You are on page 1of 38

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA
B-dul Mamaia, Nr. 124, Constanţa –cod 900527, tel/fax 0241/ 606470

ROMÂNIA
Tel.: 40-41-614576; Fax: 40-41-618372

PROGRAM POSTUNIVERSITAR
DE SPECIALIZARE
ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Februarie - Mai
2010

DISCIPLINELE PROGRAMULUI POSTUMIVERSITAR
1. Organizarea profesiei de asistenta sociala in Romania
2. Cadrul legislativ in asistenta sociala
3. Strucutura Serviciilor Sociale
4. Dezvoltare Comunitara
5. Evaluare si interventie in asistenta sociala
6. Tehnici si inscrumente moderne in asistenta sociala
7. Introducere in managementul proiectelor de as. sociala

EVALUARE ŞI INTERVENŢIE ÎN
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Lect. univ. dr. Rodica Enache

Asistent social/Formator Marinela
Grigore
Psihopedagog / Formator Ludovic
Fraico

Instrumente de lucru în asistenţa socială 7.Cuprinsul disciplinei 1. Managementul de caz în asistenţa socială 3. Intervenţia în asistenţa socială 6. Asistenţa socială de la acţiunea empirică la intervenţia ştiinţifică 2. Evaluarea cazului în asistenţa socială 4. Rolul activităţilor de consiliere în asistenţa socială . Metode şi tehnici de investigare/evaluare psihosocială 5.

288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului. managementul de caz. În conformitate cu ordinul nr. reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului de către profesionişti din diferite servicii sau instituţii publice şi private. MANAGEMENTUL DE CAZ ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ Definirea managementului de caz şi importanţa sa în oferirea de servicii pentru copil şi familie. .2.

au studii superioare socioumane sau medicale şi o vechime în servicii pentru protecţia copilului de cel puţin 3 ani. planului de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi.Descrierea pofesioniştilor implicaţi în managementul de caz Cine sunt profesioniştii implicaţi în managementul de caz şi atribuţiile lor? a) Managerul de caz (MC) este profesionistul care. Managerii de caz sunt: asistenţi sociali conform Legii nr. asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului. . având drept scop principal elaborarea şi implementarea: planului individualizat de protecţie (PIP) pentru copiii separaţi de familie. planului de reabilitare şi/sau reintegrare socială pentru copiii abuzaţi. au studii superioare. inclusiv victime ale traficului. neglijaţi şi/sau exploataţi. 466/2004 privind Statutul profesiei de asistent social şi au o experienţă de cel puţin 2 ani de muncă în servicii pentru protecţia copilului. altele decât socioumane sau medicale. exploatării prin muncă şi exploatării sexuale în scop comercial. au absolvit un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale şi au o vechime în serviciile de protecţie a copilului de cel puţin 5 ani.

întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului. coordonează metodologic responsabilii de caz prevenire.Atribuţiile managerului de caz: coordonează activităţile de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului. la SEI. după caz. interinstituţională. asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului. cazurile pentru care a fost luată decizia de închidere. asigură respectarea etapelor managementului de caz. alcătuieşte echipa multidisciplinară şi. comunică. cu avizul superiorului ierarhic. şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz. asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului. elaborează PIP şi celelalte planuri prevăzute în legislaţie. . şi organizează întâlnirile cu echipa.

. din protectia specială şi din centrele maternale) sunt cel puţin absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat şi au o experienţă de cel puţin doi ani de muncă în servicii sociale. program personalizat de consiliere în centrele de consiliere) şi colaborează cu responsabilii de caz. Responsabilii de caz din centrele maternale sunt profesioniştii din cadrul acestor centre care asigură coordonarea activităţilor legate de elaborarea şi implementarea programelor personalizate de intervenţie. Program personalizat de intervenţie în centrele de zi. Responsabilii de intervenţie sunt profesioniştii care elaborează şi implementează programele personalizate pentru copii în cadrul serviciilor de prevenire (de ex. Responsabilii de caz Responsabilii de caz din protecţia specială sunt profesionişti din cadrul serviciilor rezidenţiale (cu excepţia centrelor maternale) care asigură coordonarea activităţilor legate de elaborarea şi implementarea tuturor programelor de intervenţie specifică (PIS). dar nu este subordonat acestuia. din centrele maternale şi responsabilii de caz prevenire beneficiază de coordonare metodologică din partea unui manager de caz. având drept scop principal elaborarea şi implementarea planului de servicii (PS) pentru prevenirea separării copilului de familie. Responsabilii de caz din protectia specială. Responsabilii de caz (prevenire.b. Responsabilii de caz prevenire sunt profesioniştii care asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială desfăşurate în interesul superior al copilului din familie.

