Program Pendidikan Seni Visual Fakulti Seni & Muzik Universiti Pendidikan Sultan Idris

TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR
18 November 2009
Hassan Mohd Ghazali

TARIKH LM
ROS 18 - 30 Januari 2010 (2 minggu) 1 Feb 2010 - 14 Mei 2010 (12 minggu) Semak pensyarah penyelia, kemudian memperkenalkan diri dan berbincang. Hubungi penyelaras LM.
Tel. 019- 2191659

Hubungi Pejabat Am FSM, 05.4506702;Fax 05.4583602. Untuk perhatian En. Hafis.

Hassan Mohd Ghazali

PENGENALAN Program Latihan Mengajar (LM) yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Negara adalah komponen penting dalam kurikulum Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di UPSI.

Hassan Mohd Ghazali

MATLAMAT
Prog. LM menyediakan peluang bagi guru pelatih mengaplikasikan ilmu yang diperolehi dan dipelajari di UPSI dalam konteks dunia pendidikan sebenar.

Hassan Mohd Ghazali

OBJEKTIF
Prog. LM UPSI, bertujuan untuk memberikan peluang kepada guru pelatih:Mengamalkan kemahiran dalam merancang persediaan mengajar dan melaksanakan Prog. LM. Mempraktikkan pelbagai pendekatan, teori, kaedah, strategi dan teknik semasa LM.

Hassan Mohd Ghazali

Memajukan pembelajaran guru pelatih dengan menyatupadukan teori dan amali dalam situasi sebenar. Mengalami suasana sebenar untuk berinteraksi dengan anggota masyarakat lain dalam komuniti sekolah; cth. Pelajar, guru dan kakitangan. Membina kecekapan, sikap, personaliti, keyakinan diri serta meningkatkan daya tahan dalam mengamalkan nilai-nilai profesional keguruan. Meningkatkan penilaian kendiri sebagai budaya kerja profesional perguruan.
Hassan Mohd Ghazali

Mengaplikasi kemahiran merancang dan menjalankan kegiatan ko-kurikulum untuk guru pelatih. Menambah pengalaman dan kecekapan melalui latihan industri untuk diterapkan di dalam bilik darjah.

Hassan Mohd Ghazali

Apa yang perlu di buat?
Melaporkan diri diawal sesi persekolahan iaitu 1 Feb 2010. (Sebaiknya berjumpa dengan pentadbiran sekolah lebih awal) Berjumpa dengan Pengetua Berjumpa dengan Guru Pembimbing Berbincang dengan guru jadual waktu. Menyediakan pelan dan hantar email, pos atau fax jadual waktu kepada pensyarah penyelia/pembimbing.

Hassan Mohd Ghazali

Waktu mengajar
10 -12 waktu seminggu 8 – 10 waktu major 2 – 4 waktu minor Kirim salinan jadual waktu dan aktiviti kokurikulum pada penyelia Beritahu segera pada penyelia sekiranya ada pindaan jadual waktu

Hassan Mohd Ghazali

Kehadiran
Wajib hadir ke sekolah pada waktu ditetapkan Cuti kecemasan – hubungan sekolah segera Cuti sakit – surat cuti sakit diserahkan pada pentadbir sekolah secepat mungkin Cuti urusan penting – perlu mendapat kebenaran penyelia, pengetua
Hassan Mohd Ghazali

CUTI
Cuti sakit – surat cuti sakit doktor bertauliah Cuti kecemasan – kebenaran penyelia dan sekolah Wajib LM sepenuhnya Tidak menghadiri LM lebih 3 hari walaupun alasan perubatan atau alasan lain disifatkan tidak memenuhi syarat LM. Perlu mengulang semula LM. Masalah kesihatan, mengandung dll. Dinasihatkan menangguh LM. Sekiranya memilih untuk meneruskan sebarang risiko tanggungan sendiri Kes-kes tertentu, fakulti boleh menangguhkan LM

