You are on page 1of 112

BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
1
ISI KANDUNGAN
1.0 PENDAHULUAN
1.1 Sekapur Sirih .......................................................................................................... 1
1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan .......................................................................... 2
1.3 Misi dan Objektif KPM ............................................................................................ 3
1.4 Wawasan 2020 ...................................................................................................... 6
1.5 Wawasan Pendidikan ............................................................................................ 7
1.6 Teras Perkhidmatan .............................................................................................. 8
1.7 Visi dan Misi Sekolah ............................................................................................ 9
1.8 Matlamat Sekolah .................................................................................................. 11
1.9 Piagam Pelanggan Sekolah .................................................................................. 12
1.10 Lagu Jabatan Pelajaran Johor............................................................................... 13
1.11 Lagu Sekolah ........................................................................................................ 14
1.12 Pelan Sekolah ............................................................................. .......................... 15
1.13 Lokasi Sekolah ...................................................................................................... 16
1.14 Senarai Guru dan Kakitangan .............................................................................. 18
2.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
Carta Organisasi Sekolah ...................................................................................... 24
2.1 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah .......................................... 25
2.2 Jawatankuasa Kewangan ...................................................................................... 26
2.3 Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan & Pengurusan Stor ..................... 27
2.4 Jawatankuasa Pembangunan, Penyelenggaraan dan Perabot .............................. 28
2.5 Jawatankuasa Tugas Guru dan Takwim Sekolah .................................................. 29
2.6 Jawatankuasa P.I.N/ Audit Nilai ............................................................................. 39
2.7 Jawatankuasa Kualiti dan Penarafan SKPM .......................................................... 40
2.8 Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah ...................................................... 41
2.9 Jawatankuasa Gerakan Payung dan Bencana ....................................................... 42
2.10 Jawatankuasa Pengurusan Aduan dan Krisis ........................................................ 43
2.11 Jawatankuasa Pusat Sumber ................................................................................ 44
2.12 Jawatankuasa I.C.T ............................................................................................... 45
2.13 Jawatankuasa Bilik Khas ....................................................................................... 46
2.14 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan ......................................................... 47
2.15 Jawatankuasa Pengurusan KIP ............................................................................ 48
2.16 Jawatankuasa Pencatat Minit Mesyuarat Guru ...................................................... 45
2.17 Jawatankuasa Kajian Tindakan ............................................................................. 46
2.18 Jawatankuasa Kakitangan Sokongan...................................................................... 46
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
2
3.0 PENGURUSAN KURIKULUM
Carta organisasi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah ............................................... 47
3.1 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum Sekolah ..................................................... 48
3.2 Jawatankuasa Unit Penilaian dan Pentaksiran ....................................................... 49
3.3 Jawatankuasa Jadual Waktu Dan Guru Ganti ........................................................ 49
3.4 Jawatankuasa Pemilihan Pakej, 60:40 dan Penarafan Murid .................................49
3.5 Jawatankuasa Bimbingan L.E.T ............................................................................. 50
3.6 Jawatankuasa Pendidikan Alam Sekitar & Program Lestari ................................... 50
3.7 Jawatankuasa P1NCH............................................................................................ 50
3.8 Jawatankuasa Kurikulum Daerah - Biologi dan Kimia ............................................ 51
4.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan HEM ............................................... 52
4.1 Jawatankuasa Pengurusan HEM ........................................................................... 53
4.2 Jawatankuasa Sistem Maklumat Murid .................................................................. 54
4.3 Jawatankuasa Rekod Kedatangan Murid, e Kehadiran & Penyelaras Tingkatan .. 55
4.4 Jawatankuasa Unit Disiplin Sekolah ...................................................................... 56
4.5 Jawatankuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling ..................................................... 57
4.6 Jawatankuasa Pembimbing Pengawas ................................................................. 55
4.7 Jawatankuasa SPBT .............................................................................................. 56
4.8 Jawatankuasa Pengurusan dan Pemantauan Kantin ............................................ 57
4.9 Jawatankuasa Biasiswa dan Kebajikan Murid ....................................................... 59
4.10 Jawatankuasa Majlis Rasmi, Protokol dan Dokumentasi ....................................... 57
4.11 Jawatankuasa RIMUP ........................................................................................... 57
4.12 Jawatankuasa Keselamatan, Keceriaan dan Kebersihan........................................57
4.13 Jawatankuasa Kesihatan, Kecemasan dan Kebakaran ......................................... 58
4.14 Jawatankuasa Murid Cicir ...................................................................................... 58
4.15 Jawatankuasa Dakwah dan Kerohanian ................................................................ 58
5.0 PENGURUSAN KOKURIKULUM
Carta Organisasi Kokurikulum ............................................................................... 59
5.1 Jawatankuasa Majalah Sekolah ............................................................................ 60
5.2 Ahli Lembaga Koperasi .......................................................................................... 60
5.3 Unit Beruniform ....................................................................................................... 60
5.4 Persatuan dan Kelab ............................................................................................. 60
5.5 Rumah Sukan ......................................................................................................... 60
5.6 Sukan dan Permainan ............................................................................................ 60
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
3
6.0 TAKWIM SEKOLAH
6.1 Penggal Persekolahan ............................................................................................ 16
6.2 Hari Kelepasan Am ................................................................................................. 17
6.3 Cuti Peristiwa dan Cuti Berganti ............................................................................ 60
6.4 Takwim Peperiksaan Awam ................................................................................... 72
6.5 Takwim SMK Kulai Besar ....................................................................................... 72
6.6 Takwim Kokurikulum dan Unit Sukan ..................................................................... 73
6.7 Jadual Guru Bertugas Mingguan ............................................................................ 20
6.8 Jadual Guru Bertugas Jumaat ................................................................................ 21
7.0 LAMPIRAN
7.1 Bayaran Pergerakan Membawa Murid Menggunakan Kenderaan Sendiri............. 94
7.2 Panduan Tuntutan Tambang Teksi......................................................................... 94
7.3 Daftar Jarak Bandar Utama di Malaysia dan di Johor............................................. 95
7.4 Elaun Semasa Menjalankan Tugas Rasmi ............................................................ 96
7.5 Elaun Perjalanan Kenderaan ................................................................................. 97
7.6 Tambang Gantian Kapal Terbang Domestik .......................................................... 98
7.7 Senarai Nama Bank ............................................................................................... 99
7.8 Ringkasan Surat Pekeliling Ikhtisas Kurikulum ....................................................... 99
7.9 Jadual Pergerakan Gaji .......................................................................................... 94
7.10 Diari Perancangan Guru ......................................................................................... 114
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
4
SEKAPUR SIRIH
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera.
Guru-guru & staf sokongan yang dihormati,
Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan rasa
kesyukuran kerana diberi peluang untuk menyatakan sepatah dua kata dalam Buku Panduan
Pengurusan SMK Kulai Besar Tahun 2011. Buku ini dihasilkan untuk dijadikan sebagai
panduan dan rujukan kepada guru-guru dan staf sokongan sekolah dalam melaksanakan
tugas seharian di samping dapat melicinkan pentadbiran serta meningkatkan tahap
kecekapan pengurusan sekolah.
Buku Pengurusan Sekolah ini menyediakan maklumat yang sangat berguna kepada
guru-guru dan kakitangan sekolah. Kandungannya meliputi aspek pengurusan dan
pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid, kokurikulum, sukan, takwim sekolah hinggalah
kepada perkara-perkara umum yang diperlukan oleh seluruh warga sekolah ini.
Buku ini juga disediakan dengan mengambil kira keperluan Falsafah Pendidikan
Negara, Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan. Perkara ini adalah sejajar dengan misi
sekolah iaitu “Pembinaan Modal Insan Menerusi Pendidikan Berkualiti” dan Visi Sekolah
“Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang”. Perkongsian misi dan visi sekolah amatlah
penting kepada warga sekolah, demi memastikan hala tuju sekolah dapat difahami, dihayati
dan dijelmakan sehingga membentuk kebitaraan dan perwatakan sekolah.
Bagi memenuhi hasrat ini semua warga sekolah perlulah mempunyai keazaman dan
semangat yang tinggi, bekerja dengan semangat kerjasama, semangat sepasukan, tolong-
menolong dan hormat-menghormati mengikut semangat 1 Malaysia.
Saya berharap Buku Pengurusan SMK Kulai besar ini dapat dimanfaatkan oleh semua
guru dan kakitangan sekolah. Sama-samalah kita bertekad untuk menjadikan SMK Kulai
Besar menjadi sebahagian daripada organisasi menyumbang kepada kecemerlangan
pendidikan melalui pengurusan yang cekap, pantas dan bijaksana.
Sekian, terima kasih.
Wassalam
(HAJAH FOUZIAH BTE ABU HAMID)
Pengetua
SMK Kulai Besar,
Kulaijaya
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
5
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
6
Membangunkan sistem pendidikan
yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi
memperkembangkan potensi individu
sepenuhnya dan memenuhi
aspirasi negara Malaysia.
SEMBILAN CABARAN WAWASAN 2020
Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan
bersatu padu;
Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia,
berilmu, berketerampilan dan sejahtera;
Menyediakan sumber tenaga manusia untuk
keperluan dan kemajuan Negara;
Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada
semua warganegara Malaysia.
Misi KPM
Objektif KPM
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
7
1) Membentuk sebuah negara yang bersatu padu, yang mempunyai matlamat
yang serupa dan dikongsi bersama. Ia mestilah sebuah negara yang
sejahtera, bersatu antara wilayah & kumpulan etnik, menikmati kehidupan
yang harmonis berdasarkan persamaan hak & keadilan, membentuk BANGSA
MALAYSIA dengan rasa taat setia & dedikasi terhadap bangsa tersebut
2) Melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas, teguh & terbentuk jiwanya, yakin
diri sendiri, bangga dengan keadaannya kini & segala yang telah dicapainya,
dan cukup tangkas untuk menghadapi segala jenis rintangan. Mempunyai sifat
mengejar kecemerlangan, benar-benar sedar akan potensinya, tidak
terkongkong jiwanya dan dihormati pula oleh semua bangsa lain.
3) Memupuk & membangunkan sebuah masyarakat demokratis yang matang,
yang mengamalkan suatu bentuk demokrasi Malaysia yang unggul,
berasaskan muafakat, musyawarah dan dapat dicontohi oleh negara-negara
membangun yang lain.
4) Mewujudkan sebuah negara yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, di mana
warganegaranya berpegang teguh kepada nilai-nilai keagamaan, kerohanian
yang murni serta disertai dengan budi yang luhur.
5) Masyarakat yang matang, liberal dan saling memahami. Semua rakyat tanpa
mengira keturunan dan kepercayaan, bebas mengamalkan adat resam,
kebudayaan serta kepercayaan agama masing-masing, tanpa rasa tersisih
daripada bangsanya.
6) Masyarakat Malaysia berasaskan sains dan yang progresif, iaitu satu
masyarakat yang bukan sahaja memanfaatkan teknologi tetapi turut
menyumbang kepada sains dan teknologi masa hadapan.
7) Masyarakat penyayang dan bertimbang rasa, dengan sistem sosial yang lebih
pentingkan masyarakat daripada diri sendiri. Kebajikan rakyat tidak
berasaskan kepada negara atau individu tetapi kepada sistem keluarga yang
kukuh dan mantap.
8) Masyarakat yang adil ekonominya. Pengagihan kekayaan negara secara adil
dan saksama, dengan kemajuan ekonomi dinikmati bersama oleh setiap
rakyat. Masyarakat seperti ini tidak akan terbentuk selagi terdapat
pengenalan kaum dengan fungsi ekonomi & pengenalan kemunduran ekonomi
dengan kaum.
9) Mencapai sebuah masyarakat yang makmur, dengan ekonomi yang mampu
menghadapi persaingan, bersifat dinamis, teguh dan berdaya tahan.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
8
Wawasan Pendidikan
PERPADUAN
STAIL PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN
PERKHIDMATAN PENYAYANG
PENGUPAYAAN [EMPOWERMENT]
SISTEM PENGESANAN YANG EFEKTIF
BUDAYA ILMU
SEKOLAH PENYAYANG
BUDAYA CEMERLANG
KE ARAH ‘ZERO DEFECT’
Teras Perkhidmatan
Berazam meninggikan perkhidmatan
Bekerja dengan penuh tanggungjawab
Berusaha mengikis sifat mementingkan diri
Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan
Bekerja ke arah memajukan pemikiran dan rakyat
dan pembangunan Negara
Berpegang teguh kepada agama
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
9
VISI
MISI
"Sekolah Unggul Penjana
Generasi Terbilang"
MATLAMAT
MEMBIMBING MURID KE ARAH SAHSIAH
DAN DISIPLIN KENDIRI YANG CEMERLANG
BERUSAHA MENYEDIAKAN PENGURUSAN
DAN PENTADBIRAN SEKOLAH YANG BERKUALITI
DAN BERKESAN
BERUSAHA MEWUJ UDKAN PERHUBUNGAN ANTARA
MANUSIA YANG MESRA, PENGASIH DAN PENYAYANG
BERUSAHA MEWUJ UDKAN IKLIM PERSEKITARAN
YANG CERIA, BERSIH DAN SELAMAT
BERUSAHA MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK
DAN PENGLIBATAN KOKURIKULUM MURID
YANG CEMERLANG
"Membangun Potensi Individu
Melalui Pendidikan Berkualiti"
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
10
Sistem pendidikan berjalan dengan baik di sekolah ini bagi
memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta
memenuhi matlamat perpaduan negara.
Setiap guru dan kakitangan dapat berkhidmat dengan cekap
dan berkesan sepanjang masa.
Semua pelajar mendapat bilik kelas yang selesa dan
kelengkapan proses pengajaran dan pembelajaran yang
mencukupi pada hari pertama sesi pesekolahan baru
bermula.
Layanan mesra, perkhidmatan yang cekap dan jawapan
segera kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan
kami.
Kami sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan
keperluan pelanggan.
Kami bersedia memberi penerangan dan maklumat terkini
dengan lengkap, tepat dan cepat kepada sesiapa yang
berkenaan.
Bersedia dan sanggup menerima pendapat,
cadangan syor dan teguran yang membina
daripada semua pihak demi meningkatkan perkhidmatan dan
kecemerlangan akademik.
PIAGAM PELANGGAN
SMK KULAI BESAR
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
11
SELANGKAH DI HADAPAN
Jabatan Pelajaran Johor Darul Takzim
Membentuk insan seimbang dan harmonis
Penyumbang kesejahteraan
Kemakmuran negara
Demi kejayaan bangsa Malaysia
Ke arah pendidikan bertaraf dunia
Kita buktikan wawasan yang mulia
Cemerlang, gemilang, terbilang
Menjadi aspirasi negara
Demi kedaulatan negara tercinta
c/o
Selangkah di hadapan
Ke puncak kejayaan
Visi dan misi
Jadikan realiti
Kualiti pengurusan
Pemimpin berwawasan
Kita buktikan
Johor terus cemerlang
*Ulang c/o
Kita buktikan
Selangkah di hadapan
LAGU SEKOLAH
Berdisiplin, berusaha dan berbakti
Cogan kata sekolah kita
Mendidik kami, setiap masa
Menjadi rakyat berguna
Ibu bapa dan guru semua
Selalu kami hormati
Nasihat yang diberi, jadikan panduan
Moga Tuhan memberkati
MAJULAH SMKKB
SEKOLAH YANG KAMI CINTAI
MAJULAH SMKKB
BERDIRI MEGAH SEPANJANG MASA
Berdisiplin, berusaha dan berbakti
Cogan kata sekolah kita
Mendidik kami setiap masa
Berlandaskan Rukunegara.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
12
PELAN KEDUDUKAN KELAS
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
13
SMK Kulai Besar
LOKASI SEKOLAH
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
14
SENARAI GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN SMK KULAI BESAR
(DATA PADA 15 DISEMBER 2010)
Guru Sidang Pagi
Bil Nama Guru Gred Opsyen/Ikhtisas
1 Pn Hjh Fouziah binti Abu Hamid
Pengetua
DG48
Geografi
2 En Azman bin Safii
GPK 1
DG44
Sastera/ Sejarah
3 GPK HEM
4 En. Mohd. Tahir bin Hj. Ismail DG44
Bahasa Melayu
Sejarah
5 Pn. Chua Chai Lian
GKMP BB
DG48
P.Melayu
Matematik
6 Pn. Jaemah binti Ali DG44 Pendidikan Seni
7 Pn. Nor Aznain binti Mahyudin DG44 Matematik
8 Pn. Norintan binti Mohamad DG44 Perdagangan
9 Pn. Komalah A/P Nadarajan DG44 KUP
Biologi
Kimia
10 En. Sukor bin Salleh
Guru Data
DG41
Kimia
Biologi
11 Tn. Hj. Misran bin Ali DG44 KUP GBK
12 Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman DG41 GBK
13 En. Arshad bin A. Razak DC41 Bahasa Inggeris
14 Pn. Asmahani binti Mohd Husin DG41 Pendidikan Khas
15 Pn. Chai Sze Lei DG41
Pen. Pern.T6/
Ekonomi
16 Pn. Chong Kwee Chin DG44
Ekonomi
Bahasa Melayu
17 Pn. Citra Dewi binti Saidi DC41 Bahasa Melayu
18 Pn. Fadzlon binti Hasan DG41 Matematik
19 Pn. Farah binti Rashid DG44
Perdagangan
Matematik
20 Cik Hasyimah binti Hasan DG41
Pend. Khas
(IT/ Matematik)
21 Pn. Herneyane binti Jasman DG41
Matematik/
Pend. Moral
22 En. Hilman bin Mohamad DG41
Matematik
Kimia
23 Pn. Khoo Peik Ing DG44
B.Cina
Pend.Seni
24 Pn. Kokilavani a/p Kumarasamy DG41 Bahasa Inggeris
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
15
25 Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin DG41
P.Islam
AQ & Sunnah
26 Pn. Marlina binti Mohamed DG41
Kimia
Matematik
27 En. Mohd Fuad bin Rahim DG41
ICT
Pendidikan Seni
28 En. Mohd Nizam bin Jamsari DG41 Kemahiran Hidup
29 En. Mohd Zainudin bin Mohamad Dom DG41 Pendidikan Khas
30 En. Muhamad Amiruddin bin Jusoh DG41
Biologi
Kimia
31 En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin DC41
BM
Geografi
32 En. Nizarudin bin Marsom DG41 Pendidikan Khas
33 Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor DG41
Bahasa Melayu
Sejarah
34 Pn. Nor Baizura binti Abdul Wahab DG41
Matematik
Kimia
35 Pn. Nora binti Abdullah DG44
Perdagangan
P. Perakaunan
36 Pn. Norhafizah binti Ali DC41
Kimia
Biologi
37 Pn. Norhaisarah binti Suboh DG41 Pendidikan Islam
38 Pn. Norhazlinah binti Md Basri
GC
DG44
K.Hidup
39 Pn. Norizan binti Mohamed DG41 Kemahiran Hidup
40 Pn. Normaisarah binti Abdul Talib DG41
Pengajian Perniagaan
Prinsip Akaun
41 Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim DG41
Matematik
Sains Komputer
42 Pn. Nurul Aziana binti Abd Rahman DG41
Ekonomi
Sejarah
43 Cik Ooi Liew See DC41 Sejarah
44
Cik Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abdul
Rashid
DG41 TESL
45 Pn. Rafizah Binti Abd Rahman DG44
Perakaunan /
Ekonomi
46 Pn. Roha binti Yatin DG44 KUP Sains
47 Pn. Roshaliza binti Ali DG41
Sains
Fizik
48 Pn. Roshasma binti Maktar DG41 Pendidikan Khas
49 En. Roslee bin Jarkasi DG41 PJK
50 Cik Rosmahiza binti Ismail DG41 Sejarah
51 Pn. Rosmawati binti Zukni DG41 Sastera Melayu
52 Pn. Ruzaini binti Parimin DG41
Sains
Kimia
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
16
53 Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd DG44 KUP TESL
54 Pn. Sharifah binti Ariffin DG44
Sains
Matematik
55 Cik Shanthi a/p Candrasekaran DG41 Bahasa Tamil
56 Pn. Sharina binti Sairan DG41
Matematik
Fizik
57 Pn. Siti Raudah binti Mohamad DC41 Pendidikan Islam
58 Pn. Siti Zarina binti Adam DG41
Sejarah/ Bahasa
Malaysia
59 Pn. Yong Mee Choo DG41
Fizik
B.Cina
60 Pn. Zaharah binti Latif DG44 KUP
Sains
Matematik
61 Pn. Hjh. Zaini binti Hassan DG41 K.Hidup
62 Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi DG41 Bahasa Inggeris
63 Pn Zuriati binti Mohd Salleh DG44 KUP Bahasa Inggeris
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
17
Guru Sidang Petang
Bil Nama Guru
Jawatan/
Gred
Opsyen/Ikhtisas
1 Pn. Norazzah binti Misban
GPK Petang
DG44
Biologi
Kimia
2 Pn. Nor Azah binti Abdul Hamid DG44 KUP
Perdagangan
Matematik
3 Pn. Cheah Gaik Choo DG44 KUP Kaunselor (B.Cina)
4 En. Mohd Fadzeli bin Tumiran DG41 GBK
5 En. Abdul Razak bin Arif DG41 Sejarah
6 En. Anas Suhail bin Md. Ansar DGA29 Kejuruteraan Elektrik
7 Pn. Anis Wizana binti Abu Bakar DC41 Pendidikan Islam
8 Pn. Chong Pooi Yin DGA32 Matematik
9 Pn. Choo Siew Yoon DG44 KUP Pendidikan Jasmani
10 Pn. Dayang Asma binti Abang Ariffin DG41 TESL
11 Pn. Er Pooy Yan DG41 Bahasa Cina
12 En. Gan Chin Guan DG44
Matematik
Pengajian Cina
13 En. Hamran bin Isa DG44 Kemahiran Hidup
14 Pn. Liza binti Abdul Rahman DGA32 Matematik
15 Pn. Mahyon binti Mahat DG41 Kemahiran Hidup
16 Pn. Malarkodi A/P Subramaniam DG41 Bahasa Tamil
17 Pn. Malathy a/p Kuberan DG41 Kemahiran Hidup
18 Pn. Mazlilawati binti Mohamed Zin DG41
Perdagangan
Ekonomi
19 En. Mohd Erwan bin Malib DC41
Pend. Islam
Bahasa Arab
20 En. Mohd Faizal Bin Othman DC 41 Bahasa Melayu
21 En. Mohd Hafizi bin Ibrahim DC41 ICT/ Sains
22 En. Mohd Sofian bin Ijam DG41 Pen. Seni / Geografi
23 En. Mohd Zaki bin Md Uda DG41 Sains Sukan
24 En. Mohamad Rizal bin Anuar DGA32 KUP Matematik
25 En. Mohamed Edham Bin Mohamed Rawi DG41
Pend. Jasmani
Geografi
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
18
26 En. Mohamad Hosni bin Abdullah DG41
Perdagangan
Ekonomi
27
En. Mohd Kamarul Syaifudin bin Wajah
Hudin
DC41 Bahasa Melayu
28 En. Muslim bin Ismail DC41 Geografi
29 En. Nazeri bin Othman DGA32 KUP Matematik
30 Pn. Noorazalia binti Mat Diah DG41 Kem. Hidup/ERT
31 Cik Norhidayu binti Mohd Naim DC41 Sains
32 Pn. Noralizah Binti Razali DG41 Biologi
33 Cik Norfahizah binti Fadzil DC41 Pend. Moral
34 Pn. Nornabiah Binti Abdul Rahman DC41 Sains/ ICT
35 Pn. Norziati binti Mat Salleh DG41
Matematik
Biologi
36 Cik Nurul Aini binti Zaini DC41 Geografi
37 Cik Radhiah binti Mohd Dom DC41 Bahasa Melayu
38 Cik Rohani binti Abd Hamid DG41 Perdagangan
39 Pn. Salmah binti Sati DG41
B.Inggeris
Sas. Inggeris
40 Cik Siti Hajjar binti Nordin DC41 Pend. Sivik
41 Pn. Siti Ruzila binti Zakaria DC41
Perakaunan
Ekonomi
42 Cik Soh See Jie DC41 Kemahiran Hidup
43 Pn. Suhaiza binti Samsudin DG41 Biologi/ Matematik
44 Cik Sutha A/P Sundram DG41
Perakaunan
P.Perniagaan
45 Pn. Zarina binti Juki DGA29 Bahasa Melayu
46 Cik Zuraini binti Zainul Abidin DG41
Biologi
Kimia
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
19
SENARAI KAKITANGAN SOKONGAN SMK KULAI BESAR
(DATA PADA 15 DISEMBER 2010)
Kakitangan Sokongan
Bil Nama Gred Catatan
1 En Mohd Tahir bin Hamdan N26 Ketua Pembantu Tadbir
2 Pn Yang Chek binti Md Sidin N17 Pembantu Tadbir
3 Pn Radziah binti Jaafar N17 Pembantu Tadbir
4 Pn Haryanti binti Ahmad Sanusi W17
Pembantu Tadbir –
Kewangan
5 Pn Bariah binti Mohd Ali C17 Pembantu Makmal
6 Pn Rosmawati binti Marzuki C17 Pembantu Makmal
7 Cik Nurul Najwah binti Ismail N17 PP Murid
8 En Anas Akmal bin Azlan FT17 Juruteknik Komputer
9 En Aszemmatunizam bin Mustafah N1 PAP
10 En. Mohamad Ismail bin Badri N1 PAP
11 En. Faidzul bin Hassan N1 PAP (Makmal)
12
SENARAI PENGETUA YANG PERNAH BERKHIDMAT DI SMK KULAI BESAR
1. Tn. Hj. Musa bin Haron 1hb Januari 1988 hingga 15hb April 1992
2. En. Suratman bin Dasim 15hb J ulai 1992 hingga 15hb 0gos 1993
3. En. Salamon bin Sarip 16hb Ogos 1993 hingga Januari 1998
4. Pn. Melina Wong binti Abdullah 1hb Mac 1998 hingga 14 hb Februari 2001
5. En. Siow Yee Woo 1 hb April 2001 hingga 30 November 2001
6. En Lee Hock Lai 16 hb Jun 2003 hingga 31 Oktober 2006
7. Pn. Hjh. Zubaidah Bt. Endot
1 hb November 2006 hingga 16 September
2011
8. Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid 16 hb September 2011 hingga kini
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
20
PN. HJH.FOUZIAH BTE ABU HAMID
Pengetua
MURID
Perpustakaan
Bilik Tayang
Bilik Gerakan
Bilik APD
Bilik Komputer
Pentadbiran &
Pengurusan Pejabat
Makmal
Kem. Hidup
Perdagangan
Prinsip Akaun
Ekonomi Asas
Mate. Tamb
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Sejarah
Geografi
Pendidikan Islam
Pendidikan Seni
Sivik & Ken.
Pendidikan Moral
Tassawur Islam
Pen. Seni Visual
UBK
Disiplin Murid
SPBT
Majalah
Pengawas
Biasiswa
Kesihatan
Kantin
Sains
Fizik
Kimia
Biologi
Matematik
GKMP Bahasa GKMP Sains Sosial
Unit Penilaian dan
Peperiksaan
Unit Beruniform
Persatuan dan kelab
Sukan dan Permainan
Ko-Akademik
Rumah Sukan
Koperasi
MOHD TAHIR ISMAIL
PK Kokurikulum Penolong Kanan HEM
AZMAN BIN SAFII
Penolong Kanan Pentadbiran
NORAZZAH BINTI MISBAN
Penolong Kanan Petang
PIBG
Kaunselor
Murid
Guru Perpustakaan
dan Media
GKMP Sains &
Matematik
Staf Sokongan
GKMP Teknik &
Vokasional
Guru
Data
Peny.
Bestari
GURU GURU
CARTA ORGANISASI SMK KULAI BESAR
2.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
21
2.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ]
AJK : Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik]
Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional]
Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media]
Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK]
Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]
Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim [Guru Penyelaras Bestari]
En. Sukor bin Salleh [Guru Data]
En. Mohd Tahir bin Hamdan[KPT]
2.2 JAWATANKUASA KEWANGAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : En. Mohd. Tahir bin Hamdan [KPT]
Pn. Haryanti binti Ahmad Sanusi [PT Kewangan]
AJK : Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ]
Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik]
Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional]
Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan & Media]
Audit Dalaman : Pn. Yong Mee Choo
Pn. Rafizah binti Abd Rahman
Pn. Farah binti Rashid
2.3 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
DAN PENGURUSAN STOR
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : En. Mohd. Tahir bin Hamdan [KPT]
Pn. Haryanti binti Ahmad Sanusi [PT Kewangan]
AJK : Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ]
Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik]
Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional]
Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan & Media]
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
22
En. Sukor bin Salleh [Guru Data]
2.4 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PENYELENGARAAN DAN PERABOT
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
Pen. Setiausaha : En. Mohd Nizam bin Jamsari
AJK
Perabut/Kerusi Meja : En. Zainudin bin Mohamad Dom
En. Mohd Sofian bin Ijam
En. Mohamad Rizal bin Anuar
Keceriaan Fizikal : En. Mohd Fuad bin Rahim
Longkang, En. Muslim bin Ismail
dan Perparitan En. Mohd Zaki bin Md. Uda
Cermin : En. Gan Chin Guan
En. Abd Razak bin Arif
Pendawaian & : Pn. Norizan binti Muhamad
Elektrik En. Mohammad Hosni bin Abdullah
Tandas : Pn. Nurul Aziana binti Abd Rahman [Tandas Perempuan]
En. Mohd Faizal bin Othman [Tandas Lelaki)
2.5 JAWATANKUASA TUGAS GURU DAN TAKWIM SEKOLAH
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [Guru BK]
AJK : Pn. Chua Chai Lian [ GKMP Bahasa]
Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik]
Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional]
Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan & Media]
Cik Siti Hajjar binti Noordin
Cik Norfahizah binti Fadzil
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
23
2.6 JAWATANKUASA PELAN INTERGRITI NASIONAL(PIN)/ AUDIT NILAI
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
Penyelaras : Pn. Norintan binti Mohamad
Setiausaha : En. Mohd Fadzeli bin Tumiran
Pen. Setiausaha : Pn. Sharina binti Sairan
AJK : Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ]
Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik]
Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media]
Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GB Kunseling]
Cik Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abd Rashid
Pn. Fadzlon binti Hassan
Cik Hasyimah binti Hasan
[Pengerusi MKGK]
Pn. Yang Chik binti Md Sidin
2.7 JAWATANKUASA KUALITI DAN PENARAFAN SKPM
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : En. Masaud bin Baharom [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Sharifah binti Arifin
Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GBK]
AJK : Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ]
Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik]
Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media]
Tn. Hj. Misran bin Ali [GB Kaunseling]
Pn. Cheah Gaik Choo[GB Kaunseling]
En. Mohd Fadzeli bin Tumiran[GB Kaunseling]
Pn. Roha binti Yatin
Pn. Nora binti Abdullah
Pn. Zaharah binti Latif
Pn. Norhazlinah binti Md Basri
Pn. Chong Kwee Chin
En. Gan Chin Guan
Pn. Khoo Peik Ing
Pn. Zuriati binti Mohd Salleh
Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd
Pn. Nor Azah binti Abdul Hamid
Pn. Choo Siew Yoon
En. Hamran bin Isa
Pn. Normaisarah binti Abdul Talib
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
24
2.8 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Pengurus Maklumat : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Pen. Peng. Maklumat : Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : En. Sukor bin Salleh (Guru Data)
Pen. Setiausaha : En. Mohd Tahir bin Hamdan [KPT]
AJK : [PK HEM]
En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Pn. Roha binti Yatin [SU Kurikulum]
Pn. Nurul Aziana binti Abdul Rahman [SU HEM]
Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd [SU Koku.]
Pn. Haryanti binti Ahmad Sanusi [SU JK Kewangan]
Pn. Radziah binti Jaafar
2.9 JAWATANKUASA GERAKAN PAYUNG DAN BENCANA
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Norhazlinah binti Md Basri (SU Peperiksaan)
Pen. Setiausaha : Pn. Nor Baizura binti Abdul Wahab
Ahli jawatankuasa : Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa]
Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains dan Matematik]
Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional]
AJK Kecil
Penginapan : En. Mohd Nizam bin Jamsari
Cik Siti Hajjar binti Nordin
Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman
En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin
Disiplin : En. Mohd Fadzeli bin Tumiran
Pn. Zuriati binti Mohd Salleh
Keselamatan : En. Hilman bin Muhammad
Cik Nornabiah binti Abd Rahman
Pn. Fadzlon binti Hassan (Guru SPBT)
Kesihatan : En. Anas Suhail bin Mohd Ansar (Guru 3K)
En. Mohammad Hosni bin Abdullah
Kebajikan : Pn. Cheah Gaik Choo
Pn. Norizan binti Mohamad
Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin
Perhubungan : Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim (Penyelaras Bestari)
Pn. Roha binti Yatin
Pn. Zaharah binti Latif
En. Ismail bin Badri
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
25
En. Anas Akmal bin Azlan
Pengangkutan : Cik Radhiah binti Mohd Dom
En. Nazeri bin Othman
2.10 JAWATANKUASA ADUAN DAN PENGURUSAN KRISIS
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Tn. Hj. Misran bin Ali [GB Kaunseling]
AJK : Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ]
Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik]
Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik & Vokasional]
Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media]
Pn. Cheah Gaik Choo[GB Kaunseling]
En. Mohd Fadzeli bin Tumiran[GB Kaunseling]
Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GB Kaunseling]
2.11 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perp. & Media]
AJK:
Perpustakaan : En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin [Pengurusan]
Cik Ooi Liew See
Pn. Zarina binti Juki
Cik Sutha a/p Sundram
Media Elektronik : En. Mohd Zainudin bin Mohd Dom
@ Siaraya En. Mohammad Hosni bin Abdullah
Unit Komputer : Pn. Nurul Azilah Binti Ibrahim
En. Mohd Hafizi bin Ibrahim
Nilam : En. Mohd Faizal bin Othman [BM]
Pn. Citra Dewi binti Saidi [BM]
Cik Radhiah binti Mohd Dom [BM]
Pn. Chong Kwee Chin [BM]
Pn. Chong Pooi Yin [BI]
Pn. Salmah binti Sati [BI]
Pn. Kokilavani A/P Kumarasamy [BI]
Cik Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abdul Rashid [BI]
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
26
APD : Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi
Pn. Liza binti Abdul Rahman
Bilik Mesyuarat : Pn. Chai Sze Lei
Cik Nurul Aini binti Zaini
Pusat Akses : Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim
Pn. Nornabiah binti Abdul Rahman
2.12 JAWATANKUASA ICT
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim
AJK
P & P ICTL : Pn. Nornabiah binti Abdul Rahman
Pengurusan dan : En. Anas Akmal bin Azlan
Penyenggaraan
Video Korporat : En. Anas Suhail bin Md Ansar
En. Mohd Fuad bin Rahim
Laman Sesawang : Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim
En. Mohd Hafizi bin Ibrahim
2.13 JAWATANKUASA BILIK- BILIK KHAS
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Komalah a/p Nadarajan
AJK
Bilik Mesyuarat : Pn. Chai Sze Lei
Bilik APD : Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi
Bilik Dispilin : En. Hilman bin Muhamad
Bilik Guru : (Pengerusi MKGK)
Bilik Jahitan : Pn. Noorazalia binti Mat Diah
Bilik Kaunseling : Tn. Hj. Misran bin Ali
Pn. Cheah Gaik Choo
En. Mohd Fadzeli bin Tumiran
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
27
Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman
Pusat Akses : Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim
Bilik Koperasi : Pn. Nora binti Abdullah
Makmal Komputer : En. Mohd Hafizi bin Ibrahim
Makmal Sains : Makmal 1 – Pn. Noralizah binti Razali
Makmal 2 – Pn. Nornabihah binti Abdul Rahman
Makmal Kimia – Pn. Norhafizah binti Ali
Makmal Biologi – Pn. Zaharah binti Latif
Makmal Fizik – Pn. Sharina binti Sairan
Bilik Masakan : Pn. Mahyon binti Mahat
Bilik Pend. Khas : En. Nizarudin bin Marsom
Bilik Peperiksaan : Pn. Norhazlinah binti Md Basri
Perpustakaaan : En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin
Bilik Rawatan & : Cik Soh See Ji
Kesihatan
Bilik Seni : En Mohd Sofian bin Ijam
Bilik SPBT : Pn. Fadzlon binti Hassan
Stor Sukan : En. Roslee bin Jarkasi
Bilik Kokurikulum : En. Nazeri bin Othman
Surau Lelaki : En. Mohd Erwan bin Malib
Surau Perempuan : Pn Siti Raudah binti Mohamad
Bengkel Kayu : En. Mohd Nizam Jamsari
Bengkel Kerja Paip : En. Mohamad Rizal bin Anuar
Bengkel Elektrik : En. Anas Suhail bin Md Ansar
2.14 JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
Pen. Setiausaha : [Pengerusi MKGK]
AJK : Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ]
Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
28
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik]
Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan &Media]
En. Misran bin Ali [GB Kaunseling]
Pn. Cheah Gaik Choo[GB Kaunseling]
En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GB Kaunseling]
Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GB Kaunseling]
En. Sukor bin Salleh [Guru Data]
[AJK MKGK]
2.15 JAWATANKUASA PENGURUSAN KIP
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Herneyane binti Jasman
Pen. Setiausaha : Pn. Siti Ruzila binti Zakaria
AJK : Pn. Norziati binti Mat Salleh
En. Roslee bin Jarkasi
En. Muhammad Amirudin bin Mohd Jusoh
Cik Zuriani binti Zainul Abidin
2.16 JAWATANKUASA PENCATAT MINIT MESYUARAT GURU
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman binSafii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Cik Shanthi a/p Chandrasekaran[Pagi]
Pen. Setiausaha : Cik Norfahizah binti Fadzil[Petang]
AJK : Pn. Rohasma binti Maktar [Pagi]
Pn. Asmahani binti Mohd Husin [Pagi]
Pn. Noralizah binti Razali [Petang]
Pn. Norziati binti Mat Salleh [Petang]
2.17 JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : En. Pn Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohamad
Pen/ Setiausaha : Pn. Normaisarah binti Talib
AJK : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin[ GK Sains dan Matematik]
Pn. Norhazlinah binti Md Basri [Guru Cemerlang]
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
29
2.18 JAWATANKUASA KAKITANGAN SOKONGAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abd Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : En. Mohd Tahir Bin Hamdan [KPT N22]
Pen. Setiausaha : Pn. Haryanti Binti Ahmad Sanusi [PT W17]
AJK : Pn. Bariah binti Mohd Ali [PM C17]
Pn. Rosmawati binti Marzuki [PM C17]
Pn. Yang Chek bt Md Sidin [PT N17]
Pn. Radziah binti Jaafar [PT N17]
Cik Nurul Najwah binti Ismail [PPM N17]
En. Anas Akmal bin Azlan [Juruteknik FT17]
En. Aszemmatunizam bin Mustafah [PAP N1]
En. Faizul bin Hasan [PAP N1]
En. Mohd Ismail bin Badri [PAP N1]
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
30
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM
PENGERUSI
Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid
NAIB PENGERUSI
En Azman bin Safii
NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
Pn Norazzah Misban
NAIB PENGERUSI
En Mohd. Tahir Ismail
SETIAUSAHA
GKMP
BAHASA
Pn Chua Chai Lian
GKMP
SAINS SOSIAL
Pn Jaemah binti Ali
GKMP
MATEMATIK DAN SAINS
Pn Nor Aznain Mahyudin
GKMP
TEK. & VOK
Pn Norintan Mohamad
GEOGRAFI
Pn Rosmahiza bt Ismail
SEJARAH
Pn Siti Zarina binti Adam
PJPK
Pn Choo Siew Yoon
PENDIDIKAN MORAL
Pn Chai Sze Lei
PENDIDIKAN SENI/PSV
En Mohd Fuad bin Rahim
PENDIDIKAN ISLAM
Pn Mardiana bt Tuan
Kamaludin
PEN. SIVIK &
KEWARGANEGARAAN
Cik Siti Hajjar binti Nordin
TASAWUR ISLAM
En Mohd Amiruddin bin
BAHASA MELAYU
Cik Rosmawati bt Zukni
BAHASA INGGERIS
Pn Zuriati Mohd Salleh
BAHASA CINA
Pn Khoo Peik Ing
BAHASA TAMIL
Pn Malarkodi a/p
Subramaniam
MATEMATIK
Pn Yong Mee Choo
SAINS
Pn Ruzaini bt Parimin
BIOLOGI
Pn Zaharah bt Latif
KIMIA
Pn. Norhafizah bt Ali
FIZIK
Pn. Sharina bt Sairan
EKONOMI ASAS
Pn Chong Kwee Chin
PRINSIP AKAUN
Pn. Normaisarah Talib
PERDAGANGAN
Pn Rafizah binti Abd
Rahman
KEMAHIRAN HIDUP
Pn Hjh Zaini binti Hassan
MATE. TAMBAHAN
Puan Farah Rashid
PENDIDIKAN KHAS
JK PEPERIKSAAN &
PENILAIAN
JK HEADCOUNT
JK PPSMI GURU
MEDIA
JK AUDIT
KURIKULUM
M
JK JADUAL
WAKTU
INDUK
3.0 PENGURUSAN
KURIKULUM
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
31
3.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Naib Pengerusi II : [PK HEM]
Naib Pengerusi III : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Setiausaha : Puan Roha binti Yatin
Pen. Setiausaha : Pn. Suhaiza binti Samsudin
AJK : Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa]
Pn. Jaemah bt Ali [GKMP Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains dan Matematik]
Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional]
Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK]
Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]
En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK]
Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GBK]
Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan dan Media]
En. Nizarudin bin Marsom [Penyelaras Guru Pendidikan Khas]
En. Sukor bin Salleh [ Guru Data]
Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd [Peny. K. Tindakan]
Pn. Norhazlinah binti Md Basri [Setiausaha Peperiksaan]
Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi [Penyelaras KRK]
Pn. Nurul Azilah binti Ibrahim (Penyelaras Bestari)
Ketua Panitia Bidang Bahasa
Bahasa Melayu : Pn. Rosmawati binti Zukni
Cik Radhiah binti Mohd Dom
Bahasa Inggeris : Pn. Zuraiti binti Mohd Salleh
Pn. Dayang Asma binti Abang Ariffin
Bahasa Cina : Pn. Khoo Peik Ing
En. Gan Chin Guan
Bahasa Tamil : Cik Shanthi a/p Chandrasekaran
Pn. Malarkodi a/p Subramanian
Ketua Panitia Bidang Sains Sosial
Sejarah : Pn. Siti Zarina binti Adam
En. Abdul Razak bin Arif
Geografi : Pn. Rosmahiza binti Ismail
En. Muslim bin Ismail
Pendidikan Islam : Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin
Pn. Anis Wizana binti Abu Bakar
Pendidikan Sivik : Cik Siti Hajjar binti Nordin
Dan Kewarganegaran: Cik Nurul Aini binti Zaini
Pendidikan Jasmani : Pn. Choo Siew Yoon
Dan Kesihatan En. Roslee bin Jarkasi
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
32
Pendidikan Moral : Pn. Chai Sze Lei
Cik Norfahizah binti Fadzil
Pendidikan Seni : En. Mohd Fuad bin Rahim
En. Mohd Sofian bin Ijam
Tasawur Islam : En. Mohd Amiruddin bin Mohd Jusoh
Ketua Panitia Bidang Sains dan Matematik
Panitia Sains : Pn. Ruzaini binti Parimin
Pn. Noralizah binti Razali
Matematik : Pn. Yong Mee Choo
Pn. Norziati binti Mat Salleh
Biologi : Pn. Zaharah binti Latif
Fizik : Pn. Sharina binti Sairan [Fizik]
Kimia : Pn. Norhafizah binti Ali [Kimia]
Bidang Teknik dan Vokasional
Perdagangan : Pn. Rafizah binti Abd Rahman
Prinsip Perakaunan : Pn. Normaisarah binti Talib
Ekonomi Asas : Pn. Chong Kwee Chin
Kemahiran Hidup : Pn. Hjh Zaini binti Hassan
Matematik Tambahan: Pn. Farah binti Rashid
3.2 JAWATANKUASA UNIT PENILAIAN & PENTAKSIRAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Norhazlinah binti Md Basri[Setiausaha Peperiksaan]
AJK
Pen. S/U SPM : Pn. Norbaizura bt Abd Wahab
Pen. S/U PMR : Pn. Roshaliza binti Ali
Pen. S/U Dalaman : Pn. Norhafizah binti Ali [Pagi]
Cik Rohani binti Abd Hamid [Pagi]
En. Arshad bin A. Razak [Pagi]
Pn. Noorazalia binti Md Diah [Petang]
Pn. Mazlilawati binti Mohamed Zin [Petang]
Pen. S/U HC : Pn. Citra Dewi binti Saidi
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
33
Pn. Norhaisarah binti Suboh
Cik Norhidayu binti Naim
3.3 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan dan Media]
Pn. Suhaiza binti Samsudin
AJK Pn. Chua Chai Lian [GKMP Bahasa ]
Pn. Jaemah binti Ali [GKMP Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GKMP Sains & Matematik]
Pn. Norintan binti Mohamad [GKMP Teknik dan Vokasional]
Pn. Nor Azah binti Abd Hamid [Pembantu PK Petang]
Cik Roshaliza binti Ali
3.4 JAWATANKUASA PEMILIHAN PAKEJ, 60:40, DAN PENARAFAN MURID
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK]
Pen. Setiausaha : Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]
AJK : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
Pn. Nor Azah binti Abd Hamid [Pembantu PK Petang]
Tn. Hj. Misran Bin Ali [GBK]
3.5 JAWATANKUASA L.E.T
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Zuriati binti Mohd Salleh
Pen. Setiausaha : Pn. Salmah binti Sati
AJK : Semua guru Bahasa Inggeris
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
34
3.6 JAWATANKUASA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR & PROGRAM LESTARI
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Naib Pengerusi III : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail[PK Kokurikulum]
Penyelaras : Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
Setiausaha : Mohamed Edham bin Mohamed Rawi
Pen. Setiausaha : Cik Nurul Aini binti Zaini
AJK : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
Pn. Jaemah binti Ali [GK Sains Sosial]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
Pn. Norintan binti Mohamad [GK Teknik dan Vokasional]
Pn. Komalah a/p Nadarajan [Guru Perpustakaan dan Media]
Ketua Panitia Mata Pelajaran
Guru Penasihat Persatuan / Kelab
3.7 JAWATANKUASA P1NCH
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman b.Safii [PK Pentadbiran]
Setiausaha : Pn. Chua Chai Lian [GK Bahasa ]
Pen. Setiausaha : En. Mohd Kamarul Syaifuddin bin Wajah Hudin
AJK : [PK HEM]
En. Mohd Tahir bin Haji Ismail[PK Kokurikulum]
Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman [GBK]
Pn. Chua Chai Lian [GBK]
Guru-guru Mata Pelajaran BM
Guru-guru Mata Pelajaran Matematik
Guru-guru Pendidikan Khas
3.8 JAWATANKUASA DAERAH BIOLOGI/KIMIA
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi I : [PK HEM]
Naib Pengerusi II : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Naib Pengerusi III : En. Mohd Tahir bin Haji Ismail[PK Kokurikulum]
Setiausaha : Pn. Nor Aznain binti Mahyudin [GK Sains & Matematik]
AJK : Pn. Zaharah binti Latif
: Pn. Sharina binti Sairan [Fizik]
: Pn. Norhafizah binti Ali [Kimia]
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
35
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Rekod Kedatangan, e
Kehadiran
Pn. Marlina binti
Mohamed
Unit Disiplin
Sekolah
En. Hilman bin
Muhamad
Pengurusan Kantin
Cik Hasyimah Hasan
PENOLONG
KANAN (HEM)
PENGETUA
Jawatankuasa Induk HEM
4.0 PENGURUSAN
HAL EHWAL MURID
Unit Bimbingan
dan Kaunseling
Tn. Hj. Misran bin
Ali
Jawatankuasa
Pembimbing
Pengawas
En Hamran bin Isa
SPBT
Pn Fadzlon binti
Hasan
Biasiswa dan
Kebajikan Murid
Pn.Norizan
Mohamed
Majlis Rasmi
Pn Nor Azah Abd
Hamid
RIMUP
Pn. Cheah Gaik
Choo
Keselamatan,
Keceriaan, Kebersihan
Pn Herneyane Jasman
Kesihatan, Kecemasan,
Kebakaran
Cik Soh See Jie
Murid Cicir
En Mohd Kamarul
Syaifudin
Dakwah Dan
Kerohanian
En. Mohd Erwan bin
Malib
SMM
Pn. Sharifah binti
Arifin
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
36
4.1 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN HEM
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Nurul Aziana binti Abdul Rahman
Pen/ Setiausaha : En. Mohd Kamarul Syaifuddin bin Wajah Hudin
AJK
Sistem Maklumat : Pn. Sharifah binti Arifin
Murid (SMM) Pn. Liza binti Abdul Rahman
Rekod, e-Kehadiran : Pn. Marlina binti Mohamed
Peny. Tingkatan Pn. Malathy a/p Kuberan
Unit Disiplin : En. Hilman bin Muhamad
En. Nazeri bin Othman
Unit Bimbingan : Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK]
Dan Kaunseling Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]
Pengawas : En. Hamran bin Isa
Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor
SPBT : Pn. Fadzlon binti Hasan
Cik Zuraini binti Zainul Abidin
Pengurusan Kantin : Cik Hasyimah binti Hassan
Pn. Malathy a/p Kuberan
Biasiswa dan : Pn. Norizan binti Mohamed
Kebajikan Pn. Mardiana binti Tuan Kamaludin
Majlis Rasmi : Pn. Nor Azah binti Abd Hamid
Protokol, En. Sukor bin Salleh
Dokumentasi
RIMUP : Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]
Tn. Hj. Misran bin Ali [ GBK]
3K : Pn. Herneyane binti Jasman
Pn. Dayang Asma binti Abang Arifin
Kesihatan, : Cik Soh See Jie
Kecemasan Pn. Kokilavani a/p Kumarasamy
Kebakaran
Murid Cicir : En. Mohd. Kamarul Syaifudin bin Wajah Hudin
Pn. Zarina binti Juki
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
37
4.2 JAWATANKUASA SISTEM MAKLUMAT MURID
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Sharifah binti Arifin
Pen/Setiausa : Pn. Liza binti Abdul Rahman
AJK : Cik Ooi Liew See
Pn. Siti Raudah binti Mohamad
Pn. Siti Zarina binti Adam
Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor
Cik Soh See Jie
Pn. Siti Ruzila binti Zakaria
Pn. Noorazalia binti Mat Diah
4.3 JAWATANKUASA REKOD KEDATANGAN MURID, E KEHADIRAN DAN
PENYELARAS TINGKATAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Marlina binti Mohamed
Pen/Setiausaha Pn. Malathy a/p Kuberan
AJK : Pn. Chong Pooi Yin (Penyelaras Peralihan)
Cik Norhidayu binti Mohd Naim
Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi [KRK]
Cik Rosmahiza binti Ismail
Cik Rohani binti Abd Hamid
Pn. Yong Mee Choo
Pn. Anis Wizana binti Abu Bakar
Pn. Er Pooy Yan
Pn. Herneyane binti Jasman
4.4 JAWATANKUASA UNIT DISIPLIN SEKOLAH
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : En. Hilman bin Muhamad
Pen. Setiausaha : En. Nazeri bin Othman
AJK : En. Muhammad Amiruddin bin Mohd Jusoh
Pn. Kokilavani a/p Kumarasamy
Pn. Siti Siti Raudah binti Mohamad
Pn. Norhaisarah binti Suboh
En. Mohamed Edham bin Mohamed Rawi
Cik Soh See Jie
En. Mohd Erwan bin Malib
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
38
4.5 JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Tn. Hj. Misran bin Ali [GBK]
Pen. Setiausaha : Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]
AJK : En. Mohd Fadzeli bin Tumiran [GBK]
Pn. Wan Norlela binti Wan Abd. Rahman [GBK]
Pn. Malarkodi a/p Subramaniam
Pn. Dayang Asma binti Abang Arifin
Pn. Nurul Aziana binti Abd Rahman
Pn. Roshasma binti Maktar
4.6 JAWATANKUASA PEMBIMBING PENGAWAS
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : En Hamran bin Isa
Pen. Setiausaha : Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor
AJK : En. Arshad bin A. Razak
Pn. Rosmawati binti Zukni
Pn. Ruzaini binti Parimin
En. Mohamad Rizal bin Anuar
Cik Sutha a/p Sundram
Cik Zuraini binti Zainul Abidin
4.7 JAWATANKUASA SPBT
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Fadzlon binti Hasan
Pen. setiausaha : Cik Zuraini binti Zainul Abidin
AJK : En. Mohd Sofian bin Ijam
En. Mohd Zaki bin Md Uda
Cik Shanthi a/p Chandrasekaran
Pn. Mazlilawati binti Mohd Zin
En. Mohd Kamarul Syaifudin bin Wajah Hudin
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
39
4.8 JAWATANKUASA PENGURUSAN & PEMANTAUAN KANTIN
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Cik Hasyimah binti Hassan
Pen Setiausaha : Pn. Malathy a/p Kuberan
AJK Guru : Pn. Wan Noorlela binti Wan Ab. Rahman
Pn. Asmahani binti Mohd Husin
Pn. Marlina binti Muhammed
En. Mohd. Zainudin bin Mohd Dom
Pn. Hjh. Zaini binti Hassan
En. Mohd Erwan bin Malib
En. Hamran bin Isa
Pn. Choo Siew Yoon
AJK Bukan Guru : Pn. Yang Chek Md Sidin
Pn. Bariah binti Ali
Wakil Murid : Ketua Pengawas [Pagi]
Penolong Ketua Pengawas [Petang]
4.9 JAWATANKUASA BIASISWA DAN KEBAJIKAN MURID
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Norizan binti Mohamed
Pen/Setiausaha :
AJK : Pn. Ruzaini binti Parimin
Pn. Siti Raudah binti Mohamad
Cik Hasyimah binti Hassan
Cik Rosmahiza binti Ismail
Pn. Er Pooy Yan
4.10 JAWATANKUASA MAJLIS RASMI, PROTOKOL DAN DOKUMENTASI
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Nor Azah binti Abd Hamid
Pen. Setiausaha : En. Sukor bin Salleh
AJK : Pn. Citra Dewi binti Saidi
: En. Roslee bin Jarkasi
: Pn. Farah binti Rashid
En. Mohamad Zaki bin Mohd Uda
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
40
Cik Ooi Liew See
Pn. Zurina binti Juki
Pn. Er Pooi Yan
Pn. Liza binti Abdul Rahman
Pn. Malathy a/p Kuberan
En. Mohd Erwan bin Malib
4.11 JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN
(RIMUP)
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Cheah Gaik Choo [GBK]
Pen. Setiausaha : Tn. Hj. Misran bin Ali [ GBK]
AJK : En. Mohd Fadzeli bin Tumiran (GBK)
Pn. Wan Norlela binti Wan Abd. Rahman (GBK)
En. Mohd Zaki bin Md Uda
Semua Ketua Penasihat Permainan
4.12 JAWATANKUASA KESELAMATAN, KECERIAAN DAN KEBERSIHAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid {Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Pn. Herneyane binti Jasman
Pen/Setiausaha : Pn. Dayang Asma binti Abang Arifin
AJK
Keselamatan : En. Hilman bin Muhammad
En. Mohamad Rizal bin Anuar
En. Anas Suhail bin Mohd Ansar
Cik Zakiah Nurliana binti Shokhaimi
Keceriaan : Pn. Norhaisarah binti Suboh
Cik Siti Ruzila binti Zakaria
Pn. Rosmawati binti Zukni
En. Mohamad Nur Ashiq bin Mohd Julin
Kebersihan : Cik Rohani binti Abd Hamid
Pn. Siti Zarina binti Adam
Pn. Sharina binti Sairan
Pn. Chong Pooi Yin
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
41
4.13 JAWATANKUASA KESIHATAN, KECEMASAN DAN KEBAKARAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : Cik Soh See Jie
Pen. Setiausaha : Pn. Kokilavani a/p Kumarasamy
AJK
Kebakaran : En. Nizarudin bin Marsom
En. Mohamed Edham bin Mohamed Rawi
Pn. Mahyon binti Mahat
Kecemasan : En. Arshad bin A. Razak
Pn. Norhafizah binti Ali
Pn. Mazlilawati binti Mohd Zin
Kesihatan : Pn. Chai Sze Lei
Pn. Sharifah binti Arifin
En. Mohd Faizal bin Othman
4.14 JAWATANKUASA MURID CICIR
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : En. Mohd. Kamarul Syaifudin bin Wajah Hudin
Pen. Setiausaha : Pn. Zarina binti Juki
AJK : En. Muslim bin Ismail
Pn. Noralizah binti Razali
Pn. Salmah binti Sati
Cik Sutha a/p Sundram
4.15 JAWATANKUASA DAKWAH DAN KEROHANIAN
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : [PK HEM]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Setiausaha : En. Mohd Erwan bin Malib
Pen/Setiausaha : Pn. Siti Raudah binti Mohamad
Bendahari : Puan Mardiana binti Tuan Kamaludin
AJK : En. Hilman bin Mohamad
En. Mohd. Amirudin bin Jusoh
Cik Shanthi a/p Chandrasekaran
Pn. Chai Sze Lei
En. Nazeri bin Othman
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
42
Pn. Norhaisarah binti Suboh
Pn. Malarkodi a/p Subramanian
Pn. Chong Pooi Yin
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
43
5.0 PENGURUSAN KOKURIKULUM
CARTA ORGANISASI MAJLIS KOKURIKULUM
Pengetua
Pn. Hjh. Fouziah Abu Hamid
PK Kokurikulum
En. Mohd Tahir Bin Ismail
Setiausaha Kokurikulum
En Mohd Sofian bin Ijam
Penyelaras
Unit
Beruniform
En Arshad B
A.Razak
Penyelaras
Kelab /
Persatuan
Cik Siti
Hajjar Bte
Nordin
Penyelaras
Kelab
Sukan/
Permainan
En Mohd
Faizal Bin
Othman
Setiausaha Sukan
En. Roslee Bin Jakarsi
Uda.
Guru
Penasihat
Guru
Penasihat
Guru
Penasihat
Guru
Rumah
Sukan
Guru
Pasukan
Sekolah
Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan,
Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)
JBPS (Jawatankuasa
Bimbingan Pelajar
Sekolah)
Pen. Setiausaha Sukan
En Mohd Zaki Bin Md
AJK Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, AJK
Rumah Sukan Dan Pasukan Sekolah (Murid-Murid)
AHLI=AHLI
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
44
5.1 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Timbalan Pengerusi : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Naib Pengerusi I : En. Azman bin .Safii [PK Pentadbiran]
Naib Pengerusi II : [PK HEM]
Naib Pengerusi III : Pn. Norazzah binti Misban [PK Petang]
Bendahari : En. Mohd Tahir bin Hamdan [KPT]
Ketua Editor : Pn. Mahyon binti Mahat
Pen. Ketua Editor : Cik Noorul Idayu binti Mohd Nor
Cik Raja Nurul Haida binti Raja Nong Abdul Rashid
Pn. Malarkodi a/p Subramaniam
Pn. Khoo Peik Ing
Iklan : Pn. Nora binti Abdullah
Pn. Hjh. Zaini binti Hassan
En. Nazri bin Othman
En. Mohd Nizam bin Jamsari
En. Mohd Tahir bin Hamdan [KPT]
Bahagian Koku : Pn. Saripah Faridah binti Saiyed Mohd
Bahagian Grafik : En. Mohd Hafizi bin Ibrahim
Jurutaip : Pn. Anis Wizana binti Abu Bakar
Pn. Nor Baizura binti Abdul Wahab
Pn. Roshaliza binti Ali
Pn. Roshasma binti Maktar
Pn. Asmahani binti Mohd Husin
Fotografi : En. Nizarudin bin Marsom
En. Anas Suhail bin Md Ansar
5.2 AHLI LEMBAGA KOPERASI
Pengerusi : Pn. Hjh. Fouziah binti Abu Hamid [Pengetua]
Naib Pengerusi : En. Mohd Tahir bin Hj. Ismail [PK Kokurikulum]
Setiausaha : Pn. Marlina binti Mohamad
Bendahari : Pn. Nora binti Abdullah
Ahli : Pn. Nor Azah binti Abd Hamid
Pn. Normaisarah binti Abd Talib
(Sembilan ALK Murid)
Juruaudit Dalam : Pn. Suhaiza binti Samsudin
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
45
5.3 UNIT BERUNIFORM
Bil. Unit Beruniform Guru Penasihat
1 Kadet Remaja Sekolah
Lokasi:
Dataran Kejat Blok B-D
1. En. Roslee bin Jarkasi (K)
2. En Mohd Nizam bin Jamsari
3. Pn. Nurul Azilah Bte Ibrahim
4. Pn. Sharina Bte Sairan
5. En. Mohd Fuad Bin Rahim.
6. Cik Zuraini Bte Zainul Abidin
7. Pn Chong Pooi Yin
8. Pn. Noralizah Bte Razali.
9. En. Mohamad Rizal bin Anuar
10. Pn Noorazalia Bte Mat Diah.
11. Cik Norhidayu Bte Mohd Naim.
12. En Mohd Hafizi Bin Ibrahim.
13. Pn Mahyon Bte Mahat.
2 Kadet Polis
Lokasi:
Dataran Kejat Blok A
1. En. Mohamed Edham Bin Mohamed Rawi (K)
2. Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi.
3. Pn Norbaizura Bte Abdul Wahab
4. Pn Zuriati Bte Mohd Salleh
5. Cik Marlina Bte Mohamed
6. En Sukor Bin Salleh.
7. Cik Rosmahiza Bte Ismail.
8. Cik Nurul Aziana Bte Abd Rahman.
9. En. Mohd. Erwan Bin Malib.
10. Pn. Norziati Bte Mat Salleh.
11. En. Mohd Sufian Bin Ijam.
12. En. Hamran Bin Isa.
13. Cik Siti Hajjar Bte Nordin.
3 Kadet Bomba dan
Penyelamat
Lokasi:
Depan bengkel KH- Pondok
jaga
1. Cik Rosmawati Bte Zukni (K)
2. En Hilman bin Muhamad
3. Pn Norizan Bte Mohamed
4. Pn Chong Kwee Chin.
5. Pn Asmahani Bte Mohd Husin.
6. Cik Siti Hajjar Bte Nordin.
7. Cik Siti Ruzila Bte Zakaria
8. Pn Suhaiza Bte Samsudin
9. Pn Salmah Bte Sati
10. En Nazeri bin Othman
11. En. Mohd Zaki Bin Md Uda.
12. En. Abd Razak Bin Arif
13. Pn. Nornabiah Bte Abdul Rahman
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
46
Bil. Unit Beruniform Guru Penasihat
4 Pergerakan Pandu Puteri
Lokasi:
Tapak Perhimpunan
1. Pn. Sarifah Faridah Bte Saiyed Mohd (K)
2. Pn Fadzlon Bte Hasan
3. Pn Nora Bte Abdullah
4. Pn Roha Bte Yatin
5. Pn Citra Dewi Bte. Saidy
6. Pn Nor Azah Bte Abdul Hamid
7. Pn Shanthi A/P Canderasakeran
8. Cik Sutha A/P Sundram.
9. Cik Radziah Bte Mohd Dom
10. Cik Rohani Bte Abd. Hamid.
11. Pn. Kokilavani A/P Kumarasamy.
12. Cik Ooi Liew See
5 Pergerakan Pengakap
Lokasi:
Gelanggang Bola Tampar
1. En Gan Chin Guan (K)
2. Pn Yong Mee Choo
3. Pn Zaharah Bte Latif
4. Pn Normaisarah Bte Abd Talib
5. Pn Khoo Peik Ing.
6. Cik Nurul Aini Bte Zaini.
7. En Mohd Anas Suhail bin Mohd Ansar
8. Pn Choo Siew Yoon
9. En. Kamarul Syaifuddin Bin Wajah Hudin
10. En. Mohammad Hosni bin Abdullah
11. Pn Liza Bte Abd. Rahman.
12. Cik. Raja Nurul Haida Bte Raja Nong.
13. Pn Malathy A/P Kuberan.
6 Pergerakan Puteri Islam
Lokasi:
Tapak Perhimpunan
1. Pn Ruzaini Bte Parimin(K)
2. Pn Mardiana Tuan Kamaludin
3. Pn Norhazlinah Bte Md Basri
4. Cik Noorul Idayu Bte Mohd Nor
5. Pn Mazlilawati Bte Mohamed Zin
6. Pn Norhaisarah Bte Suboh.
7. Cik Roshaliza Bte Ali.
8. Cik Siti Raudah Bte Mohamad.
9. Cik Norhafizah Bte Ali.
10. Pn. Anis Wizana Bte Abu Bakar.
11. Pn Zarina Bte Juki.
12. Pn Farah Bte Rashid.
13. Pn Herneyane Bte Jasman.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
47
Bil. Unit Beruniform Guru Penasihat
7 PBSM
Lokasi:
Tapak Bola Keranjang
1. Pn Chai Sze Lei (K)
2. Pn Hjh Zaini Bte Hassan
3. Pn Sharifah Bte Ariffin
4. Muhammad Amiruddin Bin Jusoh.
5. En Mohd Nur Ashiq Bin Mohd Julin
6. Pn Er Pooy Yan
7. Pn Siti Zarina Bte Adam
8. En. Arshad Bin A. Razak.
9. Pn Malarkodi A/P Subramaniam
10. Cik Soo Sie Jie
11. Pn. Dayang Asma Bte Abang Ariffin.
12. Cik Nur Hidayah Bte Mohd Nor.
13. En. Mohd Faizal Bin Othman.
Unit Khas.
Bil. Unit Beruniform Guru Penasihat
8. Pendidikan Khas:
PENGAKAP
Lokasi : Bilik PK
1. Pn Asmahani Bte Mohd Husin.
2. Cik Hasyimah Bte Hasan.
3. En. Mohd Zainuddin Bin Mohamad Dom.
4. En. Nizarudin Bin Marsom.
9. Guru Penolong Kanan
KRS.
1. Pn Hajjah Fouziah Bte Abu Hamid. (Pengetua)
2. En. Azman Bin Safii (GPK 1)
3. En Mohd Tahir Bin Ismail (GPK KOKO)
4. Pn. Norazah Bte Misban (GPK PETANG)
5. Pn. Chua Chia Lian (GKMP BB)
6. Pn. Jaemah Bte Ali (GKMP SS)
7. Pn Norintan Bte Mohamad (GKMP KH)
8. Pn. Nor Aznain Bte Mahyudin (GPMP SM)
9. Pn. Komalah A/P Nadarajan (Guru Media)
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
48
5.4 PERSATUAN DAN KELAB
Bil. Unit Beruniform Guru Penasihat
1
Persatuan Bahasa Melayu
KELAS : 5SN1/2A
En Faizal Bin Othman.
Pn Siti Zarina Bte Adam
2
Persatuan Bahasa dan
Kebudayaan Cina
KELAS : 5TK1 /2B
Pn Khoo Peik Ing
Pn Er Pooy Yan
3
Persatuan Bahasa dan
Kebudayaan India
KELAS : 5TK2 / 2C
Pn Malarkodi A/P Subramaniam.
Pn Shanthi A/P Canderasakeran.
4
English Society
KELAS : 5SS1 /2D
Pn Chong Pooi Yin.
Pn Zuriati Bte Mohd Salleh.
En Arshad Bin A. Razak.
5
Persatuan Sains dan Matematik
KELAS : 5SS2 / 2E
Pn Zaharah Bte Latif
Pn Roha Bte Yatin
6
Persatuan Sejarah dan Geografi
KELAS : 5SS3 / 2F
Cik Rosmahiza Bte Ismail.
Cik Ooi Liew See
7
Kelab Koperasi
KELAS : 4SS1 / 1G
Pn Nora Bte Abdullah
Pn Marlina Bte Muhamed.
Pn Suhaiza Bte Samsudin.
Pn Nor Azah Bte Abd Hamid
8
Kelab Komputer
KELAS : MAKMAL ICT
Cik Nurul Azilah Bte Ibrahim
Pn Norbaizura Bte Abdul Wahab.
Pn Sharifah Bte Ariffin.
9
Kelab Seni Visual dan Kreatif
KELAS : STUDIO PSV.
En Mohd Fuad Bin Rahim.
Pn Jaemah Bte Ali.
10
Kelab Bimbingan & Kaunseling
KELAS : BILIK B&K
En Misran bin Ali
Pn Cheah Gaik Choo.
En. Mohd Fadzeli Bin Tumiran.
11
Persatuan Kemahiran Hidup
KELAS : BENGKEL KH
Pn. Norhazlinah M Basri.
En Mohd Nizam Bin Jamsari
12
Kelab Pendidikan Alam Sekitar
KELAS : 4SS2 / 1H
Cik. Zuraini Bte Zainul Abidin
Pn Ruzaini Bte Parimin.
13
Persatuan ERT
KELAS : BENGKEL ERT
Pn Hjh Zaini Bte Hassan
Pn Norizan Bte Mohamed
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
49
14
Kelab Pengguna
KELAS : 4SS3/ 2J
Pn Farah Bte Rashid.
En. Abd Razak Bin Ismail.
15
Kelab Rukun Negara
KELAS : 5SS4 / 2G
Pn Salmah Bte Sati
Cik Noorul Idayu Bte Md Nor.
16
Persatuan Pendidikan Khas
KELAS : BILIK P.KHAS
Cik Hasyimah Bte Hasan
En. Nizarudin bin Marsom
En. Mohd Zainudin Bin Mohamad Dom.
17
Kelab Setia
Kelas : 3I / 2H
Pn Siti Raudah Bte Mohamad.
Pn Noorazalia Bte Mat Diah
18
Pusat Sumber & Informasi
KELAS : PUSAT SUMBER
Pn. Komala A/P Nadarajan
Pn. Malathy A/P Kuberan.
19
Kelab Anti Jenayah
KELAS : 4SS4 / 2I
Mohamed Edham Bin Mohamed Rawi.
Pn Norziati Bte Mat Salleh.
20
Persatuan SPBT
KELAS : BILIK SPBT
Pn. Fadzlon Bte Hasan
Pn Zarina Bte Juki.
21
Kelab Rancangan Khas
KELAS :1PK / 3RK1
Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi
Pn Mardiana Tuan Kamaludin
22
Kelab Koir
KELAS : 3RK2 / 1A
Pn Raja Nurul Haida Bte R.N Abd Rashid.
Pn. Mahyon Bte Mahat.
23
Kelab Teater
KELAS : 2PK /3RK2
Cik Citra Dewi Bte Saidy
Cik Radhiah Bte Mohd Dom.
24
Kelab Tarian Zapin
KELAS : 5SN / 2A
Pn Normaisarah Bte Abd Talib
En. Mohd Nur Ashiq Bin Mohd Julin.
25
Kelab Nasyid
KELAS :
Pn. Norhazifah Bte Ali.
Cik Roshaliza Bte Ali.
26
Kelab Kompang
KELAS :
Cik Nurul Aziana Bte Abd. Rahman
Pn.Nornabiah Bte Abd. Rahman
27.
Persatuan Dakwah Islamiah
(PEKDIS)
KELAS : SURAU
Ust. Mohd Erwan Bin Malib
Ustazah Pn Anis Wizana Bte Abu Bakar.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
50
5.5 RUMAH SUKAN
SENARAI GURU-GURU RUMAH SUKAN 2011
Sesi Pagi Sesi Petang
Rumah Lekir (Merah)
1. Pn. Saripah Faridah Bte Sy Mohd (K)
2. En. Sukor Bin Salleh
3. Pn Yong Mee Choo.
4. Pn Fadzlon Bte Hasan
5. Pn Nora Bte Abdullah
6. En Hilman bin Muhamad
7. Pn Norbaizura Bte Abdul Wahab
8. Pn. Chai Sze Lei
9. Pn. Marlina Bte Mohamed
10. Cik Rosmahiza Bte Ismail.
11. Pn Norhafizah Bte Ali.
12. Pn Sharina Bte Sairan.
1. Pn Nornabiah Bte Abd Rahman (K)
2. Pn. Nor Azah Bte. A. Hamid
3. En Mohd Anas Suhail bin Mohd Ansar
4. En Gan Chin Guan
5. Pn Suhaiza Bte Samsudin
6. Pn Noorazalia Bte Mat Diah.
7. Cik Radhiah Bte Mohd Dom.
8. En. Hamran Bin Isa.
9. Cik Siti Raudah Bte Mohamad.
Rumah Kasturi (Biru)
1. Pn Nurul Azilah Bte Ibrahim (K)
2. En Mohammad Amiruddin Bin Jusoh
3. Pn Normaisarah Bte Abd Talib
4. Pn Komalah A/P Nadarajan
5. Pn Rosmawati Bte Zukni
6. Cik Rohani Bte Abd Hamid
7. Pn Zuriati Bte. Mohd Salleh
8. Pn. Mardiana Bte T. Kamaludin
9. Pn Norhaisarah Bte. Suboh.
10. En Arshad Bin A. Razak.
11. Cik Ooi Liew See
12. Pn. Herneyane Bte Jasman.
13. Pn Farah Bte Rashid.
1. Pn Chong Pooi Yin(K)
2. En Mohamed Edham Bin M. Rawi.
3. Pn Siti Ruzila Bte Zakaria
4. Pn Mazlilawati Bte Mohamed Zin.
5. En. Mohd Sofian Bin Ijam
6. Pn. Liza Bte Abd. Rahman
7. En. Muslim Bin Ismail.
8. Cik Norhidayu Bte Mohd Naim
9. Pn Zarina Bte Juki.
Rumah Tuah (Kuning)
1. Cik Zakiah Nurliana Bte Shokhaimi (K).
2. Pn. Mahyon Bte Mahat
3. En Mohd Nizam bin Jamsari
4. Pn Hjh Zaini Bte Hassan
5. Pn Shanthi A/P Canderasakeran
6. Pn Ruzaini Bte Parimin
7. Pn Chong Kwee Chin
8. Cik Noorul Idayu Bte Mohd Nor.
9. Cik. Raja Nurul Haida Bte N. Abd Rashid
10. Cik Nurul Aziana Bte Abd Rahman.
11. Cik Siti Hajjar Bte Nordin.
12. En. Roslee Bin Jakarsi.
1. Pn Salmah Bte Sati (K)
2. Pn Malarkodi A/P Subramaniam
3. En Nazeri bin Othman
4. Pn Choo Siew Yoon
5. En Mohd Rizal Bin Anuar.
6. Pn. Noralizah Bte Razali.
7. En. Mohd Faizal Bin Othman
8. Pn. Dayang Asma Bte A Ariffin
9. Cik Norfahizah Bte Fadzil
10. En. Mohd. Erwan Bin Malib
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
51
Rumah Jebat (Hijau)
1. Pn. Citra Dewi Bte Saidy (K).
2. Pn Norhazlinah Bte Md Basri
3. Pn Sharifah Bte Ariffin
4. Pn Khoo Peik Ing
5. Pn Zaharah Bte Latif
6. Pn Norizan Bte Mohamed
7. Pn Siti Zarina Bte Adam
8. Pn Roha Bte Yatin
9. En. Mohd Fuad Bin Rahim
10. Pn Asmahani Bte Mohd Husin.
11. En Mohd Nur Ashiq Bin Mohd Julin
12. Cik Roshaliza Bte Ali.
13. Cik Nurul Aini Bte Zaini
1. Cik Zuraini Bte Zainul Abidin (K)
2. En Mohd Hosni bin Abdullah
3. Pn Er Pooy Yan
4. Pn Norziati Bte Mat Salleh
5. Cik Sutha A/P Sundram.
6. En. Kamarul Syaifuddin.
7. Pn. Anis Wizana Bte Abu Bakar.
8. Cik Soo Sie Jee.
9. Pn Malathy A/P Kuberan.
10.En. Abdul Razak Bin Arif.
PEGAWAI TEKNIK (SESI PAGI) : EN. MOHD ZAKI BIN MD UDA
PEN. PEGAWAI TEKNIK (SESI PETANG) :
Latihan Rumah:
Rumah Lekir (Merah) : Isnin (8.00 Pg- 10.00 Pg) (4.00 Ptg- 6.00 Ptg)
Rumah Kasturi (Biru) : Selasa (8.00 Pg- 10.00 Pg) (4.00 Ptg– 6.00 Ptg)
Rumah Tuah (Kuning) : Rabu (8.00 Pg- 10.00 Pg) (4.00 Ptg– 6.00 Ptg)
Rumah Jebat (Hijau) : Khamis (8.00 Pg- 10.00 Pg) (4.00 Ptg– 6.00 Ptg)
Tanggungjawab Guru Kelab/ Permainan/Rumah Sukan
1) Membentuk jawatankuasa
2) Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam
permainan
3) Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar
4) Memastikan undang-undang dan peraturan pertandingan dipatuhi
5) Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum
sekolah
6) Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Sekolah
7) Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar
8) Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah
9) Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
10) Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan
11) Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan pelajar
12) Menentukan peralatan dan kemudahan permaianan sentiasa dalam keadaan
baik,selamat dan mencukupi untuk digunakan
13) Merancang aktiviti tahunan dengan guru-guru lain
14) Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk
mempertingkatkan
15) Merekodkan nama-nama pemain dan pasukan yang cemerlang (Johan
Daerah/Negeri, wakil Daerah/Negeri dan Negara )
16) Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, Kebudayaan dan
Sukan, Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permaianan / Sukan.
17) Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
52
5.6 SUKAN DAN PERMAINAN
GURU PENASIHAT SUKAN DAN PERMAINAN 2011
Bil Sukan Dan Permainan Guru Penasihat
1 Olahraga
En Mohd Zaki bin Md Uda.
En. Mohammad Hosni bin Abdullah.
Pn Sarifah Faridah Bte Saiyed Mohamad.
2 Badminton
En Mohd Rizal bin Anuar
Cik Norfahizah Bte Fadzil.
3 Bola Baling
En Sukor Bin Salleh.(L)
En Himran Bin Isa (L)
Cik Rosmawati Bte Zukni (P)
Cik Nurul Aini Bte Zaini (P)
4 Bola Jaring
Pn Siti Ruzila Bte Zakaria.
Cik Siti Hajjar Bte Nordin.
5 Bola Keranjang
En Gan Chin Guan
Cik Soo Sie Jie.
6 Bola Sepak
En Mohd Anas Suhail bin Mohd Ansar
En Mohd Sofian Bin Ijam.
Cik Rohani Bte Abd Hamid.
7 Bola Tampar
Pn Choo Siew Yoon
Pn Chai Sze Lei
8 Catur
Pn Norhaisarah Bte Suboh
Pn. Liza Bte Abd. Rahman.
9 Hoki
En. Muhamad Amiruddin Bin Jusoh(L)
En. Kamarul Syarifuddin Bin Wajah Hudin.(L)
Cik Mazlilawati Bte Mohamed Zin (P)
10 Ping Pong
Pn Chong Kwee Chin
Pn Yong Mee Choo
11 Sepak Takraw
En. Erwan Bin Malib.
En Mohd Fuad Bin Rahim.
Cik Norhidayu Bte Mohd Naim.
12 Softbol
En Mohd Zaki Bin Md Uda (L)
En. Mohd Hafizi Bin Ibrahim.(L)
Pn Sharina Bte Sairan(P)
Pn Asmahani Bte Mohd Husin (P)
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
53
Bil Sukan Dan Permainan Guru Penasihat
13. Boling Tenpin.
En. Nazeri Bin Othman.
En. Abd Razak Bin Arif.
14. Silat
En. Hilman Bin Mohamad.
Pn. Noralizah Bte Razali.
15. Ragbi
En Roslee B.Jakarsi
En Muslim Bin Ismail.
Dayang Asma Bte Abang Ariffin.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
54
6.0 TAKWIM SEKOLAH
6.1 PENGGAL PERSEKOLAHAN 2011
Kumpulan A
Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari
Hari Persekolahan 02.01.2011 31.01.2011 22
Hari Persekolahan 01.02.2011 28.02.2011 20
Hari Persekolahan 01.03.2011 10.03.2011 8
Cuti Pertengahan Penggal 11.03.2011 19.03.2011 9
Hari Persekolahan 20.03.2011 31.03.2011 10
Hari Persekolahan 01.04.2011 30.04.2011 20
Hari Persekolahan 01.05.2011 26.05.2011 20
Cuti Pertengahan Tahun 27.05.2011 11.06.2011 16
I
Hari Persekolahan 12.06.2011 30.06.2011 15
Hari Persekolahan 01.07.2011 31.07.2011 21
Hari Persekolahan 01.08.2011 25.08.2011 19
Cuti Pertengahan Penggal ke II 26.08.2011 03.09.2011 9
Hari Persekolahan 04.09.2011 30.09.2011 20
Hari Persekolahan 01.10.2011 31.10.2011 22
Hari Persekolahan 01.11.2011 17.11.2011 13
II
Cuti Akhir Tahun 18.11.2011 31.12.2011 44
Jumlah 288
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 210
Jumlah Hari Cuti Penggal 78
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
55
Kumpulan B
Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari
Hari Persekolahan 03.01.2011 31.01.2011 21
Hari Persekolahan 01.02.2011 28.02.2011 20
Hari Persekolahan 01.03.2011 11.03.2011 9
Cuti Pertengahan Penggal 12.03.2011 20.03.2011 9
Hari Persekolahan 21.03.2011 31.03.2011 9
Hari Persekolahan 01.04.2011 30.04.2011 20
Hari Persekolahan 01.05.2011 27.05.2011 21
Cuti Pertengahan Tahun 28.05.2011 12.06.2011 16
I
Hari Persekolahan 13.06.2011 30.06.2011 15
Hari Persekolahan 01.07.2011 31.07.2011 21
Hari Persekolahan 01.08.2011 26.08.2011 19
Cuti Pertengahan Penggal ke II 27.08.2011 04.09.2011 9
Hari Persekolahan 05.09.2011 30.09.2011 20
Hari Persekolahan 01.10.2011 31.10.2011 22
Hari Persekolahan 01.11.2011 18.11.2011 14
II
Cuti Akhir Tahun 19.11.2011 01.01.2012 44
Jumlah 288
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 210
Jumlah Hari Cuti Penggal 78
Kumpulan A Kumpulan B
Kedah
Kelantan
Terengganu
Perlis
Pulau Pinang
Perak
Selangor
Negeri Sembilan
Melaka
Johor
Pahang
Sabah
Sarawak
WP Kuala Lumpur
WP Labuan
WP Putrajaya
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
56
6.2 HARI KELEPASAN AM (JOHOR)
TARIKH PERISTIWA UNTUK NEGERI/ KEBANGSAAN
1 Januari
Sabtu
Tahun Baru
Semua negeri kecuali Johor, Kedah,
Kelantan,
Perlis & Trengganu
14 Januari
Jumaat
Hari Keputeraan Yang di-Pertuan
Besar
Negeri Sembilan
Hanya Negeri Sembilan
17 Januari
Isnin
Hari Keputeraan Sultan Kedah Hanya Kedah
8 Februari
Selasa
Thaipusam
Hanya Kuala Lumpur, Putrajaya,
Johor, Negeri Sembilan, Perak,
Penang & Selangor
1 Februari
Selasa
Hari Wilayah Persekutuan
Hanya WP Kuala Lumpur, WP
Labuan & WP Putrajaya
3 Februari
Khamis
Tahun Baru Cina Seluruh Negara
4 Februari
Jumaat
Tahun Baru Cina (Hari Kedua)
Semua negeri kecuali Kelantan dan
Trengganu
15 Februari
Selasa
Hari Keputeraan Nabi Muhammad
S.A.W
(Maulidur Rasul)
Seluruh Negara
4 Mac
Jumaat
Ulang Tahun Pertabalan Sultan
Trengganu
Hanya Trengganu
30 - 31 Mac
Rabu & Khamis
Hari Keputeraan Sultan Kelantan hanya Kelantan
22 April
Jumaat
Good Friday Hanya Sabah & Sarawak
8 April
Jumaat
Hari keputeraan Sultan Johor Hanya Johor
15 April
Jumaat
Perisytiharan Melaka Sebagai
Bandaraya Bersejarah
Hanya Melaka
19 April
Selasa
Hari Keputeraan Sultan Perak Hanya Perak
1 Mei
Ahad
Hari Pekerja Seluruh Negara
7 Mei
Sabtu
Hari Hol Sultan Pahang Hanya Pahang
10 Mei
Selasa
Hari Wesak Seluruh Negara
17 Mei
Selasa
Hari Keputeraan Raja Perlis Hanya Perlis
30- 31 Mei
Isnin & Selasa
Pesta Menuai
Pesta Kaamatan Sabah
Hanya Sabah & Labuan
1 - 2 Jun
Rabu & Khamis
Pesta Menuai Sarawak
Hari Gawai Sarawak
Hanya Sarawak
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
57
5 Jun
Ahad
Hari Keputeraan Agong Seluruh Negara
18 Jun
Sabtu
Hari Hol Almarhum Sultan Johor Hanya Johor
9 Julai
Sabtu
Hari Keputeraan TYT Pulau Pinang Hanya Pulau Pinang
29 Jun
Rabu
Israk & Mikraj
Hanya Kedah, Negeri Sembilan &
Perlis
7 Julai
Khamis
Hari Warisan Georgetown
Hanya Pulau Pinang - tetapi cuti
tanpa berbayar bagi pekerja sektor
swasta
20 Julai
Rabu
Hari Keputeraan Sultan Trengganu Hanya Trengganu
1 Ogos
Isnin
Awal Ramadan Hanya Johor, Kedah & Melaka
17 Ogos
Rabu
Nuzul Al-Quran
Hanya Kelantan, Pahang, Perak,
Perlis, Penang, Selangor &
Trengganu
31 Ogos
Rabu
Hari Kemerdekaan Seluruh Negara
30 - 31 Ogos
Selasa & Rabu
Hari Raya Puasa * Seluruhh Negara
16 September
Jumaat
Hari Malaysia &
Hari Keputeraan TYT Sabah
Seluruh Negara
Hanya Sabah
8 Oktober
Sabtu
Hari Keputeraan TYT Melaka Hanya Melaka
22 Oktober
Sabtu
Hari Keputeraan TYT Sarawak Hanya Sarawak
24 Oktober
Isnin
Hari Keputeraan Sultan Pahang Hanya Pahang
26 Oktober
Rabu
Deepavali Seluruh Negara
6 November
Ahad
Hari Raya Haji *
Hari Raya Qurban
Seluruh Negara
7 November
Isnin
Hari Raya Haji (Hari Kedua) *
Hari Raya Qurban
Hanya Kedah, Kelantan, Perlis &
Trengganu
27 November
Ahad
Awal Muharram
(Maal Hijrah)
Seluruh Negara
11 Disember
Ahad
Hari Keputeraan Sultan Selangor Hanya Selangor
25 Disember
Ahad
Krismas Seluruh Negara
* Tertakluk kepada perubahan - bergantung kepada penetapan tarikh anak bulan
PERINGATAN
Apabila Hari Kelepasan Am itu jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan, maka hari tersebut digantikan dengan hari
keesokkannya dan jika hari yang kemudiannya itu pula sedia menjadi Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya
dijadikan Hari Kelepasan Am.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
58
6.3 CADANGAN CUTI BERGANTI DAN CUTI PERISTIWA SEMPENA
PERAYAAN-PERAYAAN 2011
KUMPULAN B
(Negeri-negeri yang hari hujung minggunya hari Sabtu dan Ahad)
A. Tahun Baru Cina – 3 Februari (Khamis) dan 4 Februari (Jumaat) 2011
Tarikh Cuti Jenis Cuti Tarikh Ganti
31.1.2011 (Isnin) Cuti Berganti 22.1.2011 (Sabtu)
1.2.2011 (Selasa) Cuti Berganti 19.2.2011 (Sabtu)
2.2.2011 (Rabu) Cuti Peristiwa Tak perlu ganti
B. Pesta Keamatan (30 Mei dan 31 Mei 2011)
Cuti Tambahan tidak perlu, kerana Pesta Keamatan jatuh dalam Cuti Pertengahan
Tahun iaitu dari 27.5.2011 hingga 11.6.201
C. Hari Gawai (1 Jun dan 2 Jun 2011)
Cuti Tambahan tidak perlu, kerana Hari Gawai jatuh dalam Cuti Pertengahan Tahun
iaitu dari 27.5.2011 hingga 11.6.2011
D. Hari Raya Aidilfitri (31 Ogos dan 1 September 2011)
Cuti Tambahan tidak perlu, kerana Hari Raya Aidilfitri jatuh dalam Cuti Pertengahan
Penggal 2 iatu dari 26.8.2011 hingga 3.9.2011
E. Deepavali – 26 Oktober (Rabu) 2011
Tarikh Cuti Jenis Cuti Tarikh Ganti
24.10.2011 (Isnin) Cuti Berganti 9.4.2011 (Sabtu)
25.10.2011 (Selasa) Cuti Peristiwa Tidak Perlu Diganti
27.10.2011 (Khamis) Cuti Berganti 23.4.2011 (Sabtu)
28.10.2011 (Jumaat) Cuti Berganti 7.5.2011 (Sabtu)
Catatan Cuti Tambahan ini hendaklah digantikan pada hari-hari Sabtu yang telah
ditetapkan, walaupun bilangan hari persekolahan telah mencukupi atau melebihi minimum
190 hari.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
59
6.4 TAKWIM PEPERIKSAAN 2011
PEPERIKSAAN TARIKH
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)
Penilaian Menengah Rendah (PMR)
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Lisan
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Bertulis
Sijil Pelajaran Malaysia (Amali Siri 8)
Sijil Pelajaran Malaysia (Bertulis)
Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) Bahasa Melayu
Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) Matematik
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
60
6.5 TAKWIM SMK KULAI BESAR 2011
DISEMBER
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
27 I Mesyuarat Guru 1 (Pengurusan
Sekolah) Mesyuarat Guru 2
(Pengurusan Akademik)
28 S Mesyuarat Guru 3 (Pengurusan HEM)
Mesyuarat Guru 4 (Pengurusan Koko)
Mesyuarat JK Pendaftaran Ting 1 Gotong-royong
29 R Pendaftaran Tingkatan 1/Peralihan
30 K Mesyuarat Panitia dan Unit
31 J Pendaftaran Tingkatan 4
JANUARI
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 S
2 A
3 I Orientasi Ting 1 UBK
4 S Orientasi Ting 1 UBK
5 R
6 K Taklimat ULBS Bhs.Cina (ting4/5) Pan.Bhs.Cina
7 J
8 S Pendaftaran Unit Beruniform (Akt Koko
1)
UKoko
1
9 A
10 I Program Hala Tuju dan Sikap SPM
Latihan Rumah Sukan (Akt Koko 2)
UBK
UKoko
11 S Latihan Rumah Sukan UKoko
12 R Latihan Rumah Sukan UKoko
13 K Latihan Rumah Sukan UKoko
14 J
15 S Aktiviti Kokurikulm 3 UKoko
2
16 A
17 I Latihan Rumah Sukan (Akt Koko 4) UKoko
18 S Latihan Rumah Sukan UKoko
19 R Latihan Rumah Sukan UKoko
20 K Latihan Rumah Sukan UKoko
21 J
22 S Kem Asas 1 PRS
Lawatan Kerjaya & IPTA
UBK
3
23 A Kem Asas 1 PRS UBK
24 I Sukan Tara (Akt Koko 5) UKoko
25 S Sukan Tara UKoko
26 R Sukan Tara UKoko
27 K Sukan Tara UKoko
28 J
29 S Kursus Penanda BM 1/2 PMR/SPM
Program Ubah Sahsiah (HardCore)
Pan.BM
UBK
4
30 A
31 I
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
61
FEBRUARI
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 S
2 R
3 K Tahun Baru Cina
4 J Tahun Baru Cina
5 S
5
6 A
7 I Perlantikan Pengawas Percubaan 2011
Taklimat Kerja Kursus Sejarah PMR
Acara Sebelum Sukan (Akt Koko 6)
Bdn Pengawas
Pan.Sejarah
UKoko
8 S Thaipusam
9 R Program Kemahiran Belajar 3RK
Acara Sebelum Sukan
UBK
UKoko
10 K Taklimat Kerja Kursus GEO/P.M PMR
Acara Sebelum Sukan
Pan.Geog/PM
UKoko
11 J Kursus Pembinaan Laman WEB PSS
12 S Aktiviti Kokurikulum 7 UKoko
6
13 A
14 I Minggu ULBS Bhs.Cina
Ujian SEGAK Fasa 1 Bermula
Pan.Bhs.Cina
Pan.PJK
15 S Maulidur Rasul
16 R Sambutan Maulidur Rasul Pan. Pend
Islam
17 K
18 J
19 S Kejohanan Sukan Kali Ke 22 (Akt Koko
8)
UKoko
7
20 A
21 I
22 S Program Aku Janji PMR UBK
23 R Program Aku Janji SPM UBK
24 K
25 J
26 S Acara Merentas Desa (Akt Koko 9) UKoko
8
27 A
28 I Minggu Anti Dadah
MAC
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 S Program Minimum Adequate Syllabus
SPM
Program Relief Cemerlang
Pan.BM
Pan.PA/EA/PD
2 R
3 K
4 J
5 S Kem Kepimpinan (RDUM)
Aktiviti Kokurikulum 10
UBK & UKoko
UKoko
9
6 A Kem Kepimpinan (RDUM) UBK & UKoko
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
62
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
7 I Penilaian Kurikulum 1
Majlis Perlantikan Pengawas 2011
SUP Pep
Bdn Pengawas
8 S Penilaian Kurikulum 1 SUP Pep
9 R Penilaian Kurikulum 1 SUP Pep
10 K Penilaian Kurikulum 1 SUP Pep
11 J Penilaian Kurikulum 1 SUP Pep
12 S CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
10
13 A CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
14 I CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
15 S CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
16 R CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
17 K CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
18 J CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
19 S CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
20 A CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
21 I Minggu Panitia Sivik
Ceramah Motivasi Calon BM PMR
Pan.Sivik.K
Pan.BM
22 S
23 R
24 K
25 J Ceramah Motivasi Calon BM SPM Pan.BM
26 S Kursus Kepimpinan Pengawas
Aktiviti Kokurikulum 11
Bdn Pengawas
UKoko
11
27 A
28 I Pemantauan Dalaman PBS SUP Pep
29 S
30 R Program Khidmat Masyarakat (Ting 5) Pan.Sivik.K
31 K
APRIL
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 J Bengkel Teknik Menjawab
Perdagangan
Pan.PA/EA/PD
2 S Lawatan Kerjaya & IPTA UBK
13
3 A
4 I Program Meniti Alam Baligh
Minggu ULBS Bhs.Cina
Sukan Permainan Antara Rumah
(Koko12)
Pan.Pend.Islam
Pan.Bhs.Cina
UKoko
5 S Sukan Permainan Antara Rumah UKoko
6 R Sukan Permainan Antara Rumah UKoko
7 K Sukan Permainan Antara Rumah UKoko
8 J Hari Keputeraan Sultan Johor
9 S
14
10 A
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
63
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
11 I Sukan Permainan Antara Rumah
(Koko13)
UKoko
12 S Karnival Pelancaran Roket
Sukan Permainan Antara Rumah
Pan. Sains
UKoko
13 R Program Khidmat Masyarakat (Ting 4)
Sukan Permainan Antara Rumah
Pan.Sivik.K
UKoko
14 K Sukan Permainan Antara Rumah UKoko
15 J
16 S Lawatan Ke Institut Pertanian Ayer
Hitam
Aktiviti Kokurikulum 14
Pan.Sains/Mate
UKoko
15
17 A
18 I Minggu Sains dan Matematik
Bengkel Menjawab Fizik
Pan.Sains/Mate
19 S
20 R Kuiz Sains, Fizik dan Kimia Pan.Sains/Mate
21 K Bengkel Menjawab Kimia Pan.Sains/Mate
22 J Bengkel Menjawab Biologi Pan.Sains/Mate
23 S Karnival Sains/Mate
Bengkel Pengurusan Bilik Khas
Pan.Sains/Mate
PSS
16
24 A
25 I Pemantauan Dalaman PBS
Minggu Kerjaya dan Hala Tuju
SUP Pep
UBK
26 S
27 R
28 K
29 J Kem Sahsiah KRK Ting 3 Peny KRK
17
30 S Kem Sahsiah KRK Ting 3
Aktiviti Kokurikulum 15
Peny.KRK
UKoko
MEI
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 A Hari Pekerja
Kem Sahsiah KRK Ting 3 Peny KRK
2 I
3 S Bengkel Teknik Menjawab Sejarah
SPM Pelancaran Bulan Budi Bahasa
Pan.Sejarah
Pan.P.Moral
4 R Program Bijak Jauhi Zina Pan.Pend.Islam
5 K Program Perkasa Jawi Pan.Pend.Islam
6 J Bengkel Pengurusan Jenazah
Program Imbasan Sejarah Ting 1/2
PMR
Pen.Pend.Islam
Pan.Sejarah
7 S
18
8 A
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
64
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
9 I Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A SUP Pep
10 S Hari Wesak
11 R Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A SUP Pep
12 K Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A SUP Pep
13 J Peperiksaan Pertengahan Tahun Men.A SUP Pep
14 S Aktiviti Kokurikulum 16 UKoko
19
15 A
16 I Peperiksaan Pertengahan Tahun
Men.A/R
SUP Pep
17 S Peperiksaan Pertengahan Tahun
Men.A/R
SUP Pep
18 R Peperiksaan Pertengahan Tahun
Men.A/R
SUP Pep
19 K Peperiksaan Pertengahan Tahun
Men.A/R
SUP Pep
20 J Peperiksaan Pertengahan Tahun
Men.A/R
SUP Pep
21 S
20
22 A
23 I Peperiksaan Pertengahan Tahun
Men.A/R
SUP Pep
24 S Peperiksaan Pertengahan Tahun
Men.A/R
SUP Pep
25 R Peperiksaan Pertengahan Tahun
Men.A/R
SUP Pep
26 K Peperiksaan Pertengahan Tahun
Men.A/R
SUP Pep
27 J Peperiksaan Pertengahan Tahun
Men.A/R
SUP Pep
28 S CUTI PERTENGAHAN TAHUN
21
29 A CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30 I CUTI PERTENGAHAN TAHUN
31 S CUTI PERTENGAHAN TAHUN
JUN
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 R CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2 K CUTI PERTENGAHAN TAHUN
3 J CUTI PERTENGAHAN TAHUN
4 S CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22
5 A CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Hari Keputeraan Agong
6 I CUTI PERTENGAHAN TAHUN
7 S CUTI PERTENGAHAN TAHUN
8 R CUTI PERTENGAHAN TAHUN
9 K CUTI PERTENGAHAN TAHUN
10 J CUTI PERTENGAHAN TAHUN
11 S CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23
12 A CUTI PERTENGAHAN TAHUN
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
65
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
13 I
14 S
15 R
16 K
17 J Kem Sahsiah KRK Ting 2
Kem Motivasi Generasi Mukmin
Peny.KRK
Pan.Pend.Islam
18 S Hari Hol Almarhum Sultan Johor
Kem Sahsiah KRK Ting 2 Peny KRK
24
19 A Kem Sahsiah KRK Ting 2 Peny KRK
20 I Ujian SEGAK Fasa 2 Bermula Pan.PJK
21 S
22 R Sambutan Sempena Isra’ Mikraj Pan.Pend.Islam
23 K
24 J Kem Akademik PMR UBK
25 S Kem Akademik PMR
Program Khidmat Masyarakat (Ting2)
UBK
Pan.Sivik.K
25
26 A Kem Akademik PMR UBK
27 I Pemantauan Dalaman PBS SUP Pep
28 S
29 R
30 K Program Penghayatan Solat Pan.Pend.Islam
JULAI
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 J Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform UKoko
2 S Kursus Pengawas Pusat Sumber
Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform
PSS
UKoko
26
3 A Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform UKoko
4 I Minggu Gaya Hidup Sihat UBK
5 S Bengkel Menjawab Bhs Cina PMR Pan.Bhs.Cina
6 R
7 K
8 J
9 S
27
10 A
11 I Program Pintar Akaun SPM Bermula Pan.PA/EA/PD
12 S
13 R
14 K
15 J Kem Menjawab Mate, Fizik, Kimia,
Biologi
Pan.Sains/Mate
16 S Program TID/Sukan Untuk Semua (Akt
Koko17)
UKoko
28
17 A
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
66
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
18 I Minggu Pusat Sumber Sekolah PSS
19 S
20 R
21 K Program Imbasan Sejarah Ting 4 SPM Pan.Sejarah
22 J Kem Akademik SPM UBK
23 S Kem Akademik SPM UBK
29
24 A Kem Akademik SPM UBK
25 I
26 S
27 R Bengkel Cemerlang Pend, Islam PMR Pan.Pend.Islam
28 K Bengkel Cemerlang Pend. Islam SPM Pan.Pend.Islam
29 J Pengumpulan Markah PBS S/U Pep
30 S
30
31 A
OGOS
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 I Awal Ramadhan
2 S Pelancaran Program Ihya’ Ramadhan
Pelancaran Bulan Kemerdekaan
Pan.Pend.Islam
Pan.Sejarah
3 R
4 K
5 J
6 S
31
7 A
8 I Program Peningkatan Pend.Kesihatan Pan.PJK
9 S Bengkel Menjawab Bhs Cina SPM Pan.Bhs.Cina
10 R
11 K
12 J Program Khidmat Masyarakat (Ting1) Pan.Sivik.K
13 S
32
14 A
15 I Penilaian Kurikulum 2 Men.R
Percubaan PMR
S/U Pep
16 S Penilaian Kurikulum 2 Men.R
Percubaan PMR
S/U Pep
17 R Penilaian Kurikulum 2 Men.R
Percubaan PMR
S/U Pep
18 K Penilaian Kurikulum 2 Men.R
Percubaan PMR
S/U Pep
19 J Penilaian Kurikulum 2 Men.R
Percubaan PMR
S/U Pep
20 S
33
21 A
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
67
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
22 I Gerak Gempur Bhs Cina PMR
Pecutan Akhir Sejarah PMR
Pan.Bhs.Cina
Pan.Sejarah
23 S
24 R
25 K Solat Hajat Perdana Pan.Pend.Islam
26 J Khatam Al-Quran
Bengkel Menjawab BM1/2 PMR
Pan.Pend.Islam
27 S CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
34
28 A CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
29 I CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
30 S CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
Hari Raya Aidilfitri
31 R CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
Hari Raya Aidilfitri
Hari Kebangsaan
SEPTEMBER
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 K CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
2 J CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
3 S CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
35
4 A CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
5 I Penilaian Kurikulum 2 Men.A
Pecubaan SPM
S/U Pep
6 S Penilaian Kurikulum 2 Men.A
Percubaan SPM
S/U Pep
7 R Penilaian Kurikulum 2 Men.A
Percubaan SPM
S/U Pep
8 K Penilaian Kurikulum 2 Men.A
Percubaan SPM
S/U Pep
9 J Penilaian Kurikulum 2 Men.A
Percubaan SPM
S/U Pep
10 S Sambutan Sempena Hari Raya Aidilfitri
Hari Kemuncak Kokurikulum (AktKoko18)
Pan.Pend.Islam
UKoko
36
11 A
12 I Percubaan SPM S/U Pep
13 S Percubaan SPM S/U Pep
14 R Percubaan SPM S/U Pep
15 K Percubaan SPM S/U Pep
16 J Hari Malaysia
17 S
37
18 A
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
68
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
19 I Percubaan SPM
Gempur Sains/Matematik PMR
S/U Pep
Pan.Sains/Mate
20 S Percubaan SPM
Gempur Sains/Matematik PMR
S/U Pep
Pan.Sains/Mate
21 R Percubaan SPM
Gempur Sains/Matematik PMR
S/U Pep
Pan.Sains/Mate
22 K Percubaan SPM
Gempur Sains/Matematik PMR
S/U Pep
Pan.Sains/Mate
23 J Percubaan SPM
Gempur Sains/Matematik PMR
S/U Pep
Pan.Sains/Mate
24 S
38
25 A
26 I Percubaan SPM
Julang PMR
S/U Pep
Pan.Sains.Mate
27 S Percubaan SPM
Gerak Gempur BM PMR
S/U Pep
Pan.BM
28 R Percubaan SPM S/U Pep
29 K Percubaan SPM S/U Pep
39
30 J Percubaan SPM
Mohon Restu PMR
S/U Pep
UBK
OKTOBER
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 S
2 A
3 I Peperiksaan PMR
Program Pecutan Akhir Pend.Moral SPM
Program Pecutan Akhir Sejarah SPM
S/U Pep
Pan.P.Moral
Pan.Sejarah
4 S Peperiksaan PMR S/U Pep
5 R Peperiksaan PMR S/U Pep
6 K Peperiksaan PMR S/U Pep
7 J Peperiksaan PMR
Gerak Gempur Sejarah SPM
S/U Pep
Pan.Sejarah
8 S
40
9 A
10 I Peperiksaan PMR
Program Anak Angkat BM SPM
S/U Pep
Pan.BM
11 S Peperiksaan PMR S/U Pep
12 R Peperiksaan PMR S/U Pep
13 K Peperiksaan PMR S/U Pep
14 J Peperiksaan PMR S/U Pep
15 S Lawatan Sambil Belajar Pengawas Bdn Pengawas
41
16 A
17 I Program Pasca PMR Bermula
Gerak Gempur Bhs Cina SPM
UBK
Pan.Bhs.Cina
18 S Bengkel Menjawab BM 1/2 SPM Pan.BM
19 R
20 K Amali Sembelihan (pasca PMR) Pan.Pend.Islam
21 J Serminar Makanan Halal Pan.Pend.Islam
22 S Gerak Gempur BM SPM Pan.BM
42
23 A
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
69
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
24 I Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R
Julang SPM
S/U Pep
Pan.Sains
25 S Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R
Program Khidmat Masyarakat (Pasca
PMR)
SUP Pep
Pan.Sivik.K
26 R Deepavali
27 K Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R SUP Pep
28 J Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R SUP Pep
29 S
43
30 A
31 I Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R SUP Pep
NOVEMBER
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 S Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R SUP Pep
2 R Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R SUP Pep
3 K Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R SUP Pep
4 J Peperiksaan Akhir Tahun Men.A/R SUP Pep
5 S
44
6 A Hari Raya Haji Aidiladha
7 I Hari Raya Haji Aidiladha
8 S Peperiksaan Akhir Tahun Men.A
Penghayatan Ibadah Qurban (Pasca
PMR)
Pan.BM
Pan.Pend.Islam
9 R Peperiksaan Akhir Tahun Men.A SUP Pep
10 K Peperiksaan Akhir Tahun Men.A SUP Pep
11 J Peperiksaan Akhir Tahun Men.A SUP Pep
12 S
45
13 A
14 I
15 S
16 R
17 K Program Mohon Restu SPM UBK
18 J
19 S CUTI AKHIR TAHUN SUP Pep
46
20 A CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
21 I CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
22 S CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
23 R CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
24 K CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
25 J CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
26 S CUTI AKHIR TAHUN SUP Pep
47
27 A CUTI AKHIR TAHUN
Awal Muharram
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
70
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
28 I CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
29 S CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
30 R CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
DISEMBER
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
1 K CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
2 J CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
3 S CUTI AKHIR TAHUN SUP Pep
48
4 A CUTI AKHIR TAHUN SUP Pep
5 I CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
6 S CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
7 R CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
8 K CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
9 J CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
10 S CUTI AKHIR TAHUN
49
11 A CUTI AKHIR TAHUN
12 I CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
13 S CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
14 R CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
15 K CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
16 J CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
17 S CUTI AKHIR TAHUN
50
18 A CUTI AKHIR TAHUN
19 I CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
20 S CUTI AKHIR TAHUN
Peperiksaan SPM
SUP Pep
21 R CUTI AKHIR TAHUN
22 K CUTI AKHIR TAHUN
23 J CUTI AKHIR TAHUN
24 S CUTI AKHIR TAHUN
51
25 A CUTI AKHIR TAHUN
Hari Krismas
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
71
MINGGU TARIKH HARI AKTIVITI CATATAN
26 I CUTI AKHIR TAHUN
27 S CUTI AKHIR TAHUN
28 R CUTI AKHIR TAHUN
29 K CUTI AKHIR TAHUN
30 J CUTI AKHIR TAHUN
52
31 S CUTI AKHIR TAHUN
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
72
6.6 TAKWIM KOKURIKULUM DAN UNIT SUKAN
TAKWIM MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH KULAIJAYA
MSS JOHOR & MSS MALAYSIA TAHUN 2011
PENYERTAAN
LELAKI PEREMPUAN BIL PERMAINAN STATUS TARIKH TUAN RUMAH
10 12 13 15 18 10 12 13 15 18
MSSD 26-27Jan SK.INDAHPURA 2 X X X X X X
MSSJ 11- 13 Feb KULAIJAYA X X X X X X 1 SKUASY
MSSM 15- 19Mac KEDAH X X X X X X
MSSD 08-Feb
SMK B TENGGARA
2
X X X X
MSSJ 18- 19 Feb BATU PAHAT X X X X
2
MERENTAS
DESA
MSSM 06Mac SARAWAK X X X X
MSSD 09- 10Feb SJKC. SENAI X X
MSSD 09- 10Feb SMK SENAI X X
MSSJ 18- 20 Feb MERSING X X X X
3 PING PONG
MSSM 14- 18Mac SELANGOR X X X X
MSSD 10-Feb SK.INDAHPURA 1 X X X X X X
MSSJ 22- 23 Feb PONTIAN X X X X X X
4 GOLF
MSSM 17- 19Mac SELANGOR X X X X X X
MSSD 08- 10Feb SK B TENGGARA X X
MSSD 08- 10Feb SMK B TENGGARA X X X X
MSSJ 25- 27 Feb PENGERANG X X X X X X
5 GIMNASTIK
MSSM 15- 19Mac JOHOR X X X X X X
MSSD 10- 11Feb SJKC KULAI BESAR
X
X X X X X X X X X
MSSJ 25- 27 Feb JOHOR BAHRU X X X X X X X X X X
6 AKUATIK
MSSM 15- 19Mac MELAKA X X X X X X
MSSD 16- 18Feb SK SINAR BAHGIA X X
MSSD 16- 18Feb
SMK BANDAR
PUTRA
X X X X
MSSJ 29- 30 Mac KULAIJAYA X X X X X X
7 TENPIN BOLING
MSSM 15- 19April MELAKA X X X X X X
MSSD 08- 10Mac SK.BUKIT RAMUN X X
MSSD 08- 10Mac SMK TAMAN PUTRI X X
MSSJ 08- 10April BATU PAHAT X X X X
8 BOLA BALING
MSSM 01- 06Jun TERENGGANU X X X X
MSSD 13- 15April SK B TENGGARA 2 X X
MSSD 13- 15April
SMK B TENGGARA
2
X X X X
MSSJ 13- 15Mei SEGAMAT X X X X X X
9 TENIS
MSSM 01- 05Jun WP X X X X X X
MSSD 08- 10Mac SK TMN SRI PULAI X X
MSSD 08- 10Mac SMK TARP X X X X
MSSJ 08- 10April LEDANG X X X X X X
10 CATUR
MSSM 01- 05Jun P. PINANG X X X X X X
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
73
PENYERTAAN
LELAKI PEREMPUAN BIL PERMAINAN STATUS TARIKH TUAN RUMAH
10 12 13 15 18 10 12 13 15 18
MSSD 08- 10Mac SK. BUKIT BESAR X X
MSSD 08- 10Mac SMK INDAHPURA ! X X
MSSJ 08- 10APRIL PASIR GUDANG X X X X
11 HOKI
MSSM
31Mei - 05
Jun
JOHOR X X X X
MSSD 22- 24Mac SK KULAI 1 X
MSSD 22- 24Mac
SMK KELAPA
SAWIT
X
MSSD 08- 10Mac
SMK BANDAR
PUTRA
X
MSSJ 15- 17APRIL MERSING X X X
12 BOLA SEPAK
MSSM
31Mei - 05
Jun
PERLIS X X X
MSSD 08- 10Mac SJKC BEMBAN X X
MSSD 08- 10Mac SMK S IBRAHIM X X
MSSJ 15-17APRIL MUAR X X X X
13
BOLA
KERANJ ANG
MSSM
31Mei - 05
Jun
KELANTAN X X X X
MSSD 01- 04Mac URUSETIA MSSD X X X X X X X X X X
MSSJ 21- 24April JOHOR BAHRU X X X X X X X X X X
14
BALAPAN &
PADANG
MSSM 20- 24Mei PERAK X X X X X X
MSSD 05- 07April SK KOTA KULAI X
MSSD 05- 07April SMK SRI PINANG X X
MSSJ 06- 08Mei PONTIAN X X X
15 BOLA J ARING
MSSM 02- 05Jun PAHANG X X X
MSSD 05- 07April
SK SAYONG
PINANG
X
MSSD 05- 07April SMK S ALAUDDIN X X
MSSJ 06- 08Mei KOTA TINGGI X X X
16
SEPAK
TAKRAW
MSSM 01- 05Jun TERENGGANU X X X
MSSD 12- 14April SK SIBOL X X
MSSD 12- 14April SMK KULAI BESAR X X
MSSJ 13- 15Mei SEGAMAT X X X X
17 SOFBOL
MSSM 01- 05Jun PAHANG X X X X
MSSD 12- 14April SK KG. MELAYU X X
MSSD 12- 14April SMK KOTA KULAI X X
MSSJ 13- 15Mei MUAR X X X X
18 BOLA TAMPAR
MSSM 01- 06Jun KELANTAN X X X X
MSSD 12- 14April SK BANDAR PUTRA X X
MSSD 12- 14April
SMK MUNSHI
ABDULLAH
X X X X
MSSJ 13- 15Mei KLUANG X X X X X X
19 BADMINTON
MSSM 01- 05Jun KL X X X X X X
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
74
PENYERTAAN
LELAKI PEREMPUAN BIL PERMAINAN STATUS TARIKH TUAN RUMAH
10 12 13 15 18 10 12 13 15 18
MSSD 26- 28April SK BUKIT BATU X
MSSD 26- 28April
SMK KANGKAR
PULAI
X
MSSJ 13- 15Mei KLUANG X X
20 RAGBI
MSSM 03- 08Jun SABAH X X
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
75
6.7 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN
JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU (SIDANG PAGI)
MINGGU GURU 1 GURU 2 GURU 3 GURU 4 GURU 5
1
3/1/11 –
7/1/11
PN SHARINA
BT SAIRAN
PN CHAI SZE LEI
CIK SHANTHI
A/P CHANDRA
SEKARAN
EN SUKOR B.
SALLEH
EN NIZARUDIN
B. MARSOM
2
9/1/11 –
14/1/11
EN MOHD
FUAD B RAHIM
PN ZAHARAH BT
LATIF
PN YONG MEE
CHOO
PN
NORBAIZURA
ABD WAHAB
PN WAN
NORLELA BT
WAN ABD
RAHMAN
3
16/1/11 –
21/1/11
PN ZURIATI BT
MOHD SALLEH
PN SITI ZARINA
BT ADAM
PN KOKILAVANI
A/P
KUMARASAMY
PN HJH ZAINI BT
HASSAN
PN SHARIFAH
BT ARIFFIN
4
24/1/11 –
28/1/11
PN CHONG
KWEE CHIN
EN ROSLEE B.
JARKASI
CIK ZAKIAH
NURLIANA BT
SHOKHAIMI
PN MARLINA BT
MOHAMED
EN MOHD
ERWAN B.
MALIB
5
31/1/11 –
4/2/11
PN RUZAINI BT
PARIMIN
PN SARIPAH
FARIDAH BT
SAIYED MOHD
CIK SITI HAJJAR
BT NORDIN
EN MOHD NUR
ASHIQ B. MOHD
JULIN
PN ASMAHANI
BT MOHD
HUSIN
6
7/2/11 –
11/2/11
TN HJ MISRAN
B. ALI
CIK ROSMAHIZA
BT ISMAIL
CIK HASYIMAH
BT HASAN
PN NORA BT
ABDULLAH
PN
NORHAFIZAH
BT ALI
7
14/2/11 –
18/2/11
EN MOHD
ZAINUDIN B.
MOHD DOM
CIK NOORUL
IDAYU BT MOHD
NOR
PN NORIZAN BT
MUHAMMAD
PN ROSHASMA
BT MAKTAR
PN FADZLON
BT HASAN
8
21/2/11 –
25/2/11
CIK OOI LIEW
SEE
EN MOHD NIZAM
B JAMSARI
PN
NORMAISARAH
BT ABD TALIB
PN NURUL
AZILAH BT
IBRAHIM
PN NURUL
AZIANA BT ABD
RAHMAN
9
28/2/11 –
4/3/11
CIK
NORHAFIZAH
BT FADZIL
EN MOHD ZAKI B
MD UDA
PN
NORHAZLINAH
BT MD BASRI
PN MARDIANA
BT TUAN
KAMALUDIN
PN KHOO PEIK
ING
10
7/3/11 –
11/3/11
EN ARSHAD B
A. RAZAK
CIK RAJA NURUL
HAIDA BT RAJA
NONG A RASHID
PN ROHA BT
YATIN
CIK ROHANI BT
ABD HAMID
PN
ROSMAWATI
BT ZUKNI
12/3/11 –
20/3/11
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
11
21/3/11 -
25/3/11
PN CHAI SZE
LEI
PN SITI RAUDAH
BT MOHAMAD
EN SUKOR B.
SALLEH
EN NIZARUDIN
B. MARSOM
PN FARAH
BINTI RASHID
12
28/3/11 –
1/4/11
PN ZAHARAH
BT LATIF
PN CITRA DEWI
BT SAIDI
PN
NORBAIZURA
ABD WAHAB
PN WAN
NORLELA BT
WAN ABD
RAHMAN
PN ROSHALIZA
BT ALI
13
4/4/11 –
8/4/11
PN SITI ZARINA
BT ADAM
PN KOKILAVANI
A/P
KUMARASAMY
PN HJH ZAINI BT
HASSAN
PN SHARIFAH
BT ARIFFIN
PN ZURIATI
MOHD SALLEH
14
11/4/11 –
15/4/11
EN ROSLEE B.
JARKASI
CIK ZAKIAH
NURLIANA BT
SHOKHAIMI
PN MARLINA BT
MOHAMED
EN MOHD
ERWAN B.
MALIB
PN CHONG
KWEE CHIN
15
18/4/11 –
22/4/11
PN SARIPAH
FARIDAH BT
SAIYED MOHD
CIK SITI HAJJAR
BT NORDIN
EN MOHD NUR
ASHIQ B. MOHD
JULIN
PN ASMAHANI
BT MOHD HUSIN
PN RUZAINI BT
PARIMIN
16
25/4/11 –
29/4/11
CIK
ROSMAHIZA BT
ISMAIL
CIK HASYIMAH
BT HASAN
PN NORA BT
ABDULLAH
PN
NORHAFIZAH BT
ALI
TN HJ MISRAN
B. ALI
17
2/5/11 –
6/5/11
CIK NOORUL
IDAYU BT
MOHD NOR
PN NORIZAN BT
MUHAMMAD
PN ROSHASMA
BT MAKTAR
PN FADZLON BT
HASAN
EN MOHD
ZAINUDIN B.
MOHD DOM
18
9/5/11 –
13/5/11
EN MOHD
NIZAM B
JAMSARI
PN
NORMAISARAH
BT ABD TALIB
PN NURUL
AZILAH BT
IBRAHIM
PN NURUL
AZIANA BT ABD
RAHMAN
CIK OOI LIEW
SEE
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
76
MINGGU GURU 1 GURU 2 GURU 3 GURU 4 GURU 5
19
16/5/11 –
20/5/11
EN MOHD ZAKI
B MD UDA
PN
NORHAZLINAH
BT MD BASRI
PN MARDIANA
BT TUAN
KAMALUDIN
PN KHOO PEIK
ING
CIK
NORHAFIZAH
BT FADZIL
20
23/5/11 –
27/5/11
CIK RAJA
NURUL HAIDA
BT RAJA NONG
A RASHID
PN ROHA BT
YATIN
CIK ROHANI BT
ABD HAMID
PN ROSMAWATI
BT ZUKNI
EN ARSHAD B
A. RAZAK
28/5/11 –
12/6/11
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
21
13/6/11-
17/6/11
CIK SHANTHI
A/P CHANDRA
SEKARAN
PN FARAH BINTI
RASHID
EN NIZARUDIN
B. MARSOM
PN SHARINA BT
SAIRAN
PN CITRA DEWI
BT SAIDI
22
20/6/11 -
24/6/11
PN YONG MEE
CHOO
PN ROSHALIZA
BT ALI
PN WAN
NORLELA BT
WAN ABD
RAHMAN
EN MOHD FUAD
B RAHIM
PN SITI
RAUDAH BT
MOHAMAD
23
27/6/11 –
1/7/11
PN KOKILAVANI
A/P
KUMARASAMY
PN HJH ZAINI BT
HASSAN
PN SHARIFAH
BT ARIFFIN
PN ZURIATI
MOHD SALLEH
PN SITI ZARINA
BT ADAM
24
4/7/11 –
8/7/11
CIK ZAKIAH
NURLIANA BT
SHOKHAIMI
PN MARLINA BT
MOHAMED
EN MOHD
ERWAN B.
MALIB
PN CHONG
KWEE CHIN
EN ROSLEE B.
JARKASI
25
11/7/11 –
15/7/11
CIK SITI
HAJJAR BT
NORDIN
EN MOHD NUR
ASHIQ B. MOHD
JULIN
PN ASMAHANI
BT MOHD HUSIN
PN RUZAINI BT
PARIMIN
PN SARIPAH
FARIDAH BT
SAIYED MOHD
26
18/7/11 –
22/7/11
CIK HASYIMAH
BT HASAN
PN NORA BT
ABDULLAH
PN
NORHAFIZAH BT
ALI
TN HJ MISRAN
B. ALI
CIK
ROSMAHIZA BT
ISMAIL
27
25/7/11 –
29/7/11
PN NORIZAN
BT MUHAMMAD
PN ROSHASMA
BT MAKTAR
PN FADZLON BT
HASAN
EN MOHD
ZAINUDIN B.
MOHD DOM
CIK NOORUL
IDAYU BT
MOHD NOR
28
1/8/11 –
5/8/11
PN
NORMAISARAH
BT ABD TALIB
PN NURUL
AZILAH BT
IBRAHIM
PN NURUL
AZIANA BT ABD
RAHMAN
CIK OOI LIEW
SEE
EN MOHD
NIZAM B
JAMSARI
29
8/8/11 –
12/8/11
PN
NORHAZLINAH
BT MD BASRI
PN MARDIANA BT
TUAN
KAMALUDIN
PN KHOO PEIK
ING
CIK
NORHAFIZAH BT
FADZIL
EN MOHD ZAKI
B MD UDA
30
15/8/11 –
19/8/11
PN ROHA BT
YATIN
CIK ROHANI BT
ABD HAMID
PN ROSMAWATI
BT ZUKNI
EN ARSHAD B A.
RAZAK
CIK RAJA
NURUL HAIDA
BT RAJA NONG
A RASHID
31
22/8/11 –
26/8/11
EN SUKOR B.
SALLEH
EN NIZARUDIN
B. MARSOM
PN SHARINA BT
SAIRAN
PN CHAI SZE LEI
CIK SHANTHI
A/P CHANDRA
SEKARAN
27/8/11 –
4/9/10
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2
32
5/9/11 –
9/5/11
PN
NORBAIZURA
ABD WAHAB
PN WAN
NORLELA BT
WAN ABD
RAHMAN
EN MOHD FUAD
B RAHIM
PN ZAHARAH BT
LATIF
PN YONG MEE
CHOO
33
12/9/11 –
16/9/11
PN HJH ZAINI
BT HASSAN
PN SHARIFAH BT
ARIFFIN
PN ZURIATI
MOHD SALLEH
PN SITI ZARINA
BT ADAM
PN KOKILAVANI
A/P
KUMARASAMY
34
19/9/11 –
23/9/11
PN MARLINA
BT MOHAMED
EN MOHD
ERWAN B. MALIB
PN CHONG
KWEE CHIN
EN ROSLEE B.
JARKASI
CIK ZAKIAH
NURLIANA BT
SHOKHAIMI
35
26/9/11 –
30/9/11
EN MOHD NUR
ASHIQ B.
MOHD JULIN
PN ASMAHANI BT
MOHD HUSIN
PN RUZAINI BT
PARIMIN
PN SARIPAH
FARIDAH BT
SAIYED MOHD
CIK SITI
HAJJAR BT
NORDIN
36
3/10/11 –
7/10/11
PN NORA BT
ABDULLAH
PN NORHAFIZAH
BT ALI
TN HJ MISRAN
B. ALI
CIK ROSMAHIZA
BT ISMAIL
CIK HASYIMAH
BT HASAN
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
77
MINGGU GURU 1 GURU 2 GURU 3 GURU 4 GURU 5
37
10/10/11–
14/10/11
PN ROSHASMA
BT MAKTAR
PN FADZLON BT
HASAN
EN MOHD
ZAINUDIN B.
MOHD DOM
CIK NOORUL
IDAYU BT MOHD
NOR
PN NORIZAN
BT MUHAMMAD
38
17/10/11–
21/10/11
PN NURUL
AZILAH BT
IBRAHIM
PN NURUL
AZIANA BT ABD
RAHMAN
CIK OOI LIEW
SEE
EN MOHD
NIZAM B
JAMSARI
PN
NORMAISARAH
BT ABD TALIB
39
24/10/11–
28/10/11
PN MARDIANA
BT TUAN
KAMALUDIN
PN KHOO PEIK
ING
CIK
NORHAFIZAH BT
FADZIL
EN MOHD ZAKI
B MD UDA
PN
NORHAZLINAH
BT MD BASRI
40
31/10/11–
4/11/11
CIK ROHANI BT
ABD HAMID
PN ROSMAWATI
BT ZUKNI
EN ARSHAD B A.
RAZAK
CIK RAJA
NURUL HAIDA
BT RAJA NONG
A RASHID
PN ROHA BT
YATIN
41
7/11/11 –
11/11/11
PN FARAH
BINTI RASHID
PN CITRA DEWI
BT SAIDI
PN SHARINA BT
SAIRAN
EN SUKOR B.
SALLEH
PN CHAI SZE
LEI
42
14/11/11–
18/11/11
PN ROSHALIZA
BT ALI
PN SITI RAUDAH
BT MOHAMAD
EN MOHD FUAD
B RAHIM
PN
NORBAIZURA
ABD WAHAB
PN ZAHARAH
BT LATIF
19/11/11–
1/1/2012
CUTI AKHIR TAHUN
CATATAN
1. Guru bertugas perlu hadir ke sekolah selewat-lewatnya jam 7.00 pagi.
2. Semua guru bertugas terlibat dalam urusan murid sakit / keluar sekolah
3. Guru 1 menyampaikan laporan bertugas dalam perhimpunan rasmi hari Isnin. Tugas ini
diambil alih oleh guru bertugas lain sekiranya guru 1 tidak hadir.
4. Jadual Pengagihan Tugas Guru Bertugas Mingguan hendaklah diisi oleh guru 1 setelah
berbincang dengan guru-guru dalam kumpulan , dan diserahkan kepada GK Bahasa.
5. Rondaan blok termasuk makmal komputer, astaka, tandas murid dan belakang blok D .
Guru 1
Kawalan semasa perhimpunan rasmi mingguan dan harian.
Menyampaikan laporan bertugas semasa perhimpunan rasmi mingguan.
Bertugas mengawal bilik darjah semasa waktu rehat (menengah bawah).
Guru 2
Bertugas di pintu pagar sekolah (selewat-lewatnya pada jam 7.00 pagi).
Membantu guru displin menahan murid yang lewat, berambut panjang,
berpakaian tidak kemas dan kawalan aspek disiplin yang lain semasa bertugas.
Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi mingguan dan
harian.
Guru 3
Bertugas mengawal murid-murid di tingkat atas sebelum perhimpunan dan
kantin semasa waktu rehat (menengah bawah).
Bertugas mengawasi kebersihan dan keselamatan dikawasan blok bangunan
termasuk di dalam kelas dan persekitaran sekolah.
Membuat laporan terhadap kebersihan kelas, bangunan dan persekitaran
sekolah.
Guru 4
Bertugas mengawal murid-murid di tingkat dua sebelum perhimpunan dan
kantin semasa waktu rehat (menengah atas).
Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi mingguan dan
harian.
Membantu guru disiplin dalam memastikan peraturan sekolah dipatuhi
sepanjang masa khususnya semasa di tapak perkhimpunan dan kantin.
Guru 5
Bertugas mengawal murid-murid di tingkat bawah sebelum perhimpunan dan
waktu rehat.
Bertugas mengawal bilik darjah semasa waktu rehat (menengah atas).
Membantu mengawal disiplin murid semasa perhimpunan rasmi mingguan dan
harian.
Membuat catatan pada Buku Laporan Guru Bertugas Mingguan.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
78
JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU (SIDANG PETANG)
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
79
6.8 JADUAL GURU BERTUGAS PADA HARI JUMAAT
TARIKH
SIDANG PAGI
12.05 ~ 1.20 Tengah Hari
SIDANG PETANG
1.20 Tengah Hari ~ 2.30 Petang
08 Januari Pn Ruzaini Bt Parimin Pn Nor Azah Bt Abdul Hamid
15 Januari Cik Roshaliza Bt Ali Pn Alawiyah Bt Bakar
22 Januari Cik Zuraini Bt Zainul Abidin Pn Cheah Gaik Choo
29 Januari Pn Nor Aznain Bt Mahyudin Pn Dayang Asmah Bt Abg Ariffin
05 Februari Pn Komalah A/P Nadarajan Pn Kalaiyarasi
12 Februari Pn Sharifah Bt Ariffin Pn Chong Pooi Yin
19 Februari Pn Chai Sze Lei Pn Noralizah Bt Razali
26 Februari Pn Chong Kwee Chin Pn Malarkodi A/P Subramaniam
05 Mac Pn Fadzlon Bt Hasan Pn Choo Siew Yoon
12 Mac Pn Fatimah Bt Bohari Pn Mazlilawati Bt Mohamed Zin
19 Mac CUTI
26 Mac Pn Hasnah Bt Saad Pn Noorazalia Bt Mat Diah
02 April Pn Hasyimah Bt Hasan Pn Nor Baizura Bt Abdul Wahab
09 April Pn Khoo Peik Ing Pn Nornabiah Bt Abdul Rahman
16April Pn Mardiana Bt Tuan Kamaludin Pn Liza Bt Abdul Rahman
23 April Cik Marlina Bt Mohamed Pn Norziati Bt Mat Salleh
30 April Cik Noorul Idayu Bt Mohd Nor Pn Nurul Fitriana Bt Tumiren
07 Mei Pn Nora Bt Abdullah
Cik Nurul Hairunnisa Bt Mohd
Termizi
14 Mei Pn Norhaisarah Bt Suboh Cik Rosnita Bt Eksan
21 Mei Pn Norhazlinah Bt Md Basri
28 Mei Pn Norizan Bt Mohamed Pn Azah Faridah Bt Pairan
4 Jun Pn Normaisarah Bt Abd Talib Pn Shazila Bt Roslan
11 Jun CUTI
18Jun CUTI
25 Jun Pn Nurul Azilah Bt Ibrahim Cik Siti Jami’ah Bt Sheikh Razali
02 Julai Pn Roha Bt Yatin Pn Salmah Bt Sati
09 Julai Cik Rosmahiza Bt Ismail Pn Siti Ruzila Bt Zakaria
16 Julai Pn Rosmawati Bt Zukni Cik Suhaila Bt M Noh
17 Julai
Pn Saripah Fridah Bt Saiyed
Mohd
Pn Suhaiza Bt Samsudin
30 Julai Pn Shaliny A/P Vathumalai Cik Sutha A/P Sundram
06 Julai Cik Shanthi A/P Chandrasekaran
Cik Syarifah Nadiyah Bt Saiyed
Mohd
13 Ogos Pn Sharina Bt Sairan Pn Er Pooy Yan
20 Ogos Cik Siti Mariam Bt Haslan Pn Nor Azah Bt Abdul Hamid
27 Ogos Pn Siti Zarina Bt Adam Pn Alawiyah Bt Bakar
03 September
Cik Wan Zul Aklima Bt Wan
Sulaiman
Pn Cheah Gaik Choo
10 September CUTI
17 September Pn Yong Mee Choo Pn Kalaiyarasi
24 September Pn Zaharah Bt Latif Pn Chong Pooi Yin
01 Oktober Pn Zaini Bt Hassan Pn Noralizah Bt Razali
08 Oktober Cik Zakiah Nurliana Bt Shokhaimi Pn Malarkodi A/P Subramaniam
15 Oktober Pn Zuriati Bt Mohd Salleh Pn Choo Siew Yoon
22 Oktober Pn Norhafizah Bt Ali Pn Mazlilawati Bt Mohamed Zin
29 Oktober
Cik Raja Nurul Haida Bt Raja
Nong Abdul Rashid
Pn Noorazalia Bt Mat Diah
05 November Cik Shamsiah Bt Sulaiman Pn Nor Baizura Bt Abdul Wahab
12 November Cik Nurul Aziana Bt Abd Rahman Pn Nornabiah Bt Abdul Rahman
19 November Cik Ros Asma Bt Maktar Pn Liza Bt Abdul Rahman
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
80
7.0 LAMPIRAN
BAYARAN PERGERAKAN MEMBAWA KENDERAAN SENDIRI
MEMBAWA MURID DALAM DAERAH KULAIJAYA
RM 20.00
Bukit Batu
Gugusan Bukit Besar
Kulai Yong
RM 10.00
RM 15.00
RM 25.00
Senai
Kelapa Sawit
Taib Andak
Saleng
Kangkar Pulai
Bandar Tenggara
Layang-layang
Bandar Putra
Indahpura
Taman Puteri
Bandar Kulai
SMK
KULAI
BESAR
LAMPIRAN A
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
81
PANDUAN TUNTUTAN TAMBANG SATU TEMPAT DUDUK TEKSI
(UNTUK PESERTA KURSUS)
LAMPIRAN B
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
82
DAFTAR JARAK BANDAR UTAMA DI MALAYSIA
DAN BANDAR UTAMA DI JOHOR
ELAUN SEMASA MENJALANKAN TUGAS RASMI
LAMPIRAN C
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
83
ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
LAMPIRAN D
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
84
TAMBANG GANTIAN KAPAL TERBANG DOMESTIK (PERGI DAN BALIK)
LAMPIRAN E
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
85
LAMPIRAN F
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
86
SENARAI NAMA BANK YANG DILULUSKAN PEMBAYARAN EFT
LAMPIRAN G
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
87
Surat Pekeliling Ikhtisas Dalam Pengurusan Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 :
Pendidikan Jasmani
Jadual waktu pengajaran dua waktu seminggu.
Mematuhi peruntukan masa seperti yang ditetapkan.
Guru Pendidikan Jasmani mendapat latihan khas atau berkaitan
Guru Pendidikan Jasmani hendaklah memakai pakaian yang sesuai.
Mengadakan Ujian Daya Tenaga Asas.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986
Panitia Mata Pelajaran
Perlunya perubahan panitia mata pelajaran.
Pihak sekolah dikehendaki menubuh dan memperkemaskan lagi panitia mengikut
panduan yang disediakan.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1987
Sukatan Pelajaran Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Bahasa Kurikulum Bersepadu
Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan Dan Tingkatan 1, 1998
Menggunakan sukatan pelajaran baru.
Pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil hendaklah disediakan jika melebihi 15
orang pelajar sekiranya munasabah.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/1988
Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1, 1988
Mengganti pengajaran mata pelajaran elektif Seni Perusahaan, Perdagangan dan
Keusahawanan, Sains Pertanian dan Sains Rumah Tangga.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/1988
Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program KBSM Bagi
Kelas Peralihan, Tingkatan 1 Dan Tingkatan 2 Mulai Tahun 1989
Menyenaraikan mata pelajaran teras dan tambahan.
