You are on page 1of 15

Nm.

86
24 de maig 1 de juny de 2014
Jnior mascul: B.Vilafant 83 CB Sant Feliu 76
Cadet femen: CE Celr 51 B.Vilafant 36
Preinfantil mascul: Vedruna Palafrugell 72 B.Vilafant 31
Mini femen: B.Vilafant 2002 38 CB Verges "" 66
Mini femen: B.Vilafant 2003 57 Vedruna Pala!"s 27
Mini mascul: B.Vilafant #7 !$a Vedruna Pala!"s %1
Premini mixt: B.Vilafant 36 CB &l't 86
Premini mascul: B.Vilafant 5( BC )'rr'ella 6#
B

s
q
u
e
t

V
i
l
a
f
a
n
t


2
0
1
3
-
2
0
1
4
dit!"ial
#esultats de l$ltima j!"nada
Bsquet Vilafant 2%&0%&2014
Si *'leu +'nta+tar a!, n'saltres $'deu
fer-.' al Fa+e,''/ i a:
)el0f'n: 66( %81 %(#
Fa1: %(2 (27 162
C'rreu: ,as2uet3*ilafant4+'!
.tt$:55,as2uet*ilafant4,l'gs$'t4+'!5
.tt$:556664,as2uet*ilafant4+at5
Este! de +ele,ra+i'ns7 +a,e! la te!$'rada a!, dues fites
.ist8ri2ues $el n'stre +lu,: l9as+ens a ter+era $referent del
S0ni'r !as+ul: i el Ca!$i'nat de Cadet 2 de Bar+el'na 2ue
.a guan;at el n'stre Cadet !as+ul: <nterterrit'rial i 2ue li d"na
a++=s a >ugar la fase final de Catalun;a? a Cada2u=s el 8 de
>un;4 En+ara .i .e! d9afegir el $ri!er ll'+ del @ini fe!en: 2((3
en el seu gru$ i un !'lt ,'n resultat del S0ni'r fe!en: en el seu
$ri!er an; de +'!$eti+i"
4
Per8 n' este! +'ntents n'!=s $er a2uests resultats: el n'stre
+lu, +'ntinua +reie1ent i +'ntinue! gaudint del ,s2uet +'! el
$ri!er dia4
@'ltes feli+itats a t'ts els >ugad'rs i >ugad'res del +lu,7
< .' a+a,e! de +ele,rar a2uest +a$ de set!ana: el dissa,te
a!, el dia del n' Bs2uet? $artit de $ares-!ares i entrenad'rs i
el s'$ar4 < diu!enge? a!, la diada dels !=s $etits7
l 'adet mas(ul) *nte". 'am+i, de Ba"(el!na de 'adet -2
GRC!"
C'! diu un dels ABCS en una altra +r8ni+a: "e! +'star
!'lt fer la +r8ni+a de la $art es$'rti*a i dei1ar la $art
e!'+i'nal D+re+ 2ue la far= de la $art e!'+i'nalE4"
Ar+ies a t'ts els 2ue *an *enir a ani!ar-n's des de la
grada4 Fa!iliars? >unta? >ugad'rs d9altres e2ui$s? fa!iliars
de >ugad'rs d9altres e2ui$s? entrenad'rs d9altres e2ui$s?
fa!iliars d9entrenad'rs d9altres e2ui$s444 Els *'stres ni!s
ens *an a>udar en els !'!ents !=s +'!$li+ats i la *i+t8ria
a!, *'saltres a la grada *a ser +'!$lerta4
Ar+ies a l9dri i en Fran+is? $er a>udar-n's des de la
,an2ueta? els *'stres ni!s i +'nsells *an ser +laus $er
$'der t'rnar a Vilafant a!, el t:t'l4
Ar+ies Pe$e? ni!a d9a2uest e2ui$ i res$'nsa,le del >'+ 2ue *a!
