You are on page 1of 4

26 iunie - Ziua de lupta impotriva abuzului si traficului ilicit de droguri

În fiecare an, începând din 1987, la data de 26 iunie, se celebrează Ziua Internaţională de
uptă Î!potri"a #buzului $i %raficului Ilicit de &ro'uri, zi decisă de #dunarea (enerală a )*+,
ca o e,presie a i!plicării acestei or'anizaţii în consolidarea acţiunilor $i cooperării la ni"elul
statelor !e!bre, pentru a atin'e obiecti"ul de a a"ea o societate fără consu! abuzi" de dro'uri-
.u acestprile/, )r'anizaţia *aţiunilor +nite atra'e atenţia opiniei publice $i 'u"ernelor din
întrea'a lu!e faţă de o strin'entă $i actuală proble!ă de sănătate publică 0 consu!ul de dro'uri-
)ficiul *aţiunilor +nite pentru &ro'uri $i .ri!inalitate 1+*)&.2 este lider în ca!pania
internaţională de sensibilizare cu pri"ire la pro"ocarea !a/oră pe care o ridică traficul ilicit de
dro'uri pentru societate în 'eneral, $i, în special pentru tineri-
#dolescenţii $i tinerii adulţi sunt cate'orii deosebit de "ulnerabile la consu!ul de dro'uri
ilicite- 3re"alenţa consu!ului de dro'uri în rândul tinerilor este de 2 ori !ai !are decât în rândul
populaţiei 'enerale- 3resiunea 'rupului pentru a e,peri!enta dro'urile ilicite este puternică iar
sti!a de sine este adesea scăzută- &e ase!enea, cei care consu!ă dro'uri ilicite tind să fie
dezinfor!aţi sau incorect infor!aţi, sau insuficient de con$tienţi pri"ind riscurile pentru sănătate
ale acestui consu!-
.e este un dro' 4 5ste o substanţă naturală sau sintetică, solidă, lic6idă sau 'azoasă care,
o dată pătrunsă în or'anis! 1in'erată, in6alată sau in/ectată2, !odifică percepţia propriei persoane
$i a realităţii din /ur, sc6i!bând !odul de a si!ţi, a 'ândi $i co!porta!entul- În ti!p ce unele
dro'uri sunt utilizate sub supra"e'6ere !edicală, în scop terapeutic, altele sunt dro'uri ilicite $i
sunt folosite de unele persoane din di"erse !oti"e 7
0 din curiozitate
0 din dorinţa de a face ce"a nou, periculos, incitant, din spirit de a"entură
0 pentru a 8uita9 de unele proble!e cu care se confruntă la un !o!ent dat în "iaţă 1frustrări
apărute din cauza lipsei de atenţie din partea părinţilor, profesorilor, prietenilor etc2
0 din plictiseală sau pentru 8u!plerea 'olului9
0 pentru că este 8la !odă9
0 ca un !od de a reacţiona în faţa unor senti!ente ne'ati"e trăite 1sin'urătate, inutilitate, lipsa
respectului de sine sau de încredere în propria persoană2
0 din lipsa fle,ibilităţii $i a lipsei de adaptare la sc6i!bări
0 indentificarea cu anu!ite !odele care practică astfel de co!porta!ente sau, di!potri"ă, lipsa
!odelelor de ur!at 1fa!ilii dezor'anizate2
0 din teribilis!, pentru a do"edi că sunt capabili să0$i asu!e riscul
0 din spirit de frondă faţă de părinţi
0 lipsa co!unicării sau co!unicare defectuoasă cu fa!ilia sau 'rupul din care face parte
0 confor!itatea cu 'rupul din care fac parte 1presiunea 'rupului2
0 din pornirea 'enerală a oa!enilor de a apela i!ediat la anu!ite dro'uri pentru inlăturarea
suferinţelor fizice sau !orale
5fectele ne'ati"e asupra sănătăţii "ariază în funcţie de tipul de dro'uri consu!ate, dozele
ad!inistrate precu! $i de frec"enţa utilizării- %oate dro'urile ilicite au efecte fizice i!ediate, dar
pot, de ase!enea, î!piedica 'ra" dez"oltarea psi6ică $i e!oţională în rândul tinerilor- # adopta
un stil de "iaţă sănătos însea!nă a face ale'eri care să fie benefice trupului $i !inţii- 3entru a
face ale'eri sănătoase, tinerii au ne"oie de infor!are $i îndru!are de la persoane co!petente, cu
pri"ire la riscurile la care se e,pun prin consu! de dro'uri- .a!pania internaţională oferă
tinerilor toc!ai posibilitatea de a cunoa$te riscurile asupra sănătăţii asociate consu!ului ilicit de
dro'uri-
+*)&., în ca!paniile ce le0a desfă$urat de0a lun'ul anilor, s0a concentrat nu!ai asupra
dro'urilor aflate sub control internaţional, a$a cu! se specifică în cele : tratate !ultilaterale care
for!ează coloana "ertebrală a siste!ului internaţional de control al dro'urilor- #ceste dro'uri
ile'ale cuprind 7 sti!ulenţii de tip a!feta!ine, cocaina, cannabisul, 6alucino'enele, opiaceele $i
6ipnoticele sedati"e- ;ările au decis să controleze aceste dro'uri, deoarece reprezintă o "eritabilă
a!eninţare la adresa sănătăţii-
În lu!e, apro,i!ati" 2<< de !ilioane de oa!eni consu!ă dro'uri cel puţin o dată pe an-
&intre acestea, 2= de !ilioane sunt considerate dependente de dro'uri- În fiecare an, 2<<-<<< de
persoane !or din cauza bolilor le'ate de dro'uri-
%inerii sunt cei !ai "ulnerabili la consu!ul de dro'uri- #stfel, ră!ân încă !ulte de făcut
pentru a crea tinerilor oportunităţi care să0i conducă la ale'eri sănătoase care să0i a/ute să0$i
îndeplinească ţelul în "iaţă-
În lu!e, apro,i!ati" >? dintre adulţi @ adică în /ur de 162 !ilioane de oa!eni @ consu!ă
cannabis cel puţin o dată în cursul unui an, făcând din acesta cel !ai utilizat dro' ilicit- În unele
ţări, !ai !ult de /u!ătate dintre tineri l0au încercat cel puţin o dată- &acă doza este foarte !are,
efectele consu!ului de cannabis sunt si!ilare cu cele ale 6alucino'enelor $i poate pro"oca
an,ietate, atacuri de panică $i c6iar episoade psi6otice- În plus, fu!ul de cannabis conţine cu =<?
!ai !ult 'udron faţă de ţi'ările obi$nuite, e,punând astfel utilizatorii la un risc crescut de cancer
pul!onar $i alte boli respiratorii- Aolosit în !od re'ulat creează dependenţă, astfel încât,
consu!atorii nu pot renunţa nici atunci când acest consu! are i!pact ne'ati" în unele do!enii
ale "ieţii lor, cu! ar fi !unca $i relaţiile personale- &e$i este adesea "ăzut ca un dro' !ai puţin
noci", c6iar $i atunci când este folosit doar o sin'ură dată, cannabisul poate precipita apariţia
anu!itor trăiri ne'ati"e $i în acela$i ti!p, ca în cazul oricărui consu! ilicit de dro'uri, e,istă
riscul pentru consu!ator să facă ale'eri proaste, cu! ar fi 7 se,ul neprote/at, cu toate consecinţele
acestuia 1sarcină nedorită $i afecţiuni trans!ise pe cale se,uală2-
În ceea ce pri"e$te 6eroina, care este un opiaceu cu proprietăţi anal'ezice, riscurile pentru
sănătate sunt nu!eroase, deter!inând dependenţă fizică $i psi6olo'ică, dar $i dez"oltarea
toleranţei 1adică necesitatea cre$terii dozei pentru obţinerea acelora$i efecte2- 5fectele !er' de la
'reaţă, "ărsături, so!nolenţă, incapacitate de concentrare, apatie, până la pierderea în 'reutate,
!alnutriţie se"eră, iar în cazul unei supradoze, co!ă $i deces-
