You are on page 1of 8

Cu 1:.

KHI NIM, C IM CA CC LOI PHNG LU TR


Phng lu tr l khi nim dng ch mt khi ti liu hon chnh hoc tng i hon chnh
phn nh u tr!nh h!nh thnh " pht trin c#$ mt uc gi$% mt c u$n h$& mt c nh'n% gi$
!nh% d(ng h)* +h ",&% -c .nh mt phng lu tr% ch/ng t$ c0n -1m -2t 3n cc &3u t nh4
n ". h!nh thnh phng l mt uc gi$% mt c u$n% mt c nh'n h$& mt gi$ !nh% d(ng h)5
khi ti liu trong phng hon chnh h$& tng i hon chnh6 7rong mt phng lu tr c8 th
c8 nhi9u lo:i ti liu khc nh$u*
7; khi nim "9 phng lu tr ch/ng t$ c8 th th<& m=i mt uc gi$ trong u tr!nh h!nh thnh "
pht trin c#$ m!nh >? h!nh thnh mt khi ti liu phong ph/% $ d:ng* @hi ti liu 8 hAp l:i
thnh Phng lu tr uc gi$* B=i c u$n trong u tr!nh h!nh thnh " pht trin >? h!nh thnh
nCn phng lu c u$n " m=i c nh'n% gi$ !nh% d(ng h) trong u tr!nh >ng " ho:t ng >? h!nh
thnh nCn Phng lu tr c nh'n% Phng lu tr gi$ !nh% Phng lu tr d(ng h)6
DEi '& l nhng c im c Fn c#$ cc lo:i Phng lu tr*
1. P!"# $%u &'( )u*+ #,-
7h1o lu,t lu tr G+ nHm IJKK4 Phng lu tr quc gia Vit Nam l ton F ti liu lu tr c#$
nEc Git +$m% khng phL thuc "o thMi gi$n h!nh thnh% ni Fo un% ch3 chNnh tr. O -P hi%
kQ thu,t ghi tin " ",t m$ng tin*
Phng lu tr uc gi$ Git +$m F$o gRm Phng lu tr Sng Tng >n Git +$m " Phng lu
tr +h nEc Git +$m*
Phng lu tr ng Cng sn Vit Nam l ton F ti liu lu tr Ac h!nh thnh trong u tr!nh
ho:t ng c#$ cc tU chVc c#$ Sng Tng >n Git +$m% tU chVc ti9n th'n c#$ Sng% cc tU chVc
chNnh tr. O -P hi5 cc nh'n ",t l.ch >W% tiCu Fiu c#$ Sng% tU chVc ti9n th'n c#$ Sng " c#$ cc tU
chVc chNnh tr. O -P hi*
Phng lu tr Nh nc Vit Nam l ton F ti liu lu tr Ac h!nh thnh trong u tr!nh ho:t
ng c#$ cc c u$n nh nEc% tU chVc chNnh tr. -P hi O ngh9 nghip% tU chVc -P hi% tU chVc -P
hi O ngh9 nghip% tU chVc kinh t3% n ". >X nghip% n ". "Y tr$ng nh'n d'n% nh'n ",t l.ch >W%
tiCu Fiu " ti liu khc Ac h!nh thnh u$ cc thMi kZ l.ch >W c#$ <t nEc*
.. P!"# $%u &'( +/ )u-"
B=i mt c u$n% tU chVc trong u t!nh h!nh thnh " pht trin >? >n >inh r$ mt khi lAng ti
liu phn nh u tr!nh h!nh thnh " pht trin c#$ c u$n% tU chVc 8*
Phng lu tr c u$n l khi ti liu hon chnh hoc tng i hon chnh phn nh u tr!nh
h!nh thnh " pht trin c#$ mt c u$n% mt tU chVc chNnh tr.% tU chVc kinh t3% "Hn h8$% -P hi
hoc mt n ". lXc lAng "Y tr$ng nh'n d'n*
7hMi gi$n c#$ mt Phng lu tr c u$n Ac tNnh F[t 0u t; khi c u$n% tU chVc 8 thnh l,p
3n khi c u$n% tU chVc 8 ng;ng ho:t ng hoc gii th*
Phng lu tr c u$n phi p Vng cc &Cu c0u c Fn c#$ mt phng lu tr% tVc l ngoi &3u t
c#$ mt phng lu tr*
G! ",&% mt c u$n% tU chVc mun thnh l,p mt phng lu tr c0n p Vng nhng &Cu c0u >$u4
O T u$n tU chVc 8 phi ho:t ng c l,p4 tVc l c8 "Hn Fn c#$ c u$n c8 th\m u&9n cho
ph2p thnh l,p " ho:t ng% c8 ti khon riCng% c8 FiCn ch3 riCng% c8 "Hn th " con d<u riCng ]c8
t cch php nh'n^*
O 7i liu h!nh thnh trong u tr!nh h!nh thnh " pht trin c#$ c u$n% tU chVc phi phn nh
hon chnh hoc tng i hon chnh u tr!nh h!nh thnh " pht trin c#$ c u$n 8*
0. P!"# $%u &'( +1 ""
K
Phng lu tr c nh'n l ton F ti liu h!nh thnh trong u tr!nh >ng " ho:t ng c#$ mt c
nh'n*
Phng _u tr c nh'n Ac F[t 0u t; khi ngMi 8 >inh r$ " k3t th/c khi ngMi 8 u$ Mi* ]7u&
nhiCn% "`n c8 u$n im cho rang thMi im k3t th/c c#$ phng lu tr c nh'n c8 th k2o di cho
3n khi khng c(n cc c nh'n khc "i3t "9 ngMi 8^*
Phng lu tr c nh'n F$o gRm nhi9u nh8m ti liu phong ph/ $ d:ng% t; ti liu "9 tiu >W 3n
cc ti liu phn nh u tr!nh h)c t,p% lm "ic " nhng ti liu th t; tr$o Ui% ti liu c#$ nhng
c nh'n khc "i3t "9 ngMi 8* 7rong 8 c8 nhi9u lo:i h!nh ti liu khc nh$u nh4 ti liu hnh
chNnh5 ti liu nghiCn cVu kho$ h)c5 ti liu kho$ h)c kQ thu,t5 ti liu chu&Cn mn5 ti liu phim
nh% ghi 'm5 ti liu in tW6 Do c im ti liu phng lu tr c nh'n r<t phong ph/ $ d:ng "
nhi9u th lo:i nCn khng th -'& dXng mt phng n ph'n lo:i thng nh<t i "Ei cc lo:i phng
lu tr c nh'n m trong u tr!nh ph'n lo:i c0n ",n dLng linh ho:t nhi9u c trng ph'n lo:i ti
liu* +gMi t$ thMng cHn cV "o tNnh ch<t ho:t ng c#$ c nh'n h!nh thnh phng m u& .nh
mt phng n ph'n lo:i " >[p -3p thV tX cc nh8m trong phng riCng Fit ]"<n 9 n& >? Ac
tr!nh F& kQ b ph0n >$u^*
2. P!"# $%u &'( #,- 34", 56"# 7
Phng lu tr gi$ !nh% d(ng h) l ton F ti liu h!nh thnh trong u tr!nh >ng " ho:t ng c#$
mt gi$ !nh% d(ng h) hoc ti liu h!nh thnh trong u tr!nh ho:t ng c#$ nhi9u c nh'n tiCu
Fiu trong mt gi$ !nh% d(ng h)*
Phng lu tr gi$ !nh% d(ng h) cYng c8 nhng c trng khc Fit "Ei phng lu tr c u$n h$&
phng lu tr c nh'n* Phng lu tr gi$ !nh% d(ng h) phn nh u tr!nh >ng " ho:t ng c#$
mt gi$ !nh% mt d(ng h) hoc nhi9u c nh'n tiCu Fiu trong mt gi$ !nh% d(ng h)* G! ",&% thnh
ph0n ti liu trong phng lu tr gi$ !nh% d(ng h) r<t $ d:ng " phVc t:p* Do 8 "ic -'& dXng
" lX$ ch)n phng n ph'n lo:i cho lo:i h!nh phng lu tr n& l r<t kh8 khHn " phVc t:p*
8. 9%u &:; &<, $,=u $%u &'(
cu t,p ti liu l nh8m ti liu Ac >u t0m " thu th,p ch# &3u th1o ch# 9 nh<t .nh dX$ trCn
c trng ni dung% "<n 9% thMi gi$n% tc gi hoc ",t liu% kQ thu,t ch3 tc r$ ti liu* S'& l khi
ti liu thMng c8 > lAng Nt% ch$ c8 # cc &3u t thnh l,p mt phng lu tr* @hi ti liu
n& l:i khng # i9u kin tho mPn l thnh ph0n c#$ mt phng lu tr c u$n h$& mt phng
lu tr c nh'n F<t kZ* G! ",&% ngMi t$ thu th,p% >u t0m " thnh mt khi riCng Fit g)i l
>u t,p ti liu*
