You are on page 1of 7

Reguli pentru circulatia vehiculelor

1. Pozitii în timpul mersului si circulatia pe benzi
Art.41. - (1) Vehiculele si animalele, atunci când circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse
pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulatie, cât mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea
semniicatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie.
(!) "umerotarea benzilor de circulatie pe iecare sens se eectueaza în ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a
drumului catre a#a acestuia. $n cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra în numerotarea benzilor de circulatie.
(%) &aca un drum este pre'azut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea, precum si mopedele 'or i
conduse numai pe pista respecti'a.

Art.4!. - (ând circulatia se desasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se olosesc de catre conducatorii de
'ehicule în unctie de intensitatea traicului si 'iteza de deplasare, a'ând obligatia sa re'ina pe prima banda ori de câte ori
acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata 'ehiculelor lente sau transportului public de persoane.
Art.4%. - (1) &aca un drum este pre'azut cu o banda destinata 'ehiculelor lente sau transportului public de persoane,
semnalizata ca atare, acestea 'or circula numai pe banda respecti'a.
(!) (onducatorul de 'ehicul care circula pe banda situata lânga marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de
trecere 'ehiculelor care eectueaza transport public de persoane numai atunci când conducatorii acestora semnalizeaza
intentia de a reintra în traic din statiile pre'azute cu al'eole si s-au asigurat ca prin mane'ra lor nu pun în pericol siguranta
celorlalti participanti la traic.
!. )i*loacele de a'ertizare olosite de conducatorii de 'ehicule
Art.44. - (1) $n circulatia pe drumurile publice conducatorii de 'ehicule pot olosi, în conditiile pre'azute de regulament,
mi*loacele de a'ertizare sonora si luminoasa alate în dotare si omologate.
(!) $n circulatia pe autostrazi, pe drumurile e#pres si cele nationale europene (+) conducatorii de auto'ehicule sunt obligati sa
oloseasca si în timpul zilei luminile de întâlnire.
(%) (onducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa oloseasca luminile de întâlnire pe toata durata deplasarii
acestora pe drumurile publice.
(4) $n circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la 'edere, montarea si olosirea mi*loacelor speciale de a'ertizare
sonora si luminoasa pe si în alte auto'ehicule decât cele pre'azute la art.%! alin.(!), precum si detinerea, montarea sau
olosirea pe auto'ehicule a sistemelor care perturba buna unctionare a dispoziti'elor de supra'eghere a traicului.
(,) (onducatorii de auto'ehicule pot i a'ertizati de politia rutiera în legatura cu prezenta în traic a dispoziti'elor de
masurare a 'itezei, prin mass-media sau panouri de a'ertizare. (onducatorii de auto'ehicule pot olosi mi*loace proprii de
detectare a dispoziti'elor de masurare a 'itezei.
%. &epasirea
Art.4,. - (1) &epasirea este mane'ra prin care un 'ehicul trece înaintea altui 'ehicul ori pe lânga un obstacol, alat pe acelasi
sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de 'ehicule în care s-a
alat initial.
(!) (onducatorul 'ehiculului care se anga*eaza în depasire trebuie sa se asigure ca 'ehiculul care circula în ata sau în spatele
lui nu a initiat o asemenea mane'ra.
(%) Atunci când prin mane'ra de depasire se trece peste a#a care separa sensurile de circulatie, conducatorii de 'ehicule
trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un 'ehicul si ca dispun de spatiu suicient pentru a reintra pe banda
initiala, unde au obligatia sa re'ina dupa eectuarea mane'rei de depasire.
(4) "u constituie depasire, în sensul alin.(1), situatia în care un 'ehicul circula mai repede pe una dintre benzi decât
'ehiculele care circula pe alta banda în acelasi sens de circulatie.
(,) &epasirea se eectueaza numai pe partea stânga a 'ehiculului depasit. -ram'aiul sau 'ehiculul al carui conducator a
semnalizat intentia si s-a încadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stânga se depaseste prin partea dreapta.
(.) -ram'aiul alat în mers poate i depasit si pe partea stânga atunci când drumul este cu sens unic sau când între sina din
dreapta si marginea trotuarului nu e#ista spatiu suicient.
