You are on page 1of 10

C A PITO L UL 1

D efin itie - Bilant de m e diu
Modul de definire a bilanţului de mediu se poate compara în două etape
succesive de evoluţie legislativă în România :
BILANŢUL DE MEDIU ESTE
Legea 137 1!!"
#e$u%li&at' (n )***
+ala%il' (n 1!,7 -u% f.#ma
din 1!!"
O/U/0/ n#/ 1!" din )) de&em%#ie )**" $#i+ind
$#.te&1ia mediului a$#.%at' de Pa#lament
$#in Legea )2" din ! iulie )**2
Procedură de a obţine
informaţii asupra cauzelor
şi consecinţelor efectelor
negative cumulate
anterioare şi anticipate,
care face parte din acţiunea
de evaluare a impactului
asupra mediului .
A#t/ )/
!. "ucrare elaborată de persoane fizice sau #uridice
atestate conform legii, în scopul obţinerii avizului
pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sau a
autorizaţiei de mediu, şi care conţine elementele
analizei te$nice prin care se obţin informaţii asupra
cauzelor şi consecinţelor efectelor negative
cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale
activităţii, în vederea cuantificării impactului de
mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în
care se identifică un impact semnificativ, bilanţul se
completează cu un studiu de evaluare a riscului .
%şa cum s&a menţionat anterior în legislaţia românească au fost promovate o
anume categorie de apreciere ale impactului asupra mediului ale unor activităţi
e'istente, definite ca:
( bilanţ de mediu de nivel ), *, **+
( evaluare de risc.
,e consideră a fi prezentate în acest capitol cele două concepte pentru a putea
face o comparaţie între aspectele generale teoretice ale aprecierii impactului ecologic
şi formele concrete căpătate în cadrul unei legislaţii obligatorii.
-ompaniile ale căror activităţi au impact asupra mediului trebuie să realizeze
unul, sau mai multe bilanţuri de mediu ./M0, pentru a obţine autorizaţia de mediu.
3
CAPITOLUL 2
ST U DII D E IMPA C T S I BILA N T DE M E DI U
SCOP
,copul acestor studii este fundamentarea documentatiilor pe baza carora
%gentia de Protectia Mediului emite acordul sau autorizatia de mediu. %cestea se pot
emite in cazul in care impactul este evident nesemnificativ numai pe baza
documentatiilor de descriere a proiectului sau fisei de prezentare si declaratie
intocmita de titularul de investitie sau de activitate.
3INALITATEA
1ocumentatia intocmita va contine valoarea emisiilor si imisiilor pe fiecare
factor de mediu si componenta a activitatii, definite prin concentratii de poluant si prin
niveluri caracteristice ale no'elor comparate cu valorile normale de tip
-M%.concentratia ma'ima admisibila0 pentru aer sau concentratiile ma'ime pentru
substantele c$imice poluante pentru apa sau sol, prin valori limita ma'ime admisibile
a nivelului de zgomot sau radioactivitate. Pe aceasta baza se califica diversele tipuri
de poluare rezultand in final o apreciere globala pe factori de mediu si pe intreaga
activitate analizata. ,e analizeaza masurile posibile prin evidentierea cauzelor poluarii
si a modalitatilor de indepartare a acestora.
P 4OCE D U 4A D E E5 A LUA4E A IMP A CTUL U I A S UP 4 A ME D IULUI
Eta$ele de evaluare a impactului asupra mediului sunt:
. 2laborarea proiectului
3. %ducerea la cunostinta autoritatii competente
4. 5rierea in vederea stabilirii necesitatii evaluarii impactului asupra mediului
!. ,tabilirea domeniului
6. ,tudii referitoare la mediu:pregatirea si prezentarea observatiilor asupra
mediului autoritatii competente
7. %naliza informatiilor asupra mediului
8. "uarea deciziilor de catre autoritatea competenta
9. Monitorizarea dupa luarea deciziilor
A+anta6e:
- *dentificarea timpurie a problemelor de poluare si introducerea
masurilor adecvate de atenuare a acestora inca din faza incipienta.
- *ncura#area dialogului cu autoritatile competente prin intelegerea
preocuparilor si cerintelor posibile ale autoritatilor publice.
- *dentificarea factorilor care trebuie avuti in vedere in cursul selectiei.