GN dL4 cu t,p ti liu "9 Phong tro d "i3t +gh 7enh nHm KfgJOKfgK*
I
C>U .. KHI NIM, M?C @CH, ABU CCU DE NGUABN TFC PH>N LGAI TEI LIU
1.1 Khi nim
Ph'n lo:i ti liu lu tr l cHn cV "o nhng c trng phU Fi3n c#$ ti liu ph'n chi$ ch/ng r$
cc khi% cc nh8m% hoc cc n ". chi ti3t lEn% nhh khc nh$u nham mLc Nch un li " >W dLng
c8 hiu u nhng ti liu 8*
1.2 Mc ch
Gic ph'n lo:i ti liu nham hEng tEi h$i mLc Nch c Fn4
O MH& $<, ;" $IJ, 3K &L +M+ NI- 7+ &<, $,=u +O- +1+ P!"# $%u &'(* Th/ng t$ Fi3t rang ti
liu lu tr trong cc phng lu tr c8 > lAng r<t lEn ]t; hng chLc 3n hng trHm% hng ngh!n
m2t gi ti liu^* Bt khc% ti liu thuc Phng _u tr juc gi$ Git +$m l:i Ac h!nh thnh
trong ph:m "i rng lEn* G! ",&% n3u khng ti3n hnh ph'n lo:i th! khng th tU chVc kho$ h)c khi
ti liu c#$ uc gi$ cYng nh ti liu c#$ t;ng c u$n* +hM ph'n lo:i ti liu% ch/ng t$ >? -c
.nh Ac m:ng lEi cc trung t'm% cc kho lu tr Fo un ti liu trong ph:m "i ton uc%
Rng thMi cYng nhM ph'n lo:i% ti liu trong t;ng phng lu tr c u$n >? Ac tU chVc thnh cc
khi% nh8m mt cch kho$ h)c% t:o i9u kin cho "ic tU chVc% >[p -3p ti liu trong thXc t3*
O H-, $<, ;" $IJ, &<, $,=u "PQ &JI 3,Ru N,=" &u:" $S, +I T,=+ &'- &4Q T< N-, &1+, UV 5W"#
&<, $,=u* +hM ph'n lo:i kho$ h)c ti liu% cc c u$n lu tr c8 th -'& dXng h thng cc cng cL
tr$ t!m th1o phng% th1o khi% nh8m ti liu hoc th1o "<n 9* Bt khc% cYng nhM ph'n lo:i kho$
h)c ti liu% ngMi kh$i thc >? thu,n lAi trong "ic tr$ t!m thng tin trong ti liu th1o phng% th1o
khi% nh8m ti liu hoc th1o "<n 9 m h) u$n t'm*
1.3 Yu cu
Ph'n lo:i ti liu c0n :t Ac h$i &Cu c0u c Fn l4 tNnh kho$ h)c " tNnh trit *
O 7Nnh kho$ h)c th hin b ch= >$u khi ph'n lo:i% ti liu trong phng phi Ac >[p -3p mt cch
kho$ h)c% logic dk Fo un% dk tr$ t!m " phn nh Ac ni dung " thnh ph0n ti liu c#$
mt phng lu tr Rng thMi lm nUi F,t Ac chVc nHng% nhim "L% u&9n h:n " c c<u tU chVc
cYng nh nhng c im c#$ n ". h!nh thnh phng*
O 7Nnh trit th hin trong "ic cc c u$n lu tr c0n -'& dXng phng n ph'n lo:i >$o cho ti
liu trong phng Ac ph'n chi$ m:ch l:c th1o t;ng c<p lEn% nhh c#$ cc nh8m% m Fo khng
c8 ti liu th;$ r$ >$u khi ti liu Ac ph'n lo:i th1o phng n P ch)n*
1.4 Nguyn tc
Ph'n lo:i ti liu c0n Ac thXc hin th1o nhng ngu&Cn t[c nh<t .nh*
S m Fo ngu&Cn t[c un li t,p trung thng nh<t% "ic ph'n chi$ ti liu trong cc phng lu
tr n8i chung " phng lu tr uc gi$ n8i riCng c0n Ac ch :o -u&Cn >ut trCn l,p trMng u$n
im c#$ Sng " thng nh<t "9 nghip "L th1o u& .nh c#$ +h nEc* Gic ph'n lo:i ti liu
trong phng lu tr uc gi$ c0n phn nh Ac l.ch >W h!nh thnh c#$ uc gi$ 8 " c c<u tU
chVc F m& c#$ nh nEc 8 trong t;ng thMi kZ l.ch >W*
Si "Ei phng lu tr c u$n% "ic ph'n lo:i ti liu m Fo khng Ac ph'n tn ti liu trong