e1.i,ir durant els d's dies4 l final el tre,all de t't l9an; es *a *eure
en el resultats? tres *i+t8ries a!, una !it>ana de 75 $unts an'tats4
)u +reies 2ue ai18 era $'ssi,le i s9.a a+'nseguit4 Ar+ies !estre4
< $er Flti!? gr+ies al >ugad'rs de l9EGH<P $er fer $'ssi,le a2uest
t:t'l4 Ar+ies $er la *'stra gener'sitat? i!$li+a+i" i dedi+a+i"4
Ar+ies $er +reure en n'saltres4 Ar+ies $er $'sar el n'! de
,s2uet Vilafant en el !a$a4
C' ',lideu 2ue el s'!ni +'ntinua i )&) IS P&SS<BJE4
Feli+itar al n'stre !ini fe!en: 2((3 i als seus entrenad'rs? $er la
$ri!era $'si+i" ass'lida en el seu gru$4 C'! diu un altre dels
ABCS "Vs2uet" s9es+riu a!, "V" de Vilafant4
.ni!" mas(ul)/ Bsquet Vilafant 83 - 'B 0ant 1eliu 26
Par+ials: 1%-17?16-21?25-18?23-2(
Bs2uet Vilafant: Carreras D15E? Ve.: D11E? Batlle D15E?
Castill' D2(E? Baraut -+in+ ini+ial? Parra D7E? C'rtada
D15E? Caritg? Parar'ls4
)irs lliures: 315#1
Faltes $ers'nals: 2( Deli!inat Batlle #(9E
)ri$les: 1(522D# Castill'? 3 Carreras?1 Parra? C'rtada i
BatlleE
Be,'ts: #1 Kefensius 3( DCastill' %E4 &fensius 11
DBatlle #E
CB Sant Feliu: Sala D26E? Serrat D3E? Castr' D13E?
B'tllan D2E? Es+',ar D8E -+in+ ini+ial? Vi+ens D6E?
@art:neL D8E?Bret+.er D2E? Clara? A'le!,;'*s/;;4
)irs lliures: 7516
Faltes $ers'nals 31 Deli!inats Vi+ens 389? B'tllan 389 i
Es+',ar 3% 9E
)ri$les: 5528 D2 Sala i @art:neL?1 SerratE
Be,'ts: ## Kefensius 28 DB'tllan 7E4 &fensius 16
DB'tllan #E4
Cr8ni+a !'lt +'!$li+ada de fer $er !'ltes ra'ns: una?
$er2u0 la 2ue fa+i e! se!,lar sense ni!a i insulsa
des$r=s de la 2ue *an fer la set!ana $assada $el
s0ni'r fe!en: D2ui n' l9.agi llegit 2ue la !iri a!, un
$a2uet de !'+ad'rs $er l9e!'+i"E? d's? $er2u0 les
+'ses n' *an anar +'! e! $ensa*a D*a anar !'lt
!ill'rE i en+ara .' esti+ $aint? tres $er2u0 e! +'star
!'lt fer la +r8ni+a de la $art es$'rti*a i dei1ar la $art
e!'+i'nal D+re+ 2ue la far= des de la $art e!'+i'nalE4

El $artit es $resenta*a +'!$li+at: .e! arri,at 'n s'!
gr+ies a la inesti!a,le +'lMla,'ra+i" dels +adets Da *egades
si!$les a+t'rs se+undaris? altres a+t'rs $rin+i$alsE 2ue $er
ra'ns es$'rti*es n' $'drien *enir a a>udar Dres de l9altre
!"n? unes fases finals $er 2uedar +a!$i" de Bar+el'naE4
t't ai18 se su!a*a la lesi" d9un >ugad'r de una $lantilla de
set4 Sis s"n $'+s $er un $artit d9a2uestes +ara+ter:sti2ues?
un ri*al !'lt f:si+ 2ue *enia de guan;ar la set!ana $assada4
Per ref'rNar tirare! de infantils 2ue +'! a !:ni! d'naran un
!i+a d9'1igen4
.ni!" mas(ul)/ Bsquet Vilafant 83 - 'B 0ant 1eliu 26
El $artit ens *a ser*ir $er *eure
+'! algun >ugad'r ,ai1a*a de
l9&li!$ D15% en tirs de d's 2uan n'
li re+'rd' +a$ $artit 2ue .agi ,ai1at
del 5(OE i es *a +'n*ertir en .u!
$er8 la se*a fun+i" la *an fer altres
>ugad'rs s',rada!ent4 El $artit *a
+'!enNar igualat +'! se!$re i els
$r',le!es .a,ituals a!, el re,'t
*an s'rtir a la llu! $er8 a +an*i
*a! des+',rir una n'*a fa+eta: la
de tri$listes D*a! fer !=s a2uest
$artit 2ue els Flti!s +in+ >ugatsE4
Ells *an fer $ressi" t'ta la $ista 2ue
$assa*a a 2-34 C'saltres *a!
