You are on page 1of 26

UNGO S1 0 0

Manual de instalare
Cuprins
Ghid de conectare cablaj principal H1 . . . . . . . . . . . . . . . .4
Schema cablajului principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Instrucþiuni pentru conectarea firelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Ghid de conectare cablaj ieºiri pentru încuierea uºilor . . .9
Cablaje mufe periferice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
LED-ul super-strãlucitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Întrerupãtorul de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Interfaþa pentru programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Montarea antenei / receptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Senzor de ºoc dublã zonã, mufã albã 4 pini . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Comutatoare interne de programare . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Comutator clipire lumini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Anularea intrãrilor pentru senzori . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Procedurã învãþare funcþii sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Meniurile de funcþii sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Meniul #1 - Funcþii de bazã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Meniul #2 - Funcþii avansate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Descrierea funcþiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Meniul #1 - Funcþii de bazã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Meniul #2 - Funcþii avansate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Procedura de învãþare a telecomenzilor . . . . . . . . . . . . . .19
Configuraþii telecomandã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Configuraþia standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Configuraþia cu un singur buton pentru armare / dezarmare . . . . . .21
Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Diagnostic armare / dezarmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Confirmãri sonore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tabelul zonelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Diagnostice de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Anularea senzorului din telecomandã . . . . . . . . . . . . . . . .23
Sistemul opþional de recuperare a vehiculului . . . . . . . . .23
Circuitul de prevenire al alarmelor false . . . . . . . . . . . . . .23
Power-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Ghid rapid de conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
2004 Falcon Electronics 3
Schema cablajului principal
Instrucþiuni pentru conectarea firelor
Acest ghid descrie în detaliu modul de conectare al fiecãrui fir,
precum ºi posibile folosiri ale acestor fire. Acest sistem a fost
proiectat pentru a oferi cel mai modern grad de protecþie ºi
flexibilitate. Multe dintre fire pot fi folosite pentru mai multe
funcþii. Citiþi cu atenþie acest ghid pentru a înþelege ce poate
face aceastã unitate.
H1/1 PORTOCALIU ieºire (-) masã-la-armare: Acest fir este
legat la masã atâta timp cât sistemul este armat. Aceastã ieºire
înceteazã sã mai fie legatã la masã dupã ce sistemul a fost
dezarmat. Firul portocaliu este cablat iniþial pentru a controla
releul de întrerupere a starterului. Aceastã ieºire poate suporta
un curent de max. 500 mA.
NOTÃ: Dacã firul potocaliu este folosit pentru a comanda alt modul,
cum ar fi modulul pentru geamuri sau cel pentru voce, este nevoie sã
utilizaþi o diodã de 1A. (Vezi desenul de mai jos).
IMPORTANT! Nu întrerupeþi niciodatã un alt fir în afarã de firul
starterului.
4 2004 Falcon Electronics
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
ROªU/ALB IEªIRE (-) 200 mA CANAL 2
ROªU INTRARE (+) PERMANENT ALIMENTARE
MARO IEªIRE (+) SIRENÃ
GALBEN INTRARE (+) DE CONTACT CHEIE, ZONA 5
NEGRU INTRARE (-) MASÃ ªASIU
VIOLET INTRARE (+) UªI, ZONA 3
ALBASTRU INTRARE (-) DECLANªARE INSTANTANEE, ZONA 1
VERDE INTRARE (-) UªI, ZONA 3
NEGRU/ALB IEªIRE (-) 200 mA PLAFONIERÃ
ALB/ALBASTRU IEªIRE (-) DE 200 mA PROGRAMABILÃ CANAL 3
ALB IEªIRE (+)/(-) CLIPIRE LUMINI
PORTOCALIU IEªIRE (-) DE 500 mA LA ARMARE
H1/1
H1/2
H1/3
H1/4
H1/5
H1/6
H1/7
H1/8
H1/9
H1/10
H1/11
H1/12
H1/2 ALB ieºire (+ / -) pentru clipirea farurilor: Acest fir trebuie
legat la firul (+) al luminilor. Dacã comutatorul de polaritate
lumini este mutat în poziþie opusã (vezi "Programarea
comutatoarelor"), acest fir furnizeazã o ieºire de (-) 200 mA.
Acest tip de fir este folosit pentru a se lega la firul de comandã
al aprinderii luminilor la Toyota, Lexus, BMW, unele modele
Mitsubishi, unele modele Mazda, etc.
Notã: Pentru sistemele de lumini care consumã 10A sau mai mult,
comutatorul trebuie schimbat la o ieºire (-) ( vezi capitolul
"Comutatoare de programare din acest ghid"). Trebuie folosit un releu
SPDT standard pe ieºirea firului H1/2.
Important! Nu conectaþi acest fir la un fir negativ de lumini al
vehiculului înainte sã schimbaþi comutatorul de programare pe poziþia
de polaritate negativã. Altfel riscaþi sã defectaþi circuitul de lumini al
vehiculului.
2004 Falcon Electronics 5
H1/3 ALB/ALBASTRU Ieºire (-) de 200 mA pentru canalul 3:
Acest fir furnizeazã o ieºire de 200 mA ori de câte ori butonul
telecomenzii care controleazã canalul 3 este apãsat. Canalul 3
poate fi programat sã furnizeze urmãtoarele tipuri de ieºiri (vezi
procedura de învãþare telecomenzi):
Validare: o ieºire de validare va transmite un semnal cât
timp este recepþionatã transmisia.
Bistabil: Ieºire care va transmite un semnal continuu când
butonul canalului 3 este apãsat ºi eliberat. Semnalul va
continua pânã când canalul 3 este apãsat din nou.
Bistabil resetabil cu contactul: Ieºire ce se activeazã la
prima apãsare a butonului telecomenzii ºi se dezactiveazã
la a doua apãsare a aceluiaºi buton al telecomenzii.
Acestã ieºire va înceta sã funcþioneze când motorul este
pornit ºi apoi oprit.
Temporizare: Ieºire care se activeazã pentru un interval de
30 de secunde când butonul canalului 3 este apãsat.
Aceastã ieºire poate fi opritã în timpul activãrii de 30
secunde apãsând din nou butonul canalului 3.