phng " tn tr)ng ngu&Cn t[c -u<t >inh ti liu% khng ph "l mi u$n h l.ch >W c#$ ti liu
trong phng*
Ph'n lo:i ti liu c0n m Fo ngu&Cn t[c thng nh<t "Ei cng tc thu th,p% FU >ung ti liu " cng
tc -c .nh gi tr. ti liu trong phng* Gic ph'n lo:i ti liu phi t:o i9u kin thu,n lo:i cho
cng tc thu th,p% FU >ung ti liu Rng thMi cng tc thu th,p% FU >ung ti liu "o phng cYng c0n
g
Ac thng nh<t "Ei cng tc* SRng thMi u tr!nh ph'n lo:i ti liu c0n Ac thXc hin >ong >ong
"Ei cng tc -c .nh gi tr. ti liu% nham trnh trMng hAp >$u khi P ph'n lo:i% >[p -3p ti liu
3n n ". Fo un cui cng% cn F lu tr l:i pht hin nhng n ". Fo un h3t gi tr. c0n
lo:i Fh g'& lPng phN "9 thMi gi$n% cng >Vc*
Cu 2: P" &X+ +1+ YZu &* [" %\"# 3Z" #,], #,J" +O- ;!"# LT +/ )u-"
O 9^ &-Y 3L, TR +Z 3H +X" &'_: >X th$& Ui 8 thMng g[n li9n "Ei cc cuc
cch m:ng% khi 8 cc c u$n thuc F m& c#$ chNnh u&9n cY F. -o Fh% F
m& nh nEc mEi Ac thnh l,p% lm -u<t hin hng lo:t c u$n mEi* GN dL4
m Git +$m% Tch m:ng thng 7m nHm Kfno thnh cng% nh U F m&
chNnh u&9n Php " phong ki3n F nh!n t:i Git +$m% k2o th1o >X r$ Mi c#$
hng lo:t cc c u$n thuc chNnh u&9n cch m:ng d'n ch# nh'n d'n* 7i liu
h!nh thnh trong u tr!nh ho:t ng c#$ nhi9u c u$n n& >? t:o nCn nhng
phng lu tr mEi*
` 9^ &-Y 3L, TR +M+ "a"#, ",=Q TW, )uYR" J" +O- +/ )u-": @hi chu&n
Ui% tch h$& >p nh,p% gii th% l,p mEi cc c u$n% n ". th! c8 th >? lm
th$& Ui chVc nHng% nhim "L% u&9n h:n c#$ c u$n cY* cX th$& Ui n& cYng
c8 th d`n 3n "ic k3t th/c ho:t ng c#$ mt phng lu tr " mb r$ >X F[t
0u c#$ mt phng lu tr mEi* S8 l cHn cV u$n tr)ng nh hbng 3n giEi h:n
ho:t ng c#$ cc n ". h!nh thnh phng ti liu trong mt trung t'm% mt
ph(ng kho lu tr*
GN dL4 +gh. .nh > fKpIJJIp+SOTP ng& KKpKKpIJJI c#$ Thnh ph# "9 "ic
thnh l,p q 7i ngu&Cn " Bi trMng5 +gh. .nh > onpIJJgp+SOTP ng&
KfpopIJJg c#$ ThNnh ph# "9 "ic thnh l,p q @ho$ h)c " Tng ngh trCn c
>b tch q @ho$ h)c Tng ngh 7i ngu&Cn " Bi trMng thnh q 7i
ngu&Cn r Bi trMng " q @ho$ h)c r Tng ngh% nh d<u >X k3t th/c ho:t
ng c#$ Phng _u tr q @ho$ h)c Tng ngh 7i ngu&Cn " Bi trMng%
thnh l,p mEi h$i phng lu tr4 Phng _u tr q @ho$ h)c " Tng ngh%
Phng _u tr q 7i ngu&Cn " Bi trMng* cX th$& Ui 8 >? d`n 3n >X th$&
Ui > lAng phng trong @ho lu tr c#$ 7rung t'm _u tr uc gi$ sss >$u
khi thu th,p ti liu t; cc n ". h!nh thnh phng n8i trCn*
` 9^ &-Y 3L, TR 3_- #,], <" +X": 7rMng hAp n& thMng dikn r$ b cc c u$n
hnh chNnh .$ phng nh4 c<p tnh% c<p hu&n6 Gic chi$ tch% >p nh,p h$& l,p
mEi cc n ". hnh chNnh >? d`n 3n >X th$& Ui "9 ph:m "i ho:t ng c#$ cc c
u$n hin $ng c8 chVc nHng% nhim "L un li hnh chNnh t:i cc n ". hnh chNnh