+'!enNar a!, indi*idual i al ter+er
2uart *a! +an*iar a 2P3 el 2ue *a
fer 2ue ens $'sessin $er da*ant
$er8 un te!$s !'rt d9ells *a tenir
l9efe+te ,us+at i *an t'rnar a fi+ar-
se al $artit4 Jla*'rs *a! de+idir
+an*iar la defensa D"*a!" $er2u0
s'! d's a la ,an2uetaE i a2uest
+an*i en *a a+a,ar de d'nar
l9i!$uls ne+essari $er guan;ar el
$artit4 Ja 1-3-1 ens *a $er!etre
re,'te>ar i +"rrer el +'ntraata+
+'ses ,si2ues al n'stre >'+4

l final una *i+t8ria? a!, la 2ue n'
+'!$ta*a? 2ue su!e! i $'tser la
!=s tre,allada de t'tes4
'adet femen)/ ' 'el" %1 - Bsquet Vilafant 36
Qan >ugat: CFria C4 D#E? Paula D2E? Clara D1E?
Berta D2E? @aria D#E? E*a D%E? E!!a D8E? CFria
A4 D#E? Rngrid D2E4 )irs lliures D12525E4 Ca$ tri$le4
Ca$ eli!iada4
Par+ials: %-5? 16-15? 17-11? %-5
Partit en el 2ue n' .i .a gaire a +'!entar4 Qe!
s'rtit a la $ista desani!ades? llenNant la
t'*all'la des del !inut 14 En alguns !'!ents
se!,la*a 2ue +'!enN*e! a entrar al $artit?
$er8 n' .i .a .agut !anera 2ue +'ntinu=ssi!
a2uesta l:nia4 S9.an re$etit els err'rs de
se!$re durant t't el $artit: $asses? defensa
ina+ti*a? el re,'t defensiu? $'+a !',ilitat de
$il'ta444
Ke t'tes !aneres? a2uest $artit ni +a$ altre?
treu t't el !0rit 2ue .eu tingut t'tes durant
a2uesta te!$'rada? $er2u0 des del sete!,re
fins ara? .an estat % !es's de tre,all? tre,all i
tre,all? i 'n s9.an *is+ut !il i una e1$eri0n+ies4
@0rit *'stre ta!,= $er .a*er-n's aguantat a en
SJ i a !i durant a2uests !es's4 C'! a
entrenad'rs? este! !'lt 'rgull's's d9.a*er-*'s
entrenat t't a2uest te!$s? i en+ara ens
agafare! a!, !=s ganes la te!$'rada 2ue
*e4
Feli+itats a t'tes n'ies7
3"einfantil mas(ul)/
Ved"una 3alaf"ugell 22
Bsquet Vilafant 31
Varen >ugar: ndreu? rnau B4? @i2ui? 4;ats? S'an i Jlu:s i ens
*an a>udar els !inis? <4F'nt? <4 C.a*a i @ar+4 @'ltes gr+ies a
t'ts ells i a t'ts els 2ue ens .an a>udat durant l9an; i als seus
entrenad'rs4
Partit 2ue resu!ei1 la te!$'rada? ,'nes a++i'ns? !ill'ra
generalitLada i ,'na $r'gressi" $er8 n' s'! +a$aN's de
+'n+retar-.' en ,'ns resultats +'ntra e2ui$s 2ue tenen un ni*ell
si!ilar al n'stre4
+a,e! la te!$'rada sense +a$ *i+t8ria? 2ue t't i 2ue en +a$
+as .a sigut l9',>e+tiu n'stre? ni +'! a e2ui$ ni +'! a +lu,? ens
.agu=s agradat $'der a+'nseguir-.'4
Per8 +'! t't a la *ida la !'neda t= dues +ares? +ada *egada
els n'is s"n !=s +'ns+ients 2ue el seu esf'rN t= re+'!$ensa i
2ue !ill'ren a +ada $as $er8 2ue +ada $as =s una !i+a !=s
dif:+il +ada *egada4 < t't ai18 els .' re+'nei1e!4
Ki!arts +'!en+e! >a una n'*a te!$'rada? i este! segurs 2ue
les $asses 2ue faran a $artir d9ara seran +ada *egada !=s
fer!es4
i1: 2ue >a sa,eu el 2ue t'+a
)re,all tre,all i tre,all4
C'ta a $art? feli+itar als +adets $er a2uests 2uatre $artits
d9ant'l'gia 2ue ens .an regalat? s'u un el !ill'r e1e!$le 2ue
$'de! tenir4 < feli+itar als entrenad'rs i a t't el +lu, en general4
Par+ials: 5-1#? 2-%? 6-11? %-%? #-1#? 8-12? 6-12? 7-11
Tlti! $artit de la te!$'rada en un dia estran; en 2u0 ens
tr',*e! a!, # ,ai1es i!$'rtants en lUe2ui$4 En t't +as
.a estat una dura derr'ta? !=s $er el resultat 2ue $er la
!anera dU.a*er $erdut4
SU.a >ugat un ,'n $artit? $er8 la su$eri'ritat f:si+a dels
ri*als els $er!etia tenir seg'nes i ter+eres '$+i'ns en
+ada ata+4 2uest fet =s el 2ue +lara!ent .a fet de+antar
la ,alanNa4 Per altra ,anda? desta+ar els $r',le!es $er
,ai1ar la $il'ta degut a lUa,s0n+ia dels 2ue .' fan
.a,itual!ent? $er8 $ense! 2ue sU.a res'lt ,= $els
en+arregats en a2uest $artit4 Sugad'rs 2ue n'r!al!ent
n' .an dUagafar res$'nsa,ilitat .an .agut de tirar del
+arr' i ai18 a>uda a 2ue $r'gressin en t'ts els sentits4
2uest $artit .a ser*it $er *eure les $r'gressi'ns 2ue .an
fet !'lts >ugad'rs i real!ent este! dUa+'rd 2ue t't.'!
