You are on page 1of 67

Wass Albert

EMBER AZ ORSZGT SZLN


Zas Lrnt: ERDLY
(Wass Albertnek)
Vlasztott az, akinek hegyei vannak, akinek csillag-indj gboltot adott az r, hogy alatta
rizze a csendet, patakok ficnkolst s mezin a bke delel ezstje szik, ha lbnyomt
harmat-sznts b!ckk "lelik virgg# $incs fegyvere# $yilait, b!zognyt a regk szlfkk
cs!takoltk, mneseinek csatkk db"rg nyihkolst kolomp-sz%v szel&d&tette a szl, vetni
s aratni adatott alzatval konok, szp, meleg-szem' gyermekeket hoz ma a vilgra,
altatgat%, bresztget nekeiben formlja a napot, hogy "r"kk"n radjon a fny# (z az a np,
amelyrl megfeledkezni ltszik az )sten, fellegeibl eskkel veri, verejtkben pcolja, hogy
inas, s%-sz&tta tenyerben szrnyaszegett madrknt meleg&tse, ha nagyon elfrad s ha
nagyon-nehz gondjaiban perelni sem merszel, cs!pn imdkozik# )lyenkor csikorognak a
kopjafk, az ereszaljak, ilyenkor zsoltros szavakban lmodnak hazt, hegyet, nemesebbet s
nagyobbat, kevesebb kerlvel, !takkal, lankkkal, madrhanggal s fi%kkkal teli, hogy
akkor, majd, abban a szp, tiszta tavaszban porbanfrd csillag t fmes jelet, olvasztani dalt,
csontokb%l ki gat, fejft-zz% zajb%l szikrz% szeget, tncot, fergetegben is
(Jzust-kilt, !"#$)
A rten %& '(lt e&) 'ir&$ E&) sr&a, *elentktelen 'ir&, e&)ike az ut(lsknak, az(n a
r&i sz(%(r+ ,sz-n$ A 'ir& %ellett e%ber llt$ .iss /-l*e 0a*(lt$ .1l-n-s s sz(katlan
lt'n) '(lt$
A &-rbe, &-r-n&)-s +t(n lassan 2-3-&-tt a sz(%(r+ szekrs(r$ 4enek1l,k szekerei '(ltak$
4in2n)*an %enek1l,k '(ltunk, az(n az ,sz-n$ A rten t+l tarlk 0e'ertek, sz1rkn s
sz5ntelen1l, akr a 0(ltak$ 6(lt 'ala%i bal*slat+ abban az lettelen eln)+lsban$ 7&en, szinte
azt le0etne %(n2ani: a 0all la8ult abban az estben, akk(r$ A0(&) a szekerek kerekei
re3se&tek, 3sik(r(&tak s n)-&tek, s a0(&) az ,sz e&)re s-ttebbre /akult a renk b(rul
sz1rk1let alatt$ 7&en, a 0all la8ult abban az estben$ 9allani le0etett az &)+kat$ Es a rten
(tt llt az e%ber, kiss a 'ir& /-l 0a*(l'a, %(z2ulatlanul$ 4int 'alaki, aki %e&aka2t e&)
&(n2(lat(n$ :a&)(n k1l-n-s '(lt, a0(&) (tt llt, az a na&) 2arab e%ber, az (rsz&+t szln, s
nzte a 'ir&(t$
Aztn 0irtelen, e&) &)(rs, szinte les %(z2ulattal le0a*(lt s let8te$ ;tna k-r1lnzett s
a sze%e %e&aka2t ra*ta%$ 4int0a e&) 8illanati& t<n,2-tt '(lna$ Aztn lass+, /ra2t l8tekkel
%e&in2ult /el% s a kezben (tt '(lt a 'ir&$
- Ez az ut(ls - %(n2(tta az e%ber, a%ik(r %e&llt %ellette%$ 9an&*a %l) '(lt s
n)irk(s, %int0a %e&ztatta '(lna a k-2$ 6ala%ire e%lkeztetett az a 0an&$
- 7&en - /elelte% kiss el/(&2(ttan, s k-zben (l)an '(lt, %int0a e&) %sik 0an&(t
0all(tta% '(lna, e&) 0as(nl s %&is %s 0an&(t, s rezte% lassan a k-nn)eket
/-l/(rrs(2ni a sze%ei% %-&-tt, s akk(r %r tu2ta%: a8%nak '(lt u&)anil)en 0an&*a,
a%ik(r b+3s+t 'ett1nk$
- 7&en - %(n2(tta a 'ir&(s e%ber s %l)en /-ls0a*t(tt -, (tt lent 'an %r a 0atr$ Az
er2,nl$ Lt*a az er2,t= 7tt '&et r Er2l)$
Arra nzte%, a%erre na&), 3s(nt(s u**'al %utat(tt$ A 2(%b lbnl /eketn 0+z2(tt az
er2,$ Arra kan)ar(2(tt le/el a szekrs(r is s az ele*e %r el'eszett benne$ >+l az er2,n ne%
ltsz(tt se%%i$ ?sak az ,sz 8ri, a0(&) sz1rkn all&tak az &r,l$ s se%%i$ Az er2, (tt lent
s-tt '(lt$ De ne% +&) s-tt, %int az (l)an er2,, a%el)ik z-l2$ @z1rkn, 0al(ttan '(lt s-tt$
Lassan 0ala2tunk a szekrs(r %ellett, le/ele$ A kerekek %l)en bele'&tak a /-lz(tt
a&)a&ba, a s('n), /ra2t l('ak l& /e**el /ek12tek neki a 0%nak$ 6ala0(l e&) e%ber
kr(%k(2(tt s e&) &)erek s5rt$ Az +t szln, el,tt1nk, e&) sz(%(r+ s('n) kut)a 1&etett,
z(tt sz,re tele '(lt b(*t(r*nnal$ A szekereken bat)uk 8+8(s(2tak, 2un)0k, zsk(k, takark,
l2k$ Abat)uk(n le0(r&aszt(tt /e*<, s8a2t assz(n)(k 1ltek, i2e-(2a billentek a szekr

2-33ensei utn, a kez1k &-r3s-sen %ark(lt 'ala%it: e&) '-2r-t, e&) bat)ut, e&) &)ereket$
Al)k(r t'(li 2-r21ls rzta /-l a szekrs(r e&)0an&+ za*t s ltsz(tt az ar3(k(n, 0(&)
'ala%enn)ien tu2tk: a 0i2akat r(bbant(ttk /-l %-&-tt1k a kat(nk$ A 0i2akat, a%el)eken
%& taln 'issza le0etett '(lna trni$
- Az n szekere% el-l 'an - %(n2(tta az e%ber -, %r bent az er2,ben$ >aln %r$$$ t+l$
>u2ta%, 0(&) Er2l)re &(n2(l s a &(n2(latt rezte% /*ni %a&a%ban bent$ @ztlanul *-tt
%ellette%$ A 'ir&(t a kezben tart(tta %& %in2&, na&), esetlen %arkban 'at(san /(&ta,
%int a0(&) (l)as%it /(& az e%ber, a%i szent$ 4e&nzte% (l2alrl$ 4a&as, 3s(nt(s e%ber '(lt,
(l)an 0at'an ' k-r1li$ @z-&letes ar3a b(r(t'latlan, /e*n 'e2lett 'a2szkala8$ Dur'a 0zisz,tt
8(sztbl ksz1lt ru0t 'iselt, a%el) ne0zkess s (r%tlann tette$ @zerette% '(lna ltni a
sze%eit, 2e le0a*t(tt /e**el a /-l2et nzte, s 3sak s-rts, s<r< sze%-l2-keit lt0atta%, %el)ek
'-r-sessz,kk '(ltak, %int az lln %utatk(z 0ar%a2na8(s szakll$
- ?sa8attal 'an= - kr2ezte 0irtelen s r% nzett kutat'a$ - 6a&) taln$$$
Ekk(r ltta% %e& a sze%t$ .k '(lt, e&szen 'il&(skk, %a*2ne% z-l2eskk$ s '(lt
benne 'ala%i %e&%a&)arz0atatlan$
-7&en-/elelte%-, a szza2(% (tt 'an /-nt a 2(%btet,n, e&) tan)n$ >e&na8 be'etsen
'(ltunk, %a re&&el 'lt(ttak le$ 9(lna8 taln %e&int$$$
Az e%ber s0a*t(tt$
- 7&en, is%ere% ezt$ Elk1l2tk 'ala0('a=
- :e%$$$ 3sak *rni akarta% e&)et$ 4e&ltta% (tt lent az er2,t$$$
Az e%ber blint(tt$
- 7&en, az er2,$ 7s%ere% azt, a%ik(r az e%ber az er2,t keresi$ De ez ne% (l)an er2,$
?s(2lk(z'a nzte% re, s , %e&rzta a /e*t$ - :e%, ez ne% (l)an er2,$ 4e&lt*a %a*2$
- 7s%eri taln azt az er2,t= - :e%$ De tu2(%$
Aztn, 0(&) %e&le8ett ar3(%at ltta, 0(zztette %&: - 4ert (tt '&z,2ik Er2l), abban az
er2,ben$ Azrt$ A0(&) k-zele2t1nk az er2,0-z, e&)re tisztbban rezte%, 0(&) az e%bernek
i&aza 'an$ Az +t kan)ar(2'a 0ala2t le/ele a 2(%brl, n%el)ik kan)arnl lat)ak(s kt)+ban
'er&,2tek a szekerek, s a sr&a srl %esszire szt/r-3sk-lt a l('ak lba alatt$ A 2(%b
lbnl %(z2ulatlanul ,rk-2-tt az er2,$ 4(z2ulatlan '(lt s sz1rke$ L(%btalan t-l&)/k b(rz(lt
&ai %ere2tek bele a 8rs estbe, %r %esszir,l rezni le0etett, 0(&) n)irk(sak s
%(0asza&+ak, s rezni le0etett %-&-tt1k 'ala%i lettelens&et, 'ala%it, a%i (l)an '(ltB %int
e&) k(8(rs$ 7&en, a0(&) k-zele2t1nk, e&)re tisztbban rezte%: az e%bernek (tt %ellette%
i&aza 'an$ Az er2, (tt lent (l)an '(lt, %int e&) k(8(rs, a%el)iknek besz-&eztk %r a
/-2elt$
A 2(%b alatt %r ne% 0allatsz(ttak (l)an er,sen az &)+k$ 6ala0(l %a&(san, az & sz1rke
8ri /-l-tt &8ek bru%%(&tak$ Az e&)ik szekren e&) t5z'es/(r%a s('n) &)erek
szakrtele%%el %(n2ta: ne0zb(%bzk$ ?sen&,, tiszta 0an&*a elszaka2t a sza'aktl, a%iket
%(n2(tt s e%lkeket bresztett benne%$ Ca3sirtaD Le8keD Je&en)eD A %a&a% &)erek0an&*t
0all(tta%, a%ik(r a8%%al 1lte% a 'a2szk(3sin, s a kt sz1rke sz(r&al%asan /ut(tt 'el1nk
kereszt1l az ,sz-n :a&)a8%k /el, s n %(n2ta% 3sen&, lelkese2ssel %in2ent, a%it
ltta%: Ca3sirta$$$D Le8ke$$$D Je&en)e$$$D s a sza'ak %ellett (tt rezte% sz%ban a b(r5z<
al%a 5zt, a%i :a&)a8%k kert*ben ter%ett$$$ 7stene%, &(n2(lta%, %il)en na&)(t 'lt(ztak
a sza'ak azta, %il)en na&)(tD @ %i %in2en kellett t-rtn*k ezen a /-l2-n, 0(&) a 8a3sirta
ne0zb(%bz' 'lt(z(tt a &)er%ekek sz*ban$$$D
Aztn %e&rezte% az er2, sza&t$ 4e& kellett llan(% e&) 8illanatra, 0(&) lle&zetet
'e&)ek$ .esern)s, ,szi a'arsza& '(lt, k-nn)/akasztan is%er,s sza&$ @(k-s(k ,sznek az illata
e&)1tt, a%ik(r a8%%al *rtuk kettesben az er2,t, 8usk'al a 'llunk(n s k-r1l-tt1nk 'i2%
'a2szkut)k ka*tattak a s<r<ben$$$
Az e%ber is %e&llt$
- 9t itt 'a&)unk - %(n2(tta 0alkan, s a 0an&*a reke2t '(lt s s+l)(s, %int e&)ike
az(knak az z(tt barna le'eleknek, a%el)ek elks'e 0ullanak al a /krl s az e%bert
e%lkeztetik 'ala%ire$ Eenzte% a /k k-z$ :)irk(s a'ar, e&)-e&) b(kr(n /-nnaka2t sr&a
le'l, s-tt /at-rzsek, %(z2ulatlans&$ 6ala0(l az e%lkei% %l)n k(8k 3sa0(ltak, n)+l
sz-kkent 0a*2ani a'arban s a8%at ltta% 8usk'al a 'lln, r&i z-l2 kala8*ban llani az
er2, sze&l)n s ar3(%(n /(l)tak le/ele a k-nn)ek, bnat(% k-nn)ei$
4ellett1nk n)ik(r(&tak a szekerek$ Az e&)ik szekren, 2un)0k s 8a8lan(k k-z-tt e&)
assz(n) /ek12t, ar3t bele/+rta a sz5nes r(n&)(kba s s5rt$ @5rstl %e&ne0ez1lt a szekerek
%(z&sa, a l('ak lba, az este s a sz1rke ,szi &$ E&) ba*usz(s s('n) /r/i kr(%k(2'a
F
szi2ta a l('akat, az utat s az 7stent$ Aztn ez a szekr is el0ala2t s +*ak *-ttek$
- 4en*1nk bel*ebb - szlalt %e& 0irtelen az e%ber s 'laszt se 'r'a %e&in2ult be a /k
k-z$ @z nlk1l k-'ette%, %a se% tu2(% %irt$ Lassan 0ala2t, s a0(&) 0tulrl nzte% a
'llait, ltta%, 0(&) -re&ek$ s arra kellett &(n2(l*ak, 0(&) (l)an(k '(ltak a8% 'llai is,
(l)an el,rer(ska2k, a%ik(r ut(l*ra sz(r5t(tta% %e& a kezt (tt a 0zunk el,tt, ne% is (l)an
na&)(n r&en$ Akk(r is 0allatsz(ttak az &)+k, u&)an+&) 0allatsz(ttak, %esszir,l, 2e
/lel%etesen, %int a%i el,l nin3sen kitrs$ 7stene%, &(n2(lta%, 'a*(n$$$ s ne% %erte%
t('bb&(n2(lni$
4ent1nk a /k k-z-tt$ Lba% alatt rezte% az er2, 8u0a /-l2*t$ A szekerek za*a el%ara2t,
%r 3sak a 3s-n2 '(lt s %essze 'ala0(l az &)+k$ s akk(r az e%ber 0irtelen %e&llt s
sze%be/(r2ult 'ele%$
- Az e%ber ne% szaba2 &)'a le&)en, a%ik(r arrl 'an sz, 0(&) '&i& kell &(n2(lni
'ala%it$$$D
Azt 0isze%, els8a2ta%$ Le&albbis +&) rezte%, 0(&) els8a2(k$ A kezre nzte%$ 4&
%in2& (tt tart(tta a 'ir&(t$ .-0-&n-% kellett el,bb, 0(&) %e&tall*a% 'ala%ik88en a
0an&(%at$
- :e% - %(n2(tta% -, ne% lenne szaba2$ De ne0z$$$
Az e%ber, a 'ir&&al a kezben, blint(tt, aztn k-r1lnzett$ .is tiszts(n '(ltunk$ G-r3s-s
na&) t-l&)/k ll(ttak k-r1l-tt1nk s %eztelen &aik k-z-tt 2i2er&ett a 3s-n2$ A2bb e&)
sz1rke r-nk 0e'ert, es,'ert '(lt s 'n$
- Hl*1nk le - %(n2(tta a 'ir&(s e%ber, s s0a*t(tt$ A2a%ent1nk a r-nk0-z s le1lt1nk$
.t keze%et -sszekul3s(lta%, s /-lt%asz(tta% 5&) az lla%at$ Eenzte% %esszire a /k
k-z$ :a&)(n %esszire$ Az (tt0(ni er2,ki&$ A8%at kereste% a /k k-zt$ 6ala0(l 0alk 3s-88ek
0ulltak a /krl$ Al)an '(lt, %int0a s5rt '(lna 'alaki$ A k-2 3s-8-&-tt, a%it az ,szi est
aln)(%(tt az er2,re$
Az e%ber a 'ir&&al %(z2ulatlanul 1lt %ellette%$ I is nzett 'ala0('a, , is keresett
'ala%it a /k k-z-tt$ Aztn s0a*t(tt, belen)+lt lassan a bels, zsebbe, s el,'ett e&) k(8(tt
b,rtr3t$ @ztn)it(tta, s 1&)el'e beletette a 'ir&(t$ Je0r 8a8ir(st s -ssze0a*t(tt 8nz
sarkt ltta% %e&'illanni e&) 8illanatra$ Aztn a 3s(nt(s u**ak 'at(san -ssze3suktk a
%e&'n1lt b,rt, s a 'ir& elt<nt$ s n rezte%, 0(&) 'alban az ut(ls 'ir& '(lt az, az
