You are on page 1of 3

CODE Plus

Woordenlijst CODE Plus deel 1 Hoofdstuk 2

Introductie
afspraak, de appointment, engagement
bijna nearly, almost
douche, de shower
gelijk right
minuut, de minute
net just
over (over 10 minuten) about (in 10 minutes)
sorry sorry
te (te laat) too (too late)
thuis at home
tijd, de time
uur, het (om 3 uur) hour (at three o' clock)
veel much, many
wakker awake

Taak 1
avond, de evening
lesgeven to teach
middag afternoon
morgen tomorrow
morgen, de morning
nacht, de night
ochtend, de the morning
of or
opschieten to hurry op
rijden to drive
’s avonds in the evening
’s middags in the afternoon
’s morgens in the morning
’s nachts at night
’s ochtends in the morning
sporten to exercise, to work out
vanavond tonight
vanmiddag this afternoon
aflopen to end
alweer already
collega, de colleague
eten to eat, to have dinner, lunch etc.
feest, het party
graag (welke programma's
wil je graag zien?)
which programmes would you like to see
half half
hoe laat (at) what time
klaar ready
kwart, het (tijd) quarter
kwartier, het quarter of an hour
laat late
land, het land
lang long
les, de lesson


CODE Plus
over (kwart over twee) past (a quarter past two)
precies precise / right on time
programma, het (tv) programme
verjaardag, de birthday
voor (vijf voor acht) to (five minutes to eight)
vriendin, de female friend / girlfriend

Taak 2
aflopen to end
alweer already
collega, de colleague
eten to eat, to have dinner, lunch etc.
feest, het party
graag (welke programma's
wil je graag zien?)
which programmes would you like to see
half half
hoe laat (at) what time
klaar ready
kwart, het (tijd) quarter
kwartier, het quarter of an hour
laat late
land, het land
lang long
les, de lesson
over (kwart over twee) past (a quarter past two)
precies precise / right on time
programma, het (tv) programme
verjaardag, de birthday
voor (vijf voor acht) to (five minutes to eight)
vriendin, de female friend / girlfriend

Taak 3
ander other
anderhalf one and a half
bus, de bus
centrum, het (town, city) centre
dag, de day
duren to last
dus so
hoeveel how much, how many
keer, de (twee keer per
week)
time (two times a week)
maand, de month
per (twee keer per week) per (two times a week)
station, het station
tot (van … tot) from … to
vaak often
vakantie, de holiday(s)
volgend next
vrij free, a day off
week, de week
CODE Plus
Taak 4
al already
danken (dank je wel) to thank (thank you)
feliciteren to congratulate
geboren born
hartelijk (hartelijk
gefeliciteerd)
congratulations, sincere best wishes
hartelijk (hartelijke groeten) best regards
jarig (ik ben jarig) it's my birthday
jong young
kalender, de calendar
oud old
pas (pas 19) only 19
toch (dat is toch niet oud) that's not old, is it?
tot (tot zaterdag) to (see you on Saturday)
vieren to celebrate
wanneer when
wc, de toilet
worden to become, to get
ziekenhuis, het hospital