You are on page 1of 5

MEMORIU

TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

1. GENERALITÃTI
1.1. Conţinutul proiectului
Prezentul proiect trateazã instalaţiile electrice pentru locuinta – pensiune si
anexa.
-instalaţii electrice de ilumint si prize
-instalatii electrice exterioare,priza de punere la pamint si instalatia de protectie
contra descarcarilor atmosferice
Menţionăm că restul instalaţiilor de curenţi slabi nu face obiectul prezentului
proiect.
1.2. B! "e proiectre
La baza elaborãrii prezentei documentaţii au stat:
-tema de proiectare transmisa de beneficiar
-planurile de arhitectura
1.#. Nor$e %i nor$ti&e "e re'erinţ(
− !"#$$% - &ormati' republican pri'ind proiectarea si executarea instalaţiilor
electrice la consumatori, cu tensiuni p(nã la )$$$ *
− P ))+",, &orme tehnice de proiectare si realizarea construcţiilor pri'ind
protecţia la acţiunea focului-
1.). *i&er%e
Universitatea de
Stiinte Agronomice si
Medicina Veterinara
Bucuresti
+cultte "e in,inerie $n,eril
in li$enttie pu-lic %i
,roturi%$
Stu"ent. Antone%cu Mi/ne 0 Cri%tin
Anul I 0 Grup 1111
Te$ "e c%.
Locuint2 3en%iune
unie #$$+
.in punct de 'edere P/, conform normelor P ))+",, art. %.#. acest imobil se
0ncadreazã la clãdiri ci'ile si nu se clasificã 0n cate1orii de pericol de incendiu.
2. SITUATIA 3ROIECTATÃ
.ate de consum :
-2ensiunea nominală %x%+$"##$ *, 345z
-puterea instalată #6 78
-puterea max.simultan absorbită #)78
9limentarea cu ener1ie electrica.
:onform P; )#<",3, consumatorul se incadreaza in clasa de importanta .,
cate1oria %. :ladirea este in faza de constructie . 9limentarea cu ener1ie electrica a
cladirii se 'a face dintr-un post de transformare propriu . =urnizorul de ener1ie
electrica 'a decide asupra puterii acestuia si a solutiei alese.
Delimitarea intre instalatiile furnizorului si ale consumatorului, se afla la iesirea din
blocul de masura - protectie aflat pe peretele postului trafo.
.upă finalizarea lucrărilor de monta> a instalaţiilor electrice interioare, prin o
firma atestata de /.:.;L;:2?:9 /.9, se 'a depune @.osarul definiti' al nstalatiei
Interioare de Atilizare@ Bcare include si e'entualele lucrări efectuate la racordul
electricC, apoi se 'a incheia contractul de furnizare a ener1iei electrice.
D :lădirea proiectată este o construcţie ci'ilă, incadrată in cate1oria de
importanta normala @:@, Bconform ?e1ulamentului pri'ind stabilirea cate1oriei
de importanta a constructiilor aprobat prin 5E nr.#6), anexa# din + iunie
),,<C.
D :onstrucţia are 1radul * de rezistenţă la foc, conform P))+-,,.
/oluţiile constructi'e, materialele si aparata>ele utilizate in proiectul de
instalaţii electrice sunt conforme cu incadrările menţionate.
nstalaţia electrică se execută dupa caz : in1ropată in tencuială pereţilor sau in
sapa pardoselii .
:ircuitele utilizează conductoare de cupru cu izolaţie de P*:, tip =F B/29/
6+63 - +, cu tensiunea nominala %$$-)3$$* si domeniul de temperatura - %$...G!$
H:C.
/ecţiunile conductoarelor utilizate sunt corespunzătoare incărcării nominale
si incărcării maxim admisibile, ţinindu-se seama de condiţiile de pozare. /ecţiunile
circuitelor sunt corelate at(t cu 'alorile curenţilor maxim admisibili, c(t si cu 'alorile
curenţilor de declanIare a intrerupătoarelor automate.
:ircuitele sunt montate in tuburi de protecţie din P*: etanIe, tip P;F B/29/
6,,$ - !!C, sau dupa caz in tuburi flexibile, a'and diametrele corelate cu numărul,
secţiunea si incărcarea conductoarelor prote>ate.
Cte,oriile "e $e"ii nor$le.
n incaperile cladirii sunt urmatoarele cate1orii de medii:
*Mediu categoria Uo (uscat) - simbol international AD1, in care probabilitatea
prezentei apei este ne1li>abila. n aceasta cate1orie se incadreaza :
4 camerele, holurile, scarile, birourile etcJ
n aceste spatii aparata>ul utilizat nu are conditii impuse pentru rezistenta la
umiditate.
