e dec7ide !n
(eti,ulul ,uc#l) !n dreptul 'ol#rului < uperior-
8landele submandibulare- Sunt tot %l#nde tu,ulo3#cino#e #"e&#te !n lo6# u,'#ndi,ul#ră) u, pl#n"eul ,uc#l)
pe $#ţ# internă # un%7iului '#ndi,ulei- 1roduul de ecreţie ete '#i (/co) conţine "i 'ucină "i $er'enţi) $iind colect#t
de canalul .art"on ce e dec7ide !n c#runcul# #li(#ră) de o p#rte "i de #lt# # $r/ului li',ii-
8landele sublinguale- Sunt #"e&#te u, li',ă !n pl#n"eul ,uc#l) $iind #coperită de 'uco## u,lin%u#lă- Ete
$or'#tă dintr3o porţiune princip#lă) #nterio#ră "i '#i 'ulte porţiuni #cceorii '#i 'ici dipue poterior- 1orţiune#
princip#lă #re drept c#n#l e*cretor canalul lui ;art"olin) c#re e dec7ide !n c#runcul# #li(#ră l/n%ă c#n#lul %l#ndei
u,'#ndi,ul#re+ porţiunile #cceorii e dec7id prin '#i 'ulte c#n#le curte) #cceorii 4canalele Rivinius5) $ie !n c#n#lul
B#rt7olin) $ie direct !n c#runcul# #li(#ră u,lin%u#lă- Secreţi# %l#ndelor u,lin%u#le ete ero3'uco#ă) (/co#ă) !n
c#re predo'ină 'ucuul-
2#cul#ri&#ţi# %l#ndelor #li(#re '#ri ete d#tă de (#ele din (ecinăt#te# lor- Arterele (in din c#rotid# e*ternă)
pentru p#rotidă) din #rter# $#ci#lă) pentru u,'#ndi,ul#ră "i din #rter# u,lin%u#lă) pentru %l#ndele u,lin%u#le- 2enele
conduc /n%ele !n $in#l !n (en# 6u%ul#ră internă-
Iner(#ţi# ecretorie ete #i%ur#tă de p#r#i'p#ticul cr#ni#n- 1entru %l#ndele u,'#ndi,ul#re "i u,lin%u#le
$i,rele ple#că de l# nucleul salivator superior) din punte) prin nervul facial) co#rd# ti'p#nului "i lin%u#l) p/nă l#
ganglionul submandibular) unde $#c in#pă "i de unde ple#că $i,rele pot%#n%lion#re- 1entru p#rotidă $i,rele
pre%#n%lion#re ple#că de l# nucleul salivator inferior) din ,ul,) trec prin nervul glosofaringian) ner(ul ti'p#nic "i #6un%
l# ganglionul otic) de unde ple#că $i,rele pot%#n%lion#re c#re #6un% l# %l#ndă pe c#le# ner(ului tri%e'en- Iner(#ţi#
i'p#tică ete #i%ur#tă de $i,re #le i'p#ticului cer(ic#l-
13
ANATOMIE II
1./.,.,. $icatul.
Ete ce# '#i '#re %l#ndă din or%#ni'- Ete un or%#n intr#peritone#l itu#t u, di#$r#%'ă !n lo6# 7ep#tică #
et#6ului upr#'e&ocolic) !n dreptul 7ipocondrului drept "i #l epi%#trului) !n dre#pt# lo6ei %#trice- Fic#tul #re $or'#
unui e'i7o'oid ecţion#t o,lic cu o %reut#te de 9=>> %-) l# c#re e #d#u%ă cc#- ?>> %-) repre&ent/nd /n%ele depo&it#t
!n $ic#t+ #re lun%i'e# de <? c'-) un di#'etru #nteropoterior de 9? c'- "i o !nălţi'e de ? c'- Fic#tul #re două $eţe. o
faţă diafragmatică 4uperio#ră5) con(e*ă) !n r#port cu di#$r#%'ul "i o faţă viscerală 4in$erio#ră5) conc#(ă+ pre&intă o
'#r%ine #nterio#ră) #cuţită l# ni(elul #rcului cot#l "i o '#r%ine poterio#ră) rotun6ită- E*tre'it#te# dre#ptă ete '#i
(olu'ino#ă dec/t ce# t/n%ă-
4aţa superioară pre&intă o plică peritone#lă #%it#lă) nu'ită ligamentul falciform) c#re o !'p#rte !n lo,ul drept
"i t/n%- 1oterior $oiţele li%#'entului $#lci$or' e continuă cu ligamentul coronar) !ntre $oiţele cărui# e deli'ite#&ă o
upr#$#ţă 4area nuda5 l# ni(elul cărei# p#renc7i'ul 7ep#tic ne#coperit de peritoneu (ine !n cont#ct cu di#$r#%'#+ pe #ici
trec eo$#%ul #,do'in#l "i (en# c#(ă in$erio#ră- 1rin inter'ediul di#$r#%'ei) $#ţ# uperio#ră (ine !n r#port cu ini'#)
!n(elită de peric#rd "i cu ,#&ele celor doi plă'/ni #coperită de pleură 4$i%- 9=5- Li%#'entele decrie repre&intă 'i6lo#ce
de le%ătură !ntre $ic#t "i di#$r#%'ă) pentru 'enţinere# $ic#tului !n po&iţie nor'#lă) pentru c#re '#i inter(in "i 'u"c7ii
preei #,do'in#li-
4aţa inferioară pre&intă ; "#nţuri !n $or'# literei HDH.
3 şanţul sagital drept) ce conţine !n p#rte# #nterio#ră (e&ic# ,ili#ră "i !n p#rte# poterio#ră (en# c#(ă in$erio#ră+
3 şanţul sagital st#ng) ce conţine #nterior ligamentul rotund) ce pro(ine din $i,ro&#re# (enei o',ilic#le din (i#ţ# $et#lă)
i#r poterio#r ligamentul venos -rantius) c#re 3# $or'#t după n#"tere prin o,liter#re# c#n#lului (eno Ar#ntiu) ce $ăce#
le%ătur# !ntre (en# o',ilic#lă "i (en# c#(ă in$erio#ră) !n ti'pul (ieţii $et#le+
3 şanţul transvers) repre&intă "ilul ficatului) pe unde pătrunde pediculul "epatic) #lcătuit din (en# portă) #rter# 7ep#tică)
c#n#lul 7ep#tic) (#e li'$#tice "i ner(i (e%et#ti(i-
Acete ; "#nţuri !'p#rt $#ţ# (icer#lă # $ic#tului !n E lo,i. lobul drept) itu#t !n #$#r# "#nţului #%it#l drept)
lobul st#ng) itu#t !n #$#r# "#nţului #%it#l t/n%) i#r !ntre ei) lobul patrat) itu#t #nterior de "#nţul tr#n(er "i lobul
caudat 4Spiegel5) dipu poterior $#ţă de "#nţul tr#n(er-
F#ţ# (icer#lă ete le%#tă de eo$#%) to'#c "i ,ul,ul duoden#l printr3o $or'#ţiune peritone#lă) nu'ită
epiploonul 'ic) c#re conţine pediculul 7ep#tic !n '#r%ine# lui li,eră-
M#r%ine# in$erio#ră pre&intă < inci&uri. ombilicală) !n c#re e #$lă li%#'entul $#lci$or' "i li%#'entul rotund #l
$ic#tului+ cistică$ !n c#re e %ăe"te $undul (e&icii ,ili#re- M#r%ine# poterio#ră corepunde cu aria nudă # $ic#tului)
itu#tă !ntre (erte,rele T9>3T99-
Structura ficatului- Fic#tul ete o %l#ndă #'$icrină deo#rece celul# 7ep#tică el#,ore#&ă "i ecreţi# endocrină
"i pe ce# e*ocrină- Fic#tul #re o tructură e%'ent#ră) $iind !'părţită !n lo,i "i e%'ente. lo,ul drept ete $or'#t dintr3
un e%'ent #nterior "i #ltul poterior) i#r lo,ul t/n% ete $or'#t din e%'entul l#ter#l "i 'edi#) ulti'ul cuprin&/nd "i
lo,ii p#tr#t "i c#ud#t- Fic#tul ete #coperit de $oiţ# (icer#lă # peritoneului) u, c#re e #$lă capsula fibroasă 48lisson5)
$or'#tă din ţeut con6uncti(3(#cul#r) c#re pătrunde prin 7ilul 7ep#tic) !n p#renc7i'ul 7ep#tic) unde tri'ite prelun%iri
4septuri5) ce deli'ite#&ă #t$el lobulii "epatici. 8n $elul #cet# $iec#re lo, 7ep#tic ete !'părţit !ntr3un nu'ăr de lo,uli
7ep#tici-
%oulul 'epatic repre&intă unit#te# #n#to'ică "i $uncţion#lă # $ic#tului "i #u $or'# unor pir#'ide cu =3F l#turi
cu o !nălţi'e de cc#- < ''-) (i&i,ile cu oc7iul li,er c# ni"te %r#nul#ţii- B#&# lo,ului 7ep#tic ete orient#tă pre upr#$#ţ#
$ic#tului "i (/r$ul pre interior+ !n ecţiune tr#n(er#lă #re #pect poli%on#l- 8ntre <3; lo,uli 7ep#tici e %ăe"te spaţiul
portal (<iernan)) !n c#re e #$lă ţeut con6uncti() o r#'ură # (enei porte) un# # #rterei 7ep#tice) (#e li'$#tice) ner(i "i
un c#n#l ,ili#r interlo,ul#r-
8n tructur# lo,ului e %ăec c#pil#re inuoide) pro(enite din r#'i$ic#ţi# (enei porte) celule 7ep#tice "i
c#n#liculi ,ili#ri- R#'ur# (enei porte dă n#"tere venelor perilobulare din c#re pornec r#di#r !n lo,ulul 7ep#tic)
capilare sinusoide ce e dec7id !n vena centro+lobulară- 1eretele c#pil#relor inuoide ete contituit din celule
endoteli#le) nu'ite celule <upffer "i celule ce #cu'ule#&ă lipide- Unele celule Aup$$er e pot deprinde din c#pil#re)
căpăt/nd !nu"iri $#%ocit#re) i#r #ltele $or'e#&ă) !'preună cu reţe#u# de reticulină # p#renc7i'ului 7ep#tic) sistemul
reticulo+"istiocitar al ficatului 4ţesutul *upfferian5- 8ntre peretele c#pil#relor inuoide "i 7ep#tocite) e %ăe"te p#ţiul
Die) !n c#re proe'ină 'icro(ilii 7ep#tocitelor-
2enele centro3lo,ul#re din '#i 'ulţi lo,uli e unec "i $or'e#&ă (enele u,lo,ul#re c#re l# r/ndul lor e
unec) $or'/nd de <3; (ene 7ep#tice) ce e dec7id !n (en# c#(ă in$erio#ră- R#'ur# #rterei 7ep#tice din p#ţiul Aiern#n)
$or'e#&ă "i e# r#'i$ic#ţii ce pătrund !n lo,ul "i e dec7id l# peri$eri# #cetui# !n c#pil#rele inuoide) #t$el
#'etec/ndu3e /n%ele o*i%en#t cu cel !ncărc#t cu u,t#nţe nutriti(e-
2enele perilo,ul#re !n#inte de # $or'# c#pil#rele inuoide) pre&intă un sfincter de intrare) i#r c#pil#rele
inuoide) !n#inte de # intr# !n (en# centrolo,ul#ră) pre&intă un sfincter de ieşire- Arterele perilo,ul#re pre&intă un
$incter #rteriol#r l# locul de pătrundere !n c#pil#rele inuoide- 2enele centrolo,ul#re pre&intă) de #e'eni un $incter
'ucul#r propriu) !n#inte de # e dec7ide !n (enele colecto#re u,lo,ul#re- To#te #cete $inctere 'ucul#re #u rolul de
# re%l# $lu*ul #n%uin l# ni(elul $ic#tului-
,elulele "epatice- 8n oc7iurile reţelei de (#e c#pil#re e %ăec celule 7ep#tice 4"epatocitele5 c#re $or'e#&ă
p#renc7i'ul 7ep#tic- Acete# e dipun u, $or'ă de cordo#ne r#di#re nu'ite cordoane Rema*$ #"e&#te !n 6urul (enei
centro3lo,ul#re- Fiec#re celulă 7ep#tică pre&intă un perete !n r#port cu c#pil#rul inuoid prin inter'ediul p#ţiului
1@
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
Die) !n c#re tri'ite 'icro(ili "i un perete !n r#port cu c#n#liculul ,ili#r intr#lo,ul#r- O p#rte din celulele 7ep#tice unt
,inucle#te) c# ur'#re # 'et#,oli'ului lor inten) !n peci#l cele de l# peri$eri# lo,ulului 4deo#rece #'etec#re#
/n%elui o*i%en#t cu cel !ncărc#t cu u,t#nţe nutriti(e e re#li&e#&ă l# intr#re# !n lo,ul5-
,analiculele biliare- 8ntre cordo#nele celul#re e %ăec p#ţii !n c#re e colecte#&ă ,il#) nu'ite canalicule
biliare intralobulare+ ele c#pătă pereţi proprii l# ie"ire# din lo,ul unde e unec $or'/nd c#n#liculele ,ili#re
perilo,ul#re din p#ţiile Aiern#n- 8n dru'ul lor pre 7il) #cete# e unec "i $or'e#&ă < canale "epatice$ drept "i st#ng)
c#re d#u n#"tere canalului "epatic comun-
Vascularizaţia ficatului este dulă, funcţională !i nutritivă. Vascularizaţia nutritivă este dată de artera
'epatică, ramura trunc'iului celiac, ce aduce s)nge oxigenat. Vascularizaţia funcţională este reprezentată de
vena portă, ce colectează s)ngele de la tuul digestiv sudiafragmatic, pancreas !i splină. *a se formează prin
unirea venei mezenterice superioare cu trunc'iul rezultat din unirea venei splenice cu vena mezenterică
inferiară. -n ficat, ramurile venei porte se distriuie segmentar, ultimile ramificaţii fiind prezente .n spaţiul
portal.
Se decriu anastomo!e porto+ $uncţion#le cave) cu ite'ul (enei c#(e uperio#re) l# ni(elul eo$#%ului in$erior
"i cu cu ite'ul (enei c#(e in$erio#re) l# ni(elul rectului) c#re pot er(i l# dren#6ul /n%elui port#l) c/nd p#tul c#pil#r
7ep#tic di'inuă- Unele (ene) c# cele citice de e*e'plu) după un curt tr#iect e rec#pil#ri&e#&ă "i ele !n $ic#t)
contituind venele porte accesorii- Sinuoidele duc #t/t /n%ele nutriti() c/t "i pe cel $uncţion#l !n (en# centro3lo,ul#ră-
S/n%ele (eno #l $ic#tului ete colect#t de <3; (ene 7ep#tice c#re #6un% !n (en# c#(ă in$erio#ră-
Li'$#ticele drene#&ă li'$# !n ce# '#i '#re p#rte pre ganglionii "ilari 4din 7ilul 7ep#tic5) d#r "i pre cei
'edi#tin#li- Inervaţia ficatului este asigurată de plexul 'epatic, format din fire simpatice !i parasimpatice/
plexul 'epatic se desprinde din plexul celiac.
Căile biliare$ au rolul de a conduce ila secretată de 'epatocite, p)nă la duoden/ ele se .mpart .n căi
intra'epatice !i extra'epatice. ,ăile intra"epatice #u $ot decrie l# tructur# $ic#tului+ ele e ter'ină prin $or'#re#
l# ni(elul 7ilului # c#n#lului 7ep#tic co'un- ,ăile extra"epatice unt repre&ent#te de canalul "epatic comun c#re e
une"te cu canalul cistic) $or'/nd c#n#lul coledeoc) cu o lun%i'e de cc#- F3J c'-) ce e dec7ide !n duoden) !n ampula
1ater$ !'preună cu c#n#lul p#ncre#tic princip#l 4Qirun%5+ l# ni(elul #'pulei 2#ter e #$lă $incterul Oddi- "ila
secretată de celulele 'epatice, se varsă direct .n duoden .n timpul pr)nzurilor, iar .ntre mese prin canalul cistic
se varsă .n vezica iliară. Vezica iliară este un organ cavitar cu aspect piriform, lungă de 01 cm., cu o capacitate
de 21 cm
3
!i este a!ezată .n fosa vezicii iliare de pe faţa viscerală a ficatului. *a este formată din 3 părţi, fundul,
g)tul (colul) !i corp.
1./.,./. (ancreasul.
Ete #"e&#t pro$und !n peretele #,do'in#l poterior) !n dreptul (erte,relor L93L<) poterior $#ţă de to'#c) !ntre
duoden "i plină- Ete un or%#n retroperitone#l) cu o lun%i'e de 9E c'-) !nălţi'e E c'-) %roi'e < c'- "i o %reut#te de
J>3?> %- 1#ncre#ul ete dipu ori&ont#l "i e contituit din E re%iuni. c#pul) colul) corpul "i co#d#-
,apul ete #"e&#t !n potco#(# duodenului "i ete porţiune# ce# '#i l#tă # #+ poterior e %ăe"te c#n#lul
coledoc) i#r #nterior colonul tr#n(er "i 'e&ocolonul) c# ur'#re c#pul p#ncre#ului pre&intă un e%'ent
upr#'e&ocolic "i #ltul in$r#'e&ocolic-
,olul ete porţiune# !n%ută itu#tă !ntre c#p "i corp) #(/nd r#port poterior cu ori%ine# (enei porte-
,orpul (ine !n r#port #nterior cu to'#cul) i#r poterior cu pediculul ren#l t/n%) (en# plenică "i rinic7iul
t/n%-
,oada repre&intă p#rte# 'o,ilă # p#ncre#ului) ce e !ndre#ptă pre plină) de c#re ete le%#tă prin ligamentul
pancreato+splenic-
Structura internă a pancreasului- 1#ncre#ul ete o %l#ndă 'i*tă 4e*ocrină "i endocrină5 #coperit de o c#pulă
con6uncti(ă) de l# c#re ple#că !n interior) epturi con6uncti(o3(#cul#re) ce ep#ră lo,ulii p#ncre#tici !ntre ei- 1#ncre#ul
e*ocrin repre&intă '## princip#lă # %l#ndei "i ete o %l#ndă tu,ulo3#cino#ă co'puă) $or'#tă din #cini #e'ănători cu
cei de l# %l#ndele #li(#re 4de unde "i nu'ele de %l#ndă #li(#ră #,do'inlă5- De l# #cini) ple#că c#n#le colecto#re
interlo,ul#re "i interlo,#re) de unde ucul p#ncre#tic ete e(#cu#t !n duoden) prin două c#n#le. canalul principal
4.irsung5 c#re tră,#te p#ncre#ul de l# co#dă pre c#p "i e dec7ide !'preună cu c#n#lul coledoc !n p#pil# '#re #
duodenului prin #'pul# lui 2#ter) pre(ă&ută cu $incterul Oddi+ canalul secundar 4Santorini5 ete un c#n#l 'ic $or'#t
!n re%iune# c#pului) ce co'unică cu c#n#lul Qirun% "i e dec7ide !n p#pil# 'ică # duodenului- 1#ncre#ul endocrin
repre&intă 93; N din (olu'ul %l#ndei "i contituie inulele L#r%en7#n-
1asculari!aţia pancreasului- Arterele pro(in din r#'uri #le trunc7iului celi#c "i din #rter# 'e&enterică
uperio#ră pentru c#pul p#ncre#ului) !n ti'p ce corpul "i co#d# pri'ec /n%e prin #rterele p#ncre#tice pro(enite din
#rter# plenică- 2enele conduc /n%ele !n (en# plenică "i 'e&enterică uperio#ră) pentru (en# portă- Li'$#ticele
p#ncre#ului #6un% !n %#n%lionii p#ncre#to3plenici- Iner(#ţi# p#ncre#ului pro(ine din ple*ul celi#c-
1.4. A1ARATUL ELCRETOR
,6
ANATOMIE II
Ap#r#tul e*cretor cu rol !n $or'#re# "i eli'in#re# urinei ete #lcătuit din rinic7i "i căile urin#re-
1.4.1. 4inic'iul.
Ete princip#lul or%#n #l e*creţiei) $iind #"e&#t pro$und !n lo6# ren#lă # c#(ităţii #,do'in#le) de o p#rte "i de
#lt# # colo#nei lo',#re- 1e $#ţ# lui #nterio#ră ete #coperit de ero## peritone#lă 4rinic7iul ete un or%#n
retroperitone#l5- 8n 6urul rinic7iului e %ăe"te o capsulă adipoasă) contituită din %răi'e# periren#lă- Rinic7iul t/n%
e proiecte#&ă l# ni(elul (erte,relor T99) L;) i#r cel drept ete itu#t cu o (erte,ră '#i 6o) !ntre T9<) L;- Rinic7iul #re
$or'# unei ,o#,e de $#ole "i pre&intă / feţe 4#nterio#ră "i poterio#ră) #',ele con(e*e5) / margini 4l#ter#lă "i 'edi#lă5
"i / poli 4uperior "i in$erior5- 1e '#r%ine# 'edi#lă e #$lă "ilul renal) pe unde intră #u ie ele'entele pediculului ren#l
4#rter# ren#lă) ner(ii (e%et#ti(i "i ie (en# ren#lă) pel(iului ren#l "i li'$#ticele5-
Dilul e prelun%e"te !n interior cu o c#(it#te nu'ită sinus renal) unde e #$lă calicelele renale) o p#rte din
pel(iul ren#l) (#e "i ner(i- M#r%ine# e*ternă ete con(e*ă "i #coperită de colonul #cendent l# dre#pt#) i#r l# t/n%# de
colonul decendent- 1e polul uperior ete #"e&#tă %l#nd# upr#ren#lă) $#ţ# poterio#ră (ine !n r#port cu peretele
poterior #l #,do'enului) i#r $#ţ# #nterio#ră l# rinic7iul din dre#pt# (ine !n r#port cu colonul #cendent) colonul
tr#n(er) duodenul "i $#ţ# in$erio#ră # lo,ului drept #l $ic#tului+ $#ţ# #nterio#ră # rinic7iului t/n% (ine !n r#port cu
colonul tr#n(er "i decendent) cu $#ţ# poterio#ră # to'#cului) corpul p#ncre#ului "i plin#- Rinic7iul #re p lun%i'e
de 9< c'-) o lăţi'e de F c' "i o %roi'e de ; c'+ %reut#te# $iecărui rinic%i ete de cc#- 9=> %-
Structura rinic"iului- Rinic7iul ete #coperit de o c#pulă $i,ro#ă) re&itentă) ce conţine $i,re col#%ene "i
el#tice) i#r !n tr#tul pro$und "i r#re $i,re 'ucul#re netede) dipue dicontinuu- L# ni(elul 7ilului e# e continuă "i !n
inu pe c#re3l căptu"e"te- Su, c#pul# $i,ro#ă e %ăe"te p#renc7i'ul ren#l) i#r uper$ici#l e #$lă capsula adipoasă)
pete c#re ete fascia renală 4ce deli'ite#&ă !n interiorul ei lo6# ren#lă5- 1entru $i*#re# rinic7iului !n lo6ă p#rticipă
pediculul ren#l "i $i,re c# trec de l# c#pulă l# p#renc7i' "i pre# #,do'in#lă-
1e o ecţiune lon%itudin#lă) $ront#lă e ditin% < &one. l# e*terior !ona corticală de culo#re ,run3%ăl,uie) i#r
pre 7il &on# 'edul#ră) cu #rii triun%7iul#re ce repre&intă J39= piramide renale 4M#lpi%7i5 cu (/r$ul 4p#pilă ren#lă5
orient#t pre inuul ren#l 4$i%- 9F5- 1ir#'idele ren#le #u #pect tri#t pe ecţiune d#torită tubilor colectori drepţi
4Bellini5 ce e dec7id !n $in#l !n p#pil# ren#lă) prin 9=3<> ori$icii- Din &on# cortic#lă ple#că prelun%iri) !ntre pir#'idele
M#lpi%7i nu'ite coloanele renale 4Bertin5- L# ,#&# pir#'idelor M#lpi%7i e %ăec cc#- E>> de pir#'ide 'ici 4pentru
$iec#re pir#'idă M#lpi%7i5) nu'ite piramidele 4errein- Cl#ic) o pir#'idă M#lpi%7i) cu &on# cortic#lă din dreptul ei
$or'e#&ă un lob renal- Fiec#re pir#'idă Ferrein !'preună cu &on# cortic#lă ce o !ncon6o#ră contituie un lobul renal-
Unit#te# 'or$o$uncţion#lă # rinic7iului ete tu,ul urini$er $or'#t dintr3o p#rte ecreto#re) nefronul "i un#
e*creto#re) tubul colector drept- 8ntr3un rinic7i e %ăec cc#- 9 'ilion de ne$roni) d#r nu toţi $uncţione#&ă !n #cel#"i
ti'p- Ne$ronul ete #lcătuit din. corpuculul ren#l) tu,ul contort pro*i'#l) #n# lui DenlR "i tu,ul contort dit#l-
3 ,orpusculul renal 4(alpig"i5 #re < co'ponente. glomerulul vascular "i capsula ;o=mann- Klo'erulul ete
un %7e' de cc#- => c#pil#re) lun%i de >)= '' $iec#re) ne#n#to'o&#te !ntre ele "i c#re pro(in din r#'i$ic#re# arteriolei
aferente) ce pătrunde !n corpucul- 1rin unire# c#pil#relor e $or'e#&ă arteriola eferentă) c#re #re un c#li,ru '#i 'ic
dec/t ce# #$erentă "i c#re părăe"te corpuculul ren#l- Klo'erulul ete #"e&#t !n c#pul BoC'#nn c# !ntr3o cupă-
C#pul# #re o $oiţă (icer#lă c#re !n(ele"te $iec#re #nă c#pil#ră !n p#rte "i o $oiţă p#riet#lă l# e*terior) c#re e continuă
cu tu,ul contort pro*i'#l- 8ntre cele două $oiţe e deli'ite#&ă c#(it#te# c#pul#ră !n c#re #p#re urin# pri'#ră re&ult#tă
prin proceul de ultr#$iltr#re %lo'erul#ră- (embrana de ultrafiltrare ete re#li&#tă de endoteliul c#pil#r pre(ă&ut cu
pori) de 'e',r#n# ,#&#lă # c#pil#rului "i de $oiţ# (icer#lă # c#pulei BoC'#nn) ce #re !n tructur# # podocite 4celule
ce e'it prelun%iri5-
+ 3ubul rinifer ete itu#t !n continu#re# corpculului ren#l "i ete contituit din tu,u contort pro*i'#l) #n#
DenlR "i tu,ul contort dit#l- Corpuculul ren#l #re un pol vascular pe unde intră #rteriol# #$erentă "i iee ce# e$erentă "i
un pol urinar) unde c#pul# e continuă cu tubul contort proximal 4ce #re o lun%i'e de 9= ''-5+ #cet# ete itu#t !ntre
&on# cortic#lă # rinic7iului "i #re un tr#iect inuo) continu/ndu3e cu #n# lui DenlR) c#re co,o#ră !n 'edul#ră) !n
pir#'idele M#lpi%7i- An# lui DenlR #re cc#- 9> ''- lun%i'e "i ete !n $or'# literei HUH) cu < r#'uri. o r#'ură
decendentă) cu di#'etrul '#i 'ic "i o r#'ură #cendentă) '#i %ro#ă) ce urcă pre cortic#lă unde e continuă cu tubul
contort distal- Tu,ul contort dit#l #re o lun%i'e de 9= ''- "i e dec7ide !n tubul colector renal) c#re colecte#&ă urin#
de l# '#i 'ulţi ne$roni) tră,#te pir#'id# ren#lă "i e dec7ide prin ori$iciile p#pilei ren#le !n c#licele ren#le-
1asculari!aţia rinic"iului- Arter# ren#lă) r#'ură # #ortei #,do'in#le #duce /n%ele nutriti( "i $uncţion#l- Ete
o r#'ură directă) curtă cu un c#li,ru '#re "i dipuă ori&ont#l) cee# ce #i%ură /n%elui o preiune 'ărită nece#ră
$iltrării+ c/nd #6un%e !n 7il #rter#l ren#lă e !'p#rte !n 5 ramuri segmentare) din c#re e deprind #rterele interlo,ul#re)
c#re 'er% !ntre pir#'idele M#lpi%7i "i #6une l# ,#&# lor) e !ncur,e#&ă "i de(in artere arcuate- Din #rterele #rcu#te e
deprind pre 'edul#ră arterele drepte 4#de(ăr#te5 "i pre cortic#lă arteriole interlobulare) c#re urcă printre pir#'idele
Ferrein 4$i%- 9J5- Din #rteriolele interlo,ul#re e deprind !n un%7i drept arteriolele aferente) c#re pătrund !n corpucul)
r#'i$ic/ndu3e "i $or'/nd %lo'erulul (#cul#r) din c#re iee arteriola eferentă 4e*e'plu de ite' port3#rteri#l5)
deo#rece plec/nd din c#pil#rul %lo'erul#r #rteriol# e$erentă e c#pil#ri&e#&ă din nou !n 6urul tu,ului contort pro*i'#l "i
#l #nei DenlR- Arteriolele e$erente #le %lo'erulilor 6u*t#'edul#ri 4de l/n%ă 'edul#ră5 tri'it !n 'edul#ră arterele
drepte 4$#le5 c#re l# $el cu cele pro(enite din #rter# #rcu#tă 4#rterele drepte #de(ăr#te5 #u un c#li,ru prec#pil#r- Arterele
drepte 4iri%ă nedul#r#5 "i e continuă cu (enele drepte- Arteriol# e$erentă # %lo'erulilor de l# peri$eri# cortic#lei e
ter'ină !n reţe#u# de c#pil#re de u, c#pul# ren#lă- 1e #rteriol# #$erentă l/n%ă %lo'erul e #$lă un dipo&iti( peci#li&#t
,1
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
!n re%l#re# de,itului #n%uin nu'it aparat mioepitelial %uxtaglomerular) c#re ecretă o u,t#nţă (#ocontricto#re
nu'ită renină-
C#pil#rele (eno#e) cu e*cepţi# (enelor drepte c#re e (#ră direct !n (en# #rcu#tă) e !ndre#ptă pre c#pulă "i
$or'e#&ă prin con$lu#re venele stelare) din c#re pornec venele interlobulare) c#re e dec7id !n venele arcuate de l#
,#&# pir#'idei M#lpi%7i 4(enele #rcu#te pre deoe,ire de #rterele #rcu#te) unt #n#to'o&#te !ntre ele5- 2enele #rcu#te
e continuă cu venele interlobare) c#re !n 7il $or'e#&ă vena renală ce e (#ră !n (en# c#(ă in$erio#ră-
Iner(#ţi# ete #i%ur#tă de ple*ul ren#l l# c#re 'icul pl#7nic #duce $i,rele i'p#tice) i#r (#%ul #duce $i,rele
p#r#i'p#tice-
1.4.,. Căile urinare.
Sunt conducte prin c#re urin# $or'#tă !n rinic7i ete colect#tă !n (e&ic# urin#ră de unde ete eli'in#tă prin
uretră l# e*terior-
,ăile urinare intrarenale cuprind c#licele 'ici) c#licele '#ri "i p#rte# ,#&#lă # ,#&inetului- Căile e*tr#ren#le
cuprind porţiune# #pic#lă # ,#&inetului) ureterul) (e&ic# urin#ră "i uretr#- ,alicele renale mici #u #pect de cupă unt
itu#te l# (/r$ul pir#'idelor 4p#pile ren#le5 "i corepund c# nu'ăr #cetor# J39E+ ele e unec !n ; calice renale mari
4uperio#re) 'i6locii "i in$erio#re5- C#licele ren#le '#ri e unec "i $or'e#&ă pelvisul renal 4ba!inetul5 c#re pre&intă o
p#rte dil#t#tă) # cărui porţiune ,#&#lă ete itu#tă !n rinic7i 4!n sinusul renal5) !n ti'p ce p#rte# dinpre (/r$ ete itu#tă
!n #$#r# rinic7iului "i #p#rţin căilor e*tr#ren#le-
>reterul itu#t !n continu#re# pel(iului ren#l ete un conduct 'uculo3'e',r#no) retroperitone#l) cu o
lun%i'e de cc#- <= c'- "i un di#'etru de ;3= ''- Ureterul pre&intă o porţiune #,do'in#lă ce porne"te de l# (/r$ul
pel(iului "i o porţiune pel(i#nă) ce e dec7ide pe $#ţ# poterio#ră # (e&icii urin#re- 1eretele ureterului pre&intă l#
e*terior o adventice $or'#tă din ţeut con6uncti() u, c#re e %ăe"te tr#tul 'ucul#r $or'#t din două pături
lon%itudin#le !ntre c#re e %ăec $i,rele circul#re- Lu'enul ureterului ete căptu"it cu un epiteliu peci#l nu'it
uroteliu-
Arterele c#re iri%ă uroteliu pro(in din #rterele ren#le) din #rterele %enit#le 4teticul#re #u o(#riene5 "i din
#rterele (e&ic#le- 2enele drene#&ă /n%ele !n (en# c#(ă in$erio#ră pentru porţiune# #,do'in#lă "i !n (en# ili#că internă
pentru porţiune# pel(ină- Seni,ilit#te# ureterului ete re#li&#tă de ner(ul (#%) i#r controlul 'otor din $i,re
p#r#i'p#tice "i i'p#tice-
1e!ica urinară ete un or%#n c#(it#r #"e&#t u, peritoneu !n p#tele i'$i&ei pu,iene "i colecte#&ă urin# !ntre
două 'icţiuni- 2e&ic# #re $or'ă %lo,ulo#ă c/nd ete plină "i $or'ă de cupă #tunci c/nd ete %o#lă+ c#p#cit#te# ei ete
de circ# ;>> c'
;
- 2e&ic# pre&intă un (/r$ 4(erte*5) un corp "i un $und c#re ete itu#t in$erior unde !ntre ori$iciile
ureterelor "i # ureteri e deli'ite#&ă trigonul ve!ical- L# ,ăr,#t) poterior) (e&ic# ete ep#r#tă de rect printr3un $und de
#c peritone#l u, c#re unt itu#te prot#t#) (e&iculele e'in#le "i #'pulele c#n#lelor de$erente- L# $e'eie) !ntre (e&ică
"i rect e interpun uterul "i (#%in#) $undul de #c peritone#l $iind !n #cet c#& utero(#%in#l-
Structur# (e&icii ete re#li&#tă de E tunici. 'uco#ă) u,'uco#ă) 'ucul#ră "i e*ternă- (ucoasa 4repre&ent#tă
de uroteliu5 ete cut#tă #tunci c/nd (e&ic# ete %o#lă+ cutele 'uco#ei dip#r c/nd (e&ic# ete detină- Submucoasa
ete o l#'ă de ţeut con6uncti( ce per'ite #lunec#re# 'uco#ei pe 'ucul#ră- 3unica musculară repre&intă tr#tul
'i6lociu #lcătuind muşc"iul detrusor contituit din ; tr#turi de $i,re 'ucul#re netede. < tr#turi lon%itudin#le 4e*tern
"i intern5 !ntre c#re e #$lă tr#tul $i,relor circul#re- Din $i,rele circul#re e de&(oltă l# ori%ine# ureterei 4colul ve!ical5
un inel 'ucul#r nu'it sfincterul intern #l (e&icii- 2e&ic# urin#ră ete #coperită l# e*terior de o #d(entice c#re l# ni(elul
(erte*ului ete #coperită de ero## peritone#lă c#re e continuă l# ,ăr,#t pe rect) i#r l# $e'eie pe uter-
S/n%ele #rteri#l ete #du de #rterele (e&ic#le uperio#re 4r#'uri din #rterele o',ilic#le5 "i de #rterele (e&ic#le
in$erio#re 4r#'uri #le #rterei 7ipo%#trice5- S/%ele (eno ete colect# !ntr3un ple* (eno de unde #6un%e !n (en#
7ipo%#trică 4(en# ili#că internă5- Iner(#ţi# (e&icii urin#re ete #i%ur#tă de $i,re p#r#i'p#tice cu ori%ine# !n ple*ul
pel(in "i $i,re i'p#tice cu ori%ine# !n ple*ul 7ipo%#tric-
>retra ete ulti'ul e%'ent #l căilor urin#re c#re l# ,ăr,#t er(e"te "i pentru eli'in#re# lic7idului per'#tic-
L# ,ăr,#t #re o lun%i'e de circ# <> c'- "i pre&intă ; porţiuni. prostatică) itu#tă u, (e&ică ce tră,#te prot#t# "i !n e#
e dec7id cele < c#n#le e6#cul#to#re) ce #p#rţin căilor %enit#le+ membranoasă) ce tră,#te perineul "i ete !ncon6ur#tă de
sfincterul extern al uretrei+ peniană) cu o lun%i'e de cc#- 9= c') tră,#te corpul pon%io #l peniului "i e dec7ide
printr3un ori$iciu nu'it meat urinar- L# $e'ei uretr# ete '#i curtă 4E3= c'-5) d#r cu un di#'etru '#i '#re dec/t l#
,ăr,#ţi+ pre&intă un ori$iciu intern l# ni(elul (e&icii "i un ori$iciu e*tern 4meat urinar5 ce e dec7ide !n (eti,ulul
(#%in#l) #nterior de ori$iciul (#%inei- Uretr# #t/t l# ,ăr,#ţi c/t "i l# $e'ei #re peretele #lcătuit dintr3o 'uco#ă l#
interior) 'ucul#ră "i #d(entice l# e*terior-
BIBLIOKRAFIE
1. I$ri' M- 3 -tlas de anatomie umană. vol. ?? + &rganele interne) Ed- Stiinţi$ică "i Enciclopedică)
Bucure"ti) 9@?E
,. Mi"c#lencu D-) M#*i' K7- "i col#,- 3 -natomia omului) Ed- Did#ctică "i 1ed#%o%ică) Bucure"ti) 9@?;
/. Mo%o" K7-) I#nculecu A- 3 ,ompendiu de anatomie şi fi!iologie) Ed- Stiinţi$ică) Bucure"ti) 9@J;
4. 1#pili#n) 2- 3 -natomia omului$ vol. ?? + Splan"nologia) Ed- Did#ctică "i 1ed#%o%ică) Bucure"ti) 9@?<
,,
ANATOMIE II
5. R#n%# 2-) Teodorecu3E*#rcu I- 3 -natomia şi fi!iologia omului$ Ed- Medic#lă) Bucure"ti) 9@F@
<. S,en%7e) T- 3 ;a!ele teoretice şi practice ale *inetoterapiei) Ed- Medic#lă) Bucure"ti) 9@@@
-. 2oiculecu I-C-) 1etricu I-C- 3 -natomia şi fi!iologia omului) Ed- Medic#lă) Bucure"ti) 9@J9
REZUMATUL UNITTŢII DE CURS
1entru 'enţinere# (ieţii) rep#r#re# u&urilor) cre"tere "i reproducere) or%#ni'ul #re ne(oie de u,t#nţe pe c#re
le i# din 'ediul e*tern- 8n 'oleculele #cetor# ete !n'#%#&in#tă ener%i# u, $or'ă potenţ#ilă c#re !n ur'# unor procee
c7i'ice co'ple*e) e tr#n$or'ă !n di$erite $or'e de ener%ie nece#re de$ă"urării proceelor $i&iolo%ice-
Su,t#nţele trine or%#ni'ului nu e pot !ncorpor# "i nu pot eli,er# ener%i# cuprină !n 'oleculele lor) dec/t
!n ur'# unor tr#n$or'ări co'ple*e c#re unt #i%ur#te prin #cti(it#te# ur'ăto#relor #p#r#te.
3 aparatul digestiv c#re pri'e"te "i prelucre#&ă 7r#n# tr#n$or'/nd3o !n u,t#nţe #,or,#,ile "i #i'il#,ile+
3 aparatul respirator c#re pri'e"te o*i%enul din #erul inpir#t "i eli'ină ,io*idul de c#r,on) re&ult#t din
#rderile interne+
3 aparatul circulator c#re tr#nportă 7r#n# "i o*i%enul pre locul de utili&#re "i produele de de&#i'il#re l#
locul de eli'in#re+
3 aparatul excretor c#re epure#&ă or%#ni'ul de u,t#nţele ne$oloito#re re&ult#te din re#cţiile c7i'ice ce e
petrec !n interiorul celulelor "i !n ur'# căror# e eli,ere#&ă ener%i#-
8NTREBTRI RECA1ITULATI2E
1. C#(ităţile ini'ii-
,. Structur# pereţilor (#cul#ri-
;- Lo,ulul 7ep#tic-
4. Speci$ic#ţi c#re unt co'ponentele ne$ronului-
TEMA DE CAST
1. Decrieţi con$i%ur#ţi# e*ternă "i tructur# plă'/nului-
,. An#li&#ţi co'p#r#ti( tructur# pereţilor e%'entelor tu,ului di%eti(-
,/
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
Unitatea de curs ,.
BAZELE ANATOMICE ALE FUNCŢIILOR DE RELAŢIE
Scopul unităţii de cur.
• contituire# $ondului de ,#&ă #l cuno#"terii ite'ului ner(o "i endocrin) # rel#ţiilor tructur#le dintre ite'ul
ner(o centr#l "i cel peri$eric) d#r "i !ntre ite'ul ner(o o'#tic "i cel (e%et#ti(+
• $#'ili#ri&#re# cur#nţilor cu ter'enii de peci#lit#te 4uneori "i eti'olo%i# lor5+
• edi$ic#re# nei %/ndiri #n#to'ice lo%ice) #,olut nece#re pentru in(ent#riere# noţiunillor de ,#&ă #u # $or'ulelor
'ne'ote7nice 4#oci#ţii de idei5 pre # eli'in# con$i&iile "i # $i*# denu'irile-
O,iecti(e oper#ţion#le-
După ce (or tudi# #ce#tă unit#te cur#nţii (or pute# ă.
• !"i !',unătăţe#că cuno"tinţele de #n#to'ie+
• utili&e&e !n 'od lo%ic unii ter'eni c#re #u o e'ni$ic#ţie $o#rte preciă+
• $or'e&e deprindere# de # utili&# #tl#ele #u c7e'ele de peci#lit#te-
0 Sugerăm cursanţilor să folosească un caiet special în care să facă notaţii asupra problemelor studiate. În
acest caiet se vor scrie şi răspunsurile la întrebările de la finalul fiecărei unităţi de curs. Răspunsurule la cele două
teme de verificare vor fi redactate separat pe maximum 5 (cinci) pagini fiecare pe ba!a acestor răspunsuri se va
reali!a şi notarea.
,.1. SISTEMUL NER2OS
Site'ul ner(o repre&intă tot#lit#te# or%#nelor $or'#te predo'in#nt din ţeut ner(o ce recepţione#&ă)
tr#n'ite "i inte%re#&ă in$or'#ţiile pri'ite din 'ediul e*tern #u intern "i per'ite el#,or#re# unui răpun #dec(#t
'e#6ului pri'it- Recepţion#re# 'e#6elor e re#li&e#&ă prin inter'ediul receptorilor) peci#li&#ţi !n tr#n$or'#re#
ti'ulilot 3 ce po#rtă di$erite $or'e de ener%ie 3 !n i'pul ner(o) ce repre&intă ener%i# internă peci$ică or%#ni'ului-
De l# receptori) in$lu*ul ner(o ete tr#n'i pe căile ner(o#e #$erente 4c#re #duc5 pre centrii ner(o"i de
inte%r#re de l# ni(elul di$eritelor et#6e de l# ni(elul ite'ului ner(o centr#l-
Inte%r#re# ner(o#ă repre&intă prelucr#re# de către centrii ner(o"i) # 'e#6elor pri'ite "i el#,or#re# co'en&ilor
pentru or%#nele e$ecto#re #u) #cete in$or'#ţii unt toc#te c# H#cte de 'e'orieH 4$or'#re# de en%r#'e5 "i
re#ctu#li&#te ulterior- Răpunurile c#re ple#că de l# centrii unt condue pe căile ner(o#e e$erente 4c#re duc5 pre
e$ectori) căror# le (# deter'in# intr#re# !n #cti(it#te 4contr#cţi# 'u"c7ilor c7eletici) contr#cţi# 'ucul#turii (icer#le)
