You are on page 1of 114

Lucrare de diplomã 1

”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
CUPRINS
Introducere.......................................................................................
...................................1
Capitolul 1. Prezentare generală a S.C. ROMCARBON S.A.
Buzău...............................4
1.1. Scurt istoric al societăţii comerciale
1.2. Prezentarea activităţii S.C. ROMCARBON S.A.
Capitolul 2. Analiza diagnostic a viabilităţii econoice !i
anageriale a S.C. ROMCARBON S.A. Buzău
2.1. Succintă prezentare a sistemului e mana!ement
2.2. Situaţia economico"#inanciară a #irmei
2.3. $enti#icarea %i interpretarea simptomelor
semni#icative
2.4. &vienţiere cauzală a principalelor puncte #orte %i
puncte sla'e ale societăţii comerciale
2.5. (ormulare e recomanări
Capitolul 3. "leente #rivind strategia $irei
3.1. Sta'ilirea misiunii) a locului %i rolului acesteia *n
macrosistem
3.2. Sta'ilirea o'iectivelor #unamental strate!ice
Capitolul 4. Necesitatea odernizării anageentului
$irei ro%ne!ti
Capitolul 5. Re#roiectarea sisteului de anageent
+.1.Reproiectarea su'sistemului ecizional
+.2.Reproiectarea su'sistemului or!anizatoric
+.,.Reproiectarea su'sistemului in#ormaţional
+.4.Reproiectarea su'sistemului metoolo!ic
Capitolul 6. Concluzii !i #ro#uneri
Bibliogra$ie
Lucrare de diplomã "
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Introducere
Perioaa e peste opt ani e tranziţie la moelul economiei
e piaţă pe care a stră'ătut"o economia rom-nească) permite
e#ectuarea unor analize cuprinzătoare %i apro#unate cu privire la
o'iectivele) ritmul) amploarea %i mecanismele trans#ormărilor) la
coerenţa) reu%itele %i ne*mplinirile procesului !i!ant %i comple. e
re#ormă.
Perioaa su#icient e lun!ă a temperat elanurile iniţiale %i a
con#erit a'orărilor un realism cresc-n) a econtat pro!resele
eviente #ăcute pe calea re#ormei la lacunele eterminate e
ezitările #actorilor e ecizie) am-nările unor măsuri e anver!ură
%i lipsa e coerenţă a pro!ramelor.
Pe planul mana!ementului unităţilor economice) această
perioaă a #ost una e pro#une sc/im'ări calitative) ar %i e
menţinere inerţială a unor mentalităţi %i comportamente evenite
anacronice) o perioaă *n care valorile autentice au emonstrat
convin!ător că mana!ementul per#ormant poate #i %i tre'uie să
constituie unul intre pilonii re#ormei economice.
Pe #onul acestor consierente tre'uie analizate principalele
provocări lansate mana!ementului e e.perienţa #ără preceent a
tranziţiei e la sistemul economiei /ipercentralizate la cel e piaţă)
realităţile e#initorii ale prestaţiei mana!eriale actuale *n unităţile
economice pu'lice %i private) precum %i perspectivele care se
conturează e0a sau vor tre'ui !enerate prin acţiuni aecvate.
Această analiză) eparte e a #i e./austivă) este #acilitată e
luarea *n consierare a principalelor *nvăţăminte trase in 1lecţia2
tranziţiei) privite) mai ales in punctul e veere al impactului lor pe
plan mana!erial.
Lucrare de diplomã #
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Prima %i cea mai lar! *mpărtă%ită concluzie conturată p-nă
astăzi e es#ă%urarea procesului e re#ormă este urata mare a
acesteia) prelun!irea ei o perioaă semni#icativă *n viitor. Această
urată cuprine at-t perioaa necesară creării %i consoliării
carului instituţional %i mecanismelor #uncţionale speci#ice
economiei autentice e piaţă) c-t %i perioaa mult mai lun!ă e
trans#ormare a concepţiilor) mentalităţilor %i comportamentelor
oamenilor) e convin!ere pro!resivă a acestora cu privire la
virtuţile) ar %i e#icienţele economiei e piaţă. Componenta
psi/olo!ică a re#ormei) #ără a #i i!norată) a #ost insu#icient luată *n
consieraţie la conceperea pro!ramelor e trans#ormare a
societăţii) e%i se ovee%te a #i un #actor coniţionat e prim ran!
al succesului re#ormei.
&voluţia e p-nă acum a procesului e tranziţie a conturat o
altă concluzie importantă3 cerinţa armonizării permanente a
pro!ramelor e re#ormă macroeconomică cu cele viz-n planul
microeconomic. Atenţia aproape e.clusivă acorată *n primii trei
ani ai tranziţiei planului macroeconomic al re#ormei %i ne!li0area
celui microeconomic a eterminat proucerea unui /iatus
*n!ri0orător *ntre economia nominală %i cea reală %i a constituit una
in cauzele primoriale ale scăerii ramatice a proucţiei
naţionale %i ale suitei e implicaţii ne!ative ale acesteia. 4n
omeniul mana!ementului) ruptura menţionată a semni#icat
*nt-rzierea cu peste trei ani a emarării unei ample %i pro#une
acţiuni e restructurare te/nolo!ică) or!anizatorică %i mana!erială
a ma0orităţii unităţilor economice) ceea ce a a#ectat pro#un
per#ormanţele lor economico"#inanciare %i %ansele unei ecolări
reale *n irecţia cre%terii accelerate a competitivităţii prouselor %i
serviciilor.
Reu%ita celor ouă componente esenţiale ale pro!ramului e
re#ormă la nivel microeconomic 5 privatizarea %i restructurarea 5
este coniţionată) *n măsură semni#icativă e) implicarea
mana!erilor *n realizarea acţiunilor respective) e măsura aeziunii
Lucrare de diplomã $
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
lor la iea necesităţii e proucere a acestor sc/im'ări pro#une
ale coniţiei *ntreprinerilor. Necorelările menţionate mai sus *n
es#ă%urarea procesului e re#ormă) a'senţa unor presiuni
reale e restructurare pentru multe *ntreprineri e stat %i lipsa e
claritate a perspectivelor post"privatizare pentru ma0oritatea
acestora au #ăcut ca o 'ună parte a *ntreprinerilor *n cauză să
aopte un comportament e supravieţuire) #ără să atace #rontal
pro'lemele cre%terii competitivităţii lor. 6a aceasta a contri'uit %i
menţinerea unor su'venţii irecte sau inirecte care a *mpieicat
eţinătorii e creanţe asupra *ntreprinerilor e stat să e.ercite
controlul acestora in urmă %i să le supună unor presiuni pentru a
se restructura.
&ste evient #aptul că *n a0ustarea microeconomică
mana!erii tre'uie să 0oace rolul e catalizator) să iniţieze acţiuni e
restructurare post"privatizare. &i tre'uie să polarizeze e#icace
e#orturile e aaptare a comportamentului *ntreprinerii %i a celui
iniviual al salariaţilor la mecanismele pieţei) la e.i!enţele
calitativ noi pe care tranziţia le impune.
Aceasta implică aoptarea e către mana!eri a unor noi
moele conceptuale %i comportamentale) precum %i #olosirea unor
noi instrumente e acţiune *n relaţiile cu autorităţile pu'lice
centrale %i locale) cu clienţii %i #urnizorii) cu 'ăncile) cu proprii
salariaţi. 7e capacitatea lor e a asi!ura a0ustările structurale
imperios necesare epine) *n esenţă) succesul re#ormei
microeconomice %i) prin in#luenţă) al *ntre!ului proces e re#ormă.
Lucrare de diplomã %
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Ca#itolul &
PR"'"N(AR" )"N"RA*+ A S.C. ROMCARBON S.A. BU'+U
1.1. Scurt istoric al societăţii coerciale
Societatea comercială ROMCARBON Buzău) societate pe
acţiuni) este amplasată pe straa 8ransilvaniei nr.1,2 *n municipiul
Buzău.
S.C. ROMCARBON S.A. s"a constituit *n 'aza le!ilor 1+ %i
,9:1;;9) <= 121,:1;;9) ca urmare a reor!anizării 4ntreprinerii e
Prelucrare Mase Plastice Buzău %i este *nre!istrată la Re!istrul
Comerţului 0ueţului Buzău) su' nr.19:>,:1;;1) in 2; ianuarie
1;;1)vol. Ι.
1.2. Prezentarea activităţii S.C. ROMCARBON S.A.
Societatea are ca o'iect e activitate proiectarea) #a'ricarea
%i comercializarea prouselor in materiale plastice) #iltre auto)
materiale e protecţie a căilor respiratorii) căr'uni activi) prestări
servicii) activităţi imo'iliare) activităţi import"e.port) activităţi
intermeiare) consi!naţii %i comision) e comercializare en"!ross %i
cu amănuntul) prouse inustriale %i prouse alimentare) ce se
es#ă%oară prin reţeaua e ma!azine proprii) *n orice localitate in
ţară) precum %i *n pieţe %i t-r!uri.
Capitalul social la ata constituirii societăţii comerciale a #ost
e ?9@ +99 mii lei) *n urma reevaluării con#orm <= 2?:1;;2 a #ost
ma0orat la + >9+ ,,, mii lei) iar con#orm <= +99:1;;4 a evenit 2,
9+4 4@4 mii lei.
Societatea comercială ROMCARBON S.A. a cunoscut
următoarele etape e ezvoltare3
A9 1;+2 " intră *n #uncţiune atelierul e căr'une activ %i atelierul
e materiale e protecţieB
A1 1;?2 " *ncepe #a'ricaţia e3 elemenţi #iltranţi) termo#ormate
in polistiren) saci %i #olie in polietilenăB
Lucrare de diplomã &
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
A2 1;@9 " se ezvoltă capacitatea la am'ala0e termo#ormate %i
prelucrate in polietilenă. $ntră *n #uncţiune noi capacităţi3
prelucrate P& prin sintetizare) proucerea elementelor #iltranţi
pentru aer) #a'ricarea !ranulelor PCCB
A, 1;@@ " *ncepe proucţia e ţevi) #itin!uri %i elemente e
le!ătură in PCCB
A4 1;>2 " se pune *n #uncţiune capacitatea e #a'ricare a
sacilor ţesuţi in polipropilenă Dsecţia BeceniEB
A+ 1;;, " se ezvoltă capacitatea e saci ţesuţi Dsecţia
BeceniEB
A? 1;;+ " intră *n #uncţiune investiţia e realizare a sacilor
multistrat pentru cimentB
A@ 1;;? " se pune *n #uncţiune investiţia 1Con#ecţionat
capi%oane termocontracti'ile2.
4n prezent) capacităţile e proucţie se prezintă ast#el3
,enuire #rodus Cantitate U.M.-an
Prelucrare polietilenă 19 ?29 tone
Prelucrare PCC > +99 tone
Prelucrare polistiren 499 tone
Prelucrare
polipropilenă
1 299 tone
Căr'une activ ?99 tone
Conuctori electrici 49 999 Fm
4n con#ormitate cu 6e!ea +>:1;;1) *n luna aprilie 1;;+) S.C.
ROMCARBON S.A. Buzău a iniţiat acţiunea e privatizare.
4n temeiul 6e!ii @@:1;;4 %i a 6e!ii ++:1;;+ a #ost constituită
Asociaţia salariaţilor ca persoană 0uriică) *n scopul o'-nirii e
procente in acţiunile societăţii.
Asociaţia salariaţilor eţine in capitalul social D,? ;?9 ;@+
mii leiE) o cotă e 4>)@G o'-nită ast#el3 >)@G prin contractul e
sc/im' a certi#icatelor e proprietate) contra acţiuni ale societăţii)
Lucrare de diplomã '
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
semnat cu (PPB 49G prin cumpărare e acţiuni e la (PS prin
ne!ociere irectă.
Capitalul social a #ost la ata ne!ocierii e ,> 1@2 >99 mii lei)
iar *n urma ne!ocierii a #ost sta'ilit la ,? ;?9 >@+ mii lei.
Mi0loacele #i.e ale societăţii sunt constituite *n principal in
construcţii %i ec/ipamente te/nolo!ice.
Spaţiile construite sunt estinate proucţiei) *ntreţinerii)
epozitării materiilor prime %i prouselor #inite %i aministraţiei.
Pentru asi!urarea volumului e transport %i manipulare al
materiilor prime %i prouselor #inite) societatea ispune e rumuri
e cale #erată) plat#orme) mi0loace e transport.
Analiza stării mi0loacelor #i.e) in otare) evienţiază un !ra
avansat e uzură morală %i #izică) nivelul te/nic al utila0elor se
situează la nivel naţional) ar su' nivelul celui monial.
Situaţia mi0loacelor #i.e pe cate!orii e #olosinţă) pe total
unitate) reevaluate con#orm <=R +99:1;;4 este reată *n ta'elul
următor3
)ru#
a
,enuire gru#ă de i.loace
$i/e
0aloare
inventar
1 Clăiri 4 22+ 22; >9+
2 construcţii speciale 2 ,?+ 9@; 141
, ma%ini %i instalaţii ; @2@ ?42 9@?
4 aparate e măsură %i control 4@, 211 191
+ mi0loace e transport ;>> ;;@ 9;@
? aparatură 'irotică 22+ >@; 212
(otal societate 2+ 99? 9,> 4,2
4n prezent) te/nolo!iile utilizate la S.C. ROMCARBON S.A.
Buzău sunt următoarele3 prelucrare polietilenă) prelucrare PCC)
prelucrare polistiren) prelucrare polipropilenă) izolare conuctori
electrici) #iltre %i elemenţi #iltranţi) materiale e protecţie) căr'uni
activi.
Lucrare de diplomã (
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
6a aceste te/nolo!ii s"a aău!at in anul 1;;+ te/nolo!ia e
o'ţinere a sacilor multistrat) care are următoarele #aze3 e.truere"
etirare"'o'inare) ţesere) laminare) u'lare cu /-rtie) tu'are"
imprimare) coasere) #ormare valvă) am'alare.
Capacitatea e proucţie a instalaţiei e #a'ricare a sacilor
multistrat pentru ciment este e 12 milioane 'uc.:an *ncep-n cu
1;;?.
=raul e utilizare a principalelor capacităţi e proucţie) *n
perioaa 1;;1"1;;@) este reat *n ta'elul e mai 0os3
Nr
Crt.
Ca#acitatea )rad de utilizare 123
&44& &445 &446 &447 &448 &449 &44:
1 Prelucrate PCC 42), 1@), 22)+ @4)2 ?@)2 ,4)9 42),
2 Prelucrate P.&. 4@)@ 2>)+ ,1)9 42), ?,)2 ,9)@ 4@)@
, Prelucrate P.S. 2+)> 1;)2 19)1 ,?)2 4@), ,2)9 2+)>
4 Prelucrate P.P. 2@)> 4;)4 >@), >;)> 11@)4 1,4)9 2@)>
+ Căr'uni activi ?,)+ @?)> @4), +@)+ 192)9 ,4)+ ?,)+
Cauzele care au conus la scăerea !raului e utilizare a
capacităţii e proucţie au #ost lipsa e comenzi %i lipsa e resurse
e materii prime.
Principala piaţă e es#acere a prouselor o reprezintă #iaţa
internă.
Pe ansam'lul economiei) ultimii ani au *nre!istrat o
iminuare a cerinţelor pentru prousele estinate inustriei)
construcţiilor %i a!riculturii) precum %i a unor prouse estinate
consumului populaţiei.
Situaţia pieţei interne s"a re#lectat %i *n activitatea S.C.
ROMCARBON S.A. Buzău) prin iminuarea volumului proucţiei)
pentru ma0oritatea sortimentelor in pro#ilul e #a'ricaţie.
Principalii clienţi ai S.C. ROMCARBON S.A. Buzău pe piaţa
internă sunt3 $CM& Bucure%ti) 8&6&CONS8RHCI$A Bucure%ti)
7HC8$6 S.A. Buzău) ARP&C<$M Pite%ti) P&8ROM$7$A S.A.
Lucrare de diplomã )
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Năvoari) S8$ROM S.A. Bucure%ti) S$COM&7 S.A. Bucure%ti)
O68C<$M S.A. R-mnicu"C-lcea) HJ$N&6& SO7$C& =ovora)
SNC(R C/itila) P&CO $a%i) <O67$N= S.R.6. Constanţa) COMA8
&6&C8RO Bucure%ti) HM 92++9 Bucure%ti) COM$N Petro%ani etc.
7e%i a marcat o reucere *nsemnată e la peste 2+G *n
1;>; la numai @);G *n 1;;?) proucţia pentru #iaţa e/ternă
reprezintă o preocupare permanentă a conucerii societăţii) cu
premise e materializare *n noi contracte e.terne. Pe plan e.tern)
S.C. ROMCARBON S.A. Buzău are următorii clienţi3 &SPOC&6 5
Maceonia) &ROPACK 5 =ermania) PAC8RA7& AB 5 Sueia)
L&NS&N 5 Norve!ia.
4n ecursul timpului) au e.istat anumite sesizări *n privinţa
calităţii prouselor) care au #ost soluţionate operativ %i care nu au
a#ectat contractele comerciale ale societăţii. Pentru menţinerea
pieţei) o coniţie primorială o constituie riicarea nivelului calitativ
al prouselor. Pentru aceasta) S.C. ROMCARBON S.A. a lucrat la
*ntocmirea manualului pentru asi!urarea calităţii) implement-n la
#inele anului 1;;+ sistemul e asi!urare al calităţii) con#orm
normelor $SO 5 ;999.
4n privinţa termenelor) nu au e.istat liti!ii) eoarece acestea
au #ost sta'ilite lu-n *n calcul toţi #actorii e risc care puteau
apare Dritmul aprovizionării cu materii prime %i materialeE.
Concurenţii noi ai S.C. ROMCARBON S.A. sunt micile
*ntreprineri private %i prousele similare in import.
Principalele contracte economice e aprovizionare ale S.C.
ROMCARBON S.A. Buzău sunt cu următorii $urnizori3 ARP&C<$M
Pite%ti) P&8ROM$7$A S.A. Năvoari) SO6C&N8H6 8imi%oara)
S$7&M =alaţi) B$NJ&R =ermania) AKCROS =ermania) $C$ An!lia)
C<ROS8$K$ =recia.
Activitatea e restructurare te/nolo!ică %i e proucţie a
S.C. ROMCARBON S.A. Buzău a *nceput *n anul 1;;9) %i prin
moi#icarea liniilor e e.truere #olie polietilenă) prin *nlocuirea
Lucrare de diplomã 1*
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
capetelor e e.truere #i.e cu capete e e.truere relative) av-n
rept consecinţă o'ţinerea e #olii cu !rosimi mai uni#orme.
Lucrare de diplomã 11
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Ca#itolul 5
ANA*I'A ,IA)NOS(IC A 0IABI*I(+;II "CONOMIC" <I
MANA)"RIA*" A S.C. ROMCARBON S.A. BU'+U
2.1. Succintă #rezentare a sisteului de anageent
AE Componenta metodologică
4n carul S.C. ROMCARBON S.A. Buzău se utilizează ca
sisteme e mana!ement3
mana!ementul prin o'iective
mana!ementul prin 'u!ete
mana!ementul participativ
Ast#el) re#eritor la conceperea %i implementarea
managementului prin obiective) se urmăre%te3
1E sta'ilirea o'iectivelor #unamentale pe an) lună) semestru3
• sta'ilirea pro!ramului e proucţie) nivelul ci#rei e
a#aceri
• sta'ilirea 'u!etelor pe centre e !estiune Din
s#era proucţie) au.iliare) aministraţieE
• eterminarea nivelului pro#itului
2E sta'ilirea o'iectivelor erivate) speci#ice %i iniviuale3
• sta'ilirea proucţiei #izice la nivel e prous) reper)
e.ecutant
,E ela'orarea celorlalte componente ale
mana!ementului prin o'iective3 pro!ramele e
acţiuni) calenare e termene) 'u!ete %i lista
metoelor) at-t pe ansam'lul unităţii c-t %i pentru
#iecare centru e venituri %i c/eltuieli) pe 'aza luării
Lucrare de diplomã 1"
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
*n consierare a ierar/iei intre i#eritele cate!orii
e o'iective) a potenţialului personalului isponi'il %i
a celorlalte resurse e.istente *n #irmă.
4E aaptarea corespunzătoare a
su'sistemelor e mana!ement ale societăţii la
cerinţele realizării o'iectivelor3
• pentru su'sistemul ecizional se urmăre%te
sta'ilirea eciziilor a#erente #iecărui centru e c/eltuieli %i
venituri) concomitent cu precizarea ele!ărilor pe sarcini)
competenţe) responsa'ilităţi
• pe planul structurii or!anizatorice se are *n
veere reconceperea e posturi %i #uncţii) potrivit o'iectivelor
sta'ilite
• in punct e veere in#ormaţional) mana!ementul
prin o'iective implică trecerea *ntre!ului su'sistem pe 'aza
principiului a'aterilor semni#icative
+E urmărirea permanentă a realizării
o'iectivelor) #unamentată pe mecanismul e
cone.iune inversă) 'azat pe transmiterea a'aterilor
semni#icative) instituit *n perioaa preceentă.
?E *n #inal) se etermină nivelul realizat al
o'iectivelor) se sta'ilesc recompense sau sancţiuni.
Managementul prin bugete constă *n carul S.C.
ROMCARBON S.A. Buzău *n următoarele elemente3
Se urmăre%te *n carul societăţii sta'ilirea 'u!etelor pe
centre e !estiune) in s#era proucţiei au.iliare %i e
Lucrare de diplomã 1#
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
aministraţie. &tapele conceperii %i implementării mana!ementului
prin 'u!ete) la S.C. ROMCARBON S.A. Buzău se prezintă ast#el3
1E sta'ilirea premiselor3
• o'iectivele sta'ilite pentru #iecare centru e
!estiune sunt preominant #inanciare
• proiectarea unor structuri or!anizatorice care să
permită o elimitare clară a atri'uţiilor) responsa'ilităţilor %i
competenţelor pentru #iecare e%alon or!anizatoric al #irmei
• proiectarea unui sistem in#ormaţional aecvat) a
unor mecanisme e#icace e econtare *ntre centrele e
!estiune) care să re#lecte c-t mai #iel contri'uţia #iecăruia la
realizarea o'iectivelor
• aaptarea conta'ilităţii !enerale %i analitice la
cerinţele impuse la eterminarea costurilor e#ective) prin
luarea *n consierare a a'aterilor e la costurile normate
2E etapa e implementare cuprine3
• sta'ilirea 'u!etelor) *n carul compartimentelor
(inanciar %i Conta'il
• lansarea 'u!etelor) *n carul acelora%i compartimente
• e.ecuţia 'u!etară) transmiterea a'ateerilor e la
costurile normate Dcu materii prime) manoperăE. Conucătorii
#iecărui centru e !estiune aoptă ecizii %i iniţiază acţiuni
pentru *neplinirea elementelor 'u!etare. Se utilizează
analizele economice) metoa urmăririi costurilor
• eterminarea costurilor e#ective ale prouselor %i
al proucţiei) analiza postoperativă a a'aterilor) al nivelului
realizat al o'iectivelor 'u!etare
Lucrare de diplomã 1$
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
• evaluarea activităţii centrelor e !estiune) cu
sta'ilirea recompenselor sau sancţiunilor corespunzătoare)
e către Serviciile (inanciar %i Conta'ilitate.
Hn alt sistem e mana!ement) utilizat *n carul S.C.
ROMCARBON S.A. Buzău este managementul participativ.
Aceasta presupune e.ercitarea proceselor e mana!ement) prin
implicarea unui număr sporit e mana!eri %i e.ecutanţi) utiliz-n o
!amă variată e moalităţi) *ntre care or!anismele participative
instituţionalizate ocupă o poziţie centrală.
4n carul S.C. ROMCARBON S.A. Buzău e.istă ca
or!anisme participative e mana!ement3
 Consiliul e aministraţie
 Aunarea !enerală a acţionarilor
 Comisia e cenzori
4ntre etodele de anageent utilizate *n S.C.
ROMCARBON S.A.
Buzău se *nscriu3
1E metoda diagnosticării) care a #ost utilizată cu
ocazia privatizării societăţii. Această metoă implică o serie
e etape3
aE ocumentare preliminară3
• caracteristici tipolo!ice ale #irmeiB
• situaţia economico"#inanciară a #irmeiB
'E ienti#icarea %i interpretarea simptomelor
semni#icativeB
cE evienţiere cauzală a principalelor puncte #orte %i
puncte sla'e ale societăţiiB
Lucrare de diplomã 1%
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
E #ormulare e recomanăriB
2) şedinţa) care presupune reunirea mai multor persoane
pentru un scurt interval e timp) su' cooronarea unui mana!er) *n
veerea soluţionării *n comun a unor sarciniB
3) delegarea) o altă metoă importantă e mana!ement)
presupune atri'uirea temporară e către un mana!er a uneia in
sarcinile sale e serviciu unui su'oronat) *nsoţită %i e
competenţă %i responsa'ilitatea corespunzătoare.
B) Componenta decizională
6ista eciziilor aoptate) *n carul A=A) a S.C.
ROMCARBON S.A. Buzău) *n anii 1;;? 5 1;;@.
1. Av-n *n veere preveerile 6.,1:1;;9) privin numirea
aministratorilor) A=A emite următoarea /otăr-re3
Art.1. Se numesc *ncep-n cu ata prezentei D2;.9?.1;;?E)
aministratori ai S.C. ROMCARBON S.A. Buzău următorii3
Văsuţ Viorel – pre%einte Consiliu e Aministraţie
Vlăsceanu Tereza – mem'ru
Râpeanu Elena – mem'ru
Dobrescu Vasile – mem'ru
Mocanu Victor – mem'ru
Roibu Margareta – mem'ru
Ciociu Valerian – mem'ru
Art.2. Aministratorii 'ene#iciază e o inemnizaţie lunară e
29G in salariul pre%eintelui Consiliului e Aministraţie.
Art.,. Plata inemnizaţiei lunare se #ace e către S.C
ROMCARBON S.A. Buzău.
Lucrare de diplomã 1&
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Art.4. (iecare aministrator va epune o !aranţie ec/ivalentă
cu valoarea a 19 acţiuni sau u'lul inemnizaţiei lunare) iar pentru
aministratorii acţionari) !aranţia va consta *n epunerea a 19
acţiuni.
Art.+. Conucerea e.ecutivă a S.C. ROMCARBON S.A.
Buzău va uce la *neplinire prezenta /otăr-re.
2. Av-n *n veere preveerile 6.,1:1;;9) privin numirea
cenzorilor) A=A emite următoarea /otăr-re3
Art.1. Se numesc *n #uncţia e cenzori ai S.C. ROMCARBON
S.A. Buzău) următoarele persoane3
Membrii titulari (eraru =/eor!/e
Mocanu 8eoor
Ac/im Petre
Membrii supleanţi Simion Jenovia
Stănescu &lena
$aco' Roica
Art.2. Cenzorii 'ene#iciază e o inemnizaţie lunară e 29G
in salariul pre%eintelui Consiliului e Aministraţie) irector
!eneral al societăţii comerciale.
Art.,. Plata inemnizaţiei lunare se va #ace e către S.C.
ROMCARBON S.A. Buzău) upă #iecare %einţă %i se *nc/eie
procesul ver'al e veri#icare.
Art.4. (iecare cenzor va epune p-nă la ata e 12.9@.1;;?
o !aranţie ec/ivalentă a 4 acţiuni sau o treime in !aranţia unui
aministrator.
Lucrare de diplomã 1'
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Art.+. Conucerea e.ecutivă a S.C. ROMCARBON S.A.
Buzău va e#ectua #ormalităţile le!ale ce se impun pentru ucerea
la *neplinire a prezentei /otăr-ri.
3. Se apro'ă raportul comisiei e cenzori privin situaţia
#inanciară a S.C. ROMCARBON S.A. Buzău la
,1.9+.1;;?.
4. Se apro'ă escărcarea e !estiune a mana!erului
!eneral %i a comisiei e cenzori) care a #uncţionat p-nă la această
ată D12.9@.1;;?E %i prelun!irea acesteia e Consiliul e
Aministraţie ales %i a noilor cenzori.
5. Se apro'ă restituirea !aranţiei epuse e mana!er %i
e cenzori pe perioaa c-t au #uncţionat.
6. Se apro'ă 'u!etul e venituri %i c/eltuieli pentru anul
1;;?.
7. Se apro'ă constituirea !a0ului *n valoare e >@, 19,
2@2 lei pentru creitul e trezorerie e 1 miliar lei %i a !a0ului e 1
9@, +?4 ;9, lei pentru creitul *n valută e 1 1;2 >;9 N.
8. Se apro'ă epunerea !aranţiilor e către aministratori
%i cenzori.
9. Av-n *n veere preveerile 6.,1:1;;9) A=A emite
următoarea /otăr-re3
Se apro'ă scoaterea in #uncţiune %i casarea mi0loacelor
#i.e) prezentate *n listele ce #a! parte inte!rantă in prezenta
/otăr-re precum %i a celor apro'ate anterior) care timp e ? luni nu
au putut #i valori#icate.
Lucrare de diplomã 1(
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
10. Av-n *n veere preveerile 6.,1:1;;9) Aunarea
=enerală Orinară a Acţionarilor emite următoarea
/otăr-re3
Se apro'ă raportul e !estiune al aministratorilor privin
e.erciţiul #inanciar al anului 1;;?.
11. Se apro'ă raportul comisiei e cenzori.
12. Se apro'ă 'ilanţul conta'il al contului e pro#it %i
pierere pe anul 1;;?.
13. Se apro'ă 'u!etul e venituri %i c/eltuieli pe anul
1;;@.
14. Se apro'ă !aranţii mo'iliare %i imo'iliare pentru
contractarea e creite *n lei %i *n valută) *n valoare e 1+ >@9 >++
+@? lei.
15. Av-n *n veere preveerile 6.,1:1;;9) 6.22:1;;4)
6.++:1;;+) 6.>@:1;;@) Aunarea =enerală &.traorinară) in ata
e 94.9@.1;;@) la o a oua convocare a /otăr-t moi#icarea
contractului e societate al S.C. ROMCARBON S.A. Buzău.
C) Componenta in!ormaţională
4n carul unui sistem te/nico"economic) sistemul
in#ormaţional !estionează in#ormaţii"resurse) la #el e importante
pentru un mana!ement e#icient) ca %i cele materiale) umane)
ener!etice %i #inanciare. Hn instrument e lucru moern %i e#icient
e e.ploatare a acestor resurse este sistemul in#ormatic) e#init
prin ouă metoe3 una materială) te/nolo!ică 5 ec/ipamente e
calcul D/arOareE %i una imaterială) proceurală 5 pro!ramele %i
in#ormaţiile prelucrate e acestea Dso#tOareE.
Lucrare de diplomã 1)
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Printr"un susţinut e#ort uman %i #inanciar) o#iciul e calcul a
realizat un sistem in#ormatic) constituit in următoarele aplicaţii3
1. =&S8OC 5 !estiunea materiilor prime %i materiale) pe
(&6$M
5 !estiunea prouselor #inite) pe (&6$M
2. M$($M 5 evienţa %i calculul amortismentelor
3. R&8R$B 5 evienţa e personal %i calculul salariilor
4. CON(AC8 5 conta'ilitatea #acturilor emise %i *ncasate
5. Pro!ramarea reviziilor %i reparaţiilor la mi0loacele e
'ază
6. &vienţa notelor e intrare 5 recepţie
7. (acturi emise %i *ncasate
8. &vienţa aprovizionării cu principalele materii prime
9. &vienţa consumurilor ener!etice
10. Balanţa sintetică e veri#icare
11. Calculul manoperei
Sistemul in#ormatic) ca instrument comple. al conucerii
sistemului te/nico"economic) moelează #lu.uri in#ormaţionale)
care cuprin 1reacţia2 sistemului la stimulii ecizionali) con#erinu"
le un !ra mai mare e automatizare %i o#eră in#ormaţii pentru
#unamentarea eciziilor) pentru re!larea sistemului.
4n concepţia sistemului in#ormatic) ca meiu e automatizare
a #lu.urilor in#ormaţionale s"au luat *n consierare structurile
te/nico"economice cele mai sta'ile. (uncţia pe care pivotează
*ntre! sistemul in#ormatic este cea e proucţie. 4n ieea
satis#acerii cerinţelor in#ormaţionale pentru conucerea acestor
Lucrare de diplomã "*
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
#uncţiuni %i *n scopul asi!urării unui !ra mai mare e autonomie
in#ormaţională iverselor omenii e activitate) *n conte.tul
evienţierii corelaţiilor intre ele) sistemul in#ormatic se
structurează pe 'aza principalelor #uncţiuni ale societăţii ast#el3
su'sistemul e conucere !enerală
su'sistemul e conucere a proucţiei)
tratat pe e o parte ca !estiune a capacităţilor e
proucţie a resurselor materiale %i ener!etice) iar pe
e altă parte tratat *n relaţie cu !estiunea resurselor
umane) urmărită e3
• su'sistemul e conucere a activităţii e personal"
salarizare
• su'sistemul e conucere a omeniului comercial
• su'sistemul e conucere a activităţilor #inanciar"
conta'ile
• su'sistemul e conucere a activităţilor te/nice
D incluz-n activităţile e cercetare"proiectare"
ezvoltare) pre!ătire te/nică a #a'ricaţiei) control te/nic
al calităţiiE.
(lu.ul in#ormaţional !enerat *n activitatea e proucţie) *n
cursul său ascenent e la nivelul e conucere operativă spre
conucerea !enerală) se concentrează cu #iecare treaptă
parcursă. Similar principiului vaselor comunicante) #lu.ul ecizional
1cae2 e la nivelul e conucere !enerală spre conucerea
operativă. Sistemul in#ormatic va moela aceste ouă piramie)
punctele e ecizie #iin cele care marc/ează sintetizarea
Lucrare de diplomã "1
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
in#ormaţiilor) venite e pe treapta in#erioară %i *n acela%i timp
etaliază ecizii e la nivelul superior.
Punctele e ecizie sunt e #apt punctele e intersecţie ale
#lu.ului in#ormaţional ascenent cu #lu.ul ecizional escenent)
puncte *n care in#ormaţia este procesată.
D) Componenta organizatorică
4n carul S.C.ROMCARBON S.A. Buzău) sistemul
or!anizatoric asi!ură ivizarea) com'inarea %i #uncţionarea
proceselor e muncă) ca importantă premisă a realizării
o'iectivelor.
Or!anizarea #ormală cuprine or!anizarea procesuală %i
or!anizarea structurală. Ast#el) or!anizarea procesuală prezintă
următoarele elemente3
!uncţiunile !irmei
• de cercetare"dezvoltare) cuprinz*n activităţi prin
care se asi!ură proiecţia viitorului #irmei su' #orma
strate!iilor %i a politicilor !lo'aleB
• comercială) care asi!ură racorarea #irmei la
cerinţele %i e.i!enţele meiului am'iant) cu valori#icarea
necesităţilor %i oportunităţilor acestuiaB
• de producţie) care cuprine activităţi) la nivelul
cărora se realizează prouseleB
• de personal) cu activităţi e selecţie) *ncarare)
evaluare) motivare) pre!ătire) per#ecţionare) promovare %i
protecţie a personalului) activităţi e relaţii cu pu'licul)
secretariat) protocol) PS$) aministrativeB
Lucrare de diplomã ""
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
• !inanciar"contabilă) cu scopul e asi!urare a
utilizării e#icace a p-r!/iilor economico"#inanciare) evienţa
%i !estiunea patrimoniului) controlul #inanciar e !estiune.
&.istenţa %i #uncţionarea acestor componente procesuale)
reprezintă o moalitate e realizare a o'iectivelor #irmei %i
su'iviziunilor sale or!anizatorice.
Ast#el) la nivel e #irmă se sta'ilesc o'iectivele
#unamentale.
6a nivelul #uncţiunilor 5 o'iectivele erivate e !raul Ι
6a nivelul activităţilor 5 o'iectivele erivate e !raul ΙΙ
6a nivelul atri'uţiilor 5 o'iectivele speci#ice
6a nivelul sarcinilor 5 o'iectivele #unamentale
4n ceea ce prive%te or!anizarea structurală) aceasta
reprezintă un mo e aran0are a unor su'iviziuni or!anizatorice)
*ntr"o con#i!uraţie presta'ilită) care să permită relizarea
o'iectivelor.
Rezultatul or!anizării structurale *l reprezintă structura
or!anizatorică) re!ăsită la S.C.ROMCARBON S.A. Buzău prin cele
ouă cate!orii3
structura de management) ce cuprine
mana!ementul e nivel superior %i compartimentele
#uncţionale) *n care procesele e mana!ement sunt
prioritareB
structura de producţie) ce cuprine
su'iviziuni or!anizatorice la nivelul cărora se
e.ercită procese e e.ecuţie) *n scopul o'ţinerii
'unurilor economice.
Lucrare de diplomã "#
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Ast#el) la ata e ,1.12.1;;@) societatea ispune e 2 ?;2
an!a0aţi) *n următoarea structură3
• personal 8&SA ,44
cu stuii superioare 2@9
• muncitori 2 ,4>
muncitori cali#icaţi 2 ,9>
muncitori necali#icaţi 49
Pe limita e v-rstă) structura personalului se prezintă ast#el3
• peste ?9 ani 5
• *ntre +9"?9 ani 49
• *ntre 49"+9 ani +;2
• *ntre ,9"49 ani 1 999
• su' ,9 ani @99
Societatea ispune e personal cali#icat pentru acoperirea
*ntre!ului nomenclator e pro#esii %i meserii necesare %i e o
sta'ilitate riicată a personalului e toate cate!oriile) ca urmare a
unei politici constante e #ormare %i per#ecţionare.
Re#eritor la componentele or!anizării structurale) pot #i
*nt-lnite la S.C.ROMCARBON S.A. Buzău3
1. postul) pentru care se alcătuiesc #i%e e post
2. !uncţii) pentru care se alcătuiesc escrieri e #uncţii
,. compartimente) *n număr e ,2
4. nivele ierar#ice) *n număr e >
+. ponderi ierar#ice$ Ast#el pentru irectorul !eneral)
ponerea este e 1:,) pentru irectorul te/nic"proucţie) ponerea
Lucrare de diplomã "$
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
este e 1:+) pentru irectorul comercial) ponerea este e 1:;) iar
pentru irectorul economic) ponerea este e 1:@.
?. 4n ceea ce prive%te relaţiile or!anizatorice) *n carul
S.C. ROMCARBON S.A. Buzău se *nt-lnesc următoarele tipuri3
relaţii de autoritate=
 de tip ierar#ic
 !uncţionale
 de stat ma%or
relaţii de coo#erare D*ntre secţii %i compartimenteE
relaţii de control D*ntre compartimentul
mana!ement %i celelalte compartimenteE
relaţii de re#rezentare D*ntre Consiliul e
Aministraţie %i 7irectorul !eneral) relaţii *ntre A=A
%i 7irectorul !eneralE.
Aceste componente ale structurii or!anizatorice se re!ăsesc)
alături e or!ani!ramă) *n alte ocumente or!anizatorice speci#ice3
re!ulamentul e or!anizare %i #uncţionare
#i%ele e post
2.2. Situaţia econoico>$inanciară a $irei
Nivelul inicatorilor ce re#lectă activitatea S.C.
ROMCARBON S.A. Buzău este prezentat *n ta'elul următor3
Lucrare de diplomã "%
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Nr.
crt. $nicatorul
Anul ,inaica
4:-492
&448 &449 &44:
1 Ca#ital social ,?;?9>@+ ,?;?9>@+ ,?;?9>@+ 199
2 Capital propriu 4,@+@>;1 4>;4>4>1 +1@9,4>> 19?
, Capital
*mprumutat
??1??+9 ,@2>?1@ 1949>912 2@;
4 Proucţia
#izică
DtE 14191 12+1? >242 1??
lei ,42@@?91 4+>,;1,9 @+;1;41@
+ Proucţia mar#ă
#a'ricată
+,@92,;9 @++91+@, 19?@;2@@> 141
? Ci#ra e a#aceri +,+@944> @+;;>?,? 1,1>1,1>, 1@,
@ Pro#it ,;,1@,+ >?4,;9? 12@2,921 14@
> Cost e
proucţie
4>>12+?9 ?442;9?; 11;9;91?2 1>+
; Număr personal 2+@; 24@? 2,4> ;+
2;2+ 2>22 2?;2
,4? ,4? ,44
19 (on salarii ;94@@99 1,+2>+99 1+2,4>,9 11,
11 7isponi'ilităţi
'ăne%ti
,49,2?@4 1?@>@>+ +,@>1+2 ,29
12 Creanţe certe +?+124, +91@?4> 19++1299 29>
1, 7atorii Dsu' 1 anE 19+1,?>@ ;,>,9,2 1;>>+294 212
14 7atorii totale 1?+44>99 11;++@+? 2?++?@21 22,
1+ Active #i.e 4149+,>1 449?,?2> +21;?+?9 11>
1? Active circulante 1@;9244+ 1>1;,+9; ,221?4>+ 1;1
Stocuri >@1>+2> 114;@9@? 22>>?+;+ 1;1
1@
N
CA
W
m
=
1>,2@ 2?;,1 4>;?4 1>2
1>
N
FS
diu Salariulme =
,9;+,4@ ,@;,;49 +?+;2@; 11>
1; Rata renta'ilităţii
#onului e
consum
>)9+ 1,)41 19)?> >9
29 Rata renta'ilităţii
activelor totale
?)?2 1,)>> 14),; 194
21 Rata renta'ilităţii
veniturilor
@),, 11),@ ;)?+ >+
22 Rata renta'ilităţii @)>1 1?)41 29)4> 12+
Lucrare de diplomã "&
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
economice
2, Rata renta'ilităţii
#inanciare
+)+@ 19),+ 1+)2? 14@
24 C/elt. la 1999 lei
venituri
;11)1> >4@)@? ;9,)4@ 19@
2+ Nr. e rotaţii ale
K circulante
2);; 4)1@ ,)?4 >@
2? 7urata unei
rotaţii
129)4 >?),, ;>); 114
2@ 6ic/iitatea >?)4 @1),? >9)1 112
2> Solva'ilitatea >?)>? ;2);2 >,),2 ;9
2; Mi0loace #i.e
active
;++>+?9 1,419;94 ,>@>9294 2>;
2.3. Identi$icarea !i inter#retarea si#toelor
seni$icative
&naliza viabilităţii economico"!inanciară a !irmei
Ι
CA
≥ Ι
(S
≥ Ι
N
une Ι
CA
= inicele ci#rei e a#aceri
Ι
(S
= inicele #onului e salarii
Ι
N
= inicele numărului e
salariaţi
Ι
CA
= 1@,
Ι
(S
= 11, ⇒ corelaţia este Ι
CA
> Ι
(S
> Ι
N
Ι
N
= ;+ Ι
CA
> Ι
(S
Ι
(S
> Ι
N
⇒ 'unăstare
Ι
P
≥ Ι
(S
une Ι
P
= inicele prouctivităţii muncii
Ι
(S
= inicele #onului e salarii
Ι
CA
= 1@,
Ι
(S
= 11, ⇒ corelaţia este Ι
P
> Ι
(S
) ceea ce este un
aspect pozitiv
Lucrare de diplomã "'
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
&naliza indicatorilor
1+ Capitalul social s"a menţinut la nivel constant) pe
cei trei ani D′;+ 5 ′;@E *n valoare e ,? ;?9 >@+.
2E Capitalul propriu a crescut e la 4> ;4> 4>1 la +1
@9+ 4>>) *n proporţie e 19?G atorită reevaluării.
,E Capitalul *mprumutat a crescut *n 1;;@ #aţă e 1;;? e
la , @2> ?1@ la 19 49> 912) *n proporţie e 2@;G) ceea ce re#lectă
un aspect ne#avora'il) eoarece cre%te !raul e *natorare)
#enomen ce se re#lectă ne!ativ *n trezoreria curentă a #irmei.
4ECaloarea proucţiei #izice a crescut *n 1;;@ #aţă e 1;;?
e la @+ ;1; 4@1 la 4+ >,; 1,9) *n proporţie e 1??G atorită
cre%terilor e preţ) e%i volumul acesteia a 1nre!istrat o scăere
e 12+1? t *n 1;;? la >242 t *n 1;;@.
5) Proucţia mar#ă #a'ricată a crescut *n 1;;@) #aţă e 1;;?
e la 19?@;2@@> la @++91 +@,) *n proporţie e 141G
atorită moi#icărilor e preţ in această perioaă.
6) Ci#ra e a#aceri a crescut *n 1;;@ #aţă e 1;;?) la 1,1
>1,1>, e la @+;;>?,?) *n proporţie e 1@,G.
CA
9
= @+;;>?,? DCA *n perioaa 1;;?) luată ca perioaă e 'azăE
CA
1
= 1,1>1,1>, DCA *n perioaa 1;;@) luată ca perioaă
curentăE
∆CA = CA
1
5 CA
9
= ++>14+4@
Analiza #actorială a evoluţiei CA cuprine 2 variante) C
1
%i C
2
3
C
1
3
t a
t a
Q
CA
Mf
Q
Mf
Mf
Mf CA × × × =
192 5 se consieră
perioaa ′;?
Lucrare de diplomã "(
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
112 5 se consieră
perioaa ′;@
• variaţia mi0loacelor #i.e D ∆ M ! E
* *
* *
* *
* * *
*
*
*
*
1
,
t a
t a
t a
t a
Q
CA
Mf
Q
Mf
Mf
Mf
Q
CA
Mf
Q
Mf
Mf
Mf CA Mf × × × − × × × = ∆ ∆
1& - 1&$*'*1) '$ - 1 $1 - # #$ - * (1#")#" + .
* *
* * *
*
* 1
= × × × = × × × − = ∆
t a
t a
Q
CA
Mf
Q
Mf
Mf
Mf Mf CA