Mata-mata pelajaran bagi kelas peralihan.
Peruntukan masa KBSM peringkat sekolah menengah rendah.
Peruntukan masa KBSM kelas peralihan.
Pengagihan w aktu sidang pagi dan sidang petang.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1989
Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Kesusasteraan Inggeris Dalam
Program KBSM Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 1989 (Membatalkan Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil. 4/89)
Mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi Tingkatan 1peruntukkan 5 w aktu seminggu.
Satu waktu digunakan untuk mengajar unsur-unsur kesusasteraan dalam pengajaran
bahasa Inggeris.
Melaksanakan program class readers.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
88
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/1989
Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Dan Bahasa Inggeris
Tarikh pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1 di SJKC dan SJKT.
Tarikh pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di semua SK dan SRK.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1990
Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik
Guru opsyen Bahasa Inggeris dan Matematik mesti mengajar mata pelajaran tersebut.
Guru yang mengajar seboleh-bolehnya terlatih dalam mata pelajaran berikut.
Guru yang tidak terlatih perlu diberi pendedahan mengenai kaedah P&P Bahasa
Inggeris dan Matematik
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1990
Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai
Tahun 1992
Pembahagian mata-mata pelajaran elektif kumpulan iaitu kumpulan 1 (Kemanusiaan),
Kumpulan 2 (Vokasional dan Teknologi), Kumpulan 3 (Sains)
Syarat-syarat pemilihan mata-mata pelajaran elektif.
Penawaran mata-mata pelajaran elektif
Peruntukan masa bagi mata-mata pelajaran peringkat menengah atas.
Jumlah mata-mata pelajaran yang boleh diambil oleh murid dan syarat-syarat.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1991
Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah Dan Sekolah
Menengah Atas
Penawaran mata-mata pelajaran baru sekolah menengah rendah dan sekolah
menengah atas.
Mata pelajaran bahasa Arab (Komunikasi) diajar di sekolah menengah rendah
Tingkatan 1 hingga 3 sebagai mata pelajaran tambahan.
Penawaran satu kumpulan elektif pengajian Islam yang mengandungi tiga mata
pelajaran.
Penawaran satu mata pelajaran baru dalam kumpulan elektif kemanusiaan.
Syarat-syarat bagi mata pelajaran elektif tertakluk kepada kemudahan yang ada.
Kombinasi mata-mata pelajaran mengikut kumpulan.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1991
Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah
Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 Dan 1993, Dan Tingkatan V 1993 Dan 1994)
Pelaksanaan mata pelajaran ini mulai tahun persekolahan 1992.
Senarai karya-karya yang ditetapkan dalam mata pelajaran Kesusasteraan bahasa
Inggeris.
Syarat-syarat peperiksaan.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
89
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1991
Buku Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV Dan V Tahun 1992
Pelajar wajib mengkaji kelima-lima teks mewakili setiap genre.
Genre :- novel, cerpen, drama, prosa klasik, puisi.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1991
Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992
Syarat tambahan bagi pemilihan mata pelajaran elektif
Pelajar yang mengambil dua/tiga mata pelajaran Sains Tulen dibolehkan mengambil
lima mata pelajaran elektif.
Pelajar wajib mengambil sekurang-kurangnya satu mata pelajaran daripada kumpulan II
(Vokasional, Teknologi).
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1992
Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan 1 Dan
Tingkan 2 Fasa I Projek KDP Di 60 Buah Sekolah
Literasi komputer sebagai satu mata pelajaran dan bukan sebagai aktiviti Kokurikulum
Kemahiran Hidup.
Pelajaran bermula dengan pelajar-pelajar Tingkatan 1 di 60 buah Sekolah Menengah.
Guru-guru dikehendaki mengajar mengikut Sukatan Pelajaran Literasi komputer.
Pengajaran 2 waktu seminggu.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/92
Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993
Pelaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah mulai sesi 1992/93 di
Tahun 4.
Peruntukan masa ialah 2 waktu seminggu (30 minit x 2).
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/93
Penggunaan Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik
1993/1994
Penyeragaman bentuk huruf Bahasa Tamil dalam pengajaran dan pembelajaran.
Bermula dari tahun akademik 1993/94.
Percetakan Buku Teks dan Buku Kerja akan dilaksanakan ikut jadual.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/93
Kerja kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah
Kerja Kursus Wajib Untuk Mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Kemahiran Hidup.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
90
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/94
Pelaksanaan Bahasa Malaysia Di SRJK (C) dan SRJK (T) dan Bahasa Inggeris Di SK/SRK
serta Kokurikulum di Sekolah Rendah
Dimulakan pada awal tahun persekolahan Tahun 1 pada sesi 1993/94.
Pelaksanaan masa kokurikulum mengikut jadual waktu.
Guru yang menghadiri kursus tentang PJK Tahap I perlu melaksanakan sepenuhnya
pada sesi persekolahan 1993/94.
Pelaksanaan kurikulum PJK Tahap I berkuatkuasa sepenuhnya sesi persekolahan
1994/95.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994
Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran
KBSR
Peruntukan masa KBSR bagi seminggu mengikut tahap yang ditetapkan.
Jadual pelaksanaan berkuatkuasa mulai sesi tahun 1994/1995.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/98
Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah
Guru Kanan Seni Perusahaan diperuntukkan waktu menyelenggara makmal sebanyak
empat waktu seminggu yang diambil sebagai waktu bagi menjalankan tugas ini.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/98
Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit di Sekolah Menengah
Sebagai alat bantu mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup & Reka Cipta.
Barang permainan Robot Kit yang digunakan perlu memenuhi ciri-ciri yang telah
ditetapkan.
Gunakan peruntukan perkapita Kemahiran Hidup & Reka Cipta.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/98
Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
Berkuat kuasa mulai sesi persekolahan 1999.
Menerangkan peruntukan masa, pakaian guru dan murid.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999
Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
Rekod pengajaran dan pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja
iaitu Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian.
Disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi
semasa.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
91
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1999
Senarai Istilah Sains Sekolah Rendah Dalam Bahasa Cina Dan Bahasa Tamil
Memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan supaya menggunakan senarai
istilah Sains dalam Bahasa Cina dan Bahasa Tamil untuk tujuan P&P, penghasilan
bahan P&P, peperiksaan dan lain-lain.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2000
Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah
Atas
Melaksanakan peruntukan lima (5) waktu semingggu bagi mata pelajaran sains teras
dengan serta merta.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2000
Pelaksanaan Sebutan Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa
Melayu Di Sekolah
Penggunaan bahasa baku di sekolah hanya untuk tujuan P&P mata pelajaran Bahasa
Melayu sahaja.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2000
Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah
Menengah (Tingkatan 1 Hingga Tingkatan 5) Bermula Tahun 2000
Komponen kesusasteraan dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dilaksanakan di
sekolah menengah.
Satu waktu daripada lima (5) waktu Bahasa Inggeris diperuntukkan untuk P&P
komponen ini.
Surat Pekeliling KPM Yang Masih Diguna Pakai Dalam Pengurusan Kurikulum Di
Sekolah
Surat Pekeliling KPM Bertarikh 23 Nov. 1998
Tahap Kecergasan Murid-Murid Sekolah
Sekolah diminta menyediakan murid untuk menyertai dalam acara-acara yang
dianjurkan oleh negara terutama dalam bidang sukan.
Sekolah-sekolah hendaklah merancang dan melaksanakan aktiviti yang dapat
meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal murid.
Penekanan bahawa Pendidikan Jasmani adalah mata pelajaran wajib dan waktu yang
diperuntukkan untuk mata pelajaran ini tidak boleh digunakan bagi mengajar mata
pelajaran lain.
Surat Pekeliling KPM bertarikh 28 Disember 1999
Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Sekolah Menengah Atas
Kombinasi mata pelajaran elektif bagi setiap pakej pengkhususan yang ditawarkan di
sekolah bersesuaian dengan kebolehan,kecenderungan, memenuhi syarat kemasukan
ke IPT dan kerjaya pelajar serta keperluan negara.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
92
Murid yang pencapaian baik dalam sains dan matematik digalakkan mengambil pakej
pengkhususan yang berorientasikan sains
Murid yang pencapaian akademik yang rendah digalakkan mengambil mata pelajaran
Vokasional dan kemahiran di SMT /Vokasional.
Surat Pekeliling KPM Bertarikh 20 Januari 2000
Pemilihan Pakej Pengkhususan Mata Pelajaran Elektif di Tingkatan Empat
Membenarkan murid yang mendapat minimum C dalam mata pelajaran Sains,
Matematik dan Bahasa Malaysia dalam Peperiksaan Menengah Rendah masuk ke
jurusan Sains Tingkatan 4 bagi mencapai matlamat nisbah 60:40
Pertimbangan yang sewajarnya dilakukan semasa menawarkan kombinasi mata
pelajaran elektif bagi setiap pakej pengkhususan di Tingkatan Empat khasnya Sains
Tulen.
Surat Pekeliling KPM Bertarikh 11 Februari 2000
Pelaksanaan Program Komputer Dalam Pendidikan
Garis panduan pelaksanaan Program KDP Sekolah Menengah.
Surat Pekeliling KPM Bertarikh 15 Februari 2000
Syarat dan Kriteria Penawaran Mata Pelajaran Teknologi Maklumat di Sekolah Menengah
Menjelaskan syarat-syarat dan kriteria permohonan sekolah untuk menawarkan mata
pelajaran elektif Teknologi Maklumat.
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
93
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BUKAN BERIJAZAH (RM SEBULAN)
SOKONGAN
TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007
l. GRED GAJI SSM: DB1
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB01000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
P1 763.49 804.33 845.17 886.01 926.85 967.69 1008.53
P2 805.96 848.43 890.90 933.37 975.84 1018.31 1060.78
P3 850.06 894.16 938.26 982.36 1026.46 1070.56 1114.66
l. GRED GAJI SSM: DB17
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB17000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
P1 820.38 870.29 920.20 970.11 1020.02 1069.93 1119.84
P2 871.81 923.24 974.67 1026.10 1077.53 1128.96 1180.39
P3 924.75 977.69 1030.63 1083.57 1136.51 1189.45 1242.39
l. GRED GAJI SSM: DB27
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB27000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
P1 1204.55 1271.10 1337.65 1404.20 1470.75 1537.30 1603.85
P2 1274.13 1343.71 1413.29 1482.87 1552.45 1622.03 1691.61
P3 1346.73 1419.33 1491.93 1564.53 1637.13 1709.73 1782.33
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
94
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BUKAN BERIJAZAH (RM SEBULAN)
SOKONGAN
TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007
l. GRED GAJI SSM: DB29
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB29000
T1 T2 T3 T4 T5 T6
P1 1466.21 1531.25 1596.29 1661.33 1726.37 1791.41
P2 1534.27 1602.33 1670.39 1738.45 1806.51 1874.57
P3 1605.36 1676.45 1747.54 1818.63 1889.72 1960.81
l. GRED GAJI SSM: DBA29
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DBA29000
T1 T2 T3 T4 T5 T6
P1 1531.25 1596.29 1661.33 1726.37 1791.41 1856.45
P2 1599.31 1667.37 1735.43 1803.49 1871.55 1939.61
P3 1670.40 1741.49 1812.58 1883.67 1954.76 2025.85
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
95
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) (RM SEBULAN)
SOKONGAN
TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007
GRED GAJI SSM: DGA29
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG29A00
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
P1 1405.71 1470.75 1535.79 1600.83 1665.87 1730.91 1795.95 1860.99 1926.03 1991.07 2056.11 2121.15 2186.19 2251.23 2316.27
2381.31
P2 1494.95 1563.01 1631.07 1699.13 1767.19 1835.25 1903.31 1971.37 2039.43 2107.49 2175.55 2243.61 2311.67 2379.73 2447.79
2515.85
P3 1587.21 1658.30 1729.39 1800.48 1871.57 1942.66 2013.75 2084.84 2155.93 2227.02 2298.11 2369.20 2440.29 2511.38 2582.47
2689.86
T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23
P1 2446.35 2544.66 2642.97 2741.28 2839.59 2937.90 3036.21
P2 2618.70 2721.55 2824.40 2927.25 3030.10 3132.95 3235.80
P3 2797.25 2904.64 3012.03 3119.42 3226.81 3334.20 3441.59
l. GRED GAJI SSM: DGA32
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG32A00
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
P1 2416.06 2514.37 2612.68 2710.99 2809.30 2907.61 3005.92 3104.23 3202.54 3300.85 3399.16
P2 2626.30 2733.69 2841.08 2948.47 3055.86 3163.25 3270.64 3378.03 3485.42 3592.81 3700.20
l. GRED GAJI SSM: DGA34
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG34A00
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
P1 3005.94 3104.25 3202.56 3300.87 3399.18 3497.49 3595.80
P2 3216.18 3323.57 3430.96 3538.35 3645.74 3753.13 3860.52
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
96
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH (RM SEBULAN)
PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007
l. GRED GAJI SSM: DC41
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DC41000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
P1 1598.44 1659.67 1720.90 1811.35 1901.80 1992.25 2082.70 2173.15 2263.60 2354.05
P2 1662.45 1726.46 1821.08 1915.70 2010.32 2104.94 2199.56 2294.18 2388.80 2483.42
P3 1729.24 1828.04 1926.84 2025.64 2124.44 2223.24 2322.04 2420.84 2519.64 2618.44
l. GRED GAJI SSM: DG41
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG41000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
P1 1695.85 1786.30 1876.75 1967.20 2057.65 2148.10 2238.55 2329.00 2419.45 2509.90 2600.35 2690.80 2781.25 2871.70 2962.15
3052.60
P2 1790.47 1885.09 1979.71 2074.33 2168.95 2263.57 2358.19 2452.81 2547.43 2642.05 2736.67 2831.29 2925.91 3020.53 3115.15
3209.77
P3 1889.27 1988.07 2086.87 2185.67 2284.47 2383.27 2482.07 2580.87 2679.67 2778.47 2877.27 2976.07 3074.87 3173.67 3272.47
3435.28
T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27
P1 3143.05 3293.33 3443.61 3593.89 3744.17 3894.45 4044.73 4195.01 4345.29 4495.57 4645.85
P2 3365.62 3521.47 3677.32 3833.17 3989.02 4144.87 4300.72 4456.57 4612.42 4768.27 4924.12
P3 3598.09 3760.90 3923.71 4086.52 4249.33 4412.14 4574.95 4737.76 4900.57 5063.38 5226.19
l. GRED GAJI SSM: DG44
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG44000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
P1 2982.99 3133.27 3283.55 3433.83 3584.11 3734.39 3884.67 4034.95 4185.23 4335.51 4485.79 4636.07 4786.35 4936.63
P2 3301.65 3464.46 3627.27 3790.08 3952.89 4115.70 4278.51 4441.32 4604.13 4766.94 4929.75 5092.56 5255.37 5418.18
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
97
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH (RM SEBULAN)
PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007
l. GRED GAJI SSM: DG48
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG48000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
P1 4355.00 4558.16 4761.32 4964.48 5167.64 5370.80 5573.96 5777.12
P2 4786.37 5006.23 5226.09 5445.95 5665.81 5885.67 6105.53 6325.39
l. GRED GAJI SSM: DG52
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG52000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
P1 4900.47 5103.63 5306.79 5509.95 5713.11 5916.27 6119.43 6322.59
P2 5365.23 5585.09 5804.95 6024.81 6244.67 6464.53 6684.39 6904.25
l. GRED GAJI SSM: DG54
ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG54000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
P1 5167.64 5370.80 5596.22 5821.64 6047.06 6272.48 6497.90 6723.32
P2 5624.05 5868.95 6113.85 6358.75 6603.65 6848.55 7093.45 7338.35
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
98
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT
SOKONGAN (RM SEBULAN)
TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007
I. GRED GAJI SSM: FT17
II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: FT17000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15
P1 843.06 894.49 945.92 997.35 1048.78 1100.21 1151.64 1203.07 1254.50 1305.93 1357.36 1408.79 1460.22 1526.77 1593.32
P2 896.00 948.94 1001.88 1054.82 1107.76 1160.70 1213.64 1266.58 1319.52 1372.46 1425.40 1478.34 1547.92 1617.50 1687.08
P3 950.45 1004.90 1059.35 1113.80 1168.25 1222.70 1277.15 1331.60 1386.05 1440.50 1494.95 1567.55 1640.15 1712.75 1785.35
T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26
P1 1659.87 1726.42 1792.97 1859.52 1926.07 1992.62 2059.17 2125.72 2192.27 2258.82 2325.37
P2 1756.66 1826.24 1895.82 1965.40 2034.98 2104.56 2174.14 2243.72 2313.30 2382.88 2452.46
P3 1857.95 1930.55 2003.15 2075.75 2148.35 2220.95 2293.55 2366.15 2438.75 2511.35 2583.95
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
99
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
SOKONGAN (RM SEBULAN)
TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007
I. GRED GAJI SSM: N1
II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: NA01000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
P1 649.15 689.99 730.83 771.67 812.51 853.35 894.19 935.03 975.87 1016.71 1057.55 1098.39 1139.23 1180.07 1220.91 1261.75
P2 691.62 734.09 776.56 819.03 861.50 903.97 946.44 988.91 1031.38 1073.85 1116.32 1158.79 1201.26 1243.73 1286.20 1328.67
P3 735.72 779.82 823.92 868.02 912.12 956.22 1000.32 1044.42 1088.52 1132.62 1176.72 1220.82 1264.92 309.02 1353.12 1397.22
T17 T18 T19 T20 T21 T22
P1 1302.59 1343.43 1384.27 1425.11 1465.95 1506.79
P2 1371.14 1413.61 1456.08 1498.55 1541.02 1583.49
P3 1441.32 1485.42 1529.52 1573.62 1617.72 1661.82
I. GRED GAJI SSM: N17
II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: NA17000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15
P1 820.38 870.29 920.20 970.11 1020.02 1069.93 1119.84 1169.75 1219.66 1269.57 1319.48 1369.39 1419.30 1485.85 1552.40
P2 871.81 923.24 974.67 1026.10 1077.53 1128.96 1180.39 1231.82 1283.25 1334.68 1386.11 1437.54 1507.12 1576.70 1646.28
P3 924.75 977.69 1030.63 1083.57 1136.51 1189.45 1242.39 1295.33 1348.27 1401.21 1454.15 1526.75 1599.35 1671.95 1744.55
T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24
P1 1618.95 1685.50 1752.05 1818.60 1885.15 1951.70 2018.25 2084.80 2151.35
P2 1715.86 1785.44 1855.02 1924.60 1994.18 2063.76 2133.34 2202.92 2272.50
P3 1817.15 1889.75 1962.35 2034.95 2107.55 2180.15 2252.75 2325.35 2397.95
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
100
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
SOKONGAN (RM SEBULAN)
TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007
I. GRED GAJI SSM: N22
II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: NA22000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
P1 1915.43 1981.98 2048.53 2115.08 2181.63 2248.18 2346.49 2444.80 2543.11 2641.42 2739.73 2838.04
P2 2057.61 2130.21 2202.81 2275.41 2382.80 2490.19 2597.58 2704.97 2812.36 2919.75 3027.14 3134.53
I. GRED GAJI SSM: N26
II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: NA26000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
P1 2196.75 2295.06 2393.37 2491.68 2589.99 2688.30 2786.61 2884.92 2983.23
P2 2406.99 2514.38 2621.77 2729.16 2836.55 2943.94 3051.33 3158.72 3266.11
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
101
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
102
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
103
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
104
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
105
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
106
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
107
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
108
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
109
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
110
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
111
BUKU P ANDUAN P ENGURUSAN 2011
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR,
Batu 19, Kulai Besar, 81000, Kulaijaya, Johor - http://www.smkkb.com
112