You are on page 1of 3

MEMORIU GENERAL

1. ELEMENTE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului:
Locuinta – pensiune
1.2. Elaborator:
Student ANTONESCU Mihnea – Cristian anul I Grupa 111
!. AM"LASAMENTUL LUCRARII
Constructia se afla amplasata in perimetrul localitatii Cheia jud. Constanta,
în imediata vecinatate a r. Casimcea.
#. TO"OGRA$IE
La elaborarea prezentei documentatii sa utilizat un plan topo!rafic
sc. 1:2"", intocmit de constructor, intrun sistem de referinta local pus la dispozitie de
primaria din localitate.
%. CLIMA SI $ENOMENELE NATURALE S"ECI$ICE &ONEI
Clima este de tip continental si se caracterizeaza prin veri fierbinti si
sarace in precipitatii si ierni nu prea reci, punctate uneori cu viscole puternice.
#emperatura medie anual$ înre!istrat$ este de cca. 1" % 11
"
C.
Cantitatiile medii anuale de precipita&ii au valori cuprinse intre '"" %
("" mm)an.
*n platoul dobro!ean unde se afla si r. Casimcea, inundatiile au caracter
local si sunt !enerate de unde sin!ulare de viitura cu caracter torential sau
cvasitorential pe majoritatea vailor.
Universitatea de
Stiinte Agronomice si
Medicina Veterinara
Bucuresti
$acultatea de in'inerie (ana'eriala
in ali(entatie pu)lica si
a'roturis(
Student* Antonescu Mihnea – Cristian
Anul I – Grupa 111
Te(a de casa*
Locuinta+ "ensiune
*unie 2""+
*n situatii de precipitatii abundente in bazinul hidro!rafic al bazinului
Casimcea fenomenul este amplificat si de acordul de apa provenit de pe cursurile
afluentilor.
Datorita oportunitatii unor inundatii r. Casimcea a fost indi!uit
,. GEOLOGIE SI SEISMICITATE
Conform studiului !eolo!ic, pe amplasament sa eviden&iat urm$toarea
stratifica&ie :
între ",2" , ",-" m % fra!mente an!ulare de roc$ în
matrice ar!iloas$ pr$foas$ nisipoas$.
între ",-" , 2,/" m % fra!mente an!ulare tabulare 0i
rotunjite de roc$ în propor&ie de cca. 2( % 1( 2 prinse întro mas$ ar!iloas$
pr$foas$ nisipoas$.
sub 1,/" m au fost înt3lnite elemente de roca
deza!re!at$ 0i blocuri cu sau f$r$ liant ar!ilos.
4$p$tura a fost realizat$ în uscat.
5$m3ntul ve!etal are !rosimi de ",1( % ",2( m.
Din punct de vedere seismic, perimetrul de interes se încadreaz$ în
macrozona de intensitate seismic$ 6-7 8Conform 49 11.1"")1):1 6;onare seismic$
1""):2 % <=C9>;>?=9E= #E9*#>9*@L@* 9><A?*E*7B, iar potrivit normativului
5 1""):2 8modificat 1::/B în zona de calcul CD7 cu un coeficient de E
s
F ","+ 0i o
perioada de col& de #
c
F ",- sec.
-. ORGANI&AREA .E SANTIER
>r!anizarea de santier pentru lucrarile de la locuinta % pensiune va fi
componenta a or!anizarii compleGe pentru realizarea lucrarilor.
/. CAI .E ACCES "RO0I&ORII
=ccesul în zona incintei locuintei pensiunii se realizeaz$ din drumul
comunal aflat la mar!inea loc. Casimcea intre localitatile Hradina si #ar!usor
conform planului de situatie.
. TRASAREA LUCRARILOR
#rasarea lucrarilor se va face in prezenta beneficiarului, constructorului si
proiectantului, pe baza planurilor continute de proiectul tehnic.
1. "ROTE2AREA LUCRARILOR E3ECUTATE SI A
MATERIALELOR
=vand in vedere conditiilor climaterice din zona, se va acorda o atentie
deosebita realizarii lucrarilor eGterioare. *n cazul in care lucrarile se intrerup 8searaB
materialele de!radabile 8ciment, ipsos, etc.B trebuie duse in !araj. ?u se vor lasa
materiale care pot fi luate de vant sau udate de ploaie, in eGterior.
5rotejarea lucrarilor de terasamente eGecutate se va face prin asi!urarea
scur!erii apelor de suprafata.
<asurile de protejare a lucrarilor se vor eGecuta conform specificatiilor si
normelor in vi!uare.
14. MASURAREA LUCRARILOR
<asurarea lucrarilor se va face numai in prezenta responsabilului tehnic
cu eGecu&ia lucr$rilor, care va verifica lucr$rile din partea antreprenorului si va
certifica cantitatea prin semnatura.
11. LA5ORATOARELE CONSTRUCTORULUI SI TESTELE
CARE CA. IN SARCINA SA
*n vederea eGecutarii in bune conditii de calitate a lucrarilor, antreprenorul
!eneral trebuie sa respecte prevederile mentionate mai sus si sa aiba certificate de
calitate pentru materialele folosite, eliberate de laboratoarele autorizate, in special in
privinta calitatii si stabilitatii fizico % chimice a produselor de cariera si balastiera.
1!. CURATENIA IN SANTIER
=vand in vedere specificul lucrarilor, nu se pun probleme deosebite de
curatenie in zona lucrarilor. #rebuie avut !rija ca, in momentul in care se paraseste
amplasamentul, se fie evacuate din zona deseurile de orice fel. De asemenea, nu
trebuie, sub nici o forma, sa fie permisa scur!erea de motorina provenita de la utilaje.
1#. SER0ICIILE SANITARE
4e vor utiliza !rupurile sanitare si retelele de alimentare cu apa ale
or!anizarii de santier.
Intoc(it+
4tudent <ihnea % Cristian =?#>?E4C@