Aceastã ieºire poate fi programatã sã ofere un al doilea
impuls de descuiere când butonul de dezarmare este
apãsat a doua oarã dupã dezarmarea sistemului. Acest
lucru poate fi folosit pentru deschiderea uºii pasagerului
într-un sistem cu descuiere progresivã.
IMPORTANT! Nu folosiþi acest fir decât pentru comanda unui releu
sau a unui circuit de curent mic! Aceastã ieºire poate furniza numai
200 mA, iar conectarea la un solenoid, motor sau orice alt dipozitiv de
curent mare va defecta modulul.
H1/4 NEGRU/ALB Ieºire comandã plafonierã: Legaþi acest fir
la releul de comandã plafonierã.
IMPORTANT! Aceastã ieºire comandã un releu. Nu poate fi conectatã
direct la circuitul de plafonierã, pentru cã nu poate suporta consumul
de curent al unuia sau mai multe becuri.
6 2004 Falcon Electronics
H1/5 VERDE Intrare (-) de activare uºi: Majoritatea vehiculelor
folosesc circuite negative de activare uºi. Legaþi firul verde la un
fir care este conectat la masã când uºa este deschisã. Când îl
conectaþi la modele de vehicule mai noi, în general este nevoie
sã folosiþi intrãri de activare uºi individuale. Acest fir va raporta
pe zona 3.
Notã: Dacã folosiþi o intrare de activare uºi care are întârziere, pot fi
folosite programatorul Pro Security sau meniul funcþiilor avansate 2,
funcþia 6 pentru a opri înºtiinþarea pentru anulare.
H1/6 ALBASTRU intrare (-) activare instantanee: Aceastã
intrare va rãspunde la o intrare (-) printr-o activare instantanee.
Este idealã pentru întrerupãtoarele de la capotã ºi portbagaj ºi
va supraveghea zona 1. Poate fi folositã de asemenea cu
senzori cu o singurã zonã. Firul H1/6 poate fi de asemenea
folosit pentru a anula senzori în timpul operãrii canalelor
auxiliare sau pornirii motorului din telecomandã. ( Vezi capitolul
"Anularea senzorilor" din acest manual)
H1/7 VIOLET intrare (+) de activare uºi: Acest tip de circuit
este întâlnit la majoritatea vehiculelor Ford. Conectaþi firul violet
la un fir care are (+)12V când uºa este deschisã. Acest fir va
raporta pe zona 3.
Notã: Dacã folosiþi o intrare de activare uºi care are întârziere, pot fi
folosite programatorul Pro Security sau meniul funcþiilor avansate 2,
funcþia 6 pentru a opri înºtiinþarea pentru anulare.
H1/8 NEGRU (-) legare la masã ºasiu: Conectaþi acest fir la o
porþiune fãrã vopsea la ºasiu, folosind un ºurub original al
maºinii care nu are nici un alt fir de masã ataºat. Se poate folosi
un ºurub autofiletant doar în combinaþie cu o ºaibã stelatã. Este
recomandat sã legaþi la masã toate componentele în acelaºi
punct.
2004 Falcon Electronics 7
H1/9 GALBEN intrare (+) de contact cheie: Conectaþi acest fir
la firul prin care trec (+)12V când cheia este în poziþia contact
dar ºi pe poziþia demaror. Aveþi grijã ca acest fir sã nu facã
nicãieri scurtcircuit la ºasiu.
H1/10 MARO ieºire (+) de sirenã: Conectaþi acest fir la firul
roºu al sirenei. Conectaþi firul negru al sirenei la masa ºasiului,
de preferat în acelaºi punct în care conectaþi firul negru de masã
al unitãþii centrale.
H1/11 ROªU intrare de (+)12V permanent: Înainte de a
conecta acest fir scoateþi siguranþa de pe acesta. Conectaþi firul
la borna (+) a bateriei sau la poziþia de 12V permanent a
contactului cheie.
NOTÃ: Folosiþi întotdeauna o siguranþã la maximum 30 cm distanþã de
punctul de alimentare cu (+)12V. Nu folosiþi siguranþa de 15A în acest
scop. Aceastã siguranþã protejeazã doar modulul.
8 2004 Falcon Electronics
H1/12 ROªU/ALB: ieºire negativã pentru canalul 2: Când
sistemul recepþioneazã un cod care controleazã canalul 2 mai
lung de 1.5 secunde, firul ROªU/ALB va furniza o ieºire atât
timp cât transmisia continuã. Ea este folositã pentru
deschiderea portbagajului / haionului maºinii.
IMPORTANT! Nu folosiþi acest fir decât pentru comanda unui releu
sau a unui circuit de curent mic! Aceastã ieºire poate furniza numai
200 mA, iar conectarea la un solenoid, motor sau orice alt dipozitiv de
curent mare va defecta modulul.
Cablaj încuiere uºi H2, conector cu trei
pini
IMPORTANT! Ieºirile de încuiere uºi sunt de curent mic ºi nu ar trebui
ataºate direct la un dispozitiv de curent mare; trebuie folosite doar
pentru a activa relee.
2004 Falcon Electronics 9
___
___
___
ALBASTRU IEªIRE (-) DESCUIERE, (+) ÎNCUIERE
NEFOLOSIT DOAR DACÃ FOLOSIÞI 451M
VERDE IEªIRE (-) ÎNCUIERE, (+) DESCUIERE
H2/A
H2/B
H2/C
Cablaj mufe periferice
LED, mufa albã cu 2 pini
LED-ul funcþioneazã cu 2V curent continuu ºi se mufeazã în
portul alb cu 2 pini. Asiguraþi-vã cã firele LED-ului nu sunt
scurtcircuitate la masã, cãci altfel LED-ul se va defecta. Se pot
folosi mai multe LED-uri, dar ele trebuie legate în serie. LED-ul
încape într-o gaurã cu diametrul de 7 mm. Asiguraþi-vã cã nu
este nimic în spatele zonei pe care urmeazã sã o gãuriþi.
Notã: Nu folosiþi niciodatã un LED albastru în combinaþie cu un LED
roºu.
Întrerupãtorul de siguranþã, mufa albastrã cu 2 pini
Întrerupãtorul de siguranþã trebuie sã fie accesibil de pe locul
ºoferului. El se mufeazã în mufa albastrã de pe lateralul unitãþii.
