You are on page 1of 7

Wykaz imprez organizowanych w czerwcu 2014 roku

Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi
1 2 3 4 5 !
1 01.06 10.00
Ośrodek Wodno –
Sportowy
ul. Spacerowa 24-26
Pl. Ks. J. Pope!us"k
Euroregionalny Dzień Dziecka #pre"a w ra#ac$
Pro%ektu „Z tęsknoty za morzem”
&#na 'e%ska
(oles!awec
2 2"2!.#. "
$a%&ady 'eramiczne
()o*es&awiec+ ,p. z o.o.-
('erami%a .rtystyczna+
,p/&dzie*nia 01%odzie&a
.rtystycznego w
)o*es&awc2-
3a4ry%a Naczy5
6amion%owyc7
(Man28a%t2ra+ ,p. 9.
,mo*e5s%i: $wierz w
)o*es&awc2-
)O6"M''
50. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-ze!"iar#ki
$ole#%awiec 2014
)O6"M''-
Gmina Miejs%a
)o*es&awiec
3
01.06.2014
01.06.2014
02.06.2014
11.00-
16.00
11.00-
16.00
).00-14.00
'u"eu# *era#k w
(oles!awcu
ul. +. 'ckewc"a 1,
Wystawa -Zabawki dawniej i dziś./ na wystawe "ostan0
"apre"entowane wsp1!c"esne "a2awk wykonane pr"e" 3r#4
5etoa +l2rec$tce w J"ersk6c$ $or7c$ "8odne " dawny#
tradyc%a# r"e#eślnc"y# ora" klock le8o " ser -Star Wars. "
'u"eu# Star Wars w Wtas"ycac$
Wystawa -Legenda Karkonosza. pr"y8otowana "e "2or1w
'u"eu# Karkonoske8o Parku 9arodowe8o we :rc$la2;
pre"entu%0ca wyo2ra<ena 5uc$a &1r= le8endy ora" ks0<k
pośw4cone te% le8endarne% postac
+kc%a -Dzień Dziecka w muzeum.> k0ck "a2aw "e stanowska#
wars"tatowy# 8ra# dla na%#!ods"yc$ "wed"a%0cyc$
'u"eu# *era#k
w (oles!awcu
2e"p!atne
4 02.06 10.,0
Stadon 'e%sk w
(oles!awcu
istrzostwa !oles"awca #zk$" %odstawowyc& w 'r$jboju
Klasy ?-??
rozgrywki w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół
Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2!"#2!$ % etap gminny
'OS?@
5
01.06.2014
-
14.06.2014
10>00
-
1A>00
&alera -Bor#at.
'e%ska (2loteka
Pu2lc"na
ul. S0dowa A
-(itajcie w naszej bajce.
Wystawa prac plastyc"nyc$ uc"n1w
Powatowe8o Cespo!u S"k1!
Plac1wek Spec%alnyc$ w (oles!awcu
'(P D Powatowy
Cesp1! S"k1!
Plac1wek
Spec%alnyc$
w (oles!awcu
CakoEc"ene pro%ektu
edukacy%ne8o pod ty# sa#y#
tytu!e#

01.06.2014
-
14.06.2014
10>00
-
1A>00
&alera -Bor#at.
'e%ska (2loteka
Pu2lc"na
ul. S0dowa A
Wystawa prac plastyc"nyc$ -)zytam* bo lubię.
- lustrac%e do ulu2one% ks0<k. '(P
Wystawa %est e3ekte# konkursu
"or8an"owane8o pr"e" Bl4 9r 1
! 2.#
;.3# 6ino 3or2m-
'y%* &ilmowi "oha'erowie - spot%anie po&<czone z proje%cj<
3i*m2 (el&in Plum
)O6"M''
4i*ety= ; z&
>roje%t ? )ilmo'eka
*zkolna. +owe
,oryzon'y -dukac.i
)ilmowe.? spot%anie
d*a %*as @"@@@
A 2.#.
1#.## 'entr2m @ntegracji
62*t2ra*nej (Orze&+
>rzeg*<d >iosen%i /acka 0aczmar#kiego 12 mury run3 4.5
pod patronatem >rezydenta Miasta )o*es&awiec
>ana >iotra 0omana.