#cti(it#te# %le#ndelor cu ecreţie internă "i e*ternă5-
Site'ul ner(o ete !'părţit !n.
3 sistemul nervos al vieţii de relaţie sau somatic ce t#,ile"te le%ătur# !ntre or%#ni' "i 'ediul e*tern+
3 sistemul nervos al vieţii vegetative ce coordone#&ă #cti(it#te# or%#nelor interne) !n tr/nă le%ătură
cu ite'ul ner(o o'#tic "i cu ite'ul endocrin 47or'onii #'pli$ică) %ener#li&e#&ă "i prelun%ec !n ti'p) re#cţiile
iniţi#te de ite'ul ner(o (e%et#ti(5-
Sistemul nervos somatic ete $or'#t din.
3 sistemul nervos central 4S-N-C-5 #u #*ul cere,ro3pin#l #u ne(r#*) repre&ent#t de ence$#l "i
'ădu(# pinării+
3 sistemul nervos periferic 4S-N-1-5 ce cuprinde %#n%lionii ner(o"i) ner(ii pin#li "i ner(ii cr#nieni-
Sistemul nervos vegetativ ete $or'#t din.
3 sistemul nervos central cu centrii ner(o"i (e%et#ti(i itu#ţi !n #*ul cere,ropin#l+
3 sistemul nervos periferic cu %#n%lionii ner(o"i (e%et#ti(i "i $i,relel ner(o#e (e%et#ti(e
pre%#n%lion#re "i pot%#n%lion#re c#re intră !n co'ponenţ# ner(ilor pin#li "i cr#nieni-
,4
ANATOMIE II
,.1.1. #ezvoltarea sistemului nervos
6e!voltarea filogenetică a sistemului nervos
Site'ul ner(o #p#re l# celenter#te c# o reţe# ner(o#ă !n c#re celule unt cu prelun%irile !n continuit#te-
Sin#pele #p#r l# #rtropode l# c#re ite'ul ner(o #re #pectul unor '#e %el#tino#e ce pot re#li&# re$le*e i'ple- L#
(erte,r#te c7e'# de or%#ni&#re de(ine '#i co'ple*ă- Mădu(ei pinării c#re ete centrul re$le*elor i'ple e%'ent#re)
i e upr#pun centrii uperiori de inte%r#re- Trept#t) #p#re cere,elul) creierul tect#l 4tu,erculii c(#dri%e'eni5) creierul
,#&#l 4nucleii ,#&#li5) i#r l# '#'i$ere "i o' e de&(oltă preponderent creierul cortic#l) c#re e upr#pune l# r/ndul ău
prin $uncţii co'ple*e "i coordone#&ă !n ulti'ă int#nţă to#tă #cti(it#te# lui- Sco#rţ# cere,r#lă !'preună cu centrii
u,cortic#li tr#n$or'ă o'ul !ntr3un #ni'#l oci#,il "i contituie u,tr#tul '#teri#l #l peron#lităţii u'#ne-
ezvoltarea ontogenetică a sistemului nervos
Site'ul ner(o 4SN5 e de&(oltă din ectoder'ul $eţei dor#le 4pl#c# neur#lă5 # dicului e',rion#r) c#re e
in(#%ine#&ă "i $or'e#&ă şanţul neural) 'ăr%init de două ,u&e) denu'ite creste neurale- Acet# e #d/nce"te "i e ep#ră
de ectoder' de(enind tub neural- 8n pereţii tu,ului neur#l prin 'ultiplic#re# celulelor e $or'e#&ă trei tr#turi. intern)
ete !ona germinativă cu celule !n 'ito&ă- Acete# (or %ener# neuro,l#"ti "i pon%io,l#"ti c#re $or'e#&ă !ona de
manta- Neuro,l#"tii de(in neuroni) i#r pon%io,l#"ti celule %li#le- 8n tr#tul extern #u !ona marginală) prelun%irile
neuro,l#"tilor d#u n#"tere substanţei albe # SNC- Din lu'enul tu,ului neur#l l# ni(elul 'ădu(ei e $or'e#&ă canalul
central 4ependimar5) i#r l# ni(elul ence$#lului #p#r ventriculii cerebrali- 1rin !n%ro"#re# pereţilor tu,ului neur#l) #p#r.
l#'# ,#&#lă) #nterior+ l#'# dor#lă) poterior+ l#'ele $und#'ent#le) #ntero3l#ter#l "i l#'ele #le#re) potero3l#ter#l-
Mădu(# pinării i# n#"tere din p#rte# 'i6locie "i ter'in#lă # tu,ului neur#l- Fi,rele ner(o#e #le u,t#nţei #l,e
# 'ădu(ei unt iniţi#l $ără te#că de 'ielină- Ace#t# #p#re !n lun# # I23# intr#uterină l# ni(elul cordo#nelor poterio#re
en&iti(e- Fi,rele corticopin#le !ncep ă e 'ielini&e&e după n#"tere) $#pt ce e*plică poi,ilit#te# #p#riţiei 'erului '#i
t/r&iu după n#"tere- Ence$#lul e de&(oltă din trei (e&icule cerec,r#le denu'ite pro!encefal$ me!encefal "i rombencefal-
1ri'# "i ulti'# e '#i e%'ente#&ă ulterior "i #t$el e #6un%e l# t#diu de = (e&icule cere,r#le- Din pro&ence$#l i#u
n#"tere telencefalul "i diencefalul- Me&ence$#lul ră'/ne nee%'ent#t) i#r prin e%'ent#re# ro',ence$#lului i#u n#"tere
metencefalul "i mielencefalul-
Din 'ielence$#l e de&(oltă bulbul+ din 'etence$#l puntea "i cerebelul+ din 'e&ence$#l pedunculii cerebrali "i
tuberculii cvadrigemeni+ din dience$#l) talamusul$ "ipotalamusul cu lobul posterior al "ipofi!ei$ subtalamusul$
metatalamusul "i epitalamusul+ din telence$#l emisferele cerebrale "i ganglionii ba!ali-
D#torită cre"terii '#i '#ri !n lun%i'e # (e&iculelor cere,r#le dec/t # cutiei cr#niene #p#r o erie de cur,uri 4#
(erte*ului) pentină "i nuc#lă5) i#r e'i$erele #6un% ă #copere celelel#lte $or'#ţiuni "i upr#$#ţ# lor e cute#&ă)
#d#pt/ndu3e l# (olu'ul cutiei cr#niene-
Site'ul ner(o peri$eric "i cel (e%et#ti( i#u n#"tere din crestele ganglionare ce e de&(oltă din crestele
neurale- După $or'#re# tu,ului neur#l cretele %#n%lion#re e ep#ră de el) #"e&/ndu3e !ntre #cet# "i o'ite- Din
cretele %#n%lion#re e de&(oltă %#n%lionii pin#li "i #i ner(ilor cr#nieni+ tot din celule 'i%r#te de #ici e (or $or'#
%#n%lionii (#%et#ti(i #i l#nţului i'p#tic) #i ple*urilor pre(erte,r#le "i #i ple*urilor ner(o#e intr#'ur#le #le or%#nelor
c#(it#re-
8ruparea neuronilor în sistemul nervos
1entru o '#i ,ună !nţele%ere # unor ter'enilor peci$ici #i ite'ului ner(o ete nece#ră preci&#re# unor
noţiuni c#. nuclei ner(o"i) u,t#nţă cenu"ie) centrii ner(o"i) %#n%ioni ner(o"i) u,t#nţ# #l,ă) ner(i) ple*ul ner(o-
@uclei nervoşi unt %rupări de corpi neuron#li) loc#li&#ţi !n ite'ul ner(o centr#l) unde $or'e#&ă 4!'preună
cu $i,rele #'ielinice5 u,t#nţ# cenu"ie+ noţiune# de centrii ner(o"i e re$eră l# #pectele $uncţion#le #le nucleilor
ner(o"i-
8anglionii nervoşi unt %rupările de corpuri neuron#le itu#te !n ite'ul ner(o peri$eric+ ei e !'p#rt !n
%#n%lioni en&iti(i 4pin#li "i cr#nieni5 "i %#n%lioni (e%et#ti(i-
4asciculele #u căile nervoase unt %rupări de $i,re ner(o#e dipue !n interiorul ite'ului ner(o centr#l
4intranervraxial5 unde $or'e#&ă u,t#nţ# #l,ă-+ .n masa lor nu există ţesut con5unctiv-
@ervii repre&intă %rup#re# $i,relor ner(o#e !n ite'ul ner(o peri$eric 4extranevraxial5 "i sunt .nveliţi .n teci
con5unctive- Unii ner(i conţin "i $i,re 'ielinice "i #'ielinice- 8n unele re%iuni #le corpului r#'i$ic#ţiile ner(ului e
!'pletec !ntre ele "i $or'e#&ă plexuri nervoase) ce conţin "i celule ner(o#e-
Din punct de (edere $i&iolo%ic ner(ii pot $i. en&iti(i) 'otori #u 'ic"ti- @ervii sen!itivi unt $or'#ţi din $i,re
ner(o#e en&iti(e) repre&ent#te de dendritele neuronilor en&iti(i din %#n%lionii pin#li #u cr#nieni+ ei pri'ec
e*cit#ţiile de l# receptori "i le tr#n'it l# ite'ul ner(o centr#l- @ervii motori conţin $i,re ner(o#e 'oto#re
repre&ent#te de #*onii neuronilor 'otori din nucleii de u,t#nţă cenu"ie #i #*ului cere,ropin#l+ ter'in#ţiile lor e
ditri,uie l# di(ere or%#ne e$ecto#re- @ervii micşti conţin $i,re en&iti(e "i $i,re 'oto#re-
,5
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
,.1.,. Sistemul nervos central
Ete $or'#t din 'ădu(# pinării "i ence$#l c#re #lcătuiec l# un loc ite'ul ner(o cere,ropin#l #u ne(r#*-
,.1.,.1. 6ăduva spinării
,onfiguraţia externă- Mădu(# pinării ete p#rte# SNC #dăpotită !n c#n#lul (erte,r#l $or'#t din upr#punere#
%ăurilor (erte,r#le) co'plet#t !ntre corpurile (erte,r#le de dicurile inter(erte,r#le) i#r !ntre #rcuri de li%#'entele
%#l,ene-
Se !ntinde de l# ni(elul #rcului #nterior #l #tl#ului unde iee pri'ul ner( cer(ic#l p/nă !n dreptul dicului L93
L<- L# e',rionul de ; luni u'ple tot c#n#lul (erte,r#l p/nă l# cocci) d#r ulterior cre"te '#i puţin dec/t colo#n#
(erte,r#lă) re#li&/ndu3e o #ceniune #p#rentă- L# ,ăr,#t #re o lun%i'e de E= c') i#r l# $e'ei de E; c'-
Mădu(# pinării ete un cordon cilindric #ntero3poterior cu di#'etrul de 9< : @ c'- E# pre&intă două re%iuni
'#i u'$l#te. una cervicală (intumiscentia cervicala5 !n dreptul (erte,relor C;3T< "i alta lombară (intumiscentia
lumbalis5 !n dreptul (erte,relor T@3T9<- Acete u'$lături unt locul de unde ple#că ner(ii pentru 'e',re "i de&(olt#re#
lor ete condiţion#tă de $uncţion#lit#te# 'e',relor repecti(e- De e*e'plu) c#n%urul nu #re intu'icenţă cer(ic#lă)
$oc# pe ce# lo',#ră) "#rpele nu #re nici o intu'icenţă) i#r l# #'put#ţi #u l# cei cu lipă con%enit#lă # unui 'e',ru
dip#re #u c#de intu'iecenţ# repecti(ă 4$i%- 9?5-
8n p#rte# in$erio#ră unde 'ădu(# e ter'ină cu conul medular c#re e prelun%e"te p/nă l# cocci cu filum
terminale din u,t#nţ# #l,ă- Rădăcinile ner(ilor pin#li d#torită #ceniunii #p#rente # 'ădu(ei (or co,or! din ce !n ce
'#i o,lic c# ă #6un%ă l# %#ur# de con6u%#re repecti(ă) #"# că u, L9 (o' %ăi do#r rădăcini #le ner(ilor lo',#ri "i
#cr#li #lături de $irul ter'in#l) $or'/nd cee# ce e nu'e"te coada de cal-
Mădu(# pinării e !'p#rte !n '#i 'ulte e%'ente 4miolomere5 "i din $iec#re iee c/te un ner( pin#l- Sunt A
perec"i de nervi spinali cervicali$ B/ perec"i de nervi toracali$ 5 perec"i de nervi lombari$ 5 perec"i de nervi sacrali "i
B perec"e de nervi coccigieni 4$i%- 9@5- 1e upr#$#ţ# 'ădu(ei e (ăd '#i 'ulte "#nţuri lon%itudin#le # căror denu'ire
#r#tă "i itu#ţi# lor. fisura mediană anterioară$ şanţul median posterior$ şanţul lateral anterior pe unde ie rădăcinile
#nterio#re #le ner(ilor pin#li "i şanţul lateral posterior pe unde intră rădăcinile lor poterio#re- L# ni(elul 'ădu(ei
cer(ic#le e decrie "i un şanţ intermediar posterior ce corepunde li'itei !ntre $#ciculele Koll "i Burd#c7-
Sturctura internă- 1e ecţiune tr#n(er#lă e cont#tă că 'ădu(# pinării ete #lcătuită din substanţa cenuşie
itu#tă centr#l "i c#re pe ecţiune #re $or'# literei HDU "i subtanţa albă) #"e&#tă l# peri$erie- D#torită $iurii #nterio#re "i
# "#nţuli 'edi#n poterior c#re e prelun%e"te !n interior cu un ept 'edi#n poterior) 'ădu(# #p#re !'părţită !n două
6u'ătăţi le%#te !ntre ele prin două co'iuri. un# cenu"ie poterio#ră) $or'#tă de ,#r# tr#n(er#lă # HDU3ului "i #lt# #l,ă
#nterio#ră) !ntre $undul $iurii 'ediene #nterio#re "i co'iur# cenu"ie-
! Substanţa cenu"ie- 1re&intă pe upr#$#ţ# # de ecţiune două prelun%iri #nterio#re) nu'ite coarne anterioare)
c#re !n lun%ul 'ădu(ei re#li&e#&ă coloanele anterioare- Ele unt '#i u'$l#te "i nu #6un% p/nă l# upr#$#ţ# 'ădu(ei-
1relun%irle poterio#re e nu'ec coarne posterioare "i $or'e#&ă !n lun%ul 'ădu(ei coloanele posterioare- Ele unt
'#i u,ţiri "i #6un% p/nă l# "#nţul col#ter#l poterior de c#re unt ep#r#te printr3o l#'ă de u,t#nţă #l,ă nu'ită !ona
marginală (5issauer)- Co#rnele poterio#re #u un apex) un cap) un col "i o ba!ă- Co#rnele l#ter#le $or'e#&ă !n lun%ul
'ădu(ei columna laterală !ntină !ntre 'ielo'erele C?3L<- 8n %roi'e# co'iurii poterio#re ete itu#t canalul central-
Su,t#nţ# cenu"ie ete $or'#tă '#i #le din corpul neuronilor- D#torită le%ii neuro,iot#*iei c#re #$ir'ă că toţi neuronii
cu #cee#"i $uncţie t#u %rup#ţi l# un loc) .n sustanţa cenu!ie se vor descrie nuclei. După $uncţi# neuronilor) !n
u,t#nţ# cenu"ie e decriu p#tru &one.
+ Cona somatomotorie) !n cornul #nterior cu nucleii 'otori pentru 'ucul#tur# tri#tă c7eletică- Se nu'ec "i
neuroni r#dicul#ri deo#rece #*onul lor intră !n rădăcin# #nterio#ră # ner(ului pin#l- Neuronii r#dicul#ri unt de < tipuri.
alfa c#re iner(e#&ă $i,rele contr#ctile #le 'u"c7ilor "i gama c#re unt $ui$or'i- Neuronii 'otori #u "i rol tro$ic #upr#
$i,relor 'ucul#re-
+ Cona visceromotorie l# ,#&# conului #nterior "i !n cornul l#ter#l conţine nuclei (e%et#ti(i- 8ntre C? "i L< ete
nucleul inter'edio3l#ter#l !n c#re unt centrii i'p#tici pentru tot or%#ni'ul !ncep/nd cu nucleul ciliopin#l 4C?3T;5
c#re produce 'idri#&# 4dil#t#re# pupilei5 "i ter'in/nd cu nucleul (e&iculo3pin#l l# L9 "i #norectul l# L<-
8n 'ădu(# #cr#tă unt nucleii p#r#i'p#tici #i 'icţiunii) de$ec#ţiei "i erecţiei- A*onii #cetor neuroni trec prin
cornul #nterior) rădăcin# #nterio#ră # ner(ului pin#l "i din ner(ul pin#l #6un% prin r#'ul co'unic#nt #l, l# l#nţul
%#n%lion#r i'p#tic l#tero(erte,r#l-
+ Cona viscerosen!itivă din p#rte# poterio#ră # re%iunii inter'edi#re #re neuronii c#re recepţione#&ă
interorecepti(it#te# "i c#re nu e %rupe#&ă !n nuclei- L# ei (in $i,rele ner(o#e de l# (icere) prin rădăcin# poterio#ră #
ner(ilor pin#li-
+ Cona somatoreceptivă din cornul poterior pre&intă nucleul pericornu#l !n c#re u, !ona marginală
(5issauer) e %ăe"te stratul !onal .alde0er) i#r '#i pro$und substanţa gelatinoasă Rolando. Acet nucleu #re
deutoneuronii pe c#le# e*terocepti(ă- L# ,#&# cornului poterior) !n p#rte# 'edi#lă e %ăe"te nucleul tor#cic 4Cl#rB3
Stillin%5) i#r !n p#rte# l#ter#lă nucleul l#tero3,#&il#r 4Bec7teroC5- Ace"ti doi nuclei recepţione#&ă ti'ulii propriocepti(i
pentru coodon#re# 'otorie $iind #lcătuiţi din deutoneuronii #cetei căi- 1e l/n%ă neuronii 'otori "i en&iti(i) o'#tici "i
(e%et#ti(i) e %ăec "i nu'ero"i neuroni interc#l#ri #u de #ociere-
,<
ANATOMIE II
Su,t#nţ# reticul#tă # 'ădu(ei ete $or'#tă din %ră'e&i de celule ner(o#e dipue V!n reţe#U !n u,t#nţ# #l,ă)
!ntre c#n#lul poterior "i cel l#ter#l) !n (ecinăt#te# i'edi#tă # u,t#nţei cenu"ii-
!Substanţa albă ete $or'#tă din ; perec7i de $unicule #u cordo#ne- Cordonul #nterior !ntre $iur# 'edi#nă
#nterio#ră "i cornul #nterior) cordonul l#ter#l !ntre cornul #nterior "i eptul 'edi#n dor#l- Cordo#nele unt #lcătuite din
$i,re c#re pot $i %rup#te !n. endogene c#re ple#că de l# neuronii din 'ădu(ă "i c#re pot $i curte "i lun%i- Cele curte nu
părăec 'ădu(# "i #lcătuiec $#ciculele de #ociere intere%'ent#ră # 'ădu(ei 4fasciculele fundamentale5- Cele lun%i
#u de proiecţie ie din 'ădu(ă pre et#6ele uperio#re $or'/nd căi ascendente- Fi,rele exogene #p#rţin neuronilor din
#$#r# 'ădu(ei- D#că pro(in de l# neuronii %#n%lionului pin#l $or'e#&ă căi #cendente) pe c/nd cele de centrii
uperiori) căi decendente-
-. ,ăile ascendente- Ele conduc eni,ilit#te# l# et#6ele uperio#re- 1ri'ul neuron 4protoneuronul M N95 pe
c#le# tuturor eni,ilităţilor de l# ni(elul trunc7iului "i 'e',relor ete neuronul peudounipol#r din %#n%lionul pin#l
de pe rădăcin# poterio#ră # ner(ului pin#l #$l#t l/n%ă %#ur# de con6u%#re unde cele două rădăcini e unec pre #
$or'# ner(ul- 1e căile eni,ilităţilor) deutoneuronul conduce 'e#6ul l# #l III3le# neuron c#re cu e*cepţi# eni,ilităţii
ol$#cti(e e #$lă !n t#l'u) de unde ti'ulul #6un%e l# corte* !n &on# repecti(ă de inter%r#re 4$i%- <>5-
#5 Căile eni,ilităţii e*terocepti(e-
Dendrit# protoneuronului e duce l# peri$erie pe c#le# r#'urilor ner(ului pin#l de unde cule%e ti'ulii de l#
e*teroceptori 4t#ctili) ter'ici "i durero"i5) i#r #*onul pe c#le# rădăcinii poterio#re #6un%e l# nucleul pericornu#l- A*onul
#cetui# trece !n 6u'ăt#te# opuă # 'ădu(ei) de(ine #cendent "i $or'e#&ă !n cordonul #nterior) tr#ctul pinot#l#'ic
#nterior) i#r !n cordonul l#ter#l tr#ctul pinot#l#'ic l#ter#l "i pinorect#l- 1rin tr#ctul pinot#l#'ic #nterior ete conduă
eni,ilit#te# de preiune "i t#ctilă %roieră) #$ecti(ă) di$u&ă #u protop#tică pe c/nd eni,ilit#te# t#ctilă) $ină %notică
#u epicritică ete conduă prin $#ciculele Koll "i Burd#c7- Tr#ctul pinot#l#'ic l#ter#l conduce ter'o#l%e&i#-
F#ciculul pinotect#l conduce eni,ilit#te# e*terocepti(ă l# ni(elul coliculilor optici din %#'# c(#dri%e'ină-
,5 Căile eni,ilităţii propriocepti(e-
Sunt di$erite pentru ti'ulii ce deer(ec coordon#re# 'otorie de cei ce re#li&e#&ă i'ţul Binete&ic- 1entru
eni,ilit#te# propriocepti(ă Binete&ică 4#"#3&i Hcon"tientăU5) #*onii protoneuronilor intră !n 'ădu(ă) de(in #cendenţi
$or'/nd $#ciculele Koll "i Burd#c7 din cordo#nele poterio#re "i 'er% ă $#că in#pă cu #l doile# neuron !n nucleii
o'oni'i din ,ul,- De #ici) pe c#le# lemnisculului medial 'e#6ele #6un% l# t#l#'u de unde unt proiect#te pe cote*-
1entru eni,ilit#te# propriocepti(ă de coordon#re 'otorie 'e#6ele recepţion#te de l# $uurile neuro'ucul#re
"i corpuculii tendino"i Kol%i) unt tri'ie de protoneuron l# nucelii l#tero3,#&il#ri "i tor#cici din 'ădu(ă- A*onii
#cetor# $#c două $#cicule #cendente ce 'er% l# upr#$#ţ# cordonului l#ter#l- 3ractul spinocerebelos posterior #u
direct 44lec"sig5 ple#că din nucleul tor#cic de #cee#"i p#rte) i#r tractul spinocerebelor anterior încrucişat (8o=ers) !"i
#re ori%ine# !n nucleul l#tero3,#&il#r din p#rte# opuă-
c5 Căile eni,ilităţii interocepti(e-
Ele nu #u tr#cturi peci#le l# ni(elul 'ădu(ei- In$or'#ţiile culee de l# (icere unt condue prin $i,rele
tr#ctului pinot#l#'ic) d#r '#i #le din #pro#pe !n #pro#pe cu 'ultiple t#ţii !n u,t#nţ# reticul#tă prin căile #cendente
nepeci$ice-
;. ,ăile descendente.
Acete căi #duc co'en&i de l# et#6ele uperio#re pentru 'i"cări (olunt#re) #uto'#te) re$le*e de ec7ili,ru) c# "i
pentru coordon#re# lor- Cele pentru 'i"cări (olunt#re e nu'ec căi pir#'id#le) i#r celel#lte căi e*tr#pir#'id#le-
#5 Căile pentru 'i"cările (olunt#re #le corpului "i #le 'e',relor-
1le#că din %iruul precentr#l din celulele %i%#nto3pir#'id#le Bet&- L# 'ădu(ă) ele $or'e#&ă tractul
corticospinal anterior (39r*) itu#t de o p#rte "i de #lt# # $iurii 'ediene #nterio#re 4piramidal direct5 "i tractul
corticospinal lateral (piramidal încrucişat) din $#ciculul l#ter#l- Fi,rele tr#ctului pir#'id#l !ncruci"#t) #u $ăcut
decu#ţi# l# ni(elul ,ul,ului- Cele #le tr#ctului pir#'id#l direct e !ncruci"e#&ă d#r pe p#rcur "i 'er% "i ele ă e
ter'ine l# ni(elul neuronilor 'otori din co#rnele #nterio#re de p#rte# opuă-
,5 Căile pentru 'i"cările #uto'#te-
Sunt repre&ent#te de $#ciculul tectopin#l ce ple#că de l# coliculii c(#dri%e'eni uperiori-
c5 Mi"cările re$le*e de ec7ili,ru-
Sunt co'#nd#te prin $#ciculul (eti,ulopin#l din cordonul #nterior-
d5 Alte căi e*tr#pir#'id#le-
Sunt repre&ent#te de tractul rubrospinal de l# nucleul ro"u din 'e&ence$#l itu#t !n cordonul l#ter#l+ tractul
olivospinal ce ple#că din oli(# ,ul,#ră "i tractul reticulospinal- 8n u,t#nţ# #l,ă # 'ădu(ei pinării) pe l/n%ă ite'ele
de $i,re #cendente "i decendente unt "i fibre intersegmentare #p#rţin/nd #p#r#tului ele'ent#r #l 'ădu(ei pinării-
Alături de $#ciculele $und#'ent#le itu#te !n $iec#re cordon l/n%ă u,t#nţ# cenu"ie) '#i e decriu cu #cee#"i $uncţie
"i fasciculul triung"iular$ septomarginal "i semilunar.
,.1.,.,. *ncefalul.
Repre&intă p#rte# ite'ului ner(o centr#l #dăpotită !n cuti# cr#ni#nă- Ete #lcătuit dintr3o p#rte #*il#ră
denu'ită trunc7i cere,r#l) !n#poi# cărui# e %ăe"te cere,elul "i din creier #u cere,ru' itu#t uperior de #cet#-
,-
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
A. &runc'iul cereral.
Trunc7iul cere,r#l ete #"e&#t !n et#6ul in$erior #l endo,#&ei) pe cli(u 4$#ţ# dor#lă # #po$i&ei ,#&il#re5- Are
#pectul unei $/"ii lon%itudin#le de $i,re #l,e pete c#re trece c# o ,#ndă tr#n(er#lă) un #lt 'ănunc7i de $i,re c#re
$or'e#&ă punte#-
,onfiguraţia externă.
L# ni(elul trunc7iului cere,r#l e ditin%e o $#ţă #ntero3l#ter#lă "i #lt# poterio#ră-
7 $aţa antero7laterală- 1e #ce#tă $#ţă e o,er(ă $o#rte ,ine cele ; co'ponente #le trucn7iului cere,r#l.
,ul,ul) punte# "i uperior pedunculii cere,r#li #i 'e&ence$#lului 4$i%- <95-
a. "ulul ete li'it#t in$erior de pl#nul con(enţion#l de u, deuc#ţi# pir#'idelor) i#r uperior de "#nţul
,ul,opontin- Fiind !n continu#re# 'ădu(ei #le cărei $or'#ţiuni uper$ic#le e continuă "i l# #cet ni(el) e '#i nu'e"te
"i 'ădu(# prelun%ită- Se o,er(ă #t$el $iur# 'edi#nă #nterio#ră c#re ete !ntreruptă in$erior de decusaţia piramidelor-
Superior e# e ter'ină cu o depreiune) foramen caecum) l# ni(elul "#nţului ,ul,opontin- De o p#rte "i de #lt# # $iurii
'edi#ne unt două cordo#ne de u,t#nţă #l,ă proe'inete) denu'ite piramide bulbare) itu#te !n continu#re#
cordo#nelor #nterio#re #le 'ădu(ei- L#ter#l de #cete# e #$lă "#nţul l#ter#l #nterior ce continuă pe cel din 'ădu(ă- M#i
l#ter#l ete cordonul l#ter#l #l ,ul,ului !n continu#re# celui 'edul#r "i c#re (# #(e# c# li'ită poterio#ră "#nţul l#ter#l
poterior-
8n p#rte# uperio#ră # cordonului l#ter#l e %ăe"te o u'$lătură o(oid#lă nu'ită oliva bulbară) li'it#tă #nterior
de un "#nţ retrooli(#r ce coincide cu "#nţul retrooli(#r itu#t ce(# '#i !n#inte# "#nţului l#ter#l poterior- De pe upr#$#ţ#
,ul,ului e decriu ner(ii cr#nieni de l# perec7e# # 2I3# l# # LII3# "i #nu'e. ner(ul #,ducen 42I5 din "#nţul
,ul,opontin !n dreptul pir#'idelor) ner(ul $#ci#l 42II5 "i #cutico(eti,ul#r 42III5 tot din "#nţul ,ul,opontin !n dreptul
unei depreiuni nu'ită foseta supraretroolivară- Ner(ul %loo$#rin%i#n 4IL5) ner(ul (#% 4L5 "i ner(ul #cceor 4LI5 din
"#nţul l#ter#l poterior) i#r ner(ul 7ipo%lo 4LII5 din "#nţul preoli(#r #u l#ter#l #nterior-
. (untea ete li'it#tă in$erior de şanţul bulbopontin) i#r uperior de un "#nţ tr#n(er#l p#r#lel cu #cet#
nu'it şanţul pontopeduncular c#re o ep#ră de pedunculii cere,r#li- 1e lini# 'edi#nă e %ăe"te un "#nţ denu'it şanţul
artrei ba!ilare- L#ter#l de #cet# e (ăd piramidele punţii) '#i puţin proe'inente c#re e continuă l#ter#l "i poterior cu
,r#ţele punţii #u pedunculii cerebeloşi mi%locii- Din punte e deprinde ner(ul tri%e'en 425 l# li'it# dintre pir#'ide "i
,r#ţele pontine-
1edunculii cere,#li unt li'it#ţi in$erior prin "#nţul potopeduncul#r) i#r uperior e continuă cu dience$#lul- Au
#pectul # două ,en&i di(er%ente denu'ite picio#rele pedunculilor cere,r#li) !ntre c#re e $or'e#&ă o depreiune
triun%7iul#ră cu $undul per$or#t de (#e #n%uine nu'ită substanţă perforată posterioară- 8n #ce#tă $oă) de pe $#ţ#
'edi#lă # picio#relor peduculilor cere,r#li e deprinde ner(ul oculo'otor 4III5- L# ,#&# #cetei $oe e %ăec corpii
mamilari) două proe'inenţe de 'ări'e# unui /',ure de cire#"ă) c#re #p#rţin dience$#lului-
7 $aţa posterioară # trunc7iului cere,r#l nu po#te $i o,er(#tă dec/t după ridic#re# cere,elului prin
ecţion#re# celor ; perec7i de pedunculi cere,elo"i 4uperiori) 'i6locii "i in$eriori5- 1e #ce#tă $#ţă li'it# dintre cele ;
co'ponente #le trunc7iului cere,r#l ete '#i puţin e(identă- Bul,ul !n 6u'ăt#te# in$erio#ră pre&intă !n continu#re
$or'#ţiile de l# 'ădu(ă- Se o,er(ă "#nţul 'edi#n poterior ce ep#ră !ntre ele cordo#nele poterio#re $or'#te de
$#ciculele %r#cill# 4Koll5 "i cune#tu 4Burd#c75- Ace#t# e ter'ină uperior cu c/te o proe'inenţă ce corepunde
nucleilor Koll "i Burd#c7- 8n 6u'ăt#te# uperio#ră) cordo#nele poterio#re p#r că e continuă cu două ,en&i di(er%ente
nu'ite corpi restiformi #u pedunculi cere,elo"i in$eriori- Ou'ăt#te# uperio#ră # $eţei poterio#re # ,ul,ului p#rticipă
l# $or'#re# (entriculului #l I23le# 4$i%- <<5-
2entriculul #l I23le# ete o dil#t#re # c#n#lului ependi'#r c#re #p#re d#torită cur,urii pontine- Ete itu#t l#
ni(elul trunc7iului cere,r#l !ntre ,ul, "i punte c#re !i $or'e#&ă pode#u# "i cere,el c#re !i $or'e#&ă t#(#nul- I e (or
decrie o pode#) pereţi l#ter#li "i un t#(#n-
)odeaua ete nu'ită $o# ro',oidă) deo#rece #re o $or'ă ro',ică- L# ni(elul trigonului inferior #u ,ul,#r e
ditin% ; &one. tri%onul 7ipo%loului 4aripa albă internă5) $o(e# (e%i 4aripa cenuşie5 ce corepunde nucleului dor#l #l
(#%ului5 "i cel '#i l#ter#l) #ri# (eti,ul#ră 4aripa albă externă5) c#re e !ntinde "i !n tri%onul pontin "i l# ni(elul cărei#
e %ăec nucleii co7le#ri "i (eti,ul#ri- Fiur# 'edi#nă poterio#ră !'preună cu ni"te $il#'ente uper$ici#le de
u,t#nţă #l,ă !ntine l#ter#l "i nu'ite strii medulare $or'e#&ă calamus3ul scriptorius-
L# ni(elul triun%7iului uperior #u pontin e o,er(ă de o p#rte "i de #lt# # $iurii 'ediene) două proe'inenţe
'edi#le $iec#re #(/nd !n p#rte# in$erio#ră c/te o proe'inenţă rotundă) nu'ită coliculul facialului- 8n pro$un&i'e l#
#cet ni(el e %ăe"te nucleul #,ducenului 42I5- M#i l#ter#l e %ăe"te o depreiune nu'ită fovea rostralis cărei# !i
corepunde !n pro$un&i'e nucleul 'otor #u '#tic#tor #l tri%e'enului- 1ereţii l#ter#li #i (entriculului #l I23le# (or $i
corpii restiformi !n tri%onul in$erior) i#r pentru tri%onul pontin (or $i pedunculii cere,elo"i 'i6locii 4,r#ţele punţii5 "i
uperiori 4,r#ţele con6uncti(e5 4$i%-<;5-
T#(#nul) !n tri%onul pontin !ntre ,reţele con6uncti(e ete $or'#t de o l#'ă de u,t#nţă #l,ă nu'ită văl
medular anterior- 1e di#%on#l# 'ică # ro',ului) !ntre ,r#ţele punţii ete cere,elul) i#r !n tri%onul ,ul,#r ete un !n(eli"
u,ţire W 'e',r#n# tectori# c#re #re ; ori$icii. < l#ter#le 45usc"*a5 "i 9 'edi#n 4(agendie5) prin c#re ite'ul c#(it#r #l
ne(r#*ului co'unică cu p#ţiul u,#r#7noidi#n l# ni(elul citernei 'edulocere,elo#e- L# ni(elul 'e',r#nei tectori#)
(#ele din pi#'#ter $or'e#&ă plexurile coroide #le (entriculului I2- Acete# unt ni"te $r#n6uri (#cul#re ce proe'ină !n
,3
ANATOMIE II
interiorul (entriculilor de lu'enul căror# unt ep#r#te prin !n(eli"ul lor ependi'#r- Ele $or'e#&ă lic7idul
cere,ropin#l-
c. 6ezencefalul pre&intă pe $#ţ# poterio#ră tectum+ul me!encefalic #u lama cvadrigemină $or'#t din <
coliculi uperior #u optici "i < in$eriori #u #cutici ep#r#ţi !ntre ei printr3un "#nţ cruci#t- Coliculul uperior ete le%#t
prin ,r#ţul coliculului uperior de corpul %enicul#t) i#r cel in$erior prin ,r#ţul colicului in$erior de corpul %enicul#t-
Corpii %enicul#ţi unt nucleii dience$#lici 4#p#rţin 'et#t#l#'uului5- Su, coliculul in$erior e deprinde ner(ul tro7le#r
4I25 in%urul c#re !"i #re ori%ine# pe $#ţ# poterio#ră # trunc7iului cere,r#l "i c#re e !ncruci"e#&ă !n ne(r#*-
Structura internă.
Su,t#nţ# cenu"ie ete l# interior) i#r ce# #l,ă l# e*terior- Su,t#nţ# cenu"ie nu '#i ete co'p#ctă ci d#torită
$ri,relor c#re e !ncruci"e#&ă ete $r#%'ent#tă !n nuclei- D#torită #p#riţiei (entriculului I2 &onele de u,t#nţă cenu"ie
c#re l# 'ădu(ă er#u upr#pue) #ici unt 6u*t#3pue-
7 Sustanţa cenu!ie- Se ditin% nuceli #i #p#r#tului ele'ent#r conider#ţi o'olo%i cu cei $or'#ţi de u,t#nţ#
cenu"ie # 'ădu(ei "i $ro'#ţiuni #le p#r#tului upr#ele'ent#r ce unt repre&ent#te de nucelii "i de centri upr#ele'ent#ri
ce deter'ină #cte co'ple*e) prin inter'ediul #p#r#tului ele'ent#r-
+ -paratul elementar ete #lcătuit din ur'ătorii nuclei din coloana somatomotorie- 8n 'e&ence$#l unt
nucleul oculomotorului (???) "i #l tro"learului (?1)) i#r !n punte nucleul abducensului (1?)) toţi ner(i 'otori pentru
'ucul#tur# e*trinecă # %lo,ului ocul#r- 8n ,ul, ete nucleul "ipoglosului (D??) 'otor pentru 'u"c7ii li',ii-
#in coloana visceromotorie specială #u ,r#n7io'otorie) deo#rece iner(e#&ă 'ucul#tur# tri#tă deri(#tă din
#rcurile ,r#n7i#le e decriu !n punte nucleul motor al trigemenului "i #l facialului) i#r !n ,ul, nucleul ambiguu-
Tri%e'enul iner(e#&ă 'ucul#tur# '#tic#to#re) $#ci#lul pe ce# # 'i'icei) i#r nucelul #',i%uu c#re !"i tri'ite $i,rele
prin ner(ii IL) L "i LI ete 'otor pentru 'u"c7ii l#rin%elui) $#rin%elui "i #i eo$#%ului uperior-
#in coloana vegetativă motorie (viscereomotorie generală) !n 'e&ence$#l ete nucleul accesor al nervului
oculomotor 4'ddinger .estfall5 cu rol iridocontrictor+ !n punte e %ăec nucleii lacrimo+na!al "i salivar superior-
1ri'ul deter'ină ecreţi# %l#ndelor l#cri'#le "i # %l#ndelor 'uco#ei n#&#le) i#r celăl#lt ete ecretor pentru %l#ndele
u,'#ndi,ul#ră "i u,lin%u#lă- 8n ,ul, e %ăec nucleii salivar inferior ecretor pentru %l#nd# p#rotidă "i nucelul
dorsal al vagului nu'it "i centru c#rdiopneu'oenteric deo#rece iner(e#&ă p#r#i'p#tic #cete (icere- De $#pt) nucleii
din #ce#tă colo#nă repre&intă "i centrii p#r#i'p#ticului cr#ni#n-
Din colo#n# (icer#lă #$erentă e %ăec !n ,ul, nucelul tr#ctului olit#r c#re cule%e %utul prin ner(ii 2II) IL
"i L "i interocepti(it#te# prin ner(ul IL "i L-
#in coloana somatică aferentă specială unt nucleii co"leari "i vestibulari c#re cule% ti'ulii de #u& "i
ec7ili,ru- Nucleii co7le#ri dor#li "i (entr#li unt !n punte) i#r nucleii (eti,ul#ri. uperior) 'edi#l) l#ter#l "i in$erior)
#t/t !n punte) c/t "i !n ,ul,-
#in coloana somatică aferentă generală nucleul tractului me!encefalic #l tri%onului cule%e
propriocepti(it#te# Binete&ică de l# c#p) i#r nucleul principal sen!itiv #l trigemenului din punte "i nucleul tractului
spinal al trigemenului din bulb) pe ce# e*terocepti(ă de l# piele# $eţei "i 'uco#ele c#(ităţilor $eţei-
+ -paratul supraelementar ete #lcătuit din nucleii proprii "i centri upr#ele'ent#ri itu#ţi !n $or'#ţi#
reticul#tă) # trunc7iului cere,r#l- 8n ,ul, e %ăec nucleii Koll "i Burd#c7 t#ţie pe c#le# propriocepti(ă Binete&ică
Vcon"tientăU "i oli(# ,ul,#ră) t#ţie pe c#le# de coordon#re 'otorie- Se decriu #poi centrii unor $uncţii (it#le c# cel
repir#tor) (#o'otor "i c#rdio'otor+ centrii unot $uncţii di%eti(e c#. de%lutiţi#) #li(#ţi#) uptul+ centrii unor re$le*e de
#păr#re c#. centrul (o'ei) tuei) trănutului) clipitului 4cornee#n5+ centrii #i unor $uncţii 'et#,olice c#- Centrul
%lico&uric "i centrii #i tonuului 'ucul#r-
8n punte) c# nuclei proprii unt nucelii pontini) t#ţie pe c#le# de coordon#re 'otorie corticopontocere,elo#ă-
Centrii upr#ele'ent#ri unt repre&ent#ţi de centrul '#tic#tor) centrul #li(#r uperior) centrul l#cri'#l) centrul
clipitului #uditi(o3p#lpe,r#l) centrul re$le*ului #udiooculoce$#lo%ir) centrii #i tonuului 'ucul#r etc-
8n 'e&ence$#l e decriu c# nuclei proprii) nucleul roşu$ substanţa neagră "i coliculii cvadrigemeni- L#'#
c(#dri%e'ină $or'e#&ă tectu'3ul 'e&ence$#lic "i ete li'it#tă in$erior printr3un pl#n con(enţion#l ce trece prin
#peductul lui Sil(iu 4$i%- <E5-
Su, tectu') ete te%u'entul 'e&ence$#lic li'it#t in$erior de u,t#nţ# ne#%ră c#re !l ep#ră de picio#rele
pedunculilor cere,r#li itu#ţi u, u,t#nţ# ne#%ră-
Substanţa neagră #re celule ,o%#te !n pi%'enţi- E# ete un centru #l 'otilităţii e*tr#pir#'id#le "i ete le%#tă "i
de u,t#nţ# reticul#tă # trunc7iului cere,r#l- Nucleul ro"u ete itu#t !n te%u'entul 'e&ence$#lic "i #re o $or'ă o(#l#ră-
Funcţion#l ete un centru #l 'otilităţii) re%l/nd tonuul centrilor in$eriori- Secţiune# u, nucleul ro"u dă o 7ipertonie
'#rc#tă) deter'in#tă de centrii in$eriori pontini "i ,ul,#ri) c#re nu unt in7i,#ţi 4rigiditate prin decerebrare5-
,oliculii cvadrigemeni contituie un or%#n uperior de inte%r#re l# (erte,r#tele in$erio#re- L# o') $uncţiile lui
#u $ot prelu#te de centrii uperiori- Coliculii optici 4uperiori5 unt le%#ţi de re$le*ele oculoce$#lo%ire) $oto'otorii)
re$le*ul retinop#lpe,r#l) c# "i de o erie de 'i"cări #uto'#te pentru c#re tri'it co'#nd# prin $#ciculele t#copin#l "i
tectonucle#r- Au o tructură l#'in#tă "i pri'ec #$erenţe (i&u#le de l# retină) e*terocepti(e prin tr#ctul tr#ctul
pinotect#l) propriocepti(e de l# cere,el "i de #u& de l# coliculul #cutic- Coliculii optici tri'it $i,re e$erente către
nucleii 'otori din trunc7iul cere,r#l "i 'ădu(ă prin tr#cturile tectobulbar "i tectospinal+ către cere,el prin tr#cturile
tectocere,elo uperior "i in$erior "i către corte*) de l# c#re pri'e"te "i #$erenţe corticotect#le-
,@
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
Coliculii #cutici 4in$eriori5 #u o tructură %#n%lion#ră- Ei pri'ec #$erenţe de l# le'nicul l#ter#l "i unt