sense e1+e$+i" .a !ill'rat a!, !'lts as$e+tes D2ue =s
del 2ue es tra+ta +ada an;E4 Pense! 2ue $'de! fer una
*al'ra+i" $'siti*a de la te!$'rada i este! +'ntents a!,
el rendi!ent de la gran $art dels >ugad'r? $er8 teni! +lar
2ue sU.an de !ill'rar !'lt:ssi!es +'ses i les teni!
$endents $er lUan; 2ue *e4
des+ansar i !entalitLar-se $er lUan; 2ue *e4 Este!
segurs 2ue disfrutar-.e! !'lt7
4ini mas(ul)/
Bsquet Vilafant 42
-m+a Ved"una 3alam,s 51
4ini femen)/ Bsquet Vilafant 2002 38 - 'B Ve"ges 6-6 66
Qan >ugat: <ngrid? Sara? CFria? Jaura? But.? Carla
Guintana? Vlia? Clara? E*a? Car'la
Par+ials: 8-#? %-1(? 2-7? 2-1(? 2-3? 2-16? 7-#? 6-124
Tlti! $artit? un di*endres i *enint d9un Flti! !es 'n la
+'n+entra+i" .a estat la gran a,sent D!=s enll de les
lesi'ns de les n'stres >ugad'resEW era d9es$erar un $artit
ai1:4
Sug*e! +'ntra un e2ui$ f:si+a!ent su$eri'r i a!, una
alNada? 2ue de !it>ana su$era*a la n'stra? est*e!
a*isades 2ue $ressi'nen !'lt? $er8 t't i ai1: .e! >ugat
lent d'nant !'ltes !=s $'ssi,ilitats al ri*al4
P'dria resu!ir t't el $artit $er8 +re+ 2ue es resu!ei1 en
una >ugada del 60 $er:'de: traie! de f'ns 2uasi ,=
e1.aurint els 5 seg'ns? $asse! +a!$ a!, difi+ultats?
$asse! i talle! i falle! una entrada s'les s'ta +istella4
Bai1e! r$id a defensar i $er !an+a de +'n+entra+i"
dei1e! s'la a la >ugad'ra !=s $r'$era al ar'4 Besultat:
assist0n+ia de la ,ase ri*al i 2 $unts f+ils4
Sin+era!ent n'ies +re+? i esti+ +'!$leta!ent
+'n*enNut? 2ue 2uan sigueu +a$a+es de !antenir la
+'n+entra+i" fareu una gran $assa enda*ant +'! a
e2ui$4
Qeu !ill'rat !'lt a2uests an;s i esti+ !'lt +'ntent a!,
la *'stra $r'gressi"? $er8 s= 2ue $'deu d'nar t'tes !'lt
!=s? indi*idual!ent i +'! a e2ui$4 2uesta $assa 2ue
.eu de fer us l9.eu d9e1igir *'saltres !atei1es4
Hs desit>' el !ill'r $er les $r'$eres te!$'rades4 S= 2ue
.' fareu !'lt ,=7
les !ini 2((3 gr+ies a t'tes? .agueu *ingut ' n' a
>ugar? $er2u0 $ugeu el ni*ell i la intensitat dels
entrena!ents4
< a les lesi'nades dels d's e2ui$s? ni!s 2ue l9an; 2ue
*inent els *'stres e2ui$s us ne+essitaran7
Ar+ies ta!,= als $ares $er les !atinades dels
dissa,tes i $er d'nar su$'rt al e2ui$? .a sigut un $laer7
J9an; *inent? !=s i !ill'r77
4ini femen)/ Bsquet femen) 2003 %2 - Ved"una 3alam,s 22
Sugad'res: @artina D15E? @ar D1(E? lena? CFria D1(E? Estela D8E?
C'ra D2E? Kaniela D#E? Estel D3E? !lia D7E i X0nia D3E4
Par+ials: 6-2? 6-2? 6-2? 2-8? 6-#? 7-2? 16-1? 8-64
)irs lliures 752#4 )ri$les 64 Faltes 1( a 227
C@P<&CES777777777777777777
)'rn*e! als 'r:gens? a2uella $ista 2ue .a *is+ut tantes .'res
de ,s2uet4 )'+a*a lluitar i a $'der ser guan;ar? $er arr'd'nir
una te!$'rada $er e!!ar+ar4
El ri*al ens su$era*a en alNada i f:si+? n' en *a? eren la gran
!a>'ria >ugad'res de 2((2? $er8 n' a talent i intensitat4
Qe! >ugat !'lt ,= en defensa? a!, una intensitat i ganes
es$l0ndides? i en ata+? a $art de +"rrer? >a sa,e! di*idir i tr',ar
a2uella darrera $assada +a$ a la >ugad'ra des!ar+ada? la 2ual
$'t llanNar de !it>a distn+ia sense '$'si+i"4 Fins i t't el $assar
i tallar? a!, es$ais? ta!,= el +'!en+e! a realitLar? t't i ai1:?
falta >ugar una !i+a !=s ',ertes? $er2u0 sigui se!$re el n'stre
ti$us de >'+4 < !i+a en !i+a? su!ant 2uart a 2uart? a!, un
defensa ,astant dura $er $art de les >ugad'res ri*als? ai1: .'
de!'stra les 22 faltes re,udes? a!, dues >ugad'res +'ntrries
e1$ulsades? an*e! a+'nseguint $etites a*antatges4
Es n'ta*a 2ue >ug*e! a una +istella? 'n ara? *ist des de la
distn+ia? ens se!,la*a 2ue est*e! a +a!$ +'ntrari? i n' .e!
tingut un ,'n $er+entatge en tirs lliures4
+a,a el $artit i una n'*a *i+t8ria de 3( $unts +'ntra la 2uarta
+lassifi+ada del n'stre gru$4
Fent un ,alanN de la te!$'rada? us e! de dir? 2ue este! !'lt
'rgull's's de *'saltres4
4
Pers'nal!ent? us *ull dir 2ue .e gaudit !'lt:ssi! a2uesta
te!$'rada? n'!=s !9.a sa,ut greu .a*er fallat tant? $er8 la feina
=s la feina4
Vull d'nar les gr+ies en @ar+? l9<*an? en Sergi i l9Yfri+a? els 2uals
s"n igual d9i!$'rtants en el fet 2ue a2uest e2ui$ .agi !ill'rat tant
durant a2uesta te!$'rada? i $er des+'!$tat en @i/i? $er les
dire+trius i +'nsells a$'rtats4 S9a$r0n +ada dia? i !al ane!? 2ui
$ensi 2ue .' sa$ t't en ai18 del ,s2uet4
Esti+ !'lt 'rgull"s de *'saltres? n'ies:
- @ar? $er ser el teu $ri!er an;? estigues !'lt 'rgull'sa? 2uan
ests +'n+entrada a la $ista? i tens +'nfianNa en tu !atei1a? n'
tens +a$ !ena de l:!its? i les darreres an'ta+i'ns t9.' de!'stren4
!, el teu f:si+ i intelMlig0n+ia? esti+ +'n*enNut 2ue !ill'rars !'lt
i !'lt4
- @artina? ets una +an;a? la te*a *el'+itat i *alentia en ata+ i
defensa ens .a a$'rtat !'lt:ssi!4 CingF $'t dir 2ue $'rtis 6 !es's
>ugant a ,s2uet? in+reZ,le4 C'ntinua tre,allant? s',ret't
l9es2uerra4
- lena? ets !'lt intelMligent? ne+essit' 2ue t9.' +reguis !=s? i
siguis !=s agressi*a +a$ a l9ar'? $er2u0 tens una de les
$enetra+i'ns a +istella !=s ,'nes d9a2uest e2ui$? i $er2u0 se!$re
t9.a t'+at defensar a n'ies !=s altes i gr'sses 2ue tu4 J9an; 2ue
*e .as d9arrassar4
- CFria? gr+ies $er .a*er-!e aguantat? s',ret't $els r'tll's 2ue
t9.e f'tut durant la te!$'rada4 Per ser la +a$itana? $er i!$'si+i"
!e*a4 Per n' ser eg'Zsta a la $ista i .a*er fet !ill'rar a la resta de
les te*es +'!$an;es4 Et de!an' 2ue seguei1is tre,allant? 2ue
a$renguis a assu!ir el teu r'l a l9e2ui$? i 2ue ai18 n' t9ag',Zi4 C'
t9a!aguis !ai a $ista? ets !'lt gran i $'ts ser el 2ue tu *ulguis4
4ini femen)/ Bsquet femen) 2003 %2 - Ved"una 3alam,s 22
- Estela? t9.a +'stat 2uasi t'ta la te!$'rada? ad'nar-te 2ue
n' tant s'ls ets la tirad'ra de l9e2ui$? sin" 2ue sa$s $u>ar
la $il'ta a!, ,'t +'! ningF .' fa? 2ue $'ts ,us+ar el teu
111 +a$ a +istella +'! la !ill'r? era falta de +'nfianNa4
$r'fita les te*es *irtuts? 2ue s"n !'ltes? i +'ntinua
tre,allant a2uesta es2uerra? i sers unsa >ugad'ra
i!$ressi'nant4
- C'ra? ningF diria 2ue ets $re!ini? $el teu f:si+? t9.e fet
lliutar +'ntra >ugad'res !=s grans? i n' .as tingut !ai $'r4
Ce+essit' 2ue n' dei1is de tre,allar? $er2u0 2uan tinguis
!=s f:si+? i n' et frenis 2uan fa+is entrades? a2uest $as de
fl!en+ teu? l9.e! de dei1ar endarrera? sers i!$ara,le4
C'ntinua tre,allant? i dei1a de tirar a d's !ans4 )eni! t't
el 2ue 2ueda de te!$'rada i estiu $er !ill'rar4
- Kaniela? ets t't +'ratge? a l9igual 2ue la @ar i la @artina?
+'!enNa*es a2uest an; a >ugar? i a+a,e! la te!$'rada?
fent tri$les? entrades a!, safata $er la dreta i l9es2uerra444?
in+reZ,le4 Ja difer0n+ia a!, !'ltes de les te*es
+'!$an;es? =s 2ue n' tens $'r de res? 2ue tu t9.' +reus
2ue $'ts entrar $er 'n sigui? i a2uesta !entalitat? la *ull $er
a t'tes les te*es +'!$an;es4 Si seguei1es entrenant i
a$rens a ai1e+ar el +a$ i sa,er triar la !ill'r '$+i" a la
$ista? sers i!$ara,le4
- Estel? ets ,'n:ssi!a? tens una 2ualitat t0+ni+a? ,rutal? $er
!i de les !ill'rs de l9e2ui$4 )ires fantsti+? i .a +'stat !'lt
2ue .' a$r'fitis4 Qas de +reure-t9.' !'lt !=s >a 2ue $'ts
a$'rtar !=s4 Qas d9a$r'fitar el teu f:si+? >a 2ue tens +'s $er
lluitar +'ntra 2ualse*'l >ugad'ra? i si a+'nsegui! 2ue
!ill'ris en +'nfianNa i agressi*itat +a$ a l9ar'? n' tindrs
l:!its4
4ini femen)/ Bsquet femen) 2003 %2 - Ved"una 3alam,s 22
- !lia? sense +a$ !ena de du,te? tens el
$'ten+ial !=s gran d9a2uest e2ui$4 Ce+essit' 2ue
a$renguis a +'ntr'lar la darrera $assa a l9entrada i
la fa+is +a$ a!unt i n' enda*ant? i ai1: se!$re
$'drs fer +istella4 Creu en tu? ets !'lt ,'na? i si
seguei1es esf'rNant-te i +'ntinues +rei1ent +'!
segura!ent ser? $'ts ser una $assada? n' et
frenis !ai i en.'ra,'na $er l9Flti! $artit4 Vas re,re
$er t'tes ,andes? $er8 ai18 =s ,s2uet? i n' et *as
frenar !ai4 Ja !ala n't:+ia =s la te*a lesi" en
a2uest darrer $artit? et desitge! 2ue et re+u$eris
!'lt a*iat4 @'lts ni!s7
- X0nia? &JE &JE < &JE? esti+ tant 'rgull"s de tu
2ue n' t9.' i!agines4 !, l9edat 2ue tens =s
in+reZ,le el 2ue fas4 Se!$re 2ue t9.e d'nat el r'l
de l:der a la $ista? 2uan n' .i era la CFria? n' .as
tingut +a$ $r',le!a en assu!ir-l'4 ra tan s'ls
2ueda !ill'rar a2uesta !e+ni+a de tir? a l9igual
2ue la C'ra? teni! el 2ue 2ueda de te!$'rada $er
fer-.' i en les $r'$eres de ,en segur 2ue .'
a+'nseguirs4
BBV&? BBV& i BBV&? C&<ES
Qa estat un $laer .a*er a$'rtat el !eu granet de
s'rra en fer-*'s !ill'rar en a2uest es$'rt? i es$er'
*eure +'! +'ntinueu !ill'rant les $r'$eres
te!$'rades? 2ue de ,en segur ens t'rnre! a
tr',ar4 Seguiu di*ertint-*'s i esf'rNant-*'s a la
$ista? i n' $erdeu !ai la ilMlusi"4
V<SC EJ BYSGHE) V<JFC)? < V<SC EJ @<C<
FE@EC< 2((34
3"emini mi7t/ Bsquet Vilafant 36 'B 8l!t 86
Qan >ugat: @art: Can'? @ar C'rtada? Bu,en Aala? Cir'
Qugas? Jaia Cres$'? Kaniel Candelera? Bu,en l*reL?
&na Sn+.eL? B'ger Sant!i2uel? rnau @all'r2u:? l,ert
Cuadrad'? Enri+ Be,'ll'4
Par+ials: #-13? (-8? 3-16? 11-1(? 2-6? 8-13? 5-6? 3-164
Ens .e! enfr'ntat a lUFlti! $artit de la te!$'rada4 Qa estat
un $artit a!, alts i ,ai1'sW $er8 sU.a n'tat >a el +ansa!ent
dels >ugad'rs4 Guan sU.an +'nne+tat al >'+ sU.a *ist !'lta
+''rdina+i"? >'+ en e2ui$? entrades a!, $untua+i" final[
En general lU&l't .a d'!inat el $artit en t't !'!ent4 !,
!'lt ,'n >'+? defensa !'lt dura a t't el +a!$4 El 2ue s:
2ue +al desta+ar =s 2ue tenien un >ugad'rs a!, !'lt ,'na
!4
l ser l9Fti!a +r8ni+a de la te!$'rada e! $er!et' fer un
resu! final dels >ugad'rs i >ugad'res del !i1te? dels 2ue
desta+ar= el grand:ssi! esf'rN 2ue .an fet t'ts al llarg de
lUan;4 lguns seguiran lUan; *inent i dUaltres $legaran? $er8
+re+ 2ue segur t'ts tindran un gran re+'rd dels seus
+'!$an;s4
Els .i d'n' les ABYC<ES $er t't el 2ue !U.an ensen;at
$er !ill'rar la !e*a +'ndi+i" dUentrenad'ra4 )a!,= d'n'
les gr+ies a lU<*an ? 2ue =s un +ra/? i *al un i!$eri +'! a
C'!$an; se!$re dis$'sat a>udar? $re$arat $er
i!$re*ist's i !antenint la +al!a4 En @all' !U.a ensen;at
!'lts as$e+tes t0+ni+s? i !'lta +''rdina+i"4 < final!ent a
lUYfri+a $er la $a+i0n+ia 2ue .a tingut a!, els !eus
+an*is4
F<CS JUC\ V<CEC)777
3"emini mas(ul)/ Bsquet Vilafant %0 - B' 9!""!ella 64
Qan >ugat: Sergi? S'fre? Cil? San? Ka!i? X0nia?
Ce"? Pe$? Pau i Vi/t'r4
Par+ials: 2-6? 5-16? 5-2? 11-#? 2-7? 1(-5? 8-1#?
7-1(4
Tlti! $artit d9a2uesta te!$'rada7 !, l9e1+e$+i"
de 5 !inuts? la resta del $artit .a estat !'lt intens
i igualat t't i els 1# $unts de difer0n+ia4 Qe! s'rtit
!'lt ,=? defensant ,= i !'*ent-n's ,= en ata+?