- Mediu categoria U1 (umed cu intermitenta), simbolu intemational AD 1, in
care datorita destinatiei obisnuite, umiditatea se poate manifesta pe perioade
scurte de timp sub forma de ceaţă sau apă de condensaţie pe pereţi, dar incaperile
se usucă rapid printr-o aerisire normala ,cum sint :
4 1rupurile sanitare, etcJ
2.1 In%tltii interiore "e lu$in5 %i pri!e.
Pentru alimentarea cu ener1ie electrică a tuturor consumatorilor de forţă Ii lumină s-a
pre'ăzut un tablou electric 1eneral 2E. ce se 'a amplasa la parter intr-o niIa specială
construită.
9cest tablou se 'a alimenta cu ener1ie electrică la tensiunea de %x%+$"##$ * din KMP
BKL4: .; M9/A?9 / P?42;:2;C ce aparţine furnizorului /:.;L;:2?:9 /9.
?acordul de alimentare de la KMP la 2E. se 'a face in cablu sau conductor pozat in tub
P*:.
.in tabloul 2E. se 'or alimenta atit cladirea sediului cit si anexa tehnolo1ica.
:onsumatorii electrici constau in corpuri de iluminat, calculatoare, aparate de
climatizare, aparate de 'entilaţie, etcJ
Pentru alimentarea acestor consumatori de forţă Ii lumină s-a pre'ăzut un tablou electric
2E. amplasat la parter . n anexa tehnolo1ica se 'a monta alt tablou B2..)C, ce se 'a
alimenta tot din tabloul 2E. prin intermediul unui cablu :F9bF 3x)$ mmp pozat in sant
pina la 2..).
/-a realizat un iluminat fluorescent sau incandescent in funcţie de destinaţia incăperilor ,
cu un ni'el de iluminare cuprins intre 3$-#$$lx.
:ircuitele de iluminat sunt realizate cu conductoare de cupru de sectiune ),3
mm
#
, cu izolatie de P*: tip =F, B/29/ 6+63 - +, cu tensiunea nominala %$$
-)3$$* si domeniul de temperatura - %$...G!$ H:C. :ircuitele sunt montate in tuburi
de protectie din P*: etanIe, tip P;F B/29/ 6,,$ - !! C, sau dupa caz flexibile Bin
porţiunile curbe ale traseuluiC, diametrele tuburilor de protecţie fiind corelate cu
numărul, secţiunea si incărcarea conductoarelor prote>ate, de re1ula acestea find a
)6 mm pentru #, %, <, 3 conductoare.
:ircuitele de prize sunt realizate cu conductoare de cupru de sectiune #,3
mm
#
, cu izolatie din P*:, tip =F, montate in tuburi de protectie din P*: etanse, tip
P;F, sau dupa caz flexibile Bin portiunile curbe ale traseuluiC, diametrul tuburilor de
protectie fiind )6 mm.
:ircuitele se 'or monta in1ropat in perete conform normelor in 'i1oare. 2ablourile se 'or
le1a obli1atoriu la priza de punere la pamint.
Mentionăm că pentru iluminat s-au pre'ăzut locuri de lampă Ii corpuri, Ii s-au
dimensionat circuitele pentru corpurile de iluminat pre'ăzute in proiect sau similare.
2.2 In%tlţii "e prtr%net
/-a pre'ăzut o instalaţie de paratrasnet tip reţea montată pe acoperiIul
construcţiei, fixată cu suporţi.
9ceasta este formată din centura de captare, centura de coborare, Ii priza de
păm(nt. :entura de captare si de cobor(re este formată din bandă 4l -Ln #3x<mm
9cestea se 'or monta pe acoperiI pe suporţi de susţinere.
?acordul la priza de păm(nt se 'a face prin eclise de separaţie pentru măsurători.
Priza de pămint inainte de punerea in functiune se 'a masura si in cazul
nerealizarii 'alorii de )ohm se 'a completa cu electrozi , pina la atin1erea acesteia
'alori.
*aloarea rezistentei de trecere la păm(nt a acestei prize nu trebuie sa fie mai
mare de ) ohm..
#. MÃSURI *E 3ROTECTIA MUNCII
nstalaţiile electrice din clădire functionează la tensiune periculoasă, put(nd
pro'oca electrocutări at(t prin atin1ere directă c(t Ii indirectă Bdatorită defectelor sau
deteriorărilor de izolaţieC.