Rămân următoarele tipuri de documentaţii care servesc reglementării:
- 1 o c umenta ţie pentru a c ti v i tăţ ile c u impa c t redu s , care trec prin
procedura de încadrare
- 1 o c umenta ţie pentru a c ti v i tăţ ile c u impa c t s emnif i c ati v care au la
baza un acord de mediu şi nu mai trebuie să elaboreze bilanţul de
mediu, ci numai documentaţia ce însoţeşte solicitarea autorizaţiei
- / il a n ţ de me d iu p e ntru a c ti v it ăţ i c u i m pa c t s e m n i fi c ati v , pentru care
se impune un studiu de evaluare a riscului.
4
- / il a n ţ de me d iu p e ntru s tabilirea obliga ţiei d e m ed i u la sistarea
definitivă unei activităţi cu impact asupra mediului.
O%-e#+a1ie: pentru activităţile cu impact nesemnificativ rămâne valabilă procedura
stabilită prin :otărârea de ;uvern nr. 684 din 4 iunie 3))3 pentru aprobarea
procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor .%<2=% !0, publicată în
Monitorul >ficial, Partea * nr. !! din ! iunie 3))3,
2.1 C O N Ţ INUT - CADRU pent r u r aportul la b ilan ţul de med iu
Cu$#in-
. *ntroducere
3. *dentificarea amplasamentului şi localizarea
3.. "ocalizare şi topografie
3.3. ;eologie şi $idrogeologie
4. *storicul amplasamentului şi dezvoltări viitoare
4.. *storicul amplasamentului
4.3. 1ezvoltări viitoare
!. %ctivităţi desfăşurate în cadrul obiectivului
!.. ;eneralităţi & anga#aţi pe sc$imb+ procese te$nologice
!.3. Materiale de construcţii
!.4. ,tocarea materialelor & depozite de materii prime, rezervoare
subterane
!.!. 2misii în atmosferă & emisii din procese te$nologice, alte emisii în
atmosferă
!.6. %limentarea cu apă, efluenţi te$nologici şi mena#eri, sistemul de
canalizare al apelor pluviale
!.7. Producerea şi eliminarea deşeurilor
!.8. %limentarea cu energie electrică
!.9. Protecţia şi igiena muncii
!.?. Prevenirea şi stingerea incendiilor
!.). @gomotul şi vibraţiile
!.. ,ecuritatea zonei
!.3. %dministraţie
6 -alitatea solului
6.. 2fecte potenţiale ale activităţii de pe amplasamentul analizat
6.3. 2fecte potenţiale ale activităţilor învecinate
5
6. -oncluzii şi recomandări
7.. Rezumatul aspectelor de neconformitate şi cuantificarea acestora,
dacă este cazul, în programe pentru conformare.
7.3. Rezumatul obligaţiilor necuantificabile şiAsau al obligaţiilor
condiţionate de un eveniment viitor şi incert+ în cazul sc$imbării formei
de proprietate se include şi lista de departa#are a obligaţiilor de mediu.
7. 1eterminarea impactului actual
8.. Prelevarea şi analiza probelor
Prelevarea probelor şi analiza lor, serveşte la identificarea impactului
actual şi cuantificabil, prezentat în două părţi distincte:
P#ima $a#te cuprinde descrierea i re!ultatele in"esti#aţiilor
prezentate individual pentru fiecare dintre tipurile de determinări:
B Probele de sol
B Probe de la suprafaţa şi de sub suprafaţa solului
B Probe din apele subterane
B Probe şi determinări in situ de gaz şi vapori din sol
B Probe din apele de suprafaţă, inclusiv din deversări în emisari
B Probe de materiale de construcţie potenţial periculoase
B Probe de gaze şi aer pentru identificarea emisiilor şi imisiilor în
atmosferă
B 1eterminări reprezentative de zgomot şi vibraţii
B 1eterminări de radioactivitate conform normelor -<-%<
A d.ua $a#te cuprinde conclu!ii i recomand$ri privind acţiunile
necesare de realizat, care vor servi ca bază pentru proiectul de
program pentru conformare, daca este cazul.
8.3. 1escrierea şi rezultatele investigaţiilor
Pentru toate tipurile de probe din lista de mai sus, prezentarea se face
după cum scrie mai #os, adaptându&se de la caz la caz:
a. 1escrierea precisă a tuturor investigaţiilor realizate, cu #ustificarea acestora
b. 1escrierea tuturor te$nicilor de lucru cu baza lor
#ustificativă
c. -ompararea rezultatelor cu -M%&urile specifice
2. -oncluzii şi recomandări
%. Rezumatul neconformităţilor cuantificate
/. Rezumatul obligaţiilor necuantificabile şi al obligaţiilor condiţionate de
un eveniment viitor şi incert, inclusiv recomandări pentru studii de
urmărire, pentru o viitoare cuantificare a acestora, când se întrevede a
fi posibilă.