8* Si9u 8 cYng tc ng 3n >X th$& Ui "9 giEi h:n phng lu tr*
n
Cu 5:Cc h!"ng n #$ t%i &iu h'ng $( c" )u*n
Phng n ph'n lo:i phng lu tr l Fn kC cc nh8m ti liu dX ki3n ph'n lo:i " >[p -3p ch/ng
th1o mt tr,t tX kho$ h)c dng lm c >b ph'n lo:i " >[p -3p ti liu trong mt phng lu tr*
Tc nh8m ti liu trong phng n ph'n lo:i phi F$o ut% phn nh trit t<t c cc ti liu c8
trong phng lu tr*
O Phng p c c<u tU chVc O thMi gi$n
O Phng n thMi gi$n O c c<u tU chVc
O Phng n mt ho:t ng O thMi gi$n
O Phng n thMi gi$n O mt ho:t ng
@hi -'& dXng phng n ph'n lo:i ti liu cho mt phng lu tr c u$n c0n phi lX$ ch)n kiu
phng n ph'n lo:i thNch hAp "Ei c trng c#$ phng lu tr " l.ch >W n ". h!nh thnh phng*
Phng n ph'n lo:i ti liu phi Fo m phn nh chNnh -c l.ch >W ho:t ng c#$ n ". h!nh
thnh phng% t:o i9u kin thu,n lAi cho cng tc Fo un " kh$i thc% >W dLng c#$ c gi*
P%/"# 1" +/ +bu &L +M+ ` &c, #,-": tp dLng phng n n& c8 nghe$ l ton F ti liu trong
phng Ac ph'n chi$ thnh cc nh8m c Fn th1o c c<u tU chVc c#$ c u$n% n ". h!nh thnh
phng% >$u 8 ti liu trong t;ng nh8m c Fn Ac ph'n chi$ FEc h$i th1o c trng thMi gi$n*
Sn ". thMi gi$n b '& Ac tNnh th1o nHm ho:t ng hoc th1o mt thMi kZ no 8 ph hAp "Ei
l.ch >W n ". h!nh thnh phng " l.ch >W phng* Phng n ph'n lo:i c c<u tU chVc O thMi gi$n
thMng Ac p dLng ph'n lo:i ti liu cc phng lu tr m n ". h!nh thnh phng c8 c c<u
tU chVc Un .nh% Nt th$& Ui*
P%/"# 1" &c, #,-" ` +/ +bu &L +M+4 7h1o phng n ph'n lo:i n& th! trEc h3t ti liu trong
phng Ac ph'n chi$ thnh cc nh8m c Fn th1o c trng thMi gi$n% >$u 8 ti liu trong cc
nh8m c Fn l:i Ac ph'n chi$ FEc h$i th1o c c<u tU chVc c#$ c u$n% n ". h!nh thnh
phng* Phng n n& thMng p dLng ph'n lo:i ti liu cc phng lu tr c8 c c<u tU chVc
c#$ n ". h!nh thnh phng khng Un .nh% c8 nhi9u th$& Ui* 7u& nhiCn% nhng th$& Ui 8 c8
th th1o dui Ac* S'& l phng n ph'n lo:i ti liu tng i n gin% dk -'& dXng " ph hAp
"Ei t!nh h!nh tU chVc " ho:t ng c#$ cc c u$n nh nEc b Git +$m*
Phng n mt ho:t ng O thMi gi$n4 7h1o phng n n& th! ti liu c#$ phng trEc h3t Ac
ph'n chi$ thnh cc nh8m c Fn th1o mt ho:t ng c#$ c u$n% n ". h!nh thnh phng% >$u 8
ti liu trong cc nh8m c Fn l:i Ac ti3p tLc ph'n chi$ FEc h$i th1o c trng thMi gi$n*
Phng n ph'n lo:i n& thMng Ac p dLng ph'n lo:i ti liu c#$ nhng n ". h!nh thnh
phng c8 c c<u tU chVc h$& th$& Ui% kh8 th1o dui hoc cc n ". h!nh thnh phng P ng;ng
ho:t ng*
P%/"# 1" &c, #,-" ` Qd& IJ& 3H"#4 tp dLng phng n ph'n lo:i n& ton F ti liu c#$
phng trEc h3t Ac ph'n chi$ thnh cc nh8m c Fn th1o c trng thMi gi$n% >$u 8 ti liu
Ac ph'n chi$ FEc h$i th1o mt ho:t ng c#$ c u$n% n ". h!nh thnh phng* Phng n