)O6"M''
; 2.#
1;.## 6ino 3or2m
2r'y#'a i modelka seans w ramac7 cotygodniowyc7 spot%a5
Dys%2syjnego 6*242 3i*mowego D63)O6
)O6"M'' 6arnetyB4i*ety
1# 02.06 11>,0
Bla 9r 1=
'e%ska (2loteka
Pu2lc"na
ul. Staros"kolna 6
-%oezja 'adeusza +$,ewicza.
Spotkane 5yskusy%ne8o Klu2u '!ośnk1w Poe"% '(P
Spotkane otwarte –
"apras"a#y ws"ystkc$
"anteresowanyc$
11 0,.06 10.,0
Stadon 'e%sk w
(oles!awcu
istrzostwa !oles"awca #zk$" %odstawowyc& w 'r$jboju
Klasy ???-?:
rozgrywki w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół
Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2!"#2!$ % etap gminny
'OS?@
12 3.#
11.## 6ino 3or2m- 'y%* kino w#p6%cze#ne 7 spot%anie po&<czone z proje%cj<
8i*m/w8 0arla i /ona#
)O6"M''
4i*ety= ; z&
>roje%t ? )ilmo'eka
*zkolna. +owe
,oryzon'y -dukac.i
)ilmowe. ? spot%anie
d*a %*as @C"C@
13 4.#.
10.00-
14.00
,a*a 3or2m
-./ rocznica 0ierwszyc& wolnyc& wybor$w w %olsce/
W ra#ac$ o2c$od1w pr"ewd"ano cykl wyk!ad1w pre"entac% "
ud"a!e# #.n. pro3. &r"e8or"a Strauc$olda FGWr.H Ja8ny Ko3ty
F5o# SpotkaE " Istor0= Wars"awaH ora" konkursy i %oncert
*a2reat/w przeg*<d2 piosen%i 9ac%a 6aczmars%iego
'u"eu# *era#k
w (oles!awcu
(OK-'**= (uro
Jerenowe 9SCC
-SoldarnośK. w
(oles!awcu= ?nstytut
Istoryc"ny
Gnwersytetu
Wroc!awske8o
2e"p!atne
14 0L.06 10.,0
Stadon 'e%sk w
(oles!awcu
istrzostwa !oles"awca #zk$" 1imnazjalnyc&
w Lekkoatletycznym %uc&arze 2/ 3umberta
'OS@
15 .#. ;.##
'entr2m @ntegracji
62*t2ra*nej (Orze&+
6on8erencja ,a%so5s%iej .gencji ODwiatowej. ,.O
1 #.#.
1A.##
Ga*eria )O6"M''
9'warcie 50. Międzynarodowego Pleneru
Ceramiczno-ze!"iar#kiego.
Werni#a: wy#'awy ceramiki /aniny $any-0ozlow#kie.
)O6"M''
1! 0M – 0A.06 10.00
'CS nr 2
w (oles!awcu
Ośrodek Wodno –
Sportowy
ul. Spacerowa 24-26
iędzynarodowy 'urniej %i"ki #iatkowej z udzia"em s"u,b
mundurowyc& 4 s0ort elementem integracji transgranicznej
&#na 'e%ska
(oles!awec
1A #!.#. "
6oDci/& p.w.
NajDwi1tszego 'ia&a i
6rwi '7ryst2sa
2*. E. Orzesz%owej 3
)e#'yn odzinny
6oDci/& p.w.
NajDwi1tszego
'ia&a i 6rwi
'7ryst2sa
1; A.# 12.## ,a*a 3or2m
0oncer' 9rkie#'ry Mia#' Par'ner#kich
$ole#%awiec - *ieg"urg
>,MB)O6"M'' Fst1pBzaproszenia
2# ;.# ;.3# 6ino 3or2m
'y%* m%odzi w o"iek'ywie 7 spot%anie po&<czone z proje%cj<
8i*m28 Mean Creek
)O6"M''
4i*ety= ; z&
>roje%t ? )ilmo'eka
*zkolna. +owe
,oryzon'y -dukac.i
)ilmowe.