Coordonatorii serviciilor şi alţi specialişti angajaţi ai furnizorului de servicii care desfăşoară activităţi de supervizare internă beneficiază de cel puţin 42 de ore de formare continuă în aces domeniu. asigurate din bugetul angajatorului. separarea copilului de familia sa şi administrarea serviciilor de prevenire de la nivel local. neglijare.Formarea continuă a specialiştilor în management de caz Conform standardelor minime obligatorii specialişti în domeniul managementului de caz trebuie să beneficiaze de formare continuă. 42 de ore de formare continuă în domeniul protecţiei copilului cu accent pe identificarea factorilor de risc pentru abuz. Responsabilii de caz din protecţie specială şi din centrele maternale beneficiază de cel puţin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul managementului de caz şi de cel puţin 42 de ore de formare continuă în domeniul protecţiei copilului. Responsabilii de caz prevenire beneficiază de cel puţin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul managementului de caz şi de cel puţin. după cum urmează: MC beneficiază de cel puţin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul managementului de caz şi de cel puţin 42 de ore de formare continuă în domeniul protecţiei copilului sau domenii conexe/ interdisciplinare. .

Supervizarea externă se realizează de către specialişti cu studii superioare socioumane sau medicale cu experienţă de cel puţin 5 ani în servicii pentru copil şi familie. . SPAS-uri. pregătire în supervizare şi experienţă de cel puţin 2 ani în servicii pentru copil şi familie în plus faţă de persoanele cărora li se asigură supervizarea respectivă. furnizorii de servicii (DGASPC-uri. compartimente de asistenţă socială etc).Supervizarea în managementul de caz Potrivit standardelor minime obligatorii. coordonatorii serviciilor organizează cel puţin o dată pe lună întâlniri de supervizare cu MC. şi la cererea acestora. Managerii de caz şi responsabilii de caz beneficiază de supervizare din partea unor specialişti pregătiţi şi cu experienţă în acest sens. au obligaţia de a asigura supervizarea internă şi externă a managerilor de caz şi responsabililor de caz. individual şi în echipă. În ce priveşte supervizarea internă.

instituţii publice şi private 3. reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil. . un ansamblul de tehnici.Managementul de caz şi utilizarea lui ca metodă de lucru în asistenţa socială Cum se utilizează metoda managementului de caz? Managementul de caz ca metoda de lucru obligatorie în domeniul protecţiei drepturilor copilului. eficientă şi coerentă pentru copil. organizată. presupune: o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională. riguroasă.2 Etapele managementului de caz Aplicat în domeniul protecţiei drepturilor copilului. proceduri şi instrumente de lucru folosite in colaborare de către profesionişti din diferite servicii. managementul de caz presupune parcurgerea unor etape interdependente. care sunt aceleaşi în soluţionarea fiecărui caz în parte. familie.

4. Planificarea serviciilor şi intervenţiilor concretizată într-un plan prevăzut în legislaţie: PIP. Monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate. deciziilor şi intervenţiilor specializate. plan de recuperare. familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil. plan de reabilitare şi/sau reintegrare socială. Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei copilului. 3. 6. Închiderea cazului. 5. 2.Etapele principale ale managementului de caz 1. . PS. Identificarea. evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor. Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil.