Deoarece sistemul poate fi pus în modul de siguranþã din
telecomandã, întrerupãtorul poate fi bine ascuns. Þineþi cont la
ce va fi folosit întrerupãtorul înainte de a alege locul unde îl veþi
monta. Asiguraþi-vã cã nu este nimic în spatele zonei pe care o
veþi gãuri atunci când faceþi gaura de 7 mm pentru montarea
întrerupãtorului. Firul gri din mufa cu 2 pini poate fi folosit ca o
intrare pozitivã ºi poate fi conectat la orice întrerupãtor pozitiv al
vehiculului. (vezi capitolul "Descrierea funcþiilor "din acest ghid).
10 2004 Falcon Electronics
Interfaþa pentru programare, mufa neagrã cu 3-pini
Mufa neagrã cu 3 pini este folositã pentru programarea
unitãþii. Când se foloseºte programatorul Pro Security,
este posibilã configurarea oricãrei sau a tuturor funcþiilor
programabile. Pentru mai multe informaþii, consultaþi
ghidul ce se livreazã cu programatorul.
Montarea antenei / receptorului
Poziþionarea antenei/receptorului trebuie discutatã cu
proprietarul vehiculului înaintea instalãrii, întrucât ea este vizibilã
ºi poziþionarea ei ar putea incomoda conducãtorul auto.
Cea mai bunã locaþie pentru antena / receptor este în centrul
zonei superioare a parbrizului sau lunetei. Pentru o razã de
acþiune optimã, antena trebuie montatã vertical. Poate fi
montatã ºi orizontal pe parasolar sau sub bord, dar raza ei va fi
diminuatã. Foliile cu tentã metalicã pentru acoperirea
geamurilor pot de asemenea afecta raza de acþiune, astfel cã
acesta este un alt factor care trebuie luat în considerare la
determinarea poziþiei optime de montaj.
Dupã determinarea poziþiei optime de montaj, faceþi urmãtorii
paºi:
1. Curãþaþi suprafaþa de montaj cu un detergent special
pentru sticlã sau cu alcool pentru a îndepãrta orice urmã
de murdãrie sau alte reziduuri.
2. Conectaþi antena receptor la cablul aferent acesteia.
3. Montaþi antena receptor folosind banda adezivã cu dublã
faþã din kit-ul de montaj.
4. Duceþi cablul antenei receptor cãtre modulul de control ºi
mufaþi-l în conectorul cu 4 pini.
Important: Pentru a obþine cea mai bunã razã de acþiune posibilã, nu
lãsaþi cablul antenei înfãºurat sub bord. Întotdeauna extindeþi cablul pe
toatã lungimea sa, indiferent de locul de montare al antenei.
2004 Falcon Electronics 11
Cablajul senzorului de ºoc, mufã albã 4 pini
VERDE Intrare (-) multiplexatã
Impulsurile mai scurte de 0.8 secunde vor declanºa semnalul
de preavertizare, în timp ce impulsurile mai lungi de 0.8
secunde vor declanºa secvenþa completã ºi va fi raportatã zona
4.
Notã: Dacã se instaleazã un senzor de ºoc dublã-zonã opþional, trebuie
conectat la firul verde. Urmãtoarea diagramã eliminã necesitatea
diodelor pentru izolarea senzorilor ºi oferã zone diferite pentru fiecare
senzor.
Diagramã pentru adãugarea unui senzor opþional dublã-zonã la
firul verde. (zona 4).
ALBASTRU Intrare (-) multiplexatã
Impulsurile mai scurte de 0.8 secunde vor declanºa semnalul
de preavertizare, în timp ce impulsurile mai lungi de 0.8
secunde vor declanºa secvenþa completã ºi va fi raportatã zona
2.
ROªU (+) 12V constant ºi NEGRU (-) masã
Nu folosiþi aceste fire pentru altceva decât senzorul de ºoc.
Comutatori interni de programare
12 2004 Falcon Electronics
Comutator pentru clipirea luminilor
Acest comutator este folosit pentru a programa ieºirea pentru clipirea
farurilor. În poziþia (+) releul de pe placã este activat ºi unitatea va
transmite + 12V pe firul alb, H1/2. În poziþia (-) releul de pe placã este
dezactivat. Firul alb, H1/2 va furniza o ieºire de (-) 200 mA ce poate fi
folositã pentru comanda releului luminilor de poziþie.
Notã: Pentru circuite de clipire lumini care consumã 10A sau mai mult,
comutatorul trebuie sã fie schimbat pe o ieºire (-) de clipire lumini.
Trebuie folosit un releu standard SPDT pentru autovehicule pe ieºirea
firului de clipire lumini H1/2.
Important: Nu conectaþi firul H1/2 de clipire lumini la un fir negativ de
clipire lumini al vehiculului înainte sã schimbaþi comutatorul de
programare pe poziþia de polaritate negativã. Altfel riscaþi sã defectaþi
circuitul de lumini al vehiculului.
Anularea intrãrilor senzorilor
Existã momente în care este necesarã anularea unor senzori, de exemplu
atunci când porniþi motorul din telecomandã. De fiecare datã când este
folosit un canal auxiliar, toate intrãrile sunt anulate timp de 5 secunde. În
acest interval, masa poate apãrea pe firul albastru H1/6 fãrã a declanºa
alarma. Când perioada de 5 secunde a expirat, dacã unitatea detecteazã
masã pe firul albastru H1/6, toate intrãrile, mai puþin uºa, vor rãmâne
anulate încã 5 secunde de la deconectarea masei de pe firul albastru
H1/6. Acest lucru poate fi realizat folosind ieºirea de stare a modulului de
pornire a motorului de la distanþã, dupã cum se aratã în schema
urmãtoare:
Procedura de învãþare a funcþiilor sistemului
Procedura de învãþare a funcþiilor sistemului stabileºte modul de
funcþionare a unitãþii. Datoritã numãrului mare de paºi, funcþiile au fost
împãrþite în douã meniuri (grupe). Este posibil sã accesaþi ºi sã schimbaþi
orice funcþie a sistemului folosind întrerupãtorul de siguranþã. Acest
proces poate fi simplificat prin utilizarea programatorului Pro Security.
Orice funcþie poate fi schimbatã ºi apoi atribuitã unei anumite
telecomenzi (maxim 4 telecomenzi). Aceastã facilitate poartã denumirea
de recunoaºterea proprietarului. De fiecare datã când o telecomandã
este folositã pentru a dezarma sistemul, acesta îºi va aminti funcþiile
desemnate. Recunoaºterea proprietarului este posibilã doar dacã
unitatea a fost programatã cu ajutorul programatorului Pro Security.
2004 Falcon Electronics 13
Dacã sistemul a fost programat anterior folosind programatorul Pro
Security, procedura de învãþare telecomenzi poate fi blocatã. Dacã sirena
scoate un sunet lung în momentul în care încercaþi sã programaþi
unitatea, înseamnã cã procedura de învãþare telecomenzi este
dezactivatã ºi trebuie activatã folosind programatorul Pro Security.
1. Deschideþi o uºã: (Firul verde H1/5 sau firul violet
H1/7 trebuie sã fie conectate.)
2. Puneþi ºi apoi luaþi contactul cheie: (Firul galben
H1/9 trebuie sã fie conectat.)
3. Selectaþi un meniu: Apãsaþi ºi menþineþi apãsat
întrerupãtorul de siguranþã. (Întrerupãtorul de
siguranþã trebuie sã fie introdus în mufa albastrã.)
Dupã 3 secunde, se va auzi un sunet care va
indica selectarea meniului numãrul 1 al funcþiilor
de bazã. Dacã acesta este meniul pe care doriþi sã
îl accesaþi, eliberaþi butonul ºi treceþi la etapa 4.
Dacã butonul nu este eliberat, veþi selecta meniul
numãrul 2 al funcþiilor avansate ºi sirena va emite
douã sunete. Dupã ce aþi selectat meniul dorit,
eliberaþi butonul ºi treceþi la pasul 4.
4. Selectaþi o funcþie: Apãsaþi scurt întrerupãtorul de
siguranþã de un numãr de ori egal cu numãrul
funcþiei pe care doriþi sã o schimbaþi. De exemplu,
pentru a accesa a 3-a funcþie, apãsaþi butonul de 3
ori. Apoi apãsaþi încã o datã butonul ºi menþineþi-l
apãsat. Sirena va emite un numãr de sunete egal
cu numãrul funcþiei accesate.
5. Programarea funcþiei: În timp ce menþineþi apãsat
butonul de siguranþã puteþi activa sau dezactiva
funcþia respectivã din telecomandã.
Apãsarea butonului va selecta setarea
corespunzãtoare unui sunet. Apãsarea butonului
va selecta setarea cu douã sunete. (vezi
capitolul "Meniul funcþiilor" din acest ghid)
NOTÃ: Funcþia de programare a numãrului de impulsuri cu care este
acþionat întrerupãtorul de siguranþã (2-5) ºi ieºirea temporizatã a canalului
3 (funcþia 2-9) au 5 setãri posibile fiecare. Apãsarea butonului vã va
conduce prin toate variantele posibile.
6. Eliberaþi întrerupãtorul de siguranþã.
14 2004 Falcon Electronics
Odatã funcþia programatã:
Pot fi programate alte funcþii în cadrul aceluiaºi meniu.
Poate fi selectat alt meniu.
Procedura de învãþare poate fi pãrãsitã dacã programarea
s-a încheiat.
Accesarea altei funcþii în cadrul aceluiaºi meniu:
1. Apãsaþi scurt întrerupãtorul de siguranþã de un numãr de
ori necesar pentru avansarea de la funcþia curentã la cea
doritã.
2. Apãsaþi apoi întrerupãtorul de siguranþã încã o datã ºi
menþineþi-l apãsat.
Dacã aþi programat de exemplu a 3-a funcþie din meniu ºi doriþi
sã o programaþi pe a 7-a, trebuie sã apãsaþi scurt întrerupãtorul
de siguranþã de 4 ori. Apoi apãsaþi-l încã o datã ºi mentineþi-l
apãsat. Sirena va emite 7 sunete pentru a confirma accesul la
a 7-a funcþie.
Selectarea altui meniu
1. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat întrerupãtorul de siguranþã.
2. Dupã 3 secunde unitatea va trece la meniul urmãtor ºi
sirena va emite sunete, indicând care meniu a fost
accesat.
Dacã aþi programat de exemplu câteva funcþii în meniul 1
(meniul funcþiilor de bazã) ºi doriþi sã programaþi o funcþie din
meniul 2 (meniul funcþiilor avansate), trebuie sã apãsaþi ºi sã
menþineþi apãsat întrerupãtorul de siguranþã. Dupã 3 secunde,
sirena va emite douã sunete indicând accesul la meniul 2.
Pãrãsirea procedurii de învãþare a funcþiilor sistemului:
Faceþi una din urmãtoarele operaþii:
1. Închideþi uºa deschisã.
2. Puneþi contactul cheie.
3. Nu faceþi nimic timp de 15 secunde.
4. Apãsaþi întrerupãtorul de siguranþã de mai multe ori.
Meniul funcþiilor de bazã
Meniul 1- Funcþii de bazã
Funcþiile scrise cu litere îngroºate sunt programate din fabricã.
2004 Falcon Electronics 15
Meniul 2- Funcþii avansate
* A doua ieºire de descuiere este valabilã doar dacã funcþia 2-8 este programatã
la un singur impuls.
