29/5/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Khilafah adalah Janji Allah SWT dan Kabar Gembira dari

Rasulullah saw
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/05/29/khilafah-adalah-janji-allah-swt-dan-kabar-gembira-dari-rasulullah-saw/ 1/5
Khilafah adalah Janji Allah SWT dan Kabar Gembira dari
Rasulullah saw
May 29th, 2014 by kafi
مﯾﺣرﻟا نﻣﺣرﻟا ﷲ مﺳﺑ
Khilafah adalah Janji Allah SWT dan Kabar Gembira dari Rasulullah saw

Sembilan puluh tiga tahun telah berlalu sejak kaum kafir imperialis menghancurkan daulah al-
Khilafah di Istanbul melalui tangan agen Inggris Musthafa Kamal pada 28 Rajab 1342 H atau 24
Maret 1924 M. Sejak itu kaum Muslimin hidup tanpa imam yang menghimpun mereka di bawah
panjinya, tanpa pemelihara untuk urusan-urusan mereka, tanpa penjaga kekayaan mereka,
tanpa pembela untuk kehormatan mereka, tanpa pelindung tempat-tempat suci mereka dan
tanpa orang yang memotong tangan orang yang lancang terhadap kehormatan manusia terbaik
rasul mereka yang mulia Muhammad saw. Dengan hancurnya al-Khilafah, kosonglah jabatan
imam yang kita berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung dari serangan kaum
kafir.
(ةرﯾرھ ﻲﺑأ نﻋ مﻠﺳﻣ ﮫﺟرﺧأ)«ِ ﮫ
ِ
ﺑ ﻰ
َ
ﻘﱠﺗُﯾ
َ
و ِ ﮫِﺋا
َ
ر
َ
و ْ نِ ﻣ ُ لَﺗﺎ
َ
ﻘُﯾ
ٌ


ﻧُ ﺟ
ُ
مﺎ
َ

ِ
ْ
ﻹا ﺎ
َِ
إ»
“Sesungguhnya imam itu laksana perisai, orang berperang di belakangnya dan belindung
kepadanya.” (HR Muslim dari Abu Hurairah)

Wahai kaum Muslimin:
Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kepada kita hukum-hukum shalat, puasa dan haji …
saja. Akan tetapi, Allah SWT telah mewajibkan kepada kita untuk mengangkat al-khalifah,
melakukan jihad dan menerapkan hudud… dan hukum-hukum pemeliharaan urusan umat
lainnya. Maka secara syar’i kaum Muslimin tidak boleh tidur lebih dari tiga malam tanpa
Khalifah yang satu untuk kaum Muslimin seluruhnya. Rasulullah saw bersabda:
ﷲ دﺑﻋ نﻋ مﻠﺳﻣ ﮫﺟرﺧأ)«
ً
ﺔﱠﯾِ ﻠِ ھﺎ َ ﺟ
ً
ﺔَﺗﯾ ِ ﻣ َ تﺎ
َ

ٌ

َ
ﻌْ ﯾَﺑ ِ ﮫِ ﻘ
ُ
ﻧُﻋ ﻲِﻓ
َ
سْ ﯾ
َ

َ
و َ تﺎ
َ
ﻣ ْ ن
َ

َ
و ُﮫ
َ

َ
ﺔﱠ ﺟُ ﺣ َﻻ ِ ﺔ
َ
ﻣﺎَﯾِ ﻘ
ْ
ﻟا
َ
م
ْ
وَﯾ
َ

ا
َ
ﻲِ ﻘ
َ
ﻟ ٍ ﺔَ ﻋﺎ
َ
ط ْ نِ ﻣ اًدَﯾ
َ

َ
ﻠ َ ﺧ ْ ن
َ
ﻣ»
(رﻣﻋ نﺑ
“Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan niscaya akan menjumpai Allah pada
Hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujjah dan siapa saja yang mati dan di pundaknya tidak
ada baiat maka ia mati dengan kematian jahiliyah.” (HR Muslim dari Abdullah bin Umar)
29/5/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Khilafah adalah Janji Allah SWT dan Kabar Gembira dari Rasulullah saw
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/05/29/khilafah-adalah-janji-allah-swt-dan-kabar-gembira-dari-rasulullah-saw/ 2/5

Juga bentuk sistem pemerintahan tidak boleh kecuali al-Khilafah. Rasulullah saw bersabda:
او
ُ
ﻓ َ لﺎ
َ
ﻗ ﺎ
َ

ُ
ر
ُ

ْ
ﺄَﺗ ﺎ
َ

َ
ﻓ او
ُ
ﻟﺎ
َ
ﻗ َ نو
ُ
ر
ُ
ﺛْ ﻛَﯾ
َ

ُ
ءﺎ
َ

َ
ﻠ ُ ﺧ ُ نوُﻛَﯾ
َ

َ
و يِ دْ ﻌَﺑ


ِ

َ
ﻧ َﻻ ُﮫ


ِ
إ
َ
و


ِ

َ
ﻧ ُﮫ
َ

َ
ﻠ َ ﺧ


ِ

َ
ﻧ َ ك
َ
ﻠَ ھ ﺎ
َ


ﻠُﻛ
ُ
ءﺎَﯾ
ِ

ْ

َ
ْ
ﻷا
ْ
مُ ﮭ
ُ
ﺳو
ُ
ﺳَﺗ َ لﯾِﺋا
َ
رْ ﺳ
ِ
إ و
ُ
ﻧَﺑ ْ ت
َ
ﻧﺎَ ﻛ»
(ةرﯾرھ ﻲﺑأ نﻋ يرﺎﺧﺑﻟا ﮫﺟرﺧأ)«
ِ
ل

و
َ
ْ
ﻷﺎ
َ

ِ
ل

و
َ
ْ
ﻷا ِ ﺔ
َ
ﻌْ ﯾَﺑ
ِ

“Dahulu Bani Israel diurusi oleh para nabi, dan setiap kali seorang nabi wafat digantikan oleh
nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada khalifah dan
mereka banyak.” Mereka (para sahabat) berkata: “lalu apa yang engkau perintahkan kepada
kami?” Beliau bersabda: “penuhilah baiat yang pertama lalu yang pertama.” (HR al-Bukhari
dari Abu Hurairah)

Jadi orang yang memelihara kaum Muslimin setelah kenabian Muhammad saw adalah para
khalifah. Demikian juga ditetapkan dari ijmak sahabat ridhwanullah ‘alayhim pasca wafatnya
Nabi saw wajibnya pengangkatan khalifah. Karena itu sistem pemerintahan itu tidak boleh
berupa sistem demokrasi, republik atau federasi, atau imperium atau kerajaan, akan tetapi
sistem pemerintahan Islam adalah al-Khilafah.
Sesungguhnya meskipun perjuangan untuk menegakkan al-Khilafah merupakan fardhu kifayah,
maka kewajiban itu tidak akan gugur dari seorang Muslim selama kaum Muslimin tanpa
khalifah. Sebagaimana juga harus dilakukan kewajiban ini melalui metode yang telah dilakukan
oleh Rasulullah saw, di mana hal itu merupakan kewajiban, dan tidak dengan metode lainnya.
Hal itu untuk memenuhi firman Allah SWT:
(21 :بازﺣﻷا)﴾ …
َ
ر ِ ﺧﻵا
َ
م
ْ
وَﯾ
ْ
ﻟا
َ
و
َ

ا وُ ﺟ
ْ
رَﯾ َ نﺎَ ﻛ ْ ن
َ
ﻣِ ﻟ
ٌ

َ

َ
ﺳَ ﺣ
ٌ
ة
َ
وْ ﺳ
ُ
أ ِﱠ
ا
ِ
لو
ُ

َ
ر ﻲِﻓ
ْ
مُﻛ
َ
ﻟ َ نﺎَ ﻛ ْ د
َ

َ
ﻟ﴿
“Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang
mengharap Allah dan Hari Akhir.” (TQS al-Ahzab [33]: 21)

Dan sebagai pelaksanaan firman Allah SWT:
(7 :رﺷﺣﻟا)﴾ْاوُ ﮭَﺗﻧﺎ
َ
ﻓ ُﮫ
ْ
ﻧَ ﻋ
ْ
مُﻛﺎَ ﮭ
َ
ﻧ ﺎ
َ

َ
و ُهو
ُ
ذُ ﺧ
َ
ﻓ ُ لو
ُ


رﻟا
ُ
مُﻛﺎَﺗآ ﺎ
َ

َ
و﴿
“Apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambillah dan apa saja yang Rasul larang maka
tinggalkanlah.” (TQS al-Hasyr [59]: 7)

Juga sebagai bentuk berpegang teguh dengan sirah Rasul saw dalam perjalanan beliau sejak
29/5/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Khilafah adalah Janji Allah SWT dan Kabar Gembira dari Rasulullah saw
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/05/29/khilafah-adalah-janji-allah-swt-dan-kabar-gembira-dari-rasulullah-saw/ 3/5
diutus untuk menegakkan daulah dan mengubah dar al-kufur menjadi dar al-Islam dan
mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat islami.

Wahai kaum Muslimin:
Sesungguhnya al-Khilafah merupakan janji dari Allah SWT dan kabar gembira dari Rasulullah
saw. Allah SWT berfirman:
ﻰَ ﺿَﺗ
ْ
را يِ ذ

ﻟا
ُ
مُ ﮭ
َ
ﻧﯾِ د
ْ
مُ ﮭ
َ
ﻟ ﱠ ن
َ
ﻧِ ّ ﻛ
َ
ﻣُﯾ
َ

َ
و
ْ
م
ِ
ﮭِ ﻠْ ﺑ
َ
ﻗ نِ ﻣ َ نﯾِ ذ

ﻟا
َ
ف
َ

ْ
ﺧَﺗْ ﺳا ﺎ
َ
ﻣَ ﻛ ِ ض
ْ
ر
َ
ْ
ﻷا ﻲِﻓ مُ ﮭ


َ
ﻔِ ﻠ
ْ
ﺧَﺗْ ﺳَﯾ
َ
ﻟ ِ تﺎ َ ﺣِ ﻟﺎﱠ ﺻﻟا او
ُ
ﻠ ِ ﻣَ ﻋ
َ
و
ْ
مُﻛﻧ ِ ﻣ او
ُ

َ
ﻣآ َ نﯾِ ذ

ﻟا
ُ

ا َدَ ﻋ
َ
و﴿
(55 :روﻧﻟا)﴾ َ نو
ُ
ﻘِ ﺳﺎ
َ

ْ
ﻟا
ُ
مُھ َ كِﺋ
َ

ْ
و
ُ

َ
ﻓ َ كِ ﻟ
َ
ذ َدْ ﻌَﺑ
َ
ر
َ
ﻔَ ﻛ ن
َ

َ
و ًﺎﺋْ ﯾَ ﺷ ﻲ
ِ
ﺑ َ نوُﻛ
ِ
رْ ﺷُﯾ َﻻ ﻲِﻧ
َ
ﻧوُدُﺑْ ﻌَﯾ ًﺎﻧ
ْ

َ
أ
ْ
م
ِ
ﮭِﻓ
ْ
وَ ﺧ ِ دْ ﻌَﺑ نِ ّ
ﻣ مُ ﮭ


َ
ﻟ ِ ّدَﺑُﯾ
َ

َ
و
ْ
مُ ﮭ
َ

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka
berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka
berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya
untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka
dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada
mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir
sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (TQS an-Nur [24]: 55)

Rasulullah saw bersabda:
نأ ﷲ ءﺎﺷ ﺎﻣ نوﻛﺗﻓ ،ةوﺑﻧﻟا جﺎﮭﻧﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻓﻼﺧ نوﻛﺗ مﺛ ،ﺎﮭﻌﻓرﯾ نأ ءﺎﺷ اذإ ﺎﮭﻌﻓرﯾ مﺛ ،نوﻛﺗ نأ ﷲ ءﺎﺷ ﺎﻣ مﻛﯾﻓ ةوﺑﻧﻟا نوﻛﺗ»
ًﺎﻛﻠﻣ نوﻛﺗ مﺛ ،ﺎﮭﻌﻓرﯾ نأ ءﺎﺷ اذإ ﺎﮭﻌﻓرﯾ مﺛ ،نوﻛﯾ نأ ﷲ ءﺎﺷ ﺎﻣ نوﻛﯾﻓ ًﺎﺿﺎﻋ ًﺎﻛﻠﻣ نوﻛﺗ مﺛ ،ﺎﮭﻌﻓرﯾ نأ ءﺎﺷ اذإ ﺎﮭﻌﻓرﯾ مﺛ ،نوﻛﺗ
دﻧﺳﻣ)«تﻛﺳ مﺛ ،ةوﺑﻧﻟا جﺎﮭﻧﻣ ﻰﻠﻋ ةدﺷار ﺔﻓﻼـﺧ نوﻛﺗ مﺛ ،ﺎﮭﻌﻓرﯾ نأ ءﺎﺷ اذإ ﺎﮭﻌﻓرﯾ مﺛ ،نوﻛﺗ نأ ﷲ ءﺎﺷ ﺎﻣ نوﻛﺗﻓ ،

ﺔﯾرﺑﺟ
(دﻣﺣأ مﺎﻣﻹا
“Kenabian ada di tengah-tengah kalian, atas kehendak Allah akan tetap ada, kemudian Dia
akan mengangkatnya jika berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang
mengikuti manhaj kenabian, dan akan tetap ada sesuai kehendak Allah. Kemudian Dia
akan mengangkatnya jika berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan
yang zalim, dan akan terus ada sesuai kehendak Allah. Kemudian Dia akan mengangkatnya
jika berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator, dan akan terus
ada sesuai kehendak Allah, kemudian Dia akan mengangkatnya jika berkehendak
mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian”,
kemudian beliau diam.” (Musnad Imam Ahmad)

Rasulullah saw mengakhiri hadits beliau dengan kabar gembira untuk umat yaitu kembalinya al-
29/5/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Khilafah adalah Janji Allah SWT dan Kabar Gembira dari Rasulullah saw
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/05/29/khilafah-adalah-janji-allah-swt-dan-kabar-gembira-dari-rasulullah-saw/ 4/5
Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian untuk kedua kalinya setelah pemerintahan diktator.

Wahai kaum Muslimin:
Inilah, sekarang kita melihat umat telah mulai meraba jalan selamatnya. Kita melihat sinyal-
sinyal kembalinya umat sebagai sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk manusia. Yaitu
dengan apa yang kita lihat dalam teriakan keras di hadapan thaghut, dalam awal
kebangkitannya dan mengambil kembali kekuasaannya yang dirampas, dan bahwa umat ingin
membangkitkan kemuliaannya, al-Khilafah ar-Rasyidah.
Maka segeralah wahai kaum Muslimin untuk melenyapkan kezaliman-kezaliman ini dan
mengembalikan cahaya al-Khilafah kembali, sehingga kita bernaung di dunia dengan panji
al-‘Uqab, panji Rasulullah saw, dan di akhirat kita bis bernaung dengan naungan-Nya SWT
pada hari dimana tiada naungan kecuali naungan-Nya. Dan kita atas kehendak Allah akan
bersama orang-orang yang Allah katakan tentang mereka:
(55 :رﻣﻘﻟا) ﴾
ٍ
رِ دَﺗ
ْ

ُ
ﻣ ٍ كﯾِ ﻠ
َ
ﻣ َد
ْ
ﻧِ ﻋ
ٍ
قْ د
ِ
ﺻ ِ د
َ

ْ

َ
ﻣ ﻲِﻓ﴿
“di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.” (TQS al-Qamar [54]: 55)

Sesungguhnya jalan selamat Anda dan jalan selamat umat Anda dari kezaliman penguasa
Anda dan begundal mereka, tidak akan terjadi kecuali dengan menolong Islam dan berjuang
bersama para pejuang untuk menegakkan daulah Islam yang akan memotong tangan-tangan
zalim dan kaki tangan mereka dan orang yang loyal kepada mereka, agar Anda sukses di
dunia dan akhirat atas kehendak Allah. Allah SWT berfirman:

َ

ِ

ُ

ا
َ
و ﻰ
َ
ﻧْ ﺳُ ﺣ
ْ
ﻟا
ُ

ا َدَ ﻋ
َ
و

ﻼُﻛ
َ
و او
ُ
ﻠَﺗﺎ
َ

َ
و ُدْ ﻌَﺑ نِ ﻣ او
ُ

َ
ﻔﻧ
َ
أ َ نﯾِ ذ

ﻟا َ نِ ّ

ً
ﺔَ ﺟ
َ
رَد
ُ
م
َ
ظْ ﻋ
َ
أ َ كِﺋ
َ

ْ
و
ُ
أ َ لَﺗﺎ
َ

َ
و
ِ
ﺢْﺗ
َ

ْ
ﻟا
ِ
لْ ﺑ
َ
ﻗ نِ ﻣ َ ق
َ
ﻔﻧ
َ
أ ْ ن

ﻣ مُﻛﻧ ِ ﻣ ي
ِ
وَﺗْ ﺳَﯾ ﻻ﴿
(10 :دﯾدﺣﻟا) ﴾
ٌ
رﯾ
ِ
ﺑَ ﺧ َ نو
ُ

َ
ﻣْ ﻌَﺗ
“Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum
penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang
menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-
masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan.” (TQS al-Hadid [57]: 10)

Allah SWT juga berfirman:
(51 :روﻧﻟا)﴾ َ نوُ ﺣِ ﻠ
ْ

ُ

ْ
ﻟا
ْ
مُھ َ كِﺋ
َ

ْ
و
ُ
أ
َ
و ﺎ
َ
ﻧْ ﻌ
َ
ط
َ
أ
َ
و ﺎ
َ
ﻧْ ﻌ ِ ﻣ
َ
ﺳ او
ُ
ﻟو
ُ
ﻘَﯾ ْ ن
َ
أ
ْ
مُ ﮭ
َ
ﻧْ ﯾَﺑ
َ
مُﻛ ْ ﺣَﯾِ ﻟ ِ ﮫِ ﻟو
ُ

َ
ر
َ
و ِﱠ
ا ﻰ
َ

ِ
إ اوُﻋُد ا
َ
ذ
ِ
إ َ نﯾِﻧ ِ ﻣ ْ ؤ
ُ

ْ
ﻟا َ ل
ْ
و
َ
ﻗ َ نﺎَ ﻛ ﺎ
َِ
إ﴿
29/5/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Khilafah adalah Janji Allah SWT dan Kabar Gembira dari Rasulullah saw
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/05/29/khilafah-adalah-janji-allah-swt-dan-kabar-gembira-dari-rasulullah-saw/ 5/5
“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan
rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. “Kami
mendengar, dan kami patuh”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (TQS an-Nur
[24]: 51)


21 Rajab 1435 H
20 Mei 2014 M

Hizbut Tahrir
Wilayah Kuwait
Baca juga :
1. TV: Kabar Gembira dari Asia Tengah, Pejuang Khilafah Semakin Banyak, Setelah
dari Penjara Mereka Tak Takut Apapun!
2. Tegaknya Khilafah Adalah Janji Allah SWT
3. Kabar Gembira Bagi Rasulullah saw.
4. Khilafah adalah Kewajiban dan Janji Allah SWT
5. Wakil Bupati Lampung Barat: Syariah Khilafah Adalah Janji Allah dan Wajib
Diperjuangkan