You are on page 1of 8

Eszterházy Károly Főiskola

Kommunikáció Tanszék
Nyelvhasználat a médiában I.
v!olyamdol"ozat
#. $ar"a %yula &'
I. év!. kommunikáció és médiatudomány
szakos hall"ató
E"er( )**+
Elemzés
,.-.z /0 városvezetőt a $árosi 10sá" a terveiről kérdezte.2 $árosi 10sá"( )**+. november )3.
4,. o.5
Ki!o"ásolható6 7 a $árosi 10sá" 7 kérdezte.
. 0elensé" t89usa6 ké9zavar
:avaslat6 a $árosi 10sá" riportere vagy munkatársa a terveiről kérdezte.
). -.z in"atlanok előtt lévő 0árdára hulló hó eltakar8tása és a !el;let s8kossá"mentes8tése az
in"atlan tula0donosának 4használó0ának5 a !eladata és k<telessé"e.2 $árosi 10sá"( )**+.
november )3. 43. o.5
Ki!o"ásolható6 7 in"atlanok előtt lévő járdára7
. 0elensé" t89usa6 e"yeztetési hiba 4alany t<bbes sz.5
:avaslat6 ... in"atlanok előtt lévő járdákra…
=. -. beérkezett ké9ekből me"szerkesztett interakt8v kiáll8tás au"usztus )>?től lesz
me"tekinthető a @@@.se9siszent"yor"y.in!o virtuális "aléria oldalon( ill. este ), órakor a
ké9ek !olyamatos 9ro0ektoros levet8tésére ker;l sor a város le"né9szerAbb vendé"lő0ének
erkélyén.2 Fotó9ályázat a Ba"yar Foto"rá!ia Na90a alkalmából(
htt96CC@@@.szo!tver.huCarticle.as9DidE,,+=( )**+. au"usztus ,F
Ki!o"ásolható6 7ill. este ), órakor 7
. 0elensé" t89usa6 szó!<l<sle" 49leonazmus5
:avaslat6 7 ill. ), órakor 7
3. -,>+). má0us )=?án szé9 idő volt( ha nem is s;t<tt a na9.2 G!ó Ba"azin( )**+. december
4H. o.5
Ki!o"ásolható6 7 szé9 idő volt( ha nem is7
. 0elensé" t89usa6 k<tőszótévesztés.
:avaslat6 7 szé9 idő volt( pedig nem is 7
F. -:udynak i"en 9ontos elké9zelései vannak arról( ho"yan za0lik ma0d életének e"yik
le"na"yobb eseménye.2 #ot Ba"azin( )**+. november )=?)>. 43. o.5
Ki!o"ásolható6 :udynak igen 9ontos elké9zelései vannak7
. 0elensé" t89usa6 szó!<l<sle"
:avaslat6 :udynak 9ontos elké9zelései vannak7
)
+. -. sztárvilá"ban nem Ient@orth lesz az első( akit e"y 0ó 9illanatban elka9ott lesi!otó !o"
lebuktatni.2 #ot Ba"azin( )**+. november )=?)>. 4H. o.5
Ki!o"ásolható6 7 0ó 9illanatban elkapott lesi!otó 7
. 0elensé" t89usa6 ké9zavar
:avaslat6 7 0ó 9illanatban készült lesi!otó7
J. -.mi 9edi" a 9artneremet illeti( őt sem érdekli az ;"y( mert nem létezik. E"yenlőre u"yanis
nincs szerelem az életemben.2 #ot Ba"azin( )**+. november )=?)> 4>. oldal5
Ki!o"ásolható6 egyenlőre u"yanis7
. 0elensé" t89usa6 szótévesztés
:avaslat6 egyelőre u"yanis nincs szerelem az életemben.