evaluarea iniţială şi preluarea cazului Evaluarea iniţială a cazurilor sesizate sau autosesizate este realizată de către serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriilor (SPAS) sau de către compartimentul de prevenire al DGASPC-urilor de sector în Bucureşti.urilor. Evaluarea iniţială a situaţiei copilului se realizează în maxim 72 de ore de la înregistrarea solicitării/sesizării. cu excepţia situaţiilor de urgenţă când se realizează în cel mai scurt timp posibil. evaluarea iniţială se realizează de către: echipa mobilă de intervenţie din cadrul DGASPC . dar nu mai mult de o oră. SPAS/persoanele cu atribuţii în asistenţa socială/persoane resursă împreună cu un lucrător de poliţie din comunitatea în care se află copilul. care include obligatoriu un asistent social. Aceste sesizări sunt înregistrate de Serviciul Evideţă Informatzată la nivelul DGASPC-urilor. dacă echipa mobilă ajunge la adresa la care se află copilul după o oră. În situaţiile de urgenţă. psiholog şi un lucrător de poliţie.Identificarea. .

data. locul şi scopul vizitei următoare. Managerul de caz.Evaluarea detaliată sau complexă Evaluarea complexă se realizează de către : Managerul de caz împreună cu echipa multidisciplinară a serviciului de evaluare complexă de la nivelul DGASPC. Copilul şi familia/reprezentantul legal trebuie implicaţi activ în procesul de evaluare iar modul de participare al acestora se regăseşte în contractul încheiat între aceştia şi furnizorul de servicii sociale. . respectiv responsabilul de caz prevenire consemnează informaţiile obţinute în cadrul acestor întâlniri în rapoarte de vizită/întâlnire care includ următoarele aspecte: sinteza discuţiilor purtate în cursul întâlnirii. stabilită în prealabil cu familia şi copilul. Responsabilul de caz prevenire se implică în realizarea evaluării detaliate a situaţiei copilului împreună cu o echipă corespunzătoare de profesionişti.

MC. respectiv responsabilul de caz prevenire se poate întâlni şi individual cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului. a unei echipe de specialişti. . Munca în echipă şi parteneriatul interinstituţional asigură o abordare globală a situaţiei copilului. interinstituţională. multidisciplinară şi.Echipa multidisciplinară Pe parcursul tuturor etapelor managementului de caz. respectiv responsabilul de caz prevenire asigură organizarea întâlnirilor echipei (numite întâlniri de caz) în mod periodic – cel puţin o dată pe săptămână – pentru a discuta cazurile şi a lua deciziile necesare soluţionării acestora. La aceste întâlniri pot participa familia/reprezentantul legal şi copilul dacă echipa/ profesioniştii consideră că este necesar. respectiv responsabilul de caz prevenire asigură implicarea şi conlucrarea. În funcţie de situaţie. MC. precum şi intervenţia punctuală a unor specialişti colaboratori atunci când este necesar. după caz. managerul de caz.

Copilului i se aduce la cunoştinţă conţinutul planului utilizând mijloace şi materiale adecvate vârstei. după caz. după caz. reprezentantului legal şi. Copilul şi familia sa/reprezentantul legal sunt implicaţi activ în procesul de planificare a prestaţiilor. Planul este transmis membrilor echipei. Plan individualizat de protecţie (PIP) pentru fiecare copil pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului hotărăşte o măsură de protecţie specială. serviciilor şi intervenţiilor.Planul individualizat de protecţie (PIP) şi planul de servicii (PIS) În cel mai scurt timp. în termenul maxim de 30 de zile conform Standardelor Minime Obligatorii (SMO). de la încheierea evaluării se vor întocmi PIP şi celelate planuri pentru a fi prezentante Comisiei pentru Protecţia Copilului sau Insţantei. tipului de dizabilitate şi/sau gradului de handicap. familiei. gradului de maturitate. Plan de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din familie care sunt în evidenţa serviciului de evaluare complexă. copilului. Plan de reabilitare şi/sau reintegrare socială pentru copiii abuzaţi. Plan de servicii (PS) pentru copiii pentru care se previne separarea de familie în condiţiile prevăzute de SMO prezente. neglijaţi şi/sau exploataţi care rămân în familie şi sunt în evidenţa DGASPC. .