Art.4.. - /bligatiile conducatorilor 'ehiculelor care eectueaza depasirea si ale conducatorilor 'ehiculelor care sunt depasite,
precum si cazurile în care depasirea este interzisa se stabilesc prin regulament.
4. -recerea pe lânga 'ehiculele care circula din sens opus
Art.40. - (onducatorii 'ehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze între 'ehicule o distanta laterala
suicienta si sa circule cât mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respecti'e.
,. Viteza si distanta dintre 'ehicule
Art.41. - (onducatorul de 'ehicul trebuie sa respecte regimul legal de 'iteza si sa o adapteze în unctie de conditiile de drum,
astel încât sa poata eectua orice mane'ra în conditii de siguranta.
Art. 42. 3 (1) 4imita ma#ima de 'iteza în localitati este de ,5 6m7h.
(!) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru auto'ehiculele din
categoria A si 8, si limite de 'iteza superioare, dar nu mai mult de 15 6m7h. 4imitele de 'iteza mai mari de ,5 6m7h se
stabilesc numai cu a'izul politiei rutiere.
(%) Pe anumite sectoare de drum, tinând seama de împre*urari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu
a'izul politiei rutiere, poate stabili si limite de 'iteza inerioare, dar nu mai putin de 15 6m7h pentru tram'aie si de %5 6m7h
pentru toate auto'ehiculele.
(4) 4imitele ma#ime de 'iteza, în aara localitatilor, sunt9
a) pe autostrazi - 1%5 6m7h:
b) pe drumurile e#pres sau pe cele nationale europene (+) - 1556m7h:
c) pe celelalte categorii de drumuri - 25 6m7h.
Art.,5. - (1) Vitezele ma#ime admise în aara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de auto'ehicule pre'azute la
art.1, alin.(!) sunt9
a) 1%5 6m7h pe autostrazi, 155 6m7h pe drumurile e#pres sau pe cele nationale europene (+) si 25 6m7h pe celelalte categorii
de drumuri, pentru auto'ehiculele din categoriile A, 8 si 8+:
b) 115 6m7h pe autostrazi, 25 6m7h pe drumurile e#pres sau pe cele nationale europene (+) si 15 6m7h pe celelalate categorii
de drumuri, pentru auto'ehiculele din categoriile (, (+, & si &+ si subcategoriile &1 si &1+:
c) 25 6m7h pe autostrazi, 15 6m7h pe drumurile e#pres sau pe cele nationale europene (+) si 05 6m7h pentru celelalte categorii
de drumuri, pentru auto'ehiculele din subcategoriile A1, 81, (1 si (1+:
d) 4, 6m7h, pentru tractoare si mopede.
(!) Viteza ma#ima admisa în aara localitatilor pentru auto'ehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 15 6m7h
mai mica decât 'iteza ma#ima admisa pentru categoria din care ace parte auto'ehiculul tragator.
(%) Viteza ma#ima admisa pentru auto'ehicule cu mase si7sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este
de 45 6m7h în localitati, iar în aara localitatilor de 05 6m7h.
(4) Viteza ma#ima admisa în aara localitatilor pentru auto'ehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de
conducere sau pentru persoanele care eectueaza pregatirea practica în 'ederea obtinerii permisului de conducere este cu !5
6m7h mai mica decât 'iteza ma#ima admisa pentru categoria din care ac parte auto'ehiculele conduse.
Art.,1. - (onducatorul unui 'ehicul care circula în spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suicienta ata de acesta,
pentru e'itarea coliziunii.
Art.,!. - (1) +ste interzisa desasurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri cu 'ehicule sau cu animale pe drumurile
publice, cu e#ceptia celor autorizate de administratorul drumului respecti' si a'izate de politia rutiera.
(!) /rganizatorii întrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desasurarea în siguranta a acestora,
precum si pentru protectia celorlalti participanti la traic.
(%) $n caz de producere a unui e'eniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atributiilor pre'azute la alin.(!), organizatorii
acestora raspund administrati', contra'entional, ci'il sau penal, dupa caz.
Art.,%. - Autoritatile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu a'izul politiei rutiere sau la
solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realizarea de amena*ari rutiere destinate circulatiei pietonilor,
biciclistilor, 'ehiculelor cu tractiune animala si calmarii traicului, semnalizate corespunzator, în apropierea unitatilor de
în'atamânt, pietelor, târgurilor, spitalelor, precum si în zonele cu risc sporit de accidente.
.. ;eguli reeritoare la mane're
Art.,4. - (1) (onducatorul de 'ehicul care e#ecuta o mane'ra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rând de
'ehicule stationate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de 'irare spre dreapta ori
spre stânga sau care urmeaza sa eectueze o întoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se
asigure ca o poate ace ara sa perturbe circulatia sau sa puna în pericol siguranta celorlalti participanti la traic.
(!) <emnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa ie mentinuta pe întreaga durata a mane'rei.
0. =ntersectii si obligatia de a ceda trecerea
Art.,,. - =ntersectiile sunt9
a) cu circulatie nediri*ata:
b) cu circulatie diri*ata. $n aceasta categorie sunt incluse si intersectiile în care circulatia se desasoara în sens giratoriu.
Art.,.. - 4a apropierea de o intersectie conducatorul de 'ehicul trebuie sa circule cu o 'iteza care sa îi permita oprirea, pentru
a acorda prioritate de trecere participantilor la traic care au acest drept.
Art.,0. - (1) 4a intersectiile cu circulatie nediri*ata, conducatorul de 'ehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor 'ehiculelor
care 'in din partea dreapta.
(!) 4a intersectiile cu circulatie diri*ata prin indicatoare, semaoare sau de catre politistul rutier, conducatorul de 'ehicul este
obligat sa respecte semniicatia sau indicatiile acestuia.
(%) Patrunderea unui 'ehicul într-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei.
(4) $n intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, 'ehiculele care circula în interiorul acestora au prioritate ata de
cele care urmeaza sa patrunda în intersectie.
Art.,1. - $n cazul 'ehiculelor care patrund într-o intersectie dintre un drum închis circulatiei publice si un drum public, au
prioritate acele 'ehicule care circula pe drumul public.
Art.,2. - (1) $n intersectiile cu circulatie nediri*ata, conducatorul de 'ehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere
'ehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere când eectueaza 'ira*ul spre stânga sau când semnalizarea
rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie.
(!) $n intersectii, conducatorii 'ehiculelor care 'ireaza spre stânga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere 'ehiculelor cu
care se intersecteaza si care circula din partea dreapta.
(%) $n intersectiile cu circulatie diri*ata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai în cazul în
care doua 'ehicule urmeaza sa se întâlneasca, iecare intrând în intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator a'ând
aceeasi semniicatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.
(4) (ând un semaor cu trei culori are o lumina 'erde intermitenta suplimentara, montata la acelasi ni'el cu lumina 'erde
normala a semaorului, sub orma unei sageti 'erzi pe ond negru, cu 'ârul spre dreapta, aprinderea acesteia semniica
permisiunea pentru 'ehicule de a-si continua drumul în directia indicata de sageata, indierent de culoarea semaorului
electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere 'ehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.
1. -recerea la ni'el cu calea erata
Art..5. - (1) Participantii la traic trebuie sa dea do'ada de prudenta sporita la apropierea si tra'ersarea liniilor de cale erata
curenta sau industriala, dupa caz.
(!) 4a trecerea la ni'el cu o cale erata curenta, pre'azuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de 'ehicule sunt obligati sa
opreasca în dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt în curs de coborâre ori în pozitie orizontala si7sau
semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt în unctiune.
(%) 4a trecerea la ni'el cu o cale erata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de 'ehicule sunt obligati sa se
conormeze semniicatiei semnalelor agentului de cale erata.
2. Auto'ehicule cu regim de circulatie prioritara
Art. .1. 3 (1) Pentru a a'ea prioritate de trecere, auto'ehiculele pre'azute la art.%! alin.(!) lit.a) si b), atunci când se
deplaseaza în actiuni de inter'entie sau în misiuni care au caracter de urgenta, trebuie sa aiba în unctiune semnalele
luminoase si sonore.
(!) (onducatorii auto'ehiculelor alati în situatiile pre'azute la alin.(1) pot încalca regimul legal de 'iteza sau alte reguli de
circulatie, cu e#ceptia celor care reglementeaza trecerea la ni'el cu calea erata.