H. -Knkormányzati tisztsé"viselőként szeretném az olyan!a0ta társadalmi e"y;ttmAk<dés
!ontossá"ára ráirány8tani a !i"yelmet( amelyik aztán mindnyá0unk életminősé"ét
be!olyásol0a.2 $árosi 10sá"( )**+. november )3. 4). o.5
Ki!o"ásolható6 7 e"y;ttmAk<dés !ontossá"ára ráirányítani a !i"yelmet 7
. 0elensé" t89usa6 !<l<sle"es i"ek<tős8tés
:avaslat6 7 e"y;ttmAk<dés !ontossá"ára irányítani a !i"yelmet 7
>. -. balesetet( amelynek k<vetkeztében a 9ol"ármester "é9kocsivezető0e három héttel
később életét vesztette( Toller László életveszélyes sér;lései 9edi" maradandó
!o"yatékossá"ot( a le"o9timálisabb esetben is s/lyos e"észsé"romlás visszamaradását
eredményezték( d<ntően a balesetet okozó autó vezető0ének szabálysze"ései okozták.2
Ba"yar Nemzet( )**+. november )=.
Ki!o"ásolható6 ... maradandó !o"yatékossá"ot( a legoptimálisabb esetben is 7
. 0elensé" t89usa6 ide"en szó helytelen használata
:avaslat6 7 maradandó !o"yatékossá"ot( o9timális esetben is 7
,*. -Meredi Katalin 0e"yző( aki a város cs;t<rt<ki k<z"yAlésen 0elentette be a vizs"álat
me"ind8tását( elmondta6 a beruházási k<ltsé"ek t/llé9éséhez és a határidő cs/szásához
tervezési( bonyol8tási és me"rendelői hibák is hozzá0árultak.2 Ba"yar Nemzet( )**+.
november =*.
Ki!o"ásolható6 7 a határidő cs/szásához tervezési( bonyolítási és a me"rendelői hibák is
hozzá0árultak.
. 0elensé" t89usa6 i"e me"!osztása az i"ek<tőtől 4értelemtévesztő5
:avaslat6 7 a határidő cs/szásához tervezési( lebonyolítási és a me"rendelői hibák is
hozzá0árultak.
=
,,. -.z előző ))) !e0ezet r<vid <ssze!o"lalása6 az első orszá""yAlési választást mérsékelt
t<bbsé""el me"nyert BNFOkis"azdaOKNNM sz<vetsé" a 9olitikamentes uborkaszezonban
elérkezettnek látta az időt arra( ho"y a vele szemben t<bbnyire bizalmatlan va"y szke9tikus
médiákat me"rendszabályozza( kisa0át8tsa( va"y ha ezt nem lehet6 t<nkrete"ye.2 Né9szava(
)**+. november )).
Ki!o"ásolható6 7 a vele szemben t<bbnyire bizalmatlan va"y szke9tikus médiákat
me"rendszabályozza7
. 0elensé" t89usa6 ide"en szó helytelen használata
:avaslat6 7 a vele szemben t<bbnyire bizalmatlan va"y szke9tikus médiát vagy médiumokat
me"rendszabályozza7
,). -Emiatt mé" vilá"márkákat ké9viselő na"ycé"ek is i"en keményen <sszer/"ták a 9ort a
Tescóval.2 Ba"yar #8rla9( )**+. október =*.
Ki!o"ásolható6 7 keményen összerúgták a port a Tescóval.
. 0elensé" t89usa6 szóláskeveredés
:avaslat6 7 keményen rúgták a port a Tescoval.
3
Cikkajánlás
,. Komoróczy %y<r"y6 Lándzsát t<r mellette
#ar"ita Né9e ? )**F. !ebruár =. cs;t<rt<k( &$III. év!olyam )J. szám
Pa0nos( mai nyelvhasználatunkban "yakori a szóláskeveredés. Ez a 0elensé" me"!i"yelhető a
k<znyelv szinte minden ter;letén. Elő!ordulhat( ho"y akár sa0át ma"unk is hasonló hibát
vét;nk( ezért a cikk k;l<n<sen a0ánlott azoknak( akik esetle" elbizonytalanodtak a m/ltban
valamilyen szólás( k<zmondás helyes használatáról. . szerző e"y me"0elenés előtt álló k<nyv
előszavában !edezte !el az -anyanyelv;nk mellett t<rnek 9álcát2 idézetet. Ki!e0ti( ho"y
"yakran <sszekeverik a lándzsát t<r mellette és a 9álcát t<r valaki !elett szólásokat( valamint
le8r0a a két szólás eredetét. . cikk vé"én a mindenna9i k<zbeszédben "yakran elő!orduló
szóláskeveredéseket( tévesztéseket sorol0a !<l.
). Qalázs %éza6 Fi/k ? !iuk
des .nyanyelv;nk( )**+. október( F. oldal
Rlyan toldalékolási 9roblémáról 8r a szerző( amivel ritkán( de találkozhatunk
mindenna90ainkban. . téma6 ho"yan 8r0uk helyesen !iuk va"y !i/kD . szerző részletezi a cikk
ele0én( mikor kell hossz/ u?val( mikor r<viddel 8rni a szót. #an"zás ala90án viszont nehéz
me"mondani mikor( melyiket kell használni. . !iunk és a !i/nk e"yaránt birtokos
személy0eles !orma és mindkettő t<bbes szám első személy. . cikk8ró a helyes8rási !ormához
!ordul. . ma"yarázat6 toldaléktól !;""ően in"adozik a tőhasználat. E"yik esetben !i/?nk
4tel0es tő5( a másik esetben !i?unk 4vé"han"zóhiányos tő5. . szerző szerint hasonló 9roblémás
esetekben a helyes8rási szótárakhoz kell !ordulni( bár olyan szótár nem létezik( amiben
minden szó me"található. . cikk második !elében a !ia O !i/0a k<zti k;l<nbsé"ről 8r( illetve
arról( ho"y a !ér!i szavunk toldalékolása ho"yan változott na90ainkban. rdekes olvasmány(
a0ánlott a helyes8rással "yakran -szenvedőknek2.
=. Komoróczy %y<r"y6 %yártmány és termék
#ar"ita Né9e O )**+. november =*. cs;t<rt<k( &$III. év!olyam )+>. szám
. szerző e"y olvasói levélre válaszol a cikkben6 mi a k;l<nbsé" a "yártmány és a termék szó
0elentése k<z<ttD rdekes kérdés( u"yanis t<bb0elentésA szavakról van szó( amelyeknek( k<z<s
értelm;k is van( emiatt e"yik a másiknak rokonértelmA 9ár0a lehet( !elcserélhetőek e"ymással.
Pzakszótár szerint a "yártmány szó 0elentése -"yárila" kész;lt termék2( tehát i9ari 9roduktum
értelemben a két ki!e0ezés 0elentése érintkezik. . szerző ki!e0ti( ho"y sok esetben használható
mindkét szót 4ma"yar termék( ma"yar "yártmány5( de 9éldául az é"ési termék helyett nem
használhat0uk az é"ési "yártmányt( tehát a sz<ve"k<rnyezet határozza me" a sz;ksé"es
!ormát. . cikk8ró betekintést ny/0t a szó eredetébe is. . sz<ve" második !elében( szintén
olvasói kérésre( a 9u!a0ka és a sala9éta szavak eredetére válaszol. . cikk olvasása k<zben
talán ma"unkban is !elmer;lhet e"y?két kérdés( amire az /0sá" hasáb0ain válaszolhat a szerző(
ha "ondol0uk.
F
3. Q;ky László6 N8nó és tucc?tucc
des .nyanyelv;nk( )**+. október( J. oldal
. cikk a k;l<nb<ző han"utánzó szavak elő!ordulásáról( használatáról szól. $alósz8nAle"
mindnyá0an használtunk ilyen szavakat óvodás( kisiskolás korunkban( ezért ez a cikk
a0ánlható mindenki számára. . szerző le8r0a( ho"y a n8nó S nénó han"utánzás révén
keletkezett szó( va"yis a benne lévő beszédhan"okkal van utánozva e"y k;lső za0. .