? spot%anie %*as
gimnazja*nyc7
21 ;.#
1;.## 6ino 3or2m
*zuka.3c ;i<ian Maier seans w ramac7 cotygodniowyc7
spot%a5 Dys%2syjnego 6*242 3i*mowego D63)O6
)O6"M'' 6arnetyB4i*ety
22 1#.#.
1;.## ?
22.##
,a*a taneczna
)O6"M''
=a.ęcia war#z'a'owe 'anga argen'y>#kiego
,towarzyszenie
(Gango
)o*es&awiec+
Fst1p wo*ny
23 11.06 1L.,0
Ośrodek Wodno –
Sportowy
ul. Spacerowa 24-26
#0artakiada 5wietlic 5rodowiskowyc& 'OS?@
24 11.#.
11.## 'entr2m @ntegracji
62*t2ra*nej (Orze&+
>roje%cje 8i*m/w=
(Pie#+ reH. >. 3i*ipowicz- (??? za#ada+ reH. M. Ia%
d*a senior/w z Dom2 Dziennego >o4yt2.
)O6"M''
25 12.#. 1#.##
'entr2m @ntegracji
62*t2ra*nej (Orze&+
UroczystoDJ wr1czenia nagr/d w %on%2rsac7 organizowanyc7
przez Miejs%ie 'entr2m Ed2%acji E%o*ogicznej w )o*es&awc2.
M'EE
2 12.# 1;.## ,a*a 3or2m
*eminarium p@po: z programem artystycznym A*po'kanie z
$allad3B
.gencja >.0.M wst1p 4i*etowany
2! 13.#
A.4#-
1#.1#-
11.5#
,a*a 3or2m
A/aC i Ma%go#iaBD AW krainie mi'6wB spe%ta%*e teatra*ne w
wy%onani2 a%tor/w Narodowego Geatr2 Ed2%acji z Froc&awia
NGE
Froc&aw
wst1p 4i*etowany
2A 13.#. 13.##
'entr2m @ntegracji
62*t2ra*nej (Orze&+
>roje%cje 8i*m/w=
(Pie#+ reH. >. 3i*ipowicz- (??? za#ada+ reH. M. Ia%
d*a 2czni/w @ Lice2m Og/*no%szta&c<cego w )o*es&awc2.
)O6"M''
2; 13.#. 1;.##
'entr2m @ntegracji
62*t2ra*nej (Orze&+
FernisaH wystawy 8otogra8ii.
'amera- )O6"
M''
3# 13.#. 1;.3#
'entr2m @ntegracji
62*t2ra*nej (Orze&+
0lu" 9ko 9r%a ? prezentacja 8otogra8ii pop*enerowej. )O6"M''
31 1,.06.2014 1).00
'u"eu# *era#k w
(oles!awcu
ul. Kutu"owa 14
Otwarce wystawy pro#oc%a pu2lkac% wydane% " oka"% 60.leca
'!od"e<owe8o 5o#u Kultury w (oles!awcu/ F'u"eu# *era#k
ul. Kutu"owa= wernsa< wystawy pr"y8otowane% we wsp1!pracy "
nstruktora# wyc$owanka# '5KH
'u"eu# *era#k
w (oles!awcu
'5K (oles!awec
2e"p!atne
32 14.06 11.00
Stadon 'e%sk w
(oles!awcu
6ds"onięcie tablicy 0ami7tkowej #/ erdasa
Groc"ystośK "w0"ana " nadane# #ena Stadonow
#e%ske#u w (oles!awcu
'OS@
33 14.06 11.,0
Stadon 'e%sk w
(oles!awcu
!oles"awiecka Lekkoatletyczna %rzedszkoliada
'OS@
'PP nr 4
34 14.# 12.15 6ino 3or2m *ean# z cyklu 1poranek na "i#5 )O6"M'' wst1p 4i*etowany
35 14.#. 1!.## ,a*a %on8erencyjna
)O6"M''
Prezen'ac.e mul'imedialne ar'y#'6w plenerowicz6w
50. Międzynarodowego Pleneru
Ceramiczno-ze!"iar#ki
)O6"M'' wst1p wo*ny
3 14.#. "
6oDci/& p.w. Mat%i
)os%iej Nie2staj<cej
>omocy
>*. $am%owy 1
3estyn 0odzinny
6oDci/& p.w.