ph'n lo:i thMi gi$n O mt ho:t ng thMng p dLng ph'n lo:i ti liu c#$ nhng n ". h!nh
thnh phng c8 c c<u tU chVc h$& th$& Ui% $ng ho:t ng trong thXc t3*
7rCn '& l cc kiu phng n ph'n lo:i ti liu c#$ cc phng lu tr* @hi ph'n lo:i ti liu trong
m=i phng c0n phi lX$ ch)n kiu phng n ph'n lo:i cho ph hAp "Ei nhng c im c#$ ti
liu " c im c#$ n ". h!nh thnh phng* c$u khi ph'n lo:i cc khi% cc nh8m ti liu phi
phn nh chNnh -c u tr!nh ho:t ng cYng nh chVc nHng% nhim "L% u&9n h:n " c c<u tU
chVc c#$ n ". h!nh thnh phng% t:o i9u kin thu,n lAi cho cng tc kh$i thc " >W dLng ti
liu c#$ c gi
o
Cu e Nfu 3,Ru N,=" 3K +/ )u-" 4" &<" 1 ;!"# LT 3H+
$:;
O T u$n dc thnh l,p Fang "Hn Fn u& ph:m P_ c#$ c
u$n c8 th\m u&9n cho ph2p thnh l,p " ho:t ng%trong
8 u& .nh ru chVc nHng%nhim "L%u&9n h:n " tU chVc
c#$ c u$n
O T8 FiCn ch3 riCng% dc u&9n tu&n dLng cn F nh'n "iCn
th1o tUng > FiCn ch3 dc c<p trCn ph'n FU
O T8 "Hn th " con d<u riCng ]c8 t cch php nh'n^
O T8 ng'n >ch c l,p%c8 ti khon riCng%
TgQ $J,4qn &3u t trCn c8 u$n h m,t thi3t "> nh$u%Fiu hin
tNnh c l,p "9 tU chVc " ho:t ng c#$ mt c u$n *@hi -c
.nh mt c u$n c8 ho:t ng c l,p h$& khng%c0n -1m -2t
cc &3u t trCn mt cch tUng hAp%khng tch Fit t;ng &3u t
7rong thXc t3 ho:t ng c#$ cc c u$n b nc t$ %c8 nhng c
u$n b gi$i o:n 0& c8 th thi3u mt &3u t no 8 ] tU chVc
FiCn ch3 riCng % ng'n >ch c l,p ^nhng thXc ch<t cE u$n
ho:t ng c l,p th! ti liu c#$ c u$n cYng dc tU chVc tnh
mt phng lu tr c l,p
v
Cu h. P%/"# 1" ;" $IJ, &<, $,=u ;!"# LT +1 "",#,- 34",56"# 7
Phng lu tr c nh'n F$o gRm nhng ti liu c8 ni dung " lo:i h!nh tng i phong ph/% $
d:ng* DX$ "o c im lo:i h!nh ti liu c8 th ph'n chi$ ti liu trong phng lu tr c nh'n
thnh F$ nh8m c Fn >$u4
4.1 Nh+m t%i &iu gi,y
+h8m n& Ac chi$ thnh cc khi nh >$u4
O +h8m ti liu "9 tiu >W4 F$o gRm nhng ti liu liCn u$n 3n u tr!nh >inh r$ c nh'n 8 nh4
ti liu "9 gi$ !nh% d(ng h) c#$ c nh'n 8% gi$ ph% gi<& chVng nh,n th;$ k3% >b hu ti >n5 cc
ti liu "9 gi<& kh$i >inh% gi<& chVng nh,n h t.ch% h kh\u% chVng minh th nh'n d'n% > &3u li
l.ch% cc "Hn Fang chVng ch% cc u&3t .nh cng tc " cc gi<& tM tuZ th'n khc***
O +h8m ti liu "9 u tr!nh >ng " ho:t ng c#$ c nh'n 84 +h8m ti liu n& Ac chi$ lm
h$i nh8m nhh4
i T<, $,=u TR IJ& 3H"# +X" +O- +1 "" 3g4 S'& l nh8m ti liu 8ng "$i tr( u$n tr)ng trong
phng lu tr c nh'n* +h8m ti liu n& >? phn nh ru n2t nhng cng l$o 8ng g8p c#$ c nh'n
8 trong u tr!nh pht trin ngnh hoc lenh "Xc m c nh'n 8 th$m gi$ ho:t ng% Rng thMi
cYng l nh8m ti liu c8 > lAng " thnh ph0n chNnh trong phng lu tr c nh'n* GN dL4 mt nh
nghiCn cVu kho$ h)c th! nh8m ti liu chNnh l nhng cng tr!nh nghiCn cVu m ngMi 8 ch# tr!