szakirodalom szerint a han"utánzó indulatszavaink t;kr<zik 8"y a k;lső za0okat( 0elle"zetes
han"okat6 drr( ro99( csett( de néhány <szt<n<sen hallatott han"unk is !elismerhető e"y?e"y
indulatszóban6 h;mm<"( 9ihe". . szerző ki!e0ti( ho"y ezek a t89us/ szavak na9 mint na9
keletkezhetnek a nyelvben. . Ba"yar értelmező kéziszótárban ezért nem találhat0uk me" a
le"t<bb ma használatos han"utánzó szót. %yakori a na9ila9okban is a hasonló szavak
me"0elenése. . cikk8ró akusztikaila" elemez hasonló szavakat és arra a k<vetkeztetésre 0ut(
ho"y a betAk kie0tési z<re0e ad0a vissza ezeknél a szavaknál 4t<bb( kevesebb sikerrel5 a
0elensé"et( tár"yat( élőlényt. . cikk második !elében olvashatunk e"y komikus Ie<res
Pándor verset( amely kizáróla" han"utánzó szavakat tartalmaz.
F. Quvári Bárta6 Pzálkák
des .nyanyelv;nk( )**3. december( ,*. oldal
. mai ma"yar nyelvhasználatban "yakori az ide"en szavak t/lzott használata. Tltalában a
szóismétlés elker;lésére használ0uk azokat( de ez a le"t<bb esetben tel0esen !<l<sle"es. .
ma"yar nyelvben 9ont az a szé9( ho"y e"y szónak számtalan szinonimá0a( rokonértelmA szava
lehet. . szerző me"eml8ti( ho"y Q8borban sz;letett Konstantin emiatt a változatossá" miatt azt
"ondolta( ho"y a ma"yaroknak két nyelv;k van. . cikk8ró 9éldaként eml8ti a !rancia eredetA
bud"et szót( ami ma"yar betAkre át8rva borzasztóan néz ki 4b;dzsé5. . dzs betAn eleve
érződik( ho"y nem ma"yar han"( talán ezért tud0uk csak három betAvel le8rni. . b;dzsé szó
helyett használható a k<ltsé"vetés( más esetekben az államháztartás( illetve 9énz;"yi terv.
Le"inkább a médiában !i"yelhető me"( ho"y a szóismétlés elker;lésére ide"en szavakat
használnak. #a lehet( t<reked0;nk arra( ho"y minél inkább kihasznál0uk a nyelv;nk adta
lehetősé"eket és az ide"en szavakat 4ha van rá me"!elelő ma"yar változat5 ker;l0;k.
+. Nóra Uoltán6 -#ulla 0ó2
des .nyanyelv;nk( )**+. 0/nius( J. oldal
Nyelv;nk szókincsének használata sok dolo"tól !;"". Qe!olyásol0a a beszédhelyzet( a
kommunikáció cél0a és a mA!a0 is. Fontos( ho"y a k;l<nb<ző helyzetekben mindi" az
el!o"adott szavakat használ0uk. . szerző me"eml8ti a ma"ánbeszél"etést( aminél nem
tekinthető hibának( ha szlen"et is használunk. $annak viszont olyan ter;letek( ahol nem
el!o"adott bizonyos szlen"et használni. Ilyen a sa0tó nyelv is( mert az a nyilvánossá"hoz szól.
. cikk8ró 9éldaként eml8t e"y vidéki la9ot( amiben az e"yik tudós8tás c8me a k<vetkező volt6
#ulla 0ó hely Pződli"etnél a )C.?n. Talán mindnyá0an érezz;k( ho"y ez a !a0ta szóhasználat
nem me"!elelő a tudós8tási mA!a0hoz. T<reked0;nk arra( ho"y a me"!elelő k<r;lményekhez( a
me"!elelő szókincset alkalmazzuk.
+
J. Komoróczy %y<r"y6 .z <re" hal és a horo"
#ar"ita Né9e ? )**+. november ,+. cs;t<rt<k( &$III. év!olyam )FJ. szám
. cikk a halász és a hor"ász szók k<zti k;l<nbsé"ről szól. rdekes( ho"y Pzékely!<ld<n nem
tesznek me"k;l<nb<ztetést a két szó 0elentésénél. . halászat !o"lalkozásszerA halászást(
hal!o"ást 0elent( a hor"ász kedvtelésből( s9ortból !o"0a a halat. .z eszk<zhasználat is eltérő. .
halász eszk<zei a csónak( ha0ó és háló( a hor"ászé a hor"ászbot. Nem minden esetben
cserélhető !<l a két szó. Méldául hor"ászverseny helyett ne mond0unk halászversenyt(
halásznadrá" helyett( ne használ0unk hor"ásznadrá"ot. . hor"ászlé talán csak
kabarész<ve"ben !o"adható el. Elődeink a m/ltban halásztak( a hor"ászás( mint s9ort, jóval
később jelent meg. Élvezetes cikk, ami elgondolkodtatja az olvasót a rokonértelmű,
szinonima szavak jövőbeli használatát illetően.