.ocaina este un sti!ulent foarte puternic, utilizat cu precădere în lu!ea artistică sau
sporti"ă- .onsu!ul re'ulat deter!ină dependenţă, !alnutriţie, dezorientare $i o stare
ase!ănătoare cu psi6oza paranoidă- I!ediat după consu!, cre$te frec"enţa respiratorie $i
cardiacă, te!peratura corpului, co!porta!entul de"ine bizar, "iolent- &ozele e,cesi"e deter!ină
con"ulsii, 6e!ora'ie cerebrală sau insuficienţă cardio0respiratorie- #!estecarea cocainei cu
alcoolul este un cocBteil deosebit de periculos ce poate deter!ina !oarte subită-
#!feta!inele sunt dro'uri sintetice obţinute în laboratoare clandestine- Cunt tot
sti!ulente puternice, utilizatorii folosindu0le pentru a0$i î!bunătăţi perfor!anţele- #u efecte
si!ilare cu cele ale cocainei-
Dalucino'enele 1C& @ acidul liser'ic dietila!id, !escalina, ciuperci ,ilocibe,
fencEclidina etc-2 sunt dro'uri care !odifică starea de con$tienţă, producând iluzii $i percepţii
distorsionate, !odificări puternice ale stării de spirit- 5fectele "ariază în funcţie de starea !entală
a utilizatorului, putând să apară i!a'ini terifiante, tea!ă intensă de a pierde controlul, disperare,
frică de nebunie $i de !oarte-
Dipnoticele sedati"e 1benzodiazepine $i barbiturice2 sunt dro'uri depresi"e ale siste!ului
ner"os central, care induc so!nul- Aolosite în co!binaţie cu alcool î$i potenţează efectele
de"enind un real pericol pentru sănătate, prin deteriorări ire"ersibile ale creierului-
3otri"it Faportului elaborat de )bser"atorul 5uropean pentru &ro'uri $i %o,ico!anie,
Fo!ânia prezintă cele !ai scăzute pre"alenţe pentru consu!ul unor i!portante cate'orii de
dro'uri- #stfel, pre"alenţa consu!ului de dro'uri în populaţia de 1=06> de ani este de 1,7?,
pentru toate tipurile de dro'uri ile'ale 7 !ari/uana, ecstasE, in6alante, cocaină, a!feta!ine,
6alucino'ene, 6eroină $i alte opiacee- 3rin e,trapolare, :<<-<<< de persoane au consu!at cel
puţin o dată unul dintre aceste dro'uri- &acă se iau în considerare $i !edica!entele
1tranc6ilizante, sedati"e , antidepresi"e2 acest procent a/un'e la 8,6? 1adică apro,i!ati"
1-:<<-<<< de persoane2- &intre dro'urile ile'ale , cel !ai consu!at este cannabisul, într0un
procent de 1,=?, ur!at de ecstasE @ <,>?, 6eroină @ <,1?, 6alucino'ene @ <,1?, cocaină @ <,1?-
&ecesele cauzate de consu!ul de dro'uri plasează Fo!ânia pe locul 1< dintr0o listă de 28 de ţări,
cu 16 decese raportate în anul 2<<6- ;ările cu cele !ai puţine decese au fost 7 +n'aria, Gul'aria,
.e6ia, Aranţa, 3olonia, ;ările de /os $i Italia- .ele !ai !ulte decese s0au înre'istrat în 7 #ustria
1:= de cazuri2, Harea Gritanie 1>7 de cazuri2, *or"e'ia 1=2 de cazuri2, u,e!bur' 16< de cazuri2
$i 5stonia 17: de cazuri2-
În anul 2<<7 a fost i!ple!entată co!ponenta pentru Fo!ânia a studiului 5uropean
5C3#& 1derulat la ni"el internaţional în 199=, 1999, 2<<:, 2<<72, instituţiile i!plicate în
derularea studiului fiind Icoala *aţională de Cănătate 3ublică $i Hana'e!ent Canitar, #'enţia
*aţională #ntidro', Hinisterul 5ducaţiei, .ercetării $i %ineretului- 3re"alenţa consu!ului
oricăriu dro' în rândul ele"ilor de 16 ani a fost în anul 2<<7 de 1>,=? 11>,9? la băieţi $i 1>,2?