PASUL SETAREA CU UN SUNET SETAREA CU 2 SUNETE
2-1 Ieºire sirenã Ieºire claxon
2-2 Activare sirenã 30 de Activare sirenã 60 de secunde
secunde
2-3 Circuit prevenire alarme Circuit prevenire alarme false dezactivat
false activat
2-4 Activare progresivã la uºi Activare instantanee la uºi
2-5 Dezarmare din valet: 1 impuls Dezarmare din Valet: 2-5 impulsuri
2-6 Sunete înºtiinþare pentru Sunete înºtiinþare pentru anulare dezactivate
anulare activate
2-7 Plafoniera comandatã Plafoniera nu este comandatã de contactul
de contactul cheie cheie
2-8 Un singur impuls la descuiere Dublu impuls la descuiere
2-9 Canalul 3 validare Canalul 3 bistabil/bistabil resetabil cu
contactul/temporizare 30 secunde/a doua
ieºire pentru descuiere*
PASUL SETAREA CU SETAREA CU 2
UN SUNET SUNETE
1-1 Armare activã Armare pasivã
1-2 Cu confirmare sonorã Farã confirmare sonorã
1-3 Încuierea/descuierea Fãrã încuierea/descuierea uºilor la
uºilor la punerea/ punerea/luarea contactului
luarea contactului
1-4 Încuiere activã Încuiere pasivã
1-5 Mod panicã cu contactul pus Fãrã panicã cu contactul pus
1-6 Impulsuri de încuiere / Impulsuri de încuiere/descuiere de 3.5 s
descuiere de 0.8 secunde
1-7 Cu armare pasivã forþatã Fãrã armare pasivã forþatã
1-8 Dezactivarea automatã Motorul nu se dezactiveazã automat
a motorului
1-9 Armare în mers activã Sistem de recuperare a vehiculului activ
1-10 Cu cod sãritor Fãrã cod sãritor
16 2004 Falcon Electronics
Descrierea funcþiilor
Funcþiile sistemului sunt descrise mai jos. Opþiunile programabile cu
ajutorul programatorului Pro Security sunt indicate de urmãtoarea
pictogramã:
Meniul 1- Funcþii de bazã
1-1 ARMARE ACTIVÃ/PASIVÃ: Atunci când se alege armarea
activã, sistemul se va arma doar din telecomandã. Când se alege
armarea pasivã, sistemul se va arma automat dupã 30 de secunde de la
închiderea ultimei uºi. Pentru a avertiza proprietarul de selectarea armãrii
pasive, sirena va emite sunete dupã 20 de secunde de la închiderea uºii.
Acest lucru avertizeazã sonor proprietarul înainte de armarea propriu-zisã.
Dupã 30 de secunde, sistemul se va arma dar sirena nu va emite sunete.
1-2 CONFIRMARE SONORÃ ACTIVÃ / INACTIVÃ: Aceastã
funcþie controleazã sunetele sirenei ce confirmã armarea /dezarmarea
sistemului.
1-3 ÎNCUIEREA/DESCUIEREA UªILOR CONTROLATÃ
DE PLUS CONTACT: Atunci când contactul este pus, uºile se
vor încuia dupã 3 secunde ºi se vor descuia la luarea contactului.
Programatorul Pro Security va afiºa etape diferite pentru încuierea
ºi descuierea controlatã de contact. Acestea pot fi activate sau
dezactivate independent una de cealaltã.
1-4 ÎNCUIERE ACTIVÃ/PASIVÃ: Dacã se alege armarea pasivã la
funcþia 1-1, atunci sistemul poate fi programat fie sã încuie uºile când
este armat pasiv, fie sã încuie uºile numai atunci când este armat din
telecomandã. Încuierea activã înseamnã cã sistemul nu va încuia uºile
când se armeazã pasiv. Încuierea pasivã înseamnã cã sistemul va încuia
uºile când se armeazã pasiv.
Notã: Reþineþi, când se alege armarea pasivã, unitatea va emite sunete
dupã 20 de secunde de la închiderea ultimei uºi. Sistemul nu se armeazã
ºi nici nu încuie uºile în primele 30 de secunde de la închiderea ultimei
uºi.
1-5 MOD PANICÃ CU CONTACTUL PUS: Aceastã funcþie
controleazã dacã modul panicã este disponibil sau nu cu contactul pus.
În unele state existã legi care interzic sirenei sã sune când vehiculele se
aflã în miºcare. Aceastã funcþie face sistemul legal în aceste state.
1-6 DURATA IMPULSULUI DE ÎNCUIERE A UªII: Câteva vehicule
europene cum ar fi Mercedes-Benz ºi Audi, au nevoie de impulsuri mai
lungi de încuiere ºi descuiere pentru a activa pompa de vacuum.
Programarea sistemului pentru a furniza impulsuri de 3.5 secunde
asigurã cuplarea ieºirii de închidere centralizatã la aceste tipuri de maºini.
Durata implicitã a unui impuls este de 0.8 secunde.
1-7 CU SAU FÃRÃ ARMARE PASIVÃ FORÞATÃ: Pentru a folosi
aceastã funcþie, selectaþi armarea pasivã de la funcþia 1-1. Când este
2004 Falcon Electronics 17
activatã, armarea pasivã forþatã va asigura armarea pasivã a sistemului
chiar dacã o zonã este lãsatã deschisã sau invalidã. Armarea pasivã
forþatã se activeazã la o orã dupã oprirea motorului.
1-8 DEZACTIVAREA AUTOMATÃ A MOTORULUI (AED)
ACTIVÃ/INACTIVÃ: AED este o dezactivare pasivã permanentã a
starterului ºi funcþioneazã independent de sistemul de securitate. Când
funcþia este pornitã, ieºirea portocalie, masã la armare (H1/1), va fi
activatã la 30 de secunde dupã ce motorul este oprit. LED-ul va clipi la un
interval de douã ori mai mic decât cel normal, pentru a indica cã AED este
activ ºi va întrerupe starterul în 30 de secunde. AED nu va fi prezentã în
modul de siguranþã ºi poate fi anulatã folosind procedura de anulare de
urgenþã. Pentru a dezactiva AED se poate folosi telecomanda.
1-9 ARMARE ÎN MERS/SISTEMUL DE RECUPERARE AL
VEHICULULUI: În setarea implicitã (Armare în mers) sistemul poate fi
armat cu contactul pus. Când sistemul este armat, firul masã la armare
nu este activ ºi toþi senzorii sunt anulaþi. Intrãrile de uºi vor rãmâne
active. Dacã este programatã funcþia de recuperare a vehiculului, aceasta
va fi activatã.
1-10 COD SÃRITOR ACTIV/INACTIV: Sistemul foloseºte o formulã
matematicã pentru a schimba codul de fiecare datã când telecomanda ºi
receptorul comunicã. Acest lucru face ca gruparea de biþi sau "cuvântul"
transmis de telecomandã sã fie foarte lung(ã). Cu cât "cuvântul" este mai
lung, cu atât este mai uºor sã fie blocatã transmisia telecomenzii cãtre
unitate. Dezactivarea funcþiei cod sãritor permite receptorului sã ignore
partea din cuvânt destinatã codului sãritor. Ca rezultat, raza de acþiune
poate fi mai mare prin dezactivarea funcþiei cod sãritor.