⇒ CA a crescut atorită cre%terii valorii mi0loacelor #i.e → politică
e investiţii usă e #irmă
• variaţia compoziţiei te/nolo!ice
Mf
Mf
a

* *
* * 1 *
* 1
1
,
t a
t a a
a
Q
CA
Mf
Q
Mf
Mf
Mf
Mf
Mf CA
Mf
Mf
× ×
− × = ∆

∆CA = +2 1;? +?9 × 9)4 × ,)41× 1)@4 = 12, >>1 22@)? ⇒ CA a
crescut eoarece compoziţia te/nolo!ică s"a *m'unătăţit
• variaţia ranamentului mi0loacelor active
a
t
Mf
Q ∆
* *
*
1
1 1 *
1
1
,
t a
t
a
t a
a
t
Q
CA
Mf
Q
Mf
Q
Mf
Mf
Mf CA
Mf
Q
×
− × × = ∆

∆CA = +2 1;? +?9 × 9)@4 × D "1)4? E× 1)@4 = ";> 124 194),+ ⇒
CA a scăzut) eoarece mi0loacele #i.e irect prouctive au #ost
#olosite mai puţin *n 1;;@ #aţă e 1;;?
• variaţia #actorului β Q
t
Q
CA ∆
Lucrare de diplomã ")
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
− × × × = ∆

* 1 1
1 1 * 1
1
1
,
t t a
t a
t
Q
CA
Q
CA
Mf
Q
Mf
Mf
Mf CA
Q
CA
∆CA = +2 1;? +?9 × 9)@4 × 1);+ × 9)9; = ? @@> @?@?)24@ ⇒ CA a
crescut atorită *m'unătăţirii poziţiei #irmei pe piaţă
C
2
3
t a
t a
Q
CA
Mf
Q
Mf
Mf
N
Mf
N CA × × × × =

• variaţia numărului e salariaţi3
= × × × × − = × × × × − = ∆ ∆ '$ - 1 $1 - # #$ - * ## - 1%&1$ + 1#* . + . ,
* *
* * *
* *
*
* 1
t a
t a
Q
CA
Mf
Q
Mf
Mf
N
Mf
N N CA N
Q"49;4;+?)1⇒ CA a scăzut atorită reucerii numărului e
salariaţi *n 1;;@ #aţă e 1;;?
A> variaţia !raului e *nzestrare al #orţei e muncă
= × × × × = × × ×
× × = ∆

'$ - 1 $1 - # #$ - * 1' - #''% "&)" ,
* *
* * *
* *
*
1
1
1
t a
t a
Q
CA
Mf
Q
Mf
Mf
N
Mf
N
Mf
N CA
N
Mf
Q29+91;99)9> ⇒ CA a crescut eoarece s"a *m'unătăţit !raul e
*nzestrare al #orţei e muncă
A; variaţia compoziţiei te/nolo!ice D ponerea mi0loacelor
#i.e prouctive *n total mi0loace #i.eE
= × × × × = × ×
− × × = ∆

'$ - 1 $1 - # $ - * % - 1)#() "&)" ,
* *
* * 1 *
* 1 1
1
1
t a
t a a
a
Q
CA
Mf
Q
Mf
Mf
Mf
Mf
N
Mf
N CA
Mf
Mf
Q12,>>11?+); ⇒ CA a crescut eoarece s"a *m'unătăţit
compoziţia te/nolo!ică) a crescut ponerea mi0loacelor #i.e irect
prouctive) *n totalul mi0loacelor #i.e
• variaţia #actorului β Dponerea v-nzărilor *n
totalul proucţiei terminateE
Lucrare de diplomã #*
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
= × × × × =
− × × × × = ∆

*) - * '$ - * )% - 1 % - 1)#() "&)" ,
* 1 1
1 1 * 1
1 1
1
1
t t a
t a
t
Q
CA
Q
CA
Mf
Q
Mf
Mf
N
Mf
N CA
Q
CA
Q? @@> @?,)>@ ⇒ CA a crescut eoarece s"a *m'unătăţit poziţia
#irmei pe piaţă.
7) Pro#itul a *nre!istrat o cre%tere *n 1;;@ #aţă e *;;?) e
la > ?4, ;9? la 12 @2, 921) *n proporţie mai mare ec-t cre%terea
costului e proucţie) ceea ce re#lectă *m'unătăţirea situaţiei
#irmei.
8) (onul e salarii a crescut *n 1;;@ #aţă e 1;;?) e la
1, +2> +99 la 1+ 2,4 >,9) *n proporţie e 11,G) aceasta uc-n
la cre%terea costului e proucţie. Hna in cauzele importante ale
cre%terii #onului e salarii) *n coniţiile reucerii numărului e
salariaţi este cre%terea salariilor *n 1;;@ #aţă e 1;;?.
9) 7atoriile su' 1 an au crescut *n *;;@ #aţă e 1;;?) e
la ; ,>,9,2 la 1;>>+294) *n proporţie e 212G) ceea ce este un
aspect ne#avora'il pentru *ntreprinere) eoarece a crescut !raul
e *natorare al #irmei) s"a *nrăutăţit situaţia #inanciară a #irmei.
10) Prouctivitatea muncii a crescut *n 1;;@ #aţă e 1;;?)
e la 4>;?4) la 2?;,1) *n proporţie e 1>2 G) atorită cre%terii CA
*n 1;;@ #aţă e 1;;? ar %i atorită reucerii numărului e salariaţi)
ceea ce re#lectă cre%terea e#icienţei cu care a #ost c/eltuită
cantitatea e muncă) *n 1;;@ #aţă e 1;;?.
11) Salariul meiu a *nre!istrat un spor *n 1;;@ #aţă e
1;;?) e la 4 @;,;49 la +?+;2@;) *n proporţie e 11>G) atorită
cre%terii c/eltuielilor cu salariile *n perioaa analizată %i *n acela%i
timp) atorită reucerii numărului e salariaţi.
Lucrare de diplomã #1
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
12) Rata renta'ilităţii economice a crescut *n 1;;@ #aţă e
1;;? e la 1?)41 la 29)4> cu 2+G) atorită #aptului că ritmul e
cre%tere al pro#itului a epă%it ritmul e cre%tere al capitalului
permanent) ceea ce re#lectă *m'unătăţirea per#ormanţei
economice a #irmei) cresc-n !raul e interes al investitorilor
pentru această *ntreprinere.
13) Rata renta'ilităţii #inanciare a crescut *n 1;;@ #aţă e
1;;?) e la 19),+ la 1+)2?) cu 4@G) atorită #aptului că ritmul e
cre%tere al pro#itului net a evansat ritmul e cre%tere al capitalului
propriu.
14E 6ic/iitatea patrimonială a crescut *n 1;;@) #aţă e 1;;?)
e la @1),? la >9)1 cu 12G) atorită #aptului că ritmul e cre%tere al
isponi'ilităţilor %i al creanţelor certe a evansat ritmul e cre%tere
al atoriilor pe termen scurt. Acest lucru re#lectă o situaţie
#avora'ilă pentru #irmă) reprezent-n un !ra e si!uranţă
corespunzător pentru acorarea e noi creite.
1+E Solva'ilitatea patrimonială a scăzut *n 1;;@ D>,),2E #aţă
e 1;;? D;2.;2E cu 19G) atorită scăerii e#icienţei cu care s"au
#olosit at-t creitele contractate c-t %i capitalul propriu.
Nr.crt SIMP(OM" PO'I(I0" SIMP(OM" N")A(I0"
1 Cre%terea proucţiei mar#ă
#a'ricată) *n perioaa 1;;@) #aţă
e 1;;?
Cre%terea volumului e capital
*mprumutat *n 1;;@ #aţă e 1;;?)
cu 1@;G
2 Reucerea numărului e
personal) *n 1;;@ #aţă e 1;;?)
e la 2 >22 la 2 ?;2
Reucerea cantităţii e proucţie
#izică e la 12 +1? t *n 1;;? la >
242 t *n 1;;@
, Cre%terea isponi'ilităţilor Cre%terea costului e proucţie
Lucrare de diplomã #"
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
'ăne%ti) *n 1;;@ #aţă e 1;;?)
cu 229G
*ntr"un ritm mai rapi ec-t
cre%terea CA
4 Cre%terea creanţelor certe Cre%terea #onului e salarii
+ Cre%terea lic/iităţii #irmei *n
1;;@ #aţă e 1;;? cu 12G
Cre%terea volumului atoriilor pe
termen scurt) *n 1;;@ #aţă e
1;;?) cu 112G
? 4m'unătăţirea !raului e
*nzestrare al #orţei e muncă
Cre%terea volumului atoriilor
totale) *n 1;;@ #aţă e 1;;? cu
12,G
@ Cre%terea ponerii mi0loacelor
#i.e prouctive *n totalul
mi0loacelor #i.e
Reucerea numărului e rotaţii
ale capitalului circulant e la 4)1@
*n 1;;? la ,)?4 *n 1;;@
> 4m'unătăţirea poziţiei #irmei pe
piaţă
Cre%terea c/eltuielilor la 1999 lei
venituri
; Cre%terea uratei unei rotaţii *n
perioaa 1;;?"1;;@) cu 14G
19 Reucerea solva'ilităţii #irmei. 7e
la ;2);2 *n 1;;? la >,),2 *n 1;;@

Lucrare de diplomã ##
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
2.4. "videnţierea cauzală a #rinci#alelor #uncte $orte !i
#uncte slabe ale societăţii coerciale
"videnţierea cauzală a #rinci#alelor dis$uncţionalităţi
Nr.
crt.
,is$uncţionalitatea (eren de
co#arare
Cauze "$ecte
1 Cre%terea cu >+G a
costurilor e proucţie *n
1;;@ #aţă e *;;?
1;;? cre%terea c/elt.
cu mat. prime)
materiale)
ener!ie) salariiB
cre%terea in#laţiei
iminuarea
pro#itului
#irmei
2 Cre%terea valorii
stocurilor cu ;1G *n 1;;@
#ată e 1;;?
1;;? cre%terea
preţurilor e
proucţie
reucerea
vitezei e
rotaţie a
activelor
circulante
, Cre%terea atoriilor totale
ale *ntreprinerii cu 12,G
*n 1;;@ #aţă e 1;;?
1;;? scăerea
lic/iităţii
reucerea
!raului e
auto#inanţa
reB
cre%terea
!raului e
*natorare
4 7iminuarea ratei
renta'ilităţii #onurilor
consumate) cu 29G *n
1;;@ #aţă e 1;;?
1;;? ritmul e
cre%tere al
costului e
proucţie a
epă%it ritmul e
cre%tere al
pro#itului
scăerea
pro#itului %i
a
capacităţii
e plată a
#irmei
+ 7iminuarea ratei
renta'ilităţii veniturilor cu
;+G *n 1;;@
1;;? ritmul e
cre%tere al CA a
epă%it ritmul e
cre%tere al
pro#itului
scăerea
'ene#iciilor
#irmei
Lucrare de diplomã #$
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
? Cre%terea c/eltuielilor la
1999 lei venituri) cu @G *n
1;;@
1;;? ritmul e
cre%tere al
costului a
epă%it ritmul e
cre%tere al CA
reucerea
pro#itului
#irmei
@ Reucerea solva'ilităţii
patrimoniale) *n 1;;@ cu
19G
1;;? scăerea
e#icienţei e
#olosire a
capitalului
propriu c-t %i a
creitelor
contractate
cre%te
!raul e
*natorare
"videnţierea cauzală a #rinci#alelor #uncte $orte
Nr.
crt
.
,is$uncţionalitatea (eren
de
co#arar
e
Cauze "$ecte
1 Cre%terea CA cu @,G *n
1;;@ #aţă e 1;;?
1;;? cre%terea
proucţiei mar#ă
#a'ricateB
*m'unătăţirea
strate!iei #irmeiB
*m'unătăţirea
compoziţiei
te/nolo!ice
*m'unătăţire
a poziţiei
#irmei pe
piaţă
2 Cre%terea pro#itului cu
4@G *n 1;;@
1;;? cre%terea CAB
cre%tere mai
reusă a
preţurilor e
aprovizionare a
tari#elor
comparativ cu
preţurile e
v-nzare
*m'unătăţire
a capacităţii
e plată a
#irmei
, Cre%terea cu >2G a P *n
1;;@
1;;? cre%terea CAB
reucerea nr. e
salariaţiB
cre%terea
!raului e
*nzestrare al
cre%terea
e#icienţei cu
care a #ost
c/eltuită
cantitatea e
muncă
Lucrare de diplomã #%
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
muncii
4 Cre%terea ratei
renta'ilităţii activelor
totale cu 4G *n 1;;@
1;;? cre%terea
pro#itului mai
rapi ec-t
cre%terea
activelor totale
cre%terea
intereselor
investitorilor
pentru #irmă
+ Cre%terea ratei
renta'ilităţii economice *n
1;;@ cu 2+G
1;;? ritmul e
cre%tere al
pro#itului a
epă%it ritmul e
cre%tere al K
permanent
*m'unătăţire
a
per#ormanţei
economice a
#irmei
? Cre%terea ratei
renta'ilităţii #inanciare cu
4@G *n 1;;@
1;;? ritmul e
cre%tere al
pro#itului net a
#ost mai mare
ec-t ritmul e
cre%tere al K
propriu
*m'unătăţire
a capacităţii
e plată a
#irmei
@ Cre%terea lic/iităţii
patrimoniale) cu 12G 1n
1;;@
1;;? ritmul e
cre%tere al
isponi'ilităţilor
%i al creanţelor
certe a evansat
ritmul e
cre%tere al
atoriilor pe
termen scurt
cre%terea
!raului e
si!uranţă
pentru
acorarea e
noi creite
2.5. ?orularea de recoandări
1. Remoelarea sistemului e mana!ement %i a
componentelor saleB
2. =ăsirea unor moalităţi e reucere a costului prin3
reucerea normelor e consum) aplatizarea cur'ei e sarcină)
reucerea uratei ciclului e #a'ricaţie) reucerea c/eltuielilor cu
materiile prime) ener!ieB
Lucrare de diplomã #&
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
3. $n#ormatizarea proceselor e e.ecuţie %i e
mana!ementB
4. Reucerea perioaei e imo'ilizare a activelor
circulanteB
5. Cre%terea e#icienţei *n utilizarea capitalului propriu %i a
creitelor contractateB
6. 4m'unătăţirea sistemului motivaţional prin ela'orarea %i
operaţionalizarea unor politici motivaţionale) a.ate pe !raul e
realizare al o'iectivelor %i !raul e implicare *n realizarea lorB
7. 7imensionarea corespunzătoare a structurii
or!anizatoriceB
8. &la'orarea e politici %i strate!ii realiste.
Lucrare de diplomã #'
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Ca#itolul 6.
"leente #rivind strategia $irei S.C. ROMCARBON S.A.
BU'+U
,.1. Sta'ilirea misiunii #irmei) a locului %i rolului acesteia *n
macrosistem.
Sectorul e prelucrare a materialelor plastice s"a ezvoltat *n
Rom-nia *ncep-n in anii R+9) primele capacităţi e proucţie #iin
puse *n #uncţiune la *ntreprinerile in BHJSH %i Bucure%ti
Dactualele S.C. ROMCARBON S.A. BHJSH %i S.C. PRO7P6AS8
S.A. Bucure%tiE.
Proucţia e prelucrate in mase plastice a crescut rapi *n
perioaa 1;@+"1;>9 De 1)> oriE upă care) *n perioaa 1;>9"1;>@
s"a sta'ilizat la un volum e ,29",+9 mii tone anual) reprezent-n
cca. +9G in totalul proucţiei interne e polimeri.
Prelucrarea materialelor plastice este concentrată *n c/imie
%i petroc/imie) care eţine ;9G in capacităţiB realizările situ-nu"
se *n perioaa 1;>+"1;>; la circa. 2+9 mii tone anual) in care un
s#ert pentru e.port
1
.
Structura proucţiei e prelucrate in mase plastice a variat
cu cerinţele pieţei interne %i ale 'ene#iciarilor e.terni) ponerea
#iin *nsă eţinuta e prelucratele in polietilena %i policlorura e
vinil) cu un procent e ;9G in totalul realizărilor.
7upă omeniile e utilizare) principalii 'ene#iciari ai
prouselor in materiale plastice se situează *n inustria auto)
construcţii e ma%ini) electronică %i electrote/nică) construcţii "
instalaţii) a!ricultura %i inustria alimentară) c/imie %i petroc/imie)
1
/ate furni0ate de 1nstitutul de 2conomie Mondial3
Lucrare de diplomã #(
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
'unuri e consum.
Pentru acoperirea nevoilor proprii) activitatea e #a'ricare a
prouselor in mase plastice s"a ezvoltat %i *n carul altor ramuri
inustriale inustrie u%oară) construcţii e ma%ini) electronică "
electrote/nică) materiale e construcţii etc.) precum %i *n carul
inustrial locale %i cooperaţiei.
8oate cele 1, *ntreprineri in inustria c/imică) av-n ca
pro#il e 'ază al activităţii prelucrarea polimerilor au #ost !rupate
p-nă *n 1;>; *ntr"o centrală inustriala cooronatoare) care *n
1;;9 s"a trans#ormat *n trust) pentru ca ulterior să se renunţe $a
aceasta #ormă e or!anizare.
4n prezent) *n ramura c/imiei %i petroc/imiei) #uncţionează ,4
societăţi comerciale) proucătoare e prelucrate in mase plastice.
7upă cum rezultă in ia!rama ABC) prezentată *n #i!. 1) un
număr e @ #irme proucătoare eţin *mpreună >9G in totalul
proucţiei realizate Dzona AE) alte + *nsumează 19G Dzona BE iar
restul e 22 a'ia totalizează 19G Dzona CE.
At-t upă proucţia realizată c-t %i upă capacităţi$e e
proucţie instalate) S.C. ROMCARBON S.A. BHJSH se eta%ează
ca cel mai mare proucător) seconat e MO67OP6AS8 S.A. $AT$
%i PRO7P6AS8 S.A. BHCHR&T8$ D#i!.2.E.
4nzestrarea cu mi0loace #i.e a marilor proucători s"a #ăcut
*neose'i *n perioaa 1;?9"1;@+) #apt ce a ima!inea !raului
avansat e uzură #izică %i morală a otării te/nice cu e#ect
*neose'i asupra calităţii prouselor %i a prouctivităţi muncii.
7upă numărul e muncitori) imensiunea meie a societăţilor
rom-ne%ti epă%e%te cu un orin e mărime pe cea a #irmelor
Lucrare de diplomã #)
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
similare in ţări cu traiţie *n omeniu) concluzie reie%ită in
consultarea ta'elului 1.
2
$mpactul concurenţei irecte) pe o piaţă neiri0ată a marcat
evient activitatea %i rezultatele in sectorul e prelucrare a
maselor plastice.
Ca reprezentant cu ponere al sectorului) S.C.
ROMCARBON S.A. BHJSH a #ost supus ace$ora%i re!uli)
con#runt-nu"se cu pro'leme noi %i comple.e) create e ispariţia
vec/ilor structuri e or!anizare ale economiei) ar %i e persistenţa
atituinilor %i mentalităţilor acesteia ca %i a carului le!islativ
e#icitar.
Perspectivele $a nivelul su'ramurii care au in#luenţat
/otăr-tor activitatea societăţii S.C. ROMCARBON S.A. BHJSH au
#ost epenente e evoluţia cereri pe piaţa internă %i pe cea
e.ternă) ar %i e posi'ilităţile e asi!urare a materiilor prime) a
com'usti'ililor %i a ener!iei electrice *n cantităţi %i $a preturi) care
au permis menţinerea *n competiţia cu concurenţi tot mai numero%i
%i puternici.
7ată #iin ponerea pieţei interne pentru această societate
precum %i iversitatea omeniilor e utilizare a prouselor in
materiale plastice) S.C. ROMCARBON S.A. BHJSH a #ost a#ectat
e mutaţiile $a nivelul economiei naţionale) at-t *n ceea ce prive%te
evoluţia ramurilor estinatare ale prouselor sale) c-t %i e raportul
*ntre sectorul e stat %i particular.
Iin-n cont e sporirea numărului utilizatorilor e prouse
in mase plastice) aparţin-n sectorului privat societatea %i"a
previzionat o cre%tere a volumului e a#aceri cu ace%tia) e $a 19@
milioane *n 1;;@ $a peste 1999 milioane lei *n anul 2999 D*n preţuri)
"
/ate furni0ate de 1nstitutul 2conomie Mondial3
Lucrare de diplomã $*
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
con#orm <=R @@? 11;;1E.
Nevoia e asi!urare a #onurilor valutare pentru proucţie va
conuce $a orientarea acesteia) su' aspectul structurii) calităţii %i
cantităţilor) spre cre%terea e.portului prin e.tinerea relaţiilor cu
partenerii actuali %i *ncercarea e pătrunere pe noi pieţe e.terne.
&voluţia pe care a cunoscut"o inustria e autove/icule
rom-nească a in#luenţat consiera'il %i S.C. ROMCARBON S.A.
BHJSH) care este cel mai mare proucător e #iltre auto.
&.ercitarea concurentei reale a eterminat pentru
menţinerea pe piaţa) cre%terea prouctivităţii muncii) cu impactul
pe care *i implica asupra otării te/nice %i a imensionării
necesarului e personal Dnumeric) ca ponere a pro#esiunilor %i
nivel e cali#icareE.
Se poate eci aprecia ca S.C. ROMCARBON S.A. BHJSH
este un a!ent economic activ) care *ntreţine relaţii e cola'orare "
cooperare multiple %i comple.e $a nivelul economiei naţionale) c-t
%i cu parteneri e.terni. Ast#el) societatea *%i propune ca o'iectiv
!eneral al activităţii viitoare " consolidarea #oziţiei societăţii
@ntre agenţii econoici din s$era #roducţiei " prin ma0orarea
ci#re e a#aceri) *ntr"un ritm anual e +G) p-nă *n anul 2999) pe
'aza menţinerii pro#ilului e 'ază a activităţii %i a cre%terii
proucţiei) #ără reuceri severe e personal) ar cu aaptări
structurale %i *m'unătăţirea situaţiei #inanciare) prin utilizarea mai
e#icientă a potenţialului economic e.istent.
Lucrare de diplomã $1
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Lucrare de diplomã $"
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
8a'elul 1
Numărul meiu e muncitori ce lucrează *ntr"un
atelier e prelucrare a maselor plastice 3
Rom-nia comparativ cu alte ţări
IARA Număr total al
atelierelor
8otal personal
muncitor
Meia
personalului pe
atelier
ROMUN$A 44 1?)299 ,?>
7AN&MARCA ?99 2@)999 4+
&6C&I$A >;+ 1>)999 ,9
(RANIA ,999 1@9)999 +?
$8A6$A +,99 ;?)999 1>
O6AN7A +@9 1?)@99 2;
S.H.A. 19999 4@9)999 4@
SH&7$A @?9 ,+9)999 4?
,.2. Sta'ilirea o'iectivelor #unamental 5 strate!ice) care
e.primă calitativ sau cantitativ scopurile pentru care a #ost *n#iinţată
#irma %i a moalităţilor e realizare a acestora) resurselor %i
termenelor.
7e#inirea o'iectivului !eneral al activităţii viitoare a societăţii
comerciale) a avut ca elemente e 'ază3
" cunoa%terea evoluţiei cererii %i a o#ertei e prelucrate
in mase plastice) $a nivelul pieţei interne %i teninţele
!enerale ale pieţei internaţionaleB in#ormaţii asupra nevoilor
interne e căr'uni activi %i #iltre auto.
" eţinerea unor elemente e pro!noză a pieţei
Lucrare de diplomã $#
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
materiilor prime Dsortimente %i preţuriE.
" starea prezentă a a!entului economic in punct e
veere al potenţialului #inanciar) te/nic " te/nolo!ic) uman %i
or!anizaţional.
7in analiza acestor #actori primoriali *n #unamentarea
eciziei) privin evoluţia viitoare a S.C. ROMCARBON S.A.
BHJSH) s"au esprins o serie e aspecte speci#ice con0ucturale)
care au conus $a enunţarea o'iectivului !eneral e atins *n
perioaa următoare) %i anume3 consoliarea poziţiei societăţi *ntre
a!enţii economici interni in s#era proucţiei) prin cre%terea ci#rei
e a#aceri) cu cca. +G) p-nă *n anul 2999) av-n ca irecţii e
acţiune3
 evaluarea structurii personalului %i a structurii e or!anizare) cu
cerinţele e #le.i'ilitate a activităţii %i motivarea salariaţilor
pentru cre%terea volumului proucţiei al v-nzărilor) ast#el *nc-t
să nu se opereze reuceri severe e personal.
*m'unătăţirea situaţiei #inanciare) prin utilizarea mai e#icientă a
potenţialului te/nico " economic e.istent. Nu se vor e#ectua
c/eltuieli pentru investiţii noi) sursele proprii pentru ezvoltare
vor #i alocate parţial pentru otări minime necesare cre%terii
calităţii sau aaptării $a cerere a structurii sortimentale) *n
carul acelora%i !rupe e prouse.
S.C. ROMCARBON S.A. BHJSH *%i va es#ă%ura activitatea
*n perioaa următoare pe 'aza resurselor #inanciare proprii) pe
care le va utiliza *n mo c-t mai pro#ita'il.
7in pro#itul anual se vor constitui surse e #inanţare pentru
ezvoltare) care vor #i c/eltuite oar parţial) pentru otare cu
mi0loace #i.e *n carul o'iectivelor incluse *n pro!ramul e
Lucrare de diplomã $$
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
moernizare " rete/nolo!izare a procesului e proucţie.
Aceasta a'orare a activităţii societăţii comerciale conuce
$a o iminuare a ritmului e ezvoltare e.tensiva a sectorului e
proucţie %i este consierată ca oportună *n con0uctura economică
actuală.
Se are *n veere o ree%alonare a o'iectivelor e
moernizare"rete/nolo!izare) nerealizate p-nă $a această ată) *n
raport e V*nsănăto%ireaV #inanciară a societăţii pe etape
ec/ivalente ca e#ort investiţional D+99 mil. lei *n anii 1;;> " 2999) *n
preţuri curenteE.
$n ta'elul 2 se prezintă situaţia #onurilor proprii pentru
investiţii %i a c/eltuielilor previzionate *n acest scop. (onurile
proprii pentru ezvoltare Dpotenţiale surse e #inanţare a
investiţiilor E au #ost calculate *n con#ormitate cu preveerile le!ale
actuale in cumularea amortizării mi0loacelor #i.e cu #onul e
ezvoltare constituit prin repartizarea pro#itului %i cu reucerea e
impozit pe pro#it a#erentă #onului e ezvoltare in anul
preceent.
8a'elul 2
Caloarea surselor proprii %i a nivelului pro!nozat al
c/eltuielilor pentru investiţii
Speci#icaţie 1;;> 1;;; 2999
Surse total @4, >9; >+1
Amortizare mi0loace #i.e ?24 ?,9 ??2
(on e ezvoltare constituit in
repartizarea pro#itului
;, 1+> 1+4
Reucere e impozit pe pro#it in
anul anterior
2? 21 1+
C/eltuieli pentru investiţii D*n carul
pro!ramului e rete/nolo!izareE
+99 +99 +99
Lucrare de diplomã $%
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
S.C. ROMCARBON S.A. BHJSH a o'ţinut avanta0 competitiv
prin3
 e.ecuţia e prouse similare cu cele ale concurenţei) $a cel mai
scăzut preţB
 supremaţia te/nolo!iilor e #a'ricaţieB
 unicitatea unor prouse Dmă%ti e protecţie) căr'une activ)
prouse sinterizateEB
 es#ă%urarea activităţii *n sistemul e asi!urare a calităţii.
Politica e calitate a S.C. ROMCARBON S.A. BHJSH este
e a #umiza prouse e calitate tuturor clienţilor. Aceasta
presupune riicarea calităţii $a ran! e principiu e 'ază *n toate
activităţile #irmei) $a toate nivelele) e $a conucători $a e.ecutanţi.
Pentru realizarea acestui ezierat tre'uie *neplinite cerinţele
stanarelor S8AS " $SO " ;994 " 1;;2 VConucerea calităţii %i
elementele sistemului calităţiiV %i S8AS " $SO " ;991 " 1;;1 VMoel
e asi!urarea calităţii *n activitatea e proiectare) ezvoltare)
proucţie) monta0 %i service
W
. Această activitate) *n sistemul e
asi!urare a calităţii) a #ost #inalizată prin autorizarea S.C.
ROMCARBON S.A. BHJAH e către #irma 6oX) in Marea
Britanie %i e către Ministerul Apărării Naţionale) pentru prouse
speci#ice acestuia.
Principiile su' care tre'uie să se es#ă%oare activitatea *n
carul societăţii) pentru atin!erea nivelului e calitate
corespunzător sunt3
 respectarea clientului %i toate cerinţele lui
 respectarea $e!is$aţiei) normelor %i re!ulamentelor *n vi!oare
Lucrare de diplomã $&
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
 ec$an%area unei revoluţii pentru *m'unătăţirea calităţii
 mani#estarea intoleranţei #aţă e prousele e calitate meiocră
 ienti#icarea elementelor ce in#luenţează ne!ativ calitatea %i
eliminarea lor.
Lucrare de diplomã $'
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
CAPI(O*U* 7.
N"C"SI(A("A MO,"RNI'+RII MANA)"M"N(U*UI
?IRM"I ROMAN"<(I
Perioaa e peste %apte ani e tranziţie la moelul
economiei e piaţă pe care a stră'ătut"o economia rom-nească
permite e#ectuarea unor analize cuprinzătoare %i apro#unate cu
privire la o'iectivele) ritmul) amploarea %i mecanismele
trans#ormărilor) la coerenţa) reu%itele %i ne*mplinirile procesului
!i!ant %i comple. e re#ormă.
Perioaa su#icient e lun!ă a temperat elanurile iniţiale %i
a con#erit a'orărilor un realism cresc-n) a econtat
pro!resele eviente #ăcute pe calea re#ormei la lacunele
eterminate e ezitările e ecizie) am-nările unor măsuri e
anver!ură %i lipsa e coerenţă a pro!ramelor.
Pe planul mana!ementului unităţilor economice) această
perioaă a #ost una e pro#une sc/im'ări calitative) ar %i e
menţinere inerţială a unor mentalităţi %i comportamente
evenite anacronice) o perioaă *n care valorile autentice au
emonstrat convin!ător că mana!ementul per#ormant poate #i %i
tre'uie să constituie unul intre pilonii re#ormei economice.
Pe #onul acestor consierente tre'uie analizate
principalele provocări lansate mana!ementului e e.perienţa
#ără preceent a tranziţiei e la sistemul economiei
/ipercentralizate la cel e piaţă) realităţile e#initorii ale
prestaţiei mana!eriale actuale *n unităţile economice pu'lice %i
Lucrare de diplomã $(
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
private) precum %i perspectivele care se conturează e0a sau
vor tre'uie !enerate prin acţiuni aecvate.
Această analiză) eparte e a #i e./austivă) este #acilitată
e luarea *n consierare a principalelor *nvăţăminte trase in
2lecţiaW tranziţiei) privite) mai ales) in punctul e veere al
impactului lor pe plan mana!erial.
1. Prima %i cea mai lar! *mpărtă%ită concluzie conturată
p-nă astăzi e es#ă%urarea procesului e re#ormă este urata
mare a acesteia) prelun!irea ei o perioaă semni#icativă *n
viitor. Această urată cuprine at-t perioaa necesară creări %i
consoliării carului instituţional %i mecanismelor #uncţionale
speci#ice economiei autentice e piaţă) c-t %i perioaa mult mai
lun!ă e trans#ormare a concepţiilor) mentalităţilor %i
comportamentelor oamenilor) e convin!ere pro!resivă a
acestora cu privire la virtuţile) ar %i e#icienţele economiei e
piaţă. Componenta psi/olo!ică a re#ormei) #ără a #i i!norată) a
#ost insu#icient luată *n consieraţie la conceperea pro!ramelor
e trans#ormare a societăţii) e%i se ovee%te) in ce *n ce mai
mani#est) a #i un #actor coniţionat e prim ran! al succesului
re#ormei.
2. O altă concluzie la care su'scrie ma0oritatea
speciali%tilor auto/toni %i a anali%tilor occientali ai proceselor
e re#ormă in ţările *n tranziţie este comple.itatea eose'ită a
acestor procese. Cerinţele a'orării concomitente %i corelate a
trans#ormărilor preconizate pe toate planurile re#ormei 5
instituţional) structural) #inanciar) monetar) al #orţei e muncă) al
privatizării 5 ale sincronizării 0uiciare *n #uncţie e
Lucrare de diplomã $)
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
coniţionările lor a aplicării măsurile ce permit trans#ormările
respective) ale monitorizării permanente a procesului e
re#ormă %i corectării continue a cursului acesteia) toate au
măsura reală a comple.ităţii aprecia'ile a procesului. 4n toate
ţările a#late *n tranziţie) cu i#erenţe semni#icative e la o ţară la
alta) procesul e re#ormă a polarizat) tocmai atorită
comple.ităţii lui) preocupările %i emersurile concertate ale
or!anismelor !uvernamentale) oamenilor e %tiinţă)
or!anizaţiilor non!uvernamentale) orientate spre ienti#icarea
celor mai potrivite căi %i operaţionalizarea celor mai e#icace
mi0loace e acţiune) aecvate coniţiilor speci#ice economice %i
socio"culturale ale #iecărei ţări.
,. &voluţia e p-nă acum a procesului e tranziţie a
conturat o altă concluzie importantă3 cerinţa armonizării
permanente a pro!ramelor e re#ormă macroeconomică cu cele
viz-n planul microeconomic. Atenţia aproape e.clusivă
acorată *n primii trei ani ai tranziţiei planului macroeconomic al
re#ormei %i ne!li0area celui microeconomic a eterminat
proucerea unui /iatus *n!ri0orător *ntre economia nominală %i
cea reală %i a constituit una in cauzele primoriale ale scăerii
ramatice a proucţiei naţionale %i ale suitei e implicaţii
ne!ative ale acesteia. 4n omeniul mana!ementului) ruptura
menţionată a semni#icat *nt-rzierea cu peste trei ani a emarării
unei ample %i pro#une acţiuni e restructurare te/nolo!ică)
or!anizatorică %i mana!erială a ma0orităţii unităţilor economice)
ceea ce a a#ectat pro#un per#ormanţele lor economico"
Lucrare de diplomã %*
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
#inanciare %i %ansele unei ecolări reale *n irecţia cre%terii
accelerate a competitivităţii prouselor %i serviciilor.
4. 7isputa teoretică %i pra!matică care a animat) la
*nceputul procesului e re#ormă) speciali%tii in ţările *n
tranziţie) in cele ezvoltate %i in or!anismele internaţionale)
pe tema *n#ăptuirii re#ormelor printr"o terapie e %oc sau printr"
una !rauală) nu %i"a !ăsit) *ncă) răspunsuri convin!ătoare.
Concluzia certă care se poate *nsă tra!e *n această privinţă
este aceea că renunţarea la mecanismele e #uncţionare ale
economiei centralizate nu se poate #ace ec-t *n ritmul *n care
mecanismele pieţei) nou introuse) capătă su#icientă #orţă e
acţiune pentru a le *nlocui e#icace pe primele. 4nlocuirea
pro!resivă a mecanismelor ri!ie %i ine#icace) speci#ice
vec/iului re!im economic) cu cele mai inamice %i prouctive)
proprii moelului e piaţă) este *nt-rziată e metamor#ozarea
mai lentă a mentalităţilor %i comportamentelor) *neose'i ale
mana!erilor) ace%tia oveinu"se) nu e puţine ori) pieici
reuta'ile *n calea *ncercărilor e accelerare a pro!ramelor e
re#ormă.
+. 7e%i reprezintă o cerinţă imperioasă) inte!rarea *ntr"o
strate!ie unitară) coerentă %i 0uicios etapizată a pro!ramelor
preconizate pentru i#eritele planuri %i laturi ale re#ormei
economice) con%tientizare eplin ab initio) e toţi #actorii e
ecizie) a #ost *nsă uneori i!norată sau ocolită.
?. 4n s#-r%it) o ultimă concluzie care ne interesează) rolul
consiera'il al mana!erului unităţilor economice. Reu%ita celor
ouă componente esenţiale ale pro!ramului e re#ormă la nivel
Lucrare de diplomã %1
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
microeconomic 5 privatizarea %i restructurarea este
coniţionată) *n măsură semni#icativă) e implicarea
mana!erilor *n realizarea acţiunilor respective) e măsura
aeziunii lor la ieea necesităţii e proucere a acestor
sc/im'ări pro#une ale coniţiei *ntreprinerilor. Necorelările
menţionate mai sus *n es#ă%urarea procesului e re#ormă)
a'senţa unor presiuni reale e restructurare pentru multe
*ntreprineri e stat %i lipsa e claritate a perspectivelor post"
privatizare pentru ma0oritatea acestora au #ăcut ca o 'ună parte
a *ntreprinerilor *n cauză să aopte un comportament e
supravieţuire) #ără să atace #rontal pro'lemele cre%terii
competitivităţii lor. 6a aceasta a contri'uit %i menţinerea unor
su'venţii irecte sau inirecte care a *mpieicat eţinătorii e
creanţe asupra *ntreprinerilor e stat să e.ercite controlul
acestora in urmă %i să le supună unor presiuni pentru a se
restructura.
&ste evient #aptul că *n a0ustarea microeconomică
mana!erii tre'uie să 0oace rolul e catalizator) să iniţieze
acţiuni e restructurare post"privatizare. &i tre'uie să
polarizeze e#icace e#orturile e aaptare a comportamentului
*ntreprinerii %i a celui iniviual al salariaţilor la mecanismele
pieţei) la e.i!enţele calitativ noi pe care tranziţia le impune.
Aceasta implică aoptarea e către mana!eri a unor noi
moele conceptuale %i comportamentale) precum %i #olosirea
unor noi instrumente e acţiune *n relaţiile cu autorităţile pu'lice
centrale %i locale) cu clienţii %i #urnizorii) cu 'ăncile) cu proprii
salariaţi. 7e capacitatea lor e a asi!ura a0ustările structurale
Lucrare de diplomã %"
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
imperios necesare epine) *n esenţă) succesul re#ormei
microeconomice %i) prin in#luenţă) al *ntre!ului proces e
re#ormă.
Pe l-n!ă sc/im'ările e #on pe care tranziţia le
etermină *n parai!mele conceptuale) comportamentale %i
acţionale ale mana!ementului *ntreprinerilor %i pe l-n!ă
i#icultăţile speci#ice pe care acestea le !enerează) mana!erii
in activitatea economică mai au e #ăcut #aţă %i altor provocări3
cele eterminate e esc/ierea lar!ă a economiei rom-ne%ti
spre cea monială) care o o'li!ă să se aapteze teninţelor
ma0ore ce se mani#estă *n acestea in urmă) %i cele antrenate
e aerarea %i inte!rarea *n perspectivă a Rom-niei *n Hniunea
&uropeană.
Cele mai semni#icative teninţe mani#estate *n economia
monială %i mutaţiile pe care acestea le etermină *n omeniul
mana!ementului sunt3
1. Re!ionalizarea %i monializarea pieţelor e prouse %i
servicii constituie) pro'a'il) cea mai relevantă trăsătură a
economiilor naţionale %i a celei moniale la acest s#-r%it e
secol %i e mileniu.
Avanta0ele orientării moniale a strate!iilor e prous ale
#irmelor au #ost e0a oveite3 imensionarea costurilor e
cercetare %i ezvoltare se #ace *n #uncţie e potenţialul
v-nzărilor moniale3 mo'ilitatea mana!ementului %i trans#erului
e FnoO"/oO *n proucţie %i marFetin! e pe o piaţă pe alta
sunt simţitor #acilitate c-n mana!erii cunosc prousele *n
pro#unzime.
Lucrare de diplomã %#
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Pentru *ntreprinerile rom-ne%ti esc/ierea spre pieţele
e.terne este vitală) realitatea ovein că cele care s"au
restructurat su' acţiunea #orţelor pieţei au #ost tocmai acelea cu
o parte semni#icativă a proucţie lor orientată spre e.portul *n
ţările cu economie e piaţă.
2. $nternaţionalizarea proucţiei provoacă) e asemenea)
mutaţii *n mana!ementul unităţilor economice) o'li!-n la
reconsierări e #on ale moului e realizarea a #lu.ului
activităţilor e cercetarea pieţelor 5 cercetare %tiinţi#ică %i
ezvoltare te/nolo!ică 5 proucţie"v-nzări. (acilitează
realizarea *n timp a unui trans#er e FnoO"/oO te/nolo!ic)
mana!erial %i e marFetin! 'ene#ic pentru *ntreprinerile in
ţările *n curs e ezvoltare.
,. concentrarea proucţiei) eterminată e cerinţa
valori#icării ma.ime a avanta0elor economiei e piaţă) este o
teninţă care s"a accentuat vizi'il *n ultimele ouă ecenii.
Politicile privin concurenţa au evenit mult mai #le.i'ile *n ceea
ce prive%te #uzionările %i crearea e *ntreprineri mi.te.
Pe plan mana!erial) această teninţă !enerează cerinţe
le!ate e perspectiva conucerii unor comple.e economice e
imensiuni in ce *n ce mai mari) precum %i e imperativul e a
suprave!/ea %i anticipa) printr"un sistem in#ormaţional aecvat)
orice mi%cări 5 #uziuni) ivizări) ac/iziţionări 5 care se prouc *n
structura competitorilor e pe piaţă.
4. 7ezvoltarea parteners/ip"ului *n #iecare in omeniile
cercetării"ezvoltării) proucţiei %i comercializării sau *n
com'inări ale acestora este o teninţă rezultată in
Lucrare de diplomã %$
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
mani#estarea celorlalte preceente. Relaţiile e cooperare sunt
eose'it e căutate e marile #irme) *neose'i cele ale căror
prouse reclamă mari c/eltuieli e cercetare"ezvoltare pentru
a putea #i menţinute competitive %i sunt stimulate prin
re!lementări %i măsuri aecvate *n cazul *ntreprinerilor mici %i
mi0locii.
+. 8erţiarizarea economiilor naţionale este e#ectul vizi'il al
pro#unelor mutaţii structurale care se prouc *n aceste
economii) amploarea sc/im'ărilor respective #iin
cvasiproporţională cu nivelul e ezvoltare socio"economică a
i#eritelor ţări. (enomenul se prouce su' impactul at-t al
cre%terii aprecia'ile a prouctivităţii *n sectoarele primar %i
terţiar) eci a isponi'ilizării e resurse către sectorul terţiar)
c-t %i al sporirii #ără preceent a cererii e servicii %i a apariţiei
continue e noi %i noi #orme e servicii.
4n toate ţările ezvoltate %i) *n măsură sensi'il mai reusă
*n cele *n curs e ezvoltare) sc/im'ările structurale
compoziţionale inică o cre%tere constantă a sectorului
serviciilor) *neose'i a celor speci#ice comerţului) 'ăncilor)
asi!urărilor.
&.pansiunea consiera'ilă a serviciilor pentru
mana!ement) al căror re!istru cuprine consultanţa
mana!erială) 0uriică) #inanciară) conta'ilă) e marFetin!)
'ancară) in#ormatică) pu'licitate) reclamă este e.plicată) pe e
o parte) e cre%terea continuă a comple.ităţii e.erciţiului
mana!erial) iar pe e altă parte) e cerinţa *m'unătăţirii
Lucrare de diplomã %%
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
continue a #unamentării eciziilor mana!eriale) eci a
specializării activităţilor"suport pentru mana!ement.
?. Sc/im'ările structurale prouse *n inustria ţărilor
ezvoltate constituie un #actor important al meiului e acţiune
a mana!erilor) *ntruc-t economiile e piaţă evoluează
*ntoteauna ca răspuns la sc/im'ările meiului economic.
Principalii #actori care au eterminat aceste sc/im'ări
structurale importante s"au oveit a #i următorii3 sc/im'urile
te/nolo!ice) care au in#luenţat at-t inustriile *n e.pansiune) c-t
%i pe cele *n eclin3 sc/im'urile internaţionale) care au
contri'uit la e.pansiunea inustriilor e *naltă te/nolo!ie %i la
iminuarea proucţiei *n cele e meie %i) mai ales) e 0oasă
te/nolo!ieB prouctivitatea #orţei e muncă.
@. Recunoa%terea cresc-nă a rolului eterminat al
activelor intan!i'ile pentru cre%terea competitivităţii
*ntreprinerilor %i economiilor este o teninţă calitativă
ominantă a anilor Y;9. Astăzi este importantă cvasiunanim
ieea ca *m'unătăţirea %i aaptarea la 2starea arteiW a
te/nolo!iilor %i *ntreprinerilor constituie ce mai 'ună cale
pentru *ntărirea competitivităţii lor.
>. 4n coniţiile re!ionalizării %i monializării pieţelor %i a
intensi#icării #ără preceent a concurenţei pe acestea) *ntărirea
capacităţii *ntreprinerilor e a #ace concurenţei internaţionale
este o teninţă imperios necesară. Aceasta presupune
*nlocuirea politicilor e#ensive cu altele active) capa'ile să
asi!ure cre%terea sensi'ilităţii *ntreprinerilor la sc/im'ările
Lucrare de diplomã %&
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
prouse *n meiul lor economic intern %i internaţional) *neose'i
prin promovarea investiţiilor materiale) privatizare.
Cerinţele) realităţile %i perspectivele mana!eriale in ţara
noastră tre'uie a'orate %i evaluate) *n consecinţă) *n raport cu
cele ouă planuri 5 cel intern) respectiv cu mutaţiile) i#icultăţile
%i e.i!enţele re#ormei) %i cel e.tern) eterminat e teninţele %i
orientările a#irmate la nivel monial %i comunitar.
Pe #unalul carului intern %i al celui e.tern se pot esci#ra
principalele cerinţe cu care se con#runtă *n prezent mana!erii
unităţilor economice in ţara noastră. Aceste cerinţe pot #i
!rupate pe cele trei planuri e mani#estare a mana!ementului 5
D1E cel %tiinţi#ico"teoretic) D2E cel pra!matic 5 aplicativ %i D,E cel
psi/olo!ic) al stării e spirit a mana!erilor.
'$'$ Cunoa%terea #unamentelor economiei e piaţă este
o cerinţă primorială care coniţionează) *n măsură
semni#icativă calitatea actelor mana!eriale) capacitatea
mana!erilor e orientare 0uicioasă %i !estiune e#icientă a
activităţii unităţilor economice.
Plasarea prioritară a acestei cerinţe are cel puţin ouă
raţiuni3 *n toate ţările *n tranziţie mana!erii unităţilor economice
au e recuperat un /anicap evient *n raport cu omolo!ii lor
occientali *n ceea ce prive%te cunoa%terea pro#ună a
mecanismelor economici e piaţă %i operarea e#icace cu
instrumente speci#ice acesteiaB ma0oritatea unităţilor economice
rom-ne%ti sunt conuse e mana!eri cu pre!ătire e 'ază
Lucrare de diplomã %'
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
te/nică) care au o'-nit cuno%tinţe economice inispensa'ile
#uncţiei %i prin per#ecţionări post"universitare.
'$($ Cunoa%terea #unamentelor teoretice %i metoolo!ice
ale mana!ementului este o coniţie su'*nţeleasă a practicării
conucerii per#ormante. Stăp-nirea acestor #unamente %i mai
ales utilizarea lor aecvată *n mo creativ *n practica
mana!erială pot #i asi!urate printr"o !amă lar!ă e #orme e
pre!ătire) #ormare %i per#ecţionare 5 #acultăţi e pro#il pu'lice %i
private) pro!rame post"universitare e urată scurtă %i meie.
6a toate aceste #orme e instruire se aau!ă stuiul iniviual
asiuu %i continuu) moalitatea cea mai e#icientă %i mai comoă
e practicat pentru lăr!irea %i actualizarea stocului e
cuno%tinţe. Cerinţa e *nsu%ire %i stăp-nire corespunzătoare a
#unamentelor mana!ementului tre'uie *nţeleasă *n perspectiva
ec/ili'rului necesar *ntre *nvăţare %i aplicare) *ntre e#ortul e
*nsu%ire %i cele e #olosire curentă *n activitatea practică a
cuno%tinţelor %i a'ilităţilor o'-nite.
8ranziţia 5 prin i#icultăţile ei inerente) prin caracterul
inerţial al unor mentalităţi comportamente speci#ice moelului
revolut al economiei centralizate %i prin insu#icienta mani#estare
a #orţelor pieţei pe toate planurile activităţii economice 5 o#eră
un caru e acţiune care permite continuarea la un nivel
superior a procesului e instruire mana!erială prin rezolvarea
unor pro'leme concrete. Rezolvarea acestor pro'leme pe 'aza
unor metoe %i te/nici evoluate o#erite e %tiinţă
mana!ementului) imposi'ilă alt#el prin apelarea la mi0loace
Lucrare de diplomã %(
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
su'stanţial la riicarea !enerală a nivelului calitativ %i e
e#icienţă al prestaţiei mana!eriale.
'$)$ Stăp-nirea lim'a0ului a#acerilor) susţinută e
cunoa%terea a una"ouă lim'i e circulaţie internaţională) este
inispensa'ilă pentru practicarea mana!ementului moern %i
competitiv. Cunoa%terea %i #olosirea a'ilă a mana!ementului *n
activitatea practică e conucere) semni#ică *m'inarea or!anică
teorie"practică) armonizarea laturilor %tiinţi#ică %i pra!matică ale
mana!ementului.
4nsu%irea rapiă e către mana!eri *n cursul tranziţiei a
lim'a0ului a#acerilor este necesară ată #iin sc/im'area netă e
rol %i e statut al unităţii economice *n trecerea e la economia
centralizată la cea e piaţă. Spre eose'ire e *ntreprinerea
tipică in economia e piaţă) cea in economia plani#icată nu avea
e #ăcut #aţă constr-n!erilor 'u!etare) e atins o'iective #inanciare
%i e *n#runtat o piaţă concurenţială. 4n #apt) ea nu era o
*ntreprinere *n sensul strict al noţiunii) ci mai cur-n o unitate e
proucţie a cărei conucere se interesa prea puţin e costuri %i
aproape eloc e v-nzări %i e o'ţinerea creitelor. 7in cauza
acestor realităţi) conucerea *ntreprinerii in economia plani#icată
nu ispunea e competenţele e !estiune) e marFetin! %i
mana!eriale inispensa'ile unei acţiune e#iciente pe piaţă.
Sc/im'area pro#ună e statut al *ntreprinerii prin trecerea la
economia e piaţă) trans#ormarea ei *ntr"o 2a#acereW con#eră
mana!ementului o arie e acţiune incompara'il mai lar!ă %i
responsa'ilităţi economice %i sociale pe măsură.
Lucrare de diplomã %)
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Ac/itarea e aceste responsa'ilităţi presupune stăp-nirea
lim'a0ului a#acerilor) aică a ansam'lului noţiunilor) te/nicilor %i
instrumentelor #olosite e mana!eri *n contactele %i ne!ocierile
cu clienţii) #urnizorii) partenerii e a#aceri auto/toni %i străini)
'ăncile) or!anismele pu'lice centrale %i locale) sinicatele.
($'$ Pe cel e"al oilea plan e evienţiere a cerinţelor cu
care se con#runtă mana!erii *n cursul tranziţiei la economia e
piaţă) cel aplicativ) #ormarea unei viziuni mana!eriale aecvate
nivelului ierar/ic ocupat *n carul *ntreprinerii se impune cu
prioritate. Această viziune se re#eră la natura pro'lemelor
a'orate %i la o'iectul eciziilor mana!eriale luate la niveluri e
conucere in *ntreprinere 5 strate!ic) tactic %i operaţional 5
mi0loacele e tratare a pro'lemelor) aică metoele) te/nicile %i
instrumentele #olosite) precum %i orizonturile e timp pentru
care sunt luate eciziile la i#erite niveluri.
Conucerea *ntreprinerii tre'uie să ai'ă o pronunţată
vocaţie strate!ică) să vaă lucrurile 2*n sineW) aică să ai'ă
viziuni cuprinzătoare asupra evoluţiei *n perspectivă a
*ntreprinerii %i a prezenţei ei pe plan local) re!ional) naţional %i
internaţional) să #ie capa'ilă să scruteze analitic viitorul %i să
anticipeze moi#icările care se vor prouce *n cererea e
prouse %i servicii) *n te/nolo!ii %i *n viaţa economică *n
!eneral. Aceasta presupune practicarea la nivelul conucerii
*ntreprinerii a mana!ementului previzional) #ocalizat pe
anticiparea sc/im'urilor %i pre!ătirea *ntreprinerii pentru a le
*n#runta. Coniţiile inispensa'ile practicării unui asemenea tip
e conucere se asi!ură prin ele!area lar!ă a autorităţii)
Lucrare de diplomã &*
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
escentralizarea lar!ă) comprimarea ierar/iilor)
responsa'ilitatea precisă a nivelurilor e conucere in#erioare)
structurarea pe orizontală prin autonomizarea #uncţională a
su'iviziunilor or!anizatorice) e.ternalizarea activităţilor care
pot #i realizate cu costuri mai mici e către unităţi specializate.
($($ Sta'ilirea unui carul #ormal ri!uros al or!anizării
*ntreprinerii reprezintă o cale relativ simplă %i e#icace e
*nlăturare a unor e#icienţe cronice ale ma0orităţii
*ntreprinerilor rom-ne%ti) e#ectul cumulat al acestor e#icienţe
materializ-nu"se *n nivelul scăzut al prouctivităţii. 7e#icienţele
sun 'inecunoscute e #iecare caru e conucere) ini#erent e
nivelul ierar/ic la care se a#lă %i a #iecărui caru e e.ecuţie) cu
privire la atri'uţiile pe care le are e *neplinit) coniţiile e
satis#ăcut %i termenele e respectareB e.istenţa
suprae#ectivelor) a unei poneri semni#icative a personalului"
'alastB e.istenţa unui sistem in#ormaţional care parao.al) pe
e o parte este e.trem e *ncărcat) prezintă mult paralelisme)
reclamă #recvente transcrieri e ate %i in#ormaţii) nu respectă
principiul e.cepţiilor) se spri0ină pe o #ormulistică !reoaie) iar pe
e altă parte nu se ovee%te capa'il să #urnizeze numeroase
inispensa'ile !estiunii 2*n acor #inW activităţiiB practicarea
insu#icientă a ele!ărilor e autoritate %i a escentralizării
activităţilor) eterminată %i e e#inirea *n termeni va!i a
responsa'ilităţilor menţionate mai sus.
An!a0area /otăr-tă pe această cale a mana!erilor este
imperios necesară *n veerea instaurării *n unităţile economice
a unui climat e orine) ri!oare %i ranament. Aceasta
Lucrare de diplomã &1
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
presupune3 reactarea *n temeni preci%i a tuturor ocumentelor
care e#inesc or!anizarea structurală a unităţii Dre!ulamentul e
or!anizare %i #uncţionare) #i%ele posturilor) ia!ramelor e
atri'uţiiE *n carul unei ample acţiuni or!anizate %i cooronate
e compartimentul e specialitate %i *n care să #ie antrenat
*ntre!ul personal e conucere %i e e.ecuţieB #olosirea e#ectivă
a #i%ei postului ca principalul reper e re#erinţă pentru
aprecierea per#ormanţelor iniviuale %i remunerarea #iecărui
salariatB proiectarea sistemului in#ormaţional al *ntreprinerii
ast#el *nc-t aceasta să răspună eplin cerinţelor e
raţionalitate %i să asi!ure in#ormarea operativă %i completă a
tuturor carelor e conucereB e.tinerea structurării pe
orizontală) acorarea unor lar!i prero!ative ecizionale %e#ilor
e iviziuni or!anizatoriceB stimularea e.tinerii ele!ărilor e
autoritate %i accentuarea escentralizării activităţilor *n veerea
#le.i'ilizării structurale a *ntreprinerii %i cre%terii vitezei e
reacţie la moi#icările prouse *n meiul e acţiuneB asi!urarea
supleţii structurii or!anizatorice prin e.tinerea utilizării
ec/ipelor 5 proiect pentru rezolvarea unor pro'leme comple.e
*n termen scurt.
($)$ 4m'unătăţirea prestaţiei mana!eriale *n unităţile
economice este epenentă) *n mo eterminant) e #olosirea
unor metoe) te/nici %i instrumente evoluate) corespunzătoare
nivelului la care se practică astăzi mana!ementul *n #irmele
per#ormante in lume. Calitatea instrumentarului #olosit) care
e#ine%te nivelului e pro#esionalizare a conucerii constituie)
ne*noielnic) una in laturile e#icitare ale muncii mana!erilor
Lucrare de diplomã &"
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
in ţara noastră) ceea ce e.plică e reacţie aecvată la
numeroase oportunităţi %i calitatea *noielnică a multor ecizii.
7in acest instrumentar nu tre'uie să lipsească mi0loace e
operare care constituie astăzi metoă curentă *n activitatea
mana!erială speci#ică ma0orităţii #irmelor in ţările ezvoltate 5
metoele %i te/nicile cercetării operaţionale pentru optimizarea
eciziilor) ar'orele e ecizie) analiza riscului) analiza
pre#erinţei) ta'elul ecizional) metoe e stimularea a
creativităţii iniviuale %i e !rup.
=ama lar!ă %i conţinut ei ă măsura calităţii
instrumentarului ra#inat al mana!erului stăp-n e pro#esia sa)
capa'il să iscearnă cele mai potrivite mi0loace pentru
i#eritelor pro'leme %i să ispună utilizarea lor e către
speciali%tii %i consilierii care #unamentează eciziile ma0ore pe
care la va lua.
Htilizarea metoelor %i te/nicilor enumerate este astăzi e
neconceput #ără an!a0area *n re!im convenţional cu calculatorul
electronic) numai *n acest mo mana!erul put-n să analizeze
coniţiile %i implicaţiile i#eritelor alternative e rezolvare a
#iecărei pro'leme ma0ore %i să ienti#ice soluţia cea mai
potrivită.
($*$ 7in !ama metoelor %i te/nicilor enumerate) utilizarea
analizei SPO8 Da punctelor tari %i a punctelor sla'e) precum %i
ale oportunităţilor. 4n en!leză3 Stren!/ts 5 PeaFnesses 5
Opportunities 5 8/reatsE impune o atenţie eose'ită. O
asemenea analiză urmăre%te) *n esenţă) evienţierea
caracteristicilor meiului e acţiune al *ntreprinerii %i a
Lucrare de diplomã &#
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
capa'ilităţilor ei e a răspune provocărilor meiului) pe aceste
'aze urm-n să se sta'ilească căile e acţiune pentru
valori#icarea ma.imă a oportunităţilor o#erite e meiu %i
contracararea ameninţărilor pe care le prezintă. Capacitatea
mana!erului e a e#ectua perioic analize SPO8 %i e a
practica) pe 'aza acestora) mana!ement strate!ic) respectiv e
a sta'ili strate!ii e prous) invenţionale %i e piaţă) precum %i
politici e preţuri %i e v-nzări) constituie una intre premisele
inispensa'ile ale *m'unătăţirii per#ormanţelor economico"
#inanciare ale #iecărei *ntreprineri %i ale cre%terii competitivităţii
ei.
4n coniţiile tranziţiei) capacitatea e e#ectuare a unor
analize SPO8 realiste %i oportune este esenţială pentru
%ansele *ntreprinerilor e a traversa o perioaă i#icilă) e a
*n#runta un meiu socio"economic cu *nalt !ra e tur'ulenţă %i
imprevizi'ilitate %i e a"%i e#ini strate!ii care să le permită
suportarea %ocurilor sc/im'ării %i e.ploatarea e#icace a
oportunităţilor ivite.
($+$ 8a'loul cerinţelor mana!eriale speci#ice tranziţiei
inclue %i practicarea unui stil e conucere aecvat) care să
permită antrenarea e#icace a salariaţilor la realizarea
o'iectivelor unităţii %i stimularea intensă a acestora pentru a"%i
*m'unătăţi propriile per#ormanţe.
Stilul e conucere aecvat este cel care se aoptă
contin!enţial) *n #uncţie e situaţie cu care se con#runtă
conucerea %i e personalitatea irepeta'ilă a #iecărui
su'oronat. Hn asemenea stil nu poate #i caracterizat rept
Lucrare de diplomã &$
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
e.clusiv autocratic) emocratic sau participativ) ci tre'uie să
reprezinte o *m'inare a acestor moele) care variază *n #uncţie
e situaţia e re#erinţă %i e personalitatea su'oronaţilor3
pentru situaţiile e criză) e intensi#icare eose'ită a e#orturilor
%i *n raporturilor cu su'oronaţii neisciplinaţi sau cu
per#ormanţe sla'e este nerecomana'ilă aoptarea unui stil
precumpănitor autoritarB pentru celelalte situaţii %i *n relaţiile cu
restul su'oronaţilor) stilul tre'uie să #ie emocratic %i să tină
spre moelul participativ. Capacitatea e variere aecvată a
stilului e conucere *n #uncţie e #actorii menţionaţi epine e
e.perienţa mana!erului) e particularităţile lui temperamentale
%i caracteriale) precum %i e climatul e.istent *n *ntreprinere.
4n cursul tranziţiei) pe măsură ce *ntreprinerea evoluează
pro!resiv *n moelul uneia speci#ice economiei e piaţă
consoliă) per#ecţion-nu"%i carul #ormal *n senul accentuării
ri!orii %i e#icacităţii sale) stilurile e conucere evin
preponerent emocratice %i apoi participative) aică se
'azează) *n măsură cresc-nă) pe noi resorturi motivaţionale
pe care tranziţia) prin privatizare) restructurare %i ezvoltare
economică) le creează.
)$'$ Pe ultimul plan e mani#estare a mana!ementului) cel
psi/olo!ic) consierăm că o'-nirea pro!resivă ar *n ritm e
către mana!eri a unei stări e spirit aecvată coniţiilor
economici e piaţă reprezintă o cerinţă primorială %i o premisă
inispensa'ilă a răspunsului pozitiv la cerinţele menţionate
anterior.
Lucrare de diplomã &%
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Această stare e spirit este cea proprie *ntreprinzătorilor
e succes %i mana!erilor acelor #irme private %i unităţi e stat
care) prin per#ormanţele lor) s"a eta%at vizi'il e masa
ma0orităţii unităţilor !reu *ncercate e i#icultăţile tranziţiei. O
asemenea stare se caracterizează prin receptivitatea la tot ce
este nou %i pro!resist) căutarea %i acceptarea pro!resului)
sensi'ilitatea #aţă e valorile autentice pro#esionale %i morale)
interesul constant %i permanent pentru autoper#ecţionare %i
*m'unătăţirea propriilor per#ormanţe) isponi'ilitatea pentru
ialo! sincer %i constructiv) capacitatea e a evalua realist
succesele %i e%ecurile) preocuparea permanentă pentru
ienti#icarea %i valori#icarea convena'ilă a oportunităţilor e
a#irmare %i ezvoltare a propriei *ntreprineri. Aceste
caracteristici sunt eterminate e trăsăturile e personalitate)
caracteriale %i temperamentale ale mana!erului %i sunt
stimulate e un climat !eneral socio"economic 'azat) *n măsură
cresc-nă) pe cultul muncii) morala a#acerilor) respectarea
cuv-ntului at) a partenerului %i a contractului *nc/eiat.
8ranziţia) *n staiul ei actual) este eparte e a asi!ura un
asemenea climat) ar instaurarea pro!resivă a mecanismelor
e piaţă va trans#orma treptat starea e spirit escrisă intr"o
e.cepţie *ntr"o cerinţă !enerală %i un criteriu implaca'il e
selectare a valorilor mana!eriale autentice.
)$($ Pe termen lun!) e#icacitatea emersurilor
mana!eriale) crei'ilitatea mana!eriale *n raporturile lor cu
su'alternii %i cu toate persoanele #izice %i 0uriice e.terioare
interesate e 'unul mers al activităţii *ntreprinerii epin e
Lucrare de diplomã &&
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
moralitatea lor) e măsura *n care actele lor %i comportamentul
aoptat corespun valorilor etice %i prescripţiilor coului
le!islativ"normativ.
7rept urmare) o ultimă cerinţă care tre'uie menţionată
prive%te statutul moral al mana!erilor) #aptul că ei tre'uie să
constituie repere morale *n carul *ntreprinerilor lor %i *n
societate) e.emple e pro'itate pro#esională %i corectituine *n
relaţii) păzitori #ermi ai le!alităţii %i ai eticii a#acerilor. Pentru a
răspune acestei cerinţe) mana!erii tre'uie să respecte c-teva
re!uli esenţiale e conuită) al căror ansam'lul ar putea #orma
un aevărat co e etică mana!erială) să #ie con%tienţi e #aptul
că mana!ementul reprezintă o activitatea care incum'ă
responsa'ilităţi eose'ite #aţă e su'oronaţi) superiori)
asociaţi) comunitatea *n care operează *ntreprinerile respectivB
să susţină *n mo e#icace mana!ementul pe care *l practică prin
puterea e.emplului personal) auto"instruirea %i urmărirea
permanentă a o'iectivului e atin!erea a unui nivel e
e.celenţă a prestaţiei lorB să"%i c-%ti!e %i să"%i menţină
reputaţia e caractere oneste) morale) e 'uni cetăţeni.
Cerinţele principale au măsura e#orturilor aprecia'ile %i
e urată care tre'uie epuse pentru a auce nivelul !eneral al
prestaţiei mana!eriale in ţara noastră la cel caracteristic ţărilor
*n a căror comunitate urmărim să ne inte!răm. Stimularea)
orientarea %i cooronarea acestor e#orturi se 'azează pe unele
premise #avorizante %i sunt st-n0enite e altele) ar nu pot
conuce la rezultatele orite *n a'senţa străuinţei pe măsură a
Lucrare de diplomã &'
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
mana!erilor e a #i la curent cu ultimele metoe %i te/nici)
ec/ipamente %i proceuri speci#ice practicii mana!ementului
%tiinţi#ic.
Lucrare de diplomã &(
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Ca#itolul 8
R"PROI"C(AR"A SIS("MU*UI ," MANA)"M"N(
+.1. Su'sistemul ecizional
1. Prezentarea su'sistemului ecizional pe #uncţii ale
mana!ementului) pe #uncţiuni ale #irmei) #uncţie e parametrii
calitativi %i e procese ecizional"strate!ice.
Numărul corespunzător al eciziei
Criterii e clasi#icare
C1 C2 C, C4 C+ C? C@
Se numesc) *ncep-n cu ata
2;.9?.1;;?) aministratori ai S.C.
ROMCARBON SA BHJSH
Certă strate! !rup sup inte!r perio multicrit
Se numesc cenzorii S.C. ROMCARBON
SA BHJSH
Certă strate! !rup sup inte!r perio Multicrit
Se apro'ă v-nzarea locuinţelor in
'locurile 714) 11A %i 11B 5 Mioriţei
către c/iria%i) salariaţi ai S.C.
ROMCARBON SA BHJSH
Certă strate! !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă raportul comisiei e cenzori
privin situaţia #inanciară a #irmei la
,1.9+.1;;?
Certă tactică !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă escărcarea e !estiune a
mana!erului !eneral %i a comisiei e
cenzori) care a #uncţionat p-nă la ata
e 22.9@.1;;? %i prelun!irea acesteia
e Consiliul e Aministraţie ales %i a
noilor cenzori
Certă tactică !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă restituirea !aranţiei epuse
e mana!er %i e cenzori pe perioaa
c-t au #uncţionat
Certă tactică !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă 'u!etul e venituri %i
c/eltuieli pentru anul 1;;?
Certă tactică !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă constituirea !a0ului *n valoare
e >@,.19,.2@2 lei pentru creitul e
trezorerie e 1 miliar lei %i a !a0ului e
1.9@,.+?4.;9, lei pentru creitul *n
valută e 1.1;2.>;9N
Certă Curentă !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă epunerea !aranţiilor e
către aministratori %i cenzori
Certă Curentă !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă scoaterea in #uncţiune %i
Certă Strate! !rup sup inte!r perio multicrit
Lucrare de diplomã &)
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
casarea mi0loacelor #i.e) prezente *n
listele ce #ac parte inte!rantă in
prezenta /otăr-re) precum %i a celor
apro'ate anterior) care timp e ? luni nu
au putut #i valori#icate
Se apro'ă !aranţiile necesare pentru
contractarea unor creite cu B.C.R.
Certă Curentă !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă raportul e !estiune al
aministratorilor privin e.erciţiul
#inanciar al anului 1;;?
Certă 8actică !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă raportul comisiei e cenzori
Certă 8actică !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă 'ilanţul conta'il al contului e
pro#it %i piereri pe anul 1;;?
Certă 8actică !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă 'u!etul e venituri %i
c/eltuieli pe anul 1;;@
Certă 8actică !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă !aranţii mo'iliare %i
imo'iliare pentru contactarea e creite
*n lei %i *n valută) *n valoare e
1+.>@9.>++.+@? lei
Certă Curentă !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă) *n principiu) constituirea e
societăţi mi.te *n Repu'lica Zemen %i
Repu'lica Molova
Certă Strate! !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă v-nzarea activului secţiei
WCARBON$8W Sinaia
Certă Strate! !rup sup inte!r perio multicrit
Av-n *n veere preveerile 6,1:1;;9)
622:1;;4) 6++:1;;+) 6>@:1;;@)
Aunarea =enerală &.traorinară in
ata e 94.9@.1;;@) la o a oua
convocare) a /otăr-t moi#icarea
contractului e societate la S.C.
ROMCARBON SA BHJSH
Certă Strate! !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă completarea Consiliului e
Aministraţie al #irmei
Certă Strate! !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă !a0area utila0elor importate
pentru #a'ricarea e saci multistrat %i
pentru instalare #iltre POCK&8) potrivit
contractului e creit nr. 1?4:1;;?
*nc/eiat cu B.C. sucursala Buzău
Certă 8actică !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă *n#iinţarea unei societăţi
mi.te *n R. Zemen pentru proucerea
e #iltre) *n coniţiile consemnate *n
procesul ver'al.
$ncertă Strate! !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă *n#iinţarea unei SC *n R.
Molova av-n ca #onator unic S.C.
ROMCARBON SA BHJSH) *n coniţiile
consemnate *n procesul ver'al
$ncertă Strate! !rup sup inte!r perio multicrit
Se apro'ă) e principiu) constituirea
$ncertă Strate! !rup sup inte!r perio multicrit
Lucrare de diplomã '*
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
unei societăţi comerciale mi.te pentru
#a'ricarea e #iltre cu R. Molova) *n
coniţiile consemnate *n procesul ver'al
e %einţă
Se *mputernice%te A=A pentru
semnarea actelor aiţionale e
moi#icare a contractului e societate %i
a statutului acţionarii3 RC) CC) R&)
S8)SA
Certă Curentă !rup sup inte!r perio multicrit
4n perioaa *n care S.C. ROMCARBON
SA BHJSH este societate esc/isă) ea
va emite acţiuni *n #orma
ematerializată) evienţiate prin
*nscrierea *n cont
Certă Strate! !rup sup inte!r perio multicrit
Aunarea =enerală &.traorinară a
Acţionarilor /otără%te *n temeiul
6,1:1;;9) moi#icarea contractului e
societate %i a statutului societăţii
Certă Strate! !rup sup inte!r perio multicrit
une3 C
1

Q natura varia'ilelor implicate D ecizii
certe) incerteB e riscE
C
2

Q orizontul e timp Decizii strate!iceB tacticeB
curenteE
C
,
Q amplasarea ecientulul Decizii iniviuale)
e !rupE
C
4

Q e%a$onul mana!ementului Decizii e nivel
superior) in#erior) meiuE
C
+

Qamploarea competenţelor ecientului Decizii
inte!rale) avizateE
C
?

Q#recvenţa aoptării Decizii perioice) aleatoare)
uniceE
C
@

Qnr. e criterii ecizionale Decizii unicriteriale)
multicriterialeE
4n #uncţie e natura varia'ilelor implicate) eciziile certe au o
ponere e >+G) *n timp ce eciziile incerte au o ponere e 1+G)
Lucrare de diplomã '1
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
rezult-n preocuparea #irmei pentru acele ecizii *n care
varia'ilele sunt controla'ile) iar rezultatele sunt anticipate cu
precizie.
4n #uncţie e orizontul e timp) eciziile strate!ice au o
ponere e 4>G) cele tactice e ,,)+G iar cele curente e 1;G)
ceea ce emonstrează preocuparea #irmei pentru acele ecizii cu
implicaţii ma0ore asupra activităţii sale) pe orizonturi mai mari e
timp.
7upă amplasarea ecientului) se o'servă că eciziile sunt
e !rup D199GE) eoarece sunt aoptate e A=A) ca or!anism
participativ e mana!ement.
6e!at e etalonul mana!ementului) eciziile aoptate e
A=A sunt ecizii e nivel superior Dponere 199GE) eoarece A=A
se a#lă) ca or!anism participativ e mana!ement) *n e%alonu$
superior al #irmei.
7upă amploarea competentelor ecientulul) toate eciziile
Dponere 199GE sunt inte!rale) inepenente) eoarece A=A are
eplină autonomie ecizională.
(recvenţa aoptării etermină următoarele ecizii3 periodice
,-./ aleatoare -./ unice *-./ nee.ist-n ecizii aleatoare. Se
o'servă că ponerea cea mai mare a eciziilor vizează pe cele
aoptate $a intervale re!ulate e timp) viz-n activitatea curentă a
#irmei) iar o ponere mai reusă o au %i eciziile aoptate o
sin!ură ată *n viaţa #irmei.
8oate eciziile aoptate *n carul S.C. ROMCARBON S.A.
BHJAH au $a 'aza o multituine e criterii) #iin ast#el ecizii
multicriteriale.
Lucrare de diplomã '"
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Numărul corespunzător al eciziei (uncţii ale mana!ementului
P O C A C& (
Se numesc) *ncep-n cu ata 2;.9?.1;;?)
aministratori ai S.C. ROMCARBON SA BHJSH
M M M
Se numesc cenzorii S.C. ROMCARBON SA
BHJSH
M M M
Se apro'ă v-nzarea locuinţelor in 'locurile
714) 11A %i 11B " Mioriţei către c/iria%i) salariaţi
ai S.C. ROMCARBON SA BHJSH
M
Se apro'ă raportul comisiei e cenzori privin
situaţia #inanciară a #irmei la ,1.9+.1;;?
M M
Se apro'ă escărcarea e !estiune a
mana!erului !eneral %i a comisiei e cenzori)
care a #uncţionat p-nă la ata e 22.9@.1;;? %i
prelun!irea acesteia e Consiliul e
Aministraţie ales %i a noilor cenzori
M M
Se apro'ă restituirea !aranţiei epuse e
mana!er %i e cenzori pe perioaa c-t au
#uncţionat
M M
Se apro'ă 'u!etul e venituri %i c/eltuieli pentru
anul 1;;?
M
Se apro'ă constituirea !a0ului *n valoare e
>@,.19,.2@2 lei pentru creitul e trezorerie e
1 miliar lei %i a !a0ului e 1.9@,.+?4.;9, lei
pentru creitul *n valută e 1.1;2.>;9N
M
Se apro'ă epunerea !aranţiilor e către
aministratori %i cenzori
M
Se apro'ă scoaterea in #uncţiune %i casarea
mi0loacelor #i.e) prezente *n listele ce #ac parte
inte!rantă in prezenta /otăr-re) precum %i a
celor apro'ate anterior) care timp e ? luni nu
au putut #i valori#icate
M
Se apro'ă !aranţiile necesare pentru
contractarea unor creite cu B.C.R.
M
Se apro'ă raportul e !estiune al
aministratorilor privin e.erciţiul #inanciar al
anului 1;;?
M
Se apro'ă raportul comisiei e cenzori M
Se apro'ă 'ilanţul conta'il al contului e pro#it %i
piereri pe anul 1;;?
M
Se apro'ă 'u!etul e venituri %i c/eltuieli pe
anul 1;;@
M
Se apro'ă !aranţii mo'iliare %i imo'iliare pentru
contactarea e creite *n lei %i *n valută) *n
valoare e 1+.>@9.>++.+@? lei
M
Lucrare de diplomã '#
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Se apro'ă) *n principiu) constituirea e societăţi
mi.te *n Repu'lica Zemen %i Repu'lica
Molova
M M
Se apro'ă v-nzarea activului secţiei
WCARBON$8W Sinaia
M
Av-n *n veere preveerile 6,1:1;;9)
622:1;;4) 6++:1;;+) 6>@:1;;@) Aunarea
=enerală &.traorinară in ata e 94.9@.1;;@)
la o a oua convocare) a /otăr-t moi#icarea
contractului e societate la S.C. ROMCARBON
SA BHJSH
M
Se apro'ă completarea Consiliului e
Aministraţie al #irmei
M
Se apro'ă !a0area utila0elor importate pentru
#a'ricarea e saci multistrat %i pentru instalare
#iltre POCK&8) potrivit contractului e creit nr.
1?4:1;;? *nc/eiat cu B.C. sucursala Buzău
M
Se apro'ă *n#iinţarea unei societăţi mi.te *n R.
Zemen pentru proucerea e #iltre) *n coniţiile
consemnate *n procesul ver'al.
M M
Se apro'ă *n#iinţarea unei SC *n R. Molova
av-n ca #onator unic S.C. ROMCARBON SA
BHJSH) *n coniţiile consemnate *n procesul
ver'al
M M
Se apro'ă) e principiu) constituirea unei
societăţi comerciale mi.te pentru #a'ricarea e
#iltre cu R. Molova) *n coniţiile consemnate *n
procesul ver'al e %einţă
M M
Se *mputernice%te A=A pentru semnarea
actelor aiţionale e moi#icare a contractului e
societate %i a statutului acţionarii3 RC) CC) R&)
S8)SA
M M
4n perioaa *n care S.C. ROMCARBON SA
BHJSH este societate esc/isă) ea va emite
acţiuni *n #orma ematerializată) evienţiate prin
*nscrierea *n cont
M
Aunarea =enerală &.traorinară a Acţionarilor
/otără%te *n temeiul 6,1:1;;9) moi#icarea
contractului e societate %i a statutului societăţii
M M
une3 P Q #uncţia e previziune
O Q (uncţia e or!anizare
C Q (uncţia e or!anizare
A Q (uncţia e antrenare
C& Q (uncţia e control 5 evaluare
Lucrare de diplomã '$
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
( Q 6a nivel e #irmă
7in analiza eciziilor) se o'servă că3
 ele nu vizează #uncţiile e previziune %i cooronare ale
mana!ementului
 2@G vizează #uncţia e or!anizare
 @G vizează #uncţia e antrenare
 22G vizează #uncţia e control " evaluare
Aceasta emonstrează *n primul r-n preocuparea #irmei
pentru or!anizarea e ansam'lu a #irmei) a unor componente
procesuale %i structurale ale acesteia.
(uncţia e antrenare a mana!ementului nu este vizată ec-t
*ntr"o mică măsura D@GE) ceea ce reprezintă un aspect ne#avora'il)
eoarece nu se iau *n consierare #actorii ce motivează personalul
pentru asi!urarea participării acestuia $a sta'ilirea %i realizarea
o'iectivelor
(uncţia e control " evaluare a mana!ementului este %i
#uncţia e #inalizare a unul proces mana!erial. Ponerea acestuia)
$a nivelul eciziilor aoptate) este relativ mică D22GEB
Cea mai mare parte a eciziilor *nsă vizează ansam'lul
#irmei >9G.
Lucrare de diplomã '%
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Numărul corespunzător al eciziei (uncţii ale mana!ementului
C7 C P& (C P7 (
Se numesc) *ncep-n cu ata 2;.9?.1;;?)
aministratori ai S.C. ROMCARBON SA BHJSH
M
Se numesc cenzorii S.C. ROMCARBON SA
BHJSH
M
Se apro'ă v-nzarea locuinţelor in 'locurile
714) 11A %i 11B " Mioriţei către c/iria%i) salariaţi
ai S.C. ROMCARBON SA BHJSH
M
Se apro'ă raportul comisiei e cenzori privin
situaţia #inanciară a #irmei la ,1.9+.1;;?
M
Se apro'ă escărcarea e !estiune a
mana!erului !eneral %i a comisiei e cenzori)
care a #uncţionat p-nă la ata e 22.9@.1;;? %i
prelun!irea acesteia e Consiliul e
Aministraţie ales %i a noilor cenzori
M
Se apro'ă restituirea !aranţiei epuse e
mana!er %i e cenzori pe perioaa c-t au
#uncţionat
M
Se apro'ă 'u!etul e venituri %i c/eltuieli pentru
anul 1;;?
M
Se apro'ă constituirea !a0ului *n valoare e
>@,.19,.2@2 lei pentru creitul e trezorerie e
1 miliar lei %i a !a0ului e 1.9@,.+?4.;9, lei
pentru creitul *n valută e 1.1;2.>;9N
M
Se apro'ă epunerea !aranţiilor e către
aministratori %i cenzori
M
Se apro'ă scoaterea in #uncţiune %i casarea
mi0loacelor #i.e) prezente *n listele ce #ac parte
inte!rantă in prezenta /otăr-re) precum %i a
celor apro'ate anterior) care timp e ? luni nu
au putut #i valori#icate
M
Se apro'ă !aranţiile necesare pentru
contractarea unor creite cu B.C.R.
M
Se apro'ă raportul e !estiune al
aministratorilor privin e.erciţiul #inanciar al
anului 1;;?
M
Se apro'ă raportul comisiei e cenzori M
Se apro'ă 'ilanţul conta'il al contului e pro#it %i
piereri pe anul 1;;?
M
Se apro'ă 'u!etul e venituri %i c/eltuieli pe
anul 1;;@
M
Se apro'ă !aranţii mo'iliare %i imo'iliare pentru
contactarea e creite *n lei %i *n valută) *n
valoare e 1+.>@9.>++.+@? lei
M
Lucrare de diplomã '&
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Se apro'ă) *n principiu) constituirea e societăţi
mi.te *n Repu'lica Zemen %i Repu'lica
Molova
M M
Se apro'ă v-nzarea activului secţiei
WCARBON$8W Sinaia
M
Av-n *n veere preveerile 6,1:1;;9)
622:1;;4) 6++:1;;+) 6>@:1;;@) Aunarea
=enerală &.traorinară in ata e 94.9@.1;;@)
la o a oua convocare) a /otăr-t moi#icarea
contractului e societate la S.C. ROMCARBON
SA BHJSH
M
Se apro'ă completarea Consiliului e
Aministraţie al #irmei
M
Se apro'ă !a0area utila0elor importate pentru
#a'ricarea e saci multistrat %i pentru instalare
#iltre POCK&8) potrivit contractului e creit nr.
1?4:1;;? *nc/eiat cu B.C. sucursala Buzău
M
Se apro'ă *n#iinţarea unei societăţi mi.te *n R.
Zemen pentru proucerea e #iltre) *n coniţiile
consemnate *n procesul ver'al.
M M
Se apro'ă *n#iinţarea unei SC *n R. Molova
av-n ca #onator unic S.C. ROMCARBON SA
BHJSH) *n coniţiile consemnate *n procesul
ver'al
M M
Se apro'ă) e principiu) constituirea unei
societăţi comerciale mi.te pentru #a'ricarea e
#iltre cu R. Molova) *n coniţiile consemnate *n
procesul ver'al e %einţă
M M
Se *mputernice%te A=A pentru semnarea
actelor aiţionale e moi#icare a contractului e
societate %i a statutului acţionarii3 RC) CC) R&)
S8)SA
M
4n perioaa *n care S.C. ROMCARBON SA
BHJSH este societate esc/isă) ea va emite
acţiuni *n #orma ematerializată) evienţiate prin
*nscrierea *n cont
M
Aunarea =enerală &.traorinară a Acţionarilor
/otără%te *n temeiul 6,1:1;;9) moi#icarea
contractului e societate %i a statutului societăţii
M
Hne3 C7 Q (uncţiunea e cercetare 5ezvoltare
C Q (uncţiunea comercială
P& Q (uncţiunea e personal
(C Q (uncţiunea #inanciar 5 conta'ilă
P7 Q (uncţiunea e proucţie
Lucrare de diplomã ''
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
( Q la nivel e #irmă
Stuiin #uncţiunile #irmei) ponerea acestora) *n carul
eciziilor aoptate) se prezintă ast#el3
 nu se vizează #uncţiunile e proucţie %i e cercetare 5
ezvoltare
 #uncţiunea comercială3 4G
 #uncţiunea e personal3 1G
 #uncţiunea #inanciar 5 conta'ilă3 49G
 2+G in ecizii vizează ansam'lul #irmei
Se o'servă că ponerea cea mai mare o au eciziile ce
vizează #uncţiunea #inanciar"conta'ila) atorita preocupării
principale a mana!ementului #irmei pentru urmărirea *neaproape
a activităţii #irmei) prin inicatorii ce re#lectă situaţia economică %i
#inanciară a acesteia3 realizarea proucţiei mar#a) urmărirea
costurilor
)
o'ţinerea pro#itului propus etc.
2+G in ecizii vizează ansam'lul #irmei) *n veerea 'unei
es#ă%urări a activităţii acesteia.
Hn aspect ne#avora'il *l reprezintă lipsa e preocupare a
mana!ementului #irmei pentru #uncţiunile e proucţie %i e
cercetare " ezvoltare) ar %i preocuparea relativ reusă pentru
#uncţiunea e personal D1GE) le!at e motivarea an!a0aţilor %i
pentru #uncţiunea comercială D4GE) viz-n insu#icienta preocupare
pentru prospectarea pieţei) escoperirea e noi clienţi) promovarea
pătrunerii pe noi pieţe etc.
Lucrare de diplomã '(
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Numărul corespunzător al eciziei (uncţii ale mana!ementului
(S $M $N O (C
Se numesc) *ncep-n cu ata 2;.9?.1;;?) aministratori
ai S.C. ROMCARBON SA BHJSH
M M M M M
Se numesc cenzorii S.C. ROMCARBON SA BHJSH M M M M M
Se apro'ă v-nzarea locuinţelor in 'locurile 714) 11A %i
11B " Mioriţei către c/iria%i) salariaţi ai S.C.
ROMCARBON SA BHJSH
M M M M M
Se apro'ă raportul comisiei e cenzori privin situaţia
#inanciară a #irmei la ,1.9+.1;;?
M M M M
Se apro'ă escărcarea e !estiune a mana!erului
!eneral %i a comisiei e cenzori) care a #uncţionat p-nă
la ata e 22.9@.1;;? %i prelun!irea acesteia e
Consiliul e Aministraţie ales %i a noilor cenzori
M M M M
Se apro'ă restituirea !aranţiei epuse e mana!er %i e
cenzori pe perioaa c-t au #uncţionat
M M M M
Se apro'ă 'u!etul e venituri %i c/eltuieli pentru anul
1;;?
M M M M
Se apro'ă constituirea !a0ului *n valoare e >@,.19,.2@2
lei pentru creitul e trezorerie e 1 miliar lei %i a
!a0ului e 1.9@,.+?4.;9, lei pentru creitul *n valută e
1.1;2.>;9N
M M M M
Se apro'ă epunerea !aranţiilor e către aministratori
%i cenzori
M M M M M
Se apro'ă scoaterea in #uncţiune %i casarea
mi0loacelor #i.e) prezente *n listele ce #ac parte
inte!rantă in prezenta /otăr-re) precum %i a celor
apro'ate anterior) care timp e ? luni nu au putut #i
valori#icate
M M M M
Se apro'ă !aranţiile necesare pentru contractarea unor
creite cu B.C.R.
M M M M M
Se apro'ă raportul e !estiune al aministratorilor
privin e.erciţiul #inanciar al anului 1;;?
M M M M
Se apro'ă raportul comisiei e cenzori M M M M
Se apro'ă 'ilanţul conta'il al contului e pro#it %i piereri
pe anul 1;;?
M M M M
Se apro'ă 'u!etul e venituri %i c/eltuieli pe anul 1;;@ M M M M
Se apro'ă !aranţii mo'iliare %i imo'iliare pentru
contactarea e creite *n lei %i *n valută) *n valoare e
1+.>@9.>++.+@? lei
M M M M
Se apro'ă) *n principiu) constituirea e societăţi mi.te *n
Repu'lica Zemen %i Repu'lica Molova
M M M M
Se apro'ă v-nzarea activului secţiei WCARBON$8W
Sinaia
M M M M
Av-n *n veere preveerile 6,1:1;;9) 622:1;;4) M M M M M
Lucrare de diplomã ')
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
6++:1;;+) 6>@:1;;@) Aunarea =enerală &.traorinară
in ata e 94.9@.1;;@) la o a oua convocare) a
/otăr-t moi#icarea contractului e societate la S.C.
ROMCARBON SA BHJSH
Se apro'ă completarea Consiliului e Aministraţie al
#irmei
M M M M M
Se apro'ă !a0area utila0elor importate pentru #a'ricarea
e saci multistrat %i pentru instalare #iltre POCK&8)
potrivit contractului e creit nr. 1?4:1;;? *nc/eiat cu
B.C. sucursala Buzău
M M M M
Se apro'ă *n#iinţarea unei societăţi mi.te *n R. Zemen
pentru proucerea e #iltre) *n coniţiile consemnate *n
procesul ver'al.
M M M M
Se apro'ă *n#iinţarea unei SC *n R. Molova av-n ca
#onator unic S.C. ROMCARBON SA BHJSH) *n
coniţiile consemnate *n procesul ver'al
M M M M
Se apro'ă) e principiu) constituirea unei societăţi
comerciale mi.te pentru #a'ricarea e #iltre cu R.
Molova) *n coniţiile consemnate *n procesul ver'al e
%einţă
M M M M
Se *mputernice%te A=A pentru semnarea actelor
aiţionale e moi#icare a contractului e societate %i a
statutului acţionarii3 RC) CC) R&) S8)SA
M M M M
4n perioaa *n care S.C. ROMCARBON SA BHJSH este
societate esc/isă) ea va emite acţiuni *n #orma
ematerializată) evienţiate prin *nscrierea *n cont
M M M M M
Aunarea =enerală &.traorinară a Acţionarilor
/otără%te *n temeiul 6,1:1;;9) moi#icarea contractului
e societate %i a statutului societăţii
M M M M M
Hne3 (S Q #unamentarea %tiinţi#ică
4M Q *mputernicirea eciziei
$N Q inte!rarea eciziei *n ansam'lul eciziilor
microeconomice
O Q oportunitatea eciziei
(C Q #ormularea corespunzătoare a eciziei
Analiza parametrilor calitativi ai eciziilor arată că3
 eciziile aoptate e A=A) *n carul SC ROMCARBON SA
BHJAH sunt #unamentate %tiinţi#ic Dprin valori#icarea unui
material in#ormaţional aecvat
)
apelarea $a un instrumentar
Lucrare de diplomã (*
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
ecizional corespunzător *ncarării eciziei) competenta
mana!erilor ată e cuno%tinţele) calităţile %i aptituinile
pro#esionale) pe e o parte) iar pe e a$tă parte) e aptituinile
mana!eriale pe care le poseăE.
 eciziile sunt *mputernicite) #iin aoptate e A=A) care are
competenţa necesară
 eciziile sunt inte!rate *n ansam'lul eciziilor e $a nivelul
#irmei) prin sta'ilirea unor o'iective inte!rate *n sistemul
cate!orial e o'iective al #irmei
 eciziile sunt oportune
)
eoarece sunt aoptate %i aplicate *ntr"
un interval consierat optim
nu toate eciziile sunt complete D#ormulate corespunzătorE ci
oar 2+G in acestea) restul nu conţin toate elementele e
e#inire ale eciziei
Principalele moalităţi e reproiectare
 a'orarea ec/ili'rată a proceselor e mana!ement) *n sensul
asi!urării unei coresponente normale *ntre poziţia ierar/ică a
ecientulul %i tipurile e eciziile aoptate
 *m'o!ăţirea %i moernizarea instrumentarului ecizional utilizat
 tratarea ecizională ec/ili'rată a componentelor procesuale ale
#irmei
 erularea proceselor ecizionale strate!ico"tactice upă
scenarii 0uicios structurate %i ri!uros respectate
 structurarea 0uicioasă a autorităţii pe nivele ierar/ice
 in#ormatizarea ecizională prin3
Lucrare de diplomã (1
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
 posearea e către mana!eri a cuno%tinţelor %i a'ilităţilor
necesare utilizării e#icace a computerului
 otarea #irmei cu calculatoare per#ormante
 posearea e către #irmă e 'ănci e ate0in#ormaţii
cuprinzătoare
 al căror conţinut este inispensa'il luării eciziilor %i evaluării
e#ectelor implementării lor
 realizarea e numeroase pro!rame in#ormatice e uz !eneral
sau
 pro#ilate ecizional) eose'it e utile mana!erilor *n conceperea
%i aplicarea eciziilor.
+.2. 1ubsistemul organizatoric
1.Prezentarea componentei or!anizatorice a
mana!ementului
aE Principalele ocumente e #ormalizare a structurii
or!anizatorice) e.istente *n carul #irmei sunt3
♦ re!ulamentul e or!anizare %i #uncţionare
♦ or!ani!rama D Ane.a 1E
♦ escrierile e #uncţii
♦ #i%e e post
'E Succintă prezentare a structurii e mana!ement
numărul %i enumirea compartimentelor care alcătuiesc structura
e mana!ement3 2?) anume3 Serv. Personal"4nvaţăm-nt"
SalarizareB Serv. Mana!ementB Serv. C8CB Compartimentul
Asi!urarea CalităţiiB Cornpartimentul Restructurare " 7ezvoltareB
Serv. 8e/nicB Atelier ProiectareB Serv. M&AB Serv. Plan"ProucţieB
Lucrare de diplomã ("
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Reprezentanţa Comercială Bucure%tiB Compartimentul 7es#acereB
Serv. AprovizionareB Compartimentul $mport"&.portB Compart.
8ransporturiB Compart. 7es#acere prin ma!azineB Compartimentul
MarFetin!B Compartimentul RecepţiiB Compartimentul 4ntocmire
#acturiB Compartimentul #acturi restanteB Serv. (inanciarB
Compartimentul Analiza"&con.B Serv. Conta'ilitateB O#. e calculB
C($B Comp. analiză %i urmărire costuri.
 numărul e nivele ierar/ice 3 4
 ponerea ierar/ica meie a structurii e mana!ement3
4 pentru irectorul !eneral 13,
4 pentru irectorul economic 13@
4 pentru irectorul te/nic 13+
4 pentru irectorul comercial 13;
 *ncararea cu personal a structurii e mana!ement3
A. structura personalului) upă #uncţia ocupată
8 Dtotal personalE Q2,;@) in care3
M Dmana!eriE Q 12+
& De.ecutanţiE Q 22@2) in care3
m DmuncitoriEQ2929
# D#uncţionariE Q2+2
B. structura socio " pro#esională
8 Dtotal personalE Q 2,;@) in care3
" S D stuii superioare E Q 12@) in care3
8 D pre!ătire te/nicăE Q 194
& D pre!ătire economică E Q 1>
L D pre!ătire 0uriicăE Q 1
A D alte pre!ătiri E Q 4
Lucrare de diplomã (#
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
" M D cu stuii meii E Q 1+>?) in care3
8 D pre!ătire te/nică meie E Q 1+11
& D pre!ătire economică meie E Q 4?
A D alte specialităţiE Q 2;
" = Dcultura !enerală E Q ?>4
cE Prezentarea structurii e proucţie
 numărul %i enumirea compartimentelor operaţionale3 2? 3
Atelier 4ntreţinere Reparaţii"mecanice &ileB Secţia &lectro"
&ner!eticaB 6a'orator A8MB Atelier CAB Secţie Saci ţesuţi PP
BeceniB Secţia Saci Calva CimentB Secţia Prelucrate P&B Atelier
M&AB Secţia Saci ţesuţi PPB Atelier Capsule termocontracti'ileB
Secţia PCC Ca'lareB Atelier PCCB Atelier Sintetizare"
8ermo#ormateB Atelier Ca'lareB Atelier M&AB Secţia Materiale
ProtecţieB Secţia (iltreB Atelier MecanicB Atelier Su'ansam'leB
Compart. Pre!. (a'ricaţieB Compart. AprovizionareB Compart.
Hrmărire CosturiB Atelier ProiectoareB Compart. Aprovizionare
7es#acereB Compart. Pre!. (a'ricaţieiB Atelier Constr. Htila0e.
 număr e nivele ierar/ice 3 ,
 ponerea ierar/ică meie a structurii e proucţie
A. upă #uncţia ocupată3
8D total personal E Q 2219) in care3
" M D mana!eri E Q >;
" & De.ecutanţiE Q 29+@) in care3
m D muncitori EQ 2929
# D #uncţionariE Q ,@
B. upă structura socio"pro#esională3
8 Dtotal personal E Q 2219) in care3
Lucrare de diplomã ($
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
" S D stuii superioare E Q 42
" M D stuii meii E Q 14>4
" = Dcultură !eneralăE Q ?>4
E Aspecte privin structura or!anizatorică e ansam'lu a
#irmei3
număr e posturi %i #uncţii 4+4,B in care
 e mana!ement ('*
 e e.ecuţie *)(2
" număr e nivele ierar/ice3 3
" principalele tipuri e relaţii or!anizatorice) $a SC
ROMCARBON SA BHJAH sunt3
" relaţii e autoritate " e tip ierar/ic
" #uncţional
" e stat ma0or
" relaţii e cooperare
" relaţii e control
" relaţii e reprezentare
" lista o'iectivelor #unamentale %i erivate %i a
principalelor moalităţi e realizare a acestora
Nr.
Crt.
O'iective
#unamentale
O'iective
erivate e !r.$
(uncţii
implicit
nemi0locite
O'iective
erivate e
!r.$$
Activităţi
necesare
1 Cre%terea
pro#itului cu
4@G *n 1;;@
#aţă e 1;;?
Cre%terea
costului e
proucţie mai
*ncet ec-t
Proucţie
Personal
Respectarea
corelaţiei
$
CA
[$
(S
[$
NS
[
[$
P
[$
(S
(a'ricaţie
4ntreţinere %i
reparare
ec/ip. pro.
Lucrare de diplomã (%
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
cre%terea ci#rei
e a#aceri
Motiv. pers.
2 Cre%terea ci#rei
e a#aceri cu
@,G *n 1;;@
#aţă e 1;;?
"
Cre%terea valorii
mi0loacelor #i.e
" 4m'unătăţirea
poziţiei #irmei pe
piaţă
Comercială
(inanciar 5
conta'ilă
4m'unătăţirea
!raului e
*nzestrare a
#orţei e
muncă
Motivare
personal
, Consoliarea
poziţiei
societăţii *ntre
a!enţii
economici
interni) in
s#era
proucţiei
Cre%terea ci#rei
e a#aceri
Personal
Comercială
(le.i'ilizare
activitate
4m'unătăţirea
situaţiei
#inanciare
Motiv. pers.
Cre%terea
vol.pro.%i a
v-nzărilor
Cre%terea
calităţii
2. Analiza su'sistemului or!anizatoric
Av-n *n veere mana!ementul practicat e către S.C.
ROMCARBON SA BHJAH pe 'ază e o'iective) rezultă
importanţa ansam'lului compartimentelor e muncă ce o compun)
a moului e constituire) !rupare %i su'oronare) precum %i a
principalelor le!aturi ce se sta'ilesc *ntre ele) *n veerea realizări
*n coniţii c-t mai 'une a o'iectivelor.
Plec-n e $a principiul ca activitatea e conucere tre'uie
să asi!ure es#ă%urarea e#icientă %i cooronată a muncii tuturor
#actorilor ce participă $a realizarea o'iectivelor) rezultă
repartizarea compartimentelor pe #uncţii e conucere.
Principiile e 'ază care au eterminat conucerea %i
Lucrare de diplomã (&
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
or!anizarea structurală pot #i enumerate3
aE principiul supremaţiei o'iectivelor
'E principiul unităţii e ecizie %i acţiune) necesit-n
e.istenţa unul sin!ur %e# pentru #iecare componentă a #irmei
cE principiul #le.i'ilităţii structurii or!anizatorice) ce
presupune aaptarea continuă a structurii $a moi#icările ce
intervin *n interiorul %i e.teriorul #irmei
E principiul reprezentării structurii or!anizatorice) prin
ocumentele e #ormalizare ce evienţiază parametrii acesteia
eE principiul economiei e le!ături ierar/ice %i #uncţionale
#E principiul economiei e persoane %i al realizări unui
!ra raţional e ocupare a personalului
!E principiul concoranţei intre natura postului %i
caracteristicile titularului postului) presupun-n otarea #iecărui
post e mana!ement 0 e.ecuţie cu competente mana!eriale 0 e
proucţie corespunzătoare.
7in analiza structurii e or!anizare rezultă următoarele
aspecte pozitive3
4 structura) #iin e tip ierar/ic"#uncţional) satis#ace) *n
!eneral) in punct e veere conceptual) e.i!enţele e
#uncţionare ale unităţii.
4 !ruparea atri'uţiilor pe compartimente #uncţionale) pe
secţie %i ateliere e proucţie) asi!ură *n mare parte
'ună utilizare a speciali%tilor
4 *ncărcarea %i !ruparea omo!enă a centrelor e ecizie)
ast#el *nc-t prin ele!area e autoritate) irectorul
!eneral) care apare) supra*ncărcat poate #i e!revat e
Lucrare de diplomã ('
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
o serie e activităţi) e rutină) e mai mică importanţă
*n luarea eciziilor
4 corelarea RO() *n !eneral) cu or!ani!ramă %i #i%e$e
posturilor
4 aaptarea !enerală a conţinutului RO( %i a #i%elor
posturilor) $a speci#icul actual al activităţii es#ă%urate
4 preveerea *n RO( a atri'uţiilor ClS %i ale A=A
4 sta'ilirea e atri'uţii) sarcini %i responsa'ilităţi privin
conucerea
4 aplicarea PA7 privin omeniile3 #inanciar)
conta'ilitate) salarii) !estiunea materiilor prime %i a
materialelor) evienţa reviziilor %i reparaţiilor
Analiza #orţei e muncă) una in cele mai importante resurse
ale *ntreprinerii a scos *n evienţă că aspecte pozitive3
 tinereţea colectivului Dv-rsta meie ,+ aniE
 ec/ili'rul e.istent) su' raportul vec/imii *n pro#esiune) $a nivelul
*ntre!ului personal
 concentrarea speciali%ti$or cu stuii superioare cu precăere *n
compartimente e concepţie %i #uncţionale
Ca aspecte ne!ative) e.trase in analiza structurii e
or!anizare) se menţionează3
 escrierea incompletă *n RO( a sistemului e or!anizare
escrierea !enerală a relaţiilor ierar/ice %i #uncţionale) #ără a se
preciza cu e.actitate ce ocumente se transmit %i se primesc)
cui %i către cine
 suprapunerea atri'uţiilor %i sarcinilor pe i#erite compartimente)
prin repetarea unora) #iin c/iar contraictorii) ceea ce nu
creează responsa'ilitatea realizării lor) *n!reunează luarea
Lucrare de diplomã ((
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
eciziilor %i controlul aplicării acestora.
 repetarea unor atri'uţii %i sarcini !enerale) e importanţă
reusă) vala'ile pentru toate compartimentele
 #ormulare neclară a unor atri'uţii %i sarcini
4ntre aspectele critice) care tre'uie corectate) re#eritor $a #orţa
e muncă) menţionămB
 ponerea mică a specia$i%ti$or cu stuii superioare economice
*n total personal
 insu#icienţi economi%tii3 1? $a 2?;2 salariaţi
 insu#icienţi ana$i%ti pro!ramatori *n carul O#iciului e Calcul
,. Reproiectarea propriu"zisă a su'sistemului or!anizatoric.
aE 4n#iinţarea 0 es#inţarea 0 comasarea e posturi e
mana!ement %i e.ecuţie
 apare ast#el postul e 27irector calitateV) av-n *n su'orine3
Compartimentul Recepţie Materii prime %i materialeB
Compartimentul Asi!urarea calităţiiB Serviciul C8C) 6a'oratorB
Metrolo!ie. Apare irectorul e proucţie.
'E 7es#inţarea compartimentelor3 4ncasare #acturi restante
%i *ntocmire #acturi) prin preluarea #uncţiilor acestora e către
Serviciul (inanciar %i respectiv Compartimentul 7es#acere.
 es#inţarea compartimentului e pre!ătire a #a'ricaţiei e $a
nivelul uzinelor e prelucrare materiale e protecţie %i e $a
nivelul uzinei construcţii utila0e
 ivizarea atelierului PCO *n 2 ateliere inepenente
cE 7elimitarea %i imensionarea corespunzătoare a
componentelor structurale %i procesuale. S"a realizat ast#el
or!ani!rama pentru nouă structură or!anizatorică DAne.a ,E
Lucrare de diplomã ()
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
E A'orarea ec/ili'rată a proceselor e mana!ement *n
eta0ul superior al mana!ementului) prin proiectarea unor poneri
ierar/ice raţionale3
Pentru " irectorul !eneral 1 3 +
" irectorul te/nic 13 +
" irectorul e calitate 13 ,
" irectorul comercial 13 @
" irectorul economic 13 ?
" irectorul e proucţie 13 >
Potrivit noii or!ani!rame) structura e personal se prezintă
ast#el3
8otal personal Q2,;@) in care3
" total muncitori Q 2929
" personal aministrativ Q ,1,
" personal paza " pompieri Q ?4
Lucrare de diplomã )*
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
+$)$1ubsistemul in!ormaţional
Hnul intre #enomenele cu care se con#runtă S.C
ROMCARBON S.A. BHJAH) *n prezent) este lipsa unor in#ormaţii
su#icient e structurate %i coerente care să asiste ecizia
mana!erială at-t $a nivel superior c-t %i $a e%a$oanele in#erioare.
Ast#el) conta'ilitatea este privită numai ca instrument e
calcul al o'li!aţiilor #iscale. 7e teama controalelor privin
#iscalitatea) serviciul conta'il nu se mai concentrează su#icient să
o#ere in#ormaţiile necesare eciziei mana!eriale. Conta'ilitatea
este *ntr"at-t su'oronată #iscalităţii *nc-t nu mai este orientată
eloc către mana!eri %i investitori. 8impul rămas upă
completarea tuturor re!istrelor conta'ile) situaţiilor %i raportărilor
o'li!atorii Da căror *nt-rziere este sancţionată cu amenzi aspreE)
succesiunea rapiă De cele mai multe ori lunară E a acestor
raportări) lasă #oarte puţin timp pentru colectarea) analiza %i
sinteza in#ormaţiilor.
Această situaţie are ca rezultat " mana!erul este lipsit e
asistenţa in#ormaţională) esenţială *n luarea rapiă a eciziilor.
$n#ormatizarea este iniscuta'il o soluţie) acă nu se opre%te $a
nivelul alocării in #onul e ezvoltare) a unor sume pentru
cumpărarea e te/nică e calcul. (ără un so#t specializat %i #ără
o'iective clar e#inite este practic inutil acest e#ort. 7eseori se
realizează pro!rame *n propriul compartiment in#ormatic Dceea ce
nu este răuE) *nsă prousele acestea sunt e cele mal multe ori
ne#ia'ile) netestate su#icient %i necesită #oarte ese intervenţii %i
moi#icări. Alteori se ac/iziţionează so#t"uri e $a iverse #irme
D#ără o analiză preala'ilăE care nu sunt neapărat compati'ile *ntre
Lucrare de diplomã )1
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
ele) #ăc-n prelucrarea atelor) *n continuare) !reoaie.
Ast#el) ar #i o soluţie realizarea *n re!ie proprie sau apel-n
$a o #irmă e specialitate a unui so#t inte!rat) V$a c/eieV) cu mai
multe moule operaţionale De e.emplu pentru serviciile e
conta'ilitate) !estiune) urmărirea stocurilor) personal"salarizare
etc. E %i centralizarea tuturor acestor in#ormaţii *ntr"o unică 'ază e
ate) inte!rată e un pro!ram pilot care să prelucreze) să
centralizeze atele %i să #urnizeze *n timp real mana!erului
rapoartele e care acesta are *ntr"aevăr nevoie.
Ast#el) tre'uie su'liniată i#erenţa *ntre sistemul in#ormaţional
al #irmei %i sistemele in#ormatice care"$ eservesc. 8re'uie re!-nit
nivelul $a care se cule! in#ormaţiile) circuitul acestora *n #irmă
Dpentru a se evita *nt-rzierile ăi reunanţeleE) moul *n care se
prelucrează %i retransmit aceste in#ormaţii. Hn ast#el e sistem
optimizat va reuce numărul e personal care"$ eserve%te precum
%i pro'a'ilitatea e eroare sau e #rauă.
Hrmărirea *n timp real a stocurilor e materii prime %i
materiale
)
a stocurilor e prouse #inite %i semi#inite) *n
concoranţă cu normele e consum introuse *n pro!ram ar putea
să aucă o mulţime e surprize " reucerea consumurilor.
Hrmărirea uzurii mi0loacelor #i.e
)
*n con#ormitate cu orele e
#uncţionare
)
sau cu număru$ e prouse o'ţinute %i atele in
cărţile te/nice poate releva anomalii privin c/eltuielile e reparaţii
%i cu piesele e sc/im'. Răm-ne ca mana!erul să ezle!e
eni!ma3 este vor'a e o utilizare necorespunzătoare) e piese
care Vse scur! *n e.terior pe căi u'ioaseV sau e Vmici ciu'ucuri
*n a#ara pro!ramuluiV.
Lucrare de diplomã )"
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Nu tre'uie uitată nici i#erenţa *ntre scriptic %i #aptic) a toate
tipurile e stocuri. Co'or-rea calculatorului e uneva in Vs#erele
*nalteV ale in#ormaticianului) *n realitatea e pe 'iroul !estionarului
e ma!azie) cu un pro!ram utilitar simplu) un curs e 2",
săptăm-ni pentru !estionarul respectiv %i conectarea *n timp real
cu 'aza e ate a #irmei poate evita multe surprize neplăcute.
Optimizarea #lu.ului in#ormaţional al #irmei va implica ast#el
participarea tuturor compartimentelor " e $a cele e e.ecuţie $a
cele e ecizie) !ener-n o su'stanţială *m'unătăţire a activităţii.
+.4.Su'sistemul metoolo!ic
4n carul S.C. ROMCARBON S.A. BHJAH se utilizează
sisteme e mana!ement precum3
 mana!ementul prin o'iective
 mana!ementul prin 'u!ete
 mana!ementul participativ
Metoele %i te/nicile !enerale e mana!ement) utilizate $a
nivel e #irmă sunt3
 ia!nosticarea
 ele!area
 %einţa
Re#eritor $a sistemele e mana!ement) s"a utilizat) *n
anumite situaţii %i mana!ementul prin proiecte Dpentru rezolvarea
unor pro'leme comple.e) cu caracter inovaţional) e speciali%ti cu
pre!ătire etero!enă) constituiţi temporar *ntr"o reţea or!anizatorică
#ormalăE.
Lucrare de diplomã )#
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
4n carul S.C. ROMCARBON S.A. BHJAH nu se uti$izează
Dsau se utilizează *n #orma empiricăE metoe %i te/nici speci#ice e
mana!ement. Ast#el) se utilizează) *ntr"o #ormă primară) ta'elul
ecizional) ca te/nica utilizată *n optimizarea eciziilor *n coniţii
e certituine. Alături e acesta se mai pot utiliza) pentru
optimizarea eciziilor certe Dau ponerea cea mai mare >+GE3
metoa Electre/ care presupune3
 eterminarea matricei utilităţii *n urma trans#ormării
consecinţelor ecizionale *n utilităţi
 sta'ilirea coe#icienţilor e importanţă ai criteriilor) *n #uncţie e
situaţia economico " #inanciară a #irmei) potenţialul e via'ilitate
economică %i mana!erială a #irmei) ponerea) importanţa
#iecărui criteriu ecizional *n ansam'lul criteriilor utilizate)
e.perienţa mana!erilor) pro#ilul psi/olo!ic al acestora)
concepţia lor espre mana!ement
 sta'ilirea coe#icienţilor e concoranţă %i e iscoranţă
Nu se utilizează e asemenea metoele %i te/nicile e
stimulare a creativităţii3
Brainstormin!) Analiza valorii) matricea escoperirilor.
S"ar putea utiliza *n carul S.C. ROMCARBON S.A. BHJAH
te/nica 7elp/i) care presupune consultarea *n mai multe rune
Dsesiuni interactiveE a mana!erilor) pentru a o'ţine consensu$ *n
le!ătură cu o anumită previziune. Se realizează cu a0utorul unor
#ormulare %i c/estionare structurate) #iecare mem'ru al !rupului
#ăc-n o estimare a necesitaţilor viitoare e resurse umane)
precum %i e.plicaţiile sau motivele necesare. Cooronarea se #ace
e un e.pert specialist *n omeniul resurselor umane
)
pe parcursul
Lucrare de diplomã )$
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
mai multor rune. 7e re!ulă
)
sta'ilizarea estimărilor e.perţilor
Dmana!erilorE se realizează *n ,"+ rune Detape e c/estionăriE)
eci *n momentul *n care se cristalizează o teninţa unică) sau
p-nă c-n rezultatele nu se mai moi#ică su'stanţial.
4n carul #irmei se utilizează) ca metoe %i te/nici e analiză
%i proiectare a structurii or!anizatorice %i sistemul in#ormaţional3
re!ulamentul e or!anizare %i #uncţionare
)
or!ani!rama) #i%a
postului) ia!rame e #lu..
Lucrare de diplomã )%
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Ca#itolul 0I
Concluzii !i #ro#uneri
S.C. ROMCARBON S.A. BHJAH este
)
a%a cum am arătat)
primul %i cel mai mare proucător intern e prelucrate in materiale
plasticeB este unicul #a'ricant in ţara al prousului pentru protecţia
căilor respiratorii) al unor tipuri e #iltre auto %i al căr'unilor activi)
pentru reţinerea impurităţilor. S.C. ROMCARBON S.A. BHJAH
continuă să *ntreţină relaţii comerciale cu partenerii traiţionali in
=ermania D #irma P.B.H. E) cu companii in Austria) (ranţa) 8urcia)
cu toată in#luenţa ne!ativă pe care a avut"o piererea pieţei #ostei
HRSS %i ispariţia CA&R) e.portul reprezent-n *n prezent cca.
1+G in proucţia realizată) cu e.tinere *n anii următori către
2+G.
A!ent economic activ) S.C. ROMCARBON S.A. BHJAH este
puternic an!renată *n sistemul economiei naţionale
)
*ntreţin-n
relaţii ca #urnizor %i 0 sau client cu peste 499 e societăţi rom-ne %i
cu capital e stat %i numeroase societăţi private.
7in punct e veere al structurii e or!anizare) al otării %i
metoolo!iei e control) corespune cerinţelor atestării calităţii e
către or!ane specializate) interne %i e.terne.
Av-n *n veere mana!ementul practicat e societate
)
pe
'aza e o'iective) rezultă importanţa compartimentelor e muncă
ce o compun) a moului e constituire) !rupare %i su'oronare)
precum %i a principalelor le!aturi ce se sta'ilesc *ntre ele
)
*n
veerea realizării *n coniţii c-t mai 'une a o'iectivelor.
Structura e or!anizare a S.C. ROMCARBON S.A. BHJAH a
#ost proiectată e către compartimentul mana!ement) care are
atri'uţii %i e or!anizare a societăţii) avizată e Consiliul e
Aministraţie %i apro'ată e Aunarea =enerală a Acţionarilor.
4n analiza reproiectării sistemului e mana!ement am pornit
e $a constatarea #aptelor %i #enomenelor le!ate e structura
or!anizatorică) asi!urarea cu personal necesar
)
calitativ %i pe
structură) asi!urarea sistemului in#ormaţional aecvat
)
pentru
luarea unor ecizii rapie %i #unamantate.
Am proceat $a ienti#icarea elementelor
)
#actorilor) *n
orinea lor succesivă) e $a cei cu acţiune irectă
)
$a cei cu acţiune
inirectă %i am sta'ilit cauzele reale *ntre elemente) corelaţia intre
#iecare #actor e in#luenţă %i #enomenul analizat) punctele #orte %i
Lucrare de diplomã )&
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
sla'e ale societăţii comerciale.
7in analiza structurii e or!anizare rezultă următoarele
aspecte pozitive3
4 structura e or!anizare) #iin e tip ierar/ic"#uncţional)
satis#ace) *n !eneral) in punct e veere conceptual)
e.i!enţele e #uncţionare ale unităţii.
4 !ruparea atri'uţiilor pe compartimente #uncţionale) pe
secţie %i ateliere e proucţie) asi!ură *n mare parte
'una utilizare a speciali%tilor
4 *ncărcarea %i !ruparea omo!enă a centrelor e ecizie)
ast#el *nc-t asi!ură ele!area e autoritate
4 corelarea RO() *n !eneral) cu or!ani!rama %i #i%e$e
posturilor la speci#icul actual al activităţii es#ă%urate
4 preveerea *n RO( a atri'uţiilor Consiliului e
Aministraţie %i ale Aunării =enerale ale Acţionarilor
4 sta'ilirea e atri'uţii) sarcini %i responsa'ilităţi privin
conucerea
4 aplicarea PA7 privin omeniile3 #inanciar)
conta'ilitate) salarii) !estiunea materiilor prime %i a
materialelor) evienţa reviziilor %i reparaţiilor etc.
Ca aspecte ne!ative) e.trase in analiza structurii e
or!anizare) se menţionează3
 escrierea incompleta *n RO( a sistemului e or!anizare
escrierea !enerală a relaţiilor ierar/ice %i #uncţionale) #ără a se
preciza cu e.actitate ce ocumente se transmit %i se primesc)
cui %i către cine
 repetarea unor atri'uţii %i sarcini !enerale) e importanţă
reusă) vala'ile pentru toate compartimentele.
 #ormularea neclară a unor atri'uţii %i sarcini
Lucrare de diplomã )'
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
 cuprinerea unor atri'uţii %i sarcini privin urmărirea unor
inicatori care nu se re!ăsesc #aptic *n evienţe De..
prouctivitatea munciiE.
nei#erenţierea tuturor relaţiilor #ormale %i ne#ormale
necorelarea *n totalitate a atri'uţiilor %i sarcinilor cu
responsa'ilităţile
Pentru remeierea acestor carenţe se propun următoarele3
 moernizarea structurii e or!anizare ast#el *nc-t să asi!ure o
mai 'ună aaptare $a cerinţele viitoare ale economiei) cu
in#luenţe eterminate privin piaţa.
 utilizarea %i aaptarea conceptului e #uncţiune a societăţii $a
noile cerinţe) coniţii) ce erivă in e.i!enţele economiei e
piaţă %i preveerile noii le!islaţii.
 actualizarea %i aaptarea RO( $a structura e or!anizare Deci
a restructurare ca #ormă %i conţinutE.
 corelarea noului concept e structură e or!anizare) care să
conţină aspecte #uncţionale mai 'ine precizate %i etaliate cu
procesul !eneral al sistemului in#ormaţional %i in#ormatic.
 reveerea %i completarea #i%elor posturilor pentru asi!urarea
unei 'une corelări *ntre atri'uţiile proiectate ale
compartimentelor %i posturilor cu cerinţele %i competentele) *n
activitatea #iecărei persoane %i salariul ne!ociat %i acorat.
 sistemul in#ormaţional să asi!ure *n totalitate sistematizarea
in#ormaţiilor %i să pună $a ispoziţia conucerii in#ormaţii
selectate) e importanţa eose'ită *n luarea eciziilor.
 *m'unătăţirea) prin reproiectare) a unor părţi e#icitare ale
structurii e or!anizare) ceea ce va constitui 'aza *m'unatăţirii
sistemului in#ormaţional.
Lucrare de diplomã )(
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
 otarea cu te/nică e calcul DmicrocalculatoareE) care să
conucă $a asi!urarea %i implementarea sistemului in#ormatic
aecvat 'unei #uncţionări a societăţii comerciale.
Se are *n veere o'iectivul !eneral) const-n *n consoliarea
poziţiei societăţii noastre *ntre a!enţii economici interni in s#era
proucţiei) prin cre%terea ci#rei e a#aceri) *ntr"un ritm anual e +"
1+G) *n următorii ani.
4n acest sens
)
s"a #ăcut o evaluare a structurii personalului %i
a structurii e or!anizare) cu cerinţele e #le.i'ilitate a societăţii %i
motivarea salariaţilor) pentru cre%terea volumului proucţiei %i a
v-nzărilor) ast#el *nc-t să nu se opereze reuceri severe e
personal.
Analiz-n cele 2 or!ani!rame prezentate) se constată o
concentrare a #uncţiunilor e conucere) o rea%ezare a sectoarelor
e proucţie) *n veerea aplicării %i conucerii pe 'ază e 'u!ete
%i o iminuare cu ouă) a compartimentelor #uncţionale.
Iin-n cont e cerinţele perioaei) prin care tre'uie
consoliate te/nicitatea %i calitatea prouselor) s"au creat 2 posturi
e irectori.
Postul e irector te/nic %i e proucţie s"a *mpărţit *n 2
D8e/nic %i respectiv proucţieE) *n veerea cre%terii e#icienţei
acestor #uncţii.
S"a creat un post e irector e calitate) pentru a putea
cuprine %i rezolva toate pro'lemele) pe linie e calitate) prin
introucerea mana!ementului calităţii totale. Acest sistem moern
e conucere vizează procesele e proucţie) prousele %i
serviciile #irmei) ar %i or!anizarea acesteia) proceurile #olosite)
Lucrare de diplomã ))
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
prestaţia personalului) *n #inal) ima!inea e marcă a #irmei pe
piaţă.
Se constată !ruparea sarcinilor pe activităţi) *n a%a #el *nc-t
să corespună cerinţelor %i volumului e muncă necesar) *n
coniţiile *n care) număru$ compartimentelor se reuce e $a ,9 $a
2>.
Se reuce) e asemeni numărul e secţii e $a @ $a ?B
numărul e 8&SA e $a ,++ $a ,1,B numărul e muncitori e $a
2,>, $a 2929 %i număru$ e pază"pompieri e $a ;@ $a ?4.
Proucţia mar#ă realizată $a S.C. ROMCARBON S.A.
BHJSH) *n anul 1;;@) a #ost e 14,.@91 mil. lei %i a #ost
pro!nozată) pentru anul 1;;>) o proucţie e 2@2.>,? mil. lei) *n
preţuri compara'ile cu anul 1;;@ ar #i e 1?+.2+? mil. $ei.
Numărul e personal realizat *n anul 1;;@ a #ost e 2>,+
oameni %i a pro!nozat con#orm noii or!ani!rame) pe anul 1;;> "
2,;@ oameni.
Av-n *n veere atele e mai sus %i măsurile prevăzute) ca
urmare a *m'unătăţirii structurii or!anizatorice pe anul 1;;>)
rezultă următoarea e#icienţă economică3
1** • =
efort
efect
E
1. Reucerea numărului e personal muncitor e $a 2,>, $a
2929 oameni
oameni N N R
pm
#&# "## "*"#
* 1
− = − = − =
5 " . 1% 1**
"#(#
"#(# "*"#
1**
*
* 1
− = •

= •

=
N
N N
E
pm
2. Reucerea numărului e personal 8&SA e $a ,++ $a ,1,
oameni
Lucrare de diplomã 1**
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Reucerea numărului e personal 8&SA *n anul 1;;> va #i
e 11)>G.
,. Reucerea numărului e personal e paza %i pompieri
va #i e $a ;@ oameni $a ?4 oameni.
5 #$ 1**
)'
)' &$
*
* 1
− = ⋅

=

=
N
N N
E
pp
## )' &$
* 1
− = − = − = N N R
pp oameni
Rezultă o economie a'solută e ,, oameni %i o reucere e
,4G.
4. &conomia totală e personal este e3
$#( "(#% "#)'
* 1
− = − = − = N N E
p oameni
5 $% - 1% 1**
"(#%
"(#% "#)'
*
* 1
− = ⋅

=

=
N
N N
E
p
Rezultă o economie totală e personal pentru anul 1;;> e
4,> oameni)

o iminuare cu 1+)4+G a numărului total e personal.
+. S.C. ROMCARBON S.A. BHJAH urmează să o'ţină o
proucţie e 1?+.2+? milioane lei pentru anul 1;;>) av-n o
cre%tere e3
lei mil Q Q Q Q . "1%%% 1$#'*1 1&%"%&
* 1
= ⇒ − = − =
5 1% 1**
1$#'*1
1$#'*1 1&%"%&
1**
*
" 1
= •

= •

=
Q
Q Q
I
Q
?. 7in analiza atelor e mai sus) se constată o cre%tere
a prouctivităţii muncii ast#el3
1**
*
* 1


=
W
W W
W
an lei mil
N
Q
W 6 . ( . %*&( 1**
"(#%
1$#'*1
1**
*
*
*
= • = • =
Lucrare de diplomã 1*1
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
an lei mil
N
Q
W 6 . &()$( 1**
"#)'
1&%"%&
1**
1
1
1
= • = • =
5 #& 1**
%*&(
( . %*&( &()$
1**
*
* 1
= •

= •

=
W
W W
W
Se estimează o cre%tere a prouctivităţii muncii pentru anul
1;;> e ,?G #aţă e anul 1;;@) ceea ce 0usti#ică măsurile propuse
%i mana!ementul proiectat pentru anul 1;;>.
4n carul soluţiilor e reproiectare a sistemului or!anizatoric)
una in soluţiile presupunea *n#iinţarea postului V7irector e
calitateV. Acest post *%i 0usti#ica *n#iinţarea prin politica societăţii
comerciale privin calitatea. Se consiera că numai prin calitate se
poate satis#ace simultan a%teptările clienţilor) su'contractanţilor)
an!a0aţi$or %i acţionarilor.
Pentru aceasta) s"a implementat %i menţinut sistemul calităţii)
*n con#ormitate cu SR &N $SO ;991 :1;;+) certi#icat e #irma
66OZ7RS R&=$S8&R \HA6$8Z ASSHRANC&. 7e $a irector
!eneral $a e.ecutant) *ntrea!a activitate se es#ă%oară con#orm
preveerilor proceurilor e asi!urarea ca$ităţii) societatea #iin
an!a0ată *n ezvo$tarea %i consoliarea parteneriatelor sta'ilite cu
clienţii interni %i e.terni.
O'iectivele calităţii sunt sta'ilite anual) prin Vpro!ramul e
asi!urarea calităţiiV %i sunt cunoscute %i aplicate e toţi #actorii
responsa'ili. Componenţa acestei irecţii este următoarea3
7irector e calitate) ce are *n su'orine3
 Compartimentul e recepţii materii prime %i materiale
 Compartimentul asi!urarea calităţii
 Serviciu $ C8C"6a'oratoare) Metrolo!ie
Politica privin calitatea) o'iectivele calităţii) in#luenţa asupra
Lucrare de diplomã 1*"
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
calităţii activităţii #irmei sunt prezentate *n MANHA6H6 CA6$8SI$$.
$n#luenţa asupra calităţii activităţi #irmei se poate emonstra %i prin
#aptul că3
1. S"a o'ţinut certi#icarea e $a #irma 66OZ7RS
R&=$S8&R \HA6$8Z ASSHRANC&
2. S"a o'ţinut autorizarea ca #urnizor e prouse M.Ap.N.
,. 4n ultimul ani) a #ost auitată %i apro'ată) ca #urnizor)
e către renumite societăţi in ţara) ca3 "Autoturisme 7acia Pite%tiB
RO7A& CRA$OCAB S.C. O68C<$M Rm. C-lceaB L&NS&N
8RA7$N= " AS " NORC&=$A.
O altă soluţie e reproiectare a sistemului or!anizatoric viza
es#iinţarea secţiei PCC) sinterizare) termo#ormate) ca'lare)
constituită pe ateliere) *n ateliere e sine stătătoare %i *mpărţirea
atelierului pvc *n 2 ateliere istincte3
" Atelier !ranule PCC
" Atelier ţevi PCC
Aceasta moi#icare structurată a #ost necesară av-n *n
veere că3 secţia nu corespunea o'iectivelor societăţii) atorită
unei !ame variate e te/nolo!ie) *n!reunează procesul conucerii)
ispersia #oarte mare a su'unităţilor) c/eltuielile suplimentare
atorate vec/ii structuri %i apropierii ecizie e e.ecuţie) ast#el
*nc-t s"au reus nivelurile ierar/ice.
S"a proceat $a es#iinţarea a + posturi 8&SA) in care unul
e conucere %i 4 e e.ecuţie) nemai#iin necesare noii structuri.
7atorită cre%terii at-t a nivelului proucţiei) competitivităţii
prouselor) comple.ităţii #a'ricaţiei) a #ost necesară ivizarea
atelierului pvc *n 2 ateliere e prelucrare) %i anume3
Lucrare de diplomã 1*#
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
" prelucrarea *n !ranule a pra#ului pvc
" prelucrarea *n ţevi a pra#ului pvc
Restul atelierelor e sinterizate"termo#ormate %i acoperirea
conuctorilor e cupru) oţel) aluminiu etc. Dca'lareE au rămas
nemoi#icate.
S"au prous moi#icări *n structură e personal) eoarece au
#ost reuse 4 posturi e in!ineri te/nolo!i
)
atri'uţiile
)
sarcinile)
responsa'ilităţile revenin %e#ilor e ateliere.
7e asemeni au crescut atri'uţiile) sarcinile) responsa'ilităţile
%e#ilor e ateliere) atorită inepenenţei or!anizatorice a
acestora) at-t pe linie te/nolo!ice) e proucţie) c-t %i
aministrativă. Au crescut competenţele %e#ilor e atelier pe linia
asi!urării calităţii " #iin %i responsa'ili e asi!urarea calităţii %i
av-n ca e#ect ma.imizarea e#ectelor economice ale sectoarelor
respective
S"a constatat o cre%tere a proucţiei cu 29G *n carul
atelierelor e !ranule %i ţevi PCC %i cu 19 " 1+G $a restul
atelierelor.
Nivelul c/eltuielilor materiale %i totale s"au reus e $a cca.
;99 lei :1999 lei proucţie mar#ă $a >4+ " >+9 lei :1999 lei proucţie
mar#ă.
Nivelul c/eltuielilor cu salariile $a aceste sectoare e
proucţie s"a reus cu cca. @)+ milioane lei lunar %i cu ;9 milioane
0 an.
&#icienţa economică a măsurilor or!anizatorice *ntreprinse
are ca e#ect următoarele3
1. Cre%terea proucţiei #izice lunare %i anuale
Lucrare de diplomã 1*$
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
* 1
Q Q Q − = ∆
. *** . )%* . %
1
miilei Q
an
=

miilei Q
an
*** . #'% . $
*
=
miilei miilei miilei Q *** . %'% . 1 *** . #'% . $ *** . )%* . % = − = ∆
5 1#& 1**
*
1
= • =
Q
Q
IQ
2. Cre%terea prouctivităţii muncii3
miilei miilei miilei W W W *%( . "* *%# . $& 111 . &
* 1
= − = − = ∆
5 1$# 1**
*
1
= • =
W
W
IW
,. Reucerea nivelului c/eltuielilor $a 1999 lei proucţie
mar#ă3
* 1 p p p
C C C − = ∆
C
p1
Q c/eltuieli e proucţie 1;;>
C
p9
Q c/eltuieli e proucţie 1;;@
∆C
p
Q i#erenţa c/eltuielilor e proucţie
C
p9
Q4.,@+.999 A;99 Q ,.;,@.+99 mii $ei
C
p1
Q4.,@+.999 A >+9 Q ,.@1>.@+9 mii lei
∆C
p
Y,.@1>.@+9",.;,@.+99Y"21>.@+9 mii lei
7eci o reucere a c/eltuielilor e proucţie pe anul 1;;> cu
21>.@+9 mii lei.
6a cele e mai sus se mai aau!ă3
" reucerea numărului e personal
" reucerea #onului e salarii
" cre%terea renta'ilităţii acestor sectoare *n noua #ormă e
or!anizare.
Re#eritor $a sistemul metoolo!ic) *n carul S.C.
ROMCARBON S.A. BHJAH nu se utilizau metoele e stimulare a
Lucrare de diplomã 1*%
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
creativităţii) e aceea această a #ost una in soluţiile e
reproiectare propuse.
Ast#el
)
prin Brainstormin!) care au rept SCOP emiterea unul
număr c-t mai mare e iei privin moul e rezolvare a unei
pro'leme) *n speranţa caă*n carul sau prin com'inarea lor se va
o'ţine soluţia optima) se urmăre%te stimularea %i ezvoltarea
activităţii *n carul !rupului
) *n
coniţiile unei atmos#ere
VpermisiveV) prin eli'erarea participanţilor e in/i'iţie.
Această metoă are un impact eose'it asupra activităţii
#irmei) permiţ-n3
" o'ţinerea u%oară e iei noi pentru soluţionarea
pro'lemelor mana!eriale %i e altă natură
" costuri reuse pentru #olosirea metoei
" aplica'ilitate pe scară lar!ă a 'rainstormin!ului) practic *n
toate componentele mana!ementului.
O altă Vmetoă propusăV este metoa 7elp/i) cunoscută %i
su' numele e Vanc/eta iterativăW) #iin 'azată pe principiul !-nirii
intuitive %i al per#ecţionării acesteia) presupun-nu"se ca $a 'aza
eciziilor) privin viitorul) tre'uie să se a#le) ca o componentă e
'ază) cuno%tinţele %i intuiţia speciali%tilor *n omeniul respectiv.
Această metoă Vin#luenţează %i ea calitatea activităţii
es#ă%urată e #irmă prin3
 valori#icarea *n interesul #irmei a competenţei unei părţi
aprecia'ile in cei mai 'uni specia$i%ti in omeniul respectiv
 analiza apro#unată a unor pro'leme ma0ore) #inalizată *n
sta'ilirea unor concluzii %i soluţii pertinente pentru societatea
comercială
Lucrare de diplomã 1*&
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
 pre#i!urarea e soluţii $a pro'leme e *nelun!ată %i meie
perspectivă) eose'it e i#icil e realizat) acă nu c/iar
imposi'il) prin metoele %i a'orările clasice.
(olosirea acestei metoe poate a 'une rezultate %i *n
coniţiile actuale) e trecere $a economia e piaţă) mal ales *n
omeniul *nnoirii prouselor %i comercial.
4n ceea ce prive%te sistemul ecizional) acesta este
instrumentul practic e mana!ement) ce se #olose%te *n luarea
eciziilor vitale pentru societatea comercială.
Cre%terea comple.ităţii muncii e conucere) *n coniţiile
economiei e piaţă) i#icultăţile e luare a eciziilor operative)
tactice %i strate!ice optime) ca urmare a numărului mare e
parametrii e care tre'uie să se ţină seama pentru #unamentarea
eciziilor) impun luarea unor măsuri e or!anizare care) *n
principal) să se re#ere $a3
 *m'unătăţirea permanentă a structurii or!anizatorice a #irmei
 analiza !raului e ocupare %i #olosire a personalului te/nico "
aministrativ %i a !raului e pre!ătire al acestuia
 concretizarea *n re!ulamentul e or!anizare %i #uncţionare a
atri'uţiilor) sarcinilor %i responsa'ilităţilor ce revin #iecărei #uncţii
e conucere %i #iecărui compartiment
 pre!ătirea %i per#ecţionarea carelor e conucere pentru
#olosirea celor mai moerne %tiinţi#ice metoe e conucere
 asi!urarea unei in#ormări rapie %i complete a #iecărui
conucător pe treapta ierar/ică respectivă) *n scopul luării celor
mai e#iciente soluţii
 să se asi!ure elementele necesare Do'li!atoriiE pentru luarea
Lucrare de diplomã 1*'
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
eciziei3
" ienti#icarea %i e#inirea pro'lemei ecizionale
" precizarea o'iectivului 0 o'iectivelor urmărite
" sta'ilirea alternativelor
" ale!erea variantei optime
" aplicarea eciziei
" evaluarea rezultatelor o'ţinute
(uncţie e volumul) structura %i calitatea in#ormaţiilor e care
'ene#iciază ecientul) moelele ecizionale pot #i3
⇒ eterministe " centrate pe in#ormaţii cu !ra riicat e precizie
⇒ neeterministe %i pro'a'iliste
4n acest sens) S.C. ROMCARBON S.A. BHJAH a #olosit o
!amă #oarte variată e ecizii) care vizează3
⇒ strate!ia %i politicile #irmei
⇒ inte!rarea eciziilor) at-t pe orizontală c-t %i pe verticală
⇒ aplicarea principiului unităţii e ecizie %i acţiune
4n #uncţie e importanţa %i e#icienţa eciziilor luate) se poate
e.empli#ica3
A. 7ezvoltarea activităţilor #irmei prin restructurarea altor
activităţi
A1$ Ac/iziţionarea unei instalaţii e con#ecţionat saci
multistrat) cu o capacitate e 1+ milioane saci 0 an
&#ecte3
⇒ otare te/nică e v-r#
⇒ noutate a'solută *n zona europeană e activitate
⇒ cre%terea proucţiei interne %i e e.port
Lucrare de diplomã 1*(
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
⇒ o'ţinerea unui 'ene#iciu anual e cca. 1 miliar $ei
A2. "Ac/iziţionarea unei instalaţii in $talia pentru
con#ecţionarea #iltrelor POCK&8
&#ecte3
⇒ con#ecţionarea oricărui #iltru auto e aer
⇒ cre%terea prouctivităţi cu 299G *n acest sector
⇒ crearea posi'ilităţii e a se e.porta
⇒ o'ţinerea unui 'ene#iciu e cca. +99 mil. lei 0 an suplimentar
A,3 " crearea e societăţi mi.te *n state cu posi'ilităţi e
#a'ricare a unor prouse in !ama e #a'ricaţie a societăţii
comerciale
" societate mi.tă *n Repu'lica Zemen pentru proucţie
#iltre
" societate mi.tă *n Repu'lica 8urcia pentru prouse in
polipropilena
" societate mi.tă *n Repu'lica Molova pentru #a'ricarea
e prouse in polietilenă
B. Cre%terea nivelului proucţiei prin e'locarea unor
atorii către principalii #urnizori DArpec/im Pite%ti) Oltc/im Rm."
CalceaE prin contractarea unor creite
C. 7iminuarea c/eltuielilor $a 1999 $ei proucţie mar#a %i a
c/eltuielilor !enerale cu 29 lei :1999 $ei proucţie mar#ă
7 Moi#icarea componentei Consiliului e Aministraţie al
societăţii) ca urmare a moi#icării structurii acţionariatului
&. C-nzarea unor active %i utila0e cuurata e #uncţionare
e.pirată %i *nlocuirea lor cu utila0e cu per#ormanţe superioare etc.
Lucrare de diplomã 1*)
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
4n perioaa 91.9?.1;;@ " 91.9?.1;;> au #ost sta'ilite %i
aplicate un număr e 1,1 ecizii) care vizează toate #uncţiile
societăţii comerciale
)
e e.emplu3
" cercetare"ezvoltare 1>
" proucţie ,2
" persona$ 12
" comercia$ >
" #inanciar"conta'ile ,?
" #irma *n ansam'lul său 2+
4n ceea ce prive%te parametrii calitativi ai eciziilor) se
constată următoarele3
7ecizii aplicate 1,1) in care3
4 #unamentate %tiinţi#ic ;+
4 *mputernicite ?
4 inte!rate *n ansam'lul eciziilor 11
4 oportune 1>
4 complete 1
Se poate constată că eciziile luate au o #unamentare
%tiinţi#ică) prin prezentarea e variante %i ale!erea cele optime)
ţin-nu"se cont e prioritatea #actorilor economici %i e renta'ilitate
ai #irmei.
Hn aspect eose'it e importanţă viz-n reproiectare
sistemului ecizional) se re#erea $a in#ormatizarea ecizională) ce
consta *n utilizarea pe scară lar!ă a computerelor) apel-n $a
pro!rame specializate) e natura sa ampli#ice su'stanţial viteza %i
e#icacitatea mana!erială.
$n#ormatizarea ecizională are multip
l
e avanta0e speci#ice) *n
Lucrare de diplomã 11*
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
carul #irmei3
4 cre%terea !raului e #unamentare) e raţionalitate a
eciziilor) a utilizării unui volum mult mai mare e
in#ormaţii prelucrate cu proceuri %i moele speci#ice
4 accelerarea aoptării eciziilor) o#erin %anse
superioare e *ncarare *n perioaa ecizională optima
4 #acilitarea %i cre%terea preciziei *n evaluări e către
mana!eri a e#ectelor eciziilor) *n special *n planul
economic
4 e!revarea parţiala a mana!erilor e e#ectuarea unor
sarcini e rutină) re#eritoare) *n special) $a cule!erea)
prelucrarea %i veri#icarea in#ormaţiilor) ceea ce le
crează posi'ilitatea concentrării asupra componentelor
ma0ore ale activităţii lor
Hltima componentă) a sistemului e mana!ement) analizată
este sistemul in#ormaţional. Acesta o#eră in#ormaţiile necesare *n
sta'ilirea %i *neplinirea o'iectivelor mana!eriale) a sarcinilor)
competentelor %i responsa'ilităţilor at-t mana!eriale) c-t %i e
e.ecuţie) *n carul #irmei.
4n coniţiile e.istentei unor pro'leme estul e comple.e *n
activitatea e conucere a #irmei) luarea unor ecizii numai pe
'aza calităţilor personale ale mana!erilor Dspirit e analiză %i
sinteză) iscernăm-nt) intuiţie) pre!ătire mu$tilatera$ă) etc.E sau pe
'aza riscului) nu corespune unei conuceri raţionale) %tiinţi#ice.
7e aceea) or!anizarea conucerii implică neapărat punerea
$a punct a unul sistem e comunicare prin care să se pună $a
ispoziţia conucătorilor toate in#orrnaţiile Delemente care asi!ură
Lucrare de diplomã 111
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
cunoa%terea #enomenelor %i evenimentelor E necesar luării
eciziilor %i urmăririi acestora.
7eci) acest sistem e comunicare) enumit sistem
in#ormaţional) reprezintă #onul e in#ormaţii %i totalitatea
metoelor %i mi0loacelor #olosite e societate pentru cule!erea
)
stocarea) prelucrarea %i transmiterea e in#ormaţii către conucere
precum %i i#uzarea către e.ecutanţi a eciziilor aoptate. Ast#el)
le!ătura intre ecizie %i acţiune se realizează prin sistemul
in#ormaţional) respectiv) cu a0utorul unui #lu. e in#ormaţii *n sens
ascenent %i escenent.
6a sta'ilirea unui sistem in#ormaţional tre'uie să se ţină
seama e3
" locul e colectare a in#ormaţiilor
" moul e cule!ere %i prelucrare
" c/eltuielile necesare pentru aplicarea sistemului
in#ormaţional conceput
4n eterminarea elementelor menţionate) rolul primorial
revine mana!ementului societăţii comerciale) cel *n măsură să
precizeze o'iectivele %i sarcinile $a a căror realizare tre'uie să
concure in#ormaţiile %i implicit cerinţele) *n #uncţie e care)
or!anizatorii) economi%tii %i in#ormaticieni etermină proceurile
in#ormaţionale corespunzătoare.
Raţiunea e.istentei sistemului in#ormaţional *n carul #irmei
reprezintă asi!urarea 'azei in#ormaţionale necesare pentru
erularea e#icientă at-t a proceselor e mana!ement) c-t %i a celor
e e.ecuţie. 4n consecinţă) o'iectivele %i cerinţele speci#ice
sistemului in#ormaţional tre'uie să re#lecte o'iectivele
Lucrare de diplomã 11"
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
#unamentale) erivate) speci#ice %i iniviuale ale #irmei.
S.C. ROMCARBON S.A. BHJAH are un o#iciu e calcul) care
asi!ură ezvoltarea %i intreţinerea sistemului in#ormatic al #irmei.
Pe 'aza priorităţilor sta'ilite e conucerea societăţii) a solicitării
utilizatorilor %i a propriilor stuii) sta'ile%te oportunităţile privin
e.tinerea ariei e cuprinere a sistemului in#ormatic.
4n #uncţie e ezvoltarea sistemului in#ormaţional) o#iciul e
calcul sta'ile%te necesarul e ec/ipamente pentru completarea
otării %i moernizarea celor e.istente.
ROMCARBON S.A. BHJAH) prin o#iciul e calcul
)
otat cu
te/nică e calcul %i prouse so#t e ultimă oră

asi!ură sistemul
in#ormatic al societăţii) aplic-n principiile %i metoele e analiza)
proiectare %i ezvoltare a sistemelor in#ormatice.
4n procesul e ezvoltare a sistemului in#ormatic) se
urmăre%te moelarea componentelor sistemului in#ormatic)
inte!rarea lor) eliminarea paralelismulul *n prelucrarea atelor
)
reucerea $a minim a operaţiilor e prelucrare manua$ă a atelor
e pe ocumentele primare) #urnizate e in#ormaţii e !estiune
economică *n timp real) rea$izează un ta'lou e 'or) pentru
conucerea societăţii) cu inicatorii e sinteza solicitaţi.
4n veerea e#icientizării activităţii se tine seama e calitatea
%i e#icienţa #iecărei in#ormaţii) pentru a #ace o selectare %i
raţionalizare a acestora.
Lucrare de diplomã 11#
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
BIB*IO)RA?I"
1.
Creţu) $. Mar4eting"Design) &. Oeon) 1;;?
2. Olaru) M. Managementul calităţii) &. &conomică)
Bucure%ti) 1;;+
,. Pam#ilie) R. Estetica măr!urilor) AS&) Bucure%ti) 1;;?
4. Patric/e) 7.
Pistol) =/.
5rotecţia consumatorilor) MO) Bucure%ti)
1;;>
+. S/imp) 8.A.
7e 6osier) M.P.
5romotion management and mar4eting
communication) &. 7rXen Press)
H.S.A) 1;>?
?. Stanciu) $.
Olaru) M.
6azele merceologiei) &. Metropol)
Bucure%ti) 1;;?
@. Stanciu) $. Managementul calităţii totale) Hniv.
17imitrie Cantemir2) 1;;?
>. Stanciu) $.
Sc/ileru) $.
P-răianu) &.
Merceologie/ calitatea şi sortimentul
măr!urilor nealimentare) &. Oscar Print)
Bucure%ti) 1;;@
;. Stanciu) $.
Sc/ileru) $.
Ter'ănescu) 6.
Calimetrie$ 1istemul de evaluare a
calităţii măr!urilor) &. Oscar Print)
Bucure%ti) 1;;@
Lucrare de diplomã 11$
”Reproiectarea sistemului de management la firma S.C. ROMCARBON S.A. BU!U”
Onete) B. %.a.
19. AAA 1tandardele 1R 017 2---'22+
re!eritoare la managementul calităţii
11. AAA &nuarul statistic al României$ Comisia
8aţională pentru statistică/ '229
12. AAA 7: nr$ )3;23 privind acreditarea şi
in!rastructura pentru evaluarea
con!ormităţii <n M7 partea Ι nr$
*);)-$-'$23
1,. AAA Consumul de detergenţi <n România "
studiu 0M&1/ '229
14. AAA &mer 8ielsen Researc# =&8R> " 1tudii
de piaţă/ '22,/ '229/ '223
1+. AAA C#imin!orm Data " 6uletine in!ormative
lunare/ nr$ '"*;23