H. Mintérné Qu0tás T8mea6 Vs<r<" a mobcsi. No?ki?aD
des .nyanyelv;nk( )**+. 0/nius( ,*. oldal
Ki!e0ezetten mulatsá"os cikk. . szerző e"y !elmérést vé"zett )+F szombathelyi diák k<rében
arról( ho"y ki( milyen szavakat használ a mobiltele!onra. +, k;l<nb<ző ki!e0ezést siker;lt
<ssze"yA0teni. Qecézésnél a telka( telóka( telcsi( a mobil szóból ké9ezve a mobci( mobcsi(
mobika( rádiótelcsi szavak 4is5 előker;ltek. Néhány diáknál tecso( mocskó va"y moto cs<r<"(
másoknál ide"en mintára tela0( mobics va"y !óne. . szerző eml8ti( ho"y a szóalakok 0elentős
része a mobiltele!on 0ellemzőihez ka9csolódik( 9éldául6 zsebtele!on( té"la( !élté"la( té"la!on(
9itye"ő( cs<r"ő( csőr"ettyA. Pzlen"es vonulatban a "a"yi!on( debil!on( bunko!on szavak
!ordulnak elő. Ezeket a szavakat t<bbnyire <sszeka9csol0ák a mobiltele!on tula0donosának
személyisé"ével. . cikk 0ól szemlélteti( ho"y mana9sá" a szókincsbőv8tés e"yik le""yakoribb
!ormá0a a k;l<nb<ző szlen" ki!e0ezések me"0elenése. .0ánlott( humoros olvasmány.
>. Qalo" La0os6 .lliteráló a"yrémek arzenál0a
des .nyanyelv;nk( )**). december( ,,. oldal
E"yszerre komikus és elborzasztó cikk. . szerző tula0donké99en véleményt 8r e"y városi
hetila9( a #alasi T;k<r c8madási mód0áról. . hetila9ban az <sszes c8met alliteráció
használatával hozták létre. .z 8ró tel0esen 0o"osan ki!o"ásol0a a módszert. . 0átékossá"
elveszik( ha az /0sá" <sszes c8me 8"y kész;l. .rról nem is beszélve( ho"y komorabb témá0/ és
han"vételA cikkhez e"yáltalán nem 9asszol az alliteráció. . la9ban k;l<n betAr8m tartozik az
alc8mekhez is6 -#alasi #a0tás6 0eles 0ubileum2. Továbbá "yakran elő!ordul( ho"y az
alliterációs c8m értelme nincs <ssze!;""ésben a sz<ve" tartalmával. #a lehet( ne vi"y;k
t/lzásba az alliteráció használatát.
J
,*. Komoróczy %y<r"y6 . tula0don0o"i t<rvény sz<ve"éről
#ar"ita Né9e ? )**F. október ,=. cs;t<rt<k( &$II. év!olyam )3*. szám
Érdekes cikk, amely a magyar nyelvben használt jogi szaknyelvről szól. A szerző kiejti,
hogy érdemes lenne a jövőben a szaknyelvet a köznyelv elé tolni. A !ontosság miatt
olyan nyakatekert mondatokat alkotnak, ami nehez"ti a megértést. #ivel a törvények a
né!re vonatkoznak, ezért ontos lenne egyszerűs"teni a törvények nyelvezetét. $okszor a
jogászok is szenvednek egy%két mondat értelmezésével. A cikk jól rávilág"t arra, hogy a
ord"tók m&nkája mennyire ontos a megértés szem!ontjából és hogy mennyire távol áll
néha a szaknyelv az anyanyelvtől.
H