$er8 a!, $'+ en+ert de +ara a +istella4 El seg'n
2uart .e! tingut uns !inuts de des+'n+ert
generalW n' .i .a*ia intensitat? n' es defensa*a
,= i n' a+'nsegu:e! arri,ar a +istella +'ntrria4
final del seg'n 2uart? .i .a .agut un +an*i
d9a+titud i a $artir d9a2u: el >'+ entre els d's
e2ui$s s9.a igualat4
Petits detalls s"n els 2ue n' ens .an $er!0s
a$r'$ar-n's al )'rr'ella: $re+i$ita+i" en alguns
$asses? $'+ en+ert en la finalitLa+i" de les
entrades? en '+asi'ns !ala sele++i" en el tir444
$er8 .e! >ugat !'lt ,=? la *eritat? !'ltes feli+itats
a t'ts77
+a,e! la +'!$eti+i" i la *al'ra+i" 2ue en fe!
els entrenad'rs =s !'lt $'siti*a4 Qa estat una
te!$'rada "+'!$li+ada"4 Qe! >ugat a!, e2ui$s
!ill'rs t0+ni+a!ent i !=s grans 2ue n'saltres4
i18 .a su$'sat 2ue els >ugad'rs anessin a!unt i
a*all $ensant se!$re en 'n s9.' $assarien !ill'r i
'n a$rendrien !=sW dei1ant de ,anda els
resultats4
< ens se!,la 2ue l9e*'lu+i" de t'ts .a estat !'lt ,'naW tant
$er la se*a a+titud +'! $er la !ill'ra 2ue .an tingut en el
>'+4 Qan .agut de tre,allar de *alent? esf'rNar-se !'lt en els
$artits? i n' se!$re .a estat f+il? $er8 +reie! 2ue s9.' .an
$assat !'lt ,= i .an a$r0s !'lt4 < 2ue real!ent? de
+'!enNa!ent de te!$'rada a ara? .i .a .agut un !ill'ra
i!$ressi'nant4
3"emini mas(ul)/ Bsquet Vilafant %0 - B' 9!""!ella 64
i18 n' .agu=s estat $'ssi,le? $ri!er? sense la
+'!$li+itat dels >ugad'rs? i des$r=s sense el
su$'rt i la fle1i,ilitat dels $ares? 2ue ens .eu fet
+'stat a!, les de+isi'ns 2ue s9.an $res? .eu
estat se!$re $endents dels +an*is de +ada
set!ana i .eu +'lMla,'rat se!$re $er2u0 ai18
f's $'ssi,le4
@'lt:ssi!es gr+ies a t'ts7 < a *'saltres?
>ugad'rs? +'ntinueu ai1:? ens .a agradat !'lt?
!'lt? !'lt $'der +'!$artir a2uesta te!$'rada
a!, *'saltres77 )'ts els entrenad'rs .e! a$r0s
!'lt a2uests !es's al *'stre +'stat7
grair ta!,= l9a>uda 2ue tant regular!ent ens
.an 'fert en Pau? en Sergi i en San? d',lant t't el
2ue .an $'gut i !=s? i ta!,= la X0nia i la C'ra?
$el +ar+ter 2ue ens .eu a$'rtat se!$re 2ue
.eu *ingut4 @'ltes gr+ies7
Per Flti!? feli+itar al Cadet !as+ul: 2ue .a
guan;at el Ca!$i'nat territ'rial de Bar+el'na
24 P'rteu !'lts an;s >ugant i gaudint del
,s2uet? el *'stre >'+ =s un regal $er t'ts
n'saltres i un e1e!$le $els 2ue este! a!, els
!=s $etits ini+iant-n's en el !"n del ,s2uet4
@'lt:ssi!es feli+itats i !'ltes gr+ies7
F't' de gru$7
B

s
q
u
e
t

V
i
l
a
f
a
n
t


2
0
1
3
-
2
0
1
4
Partits d#a$uesta %ornada&
0$a(!sta l$ani:e"sa"i de... 0$a(!sta l$ani:e"sa"i de...
l,ert Cuadrad' D$re!ini? 285(5E?
E*a S'ls'na D!ini fe!en:? (25(6E? Cil
B'dr:gueL D$re!ini? (65(6E4
di*endres? 3( de !aig
21:(( SFni'r !as+ul:: B.Vilafant - CB Blanes
diu!enge? 1 de >un;
'ro(ada d#escoletes a Vilafant