Mat%i )os%iej
Nie2staj<cej
>omocy
3! 14.#.
1#.## ?
22.##
,a*a taneczna )O6"
M''
@ ,pot%anie warsztatowe proje%t2 1Ca&e Eango 7 pol#ko
cze#kie war#z'a'y 'a>ca5
Kproje%t do8inansowany z E2roregion2 NysaL
)O6"M''
$aj1cia warsztatowe i
mi*onga
3A 15.#. 1!.##
,a*a %on8erencyjna
)O6"M''
Prezen'ac.e mul'imedialne ar'y#'6w plenerowicz6w
50. Międzynarodowego Pleneru
Ceramiczno-ze!"iar#ki
)O6"M'' wst1p wo*ny
3; 1.#
1;.## 6ino 3or2m
9"ywa'el oku seans w ramac7 cotygodniowyc7 spot%a5
Dys%2syjnego 6*242 3i*mowego D63)O6
)O6"M'' 6arnetyB4i*ety
4# 1M.06.2014
).00-14.00
).00-14.00
).00-14.00
'u"eu# *era#k w
(oles!awcu
ul. +. 'ckewc"a 1,
Wystawa -!ogactwo regionu 8 kamienie i minera"y.
pr"y8otowana "e "2or1w " Nw1wka Ol0ske8o pre"entu%0ca
ka#ene p1!s"lac$etne s"lac$etne
Wystawa -9le śl7skie i czeskie. pre"entu%0ca postacowe
do#kowe ule "e "2or1w 'u"eu# Pr"yrodnc"e8o w Jelene%
&1r"e ora" "d%4ca " 'u"eu# Karkonoske8o Parku 9arodowe8o
we :rc$la2
+kc%a -'radycje 0rzesilenia letniego FCelone Ow0tk-9oc
Ow4to%aEskaH.> wdowsko tanec"no-#u"yc"ne/ $appenn8/
konkursy pre"entac%e
'u"eu# *era#k
w (oles!awcu
2e"p!atne
41
17.06.2014
-
27.06.2014
10>00
-
1A>00
Pr"ed 2udynke#
(2lotek –
ul. S0dowa A
Ks0<ka "a -8rosk. – Ker#as" ks0<ek '(P
42 1A.#. 1!.##
,a*a %on8erencyjna
)O6"M''
Prezen'ac.e mul'imedialne ar'y#'6w plenerowicz6w
50. Międzynarodowego Pleneru
Ceramiczno-ze!"iar#ki
)O6"M''
43 2#.#. >*. %s. 9. >opie&2sz%i
(ni Mia#'a
(zie> *eniora
Bszczeg/&owy program na p*a%atac7 i 2*ot%ac7B
Gmina Miejs%a
)o*es&awiec-
)O6"M''
Fsp/&organizatorzy=
0ada ds. ,enior/w
przy >rezydencie
Miasta )o*es&awiec-
M&odzieHowy Dom
62*t2ry w )o*es&awc2-
M2ze2m 'erami%i
44 2#.#. 1A.##
Mo* )O6"M''-
@@ pi1tro
Werni#a: wy#'awy 1Pa#.a 'worzenia5 grupy malar#kie.
Fniwer#y'e'u Erzeciego Wieku
)O6"M''-
Uniwersytet
Grzeciego
Fie%2
wst1p wo*ny
45 21.06 10.00
'CS nr 2 w (oles!awcu
-O@N?K.
