You are on page 1of 2

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA

Departamentul de Comun!are " Lm# Strane
S$LLA%US
pentru disciplina:
“PUBLICITATE IN MEDIA DIGITALA”
DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE ŞI LIM%I STR&INE
DOMENIUL' ŞTIIN(E ALE COMUNIC&RII
SPECIALI)AREA' COMUNICARE* RELA(II PU%LICE ŞI MEDIA DI+ITAL&
Anul de "tud: II Master;
Seme"trul 3
Ttularul !ur"ulu' !on,- dr- Marana Cern!o.a/%u!a
Cola#orator:
(Nume şi prenume,
titlul ştiinţific, grad
didactic;
departamentul de care
aparţine )
A""t- un.- dr-
Smona
Cr"tna Şmon
DCLS
Num0r de ore1"0pt0m2n0 1 Ver,!area 1 Credte
Cur" Semnar La#orator Proe!t E3amnare Credte
4 5 E 6
Statul
d"!plne
Fundamentală  În domeniu  De specialitate X Complementară 
Obligatorie: Impusă X Opţională  Facultativă 
A- O%IECTIVELE DISCIPLINEI
pro!undarea cuno"tinţelor teoretice #concepte$ teorii$ paradigme% din domeniul publicităţii$ cu aplicabilitate la
utili&area lor 'n comunicarea digitală;
De&voltarea g(ndirii sintetice "i comparative$ a simţului critic 'n anali&area materialelor publicitare online;
Familiari&area cu rolurile "i activităţile speci!ice muncii 'n ec)ipă "i distribuirea de sarcini pentru nivelurile
subordonate$ cu a*utorul noilor te)nologii din media digitală online+
RE)ULTATELE 7NV&(&RII'
Masteran&ii cunosc noţiunile avansate din domeniul publicităţii online "i '"i de&voltă abilităţi speci!ice de
'nvăţare "i !ormare continuă;
Masteran&ii pot anali&a critic$ din punct de vedere lingvistic "i semiotic$ mesa*e publicitare$ pot propune 'n
ec)ipă variante 'mbunătăţite sau complet noi "i pot produce materiale publicitare speci!ice mediului digital+
Masteran&ii probea&ă capacitatea de a conduce o ec)ipă$ prin proiecte de grup pe care le coordonea&ă+
%- SU%IECTELE CURSULUI
,+ -ublicitate "i societate: necesitatea integrării dimensiunii digitale 'n strategiile de comunicare . ore
.+ /cranele publicitare: tele!onia mobilă$ panourile cu led$ -C0ul . ore
3+ vanta*ele "i de&avanta*ele publicităţii pe internet 'n comparaţie cu alte suporturi publicitare+ 1tudiu de
ca&: campanii publicitare din 2om(nia . ore
3+ De!inirea "i clasi!icarea activităţilor publicitare online #modele de publicitate pe Internet% . ore
4+ Dimensiunea economică a publicităţii online #modalităţile de plată% . ore
5+ Funcţiile$ etica "i reglementările legale ale publicităţii online . ore
6+ genţia de publicitate: roluri$ munca 'n ec)ipă . ore
7+ Campania publicitară pe internet: obiective$ buget$ plani!icare . ore
8+ 9ipuri de publicitate online #publicitate prin bannere$ pop0up :indo:s$ interstitiale$ intermerciale$
stimulente$ screensavere$ grupuri de discuţii ; ne:sgroups etc+% . ore
,<+ Campania de direct mailing+ 1tudiu de ca&: campanii de direct mailing din 2om(nia #sectorial$ pentru
produse economice$ culturale$ campanii umanitare etc+% . ore
,<,
,,+ /lemente de comunicare interculturală 'n publicitate+ 1tudiu de ca&: companii multina ionale active 'n ț
2om(nia . ore
,.+ /valuarea e!icienţei campaniei publicitare online . ore
,3+ -ublicitatea online 'n 2om(nia . ore
,3+ 9endinţe 'n publicitate: Faceboo= "i alte reţele sociale de succes . ore
C- SU%IECTELE APLICATIILOR 8la#orator9
,+ nali&a interdependenţei dintre stilul de viaţă$ te)nologia digitală "i consumul
de publicitate . ore
.+ plicaţie: adaptarea de mesa*e publicitare de pe suporturi tradiţionale pentru portare pe
suporturi digitale . ore
3+ daptarea strategiei publicitare la speci!icul publicului virtual #a"teptări$ re!le>e$
disponibilitatea de a plăti pentru acceptarea?e>cluderea mesa*ului publicitar% . ore
3+ @oc de rol: comandarea unei campanii publicitare #redactare caiet de sarcini% . ore
4+ genţia de publicitate ; munca 'n ec)ipă$ asumarea de responsabilităţi #simulare i !ormare de ec)ipă ș
pentru un proiect comun% . ore
5+ -roiectarea campaniei publicitare$ buget$ calendar$ mesa*e . ore
6+ -roducerea unui spot publicitar pentru un suport digital . ore
D- METODE DIDACTICE :OLOSITE
• Curs: prelegere$ brainstorming$ discuţii interactive$ studiu de ca&
• Laborator: anali&ă inductivă? deductivă$ discuţii interactive$ argumentare?contraargumentare$
e>perimente$ *oc de rol$ producţie de mesa*e$ bannere$ pop0up0uri$ spot publicitar
E- PROCEDURA DE EVALUARE
/>amen scris$ două subiecte teoretice "i unul aplicativ; nota la e>amenul scris repre&intă .?3$ iar nota activităţilor
pe parcurs ,?3 din nota !inală+
:- %I%LIO+RA:IE
rmstrong$ 1teven$ Advertising on the Internet$ Aogan -age$ Dover$ .<<,;
Balaban$ Delia Cristina$ ublicitatea! "e la planificarea strategic# la implementarea media$ -olirom$ Ia"i$ .<<8+
Cat)elat$ Bernard$ ublicitate şi societate$ /ditura 9rei$ Bucure"ti$ .<<4+
2ussel$ @+9+ C D+2+ Eane$ $anual de publicitate; 9eora; Bucure"ti$ .<<3;
1ut)erland$ Ma> C lice A+ 1Flvester$ "e la publicitate la consumator$ 9eora$ Bucure"ti$ .<<7+
Gbug)ea$ le>andra$ -ăn&aru$ Florina$ Halalae$ Cristina$ %hid esenţial de promovare$ 9ritonic$ Bucure"ti$ .<<8+
Deiss$ Brigittem &fectele publicit#ţii! Comunicarea de piaţ# de succes$ International dvertising ssociation$
2om(nia$ Bucure"ti$ .<<6+
+-COMPATI%ILITATE INTERNATIONALA
Canberra Institute o! 9ec)nologF #CI9%$ ustralia
;;;-!t-a!t-edu-au?courses?publicIrelationsIadvancesIdiploma ;
JniversitF o! t)e rts Eondon$ nglia ;;;-art"-a!-u<?public0relations? ;
1Fracuse JniversitF$ 1J ;;;-"=r-edu ?communicationIand0r)etorical0studies0department
Data: ,<+<4+.<,<
DIRECTOR DEPARTAMENT*
TITULAR DE DISCIPLIN&*


Con!+ Jniv+ Dr+ 2odica 1uperceanu Con!+ dr+ Mariana Cernicova0Buca

,<.