You are on page 1of 10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА
____________________
Број:
Датум:

ДИРЕКЦИЈА НСЗ
___________________
Број:
Датум:

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ
ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА – 201 3
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив радње / привредног
друштва
МБЈР радње / привредног
друштва

MINI CITY, doo
20878029

Адреса (улица и број, место)

Bulevar Mihajla Pupina br. 3, Novi Beograd

Teлефон, факс

011/4146683, Faks 011/4146682

Email адреса, web адреса

Srdjan.spasojevic@minicity,
www.minicity.rs

Шифра и назив претежне
делатности

9321 – Delatnost zabavnih i tematskih parkova

ПИБ

107821025

Контакт особа (име, презиме, телефон)

Srdjan Spasojevic 0604422460

Делатност у коју се инвестира

Производња,
производно занатство,
здравствене и
интелектуалне услуге

Локација улагања (општина)

Novi Beograd

Трајање инвестиције

24 месецa

Број запослених лица
Број незапослених лица за која се
тражи субвенција*
До сада коришћена средства НСЗ
(ако јесу, наведите када и по ком основу,
у одељку додатне информације)

До сад коришћена средства
државне помоћи

*НА

Услужно
занатство,
личне услуге,
грађевинарство

Хотели,
ресторани и
остале услуге

Остало

1
5
ДА

НЕ

ДА

НЕ

СВАКОГ ЗАПОСЛЕНОГ МОЖЕ СЕ ТРАЖИТИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈОШ НАЈВИШЕ
ЛИЦА.

5 НЕЗАПОСЛЕНИХ

1

2 Организациона структура 1. d. novine…). радници) 2 .11. обртна средства. Deljenje flajera i propagandnog materijala. 1. ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДА/УСЛУГА 1. 1.1..8 Начин дистрибуције производа/услуга до крајњег корисника 2.4 Делатност у којој се послује и потенцијали раста Месец Број радника Mart 0 April 0 Maj 1 Kreativno edukativni park za decu trajnog karaktera (ако се бизнис план односи на улазак у нову делатност.1 Датум оснивања и кратак историјат фирме 22.6 Опис ценовне политике.o.7 Опис промотивних активности Neposredno u prostoru tematskog parka 1. обухватити и њу) 1. опрема.3 Број радника по месецима за претходна 3 месеца 1.o. jer za projektovanu sumu dete u pratnji najvise dve odrasle osobe moze provesti ceo dan koristeci sve raspolozive rekvizije i usluge animatora bez doplate..2012 Firma osnovana nakon potpisane franšize sa isključivo jednom delatnošću. ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ (простор. ОПИС ПОСЛОВАЊА. nastupanje u medijima (televizija. имајући у виду трошкове и цене код конкурената Odnos cena-korist je izvan bilo kakve konkurencije.5 Главни производи / услуге и њихове предности на тржишту Usluge kreativnog zabavljanja I edukacije dece do 12 godina u pratnji roditelja (ако се бизнис план односи на увођење сасвим новог производа / услуге обухватити и њих) 1. reklamiranje u casopisima.

Beogradjanka’’. 2. 1 Пословни простор (земљиште.4 Набавка обртних средстава 3 . sprat rk . објекти) Локација пословног простора (опис локације у односу на окружење) Masarikova 5. Robna kuca Beogradjanka. за период 5 godina__________________ ДА Потребан износ ______________ РСД НЕ 2..2 Опрема којом располаже радња / привредно друштво Број комада Година производње Laptopovi 5 2013 338010 PC racunari 6 2013 285570 Stampaci 3 2013 104538 2013 728118 Назив УКУПНО Укупна вредност У власништву У закупу и сл.sprat Предности: U centru grada sa odlicnim saobracajnim vezama. x 2500000 2. dostupna svim gradjanima sa decom. blizina javne garaze Предности и недостаци локације са Недостаци: аспекта пословања Опис пословног простора Власништво над пословним простором Потребна адаптација Ceo 4.3 Додатна опрема која треба да се набави за инвестицију Назив опреме Sistem nadzoara УКУПНО Потребан број комада (а) 40 Цена по комаду (б) Вредност опреме (аxб) 2500000 Биће купљена Биће изнајмљена и сл.2. adaptiran po zeljama kreativnog tima Површина у власништву: ______________ м² Површина у закупу/уступљена : _ 1980м². 4.