atunci când este cazul. familie şi copil. alţi specialişti implicaţi în implementarea planului. Ce se urmăreşte în monitoizare? Managerul de caz.Monitorizare şi reevaluare După realizarea planului indiviualizat de permanaţă sau a celorlalte planuri prevazute de legislaţie. răspuns imediat la orice problemă care apare în derularea serviciilor/activităţilor. progreselor. respectiv progresele care se înregistrează în soluţionarea situaţiei copilului până când procesul de asistenţă şi/sau protecţie nu se mai dovedeşte necesar. . Managerul de caz monitorizează implementarea acestora. evoluţiei cazului în dosarul copilului. modificarea contractului cu familia/reprezentantul legal. înregistrarea permanentă a informaţiilor. dacă este necesar. medierea relaţiei dintre familie şi copil pe de o parte şi profesionişti pe de altă parte. în maxim 2 zile de la termenele de iniţiere stabilite în planul respectiv. cel puţin o dată la 3 luni şi. reevaluarea situaţiei copilului. respectiv responsabilul de caz prevenire are în vedere urmatoarele aspecte în procesul de monitorizare: verificarea demarării serviciilor/activităţilor prevăzute. respectiv a modului de implementare a planului. verificarea modului de furnizare a serviciilor/activităţilor. asigurarea fluxului de informaţie între membrii echipei. revizuirea planului respectiv.

Astfel. managerul de caz şi responsabilul de caz prevenire au în vedere următoarele: urmărirea calităţii integrării sociale a copilului. monitorizarea postservicii se deruleaza pentru o perioadă de minim 3 luni. colaborea responsabilului de caz prevenire cu membrii structurilor comunitare consultative din comunitatea în care locuieşte familia cu copilul. colaborarea MC cu SPAS/persoanele cu atribuţii în asistenţa socială din comunitatea în care locuieşte familia cu copilul. colaborarea cu profesionişti din servicii/instituţii care pot consolida rezultatele obţinute în urma implementării PIP/alte planuri prevăzute în legislaţie. Ce se urmareşte în monitorizarea post-servicii ? În procesul de monitorizare post-servicii. . respectiv PS.Monitorizarea post-servicii şi închiderea cazului Închiderea cazului are loc în momentul în care procesul de asistenţă şi/sau protecţie a copilului nu se mai dovedeşte a fi necesar şi familia îşi redobândeşte capacitatea optimă de autonomie şi funcţionare.

Interventia in asistenta sociala Elaborarea planului de interventie / planificarea interventiei Implementarea planului de intervenție Monitorizarea cazului .

atingerea obiectivelor interventie. asistentul social îl va sprijini pe client să stabilească setul de obiective care odată atinse vor duce la satisfacerea nevoilor sale. pornind de la nevoile formulate in contextul evaluarii initiale. Planificarea este puntea de legatura intre evaluare si . Astfel. Formularea unui plan realist si relevant ptr.Odată ce a fost realizată evaluarea initiala : identificarea nevoilor si a punctelor tari (forte) ale clientului/ familiei. se trece la intervenția efectivă. Identificarea obiectivelor si a actiunilor care urmeaza sa fie realizate Asistentul social impreuna cu persoana asistata trebuie sa transforme nevoile in obiective ale interventiei .Elaborarea planului de interventie / planificarea interventiei Pentru elaborarea unui plan de interventie coerent si conform cu necesitatile clientuli este nevoie parcurgerea urmatoarelor etape: Identifiacrea resurselor individuale si comunitare care ar putea fi folosite pentru a raspunde nevoilor .

Realist . Inscrierea intr-un program de „scoala dupa scoala” .T S M A R T . 2.Atins (sa poata fi atins) .R. 2.Specific . .limitat/incadrat in Timp Exemplu de formulare a unui obiectiv: Problema . absolvind clasa a IX-a Ionut isi va imbunatati rezultatele scolare 1.A. 3. aflat in clsa a IX. a inceput sa absenteze foarte des de la scoala. Activitate /activitati Consilierea tanarului. Suport material etc 1.Ionut.Un obiectiv este vazut ca un punct final si trebuie sa fie S. avand de asemeena rezultate scazute la invatatura. simplu (nu tb sa contina conjunctia „si” .Masurabil ( sa poata fi evaluat cantitativ) .M. Obiectiv /obiective Ionut va frecventa anul scolar fara a absenta nemotivat.