centrii pentru re$le*ele decl#n"#te de ti'ulii #cutici 4re$le*ul #cuticooculoce$#lo%ir5- C# centrii upr#ele'ent#ri e
decriu centru de (e%7e) centrul re$le*elor de redre#re etc-
7 Sustanţa ală- Su,t#nţ# #l,ă # trunc7iului cere,r#l ete #lcătuită din căi #cendente "i decendente c#re
#i%ură $uncţi# de conducere # #cetui e%'ent-
Căile ascendente.
Cuprind $i,rele #cendente ce duc eni,ilit#te# de l# trunc7i "i 'e',re) $i,rele ce duc eni,ilit#te# de l#
ni(elul e*tre'ităţii ce$#lice "i $i,rele #cendente din căile de coordon#re 'otorie-
#5 Căile en&iti(e de l# 'ădu(ă unt repre&ent#te de ur'ăto#rele $#cicule.
3 pentru sensibilitatea exteroceptivă ete tr#ctul pinot#l#'ic #nterior "i l#ter#l) c#re de l# punte $or'e#&ă un
in%ur tr#iect pinot#l#'ic ce e ter'ină !n nucleul (entr#l potero3l#ter#l t#l#'ic- Tr#ctul pinotect#l conduce
e*terocepti(it#te# l# coliculii opti(i-
3 sensibilitatea *ineste!ică 4proprioceptivă EconştientăF5 #6un%e prin $#ciculul Koll "i Burd#c7 l# nucelii
o'oni'i din ,ul,) unde ete deutoneuronul #cetei căi- A*onii deutoneuronilor e !ncruci"e#&ă "i $or'e#&ă !n
continu#re lemniscul medial 4p#n%lic# Reil5 c#re urcă p/nă l# nucleul (entr#l potero3l#ter#l t#l#'ic unde ete #l III3le#
neuron-
3 sensibilitatea proprioceptivă de coordonare motorie ce 'er%e prin tr#ctul pinocere,elo poterior) urcă l#
corte*ul cere,elo prin pedunculii cere,elo"i in$eriori) i#r ce# #duă de tr#ctul pinocere,elo #nterior tră,#te tot
trunc7iul cerec,r#l "i prin pedunculii cere,elo"i uperiori e !ndre#ptă pre corte*ul cere,elo-
3 sensibilitatea interoceptivă de l# 'ădu(ă urcă prin u,t#nţ# reticul#tă cu 'ultiple t#ţii "i p#rţi#l prin tr#ctul
pinot#l#'ic-
,5 Căile en&iti(e de l# e*tre'it#te# ce$#lică unt repre&ent#te de ur'ăto#rele $#cicule.
3 lemniscul trigeminal 4$#ciculul tri%e'inot#l#'ic5 conduce e*tero "i propriocepti(it#te# e*tre'ităţii ce$#lice-
El ete $or'#t din #*onii deutoneuronilor din nucleii en&iti(i #i tri%e'enului itu#ţi !n tot lun%ul trunc7iului cere,r#l-
El e ter'ină l# nucleul (entr#l potero3'edi#l 4#rcu#t5 t#l#'ic unde ete #l III3le# neuron-
+ calea co"leară ete $or'#tă din #*onii deutoneuronilor din nucleii co7le#ri+ #ce"ti #*oni e !ncruci"e#&ă l#
ni(elul punţii $or'/nd corpul trape!oid c#re ep#ră p#rte# te%u'ent#lă de ce# ,#&il#ră # punţii) #poi de(in #cendenţi "i
#lcătuiec lemniscul lateral c#re urcă pre corpii %enicul#ţi 'edi#li- Din le'nicul l#ter#l 'er% col#ter#le l# coliculii
#cutici ce 'i6locec re$le*e #le trunc7iului cere,r#l decl#n"#te de #u&-
+ sensibilitatea gustativă "i ce# interoceptivă cule#ă de %loo$#rin%i#n "i (#% 'er% prin $i,re olit#riot#l#'ice
l# #l III3le# neuron din t#l#'u-
c5 Căile #cendente $#c p#rte din căile de coordon#re 'otorie unt repre&ent#te !n ,ul, de $#ciculul
(eti,ulocere,elo "i $i,rele cli(ocere,elo#e) i#r !n 'e&ence$#l de $#ciculele dentotalamic) dentorubric "i dentotectal-
Căile descendente.
Acet căi duc co'en&ile de l# et#6ele uperio#re "i din trunc7iul cere,r#l) pentru 'i"cările (olunt#re) #uto'#te)
re$le*e de ec7ili,ru) c# "i pentru coordon#re# lor- Cele pentru 'i"cări (olunt#re e nu'ec căi pir#'id#le) i#r celel#lte
căi e*tr#pir#'id#le-
#5 Căile pentru 'i"cări (olunt#re #le trunc7iului "i 'e',relor 'er% prin fasciculul corticospinal) i#r cele
pentru 'i"cările (olunt#re de l# ni(elul c#pului) prin fasciculul corticonuclear (fasciculul geniculat)- A',ele $#cicule
ple#că din %irul precentr#l- L# ni(elul dience$#lului $#ciculul corticopin#l trece prin ,r#ţul poterior #l capsulei
interne) o &onă de u,t#nţă #l,ă itu#tă !ntre t#l#'u "i nucleul lenti$or') i#r $#ciculul corticonucle#r prin %enunc7iul
c#pulei interne "i de #cee# ete nu'it "i fasciulul geniculat- F#ciulul %enicul#t 'er%e !n trunc7iul cere,r#l l# nucleii
'otori #i #cetui#- L# ni(elul ,ul,ului) pete ?> N din $i,rele $#ciculului corticopin#l e !ncruci"e#&ă 4decusaţia
piramidelor5 #"# că !n p#rte# in$erio#ră # ,ul,ului "i !n 'ădu(ă e %ăe"te $#ciculul corticopin#l #nterior 4piramidal
direct5 "i unul l#ter#l 4piramidal încrucişat5-
,5 Căile pentru 'i"cări #uto'#te #le trunc7iului "i 'e',relor c# "i c#le# pentru 'i"cările #uto'#te de l#
ni(elul c#pului 'er% prin $#ciculul tectospinal "i tectonuclear- L# ori%ine !n 'e&ence$#l) tr#cturile tectopin#le e
!ncruci"e#&ă $or'/nd decusaţia dorsală # tegmentului 4(e0nert5-
c5 Mi"cările re$le*e de ec7ili,ru unt co'#nd#te prin fasciculul vestibulospinal) ce (# tră,#te ,ul,ul "i
'ădu(#-
d5 Alte căi e*tr#pir#'id#le unt repre&ent#te de. tractul rubrospinal "i rubronuclear) tractul corticopontin)
tractul olivospinal "i tractul reticulopin#l- Tr#cturile ru,ropin#le e !ncruci"e#&ă !n 'e&ence$#l $or'/nd decusaţia
ventrală # tegmentului 44orel5- De l# nucleii pontini unde e opre"te tr#ctul corticopontin) ple#că fibrele
pontocerebeloase prin pedunculii cere,elo"i 'i6locii) pre co#rţ# cere,r#lă-
Căile proprii.
Căile proprii #le trunc7iului cere,r#l unt #oci#ti(e !ntre di$eriţi nuclei #i #cetui#- 1rintre #cete# e decriu.
+ fasciculul longitudinal medial c#re #oci#&ă nucleii (eti,ul#ri cu nucleii ner(ilor 'otori ocul#ri "i cu nucleul
#cceorului) inter(in #t$el !n 'enţinere# #*ului de pr(ire prin coordon#re# 'i"cărilor c#pului "i %lo,ilor ocul#ri) !n
$uncţie de ti'ulii (eniţi de l# receptorii (eti,ul#ri din urec7e# internă-
+ fasciculul longitudinal dorsal cu $i,re de n#tură (e%et#ti(ă ce ple#că de l# centrii (e%et#ti(i dience$#lici pre
nucelii (e%et#ti(i #i trunc7iului cere,r#l-
/6
ANATOMIE II
+ fasciculul central #l tegmentului #u p#lidoru,rooli(#r ete pe c#le# e*tr#pir#'id#lă de coordon#re 'otorie-
". Cereelul.
,onfiguraţia externă-
Cere,elul #u creierul 'ic ete un or%#n ner(o cu rol !n coordon#re# 'otorie- Se de&(oltă din l#'ele #l#re #le
'etence$#lului- Cere,elul #re o $or'ă de 7e'io(oid cu o $#ţă uperio#ră c#re ete ep#r#tă de lo,ii occipit#li #i
e'i$erelor cere,r#le printr3o prelun%ire ori&ont#lă # durei'#ter denu'ită cortul cerebelului- F#ţ# in$erio#ră #
cere,elului ete !n r#port cu $oele cere,elo#e #le cu#'ei occipit#lului) i#r $#ţ# #nterio#ră (ine !n r#port pe lini#
'edi#nă cu trunc7iul cere,r#l de c#re o dep#rte (entriculul I2) i#r pe lături cu $#ţ# poterio#ră # t/ncilor te'por#lului-
Cere,elul ete le%#t de trunc7iul cere,r#l prin ; perec7i de pedunculi cere,elo"i- 1edunculii cere,elo"i in$eriori
#u corpii reti$or'i !l le#%ă de ,ul,) pedunculii cere,elo"i 'i6locii #u ,r#ţele punţii !l le#%ă de punte) i#r pedunculii
cere,elo"i uperiori #u ,r#ţele con6uncti(e !l le#%ă de 'e&ence$#l-
Cl#ic ete !'părţit prin < "#nţuri #%it#le !ntr3o p#rte 'edi#nă denu'ită (er'i "i < părţi l#ter#le) lăţite
denu'ite e'i$erele cere,elo#e- M#i recent) corepun&/nd "i din punct de (edere $i&iolo%ic "i $ilo%enetic) e decriu
"#nţuri ori&ont#le c#re !'p#rt #t/t (er'iul) c/t "i e'i$erele !n lo,i- S#nţurile pri'#re ep#ră !ntre ei) lobul anterior
(paleocerebelul) de lobul mi%lociu c#re ete '#i recent #părut 4neocerebelul5) i#r $iur# potero3l#ter#lă ep#ră lo,ul
'i6lociu de lobul floculonodular c#re ete cel '#i (ec7i $ilo%enetic 4ar"icerebelul5 4$i%- <=5-
Fiur# ori&ont#lă ep#ră $#ţ# uperio#ră de $#ţ# in$erio#ră # cere,elului- "#nţurile '#i puţin #d/nci deter'ină o
lo,ul#ţi# # (er'iului cărei# !i corepunde o lo,ul#ţie # e'i$erelor cere,elo#e- 8n $in#l "#nţuri "i '#i puţin #d/nci
ep#ră upr#$#ţ# cere,elului !n folii #u lamele) 'ărind #t$el upr#$#ţ# #cetui#- Din#inte !n#poi e ditin% !n (er'i
lo,uli) c#re #u corepondentul !n e'i$erele cere,elo#e-
8n lo,ul #nterior e decrie lingula cu $r/urile lin%ulei) lobulul central cu #rip# lo,ulului centr#l) culmen cu
lo,ul c(#dr#n%ul#r #nterior) poterior de c#re ete "#nţul pri'#r-
8n lo,ul 'i6lociu unt declive cu lobul cvadrangular posterior 4cul'en "i decli(e $or'e#&ă !'preună
'onticulu5) i#r lui folium !i corepunde lobul semilunar superior- F#ţ# uperio#ră ete ep#r#tă de $#ţ# in$erio#ră prin
$iur# ori&ont#lă-
8n continu#re pe $#ţ# in$erio#ră) d#r !n en potero3#nterior e ditin%. tuber$ vermis cu lo,ul e'ilun#r
in$erior) piramida cu lo,ulul ,i(enter) uvula cu tonil# #u #'i%d#l# cere,elului) i#r după $iur# potero3l#ter#lă
nodulus cu $loccu ce #p#rţin #r7icere,elului- De re'#rc#t) că pir#'idele "i u(ul# unt $or'#ţiuni p#leocere,elo#e-
Structura cerebelului.
Cere,elul ete #lcătuit din u,t#nţă cenu"ie dipuă l# upr#$#ţă $or'/nd co#rţ# #u corte*ul cere,elo) i#r
u,t#nţ# #l,ă $or'#tă din $i,re e #$lă l# interior- 8n u,t#nţ# #l,ă e '#i %ăec %ră'e&i de neuroni c#re $or'e#&ă
nucleii cere,elului-
! Substanţa cenu"ie. Corte*ul cere,elo ete #lcătuit dint ; tr#turi celul#re- Str#tul uperi$ici#l #u stratul
molecular) pentru că ete $or'#t din celule 'ici #re printre celulele #le unele denu'ite H!n co"uleţU- Acete# !"i tri'it
#*onii către tr#tul ur'ător unde col#ter#lele lor e r#'i$ică !n 6urul celulelor 1urBin6e) cuprin&/ndu3le c# !ntr3un co"-
Al doile# tr#t ete denu'it stratul ganglionar #u #l celulelor lui 1urBin6e) cu cele '#ri piri$or'e) ,ipol#re
c#re tri'it dendritele !n tr#tul 'olecul#r) i#r #*onii !n u,t#nţ# #l,ă pre nucleii cere,elului- Cel '#i pro$und ete
stratul granular $or'#t din celule 'ici) tel#te #l căror #*on urcă !n tr#tul 'olecul#r unde e r#'i$ică !n HTU) $ăc/nd
in#pă cu dendritele neuronilor 1urBin6e-
Nucleii cere,elului unt repre&ent#ţi de nucleii fastigiali !n dreptul (er'iului "i l#ter#l de ei) pre e'i$erele
cere,elo#e unt nucleii globoşi$ emboliformi "i dinţaţi- Toţi unt p#leocer,elo"i cu e*cepţi# unei părţi din dinţ#t c#re
ete de #p#riţi# neocere,elo#ă-
! Substanţa albă. Ete itu#tă l# interior "i #p#re pe o ecţiune 'edio3#%it#lă cu un #pect r#'i$ic#t
c#r#cteritic) c#re # $ot nu'it H#r,orele (ieţiiU- 8n e# e ditin% fibre asociative intracerebeloase c#re le#%ă puncte din
#cee"#i e'i$eră cere,elo#ă) fibre comisurale c#re le#%ă &one i'etrice "i fibre de proiecţie #$erente "i e$erente-
A$erenţele #6un% l# corte*ul cere,elo) i#r e$erenţele ple#că de l# nucleii cere,elului- To#te cone*iunile cere,elului e
re#li&e#&ă prin inter'ediul pedunculilor cere,elo"i-
1entru # !nţele%e cone*iunile cere,elului tre,uie ă #'inti' că cere,elul #re rol princip#l !n coordon#re#
'otorie- El po#te re#li&# #ce#tă coordon#re d#torită $#ptului că centrii c#re co'#ndă 'i"cările (olunt#re) #uto'#te "i
de ec7ili,ru 4corte*ul cere,r#l) coliculii optici) nucleii (eti,ul#ri5 in$or'e#&ă !n deri(#ţie "i cere,elul prin căile
corticopontocere,elo#e) tectocere,elo#e uperio#re "i in$erio#re "i repecti() (eti,ulo3cere,elo#e-
8n #cel#"i ti'p prin $#ciculele pinocere,elo#e #nterio#re "i poterio#re) cere,elul ete in$or'#t de cee# ce 3
# e*ecut#t din 'i"c#re# co'#nd#tă- El inte%re#&ă #cete #$erenţe "i printr3un 'ec#ni' de $eed3,#cB 4cone*iune
in(eră5 rein$or'e#&ă centrii c#re #u d#t co'#nd#) c# ă "i3o 'odi$ice !n $uncţie de %r#dul ei de e*ecut#re- Ace#tă
in$or'#re "i 'odel#re # centrilor 'otori e $#ce prin. fasciculul cerebelo+dento+talamo+cortical pentru centrii cortic#li
ce #u co'#nd#t 'i"cări (olunt#re+ prin fasciculul cerebelo+dento+tectal pentru coliculii optici c#re #u deter'in#t
'i"cările #uto'#te+ "i prin fasciculele cerebelo+fastigio+vestibular pentru nucleii (eti,ul#ri c#re #u i'pri'#t 'i"cări
re$le*e de ec7ili,ru-
/1
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
Conco'itent cere,elul inter(ine "i direct l# peri$erie #cţion/nd #upr# %rupelor de 'u"c7i #nt#%oni"ti pentru #
,loc# 'i"c#re# l# 'o'entul nece#r) $#pt c#re e re#li&e#&ă prin 'ultiple căi) c# de e*e'plu cerebelo+dentro+rubro+
spinală şi rubrospinală$ cerebelo+fastigio+recticulo+spinală$ cerebelo+fastigi+oolivo+spinală$ cerebelo+fastigio+olivo+
spinală etc-
8n pedunculii cere,elo"i in$eriori) aferente unt $i,rele din fasciculele spinocerebelos posterior$ tectcerebelos
inferior$ vestibulocerebelos$ olivocerebelos$ i#r eferente cele din fasciculele fastigiovestibular$ fastigioolivar$
fastigioreticular-
8n pedunculii cere,elo"i 'i6locii e decriu do#r $i,re #$erente pontocere,elo#e- 8n pedunculii cere,elo"i
uperiori $#ciculul pinocere,elo #nterior "i tectocere,elor uperior unt #$erente) i#r $#ciculele dentot#l#'ic)
dentoru,ric "i dentotect#l unt e$erente-
C. #iencefalul
Dience$#lul #u creierul inter'edi#r e de&(oltă din (e&icul# dience$#lică ce re&ultă din e%'ent#re#
pro&ence$#lului- Din dience$#l e deprind (e&iculele optice c#re (or d# n#"tere tr#cturilor) c7i#'ei "i ner(ilor optici)
c# "i unei părţi din %lo,ul ocul#r 4retin#5- 8n (e&icul# pri'iti(ă e (or e(idenţi# cele ; tr#turi 4ependi'#r) p#le#l "i
'#r%in#l5) c#re e de&(oltă 'ult "i $#c l# ni(elul dience$#lului) '#e '#ri cenu"ii) cu u,t#nţă #l,ă reduă-
Dience$#lul ete #"e&#t !n continu#re# 'e&ence$#lului u, e'i$erele cere,r#le c#re !l #coperă lă/nd (i&i,ilă l#
e*terior do#r $#ţ# in$erio#ră ce corepunde 7ipot#l#'uului- 8n interiorul ău e %ăe"te (entriculul #l III3le#-
Dience$#lul ete #lcătuit din t#l#'u) 'et#t#l#'u) u,t#l#'u) epit#l#'u "i 7ipot#l#'u) itu#te !n 6urul (entriculului
#l III3le# 4$i%- <F#5-
,onfiguraţia exterioară.
1e in%ur# $#ţă (i&i,ilă l# e*terior #u $#ţ# ,#&#lă c#re corepunde 7ipot#l#'uul 4DT5 e o,er(ă !n p#rte#
#nterio#ră c7i#'# optică de l# c#re ple#că pre corpii %enicul#ţi l#ter#li) tr#cturile optice ce li'ite#&ă l#ter#l #ce#tă
$#ţă ,#&#lă- 1e lini# 'edi#nă) !n#poi# c7i#'ei optice e %ăe"te o $or'#ţiune proe'inentă denu'ită tu,er cineru') cu
o prelun%ire !n $or'ă de pl/lnie denu'ită infundibulum de c#re printr3o ti6ă ete prină %l#nd# 7ipo$i&ă- 1oterior e
%ăec < 'ici proe'inenţe denu'ite corpi mamilari 4$i%- <F,5- F#ţ# uperio#ră # dience$#lului ete $ăcută de t#l#'u) ce
p#rticipă l# $or'#re# (entriculilor l#ter#li- Feţele l#ter#le unt ep#r#te prin c#pul# internă de corpii tri#ţi-
2entriculul #l III3le# itu#t 'edi#n ete o dil#t#re c#re pro(ine din c#(it#te# pri'iti(ă # tu,ului neur#l- 1ode#u#
(entriculului ete $or'#tă de "ipotalamus) pereţii l#ter#li unt $or'#ţi !n ce# '#i '#re p#rte de talamus) d#r o porţiune
'ică in$erio#ră unui "#nţ nu'it şanţ "ipotalamic ete $or'#tă de "ipotalamus-
T#(#nul ete $or'#t de p#n!a coroidiană epitelială a ventriculului ???) căptu"ită de pi#'#ter- L# ni(elul
t#(#nului e %ăec plexurile coroide #le #cetui (entricul- 1/n&# coroidi#nă ete !ntină !ntre < ,en&i u,ţiri de
u,t#nţă #l,ă nu'ite strii medulare ("abenulare) c#re e #$lă l# '#r%ine# ce ep#ră $#ţ# uperio#ră de ce# 'edi#lă #
t#l#'uului- 8n p#rte# poterio#ră) (entriculului III co'unică prin apenductul S0vius cu (entriculul #l I23le#) i#r
#nterior "i l#ter#l prin < ori$icii denu'ite găurile interventriculare 4(onroe5 cu (entriculii l#ter#li 4I "i II5 din interiorul
e'i$erelor cere,r#le-
Structura diencefalului.
3alamusul ete $or'#t din < '#e '#ri cenu"ii) cu o $or'ă o(oidă cu polul #nterior '#i #cuţit nu'it rosturm)
i#r cu cel poterior '#i rotun6it nu'it pulvinar- L#ter#l) ,r#ţul poterior #l c#pilei interne !l ep#ră de nucleul lenti$or'-
8n interior o l#'ă 'edul#ră internă de u,t#nţă #l,ă) ,i$urc#tă #nterior c# un VXU) !l ep#ră !n nuclei- Se decriu
ur'ătorii nuclei. rostral$ posterior$ medial$ lateral "i ventral-
8n nucleul (entr#l unt ; u,di(i&iuni. nucleul ventral anterior$ nucleul ventral lateral "i nucleul ventral
posterior$ c#re l# r/ndul ău ete !'părţit !ntr3un nucleul l#ter#l "i #ltul 'edi#l #u #rcu#t- Tot !n t#l#'u) '#6orit#te#
peci#li"tilor include "i corpul %enicul#t l#ter#l "i cel 'edi#l) 'et#t#l#'uul ră'/n/nd '#i 'ult o noţiune topo%r#$ică-
Aferenţele talamusului cu e*cepţi# căilor ol$#cti(e) to#te celel#lte căi #cendente către corte*) cu #l III3lr#
neuron !n t#l#'u- F#ciculul pinot#l#'ic cu e*terocepti(it#te# "i le'nicul 'edi#l cu propriocepti(it#te# Binete&ică
de l# corp) 'er% l# nucleul (entr#l poterol#ter#l- E*terocepti(it#te# "i propriocepti(it#te# Binete&ică de l# e*tre'it#te#
ce$#lică) c# "i ti'ulii %ut#ti(i) #6un% l# nucleul (entr#l potero3'edi#l #u #rcu#t prin le'nicul tri%e'in#l-
Interocepti(it#te# (ine din 7ipot#l#'u l# nucleii rotr#li- Au&ul condu prin le'nicul l#ter#l #6un%e l# corpul
%enicul#t 'edi#l) i#r ti'ulii optici prin tr#ctul optic #6un% l# corpul %enicul#t l#ter#l-
*ferenţele talamusului. Fi,rele c#re ple#că de l# t#l#'u $or'e#&ă pedunculii #u r#di#ţiile t#l#'ice) c#re
'er% pre #ri# cortic#lă de inte%r#re # eni,ilităţii repecti(e "i c#re (or $i tudi#te l# e'i$erele cere,r#le- Se decriu
r#di#ţii optice) #cutice) %ut#ti(e etc-
Substalamusul ete itu#t !ntre t#l#'u "i 'e&ence$#l- L# ni(elul lui e %ăec. nucleul subtalamic$ !ona
incertă "i c#mpul lui 4orell cu < $#cicule de u,t#nţă #l,ă) $or'#ţiunile lui unt t#ţii de le%ătură #le ite'ului
e*tr#pir#'id#l) tr/n le%#te $uncţion#l de corpii tri#ţi de l# ,#&# e'i$erelor cere,r#le-
'pitalamusul ete itu#t !n p#rte# poterio#ră "i uperio#ră # dience$#lului "i ete $or'#t din.
3 %l#nd# epi$i&ă le%#tă printr3o tulpină de co'iur# 7#,enulei+
3 tri%onul 7#,enulei cu nucleul 7#,enul#r+
3 triile 7#,enulei-
/,
ANATOMIE II
1rin co'iur# "i triile 7#,enul#re nucleul 7#,enulei e le#%ă de centrii ol$#cti(i de l# ,#&# e'i$erelor
cere,r#le contituind un centru #l re$le*elor ol$#cti(o3o'#tice-
Dipot#l#'uul ete itu#t !n p#rte# in$erio#ră # dience$#lului unde $or'e#&ă pode#u# "i p#rte# in$erio#ră #
pereţilor l#ter#li #i (entriculului #l III3le#- Ete #lcătuit dintr3o porţiune supraoptică unde e indi(idu#li&e#&ă N12) din
tuber cinerum unde e %ăec nucleii tu,er#li re%iune cărei# !i #p#rţin "i neuro7ipo$i&#) i#r poterior din corpii
mamilari-
8n ret nucleii din 7ipot#l#'u 4DT5 nu pot $i ,ine indi(idu#li&#ţi) d#r unt p#r#i'p#tici !n 7ipot#l#'uul
#ntero3poterior "i i'p#tici !n 7ipot#l#'uul poterior) deci 7ipot#l#'uul po#te $i conider#t c# un creier (e%et#ti(- 8n
plu !n 7ipot#l#'u e #$lă "i centrul o'nului) centrul '#t#,oli'ului %lucidic) protidic) lipidic "i #l #pei+ centrul etei)
centrul $o#'ei) centrul #ţietăţii- Tot !n el unt centrii ce inter(in !n $uncţiile e*u#le "i !n coport#'entul indi(idului-
Cone*iunile 7ipot#l#'uului unt internucle#re #u #oci#ti(e "i de proiecţie- Dipot#l#'uul pri'e"te #$erenţe
de l# centrii (e%et#ti(i in$eriori) pe c#re l# proiecte#&ă pe corte*ul cere,r#l direct #u prin inter'ediul nucleilor rotr#li
t#l#'ici !n #riile 9E) 9=) <E) <?) ;< 4interocepti(e5 de pe $#ţ# 'edi#lă # e'i$erelor cere,r#le) !n girus cinguli-
Dipot#l#'uul pri'e"te in$or'#ţii "i co'en&i de l# corte*) tri'iţ/nd e$erenţe pre centrii (e%et#ti(i in$eriori 4$#ciculul
dor#l Sc7Pt&5-
Din punct de (edere $uncţion#l) 7ipot#l#'uul #p#re c# un t#,lou centr#l de co'#ndă pentru re%l#re#
'#6orităţii $uncţiuinilor din or%#ni'-
El ete in$or'#t prin < căi. u'or#lă "i ner(o#ă- U'or#l prin c#lităţile /n%elui c#re3l iri%ă) i#r ner(o prin
căile #$erente #t/t #cendente) c/t "i deendente de l# corte*- El prelucre#&ă 'e#6ele "i i# deci&ii pe c#re le tri'ite l#
or%#nele e$ecto#re tot prin cele < căi 4ner(o#ă "i u'or#lă5-
C#le# ner(o#ă ete re#li&#tă de căile decendente către centrii (e%et#ti(i in$eriori) c#re prin $i,rele i'p#tice
"i p#r#i'p#tice 'odi$ică #cti(it#te# e$ectorilor) d#r "i prin inter(enţi# pe co'ponent# o'#tică 4e*- $rionul ter'ic5-
C#le# u'or#lă prin c#re 7ipot#l#'uul inter(ine l# peri$erie ete repre&ent#t de ecreţiile 7ipo$i&ei) %l#ndă cu
c#re #re tr/ne le%ături- De l# nucleul upr#optic "i p#r#(entricul#r c#re ecretă ADD "i ocitocin# prin #*onii tr#ctului
7ipot#l#'o7ipo$i&#r #cete neuroecreţii #6un% !n neuro7ipo$i&ă unde unt depo&it#te- De #ici ele unt eli'in#te !n
/n%e !n $uncţie de neceităţi- Rolul de depo&it #l neuro7ipo$i&ei # $ot do(edit prin li%#tur# ti6ei c#re # $ăcut ă c#dă
c#ntit#te# de 7or'oni din %l#ndă "i ă e #cu'ule&e !n ti6ă de#upr# li%#turii-
@ucleii tuberali re%le#&ă #cti(it#te# #deno7ipo$i&ei- Ei ecretă $#ctori de eli,er#re 4RF M rele#in% $#ctor5 c#re
pe c#le# #deno7ipo$i&ă) deter'in/nd ecreţi# de 7or'oni tropi # #cetei#- Site'ul (eno port7ipo$i&#r #re reţe#u#
pri'#ră !n DT) (enele !n ti6# 7ipo$i&ei) i#r reţe#u# c#pil#ră ecund#ră !n #deno7ipo$i&ă-
Secreţi# nucleilor tu,er#li ete re%l#tă printr3un 'ec#ni' u'or#l de cone*iune in(eră de către concentr#ţi#
7or'onilor peci$ici ecret#ţi de %l#nde u, #cţiune# 7or'onilor tropi #deno7ipo$i&#ri-
#. *misferele cererale.
E'i$erele cere,r#le !n nu'ăr de două unt ep#r#te de $iur# intere'i$erică) e de&(oltă din (e&icul#
telence$#lică "i $or'e#&ă) !'preună cu dience$#lul) creierul #u cere,ru'- L# o' co#rţ# cere,r#lă #re !ntindere#
'#*i'ă "i o tructură co'ple*ă) de(enind centrul uperior de inte%r#re # tuturor $uncţiilor o'#tice "i (e%et#ti(e #le
or%#ni'ului- E'i$erele unt le%#te prin co'iuri) %r#ţie căror# ele $uncţione#&ă i'ult#n) i#r !n interior conţin c#(ităţi
denu'ite (entriculi l#ter#li-
,onfiguraţia exterioară.
E'i$erele cere,r#le de $or'ă o(oidă "i cu #*ul '#re #ntero3poterior) #u ; $eţe. con(e*ă) 'edi#lă) ,#&#lă "i ;
poli. $ront#l) te'por#l "i occipit#l- 1e upr#$#ţ# lor e (ăd "#nţuri '#i #d/nci c#re deli'ite#&ă lo,ii) i#r l# ni(elul lo,ilor
"#nţuri '#i puţin #d/nci c#re ep#ră !ntre ei %irii cere,r#li- Fiur#ţi# "i %ir#ţi# duc l# cre"tere# upr#$eţei co#rţei
cere,r#le 4$i%- <J5-
F#ţ# con(e*ă pre&intă < "#nţuri '#i #d/nci. "#nţul l#ter#l "i "#nţul centr#l- S#nţul l#ter#l 4SGl(iu5 ep#ră lo,ul
te'por#l itu#t dedeu,t de lo,ii $ront#l "i p#riet#l itu#ţi de#upr# lui- S#nţul l#ter#l !ncepe pe $#ţ# ,#&#lă !ncon6ură
'#r%ine# l#ter#lă "i e !ndre#ptă o,lic !n u "i poterior- 8n $undul "#nţului e (ede o proe'inenţă nu'ită lobul insulei-
S#nţul centr#l #pro#pe perpendicul#r pe cel precedent ep#ră !ntre ei lo,ul $ront#l itu#t #nterior) de lo,ul p#riet#l itu#t
poterior- C#pul "#nţului p#rietooccipit#l ep#ră inco'plet lo,ul p#riet#l de cel occipit#l-
Lo,ul $ront#l #re < "#nţuri ori&ont#le W şanţul frontal superior "i inferior c#re unt ,iturc#te poterior) $or'/nd
şanţul precentral- Acete "#nţuri deli'ite#&ă %irii $ront#l) uperior) 'ediu) in$erior "i precentr#l-
Lo,ul p#riet#l pre&intă un şanţ postcentral c#re li'ite#&ă poterior %irul potcentr#l "i un şanţ intraparietal
c#re ep#ră lo,ulul p#riet#l uperior de cel in$erior c#re pre&intă %irul upr#'#r%in#l l# c#pătul "#nţului l#ter#l SGl(iu "i
'#i poterior %irul #n%ul#r !n 6urul c#pului "#nţului te'por#l uperior-
Lo,ul te'por#l #re l# ni(elul ,u&ei in$erio#re # "#nţului l#ter#l SGl(iu / şanţuri temporale transverse) c#re
deli'ite#&ă %irii te'por#li tr#n(er"i) i#r pe $#ţ# con(e*ă e #$lă şanţurile temporal superior "i mediu) ce ep#ră %irii
te'por#l uperior) 'i6lociu "i in$erior-
Lo,ul occipit#l #re şanţul transvers "i lateral ce 'ăr%inec %irii occipit#li uperior "i l#ter#li- F#ţ# 'edi#lă ete
(i&i,ilă după ecţion#re# $or'#ţiunilor co'iur#le intere'i$erice- 1e $#ţ# uperio#ră # corpului c#lo ete şanţul
corpului calos- Superior "i l#ter#l cu #cet "#nţ e #$lă şanţul cingului ce de(ine #cendent !n p#rte# # poterio#ră- Din
//
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
el e deprinde şanţul paracentral cu tr#iect #cendent- 8n lo,ul p#riet#l e o,er(ă "#nţul u,p#riet#l) i#r poterior
"#nţul perietooccipit#l-
Su, #cete "#nţuri deli'ite#&ă ur'ătorii %iri. girul cinguli) p#r#lel cu corpul c#lo c#re !n p#rte# poterio#ră
printr3un it' e continuă cu girul para"ipocampal ce #p#rţine $eţei ,#&#le- De#upr# "#nţului cin%ului e %ăe"te girul
frontal superior (intern). 1oterior de el ete lobulul paracentral- 8n#inte# "#nţului p#rietoocipit#l ete o p#rte #
lo,ulului p#riet#l nu'ită precuneus) i#r #cet "#nţ "i $iur# c#lc#rină e #$lă cuneusul ce #p#rţine lo,ului occipit#l
4$i%-<?#5-
F#ţ# ,#&#lă # e'i$erelor cere,r#le ete $or'#tă de $#ţ# in$erio#ră # lo,ilor. $ront#l) te'por#l "i occipit#l- L#
ni(elul lo,ului $ront#l e %ăe"te şanţul olfactiv) cu direcţi# #ntero3poterio#ră c#re #dăpote"te ,ul,ul "i tr#ctul ol$#cti(-
Medi#l de #cet "#nţ e #$lă girul drept 4$i%- <?,5- L#ter#l de el e %ăec şanţurile orbitale) de $or'# literei HDU) c#re
deli'ite#&ă %irii or,it#li #l lo,ului $ront#l- 8n p#rte# te'porooccipit#lă) %irul te'por#l in$erior ete ep#r#t prin "#nţul
te'por#l in$erior de lobul temporooccipital- Acet# ete !'părţit printr3un "#nţ col#ter#l !n < %iri te'porooccipit#li-
Kirul te'porooccipit#l l#ter#l e nu'e"te "i girul fusiform) i#r cel 'edi#l e u,di(i&e#&ă !n girul lingual itu#t
poterior) c#re $or'e#&ă ,u&# in$erio#ră # "#nţului c#lc#rin "i girul para"ipocampic itu#t #nterior) c#re pre&intă o
$or'#ţiune c# un c/rli% nu'ită uncus 4l#t- uncu M c/rli%5- Kirul p#r#7ipoc#'pic ete li'it#t 'edi#l de şanţul
"ipocampului c#re proe'ină !n interiorul (entriculului l#ter#l unde $or'e#&ă cornul lui -mmon #u "ipocampul-
Structura emisferelor cerebrale.
! Substanţa cenu"ie c# "i l# cere,el ete dipuă l# upr#$#ţă) $or'/nd co#rţ# cere,r#lă "i l# ,#&# e'i$erelor
#lcătuind nucleii ,#&#li #u corpul tri#t-
Scoarţa cerebrală (pallim).
Sco#rţ# cere,r#lă ete or%#nul uperior de inte%r#re # $uncţiilor !ntre%ului or%#ni'- 1rin %ir#ţie "i $iur#ţie
upr#$#ţ# ei # crecut #6un%/nd l# 9;>>3<;>> c'
<
) cuprin&/nd un nu'ăr de cc#- 9E 'ili#rde de neuroni- Corte*ul
cere,r#l #re o re%iune '#i (ec7e) netedă "i reduă c# !ntindere denu'ită p#leocorte*) corepun&ăto#re rience$#lului "i
#lt# de #c7i&iţie recentă) cu %ir#ţie "i $i%ur#ţie ,o%#tă "i cu !ntindere '#re !n upr#$#ţă) denu'ită neocorte*-
Structura scoarţei cerebrale.
L# 'icrocop e cont#tă că co#rţ# cere,r#lă ete #lcătuită din neuroni "i prelun%irile lor) dipu"i !n '#i 'ulte
tr#turi- E*ită o re%iune cu <3; tr#turi nu'ită allocortex "i #lt# '#i !ntină) #lcătuită din F tr#turi) denu'ită i!ocortex-
L# ni(elul #llocorte*ului c#re corepunde !n '#re p#rte rience$#lului) e ditin% < tr#turi celul#re. unul uper$ici#l)
stratul granular) $or'#t '#i #le din celule recepto#re "i #ltul pro$und) stratul piramidal) cu celule 'otorii "i de
#ociere-
L# ni(elul i&ocorte*ului e decriu !ncep/nd dinpre upr#$#ţă ur'ăto#rele tr#turi.
+ stratul molecular) #lcătuit din celule 'ici cu nu'ero#e prelun%iri dendritice "i #*oni c#re $or'e#&ă o reţe#+
3 stratul granular extern) $or'#t din celule 'ici poli%on#le #u trin%7iul#re) cu nucleu '#re) c#re !i d#u #pect
%r#nul#r+
3 stratul piramidal extern) cu celule pir#'id#le 'ici) cu o dendrită c#re ple#că de l# (/r$ "i #6un%e !n tr#tul
'olecul#r- Celelel#lte dendrite ră'/n l# ni(elul #cetui tr#t- A*onii trec !n u,t#nţ# #l,ă+
3 stratul granular intern) cu celule #e'ănăto#re tr#tului %r#nul#r e*tern "i #le căror prelun%iri nu părăec
co#rţ#+
3 stratul piramidal intern #u %#n%lion#r) #lcătuit din celule pir#'id#le '#ri "i #ltele $o#rte '#ri 4%i%#nto3
pir#'id#le Bet&5 #le căror prelun%iri e co'portă c# "i #cele# #le tr#tului pir#'id#l e*tern+
3 stratul polimorf) $or'#t din celule nu'ero#e) cu #pecte (#ri#te- Unele dintre ele) celulele lui M#rtinotti !"i
tri'it #*onul !n tr#tul 'olecul#r-
Celulele %r#nul#re #u rol receptor) i#r cele pir#'id#le un rol e$ector- I&ocorte*ul l# ni(elul cărui# cele F tr#turi
unt de&(olt#te proporţion#l e nu'e"te "omotipic) pre deoe,ire de corte*ul "eterotipic !n c#re predo'ină de&(olt#re#
'#i '#re # unor tr#turi- At$el) e decrie un i&ocorte* "eterotipic pir#'id#l #u %r#nul#r !n &onele cu $uncţie 'otorie
"i un i&ocorte* 7eterotipic %r#nul#r #u coniocortex) !n &onele en&iti(e "i en&ori#le-
Se decriu l# ni(elul co#rţei cere,r#le o citoar#itectonică ce e ocupă de celulele din corte* "i dipo&iţi# lor "i
# mieloar#itectonică ce #n#li&e#&ă dipo&iţi# $i,relor din co#rţ# cere,r#lă- Sco#rţ# cere,r#lă cuprinde &one #u
c/'puri cortic#le cu tructură "i $uncţii peci$ice) !ntre c#re nu e*ită li'ite nete- Brod'#nn) ,#&/ndu3e pe
cito#r7itectonică) # decri l# ni(elul corte*ului =< de c/'puri #u #rii cortic#le) cu $uncţii peci$ice-
B. -riile sen!itive şi sen!oriale unt locul de proiecţie # eni,ilităţii %ener#le "i en&ori#le- 8n cee# ce pri(e"te
$i&iolo%i# l# ni(elul #riilor recepto#re e ditin% < &one. un# pri'#ră de '#*i'ă peci#li&#re) &on# recepto#re propriu3
&iă "i # cărei ditru%ere duce l# dip#riţi# eni,ilităţii repecti(e) i#r un# !n 6urul #cetei# #"#3&i# #rie en&iti(ă
ecund#ră #u pi7oen&ori#lă) de #oci#ţie- Le&#re# ei duce l# pierdere# poi,ilităţilor de #ociere # en&#ţiei pri'#re
cu in$or'#ţii de l# ceil#l#ţi #n#li&#tori) l# inc#p#cit#te# de $or'#re de repre&entări "i noţiuni- L# ni(elul #riilor
recepto#re e %ăe"te coniocortex-
C/'purile ;) < "i 9 din %irul potcentr#l repre&intă aria someste!ică unde unt centrii de inte%r#re #
eni,ilităţii %ener#le o'#tice- Aici #6un%e eni,ilit#te# t#ctilă epicritică) ter'ică) durero#ă "i Binete&ică
4propriocepti(ă Hcon"tientăU5- Unii proiecte#&ă Binete&i# "i l# ni(elul #riei E c#re ete !nă predo'in#nt 'otorie- Se
decrie "i o o'#totopie # neuronilor ce re#li&e#&ă #"# nu'itul "omunculus sen!itiv.
/4
ANATOMIE II
C/'purile = "i J din lo,ul p#riet#l unt #rii de #oci#ţie ce deer(ec o'ete&i#- C/'purile 9;) 9E) <E) <=) ;<
de pe $#ţ# 'edi#lă # e'i$erelor "i din %iru cin%uli re%le#&ă $uncţiile (e%et#ti(e) $iind !n tr/nă le%ătură cu centrii
(e%et#ti(i dience$#li 4DT5- C/'purile 9J) 9?) 9@ repre&intă #ri# (i&u#lă itu#tă de o p#rte "i de #lt# # $iurii c#lc#rine-
C/'pul 9J e nu'e"te "i #rie tri#tă pentru că l# ni(elul lui co#rţ# #re "i o trie de u,t#nţă #l,ă- Ariile 9? "i 9@ e
nu'ec peritri#tă "i repecti( p#r#tri#tă 4$i%- <@5- C/'purile E9) E<) << repre&intă #ri# de inte%r#re # 'e#6elor
#cutice- C/'pul E; de l# piciorul %irului potcentr#l ete centrul %ut#ti(-
/. -riile motorii unt #cele# de l# c#re ple#că co'en&i pentru 'i"cările (olunt#re c# "i pentru coordon#re# lor-
C/'pul E din %irul precentr#l ete locul de ori%ine # tr#cturilor corticopin#le "i corticonucle#re- L# #cet ni(el e
%ăe"te i&ocorte* 7eterotipic pir#'id#l cu nu'ero#e celule %i%#ntopir#'id#le- E*cit#re# l# ni(elul c/'pului E produce
contr#cţi# 'u"c7ilor c7eletici) i#r ditru%ere# # dă p#r#li&ii 'ucul#re-
E*ită o o'#totropie # neuronilor 'otori c#re re#li&e#&ă #"#3&iul "omunculus motor 41en$ield5 cu
repre&ent#re răturn#tă deo#rece de l# piciorul %irului ple#că iner(#ţi# pentru c#p 49:;5) din p#rte# 'i6locie ce# pentru
'e',rul uperior "i trunc7i 49:;5) i#r ce# din p#rte# uperio#ră # %irului 49:;5 "i c7i#r de l# ni(elul $eţei intere'i$erice)
pentru 'e',rul in$erior "i perineu-
Repre&ent#re# ete ine%#lă d#torită r#portului de iner(#ţie #l unităţilor 'otorii- Un neuron din corte* iner(e#&ă
nu'#i ;3F $i,re l# 'u"c7ii c#re e*ecută 'i"cări $ine cu' unt cei #i %lo,ului ocul#r #u #i policelui "i ;>>3F>> $i,re de
l# ni(elul 'u"c7ilor p#telui-
C/'purile F "i ? unt #rii 'otorii de #ociere) coordon/nd 'i"cări co'ple*e c# oculoce$#lo%iri#) '#tic#ţi#)
de%lutiţi#) etc- Ditru%ere# lor duce l# lip# de coordon#re # 'i"cărilor co'ple*e "i nu dă p#r#li&ie- Acte c/'puri
repre&intă "i e%'entul cortic#l #l căilor e*tr#pir#'id#le-
:. -riile de asociere sau !onele psi"ice) c#re e $or'e#&ă !n curul (eţii) e !'p#rt !n &one de #oci#ţie 'otorie
c# centrii (or,irii "i #i criului "i #rii de #ociere en&iti(ă c# centrul !nţele%erii cu(intelor crie #u (or,ite-
C/'purile EE "i E= din %irul $ront#l in$erior repre&intă centrul li',#6ului #rticul#t 4c/'pul EE ete centrul lui
Broc#5- L# t/n%#ci e #$lă !n 7e'i$er# dre#ptă- Le&#re# lui dă tul,urări de (or,ire 4disartrie5- Centrul criului e
de&(oltă l#ni(elul %irului $ront#l 'i6lociu) le&#re# lui produce inc#p#cit#te# de # crie #u agrafia-
C/'pul << ete "i locul !nţele%erii cu(intelor (or,ite- Le&#re# lui dă surditatea verbală 4de"i #ude nu !nţele%e
ce (or,e"te5- C/'purile ;@ "i E> #u $uncţii co'ple*e de #n#li&ă "i de inte&ă) le&#re# lor produce "i inc#p#cit#te# de #
!nţele%e cu(intele crie #u alexia- C/'purile @) 9> "i 99 de l# ni(elul lo,ului $ront#l) repre&intă ediul inte%rării
enti'entelor) de tăp/nire # e'oţiilor etc- Le&#re# lor produce tul,urări de co'port#'ent- 8n %ener#l lo,ul $ront#l ete
ediul peron#lităţii u'#ne-
@ucelii ba!ali.
Sunt '#e de u,t#nţă cenu"ie) itu#te l# ,#&# e'i$erelor cere,r#le) uperior "i l#ter#l de t#l#'u- Din c#u&#
#pectului pe c#re !l #u pe ecţiune e nu'ec "i corpul striat- Sunt $or'#ţi din. nucleul caudat !n$ă"ur#t !n 6urul
t#l#'uului "i din nucleul lentiform #lcătuit l# r/ndul ău dintr3o p#rte l#ter#lă nu'ită putamen "i #lt# 'edi#lă '#i
decolor#tă nu'ită globus pallidus- Nucleului c#ud#t i e decriu un cap) un corp "i o coadă) c#re e ter'ină !n nucleul
amigdalian- Ane*#t nucelilor ,#&#li ete "i claustrum c#re #pre c# o l#'ă cenu"ie l#ter#l de put#'en-
1re&enţ# nucleilor ,#&#li d#ter'ină !n u,t#nţ# #l,ă de l# ,#&# e'i$erelor $or'#re# unor l#'e de u,t#nţă
#l,ă- Acete# unt repre&ent#te de c#pul# internă) e*ternă "i e*tre'ă- ,apsula internă #re un ,r#ţ #nterior !ntre c#pul
nucleului c#ud#t "i nucleul lenti$or' "i unul poterior !ntre t#l#'u "i nucleul lenti$or'- L# unire# celor < ,r#ţe e
%ăe"te %enunc7iul c#pulei interne- E# ete tră,ătută de $i,re de proiecţie #le e'i$erelor cere,r#le- ,apsula externă
ete itu#tă !ntre nucleul lenti$or' "i cl#utru') i#r capsula extremă ete !ntre cl#utru' "i co#rţ# lo,ulului inulei-
Nucleii ,#&#li e le#%ă prin $i,re ner(o#e !ntre ei "i #u cone*iuni "i cu co#rţ# cere,r#lă) t#l#'uul) 7ipot#l#'uul)
u,t#l#'uul) nucleul ro"u) u,t#nţ# ne#%ră) nucleul oli(#r "i $or'#ţiune# reticul#tă-
! Substanţa albă a emisferelor cerebrale.
For'e#&ă ce'trul e'i$erelor) '## de u,t#nţă #l,ă) denu'ită centrul semioval- Ete $or'#tă din $i,re
ner(o#e. de #ociere) co'iur#le "i de proiecţie-
+ 4ibrele de asociere le#%ă !ntre ele puncte din #cee#"i e'i$eră cere,r#lă- Cele curte e !ntind !ntre < %iri-
Fi,rele 'i6locii $#c le%ătur# !ntre < lo,i #u !ntre < %iri ce(# '#i !ndepărt#ţi) i#r cele lun%i le#%ă re%iuni !ndepărt#te #le
co#rţei ce de e*e'plu) $#ciculul lon%itudin#l uperior c#re une"te co#rţ# lo,ului $ront#l cu ce# # lo,ilor p#riet#l "i
occipit#l- 4ornixul #u trigonul ete $or'#ţiune# c#re !n '#6orit#te ete contituită din $i,re #oci#ti(e !ntre 7ipoc#'p
#u cornul lui A''on "i corpul '#'il#r de #cee#"i p#rte- Forni*ul ete #"e&#t u, corpul c#lo "i !ntre #cete <
$or'#ţiuni) #nterior) pe lini# 'edi#nă e %ăe"te o 'e',r#nă denu'ită septum pellucidum c#re dep#rte cei < (entriculi
l#ter#li- El #re un corp centr#l triun%7iul#r cu (/r$ul #nterior) din dreptul cărui# ple#că pre corpii #'il#ri < tr#cturi
nu'ite columnele $orni*ului- Din un%7iurile poterio#re e deprind #lte < tr#cturi nu'ite picioarele $orni*ului c#re e
!ndre#ptă pre 7ipoc#'p- 1rin inter'ediul picio#relor "i # părţii poterio#re # corpului $orni*ului trec "i $i,re co'iur#le
!ntre cei < 7ipoc#'pi 4co'iur# inter#'oni#nă #u co'iur# $ornici5-
+ 4ibrele comisurale unt #cele# c#re le#%ă !ntre ele cele < e'i$ere cere,r#le) re#li&/nd $uncţi# lor i'ult#nă-
C# $or'#ţiuni co'iur#le e decriu corpul c#lo) co'iur# #l,ă #nterio#ră "i co'iur# $ornici-
,orpul calos ete un ite' de $i,re c#re !n interiorul e'i$erelor $or'e#&ă t#(#nul (entriculilor l#ter#li- 1e o
ecţiune 'edio3#%it#lă ete c# o l#'ă c#re decrie un #rc cu conc#(it#te# in$erio#ră- I e decriu o prelun%ire #nterio#ră
#u rostrum c#re c7i',/ndu3"i direcţi#) $or'e#&ă genunc"iul corpului calos) după c#re ur'e#&ă corpul corpului calos
/5
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
c#re l# e*tre'it#te# poterio#ră ete '#i !n%ro"#tă "i e nu'e"te splenium- Co'iur# #l,ă #nterio#ră ete u,ţire "i le#%ă
!ntre ei ,ul,ii ol$#cti(i "i co#rţ# lo,ului te'por#l-
8n interiorul u,t#nţei #l,e e %ăec (entriculii l#ter#li I "i II) c#(ităţi pline cu lic7id ce$#lor#7idi#n-
2entriculii l#ter#li unt ep#r#ţi !ntre ei prin eptu' pellucidiu' "i co'unică prin %ăurile inter(entricul#re 4Monroe5 cu
(entriculul III- T#(#nul (entriculilor l#ter#li ete $or'#t de corpul c#lo- Fiec#re (entricul #re c/te o prelun%ire !n lo,ul
$ront#l) occipit#l "i te'por#l denu'ite repecti() corn #nterior) poterior "i in$erior- Si l# ni(elul #cetor (entriculi e*ită
o p/n&ă coroidi#nă c# (# produce lic7idul ce$#lor#7idi#n din interiorul (entriculului-
Sistemul limbic (Rinecefalul).
Ete p#rte# ce# '#i (ec7e c# #p#riţie $ilo%enetică # e'i$erelor cere,r#le) !ndeplinind l# #ni'#lele in$erio#re
$uncţii ol$#cti(e- Ete #lcătuit din bulbul olfactiv #"e&#t !n "#nţul o'oni' #l lo,ului or,it#l- 8n ,ul,ii ol$#cti(i e ter'ină
ner(ii ol$#cti(i- Bul,ul ol$#cti( e continuă cu tractul olfactiv c#re 'er%e poterior p/nă l# tri%onul "i tu,erculul
ol$#cti(- Acete $or'#ţiuni e le#%ă cu centrii cortic#li #i rinence$#lului. #ri# p#rol$#ctorie) nucelii ept#li) u,t#nţ#
per$or#tă #nterio#ră) nucleul #'i%d#li#n- Sco#rţ# cere,r#lă # #cetor centrii ete repre&ent#tă de #llocorte*-
Sistemul cavitar al nevraxului.
8n interiorul ite'ul ner(o centr#l e %ăec o erie de c#n#le #u re%iuni '#i dil#t#te nu'ite (entriculi) c#re
unt deri(#te din lu'enul tu,ului neur#l pri'iti(- 8n interiorul 'ădu(ei pinării) !n %roi'e# co'iurii cenu"ii e
%ăe"te c#n#lul centr#l- Acet# #re un di#'etru de cc#- 93< '') put/nd !nă ă $ie #tup#t pe #locuri- 8n dreptul conului
'edul#r pre&intă o 'ică dil#t#ţie nu'ită (entricul ter'in#l- 8n p#rte# uperio#ră) c#n#lul centr#l e continuă cu
(entriculul I2 itu#t !ntre ,ul, "i punte c#re3i $or'e#&ă pode#u# "i cere,el c#re3i $or'e#&ă t#(#nul-
For'#ţiunile c#re3l deli'ite#&ă #u $ot decrie l# trunc7iul cere,r#l- L# un%7iul ău #nterior) (entriculul #l I23
le# e continuă cu #peductul lui SGl(iu ăp#t !n %roi'e# 'e&ence$#lului l# li'it# dintre te%'ent "i tectu'- L# c#pătul
ău #nterior #peductul e dec7ide !ntr3o nouă dil#t#ţie itu#tă !n dience$#l) nu'ită (entriculul III 4$i%- ;>5-
1rin %ăurile inter(entricul#re 4Monroe5 itu#te #nterior "i l#ter#l e $#ce co'unic#re# !ntre (entriculul III "i
(entriculii l#ter#li I "i II din interiorul e'i$erelor cere,r#le "i c#re #u $ot decri"i od#tă cu u,t#nţ# #l,ă # e'i$erelor-
8n ite'ul c#(it#r #l ne(r#*ului c# "i !n p#ţiul u,#r#7noidi#n e %ăe"te un lic7id incolor) lic7idul ce$#lor#7idi#n
4LCR5- Acet# ete ecret#t incontinuu de p/n&# coroidi#nă # $iecărui (entricul- 1le*urile coroide unt $r#n6uri (#cul#re
#le (#elor piei'#ter c#re proe'ină !n interiorul (entriculilor) d#r ră'/n ep#r#te de c#(it#te# (entricul#ră printr3o l#'ă
epiteli#lă de n#tură ependi'#ră 4inter(entricul#re "i e*tr#(entricul#re5-
Din (entriculul I "i II) LCR trece !n (entriculul III unde e #d#u%ă cel ecret#t #ici "i prin #peductul lui SGl(iu
derne#&ă '#i dep#rte !n (entriculul I2- De #ici prin %ăurile l#ter#le 4Luc7B#5 "i 'edi#nă 4Me%endie5 din 'e',r#n#
tectri# # #cetui (entricul) LCR trece !n p#ţiul u,#r#7noidi#n l# ni(elul citernei 'edulocere,elo#e- Din p#ţiul
u,#r#7noidi#n ete incontinuu reor,it "i trecut !n circul#ţi# (eno#ă de către %r#nul#ţiile #r#7noid#le 41#c7ioni5- El e
'#i #,o#r,e "i l# ni(elul tecilor dur#le #le ner(ilor pin#li- D#că con%enit#l #u !n ur'# unei 'enin%ite l# copii e
#tupă p#rţi#l %ăurile din t#(#nul (entriculului I2) LCR e #cu'ule#&ă !n ite'ul c#(it#r detinde ence$#lul "i #p#re
"idrocefalia internă- C/nd l# copii poi,ilităţile de reor,ţie unt #$ect#te po#te #p#re o "idrocefalie externă. LCR ete
deci) !ntr3o continuă re!nnoire-
(eningele.
Menin%ele unt ; 'e',r#ne con6uncti(e de protecţie) c#re !n(elec 'ădu(# pinării "i ence$#lul- Menin%ele
pin#le e continuă l# ni(elul %ăurii occipit#le cu 'enin%ele cere,r#le- Me',r#n# e*teri#ră denu'ită duramater 4l#t-
dur# M t#re Y '#ter M '#'ă5) $or'#tă din ţeut $i,ro "i el#tic den) ete '#i %ro#ă- -ra"noida 4%r- Ar#c7ne M
păi#n6en Y eido M #pect5 itu#tă u, dur#'#ter) !'preună cu piamater 4l#t- pi# M ,ună Y '#ter M '#'ă5 c#re !n(ele"te
l# upr#$#ţă 'ădu(# pinării "i ence$#lul unt '#i u,ţiri-
Dur#'#ter pin#lă ete depărţită de peretele oteo$i,ro #l c#n#lului (erte,r#l printr3un "p#ţiu plin cu ţeut
#dipo "i nu'ero#e (ene) denu'it spaţiul extradural #u epidural- Acet p#ţiu ete tră,ătut de rădăcinile ner(ilor
pin#li !n 6urul căror# dur#'#ter $or'e#&ă teci radiculare) c#re e continuă l# peri$erie cu periner(ul- -n acest spaţiu se
fac anesteziile ra'idiene epidurale.
Dur#'#ter cere,r#lă) pre deoe,ire de ce# pin#lă #deră tr/n de o#ele cutiei cr#niene) $or'/nd periostul
intern #l #cetor o#e "i e continuă l# ni(elul uturilor cu periostul extern- 8n interiorul cutiei cr#niene e# tri'ite o
prelun%ire ori&ont#lă c#re ep#ră e'i$erele cere,r#le de cere,el) denu'ită cortul cerebelului c#re e ineră pe ,u&ele
"#nţului tr#n(er "i pe '#r%ine# uperio#ră # t/ncii te'por#lului-
De pe $#ţ# in$erio#ră # #cetui# ple#că o 'ică prelun%ire #%it#lă) denu'ită coasa cerebelului c#re proe'ină
!ntre e'i$erele cere,elo#e- O #ltă prelun%ire # 'e',r#nei dur#'#ter) cu direcţi# #%it#lă "i perpendicul#ră pe $#ţ#
uperio#ră # cortului cere,elului ete coasa creierului) c#re părtunde !n $iur# intere'i$erică "i #6un%e !n pro$un&i'e)
p/nă l# $#ţ# uperio#ră # corpului c#lo- Ace#t# dep#rte cele < e'i$ere cere,r#le- O prelun%ire # 'e',r#nei
dur#'#ter #coperă "#u# turce#că) $or'/nd lo%a glandei "ipofi!e- E# po#rtă denu'ire# de diafragma şeii "i pre&intă !n
centru un ori$iciu prin c#re trece ti6# %l#ndei 7ipo$i&e-
8n %roi'e# 'e',r#nei dur#'#ter cr#niene unt cuprine "i inuurile (eno#e #le #cetei#- 8ntre dur#'#ter "i
#r#7noidă e #$lă un 'ic p#ţiu c#pil#r) tră,ătut de tr#cturi $i,ro#e "i (#e #n%uine) denu'it spaţiul subdural-
/<
ANATOMIE II
1i#'#ter #deră de upr#$#ţ# 'ădu(ei "i # ence$#lului "i ete o 'e',r#nă (#cul#ră- 1rin e# "i prelun%irile pe
c#re le tri'ite) pătrund !n ite'ul ner(o centr#l) (#ele #n%uine- 8ntre pi#'#ter "i #r#7noidă e #$lă p#ţiul
u,#r#7noidi#n) plin cu lic7id c#$#lor#7idi#n-
Mădu(# pinării ete #ncor#tă de dur#'#ter !n părţile l#ter#le prin prelun%iri #le 'e',r#nei pi#'#ter itu#te !n
pl#n $ront#l) !ntre rădăcinile #nterio#re "i poterio#re #le ner(ilor pin#li) denu'ite ligamente dinţate- 1i#'#ter
cerec,r#lă tri'ite prelun%iri ,o%#te !n (#e #n%uine) !n (entriculii cere,r#li) c#re $or'e#&ă plexurile coroide #le
(entriculilor) cu rol !n ecreţi# lic7idului ce$#lor#7idi#n- Sp#ţiul u,#r#7noidi#n cere,r#l ete 'ult '#i nere%ul#t dec/t
cel pin#l- At$el) l# ,#&# ence$#lului el pre&intă) !n dreptul depreiunilor) l#curi pline de LCR denu'ite cisterne
#u,#r#7noide) cu' unt. cisterna pontină$ cisterna interpedunculară$ cisterna c"iasmatică$ cisterna cerebelomedulară
din dreptul %ăurii Me%endie) cisterna şanţului lateral "i cisterna corpului calos-
,.1./. Sistemul nervos periferic.
Site'ul ner(o peri$eric ete #lcătuit din 9< perec7i de ner(i cr#nieni "i ;9 de perec7i de ner(i pin#li-
,.1./.1. 8ervii cranieni.
Din punct de (edere $uncţion#l pot $i.
3receptori. ol$#cti(ul 4I5+ opticul 4II5+ #cuticul 42III5+
3'otori. oculo'otor co'un 4III5+ p#teticul 4I25+ oculo'otor e*tern 42I5+ pin#l 4LI5+ 7ipo%loul 4LII5+
3'ic"ti. tri%e'enul 425+ $#ci#lul 42II5+ pneu'o%#tricul 4IL5+ %loo$#rin%i#nul 4L5-
8n #$#ră de pri'ele < perec7i c#re unt deri(#te #le (e&iculelor cere,r#le) retul ie din trunc7iul cere,r#l "i #u
o ori%ine re#lă "i #lt# #p#rentă d#că #u $i,re 'otorii "i o ter'in#re #p#rentă "i #lt# re#lă d#că #u $i,rele en&iti(e- Ner(ii
en&iti(i c# "i ner(ii 'ic"ti pentru $i,rele lor en&iti(e) (or #(e# pe tr#iectul lor cel puţin un %#n%lion unde e (or %ăi
protoneuronii receptori #i eni,ilităţii cule#ă de ner(ul repecti(- Nucleii 'otori din trunc7iul cere,r#l (or $i ori%ine#
re#lă) i#r cei en&iti(i (or repre&ent# ter'in#re# re#lă # ner(ilor cr#nieni-
Ori%ine# #u ter'in#re# #p#rentă (# $i locul unde ner(ii e deprind din trunc7iul cere,r#l-
I- Ner(ii ol$#cti(i- Sunt repre&ent#ţi de un nu'ăr de <>3;> de $ilete ner(o#e $or'#te din #*onii neuronilor din
'uco## ol$#cti(ă) c#re ete in%urul epiteliu en&ori#l propriu3&i) #dică un neuroepiteliu- A*onii e ter'ină l# celulele
'itr#le din ,ul,ul ol$#cti(-
II- Ner(ul optic ete #lcătuit din #*onii neuronilor 'ultipol#ri din retină- Fi,rele c#re (in de l# retină n#&#lă e
!ncruci"e#&ă cu cele i'etrice $or'/nd c7i#'# optică de l# c#re ple#că #poi tr#cturile optice) c#re e ter'ină !n corpii
%enicul#ţi l#ter#li-
III- Ner(ul oculo'otor #re $i,re o'#to'otorii cu ori%ine# re#lă !n nucleul oculo'otorului din te%'entul
'e&ence$#lic !n dreptul coliculilor optici u, #peductul lui SGl(iu- Ori%ine# #p#rentă ete itu#tă pe $#ţ# 'edi#lă #
picio#relor pedunculilor cere,r#li-
Ei iner(e#&ă ce# '#i '#re p#rte # 'u"c7ilor e*terineci #i %lo,ului ocul#r) repecti(. 'u"c7iul drept uperior
"i 'u"c7iul ridicător #l pleo#pei uperio#re) 'u"c7iul drept 'edi#l) 'u"c7iul drept in$erior "i 'u"c7iul o,lic in$erior-
Ner(ul oculo'otor #re "i $i,rele (e%et#ti(e p#r#i'#tice cu ori%ine# !n nucleul #cceor #l oculo'otorului 4Edin%er3
Qetp7#l5) c#re unt iridocontricto#re- Ele $#c in#pă !n %#n%lionul cili#r #t#"#t r#'urei o$t#l'ice # tri%e'enului) cu
neuronul pot%#n%lion#r-
I2- Ner(ul tro7le#r #re $i,rele o'#to'otorii cu ori%ine# re#lă !n nucleul tro7le#rului din te%'entul
'e&ence$#lic !n dreptul coliculilor #cutici- Ori%ine# #p#rentă ete dor#l de coliculilor #cutici- Ori%ine# #p#rentă ete
dor#l de coliculii #cutici) $iind in%urul ner( cr#ni#n c#re e !ncruci"e#&ă !n SNC "i iee de pe $#ţ# dor#lă #
trunc7iului cere,r#l- 1rin $iur# or,it#lă uperio#ră pătrunde !n or,ită "i iner(e#&ă 'u"c7iul o,lic uperior-
2- Ner(ul tri%e'en ete ner( 'i*t- 1e tr#iectul lui e #$lă %#n%lionul e'ilun#r 4K#er5 de l# c#re ple#că cele
; r#'uri #le lui. o$t#l'icul) '#*il#rul "i '#ndi,ul#rul) c#re e ditri,uie !n teritoriile $eţei corepun&ăto#re denu'irii
lor-
3 Fi,rele 'otorii ple#că din nucleul ,r#n7i'otor din te%u'entul pontin "i 'er% prin r#'ur# 'endi,ul#ră l#
'u"c7ii '#tic#tori) 'u"c7iul tenor #l (ălului p#l#tin "i l# 'u"c7iul tenor ti'p#nic-
3 Cule%e eni,ilit#te# e*terocepti(ă de l# piele# $eţei "i de l# 'uco#ele c#(ităţilor $eţei prin to#te cele ;
r#'uri- 1rotoneuronul ete itu#t !n %#n%lionul K#er) i#r deutoneuronul !n nucleii en&iti(i din ,ul, "i punte-
3 Cule%e eni,ilit#te# propiocepti(ă de l# #p#r#tul '#tic#tor prin r#'ur# '#ndi,ul#ră- 1rotoneuronii unt
itu#ţi !n %#n%lionul K#er) i#r #*onii lor 'er% l# nucleul tr#ctului 'e&ence$#lic #l tri%e'enului unde unt
deutoneuronii-
1e r#'urile tri%e'enului e %ăec %#n%lionii (e%et#ti(i p#r#i'p#tici "i $i,rele (e%et#ti(e #le p#r#i'p#ticului
cr#ni#n-
2I- Ner(ul #,ducen ete 'otor pentru 'u"c7iul drept e*tern #l %lo,ului ocul#r- Ori%ine# re#lă # $i,relor ete
!n nucleul o'#to'otor #l #,ducenului din dreptul coliculului $#ci#lului 4e'inenţ# rotundă5 din $o# ro',oidă-
/-
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
Ori%ine# #p#rentă ete din p#ţiul ,ul,opontin !n dreptul pir#'idelor-
2II- Ner(ul $#ci#l ete ner( 'i*t "i pe tr#iectul lui #re %#n%lionul %enicul#t.
W $i,rele 'otorii ple#că din nucleul ,r#n7io'otor din te%'enul pontin "i 'er% l# 'u"c7ii 'i'icii) 'u"c7iul
tilo7iodi#n "i l# 'u"c7iul căriţei+
3 $i,rele en&iti(e cule% %utul de l# <:; #nterio#re #le li',ii- 1rotoneuronul ete itu#t !n %#n%lionul %enicul#t-
A*onii e duc l# nucleul tr#ctului olit#r 4din ,ul,5+
3 $i,rele (icero'otorii 4(e%et#ti(e5 pentru %l#nd# l#cri'#lă "i %l#ndele 'uco#ei n#&#le ple#că din nucleul
l#cri'on#&#l) i#r cele pentru %l#ndele u,'#ndi,ul#ră "i u,lin%u#lă unt itu#ţi !n te%'entul pontin-
Ner(ul e deprinde l# ni(elul "#nţului ,ul,opontin !n dreptul $oetei upr#retrooli(#re- Fi,rele (e%et#ti(e "i
en&ori#le unt decrie de unii #utori c# ner(ul 2II ,i 4nervul intermediar .riesberg5-
2III- Ner(ul #cutico(eti,ul#r ete en&ori#l- El #re pe tr#iectul ău < %#n%lioni. ,orti "i Scarpa-
3 cule%e e*cit#ţiile #cutice de l# or%#nul lui Corti prin dendritele neuronilor itu#ţi !n %#n%lionul pin#l Corti
4protoneuronul5- A*onii lor $#c r#'ur# coc7le#ră "i 'er% ă e ter'ine !n nucleii coc7le#ri din punte 4deutoneuronul5+
3 cule%e e*cit#ţiile de ec7ili,ru de l# receptorii (eti,ul#ri- 1rotoneuronul e #$lă !n %#n%lionul Sc#rp#) i#r
#*onii lor $#c in#pă r#'ur# (eti,ul#ră # perec7ii # 2III3# c#re e ter'ină !n nucelii (eti,ulul#ri din dreptul un%7iului
l#ter#l #l $oei ro',oide- Ner(ul e ter'ină !n "#nţul ,ul,opontin 4ori%ine# #p#rentă5 !n $oet# upr#retrooli(#ră) l#ter#l
de ner(ul $#ci#l-
IL- Ner(ul %loo$#rin%i#n ete 'i*t "i pe tr#iectul lui e %ăec < %#n%lioni. intr# "i e*tr#cr#ni#n-
W $i,rele 'otorii pentru 'u"c7ii $#rin%elui ple#că din nucleul #',i%uu din ,ul, 4ori%ine# re#lă5+
3 $i,rele en&ori#le #le protoneuronului din %#n%lionul e*tr#cr#ni#n cule% %utul de l# H23ulU lin%u#l "i de l# o
!n%ută &onă poterio#ră #cetui#+
3 $i,rele interocepti(e de l# inuul c#rotidi#n !"i #u protoneuronl !n %#n%lionul e*tr#cr#ni#n "i c# "i cele
%ut#ti(e e duc !n ,ul, l# nucleul tr#ctului olit#r+
3 cule%e eni,ilit#te# e*terocepto#re de l# 9:; poterio#ră # li',ii "i eni,ilit#te# $#rin%elui- 1rotoneuronul
ete !n %#n%lionul intr#cr#ni#n) i#r #*onul e duce l# nucleii e*terocepti(i #i tri%e'enului din punte "i ,ul,
4deutoneuronul5+
3 $i,rele (icero'otorii 4(e%et#ti(e5 ple#că de l# nucleul #li(#tor in$erior din ,ul, "i deter'ină ecreţi#
p#rotidei-
Ner(ul %loo$#rin%i#n e deprinde din dreptul "#nţului l#ter#l poterior #l ,ul,ului 4ori%ine# #p#rentă5-
L- Ner(ul (#% ete ner( 'i*t "i pe tr#iectul lui e %ăec < %#n%lioni. 6u%ul#r 4uperior5 "i nodo 4in$erior5- Are
cel '#i '#re teritoriu de iner(#ţie (icer#lă) ditri,uindu3e !n tor#ce "i #poi l# ni(elul #,do'enului unde #6un%e p/nă l#
un%7iul plenic #l colonului.
W $i,rele 'otorii pentru o p#rte din 'u"c7ii $#rin%elui "i pentru cei #i l#rin%elui "i #i eo$#%ului uperior !"i #u
ori%ine# !n nucleul #',i%uu+
3 $i,rele en&ori#le #le neuronilor din %#n%lionul nodo cule%e %utul din re%iune# poterio#ră # li',ei "i de l#
(#lecule 4cele < $oete %loo3epi%lotice5+
3 $i,rele interocepti(e de l# &onele re$le*o%ene c#rdio(#cul#re de l# #p#r#tul repir#tor) de l# tu,ul di%eti(
p/nă l# un%7iul plenic) "i de rinic7i "i căile urin#re p/nă l# ureter inclui() !"i #u ori%ine# !n protoneuronul din
%#n%lionul nodo- C# "i cele de %ut ele e duc !n ,ul, l# nucleul tr#ctului olit#r+
3 cule%e eni,ilit#te# e*terocepti(ă de l# piele# conductului #uditi( e*tern- 1rotoneuronul ete !n %#n%lionul
6u%ul#r) i#r #*onii e duc l# nucleii e*terocepti(i #i tri%e'enului din punte "i ,ul,+
3 $i,rele (icero'otorii ple#că de l# nucleul dor#l #l (#%ului din ,ul, 4colo#n# (icer#l e$erentă %ener#lă5-
Acet nucleul) d#torită teritoriului ău de ditrti,uţie ete denu'it "i centrul c#rdio3pneu'o3enteric "i #i%ură iner(#ţi#
p#r#i'p#tică # or%#nelor repecti(e-
Ner(ul (#% e deprinde din dreptul "#nţului l#ter#l poterior #l ,ul,ului 4ori%ine# #p#rentă5) u, %loo$#rin%i#n
"i de#upr# #cceorului-
LI- Ner(ul #cceor ete 'otor- El #re o du,llă ori%ine. ,ul,#ră "i 'edul#ră- După unire# celor < rădăcini) el e
!'p#rte !ntr3un r#' intern "i #ltul e*tern.
3 $i,rele c#re pro(in din nucleul #',i%uu (or părăi ner(ul prin r#'ul intern c#re e #lătură ner(ului (#% "i
#6un% l# l#rin%e prin ner(ul l#rin%e#n in$erior+
3 $i,rele din nucleul pin#l 4'edul#r5 'er% prin r#'ul e*tern l# 'u"c7ii tr#pe& "i ternocleido'#toidi#n-
LII- Ner(ul 7ipo%lo ete 'otor pentru 'u"c7ii li',ii- Ori%ine# re#lă ete !n nucleul o'#to'otor din $o#
ro',oidă !n dreptul #ripii #l,e interne 4tri%onul 7ipo%loului5- Ori%ine# #p#rentă ete !n "#nţul preoli(#r-
,.1./.,. 8ervii spinali.
Ner(ii pin#li unt ;9 de perec7i 'et#'erice c#re e u,!'p#rt !n. ? perec7i cer(i(#li) 9< perec7i tor#c#li) =
perec7i lo',#ri) = perec7i #cr#li "i 9 ner( cocci%i#n perec7e-
Fiec#re ner( pin#l ete un ner( 'i*t) ce e $or'e#&ă prin unire# !n #propiere# %ăurii de con6u%#re # rădăcinii
(entr#le cu rădăcine# dor#lă- 1e tr#iectul ădăcinii poterio#re e #$lă %#n%lionul pin#l unde unt itu#ţi protoneuronii
receptori pe c#le# e*tero) proprio "i interocepti(ă- A*onii #cetor neuroni peudounipol#ri 'er% prin rădăcin#
poterio#ră "i intră prin "#nţul l#ter#l poterior l# nucleii en&iti(i din ne(r#* 4$i%-;95-
/3
ANATOMIE II
Funcţion#l rădăcin# poterio#ră ete en&iti(ă) #$erentă) i#r ce# #nterio#ră e$erentă #u 'otorie) de"i 3#u
decri $i,re) c#re $#c e*cepţie de l# re%ulă- Rădăcin# #nterio#ră ete $or'#tă din #*onii neuronilor o'#to "i
(icero'otorii din 'ădu(ă) c#re ie prin "#nţul l#ter#l #nterior "i 'er% l# or%#nele e$ecto#re- Trunc7iul co'un) $or'#t
prin unire# celor < rădăcini ete $o#rte curt "i i'edi#t ce iee prin %#ur# inter(erte,r#lă e !'p#rte !n E r#'uri
peri$erice-
3 R#'ur# 'enin%e#lă c#re reintră !n c#n#lul (erte,r#l prin %#ur# inter(erte,r#lă #i%ur/nd eni,ilit#te#
'enin%elor- Tot pe e# 'er% "i $i,rele (#o'otorii-
3 R#'ur# co'unic#ntă conduce $i,rele (e%et#ti(e- 1o#te $i #l,ă "i cenu"ie- Cele #l,e conţin $i,re
pre%#n%lion#re i'p#tice "i $i,re #$erente (e%et#ti(e- R#'ur# co'unic#ntă cenu"ie #re $i,re pot%#n%lion#re ce (in l#
ner(ul pin#l din l#nţul i'p#tic-
3 R#'ur# poterio#ră- Acete r#'uri nu e #n#to'o&e#&ă !ntre ele pătr/ndu3i dipo&iţi# 'et#'erică)
e%'ent#ră- R#'urile poterio#re prin $i,rele lor en&iti(e cule% e*terocepti(it#te# de l# piele# ce$ei "i # p#telui !n
interiorul #riei deli'it#tă de lini# p#rieto3#cro'io3troc7#ntero3cocci%i#nă- 1rin $i,rele lor 'otorii iner(e#&ă 'ucul#tur#
#uto7tonă # p#telui- Ceil#lţi 'u"c7i #i p#telui c#re deer(ec 'e',rele unt iner(#ţi de r#'urile #nterio#re #le
ner(ului pin#l- 1ri'ul ner( cer(ic#l nu #re $i,re en&iti(e) i#r $i,rele celui de3#l doile# ner() #lcătuiec '#rele ner(
occipit#l-
3 Rădăcin# #nterio#ră- R#'urile (entr#le e ditri,uie cut#n#t "i 'otor l# peretele #ntero3l#ter#l #l trunc7iului "i
l# 'e',re- Dintre ele) !"i pătre#&ă dipo&iţi# e%'ent#ră nu'#i cele #le ner(ilor tor#cici) c#re $or'e#&ă ner(ii
intercot#li- Celel#lte r#'uri e #n#to'o&e#&ă !ntre ele "i $or'e#&ă = ple*uri ner(o#e. cer(ic#l) ,r#7i#l) lo',#r) #cr#l
"i cocci%i#n-
)lexul cervical.
Ete $or'#t de #n#to'o&ele r#'urilor #nterio#re #le pri'ilor E ner(i cer(ic#li pin#li 4C9) <) ;) E-5- De l# el
pronec #n#to'o&e pentru ner(ul 7ipo%lo 4LII5 "i ner(ul #cceor 4LI5- Acet ple* dă < $eluri de r#'uri. r#'uri
pro$unde c#re $or'e#&ă ple*ul cer(ic#l pro$und+ r#'uri cut#n#te 4uper$ici#le5 c#re $or'e#&ă ple*ul cer(ic#l
uper$ici#l-
! Ramurile profunde unt r#'uri 'otorii- Ele #lcătuiec ramurile musculare "i iner(e#&ă 'u"c7ii %/tului
4'u"c7iul lun% #l c#pului) 'u"c7iul lun% #l %/tului) 'u"c7iul c#len 'ediu) 'u"c7iul ternocleido'#toidi#n5 "i unii
'u"c7i #i p#telui 4tr#pe&ul) ridicătorul c#pulei5-
-nsa "ipoglosului ete $or'#tă dintr3o r#'ură decendentă l#ter#lă 4r#'ur# ner(ului 7ipo%lo) pro(enită din
C95 "i o r#'ură decendetă 'edi#lă) pro(enită din C< "i C;- E# iner(e#&ă 'u"c7ii u,7ioidieni 4o'o7iodi#nul)
terno7ioidi#nul "i ternotiroidi#nul5-
@ervul frenic ete $or'#t din $i,re pro(enite din C;)C E) "i C= "i co,o#ră prin %/t) #poi prin tor#ce "i tr#(ere#&ă
di#$r#%'ul) prin ori$iciul (enei c#(e in$erio#re "i ori$iciul eo$#%i#n- Ner(ul $renic dă r#'uri pentru di#$r#%' "i #lte
r#'uri $renico3#,do'in#le tr#(ere#&ă di#$r#%'ul prin ori$iciile #'intite) e #n#to'o&e#&ă cu r#'uri #le ner(ilor
intercot#li "i !'preună cu $i,re i'p#tice #lcătuiec plexul diafragmatic) itu#t pe $#ţ# in$erio#ră # di#$r#%'ului-
! Ramurile cutanate unt r#'uri en&iti(e "i e !'p#rt !n < %rupuri. un %rup de ; ner(i "i #lt %rup $or'#t c#re
$or'e#&ă un trunc7i-
1ri'ul %rup e co'pune din.
+ nervul occipital mic) c#re iner(e#&ă piele# din re%iune# p#riet#lă "i occipit#lă # c#pului+
+ nervul auricular mare) c#re iner(e#&ă piele# de pe $eţele #nterio#ră "i poterio#ră #le p#(ilionului urec7ii+
+ nervul cutanat al g#tului) c#re iner(e#&ă piele# din re%iunile upr#7ioidi#nă) u,7ioidi#nă "i cer(ic#lă-
Al doile# %rup $or'e#&ă un trunc7i ce e di(ide !n ; r#'uri. ramura suprasterală$ ramura supraclaviculară "i
ramura supraacromială c#re iner(e#&ă piele# din re%iune# #ntero3uperio#ră # tor#celui "i #ntero3l#ter#lă # u'ărului-
)lexul bra"ial-
Ete $or'#t prin #n#to'o&# r#'urilor #nterio#re #le ulti'ilor E perec7i de ner(i cer(ic#li 4C= )C F) )CJ) )C? 5 "i
#le pri'ei perec7i de ner(i tor#c#li 4T95- El pre&intă o porţiune upr#cl#(icul#ră "i o porţiune in$r#cl#(icul#ră 4#*il#ră5
"i ete $or'#t din ; trunc"iuri primare2 uperior 4C= 3C F) 5) 'i6lociu 4CJ 5 "i in$erior 4C? )T9)5) c#re d#u $iec#re r#'uri
(entr#le "i dor#le-
Ramurile dorsale #le celor ; trunc7iuri $or'e#&ă fasciculul posterior #l ple*ului ,r#7i#l-
Ramurile ventrale #le trunc7iului pri'#r) uperior "i 'i6lociu) $or'e#&ă fasciculul lateral) i#r r#'ur# (entr#lă #
trunc7iului in$erior) fasciculul medial al plexului bra"ial.
Ramurile colaterale #le ple*ului ,r#7i#l unt. ner(ul dor#l #l c#pulei) ner(ul tor#cic lun%) ner(ul
u,c#pul#r) ner(ul u,cl#(icul#r) ner(ul pector#l 'edi#l "i l#ter#l) ner(ul upr#c#pul#r "i ner(ul tor#codor#l-
Ramurile terminale #le ple*ului ,r#7i#l unt. ner(ul 'edi#n) c#re i# n#"tere prin < rădăcini 4un# din $#ciculul
'edi#l "i #lt# din $#ciculul l#ter#l5) ner(ul 'uculo3cut#n#t 4din $#ciculul l#ter#l5) ner(ul uln#r) ner(ul cut#n#t ,r#7i#l
'edi#l) ner(ul cut#n#t #nti,r#7i#l 'edi#l 4din $#ciculul 'edi#l5) ner(ul r#di#l "i #*il#r 4din $#ciculul poterior5-
1le*ul ,r#7i#l iner(e#&ă) prin r#'urile col#ter#le "i ter'in#le te%u'entul u'ărului "i #l 'e',rului uperior)
'u"c7ii centrurii c#pul#re "i #i e*tre'ităţii li,ere #l 'e',rului uperior-
Ner(ii intercot#li-
/@
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
8n re%iune# tor#c#lă) r#'urile #nterio#re #le ner(ilor pin#li nu formează plexuri- Sunt 9< perec7i de ner(i
tor#c#li) dintre c#re nu'#i 9> 4T<3T995 #lcătuiec ner(ii intercot#li) deo#rece T9 p#rticipă l# $or'#re# ple*ului ,r#7i#l)
i#r T9< l# $or'#re# ple*ului lo',#r- Ner(ii intercot#li $or'e#&ă r#'uri intercot#le "i r#'uri cut#n#te- Ei tră,#t
p#ţiile intercot#le 'er%/nd !'preună cu (#ele o'oni'e !n "#nţul cot#l- Iner(e#&ă 'u"c7ii peretelui tor#cic "i #l
6u'ătăţii uperio#re # peretelui #,do'in#l) c# "i piele# #celei#"i re%iuni prin r#'urile lor cut#n#te- 1entru #,do'en
'er% ulti'ii F ner(i intercot#li-
)lexul lombar.
Ete $or'#t din #n#to'o&ele r#'urilor #nterio#re #le T9< "i #le pri'ilor E ner(i lo',#ri 4L9) L<) L;) "i p#rţi#l LE5-
R#'urile ple*ului lo',#r unt ramuri colaterale 4ner(ul p#tr#tul lo',elor "i ner(ul po#5 "i terminale-
Ramurile colaterale $or'e#&ă.
3 nervul ilio"ipogastric prin r#'ur# 'ucu#ră iner(e#&ă 'u"c7ii l#ţi #i #,do'enului "i drepţi #,do'in#li+ o
#ltă r#'ură ete cut#n#tă "i iner(e#&ă piele# din re%iune# "oldurilor) din re%iune# pu,i#nă "i # crotului l# ,ăr,#t "i #
l#,iilor '#ri l# $e'eie+
+ nervul ilioing"inal iner(e#&ă piele# cortului l# ,ăr,#t #u # l#,iilor '#ri l# $e'ei+
+ nervul femurocutanat lateral iner(e#&ă piele# re%iunii $eiere "i piele# re%iunii l#ter#le # co#pei+
+ nervul genitofemural iner(e#&ă piele# $eţei 'edi#le # co#pei "i piele# crotului #u # l#,iilor '#ri-
Ramurile terminale $or'e#&ă.
+ nervul obturator c#re #re o r#'ură #nterio#ră "i #lt# poterio#ră+ ramura anterioară iner(e#&ă 'u"c7iul
o,tur#tor e*tern) 'u"c7iul pectineu) 'u"c7ii #dductor lun% "i curt) precu' "i piele# din re%iune# %enunc7iului "i # $eţei
'edi#le # co#pei+ ramura posterioară iner(e#&ă 'u"c7iul #dductor '#re "i #rticul#ţi# co*o$e'ur#lă-
+ nervul femural ete cel '#i (olu'ino ner( #l ple*ului lo',#r+ !n c#(it#te# pel(i#nă dă r#'uri pentru
'u"c7iul po# ili#c) 'u"c7iul pectineu "i $or'e#&ă r#'uri pentru 'u"c7ii din lo6# #ntero3'edi#lă # co#pei) c# "i
piele# #cetei re%iuni-
)lexul sacral.
Re&ultă din #n#to'o&ele r#'urilor #nterio#re #le trunc7iului lo',o#cr#l 4#n#to'o&ă LE3p#rţi#l L=5 "i #le
pri'ilor ; ner(i #cr#ţi 4S9) S<) S;5- Ete cel '#i (olu'ino ple* "i e #$lă itu#t !n ,#&in- Are $or'# unui triun%7i # cărui
,#&e corepunde %ăurilor #cr#le #nterio#re) i#r (/r$ul itu#t !n co,itur# ci#tică 4inci&ur# ic7i#tică5 # oului co*#l-
R#'urile ple*ului #cr#l unt. ner(ul $eier uperior) ner(ul $eier in$erior) ner(ul cut#n#t $e'ur#l poterior
4micul sciatic5) ner(ul ridicătorului #n#l) ner(ul o,tur#torului) %e'enului uperior "i in$erior) pir#'id#lului "i nervul
isc"iatic (marele sciatic)) cel '#i (olu'ino ner( din or%#ni'-
R#'urile ter'in#le #le '#relui ci#tic unt. ner(ul peronier co'un "i ner(ul ti,i#l-
@ervul peronier comun dă ner(ul cut#n#t ur#l l#ter#l 4c# r#'ură col#ter#lă5 "i c# r#'uri ter'in#le ner(ul
peronier uper$ici#l 4ner(ul 'uculo3cut#n#t5 "i ner(ul peronier pro$und 4ner(ul ti,i#l #nterior5-
@ervul tibial dă ner(ul cut#n#t ur#l 'edi#l 4nervul safen extern5 c# r#'uri col#ter#le 'ucul#re "i c# r#'uri
ter'in#le ner(ul pl#nt#r 'edi#l "i ner(ul pl#nt#r l#ter#l-
Ner(ul '#rele ci#tic pro(ine deci din to#te co'ponentele ple*ului #cr#l "i părăe"te ,#&inul prin %#ur#
ic7i#tică) iner(/nd te%u'entul re%iunii $eiere 4neiner(#t de ple*ul lo',#r5 "i 'u"c7ii din %rupul poterior #l co#pei)
precu' "i 'u"c7ii %#',ei "i #i piciorului 4'u"c7iul ,icep $e'ur#l) 'u"c7iul e'itendino) e'i'e',r#no "i
#ductorul '#re5-
)lexul ruşinos.
Re&ultă din #n#to'o&ele r#'urilor #nterio#re #le celui de3#l p#trule# ner( #cr#l 4SE5+ el ete o #ne*ă #
ple*ului #cr#l cu c#re e le#%ă printr3o r#'ură # ner(ului S;) i#r cu ple*ul ur'ător) cocci%i#n prin unire# unei r#'uri #