la fete2- .onsu!ul e,peri!ental de alcool în co!binaţie cu pastile a înre'istrat un procent de
>,>? 0 =? la băieţi $i :,8? la fete, ur!at de consu!ul de in6alante 1>,1? atât în cazul băieţilor,
cât $i în cel al fetelor2-
.o!parati" cu anul 2<<:, în 2<<7, s0au înre'istrat pre"alenţe !ai ridicate pentru
consu!ul oricărui tip de dro' ile'al, e,ceptând consu!ul de tranc6ilizanteJsedati"e fără
prescripţie !edicală, care a scăzut de la 6,6? la >,1?- .onsu!ul e,peri!ental de cocaină,
ecstasE, dro'uri in/ectabile a înre'istrat o dublare faţă de anul 2<<: 1ecstasE @ de la <,6 în 2<<: la
1,2 în 2<<7K cocaină @ de la <,7 în 2<<: la 1,= în 2<<7K dro'uri in/ectabile @ de la <,: în anul 2<<:
la <,7 în 2<<72-
&in statisticile prezentate reiese că utilizarea dro'urilor a de"enit, din nefericire o
caracteristică $i pentru ţara noastră în ulti!ii ani- .onsu!ul de dro'uri cauzează disfuncţii
cerebrale 'ra"e, tulburări de dez"oltare $i de co!porta!ent- #dolescenţii care consu!ă dro'uri
au, deseori, o anu!ită dificultate în stabilirea propriei identităţi, a relaţiilor interu!ane, în
dobândirea unei independenţe fizice $i psi6ice nor!ale- #buzul de to,ice afectează, dease!enea
$i abilităţile co'niti"e ale tinerilor, conducând la scăderea perfor!anţelor $colare-
În continuare dori! să abordă! o proble!atică nouă pentru ţara noastră- 3e parcursul
anului trecut, beneficiind de o funcţionare le'ală, au apărut pe piaţa de consu! o serie de a$a
nu!ite 8!a'azine de "ise9, care co!ercializează diferite produse etnobotanice, precu! $i o serie
de site0uri specializate- )dată cu apariţia acestor unităţi, nu au întârziat să apară $i efectele
ne'ati"e asupra stării de sănătate ale adolescenţilorJtinerilor- # crescut adresabilitatea persoanelor
la ser"iciile !edicale de ur'enţă în ur!a consu!ului de produse etnobotanice- .onfor! H-C-, pe
parcursul anului 2<<9, peste 1:<< de persoane, !a/oritatea tinere, au solicitat asistenţă !edicală
după ce au suferit into,icaţii 'ra"e cauzate de consu!ul de plante etnobotanice $i până la sfâr$itul
lunii !ai 2<1<, la unităţile de pri!ire ur'enţe din întrea'a ţară s0au prezentat 2<6 persoane- &e
ase!enea în anul 2<1< s0au înre'istrat $i decese- &irectorul e,ecuti" al #sociaţiei de uptă
Î!potri"a #lcoolului $i %o,ico!aniilor, psi6iatrul 5u'en Driscu atră'ea atenţia, în luna ianuarie
2<1<, asupra deceselor pro"ocate la tinerii care consu!aseră 8Cpecial (old9 1sare de baie2 @
substanţă ce este un deri"at de a!feta!ină $i care afectează acti"itatea cerebrală $i ini!a,
!oartea putând sur"eni prin atac de cord-
În /udeţul nostru, la 8-<2-2<1<, e,istau 2< de astfel de unităţi în !unicipiul Gacău, câte 2
unităţi în !unicipiul )ne$ti $i în ora$ul Gu6u$i $i 1 unitate în !unicipiul Hoine$ti- În perioada
septe!brie 2<<9 0 !artie 2<1< s0au adresat +nităţii de 3ri!ire +r'enţe 1+3+2 din cadrul
Cpitalului Ludeţean de +r'enţă Gacău, un nu!ăr de =2 de persoane, cu "ârste de peste 18 ani care
consu!aseră produse etnobotanice- În perioada ianuarie @ !artie 2<1<, la Cpitalul Ludeţean de
3ediatrie Gacău, 2 adolescenţi cu "ârsta de 1= ani au fost internaţi- a secţia de 3si6iatrie a C-L-+-
Gacău s0au înre'istrat, în perioada dece!brie 2<<9 @ ianuarie 2<1<, apo,i!ati" 20> cazuri pe
săptă!ână- Începând cu luna februarie, adresabilitatea a scăzut, înre'istrându0se apro,i!ati" 2
cazuri pe săptă!ână- #ceste cazuri se referă la persoane cu "ârste cuprinse între 1> $i := de ani $i
au !enţionat că au consu!at produse etnobotanice în co!binaţie cu alcool- 3rezentau si!pto!e
ca 7 a'itaţie, an,ietate, dispnee 1lipsă de aer2, ta6icardie 1puls accelerat2-