(%) (ând pe drumul public circulatia este diri*ata de un politist rutier, conducatorii auto'ehiculelor pre'azute la alin.(1)
trebuie sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia.
Art..!. - (1) 4a intrarea în intersectiile unde lumina rosie a semaorului este în unctiune ori indicatoarele obliga la acordarea
prioritatii de trecere, conducatorii auto'ehiculelor pre'azute la art..1 alin.(1) trebuie sa reduca 'iteza si sa circule cu atentie
sporita pentru e'itarea producerii unor accidente de circulatie, în caz contrar urmând sa raspunda, potri'it legii.
(!) (ând doua auto'ehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza în misiune a'ând semnalele luminoase si
sonore în unctiune, se apropie de o intersectie, 'enind din directii dierite, 'ehiculul care circula din partea dreapta are
prioritate.
15. /prirea, stationarea si parcarea
Art..%. - (1) <e considera oprire imobilizarea 'oluntara a unui 'ehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult , minute.
Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare.
(!) "u se considera oprire9
a) imobilizarea 'ehiculului atât timp cât este necesara pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta
mane'ra nu a ost perturbata circulatia pe drumul public respecti':
b) imobilizarea auto'ehiculului a'ând o masa totala ma#ima autorizata de pâna la %,, tone, atât timp cât este necesar pentru
operatiunea de distribuire a marurilor alimentare la unitatile comerciale.
(%) Pentru auto'ehiculele care transporta maruri, altele decât cele pre'azute la alin.(!) lit.b), administratorul drumului public
împreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu a'izul politiei rutiere, 'or stabili programe sau inter'ale orare pe
timpul noptii, în care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea marurilor.
(4) <e considera parcare stationarea 'ehiculelor în spatii special amena*ate sau stabilite si semnalizate corespunzator.
(,) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat lânga si în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând,
daca printr-un alt mi*loc de semnalizare nu se dispune altel. )otocicletele ara atas, mopedele si bicicletele pot i oprite sau
stationate si câte doua, una lânga alta.
Art..4. - (1) Politia rutiera poate dispune ridicarea si depozitarea în locuri special amena*ate a 'ehiculelor stationate
neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica. ;idicarea si depozitarea
'ehiculelor se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.
(!) (ontra'aloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea 'ehiculului stationat neregulamentar se suporta de
catre detinatorul acestuia.
Art..,. - (azurile si conditiile în care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin
regulament, în conormitate cu pre'ederile prezentei ordonante de urgenta.
11. (irculatia 'ehiculelor destinate transportului de maruri sau transportului public de persoane
Art.... - (1) Atestatul proesional este obligatoriu pentru conducatorul auto'ehiculului care eectueaza transport de maruri
periculoase, transport public de persoane, transport în cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi
agabaritice, precum si pentru auto'ehiculele de transport mara cu masa ma#ima autorizata mai mare de %,, tone, care circula
în traic intern si international.
(!) Pre'ederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de auto'ehicule apartinând )inisterului Administratiei si =nternelor,
)inisterului Apararii si <er'iciului ;omân de =normatii.
(%) (onditiile de obtinere a certiicatului de atestare proesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului, în conormitate cu pre'ederile legale în 'igoare.
(4) (ertiicatul de atestare proesionala care conera titularului dreptul de a eectua acti'itatea pentru care a ost eliberat este
'alabil numai însotit de permisul de conducere corespunzator categoriei din care ace parte 'ehiculul condus.
Art..0. - <e interzice transportul pe drumurile publice al marurilor si produselor periculoase în 'ehicule care nu au dotarile si
echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc conditiile tehnice si de agreere pre'azute în Acordul european reeritor la
transportul rutier international al marurilor periculoase (A.&.;.), încheiat la >ene'a la %5 septembrie 12,0, la care ;omânia
a aderat prin 4egea nr.%171224, ori pentru care conducatorul 'ehiculului nu detine certiicat A.&.;. corespunzator.
Art..1. - (1) Auto'ehiculul care transporta maruri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în
conditiile pre'azute de reglementarile în 'igoare.