Hassan Mohd Ghazali

Sahsiah dan Rupa Diri (7B)
Berwatak Berdisiplin Berhemah Bermotivasi Berdaya maju Berkeyakinan Berketrampilan

Hassan Mohd Ghazali

BUKU RANCANGAN MENGAJAR
Baca semua maklumat dalam BRM Lengkapkan segala butiran guru pelatih Sediakan gambar tekini Lengkapkan Butiran Peribadi Lengkapkan Sukatan Pelajaran Dapatkan Rancangan Tahunan Sediakan Rancangan Mingguan Sediakan Rancangan Harian sebelum masuk kelas Lengkapkan Jadual Waktu Harian Senarai Nama Pelajar/Kelas/Markah Hasil Kerja Pelajar Senarai Buku Rujukan Rancangan harian mesti ditulis dengan tulisan tangan.
Hassan Mohd Ghazali

Butiran Peribadi Guru Pelatih
Lengkapkan Biodata Anda Sediakan gambar terkini Lengkapkan alamat tempat tinggal Lengkapkan alamat perhubungan Rekodkan kerja pelajar Lengkapkan kegiatan ko-kurikulum

Hassan Mohd Ghazali

Sukatan Pelajaran dan Rancangan Tahunan
Sukatan Pelajaran Terkini (Salinan) Rancangan Tahunan Terkini (salinan) Lengkapkan Jadual Waktu P&P Senarai nama pelajar/kelas/markah Lengkapkan dan pamerkan dalam buku Latihan Mengajar Buatkan kocek pada buku LM

Hassan Mohd Ghazali

Petikan kata pengantar buku HSP PSV

‘Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah mengandungi pelbagai aktiviti untuk membentuk keperibadian murid yang celik budaya, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif’.

Hassan Mohd Ghazali

Petikan buku HSP PSV

Pendidikan Seni Visual sekolah menengah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan.

Hassan Mohd Ghazali

Petikan buku HSP PSV
MATLAMAT Matlamat Pendidikan Seni Visual sekolah menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan.
Hassan Mohd Ghazali

Petikan buku HSP PSV
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
• • • Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran lain. Penggunaan strategi pengajaran adalah digalakkan bagi memupuk minat murid. strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan, Pembelajaran Kontekstual, Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri, Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT), Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif, Belajar Cara Belajar, dan Pembelajaran Masteri Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman, imaginasi, alat dan bahan. Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan, kemampuan, kebolehan, penumpuan, pengalaman dan pemerhatian murid.

• •

Hassan Mohd Ghazali

Petikan buku HSP PSV
• Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan, kemampuan, kebolehan, penumpuan, pengalaman dan pemerhatian murid. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis, sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. Rekod ini juga akan membolehkan guru membantu dan menilai perkembangan pembelajaran murid.

• • •

Hassan Mohd Ghazali

Petikan buku HSP PSV
Aktiviti Pembelajaran
Aktiviti Pembelajaran memaparkan beberapa aktiviti yang sesuai dan boleh dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu. Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut:

Aras
Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep, fungsi dan penghayatan. Aras 2 Penggunaan alat, bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan. Aras 3 Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti, kreatif serta mampu membuat kritikan. Hassan Mohd Ghazali

Petikan buku HSP PSV
PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Penilaian dibuat secara keseluruhan untuk membolehkan murid menggabungkan kefahaman kognitif, psikomotor dan afektif . • Aspek kognitif meliputi kefahaman tentang unsur seni, prinsip rekaan, pengetahuan tentang alat serta teknologi bahan, bentuk gubahan serta kemasan dan pemahaman dan penghargaan. Aspek psikomotor pula melibatkan penilaian proses dalam penghasilan. Aspek afektif pula dijalankan melalui pemerhatian, sikap dan perlakuan murid yang direkod.
Hassan Mohd Ghazali

• •

Petikan buku HSP PSV
Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual iaitu: • • • pemerhatian, lisan dan interaksi dan penulisan.

Hassan Mohd Ghazali

Petikan buku HSP PSV
1. Kaedah Pemerhatian Kaedah pemerhatian adalah proses penilaian yang melibatkan guru secara aktif.
Pemerhatian proses adalah penilaian yang menitikberatkan proses penghasilan karya. Guru perlu memerhati cara murid mentafsir, mengelola idea, pewujudan idea dan cara mereka menggunakan alat. Sekiranya proses tidak dilakukan dengan betul, guru perlu memberi bimbingan yang sewajarnya. Perkara-perkara yang perlu dititikberatkan adalah pew ujudan idea di mana proses murid menentukan tema dan peningkatan idea mereka perlu diambil kira.

Hassan Mohd Ghazali

Petikan buku HSP PSV
2. Penilaian secara lisan Penilaian secara lisan dan interaksi ialah satu kaedah penilaian di mana guru berinteraksi dengan murid untuk mengetahui tahap penguasan murid terhadap aspek seni, kemahiran berkomunikasi dalam bahasa seni dan menilai potensi murid dalam kemahiran berfikir. Aktiviti-aktiviti lisan yang boleh dijalankan ialah soal jawab, peta minda, kuiz, temubual, teka teki, forum, seminar, lakonan dan sumbangsaran. Perkara-perkara yang boleh dinilai secara lisan adalah penguasan pengetahuan, pemahaman konsep, penguasan kemahiran berfikir dan belajar, kemahiran berbahasa seni dan sosial, perkembangan daya kreatif dan mengenalpasti perlakuan emosi, perasaan dan perubahan sikap murid.
Hassan Mohd Ghazali

Petikan buku HSP PSV
3. Penilaian Secara Penulisan Penilaian secara penulisan pula dapat mengesan dan mengukur perkembangan dan pemahaman murid dalam pelbagai aspek pengetahuan serta merekod proses dalam bentuk portfolio.

Hassan Mohd Ghazali

Rancangan Mingguan
Merancang Berapa Minggu LM dijalankan Pilih tajuk yang sesuai (Bincang dengan guru/ Panatia Pendidikan Seni Visual) Rancang dengan teliti dan teratur mengikut keperluan dan perancangan tahunan sekolah.

Hassan Mohd Ghazali

Menyediakan Rancangan Mengajar Harian/Persediaan mengajar
Guru perlu merancang dan menyediakan persediaan mengajar sebelum memulakan sesuatu pengajaran, ia bertujuan untuk membolehkan guru betul-betul bersedia dengan kaedah, aktiviti dan contoh serta bahan atau sumber yang sesuai bagi memenuhi objektif ditetapkan.

Hassan Mohd Ghazali

Peringkat-peringkat persediaan mengajar/ rancangan Mengajar
Melibatkan 3 peringkat:
a) Perancangan mengajar b) Perancangan penyampaian pengajaran c) Perancangan penilaian

Hassan Mohd Ghazali

Perancangan Pengajaran
1.Maklumat Umum
A) Kelas (tingkatan) B) Tahap C) Masa D) Bilangan pelajar

PERINGATAN: guru perlu tahu kelas yang akan diajar kelas yang berbeza menunjukan tahap kebolehan yang berbeza. Faktor masa akan mempengaruhi tahap kecerdasan pelajar, tempoh masa yang sesuai akan membantu guru dalam merancang aktiviti yang sesuai.