hoc trXc ti3p th$m gi$ nghiCn cVu5 phng lu tr c nh'n c#$ mt nh "Hn th! nh8m ti liu chNnh
F$o gRm cc tc ph\m "Hn h)c ngh thu,t do ngMi 8 >ng tc6
i T<, $,=u TR +1+ IJ& 3H"# ;W +O- "#%c, 3g: S'& l nh8m ti liu c8 ". trN u$n tr)ng >$u
nh8m ti liu chNnh% nh8m ti liu n& phn nh mt ph0n 8ng g8p c#$ c nh'n 8 i "Ei ho:t
ng c#$ ngnh liCn u$n* GN dL4 Bt nh ton h)c c8 th trong u tr!nh ho:t ng c8 th$m gi$
nghiCn cVu "9 ",t li% ho h)c6 th! trong u tr!nh >ng " ho:t ng c#$ c nh'n 8 >? h!nh thnh
nhng ti liu liCn u$n 3n cc lenh "Xc li h)c " ho h)c5 mt nh th i khi th$m gi$ >ng tc
"Hn -ui% tru&n ki% nCn ti liu trong phng lu tr c nh'n 8 c8 nh8m ti liu "9 ho:t ng
chNnh l cc tc ph\m th c$ c(n nh8m ti liu "9 cc ho:t ng phL >? l nhng >ng tc "Hn -ui%
tru&n ki6
` T<, $,=u TR T,=+ &-Q #,- +1+ IJ& 3H"# jk H,4 S'& l nh8m ti liu phn nh cc ho:t ng -P
hi khng thuc lenh "Xc chu&Cn mn c#$ c nh'n 8* +h8m ti liu n& c8 i nghe$ phn nh cc
mi u$n h on th% u0n ch/ng c#$ c nh'n% F$o gRm cc lo:i ti liu nh4 7i liu "9 th$m gi$
ho:t ng Son% Tng on% th$m gi$ cc ho:t ng wi ngh9 nghip% wi cXu chi3n Finh% wi phL
n% wi ngMi c$o tuUi " "ic th$m gi$ cc ho:t ng "Hn h8$% "Hn ngh% ho:t ng t; thin6
` NgQ &<, $,=u TR +1+ &% &l &'-I 3L,: +h8m ti liu n& ch# &3u l nhng FVc th tr$o Ui trong
lenh "Xc u$n h gi$ !nh% h) hng% F:n Fx% Rng nghip*** 7u& nhiCn% nh8m ti liu n& cYng c8 i
nghe$ lm phong ph/ thCm Mi >ng tinh th0n c#$ c nh'n ngMi h!nh thnh phng Rng thMi g8p
ph0n lm hon chnh phng lu tr c nh'n*
` NgQ &<, $,=u +O- +1+ +1 "" N1+ T,Z& Id+ "#,f" +Mu TR +1 "" 4" &<" ;!"#: Bt
c nh'n l mt nh'n ",t l.ch >W h$& mt nh'n ",t tiCu Fiu thMng Ac u0n ch/ng m3n m "
kh'm phLc* +h ",&% trong u tr!nh >ng " ng$& c khi c nh'n 8 u$ Mi cYng c8 nhi9u c
nh'n khc "i3t " nghiCn cVu "9 ngMi 8* +hi9u nh'n ",t l.ch >W tiCu Fiu c cuc Mi c8 nhng
8ng g8p lEn l$o cho <t nEc% cho d'n tc >ong trong cuc >ng c(n nhi9u i9u FN \n m khi
ngMi 8 u$ Mi cc nh nghiCn cVu mEi t,p trung nghiCn cVu " lm >ng th* S'& l khi ti liu
mb c#$ phng lu tr c nh'n " l nguRn thu th,p% FU >ung "o phng lu tr c nh'n*
O +h8m ti liu do c nh'n >u t0m Ac4 7rong u tr!nh >ng " ho:t ng c nh'n c8 th >u
t0m Ac nhng ti liu c8 gi tr. FU >ung "o phng lu tr uc gi$*
y
4.2 Nh+m t%i &iu him- .nh- ghi m &in )u*n /n h01t 2ng c3* ng!4i +
Do c trng "9 ",t liu " kQ thu,t ch3 tc ti liu nCn nh8m ti liu n& phi Ac thnh mt
khi riCng " c0n c8 kQ thu,t Fo un khc ti liu gi<&* +h8m ti liu n& c8 i nghe$ lm >inh
ng% phong ph/ " hon thin phng lu tr c nh'n*
4.3 Nh+m t%i &iu in t5
S'& cYng l nh8m ti liu c8 c trng ch3 tc% Fo un " >W dLng khc "Ei cc lo:i ti liu khc*
+i dung c#$ nh8m ti liu n& c8 th trng hoc khng trng "Ei ti liu hnh chNnh " ti liu
phim% nh% ghi 'm >ong n8 cYng g8p ph0n lm phong ph/% >inh ng thCm thnh ph0n ti liu trong
phng lu tr c nh'n Rng thMi cYng chV$ Xng nhng ti liu b d:ng in tW thu,n lAi cho "ic
kh$i thc% >W dLng " >$o ch2p khi c0n thi3t*
Sim ng ch/ i khi ph'n lo:i phng lu tr c nh'n l khng l`n ti liu cng "L c#$ c u$n do
c nh'n lm th# trbng "Ei ti liu riCng c#$ c nh'n 8* Gic ph'n lo:i b c<p ti3p th1o trong
m=i nh8m ti liu trCn c0n dX$ "o c trng c#$ t;ng nh8m " ",n dLng linh ho:t% >ng t:o cc
c trng ph'n lo:i ti liu th1o c trng ho:t ng c#$ c nh'n " dX$ th1o > lAng hin c8 c#$
ti liu*
Cu 8. Ni ung !n l"ch s# $n %" h&nh thnh 'hng % l"ch s# 'hng
qn l.ch >W n ". h!nh thnh phng l Fn t8m t[t u tr!nh h!nh thnh " pht trin c#$ c u$n%
n ". h!nh thnh phng trong 8 c0n nCu ru4
O Si9u kin " hon cnh l.ch >W c#$ "ic thnh l,p c u$n% n ". h!nh thnh phng5
O +g&% thng% nHm F[t 0u " k3t th/c ho:t ng c#$ c u$n% n ". h!nh thnh phng5
O ThVc nHng% nhim "L% u&9n h:n " ph:m "i ho:t ng c#$ c u$n% n ". h!nh thnh phng5
O T c<u tU chVc F m& c#$ c u$n% n ". h!nh thnh phng5
O +hng ho:t ng chNnh c#$ c u$n u$ t;ng thMi kZ l.ch >W5
O Si9u kin% hon cnh " thMi gi$n th$& Ui chVc nHng% nhim "L " c c<u tU chVc c#$ c u$n%
n ". h!nh thnh phng ]n3u c8^5
O Th3 cng tc "Hn th% lu tr c#$ c u$n% n ". h!nh thnh phng5
O +gu&Cn nh'n " thMi gi$n gii th% k3t th/c ho:t ng c#$ n ". h!nh thnh phng ]n3u c8^*
qn l.ch >W phng l Fn t8m t[t u tr!nh h!nh thnh " th$& Ui c#$ ti liu trong phng lu tr%
F$o gRm cc ni dung >$u4
O 7Cn phng% giEi h:n thMi gi$n c#$ phng5
O @hi lAng " mVc hon chnh c#$ ti liu trong phng5
O ju tr!nh t,p trung ti liu "o phng5
O 7hnh ph0n% ni dung " cc lo:i h!nh ti liu trong phng5
O c l0n -u<t " nh,p ti liu r$% "o phng ]n3u c8^5
O 7!nh tr:ng ti liu4 mVc thi3u # c#$ phng lu tr% th thVc "Hn Fn6
qn l.ch >W n ". h!nh thnh phng " l.ch >W phng Ac FiCn >o:n nham mLc Nch lm cHn cV
ph'n lo:i ti liu trong phng Ac chNnh -c% -'& dXng phng n ph'n lo:i kho$ h)c% hAp li%
t:o i9u kin thu,n lAi trong "ic -c .nh chNnh -c gi tr. c#$ ti liu " thu th,p% FU >ung ti liu
hon chnh phng lu tr*
qn l.ch >W n ". h!nh thnh phng " l.ch >W phng Ac FiCn >o:n chNnh -c dX$ trCn nhng ti
liu m n ". h!nh thnh phng P >n >inh r$* S'& l ti liu ch# &3u phLc "L FiCn >o:n Fn l.ch
>W n ". h!nh thnh phng " l.ch >W phng*
z