ut(ls er2l)i 'ir&$ s a k-nn)ek %e&int %e&&)<ltek 'ala0(l a sze%e% %-&-tt, s &etni
kez2tek$
- ;&) - %(n2(tta az e%ber, s +*ra s0a*t(tt, a%ik(r a b,rtr3t &(n2(san 'isszatette a
zsebbe -, %(st 8e2i& el%(n2(% %a&nak, 0(&) %irt ut(ls ez a 'ir&$
6ala0(l %essze e&) &8k(3si 2u2lt$ 6alaki kilt(tt$ Az er2, 'itte t('bb a 0an&(t, /tl-
/i&, %5& 'ala0(l eln)elte a 3s-n2$ J-lnzte% a /kra, %a2arat kereste% az &ak(n, 2e ne%
'(lt %a2r$ @e%%i se% '(lt, 3sak a 3s-n2 s a /k$ s az i2e&en e%ber, aki (tt 1lt %ellette% az
z(tt sz1rke r-nk-n s beszlni kez2ett$ s a 0an&*a is (l)an z(tt '(lt s sz1rke, %int az &
/-l-tt1nk s %int az este, a%el) e&)re %l)ebbre b(rult$ Az e%ber 8e2i& %(n2ta a sza'akat,
lassan, /ra2tan, %int aki %esszir,l *-tt s %(st ren&ete& s(k i2e*e 'an beszlni$ 4int aki
isz(n)+ r&en ne% beszlt, s %(st el kell %(n2*(n s(k %in2ent,a%i0ez a sza'akat %a&ban
%r el,re elren2ezte, s %(st lassan s 1&)el'e %(n2*a ki ,ket, 0(&) el ne /ele2*e a s(rren2et,
a%el) szerint k-'etkeznek$ Je*e el,re0a*(lt k-zben, s sze%ei a /-l2et nztk$ Kz(tt le'elek
0e'ertek a /-l2-n, s e&)-e&) sz1rke /<szl a le'elek k-z-tt$ :zte% az e%ber 'llait, a0(&)
/ra2tan s -re&esen el,re3sukl(ttak a 2ur'a sz-'et alatt, s a8%ra &(n2(lta% %e&int$ Az
e%ber 8e2i& %(n2ta:
- 9i&&)e el neke%, az a /(nt(s, 0(&) ne le&)1nk &)'k$ 9a %r elrkezett az i2,, akk(r
&(n2(l*uk '&i&$ Akk(r ne /l*1nk ki%(n2ani a sza'akat$ Azt, 0(&) ut(ls, %e& az il)ent$ Akk(r
%r ne% szaba2 /ln1nk az il)en sza'aktl$ ;t(ls$ 9t i&en ura%, ez az ut(ls 'ir&, a%i
ezen a /-l2-n az n sz%(%ra ter%ett$ Ezen a /-l2-n, rti= Ezzel le&)1nk tisztban '&re$
- Az e%ber ltalban /l a sza'aktl$ 4e&sz(kta, 0(&) /l*en t,l1k$ 4ert e&) leten
kereszt1l e&)ebet se% 0all(tt, 3sak sza'akat, s ren2esen ne% '(lt se%%i a sza'ak %-&-tt,
a%iket 0all(tt$ 9n)sz(r 0all(ttuk let1nkben, 0(&) L-r-kkL, Ls(0aL, Lut(lsL, s 0n)sz(r
%(n2(ttuk ki %a&unk is ,ket, s ne% rezt1nk se%%i k1l-n-set a%ellett, %ert 0iszen tu2tuk,
0(&) az L-r-kkL %-&-tt nin3sen az -r-kk'als&, s a Ls(0aL %-&-tt nin3sen a '&s,
%e&se%%is1lse 'ala%inek$ s %(st aztn e&)szerre +&) *rtunk, %int a %esebeli
8szt(rle&n), aki na8(nta L/arkasL-t (r25t(tt s a%ik(r 'alban el*-tt a /arkas, (r25tani se%
%ert, %ert ne% '(lt t-bb 0itele a sza'nak$
M
- 7tt llunk, lt*a$ Az (tt %& Er2l)$ s az (tt$$$ s %& %in2i& ne% %er*1k ki%(n2ani a
sza'akat, 0(&) Ls(0aL s L-r-kreL$ 9(&) -r-kre el kell szaka2*unk ett,l a /-l2t,l, a%el) a
0aznk, s s(0ase% tr0et1nk i2e t-bb 'issza$ 9t %(n2*uk ki '&re, ura%$ 4(n2*uk ki$ 7tt,
a0(l el'lik a kt 'il& e&)%stl, a %ienk s a %sik$ 7tt, a0(l %& /llbbal (tt0(n 'a&)unk,
s /llbbal %r$$$ itt %(n2*uk ki '&re$ s aztn te&)1nk 8(nt(t e&) elr(nt(tt %(n2at utn$
Az e%ber 0all&at(tt e&) 2arabi&, s %a&a el b%ult a /-l2re$ A k-2 %e&s<r<s-2-tt a /k
alatt, 0(%l)ba b(rult ren2re az er2,$ :0a 0allatsz(tt %& az &)+sz, 'ala0(l %essze a
0tunk %-&-tt$ s n tu2ta%, 0(&) az (tt %& Er2l), az &)+sz$ Az %& a 0az%$ El,tte%
%r 3sak a 3s-n2 '(lt s a 3s-n2ben 0allatsz(ttak a 3se88ek, a0(&) al0ulltak a n)irk(s(2
/krl, 0alk k(88ans(kkal, %int0a 'alaki s5rt '(lna$
Az e%ber re% nzett$
- 4a&a tiszt - %(n2(tta lassan, az(n a 0alk, reke2tes 0an&(n, a%i ann)ira e%lkeztetett
'ala%ire, 0(&) -sszesz(rult t,le a t(rk(% -, %a&a tiszt, s k(r0(z k8est ala3s(n) ran&ban,
te0t tartalk(s$ Ezt azrt %(n2(%-tette 0(zz siet'e s szinte b(3snatkr,le& -, %ert azt
akar(%, 0(&) %e&rtsen, s ez 3sak +&) le0ets&es, 0a %a&a is abbl az +&)ne'ezett +ri
(sztl)bl 'al, a%el)ikb,l n$ A0(nnan a tartalk(s tiszteket rn&at*k el, a kat(nk, a%ik(r
ba* 'an$ n is tartalk(s tiszt '(lta%, s neke% se% *ut(tt %a&asabb ran&, %int %a&nak$
Ce2i& az e&) %sik 0b(r+ '(lt, %s/le 0b(r+$
- >u2*a, a 0b(r+k ne% (k nlk1l 'annak$ :e% +&) rte%, 0(&) i&az az a s(k /rzis, a%it
rekl% &)annt el,tte 'il&& b-%b-lnek a 8(litika sz*asai, ne%$ 4& az se% 'al2i ne'e a
0b(r+knak, a%it utla& ra&asztanak re a 'il&%a&)arzk, %int 8ala3k(lt b(rra a 35%kt,
a%ik(r elraktr(zzk a t-rtnele% 8(l3aira$ A 0b(r+ 'al2i (krl s 3l*rl ne% esik sz
se% el,tte, se% utna$ Ce2i& %in2en 0b(r+nak 'an 'ala%i 3l*a$ 6ala%ire r kell %utass(n$
6ala%it %e& kell rtessen e%berekkel s trsa2al%akkal, 'ala%it, a%it %sk88en ne%
akarnak %e&rteni$ ?sak0(&) ren2esen %& 5&) se% rtik %e&, 0b(r+'al se% rtik %e&$ 4ert
ne% akar*k %e&rteni$ Ez, lt*a, a le&na&)(bb ba*$
- 4ise% akartuk %e&rteni abban az els, 0b(r+ban s %& utna se%, a 3lt, a%i benne
'(lt$ Ce2i& benne '(lt$ Ann)ira, 0(&) a '&n %r szinte %ut(&atta %a&t: itt 'a&)(k,
nzzetek s is%er*etek %r /-lD De %i ne% nzt1k s ne% akartuk /-lis%erni$ 4in2en/lt
nzt1nk, a%i 3sak '(lt, alatta, /-l-tte s k-r1l-tte$ :a&)5t'al 'izs&l&attuk a n)(%(kat,
a%iket 0tra0a&)(tt s a le0et,s&eket, a%iket taln el%ulaszt(ttunk, 0(&) %a&unk /el
/(r25tsuk a szeren3st$ 4in2ent nzt1nk, s %in2ent elb5rl&attunk ezer/le sze%sz-&b,l s
ezer/le len3sn t$ ?sak azt ne% nzt1k, a%i benne '(lt$ A ln)e&et ne% nzt1k, a 3lt$ Azt,
a%ire r%utat(tt$ Azrt %(n2(% el %in2ezt %a&nak, %ert ez a 0b(r+,a%i %(st 'an, 3sak
/(l)tatsa a %ienknek$ Azrt, %ert ne% is%ert1k /-l azt, a%ire r%utat(tt$ 6i&)zz(n, ne0(&)
5&) *r*anak %a&uk is$ Azrt %(n2(% %(st el$ Azt, a%ire r%utat(tt$ Ez a %i 0b(r+nk, az
els,$ 4ert 0a %a&uk se% is%erik /-l, akk(r *-n %a*2 e&) 0ar%a2ik, s akk(r '&e lesz a
'il&nak$
- 4a&a tu2*a, 0iszen tartalk(s tiszt, +&)ne'ezett +ri (sztl)bl 'al e%ber: %ib,l ll(tt a
%i let1nk= Nr-k-lt1nk 'ala%it az a8nktl, %e& a na&)a8nktl, 'ala%i kis 'a&)(nt, /-l2et,
0zat$$$ 0a %st ne%, 0t le&albb e&) +&)ne'ezett +ri %a&atartst, e&) raks el'et s
sz(kst, %e& il)es%it$ El'&ezt1k az isk(lkat, els,s(rban ter%szetesen az retts&it, %ert
anlk1l ne% is '(lt e%ber az e%ber$ Anlk1l ne% '(lt 8rba*k8es s ne% ne'ez0ette %a&t
L+rL-nak$ @z'al 8rba*k8esek lett1nk, a8nk 8nzn, anlk1l, 0(&) ez k1l-n-sebb
%e&er,ltets1nkbe ker1lt '(lna, turask(2tunk n0n) 'et 'ala%i /,isk(ln, s aztn be1lt1nk
'ala0('a L+rL-nak$ .i e&) 5rasztal %ell, ki e&) 3sal2i birt(kba, s attl kez2'e ne% '(lt
/(nt(sabb 2(l&unk, %int 0(&) 8(nt(san betartsuk azt a biz(n)(s 0r(% l8s t'(ls&(t a
%a&unk sze%l)e s a 'il& ne%8rba*k8es rsze k-z-tt$ @(ksz(r ne% is -r-k-lt1nk e&)ebet,
3sak azt a le'e&,t, 5rasztal(k, 0i'atali sza%rltrk, 8rba*k2eOek s k(8(tt
szal(n&arnit+rk le'e&,*t, 2e ez el& '(lt a00(z, 0(&) el'lassz(n benn1nket attl a %sik
'il&tl, a%el) %in2ezeken k5'1l esett, s a%el) az e%beris& Lne%8rba*k8esL rszt
*elentette$
- G)ak(rn(k k(r(%ban /akiter%els0ez '(lta% be(szt'a e&) lla%i er2,birt(k(n$
J<rsztele8e '(lt (tt az lla%nak$ A /<rsztele8nek '(lt e&) /,&8sze$ ?sibinek 05'tk, a
keresztne're ne% e%lksze% %r$ 72,sebb e%ber '(lt$ E&) (l)an n)u&(2t, %e&lla8(2(tt,
%e&b5z0at e%ber$ E&)ik /ia akk(r retts&izett, s abbl urat akart ne'elni$ .1l-n-s lz '(lt
ez akk(riban$ 4in2enki urat akart ne'elni a /ibl$ 6ala%i 'arzslat(s k8rzata '(lt ennek a
sznak, 0(&) L+rL$ Hres k8rzat '(lt az e&sz, %ert 0iszen ennek a ?sibinek 8l2ul
P
0r(%sz(r akk(ra /izets *rt, %int neke%, kertes 0za '(lt a 'r(sban s bankbett*e, a%ik(r
n %int kis &)ak(rn(k, ali& &),zte% %e&k1z2eni az a2ss&ai%%al$ De 0iba$ ?sibi /,&8sz
'(lt L3sakL, n 8e2i& &)ak(rn(k L+rL$
- E&) na8(n sze%lre *-tt az er2,tan3s(s$ E&) k(%(l), sze%1'e&es, 8ir(sar3+ +r$ A tele8
s az (rsz&+t k-z-tt '(lt a /(l) s a 0i2unkat az(n a ta'asz(n el'itte a '5z$ Az +* 052 8e2i&
%& ne% '(lt kszen, %ik(r az er2,tan3s(s ellt(&at(tt 0(zznk$ ?snakkal *rtunk t a
/(l)n$
- 4e&*-tt az er2,tan3s(s k(3si*a, n 'rta% re a 3snakkal$ Jelentkezte% nla$
L@zer'uszL, blint(tt az er2,tan3s(s s ne% is nzett re% t-bbet$ A 3snak %ellett (tt 'rt
renk ?sibi is$ A /alubl *-tt, s 'rta, 0(&) t'i&)1k$ Ee1lt1nk a 3snakba$ n 1lte% az
e'ez,8a2(n, k-zb1l az er2,tan3s(s, a 3snak '&ben a /,&8sz$ LL-k*e el a 3snak(t, ?sibi
+rL, szlta% (2a a /,&8sznek$ Q&): Ll-k*e el a 3snak(t, ?sibi +rL, ?sibi ell-kte a 3snak(t, a
3snak billent e&)et, s a '5zen '(ltunk$ 4e&0+zta% az e'ez,ket$ s akk(r %e&szlalt (tt
k-zb1l, a 8a2(n az er2,tan3s(s, szi&(r+an s ke%n)en ezt %(n2ta: L:e% ?sibi +r, 3sak
?sibiDD >anul*a %e&, &)ak(rn(k +rDL
- Azt 0isze%, e&) 8er3re %e&llt az e'ez, a keze%ben$ 6ala%i -sszesz(r5t(tta a t(rk(%at,
s ez a 'ala%i a sz&)en '(lt s a %e&alztats$ :e% a %a&a% sz&)ene s ne% a %a&a%
%e&alztatsa, %ert 0iszen en&e% il)es%i ne% rt$ Az er2,tan3s(s szi&(r+ 0an&(n
/i&)el%eztetett u&)an e&) %ulasztsra, az(nban %e&n)(%ta a szt, a%ik(r azt %(n2ta:
L&)ak(rn(k +rL$ s %&is sz&)ent s %e&alztatst rezte%, 2e ez a ?sibi sz&)ene '(lt, a
/,&8sz %e&alztatsa, aki i2,sebb '(lt s(kkal %int n, k(%(l), %e&b5z0at szake%ber,
kertes 0z s bankbett tula*2(n(sa, e&) kie&)ens+l)(z(tt, ala8(s, tiszteletre%lt e%ber$
Al)an '(lt, %int0a ar3ul 3sa8tk '(lna (tt el,tte%, s az ar3ul3sa8s neke% /*t '(lna$ rti
ezt= 6an n0a 5&)$ 9(&) %st r az 1ts, s nek1nk /* %&is$$$
Elint(tta%, 2e az e%ber ne% nzett re%, ne% 'rt /eleletet$ 6ala0(l %essze '(nat s58(lt
az estben$ A 0an& i2e&en '(lt, s elt'e2t a /k k-zt$ Ji&)elte% utna, 2e ne% ker1lt %e&
t-bbet$
- Arra lette% /i&)el%es, 0(&) a 3snak(t 'iszi a '5z$ 7*e2ten ka8k(2ta% az e'ez, utn, s
n0n) 3sa8ssal 0el)re0(zta% a 0ibt$ .-zben a&&2 sze%%el s %& %in2& 'ala%i
za'art sz(r5tssal a t(rk(%ban ?sibire nzte%$ Att 1lt a 3snak '&ben, e&)ke2'< ar33al, s
nzte a 'izet$ Az ar3a ne% '(lt se% 8ir(sabb, se% s8a2tabb, %int %sk(r$ ?sak 88en, 0(&)
a 'izet nzte$
- Az er2,tan3s(s belen)+lt a zsebbe, s el,'ette a szi'artr3*t$ .i'ett bel,le e&)
szi'art, le0ara8ta a '&t, s a sz*ba 2u&ta$ Aztn (2an)+*t(tta a tr3t ?sibinek$
L.-sz-n-% alssanL %(n2(tta ?sibi %in2en el/(&2(tts& nlk1l, s ki'ett a tr3bl e&)
szi'art$ Aztn &)+*tt k(t(rt el,, s (2an)+*t(tta a t1zet az er2,tan3s(snak$ L.-sz-n-%L
%(n2(tta az, %int0a se%%i se% t-rtnt '(lna$ 4a*2 beszl&etni kez2tek$ A /rl, a &8ekr,l, a
tele8 e%bereir,l$ A%5& trt1nk a t+ls 8artra, a%5& kiszlltunk a 3snakbl, s a%5& /-lrt1nk
0r%asban a tele8re$ En&e% ne% k5nlt %e& szi'arral az er2,tan3s(s, 'ele% ne%
beszl&etett, n 3sak e&) takn)(s kis &)ak(rn(k '(lta%$ 9(zz% 3sak ann)it szlt e&sz
(ttlte alatt, a%enn)it a 3snakban %(n2(tt: L:e% ?sibi +r, 3sak ?sibi$ >anul*a %e&,
&)ak(rn(k +r$L 9t lt*a, ezt ne% tu2ta% %e&tanulni s(0a$ Es %(st %&is itt 'a&)(k$
El0all&at(tt, s +&) nzett re%, %int0a 'ala%i kr2st 'rt '(lna$ Att rezte% ar3(%(n
az(kat a k1l-n-s, z-l2eskk, /ra2t sze%eket$ De ne% /(r2ulta% /el*e, s ne% kr2ezte%
se%%it$ 6ala0(l %essze +*ra s58(lt az el,bbi '(nat, s a 0an&*a u&)an+&) 'eszett el is%t a
k-2sza&+ /k k-z-tt$ .iltstalan, &(n2(lta%, a 0an&(k +&)is %in2i& el'esznek$ Az e%ber %&
'rt e&) ke'eset, aztn s0a*t(tt$
- Azt 0itte%, 0(&) kr2ezni /(& 'ala%it$ Az e%berek ren2esen kr2ezni sz(ktak 'ala%it,
a%ik(r ezt el%(n2(% nekik$ De %a&a ne% kr2ez$ 6alsz5n<le& (ka 'an re$ :e% tu20at(%$
De az e%berek ltalban ezt sz(ktk kr2ezni il)enk(r: %irt '(lt (l)an ne0z ezt %e&tanulni=
;tna 8e2i&: %rt %(n2(% azt, 0(&) %&is itt 'a&)(k= 9t lt*a, ezt a kett,t kell
%e&%a&)arzza% %a&nak ezen az estn$ Erzi a k-2 sza&t= J-nt nlunk, a 4ar(s(n 'an
il)en sza&a a k-2nek$$$
@ztlanul 1lt1nk a r-nk-n, * i2ei&$ A /k k-zt e&)re s<r<bb lett a k-2, rezni le0etett a
sza&t$ Az e%bernek i&aza '(lt: /-nt a 4ar(s(n '(ltak (l)an sza&+ k-2-k$ Hlt1nk, s
beler'e2t1nk a k-2be, a /k k-z, az estbe$ Aztn az e%ber +*ra beszlni kez2ett$
- Al'asta% e&)szer e&) k-n)'et$ Ezek az e%berek, akik 5rknak ne'ezik %a&ukat,
s(k%in2en/lt -ssze5rnak, r2ekeset s ke'sb r2ekeset, 2e ren2szerint /elesle&es 2(l&(kat
R
5rnak$ S&) rte% ezt, 0(&) a%i /(nt(s, azt t-bbn)ire ne% 5r*k %e&$ Az t-bbn)ire ki%ara2$
Elsikka2 a t-rtnsek k-z-tt$ 6alsz5n<le& azrt, %ert akik a k-n)'eket 5r*k, %a&uk se%
tu2*k, 0(&) %i /(nt(s s %i ne%$ Le5r*k, %(n2*uk, e&) e%ber lett$ 9(&) ezt, %e& ezt
3sinlta, ez %e& ez t-rtnt 'ele$ De 0(&) bel1l %i t-rtnt 'ele, %iket rzett, 'a&) %iket ne%
rzett$$$ azt a bels, letet, a%i tula*2(nk88en a ln)e&es lete az e%bernek, arrl na&)(n
ritkn 5rnak 'ala%it$ 6alsz5n<le&
azrt, %ert ne% /(&lalk(ztak %& -n%a&ukkal se% ele&et, az -n%a&uk bels, let'el, s
ezrt ne% rtenek 0(zz$ 9ane% az, aki ezt a k-n)'et 5rta, az e&)ike '(lt az(knak, akik
tu2*k, 0(&) %i a ln)e&$
- :e% e%lksze% %r az 5r ne're, 2e ne% is /(nt(s$ Azt 0isze%, an&(l le0etett$ A k-n)'
e&) e%berr,l szlt, akit kik1l2tek 'ala0('a 7n2iba, 'a&) %it tu2(% n 0('a, 0i'ataln(knak$
:e% 7sten tu2*a %i3s(2a na&) 0i'atallal b5ztk %e&, 3sak (l)an k-z-ns&es kis /irksz '(lt,
(l)an, aki re&isztereket, n's(r(kat, %e& ki%utats(kat ksz5t$ A /izets az(nban, a%it ezzel
az llssal /elk5nltak neki, na&)(bb '(lt, %int (tt0(n a /,n-ke /izetse, s ezrt b(l2(&an
'llalk(z(tt re, s elutaz(tt, 7sten tu2*a 0('a, 'ala0('a 7n2iba, %it tu2(% n$ Stk-zben
kisz%5t(tta, 0(&) 0a szern)en l t('bbra is, akk(r t5z ' alatt %e&takar5t0at ann)it, a%ib,l
(tt0(n 0zat 'sr(l0at %a&nak, s %& %ara2 az(n/el1l e&) kis t,ke is, a%el)nek ka%ataibl
ell2e&l0et$
- Att 7n2iban aztn *-ttek a %e&le8etsek$ El,sz-r is azt %(n2tk neki a /,n-kei, 0(&)
ne% *r0at &)al(&, 0ane% autt kell tarts(n$ :e% brel0et b+t(r(z(tt sz(bt, %int (tt0(n a
kistiszt'isel,k, 0ane% 'illban kell lak*k$ @-ttb,r< szak3s(t kell tarts(n s s-ttb,r< inast$
s %e&%a&)arztk neki, 0(&) %in2ez azrt 'an, %ert a /e0r /a* tekintl)t /-nt kell tartani a
sz5nesek k-z-tt$ Je0r e%ber ne% '&ez0et /izikai %unkt$ :e% *r0at &)al(&, ne% ke/l0eti
%a&a a 3i8,*t, ne% tkez0et ki/,z2ben, ne% s0at kertet s ne% s+r(l0at 8a2lt$ Azrt,
%ert , /e0r e%ber, k1l-nb s %a&(sabban ll, %int a t-bbi, s ezt a %a&(sabban llst
k1ls,s&ekben is ki/e*ezsre kell *uttassa$ Ezrt ka8nak a tiszt'isel,k 0r(%sz(r akk(ra
/izetst, %int (tt0(n$
- Az e%ber 0a%ar belesz(k(tt az +* letbe$ 9(zzsz(k(tt a00(z, 0(&) neki ne% szaba2
&)al(& *rnia, ne% szaba2 8e3stes, 'a&) /(lt(z(tt ru0t, tal8alt 3i8,t 'iselnie, ne% szaba2
+&)ne'ezett Lala3s(n) %unktL '&eznie$ 9(zzsz(k(tt ann)ira, 0(&) t5z ' %+lt'al %r ne%
is akart t-bb 'isszatrni r&i 0az*ba, a0(l +*ra &)al(& kellett '(lna *r*(n, b+t(r(z(tt
sz(bban lak*(n, ru0t takar5ts(n s 3i8,t ke/l*en, s a0(l +*ra ne% lett '(lna e&)b, 3sak e&)
n)(%(rult kistiszt'isel,$ 4ert az el&(n2(lsai sa*n(s ne% 'lltak 'alra, a %e&takar5t(tt
8nzb,l se%%i se% lett$ A /izets na&) '(lt u&)an, 2e ut(ls /illri& r%ent az letre, a%it
/(l)tatnia kellett, 0(&) %lt %2(n k8'isel0esse a /e0r /a*t a sz5nesek k-z-tt$
- 9ane% aztn, +&) a tizen-t-2ik 'ben, 'ala%i t-rtnt 'ele$ :e% az a ln)e&es, 0(&) %i
'(lt az, a%i t-rtnt, %r ne% is e%lksze% re$ E%l5tette-e az 5r, 'a&) ne%: ne% tu2(%$ A
ln)e& az, 0(&) az e%ber kiesett az llsbl$ 9(&) a %a&a 0ib*bl-e, 'a&) %sbl: ez
se% /(nt(s$ J(nt(s az, 0(&) az e%ber (tt llt 'ala0(l 7n2iban, 'a&) %it tu2(% n 0(l, e&)
i2e&en 'il& k-ze8n s ne% '(lt %ib,l %e&l*en$ s az e%ber %e&b(sszank(2(tt a 'il&ra s
azt %(n2ta: 0t *$ E22i& i2e&en '(lta%, ezutn bennsz1l-tt leszek$ E22i& lte%, %int az
urak, ezent+l lek, %int a 8rik$ s (tt0a&)ta a 'illt, a%inek a brt ne% tu2ta t('bb
/izetni, s kik-lt-z-tt 'ala0('a a 'r(s '&ibe, e&) n2kun)0ba, %int a bennsz1l-tt
sze&n)ek, akik k(sr/(nsbl ltek, s elkez2ett , is k(sarakat /(nni$
- E22i& %in2en ren2ben lett '(lna abban a k-n)'ben, s 0a itt '&et r a t-rtnet, akk(r
az e%ber letette '(lna a k-n)'et, s azt %(n2ta '(lna: r2ekes '(lt$ s %sna8 %r ne%
e%lkezett '(lna re$ Az(nban az 5r ne% azt akarta, 0(&) r2ekes le&)en, s ne% azt akarta,
0(&) az e%berek 3sak %e&'e&)k, el(l'assk s aztn %e&/ele2kezzenek rla$ Az 5r %(n2ani
akart 'ala%it$ R akart %utatni 'ala%ire, a%i ln)e&es$ A%i /(nt(s$ Ez 8e2i& az '(lt, 0(&)
a%ik(r az e%ber az els, ksz k(sarai'al ki1lt a t-bbi bennsz1l-tt k-z a 8ia3ra, 0(&) n0n)
/illrt ka8*(n a k(sarairt, arra %ent az autn e&) /e0r e%ber, s %e&ltta, a0(&) (tt 1lt
r(n&)(san s s('n)an a barnab,r<ek k-z-tt e&) /e0rb,r<, s rulta a k(sarait$ Az aut
%e&llt, a /e0r e%ber kiu&r(tt bel,le, (2aszala2t 0(zz s r(r25t(tt: LE%ber, %e&b(l(n2ult
%a&a=D 4it 3sinl itt=DL LLt0at*aL - /elelte - Lk(sarakat rul(kL$ Ls %irt 3sinl*a ezt=L L9(&)
%e&l0essek$L LRettenetesL - %(n2(tta a /e0r - Ls /,le& %2/elett kr(s$ J-**-n 'ele%$ 4a*2
kitallunk 'ala%it$L De az e%ber ne% %ent 'ele, 0ane% azt %(n2ta, 0(&) ,'ele il)en %e&
il)en &azs&(t k-'ettek el a /e0rek, s ezrt , %(st el0atr(zta, 0(&) bell a bennsz1l-ttek
k-z s (l)an akar lenni, %int az(k$ L91l)es&L %(n2(tta az auts e%ber, aztn (tt0a&)ta, 2e
T
e&sz *szaka &(n2(lk(2(tt a 2(l&(n, s %sna8 /-lkereste ,t a kun)0*ban, s /elk5nlt neki
e&) kn)el%es llst, tisztess&es /izetssel$ L:e% %e&)ekL - %(n2(tta az e%ber %aka3sul -
La /e0rek el0a&)tak, 0t %a*2 a bennsz1l-ttek k-z-tt szerzek 0< s i&az bart(kat$L L:in3s
*(&a k(sarat /(nni, kun)0ban lni s /l%eztelen1l *rniL - /i&)el%eztette szi&(r+an a %sik$
L:e% tilt*a se%%i/le t-r'n)$L LDe tilt*a a *5zls s a /e0r /a* r2eke$ A /e0r /a* tekintl)t
r(nt*a, 0a +&) l s +&) 'iselke2ik, %int a bennsz1l-ttek$L LJ1t)1l-k a /e0r /a* tekintl)re -
/elelte az e%ber, s (tt %ara2t a kun)0ban, /(nta t('bb a k(sarakat, 0ezett, s
/l%eztelen1l *rt$
- :e% n)+*t(% 0(ssz+ra a t-rtnetet, %ert %r ne% is e%lksze% tisztn a rszletekre$
:e% a rszletek a /(nt(sak$ E%lksze%, 0(&) s(rra %entek 0(zz a /e0r k(lnia ta&*ai, s
5&rtek neki *(bbnl-*(bb lls(kat, *-ttek a 8a8(k, s a %a&uk n)el'n 8rbltak 0atni az
e%berre, s,t %a&a a 'r(s kat(nai k(r%n)z*a is el*-tt, s i&)ekezett %e&%a&)arzni neki,
0(&) %i'el tart(zik a /e0r /a*nak, %i a k-telez, sz(li2arits s %i/le 0trn)(kkal *r0at a
/e0r /a*ra nz'e, 0a a bennsz1l-ttek %e&sz(k*k, 0(&) a /e0r e%ber is 88en (l)an e%ber
%int ,k$
-9a %in2ezt %e&sz5'lelte '(lna s el/(&a2*a a le&*(bb llst, a%it a /e0r k(lnia /elk5nlt,
(tt0a&)*a a kun)0t s +*ra autn *r s 'illban lakik, 'ak5t/e0r ru0kat 0(r2 s sz5nes
3sel2eket tart: %r akk(r is r2e%es lett '(lna a k-n)'et %e&'enni s el(l'asni$ 4ert %r
akk(r is lenne benne 'ala%i, a%i /(nt(s s ln)e&es, s ez a kasztbeli sz(li2arits$ De erre az
e%berre ne% 0at(ttak a 3sb5ts(k, se% a /en)e&etsek$ 4aka3s %ara2t s srt,2-tt, s
t('bb lak(tt a kun)0ban, /(nta a k(sarakat, s +&) lt, %int a t-bbi bennsz1l-tt$ Es itt
kez2,2ik tula*2(nk88en a na&) tanuls&, a%i az e&sz t-rtnetnek a ln)e&e$
- :e% akar(% untatni a %es'el, rszben ne% is e%lksze% %r e&szen tisztn
%in2enre, +&), a0(&) az a k-n)'ben '(lt$ A ln)e& az, 0(&) lza2s t-rt ki a bennsz1l-ttek
k-z-tt a /e0rek ural%a ellen, s az els, /e0r e%ber, akit a lza2k a&)(n'ertek, ez a
'r(s'&i k(sr/(n '(lt$ Aki %a&a is +&) lt, %int e&) bennsz1l-tt, s b,rnek sz5nn k5'1l
se%%iben se% k1l-nb-z-tt a s(kezer k(sr/(n bennsz1l-tt,l$ E,rnek a sz5nn k5'1l$
- 4in2en e%ber 'ala%i/le sz5nt 'isel a b,rn, ezen ne% le0et se&5teni, ke2'es ura%$ 4(st
ne% a /e0rekre, 'a&) a /eketkre, 'a&) a sr&kra 3lz(k$ :e%$ .-zt1nk, e&)/a*+ak k-z-tt$
.-zt1nk e&)n)el'<ek k-z-tt is 'annak il)enb,r<ek s 'annak (l)anb,r<ek$ rti, %ire
&(n2(l(k= Arra a szelle%i b,rre, a%it az e%ber bel1l 0(r2, 2e a%i ki/el su&rzik$ A%it
rszben -r-k-l, s a%ibe rszben belene'el,2ik az e%ber$ 4(n20atn% +&), 0(&) ennek a bels,
b,rnek az an)*a az -r-kls, s a8*a a ne'els$ 9a ne% az(n(s a kett,, akk(r k(r3s sz5nek
llnak el,$ Ezek az(k a biz(n)(s lelki-%eszti3ek, szelle%i-%ulatt(k, akik se% i2e, se% (2a
ne% tart(znak$ @e0('a se% tart(znak e&szen, %in2kt (l2alra 3sak 'ala%il)en /enntartssal,
'ala%i kis bels, 2issz(nan3i'al, &ikszerrel, ren2elleness&&el$ Ezek a le&szeren3stlenebb
e%berek$ De ne% err,l akarta% beszlni$$$
- Lt*a (tt azt a /t= Azt a &-r3s-set, azt a%el)ik +&) (l2alra 2,l, %int0a 'ala%i ne0z
ter0et 3i8elne= Al)an, %int e&) /ra2t, -re& 0(r2r$$$ G(n2(lk(z(tt %r az(n, 0(&) %il)en
%e&alz /(&lalk(zs 0(r2rnak lenni= Att 3s(r(&ni -re&en s /ra2tan, %in2& u&)anaz(n a
8l)au2'ar(n, s 'rni i2e&en e%berekre, akik0ez se%%i k-z1nk nin3sen, 2e akik a
%arkunkba n)(%nak e&) 2arab 8nzt, s ezrt a 8nzrt el3i8el*1k a ter0eiket e&) 2arabi&,
%in2i& a %st, %in2i& a %s(kt$ Ru0kat, kszereket, 'a&)(ntr&)akat, %in2ent, a%i az
il)en i2e&en 3s(%a&(kban 'an, s %i %ara2unk %ellett1k sze&n)ek, k(8(ttak s e&)re
/ra2tabbak$ :0a az az rzse% '(lt, 0(&) %int 0(r2r /e*eze% be az lete%et$ .1l-n-s
rzs '(lt ez$ @z(%(r+ s ka3a&tat e&)ben$ Crblta% elk8zelni %a&a%at, 0(r2rsa8k'al a
/e*e%en,a%int e&) is%eretlen na&) 8l)au2'ar(n i2e&en e%berek 3s(%a&*ait 0(r2(%, s
b(rra'al utn n)+*t(% a keze%et$ @z(%(r+ s ka3a&tat '(lt e&)szerre ez az rzs$ 4a %r
ne% ka3a&tat$ 4a %r tu2(%, 0(&) ez az rzs e&) 1zenet '(lt a *-'en2,b,l, 'ala%inek a
%e&se*tse$ s 0(&) 'alban +&) /e*eze% be az lete%et, %int 0(r2r, e&) is%eretlen
8l)au2'ar(n 0(r2(z&at'a is%eretlen e%berek 0(l%i*t$ s %a %r taln ne% is sz(%(r+$
:e% sz(%(r+bb, %int ann)i s(k %s$ s a%ik(r elrkeze% (2a, a00(z a 8l)au2'ar0(z, %r
ter%szetes lesz e&szen, letle0et,s&, ken)r, s,t %& ezeknl is t-bb: t-r'n), a%inek be
kellett k-'etkeznie$
- 6annak t-r'n)ek, a%el)ek %ent0etetlen1l '&i&terelik az e%bert biz(n)(s utak(n, akr
tetszik nek1nk, akr ne%$ 4int a0(&) abban a k-n)'ben '(lt: a 'illtl a k(sr/(nkun)0i&,
s a k(sr/(nkun)0tl az a&)(n'eretsi&$ Ezek a 0ibk t-r'n)ei$ 4(n2(tta% %r az el,bb,
0(&) %in2en 0b(r+nak 'an 'ala%i 3l*a s ez az, 0(&) r%utass(n ezekre a 0ibkra$ 9a
U
%&se% lt*uk %e& ,ket, akk(r k-n)-rtelen1l bek-'etkezik a t-r'n)$ 9a az a /e0r e%ber, (tt
7n2iban, e&) na88al a lza2s kit-rse el,tt %&is3sak 'issza%ent '(lna a /e0rek k-z, %&
%a is lne taln, s se%%i esetre se% 5rtak '(lna k-n)'et rla$ De azrt a t-r'n), a%i a
lza2s(k %-&-tt 'an s a%i a /e0r e%berek 0ibibl k-'etkezik, t-r'n) %ara2 t('bbra is,
s a /e0reknek s(k &(n2(t (k(z %& a *-',ben$ :a, 2e ne% err,l akarta% beszlni$
Elkalan2(z(% /(l)t(n, u&)e= Ez attl *-n, 0a /ra2t %r az e%ber$ s 0a -re&$ 7&en, %a %r
-re& 'a&)(k$$$
- Annak az els, 0b(r+nak a 3l*t, a%it n kat(nsk(2ta% '&i&, ne% is%ert1k /-l$ @e%
a%5& a 0b(r+ tart(tt, se% azutn$ Ce2i& a0(&) %(st 'isszatekintek, %e& kell lla85tsa%: el&
n)5ltan %e&%utatta %a&t$ De %i ne% is%ert1k /-l %&se%$ :e% akartuk= :e% tu2tuk
/elis%erni= 6ak(k '(ltunk-e 'alban, 'a&) 8e2i& szn2k(san /(r25t(ttuk el a /e*1nket, 0(&) ne
kell*en %e&lssuk azt, a%it az a 0b(r+ nek1nk %utatni akart= 4a %r el& %in2e&)$ A ln)e&
az, 0(&) ne% is%ert1k /-l, s 5&) krba 'eszett sz%unkra az a 0b(r+$ G),ztesek s
le&),z-ttek sz%ra e&)/(r%n krba 'eszett$ 4ert ne% az a /(nt(s e&) 0b(r+ban, 0(&) ki
&),z s ki 'esz5t$ 9ane%, 0(&) ki lt*a %e& el,bb azt, a%ire a 0b(r+ r akar %utatni, ki
is%eri /-l el,bb s ki *a'5t*a t aszerint a %a&a lett$ De az a 0b(r+, %(n2(%, krba 'eszett$
@enki se% lt(tt %e& se%%it benne, a%i ln)e&es lett '(lna, ne% is%ert /-l se%%it, s ne%
*a'5t(tt t se%%it$ 4ara2t %in2en a r&iben$ s %(st$$$ 0t lt*a, itt 'a&)unk$
Az e%ber e&) tt('a, /lsze& %(z2ulat(t tett a kez'el, 2e ne% nzett re%$ Az '(lt az
rzse%, 0(&) se0('a se nz$ 9(&) 0tra/ele nz, e&szen 0tra, %l)en 'issza a %+ltba$ Az
& s-tt '(lt /-l-tt1nk, s a s-tts&ben re81l,&8ek e&)0an&+ b+&sa 0allatsz(tt %esszir,l$
6ala0(l l&el0r5t &)+k szltak$ Az e%ber n0n) 8illanati& %int0a a 0an&(kat /i&)elte
'(lna, a0(&) kereszt1lsz<r,2tek a /k n)irk(s &ain$ Aztn s0a*t(tt s /(l)tatta:
- E&) kis er2l)i 'r(skban ka8ta% llst$ Ez '(lt az els, lls(%, %int er2,%rn-knek$
Abban az 'ben '&ezte% el a /,isk(lt, /iatal '(lta% s tele ke2''el, %e& *in2ulattal az
e%berek s a 'il& irnt$ 4r 3sak +&), %int %in2enki, aki /iatal s e&szs&es, s '&re a
%a&a ura lett$ Le&albb is azt k8zeli, 0(&) a %a&a ura lett, %ert ne% kell t-bb zseb8nzt
k(l2ul*(n az a8*tl$
- 6as+t(n utazta% le, abba a 0e&)ek k-z re*tett kis 'r(skba$E%lksze% *l az e&sz
utazsra$ 2esan)% kik5srt az ll(%sra$ A8%tl %& (2a0aza b+3s+zta% el, re&&elinl$ I
0i'atalba kellett %en*en, %ert 0tk-zna8 '(lt$ E+3s+zsk(r %e&3sk(ltuk e&)%st, s n +&)
sz(r5t(tta% %e& a kezt, %int 'alaki, aki ezutn szintn 0i'atalba *r s , +&) sz(r5t(tta 'issza
a keze%et, %int aki ezt tu2*a s 0el)et a2 %a&a %ellett a 3sal2(n bel1li ran&s(rban$
-2esan)% +tra'alt 3s(%a&(lt s kik5srt az ll(%sra$ E&)l('as brk(3sin t-klett1nk
(2i&, s a brk(3sit %& 2esan)% /izette ki$ s a%5& a '(natra 'rtunk, -%l-tt bel,le
e&)'&tib,l a s(k *tan3s$ 4r a0(&) az il)enk(r lenni sz(k(tt$ 6i&)zz, /ia%, erre s 'i&)zz,
/ia%, arra$ R(ssz trsas&ba ne ke'ere2*, takark(sk(2* s ezer 0as(nl$ Aztn *-tt a '(nat,
keze%be 'ette% a 3s(%a&(%at, %e&3sk(lta% 2esan)%at, s elin2ulta%$
@(ki& tart(tt az +t, s '(lt i2,% &(n2(lk(2ni el&$ Hlte% a %s(2(sztl)+ /1lke 8rnz(tt
1lsn, /-l-tte% a 0lban e&)etlen /-l2i 'a&)(n(%: a b,rk(//er, a%it a8%tl ka8ta%, s
benne n0n) ru0a, %e& il)es%i$ E&) ez1st 3i&arettatr3t is ka8ta% a8%tl, abbl
r&)+*t(tta%, s 'i2% iz&al(%%al &(n2(lk(zta% az(n, 0(&) ezent+l %iknt is lesz$ Enn)i a
/izetse%, ebb,l kar3s(n)i& enn)it tu2(k /lretenni, s ezt 'esze% 2esan)%nak, ezt
2esa8%nak$ 9r(% ' %+l'a, %e&n-'ekszik a /izetse%, akk(r %a*2 telik erre is s arra
is$$$ s 5&) lesz, %e& +&) lesz$$$ %r a0(&)an az e%ber ter'ezni sz(k(tt, a%ik(r 0(ssz+ az +t,
s a '(nat 2-3-& s %e&ll %in2en kis ll(%s(n$ Az e%ber ter'ez, s ter'ez az e%ber e&sz
letn kereszt1l, %in2 3sak ter'ez$ Ezt, %e& azt$ 4ert sz8 az, ter'ezni$ Az letben aztn
+&)se% az t-rtnik, a%it az e%ber ter'ez, 2e az %r szinte %in2e&)$ A ter'ezsr,l +&)se%
sz(kunk le s(0a$ A ter'ezs %a&a az let$ A22i& l az e%ber, a%5& ter'ezni tu2$ 4ik(r %r az
sin3s %e&, akk(r$$$ 0t nin3sen i&aza%=
Elint(tta%$ De ne% is nzett (2a$ Az er2,t nzte$ El,re0a*(l'a 1lt %ellette% a r-nk-n, kt
kezt a tr2re t%aszt(tta, s nzte az er2,t$ 4it nz0etett ra*ta= .-2 '(lt s este$ 4r 3sak
a szls, na&) /k ltsz(ttak tisztn, bel*ebb -ssze/(l)t a s-tts& a /at-rzsekkel, s a 8rk
%e&t-%-tt,2tek$
- 4e&rkezte%$ Este '(lt, k(ran)ri este$ >iszta, illat(s s /iatal$ A na8 ne%r&en
n)u&(20at(tt le, k-z'etlen1l %iel,tt a '(natunk be/ut(tt, %ert %& a barn*a (tt '(lt az
ll(%s 81letn s a /k(n$ Leszllta%$ .eze%ben a b,rk(//er$ E&) s('n) -re& 0(r2r
ll2(&lt (tt, 2e ne% a2ta% neki$ Jiatal '(lta% s er,s, +&) rezte%, 0(&) sz&)ellne%
"
kellene %a&a%at, 0a e&) (l)an -re& e%ber 3i8eln 0el)ette% a 3s(%a&(t$ Aztn %e& esze%be
*ut(tt az is, 0(&) takark(sk(2n(% kell, %ert 2esan)%nak a*n2k(t akar(k 'enni
kar3s(n)ra, 'ala%i na&)(n sz8et$
- Az ll(%s(n e&) i2,sebb k(ll&a 'rt$ L>e 'a&) az=L L7&en$L L@zer'usz$L L@zer'usz$L
Ee%utatk(ztunk e&)%snak$ .5'1l, a /k alatt, (tt llt az er2szeti 0i'atal k(3si*a$
4e&in2ultunk /el*e$ LJn(sL - kilt(tt (2a a k(ll&a a k(3sisnak - L*-**-n 3sak, 'e&)e t a
%rn-k +r 3s(%a&*tDL A k(3sis, e&) ,szba*usz+ 0a*l(tt e%ber, le%sz(tt a bakrl s
%e&in2ult /elnk$ L;&)an, se%%i ezDL - %(n2(tta% le&n)ke2'e, s /-lka8ta% +*ra a
k(//ere%et, 0(&) %a*2 el'isze% %a&a% a k(3sii&$ L9a&)2 3sakL - szlt r% a k(ll&a$ A
0an&*a b(ssz+s '(lt kiss$ Es %sna8 *elentkezs utn, 5&) szlt 0(zz% a /,n-k-%: L4rn-k
+r, sz(k*a %e&, 0(&) 3s(%a&(kkal 3i8eke2ni ne% +rie%ber0ez ill,$ Arra 'al a 0(r2r$L
- >u2*a, s(kat &(n2(lk(zta% ks,bb ezen$ Ezen s az e00ez 0as(nlk(n$ 4ert 0iszen ann)i
il)en '(lt, 2e ann)i$ :e% is kell %(n2*a%$ Srie%ber ne% *r 3s(%a&&al$ Srie%ber ne% *r
keszt)< s kala8 nlk1l$ Srie%ber ne% *r k(8(tt ru0ban$ Srie%ber estnknt el%e&) a
kaszinba, b(rt iszik, 0a ne% is 5zlik neki, s k-teles le'izitelni biz(n)(s i2,k-z-kben a t-bbi
+ri3sal2(knl$ 4(n2an(% se% kell, 0(&) 2esan)%nak ne% 'e0ette% %e& kar3s(n)ra azt,
a%it akarta%$ Az +ri let, a%it abban a kis'r(sban %e&k5'ntak t,le%, t-bbe ker1lt
%a*2ne%, %int a%enn)ire a /izetse%b,l /ut(tta$ 9r(% 'i& lte% (tt, s 0r(% 'i& 88en
0(&) /elsz5nen tu2ta% tartani %a&a%at 'ala0(&)$ 9r(% ' utn aztn ki0el)eztek e&)
/lrees, er2,&(n2n(ks&ra, %essze be a 0e&)ek k-z$ 4a&a% krte% ezt az t0el)ezst$
.(ll&i% 3s(2lk(ztak, s ne% rtettk %e&, 0(&) %irt akar(% ezt$ Azt %(n2tk, 0(&)
b(l(n2 'a&)(k$ .1l-n3$ 4e& %it tu2(% n %i$ Al)an is '(lt, aki re%n)telen szerel%et
keresett a 2(l(& %-&-tt$ ?sak arra ne% &(n2(lt senki, a%i a 'al2i (k '(lt: ne% akarta%
er2,%rn-k +r lenni, 3sak e&)szer<en er2,%rn-k$ Enn)i '(lt az e&sz$
- .s,bb, %ik(r azt a k-n)'et (l'asta%, arrl az e%berr,l, tu2*a, aki tiszt'isel,nek %ent el
7n2iba s k(sr/(n lett: s(ksz(r kellett 'issza&(n2(l*ak arra az i2,re, a%it abban a
kis'r(sban t-lt-tte% el$ 4ert az az let, a%it (tt lte%, (l)an '(lt 88en, %int annak a /e0r
e%bernek az lete a sz5nesek k-z-tt$ Rab*a '(lta% annak, 0(&) +r 'a&)(k$ Rab*a, s a0(&)
utla& 'issza&(n2(l(k re: b(03a is$ :e% '(lt s(0a ann)i 8nze%, 0(&) %e&'e0ette% '(lna
2esan)%nak azt az a*n2k(t,a%it szerette% '(lna %e&'enni neki$ ?sak 'ala%i (l3s
sze%etet 'sr(l0atta%, 0a *-tt a kar3s(n)$ De azt az (l3s 'a3ak(t, a%it 8r /illrrt
%e&ka8ta% a b(ltban, ne% 'i0ette% 0aza %a&a%$ :e%$ n 3sak keszt)<t, kala8(t, sta8l3t
s aktatskt 3i8el0ette% a keze%ben$ 4in2en e&)ebet %ssal kellett 0aza'itessek$ 6alaki'el,
akinek esetle& t-bb 8nz '(lt a zsebben, %int neke%, 2e akinek szaba2 '(lt 3s(%a&(t
3i8elnie az ut3n, %ert ne% '(lt +r s ne% '(lt 8rba*k8es$ s ezrt *l %e&lt abbl, 0(&)
%s(k urak '(ltak s 8rba*k8esek, s 0(&) ezek is %ara2*anak, 8nzt kellett kia2*anak
azrt, 0(&) 'alaki 0aza0(r2*a a 0(l%i*ukat$ Al)an '(lt ez is /li&%e22i&, %int a0(&) az a
k-n)' 5rta, (tt 7n2iban$ De 'ala%i azrt %&se% +&) '(lt$ 6ala%i 0in)z(tt$ A /e0r e%ber
sz(li2aritsa$
- 4ik(r az a tiszt'isel, k(sr/(n lett, s les1ll)e2t a bennsz1l-ttek letsz5n'(nalra, az
e&sz /e0r k(lnia %e&%(z2ult rte$ :lunk, 0a 'alaki kiesett ebb,l az +ri kasztbl,
als1ll)e2t, 'a&) 'ala%i, e&)etlen +rie%ber ne% %(z25t(tta %e& %& a kisu**t se%, 0(&)
se&5tsen ra*ta$ Az +ri kasztbl 0in)z(tt a sz(li2arits$ ;&)anaz(kat a t-r'n)eket 'all(tta,
%int a /e0r e%berek kaszt*a a sz5nesek k-z-tt: 0(&) aki a kaszt0(z tart(zik, az
%a&asabbren2<, %int a t-bbi$ Az ne% '&ez0et /izikai %unkt, ne% ll0at be a 8ult %-&
2li&)1%-l3s-t rulni, ne% *r0at /(lt(z(tt ru0ban, %ert ezzel a kaszt tekintl)nek rt$ :e%
3i8el0et 3s(%a&(t, il)en %e& a%(l)an sz(ks(kat kell betarts(n, s /,k88en azt a biz(n)(s
0r(% l8st a %a&a sze%l)e s a Lbennsz1l-ttekL k-z-tt$ ;&)anaz '(lt %in2en, %int (tt
7n2iban$ De a sz(li2arits, az 0in)z(tt$ s ezrt a kaszt na8*ai %e&sz%lltattak$
- 9t lt*a, ezrt *-tt a 0b(r+, az a biz(n)(s 0b(r+, 0(&) erre r%utass(n$ n akk(r %r
(tt lte% 0r(% 'e abban az el2u&(tt, 0a'asal*i /alu3skban, a%ik(r a 0b(r+ kit-rt$
Er2,&(n2n(k '(lta%$ Az er2sz0z, a%el)ikben lakta%, (tt llt a 8atak s a /en),er2, k-z-tt$
A 8atakban 8isztrn&(k '(ltak, s 0a (l)k(r /(&ta% bel,l1k, 'a&) ,zet l,tte% /ent a 0a'asban,
n)u&(2tan 3i8el0ette% 0aza e&)%a&a%, %ert ne% b(trnk(z(tt %e& ra*ta senki$ A kaszt, az
L+ri kasztL ter0e itt %sk88en %utatk(z(tt$
->u2*a, az (l)an/a*ta e%ber %int n, ne% l0et s(ki& e&)e21l$ A%ik(r r(sszul %e&) a
s(ra, akk(r i&en$ De %i0el)t kiss *(bban rzi %a&t ebben a 'il&ban, %r sz1ks&e 'an
'alakire, aki'el %e&(ssza ezt a *rzst$ 4ert a r(sszat k-nn)ebb el'iselni e&)e21l, %int
!
kettesben$ De a *t e&)e21l 0(r2(zni le0etetlen$ s az(k az 'ek (tt /-nt a 0a'as(n i&azn *k
'(ltak$$$
- .8zel*e el: az e%ber /ent l az er2,k k-z-tt$ Az a 2(l&a, 0(&) &(n2(zza az er2,ket,
ellen,rizze az er2szeket, ki%r*e a kiter%elseket, 1ltetseket /el1&)el*en s il)es%i$ s a
%a&a ura$ :in3s 0i'atal, nin3s /,n-k s ir(2asz(l&a, nin3senek k(ll&k, akik beleszl*anak az
e%ber %a&n1&)eibe s nin3s kaszin, a0(l k-teles lenne %in2en este enn)i %e& enn)i i2,t
unatk(zni$ ?sak e&) e&)e21lll er2sz0z 'an a /en)'esek alatt a&an3s(kkal, t(rn33al s e&)
ir(2'al, a0(l 3sak 'asrna8(nknt aka2 e&)-e&) /lrn)i %unka$ 6an e&) 3s-n2es -re&
0zas8r, aki /t '&,s /,z s %(s s takar5t$$$ s e&) 8uska 'an s %s se%%i$ 'ente
0r(%sz(r 0a aka2t lt(&at% %in2-ssze, s ebb,l is /-l-ttes 0ats& le&/el*ebb e&)$
G(n2(l0at*a, 0(&)0a az e%bernek il)en sz8 s bks lete 'an, 0a%ar(san el/(&*a a '&),
0(&) %e&(ssza azt 'alaki'el$ El0atr(zta%, 0(&) %e&0zas(2(%$
- >u2*a, %iknt 'an ez: %ik(r a LkasztbeliL /iatale%ber %e&*elenik zsebben a 2i8l(%'al
az let 8ia3n, e&)szerre L8artiL lesz$ A len)(s +ri%a%k k1l-n 'itrinb,l 'eszik el, azt a
%(s(l)t, a%i'el a k-sz-nst /(&a2*k az ut3n$ Az i2,sebb kasztbeliek 8e2i&, akiknek /r*0ez
a2ni 'al len)aik 'annak, tiszteletre%lt, tekintl)es e%berek: %e&llnak beszl&etni az
ut3n, 'a&) (2a%ennek 0(zz a kaszinban, ke2'esen a 'llra 'ere&etnek, *in2ulat+
tan3s(kkal lt*k el, s %e&k5nl*k e&)-e&) szi'arral$ A k-telez, 'iziteknl be'ezetik a
szal(n(kba, s szinte an)ai &(n2(sk(2ssal kr2ezik ki, 0(&) %il)en lakst ka8(tt, 0(l tkezik,
2r&a-e, 'a&) ne% 2r&a, *l /,znek-e, 'a&) r(sszul, ki %(s s ki takar5t$$$ e&)sz'al rszt
krnek az e%ber %a&nletb,l, s e00ez a kaszt szabl)ai szerint az a2*a %e& nekik a *(&(t,
0(&) 'an e&) len)uk, aki %e&rett arra, 0(&) +ri ne'elst e&) * 0zass&ban lete '&i&
ka%at(ztassa$
- 7stene%, az(k a sze&n) len)(kD Az e%ber els, 'iziten 'an e&) il)en kasztbeli
tiszteletre%lt 3sal2nl$ :e% azrt, %ert taln 'ala%i k-ze lenne 0(zz*uk, 'ala%i
%(n2ani'al*a lenne a sz%ukra, e&) 1zenet, 'a&) %it tu2(% n$$$ e&)szer<en 3sak azrt,
%ert ez a k-telez, sz(ks$ Le1ltetik a szal(n&arnit+rra s aztn /-l'ezetnek e&), 'a&) kt
il)en szeren3stlen tere%tst, akinek e&)etlen b<ne, 0(&) +rilen) s ezrt %inl el,bb /r*0ez
kell a2ni, %ert k1l-nben %ib,l l %a*2 %e&= J-l'ezetik, 5&) a0(&)an %(n2ta%$
- Eizt(san lt(tt %r l'srt$ 4in2en l'sr k-ze8n 'an e&) kis szaba2(n %ara2t
trs&, a%el)et b%szk(2 e%berek 'esznek k-r1l$ Ez a l'srtr szal(n&arnit+r*a$ 7tt
'ezetik /-l a ku8e3ek a l('akat$ @z,r1ket el,bb ki/n)es5tik 8etrleu%%al, 0a&)%t 2-rzs-lnek
az (rruk0(z, %e& 0as(nl /(&s(kat tallnak ki, 0(&) a /-l'ezetett l *l %utass(n, 8e3kesen
*r*(n, t1zesen ka8k(2*a a /e*t s 0(rk(l*(n, %int0a le&albb is az Eszter0z)-%nesb,l
0(ztk '(lna$ @z<kre %ark(l*k a k-t,/kszrat, rn&at*k s kiablnak re, a%5&
%e&tra88(ltat*k n0n)sz(r /el s al a k-z-ns& el,tt, 0a22 lssa %in2enki, %i3s(2a t1zes
srkn) az a sze&n) ela2sra ker1l, 8ra$
- 9t 5&) 'an ez nlunk is$ Az e%bert le1ltetik na&) sz5'l)ess&&el, aztn asztalra ker1l a
sz(ks(s lik,r-s kszlet, %e& a tl3a a s1te%n)ekkel, s ren2re ki2er1l, 0(&) 'letlen1l
88en ezt a lik,rt s 88en azt a s1te%n)t a 0zikisassz(n) ksz5tette -nkez<le&, s a %a%a
%e&kr2i, 3sak +&) %ellkesen: L;&)e sz5'e3sk%, ezt %& akk(r tanulta2, a%ik(r az
an&(lkisassz(n)(k0(z *rtl=L, 'a&) 'ala%i 0as(nlt, s a szeren3stlen len) les1ti a
sze%t, s el8irul, s azt rebe&i ali& 0all0atan: L7&en %a%a$$$L s az e%ber tu2*a, 0(&) ne%
a t+lz(tt szen2es& %iatt 8irult el sze&n)ke, 0ane% %ert , %a&a is /er2nek s 'isszsnak
rzi ezt az e&sz er,szak(lt 0el)zetet, s bels,le& tiltak(zik a le3keszer< *tk ellen, a%el)
biz(n)(s sz-'e&ek llan2 elis%tels'el *r, %i0el)t e&) alkal%asnak 5&rkez, L'e',L ker1l a
szal(n&arnit+rra$
- .i%(n20atatlanul sa*nlta% az(kat a sze&n) kasztbeli len)(kat, akiket 5&) '(nultattak
/-l el%$ Akikr,l az els, 0i'atal(s 'iziten %e& kellett %r tu2*a%, 0(&) *eles tanulk '(ltak
ebben, 'a&) abban az intzetben, ke2'1k lett '(lna retts&izni is, 2e L0iba, ez ne% len)nak
'alL$ 4in2en tu2ssz(%*uk %ellett az(nban 0ziasak, z(n&(rzni is tu2nak, s %unkra %e&
takark(ss&ra ne'el,2tek$ 6(lt 'ala%i sz-rn)<s&esen %e&alz ebben a %ut(&atsban$ 9a
8,rre 'etk,ztet'e %ut(&attk '(lna ,ket szal(n&arnit+rs 8ia3uk(n a 2erk %a%k, az se%
le0etett '(lna %e&alzbb$ Al)an(k '(ltak, %int e&)-e&) ru3ikk, a%el)nek rtke szinte
sz%(kban is ki/e*ez0et,, 3sak -ssze kellene sz%(lni az intzetek '25*ait, a z(n&(ra- s
e&)b %a&nrkat, s az 5&) be/ektetett -ssze&et t,ks5t'e %e&lla85tani, 0(&) %il)en lls+
/r* 0a'i /izetse /elel %e&, %int letbizt(s5tsi ka%at az il)en %2(n el,ksz5tett len)z
sz%ra$
#
- Azt tan5t(ttk az isk(lkban, 0(&) az e%ber'sr Eur8ban %r 'szza2(kkal ezel,tt
%e&sz<nt$ 9t ez ne% i&az$ A %i kasztunk %e&,rizte ezt a sz(kst$ A sa*t len)ait rulta$
88en 3sak a k1ls, /(r%k n)ertek biz(n)(s Lszal(nk8ess&etL$ 9(&) +&) %(n2*a%:
t-kletes5tette len)ainak testi s szelle%i rtkeit, 'ala%int a /eltrsi s tlalsi k-lts&eket,
e&) /iO/izetses *-'en2, sz%ra$ ;n2(r5t '(lt$ >aln ez a le&/,bb (ka annak, 0(&)
(tt0a&)ta% a kis'r(st s /-lkre2zke2te% a 0e&)ek k-z$
-G(n2(lk(z(tt-e %r az(n, 0(&) %i az e%ber letben a n,= .1l-n-s kr2s, tu2(%, s
s(k/lek88en le0et 'lasz(lni re$ De az i&azi 'laszt eltallni ne0z$
- 4(n2*uk %e& +&), a0(&) 'an: az e%ber -n%a&ban k8telen arra, 0(&) %ara2an2'
te&)e az let sz8s&eit$ 9(&) %e&/(&*a s kirtkel*e azt, a%i az letben sz8, *, kelle%es
s
%e&n)u&tat$ :e% %int0a ne% ltn %e&$ 4e&lt*a, 3sak0(&) nin3s %it kez2*en 'ele$
:e% leli %e& a 0el)es sze%sz-&et, a0(&)an nzni kellene$ 6ala0(&) 5&)$ 4int a0(&) ne%
tu2unk -r'en2eni az -r-%nek se%, 0a nin3s, akinek el%(n2*uk$ rti= 4e&kesere2ik az -r-% az
e%ber sz*ban, 0a s(ki& (tt 1l s ne% tu2 ki*-nni$ ;&)an5&) /(nn)a2 el az let sz8s&e is,
0a az e%ber e&)%a&ban 'an 'ele$ Le&albb kt e%ber e&)1ttes rzse kell a00(z, 0(&) a
sz8 sz8 le&)en, s az -r-% -r-%$
- Cersze, akk(r %& %in2ezt ne% tu2ta% '(lna 5&) sza'akba /(&lalni$ A len), akit
/eles&1l 'ette%, e&) er2,,r len)a '(lt$ A0(&) 7n2iban %(n2ank a /e0rek: e&)
bennsz1l-tt len)t 'ette% el /eles&1l$ :e% kasztbelit$ 9(&) %irt 88en azt a len)t= 4a %r
ne0z ezt %e&%(n2ani$ 4ert (tt '(lt$ 4ert 'ala0n)sz(r abba az er2,rszbe %ente% ki, (tt
tallta% az er2,,ri 0z el,tt, a0(&) ru0t %(s(tt a 8atakban, 'a&) brn)t le&eltetett, 'a&)
'ala%i il)es%it 3sinlt$ 4ert az er2,,r bete&es '(lt s s(ksz(r a len)t k1l2te %a&a 0el)ett az
1ltetsek0ez, 'a&) a /akiter%elsek0ez, 'a&) a 3s+sztatk0(z$ Aztn sz8 '(lt a len),
le&albbis azt %(n2tk re %s(k$ Az il)es%it %s(k ren2szerint *(bban tu2*k$ Cu0a barna
0a*a '(lt s ne'et, barna sze%e$ 4in2i& ne'etett a sze%e, ezt szerette% benne le&*(bban$ De
azt 0isze%, ne% ez '(lt a /(nt(s$ 4s '(lt, %int a t-bbi$ 4s, %int az(k a len)(k, akik0ez
uzs(nnzni 05'tak$ Akik z(n&(rzni tu2tak s az an&(lkisassz(n)(knl tanultak &a&)(&ni
/ran3iul$ Anna ne% tu2(tt z(n&(rzni s ne% *rt se%%i/le intzetbe, 3sak 88en 5rni-(l'asni
tanult %e& 'ala0(&)an, lent a /alusi isk(lban$ De senki se% 2i3srte, s senki se% 2-r&-lte az
(rr(% al, 0(&) %il)en ken)eret s1t, szereti-e a &)erekeket s kit,l tanult %e& nekelni$
Az(nban %e&tu2ta% ren2re %a&a%tl, 0(&) * ken)eret s1t s kelle%es a 0an&*a, a%ik(r a
8atak %ellett s+l)k(ls k-zben nekel$ s %e&tu20atta% azt is, 0(&) a keze 8u0a s %ele&,
ne% izza2 ki a 0e&)%szstl s a b,rnek (l)an illata 'an, %int a 8ataknak, a%ik(r az
1'erekben sza%3a rik$
- Annnak 05'tk$ De taln ezt %r %(n2ta%$ El'ette% /eles&1l$ 4in2enki 3s(2lk(z(tt
ezen, 2e le&*(bban , %a&a$ Az a8*a ut(ls 8er3i& ne% 0itte el, 0(&) 'alban /eles&1l 'esze%
a ln)t s azutn se% tu2ta s(0a e&szen el0inni$ Akr%it %(n2ta%, 3sak bl(&at(tt$
L7&enis, %rn-k +r$$$L
:e% szerette a kaszt(t, a%el)ik0ez tart(zta% s azt 0isze%, %in2'&i& +&) rezte, 0(&)
ran&*n alul %ent /r*0ez a len)a$ @('n), bete&es e%ber '(lt$ 9a%ar %e&0alt$ L7&enis,
%rn-k +r$L Ez '(lt az e&sz a%it %(n2(tt, a%ik(r be*elentette% neki, 0(&) /eles&1l 'esze%
Annt$
- En b(l2(& '(lta% Anna %ellett, 2e a8%kat na&)(n le'erte a 0zass&(%$ 2esan)%
s(kat s5rt$ Ik is u&)anazt reztk, a%it az er2,,r rzett, az Anna a8*a$ Eizal%atlan(k '(ltak
Anna irnt, s azt %(n2tk, 0(&) ran&(%(n alul 0zas(2ta%$ Ezt %(n2tk a k(ll&i% is, s
8rbltak lebeszlni Annrl$ A /elettesei% azzal /en)e&ettek, 0(&) -r-kre el'&(% az
el,bbre*uts(% +t*t, s (tt %ara2(k lete% '&i& er2,&(n2n(knak a 0e&)ek k-z-tt$ De n
88en ezt akarta%$ E(l2(& '(lta% Anna %ellett$ 9(&) , b(l2(& '(lt-e= Azt ne% tu2(%$
- Az assz(n)(k k1l-n-sek$ @(kkal zrkz(ttabbak, %int %i 'a&)unk, s(kkal t-bbet tu2nak
az rzseikb,l %e&tartani, %int %i$ :e% tu2(%, 0(&) b(l2(& '(lt-e %ellette%, 'a&) ne%$
6ezette a 0ztarts(%at, ren2ben tart(tta a ru0i%at, &(n2(zta a &)erekeket$ $$ 2e 0(&)
b(l2(& '(lt-e, arrl ne% beszlt1nk s(0a$ 4a&a /,z-tt, %a&a s1t-tte a ken)eret, %a&a %(s(tt$
?sel2et ne% akart tartani$ ?sak a%ik(r a &)erekek *-ttek, 'ett %a&a %ell e&) len)kt,
e&)iket a s(k sze&n) r(k(na k-z1l$ De 0(&) b(l2(& '(lt-e$$ $ azt ne% tu2(%$
- n *ratta% e&) +*s&(t s n0n) /(l)irat(t$ Al)k(r %e&0(zatta% e&)-e&) k-n)'et is$
9a 'enknt e&)szer-ktszer beker1lte% a 'r(sba, akk(r %e&nzte% a sz5n0zakat$ I
s(0ase% akart a 'r(sba *-nni 'ele%$ R(sszke2'< lett, 0a 05'ta%$ A%ik(r (l'asta%,

lbu**0e&)en *rt a sz(bban, s 0a beszlni kez2te% neki arrl, a%it (l'as(k, s(0a ne% szlt
e&) szt se%$ 7&azn ne% tu2(%, 0(&) b(l2(& '(lt-e, 'a&) ne%$ De n b(l2(& '(lta%$
A%enn)iben ez a sz azt *elenti, 0(&) az e%ber n)u&(2t s %e&el&e2ett, kie&)ens+l)(z(tt s
ne% '&)ik se%%ire$
- Az els, &)erek abban az 'ben *-tt, a%ik(r kit-rt a 0b(r+$ Abban az 'ben %& ne%
'ittek el senkit az er2,0i'ataltl$ A k-'etkez, 'ben %r be05't ka8tak az(k, akiket a
%inisztriu% nlk1l-z0et,knek 5tlt$ En&e% nlk1l-z0et,nek 5tltek$ Abban az 'ben *-tt a
%s(2ik &)erek$
- Ee'(nulta% kat(nnak$ >u2*a, 0(&) 'an az: az e%bert (2ateszik 'ala0('a, aztn ka8*a a
8aran3s(kat, s enn)i az e&sz$ Le&kelle%etlenebb a 2(l(&ban az, 0(&) az e%ber s(0a se%
tu2*a, %ik(r 1tk-zik bele 'ala%i buta &(l)ba$ L4e&0alt a 0azrtL - %(n2*k$ Ce2i& ennl
(st(bbb s %e&alzbb 0all nin3sen$ Az e%ber l8 e&)et, 'a&) ne% l8 e&)et s 'letlen1l
88en +t*ba ker1l e&) &(l)nak$ 4e&0alt a 0azrt$ .r(%k(2ni tu2ta% '(lna, %ik(r ezt a
/rzist 0all(tta%$ 4i 0aszna '(lt a 0aznak abbl, 0(&) ez, 'a&) az belet'e2t e&) &(l)
+t*ba= 4& 3sak 0,siess& se% '(lt benne t-bbn)ire, ne%0(&) azt le0etne %(n2ani re,
0(&) a L0azrtL$ Jlel%etesen (st(ba 2(l(& '(lt az e&sz, n ltta%$ 6alaki 88en r&)+*t(tt
a 8i8*ra, el2(bta a &)u/t s azt %(n2ta: *-', 0ten 0aza%e&)ek s el%esle% a
/ia3sk%nak ezt, 'a&) a%azt$$$ s k-zben (l2alra /(r2ult, sz*ban a 8i8'al, %a&a se% tu2ta,
%irt$ s ez a kis %(z2ulat bele'itte a 'letlen +t*ba, s ne% %ent 0aza, s ne% %(n2(tt el
se%%it a kis/inak, 0ane% elstk 'ala0(l e&) er2, szln e&) kis kerek l)ukkal a /e*ben,
a%it az (st(ba 'letlen bele/+rt a ter'ei, 3l*ai s &(n2(latai k-z$ ?sak azrt, %ert 8i8ra
&)+*t(tt, 3s58te sze%t a /1st s /lre/(r2ult a /1st el,l$
- De ne% err,l akarta% beszlni$ Az e%ber '&i&3sinlta az e&szet, %ert +&) k5'nta a
be3s1let$ 9a %s is, 0t n is$ De a 0aznak ne% s(k k-ze '(lt 0(zz$ Kltalban a 0aznak
ne% s(k k-ze 'an a 0b(r+0(z$ A 0aza s(rsa bkben 2,l el$ A 0b(r+ %r 3sak a k1ls,
/(r%*t a2*a %e& annak, a%i bkben a /elsz5n alatt szinte lt0atatlanul %e&r(%l(tt s a
r(%ls ltal el,re elintz,2-tt$ 4& a le&*(bban siker1lt 0b(r+k se% tu2*k 0el)re0(zni azt,
a%it a bke 'ei elr(nt(ttak$ :zze %e& An&lit$$$ na 2e %in2e&), ne% re% tart(zik$ s ne%
is err,l akarta% %(st beszlni$ Ezek a 2(l&(k 3sak +&) %e&aka2nak az e%berben$ Arrl akar(k
beszlni, 0(&) annak a %i 0b(r+nknak akk(r '(lt e&) 3l*a$ 6ala%ire r%utat(tt$ De %i ne%
lttuk %e&$
- n akk(r rezte% %e& ebb,l 'ala%it, a 0b(r+ ne&)e2ik 'ben, a%ik(r a kat(nk k-z-tt
%e&in2ult a su&2(s2s$ Az e%ber ltta, 0(&) itt is, (tt is -ssze0a*(lnak, s su&2(snak
'ala%it$ De 0a tiszt *elent %e& a k-zelben, el0all&attak$ Zrt '(lt az ar3uk, s tit(k b+*klt a
sze%eikben$ Akk(r t%a2t /-l benne% el,sz-r az rzs, 0(&) 'ala%i nin3sen ren2ben$
6ala%i,a%i a kaszt(k e&)%s k-z-tti 'isz(n)ban re*lik$ rezte%,
2e ez az rzs ne% '(lt benne% el&& 'il&(s %&$ ?sak azt rezte%, 0(&) 0iba 'an$ De
0(&) 0(l s %irt, arra ne% tu2ta% r*-nni s(ki&$
- >iszt '(lta%, 0a2na&)$ Q&) az e&)enru0ban is ta&*a %ara2ta% annak az +ri kasztnak,
a%el)0ez ne'else% s 2i8l(%% /<z-tt$ A k1l-nbs& k-zte% s %s tisztek k-z-tt le&/el*ebb
ann)i '(lt, 0(&) n &)akran s sz5'esen el1l2-&lte% a bakk k-z-tt, 8i8zta% a t1zeiknl, s
0e'erte% %ellett1k a srban, s ren2re %e&tu2ta%, 0(&) a szakasz(%ban kinek %i*e 'an
(2a0aza$ 4il)en %esters&et 0a&)(tt (tt s %ekk(ra 3sal2(t, %i az -r-%e s %i a &(n2*a, s
a0(l le0etett, i&)ekezte% se&5teni 'ala%it$ De a ne&)e2ik 'ben, %ik(r ez a sutt(&s elin2ult a
bakk k-z-tt, az n szakasz(%nl is u&)anaz t-rtnt, %int %s0(l$ Az e%berek -ssze0a*(l'a
1ltek a l-'szr(kban s a%ik(r a k-zel1kbe rte%, el0all&attak$ Jin2ulattal '(ltak irnta%
t('bbra is, 2e ne% 'ettek be a sutt(&saikba$ L7&enis, 0a2na&) +r, 5&) s 5&)$$$L L7&enis,
0a2na&) +r, 1&)el1nk %a&unkra$$$L 4in2en +&) '(lt, %in2 a22i&$ De 0a kr2ez,sk-2ni
kez2te% a sutt(&saik /el,l, le0a*t(ttk a /e*1ket, 'a&) el/(r2ultak s 'llukat '(n(&attk$
L?sak +&) beszl&ett1nk$$ $L De rezte%, 0(&) 'ala%i nin3sen ren2ben$ Aztn e&)szerre 3sak a
0tunk %e&ett kit-rt a 2iszns&$
- 4r na8(k ta 'rtunk re, 2e azt 0itt1k, 0(&) el,tt1nk /(& kit-rni, a t+lsknl$ Q&)
*elentettk a k%ek$ 9(&) (2at /(rra2al(% ksz1l, s leteszik a /e&)'ert$ 9(&) a 0b(r+ a
'&it *r*a, azt tu2tuk %in2$ De ne% 0itt1k, 0(&) +&) r '&et, a0(&) '&et rt$
E&) /li& r(%% l,tt istllban '(lt szllsunk$ Az n 'a3k(% (tt '(lt az a*t %elletti
sar(kban$ E&) re&&el azzal t-rt re% a zszlal*k1l2-n3, 0(&) az alezre2es +r 05'at*a s1r&,sen
aszakasz8aran3sn(k(kat$
- 4ik(r a zszlal*k1l2-n3 ben)it(tt 0(zznk, %& %in2enki alu2t$ Ali& 0a*nal(2(tt$ Esett
F
az es,$ :)irk(s, 0<'-s le'e&, '(lt, az e%berek l%(sak s /ra2tak$ 4in2enki alu2t$ Es a%ik(r
a k1l2-n3 elt'(z(tt, s n %e&&)+*t(tta% a %3sest: az e&sz szakasz 1lt$ E(rz(san,
l%(san 1ltek az e%berek a 'a3kaik(n, s e&)%sra b%ultak$ s a nzs1kben '(lt 'ala%i
/ur3sa$ L4i 'an, e%berek=L - kr2ezte%$ @enki se% 'lasz(lt$ L>-rtnt 'ala%i=L s akk(r a
0(zz% le&k-zelebb /ek',, e&) -re&, ba*usz(s n8/-lkel, azt %(n2ta 2-r%-&'e: L4e&)1nk
0aza, 0a2na&) +r kre%$L s azzal elkez2te be/<zni a bakan3sait$ L9(&)an=L - kr2ezte%
%e&le8etten$ L9t a0(&) tu2unkL - /elelte az -re& - La 0b(r+nak '&e 'an$L rezte% a
le'e&,ben azt a k1l-n-s /esz1lts&et, a%it e&) 0al(% e%ber 8attansi& /esz1lt i2e&zete
kisu&r(z$ Az e%berek &)<r-tt ar3a %int0a k,b,l lett '(lna$ 6ala%i rettenetes, er,szak(lt
n)u&al(% '(lt ra*tuk$ ?sak 1ltek, s nztk e&)%st$
- .-8en)t, 2erksz5*at 'ette% %a&a%ra s ki%ente%$ 4ik(r betette% %a&a% %-&-tt a
r(z(&a 2eszkaa*tt, e&)szerre /-lz+&(tt (2abent a besz2$ 7z&at(tt 0an&(k %(ra*l(ttak, sza'ak
3sattantak, 2e ne% tu2ta% %e&rteni ,ket a z<rza'arban$ Aztn a zszlal*8aran3sn(ks&(n
be*elentette az alezre2es1nk, 0(&) (2a0aza kit-rt a /(rra2al(%, el<ztk a kirl)t s a
k(r%n)t, s az +* k(r%n) 0azaren2elte a 0a2sere&et$
- 9(sszasan beszlt 0(zznk az alezre2es s s(k %in2ent %(n2(tt akk(r$ De %r ne%
e%lksze%, 0(&) %it$ :e% is '(lt /(nt(s$ 4i /(nt(sat %(n20at(tt az(kban a na8(kban e&)
alezre2es, e&) r&i isk(lbl 'al kat(natiszt, e&) e%ber, aki %a&a a 0<s& s a be3s1let=
- 4ik(r 'isszatrte% az e%berei%0ez, %in2ent ren2ben tallta%$ Az e%berek e&)
3s(%ban lltak s 0alkan beszl&ettek$ :e% t-r,2te% 'el1k$ A2a%ente% a /ek0el)e%0ez$ A
re&&eli% (tt '(lt %r, sz8en el,ksz5t'e, %int %sk(r$ Ette%, s ne% is nzte% az e%berek
/el$ .s,bb (2a*-tt 0(zz% az az -re& n8/-lkel,, aki el,sz-r %(n2ta ki, 0(&) '&e 'an a
0b(r+nak, s %e&llt el,tte%$ LAkar 'ala%it=L - kr2ezte% t,le$ L9a2na&) +rL -%(n2(tta az
e%ber 0alk, 2-r%-&, 0an&(n- L%e&k-'ete% alssan, tessk le'enni a zubb(n)rl a
ran&*elzst$L 4e&le8etten nzte% r$ L4irt=L LJ(bb lesz az +&)V - 2-r%-&te az e%ber s ne%
%(n2(tt t-bbet$ Dlben %e&tu2ta%, 0(&) ltre*-tt a kat(natan3s$ *szaka 'alaki lel(8ta a
zubb(n)(%rl a ran&*elzst$ 9iba kereste%, a tettes ne% *elentkezett$ Az e%berek
/lre/(r25t(ttk a /e*1ket s ltta%, 0(&) *5z<en %(s(l)(&nak$ :e% '(lt tartalk3silla&(%$ S&)
%ara2ta% ran&*elzs nlk1l$ 4sna8 aztn elin2ultunk 0aza$
- :e% akar(k el%(n2ani %in2ent, a%i akk(r t-rtnt, %ert 3s+n)a 2(l&(k '(ltak az(k$
>b(rn(k(kat 'ertek a&)(n s t-rzstiszteket 8(/(ztak %e& az ll(%s(k(n$ A tisztek &allr*rl
let8tk a ran&*elzst s lek-82-stk ,ket$ :eke% se%%i ba*(% ne% t-rtnt$ Eu2a8esti&
e&)1tt utazta% a szakasz(%%al e&) %ar0ak(3siban$ Att aztn szt(szl(ttunk$
- E%berei% '&i& 0a2na&) +rnak szl5t(ttak s +&) ,riztek, 0(&) *(bban ,rizni e%bert ne%
le0etett$ 4ik(r szt(szl(ttunk, s(rra kezet /(&tak 'ele% s %in2 %e&5&rtk, 0(&) e%lkezni
/(&nak re%$ :0nn)al k-z1l1k le'elezte% is ks,bb, s,t '(lt (l)an is, akit llsba *uttatta%$
De ne% err,l 'an %(st sz$
- El,sz-r sz1lei%et kereste% /-l, 0(&) ne a&&2*anak /-l-sle&esen rette%$ Aztn
0aza%ente% a 3sal2(%0(z$ Cersze %in2ez na8(kba ker1lt, az (rsz& (l)an '(lt, akr3sak
%(st$ 6(nat(k ne% *rtak ren2esen, l83s,k-n 3s1n&tek az e%berek, %e& %in2en$ Isz '(lt,
%ire 0aza'er&,2te% a 0a'as al, ks, ,sz$ :('e%ber$ A 0e&)eken /-nt 0 '(lt %r akk(r$
- Este '(lt, %ik(r bel8te% a 0zba$ A &)erekek %r alu2tak$ Anna a k(n)0ban 1lt, a
8a2(n, s a%ik(r %e&lt(tt, ki8ir(s(2(tt az -r-%t,l, s 3sak enn)it %(n2(tt: *a*$$$D :e%
r(0ant (2a 0(zz%, ne% b(rult a n)aka%ba, ne% s5rt s ne% ka3a&(tt, %int a0(&) azt a %i
kasztunkbeli assz(n)(k tettk '(lna$ ?sak el8ir(s(2(tt, /-lkelt a 8a2rl, (2a*-tt 0(zz% s e&)
kis el/(&2(tt ne'etssel %e&llt el,tte%$ L9t 0aza&)1tt=L Aztn t'ette a k-8en)e%et, s
/elakaszt(tta a kl)0a %ell szra2ni, %ert 'izes '(lt az es,t,l$ De az ar3n s a kt sze%ben
ann)i -r-% '(lt, 0(&) azt el%(n2ani ne% is le0et$
- A k(n)0ban '(ltak %& %s(k is$ Az Anna r(k(ns&bl$ Az an)*a '(lt (tt, 0a *l
e%lksze%, %e& annak e&)ik -33se, aki /u'ar(s '(lt a sz(%sz2 /aluban$ 4e& %& n0n)
assz(n) taln$ Az Anna a8*a akk(r %r ne% lt$
- @zket tettek al%, s n (tt 1lte% k-z-tt1k k(8(tt kat(naru0ban, 3silla&(k nlk1l, %int
e&) e&)szer< baka, aki 0azatrt a 0b(r+bl, s el%(n2ta% nekik, a%it ltta%, +&) a0(&)
ltta%$ Ik k-r1llltak, 3s'ltk a /e*1ket, s0a*t(ztak s s(8nk(2tak$ Aztn az an)s(%
-33se, e&) &(n2telt ar3+, k-83-s ki3si e%ber %e&kr2ezte: Ls %(st aztn %i lesz=L L@e%%iL -
/elelte% - La 0b(r+ be/e*ez,2-tt$ De %ert el'esztett1k, 0t %in2en 2r&bb lesz, a /izetsek
ala3s(n)abbak s az a2 %a&asabb$L A /u'ar(s s0a*t(tt erre, a0(&) /u'ar(s(k sz(ktak,
s0a*t(ttak az assz(n)(k is, aztn 'ettk a ken2,iket, elb+3s+ztak s %entek 0aza$ Q&) '(lt az
M
n 0azarkezse%$
- 6alban il)ennek &(n2(lta% akk(r az el'eszett 0b(r+ k-'etkez%n)eit$ 9iszen l(&ikus
'(lt, e&sz ne'els1nk, k8zetts&1nk s 'il&ltsunk l(&iku%a erre a k-'etkeztetsre
'ezet0etett 3sak: el'esztett1k a 0b(r+t, te0t /izetn1nk kell e&) r(sszul siker1lt 'llalk(zs
k-lts&eit$ 9(&) e&)b is t-rtn0essk 'el1nk, azt ne% is tu2tuk '(lna elk8zelni$
- De Annk tu2tk$ 9a ne% is tu2tk, %in2enesetre se*tettek bel,le 'ala%it$ Az a %sik
kaszt$ 4r az els, 0ten /elt<nt, 0(&) assz(n)(k *rnak Ann0(z a k(n)0ba s su&2(snak
'ele, s 0a %e&kr2ezte% il)enk(r Annt, 'ala%i il)es%it /elelt: LAztbeszlik, 0(&) /ent a
0e&)ekben s(k r(%n kb(r(l, 8usk'al$L 6a&) La r(%n Jszi8, (tt a /alu alatt, na&)(n /ent
0(r2*a a /e*t, s ezt, %e& ezt %(n2ta$$$L n 3sak le&)intette% ezekre a besz2ekre$ Az(n a
'i2ken ke's '(lt a r(%n, az e%ber */(r%n azt se% tu2ta, 0(&) 'annak$
- .-zben *elentkezte% az er2,i&az&ats&(n is$ Eent a 'r(skban k1l-n-s, n)(%(tt
0an&ulat '(lt$ Az e%berek i2e&esek '(ltak s siettek$ 7tt-(tt sztlan 3s(8(rt(kat le0etett ltni
az ut3n, akik el0all&attak, %i0el)t i2e&en rt a k-zel1kbe, s le0a*t(tt /e**el, sun)in 8isl(&tak
az e%berre$ Jelentkezte%, aztn %ente% 'issza$ Nr'en2te%, 0(&) %a&a% %-&-tt 0a&)ta% a
'r(st$ 6(lt a 'r(s le'e&,*ben 'ala%i, a%it akk(r %& ne% rtette% %e&$ 6ala%i
'esze2ele%$
-Eelekez2te% %e&int a %unkba$ De ne% %ent se%%i +&), a0(&)an kellett '(lna$
Jelentsei%re ne% ka8ta% 'laszt el-l*ri%tl, az er2,'2ek ne% tel*es5tettk 8aran3sai%at
+&), %int r&en$ Az e%berek %e&b5z0atatlan(k lettek$ 9a %e&izente% r&i %unksai% k-z1l
ennek, 'a&) annak, 0(&) itt, 'a&) (tt 'r*(n ekk(r, s ekk(r: ne% '(lt (tt$ rezni kez2te%,
0(&) 'ala%i ba* 'an$ :a&)(bb, %int %a&a a 0b(r+ el'esztse$ Aztn e&) na8(n 05r1l 0(zta az
e&)ik er2,'2 /ia, aki a kat(nas&bl *-tt 0aza, +&) %int n, 0(&) a r(%n(k %e&szlltk
Er2l)t, s n8&)<lst akarnak e&)be05'ni G)ula/e0r'r(n, a%el)iken ki%(n2*k %a*2, 0(&)
Er2l) ezent+l R(%ni0(z tart(zik$
- Ez (l)an k1l-n-sen, %(n20atn% ne'ets&esen 0an&z(tt, 0(&) el se le0etett 0inni$ A
k-n)'es8(l3(%(n '(lt e&) 25szk-tses %a&)ar t-rtnele%k-n)', azt la8(z&atta% estnknt,
2e ezer 're 'issza%en,le& se% tallta% e00ez 0as(nlt$ 9(&) s(k 0b(r+t el'esztett1nk %r
'szza2(k /(l)a%n, azt %e&tallta% benne, s &)akran el,/(r2ult az is, 0(&) il)enk(r i2e&en
kat(nas& 2+lta '&i& az (rsz&(t$ De 0(&) 0(zz3sat(l*anak e&) %sik (rsz&0(z,
a%el)ik0ez se%%i k-z1nk se% '(lt, (l)as%it ne% tallta% /-l*e&)ez'e abban a k-n)'ben$ Ez
'ala%i (l)an le0etetlen &(n2(lat '(lt, 0(&) 3sak ne'etni tu2ta% ra*ta, a%ik(r az e%berek
*-ttek s %(n2tk, 0(&) ezt beszlik, %e& azt$$$, 2e az e%berek ne% ne'ettek 'ele%$
- A r(%n %e&szll 3sa8at(k 'alsz5n<le& 3sak a /,+t'(nalak %entn 0ala2tak t, %ert
0(zznk, (2a a 0e&)ek k-z, %& %utatba se% ker1lt e&) se%$ 9(zznk 3sak a 05rek *-ttek
e&)re$ 9(&) itt a&)(n'ertek a r(%n(k e&) *e&)z,t$ Att l'e %e&n)+ztak e&)
3sen2,r,r%estert$ A%(tt e&) %a&)ar /-l2esurat /eles&est,l, &)erekest,l n)rsra 0+ztak, s
ele'enen %e&s1t-ttk$ s 0(&) a be'(nul kat(nas& %in2ezt elnzi, s,t %& bu*t(&at*a is
,ket a %a&)ar(k ellen$ 9r(%szki s n)r2%enti szkel) /al'ak ne'e /(r&(tt a %e&ria2t
e%berek sz*n, a0(l neki'a2ult 0e&)i(l0(k e%bertelen ke&)etlens&&el 8uszt5t(ttak ki
e%bert, assz(n)t, &)ereket, s %a&a a kat(nas& is se&5tett nekik$ Aztn *-tt a 05r, 0(&)
%e&t-rtnt G)ula/e0r'rt a r(%n(k n8&)<lse, s Er2l)t 0(zz3sat(ltk R(%ni0(z$
- 4in2a22i& (l)an(k '(ltak ezek a 05rek, 0(&) ne% le0etett k(%(l)an 0inni benn-k$ Az
e%ber 0all&atta ,ket, s rzta a /e*t$ El'&re a 0usza2ik szza2ban l1nk, %(n2(tta%
%a&a%ban, tatr*rs s e&)b r%s&ek i2e*e letelt, az e%beris& kult+rt s 3i'iliz3it
sze2ett %a&ra, te%8l(%(kba *r s 8(l&ri letet l$ 7l)en %a %r nin3s, 0(&) ele'enen
%e&n)+zzanak 'alakit, 'a&) n)rs(n s1ssk a 3se3se%,ket, s az assz(n)(knak le'&*k a
%ellt, %e& %in2en$ De aztn *-tt ez az ut(ls 05r, s e&)szerre /lel%etess n,tt %in2az a
s(k e&)b is, a%iben az se% 0itt e&szen, aki %(n2(tta$
- 6&1l %e&*-ttek a /aluba az els, r(%n 3sen2,r-k$ Nssze3s,25tettk a /alut, s
ki0ir2ettk R(%nit$ s b5rnak %e&tettk azt a biz(n)(s Jszi8(t a /alu al*bl, az e&)etlen
r(%nt a k-rn)ken$
- 9(zz% is /el*-ttek az(k a 3sen2,r-k$ n ne% tu2ta% r(%nul, ,k ne% tu2tak %a&)arul$
De 'el1k '(lt Jszi8, az +* b5r, s , '(lt k-zt1nk a t(l%3s$ Le&el,sz-r azt kr2eztk, 0(&)
'an-e /e&)'er nla%$ 4(n2ta%, 0(&) 'an e&) 'a2 sz8usk%$ Azt %in2*rt %a&uk0(z 'ettk$
Aztn tkutattk a 0zat a 8in3t,l a 8a2lsi&, 2e ne% talltak e&)ebet, %int a na&)
ne%zetisz5n< l(b(&t a 8a2ls(n, a%it 1nne8l)es alkal%akk(r sz(ktunk '(lt kil&atni a
8a2lsablak(n$ Azt is %a&ukkal 'ittk$ J-ln)esek '(ltak s &(r(%bk$ Le&/-ln)esebb s
P
le&&(r(%bbb ez a Jszi8 '(lt, akib,l b5rt 3sinltak, s akit e&)szer, n0n) ''el ezel,tt
/al(8s(n /(&ta% a kin3stri er2,ben$
- Azt a na8(t s(0ase% /ele*te% el$ 6ala%i na&)(n bel%<t-tt akk(r$ :e%3sak az, 0(&) a
8usk%at el'ittk$ >u2*a, 0(&) 'an az, 0a az e%ber 'a2sz$ 9a az e%ber sz5''el 'a2sz, s
szereti azt a 8uskt, a%el)ik0ez 0(zzsz(k(tt, akr%il)en 3ska s r(ssz$ Aztn a zszl$
@(0ase% '(lta% a 8ar2k e%bere, s 0a le0etett %in2& %e&sz-kte% az 1nne8s&ek el,l$ De
a zszl, az %&is 'ala%i %s '(lt$ :e%3sak e&) 1nne8i kellk, e&) sz5nes r(n&), a%i (st(ba
s /el/+*t szn(klat(k %-& a 0tteret a2ta$ 9(&) %(n2*a%= A zszl, az 'ala0(&) %&is
'ala%i szent 2(l(& '(lt$ E&) szi%blu%$ Annak a %+ltnak a szi%blu%a, a%el)iknek a r'n
n, %int %a&)ar, szaba2 e%ber 'a&)(k, e&)enl, a t-bbi szaba2 e%berrel, aki ezt a /-l2et lak*a
s %s n)el'eket beszl$ :e% tu2(%, %e&rti-e$ :e0z ezt 5&) sza'akba /(&lalni$ A zszl
'ala0(&) %&is szent '(lt$ Es el'ittk$ De %& %in2i& ne% ez '(lt a le&na&)(bb 1ts, a%it
az(n a na8(n ka8ta%$
-:e% tu2(%, %e&rt-e, 0a azt %(n2(%, 0(&) n az (tt0(n(% szents&nek az e%bere
'a&)(k$ El,tte% az e%ber s az (tt0(n e&) e&szet alk(t$ 4int0a az (tt0(n az e%ber %s(2ik
b,re '(lna, az a k1ls, b,r, a%el) alatt %in2az e&)1tt 'an, a%i ne% 0+s s 3s(nt, s a%i az
e%bert az llattl %e&k1l-nb-zteti$ 6ala0(l (l'asta% e&) an&(l %(n2st: az n 0za% az n
'ra%$ 9t lt*a, 'ala0(&) tn)le& 5&) 'an ez$ De 0a %& 8(nt(sabban akarn% ki/e*ezni, +&)
azt kellene %(n2*a%: az n (tt0(n(% az n szentl)e%, %ert (l)an az n sz%(%ra a 'il&
ese%n)einek s(2rban, %int e&) szi&et$ s ebbe a szentl)be t-rt be az a 0r(% r(%n
3sen2,r s Jszi8, aki a /alu alatt lak(tt$
- Anna %e&i*e2t, a%ik(r a 0r(% i2e&en e&)enru0s e%bert %e&ltta a 0z el,tt$
6alsz5n<le& %e&n)+z(tt e%berek s n)rsra 0+z(tt 3se3se%,k *ut(ttak az eszbe$ A2aszala2t
a b-l3s,0-z, s %a&0(z 0+zta a na&)(bbik &)erek1nket is$ S&) ll(tt (tt, %int a /arkasan)a,
%ik(r a k-l)keit '2i, s a%5& az i2e&enek a 0zban '(ltak, ne% %(z2ult (nnan$ s a
sze%ben ltta%, 0(&) k8es lenne 8uszta k-r-%%el nekiku&rani, 0a a &)er%ekekr,l lenne
sz$ De ne% a &)er%ekekr,l '(lt sz$ ?sak a 8uskrl, a zszlrl s arrl, a%it az (tt0(n
szents&nek ne'ezte% az el,bb$ 4ik(r a 3sen2,r-k el%entek, ne'etni kez2ett: LW 0iszen ezek
e&szen ren2es e%berekL - %(n2ta 'i2%an$ LEl'ittk a zszltL - /elelte% Annnak$ LAnn)i
ba* le&)en$L Ls a 8usk%at is el'ittkDL L4a*2 szerez %sikat$L Es %r 2al(l'a ren2ez&etett a
k(n)0ban, %int0a ne% t-rtnt '(lna se%%i se%$
- Ekk(r rezte% %e& el,sz-r tisztn s 'il&(san a t'(ls&(t, a%i kett,nk k-z-tt '(lt$ A
kaszt(k t'(ls&t$ Az n kaszt(%nak a zszl szent szi%blu% '(lt, az (rsz&, a ne%zet s a
szaba2s& szi%blu%a$ Az Anna kaszt*nak 3su8n e&) 8ar2s r(n&)2arab, a%it biz(n)(s
na8(k(n, a%ik(r ne% '(lt szaba2 2(l&(zni, kia&&attak a 0zakra$ 9(&) %irt '(lt ez 5&)= Ezen
s(kat &(n2(lk(zta% abban az i2,ben s ks,bb is$ Azt 0isze%, ne% Annk '(ltak az (kai,
0(&) ez 5&) '(lt$ Ik 3sak e&)szer<en ne% reztek se%%i sz(r(sabb ka83s(lat(t azzal a
0r(%sz5n< zszl'al, %int0a ne% is az -'k lett '(lna, 0ane% az urak, akik elren2eltk,
0(&) %el) na8(k(n kell kia&&atni a te%8l(%t(r(n)ra, s a k-zs&0zra$ Az , sze%1kben
'ala0(&) a k-zs&0z0(z tart(z(tt a zszl, a0(nnan a ren2eletek, a b1ntetsek s az a2k
*-ttek$ A /,sz(l&ab5r /(&ata, a 'r%e&)ei 0a*2+ s a zszl: ezek 'ala%ik88en -sszetart(ztak
abban a 'il&ban, a%el)ikben Annk ltek$ @ 0(&) ez 5&) '(lt, azrt se%%i esetre se%
Annk '(ltak /elel,sek, 0ane% az(k, akik a zszl /-l-tt ren2elkeztek, s +&) ren2elkeztek,
0(&) az ne% *elentett t-bbet Annk sz%ra a 'r%e&)ei 0a*2+ zsinr(s ru0*nl$ Akik
kisa*t5t(ttk a %a&uk kaszt*a sz%ra kaszt*el'n)nek, az(k te0ettek '(lna err,l$ De a%ik(r
a 0b(r+ erre r%utat(tt, akk(r %r nlunk, Er2l)ben, ks, '(lt 'ala%it is tenni$ Akk(r %r
az i2e&en kat(nk -sszesze2tk s el8uszt5t(ttk a zszlkat, s Annk ne% s5rtak utn(k$
9(&) az(n a kis 2arab /-l2-n, a%i a 8rizsi urak *'(ltbl %& %e&%ara2t 4a&)ar(rsz&nak,
tettek-e 'ala%it ez ellen= :ekik lett '(lna i2e*1k$ Ez %(st 2er1l %a*2 ki, ezutn a 0b(r+ utn$
De ne% err,l akar(k beszlni, 0ane% arrl, a%i 'ele% akk(r t-rtnt$
- A %sik 2(l(& a 8uska '(lt$ n azt a 8uskt abban az 'ben 'ette%, a%ik(r keze%ben a
2i8l(%'al el,sz-r lette% keres, e%ber$ :e% '(lt 'ala%i /in(% 8uska, 3sak a%(l)an (l3s
szersz% '(lt, a%il)enre 88en telt a /izetse%b,l$ De %r0etetlen1l b1szke '(lta% re,
a%ik(r %e&'ette% s 0aza'itte% a 'lla%(n a laksra$ :e% is a 8uskra '(lta% taln b1szke,
0ane% arra a kis z-l2 8a85r2arabra, a%it a 8nztr3%ban ,rizte%, s a%i i&az(lta, 0(&) *(&(%
'an 'iselni a /e&)'ert$
- J(&(% 'an 'iselni a /e&)'ertD G(n2(lk(z(tt-e %r ezen 'ala0a= Az e%ber, u&)ebr, az
,sk(rban e&)1tt lt a 2(r(n&*'al, %a*2 a k,balt*'al, az 5**al s a szeker3'el, a k8*'al s
R
5&) t('bb, a0(&) +*abb s +*abb /e&)'erek *-ttek$ E&)1tt lt 'ele, 0(zztart(z(tt a szersz%,
%ell)el lett kellett bizt(s5tania a 'a2(nban$ .s,bb kialakultak az e%beri k-z-ss&ek, s az
e%ber ezeken bel1l %e&szer'ezte az -n'2el%et, k(llekt5' ala8(n$ A %esters&ekre 'al
szt'ls, a szak%s(2s %e&k5'nta, s a k(llekt5'e %e&szer'ezett -n'2ele% le0et,' is
tette, 0(&) az e%ber ne le&)en kn)telen -r-k-sen /e&)'ert 0(r2(znia %a&'al$ A
/e&)'er0(r2(zs k1l-n szak%' lett, s el'lt a t-bbi %esters&t,l$ Ekk(r %r ne% '(lt
k-teles %in2enki /e&)'ert 0(r2ani$ .s,bb 88en a k(llekt5'e %e&szer'ezett -n'2ele%
k5'ns&ra, a szak%abeli /e&)'er0(r2(zk r2ekben *(&& e%eltk a /e&)'er'iselst, a%i
azt *elentette, 0(&) '(ltak e%berek, akiknek *(&uk '(lt /e&)'ert 0(r2ani, s '(ltak, akiknek
ne% '(lt *(&uk e00ez$ Za'ar(s k(r(kban ez a *(& aszerint /(r2ult, 0(&) a /e&)'er'isel,k
szak%*nak sze%8(nt*bl kik '(ltak %e&b5z0at e%berek, s kik ne%$ A
%e&b5z0atatlan(ktl el'ettk a /e&)'er'isels *(&t, 0(&) ezltal k-nn)ebben uralk(20assanak
/-l-tt1k a /e&)'eresek$ 4& ks,bb, ren2ezett 'isz(n)+ (rsz&(kban, ez +&) alakult ki, 0(&) a
/e&)'er'isels *(&a %e&illetett %in2en tisztess&es lla%8(l&rt, aki ne% '(lt b<n-z,$ 6a&)is
akinek /e&)'ert le0etett a2ni a kezbe anlk1l, 0(&) a k-z-ss& ennek krt 'all(tta '(lna$
>e0t a /e&)'er'iselsi *(& e&)enl, '(lt az e%beri szaba2s& 8(l&ri *(&ai'al, s azt *elentette,
0(&) az
e%beri trsa2al(% tel*es*(&+ ta&*a 'a&)(k, akit tisztelet s be3s1let illet %e&, akinek
erk-l3si %e&b5z0ats&0(z kts& ne% /r$ Ezrt '(lta% (l)an b1szke arra a kis z-l2
8a8ir(sra, a%i a zsebe%ben la8ult, a%ik(r a 8uskt el,sz-r 'itte% 0aza$ J rzs '(lt, 0(&)
5%e, ez s ez 'a&)(k, k-z%e&be3s1lsben ll ta&*a az e%beri k-z-ss&nek, akir,l %in2enki
tu20at*a, 0(&) ne% 0asznl*a a /e&)'ert (r&)ilk(s 3lra e%bertrsai ellen$
- Aztn kiker1lte% (2a a 0e&)ek k-z, s a 8uska (tt /it)e&ett na8(nta a 'lla%(n, a%ik(r
az er2,ket *rta%$ Nsszen,tt1nk$ 9a 'a2sze%ber '(lt, akk(r tu2ni /(&*a, %it *elent ez$ 9a
ne%, akk(r +&)is 0iba %a&)arz(%$ 4ik(r azutn a szeren3stlen 0b(r+ utn
0aza'er&,2te% a 0e&)ei% k-z, s tele '(lta% azzal a s(k z<rza'arral, a%it ltta%, e&)
e&)ens+l)t 'esztett e%beri ren2 %in2en sz&)ent s %e&alztatst (tt 'isel'e %a&a%ban,
%in2en biz(n)talans&rzett: %e&ltta% +*ra &)a% /-l-tt 3s1n&eni a 8usk%at, +&) a0(&)
azt annak i2e*n (2aakaszt(tta%, s ez e&)szerre 'ala%i k1l-n-s na&) %e&n)u&'ssal t-lt-tt
el$ rezte%, 0(&) na&)(n na&) ba* %& nin3sen$ 9(&) az e&)ens+l) azrt %&se% billent /-l
e&szen$ 6ala%i il)es%it$ Aztn %sna8 'lla%ra 'ette% a 8uskt, s ki%ente% az er2,re$ s
2l/el l,tte% e&) 'a22isznt, e%lksze%$ s akk(r %r (l)an '(lt, %int0a ne% is 'esz5tette%
'(lna el a 0b(r+t$
De az(n a na8(n, a%ik(r a 0r(% i2e&en 3sen2,r be*-tt a 0zba, s el'ittk a 8usk%at,
akk(r tu2ta%, 0(&) %&is3sak el'esztette% a 0b(r+t$ Akk(r %e&rtette%, %it *elent az:
el'eszteni a 0b(r+t$ 62telennek s kisz(l&ltat(ttnak lenni$ 4in2en e%beri *(&tl
%e&/(szt(ttnak, %e&alz(ttnak$ Akk(r %e&rtette%, 0(&) az el'esztett 0b(r+ ne% %s, %int
a k(llekt5' -n'2ele% 3s,2*e s a k(llekti'its /-lb(%lsa$ rezte%, 0(&) k5'1l este% a
k-z-ss& 8alnk*n, s %a&a%ra 'a&)(k 0a&)at'a, %int a /alkbl ki'ert 'a2, %int a n)*tl
elt'e2t birka, 'a&) %int e&) sz%<z-tt szent$ 9(&) k5'1l ker1lte% a *(&ren2en, s 3sak a kt
8uszta keze%, %e& az Sristen, aki esetle& %& %ellette% 'an$ 9(&) e&) i2e&en k-z-ss&
k-rbe ker1lte%, a%el)ik ne% e%bert lt benne%, 3su8n e&) le&),z-ttet$A%el) k-z-ss&ben
neke% nin3senek *(&ai%, 3sak k-teless&e%$ A%el)ik %e&b5z0atatlannak bl)e&ez, akr e&)
+t(nllt, %ert %s /a*tbl 'al e%ber 'a&)(k$ E&) s(rba
ker1lte% a &(n(szte',kkel, s az b(rzal%asan %e&alz rzs '(lt$ rezte%, 0(&) ki2,lt
%ell,le% az e&szs&es e%beri *(&ren2 /ala, a%el)iknek e22i& nekit%aszt(tta% a 0ta%at$
- L4a*2 szerez %sikatL - %(n2(tta Anna s %r ne'etett is, %ert ltta, 0(&) a
&)er%ekeinket ne% bnt(ttk az i2e&enek$ @(k i2,be ker1lt, a%5& %e& tu2ta% rteni ezt a
%(n2st s ezt a ne'etst$ Az , kaszt*a sz(k'a '(lt a00(z, 0(&) k5'1l ll*(n az(n a *(&ren2en,
a%it a zszl, a /,sz(l&ab5r s a 'r%e&)ei 0a*2+ zsinr(s ru0*a k8'iselt$ :eki ez ne% '(lt
%e&le8ets$ :e% lt(tt benne se%%i ren2k5'1lit$ Az a8*a bt)*tl 0r(% 5zben k(b(ztk el a
8uskt a ren2,r-k, %& *'al a 0b(r+ el,tt, s ktszer 1lt is 'a2(rzsrt$ De ne&)e2szer is
Lszerzett %sikatL$ s '(ltak t-bben a k-rn)ken, akikkel 5&) t-rtnt$ 9(&) a 3sen2,r-k
be*-ttek a 0zba, s -sszekutattak %in2ent= @(ksz(r %eslte azel,tt is, 0(&) %ik88en
t-rtnt az &)er%ekk(rban, a%ik(r az a8*ra 0r(%sz(r is r*-ttek a 3sen2,r-k 'ala%i
'a2b,r-k %iatt$ 9r(%sz(r 2+ltk /-l a 0zat, s ne% talltak se%%it$ 4ert 'alaki /-l*elentette
,ket$ 7&en, a0(&) ezen &(n2(lk(zni kez2te%, r*-tte%, 0(&) Annnak e&szen %s le0etett az
e&sz, %int neke%$ I %r lt(tt (l)at$ 4in2-ssze ann)i '(lt a k1l-nbs&, 0(&) a 3sen2,r-k
T
%(st %s e&)enru0t 'iseltek, s i2e&en n)el'en beszltek$ A ln)e& az , sz%ra az '(lt,
0(&) a &)er%ekeket ezek se% bnt(ttk$ A t-bbi %r ne% '(lt /(nt(s$ L4a*2 szerez %sikat$L
A t-bbiek is szereztek$ Ce2i& akk(r %& 0b(r+ se% '(lt, a%ik(r nluk a 0zat tkutattk, s
az a8*a bt)*tl 0r(%sz(r is el'ettk a 8uskt$
- :e% (k nlk1l %(n2(% el %in2ezt il)en rszletesen$ 9a tisztn akarunk ltni 'ala%it,
akk(r bele kell %l)e2*1nk a rszletekbe$ n 0(ssz+-0(ssz+ 'eken kereszt1l /(&lalk(zta%
%a&a%ban ezekkel a rszletekkel, a%5& n)(%ra tu2ta% *-nni a tit(knak$ Annak, 0(&) Anna
akk(r %irt ne'etett$
Lassan bes-tte2ett, s szinte ne% is 'ette% szre, 0(&) %ik(r$ Az e%ber %(n(t(n, lass+
0an&*a (tt %ellette% (l)an '(lt, %int %a&a a k-2, a%el)ik az ,szi er2,re alereszke2ett s
len)(%ta rnk az *szakt$ @e%%i za* ne% 0allatsz(tt se0(l, 3sak az az e&)0an&+, /ra2t
besz2$ Es n0a e&)-e&) 3s-88 a /krl, a0(&) k(88ant az a'ar(n$ Al)an '(lt, %int0a e&)
er2,n 1lte% '(lna, e&) na&)(n r&i er2,n, a8% %ellett s %-&-tt1nk (tt 0e'ertek '(lna a
k(8k s %i 'rtunk '(lna 'ala%ire$