ner(ului SE) cu o r#'ură # ner(ului S=-
Acet ple* conţine !ntre% p#r#i'p#ticul pel(i#n) #(/nd r#'uri 'ucul#re "i (icer#le 4'otorii "i en&iti(e5-
)rin ramurile musculare iner(e#&ă 'u"c7ii ridicători #n#li "i ic7iococci%i#nul-
)rin ramurile viscerale $or'e#&ă ner(ii rect#li in$eriori 4ner(i 7e'oroid#li in$eriori5) ner(ii perine#li) ner(ii
crot#li poteriori) ner(ii l#,i#li poteriori) ner(ul dor#l #l peniului "i ner(ul dor#l #l clitoriului-
)lexul coccgian.
I# n#"tere din #n#to'o&ele r#'urilor #nterio#re #le lui S= cu ner(ul cocci%i#- Ramurile cutanate iner(e#&ă
'u"c7iul ic7iococci%i#n "i piele# cuprină !ntre (/r$ul cocciului "i ori$iciul #n#l- Ramurile viscerale intră !n #lcătuire#
ple*ului 7ipo%#tric-
,.1.4. Sistemul nervos vegetativ.
Site'ul ner(o (e%et#ti( 4SN25 inte%re#&ă "i coordone#&ă) !n tr/nă le%ătură cu SNC) $uncţiile (icer#le- El
ete #lcătuit din centrii ner(o"i (e%et#ti(i cu rol de inte%r#re) din căi ner(o#e #$erente c#re conduc 'e#6ele pre centrii
ner(o"i "i din căile e$erente c#re tr#n'it or%#nelor e$ecto#re) co'en&ile centrilor-
8n c#drul SN2 e ditin% o p#rte i'p#tică "i #lt# p#r#i'p#tică cu #cţiune #nt#%onită l# ni(elul or%#nelor
e$ecto#re) !n enul că #colo unde i'p#ticul ete e*cit#t) p#r#i'#ticul ete in7i,itor "i in(er- B#&# tructur#lă "i
$uncţion#lă # SN2 o contituie #rcurile re$le*e (e%et#ti(e-
-. ,alea aferentă.
46
ANATOMIE II
1entru (icerele pel(ine colonul t/n% o p#rte din or%#nele retro3peritone#le "i din 'edi#tinul poterior) c# "i
pentru interceptorii din 'u"c7i) protoneuronul receptor ete repre&ent#t de neuronul peudounipol#r itu#t l#ni(elul
%en%lionului pin#l- Se '#i %ăec !nă neuroni receptori l# ni(elul l#nţului i'p#tic) # ple*urilor pre(erte,r#le "i c7i#r
intr#'ur#li-
Ce# '#i '#re p#rte # (icerelor tor#cice) # celor #,do'in#le inclu&/nd tu,ul di%eti( p/nă l# un%7iul plenic)
c# "i # &onelor re$le*o%ene (#cul#re #u eni,ilit#te# recepţion#tă de ner(ul (#%- 1rotoneuronul ete itu#t !n
%#n%lionul nodo) i#r #*onul lui e duce nucleul tr#ctului olit#r- De l# inuul c#rotidi#n) e*cit#ţiile unt culee de
neuroni din %#n%lionul e*tr#cr#ni#n #l %loo$#rin%i#nului "i condue tot l# nucleul tr#ctului olit#r-
;. ,entrii vegetativi.
8n ordine# #p#riţiei lor $ilo%enetice e ditin% centrii ner(o"i in$eriori !n trunc7i "i 'ădu(ă) centrii upr#et#6#ţi
u,cortic#li !n 7ipot#l#'u "i centrii (e%et#ti(i cortic#li-
+ ,entrii vegetativi inferiori e nu'ec "i centrii pre%#n%lion#ri- De l# ei ple#că pre peri$erie c#le# e$erentă- Se
ditin% centrii p#r#i'p#tici !n trunc7iul cere,r#l "i !n 'ădu(# #cr#tă "i centrii i'p#tici !n 'ădu(# tor#colo',#ră-
+ ,entrii vegetativi subcorticali unt itu#ţi !n 7ipot#l#'u- Cei p#r#i'p#tici l# ni(elul re%iunii lui #ntero3
l#ter#le) i#r cei i'p#tici !n p#rte# poterio#ră- Dipot#l#'uul ete princip#lul centru u,cortic#l de re%l#re # #cti(ităţii
i'p#ticului "i p#r#i'p#ticului- El ete in$or'#t de l# centrii in$eriori prin căi #cendente nepeci$ice) 'ultineuron#le)
i#r in$luenţ# lui e e*ercită prin căile decendente c# $#ciculul dor#l Sc7Pt& "i prin u,t#nţ# reticul#tă- 1roiecte#&ă
in$or'#ţiile directe pe co#rţ# cere,r#lă #u prin inter'ediul nucleilor rotr#li t#l#'ici "i ete control#t de corte*ul
cere,r#l prin căi decendente cortico7ipot#l#'ice-
+ ,entrii vegetativi corticali #u $ot 'enţion#ţi '#i u- Se decriu cu $uncţii (icer#le c/'purile cortic#le 9;)
9E) <E) <=) ;<) de pe $eţele or,it#lă "i 'edi#lă #le lo,ului $ront#l c# "i cornul lui A''on- Ată&i e crede că !n co#rţ#
cere,r#lă e*ită centrii !n r#port cu iner(#ţi# i'p#tică "i p#r#i'p#tică-
,. ,alea eferentă.
C#le# e$erentă # re$le*ului (e%et#ti( pre deoe,ire de ce# # re$le*ului o'#tic ete $or'#tă din < neuroni. unul
itu#t !n centrul (e%et#ti( pre%#n%lion#r din 'ădu(ă #u trun%7iul cere,r#l) # cărui prelun%ire $or'e#&ă $i,r#
pre%#n%lion#ră c#re $#ce in#pă cu #l doile# neuron nu'it neuron pot%#n%lion#r) itu#t !ntr3un %#n%lion peri$eric-
Fi,r# pot%#n%lion#ră 'er%e l# or%#nul e$ector pe c#le# ner(ilor o'#tici) prin ner(ii (e%et#ti(i proprii #u pe
c#le# (#elor #n%uine cu ple*uri peri(#cul#re- Neuronii pot%#n%lion#ri i'p#tici unt #"e&#ţi !n #propiere#
ner(r#*ului) !n l#nţul l#tero3(erte,r#l #u !ntr3un ple* pre(erte,r#l) pe c/nd cei p#r#i'#tici e #$lă cel '#i $rec(ent !n
i'edi#t# #propiere #u c7i#r !n peretele (icerului repecti( 4intr#'ur#li5-
,.1.4.1. Sistemul nervos simpatic.
Centrii pre%#n%lion#ri i'p#tici e !ntind !ntre 'ielo'erele C?3L<) l# ni(elul cornului l#ter#l) unde $or'e#&ă
nucelul inter'edio3l#ter#l- 8ncep/nd cu centrul ciliopin#l de l# C?3L<) c#re produce iriodil#t#ţie e !n"iră toţi centrii
i'p#tici !n ucceiune# lor $ire#că) ter'in/ndu3e cu centrul (e&icopin#l l# L9 "i #no3r#ect#l l# L<-
Fi,r# pre%#n%lion#ră 'er%e prin cornul #nterior) rădăcin# #nterio#ră # ner(ului pin#l) ner(ul pin#l) r#'ur#
co'unic#ntă #l,ă "i #6un%e l# l#nţul %#n%lion#r l#tero3(erte,r#l- D#că $i,r# e ditri,uie l# (icerele upr#di#$r#%'#tice
#u l# p#rte# o'#tică) $#ce in#pă !n l#nţul i'p#tic- D#că ete pentru (icerele u,di#$r#%'#tice trece $ără oprire !n
ner(ii pl#7nici #,do'in#li "i pel(ini către ple*urile pre(erte,r#le-
Ner(ul pot%#n%lion#r ete itu#t #"# cu' e po#te deduce după co'port#re# $i,rei pre%#n%lion#re $ie !n l#nţul
l#tero3(erte,r#l i'p#tic) $ie !n ple*urile pre(erte,r#le-
Fi,r# pot%#n%lion#ră e co'portă di$erit după or%#nul e$ector l# c#re e ditri,uie- Cele pentru p#rte#
o'#tică 'er% prin r#'ur# co'unic#ntă cenu"ie !n#poi l# ner(ul pin#l "i cu r#'i$ic#ţiile #cetui# e ditri,uie l#
peri$erie-
1entru (icerele upr#di#$r#%'#tice părăec l#nţul i'p#tic c# ner(ii (e%et#ti(i prorpii 4e*- ner(ii c#rdi#ci5
#u c# ple*uri peri(#cul#re 4ple*ul u,cl#(icul#r) ple* (erte,r#l) c#rotidi#n etc-5- Dei%ur că l# (icerele corpului (#
#6un%e c# ple*uri peri(#cul#re cu r#'urile c#rotidelor- 1entru (icerele u,di#$r#%'#tice ple#că de l# ple*urile
pre(erte,r#le celi#c "i 7ipo%#tric c# ple*uri peri(#cul#re "i cu #rterele c#re iri%ă (icerul repecti( #6un% l# detin#ţie-
-. 5anţul simpatic.
L#nţul %#n%lion#r i'p#tic l#tero3(erte,r#l ete #lcătuit din <<3<; %#n%lioni #lun%iţi) uniţi prin cordo#ne de
u,t#nţă #l,ă c# un "ir#%- 8n %#n%lioni e %ăec neuroni pot%#n%lion#ri pentru p#rte# o'#tică "i (icerele
upr#di#$r#%'#tice c# "i neuronii receptori-
A$erenţele lui unt repre&ent#te de $i,rele en&iti(e de l# (icere "i de r#'uri co'unic#nte #l,e- E$erenţele
ple#că prin r#'ul co'unic#nt cenu"iu "i prin ner(ii pl#n7nici- Din punct de (edere $uncţion#l i e decriu '#i 'ulte
porţiuni.
+partea cervicală #lcătuită din ; %#n%lioni) uperior) 'i6lociu "i in$erior- Fi,rele lor e$erente e ditri,uie l#
(icerele c#pului) %/tului "i #le 'edi#tinului #nterior- Ulti'ile re#li&e#&ă un ple* c#rdi#c l# c#re e #d#u%ă "i o
co'ponentă p#r#i'#tică (#%#lă-
+partea toracică ete #lcătuită din 9>399 %#n%lioni- 1ri'ii = %#n%lioni tor#cici tri'it e$erenţe l# (icerele
tor#cice din 'edi#tinul poterior $or'/nd ple*urile pul'on#r) eo$#%i#n "i #ortic- Ulti'ii F d#u $i,re #,do'in#le u,
$or'# ner(ului '#re "i 'ic pl#n7nic #,do'in#l ce 'er% pre ple*ul celi#c-
41
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
+partea lombară ete $or'#tă din ;3E %#n%lioni #le căror e$erenţe 'er% l# ple*ul #ortic "i #poi cu r#'urile
#ortei #6un% c# ple*urile peri(#cul#re l# (icere-
+partea pelvină ete $or'#tă din ;3E %#n%lioni- Ner(ii pl#n7nici #cr#li) 'er% !n ple*ul 7ipo%#tric "i de #ici
cu (#ele l#peri$erie-
;. )lexurile prevertebrale.
L# ni(elul #ortei #,do'in#le e decrie !n p#rte# uperio#ră ple*ul celi#c) i#r in$erior "i !n continu#re# lui
ple*ul 7ipo%#tric-
)lexul celiac ete #lcătuit din %#n%lionii celi#ci) 'e&enteric uperior) #ortico3ren#li "i 'e&enteric in$erior le%#ţi
!ntre ei prin cordo#ne ner(o#e- Sunt $or'#ţi din neuronii pot%#n%lion#ri i'p#tici "i din neuronii receptori- A$erenţele
unt repre&ent#te de $i,rele pre%#n%lion#re din '#rele "i 'icul ner( pl#n7nic #,do'in#l) de $i,re en&iti(e) d#r "i din
$i,re pre%#n%lion#re p#r#i'p#tice (#%#le ce trec $ără oprire pre # $#ce in#pă cu neuronul pot%#n%lion#r c#re ete
itu#t intr#'ur#l- E$erenţele 'er% c# ple*uri p#riet#le pre (icere $iind #lcătuite din $i,re i'p#tice pot%#n%lion#re "i
p#r#i'p#tice pre%#n%lion#re-
)lexul "ipogastric #re co'ponent# i'p#tică p#r#i'p#tică #duă de ner(ii pl#n7nici pel(ini 4erectori5- Si #ici
$i,rele p#r#i'p#tice trec prin ple* $ără oprire) i#r cele #le pl#n7nicilor i'p#tici #cr#li $#c in#pă cu neuronul
pot%#n%lion#r- C#le# pre (icere ete tot c# ple* i'tr#'ur#l-
,.1.4.,. Sistemul nervos parasimpatic.
După itu#ţi# neuronului pre%#n%lion#r e decrie un p#r#i'p#tic cr#ni#n "i #ltul #cr#t-
-. )arasimaticul cranian.
,entrii preganglionari unt repre&ent#ţi de nucleii din trunc7iul cere,r#l. nucleul #cceor #l ner(ului
oculo'otor 4Eddin%er3Qetp7#l5 din 'e&ence$#l) nucleii l#cri'#li "i #li(#tor uperior din te%'entul pontin) nucleul
#li(#tor in$erior "i nucleul dor#l #l (#%ului din ,ul,-
4ibrele preganglionare 'er% pe c#le# ner(ilor cr#nieni $or'/nd #"#3&iele c#,luri (e%et#ti(e- De e*e'plu de
l# nucleul Eddin%er3Qetp7#l 'er% pe c#le# oculo'otorului+ de l# nucelul #li(#tor uperior pre %l#ndele
u,'#ndi,ul#ră "i u,lin%u#lă pe c#le# ner(ului $#ci#l) co#rd# ti'p#nului "i #poi r#'ul '#ndi,ul#r #l tri%e'enului) i#r
de l# nucleul #li(#tor in$erior pe c#le# ner(ului %loo$#rin%i#n-
@ervii postganglionari unt itu#ţi !n ni"te %#n%lioni de l/n%ă ner(ul o$t#l'ic !n or,ită+ %#n%lionul
pteri%op#l#tin l/n%ă ner(ul '#*il#r "i %#n%lionul otic "i u,'#ndi,ul#r #lătur#ţi '#ndi,ul#rului-
4ibrele postganglionare 'er% $ie c# ner(i proprii) $ie u, $or'# unor $#cicule (e%et#ti(e pre or%#nele
e$ecto#re-
2#%ul #re o itu#ţie deoe,ită deo#rece $i,rele lui pre%#n%lion#re 'er% ă $#că in#pă cu neuronii
pot%#n%lion#ri itu#ţi !n i'edi#t# (ecinăt#te # (icerelor iner(#te de el #u c7i#r !n pereţii #cetor#-
;. )arasimpaticul sacrat #re centrii preganglionari !n nucleii 'icţiunii) erecţiei "i de$ec#ţiei din 'ădu(#
#cr#tă- 4ibrele preganglionare trec prin cornul #nterior) rădăcina anterioară$ nervii sacrali "i e deprind din #ce"ti#
din ur'ă du, nu'ele de ner(i errectori 4ner(ul pl#c7nici pel(ini5) c#re e duc l# ple*ul 7ipo%#tric- 8n continu#re l#
ple*uri peri(#cul#re 4perirect#le) peri(e&ic#le etc-5) !'preună cu fibrele postganglionare simpatice #6un% l# rect !n
(e&ică) (#ele peniene etc-
,.,. ANALIZATORII
An#li&#torii unt $or'#ţiuni #n#to'o3$uncţion#le prin c#re ite'ul ner(o recepţione#&ă in$or'#ţiile din
'ediul !ncon6urător #u din interiorul or%#ni'ului "i le inte%re#&ă !n centrii ner(o"i) tr#n$or'/ndu3le !n en&#ţii-
An#li&#torii repre&intă c#n#lele in$or'#ţion#le #le ite'ului ner(o "i #n#to'ic- Se co'pun din ; părţi.
+ segmentul periferic #u or%#nul de i'ţ propriu3&i) c#re recepţione#&ă ti'ulii+
+ segmentul intermediar cu rol de conducere # e*cit#ţiilor pre centrii ner(o"i+
+ segmentul central repre&ent#t de centrul ner(o cortic#l c#re inte%re#&ă in$or'#ţiile "i le tr#n$or'ă !n en&#ţii-
Segmentul periferic. Receptorii peri$erici percep ti'ulii $i&ici #u c7i'ici din 'ediul intern #u e*tern "i !i
tr#n$or'ă !n i'pul ner(o- După locul de unde prei#u in$or'#ţiile e ditin% trei c#te%orii de receptori. e*teroceptori)
proprioceptori "i interoceptori-
3 'xteroceptorii cule% ti'ulii din 'ediul e*tern "i e !'p#rt !n. exteroceptorii de contact 4receptorii cut#n#ţi t#ctili)
ter'ici) de preiune) durere) ol$#cti(i) %ut#ti(i5) exteroceptorii de la distanţă #u telereceptori 4receptorul (i&u#l "i
receptorul #cutic5-
3 )roprioceptorii #u receptorii pro$un&i #i #p#r#tului loco'otor) unt repre&ent#ţi de $uurile neuro'ucul#re)
corpuculii tendino"i Kol%ii) corpuculii 2#ter31#cini+ ei d#u in$or'#ţii pri(ind po&iţi# corpului #u # e%'entelor lui !n
rep#u "i !n 'i"c#re-
3 ?nteroceptorii 4(iceroceptori5 cule% ti'ulii de l# or%#nele interne 4(icere5 "i unt repre&ent#ţi de ter'in#ţii ner(o#e
intr#epiteli#le) din 'uco## or%#nelor c#(it#re) de ter'in#ţiile ner(o#e di$u&e din ero#e "i (#e #n%uine) de
corpuculii 2#ter31#cini din (icere) de corpuculii %enit#li din or%#nele %enit#le e*terne-
4,
ANATOMIE II
Segmentul intermediar (de conducere) ete $or'#t din căile ner(o#e prin c#re in$lu*ul ner(o ete tr#n'i l#
co#rţ# cere,r#lă- Căile #cendente unt directe "i indirecte- ,ăile de conducere directe) cu in#pe puţine) conduc r#pid
i'pulurile ce unt proiect#te pe o #rie cortic#lă peci$ică $iecărui #n#li&#tor- ,alea de conducere indirectă) utili&e#&ă
ite'ul reticul#t #cendent #cti(#tor) prin c#re i'pulurile ner(o#e unt condue lent "i proiect#te cortic#l) ţn 'od
di$u& "i nepeci$ic-
Segmentul central ete repre&ent#t de #ri# din co#rţ# cere,r#lă) l# c#re #6un%e c#le# de conducere "i l# ni(elu
cărei# e*cit#ţiile unt tr#n$or'#te !n en&#ţii con"tiente peci$ice- 8n 'i6locul e%'entului centr#l e*ită o &onă de
peci#li&#re '#*i'ă 4arie primară5+ le&#re# ei duce l# pierdere# i'ţului repecti(- Zon# din 6ur ete o &onă #oci#ti(ă
"i ete denu'ită #rie pi7o3en&ori#lă 4arie secundară5+ le&#re# ei duce l# pierdere# poi,ilităţii de #ociere # en&#ţiei)
cu in$or'#ţii de l# ceil#lţi #n#li&#tori- D#te recente #u t#,ilit că din centrii cortic#li #i #n#li&#torului prin ite'e de
$i,re cortico3$u%#le) po#te $i in$luenţ#tă direct #cti(it#te# celulelor recepto#re) 'odi$ic/nd pr#%ul de e*cit#,ilit#te #l
#cetor#-
,.,.1. Analizatorul cutanat.
Se%'entul peri$eric # #n#li&#torului cut#n#t ete itu#t !n piele-
,.,.1.1. (ielea.
1iele# ete !n(eli"ul e*tern l# or%#ni'ului) de n#tură con6uncti(o3epiteli#lă) c#re !l ep#ră de 'ediul e*tern "i
e continuă l# ni(elul ori$iciilor n#tur#le cu 'uco#ele- 1iele# ete un organ de protecţie $#ţă de #%enţii $i&ici) c7i'ici)
'icro,ieni+ organ de excreţie prin ecreţie udor#lă) eli'in/nd #pă) uree "i produ"i de c#t#,oli'+ organ de absorbţie #
unor u,t#nţe 'edic#'ento#e+ organ cu rol în termoreglare+ organ cu funcţii "emodinamice) depo&it/nd /n%e !n
reţe#u# c#pil#ră- 1e l/n%ă to#te #cete#) d#torită receptorilor pe c#re3i conţine) piele# #re un i'port#nt rol de or%#n de
i'ţ-
De l# upr#$#ţă pre pro$un&i'e) piele# ete #lcătuită din ; tr#turi. epider'ul) der'ul "i 7ipoder'ul 4ţeutul
u,cut#n#t5- 1iele# #re o du,lă ori%ine e',rion#ră pro(enită din ectoder' 4epider'ul5 "i din 'e&oder' 4der'ul "i
7ipoder'ul5- Supr#$#ţ# pielii l# o'ul #dult ete de cc#- 9)= '
<
) i#r %reut#te# cc#- 9? B%- Mo,ilit#te# pielii pe pl#nurile
u,i#cente ete '#i '#re pe $eţele de e*tenie #le #rticul#ţiilor 4cot) %enunc7i) p#rte# dor#lă # '/inii5 "i reduă #u
c7i#r #,entă pe $eţele de $le*iune 4plic# cotului) p#l'#) pl#nt# piciorului5-
'pidermul ete $or'#t dintr3un epiteliu pluritr#ti$ic#t p#(i'ento) c7er#tini&#t) #"e&#t pe o 'e',r#nă ,#&#lă-
8n p#rte# # pro$undă e #$lă pătur# %er'in#ti(ă 4contituită din tr#tul ,#&#l "i tr#tul pino5) i#r de#upr# ei pătur#
corno#ă 4ce curpinde tr#tul %l#nul#r) lucid "i tr#tul corno5 4$i%-;<5-
3 Stratul ba!al $or'#t dintr3un in%ur r/nd de celule pri'#tice) #"e&#te pe 'e',r#n# ,#&#lă c#re le dep#rte de der'-
3 Stratul spinos $or'#t din F3<> de r/nduri de celule poliedrice) le%#te !ntre ele) prin prelun%iri !n $or'ă de pini
4de'o&o'i5- 8n #',ele tr#turi e %ăec celule cu pi%'ent 'el#nic produ de melanocite) c#re unt loc#li&#te !n der'-
1i%'entul 'el#nic dă culo#re# '#i !nc7iă #u '#i dec7iă # pielii- Celulele din pătur# %er'in#ti(ă e di(id #cti()
#i%ur/nd re!nnoire# tr#turilor uper$ici#le #le epider'ului-
3 Stratul granular ete $or'#t din 93= r/nduri de celule #pl#ti&#te) c#re conţin %r#nul#ţii de Ber#tină !n citopl#'ă-
Nucleii e $r#%'ente#&ă deo#rece l# ni(elul #cetui tr#t celulele epider'ului !ncep ă 'o#ră-
3 Stratul lucid ete $or'#t din celule turtite) cu nucleul de%ener#t) cu citopl#'ă o'o%enă "i tr#np#rentă d#torită
eleiedinei) pe c#re o conţine "i c#re pro(ine din de%r#d#re# Ber#tinei-
3 Stratul cornos conţine celule $o#rte turtite) cu un !n(eli" de Ber#tină) o proteină ,o%#tă !n ul$) re&itentă "i el#tică+
#cet tr#t ete $o#rte %ro pe p#l'e "i pe pl#nt# piciorului- Celulele Ber#tini&#te unt celule 'o#rte) i#r le%ăturile dintre
ele lă,ec !ncet "i e decu#'e#&ă 4e deprind "i c#d5- 8n epider' nu pătrund (#e de /n%e) !n c7i', e %ăec
nu'ero#e ter'in#ţii ner(o#e li,ere-
6ermul 4corionul5 ete tr#tul de u, epider') '#i %ro dec/t #cet# "i $or'#t din ţeut con6uncti( den-
Der'ul ete #lcătuit dintr3un tr#t p#pil#r uper$ici#l "i un tr#t rticul#r pro$und-
3 Stratul papilar ridică pre epider' o erie de proe'inenţe conice) nu'ite papile dermice) cu #pect ondul#t pe
upr#$#ţ# de ecţiune- 1e upr#$#ţ# de%etelor) !n p#l'ă "i !n t#lp# piciorului p#pilele unt '#i proe'inente "i $or'e#&ă
ridicături cunocute u, nu'ele de crete p#pil#re) # căror !ntinpărire contituie #'prentele di%it#le- Str#tul p#pil#r ete
$or'#t din ţeut con6uncti( cu u,t#nţă $und#'ent#lă #,undentă) $i,ro,l#"ti) 'el#no,l#"ti) $i,re el#tice "i de
reticulină) c#pil#re "i $i,re ner(o#e-
3 Stratul reticular continuă tr#tul precedent) c#re ete '#i ,o%#t !n $#cicule de $i,re col#%ene "i l#'e el#tice) c#re d#u
re&itenţă pielii- Conţine de #e'ene# c#pil#re #n%uine "i li'$#tice) $i,re ner(o#e-
8n der' unt %l#nde e,#cee) c#n#lele de e*creţie #le %l#ndelor udorip#re) p#rte# uper$ici#lă # $oliculilor
pilo"i) reţe#u# (#cul#ră # der'ului "i nu'ero"i receptori ner(o"i-
Gipodermul 4stratul subcutanat5 ete $or'#t din ţeut con6uncti( l#*) ,o%#t !n celule #dipo#e) %rup#te !n
lobuli adipoşi 4paniculi adipoşi5 printre c#re e %ăec $i,re con6uncti(e- 8n tr#tul u,cut#n#t e #$lă %lo'erulul
%l#ndelor udorip#re) p#rte# pro$undă # $oliculilor pilo"i) reţe#u# (#cul#ră u,cut#n#tă) ner(ii u,cut#n#ţi) receptorii
ner(o"i 4corpuculii 2#ter31#cini) Ru$$ini) Kol%i3M#&&oni5-
4/
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
Ane*ele pielii unt cornoase 4$irele de păr "i un%7iile5 "i glandulare 4%l#ndele udorip#re) e,#cee) %l#ndele
'#'#re5-
,.,.1.,. 4eceptorii cutanaţi.
Receptorii cut#n#ţi 4t#ctili) der'ici) durero"i "i de preiune5 unt e*teroceptori de cont#ct itu#ţi l# ni(elul
pielii- Din punct de (edere tructur#l receptorii cut#n#ţi unt de < tipuri. ter'in#ţii ner(o#e li,ere "i receptorii
inc#pul#ţi 4$i%- ;;5-
3erminaţii nervoase libere unt #r,ori&#ţii dendtritice #le neuronilor en&iti(i din %#n%lionii pin#li) ditri,uite
printre celulele păturii %e'in#ti(e # epider'ului- L# o' #u $ot decrie două (#rietăţi 'or$olo%ice de ter'in#ţii
ner(o#e intr#epider'ice.
3 reţeaua intraepidermică e $or'#tă din $i,re #'ielinice itu#te !n pro$un&i'e# epider'ului din c#re e deprind
e*p#niuni ner(o#e ce e ter'ină l# upr#$#ţ# celulelor u, $or'ă de ,utoni ce recepţione#&ă e*cit#ţiile durero#e+
3 expansiunile iederiforme 4discurile tactile (er*el5 $#c trecere# către receptorii inc#pul#ţi "i unt repre&ent#te prin
$i,re 'ielinice pro(enite din ple*ul ner(o din der') c#re e ter'ină u, $or'# unui dic neuro$i,ril#r conc#( !n c#re
ete #"e&#tă o celulă epiteli#lă 'odi$ic#tă+ recepţione#&ă ti'ulii t#ctili-
Receptorii incapsulaţi unt e*p#niuni ner(o#e !n c#re ter'in#ţiile en&iti(e unt i&ol#te !n interiorul unei
c#pule con6uncti(e) #n#',lul nu'indu3e corpuscul sen!itiv- C#pul# ete $or'#tă din '#i 'ulte l#'ele concentrice)
i#r porţiune# #*i#lă ete repre&ent#tă de un# #u '#i 'ulte $i,re ner(o#e #'ielinice-
+ ,orpusculii (eissner unt itu#ţi !n p#pilele der'ice) '#i nu'ero"i l# ni(elul p#l'ei "i pl#ntei piciorului- Au $or'ă
o(oidă "i o lun%i'e de cc#- 9>>µ 4'icroni5+ recepţione#&ă e*cit#ţiile de preiune "i t#ctile-
+ ,orpusculii <rausse unt itu#ţi l# ni(elul p#pilelor der'ice) #u $or'ă $eroid#lă) !n interiorul lor $i,r# ner(o#ă ete
,o%#t r#'i$ic#tă re#li&/nd #pect de reţe#- Recepţione#&ă ti'ulii ter'ici reci-
+ ,orpusculii Ruffini unt loc#li&#ţi !n der'ul pro$und "i !n 7ipoder') $i,r# ner(o#ă) cu r#'i$ic#ţii $ine ete cuprină
!ntr3o tro'ă con6ucti(ă #coperită l# e*terior de o c#pulă u,ţire din l#'ele concentrice- Recepţione#&ă ti'ulii ter'ici
c#l&i) d#r "i tr#cţiunile "i de$or'ările c#re e e*ercită #upr# $i,relor con6uncti(e din tr#turile pro$unde #le der'ului-
+ ,orpusculii 1ater+)acini unt corpuculi l#'el#ri) de $or'ă o(oid#lă) cu lun%i'e# de 93= ''-) (i&i,ili "i cu oc7iul
li,er- Recepţione#&ă ti'ulii d#ţi de preiune# "i tr#cţiune# pielii "i unt $o#rte nu'ero"i l# ni(elul pulpei de%etelor-
Sunt $or'#ţi din 'ultiple l#'e concentrice !n #*ul lun% urc/nd $i,r# ner(o#ă-
+ ,orpusculii 8olgi+(a!!oni #u o tructură #e'ănăto#re celor precedenţi) d#r unt '#i 'ici) loc#li&#ţi !n 7ipoder'ul
pulpei de%etelor- Recepţione#&ă ti'ulii d#ţi de preiuni '#i 'ici dec/t corpuculii 2#ter31#cini-
Segmentul de conducere- Seni,ilit#te# t#ctilă protop#tică) %roieră e tr#n'ite prin $#ciculele pinot#l#'ice
#nterio#re) i#r ce# t#ctilă epicritică) pe c#le# $#ciculelor Koll "i Burd#c7- Seni,ilit#te# durero#ă ete conduă pe c#le#
$#ciculuui pinot#l#'ic l#ter#l- To#te #cet căi de conducere după !ncruci"#re #6un% l# t#l#'u) unde ete #l treile#
neuron-
Segmentul central ete itu#t !n #ri# en&iti(ă pri'#ră) din lo,ul p#riet#l) de p#rte# opuă celei recepto#re-
,.,.,. Analizatorul 9inestezic.
Segmentul periferic e repre&ent#t de proprioreceptori itu#ţi !n 'u"c7i) tendo#ne) c#pule #rticul#re "i periot-
Receptorii Binete&ici din c#pule #rticul#re) tendo#ne) periot "i #rticul#ţii unt corpusculii 1ater+)acini) identici cu cei
din piele+ unt eni,ili l# 'i"cări "i 'odi$icări de preiune-
+,orpusculii Ruffini unt itu#ţi !n tr#tul uper$ici#l #l c#pulei #rticul#re "i recepţione#&ă in$or'#ţii !n le%ătură cu
po&iţi# "i 'i"cările din #rticul#ţii-
+3erminaţiile nervoase libere e r#'i$ică !n to#tă %roi'e# c#pulei #rticul#re "i tr#n'it eni,ilit#te# durero#ă
#rticul#ră c#u&#tă de #'plitudine# e*cei(ă # 'i"cării-
+,orpusculii neuro+tendinoşi 8olgi unt itu#ţi l# li'it# dintre corpul 'u"c7iului "i tendon- Sunt $or'#ţi dintr3o reţe#
de $i,re ner(o#e ter'in#te u, $or'ă de ,utoni) printre $#ciculele tendino#e- L# e*terior $#ciculele unt !ncon6ur#te
de o c#pulă u,ţire con6uncti(ă- 8n corpucul pătrund 93; $i,re 'ielinice) c#re l# intr#re !"i pierd te#c# de 'ielină 4$i%-
;E5- Ter'in#ţiile ner(o#e unt e*cit#te de !ntindere# puternică # tendonului !n ti'pul contr#cţiei 'ucul#re-
+ 4usurile neuro+musculare unt $or'#te din =39> $i,re 'ucul#re 'odi$ic#te nu'ite fibre intrafusale) !n(elite !ntr3o
c#pulă con6uncti(ă- Fi,rele 'ucul#re intr#$u#le unt de < tipuri. fibre cu sac nuclear) lun%i) %ro#e cu o p#rte
centr#lă) dil#t#tă) $ără tri#ţii) ce conţin E>3=> nuclei "i fibre cu lanţ nuclear) u,ţiri "i curte cu nucleii #"e&#ţi !n "ir pe
to#tă lun%i'e# lor- C#petele $uului neuro3'ucul#r) c#re conţin $i,re e*tr#$u#le contr#ctile) pri'ec ter'in#ţii
ner(o#e 'otorii-
Fuurile #u iner(#ţie en&iti(ă "i 'otorie-
?nervaţia sen!itivă ete #i%ur#tă de dentritele neuronilor en&iti(i din %#n%lionul pin#l- Unele dintre ele e
nu'ec anulospirale "i e rule#&ă !n 6urul ecu#torului $i,relor cu #c nucle#r) #lte ter'in#ţii ner(o#e H!n ,uc7etH e
ter'ină pe ecu#torul cu l#nţ nucle#r 4$i%- ;=5-
?nervaţia motorie ete #i%ur#tă de #*onii 'otoneuronilor γ 4%#'#5 din cornul #nterior #l 'ădu(ei- E*cit#re#
neuronului γ ) #cti(e#&ă &onele pol#re #le $i,relor intr#$u#le) c#re prin contr#cţie e*cită receptorul itu#t !n &on#
ecu#tori#lă-
44
ANATOMIE II
Segmentul de conducere. I'pulurile #$erente de l# proprioceptori unt condue pe < căi.
+pentru sensibilitatea *ineste!ică 4i'ţul po&iţiei "i #l 'i"cării !n p#ţiu5) prin $#ciculele pino,ul,#re 4eni,ilit#te#
propriocepti(ă con"tientă5+ e*cit#ţiile unt colect#te de l# corpuculii Kol%i) Ru$$ini) 1#cini "i ter'in#ţiile ner(o#e
li,ere+
+pentru sensibilitatea proprioceptivă de control a mişcării 4i'ţul tonuului 'ucul#r5) prin $#ciculele
pinocere,elo#e (entr#le "i dor#le 4eni,ilit#te# propriocepti(ă incon"tientă5+ receptorii #cetei căi unt $uurile
neuro3'ucul#re+
,.,./. Analizatorul olfactiv.
Segmentul periferic ete itu#t !n 'uco## ol$#cti(ă ce #coperă l#'# ciuruită # et'oidului) $#ţ# 'edi#l #
cornetului n#&#l uperior "i o 'ică p#rte din eptul n#&#l- Epiteliul 'uco#ei ol$#ci(e ete $or'#t din celule de uţinere)
celule ner(o#e en&iti(e ,ipol#re "i celule ,#&#le- Celulele ,ipol#re #u rol de receptor unt $ui$or'e) i#r dendrit# lor e
ter'ină l# upr#$#ţ# 'uco#ei cu un ,uton ol$#cti( de l# c#re ple#că =3F cili ol$#cti(i- 8n corionul 'uco#ei unt %l#nde
ero#e c#re 'enţin u'edă 'uco##-
Segmentul de conducere. A*onii celulelor ol$#cti(e tră,#t l#'# ciuruită e !n'ănunc7e#&ă "i $or'e#&ă BH+/H
nervi olfactivi) ce $#c in#pă cu deutoneuronul căilor ol$#cti(e repre&ent#t de celulele mitrale multipolare din ,ul,ul
ol$#cti(- A*onii #cetor neuroni 'itr#li $or'e#&ă tractul olfactiv) c#re e ter'ină prin trigonul olfactiv) de l# c#re ple#că
tri# ol$#cti(ă 'edi#lă) l#ter#lă ce deli'ite#&ă u,t#nţ# per$or#tă #nterio#ră- C#le# ol$#cti(ă nu #re le%ături directe cu
t#l#'uul-
Segmentul central. Centrii pri'#ri unde #6un% $i,rele deutoneuronilot unt $or'#ţi de tri%onul ol$#cti()
u,t#nţ# per$or#tă #nterio#ră "i nucleii ept#li- Ace"ti centri #u le%ătură cu centrii ol$#cti(i ecund#ri) din 7ipoc#'p
4lo,ul te'por#l5 "i nucleul #'i%d#li#n-
,.,.4. Analizatorul gustativ.
Segmentul periferic. Receptorii #n#li&#torului %ut#ti( unt repre&ent#ţi de mugurii gustativi itu#ţi !n 'uco##
lin%u#lă 4p#pilele c#lici$or'e) $un%i$or'e "i $oli#te5- Mu%urii %ut#ti(i e pre&intă c# $or'#ţiuni o(oide $or'#te de
celeule de uţinere) !ntre c#re e %ăec =3<> de celule en&ori#le) ce #u l# polul #pic#l c/te ;3F cili) c#re pătrund !n
ori$iciul de l# upr#$#ţă nu'it porul %ut#ti( #l 'u%urului+ cilii (in !n #t$el !n cont#ct cu u,t#nţele #pide di&ol(#te-
L# polul ,#&#l celulele %ut#ti(e (in !n cont#ct cu ter'in#ţiile ner(o#e en&iti(e #le ner(ilor $#ci#l) %loo$#rin%i#n "i
(#%-
Segmentul intermediar. 1ri'ul neuron e #$lă itu#t !n %#n%lionii de pe tr#iectul ner(ului 2II 4%#n%lion
%enicul#t5) IL 4%#n%lion e*tr#cr#ni#n5 "i L 4%#n%lion ple*i$or' #l (#%ului5- A*onii protoneuronilor #6un% l# nucleul
olit#r din ,ul,) unde $#c in#pă cu deutoneuronii) i#r #l treile# neuron ete !n t#l#'u-
Segmentul central e %ăe"te !n #ri# E; din lo,ul p#riet#l din porţiune# in$erio#ră # %iruului potcentr#l-
,.,.5. Analizatorul vizual.
Segmentul periferic #l #n#li&#torului (i&u#l ete #lcătuit din %lo,ul ocul#r "i or%#nele #ne*e #le #cetui#-
,.,.5.1. +loul ocular.
Ete #lcătuit dintr3un perete $or'#t din ; tunici concentrice "i o c#(it#te !n c#re e #$lă 'ediile re$rin%ente
4tr#np#rente5 #le oc7iului 4$i%- ;F5-
3unica externă ete $i,ro#ă "i $or'#tă din < porţiuni ine%#le. poterior e #$lă sclerotica ete op#că "i '#i
'#re c# !ntindere "i #nterior corneea) reduă c# upr#$#ţă "i tr#np#rentă- Sclerotic# ete 'e',r#n# #l,ă3ide$ie) dură)
c#re pre&intă !n p#rte# potero3'edi#nă lama ciuruită) o &onă per$or#tă prin c#re trec $i,rele ner(ului optic- Cornee#
ete o 'e',r#nă con6uncti(ă tr#np#rentă) c#re nu #re (#e de ăn%e) d#r conţine $i,re ner(o#e #'ielinice- 8ntre
clerotică "i cornee) e #$lă "#nţul clerocornee#n) !n pro$un&i'e# cărui# e #$lă c#n#lul Sc7le'') prin c#re trece
u'o#re# #po#ă pre ite'ul (eno-
3unica medie #u vasculară ete ,o%#tă !n celule pi%'ent#re "i (#e de /n%e) cuprinde ; părţi. coroid#) corpul
cili#r "i iriul-
+ ,oroida ete o 'e',r#nă #,undent (#cul#ri&#tă "i #re un rol i'port#nt !n nutriţi# %lo,ilor ocul#ri- Coroid# căptu"e"te
clerotic# "i prin celule pi%'ent#re pe c#re le conţine contri,uie l# $or'#re# c#'erei o,cure- 1oterior) coroid#
pre&intă un ori$iciu cu di#'etrul de 9)= '') prin c#re iee ner(ul optic+ el corepunde l#'ei ciuruitei # clerei-
3 ,orpul ciliar continuă #nterior coroid# "i ete o $or'#ţiune con6uncti(o3(#cul#ră+ !n tructur# # intră proceele
cili#re "i 'u"c7ii cili#ri- )rocesele ciliare unt #lcătuite din cute (#cul#re !n nu'ăr de F>3?>) printre c#re e %ăe"te
ţeut el#tic+ ele ecretă u'o#re# #po#ă-
3 (uşc"ii ciliari unt #lcătuite din $i,re 'ucul#re netede dipue lon%itudin#l) circul#r "i r#di#l) ce #cţione#&ă #upr#
crit#linului prin inter'ediul ligamentului suspensor 4Cinn5) c#re e !ntinde de l# corpul cili#r l# crit#lin-
+ ?risul repre&intă p#rte# #nterio#ră # tunicii 'i6locii "i #re $or'# unui dic) !n centrul cărui# e #$lă ori$iciul nu'it
pupilă- Mu"c7ii iriului unt #lcătuiţi din $i,re 'ucul#re netede) circul#re "i r#di#le) cu rol !n 'ic"or#re# #u 'ărire#
45
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
di#'etrului pupilei- 8n iri e %ăec celule con6uncti(e ce conţin pi%'ent c#re dă culo#re# oc7iului. un nu'ăr '#re de
celule pi%'ent#re re#li&e#&ă culo#re# ,rună) !n ti'p ce o c#ntit#te 'ică de pi%'ent deter'ină culo#re# #l,#tră-
3unica internă #u nervoasă ete repre&ent#tă de retină 4de ori%ine ner(o#ă5) repon#,ilă de recepţi# "i
tr#n$or'#re# ti'ulilor lu'ino"i !n in$lu* ner(o- Din punct de (edere $uncţion#l i e ditin% < re%iuni. retina oarbă
c#re (ine !n r#port cu corpul cili#r "i cu iriul "i nu conţine celule $otoeni,ile+ retina vi!uală itu#tă !n p#rte#
poterio#ră) ce pre&intă < re%iuni i'port#nte 4p#t# %#l,enă "i p#t# o#r,ă5-
)ata galbenă (macula luteea) itu#tă !n dreptul #*ului (i&u#l pre&intă !n centrul ău o co,itură de 9)= ''-
<
nu'ită
foveea centralis !n c#re e %ăec nu'#i celule cu conuri-
)ata oarbă 4papila optică5 itu#tă 'edi#l "i in$erior de p#t# %#l,enă) repre&intă locul de ie"ire # ner(ului optic din
%lo,ul ocul#r "i de intr#re # #rterelor+ #ici nu e*ită ele'ente $otoeni,ile-
Retina #re o tructură tr#ti$ic#tă d#torită #"e&ării !n l#nţ # neuronilor "i # le%ăturilor lor in#ptice- Se deoe,ec
9> tr#turi 4$i%- ;J5 !n c#re e %ăec ; $eluri de celule $uncţion#le) #$l#te !n rel#ţii in#ptice. celule fotoreceptoare cu
prelun%iri !n $or'ă de con "i celule cu prelun%ire !n $or'ă de ,#ton#") celule bipolare "i celule multipolare- 8n #$#r#
#cetor# e '#i %ăec celule de susţinere "i celule de asociaţie- 8ncep/nd de l# coroidă) cele '#i i'port#nte unt.
+stratul celulelor pigmentare #lcătuit dintr3un r/nd de celule !ncărc#te cu pi%'ent 'el#nic+ ele tri'it prelun%iri
citopl#'#tice ce e dipun !n 6urul cornurilor "i ,#ton#"elor) $or'/nd c#'ere o,cure+
+stratul celulelor vi!uale contituit din ele'ente $otorecepto#re 4celule cu ,#ton#"e "i celule cu conuri5-
,elulele cu bastonaşe unt celule ner(o#e 'odi$ic#te !n nu'ăr de 9<= 'ilio#ne- Sunt '#i nu'ero#e !n p#rte#
peri$erică # retinei) i#r !n p#t# %#l,enă nu'ărul lor ete 'ic) lipind !n $o(ee# centr#li- Celulele cu ,#ton#"e unt
#d#pt#te pentru (edere# nocturnă) l# lu'ină l#,ă- M#i 'ulte celule cu ,#ton#"e $#c in#pă cu o celulă ,ipol#ră "i '#i
'ulte celule ,ipol#re $#c in#pă cu o celulă 'ultipol#ră 4fenomenul de convergenţă a impulsurilor5 cee# ce e*plică
$#ptul că l# o celulă 'ultipol#ră corepund circ# <>> celule cu ,#ton#"e- Celulele cu ,#ton#"e conţin o u,t#nţă
$otoeni,ilă nu'ită rodopsină-
,elulele cu conuri "i ele unt celule ner(o#e 'odi$ic#te !n nu'ăr de J 'ilio#ne+ '#i nu'ero#e !n p#t#
%#l,enă) i#r !n $o(ee# centr#li unt nu'#i cele cu conuri- Fiec#re celulă cu conuri $#ce in#pă cu o in%ură celulă
,ipol#ră) i#r #ce#t# cu o in%ură celulă 'ultipol#ră+ #cete# per'it (edere# diurnă) color#tă) l# lu'ină intenă- Celulele
cu conuri conţin o u,t#nţă $otoeni,ilă nu'ită iodopsina-
+ stratul neuronilor bipolari$ $or'#t din celule ,ipol#re c#re repre&intă pri'ul neuron #l căii optice- Dendrtitele lor $#c
in#pă cu prelun%irile interne #le celulelor cu conuri "i ,#ton#"e- A*onii #cetor celule $#c in#pă cu dendritele
celulelor 'ultipol#re+
+ stratul neuronilor multipolari$ $or'#t din celule 'ultipol#re c#re repre&intă #l doile# neuron #l căii optice- Dendritele
lor $#c in#pă cu #*onii celulelor ,ipol#re) i#r #*onii lor $or'e#&ă $i,rele ner(ului optic-
(ediile refringente #u rolul de # re$r#ct# r#&ele de lu'ină) proiect/nd i'#%ine# pe retină- 8n #$#ră de cornee)
c#re $#ce p#rte din tunic# e*ternă # %lo,ilor ocul#ri) 'ediile tr#np#rente unt. u'o#re# #po#ă) crit#linul "i corpul
(itro-
>moarea apoasă ete un lic7id tr#np#rent) ecret#t de proceele cili#re c#re u'ple c#'er# #nterio#ră #
oc7iului !ntre crit#lin "i iri "i de #ici prin pupilă #6un%/nd !n p#ţiul dintre cornee "i iri-
,ristalinul ete or%#nul cel '#i i'port#nt #l #p#r#tului dioptric) el #re $or'# unei lentile ,icon(e*e #"e&#t !n
pl#n $ront#l) !ntre iri "i corpul (itro- L# e*terior ete #coperit de o 'e',r#nă u,ţire d#r re&itentă nu'ită capsula
cristalinului- M#r%inile c#pulei unt $i*#te prin inter'ediul li%#'entului upenor de proceele cili#re- Mu"c7iul cili#r
prin inter'ediul li%#'entului upenor) 'odi$ică cur,ur# crit#linului 4!n peci#l # $eţei #nterio#re5 inter(enind #t$el
!n #co'od#re# l# dit#nţă-
,orpul vitros ete o u,t#nţă %el#tino#ă) o'o%enă "i tr#np#rentă) ecret#tă tot de proceele cili#re- Ocupă
c#'er# poterio#ră # %lo,ilor ocul#ri dintre crit#lin "i retină- L# e*terior el pre&intă un tr#t den) u,ţire ce e nu'e"te
membrană "eloidă-
,.,.5.,. Anexele gloului ocular.
Se !'p#rt !n #ne*e de 'i"c#re "i #ne*e de protecţie-
-nexe de mişcare #i%ură 'i"c#re# %lo,ilor ocul#ri !n di$erite direcţii- Ele unt repre&ent#te de 'u"c7ii
e*trineci #i %lo,ilor ocul#ri c#re unt 'u"c7i tri#ţi 4pre deoe,ire de 'u"c7ii intrineci 4iriul "i corpul cili#r5 c#re
unt 'u"c7i nete&i5- Sunt E 'u"c7i drepţi "i < 'u"c7i o,lici-
(uşc"i drepţi (superiori$ inferiori$ externi şi interni5 #u $or'ă de trunc7i de con) cu ,#&# 4inerţi#5 pe
clerotică) !n#inte# &onei ecu#tori#le # %lo,ilor ocul#ri "i (/r$ul 4ori%ine#5 pe un inel tendino co'un 4tendonul Zinn5
$i*#t !n (ecinăt#te# ori$iciului optic din or,ită-
(uşc"i oblici superiori #u #cee#"i ori%ine cu 'u"c7ii drepţi) d#r trec '#i !nt/i printr3un inel $i,ro3c#rtil#%ino
itu#t !n un%7iul intern #l or,itei "i e ineră !n p#rte# l#tero3uperio#ră # cleroticii- (uşc"i oblici inferiori #u ori%ine#
pe oul l#cri'#l "i inerţi# pe p#rte# l#tero3in$erio#ră # cleroticii-
Mi"cările %lo,ilor ocul#ri unt con6u%#te prin #cţion#re# ,il#ter#lă # unui nu'ăr de 'u"c7i- Mi"c#re# de
l#ter#lit#te) dre#ptă #u t/n%ă) e e$ectue&ă prin contr#cţi# dreptului e*tern de l# un oc7i !'preună cu dreptul intern de
l# oc7iul opu- Mi"c#re# de con(er%enţă # oc7ilor e re#li&e#&ă prin contr#cţi# #',ilor 'u"c7i drepţi interni- Mi"c#re#
4<
ANATOMIE II
!n u e re#li&e#&ă prin contr#cţi# 'u"c7ilor drepţi uperiori "i # celor o,lici in$eriori) ,il#ter#l- Mi"c#re# !n 6o e
re#li&e#&ă prin contr#cţi# drepţilor in$eriori "i # o,licilor uperiori) ,il#ter#l-
Ner(ul III 4oculo'otor5 inere#&ă 'u"c7ii. 'u"c7ii drept uperior) drept in$erior) drept intern "i o,lic in$erior-
Ner(ul I2 4to7le#r5 iner(e#&ă 'u"c7iul o,lic uperior) i#r ner(ul 2I 4#,ducen5 iner(e#&ă 'u"c7iul drept e*tern-
-nexe de protecţie unt repre&ent#te de pr/ncene) pleo#pe) con6uncti(#) #p#r#tul l#cri'#l-
Spr#ncenele unt $or'#te din $ire de păr itu#te de#upr# or,itei) c#re !'piedică cur%ere# tr#npir#ţiei pe
%lo,ul ocul#r-
)leoapele unt două cute 4uperio#ră "i in$erio#ră5 'uculo3$i,ro#e #coperite de piele "i căptu"ite p# $#ţ#
internă de con6uncti(ă cu rolul de # prote6# cornee# tr#np#rentă- 1e '#r%inile pleo#pelor e %ăec genele ce reţin
p#rticulele de pr#$- 1leo#pele deli'ite#&ă dec7idere# p#lpe,r#lă "i conţin %l#nde e,#cee 'odi$ic#te 4(ebomius5
dipue l# ,#&# %enelor) %l#nde udorip#re 'odi$ic#te 4(oll5 "i %l#nde cili#re c#re e dec7id pe '#r%ine# li,eră #
pleo#pelor-
,on%unctiva ete o 'e',r#nă $ină) tr#np#rentă ce t#pete#&ă $#ţ# poterio#ră # pleo#pelor "i ce# #nterio#ră #
%lo,ilor ocul#ri) p/nă l# peri$eri# corneei) unde e continuă cu epiteliul #cetei#- 8n un%7iul intern #l oc7iului #coperă o
proe'inenţă nu'ită caruncula lacrimală$ i#r l#ter#l de #ce#t# e #$lă plica semilunară 4ret #l celei de # trei# pleo#pă
de l# păări5-
-paratul lacrimal cuprinde glandele lacrimale "i conductele lacrimale- Kl#ndele l#cri'#le unt loc#li&#te !n
p#rte# l#tero3uperio#ră # or,itei- Sunt %l#nde tu,ulo3#cino#e ce ecretă l#cri'ile eli'in#te prin 9?3<> c#n#licule
e*creto#re l# ni(elul con6uncti(ei- 1rin 'i"c#re# pleo#pelor l#cri'ile unt diri6#te către un%7iul intern #l pleo#pelor) !n
lacul lacrimal) de unde unt prelu#te de canalele lacrimale c#re !ncep pe '#r%ine# li,eră # pleo#pelor+ c#n#lele
l#cri'#le conduc l#cri'ile pre sacul lacrimal "i de #ici prin canalul na!o+lacrimal #6un% !n $oele n#&#le) l# ni(elul
'e#tului n#&#l in$erior-
Segmentul intermediar #l #n#li&#torului (i&u#l 4c#le# optică5 ete #lcătuit din !nlănţuire# # ; neuroni.
protoneuronul ete repre&ent#t de celule ,ipol#re) c#re pri'ec e*cit#ţiile de l# celulele cu conuri "i cu ,#ton#"e) i#r
deutoneuronul ete repre&ent#t de celule 'ultipol#re- A*onii celulelor 'ultipol#re $or'e#&ă ner(ul optic- L# ni(elu
c"iasmei optice) $i,rele ce (in din 6u'ăt#te# n#&#lă # retinei e !ncruci"e#&ă) 'er%/nd !n tractul optic !n p#rte# opuă-
Fi,rele din 6u'ăt#te# te'por#lă # retinei) nu e !ncruci"e#&ă "i 'er% !n tr#ctul optic de #cee#"i p#rte- Deci) ner(ul optic
conţine $i,re de l# un in%ur oc7i) i#r tr#ctul optic conţine $i,re de l# #',ii oc7i- A*onii deutoneuronilor 4din tr#ctul
optic5 #6un% l# 'et#t#l#'u !n corpul %enicul#t e*tern) unde $#c in#pă cu #l treile# neuron-
Segmentul central. A*onii neuronilor din corpul %enicul#t e*tern e !ndre#ptă pre co#rţ# cere,r#lă "i e
ter'ină !n lo,ul occipit#l) de o p#rte "i de #lt# # ci&urii c#lc#rine) !n c/'purile 9J) 9?) 9@) ce repre&intă #ri# (i&u#lă) !n
c#re e*cit#ţiile luino#e e tr#n$or'ă !n en&#ţii (i&u#le-
,.,.<. Analizatorul acustico7vestiular.
An#li&#torul #cutic 4pentru #u&5 "i #n#li&#torul (eti,ul#r 4pentru po&iţi# p#ţi#lă # corpului !n rep#o "i
'i"c#re5 unt două #p#r#te recepto#re itu#te !n urec7e# internă- Fiec#re #u !nă receptorii) căile de conducere "i
e%'entele centr#le ep#r#te+ receptorii unt !nă itu#ţi !'preună !n urec7e# internă- 1er$ecţion#re# #p#r#tului #cutic #
deter'in#t de&(olt#re# unor #ne*e i'port#nte 4urec7e# e*ternă "i urec7e# 'edie5 c#re nu #u nici o rel#ţie cu #p#r#tul
(eti,ul#r- Urec7e# ete #lcătuită din ; părţi cu tructură "i $uncţii ditincte. urec7e# e*ternă) urec7e# 'edie "i urec7e#
internă-
$rec#ea externă.
Ace#tă porţiune ete #lcătuită din p#(ilionul urec7ii "i contuctul #uditi( e*tern-
)avilionul urec"ii ete itu#t !n p#rte# l#ter#lă # c#pului !n p#tele #rticul#ţiei te'poro3'#ndi,ul#re) #(/nd o
$or'ă de p/lnie "i pre&intă pe upr#$#ţ# # proe'inenţe "i depreiuni cu rolul de # diri6# undele onore pre conductul
#uditi( e*tern- 8n centrul ău e %ăe"te o depreiune nu'ită concă- 8n tructur# # #re un c7elet fibrocartilaginos)
!n(elit pe #',ele $eţe de piele- 8n p#rte# in$erio#ră e*ită o prelun%ire nu'ită lobul urec"ii) lipită de c#rtil#6- 1#(ilionul
ete le%#t de o#ele din 6ur de către muşc"ii auriculari 4e*trineci5) c#re l# o' unt rudi'ent#ri+ '#i conţine li%#'ente
"i 'u"c7i intrineci 4'u"c7ii tr#%uului) 7eliului etc-5 c#re #u rol !n 'enţinere# pliurilor-
,ontuctul auditiv extern #re o lun%i'e de ; c'- "i e !ntinde de l# conc# #uricul#ră l# 'e',r#n# ti'p#nică- 8n
p#rte# l#ter#lă) #re o tructură $i,ro3c#rtil#%ino#ă) i#r !n p#rte# 'edi#lă) oo#ă- Ete #coperit cu piele) ce pre&intă peri
"i glande ceruminoase 4%l#nde e,#cee 'odi$ic#te5 #l căror produ de ecreţie) cerumenul) #re rol de protecţie !'potri(#
pătrunderii corpurilor trăine-
$rec#ea medie.
Ete o c#(it#te itu#tă !n interiorul t/ncii te'por#lului) c#re pre&intă centr#l c#(it#te# ti'p#nică) cu rolul de #
tr#n'ite (i,r#ţiile #erului pre urec7e# internă- Anterior c#(it#te# ti'p#nică co'unică cu n#&o$#rin%ele) prin trompa
lui 'ustac"io) ce contri,uie l# e%#li&#re# preiunii de o p#rte "i de #lt# # ti'p#nului- 1eretele poterior #re un ori$iciu
prin c#re cuti# ti'p#nică co'unică cu c#(ităţi din interiorul #po$i&ei '#toide) nu'ite celule '#toidiene- 1eretele
'edi#l corepunde urec7ii interne "i pre&intă !n centru o proe'inenţă nu'ită promontoriu) c#re ep#ră < ori$icii.
uperior) fereastra ovală 4(eti,ul#ră5) #coperită de t#lp# căriţei) i#r in$erior fereastra rotundă-
1eretele e*tern ete repre&ent#t de 'e',r#n# ti'p#nică) $or'#tă dintr3un tr#t $i,ro cu $i,re circul#re "i
r#di#re) !n(elit l#ter#l pre conductul #uditi( de piele) i#r 'edi#l de 'uco## c#(ităţii ti'p#nice- 1e ti'p#n e ineră
4-
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
'/nerul cioc#nului- 8ntre ti'p#n "i $ere#tr# o(#lă e #$lă un l#nţ de ; ocio#re #rticul#te !ntre ele. ciocan) nicovală "i
scăriţă- Cioc#nul e pri6ină cu '/nerul pe 'e',r#n# ti'p#nică "i e #rticule#&ă cu nico(#l#) i#r #ce#t# cu căriţ# c#re
e $i*e#&ă cu t#lp# pe 'e',r#n# $eretrei o(#le- Rolul #cetor ocio#re ete de # tr#n'ite (i,r#ţiile ti'p#nului pre
'e',r#n# $eretrei o(#le "i de #ici prin perili'$ă) receporilor #cutici-
$rec#ea internă.
Ete $or'#tă dintr3un ite' de c#(ităţi ce co'unică !ntre ele) ăp#te !n t/nc# te'por#lului c#re !n #n#',lu
#lcătuiec labirintul osos) !n interiorul cărui#) 'ul/ndu3e pe el) ete labirintul membranos) !n c#re unt receptorii
#cutici "i (eti,ul#ri- 8ntre l#,irintul oo "i 'e',r#no e #$lă un lic7id nu'it perilimfă) i#r !n l#,irintul 'e',r#no)
endolimfă-
5abirintul osos ete $or'#t din (eti,ul) c#n#le e'icircul#re "i 'elcul oo-
+ 1estibulul ete o c#(it#te centr#lă) cu "#e pereţi- 1e peretele l#ter#l e %ăe"te $ere#tr# o(#lă 4#coperită de t#lp#
căriţei5 "i rotundă 4#coperită de 'e',r#n# el#tică5- 1eretele poterior "i uperior pre&intă = ori$icii de dec7idere #le
c#n#lelor e'icircul#re- 2eti,ulul co'unică "i cu 'elcul oo-
3 ,analele semicirculare osoase unt !n nu'ăr de ;) !n $or'ă de potco#(ă) dipue perpendicul#r !ntre ele) !n cele ;
pl#nuri #le p#ţiului+ c#n#lul #nterior "i poterior unt (ertic#le) i#r cel l#ter#l ete ori&ont#l- Din cele < e*tre'ităţi #le
unui c#n#l) un# ete '#i dil#t#tă "i e nu'e"te ampulă) c#petele ne#'pul#re 4lipite de dil#t#ţii5 #le c#n#lelor #nterior "i
poterior) unt $u&ion#te #"# !nc/t !n (eti,ul unt = ori$icii-
3 (elcul osos ete itu#t #nterior de (eti,ul "i ete $or'#t dintr3un c#n#l pir#l#t) c#re decrie < pire "i 6u'ăt#te !n
6urul unui #* centr#l) nu'it columelă 4modiol5- De pe colu'elă ple#că o l#'ă u,ţire) nu'ită l#'# pir#lă oo#ă 4'#i
l#tă l# ,#&ă "i !n%ut#tă pre (/r$5 ce ep#ră inco'plet c#n#lul oo !ntr3un co'p#rti'ent uperior) nu'it rampa
vestibulară "i #ltul in$erior nu'it rampa timpanică- Sep#r#re# celor < r#'pe ete co'plet#tă de o $or'#ţiune $i,ro#ă
nu'ită membrana ba!ilară) c#re e !ntinde de l# '#r%ine# li,eră # l#'ei pir#le oo#e) p/nă l# peretele l#ter#l #l
'elcului oo 4$i%- ;?#5-
Co'unic#re# !ntre cele < r#'pe e $#ce printr3un ori$iciu nu'it "elicotremă) itu#t l# (/r$ul 'elcului- L# ,#&#
l#'ei pir#le ete un c#n#l pir#l !n c#re e %ăe"te %#n%lionul pin#l #l lui Corti- 8n #cet c#n#l) e dec7id canalicule
aferente din l#'# pir#lă) prin c#re trec dendritele neuronilor receptori "i c#n#le e$erente) cu tr#iect lon%itudin#l !n
colu'elă) prin c#re plecă #*onii ce #lcătuiec r#'ur# co7le#ră # ner(ului 2III-
5abirintul membranos ete itu#t !n interiorul l#,irintului oo 4$i%- ;?,5 "i ete $or'#t din < (e&icule 'ici)
utricul# "i #cul#) ; c#n#le e'icircul#re 'e',r#no#e "i 'elcul 'e',r#no 4c#n#lul co7le#r5-
3 >tricula #re o $or'ă elipoid#lă !n e# dec7i&/ndu3e cele ; c#n#le e'icircul#re 'e',r#no#e prin = ori$icii- 1rintr3
un canal endolimfatic) co'unică cu un 'ic di(erticul) plin cu endoli'$ă) nu'it "i sac endolimfatic c#re #6un%e p/nă l#
dur#'#ter+ din #cet# ple#că un #lt c#n#l ce t#,ile"te le%ătur# cu #cul#-
3 Sacula ete o (e&iculă $erică) '#i 'ică dec/t utricul# "i itu#tă in$erior $#ţă de #ce#t#-
+ ,analele semicirculare membranoase corepund celor oo#e dec7i&/ndu3e prin = ori$icii !n utricule 4< e
contopec5 dintre c#re ; unt '#i dil#t#te "i e nu'ec #'pulele c#n#elor e'icircul#re 'e',r#no#e-
+ (elcul membranos 4canalul co"lear5 decrie c# "i 'elcul oo < pire "i 6u'!t#te- 1e o ecţiune tr#n(er#lă #re o
$or'ă triun%7iul#ră) cu un perete $or'#t din 'e',r#n# (eti,ul#ră 4Reiner5) c#re3l ep#ră de r#'p# (eti,ul#ră) #ltul
$or'#t de 'e',r#n# ,#&il#ră c#re3l ep#ră de r#'p# ti'p#nică "i un perete l#ter#l opu l#'ei pir#le oo#e- 8n #',ele
r#'pe e %ăe"te perili'$ă "i co'unică !ntre ele prin 7elicotre'ă) i#r !n c#n#lul co7le#r e %ăe"te e'doli'$#- C#n#lul
co7le#r cu'unică printr3un 'ic c#n#l cu #cul#-
,.,.<.1. Segmentul periferic.
Receptorii acustici e %ăec !n c#n#lul co7le#r "i unt repre&ent#ţi de or%#nul pir#l 4Corti5 #"e&#t pe
'e',r#n# ,#&il#ră 4$i%- ;@5- L# ni(elul ău e decriu < t/lpi e*tern "i intern) $or'#ţi din celule de susţinere înalte)
depărt#te l# ,#&ă "i #propi#te l# (/r$) c#re deli'ite#&ă tunelul lui Corti- Celulele en&ori#le #cutice unt #"e&#te !n ;
"iruri l#ter#le "i un "ir 'edi#l $#ţă de tunelul ,orti) pri6inite pe celule de uţinere '#i 'ici nu'ite celule 6eiters
celule de uţinere internă unt dipue pe un in%ur r/nd) i#r cele e*terne pe ; r/nduri c# "i celulele #uditi(e- Celule de
uţinere interne unt continu#te pre l#'# pir#lă oo#ă) de un epiteliu cu,ic i'plu) !n ti'p ce celulele de uţinere
e*terne unt continu#te pre peretele e*tern #l c#n#lului co7le#r) de celule !n#lte nu'ite celulele Gensen+ #cete# l#
r/ndul lor di'inuă "i e continuă cu celule cu,ice nu'ite celulele ,laudius-
Celulele #uditi(e unt 'ici "i l# polul #pic#l pre&intă cili 4?>39>> pentru cele e*terne "i E>3F> pentru cele
interne5) c#re tră,#t o 'e',r#nă u,ţire nu'ită membrana reticulară+ i#r l# polul ,#&#l unt !ncon6urte de ter'in#ţii
dendritice #le neuronilor en&iti(i din %#n%lionul pir#l Corti 4itu#t !n colu'elă5- De#upr# or%#nului lui Corti e #$lă
membrana tectoria) c#re printr3o e*tre'it#te #deră de l#'# pir#lă oo#ă) i#r cu ce#l#ltă plute"te li,eră !n endoli'$ă-
To#te $or'#ţiunile or%#nului Corti decriu cele < pire "i 6u'ăt#te c# "i c#n#lul co7le#r-
Receptorii vestibulari e %ăec !n utriculă) #culă "i #'pulele c#n#lelor e'icircul#re 'e',r#no#e-
3 8n utriculă "i saculă e %ăe"te c/te o proe'inenţă nu'ită macula utriculei "i macula saculei) #',ele #lcătuite dintr3un
epiteliu cu celule en&ori#le) cili#te #"e&#te pe celule de uţinere-
Cilii celulelor sen!oriale) itu#te l# polul #pic#l) pătrund !ntr3o u,t#nţă %el#tino#ă c#re e %ăe"te l#
upr#$#ţ# '#culei "i c#re pre&intă %r#nule de c#r,on#t de c#lciu nu'ite otolite) de unde "i denu'ire# de organe
otolitice- L# polul ,#&#l #l celulelelor en&ori#le oec dendritele neuronilor en&iti(i din ganglionul vestibular Scarpa-
43
ANATOMIE II
Kr#(it#ţi# de$or'e#&ă 'e',r#n# otolitică "i #t$el) 'i"c/ndu3e cilii) e e*cită celulele en&ori#le- M#culele
recepţione#&ă deci) ti'ulii decl#n"#ţi de po&iţi# c#pului 4i'ţul t#tic5 4$i%-E>#5-
3 ,analele semicirculare pre&intă l# ni(elul #'pulelor ni"te proe'inenţe tr#n(er#le pe pl#nul c#n#lului) nu'ite creste
ampulare- Acete# pre&intă de #e'ene#) celule de uţinere "i celule sen!oriale vestibulare cu cili ce(# '#i %ro"i-
Cre#t# ete #coperită de o '#ă %el#tino#ă u, $or'ă de cupolă) din c#re lipec otolitele- L# polul ,#&#l #l celulelor
en&ori#le oec de #e'ene# dendrite #le neuronilor din %#n%lionul (eti,ul#r Sc#rp# 4$i%- E>,5- Cretele #'pul#re
recepţione#&ă ti'ulii decl#n"#ţi de 'i"c#re# c#pului) !n ti'pul cărei#) d#torită inerţiei) !n c#n#lul e'icircul#r #p#re un
curent de endoli'$ă c#re !nclină cupol# #'pul#ră "i !ndo#ie cilii celulelor en&ori#le c#re (or $i e*cit#te- Curentul #p#re
do#r #tunci c/nd c#n#lul e'icircul#r ete depl##t !n lun%ul #*ului lui-
,.,.<.,. Segmentul de conducere.
,alea acustică 4co"leară5- 1ri'ul neuron ete itu#t !n %#n%lionul pin#l Corti "i dendritele #le #6un% l# polul
,#&#l #l celulelor #uditi(e din or%#nul Corti+ #*onii protoneuronilor $or'e#&ă ner(ul co7le#r) c#re !'preună cu ner(ul
(eti,ul#r contituie ner(ul 2III cr#ni#n 4#cutico3(eti,ul#r5) c#re tră,#te t/nc# te'por#lului) prin 'e#tul #uditi(
după c#re pătrunde !n trunc7iul cere,r#l l# ni(elul "#nţului ,ul,o3pontin) !n dreptul "#nţului retrooli(#r- A*onii e
ter'ină !n nucleii co"leari 4ventral "i dorsal5 din pl#n"eulul ventricului ?1) unde e %ăec deutoneuronii căii #cutice-
A*onii deutoneuronilor e !ncruci"e#&ă pe lini# 'edi#nă) $or'/nd corpul trape!oid) !n (ecinăt#te# cărui# e
%ăe"te nucleul olivar pontin- După !ncruci"#re #*onii c#pătă un tr#iect #cendent) $or'/nd lemniscul lateral) c#re e
!ndre#ptă pre coliculul inferior) unde e %ăe"te al ??? neuron- Ur'e#&ă al patrulea neuron #l căii #cutice ete itu#t !n
'et#t#l#'u) !n corpul geniculat medial+ #*onul #cetui# $or'e#&ă radiaţiile acustice$ ce e proiecte#&ă pe co#rţ#
cere,r#lă-
,alea vestibulară- 1rotoneuronii e %ăec !n %#n%lionul (eti,ul#r Sc#rp#) itu#t pe tr#iectul ner(ului) !n
urec7e# internă- Dendritele pri'ului neuron) 'er% l# celulele en&ori#le (eti,ul#re din '#cule "i cretele #'pul#re) i#r
#*onii contituie r#'ur# (eti,ul#ră # ner(ului 2III cr#ni#n) c#re pătrunde !n trunc7iul cere,r#l prin "#nţul ,ul,opontin
l# ni(elul $oetei retrooli(#re- Deutoneuronii e %ăec !n nucleii vestibulari bulbari 4superior) inferior) lateral "i
medial5 "i prin #*onii lor contituie ur'ăto#rele $#cicule.
3 $#ciculul (eti,ulo3pin#l) pre 'ădu(ă+
3 $#ciculul (eti,ulo3cere,elo) pre cere,el+
3 $#ciculul (eti,ulo3nucle#r) pre nucleii de ori%ine #i ner(ilor III) I2 4din 'e&ence$#l5 "i 2I din punte+
3 $#ciculul (eti,ulo3t#l#'ic) pre t#l#'u de unde prin $i,rele t#l#'o3cortic#le e proiecte#&ă pre co#rţ# cere,r#lă
4pro,#,il !n %iruul te'por#l uperior5+
,.,.<./. Segmentul central.
,entrii corticali ai au!ului unt itu#ţi !n #riile E9) E< din %iruul te'por#l uperior) unde e*ită o o'#totopie
4corepondenţă p#ţi#lă5 !ntre co7lee "i &on# cortic#lă- Centrii #u&ului #u #'ple cone*iuni cu c/'purile F "i ? din lo,ul
$ront#l "i '#i #le cu centrul (or,irii din #ri# EE) (or,ire# $iind tr/n le%#tă de i'ţul #uditi(-
,entrii corticali vestibulari unt '#i puţin cunocuţi- Unii !i conideră !n %iruruul te'por#l uperior) #lături
de #ri# #uditi(ă- Cercetări recente #u decel#t i'puluri (eti,ul#re) tot cu proiecţie control#ter#lă !n %iruul potcentr#l)
cee# ce u%ere#&ă că l# ni(el cortic#l proiecţi# #r pute# $i le%#tă de #$erenţele propriocepti(e-
,./. SISTEMUL ENDOCRIN
Kl#ndele endocrine 4endo M !năuntru) Brino M # ecret#5 #u %l#ndele cu ecreţie internă unt or%#ne
peci#li&#te !n ecreţi# unor u,t#nţe cu #cţiune peci$ică) denu'ite "ormoni 4or'#o M # e*cit#5) pe c#re3i (#ră direct
!n /n%e- 1rin 7or'oni e !ntele% u,t#nţe el#,or#te de un #nu'it or%#n #u de #nu'ite teritorii celul#re) c#re
#cţione#&ă l# dit#nţă #upr# #ltor or%#ne #u ţeuturi) e*ercit/nd o #cţiune c#r#cteritică 'et#,olică #u 'or$o%enetică)
!n en ti'ul#tor #u in7i,itor-
Acet ite' prin el#,or#re# 7or'onilor peci$ici) re#li&e#&ă coordon#re# 7or'on#lă # $uncţiilor or%#ni'ului)
!n tr/nă dependenţă cu coordon#re# ner(o#ă- Coordon#re# ner(o#ă ete co'ple*ă) 'ult di$erenţi#tă "i r#pidă) !n
ti'p ce coordon#re# endocrină) control#tă l# r/ndul ău de ite'ul ner(o) ete #u*ili#ră re%lării ner(o#e) continuuă "i
lentă- Bun# $uncţion#re # %l#ndelor endocrine ete o condiţie eenţi#lă pentru re#li&#re# coordonării u'or#le- Kl#ndele
endocrine unt. 7ipo$i&#) epi$i&#) tiroid#) p#r#tiroidele) ti'uul) upr#ren#lele) p#rte# endocrină # p#ncre#ului "i #
%l#ndelor %enit#le-
,./.1. :ipofiza.
Kl#nd# 7ipo$i&ă #u creierul endocrin #re un rol i'port#nt !n re%l#re# $uncţiilor 'et#,olice #le or%#ni'ului)
#t/t prin le%ăturile #le inti'e cu ite'ul ner(o centr#l) c/t "i prin interrel#ţiile cu '#6orit#te# celorl#ltor %l#nde
endocrine- E# ete itu#tă !n cuti# cr#ni#nă) l# ,#&# dience$#lului) !n#poi# c7i#'ei optice "i !n#inte# corpilor '#'il#ri)
!' "#u# turce#că # oului $enoid- Dipo$i&# #re 'ări'e# unui ,o, de $#ole) ete le%#tă de p#rte# ,#&#lă #
4@
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
7ipot#l#'uului 4tu,er cinereu'5) printr3o $or'#ţiune nu'ită ti%a "ipofi!ară "i ete $or'#tă din ; lo,i. #nterior
4#deno7ipo$i&#5) poterior 4neuro7ipo$i&#5 "i lo,ul inter'edi#r c#re l# o' ete rudi'ent#r-
,./.1.1. Adeno'ipofiza.
Adeno7ipo$i&# repre&intă p#rte# ecretorie # %l#ndei "i cuprinde J= N din !ntre#%# %l#ndă- Ete #lcătuită din
cordo#ne celul#re nere%ul#te) ce (in !n rel#ţie tr/nă cu reţe#u# de c#pil#re inuoide dintre ele- 8n $uncţie de #$init#te#
pentru color#nţi e ditin% < tipuri de celule. cromofobe "i cromofile- Celulele cro'o$o,e unt conider#te celulele
ecretorii i'#ture) i#r celulele cro'o$ile unt celule '#ture) ecreto#re #le 7or'onilor "i unt l# r/ndul lor acidofile "i
ba!ofile- 1roduul de ecreţie #l $iecărui tip de celulă ete un 7or'on peci$ic) nu'it "ormonul trop- Ace"ti 7or'oni
in$luenţe#&ă #t/t cre"tere#) c/t "i #cti(it#te# celorl#ltor %l#nde "i unt repre&ent#ţi de. "ormonul de creştere #u
somatotrop 4STD5) "ormonul tireotrop 4TSD5) "ormonul adenocorticotrop 4ACTD5 "i "ormonii gonadotropi 41SD "i
ICSD5-
8ntre #deno7ipo$i&ă "i 7ipot#l#'u e*ită o tr/nă corel#ţie $uncţion#lă) re#li&#tă printr3o le%ătură (#cul#ră
denu'ită ite'ul port37ipot#l#'o37ipo$i&#r decri !n 9@<@ de ro'/nul Kr- T- 1op# "i en%le&ul Aiun# Fieldin%- Acet
ite' !"i #re ori%ine# !ntr3un ple* c#pil#r din 7ipot#l#'u) din c#re i#u n#"tere (#e port#le) c#re l# r/ndul lor e (or
c#pil#ri&# !n 7ipo$i&ă- Unii neuroni 7ipot#l#'ici el#,ore#&ă di$erite u,t#nţe c7i'ice 4neurosecreţie5 pe c#re le
dec#rcă !n c#pil#rele 7ipot#l#'ice "i c#re prin (#ele port#le) #6un% !n 7ipo$i&# #nterio#ră) de unde neuroecreţiile
#6un% !n ţeutul %#ndul#r- 1rodu"ii de neuroecreţie #u propriet#te# de # ti'ul# ecreţi# celulelor #deno7ipo$i&#re
4"ormoni "ipotalamici de eliberare5 #u de # in7i,# ecreţi# celulelor #deno7ipo$i&#re 4"ormoni "ipotalamici
in"ibitori5-
,./.1.,. %oul intermediar.
Lo,ul inter'edi#r ete o l#'ă u,ţire de ţeut epiteli#l %l#ndul#r c#re #deră de lo,ul #nterior "i de
neuro7ipo$i&ă "i repre&intă nu'#i < N din '## 7ipo$i&ei- Secretă "omonul stimulator al melanocitelor 4MSD5-
,./.1./. 8euro'ipofiza.
Neuro7ipo$i&# ete #lcătuită dintr3o tro'ă con6uncti( (#cul#ră) din celule %li#le "i din nu'ero#e $i,re
ner(o#e c#re unt prelun%iri #*onice #i neuronilor 7ipot#l#'ici 4nucleul supraoptic "i nucleul paraventricular5 c#re #u
proprietăţi neuroecreto#re- 1roduul de neuroecreţie repre&ent#t de "ormonul antidiuretic 4ADD5 "i ocitocină) ete
condu pe c#le #*onilor neuronilor ecretori ce #lcătuiec tractul "ipotalamo+"ipofi!ar) către 7ipo$i&# poterio#ră) unde
ete depo&it#t "i de unde ete eli,er#t !' /n%e după neceităţi-
,./.,. *pifiza.
Epi$i&# #re $or'ă conică #e'ănăto#re unui con de pin 4glanda pineală5 "i ete itu#tă !n "#nţul 'edi#n dintre
tu,erculii c(#dri%e'eni uperiori- L# e*terior ete !n(elită !ntr3o capsulă) $or'#tă din pi#'#ter) ce tri'ite !n interior
epturi ce !'p#rt p#renc7i'ul %l#ndei !n lo,i- 1rin ,#&# # #deră de o re%iune dience$#lică cu c#re #lcătuie"te
epit#l#'u- 1#renc7i'ul ete $or'#t din celulele principale 4pinocite5) celule gliale) celule pigmentare "i celule
nervoase$ l# c#re e #d#u%ă celule con6uncti(e) (#e de /n%e) $i,re (e%et#ti(e pot%#n%lion#re i'p#tice- După n#"tere
!n epi$i&ă #u loc depuneri trept#te de ăruri de c#lciu "i de '#%ne&iu) #t$el că după pu,ert#te e# po#te $i c#lci$i#tă !n
!ntre%i'e- Epi$i&# ecretă '#i 'ulţi 7or'oni) dintre c#re cel '#i cunocut ete malatonina-
,././. +landa tiroidă.
Kl#nd# tiroidă ete ce# '#i '#re dintre %l#ndele endocrine) #(/nd l# #dult o %reut#te de E>3F> %- 4l# $e'eie
ete puţin '#i (olu'ino#ă dec/t l# ,ăr,#ţi5+ itu#tă !n re%iune# #nterio#ră "i l#ter#lă # %/tului !n lo%a tiroidiană) pe $#ţ#
#nterio#ră # l#rin%elui "i tr#7eei- Are $or'# literei HDH "i pre&intă < lobi laterali 4t/n% "i drept5) le%#ţi printr3o porţiune
nu'ită istm- L# e*terior pre&intă o c#pulă $i,ro#ă c#re tri'ite l# interior epturi con6uncti(e) ce !'p#rt p#renc7i'ul
tiroidi#n !n lobuli- 8n tructur# unui lo,ul e %ăe"te ţeut con6uncti( 4stroma con%unctivă5 "i ţeut %l#ndul#r propriu3&i
4parenc"imul glandular5- Lo,ulii unt #lcătuiţi din (e&icule #u foliculi tiroidieni- 1eretele $oliculului ete 'ăr%init l#
peri$erie de o 'e',r#nă ,#&#lă pe c#re pre interior unt #"e&#te celule epiteli#le tiroidiene) de $or'ă cu,ică !n perio#d#
de ecreţie reduă) d#r c#re de(in !n#lte !n perio#d# de #cti(it#te crecută- 8n c#(it#te# $oliculului e %ăe"te o u,t#nţă
%el#tino#ă) o'o%enă c#re po#rtă nu'ele de "oloid) c#re ete !n c#ntit#te reduă c/nd %l#nd# ete $o#rte #cti(ă+ el
conţine iod) c#re ete le%#t c7i'ic de o proteină denu'ită tiroglobulina ce conţine 7or'onul tiroidi#n 4tiroxina5 "i #lte
u,t#nţe iod#te 4diiodotironina "i triiodotironina5- 8n tro'# con6uncti(ă dintre $oliculii tiroidieni e %ăec celule C)
ce inteti&e#&ă calcitonina 4ecret#tă "i de p#r#tiroide5-
,./.4. +landele paratiroide.
Kl#ndele p#r#tiroide unt E $or'#ţiuni 'ici) o(oid#le) cu di#'etrul de >)= c'-) de culo#re %#l,enă3,rună)
#"e&#te perec7i pe $#ţ# poterio#ră # lo,ilor %l#ndei tiroide) !n #$#r# c#pulei #cetei#- Două corepund lo,ului t/n% "i
două corepund lo,ului drept #l tiroidei- Kl#ndele p#r#tiroide unt !n(elite l# e*terior de o c#pulă $i,ro#ă proprie ce
56
ANATOMIE II
tri'ite !n interior epturi con6uncti(e) c#re !'p#rt %l#nd# !n lo,uli- Celulele %l#ndul#re ce #lcătuiec p#renc7i'uri unt
de două tipuri. celule principale) c#re ecretă 7or'onul p#r#tiroidi#n "i celule oxifine) dipue !n cordo#ne c#re pro,#,il
unt $or'ele !',ătr/nite #le celor princip#le- E*ită "i celule p#r#$olicul#re identice cu celulele C de l# tiroidă)
ecreto#re de calcitonină-
,./.5. &imusul.
Ti'uul ete un or%#n cu $uncţie li'$oidă "i endocrină) itu#t !n et#6ului uperior #l 'edi#tinului #nterior)
retrotern#l- El !ncepe ă e de&(olte !n ăptă'/n# F # (ieţii intr#uterine) cre"te p/nă l# pu,ert#te) cănd !ncepe ă
in(olue&e tr#n$or'/ndu3e !n ce# '#i '#re p#rte !ntr3o '#ă de ţeut #dipo) !n c#re e '#i pătre#&ă l# #dult 'ici
&one de ţeut ti'ic- L# n#"tere ti'uul #re =3F c'- lun%i'e) %reut#te 9>39= %-) culo#re# ro"ie3cenu"ie "i ete #lcătuit din
< lobi (drept "i st#ng5 uniţi !ntre ei pe lini# 'edi#nă "i #coperiţi de o c#pulă con6uncti(ă c#re tri'ite !n interior
prelun%iri deli'it/nd lo,uli-
5obulul timic pre&intă o &onă cortic#lă l# peri$erie contituită din li'$ocite peci#le nu'ite timocite "i o &onă
'edul#ră pre interior '#i dec7iă l# culo#re !n c#re e #$lă celulele reticul#re "i li'$o,l#"ti- 1e l/n%# $uncţi#
li'$opoetică "i i'unit#ră) ti'uul #re o $uncţie endocrină 4de"i nu # $ot !ncă indi(idu#li&#ţ 7or'onul ti'ic5) prin c#re
in$luenţe#&ă cre"tere# "i '#tur#re# e*u#lă-
,./.<. (ancreasul endocrin.
1#ncre#ul endocrin ete #lcătuit din inulele de celule răp/ndite !n interiorul lo,ulilor p#ncre#ului e*ocrin)
nu'ite inulele L#n%er7#n- Acete inule unt #lcătuite din cordo#ne celul#re c#re e #n#to'o&e#&ă $or'/nd o reţe#
!n oc7iurile cărui# e %ăec c#pil#re #n%uine- Cordo#nele %l#ndul#re e co'pun din < tipuri de celule. celule alfa)
puţine l# nu'ăr) ce ecretă glucagonul "i celule beta) ce repre&intă J= N din celulele inul#re "i unt dipue !n &on#
peri$erică # p#ncre#ului endocrin) ecreto#re de insulină-
,./.-. +landele suprarenale.
Kl#ndele upr#ren#le unt < '#e 'ici 49>39< %5) de $or'ă trin%7iul#ră) itu#te de#upr# polului uperior #l
rinic7iului) de c#re unt ep#r#te printr3un ept con6uncti(- Kl#nd# ete #lcătuită din < porţiuni. un# itu#tă l# e*terior !n
&on# cortic#lă) denu'ită corticosupraranală "i #lt# !n p#rte# internă denu'ită medulosuprarenală- Cortic#l# ete de
ori%ine 'e&oder'ică) c# "i %l#ndele e*u#le) i#r 'edul#r# de ori%ine ner(o#ă 4ectoder'ică5) pro(enind din celulele
cretelor %#n%lion#re din c#re e de&(oltă "i ite'ul ner(o i'p#tic- L# e*terior) %l#nd# upr#ren#lă ete !n(elită !ntr3o
c#pulă $i,ro#ă din c#re ple#că tr#cturi con6uncti(e !n p#renc7i'ul %l#ndul#r-
,orticosuprarenala- Are p#renc7i'ul $or'#t din celule epiteli#le) dipue !n cordo#ne ep#r#te prin inuuri
(eno#e- După 'odul cu' unt dipue cordo#nele) e ditin% ; &one c#re de l# e*terior pre interior unt.
3!ona glomerulară) '#i u,ţire) #lcătuită din celule 'ici dipue !n %rupe o(oide #u %lo'erul#re "i ecretă
7or'onii mineralocorticoi!i) cel '#i #cti( $iind aldosteronul+
3!ona fasciculată) l# 'i6loc) ce# '#i %ro#ă) #lcătuită din celule poliedrice) dipue !n cordo#ne p#r#lele "i
#n#to'o&#te+ ecretă 7or'onii glucocorticoi!i 4corti!olul5+
3!ona reticulată) #lcătuită din cordo#ne celul#re #n#to'o&#te) !ntre c#re e #$lă o ,o%#tă reţe# c#pil#ră+
pre&intă ce# '#i '#re de&(olt#re l# pu,ert#te "i ecretă 7or'onii 9J3cetosteroi!i 4androgeni şi estrogeni5-
(edulosuprarenala- Ete $or'#tă din cordo#ne celul#re curte ce repre&intă neuroni i'p#tici pot%#n%lion#ri)
c#re nu '#i pre&intă #*oni) d#r c#re ecretă adrenalina "i noradrenalina$ pe c#re le (#ră !n reţe#u# de c#pil#re
inuoide) $o#rte denă l# #cet ni(el-
,./.3. +landele sexuale.
&varul endocrin ete repre&ent#t de celulele tecii interne # $oliculilor o(#rieni) c#re ecretă 7or'onii etro%eni