Hassan Mohd Ghazali

2. Topik dan aktiviti Perlu tahu topik dan subtopik supaya dapat merancang kesesuaian tempoh masa, strategi pengajaran, sumber atau alat bantuan mengajar. 3. Pengetahuan Sedia ada Merujuk kepada pengalaman (topik yang sudah disampaikan), pengetahuan dan kebolehan yang sudah ada pada murid sebelum pelajaran baru dirancang oleh guru. 4. Objektif Hasil Pembelajaran Objektif Hasil Pembelajaran ialah suatu keterangan mengenai ‘performance’ yang perlu ditunjukkan oleh pelajar sebelum dianggap berupaya (competent). Ia adalah huraian cadangan hasil daripada pengajaran dan bukannya proses pengajaran (Mager 1990)

Hassan Mohd Ghazali

Penulisan Objektif Hasil Pembelajaran
Tujuan:

Untuk memberikan arah guru yang mengajar bagi mengetahui apa yang diharapkan daripada murid Dapat menilai di akhir pengajaran sejauh mana murid dapat melakukan sesuatu yang diingini Murid-murid dapat menilai kemajuannya sendiri di sepanjang masa pengajaran disampaikan dan dengan itu mengatur strateginya untuk mencapai matlamat Objektif-objektif menolong guru merancang bahan-bahan pengajaran, aktiviti dan alat bantuan mengajar yang sesuai

Hassan Mohd Ghazali

Pembahagian Objektif Hasil Pembelajaran mengikut Domain
1.

Penulisan Objektif berdasarkan tiga domain iaitu: Domain Kognitif, Domain afektif dan Domain psikomotor.
Domain Kognitif - menegaskan hasil intelek seperti pengetahuan dan pemahaman sesuatu istilah,fakta,konsep,prinsip,hukum,kaedah,cara dan prosedur serta kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

a)

Hassan Mohd Ghazali

B.

Domain afektif - menegaskan aspek rohani dan emosi seperti sikap, nilai dan perasaan Domain psikomotor - menegaskan tingkahlaku atau kemahiran pengerakan seperti melukis,menampal, menjahit,memasang,membina,mengecat dan mengoperasi mesin dan alat.

C.

Hassan Mohd Ghazali

Jenis-jenis Objektif Hasil Pembelajaran
Dua jenis Objektif P&P iaitu 1. Objektif Implisit 2. Objektif Eksplisit Objektif Implisit Objektif yang menyatakan perubahan-perubahan dalaman, iaitu tingkah laku yang tidak nyata seperti: mengetahui, menikmati, memahami, mengetahui
Nota: Tidak digalakkan penulisan Implisit kerana tidak dapat dinilai

Hassan Mohd Ghazali

Cara menulisan Objektif hasil Pembelajaran
Menurut Mager (1981) 3 kriteria yang perlu diikuti semasa menulis objektif eksplisit:
1.

2.

3.

Menggunakan kata kerja tindakan yang khusus untuk memperjelaskan niat guru Menggunakan bahasa yang menghuraikan tingkah laku yang boleh dilihat Menggunakan bahasa yang boleh dihuraikan tingkah laku yang boleh dinilai.

Hassan Mohd Ghazali

Cara menulisan Objektif Hasil pembelajaran
Secara ideal, objektif tingkah laku menggandungi empat unsur:
1.

2.

3.

4.

Siapakah yang menunjukkan tingkah laku yang diajar (murid-murid) Tingkah laku atau kebolehan terakhir murid - misalnya menyiapkan catan cat air teknik basah atas basah dengan baik. Situasi atau keadaan murid melakukan sesuatu misalnya: murid dapat menyusun bongkah batu untuk dijadikan arca. Tingkatkan pencapaian yang digunakan untuk menilai kejayaan prestasi iaitu misalnya: 70% murid menghasilkan dengan baik. Boleh menjawab 8 dari 10 soalan yang dikemukakan.

Hassan Mohd Ghazali

Cara menulisan Objektif Hasil Pembelajaran
Beberapa tokoh pendidikan menyatakan secara praktis, objektif tingkah laku dibuat mengandungi 3 unsur:
1. 2. 3.

Situasi Tingkah laku Tingkat pencapaian atau standard

Hassan Mohd Ghazali

Cara menulisan Objektif Hasil Pembelajaran
Tingkatan: 2 Bidang/ Unit: Seni Halus Huraian Sukatan: Ms 11 dan 12 Aktiviti : Catan Cat Air - Teknik Basah atas basah Tema/Tajuk: Kampung ku OTL: Di akhir pengajaran murid boleh menghasilkan catan cat air bertajuk kampung ku dengan menggunakan teknik basah atas basah. Dijangka 70% murid-murid boleh menyiapkan catan cat air dengan teknik yang betul.

Analisis:
1. 2. 3.

Situasi - murid menghasilkan catan cat air - kampung ku Tingkah laku - menggunakan teknik basah atau basah Tingkat pencapaian atau standard - 70 % menyiapkan dengan teknik betul
Hassan Mohd Ghazali

Cara menulisan Objektif Hasil pembelajaran
Aspek penting dalam penulisan Objektif:
1. 2. 3.

Apa ? Bagaimana ? Banyak Mana ?

Contoh: Diakhir pengajaran murid dapat: Menghasilkan corak teracang dengan menggunakan cat air, dijangka 70 % dapat menghasilkan dengan baik.

Hassan Mohd Ghazali

Cara menulisan Objektif Hasil Pembelajaran
Cara Penulisan menurut Baker (1971):
A - Audience ( Kumpulan Sasaran - siapa yang belajar) B - Behaviour (Pelakuan - gerak kerja semasa belajar) C - Conditions ( Syarat - keadaan yang ada semasa penilian) D - Degree ( Ukuran - sasaran yang boleh tercapai dlm P&P)

Contoh:
1. Pada akhir pengajaran - C 2. Pelajar - A 3. Dapat melukis - B 4. Menghasilkan catan bertajuk ‘bunga’ - C

5. Sekurang-kurangnya 70% dapat melukis dengan baik - D

Hassan Mohd Ghazali

Pendekatan dalam P & P ?
Konstruktivisme Kontekstual Pembelajaran berasaskan projek Mastri Pembelajaran berasaskan permasalahan dll

Hassan Mohd Ghazali

Konstruktivisme
Membina pengetahuan melalui proses psikologi yang aktif Hasil pengalaman pancaindera dengan alam Apa yang pelajar lihat, lalui,

Hassan Mohd Ghazali

Kontekstual
Menggabungkan isi pelajaran dengan pengalaman harian induvidu, masyarakat dan alam perkerjaan Aktiviti hands on dan minds on. Berlaku apabila memberi makna kepada pelajar iaitu perkaitannya dengan pengalaman.

Hassan Mohd Ghazali

Pembelajaran Berasaskan Projek
Untuk mencapai sesuatu tujuan Menyelesaikan sesuatu tugasan dalam jangka masa yang agak panjang. Dilakukan dalam bentuk amali. Proses, hasil dan sahsiah

Hassan Mohd Ghazali

Pengajaran dan pembelajaran
Pendekatan- objektif jangka panjang Strategi-kaedah dan teknik yang dirancang Kaedah-siri tindakan guru yang bersistematik serta berturutan dan bertujuan memcapai objektif yang spesifik Teknik-unit kecil dalam sesuatu kaedahaktiviti, pelakuan dan kemahiran guru yang digunakan.
Hassan Mohd Ghazali

Strategi P & P
Berpusatkan murid- simulasi, lakonan, permainan, lawatan, projek dll Berpusatkan guru- syarahan, kuliah, penerangan, demontrasi, tunjukcara dll Berpusatkan bahan- pembelajaran bermodul, tayangan video, tayangan slide dll.