(!) Vehiculele care, prin constructie sau, datorita încarcaturii transportate, depasesc masa si7sau gabaritul pre'azute de
normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupa caz, de
autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea pre'ederilor legale în 'igoare.
Art..2. - Auto'ehiculele cu mase si7sau gabarite depasite, cele care transporta maruri sau produse periculoase, precum si
cele de însotire trebuie sa aiba montate semnalele speciale de a'ertizare cu lumina galbena, pre'azute la art.%! alin.(1) lit.c),
iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina în unctiune pe toata perioada deplasarii pe drumul public.
SECTIUNEA a 3-a
Reguli pentru alti participanti la trafic
Art.05. - (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba 'ârsta de cel putin 1.
ani.
(!) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba 'ârsta de cel putin 14 ani.
(%) 8icicletele si mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa ie echipate cu mi*loace de iluminare si dispoziti'e
relectorizant-luorescente. +ste interzisa circulatia acestora pe timp de noapte ara aceste mi*loace si dispoziti'e în stare de
unctionare.
Art.01. - (1) <unt interzise accesul si deplasarea 'ehiculelor cu tractiune animala, a animalelor de po'ara, de tractiune sau de
calarie, precum si a animalelor izolate sau în turma pe drumurile nationale, în municipii si pe drumurile la începutul carora
e#ista indicatoare de interzicere a accesului.
(!) $n cazurile pre'azute la alin.(1), autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa amena*eze drumuri laterale
destinate circulatiei acestora, potri'it competentelor stabilite prin lege.
(%) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, 'ehiculele trase sau împinse cu mâna,
animalele de po'ara, de tractiune si de calarie 'or a'ea câte un conducator, iar 'ehiculele cu tractiune animala 'or i echipate
si cu mi*loace de iluminare si dispoziti'e relectorizant-luorescente, în conormitate cu pre'ederile regulamentului.
SECTIUNEA a 4-a
Obligatii în ca !e acci!ent
Art.0,. 3 Accidentul de circulatie este e'enimentul care întruneste cumulati' urmatoarele conditii9
a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a a'ut originea într-un asemenea loc:
b) a a'ut ca urmare decesul, ranirea uneia sau mai multor persoane ori a'arierea a cel putin unui 'ehicul sau alte pagube
materiale:
c) în e'eniment a ost implicat cel putin un 'ehicul în miscare:
d) s-a produs ca urmare a încalcarii unei reguli de circulatie.
Art.0.. - (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu e#ceptia celor cu tractiune animala, a remorcilor si a mopedelor,
care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere ci'ila în caz de pagube produse
tertilor prin accidente de circulatie, conorm legii.
(!) Politia rutiera dispune masura retinerii certiicatului de înmatriculare sau înregistrare si retragerea placutelor cu numarul
de înmatriculare sau de înregistrare a 'ehiculelor neasigurate, alate în traic, eliberând do'ada ara drept de circulatie.
(%) &aca detinatorul 'ehiculului nu ace do'ada asigurarii acestuia, dupa %5 de zile de la data aplicarii masurii pre'azute la
alin.(!), politia rutiera dispune radierea din e'identa a 'ehiculului.
Art.00. 3 (1) (onducatorul unui 'ehicul implicat într-un accident de circulatie în urma caruia a rezultat moartea sau
'atamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu
modiice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul aptei.
(!) /rice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie în urma caruia a rezultat
moartea sau 'atamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si în situatia în care în
e'eniment este implicat un 'ehicul care transporta maruri periculoase este obligata sa anunte de îndata politia si sa apeleze
numarul national unic pentru apeluri de urgenta 11!, e#istent în retelele de teleonie din ;omânia.
(%) +ste interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia 'ehiculului implicat într-un accident de circulatie în urma caruia a
rezultat moartea sau 'atamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, sa modiice starea locului
sau sa stearga urmele accidentului ara încu'iintarea politiei care cerceteaza accidentul.
Art.01. - (1) (onducatorului de auto'ehicul sau tram'ai, instructorului auto atestat care se ala în procesul de instruire
practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si e#aminatorului autoritatii competente în timpul
desasurarii probelor practice ale e#amenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile
ori subcategoriile acestuia, implicat într-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori
produse stupeiante sau medicamente cu eecte similare acestora dupa producerea e'enimentului si pâna la testarea
concentratiei alcoolului în aerul e#pirat sau recoltarea probelor biologice.
(!) $n situatia în care nu sunt respectate dispozitiile alin.(1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor
biologice recoltate relecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a e#aminatorului respecti' în momentul producerii
accidentului.
Art.02. - (1) (onducatorul de 'ehicul implicat într-un accident de circulatie în urma caruia a rezultat numai a'arierea
'ehiculului este obligat sa-l scoata imediat în aara partii carosabile ori, daca nu este posibil, sa-l deplaseze cât mai aproape
de bordura sau acostament, semnalizându-l corespunzator.
(!) $n situatia pre'azuta la alin. (1), conducatorul de 'ehicul este obligat sa se prezinte în termen de !4 de ore la unitatea de
politie pe raza careia s-a produs accidentul, în 'ederea întocmirii documentelor de constatare si eliberarii autorizatiei de
reparatie.
(!1) &ispozitiile alin. (!) nu se aplica în cazul în care se încheie o constatare amiabila de accident, daca sunt îndeplinite
cumulati' urmatoarele conditii9
a) s-au produs pagube materiale a caror despagubire este asigurata prin polita de asigurare obligatorie de raspundere ci'ila
pentru pre*udicii produse prin accidente de auto'ehicule:
b) accidentul nu s-a produs ca urmare a sa'ârsirii aptelor pentru care se retine permisul de conducere sau do'ada
înlocuitoare a acestuia, în conditiile pre'azute la art. 111 alin. (1) lit. b) si c), dupa caz, precum si a aptei pre'azute la art. 1.
alin. (1):
c) cel putin unul dintre conducatorii 'ehiculelor implicate în accident si-a recunoscut 'ino'atia în producerea accidentului de
circulatie:
d) conducatorul de 'ehicul care si-a recunoscut 'ino'atia în producerea accidentului de circulatie detine asigurare obligatorie
de raspundere ci'ila pentru pre*udicii produse prin accidente de auto'ehicule 'alabila:
e) cei doi conducatori de 'ehicule implicate în accidentul de circulatie au completat si semnat ara obiectiuni ormularul de
constatare amiabila de accident.
(!!) <ocietatea de asigurare 'eriica îndeplinirea conditiilor pre'azute la alin. (!1) lit. a) 3 e), precum si corectitudinea
întocmirii ormularului de constatare amiabila de accident si atesta, dupa caz, 'aliditatea sau nulitatea constatarii amiabile de
accident:
(!%) <ocietatile de asigurare obligatorie de raspundere ci'ila pentru pre*udicii produse prin accidente de auto'ehicule sau
reprezentantii acestora, sesizati de producerea unui accident de circulatie în baza ormularului de constatare amiabila de
accident au obligatia de a anunta imediat unitatea de politie pe raza careia s-a produs e'enimentul, precum si de a aduce la
cunostinta celui implicat obligatia de a se prezenta la unitatea de politie, daca e#ista indicii cu pri'ire la neîndeplinirea
conditiilor pre'azute la alin. (!1) lit. b).
(!4) $n situatia pre'azuta la alin. (!%), conducatorul de 'ehicul implicat în accidentul de circulatie are obligatia de a se
prezenta la unitatea de politie în termen de !4 de ore de la data primirii in'itatiei din partea acesteia, în 'ederea întocmirii
documentelor de constatare a accidentului de circulatie si eliberarea autorizatiei de reparatie.
(!,) Procedura atestarii pre'azute la alin. (!!), precum si orma, continutul si modul de distribuire a ormularului de
constatare amiabila de accident, pre'azut la alin. (!1) lit. e) se stabilesc prin ordin al presedintelui (omisiei de <upra'eghere
a Asigurarilor, care se publica în )onitorul /icial al ;omâniei, Partea =.
(%) abrogat
Art.15. - Proprietarul sau detinatorul al carui auto'ehicul, remorca sau tram'ai a ost a'ariat în alte împre*urari decât într-un
accident de circulatie este obligat sa anunte imediat politia pe raza careia s-a produs e'enimentul pentru întocmirea
documentelor de constatare.