'urniej Koszyk$wki 9licznej o %uc&ar !oles"awca 'OS?@
4 21.06 M.00 Kr4pnca Zawody (ędkarskie o %uc&ar !oles"awca 'OS@
4! 21.06.2014 Od 10.00
9a#ot ekspo"ycy%ny=
Plac ks. J. Pope!us"k
Dni iasta 8 :estiwal Kultury %o"udniowos"owiańskiej>
-Z !ośni do !oles"awca/ (s0omnienia reemigrant$w z
2ugos"awii.. Wydane 3olderu pośw4cone8o ree#8ranto# "
terenu 2y!e% Ju8os!aw FStowar"ys"ene @ee#8rant1w " (ośn
c$ Poto#k1w Pr"y%ac1!= (OK-'**= 'u"eu# *era#k=
'e%ska (2loteka Pu2lc"naH
Stowar"ys"ene
@ee#8rant1w "
(ośn c$
Poto#k1w
Pr"y%ac1!
(OK-'**=
'u"eu# *era#k=
'e%ska (2loteka
Pu2lc"na
2e"p!atne
4A 21.#. >*. %s. 9. >opie&2sz%i
(ni Mia#'a
14. )e#'iwal 0ul'ury Po%udniowo#%owia>#kie.
Bszczeg/&owy program na p*a%atac7 i 2*ot%ac7B
Gmina Miejs%a
)o*es&awiec-
)O6"M''
Fsp/&organizatorzy=
>rzedstawicie*stwo
0egiona*ne 6omisji
E2ropejs%iej we
Froc&awi2-
,towarzyszenie
0eemigrant/w z )oDni-
ic7 >otom%/w oraz
>rzyjaci/& )o*es&awiec%a-
.m4asada )oDni i
Mercegowiny- .m4asada
'7orwacji- .m4asada
0ep24*i%i ,&owenii oraz
.m4asada 0ep24*i%i
,er4ii -
M2ze2m 'erami%i
4; 22.#. >*. %s. 9. >opie&2sz%i
(ni Mia#'a
0re#owiana
Bszczeg/&owy program na p*a%atac7 i 2*ot%ac7B
Gmina Miejs%a
)o*es&awiec-
)O6"M''
Fsp/&organizatorzy=
Gowarzystwo Mi&oDni%/w
Lwowa i 6res/w
>o&2dniowo ? Fsc7odnic7
Oddzia& )o*es&awiec-
$esp/& ,z%/&
Og/*no%szta&c<cyc7 i
$awodowyc7 im. mjra
Menry%a ,2c7ars%iego w
)o*es&awc2- Gimnazj2m
,amorz<dowe nr 2 w
)o*es&awc2 im. >o*a%/w
$es&anyc7 na ,y4ir-
M2ze2m 'erami%i
5# 22.06 10.00
Stadon 'e%sk w
(oles!awcu
!oles"awiecki iniundial 'OS@
51 22.06 11.00
(OK '**
Iol
!oles"awieckie 5więto #zac&$w 'OS@
52 22.06.2014 1,.00
*entru# ?nte8rac%
Kulturalne%
-6cali; od za0omnienia< Kresowianie.
pro#oc%a pu2lkac% o2e%#u%0ce% wspo#nena #es"kaEc1w
Kres1w Wsc$odnc$ F'u"eu# *era#k we wsp1!pracy "
&#na"%u# Sa#or"0dowy# nr 2 (OK-'**H
'u"eu# *era#k
w (oles!awcu
&#na"%u#
Sa#or"0dowe nr 2
(OK-'**
2e"p!atne
53 22.06.2014 16.00
@atus"
Sala @a%c1w
Pro#oc%a -@oc"nka 2oles!awecke8o 201,.
'u"eu# *era#k
w (oles!awcu
2e"p!atne
54 23.#
1;.## 6ino 3or2m
Mandarynki seans w ramac7 cotygodniowyc7 spot%a5
Dys%2syjnego 6*242 3i*mowego D63)O6
)O6"M'' 6arnetyB4i*ety
55 2,.06.2014 11>00
*"ytelna Odd"a!u
dla 5"ec
'e%ska (2loteka
Pu2lc"na
ul. S0dowa A
-!ajki z ca"ego świata 8 50iewaj7ca ,abka.
5"ec4cy 5yskusy%ny Klu2 Ks0<k
-#tare i nowe &ity bajkowe. – spotkana dwu%4"yc"ne
'(P
?#pre"a dla 8rup
"or8an"owanyc$ d"ec
wra" " rod"ca#
opekuna#
5
24.06.2014
,0.06.2014
10>00
-
1A>00
&alera -Bor#at.
'e%ska (2loteka
Pu2lc"na
ul. S0dowa A
-Z !ośni do !oles"awca/
(s0omnienia reemigrant$w z 2ugos"awii..
Wystawa pośw4cona ree#8ranto# " terenu 2y!e% Ju8os!aw
Stowar"ys"ene
@ee#8rant1w " (ośn
c$ Poto#k1w
Pr"y%ac1!D
(OK-'**D 'u"eu#
*era#kD 'e%ska
(2loteka Pu2lc"na
5! 24.06.2014 16>00
&alera -Bor#at.
'e%ska (2loteka
Pu2lc"na
ul. S0dowa A
Spotkane Klu2u &!uc$e8o *"ytelnka
-+$,ne s0osoby zdobienia.
Pre"entac%a #ult#edalna wystawka ks0<ek te#atyc"nyc$
"e "2or1w 22lotek.
'(P D Purope%ske
*entru# O2s!u8
&!uc$yc$
ws"yscy "anteresowan
5A 24.# ,a*a 3or2m
APan Prezyden' zapra#za4B wręczenie nagr6d uczniom
impreza przygotowana przez G, nr 2
5; 25.#. 1;.##
'entr2m @ntegracji
62*t2ra*nej (Orze&+
(G5mm z Hycia+ reH. ,zymon Fasy*/w " premiera 8i*m2
zrea*izowanego w >racowni 3i*mowej )O6"M''.
)O6"M''
# 2.#
1;.## ,a*a 3or2m
0ecita* -dy'y Iepper' .gencja ,OLO wst1p 4i*etowany
1 26.06.2014 11>00
&alera -Bor#at.
'e%ska (2loteka
Pu2lc"na
ul. S0dowa A
(ideokon=erencja 4 z 'eres7 !ancewicz
w ra#ac$ o81lnopolske8o pro%ektu +kade# Oran8e
-Spotkana " pas%a#.
'(PD
Bundac%a Oran8e
Senor"y
ws"yscy "anteresowan
2 26.06.2014 1M>00
&alera -Bor#at.
'e%ska (2loteka
Pu2lc"na
ul. S0dowa A
-5wiat smak$w i za0ac&$w w literaturze. -
Spotkane 5yskusy%ne8o Klu2u Ks0<k

'(P
Spotkane otwarte – "apras"a#y
ws"ystkc$ "anteresowanyc$
3 2A.06 10.00
Ośrodek Wodno –
Sportowy
ul. Spacerowa 24-26
:estyn s0ortowo 4 rekreacyjny* otwarcie sezonu L>'6 -?@A B
:estyn „C> ZD+6(DE”
'OS@
4 3#.# 1;.## 6ino 3or2m
Mechaniczna Pomara>cza seans w ramac7
cotygodniowyc7 spot%a5 Dys%2syjnego 6*242 3i*mowego
D63)O6
)O6"M'' 6arnetyB4i*ety
5
01.06.-
,0.06.2014
10>00
-
1A>00
Iol Odd"a!u dla 5"ec=
'e%ska (2loteka
Pu2lc"na
ul. S0dowa A
-oja zak"adka do ksi7,ki. –
Wystawka Pr"eds"kola 9epu2lc"ne8o -92ylanda.
– prace plastyc"ne d"ec rod"c1w
'(P

01.06.-
,0.06.2014
8od"na do
u"8odnena
*"ytelna Odd"a!u
dla 5"ec=
'e%ska (2loteka
Pu2lc"na
ul. S0dowa A
@enata P0tkowska - -#zczęście ś0i na lewym bokuE
)zterolistna koniczyna.
C cyklu -(a%k " ulcy S0dowe%. –
wsp1lne c"ytane "a%4ca plastyc"ne dla pr"eds"kolak1w
'(P
?#pre"a dla 8rup
"or8an"owanyc$ d"ec wra"
" rod"ca# opekuna#