Hassan Mohd Ghazali

Projek / amali
Pastikan bahan dan peralatan disediakan serta mudah diperolehi. Pelajar dibimbing dalam memilih dan melaksanakan projek mereka. Objektif projek jelas. Penyeliaan perlu untuk memastikan projek berjaya dilaksanakan. Penilaian projek dibuat oleh guru. Murid turut diberi peluang untuk menilai.
Hassan Mohd Ghazali

DEMONSTRASI / TUNJUK CARA
Tujuan demonstrasi dan hasil diharapkan dijelaskan kepada pelajar. Perancangan dan persiapan awal hendaklah dibuat dahulu. Bahagikan kelas kepada kumpulan. Ulang semula jika terdapat kekeliruan. Galakkan penglibatan pelajar. Di akhir demonstrasi adakan perbincangan serta rumusan.
Hassan Mohd Ghazali

PENEKANAN DALAM KERJA AMALI
Menekankan langkah keselamatan. Sifat ketegasan dalam setiap aktiviti. Melakukan pemantauan. Berstrategi. Penggunaan pakaian keselamatan yang sesuai. Berkemahiran.

Hassan Mohd Ghazali

sambung

Sejarah seni; latar belakang P&P. b) tunjuk cara – syarahan P&P c) demo – guru @ pelajar d) contoh- alat bantuk mengajar (ABM) e) pengukuhan: soal jawab/kuiz f) aktiviti: kumpulan atau individu g) apresiasi dan kritikan hasil pelajar h) akhir P&P: Tercapai atau tidak? i) sediakan ruang ulasan penyelia/pengetua/GP i) semak, beri markah dan rekod kerja pelajar
Hassan Mohd Ghazali

NILAI DAN KEMAHIRAN
Nilai Kemahiran KBKK (Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis) Jenis Aktiviti: Kognitif, efektif dan psikomotor. Emosi Keintelektualan

Hassan Mohd Ghazali

16 Nilai-Nilai Murni (KBSM)
Baik hati Berdikari Rasional Keadilan Kejujuran Kerajinan Kebebasan Keberanian Kesyukuran Kasih sayang Bekerjasama Kesederhanaan Kemasyarkatan Berhemah tinggi Hormat menghormati Kebersihan fizikal dan mental

Hassan Mohd Ghazali

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN KRITIS (KBKK)
Kreatif: Menjana idea Menghubungkaitkan Membuat inferens Membuat hipotesis Mensintesiskan Membuat gambaran mental Menganalogikan Merekacipta

Hassan Mohd Ghazali

Kritis
Mencirikan Membanding dan membezakan Mengumpul dan mengkelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan
Hassan Mohd Ghazali

STRATEGI BERFIKIR
Mengkonsepsikan fikiran Menyelesaikan masalah Membuat keputusan tepat

Hassan Mohd Ghazali

Menaakul
Etika – sahsiah dan rupa diri Logika – penerimaan akal fikiran Rasional – sebab dan alasan

Hassan Mohd Ghazali

Sistem Penilaian Latihan Mengajar
a) b)

Pensyarah Penyelia Guru Pembimbing

Hassan Mohd Ghazali

Pensyarah Penyelia (PP)
Mesti berjumpa PP sebelum LM Mohon pandangan dan idea dari PP Hantar plan dan jadual waktu secepat mungkin Hubungi PP sekiranya anda MC,sukan, cuti peristiwa, bengkel dll. dengan segera. Tujukkan prestasi yang cemerlang ketika LM. Nyatakan dengan ikhlas apa-apa masalah yang timbul. Dua penyelia dilakukan sebanyak 2 kali seorang (tertakluk pada kes tertentu)
Hassan Mohd Ghazali

Guru Pembimbing (GP)
Kenali GP anda Dapatkan nasihat berkaitan P&P Berikan kerjasama yang baik pada GP Guru pembimbing memantau dan menjalankan penilaian prestasi sebanyak 4 kali. Tunjukkan contoh dan jaga nama baik UPSI.

Hassan Mohd Ghazali

Jadual Penggredan
Jumlah Markah 80 – 100 75 - 79 70 -74 65 – 69 60 - 64 55 – 59 50 - 54 54 – 49 40 – 44 35 -39 34 ke bawah Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F
Hassan Mohd Ghazali

Taraf Cemerlang Kepujian

Lulus Lulus Lemah

Gagal

Selamat Praktikum Hassan Mohd Ghazali 019-2191659

Hassan Mohd Ghazali

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful