You are on page 1of 9

Aşa cum s-a menţionat anterior în legislaţia românească au fost promovate o

anume categorie de apreciere ale impactului asupra mediului ale unor activităţi
existente, definite ca:
• bilanţ de mediu de nivel 0, , !
• evaluare de risc"
#e consideră a fi pre$entate în acest capitol cele două concepte pentru a putea
face o comparaţie între aspectele generale teoretice ale aprecierii impactului ecologic
şi formele concrete căpătate în cadrul unei legislaţii obligatorii"
%ompaniile ale căror activităţi au impact asupra mediului trebuie să reali$e$e
unul, sau mai multe bilanţuri de mediu &'(), pentru a obţine autori$aţia de mediu"
3
CAPITOLUL 2
niveluri caracteristice ale noxelor comparate cu valorile normale de tip
%(A&concentratia maxima admisibila) pentru aer sau concentratiile maxime pentru
substantele c*imice poluante pentru apa sau sol, prin valori limita maxime admisibile
a nivelului de $gomot sau radioactivitate" +e aceasta ba$a se califica diversele tipuri
de poluare re$ultand in final o apreciere globala pe factori de mediu si pe intreaga
activitate anali$ata" #e anali$ea$a masurile posibile prin evidentierea cau$elor poluarii
si a modalitatilor de indepartare a acestora"
P ROCE D U RA D E EV A LUARE A IMP A CTUL U I A S UP R A ME D IULUI
Etapele de evaluare a impactului asupra mediului sunt:
," -laborarea proiectului
." Aducerea la cunostinta autoritatii competente
/" 0rierea in vederea stabilirii necesitatii evaluarii impactului asupra mediului
1" #tabilirea domeniului
2" #tudii referitoare la mediu:pregatirea si pre$entarea observatiilor asupra
mediului autoritatii competente
3" Anali$a informatiilor asupra mediului
4" 5uarea deci$iilor de catre autoritatea competenta
6" (onitori$area dupa luarea deci$iilor
Avantaje:
- dentificarea timpurie a problemelor de poluare si introducerea
masurilor adecvate de atenuare a acestora inca din fa$a incipienta"
- ncura7area dialogului cu autoritatile competente prin intelegerea
preocuparilor si cerintelor posibile ale autoritatilor publice"
- dentificarea factorilor care trebuie avuti in vedere in cursul selectiei"
8ămân următoarele tipuri de documentaţii care servesc reglementării:
- 9 o c umentaţie pentru a c ti v i tăţ ile c u impa c t redu s , care trec prin
procedura de încadrare
- 9 o c umentaţie pentru a c ti v i tăţ ile c u impa c t s emnif i c ati v care au la
ba$a un acord de mediu şi nu mai trebuie să elabore$e bilanţul de
mediu, ci numai documentaţia ce însoţeşte solicitarea autori$aţiei
- ' il a nţ de me d iu p e ntru a c ti v ităţi c u i m pa c t s e m n i fi c ati v , pentru care
se impune un studiu de evaluare a riscului"
4
- ' il a nţ de me d iu p e ntru s tabilirea obligaţiei d e m ed i u la sistarea
definitivă unei activităţi cu impact asupra mediului"
Observaţie: pentru activităţile cu impact nesemnificativ rămâne valabilă procedura
."," 5ocali$are şi topografie
."." :eologie şi *idrogeologie
/" storicul amplasamentului şi de$voltări viitoare
/"," storicul amplasamentului
/"." 9e$voltări viitoare
1" Activităţi desfăşurate în cadrul obiectivului
1"," :eneralităţi - anga7aţi pe sc*imb! procese te*nologice
1"." (ateriale de construcţii
1"/" #tocarea materialelor - depo$ite de materii prime, re$ervoare
subterane
1"1" -misii în atmosferă - emisii din procese te*nologice, alte emisii în
atmosferă
1"2" Alimentarea cu apă, efluenţi te*nologici şi mena7eri, sistemul de
canali$are al apelor pluviale
1"3" +roducerea şi eliminarea deşeurilor
1"4" Alimentarea cu energie electrică
1"6" +rotecţia şi igiena muncii
1";" +revenirea şi stingerea incendiilor
1",0" <gomotul şi vibraţiile
1",," #ecuritatea $onei
1",." Administraţie
2 %alitatea solului
2"," -fecte potenţiale ale activităţii de pe amplasamentul anali$at
2"." -fecte potenţiale ale activităţilor învecinate
5
2" %onclu$ii şi recomandări
3"," 8e$umatul aspectelor de neconformitate şi cuantificarea acestora,
dacă este ca$ul, în programe pentru conformare"
3"." 8e$umatul obligaţiilor necuantificabile şi=sau al obligaţiilor
condiţionate de un eveniment viitor şi incert! în ca$ul sc*imbării formei
de proprietate se include şi lista de departa7are a obligaţiilor de mediu"
3" 9eterminarea impactului actual
4"," +relevarea şi anali$a probelor
+relevarea probelor şi anali$a lor, serveşte la identificarea impactului
actual şi cuantificabil, pre$entat în două părţi distincte:
un eveniment viitor şi incert, inclusiv recomandări pentru studii de
urmărire, pentru o viitoare cuantificare a acestora, când se întrevede a
fi posibilă"
6
C. 8ecomandări pentru elementele programului pentru conformare sau
pentru stabilirea obligaţiilor de mediu în ca$urile prevă$ute de lege &in
speţă, atunci când este necesar un anumit tip de avi$ de mediu:
sc*imbarea formei de proprietate, înc*idere şi de$afectare, etc")
Anexe &anali$e de laborator şi alte documente relevante)"
OBS E RV A IE IMPORTA ! T " # Este $e la sine %nţeles &a Rap'rtul nu p'ate
&'ntra(i&e Bilanţul $e me$iu) Eventual %l &'mpletea(* &u $ate a &*r'r
auten&itate este $em'nstrat* +*r* e&,iv'&)
Da&* este &a(ul- Rap'rtul asupra bilanţului $e me$iu se &'mpletea(* &u un
Rap'rt $e se&uritate- lu&rare $istin&t* e+e&tuat* $e pers'ane a&re$itate
&'n+'rm le.ii)
CAPITO L UL 3
Tipuri de bilant de m ediu
9 is p o $ iţii g enera le
'ilantul de mediu are mai multe niveluri de abordare, care se situea$ă în următoarea
succesiune:
/)0 B ilanţ $e m e$iu 1
'ilanţul de mediu de nivel 0 este o >fişă de verificare? conţinând elemente
caracteristice activităţii şi care permite autorităţii de mediu competente să identifice şi
să stabilească necesitatea efectuării unui '( nivel sau nivel sau a unei evaluări a
riscului, înainte de autori$area de mediu sau de privati$area societăţii comerciale?" '(
0 s e c ara c teri $ ea $ ă p rin:
• cerinţa minimă pentru situaţia când este puţin probabilă existenţa unui impact!
• corespunde ca formă şi conţinut fişei din @rdinul (A++( nr" ,61=,;;4, Anexa A,
&pentru autori$are) şi Anexa A2 &pentru privati$are)!
• se execută de titularul activităţii!
• informaţiile pre$entate vor fi susţinute de acte!
• constatarea stării amplasamentului şi a împre7urimilor!
• se pot solicita dove$i fotografice!
• se anali$ea$ă folosinţa actuală, cât şi folosinţa trecută a terenului de pe
amplasament!
• în ca$ul privati$ării se mai completea$ă şi Anexa A2", &autori$aţii de funcţionare,
situaţia conformării, stabilirea @((A)!
• s e finali $ e a $ ă prin:
- absenţa impactului A se poate da autori$aţie!
- impact potenţial de mediu A se solicită '( de nivel , sau ."
+ractic, '( 0 constă în completarea unei fişe din care se pre$intă numai prima
pagină"Bn vi$iunea noii legi a mediului, bilanţul de mediu este de competenţa unor
persoane atestate conform legii: consecinţa este că bilanţul de mediu de nivel C$eroC,
7
care era elaborat de titularul activităţii, DE (A -F#0G" 9e fapt el a fost înlocuit de
d e c la raţia pe prop rie ră s p u nd e re"
/)2 Bilanţul $e m e$iu I
'ilanţul de mediu de nivel este un >studiu de mediu constând în culegere de
date şi documentare &fără prelevare de probe şi fără anali$e de laborator privind
factorii de mediu), care include toate elementele anali$ei te*nice a aspectelor de
mediu pentru luarea unei deci$ii privind dimensionarea impactului de mediu potenţial
sau efectiv de pe un amplasament"?
Altfel spus, bilanţul de mediu de nivel , repre$intă procedura de a stabili, pentru
un agent economic &sau o activitate în general) cau$ele şi consecinţele efectelor
negative, anterioare şi pre$ente, asupra mediului ale acestei activităţi şi constă în
identificarea informaţiilor privind poluarea, culegerea, anali$area şi interpretarea prin
studii teoretice a datelor disponibile şi elaborarea raportului"
#tudiile teoretice ale bilanţului de mediu nivel se solicită, în toate evaluările
privind impactul asupra mediului, cu excepţia ca$urilor în care autoritatea de mediu
competentă decide încetarea evaluării prin bilanţ după executarea bilanţului de mediu
nivel 0" -ste indicată efectuarea acestor investigaţii pentru orice $one=instalaţii cu
impact negativ asupra mediului, precum şi la sc*imbarea proprietarului, încetarea sau
modificarea profilului
unei activităţi"
'ilanţul de mediu va identifica şi cuantifica răspunderea pentru starea mediului în
$ona de impact a activităţii anali$ate, pentru a stabili asumarea unor obligaţii sau
acordarea unor compensaţii, potrivit prevederilor legale, pentru refacerea calităţii
mediului"
Bn termeni generali, secţiunile bilanţului de mediu nivel trebuie să identifice
domeniile în care impactul asupra mediului, produs de amplasamentele şi instalaţiile
anali$ate, poate fi semnificativ" 5ucrările se vor concentra asupra modului de
conformare cu prevederile legislaţiei existente sau în curs de adoptare"
'ilanţul de mediu de nivel trebuie să conducă la conclu$ia în ce măsură este
necesară continuarea investigaţiilor prin bilanţ de mediu de nivel sau re$ultatele
sunt concludente din această etapă şi se pot stabili condiţiile de autori$are sau
privati$are"
1. bilanţul de mediu are ca scop cuantificarea impactului de mediu efectiv,
astfel că bilanţul de mediu de nivel care nu presupunea cuantificarea
impactului de mediu efectiv &nu se prelevau probe pentru anali$e)
9-HD- 5+#0 9- %@DIDE0, deşi @rdinul ,61= ,;;4 nu a fost
abrogat"
%onţinutul 8aportului asupra 'ilanţului de mediu nu a fost revi$uit şi nici nu a
apărut într-o formă sau alta într-un act normativ nou"
+re $ entar e a s e c ţiun i lor b ilanţului d e m ediu d e ni v e l
8
9omeniile de anali$ă sunt următoarele:
• Etili$area terenului în $ona amplasamentului obiectivului şi în
vecinătatea acestuia!
• storicul $onei!
• +osibilitatea poluării solului!
• 9epo$itarea deşeurilor!
• %ondensatori=transformatori electrici!
• #ecuritatea $onei!
• (ăsuri de pa$ă împotriva incendiilor!
• +rotecţia muncii şi igiena locului de muncă!
• -vacuarea apelor u$ate!
• -misii atmosferice!
• mpactul $gomotului!
• +roximitatea cablurilor de tensiune"
% riter i i d e ana li$ ă te* ni c ă
Bn funcţie de situaţia locală şi a agentului economic, de nivelul datelor disponibile
în '( , anali$a te*nică se poate clasifica astfel:
a) d in pu n c t de v e d ere al n i v elului &g ra du l u i de deta lie re):
• parţială - pe factori de mediu!
• globală - pe întreg arealul aferent agentului economic"
pentru a dovedi ca disconfortul nu afecteaza auzul personalului si/sau ca impactul
zgomotului in afara amplasamentului se incadreaza in valorile standard.
Daca nivelurile de zgomot produse de activitatea analizata provoaca disconfort vor fi
reanalizate amena!arile e"istente asigurand masurile necesare pentru a atenua zgomotul
de la utila!e sau de la alte activitati generatoare de zgomot din zona.
#ro"imitatea ca$lurilor de tensiune
% e"aminare succinta tre$uie sa identifice si sa localizeze ca$lurile de inalta tensiune din
vecinatatea zonei atat pe cele su$terane cat si pe cele de suprafata. &cest aspect este
important pentru ca se considera ca pot aparea tul$urari fiziologice ale personalului care
lucreaza in vecinatatea ca$lurilor de inalta tensiune prin e"punere indelungata.
'urse de informare
(iecare dintre domeniile descrise mai sus poate fi relevant pentru raspunderile privind
calitatea mediului legate de o zona sau o instalatie iar $ilantul de mediu tre$uie sa
identifice si sa cuantifice aceste raspunderi. )nformatiile necesare se pot o$tine din surse
diferite inclusiv din urmatoarele*
- e"aminarea informatiilor de ar+iva,
-8
B IBL I OGRAFIE
J www .ioa nc o. r o – Arhitectura
J www .a udit e c o. r o
J www .epcmediu .r o
J www .g h id-mediu .n go. r o
J www .ec o imm .r o
J www .ec o mediu .r o
J www .elc o mediu .r o
J www .av ize - mediu .r o
J www .ener go mediu .r o
J www .a npm .r o
J Ernet Lupan – !"reptul mediului ! – #ratat elementar $ – Editura Lumina Le%
&''(
-.