3 foliculina "i de celulele corpului galben c#re ecretă progesteronul #u luteina-
3esticulul endocrin ete repre&ent#t de celulele interstiţiale 5e0dig) c#re e %ăec !n ţeutul con6uncti( dintre
tu,ii e'ini$eri contorţi- Tot#lit#te# celulelor intertiţi#le ecretă testosteronul-
BIBLIOKRAFIE
1. I$ri' M- 3 -tlas de anatomie umană. vol. ??? + Sistemul nervos şi organele de simţ) Ed- Stiinţi$ică "i
Enciclopedică) Bucure"ti) 9@?=
,. Mi"c#lencu D-) M#*i' K7- "i col#,- 3 -natomia omului) Ed- Did#ctică "i 1ed#%o%ică) Bucure"ti) 9@?;
/. Mo%o" K7-) I#nculecu A- 3 ,ompendiu de anatomie şi fi!iologie) Ed- Stiinţi$ică) Bucure"ti) 9@J;
4. R#n%# 2-) Teodorecu3E*#rcu I- 3 -natomia şi fi!iologia omului$ Ed- Medic#lă) Bucure"ti) 9@F@
5. S,en%7e) T- 3 ;a!ele teoretice şi practice ale *inetoterapiei) Ed- Medic#lă) Bucure"ti) 9@@@
<. 2oiculecu I-C-) 1etricu I-C- 3 -natomia şi fi!iologia omului) Ed- Medic#lă) Bucure"ti) 9@J9
51
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
REZUMATUL UNITTŢII DE CURS
R#porturile c#re e t#,ilec !ntre or%#ni' "i 'ediul ău #',i#nt contituie $uncţiile de rel#ţie- 8n căut#re#
7r#nei #u pentru di$erite #cti(ităţi corpul e depl#e#&ă) e 'i"că) 'i"c#re# e re#li&e#&ă cu #6utorul # două ite'e.
ite'ul oo "i ite'ul 'ucul#r- Ser(ind "i pentru depl##re# or%#ni'ului ele #lcătuiec #p#r#tul loco'otor- 1e de
#ltă p#rte) 'u"c7ii nu e contr#ctă "i nu pun !n 'i"c#re o#ele dec/t d#că pri'ec i'puluri 'otorii pe c#re le
el#,ore#&ă ite'ul ner(o centr#l) c# ur'#re # in$or'#ţiilor pri'ite prin inter'ediul or%#nelor de i'ţ-
Acete or%#ne unt e*cit#te de #nu'iţi #%enţi e*terni "i interni) i#r e*cit#ţiile unt tr#n'ie prin căile ner(o#e
#le eni,ilităţii l# creier unde e tr#n$or'ă !n en&#ţii "i) de unde) pe căile ner(o#e 'otorii e tr#n'it co'en&ile l#
or%#nele e$ecto#re 4'u"c7i "i %l#nde5-
Se po#te #$ir'# că $iec#re or%#n #re #nu'ită structură funcţională- Orice c7i',#re ur(enită !n tructur# #
deter'ină c7i',ări corepun&ăto#re !n #cti(it#te# #- De #e'ene#) 'odi$ic#re# $uncţiei unui or%#n in$luenţe#&ă
tructur# or%#nului repecti(- Să ne %/ndi' l# de&(olt#re# '#re pe c#re o i# 'u"c7ii unu iporti( !n r#port direct cu
#cti(it#te# lor- Unit#te# dintre tructură "i $uncţie e re#li&e#&ă pe două căi. calea nervoasă "i cale umorală.
Acete două căi de re%l#re e in$luenţe#&ă reciproc) $or'/nd ele !nele o unit#te- Acti(it#te# %l#ndelor cu
ecreţie internă ete control#tă de ite'ul ner(o) 7ipot#l#'uul t#,ilind le%ături ner(o#e cu 7ipo$i&# poterio#ră "i
le%ături (#cul#re cu 7ipo$i&# #nterio#ră- Dipot#l#'uul controle#&ă tr/n #cti(it#te# 7ipo$i&ei #nterio#re c#re prin
7or'oniii ăi tropi condiţione#&ă #cti(it#te# celor '#i 'ulte %l#nde endocrine- L# r/ndul lor %l#ndele cu ecreţie internă
el#,ore#&ă 7or'oni # căror concentr#ţie #n%uină in$luenţe#&ă #cti(it#te# 7ipot#l#'ică) $r/n/nd #u) di'potri(ă)
ti'ul/nd controlul 7ipot#l#'ic-
8NTREBTRI RECA1ITULATI2E
9- Căile #cendente #le 'ădu(ei pinării-
<- Su,t#nţ# cenu"ie # trunc7iului cere,r#l-
;- Retin#-
E- Dipo7i&#-
TEMA DE CAST
9- Ner(ii cr#nieni-
<- An#li&#torul Binete&ic-
5,
ANATOMIE II
Unitatea de curs /.
BAZELE ANATOMICE ALE FUNCŢIEI DE RE1RODUCERE
Scopul unităţii de cur.
• $#'ili#ri&#re# cur#ntului cu tructur# or%#nelor de reproducere) pentru # deter'in# o #titudine con"tientă $#ţă de
re%ulile de i%ienă peron#lă) pentru or%#ni&#re# r#ţion#lă # (ieţii) pentru pre(enire# ,olilor #cetor or%#ne+
• !nu"ire# noţiunilor peci$ice nece#re !nţele%erii po&iţiei o'ului !n l#nţul e(oluti( #l lu'ii #ni'#le) el !nc#dr/ndu3
e !n cl## '#'i$erelor "i repre&ent/nd o (eri%ă !n #cet l#nţ co'ple* #l lu'ii (ii-
O,iecti(e oper#ţion#le-
După ce (or tudi# #ce#tă unit#te cur#nţii (or pute# ă.
• utili&e&e !n 'od #dec(#t ter'enii 'edic#li de peci#lit#te ce e re$eră l# tructur# "i $uncţiile propriului lor
or%#ni'+
• $or'e&e deprindere# de # utili&# #tl#ele #u c7e'ele de peci#lit#te-
0 Sugerăm cursanţilor să folosească un caiet special în care să facă notaţii asupra problemelor studiate. În
acest caiet se vor scrie şi răspunsurile la întrebările de la finalul fiecărei unităţi de curs. Răspunsurule la cele două
teme de verificare vor fi redactate separat pe maximum 5 (cinci) pagini fiecare pe ba!a acestor răspunsuri se va
reali!a şi notarea.
Funcţi# de reproducere #i%ură perpetu#re# peciei u'#ne- Feno'enule de reproducere l# o' unt identice cu
celel#lte '#'i$ere- Reproducere# ete e*u#tă- Noul or%#ni' i# n#"tere din de&(olt#re# unei in%ure celule) oul
fecundat c#re ete $or'#t din două ele'ente) gameţii. unul $e'el) ovulul "i #ltul '#cul) spermato!oidul-
/.1. A1ARATUL KENITAL FEMININ
-paratul genital feminin ete #lcătuit din ovar #u %on#d# $e'inină) din calea genitală $or'#tă din tro'pele
uterine) uter "i (#%ină "i dintr3un or%#n %enit#l e*tern3vulva-
/.1.1. ;varul.
O(#rul ete un or%#n pel(i#n perec7e itu#t pe pereţii l#ter#li #i pel(iului) cu $uncţie 'i*tă) e*ocrină
4produc/nd o(ulele5 "i endocrină 4ecret/nd 7or'onii e*u#li $e'inini) foliculina "i luteina5- C# "i teticulul o(#rul e
de&(oltă !n re%iune# lo',#ră- Are $or'ă o(oidă) turtită "i pre&intă. o faţă medială) #coperită de $r#n6urile tro'pelor
uterine+ o faţă laterală ce (ine !n cont#ct cu peretele l#ter#l #l pel(iului-
De #e'ene#) #re o margine me!oovarică l# ni(elul cărei# e #$lă "ilul ovarului "i c#re printr3o plică
peritone#lă denu'ită 'e&oo(#r) e le#%ă de li%'entul l#t #l uterului "i o margine liberă) dor#lă- 'xtremitatea uterină
ete le%#tă de uter !n li%#'entul propriu #l o(#rului 4ligamentul uteroovarian5) i#r extremitatea tubară ete orient#tă
l#ter#l "i uperior- O(#rul e le#%ă de tu,# uterină d#r "i de peretele l#ter#l #l pel(iului prin ligamentul suspensor #l
ovarului) tră,ătut de (#ele o(#riene 4$i%- E95-
Structura ovarului- O(#rul ete #lcătuit dintr3o tro'ă con6uncti(ă 4medulara ovarului5 "i dintr3un ţeut
epiteli#l 4corticala ovarului5 c#re $or'e#&ă $oliculii o(#rieni) dipu"i !n p#rte# peri$erică 4$i%- E<5- Ţeutul con6uncti(
din cortic#lă $or'e#&ă l# peri$erie u, tr#tul epiteli#l) o l#'ă u,ţire denu'ită tunica albuginee-
Foliculii o(#rieni) !n c#re e #$lă o(ulul) e %ăec !n t#dii uccei(e de e(oluţie. $oliculii pri'#ri) ecund#ri "i
de '#tur#ţie 4$oliculii de Kr##$5- L# n#"tere) !n #',ele o(#re e*ită circ# E>>> de $oliculi) din c#re e '#ture#&ă ;>>3
E>> $oliculi) c/te unul lun#r) !ncep/nd de l# pu,ert#te p/nă l# int#l#re# 'enop#u&ei+ retul $oliculilor in(olue#&ă-
4oliculii primordiali repre&intă $or'# iniţi#lă "i #u #pectul unor corpuculi $erici plini ce conţin o celulă '#re $erică)
itu#tă centr#l) nu'ită o(ocit I) i#r l# peri$erie e %ăe"te un t#rt de celule 'ici) nu'ite celule foliculare-
M#tur#ţi# $oliculilor !ncepe de l# pu,ert#te u, in$luenţ# 7or'onului $oliculo3ti'ul#nt 7ipo$i&#r 4F-S-D-5- 8n
$iec#re lună c/te un $olicul '#tur e*pul&e#&ă o(ulul) c#re ete c#pt#t de tu,# uterină "i po#te $i $ecund#t- Epiteliul
$olicul#r proli$ere#&ă de(ine pluritr#ti$ic#t contituind membrana granuloasă+ #cet t#diu repre&intă $oliculii
eccund#ri) c/nd !ntre celulele %r#nulo#e e $or'e#&ă o c#(it#te ce e u'ple cu lic7id $olicul#r- O(ocitul !ncon6ur#t de
membrana pellucida 4%ro#ă) re&itentă) cu rol tro$ic5 ete itu#t l# peri$eri# $oliculului) $iind #t#"#t de 'e',r#n#
%r#nulo#ă-
L# peri$eri# foliculului secundar plin c#re ulterior de(ine c#(it#r e $or'e#&ă < teci. internă "i e*ternă- 3eaca
internă #re $uncţie endocrină "i ecretă etro%enii 4depo&it#ţi !n lic7idul $olicul#r5 u, in$luenţ# 7or'onului luteini&#nt
#ntero7ipo$i&#r 4LD5- 3eaca externă #re o tructură con6uncti(ă-
5/
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
4oliculul matur) terţiar 46e 8raaf5 ete cel '#i (olu'ino "i ete $or'#t din te#că e*ternă) internă "i
'e',r#n# %r#nulo#ă c#re deli'ite#&ă c#(it#te# $olicul#ră- O(ocitul ete dipu l# peri$erie) !ntr3o &onă !n%ro"#tă #
'e',r#nei %r#nulo#e nu'ită discul proliger- O(ocitul ete !ncon6ur#t de celule $olicul#re dipue r#di#r 4coroana
radiată5) c#re !noţec o(ocitul e*pul&#t) #i%ur/ndu3i nutriţi#- O(ocitul de ordinul ? ete diploid 4#re EF cro'o&o'i5)
d#r !n#inte de o(ul#ţie de(ine 7#ploid 4cu <; cro'o&o'i5 "i e nu'e"te ovocit ??) $or'ă u, c#re ete e*pul&#t !n
'o'entul o(ul#ţiei- Retul $oliculului o(#ri#n ră'# după eli'in#re# o(ocitului e tr#n$or'ă !n corp galben l# c#re
celulele $olicul#re ecretă pro%eteronul- 8n $in#l corpul %#l,en in(olue#&ă $or'/nd o cic#trice "i e nu'e"te corpul alb-
O(#rul pri'e"te /n%e prin #rter# o(#ri#nă 4r#'ură din #ort# #,do'in#lă5 "i prin #rter# uterină 4r#'ură din
#rter# ili#că internă5- S/n%ele (eno ete colect#t de (en# o(#ri#nă dre#ptă 4#$luent #l (enei c#(e in$erio#re5 "i de (en#
o(#ri#nă 4#$luent #l (enei ren#le t/n%i5- Li'$#ticele drene#&ă li'$# !n %#n%lionii ili#ci e*terni "i lo',#ri) itu#ţi !n
lun%ul (enei ili#ce e*terne- Iner(#ţi# ete d#tă de $i,re ner(o#e) pro(enite din ple*ul #ortic "i ple*ul 7ipo%#tric-
/.1.,. &rompa uterină (tua uterină).
Trop'# uterină repre&intă pri'ul e%'ent #l căii %enit#le $e'inine) #re o lun%i'e de 9>39< c'- "i e !ntinde
!ntre o(#r "i uter) $iind contituite din E porţiuni.
3 intrauterină) cuprină !n peretele uterului+
+ istmul trompei uterine) o porţiune '#i !n%ută+
+ ampula trompei uterine) o porţiune '#i dil#t#tă) dipuă l#ter#l+
+ infundibulul trompei uterine) o porţiune '#i dil#t#tă !n $or'ă de p/lnie c#re pre&intă un ori$iciu pre(ă&ut cu o erie de
$r#n6uri 4fimbriile tubei uterine5) dintre c#re un# '#i lun%ă 4fimbria ovarică5 #6un%e l# o(#r-
8n tructur# tu,ei uterine e o,er(ă l# e*terior o tunică ero#ă) $or'#tă din peritoneul ligamentului lat
(me!oovarul)) u, c#re e #$lă tunic# #d(entice) #lcătuită din ţeut con6uncti(- După #ce#t#) ur'e#&ă tunica musculară)
cu $i,re lon%itudin#le l# e*terior "i circul#re l# interior) tunica subucoasă "i tunica mucoasă) #lcătuită dintr3un epiteliu
cilindric cili#t) unitr#ti$ic#t-
2#cul#ri&#ţi# tro'pelor uterine e re#li&e#&ă prin r#'uri tu,#re #le #rterei uterine "i prin r#'ur# tu,#ră #
#rterei o(#riene-
/.1./. <terul.
Uterul ete or%#nul cel '#i de&(olt#t #l căii %enit#le $e'inine) $iind #"e&#t !ntre tu,ele uterine "i (#%in- Ete
un or%#n c#(it#r) neperec7e) itu#t 'edi#n !n c#(it#te# pel(i#nă) !n#poi# (e&icii urin#re 4de c#re ete depărţit prin
$undul de #c peritone#l utero3(e&ic#l5) !n#inte# rectului 4de c#re ete depărţit prin $undul de #c peritone#l utero3rect#l
#u Du%l#5 "i de#upr# (#%inei-
Uterul e #e#'ănă c# $or'ă cu o p#ră $iind u"or turtit !n en #ntero3poterior- E*tre'it#te# uperio#ră) de
unde ple#că tro'pele uterine e nu'e"te fundul uterului) după c#re ur'e#&ă corpul uterului) c#re e continuă in$erior cu
istmul uterului) !n prelun%ire# cărui# ur'e#&ă e*tre'it#te# in$erio#ră nu'ită colul uterin- 1e circu'$erinţ# colului
uterin) e ineră e*tre'it#te# uperio#ră # (#%inei 4$i%- E;5- D#torită #cetei inerţii colul pre&intă o porţiune
supravaginală) itu#tă de#upr# liniei de inerţie # (#%inei "i o porţiune intravaginală) itu#tă !n interiorul (#%inei-
Structura uterului- Corpul uterului ete #coperit l# e*terior de peritoneu) c#re e re$lectă de pe $eţele #nterio#ră
"i poterio#ră # corpului uterin) pe pereţii l#ter#li #i pel(iului) $or'/nd ligamentele late) !'preună $or'e#&ă perimetru-
Colul uterului nu ete #coperit de peritoneu-
3unica musculară 4miometru5 ete cel '#i %ro tr#t #l peretelui uterin "i ete #lcătuit din ; tr#turi. un tr#t de
$i,re r#di#r3pir#l#te) l# interior+ un tr#t e*tern cu $i,re circul#re "i lon%itudin#le+ un tr#t ple*i$or' 4tr#t (#cul#r5 ce
conţine !n oc7iurile reţelei (#e #n%uine pro(enite din #rterele uterine- Dipo&iţi# r#di#r3pir#l#tă # $i,relor 'ucul#re
per'ite cre"tere# di'eniunilor uterului !n ti'pul #rcinii-
3unica mucoasă 4endometru5) #plic#tă direct pe tunic# 'ucul#ră 4uterul nu poedă o tunică u,'uco#ă5) ete
$or'#tă dintr3un epiteliu cilindric i'plu) #coperă upr#$#ţ# uterină internă "i ete ,o%#tă !n %l#nde tu,ul#re c#re
pătrund p/nă !n 'io'etru- Endo'etru #re o e(oluţie ciclică lun#ră "i !n ti'pul /n%erării 'entru#le e eli'ină !n ce#
'#i '#re p#rte) ur'/nd c# !n ciclul ur'ător) ă e re$#că din epiteliul $undului %l#ndelor uterine) c#re nu e eli'ină !n
ti'pul 'entrei-
,avitatea uterină ete '#i l#r%ă l# ni(elul $undului "i corpului uterin "i prin orificiul intern #l uterului) c#re
ete '#i tr/'t "i corepunde it'ului uterului+ el e continuă cu canalul cervical- C#(it#te# uterină co'unică deci) !n
6o cu (#%in#) prin orificul extern #l uterului$ i#r u "i l#ter#l cu cele < tro'pe uterine-
Uterul pri'e"te /n%e prin #rterele uterine) r#'uri din #rter# ili#că internă- Din #rter# uterină e deprind
r#'uri pentru (#%ină) tro'p# uterină "i o(#r- S/n%ele (eno ete colect#t de (en# uterină) ce trece prin peri'etru "i e
(#ră !n (en# ili#că internă- Li'$#ticele uterului #6un% l# %#n%lionii lo',#ri "i ili#ci- Iner(#ţi# uterului ete #i%ur#tă de
$i,rele i'p#tice 4pro(enite din ple*ul 7ipo%#tric5 "i p#r#i'p#tice pro(enite din ner(ul pel(ic 4r#'uri #le perec7ilor
de ner(i S;3SE5-
54
ANATOMIE II
/.1.4. Vagina.
2#%in# te un or%#n c#(it#r !n $or'ă de tu, turtit #ntero3poterior) c#re l# e*tre'it#te# uperio#ră e ineră pe
colul uterin) i#r in$erior e dec7ide prin ori$iciul (#%in#l !n vestibulul vaginal 4p#ţiul deli'it#t !ntre l#,iile 'ici5- L#
li'it# dintre ori$iciul (#%in#l "i (eti,ul e #$lă o 'e',r#nă denu'ită "imen) c#re !nc7ide inco'plet #cet ori$iciu-
2#%in# #re o lun%i'e de J3? c'- "i pre&intă un perete #nterior "i #ltul poterior+ peretele anterior #l (#%inei #re
r#porturi cu $undul (e&icii urin#re "i cu uretr#+ peretele posterior #re r#porturi cu rectul) i#r !n p#rte# uperio#ră "i cu
fundul de sac utero3rectal 46uglas5) unde peritoneul ete !n cont#ct cu peretele (#%in#l- Fundurile de #c l#ter#le (ine !n
r#port cu ureterele) c#re trec prin (e&ică- 8n părţile l#ter#le) (#%in# #deră de '#r%ine# 'edi#lă # 'u"c7ilor ridicători
#n#li 4$i%- EE5-
Structura vaginei- 1eretele (#%in#l) 'ult '#i u,ţire dec/t cel uterin) ete #lcătuit) !ncep/nd dinpre e*terior
către interior) de ur'ăto#rele tunici.
3tunic# #d(entice) itu#tă l# e*terior "i $or'#tă din ţeut con6uncti(+
3tunic# 'ucul#ră) #lcătuită din $i,re 'ucul#re netede) dipuă !ntr3un tr#t lon%itudin#l l# e*terior "i #ltul circul#r pre
p#rte# internă+
3tunic# 'uco#ă $or'#tă dintr3un epiteliu p#(i'ento tr#ti$ic#t nec7er#tini&#t+ nu #re %l#nde) 'ucuul ce #coperă
epiteliul (#%inei $iind ecret#t de %l#ndele din colul uterin- Tunic# 'uco#ă pre&intă pe cei < pereţi o erie de crete
tr#n(er#le "i c/te o cre#tă lon%itudin#lă- 8n p#rte# in$erio#ră) unde e dec7ide !n (eti,ulul (#%in#l) (#%in# ete
!ncon6ur#tă de sfincterul extern #l vaginei) c#re #re $i,re 'ucul#re tri#te) deci control#te (olunt#r-
2#cul#ri&#ţi# (#%inei ete re#li&#tă de r#'uri (#%in#le ce pro(in din #rterele uterină) (e&ic#lă in$erio#ră "i
ru"ino#ă internă- 2enele conduc /n%ele !n (en# ili#că internă- Li'$#ticele 'er% l# %#n%lionii li'$#tici interni 4pentru
p#rte# uperio#ră5 "i l# %#n%lionii in%7in#li 4pentru p#rte# in$erio#ră5-
Iner(#ţi# ete #e'ănăto#re cu ce# # uterului) din ple*ul 7ipo%#tric "i ner(ul pel(ic) c#re d#u r#'uri ce
$or'e#&ă un ple* peri(#%in#l- Seni,ilit#te# ter'ică "i ce# durero#ă unt di'inu#te l# ni(elul (#%inului-
/.1.5. Vulva.
2ul(# ete or%#nul %enit#l e*tern #l $e'eii) itu#t l# ni(elul perineului "i e continuă #nterior cu o proe'inenţă
rotun6ită #coperită cu păr) nu'ită muntele 1enus- 2ul(# ete contituită din $or'#ţiunile l#,i#le) p#ţiul interl#,i#l "i
#p#r#tul erectil-
4ormaţiunile labiale- 2ul(# #re $or'# unei $#nte) #lun%ită !n en #%it#l "i 'ă%inită l#ter#l de către < cute
te%u'ent#re 4,u&e5) nu'ite labiile mari "i labiile mici2
3l#,iile '#ri) itu#te l#ter#l) e unec #nterior l# ni(elul 'untelui 2enu 4pre i'$i&# pu,i#nă5 "i poterior l# c/ţi(# c'-
de #nu) $or'/nd comisura anterioară "i repecti( comisura posterioară- Fiec#re l#,ie pre&intă) o faţă laterală
pre(ă&ută cu peri "i %l#nde e,#cee '#ri "i o faţă medială depărţită de l#,i# 'ică prin şanţul interlabial
3l#,iile 'ici unt itu#te 'edi#l de l#,iile '#ri) #u direcţie p#r#lelă cu precedentele "i 'ăr%inec !ntre ele (eti,ulul
(#%in#l- L#,iile 'ici e unec !ntre ele #nterior de clitori) $or'/nd prepuţul clitorisului+ tot de l# ele ple#că < pliuri
'edi#le ce e !nt/lnec pe $#ţ# poterio#ră # clitoriului) #lcătuind fr#ul clitorisului- 2eti,ulul (#%inei #re < părţi. o
p#rte# #nterio#ră !n c#re e dec7ide ori$iciul e*tern #l uretrei "i o p#rte# poterio#ră ce corepunde ori$iciului (#%inei)
pre(ă&ut l#ter#l cu dec7iderile c#n#lelor glandelor vulvo+vaginale (;art"olin)$ %l#nde itu#te !n p#rte# poterio#ră #
,u&elor '#ri) ce u'ecte#&ă intr#re# !n (#%in-
-paratul erectil- 2ul(#) #e'ănător cu peniul pre&intă or%#ne erectile) repre&ent#te de ,ul,ii (eti,ul#ri "i de
clitori- ;ulbii vestibulari corepund corpului pon%io #l uretrei de l# ,ăr,#t "i unt itu#ţi pro$und l# ,#&# ,u&elor
'#ri- ,litorisul #n#lo% peniului de l# ,ăr,#t) d#r de di'eniuni $o#rte 'ici ete #lcătuit din corpii c#(erno"i "i e
ter'ină cu %l#ndul) cărui# l#,iile 'ici !i $or'e#&ă un prepuţ-
2#cul#ri&#ţi# ete #i%ur#tă de r#'uri (#%in#le ce pro(in din #rter# uterină) #rter# rect#lă "i #rter# ru"ino#ă
internă- 2enele e dec7id !n (en# ili#că internă) i#r li'$# ete colec#tă !n %#n%lionii in%7in#li- Iner(#ţi# o'#tică ete
d#tă de ner(ul ru"ino intern) i#r pentru or%#nele erectile ete #i%ur#tă de $i,re (e%et#ti(e (enite de l# ple*ul
7ipo%r#tric "i de l# ner(ul pel(ic-
/.1.<. +landele mamare.
Kl#nd# '#'#ră ete itu#tă pe peretele tor#cic #nterior !ntre co#tele III32II !n %roi'e# '#'elelor- Kl#nd#
'#'#ră ete o %l#ndă perec7e #ne*ă # #p#r#tului %enit#l $e'inin- Cre"tere# !n (olu' l# pu,ert#te contituie unul din
c#r#cterele e*u#le $e'inine- Kl#nd# ete !n(elită !ntr3o %răi'e peri%l#ndul#ră) !n p#tele cărei# e #$lă 'u"c7ii
pector#li) i#r #nterior e #$lă te%u'entul c#re pre&intă o upr#$#ţă circul#ră de culo#re '#i !nc7iă nu'ită areolă
mamară) cu di#'etrul de cc#- ; c'+ !n centrul #reolei e #$lă o proe'inenţă 3 '#'elonul !n (/r$ul cărei# e dec7id 9=3
<> c#n#le %#l#cto$ore-
Structur#l %l#nd# '#'#ră ete o %l#ndă tu,ulo#cino#ă $or'#tă din 9=3<> lobi) $iec#re #(/nd c/te un c#n#l de
e*creţie nu'it canal galactofor+ lo,ii unt $or'#ţi din lobuli) i#r lo,ulii din acini c#re repre&intă unităţile ecretorii ce
ecretă l#ptele- S/n%ele #rteri#l ete #du de #rter# u,cl#(icul#ră "i de #rterele intercot#le) i#r /n%ele (eno ete
colect#t !n (enele o'oni'e- Li'$#ticele drene#&ă li'$# !n %#n%lionii #*il#ri- Iner(#ţi# en&iti(ă # '#'elelor ete
55
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
#i%ur#tă de r#'uri din ner(ii intercot#li T;3T=) i#r iner(#ţi# ecretorie ete re#li&#tă de $i,re (e%et#ti(e din i'p#ticul
cer(ic#l-
/.,. A1ARATUL KENITAL MASCULIN
-paratul genital masculin ete #lcătuit din testicul #u %on#d# '#culină) din calea spermatică cu %l#ndele
#ne*e "i or%#nele %enit#le e*terne 4$i%- E=5-
/.,.1. &esticulul.
Teticulul ete un or%#n perec7e) de cc#- <= %) itu#t !' scrot) d#r #(/nd ori%ine# !n re%iune# lo',#ră #
c#(ităţii #,do'in#le+ el ete o %l#ndă 'i*tă cu ecreţie e*ocrină "i endocrină- Teticulul #re $or'ă o(#lă "i ete turtit !n
en tr#n(er#l- L# upr#$#ţă ete !n(elit de o 'e',r#nă $i,ro#ă de culo#re #l,ă3ide$ie) denu'ită tunica albuginee)
c#re pe '#r%ine# poterio#ră e continuă cu o '#ă denă de ţeut con6uncti() denu'ită mediastinul testicular) de l#
c#re ple#că r#di#r pre #l,u%inee nu'ero#e epturi con6uncti(e) c#re !'p#rt p#renc7i'ul teticulului !n 9=>3<>> de
lobuli testiculari 4$i%- EF5-
5obulul testiculuui #re $or'ă conică) $iind !ndrept#t cu (/r$ul pre 'edi#tinul teticul#r "i ,#&# pre
#l,u%inee+ !n interior conţine <3; tubi seminiferi contorţi) !n interiorul cărui# e $or'e#&ă spermiile 4celulele e*u#le
'#culine5) !n proceul denu'it spermatogene!ă (funcţia exocrină)- Tot !n interiorul lo,ulului) !n ţeutul con6uncti(
dintre tu,ii e'ini$eri contorţi) e %ăec celulele intertiţi#le LeGdi%) c#re $or'e#&ă co'ponent# endocrină # teticuluui
ce ecretă 7or'onul e*u#l '#culin 4testosteron5- Tu,ii e'ini$eri contorţi e unec "i $or'e#&ă pre (/r$ul lo,ulului
tubii seminiferi drepţi) c#re părăind lo,ulul) intră !n 'edi#tinul teticul#r unde e #n#to'o&e#&ă !ntre ei $or'/nd
reţeaua testiculară 4D#ller5- Din #ce#tă reţe# ple#că 9<39; canale eferente c#re e dec7id !n canalul epididimar) ce
$#ce p#rte din căile per'#tice e*tr#teticul#re-
'pididimul #re $or'# unei (ir%ule) cu o lun%i'e de =3F c' "i ete #"e&#t pe e*tre'it#te# uperio#ră "i
'#r%ine# poterio#ră # teticului) p/nă l# polul in$erior #l #cetui#- Epididi'ul conţine c#n#lul epididi'#r cu o lun%i'e
de E3F '-) c#re l# co#d# epididi'ului !"i c7i',ă direcţi# cu 9?>
>
"i continuă cu canalul deferent-
2#cul#ri&#ţi# teticului "i epididi'ului e re#li&e#&ă prin artera testiculară 4r#'ură # #ortei #,do'in#le5 "i
artera deferenţială 4r#ură # #rterei ili#ce interne5- S/n%ele (eno e colect#t de (en# teticul#ră c#re l# dre#pt# #6un%e !n
(en# c#(ă in$erio#ră) i#r l# t/n%# !n (en# ren#lă t/n%ă- Li'$#ticele dre#ne#&ă li'$# !n %#n%lionii lo',#ri- Iner(#ţi#
ete d#tă de ple*ul teticul#r) pro(enit din ple*ul #ortic "i de ple*ul de$erenţi#l cu ori%ine# !n ple*ul 7ipo%#tric-
/.,.,. Căile spermatice.
Căile per'#tice unt căi e*creto#re #le per'iilor "i lic7idului per'#tic- Ele e !'p#rt !n căi intratesticulare
4tu,ii drepţi "i reţe#u# teticul#ră5 "i extratesticulare 4c#n#lele e$erente) c#n#lul epididi'#r) c#n#lul de$erent "i c#n#lul
e6#cu#tor5-
,analul deferent continuă co#d# epididi'ului) #re un di#'etru de 9)=3< '' "i o lun%i'e de =>3F> c' "i e
ter'ină printr3o p#rte dil#t#tă) denu'ită ampula canalului deferent- După re%iunile pe c#re le tră,#te) e !'p#rte !n E
porţiuni.
3porţiune# li,eră) c#re ţine de l# co#d# epididi'ului l# ori$iciul u,cut#n#t #l c#n#lului in%7in#l+
3porţiune# in%7in#lă) c#re ţine de l# ori$iciul u,cut#n#t l# ori$iciul pro$und #l c#n#lului in%7in#l+
3porţiune# pel(i#nă) cuprină !ntre ori$iciul pro$und #l c#n#lului in%7in#l "i $#ţ# poterio#ră # (e&icii urin#re) unde e
!ncruci"e#&ă #nterior cu ureterul pel(i#n) #6un%/nd !n p#ţiul recto(e&ic#l+
3porţiune# #'pul#ră) itu#tă !n#poi# $undului (e&icii urin#re "i 'edi#l de (e&iculele e'in#le+ ampula canalului
deferent) pri'e"te c#n#lul de e*creţie # (e&iculei e'in#le-
,analul e%aculator re&ult#t din unire# c#n#lului de$erent "i # c#n#lului de e*creţie # (e&iculei e'in#le) #re o
lun%i'e de < c'-) tră,#te prot#t# "i e dec7ide !n uretr# prot#tică-
/.,./. +landele anexe.
Sunt repre&ent#te de prot#tă) (e&iculele e'in#le "i %l#ndele ,ul,ouretr#le c#re) prin produul lor de ecreţie
p#rticipă l# $or'#re# spermei) !'preună cu per'#to&oi&ii-
)rostata ete o %l#ndă e*ocrină unică) de $or'# unei c#t#ne cu (/r$ul !n 6o+ ete tră,ătută de uretră !n en
(ertic#l) i#r c#n#lele e6#cul#to#re o tră,#t o,lic) din#poi !n#inte) pentru # e dec7ide !n uretr# prot#tică- L# e*terior e
%ăe"te o c#pulă con6uncti(3(#cul#ră u, c#re e #$lă p#renc7i'ul %#ndul#r #lcătuit din ;>3=> de %l#nde tu,ulo3
#l(eol#re) c#re printr3un nu'ăr '#i 'ic de c#n#le e*creto#re 4d#r cu un c#li,ru '#i '#re5 e dec7id tot !n iretr#
prot#tică-
1e!icula seminală ete un or%#n perec7e itu#t l#ter#l de #'pul# c#n#lului de$erent "i 'edi#l de ureter) !n
p#ţiul recto(e&ic#l- Are o $or'ă o(oid#lă) lun%ă de E3= c') cu lu'enul co'p#rti'ent#t !n '#i 'ulte di(erticule-
8landele bulbo+uretrale unt < $or'#ţiuni o(oide) itu#te de o p#rte "i de #lt# # ,ul,ului uretr#l- Se dec7id
prin < c#n#le !n uretr# pon%io#ă 4peni#nă5-
5<
ANATOMIE II
/.,.4. ;rganele genitale externe.
Or%#nele %enit#le e*terne #le ,ăr,#tului unt repre&ent#te prin peni "i crot-
)enisul ete un or%#n cu $uncţie %enit#lă "i urin#ră itu#t de#upr# crotului "i !n#inte# i'$i&ei pu,iene-
1eniul ete #lcătuit din rădăcin# peniului) corp "i %l#nd-
Rădăcina penisului $or'e#&ă p#rte# $i*ă # or%#nului) corpul #re $or'ă cilindrică "i pre&intă o $#ţă dor#lă
4uperio#ră5 "i o $#ţă uretr#lă 4in$erio#ră5- Kl#ndul repre&intă e*tre'it#te# li,eră !n $or'ă de con) c#re l# ,#&# #
proe'ină "i depă"e"te circu'$erinţ# corpului de c#re e ep#ră printr3un "#nţ circul#r) denu'it colul glandului- Kl#ndul
pre&intă l# (/r$ ori$iciul e*tern #l uretrei 4meatul urinar5- 8n(eli"ul te%u'ent#r #l peniului e continuă l# ni(elul
%l#ndului) cu prepuţul) un '#n"on cut#n#t c#re e ter'ină !n $und de #c-
8n tructur# peniului e ditin% or%#nele erectile "i !n(eli"urile-
&rganele erectile unt $or'#ţiuni $i,ro3'ucul#re #reol#te) c#re $iind u'plute cu /n%e deter'ină erecţi# "i
unt repre&ent#te de < corpi c#(erno"i "i un corp pon%io- ,orpii cavernoşi #u $or'ă cilindrică "i $or'e#&ă ce# '#i
'#re p#rte # corpului peniului ocup/nd $#ţ# dor#lă "i l#turile- ,orpul spongios ocup" p#ţiul 'edi#n dintre corpii
c#(erno"i "i ete tră,ătut de l# un c#păt l# #ltul de uretr# peni#nă+ e*tre'it#te# # poterio#ră !ncepe printr3o porţiune
dil#t#tă 4bulbul uretral5) i#r ce# #nterio#ră e continuă cu %l#ndul- Corpii c#(erno"i unt #coperiţi de un !n(eli" $i,ro
$o#rte re&itent nu'it tunica albuginee) c#re #coperă "i corpul pon%io-
Învelişurile penisului. 1eniul ete !n(elit de piele c#re e continuă cu piele# crotului "i # re%iunii pu,ine- Su,
#ce#t# e %ăe"te o l#'ă 'ucul#ră u,ţire c#re $or'e#&ă dartosul penian- 8n interior e #$lă o tunică con6uncti(ă l#*ă)
!n c#re e #$lă (#e uper$ici#le) i#r '#i pro$und fascia penisului) c#re !n(ele"te corpii c#(erno"i "i corpul pon%io-
1eniul pri'e"te /n%e prin r#'uri de l# #rter# ili#că internă) i#r /n%ele (eno ete colect#t !n (en# ili#că
internă- Iner(#ţi# or%#nelor erectile ete d#tă de $i,re (e%et#ti(e pro(enit din ple*ul 7ipo%r#tic "i ner(ul pel(ic) cu rol
dil#t#tor) i#r !n(eli"urile peniului de ner(ul ru"ino-
Scrotul ete p#rte# or%#nelor %enit#le e*terne c#re p#rticipă l# $or'#re# !n(eli"urilor teticulilor- El #re $or'# #
două pun%i cut#n#te 4burse scrotale5 ep#r#te de r#$eul crot#l c#re e continuă cu r#$eul peniului) i#r !n interior
corepunde eptului crot#l- 1iele# crotului ete !ncreţită) ,o%#tă !n peri "i %l#ndele e,#cee- 8n tot#lit#te# lor)
!n(eli"urile teticulului unt $or'#te din tunici) c#re corepund tr#turilor peretelui #,do'in#l- 8n perio#d# e',rion#ră)
teticulele #6un% !n crot) co,or/nd prin c#n#lul in%7in#l din re%iune# lo',#ră- E*ită poi,ilit#te# c# unul #u #',ii
teticuli ă nu #6un%ă !n crot) itu#ţie p#tolo%ică nu'ită ectopie testiculară-
BIBLIOKRAFIE
1. I$ri' M- 3 -tlas de anatomie umană. vol. ?? + &rganele interne) Ed- Stiinţi$ică "i Enciclopedică)
Bucure"ti) 9@?E
,. Mi"c#lencu D-) M#*i' K7- "i col#,- 3 -natomia omului) Ed- Did#ctică "i 1ed#%o%ică) Bucure"ti) 9@?;
/. Mo%o" K7-) I#nculecu A- 3 ,ompendiu de anatomie şi fi!iologie) Ed- Stiinţi$ică) Bucure"ti) 9@J;
4. 1#pili#n) 2- 3 -natomia omului$ vol. ?? + Splan"nologia) Ed- Did#ctică "i 1ed#%o%ică) Bucure"ti) 9@?<
5. R#n%# 2-) Teodorecu3E*#rcu I- 3 -natomia şi fi!iologia omului$ Ed- Medic#lă) Bucure"ti) 9@F@
<. Teodorecu3E*#rcu I- 3 4i!iologia şi fi!iopatologia reproducerii umane) Ed- Medic#lă) Bucure"ti)
9@JJ
-. 2oiculecu I-C-) 1etricu I-C- 3 -natomia şi fi!iologia omului) Ed- Medic#lă) Bucure"ti) 9@J9
REZUMAT UNITTŢII DE CURS
Ap#r#tul %enit#l e di$erenţi#&ă după e* din lun# # III3# e',rion#ră) od#tă cu de&(olt#re# %l#ndelor %enit#le-
Kl#ndele %enit#le unt %l#nde cu ecreţie 'i*tă- Ele !ndeplinec două $uncţii. $uncţi# e*ocrină "i $uncţi# endocrină-
Funcţi# e*ocrină contă !n $or'#re# "i eli'in#re# %#'eţilor) i#r $uncţi# endocrină din producere# unor 7or'oni c#re
in$luenţe#&ă 'et#,oli'ul "i deter'ină c#r#cterele e*u#le pri'#re "i ecund#re-
8NTREBTRI RECA1ITULATI2E
1. Decrieţi $oliculul '#tur-
<- Structur# uterului-
;- Structur# teticolului-
4. Kl#ndele #ne*e #le căilor per'#tice-
5-
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
A N E L T
$igura 0. Secţiune longitudinală prin inimă.
$aţa anterioară a inimii
da
53
ANATOMIE II
$igura =. Compartimentele inimii da
$igura 3. >esut nodal (emrionar)
d#
5@
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura ?. Structura vaselor sanguine de caliru mediu, A 7 arteră/ " 7 venă
$igura @. Sistemul limfatic (") !i venos azAgos (A)
<6
ANATOMIE II
$igura B. Secţiune frontală prin laringe
da
$igura C. Acinul pulmonar
<1
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura 2. Sc'ema generală a sistemului digestiv
d#
<,
ANATOMIE II
$igura D. Structura dintelui, A 7 incisiv/ " 7 molar
</
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura 01. Cavitatea nazală, cavitatea ucală, faringele (eta5ele faringelui), laringele
d#
<4
ANATOMIE II
$igura 00. Secţiune longitudinală prin stomac da
$igura 0=. Valvulă coniventă cu vilozităţi intestinale
<5
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura 03. Intestinul gros (colonul) da
$igura 0?. +landele salivare
<<
ANATOMIE II
#d d#
$igura 0@. $icatul 7 faţa viscerală (inferioară)
$igura 0B. Secţiune longitudinală prin rinic'i da
<-
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura 0C. 8efronul (tuul urinar) !i vascularizaţia lui
<3
ANATOMIE II
d#
<@
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura =0. Căile de conducere ale măduvei spinării
-6
ANATOMIE II
-1
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
-,
ANATOMIE II
-/
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura. ==. &runc'iul cereral 7 faţa anterioară
d#
-4
ANATOMIE II
$igura. =3. &runc'iul cereral 7 faţa posterioară
d#
-5
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura =?. Secţiune prin mezencefal
Fi%ur# <=- Cere,elul 3 $#ţ# uperio#ră 4u5) $#ţ# in$erio#ră 46o5
-<
ANATOMIE II
$igura =Ba. 4egiunea 'aenulară !i faţa superioară a talamusului
$igura =B. :ipotalamusul
--
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
-3
ANATOMIE II
$igura =2a. $aţa medială a emisferei cererale
da
$igura =2. $aţa azală (inferioară) a emisferei cererale
da
-@
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura =Da. Cortexul feţei externe a emisferei cererale st)ngi ("rodmann)
$igura =D. Eonele senzoriale de pe faţa internă a emisferei cererale drepte.
36
ANATOMIE II
$igura 31. Ventriculii encefalului 7 vedere sagitală
$igura 30. Sc'ema structurii nervului spinal (ra'idian)
31
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura 3=. Structura epidermului .n regiunea palmară
3,
ANATOMIE II
3/
F
i
g
u
r
a

3
3
.


T
i
p
u
r
i

d
e

r
e
c
e
p
t
o
r
i

c
u
t
a
n
a
]
i
:

A

-

d
i
s
c
u
r
i
l
e

t
a
c
t
i
l
e

M
e
r
k
e
l
;

-

c
o
r
p
u
s
c
u
l
i
i

M
e
i
s
s
n
e
r
;

!

-

c
o
r
p
u
s
c
u
l
i
i

"
r
a
u
s
e
;

#

-

c
o
r
p
u
s
c
u
l
i
i

$
u
%
%
i
n
i
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura. 3?. &ipuri de receptori 9inestezici, A 7 corpusculul Vater (accini/ " 7 fusul neuromuscular/
C 7 corpusculul tendinos +olgi
$igura 3@. %egăturile firelor nervoase terminale cu firele musculare sacciforme !i
cu firele musculare nucleare .n lanţ
34
ANATOMIE II
$igura 3B. Secţiune sagitală prin gloal ocular
Fi%ur# ;J- Structur# retinei (i&u#le
35
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
Fi%ur#- ;?- Secţiune prin 'elcul oo 4u5)
3<
ANATOMIE II
$igura 3Da. Secţiune transversală prin melc
$igura 3D. Structura organului Corti
3-
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura ?1a. Secţiune prin macula vestiulară
$igura ?1. Secţiune prin creasta ampulară
33
ANATOMIE II
$igura ?0. Sistemul genital la femeie
$igura ?=. Structura ovarului
3@
Autr: lector univ. Maxim Gheorghe
$igura ?3. <terul, A 7 faţa anterioară/ " 7 secţiune prin uter
$igura ??. Secţiune sagitală prin azinul de femeie
@6
ANATOMIE II
$igura ?@. Sistemul genital la ărat
$igura ?B. Sc'ema căilor spermatice intertesticulare !i extratesticulare
@1