You are on page 1of 1

SC ......................................

SRL
Sediul .................., Jud. Prahova
RO .......................
NR. REG. COM J29/........../...........
DECIZIE DE CONCEDIERE nr. .......
Din data ..................

S.C ......................... SRL reprezentată legala prin d-nul ............................. in calitate de
administrator, numit in contractul de societate conorm prevederile Legii nr.!"#"$$% cu privire la
organizarea, unctionarea si conducerea societatilor comerciale cu modiicarile si completarile
ulterioare.
&v'nd (n vedere )
".Desiintarea locului de munca ocupat de salariatul .................................. ca urmare a
diicultatilor economice.
*.+mposi,ilitatea anga-atorului de a oeri salariatului alt loc de munca.
+n temeiul art../. alin" din Legea nr./!#*%%! 0Codul 1uncii23

DECIDE :
Art. 1. 4ncep'nd cu data de ............................., data la care e5pira cele *% zile lucratoare de
preaviz acordate, contractul individual de munca nr.................................., al
domnului ....................................., in unc6ia de ........................................., inceteaza conorm art../
alin." din Legea nr./!#*%%! 0Codul 1uncii2.
Art. 2. Compartimentul inanciar conta,il va duce la (ndeplinire prezenta decizie de
concediere3
Art. 3. Prezenta decizie s-a intocmit in ! e5emplare si se va comunica slariatului si
+nspectoratul 7eritorial de 1uncă (n raza căruia societatea comercială (8i are sediul social.
&dministrator 999999.