You are on page 1of 4

DRUGA GIMNAZIJA, SARAJEVO

IB MYP PROGRAM
Bosnian - History - Computer Technology
interdisciplinary:
STARA SLAVENSKA PISMA

Razred: I
1

Datum: 04.04.2014.Profesor: Merima Mašić
Uĉenik: Emin Efendić
STARA SLAVENSKA PISMA

Narod koji je naselio Evropu u V i VI stoljeću, pod pritiskom naroda iz Sibira i
istoĉne Evrope naziva se Slavenski narod. Njihove pjesme i priĉe, nisu mogle
biti zapisivane, nego su se pamtile i prenosile generacijama, te se zbog toga
prvim Slavenskim pismima pridaje veliki znaĉaj. Dva brata po imenu Ćirilo i
Metodije, porijeklom iz Grĉke su sredinom IX stoljeća došli na prostore
Balkana. Njih je poslao bizantski car Mihajlo III sa namjerom širenja Kršćanske
vjere na tim prostorima, poznatom i kao Moravska misija. Širenje ove vjere je
bilo moguće jedino preko svete knjige (Biblije), koja je morala biti napisana na
Slavenskom jeziku radi razumijevanja Slavena. Kako stari Slaveni tada nisu
imali svoje pismo Ćirilo i Metodije su bili prisiljeni da ga izmisle. Ćirilo koji je
imao iskustva sa narjeĉjem iz Soluna, koje se nije mnogo razlikovalo od
Slavenskog jezika, je po uzoru na Grĉka slova napravio prvo pismo poznato kao
Glagoljica.

- Glagoljica

Glagoljica je staroslavensko pismo, nastalo sredinom IX stoljeća. Autor
Glagoljice je Ćirilo koji je bio prisiljen da je izmisli radi širenja Kršĉanstva na
prostorima Balkana. Zahvaljujući Solunskom narjeĉju i po uzoru na
Grĉka slova, on je to i ostvario. Glagoljica se zadržala na prostorima starih
Slavena, a današnjih Balkanskih država od sredine IX stoljeća, a prva potisnuća
ovog pisma su se desila u XII stoljeću, kad poĉinje preovladavati ćirilica. Rijeĉ
glagoljica je nastala od rijeĉi glagolati, što znaĉi govoriti. Azbuka Glagoljice
iznosi 38 grafema ili znakova. Postoje dva tipa glagoljice koja su nam poznata, a
to su obla i uglata glagoljica. Pretpostavlja se da je obla glagoljica starija i nju su
koristili svi Slaveni, dok je uglata bila specifiĉna za Hrvate. Najpoznatiji pisani
spomenici su: Marijinsko evanĊelje, pisano krajem XI stoljeća (kod Srba)
i Bašćanska ploĉa, pisana 1100. godine (kod Hrvata). Oba navedena spomenika
su pisana Glagoljicom.


- Ćirilica

Ćirilica je staroslavensko pismo koje je nastalo poslije glagoljice, a koje se
koristi ĉak i danas. Nju su izmislili Ćirilovi uĉenici, poslije njegove smrti i
nazvali ga prema svom uĉitelju tj. Ćirilu. Ćirilica je jako brzo potisnula
glagoljicu i postala glavno pismo svih Slavena. Ona se prilagodila na skoro 50
razliĉitih jezika i svaki jezik ima nekoliko izmjena u ćirilici. Zanimljivo je da je
ćirilica veoma sliĉna današnjem pismu u mnogim zemljama, latinici. Ćirilica je
na poĉetku sadržavala 43 slova, a današnja ćirilićna azbuka sadrži 30 slova.
Najpoznatiji pisani spomenik je Miroslavljevo evanĊelje (kod Srba) pisano
ćirilicom. Ćirilica je ĉak i danas službeno pismo u mnogim zemljama a neke od
njih su: Srbija, Rusija, Ukrajina, Makedonija itd.- Specifičnosti bosančice
Bosanĉica je autentiĉno pismo koje je nastalo u Bosni. Razlikuje se od Ćirilice
po tome što je u Bosni dobila neke specifiĉne izmjene i posebne odlike.
Bosanĉicom su pisane mnoge povelje, zapisi, natpisi, pisma i razni crkveni
rukopisi. Veliki broj tih dokumenata koji su se nalazili u Bosni su uništeni u
mnogobrojnim ratovima ili se nalaze u drugim dijelovima svijeta. Najstariji i
najpopularniji pisani spomenici glagoljicom su: Humaĉka ploĉa, pisana u X
vijeku i Povelja Kulina bana, pisana 29.08.1189. Povelja Kulina bana je
najznaĉajnije pisano djelo koje ima veliki historijski i lingvistiĉki znaĉaj za
Bosnu.

RESOURCES:
- "Glagoljica", 17. Dec. 2013. <http://hr.wikipedia.org/wiki/Glagoljica>
(22. Mar. 2014.)
- "Cyrilic", unknown <http://www.omniglot.com/writing/cyrillic.htm>
(22. Mar. 2014.)
- "Bosanĉica" 10. Nov. 2013. <http://bs.wikipedia.org/wiki/Bosan%C4%8Dica>
(22. Mar. 2014.)
- Zdenko Lešić. "staroslaenska književnost." Ĉitanka za prvi razred gimnazije
Sarajevo - Pubishing d.d. Sarajevo 2003. (22. Mar. 2014.)