You are on page 1of 1

Qëllimet e kursit (niveli i parë

):
• Aftësimi i kandidatëve për realizimin në praktikë të teorive dhe detyrave nga lënda e
kontabilitetit.
• Të parapregadis më aftësi të mjaftueshme mbaitjen, përcjelljen dhe kontrollin e
evidencës kontabile, të formave të ndryshme të veprimit.
• Të aftësoi kandidatët që më lehtë të kualifikohen edhe në nivele më të larta
sikontabilist i !ertifikuar apo edhe auditor.
Rezultatet e pritura të kursistëve:
"tudenti do i njohë kategoritë e kontabilitetit# të mbaj libra# te die se si mbahet
analitika dhe sintetika e kontove,të bëjë në mënyrë kronologjike prezentimin e
gjendjes kontabile të firmës# etj.
Metodologjia e mësimdhënjes:
$igjerata# detyra# diskutime# prezentime grupore# ushtrime etj.#
$eksionet që zhvillohen në kursin e nivelit të parë
%je leksion & orë ' () min
%garkesa për nje grup * + &, vetë
%r i javëve ' &- javë
%r i orëve ' ( orë . () min ' &*, min
Totali i orëve leksione në muaj ' ( javë . ( orë ' &/ orë
Totlai i orëve të leksioneve &- jave . &/ orë ' &0- orë leksione
Numri i telefonit është
,() + -*& /-1 2 per perdoruesit nga 3osova
451*&6 ,/(2/(27/2*-1# ,/-2*,2/,27(0 2 per perdoruesit nga shtetet e tjera
4 "hqipëri, "erbi, 8aqedoni, 8al të 9i6