Назив и локација добављача Шта испоручује Основни критеријум за одабир Карактеристике набавног тржишта и најважнији добављачи Да ли постоји могућност да се лако мењају добављачи? Врста сировина/ материјала Потребна количина ДА НЕ x % на залихама % за набавку Износ (РСД) Потребне количине за планирани обим производње на годишњем нивоу УКУПНО (РСД): 2.5 Потребна радна снага Назив радног места animator Број потребних радника 40 УКУПНО Проценат 85% 100% 4 .

4 Опис пословања највећих конкурената (локација.2 Купци У локалу У региону (изван локала) У земљи (изван региона) У иностранству % учешћа у укупном приходу 100 0 0 0 Правна лица Физичка лица (становништво) Назив купца Географска локација тржишта на коме се налазе % учешћа у укупном приходу 3. КУПЦИ И КОНКУРЕНТИ Геог.6 Структура лица која се запошљавају по категоријама (попуњава сарадник из НСЗ) Категорија незапослених лица Број лица (а) (за једно лице у обзир узети једну категорију ) % учешћа ризичних категорија Субвенција по лицу (б) Укупна субвенција (аxб) Дугорочно незапослена лица Незапослени без квалификација или нискоквалификовани Вишак запослених Особа са инвалидитетом Припадници ромске нац. промоција.3 Највећи купци (када купци нису само становништво) Назив конкурента Опис пословања 3. ТРЖИШТЕ ПРОДАЈЕ.2. цене. услови продаје. мањине Избегла и расељена лица Повратници по споразуму о реадмисији Старији од 50 година Жене и рурално становништво Млади до 30 година Жртве породичног насиља и трговине људима Корисници новчане социјалне помоћи Остала незапослена лица УКУПНО 100% 3. локација тржишта 3. ФИНАНСИЈЕ 5 . сервисна мрежа итд) и њихове предности и недостаци 4.1 Карактеристике продајног тржишта 3.

1 Биланс успеха АОП 201 202 206 215 217 207 208 209 210 211 212 216 218 223 229 ЕЛЕМЕНТИ УКУПНИ ПРИХОДИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ Приходи од продаје Остали пословни приходи ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ УКУПНИ РАСХОДИ ПОСЛОВИ РАСХОДИ Набавна вредност продате робе Трошкови материјала Трошкови зарада Трошкови амортизације Остали пословни расходи ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОСТАЛИ РАСХОДИ ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА НЕТО ДОБИТАК 2012. година 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. година АКТИВА СТАЛНА ИМОВИНА Нематеријална улагања Некретнине. година 0 0 0 0 0 0 0 6555.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. опрема и биолошка средства Дугорочни финансијски пласмани ОБРТНА ИМОВИНА Залихе Краткорочна потраживања Готовински еквиваленти и готовина Порез на додату вредност и АВР ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА Губитак УКУПНА АКТИВА ПАСИВА КАПИТАЛ ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБЕВЕЗЕ Дугорочна резервисања Дугорочне обавезе Краткорочне обавезе Краткорочне финансијске обавезе Обавезе из пословања Остале краткорочне финансијске обавезе и ПВР Обавезе по основу пореза УКУПНА ПАСИВА 2011. постројења. година 2011.2 Биланс стања ЕЛЕМЕНТИ АОП 001 004 005 009 012 013 015 019 020 023 109 024 101 111 112 113 116 117 119 120 122 124 2012.4.3 Предрачунска вредност инвестиције Назив улагања Вредност (РСД) % учешћа 6 .

+2. ЕЛЕМЕНТИ I.) 1.6) Државна помоћ Кредити (навести банку) Остало (навести) УКУПНО 100% 4.Нематеријални трошкови Финансијски расходи .3) Набавка сировина и материјала (из табеле 2.Адаптација / куповина простора (из табеле 2.4) Набавка резервних делова Набавка нематеријалне имовине УКУПНО 100% 4.5 Пројектовани биланс успеха у наредне 2 године Ред. 1.Бруто лични дохоци .Амортизација . II. УКУПАН ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ УКУПНИ РАСХОДИ (1.1) Набавка опреме (из табеле 2.6 Финансијски показатељи из пројектованог биланса успеха ЕЛЕМЕНТИ ИЗРАЧУНАВАЊЕ (користити податке за другу годину пројектованог билансу) 7 .Камате .Материјални трошкови .б. III Укупни пословни расходи . година 2.Банкарске провизије БРУТО ДОБИТ (I – II) IV ПОРЕЗИ ИЗ ДОБИТИ V НЕТО ДОБИТ (III – IV) 2.4 Извори финансирања инвестиције Извор финансирања Износ (РСД) % учешћа Сопствена средства Субвенција НСЗ (из табеле 2. година 4.