Pentru protecţia impotri'a electrocutărilor prin atin1eri directe, toate
elementele conducatoare de curent ale instalaţiilor electrice, aflate in mod normal
sub tensiune, 'or fi inaccesibile unei atin1eri int(mplatoare datorită măsurilor luate
prin amplasare, amena>ari speciale si in primul r(nd prin construcţie Bizolare de
protecţie prin carcase corespunzatoare pentru tablouri, doze, prize, intreruptoare si
corpuri de iluminatC
Protecţia impotri'a electrocutării prin atin1ere indirectă se realizează numai
prin mi>loace tehnice, respecti' - le1area la nulul de protecţie a părţilor metalice care
nu sunt in mod normal sub tensiune, dar care pot fi puse sub tensiune in mod
accidental si pre'ederea de prize cu protectie diferentiala .
;ste interzisă inlocuirea mi>loacelor tehnice de protecţie cu mi>loace
or1anizatorice.
Pentru perioada de exploatare, in 'ederea asi1urarii condiţiilor normale de
munca, cit si pentru e'itarea accidentelor, conform le1isiatiei in 'i1oare B&?PM,
/29/ )#6$<, !, )#$C, la intocmirea proiectului s-au a'ut in 'edere urmatoarele :
aC9mplasarea acesibilă a echipamentelar in 'ederea unei intretineri usoare.
bC9le1erea corespunzatoare a aparata>ului in funcţie de mediuBprotectie la
umiditate Ii prafC.
cC9si1urarea confortului 'izual prin instalaţii adec'ate de iluminat.
Pentru perioada de execuţie se 'a pre'edea protecţia impotri'a accidentelor
in conditiile efectuării lucrărilor curente de execuţie conform @?e1ulamentului pri'ind
protecţia Ii i1iena muncii in construcţii@, 'o).;, @Lucrari de instalatii@-),,% Bpublicat in
buletinul constructiilor nr.3,6,!-),,%C.
9plicarea măsurilor de protecţie a muncii in perioada de execuţie constitue
obli1aţia si răspunderea executantului.
M%uri "e pre&enire %i %tin,ere incen"iilor
Prin proiect s-au pre'azut soluţiile tehnice care să nu fa'orizeze declanIarea
sau extinderea incendiilor, respectind cerinţele normati'elor !, P; )$!-,3, P-))+-,,
si .ecret #,$"!!, pentru pre'enirea declansarii si propa1arii incendiilor :
-La instalarea circuitelor prote>ate in tuburi P*: in1ropate in tencuiala
pereţilor sau sapa planIeelor, se 'or respecta distantele prescrise faţă de alte
instalaţii, conform normati'ului P;)$!",3, art 3.#, tabel% si art.3.% tabel 3.
-nstalaţia electrică se 'a executa cu materiale Btuburi, conductoareC si
aparata>e electrice corespunzatoare cate1oriei de pericol de incezidiu a spaţiilor in
care acestea se monteaza. 2uburile P*: de protecţie a circuitelor 'or fi etanIe de
tipul P;F B/29/ )#6$<C. .iametrele tuburilor de protecţie sunt corelate cu secţiunea
conductoarelor, cu numarul lor si incărcarea circuitelor. /e 'or utiliza numai
conductoare de cupru cu izolatie din P*:, tip =F pentru instalaţia electrică .
-Protecţia circuitelor si a coloanelor de alimentare a tablourilor electrice, s-a
realizat cu intreruptoare automate compacte pre'ăzute cu relee ten
-
nice si
electroma1netice respecti' separatoare cu si1uranţe fuzibile a'ind mare putere de
rupere, dimensionate corespunzator curenţilor nominali, curenţilor de suprasarcină si
de scurtcircuit maximi admisibili in secţiunile prote>ate, a'ind caracteristici curent -
timp adec'ate tipului de consumator Bcircuit de lumina,respecti' de prizăC cu trepte
de )$, #$, %$ de ori curentul nominal, asi1urind selecti'itatea prin temporizari la
declansare din amonte de defect spre a'al, de ) s - $,3s - $,$#s.
;xecutarea lucrărilor se 'a face numai cu personal calificat, instruit pentru
protecţia muncii si supra'e1heat de un electrician autorizat, care 'a asi1ura
conducerea tehnica a lucrărilor cu respectarea proiectului, caietului de sarcini,
conform pro1ramului de urmărire a calităţii lucrărilor de monta> Bcu indeplinirea
tuturor formalitatilor menţionate, necesare la recepţia si punerea in funcţiune a
instalaţiei, respecti' la intocmirea dosarului instalaţiei electrice de utilizare si a cărţii
tehnice a construcţieiC.

&24:M2
/tudent Mihnea – :ristian 9&24&;/:A