You are on page 1of 2

MOZIOA, BOSTGARREN EDUKIONTZIAK IRISGARRIAK IZATEA DELA-ETA

Aitziber San Roman Abetek, EAJ/PNV udal taldeko zinegotziak, Udal Batzaren Araudi
Organikoaren 98 artikuluak oinarri !onako "O#$O !au aurkezten du, hirian jartzen ari diren
edukiontzi berriak irisgarriak izatea dela%eta, O&oko Bilkuran azter dadin "ozio !au 'une
Publikoko Batzordean ()*+ko maiatzaren *9ko bilkuran egindako inter,elazioaren ondorio
da
JUSTIFIKAZIOA
Pa&a den mart-oan !a&i ziren .artzen !iri o&oan arian arian !edatzen ari diren !ondakin
organikoak biltzeko edukiontzi berriak/ bo&tgarren edukiontzi edo edukiontzi marroiaz
ezagutzen direnak Normala denez, udal gobernua le!endik zeuden edukiontziak aldatu ditu
eta !ala, Amaran eta 'ro&en data !orretatik daude .arrita edukiontzi eredu berriak
0ontua da udal gobernuak .arri dituen edukiontzi berri !oriek ez direla iri&garriak, eta le!en
zeudenen aldean arazo ge!iago ,lanteatzen dizkiela mugikorta&un arazoak dituzten ,ert&onei
Edukiontzi !oriek iri&garriak ez izatea ez dator bat ez ()*+ko ot&ailaren (1an 2ono&tiako
Udalbatzak onartu zuen !ondakin &olidoak biltzeko udal ordenantzak mugatzen duenarekin,
ez eta *991ko abenduaren +ko $ri&garrita&un 3egeak 4()/*9915 ze!azten duenarik ere eta !ori
dela%eta !orren inguruko inter,elazioa egin genion 6iri az,iegituretarako eta #erbitzuetako
zinegotzi ordezkariari 'ai !oni dagokionez, zinegotzi ordezkariak emandako azal,enak ez
zaizkigu egokiak iruditzen
#aila da ulertzen une !onetan udal gobernua be!ar dituen baldintza guztiak betetzen ez
dituzten edukiontziak .artzen aritzea/ izan ere, luze gabe aldatu be!arko ditu !iriko ,ert&ona
ge!ienek erabiltzeko aukera izan dezaten eta !orrek gainko&tea ekarriko dio 2ono&tiako
Udalari EAJ%PNV udal taldearen u&tez a!alik eta la&terren kon,ondu be!ar da egoera !ori, eta
udal gobernuak bermatu be!ar du auzo guztietan edukiontzi guztiak iri&garriak ez badira,
edukiontzi iri&garri batzuk egotea


6orregatik guztiagatik, be!ean &inatzen duen zinegotziak !onako "O#$O !au aurkezten dio
Udalbatzarrari, onar dezan7

2ono&tiako Udalbatzak udal gobernuari e&katzen dio 2ono&tiako auzo guztietan .ar
ditzala !ondakin organikoak biltzeko edukiontzi iri&garriak

2ono&tian, ()*+ko maiatzaren (8an
Aitziber San Roman Abete
EAJ/PNV udal taldeko zinegotzia