You are on page 1of 5

FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
35900 Tanjong Malim
Pea! Da"l Ri#$"an
SOAL SELIDIK KA%IAN
ORIENTASI PEMASARAN& ORIENTASI KEUSA'A(ANAN DAN KEAGAMAAN TER'ADAP
PRESTASI PENGUSA'A ASNAF DI MALA)SIA*
Tuan/ Puan:
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui pengaruh orientasi pemasaran,
orientasi keusahawanan dan keagamaan terhadap prestasi pengusaha asnaf di Malaysia.
Mohon tuan/ puan membaca soalan dengan teliti sebelum menjawab setiap soalan.
Kerjasama tuan/ puan diperlukan untuk melengkapkan semua item dalam soal selidik
ini. Pandangan dan reaksi jujur dari tuan/puan berhubung dengan perkara di atas adalah amat
diharapkan. Maklumat yang diberikan hanya digunakan untuk +"j"an ,en-eli#i!an ini sahaja
.Terima kasih di atas kerjasama tuan/ puan.
.A'AGIAN A/ LATAR .ELAKANG RESPONDEN
ahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan responden kajian ini.
!ila tandakan "√# atau isikan ruangan kosong dengan maklumat yang bersesuaian.
$. %antina:
&elaki Perempuan
'. angsa:
Melayu (ndia
)ina &ain*lain (Sila nyatakan):
......................................
+.,mur: ............ tahun
-. !tatus perkahwinan:
ujang
$
!udah erkahwin
(bu/apa tunggal
.. Taraf pendidikan:
!PM/ !TPM/ /iploma
(ja0ah !arjana Muda
Pasca !iswa0ah
1. Pengalaman dalam bidang perniagaan : ..................... (Sila nyatakan):
2.%enis perniagaan :
Makanan/Minuman
Pakaian
ahan Mentah
Pengangkutan
Perdagangan
.A'AGIAN . / ORIENTASI KEUS'A(ANAN
Ma!l"man/ /engan menggunakan skala petunjuk di bawah, sila bulatkan tahap persetujuan
anda bagi setiap pernyataan di bawah:
3$4 !angat tidak setuju 3'4 Tidak !etuju 3+4 !ederhana 3-4 !etuju 3.4 !angat
setuju
'
$ %ika diberi dana, saya akan menggunakan wang
tersebut untuk mengembangkan perniagaan saya
$ ' + - .
' !aya menetapkan matlamat untuk diri dan perniagaan
saya
$ ' + - .
+ !aya mudah berputus asa apabila berhadapan dengan
masalah
$ ' + - .
- !aya yakin dan percaya bahawa perniagaan saya akan
maju suatu hari nanti
$ ' + - .
. !aya menceburi bidang perniagaan yang paling
diminati oleh saya
$ ' + - .
1 !aya merupakan seorang yang sangat kreatif
terutamanya dalam bidang perniagaan
$ ' + - .
2 !aya sanggup mengambil risiko bagi memastikan
perniagaan saya maju dan berkembang pesat
$ ' + - .
5 !aya berbangga dengan perniagaan saya dan cuba
untuk mencapai matlamat
$ ' + - .
.A'AGIAN 0 / ORIENTASI PEMASARAN
.A'AGIAN D / NILAI KEAGAMAAN
+
$ !aya mempunyai pelan pemasaran bagi
produk/perkhidmatan saya
$ ' + - .
' !aya mempunyai sasaran pasaran yang jelas $ ' + - .
+ !aya percaya lokasi kedai saya adalah penting $ ' + - .
- saya memilih lokasi yang paling strategik untuk
perniagaan saya
$ ' + - .
. !aya tahu bagaimana untuk meletakkan harga produk
dan perkhidmatan saya
$ ' + - .
1 saya menjangkakan peningkatan jualan tahun depan $ ' + - .
2 !aya mempunyai strategi untuk mencapai sasaran
jualan
$ ' + - .
$ 6dakah anda mengangggap diri anda sebagai
seseorang yang beragama7
$ ' + - .
' 6dakah anda selalu bersolat7 $ ' + - .
+ %ika berpeluang menyertai kumpulan agama, saya
lebih suka menyertai Kumpulan Pengajian 6l*8uran
berbanding dengan akti9iti sosial
$ ' + - .
- 6gama adalah sangat penting untuk saya kerana ia
menjawab banyak soalan tentang makna kehidupan
$ ' + - .
. !aya cuba bersungguh*sungguh untuk membawa
agama ke dalam semua urusan lain dalam hidup saya
$ ' + - .
1 Keimanan dan kepercayaan kepada 6llah membantu
saya untuk tidak berputus asa dalam keadaan yang
sukar
$ ' + - .
2 6dakah anda berfikir bahawa agama boleh membantu
anda lebih baik daripada psikoterapi
TERIMA KASI' ATAS KER%ASAMA )ANG DI.ERIKAN
-
.