You are on page 1of 12

Anexa nr.

2
PROGRAMA DE PREGĂTIRE
MODULUL: INSPECTOR RESURSE UMANE
Durata (în ore de pregătire): 90ore din care 30pregatire teoretica + 60 aplicatii practice
Obiectivele generale: La sfârşitul cursului absolen!ii trebuie să :
" cunoască despre contractul indiidual de #uncă
- no!iuni generale$ condi!ii generale şi specifice%
- #odul de întoc#ire şi co#pletare%
- #odul de înregistrare la &'(')'$ în reisal şi în registrul general de
eiden!ă a salaria!ilor%
- no!iuni despre ti#pul de #uncă şi ti#pul de odi*nă%
- cau+ele tipurile şi efectele suspendării%
- tipurile$ efectele şi cadrul ,uridic al încetării contractului indiidual de
#uncă%
- #odul de efectuare a cercetării disciplinare%
- tipurile de răspundere ,uridică'
- să cunoască cu# se înregistrea+ă contractul de #uncă%
- să cunoască câ#pul de aplicare al contractului de #unca%
- să cunoască răspunderea pentru e-ecutarea clau+elor%
- raportul contract indiidual de #uncă contract colecti de #uncă şi lege'
- să distingă si sa aprecie+e litigiile de #unca%
- să deprindă capacitatea de a solu!iona litigiile de #unca%
- să distingă diferitele for#e de răspundere%
- să cunoască #odalită!ile de anga,are a fiecărei for#e de răspundere%
- să ştie ter#enele de anga,are a răspunderii disciplinare şi patri#oniale'
- să în!eleagă no!iunea şi să facă deosebirea ec*i#e în #uncă .stadiu
de coti+are%
- să cunoască noul siste# de eiden!ă prin /egistrul general de eiden!ă a
salaria!ilor'
- să cunoască #odul de stabilire a salariului$ cu respectarea principiilor
0odului #uncii%
- să ştie li#itele negocierii salariilor%
- să se facă o legală stabilire a drepturilor salariale cu cele în natură%
- să cunoască #odul de plată şi doada efectuării lui%
- să cunoască situa!iile când se eliberea+ă per#isul de #uncă$ când nu
este necesar$ ca+uri de eliberare fără i+ă de anga,are în #uncă%
- să cunoască ter#enele de alabilitate$ ini!iatiă eliberării per#isului de
#uncă şi cine îl eliberea+ă'
- să cunoască scopurile care sunt ur#ărite prin această actiitate%
- să cunoască for#ele de reali+are a for#ării profesionale şi cine poate
reali+a efecti for#area profesională'
- să cunoască tipurile de pensii%
- să cunoască #odul cu# se stabilesc pensiile%
- să cunoască alte drepturi ale asigurărilor sociale
- să conştienti+e+e neoia de organi+are a actiită!ii la locul de #uncă%
- să conştienti+e+e neoia creşterii co#peten!ei profeşionale şi a #obilită!ii
profesionale în econo#ia de pia!ă%
- să conştienti+e+e neoia de cunoaştere a legisla!iei #uncii %
- să în!eleagă şi să oriente+e într"un #onitor oficial%
- să"şi cunoască drepturile şi îndatoririle ca parte i#plicată într"un contract de
#uncă%
- să cunoască legislatia priitoare la şo#a,%
- să cunoască principiile care stau la ba+a salari+ării şi a calcului pensiei%
- să conştienti+e+e răspunderea ce şi"o asu#ă prin nerespectarea legislatiei
priind drepturile de protec!ie de care beneficia+ă%
- să se anali+e+e şi să se autoealue+e sub aspect profesional şi atitudinal
- să stabileasca punctul la care trebuie să a,ungă%
- să"şi indetifice lipsurile şi să găseasca #i,loacele şi for!a pentru a le eli#ina%
- să ur#ăreasca infor#a!iile referitoare la locurile de #uncă%
- să aborde+e agen!ii econo#ici şi să"şi sus!ina interesul pentru anga,are
- să întoc#ească corect actele necesare pentru începerea actiită!ii%
- să înteleagă necesitatea încadrării în planul de enituri şi c*eltuieli pentru a
respecta ter#enele de plată%
" să înteleagă i#portan!a întoc#irii corecte a actelor contabile
1r'
crt'
02)34(4154
6340&7&04
0215&18( (4)9(&0
)4(2D4: 72/)4
D4 90(&;&(9(4
)&<L2904 D4
&16(/8&/4$
)9(4/&9L4 D4
=1;>59/4
0/&(4/&& D4
34/72/)915>
? @ 3 A B 6
? 6ă cunoască no!iuni şi
caracteristici ale
contractului indiidual
de #uncă'
093&(2L8L &
021(/90(8L &1D&;&D89L D4
)8109
?' 1o!iuni si caracteristici
4-punere Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
0unoasterea
notiunii de contract
indiidual de
#unca $
caracteristicile
acestuia
@ 6ă cunoască condi!ii
generale despre
contractul indiidual
@' 0ondi!ii generale
• capacitatea de #unca
• definire
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
0unoasterea
conditiilor generale
despre contractul
de #uncă' • dobândire
• capacitatea de anga,are
• definire
• dobândire
• consi#!ă#ântul
• obiect$ cau+a
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
indiidual de
#unca
3 6ă cunoască condi!ii
specifice despre
contractul indiidual
de #uncă'
3' 0ondi!ii specifice
• condi!ii de studii si erificarea lor
• condi!ii de ec*i#e in #unca şi
ec*i#e în specialitate
• erificarea prealabilă a
aptitudinilor profesionale
• condi!ii specifice anu#itor func!ii
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
6ă cunoască
condi!ii specifice
despre contractul
indiidual de
#uncă'
A 6ă ştie caracteristicile
contractului indiidual
de #uncă'
4. Caracteristicile contractului individual
de muncă
• durata : nedeter#inată şi
deter#inată
• for#a
• înc*eierea contractului
• înregistrarea în carnetul de
#uncă
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
&nsusirea
caracteristicilor
contractului
B 6ă cunoască #odul
de întoc#ire şi
co#pletare a
contractului indiidual
de #uncă$ #odul de
înregistrare la &'(')'$
în carnetul de #uncă
5. Înregistrarea contractului individual
de muncă
• registrul general de eiden!ă a
salaria!ilor in for#at electronic%
• carnetul de #uncă%
• înregistrarea la &'(')'
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
6ă cunoască
#odul de
întoc#ire şi
co#pletare a
contractului
indiidual de
#uncă$ #odul de
şi în registrul
electronic de eiden!ă
a salaria!ilor
înregistrare la
&'(')'$ în carnetul
de #uncă şi în
registrul electronic
de eiden!ă a
salaria!ilor
6 6ă cunoască tipurile
de contract indiidual
de #uncă'
6. Tipurile de contract individual de
muncă
• cu nor#ă întreagă%
• cu ti#p par!ial%
• #unca la do#iciliu%
• #unca prin agent de #uncă
te#porară%
• contractul de ucenicie la locul de
#uncă'
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
6ă cunoască
tipurile de contract
indiidual de
#uncă'
C 6ă cunoască
con!inutul contractului
indiidual de #uncă
7. Conţinutul contractului individual de
muncă
clau+e obligatorii:
• felul #uncii%
• locul #uncii%
• salariul%
• perioada de probă%
• perioada de preai+%
• drepturi legate de sănătatea şi
securitatea în #uncă%
clau+e specifice:
• clau+a de neconcuren!ă%
• clau+a de #obilitate%
• clau+a de confiden!ialitate%
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
6ă cunoască
con!inutul
contractului
indiidual de
#uncă
• clau+a cu priire la for#area
profesională%
D oţiuni despre timpul de
muncă !i timpul de
odi"nă.
#. Timpul de muncă !i timpul de odi"nă
• durata ti#pului de #uncă%
• #unca supli#entară%
• #unca de noapte%
• nor#a de #uncă%
• repaosuri periodice%
• sărbători legale%
• concedii%
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
oţiuni despre
timpul de muncă !i
timpul de odi"nă.
9 6ă ştie când are loc
suspendarea
contractului indiidual
de #uncă$
cau+ele$tipurile şi
efectele suspendării
$. %uspendarea contractului individual
de munca
• definire
• tipuri
• de drept%
• din ini!iatia salariatului%
• din ini!iatia anga,atorului%
• prin acordul păr!ilor%
• procedura
• efecte
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
0unoasterea
situatiilor de
suspendare a
contractului
indiidual de
#uncă$
cau+ele$tipurile şi
efectele
suspendării
?0 6ă ştie tipurile$
efectele şi cadrul
,uridic al încetării
contractului indiidual
de #uncă
&'' =ncetarea contractului indiidual
de #uncă
• defini!ie%
• tipuri:
• de drept%
• prin acordul păr!ilor%
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
0unoasterea
cadrului legal de
incetare a
contractului
indiidual de
#unca
• oin!a unilaterală a uneia din
păr!i:
• concedierea indiiduală%
• concedierea colectiă%
• de#isia'
?? 1ulitatea contractului
indiidual de #uncă'
&&. ulitatea contractului de munca
• defini!ie%
• tipuri:
• absolută%
• relatiă%
• efecte'
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
0unoasterea
#otiului nulitatii
contractului
?@ (odul de e)ectuare a
cercetării disciplinare*
tipurile de răspundere
,uridică'
&+. Răspunderea ,uridică & ore-
• defini!ie%
• tipuri:
• disciplinară%
patri#onială%
contraen!ională%
penală'
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
6a stie ter#enele
de anga,are a
raspunderii
disciplinare
?3 6ă cunoască cu# se
înregistrea+ă
contractul de #uncă$
să cunoască câ#pul
de aplicare al
contractului de #unca'
093&(2L8L &&
C.TR/CT01 C.12CT34 52
(0C6
?' Defini!ii' 0on!inut' 0â#p de
aplicare' 3ăr!ile contractante'
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
6a cunoasca
raportul contractul
indiidual de
#unca $ contract
colecti de #unca
si lege
?A 6ă cunoască
răspunderea pentru
e-ecutarea clau+elor%
raportul contract
indiidual de #uncă
@' =nc*eiere' 4-ecutare' )odificare'
6uspendare' =ncetare'
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
6ă cunoască
răspunderea
pentru e-ecutarea
clau+elor%
raportul contract
contract colecti de
#uncă şi lege'
de#onstrati$
folii transparente
indiidual de
#uncă contract
colecti de #uncă
şi lege'
?B 6ă distingă si sa
aprecie+e litigiile de
#unca'
093&(2L8L &&&
<8/&6D&0(&9 )810&&
?' 0lasificarea litigiilor de #unca
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
plan!e, material
demonstrativ,
folii transparente
6ă distingă si sa
aprecie+e litigiile
de #unca'
?6 6ă deprindă
capacitatea de a
solu!iona litigiile de
#unca'
@' 6olu!ionarea litigiilor de #unca 4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
folii transparente
6ă deprindă
capacitatea de a
solu!iona litigiile de
#unca
?C 6ă distingă diferitele
for#e de răspundere'
6ă cunoască
#odalită!ile de
anga,are a fiecărei
for#e de răspundere'
093&(2L8L &;
/>6381D4/49 69L9/&95&L2/
?' /egula#entul intern
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
6ă distingă
diferitele for#e de
răspundere' 6ă
cunoască
#odalită!ile de
anga,are a fiecărei
for#e de
răspundere'
?D 6ă ştie ter#enele de
anga,are a răspunderii
disciplinare
@' /ăspunderea disciplinară 4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
6ă ştie ter#enele
de anga,are a
răspunderii
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
disciplinare
?9 6ă ştie ter#enele de
anga,are a răspunderii
patri#oniale'
3' /ăspunderea patri#onială 4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
6ă ştie ter#enele
de anga,are a
răspunderii
patri#oniale'
@0 6ă în!eleagă no!iunea
de ec*i#e în #uncă
şi să facă deosebirea
între ec*i#e în
#uncă şi stadiu de
coti+are'
'
093&(2L8L ;
;40E&)49 =1 )810>
?' 1o!iune$ alte situa!ii care sunt
asi#ilate ec*i#ii în #uncă %
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
6ă în!eleagă
no!iunea de
ec*i#e în #uncă
şi să facă
deosebirea între
ec*i#e în #uncă
şi stadiu de
coti+are'
@? 6ă cunoască noul
siste# de eiden!ă
prin /egistrul general
de eiden!ă a
salaria!ilor
3' /egistrul general de eiden!ă a
salaria!ilor in for#at electronic

4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
6a cunoasca
utili+area si
folosirea aplicatiei
priind registrul
electronic
@@ 6ă cunoască #odul
de stabilire a
salariului$ cu
respectarea principiilor
0odului #uncii$ să ştie
093&(2L8L ;&
69L9/&F9/4' 34/)&68L D4
)810> ?' 1o!iune$ principii$
stabilire$ #od de plată$ re!ineri din
salariu %
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
6ă cunoască
#odul de stabilire
a salariului$ cu
respectarea
principiilor 0odului
li#itele negocierii
salariilor$ să se facă o
legală stabilire a
drepturilor salariale cu
cele în natură'
6ă cunoască #odul
de plată şi doada
efectuării ei%
de#onstrati$
)olii transparente
#uncii$ să ştie
li#itele negocierii
salariilor$ să se
facă o legală
stabilire a
drepturilor
salariale cu cele în
natură'
6ă cunoască
#odul de plată şi
doada
@3 6ă cunoască situa!iile
când se eliberea+ă
per#isul de #uncă$
când nu este necesar$
ca+uri de eliberare
fără i+ă de anga,are
în #uncă$ să
cunoască ter#enele
de alabilitate$
ini!iatiă a eliberării
per#isului de #uncă
şi cine îl eliberea+ă'
+' 3er#isul de #uncă' 1o!iune$
eliberare$ prelungire$ anulare$ cine
eliberea+ă per#isul de #uncă şi la
ini!iatia cui '
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
6ă cunoască
situa!iile când se
eliberea+ă
per#isul de
#uncă$ când nu
este necesar$
ca+uri de eliberare
fără i+ă de
anga,are în
#uncă$
@A 6ă cunoască scopurile
care sunt ur#ărite prin
această actiitate%
093&(2L8L ;&&
72/)9/49 3/2746&219L>
?' 2biectie$ for#e$ suportarea
c*eltuielilor$ obliga!iile păr!ilor
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
6ă cunoască
scopurile care sunt
ur#ărite prin
această actiitate
@B 6ă cunoască for#ele
de reali+are a for#ării
@' 0ontracte de for#are profesională 4-punere$ lucru
indiidual de
Retroproiector,
videorecorder,
6ă cunoască
for#ele de
profesionale şi cine
poate reali+a efecti
for#area profesională'
pre+entare televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
reali+are a for#ării
profesionale şi
cine poate reali+a
efecti for#area
profesională'
@6 6ă cunoască tipurile
de pensii'
093&(2L8L ;&&&
96&G8/>/&L4 620&9L4 D4 6(9(
?' 3ensia pentru li#ită de ârstă si
pensia de ur#as
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
6ă cunoască
tipurile de pensii'
@C 6ă cunoască când se
stabileşte pensia
par!ială si pensia de
inaliditate
@' 3ensia anticipată par!ială si
pensia de inaliditate
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
6ă cunoască când
se stabileşte
pensia par!ială
@D 6ă cunoască alte
drepturi ale
asigurărilor sociale'
6' 9lte drepturi ale asigurării sociale 4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
6ă cunoască alte
drepturi ale
asigurărilor sociale
@9 6ă se poată anali+a si
sa se poată
autoealua sub aspect
profesional si
atitudinal'
093&(2L8L &H De+oltare
profesionala
?' 9utoealuarea e-perientei
profesionale
"autoealuarea e-perientei
anterioare (re+ultate bune obtinute$
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
6ă se poată
anali+a si sa se
poată autoealua
sub aspect
profesional si
atitudinal'
esecurile proenienta lor si
eli#inarea cau+elor care le"au
generat )
"reali+area unui proiect profesional
)olii transparente
30 6a poată ur#ării
infor#atiile referitoare
la locurile de #unca$
să poată redacta o
scrisoare de inten!ie
un curriculu# itae şi
să fie pregătit în
ederea sus!inerii unui
interiu
+. Convor7irile tele)onice, curriculum
vitae !i interviul 8n scopul găsirii unei
slu,7e
"contactele cu birourile de
infor#are si orientare profesionala
docu#entare indiiduala prin
inter#ediul #ass"#ediei
"intoc#irea 08//&08L8) ;&(94
"pregatirea in ederea sustinerii unui
interiu si:sau concurs in scopul
gasirii unui loc de #unca
4-punere$ lucru
indiidual de
pre+entare
Retroproiector,
videorecorder,
televizor, calculator,
fil#e didactice$
planşe$ #aterial
de#onstrati$
)olii transparente
6ă poată redacta
o scrisoare de
inten!ie un
curriculu# itae şi
să fie pregătit în
ederea sus!inerii
unui interiu