6
C. Recomandări pentru elementele programului pentru conformare sau
pentru stabilirea obligaţiilor de mediu în cazurile prevăzute de lege .in
speţă, atunci când este necesar un anumit ti$ de aviz de mediu:
sc$imbarea formei de proprietate, înc$idere şi dezafectare, etc.0
%ne'e .analize de laborator şi alte documente relevante0.
OBS E 45 A Ţ IE IMPO4TA N T 7 8 E-te de la -ine (n1ele- &a 4a$.#tul nu $.ate
&.nt#a9i&e Bilan1ul de mediu/ E+entual (l &.m$letea9' &u date a &'#.#
auten&itate e-te dem.n-t#at' f'#' e&:i+.&/
Da&' e-te &a9ul; 4a$.#tul a-u$#a %ilan1ului de mediu -e &.m$letea9' &u un
4a$.#t de -e&u#itate; lu&#a#e di-tin&t' efe&tuat' de $e#-.ane a&#editate
&.nf.#m legii/
CAPITO L UL 3
Tipuri de bilant de m ediu
1 is p o z iţii g enera le
/ilantul de mediu are mai multe niveluri de abordare, care se situează în următoarea
succesiune:
3/1 B ilan 1 de m ediu *
/ilanţul de mediu de nivel ) este o Cfişă de verificareD conţinând elemente
caracteristice activităţii şi care permite autorităţii de mediu competente să identifice şi
să stabilească necesitatea efectuării unui /M nivel * sau nivel ** sau a unei evaluări a
riscului, înainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societăţii comercialeD. /M
) s e c ara c teri z ea z ă p rin:
( cerinţa minimă pentru situaţia când este puţin probabilă e'istenţa unui impact+
( corespunde ca formă şi conţinut fişei din >rdinul M%PPM nr. 9!A??8, %ne'a %
.pentru autorizare0 şi %ne'a %6 .pentru privatizare0+
( se e'ecută de titularul activităţii+
( informaţiile prezentate vor fi susţinute de acte+
( constatarea stării amplasamentului şi a împre#urimilor+
( se pot solicita dovezi fotografice+
( se analizează folosinţa actuală, cât şi folosinţa trecută a terenului de pe
amplasament+
( în cazul privatizării se mai completează şi %ne'a %6. .autorizaţii de funcţionare,
situaţia conformării, stabilirea >MM%0+
( s e finali z e a z ă prin:
& absenţa impactului E se poate da autorizaţie+
& impact potenţial de mediu E se solicită /M de nivel sau 3.
Practic, /M ) constă în completarea unei fişe din care se prezintă numai prima
pagină.Fn viziunea noii legi a mediului, bilanţul de mediu este de competenţa unor
persoane atestate conform legii: consecinţa este că bilanţul de mediu de nivel GzeroG,
7
care era elaborat de titularul activităţii, <H M%* 2=*,5I. 1e fapt el a fost înlocuit de
d e c la ra ţia pe prop rie ră s p u nd e re.
3/) Bilan 1ul de m ediu I
/ilanţul de mediu de nivel * este un Cstudiu de mediu constând în culegere de
date şi documentare .fără prelevare de probe şi fără analize de laborator privind
factorii de mediu0, care include toate elementele analizei te$nice a aspectelor de
mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potenţial
sau efectiv de pe un amplasament.D
%ltfel spus, bilanţul de mediu de nivel reprezintă procedura de a stabili, pentru
un agent economic .sau o activitate în general0 cauzele şi consecinţele efectelor
negative, anterioare şi prezente, asupra mediului ale acestei activităţi şi constă în
identificarea informaţiilor privind poluarea, culegerea, analizarea şi interpretarea prin
studii teoretice a datelor disponibile şi elaborarea raportului.
,tudiile teoretice ale bilanţului de mediu nivel * se solicită, în toate evaluările
privind impactul asupra mediului, cu e'cepţia cazurilor în care autoritatea de mediu
competentă decide încetarea evaluării prin bilanţ după e'ecutarea bilanţului de mediu
nivel ). 2ste indicată efectuarea acestor investigaţii pentru orice zoneAinstalaţii cu
impact negativ asupra mediului, precum şi la sc$imbarea proprietarului, încetarea sau
modificarea profilului
unei activităţi.
/ilanţul de mediu va identifica şi cuantifica răspunderea pentru starea mediului în
zona de impact a activităţii analizate, pentru a stabili asumarea unor obligaţii sau
acordarea unor compensaţii, potrivit prevederilor legale, pentru refacerea calităţii
mediului.
Fn termeni generali, secţiunile bilanţului de mediu nivel * trebuie să identifice
domeniile în care impactul asupra mediului, produs de amplasamentele şi instalaţiile
analizate, poate fi semnificativ. "ucrările se vor concentra asupra modului de
conformare cu prevederile legislaţiei e'istente sau în curs de adoptare.
/ilanţul de mediu de nivel * trebuie să conducă la concluzia în ce măsură este
necesară continuarea investigaţiilor prin bilanţ de mediu de nivel ** sau rezultatele
sunt concludente din această etapă şi se pot stabili condiţiile de autorizare sau
privatizare.
1. bilanţul de mediu are ca scop cuantificarea impactului de mediu efectiv,
astfel că bilanţul de mediu de nivel * care nu presupunea cuantificarea
impactului de mediu efectiv .nu se prelevau probe pentru analize0
12J*<2 "*P,*5 12 -><K*<H5, deşi >rdinul 9!A ??8 nu a fost
abrogat.
-onţinutul Raportului asupra /ilanţului de mediu nu a fost revizuit şi nici nu a
apărut într&o formă sau alta într&un act normativ nou.
Pre z entar e a s e c ţiun i lor b ilan ţului d e m ediu d e ni v e l *
8
1omeniile de analiză sunt următoarele:
( Htilizarea terenului în zona amplasamentului obiectivului şi în
vecinătatea acestuia+
( *storicul zonei+
( Posibilitatea poluării solului+
( 1epozitarea deşeurilor+
( -ondensatoriAtransformatori electrici+
( ,ecuritatea zonei+
( Măsuri de pază împotriva incendiilor+
( Protecţia muncii şi igiena locului de muncă+
( 2vacuarea apelor uzate+
( 2misii atmosferice+
( *mpactul zgomotului+
( Pro'imitatea cablurilor de tensiune.
- riter i i d e ana liz ă te$ ni c ă
Fn funcţie de situaţia locală şi a agentului economic, de nivelul datelor disponibile
în /M *, analiza te$nică se poate clasifica astfel:
a0 d in pu n c t de v e d ere al n i v elului .g ra du l u i de deta lie re0:
( parţială & pe factori de mediu+
( globală & pe întreg arealul aferent agentului economic.
pentru a dovedi ca disconfortul nu afecteaza auzul personalului si/sau ca impactul
zgomotului in afara amplasamentului se incadreaza in valorile standard.
aca nivelurile de zgomot produse de activitatea analizata provoaca disconfort! vor fi
reanalizate amena"arile e#istente! asigurand masurile necesare pentru a atenua zgomotul
de la utila"e sau de la alte activitati generatoare de zgomot! din zona.
$ro#imitatea ca%lurilor de tensiune
& e#aminare succinta tre%uie sa identifice si sa localizeze ca%lurile de inalta tensiune din
vecinatatea zonei atat pe cele su%terane! cat si pe cele de suprafata. 'cest aspect este
important pentru ca se considera ca pot aparea tul%urari fiziologice ale personalului care
lucreaza in vecinatatea ca%lurilor de inalta tensiune! prin e#punere indelungata.
(urse de informare
)iecare dintre domeniile descrise mai sus poate fi relevant pentru raspunderile privind
calitatea mediului! legate de o zona sau o instalatie! iar %ilantul de mediu tre%uie sa
identifice si sa cuantifice aceste raspunderi. *nformatiile necesare se pot o%tine din surse
diferite! inclusiv din urmatoarele+
- e#aminarea informatiilor de ar,iva-
28
B IBL I OGRAFIE
B www .ioa nc o. r o – Arhitectura
B www .a udit e c o. r o
B www .epcmediu .r o
B www .g h id-mediu .n go. r o
B www .ec o imm .r o
B www .ec o mediu .r o
B www .elc o mediu .r o
B www .av ize - mediu .r o
B www .ener go mediu .r o
B www .a npm .r o
B Ernet Lupan – !"reptul mediului ! – #ratat elementar $ – Editura Lumina Le%
&''(
2.