Meniul 2- Funcþii avansate
2-1 SIRENÃ / CLAXON: Sistemul poate fi programat pentru a scoate
un semnal continuu sau în impulsuri la declanºarea totalã. Acest lucru
este folositor în cazurile în care nu se doreºte o sirenã. Reþineþi cã
unitatea poate furniza un curent maxim de 1A. Pentru a se lega la
claxonul maºinii, va fi nevoie de un releu.
2-2 DURATÃ ACTIVARE SIRENÃ 30/60 SECUNDE: Este
posibil sã programaþi unitatea sã sune timp de 30/60 secunde la
declanºarea alarmei. Unele state au legi privitoare la durata de
declanºare a sirenei. Când folosiþi programatorul Pro Security
sirena poate fi programatã sã sune pentru orice duratã între 1 ºi 180
secunde. Folosiþi butonul SELECT pentru a schimba durata sirenei cu
câte o secundã.
2-3 CIRCUIT DE PREVENIRE A ALARMELOR FALSE ACTIVAT
/ DEZACTIVAT: Acesta împiedicã declanºarea repetatã a alarmei de
cãtre aceeaºi zonã. Dacã o zonã declanºeazã alarma de 3 ori în decursul
unei ore, acea zonã este anulatã pentru o orã începând din momentul
celei de-a 3-a declanºãri. Dacã în decursul acestei ore sistemul
detecteazã încã o declanºare, acesta va reseta contorul de timp. Dacã ora
a trecut ºi zona nu a declanºat din nou sistemul, ea este reactivatã. Acest
circuit supravegheazã numai intrãrile senzorilor ºi intrãrile de activare uºi
18 2004 Falcon Electronics
ºi nu anuleazã activarea contactului. Dacã circuitul este dezactivat,
sistemul va rãspunde imediat la declanºãri repetate. În unele state existã
legi care reglementeazã de câte ori se poate declanºa sistemul de
securitate pânã când acestea sunt considerate zgomote deranjante ºi
vehiculul este ridicat (remorcat).
2-4 ACTIVARE PROGRESIVÃ A UªILOR ACTIVATÃ /
DEZACTIVATÃ: Sistemul reacþioneazã la intrarea de uºi dând un
rãspuns progresiv. Dacã uºa este deschisã ºi sistemul este armat, sirena
va emite 10 sunete înainte ca sistemul sã se declanºeze complet.
Activarea uºilor va fi totuºi consideratã o activare instantanee iar
închiderea rapidã a uºii nu poate preveni declanºarea sistemului. Dacã
funcþia de încuiere progresivã este dezactivatã, alarma se va declanºa
complet la deschiderea uºii.
2-5 NUMÃRUL IMPULSURILOR PENTRU ÎNTRERUPÃTORUL
DE SIURANÞÃ 1-5: Sistemul poate fi programat sã numere de câte
ori întrerupãtorul de siguranþã este apãsat înainte de a dezarma sistemul
de securitate sau sistemul de recuperare a vehiculului. Numãrul implicit
de apãsãri este unu. Unitatea poate fi programatã pentru 2-5 impulsuri
folosind setãrile cu douã sunete.
Întrerupãtorul Fantomã (opþional): Pentru a spori securitatea sistemului,
firul gri al întrerupãtorului de siguranþã poate fi conectat la orice
întrerupãtor al vehiculului care oferã un impuls pozitiv.
2-6 AVERTIZARE SONORà UªÃ DESCHISà LA ARMARE
ACTIVÃ / INACTIVÃ: Dacã aceastã funcþie este activatã, orice intrare
de zonã activã la armare va genera avertizãri sonore. Dacã aceastã
funcþie este dezactivatã, sistemul nu va genera avertizãri sonore dacã o
zonã este activã în timpul armãrii.
2-7 PLAFONIERÃ COMANDATÃ DE CONTACTUL CHEIE
ACTIVÃ/INACTIVÃ: Dacã aceastã funcþie este activatã, sistemul va
aprinde plafoniera pentru 30 de secunde când este luat contactul.
Funcþia de comandã a plafonierei necesitã instalare.
2-8 DUBLU IMPULS LA DESCUIERE ACTIVAT/DEZACTIVAT:
Unele vehicule au nevoie de douã impulsuri pe un singur fir pentru a
descuia uºile. Când aceastã funcþie este activatã, firul albastru H2/C va
furniza douã impulsuri negative de descuiere. În acelaºi timp, firul verde
H2 / A va furniza douã impulsuri pozitive în loc de unul singur. Acest lucru
face posibilã legarea sistemului la maºinile ce necesitã dublu impuls la
descuiere fãrã alte dispozitive suplimentare.
2-9 CANALUL 3 VALIDARE/BISTABIL/BISTABIL RESETABIL
CU CONTACTUL/TEMPORIZARE 30 SECUNDE/IEªIRE A
DOUA DESCUIERE: Canalul 3 poate fi programat pentru aceste tipuri
de ieºiri. Unitatea este setatã implicit pentru o ieºire de tip validare.
Pentru a schimba aceastã configuraþie, utilizaþi setãrile corespunzãtoare
a douã sunete pentru selectarea diverselor configuraþii.
2004 Falcon Electronics 19
Procedura de învãþare a telecomenzilor
Sistemul este livrat cu douã telecomenzi care au fost memorate
de receptor. Receptorul poate reþine pânã la patru coduri diferite
de telecomenzi în memoria sa. Dacã se doreºte adãugarea de
noi telecomenzi sau schimbarea funcþiilor butoanelor, folosiþi
urmãtoarea procedurã de învãþare.
Dacã sistemul a fost programat anterior cu programatorul Pro
Security, procedura de învãþare telecomenzi poate fi blocatã.
Dacã sirena genereazã un sunet lung când se încearcã
programarea unitãþii, procedura de învãþare telecomenzi este
blocatã ºi trebuie deblocatã folosind programatorul Pro Security.
1. Deschideþi o uºã (Firul verde, H 1/5 sau firul
violet, H 1/7 trebuie sã fie legat).
2. Puneþi contactul (Firul galben H 1/9 trebuie
conectat).
3. Alegeþi canalul receptorului: Apãsaþi ºi eliberaþi
întrerupãtorul de siguranþã de un numãr de ori
egal cu numãrul canalului dorit.
Notã: Dacã se adaugã o nouã telecomandã, un buton trebuie învãþat
de unitate în canalul 1 sau 4 înainte de programarea altor canale.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul Valet încã o datã. Sirena va
emite sunete ºi LED-ul va clipi de un numãr de ori egal cu cel al
canalului accesat.
4. Apãsaþi butonul telecomenzii: În timp ce þineþi
apãsat întrerupãtorul de siguranþã, apãsaþi butonul
telecomenzii pe care doriþi sã-l repartizaþi canalului
respectiv. Sirena va scoate un sunet, indicând
programarea cu succes a funcþiei dorite. Nu este
posibilã programarea unui buton cu mai multe
funcþii.
Canalele 4, 5, 6: Aceste canale sunt folosite pentru a
repartiza funcþiilor de armare, dezarmare ºi panicã butoane
separate pe telecomandã. Învãþarea unui buton pe canalul 4
ºterge toate informaþiile despre acea telecomandã din
memorie. Funcþiile auxiliare dorite vor trebui sã fie
reprogramate. Similar, dacã telecomanda este setatã pentru
folosirea canalelor separate pentru armare, dezarmare ºi panicã
ºi un buton este programat pe canalul 1, telecomanda va fi
ºtearsã din memorie ºi sistemul va recunoaºte doar butonul
care care comandã canalul 1.
20 2004 Falcon Electronics
Canalul 9: Dacã orice buton de pe o telecomandã cunoscutã
de sistem este programat pe canalul 9, toate telecomenzile vor
fi ºterse din memorie. Acest lucru este folositor atunci când
clientul pierde o telecomandã sau îi este furatã. Astfel,
telecomanda pierdutã sau furatã va fi ºtearsã din memoria
sistemului. Aceastã modalitate poate fi folositã ºi pentru a relua
procesul de la zero, dacã butoanele telecomenzii au fost
programate incorect.
5. Eliberaþi butonul: Dupã ce codul a fost învãþat,
butonul de siguranþã poate fi eliberat.
Procedura de învãþare telecomenzi poate fi pãrãsitã dacã:
Un sunet lung indicã faptul cã procedura de învãþare
telecomenzi a fost pãrãsitã.
Contactul este luat.
Uºa este închisã.
Butonul de siguranþã este apãsat de prea multe ori.
S-au scurs mai mult de 15 secunde între etapele
programãrii.
Canalul Funcþia Culoarea firului
1 Armare /Dezarmare / Panicã
2 Modul silenþios/Modul de siguranþã Roºu/Alb
din telecomandã/Deschiderea portbagajului
3 Pornirea motorului din telecomandã Alb/Albastru
sau alte accesorii
4 Numai armare
5 Numai dezarmare
6 Numai panicã
7 Învãþare automatã a configuraþiei standard*
8 Învãþarea automatã a configuraþiei cu un
singur buton pentru armare / dezarmare*
9 ªtergerea tuturor telecomenzilor din memorie
* Notã: Pentru învãþarea automatã a configuraþiei, citiþi capitolul
"Configurarea telecomenzilor" din acest ghid.
2004 Falcon Electronics 21
Configurarea telecomenzilor
Telecomenzile pot fi programate sã aibã configuraþie standard sau
configuraþie cu un singur buton pentru armare / dezarmare folosind
funcþiile de învãþare automatã din capitolul "Procedura de învãþare
telecomenzi ".
Configuraþia standard
În configuraþia standard, telecomanda va lucra similar cu sistemul de
închidere centralizatã cu telecomandã din fabricã. O telecomandã ce
foloseºte configuraþia standard permite activarea armãrii, dezarmãrii
ºi modului panicã cu butoane separate. Când este programatã
pentru configuraþia standard, butoanele telecomenzii sunt
desemnate urmãtoarelor funcþii:
comandã Armare
comandã Dezarmare
comandã Canalul 2 ºi modul silenþios
comandã Mod panicã
ºi comandã Canalul 3
Configuraþia standard permite de asemenea utilizatorului sã
foloseascã armarea cu mai multe nivele de securitate, o funcþie care
nu poate fi accesatã de pe o telecomandã cu un singur buton pentru
armare / dezarmare.
Configuraþia cu un singur buton pentru armare / dezarmare
Când telecomanda este configuratã cu un singur buton pentru
armare / dezarmare, butoanele telecomenzii sunt desemnate
urmãtoarelor funcþii:
comandã Armare / Dezarmare / Panicã
comandã Canalul 2 ºi modul silenþios
ºi comandã Canalul 3
Diagnosticare
Microprocesorul sistemului monitorizeazã ºi raporteazã toate
zonele active ºi accesate la armare ºi dezarmare. Clipirile
LED-ului indicã zona activã sau accesatã; sunetele sirenei indicã
starea sistemului.
22 2004 Falcon Electronics
Diagnostic la armare/dezarmare
Numãrul sunetelor sirenei va indica starea sistemului la armare
ºi dezarmare. Pentru informaþii referitoare la zonele active sau
accesate citiþi "Tabelul zonelor"
Confirmãri sonore
Tabelul zonelor
Notã: Rãspunsul de preavertizare nu raporteazã pe LED.
Zona Tipul declanºãrii Descrierea intrãrii
1 Instantanee Firul albastru H1/6 - Conectat la intrãrile
opþionale de capotã ºi portbagaj
2 Multiplexatã Firul albastru al mufei senzorului de ºoc.
Intrãrile mai scurte de 0.8 secunde vor
declanºa preavertizarea, iar intrãrile mai lungi
de 0.8 secunde vor declanºa instantaneu
secvenþa completã.
3 Douã stãri Circuit de intrare uºi H1/5 verde sau H1/7
- trecerea violet
progresivã de la
preavertizare la
declanºare
4 Intrare multiplexatã Firul verde ale mufei senzorului de ºoc. Intrãrile
mai scurte de 0.8 secunde vor declanºa
preavertizarea, iar intrãrile mai lungi de 0.8
secunde vor declanºa instantaneu secvenþa
completã.
5 Douã stãri Intrarea pentru contactul cheie, firul galben H1/9.
( similar cu uºile)
Acþiune Numãr sunete sirenã/ Descriere
sunete telecomandã
Armare 1 Sistem armat
Armare 1 (3 secunde întârziere), 1 Sistem armat cu înºtiinþare
pentru anulare
Dezarmare 2 Sistem dezarmat
Dezarmare 4 Sistem dezarmat cu
avertizare declanºare
Dezarmare 5 Sistem dezarmat cu circuit
prevenire alarme false activ
2004 Falcon Electronics 23
Diagnostice de securitate
Sistemul memorezã ultimele douã declanºãri ale alarmei.
Acestea nu pot fi ºterse. Atunci când sistemul este declanºat,
cea mai veche informaþie este înlocuitã de cea nouã. Pentru a
accesa jurnalul evenimentelor pe termen lung:
1. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat întrerupãtorul de
siguranþã, cu contactul cheie luat.
2. Puneþi contactul.
3. Eliberaþi întrerupãtorul de siguranþã.
4. Apãsaþi scurt întrerupãtorul de siguranþã într-
un interval de 5 secunde. LED-ul va clipi un cod,
indicând ultimele douã zone care au activat
sistemul. LED-ul va clipi un minut sau pânã când
contactul este luat.
NOTÃ: Secvenþa de preavertizare nu este memoratã de sistem ºi nu
va fi raportatã.
Anularea senzorului din telecomadã
Anularea senzorului din telecomandã este o funcþie care
permite utilizatorului sã aleagã care intrãri sau senzori vor fi
activi la armarea sistemului.
Pentru o descriere completã a armãrii cu mai multe nivele de
securitate citiþi ghidul de utilizare.
Sistemul opþional de recuperare a
vehiculului
Sistemul de recuperare a vehiculului este o funcþie opþionalã
destinatã dezactivãrii motorului în cazul unei tentative de furt.
Pentru ca aceastã funcþie sã fie eficientã, trebuie programatã în
meniul funcþiilor ºi trebuie instalat releul de întrerupere a
starterului. Pentru mai multe detalii despre sistemul opþional de
recuperare al vehiculului, citiþi manualul de utilizare.
24 2004 Falcon Electronics
Circuitul de prevenire al alarmelor false
Circuitul de prevenire al alarmelor false anuleazã orice zonã care
a declanºat sistemul de mai mult de trei ori într-un interval de o
orã. Pentru o descriere completã a circuitului de prevenire al
alarmelor false citiþi manualul de utilizare.
Important! Când testaþi senzorii sistemului ºi intrãrile de declanºare
resetaþi circuitul punând contactul dupã fiecare a treia declanºare a
sistemului.
Power-up
Power-up vã asigurã de faptul cã atunci când sistemul de
securitate este alimentat din nou, el va reveni la aceeaºi stare în
care se afla când alimentarea s-a întrerupt. Pentru o descriere
completã a reiniþializãrii rapide logice citiþi ghidul de utilizare.
Depanare
Întreruperea starterului nu funcþioneazã:
Aþi tãiat firul corect de starter? Dacã maºina porneºte
când releul de întrerupere a starter-ului este deconectat
înseamnã cã nu aþi tãiat firul starterului.
Firul galben nu este conectat la circuitul corect de plus
contact. Este conectat la un circuit pentru accesorii.
Senzorul de ºoc nu declanºeazã alarma:
A fost activat sistemul de prevenire a alarmelor false?
Dacã da, atunci veþi auzi 5 sunete când dezarmaþi
sistemul. Pentru a verifica acest lucru puneþi ºi luaþi
contactul pentru a ºterge din memoria sistemului circuitul
de prevenire al alarmelor false ºi apoi verificaþi încã o datã
senzorul de ºoc. Pentru o descriere detaliatã a circuitului
de prevenire a alarmelor false consultaþi ghidul de
utilizare.
Intrarea de uºi nu declanºeazã imediat alarma. În loc de aceasta se
aud sunete ale sirenei timp de 3 secunde:
Astfel funcþioneazã intrarea progresivã cu 2 praguri!
Aceasta este o caracteristicã a acestui sistem de
securitate. Aceasta este totuºi o declanºare instantanee
deoarece chiar dacã uºa este închisã instantaneu, tot se
va trece de la triluri la sunetul continuu al sirenei.
2004 Falcon Electronics 25
Închiderea unei uºi declanºeazã alarma, dar deschiderea nu o
declanºeazã:
Aþi identificat corect tipul sistemului de întrerupãtoare de
uºi? Aceastã problemã apare des când este folositã o
intrare greºitã pentru uºi.
Sistemul nu se armeazã pasiv decât dupã ce este armat ºi dezarmat
din telecomandã:
Aþi conectat intrãrile uºilor? Aþi conectat firul albastru la
firul de întrerupãtoare uºi ale maºinii? În loc de firul
albastru ar putea fi folosit firul verde H1/5 sau firul violet
H1/7.
Intrarea de uºi nu rãspunde cu o activare progresivã, ci cu
declanºarea completã a alarmei:
Ce zonã indicã LED-ul? Dacã LED-ul aratã cã senzorul de
impact a cauzat activarea alarmei, atunci senzorul
detecteazã deschiderea unei uºi. Reducând sensibilitatea
senzorului sau schimbând poziþia acestuia se poate
rezolva aceastã problemã. Dacã LED-ul aratã cã uºa a
cauzat declanºarea alarmei, înseamnã ca aþi dezactivat
funcþia de activare progresivã. (Vezi funcþia 2-4 din
capitolul "Descrierea funcþiilor").
Întrerupãtorul de siguranþã nu funcþioneazã:
Este mufat în soclul corect? Vezi capitolul "Procedura de
învãþare funcþii sistem" pentru numãrul de apãsãri de
întrerupãtor de siguranþã programat.
LED-ul indicator de stare nu funcþioneazã:
Asiguraþi-vã ca LED-ul este introdus în conector. (Vezi
capitolul "Cablaje mufabile".) LED-ul este mufat în soclul
corect?
26 2004 Falcon Electronics
Ghid rapid de instalare
2004 Falcon Electronics 27