dand valoare efectivă planului.Implementarea planului de intervenție Odată ce s-a realizat o planificare a intervențiilor. PIS) urmarindu-se obtinerea rezultatelor stabilite in momentul formularii scopului si a obiectivelor specifice. Interventia propriu-zisa in contextul managementului de caz. Interventia propriu-zisa se realizeaza in functie de caracteristicile fiecarei situatii si in functie de specificul serviciilor sociale existente in acel moment . . acestea vor fi transpuse efectiv în practică.PIP. reprezinta punerea in practica a planului elaborat (PS.

Monitorizarea cazului Monitorizarea se refera la inregistrarea continua a ceea ce se intampla pe parcursul desfasurarii actiunilor. la urmărirea modului în care se derulează intervențiile stabilite în cadrul planului. în situația în care efectul intervenției nu este cel scontat. . Monitorizarea permite reformularea unor obiective sau chiar modificarea planului de acțiune.

Instrumente de lucru în asistenţa socială Ancheta socială este un instrument de lucru in as. . Ancheta socială se efectuează și este semnată în mod obligatoriu de 2 persoane care își asumă și responsabilitatea cu privire la cele consemnate. este componentă a dosarului social reprezintă probă legală pentru instanțele judecătorești. sociala conține documentarea evaluării și a planului de intervenții. Ancheta socială se completează pe măsură ce se realizează evaluarea cazului.

.............. Locul nasterii ..................................................................................................................... Domiciliul ............./......... Data nasterii ................ CNP ............. surori........................................................................................./............................................ alte persoane care locuiesc împreună cu copilul) 1...................................................../.../ BI/CI/CIP seria...................... CNP ................ Etnie ... II......... Profesia ..../. ............................................................................................................................................................................................................/.................. Domiciliul ......./ BI/CI/CIP seria.../..................................................................................................................................... Etnie .......................... Profesia .........................../..../..................................................................../.... 3................................................................................................................... 2.......................................................................... .................................................................................../.../...................................................................................... Etnie ........................................................ Tata Nume/ prenume ............................ Date de identificare a) Numele/ prenumele/ CNP-ul ... Religie ............................./.........../..................... Locul de muncă ................................................................/........................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................nr...............................................................................................................................................................................................Asistent social ......................................................................./........................................................................................................................................ Religie ............................. Componenta familiei (frati................/.....................nr....................................... ANCHETA SOCIALA I............................................................................./....................................................................................................................................... 4............../........................................................................................ Sef serviciu ..................../....................... Locul de muncă ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......../................ b) Părinti Mama Nume/ prenume .........................../........................................./....................../...................................................... ................/............................ Religie ................................................................................... Domiciliul .....................................................................................................

..............III................................................................................................................................................ facilităti speciale: ................................................... IV............................. utilităti............... Climatul educational al familiei.......................................................................................................................................................................................................... Descrierea problemei Prezetarea faptelor si evenimentelor în contextul în care se desfășoară ................................................................................................. ............................................................ ............................................................................. care poate diferi de nivelul educational (profesie): ................................. Data: ................................................................................................................................................................................................................................................... Identificarea nevoilor copilului si familiei V..................................................................................................................... ....................... ...................................................................................................................................................................... Semnătura sefului de serviciu .................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................. Locuinta: conditii igienico-sanitare.............................................................. .............................. ................. ....................................................................................................................................................................................................................................................... Planul individualizat de interventie (din punct de vedere social) Recomandările asistentului social ..................................... Relatiile familiei cu comunitatea: ....................................................................................................................................................................... Situatia socio-economică a familiei Climatul familial..................... relatiile dintre membrii familiei: ..................................................................................................................................................................................... Gradul de integrare si participare socială: ............................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Situatia economică a familiei (venituri): ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Semnătura asistentului social ......