Коефицијент економичности Стопа акумулативности (у %) = укупан планирани приход -----------------------------------------укупан планирани расход = планирана нето добит -------------------------------------.x 100 инвестиције (у %) предрачунска вредност инвестиције Време враћања улагања (у годинама) предрачунска вредност инвестиције = --------------------------------------------------планирана нето добит ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 8 .x 100 укупан планирани приход Стопа планирана нето добит рентабилности = ----------------------------------------------.

уговор о закупу оверен у суду/општини.  Доказ о власништву пословног простора: . и извод из катастра непокретности / тапија не старија од 6 месеци или уговор о купопродаји оверен у суду/општини или Решење о порезу на имовину или Уверење Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности.5.Уверење Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности. .уговори о сарадњи са ино партнерима или . ПРИЛОЗИ Уз захтев са бизнис планом. .Уколико је у питању власништво супружника доставља се и извод матичне књиге венчаних.потврда пореске управе о претежном извозу добара у иностранство или .фотокопија картице основних средстава за правна лица. . . усвојиоци подносиоца захтева).уговор о уступању опреме на коришћење или уговор о размени или уговор о пословној техничкој сарадњи оверени у суду/општини. пасторчад) и родитељи (отац.рачун издат купцу уз извод из банке на коме се види да је купац извршио уплату по том рачуну. очух. .уговор о купопродаји оверен у суду/општини или .рачун издат купцу уз извод из банке на коме се види да је купац извршио уплату по том рачуну.Решење о порезу на имовину или . Закона о раду или Програма решавања вишка запослених .уговор о лизингу опреме. са основним подацима власника и основним подацима подносиоца захтева и периодом уступања.  Доказ о обезбеђеном пласману робе у иностранству: .уговори о сарадњи са домаћим партнерима или . маћеха.  Доказ о закупу пословног простора и сл: .изјава о власништву над опремом и фотокопија рачуна за предузетнике који паушално плаћају порез. . . Сродници у првом реду су деца (рођена у браку или ван брака.  Списак лица за које се тражи субвенција са ЈМБГ са приложеним доказима о припадности категорији теже запошљивих или рањивих категорија и то за: .Вишак запослених: отказ уговора о раду у складу са чл. усвојена деца.фотокопија обрасца ПК-2 за предузетнике који воде просто књиговодство.Повратници по споразуму о реадмисији: путни лист издат у земљи из које је извршена реадмисија .  Доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи: .  Доказ о власништву опреме: .извод из катастра непокретности / тапија не старија од 6 месеци или .уговор о закупу оверен у суду/општини.сагласност власника о уступању пословног простора. приликом конкурисања потребно је приложити и следеће:  Фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико привредни субјект није регистрован у АПР.  Доказ о закупу опреме и сл: . тачка 9.Избегла/расељена лица: копија важеће избегличке легитимације . односно преглед прихода и расхода и финансијског резултата за претходну годину.Роми: изјава о припадности ромској националној мањини . Привредни субјекти који воде просто књиговодство достављају скраћени биланс успеха.Уколико је у питању власништво уже породице (сродство у првом реду) доставља се и извод матичне књиге рођених. 179.Жртве породичног насиља и трговине људима и корисници новчане социјалне помоћи: Потврда Центра за социјални рад 9 .доказ о регистрованој пословној јединици у иностранству или . мајка.  Писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца да није користио држану помоћ  Потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за претходна 3 месеца  Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање за зараде / накнаде за претходна 3 месеца (ППОД обрасци оверени од стране Пореске управе)  Завршни рачун оверен од стране Народне банке Србије за годину која претходи години у којој се подноси захтев.

7. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА Овим путем ја _______________________ (име и презиме одговорног лица). ваш захтев неће бити узет у даље разматрање. изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви подаци који су уписани у бизнис плану тачни. НАПОМЕНЕ . . ПОТПИС И ПЕЧАТ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 10 .6. осим оних који се односе на пројекције будућег пословања.Уколико не поседујете неки од тражених доказа (осим доказа о пласману робе).Потребно је доставити по једну фотокопију и оригинал на увид свих тражених доказа. .Национална служба за запошљавање задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом.