You are on page 1of 2

CNG BO/S 21 + 22/Ngy 16-01-2013

Chng II
QUN L TI LIU LU TR IN T
iu 3. Xc nh gi tr ti liu lu tr in t
a) Ti liu lu tr in t c xc nh gi tr theo nguyn tc, phng php v tiu
chun xc nh gi tr ni dung nh ti liu lu tr trn cc vt mang tin khc
1. Ti liu lu tr in t p ng cc iu kin quy nh ti Khon 1 iu ny c gi
tr nh bn gc.

iu 4. Ti liu lu tr in t hnh thnh trong qu trnh hot ng ca c quan,


t chc
1. Ti liu lu tr in t hnh thnh trong qu trnh hot ng ca c quan, t chc
phi c lp h s, la chn v bo qun theo nghip v lu tr v k thut cng ngh
thng tin trong h thng qun l ti liu in t.
2. H thng qun l ti liu in t phi bo m cc yu cu k thut ti
liu lu tr in t c tnh xc thc, ton vn, nht qun, an ton thng tin, c kh nng truy
cp ngay t khi ti liu c to lp.

iu 5. Ti liu lu tr in t hnh thnh t vic s ha ti liu lu tr trn cc


vt mang tin khc
1. Ti liu lu tr in t hnh thnh t vic s ha ti liu lu tr trn cc vt mang tin
khc phi p ng cc tiu chun d liu thng tin u vo. C quan, t chc, c nhn khng
c hy ti liu lu tr c gi tr bo qun vnh vin sau khi ti liu c s ha.
2. C quan, t chc c trch nhim s dng ch k s i vi ti liu s ha.
3. Ch k s ca c quan, t chc phi p ng cc yu cu ca php lut v giao dch
in t.
<

-m- /V

iu . Tiu chun d liu thng tin u vo


1. D liu thng tin u vo phi thng nht, ph hp vi tiu chun k thut v cng
ngh thng tin v nghip v lu tr.
2. B Ni v hng dn tiu chun d liu thng tin u vo ca ti liu lu tr in t.

iu 7. Thu thp ti liu lu tr in t

1. Trng hp ti liu lu tr in t v ti liu lu tr giy c ni dung trng nhau th


thu thp c hai loi.
2. Khi giao nhn ti liu lu tr in t, Lu tr c quan, Lu tr lch s phi
kim tra tnh xc thc, tnh ton vn v kh nng truy cp ca h s. Hs phi bo m ni
dung, cu trc v bi cnh hnh thnh v c bo v khng b h hng hoc b hy hoi,
sa cha hay b mt d liu.
3. C quan, t chc, c nhn ch c hy h s, ti liu lu tr in t sau khi vic
giao np h s, ti liu thnh cng v c Lu tr c quan hoc Lu tr lch s kim
tra, xc nhn.

CNG BO/S 21 + 22/Ngy 16-01-2013

4. Tiu chun k thut trong qu trnh np lu v thu thp ti liu lu tr in t gia


Lu tr c quan vi Lu tr lch s phi c thc hin theo tiu chun v trao i d liu
theo quy nh ca php lut.

iu 8. Bo qun ti liu lu tr in t
1. Ti liu lu tr in t phi c bo qun an ton v c chuyn i theo cng
ngh ph hp.
2. Lu tr c quan, Lu tr lch s phi thng xuyn kim tra, sao lu bo m an
ton, tnh ton vn, kh nng truy cp ca ti liu lu tr in t v s dng cc bin php
k thut vic phn loi, lu tr c thun li nhng phi bo m khng thay i ni
dung ti liu.
3. Phng tin lu tr ti liu lu tr in t phi c bo qun trong mi trng lu
tr thch hp.
4. B Ni v quy nh chi tit cc yu cu bo qun ti liu lu tr in t.

iu 9. S dng ti liu lu tr in t
1. Thm quyn cho php c, sao, chng thc lu tr i vi ti liu lu tr in t
c thc hin nh i vi ti liu lu tr trn cc vt mang tin khc.
2. C quan, t chc c trch nhim ng ti thng tin v quy trnh, th tc, chi ph thc
hin dch v s dng ti liu lu tr in t trn trang tin in t ca c quan, t chc.
3. Khuyn khch vic thc hin dch v s dng ti liu lu tr in t trc tuyn.
4. Phng tin lu tr ti liu lu tr in t thuc Danh mc ti liu hn ch s dng
khng c kt ni v s dng trn mng din rng.

iu 10. Bo m an ton v bo mt ti liu lu tr in t

1. C quan, t chc c trch nhim nh k kim tra v bo m an ton h thng qun


l ti liu in t.
2. C quan, t chc thc hin cc bin php bo m an ninh, an ton v bo mt ph
hp vi quy nh ca php lut trong vic qun l ti liu lu tr in t.

iu 11. Hy ti liu lu tr in t ht gi tr

1. Ti liu lu tr in t ht gi tr c hy theo thm quyn, th tc nh ti liu lu


tr trn cc vt mang tin khc ht gi tr.
2. Vic hy ti liu lu tr in t phi c thc hin i vi ton b h s thuc
Danh mc ti liu ht gi tr c ph duyt v phi bo m thng tin b hy khng
th khi phc li c.

iu 12. Cc hnh vi b nghim cm

1. Truy cp, thay i, gi mo, sao chp, tit l, gi, hy tri php ti liu lu tr in
t.
2. To ra hoc pht tn chng trnh phn mm lm ri lon, thay i, ph hoi h
thng iu hnh hoc c hnh vi khc nhm ph hoi phng tin qun l ti liu lu tr
in t.