3. în orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau de servicii în vederea respectării drepturilor copilului. 286/2006 cuprinde Normele metodologice privind întocmirea Planului de servicii (PS) si a Planului Individualizat de protectie (PIS) Ce înseamnă planul de servicii? Planul de servicii este documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor si a prestaţiilor pe baza evaluării psihosociale a copilului si a familiei. pentru copiii aflaţi la risc de părăsire de către părinţi. pentru copiii reintegraţi în familie după încetarea măsurii de protecţie. Cine realizează planul de servicii? Serviciul public de asistenţă socială şi desemnează ca responsabili de caz prevenire cu precădere pe aceia care au început instrumentarea cazului. In ce situaţii se realizează planul de servicii? Planul de servicii (PS) se întocmeşte în scopul prevenirii separării copilului de părinţi în următoarele situaţii: 1. in vederea prevenirii separării copilului de familia sa.Planul de servicii Ordinul ANPDC nr. . Responsabilii de caz prevenire au obligaţia întocmirii Planului de servicii (PS). 2.

.......................................................... CNP ..... Prestatii Tipul Cuantumul Autoritatea locala/institutia/ OPA responsabilă Data de începere Perioada de acordare ........................................................................................................................ Tata ......................................................... Domiciliul .................. Data realizarii/revizuirii Planului de servicii .................. Responsabilul de caz prevenire ............................................................................................... Motivul intocmirii/revizuirii Planului de servicii ........................................................................................................................................................................................ Mama ............................................. Managerul de caz care asigura coordonarea metodologica a responsabilului de caz prevenire ….. Bucureşti PLANUL DE SERVICII Numele si prenumele copilului ........................................................................................................................ ....... Membrii echipei si institutia din care provin ..................................................... ............................................................................................................................................. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a sectorului ...............................Judetul ...... Reprezentantul legal al copilului ........ Serviciul public(compartimentul) de asistentă socială al Primăriei .............. Dosar nr........................................................................................................................................................./data ......................

Servicii specifice pentru copil Instituția Tipul Obiective generale Data de începere Perioada de desfăsurare Responsabil de interventie/ persoana responsabilă Prevenirea separarii copilului de parinti Educatie formală si nonformală Sănătate Reabilitare Altele Servicii specifice pentru familie Tipul Prevenirea separarii copilului de parinti Educatie formală si nonformală/ informala Sănătate Reabilitare Altele Institutia responsabilă Obiective generale Data de începere Perioada de desfăsurare Responsabil de interventie/persoan a responsabilă .

................. Membrii echipei............................................................... ..............................................................................Servicii specifice pentru persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament Tipul Institutia responsabilă 1 2 Obiective generale 3 Data de începere 4 Perioada de desfăsurare Responsabil de interventie/ persoana responsabilă 5 6 Prevenirea separarii copilului de parinti Educatie formală si nonformală/ informala Sănătate Reabilitare Altele Observatii.... .................. ................................................................ ......... ................................................................ Responsabil de caz prevenire...............................................................................................................................................

............................................................. Serviciul public de asistenţă socială al Primăriei .... Numele mamei ....................................................................................................................... Sexul ....................................................... Prenumele copilului ....................................................................................................................................................................................................... Data realizarii Planului de servicii ..................................................................................................................................... Data revizuirii Planului de servicii ...............................................................................Judeţul .................................................................................................................. Data luarii in evidenta SPAS .................. Numele tatalui ......... Motivul revizuirii Planului de servicii .................................... Resedinta ................. Domiciliul ................ Este inscris la medic de familie [ ] Da [ ] Nu Forma de invatamant frecventata ........... Prenumele mamei .................. Responsabilul de caz prevenire ................................................. Reprezentantul legal .................................................................................................. Prenumele tatalui . CNP ................................................................................................................................................................................................................. FIŞA DE MONITORIZARE A SITUAŢIEI COPILULUI Numele copilului .... ...............................................................

PRESTATII: Nr/crt Tipul prestatiei (copil/familie) 1 Alocatia de stat pentru copii 2 Alocatia complementara 3 Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala 4 Alocatia pentru nou-nascuti 5 Indemnizatia lunara de hrana cuvenita adultilor si copiilor infectati cu HIV si bolnavi de SIDA 6 Ajutorul pentru incalzirea locuintei 7 Venitul minim garantat 8 Alte tipuri (precizati) Bifati .

......SERVICII de prevenire a separarii copilului de familia sa Nr/crt Tipuri de servicii de prevenire 1 Centru de zi 2 Centru de zi si recuperare a copilului cu handicap 3 Centru de consiliere si sprijin pentru parinti 4 Centru de asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale 5 Serviciile de monitorizare.......... asistenta si sprijin al femeii gravide predispuse sa isi abandoneze copiii 6 Altele (precizati) Bifati Servicii de sanatate ............................................................ ………………………………………………………………………………………… Servicii de reabilitare ………………………………………………………………………………………… ……………………… Altele (precizati) ...... ........................................................

după ce Directorul general/executiv al DGASPC de la nivel de judeţ/sector a dispus plasamentul în regim de urgenţă. DGASPC de la nivel de judeţ solicită SPAS/persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială. Pana la intocmirea PIP. implementarea şi monitorizarea unui plan de servicii cu scopul prevenirii separării copilului de familie. respectiv a persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al Consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială în care locuieşte familia cu copilul.Planului individualizat de protectie (PIP) Cand se intocmeste un Plan individualizat de protecţie( PIP)? după referirea cazului din partea SPAS. . întocmirea.

PIP este dezvoltat în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: Nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii Nevoile de îngrijire. după caz: reintegrarea în familie. familia lărgită. prietenii şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă9Reintegrarea în familie.Panul individualizat de protectie poate avea drept finalitate. inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării Nevoile fizice şi emoţionale Nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolar corespunzătoare potenţialului dedezvoltare a copilului. Nevoile de petrecere a timpului liber Nevoile de socializare Modalităţile de menţinere a legăturilor. adopţia internă. cu părinţii. după caz. . integrarea socioprofesională a tinerilor cu vârsta de peste 18 ani care urmează să părăsească sistemul de protecţie a copilului.

............................. Delegarea totala/partiala a responsabilitatilor catre responsabilul Planului de interventie specifica (PIS) ................. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sau organism privat acreditat ...../data ........................................................./data ....................................................................... Cererea pentru instituirea unei masuri de protectie speciala nr.... Dosar nr....... Referire din partea ......................... Prestatii Tipul Cuantumul Autoritatea locala/institutia/ OPA responsabilă Data de începere Perioada de acordare .............................................................. PLANUL INDIVIDUALIZAT DE PROTECŢIE Numele si prenumele copilului ............................................................................... CNP .................. Finalitatea ........................ Domiciliul ................ Obiectivul general .................................................................................................................................... Schimbarea managerului de caz (motive) .............................Judeţul/Sectorul .......................................................................................................................................................................... Membrii echipei si institutia din care provin .......................................................................................................................................................................................................... Data realizarii/revizuirii Planului individualizat de protectie ............................ Masura de protectie ... Reprezentantul legal al copilului ....................................................................................................................... Manager de caz ... Institutia/Persoana responsabila pentru aplicarea masurii de protectie ... efectuata de ... In baza Hotararii (Comisia pentru protectia copilului/instanta judecatoreasca) ................................................................

Servicii specifice pentru copil Instituția Tipul Obiective generale Data de începere Perioada de desfăsurare Responsabil de interventie/ persoana responsabilă Prevenirea separarii copilului de parinti Educatie formală si nonformală Sănătate Reabilitare Altele Servicii specifice pentru familie Tipul Prevenirea separarii copilului de parinti Educatie formală si nonformală/ informala Sănătate Reabilitare Altele Institutia responsabilă Obiective generale Data de începere Perioada de desfăsurare Responsabil de interventie/persoan a responsabilă .

........... ....................................................... ..................................... . Sef compartiment................................... Directorul institutiei responsabile . ................................ Membrii echipei....................................................................................................... Responsabil de caz prevenire...........................................................Servicii specifice pentru persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament Tipul Institutia responsabilă 1 2 Obiective generale 3 Data de începere 4 Perioada de desfăsurare Responsabil de interventie/ persoana responsabilă 5 6 Prevenirea separarii copilului de parinti Educatie formală si nonformală/ informala Sănătate Reabilitare Altele Observatii..............