- Lt*a a 3silla&(t= - kr2ezte 0irtelen az e%ber, s bele%utat(tt u**'al a s-tts&be$
6ala0(l na&)(n %a&(san 'alban 8islk(lt e&) &)-n&e ki3si /n), 2e a k-2-n t ali&-ali&
ltsz(tt$
- 6ala%ik(r r&en azt 0itte%, 0(&) az e%berek s(rsa a 3silla&(k(n %+lik - %(n2ta -, 2e
aztn r*-tte%, 0(&) ez is 3sak e&) /a*t*a a /elel,ss&t,l 'al szaba2ulsnak$ Az e%ber s(rsa
ne% a 3silla&(kban 'an, 0ane% a trsa2al%i ren2ben$ Abban a szerkezetben, a%it az
e%beris& a %a&a lete %-& 'znak /-l85tett, s a%i benn1nket is, e&)e2enknt, a le'e&,ben
tart, az(n a 0el)en, a0('a /-lt(rnztuk %a&unkat, %i 'a&) az a8ink$ :0a le2,l, s %i 'ele
2,l1nk$ Ezt ne'ezz1k s(rsnak$ 9(&) 2,l1nk, 'a&) ne% 2,l1nk$ 9(&) a&)(n1t*1k %a&unkat,
'a&) ne% 1t*1k a&)(n %a&unkat 2,ls k-zben$
- A szerkezet, a%ire a %i ne%zet1nk trsa2al%i ren2szere /-l81lt, r(ssz '(lt$ Azrt kellett
*-**-n az els, 0b(r+, 0(&) erre r%utass(n$ :e% lttuk %e&, 0(&) %i az, a%ire r akart
%utatni$ 6a&) le&)1nk %& be3s1letesebbek, s %(n2*uk ki +&), a0(&) '(lt: ne% akartuk
%e&ltni$ Q&) aztn *-tt ez a %s(2ik 0b(r+ is$ De ne0(&) azt 0i&&)e, 0(&) 3sak a %i
ne%zet1nkD :e%$ Az e&sz 'il&$ Az e&sz e%beris&$ 4ert a szerkezet, az e&), a ne%zetek
3su8n a sz5neket a2*k 0(zz, a%i'el %in2e&)ik a %a&a 5zlse szerint be/-sti az t/(& na&)
tra'erzek rees, rszt$ Az(kat a na&) tra'erzeket, a%el)ek a trsa2al%i ren2szereket tart*k$
- 4(n2(tta%, 0(&) az 7n2iban l, /e0r e%berek ren2*e s a %i kaszti ren21nk k-z-tt
3sak e&) na&) ln)e&es eltrs 'an$ A sz(li2arits 0in)a$ 4ik(r abbl az el3sa8(tt eur8ai
tiszt'isel,b,l k(sr/(n lett, s a bennsz1l-ttekkel e&) szintre ker1lt: az e&sz /e0r k(lnia
%e&%(z2ult, 0(&) kie%el*k abbl a 0el)zetb,l$ 9(&) ne 0ur3(l*a %e& a kaszti tekintl)t a
bennsz1l-ttek n2kun)0iban$ De a%ik(r en&e% tett ki lls(%bl az +* &az2aknt
renkz+2ul r(%n lla%: e&)etlene&) e%ber ne% aka2t az e&sz +ri trsa2al(%ban, aki a
kisu**t is %e&%(z25t(tta '(lna rte%$ Ellenkez,le&$ 6(ltak, akik kr-r-%%el nztk a
biz(n)talans&ba tasz5t(tt kasztbeli ka8l2zst, a%int &-r3s-s kts&beesssel i&)ekezett
/enntartani %a&t a ktkezi %unka ala3s(n) letsz5n'(nalnak eln)elssel /en)e&et,
isza8*ban$
- n ne% i&)ekezte% /enntartani %a&a%at$ Je*est u&r(tta% az +ri ren2 sz+ette
tra%bulin*rl$ Eellta% /a2-nt, %unksnak$
- Ez 8(nt(san u&)anaz '(lt, %int a%it az a /e0r e%ber tett (tt 7n2iban, akir,l a k-n)'et
5rtk$ A%i bennsz1l-tt 'il &unkban a /a2-nts /elelt %e& az (ttani k(sr/(nletnek$
- Annknak '(lt e&) r(k(nuk, az szn&et, '(lt /ent a 0e&)en$ Nre&e%ber s
assz(n)talan$ A00(z k-lt-zt1nk$ 9za (tt llt e&) b1kker2, szliben, (tt 88en, a0(l a 0a'as
le&el,i az er2,kkel -sszernek$ L0a'asnak 05'tk azt a 0e&)et$ .i3sike 0z '(lt, /bl 'al$
E&) 8it'ar, e&) sz(ba s e&) /lszer$ A /lszer al k-t-tt1k a te0enet, (2a rekesztett1k el a
n&) s1l2,t is$ Az -re&e%ber ki0ur3(lk(2(tt a 8it'arba, s ta2ta a bels, sz(bt nek1nk$ Azt is
%e& tu2(% %(n2ani: 8(nt(san n&)szer n&) %ter '(lt az a sz(ba$
- :)r '(lt$ 4ais e%lksze% r, (l)an tisztn, %int0a 3sak te&na8 t-rtnt '(lna$ Az a
biz(n)(s Jszi8, az +* b5r, e&) 0i'atal(s le'elet 0(z(tt /-l a laks(%ra$ A le'lnek sr&a
b(r5tk*a '(lt, s az er2,i&az&ats& +* 8e3st*e 25szel&ett ra*ta$ .ib(nt(tta% a le'elet$
R(%nul '(lt$ E&) szt se% rtette% bel,le$
- Att lltunk az ir(2ban$ En az asztalnak t%aszk(2'a, a b5r el,tte%$ Az a biz(n)(s
/ur3sa, 2a3(s s ki05' %(s(l) '(lt az ar3n, a%i (l)an e%berekn sz(k(tt lenni, akik
ala3s(n)abbren2<s&et reznek, 2e u&)anakk(r tu2*k azt is, 0(&) %-&-tt1k ll a /e&)'eres
U
0atal(%$ :zte% a le'elet, aztn 'isszaa2ta% Jszi8nek$ Ln ezt, /ia%, ne% rte%L -
%(n2(tta% neki - L(l'as2 el, 0(&) %i 'an benne$L Jszi8 ne% n)+lt a le'l utn$ LAz 'an
benneL - /elelte neki8ir(s(2'a az -r-%t,l, 0(&) ki%(n20at*a '&re - L0(&) a %rn-k +r ne%
%rn-k +r t-bbet, 0ane% e&) +* %rn-k +r *-n i2e else*n s az r(%n leszDL
- Rnzte% arra a Jszi8ra s ann)it %(n2ta% neki 3sak: L*L$ Azzal 0tat /(r25t(tta% s
ki%ente% az ir(2bl$ :e% 'rta% %e& az else*t$ E&) na8(t se% 'rta% t-bbet$
4e&beszlt1k Ann'al a 2(l&(t %& az(nn)(%ban, s %sna8 ki0ur3(lk(2tunk az lla%
0zbl$ J-l a L0a'asra$
- Anna s5rt, a%ik(r el0a&)tuk az er2,&(n2n(ki 0zat$ G)szt k-r1lkr(&tk a
r(k(nassz(n)(k, %int 'ar*ak a te%et,t$ De n tu2ta%, 0(&) ne% a 0z %iatt s5r$ 4&3sak ne%
is az (tt0(nt siratta, a0(l n0n) eszten2,t elt-lt-tt$ Anna e&) sz%ra is%eretlen s b<'-s
er,kkel b5r kasztbeli 0el)zetet sirat(tt, az n kasztbeli 0el)zete%et, %el) az er2,&(n2n(ki
0zbl 'al ki0ur3(lk(2sunkkal, +&) rezte, %e&sz<nt$ Nlben 'itte a kisebbik &)er%ek1nket
s n0a 'isszanzett, s ar3n /(l)tak le/ele a k-nn)ek$ A r(k(nassz(n)(k %e& k-r1l'ettk
/eketn, s teles0a*t(ztk a /1lt$ Le&sz5'esebben k-zib1k 1t-tte% '(lna$
- n ne% nzte% 'issza, a%ik(r /-l/ele %ent1nk$ J(&a2(tt szekr 'itte a 0(l%inkat /-l a
0e&)re, s a szekr %-& k-t'e l82elt a te0n$ n a te0n %-&-tt %ente%, s ne% nzte%
'issza$ :e% rezte% %r se%%i k-z-ss&et a 0zzal, a%el)ik e&) i2e&en lla% lett$
- J-nt a L0a'as(n akk(r rett a sza%3a$ Anna n0a 'e2errel *rta az 1'ereket, az(kban
az els, na8(kban, s il)enk(r a &)erekeket is %a&'al 'itte$ n /t 2-nt-tte% s 8a*tt
3s(lta% a te0nnek, %e& lat a s1l2,knek$ Az -re&e%bert, aki a 0z '(lt, An2(rsnak 05'tk
s (l)an '(lt, %int %in2en 0a'asi szn&et,$ 9a*l(tt 0t+, /ekete, b(z(nt(s s sztalan$
:a8k-zben ne% is i&en lttuk a 0z k-r1l$ Eent 1lt il)enk(r az er2,ben, a ke%en3i %ellett, s
Anna 0(r2ta neki 2lben az telt$
- Anna e&)-kett,re (tt0(n '(lt, /ent a l0a'asi 0zban$ Ltsz(tt ra*ta, 0(&) akk(r ker1lt
'al*ban 0aza$ 9i0etetlen &)(rsan beren2ezke2ett$ A ki-re&e2ett, k(8(tt /a0z 'als&&al
ra&)(&(tt a keze alatt$ @(0a e&) 8er3i& ne% 1lt ttlen1l, %in2& tett-'ett 'ala%it$ s s(kat
nekelt$ Al)an '(lt %e&int, %int a%ik(r a8*a %ellett lt, az er2,,ri 0zban$ I 0azatrt, a%ik(r
a L0a'asra k-lt-zt1nk$ .aszt*nak %in2en 'szza2(s 0a'asi 8araszt-tu2(%n)a (tt '(lt a
%arkban,a%ik(r kzbe 'ett 'ala%it$ n %e&3s(lta% a 8a*tt, a 2isznlat, a 8a*tban 0el)et
ksz5tette% a t)+k(knak, a0(&) Anna k5'nta, aztn nekikez2te% a tli /nak$ :0n) 0ti&
ke%n)en 2(l&(zta%$ G)-t-rte% s /raszt(tta% %a&a%at a %unk'al, 0(&) ne tu2*ak
&(n2(lk(zni$ Aztn r*-tte%, 0(&) se%%i rtel%e sin3s kitrni a &(n2(lat(k el,l$
- Ez e&) es,s na8(n t-rtnt$ Az eresz alatt 1lte% a 8a2(n, s kib%ulta% az es,be$ >u2*a
%il)en az, %ik(r (tt /ent a 0a'as(n esni kez2 +&) n)r(n az es,= A /el0,k 0asukkal s+r(l*k a
/k tete*t s a le'e&, s+l)(s a '5zt,l$ Akr%erre /(r25t*a az e%ber a /e*t, %in2en sz1rke$
L&nak, l&nak a /el0,k, s az es, esik$ Az e%ber azt 0iszi: s(0a ne% lesz '&e$
- Anna ki*-tt a 0zbl, s le1lt %ell% a 8a2ra$ :zett r% (l2alrl, 'rta, 0(&) %(n2*ak
'ala%it$ LE&) t(rn3(t 85t0etnnk i2eL - %(n2(tta%, 3sak 88en, 0(&) sza'ak le&)enek a
sz%ban, s Anna 0all*a a 0an&(%at$ ?s(2lk(z'a nzett re%$ L4irt=L L9(&) le&)en 0(l
1l*1nk, a%ik(r esik az es,$L Anna elkez2ett ne'etni$ 9(ssz+ i2e*e ne% 0al l(tta% %r (l)an
'i2%an ne'etni %int akk(r$ L9t 3sak ne% akar itt %ara2ni, ebben a 0zban=L Jelka8ta% a
/e*e%et s rnzte% Annra$ Azt 0isze%, ki is '-r-s-2-tt az ar3(%$ ?sak nzte% re, s Anna
ne'etett$ Aztn 0irtelen s5rni kez2ett bent a &)erek, s beszala2t, 0(&) %e&nzze$ >-bbet
aztn ne% is beszlt1nk err,l, 'ala%i e&)b k-zbe*-tt, %it tu2(% n$ Annnak 2(l&a aka2t a
&)erekkel, 'a&) il)es%i s ks,bb el is /ele*tette az e&szet$
-De n ne% /ele*tette% el$ Att %ara2ta% a 8a2(n s &(n2(lk(zni kez2te%$ 9(&)an, 0t ez
az assz(n), aki e&) il)en 0zban, il)en k-rn)ezetben s il)en letsz5n'(nal(n n,tt /-l, %&
&(n2(l arra, 0(&) +*ra 'isszatr*1nk a kasztba, %el)0ez n tart(z(%= S&) rzi, 0(&) ne'etni
kell %& a &(n2(lat(n is, 0(&) e&) er2,%rn-k /-l%e&) a 0a'asba, s (tt l az i2,k
'&ezeti&, %int e&)szer< /a2-nt,, kiszaka2'a a kasztbl, %el)0ez tart(zik= A, aki ebb,l a
k-rn)ezetb,l 'al, k8telennek rzi, 0(&) n les1ll)e2*ek az , sz5n'(nalra= s n, n el tu2(%
k8zelni ezt= G(n2(lk(zni kez2te% a 2(l&(n$ s r*-tte%, 0(&) ne% tu2(% elk8zelni n se%$
4ert elk8zel0etetlen, azrt$
- >u2*a, %in2en e%bernek 'an e&) szint*e$ A%it rszben %a&'al 0(z(tt, rszben %a&ra
sze2ett$ 4a&'al 0(zta a sz1l,i (tt0(nbl, s %a&ra sze2te a ne'els %rtke szerint$ Ezt a
szintet el0a&)ni ne% le0et$ Ez az az ala8, a%el)iken az e%ber +&) ll, a0(&)an llnia kell$ 4e&
tu2*a 'etni ra*ta a lbt$ 72ei&-ri& le0et %a&(sabbra is e%elke2ni, s i2ei&-ri& le0et
"
%l)ebbre is zu0anni, 2e a /-le%elke2s is s a lezu0ans is 3sak (l)an az e%ber letben,
%int e&) kalan2$ J, 'a&) r(ssz kalan2$ De %in2enk88en 3sak kalan2, s ne% '&le&es
lla8(t$ 6&le&es lla8(t, k1ls, s bels, e&)ens+l), 3sakis az(n a szinten le0ets&es,
a%el)ik0ez az e%ber tart(zik$
- 9a annak a /e0r e%bernek (tt 7n2iban i2e*e lett '(lna '&i&3sinlni azt a kalan2(t,
a%ibe belekez2ett, 0a ne% 'erik a&)(n i2, el,tt a bennsz1l-tt k(sr/(nk, akk(r e&) sz8
na8(n, %in2en biz(nn)al 'isszatrt '(lna %a&tl a /e0r e%berek k-z$ 4ert 5&) k5'nta
'(lna az a bels,, e&)ens+l)i 0el)zetre 'al t-rek's, a%i %in2en kalan2 %-&-tt is (tt 'an bent
az e%ber %l)n$
-Az(n az es,s 2lutn(n, (tt az eresz alatt a 8a2(n, r*-tte% n is, 0(&) az Anna
ne'etsnek i&aza '(lt$ s attl a 8illanattl kez2'e e&)szerre k-nn)ebb lett %in2en$ 4ert %r
az e&sz (l)an '(lt 3sak, %int e&) kalan2, a%el)ik 0(sszabb-r-'i2ebb i2ei& tart0at, 2e e&)szer
'&et kell r*en$ 4ert az, 0a 'alaki er2,%rn-ki 2i8l(%'al a zsebben /kat 2-nt az er2,n,
ne% le0et e&)b, %int e&) 3s5n)$ E&) kalan2, a%in %a*2 'ala%ik(r %& s(kat ne'et1nk$ Es
%e&rtette% (tt a 8a2(n, 0(&) il)en kalan2 %in2en, a%i ter%szetellenes, a%i zu0ansa az
e&szs&es e%beri s erk-l3si ren2nek$ .alan2 '(lt az is, 0(&) az i2e&en 3sen2,r-k bet-rtek
az (tt0(n(%ba s el'ittk a zszlt, %e& a 8uskt$ s ezen a sze%1'e&en t e&)szerre
%snak ltsz(tt %in2en, s 'alban (l)an lett az e&sz, az a %enek1ls /-l a L0a'asra, %int
e&) kalan2(s 'llalk(zs$ s e&)szerre %e& tu2ta% rteni az Anna sza't, a%ik(r azt %(n2ta
a 8usk%ra, a%it az i2e&en 3sen2,r-k el'ittek, 0(&): L%a*2 szerez %sikat$L 7&aza '(lt
Annnak$ Jl ' se% telt, s szerezte% %sikat$ Qrs ne% '(lt 0(zz, az i&az, 2e 0iszen
kalan2(t lt1nk, kalan2 '(lt %in2en$ E&) 'a2(rztl 'ette%, akinek kett, '(lt$ S&) lett, a0(&)
Anna %e&*s(lta$ @zerezte% %sikat$
- .t 'i& lt1nk (tt /-nt a l0a'asi 0zban, An2(rsnl$ A22i& tart(tt a kalan2$ 6a&)
%(n2*uk inkbb +&): a kalan2 %l)8(nt*a$ 4ert a kalan2 %a&a 0usz(nkt 'i& tart(tt$ A
bkeszerz,2sekben u&)anis e&szen R(%ninak a2tak (2a benn1nket, 0usz(nkt 0(ssz+
're$ De, 0a *l %e&&(n2(l(%, %& taln akk(r se% rt '&et a kalan2, %ik(r a %a&)ar
3sen2,r-k 'isszatrtek 0(zznk, s az lla%i 81letekre +*ra /-lker1ltek a r&i l(b(&k$ A
kalan2 %a&a %& tart(tt t('bb, 3sak e&)re /(r%t 3serlt$ A%i %a t-rtnik 'el1nk$$$ tu2*a,
n azt 0isze%, ez a kalan2, a%it %(st 3sinlunk, -ssze/1&& %& azzal az els,'el$ Az e&sz e&)
kalan2, e&)etlen na&) kalan2*a az e%beris&nek, a%inek a %i let1nkben taln ne% is lesz
%r '&e$ Ce2i& 3sak kalan2 az e&sz, az bizt(s$ Az e&)ens+l) e&)szer 'isszabillen, %ert ez a
t-r'n)$ De ez %s 2(l(&, ne% err,l akarta% beszlni$ .t 'i& lt1nk /-nt a L0a'as(n$
-.1l-n-s kt eszten2, '(lt$ A0(&) %a 'issza&(n2(l(k re, azt kell %(n2*a%: sz8 kt
eszten2, '(lt$ @z8 '(lt, %ert 3sak kalan2 '(lt, s a kalan2 e&) biz(n)(s /elel,tlens&et a2 az
e%bernek$ Jt 2-nt-tte% An2(rsnak a szn0ez, 'a2szta%$ :0a le%ente% az e%berek
k-z, a%ik(r 8r%eket 'itte% ela2ni, 'a&) 1zletet k-t-tte% az An2(rs szenre$ E&) il)en
alkal(%%al -sszetallk(zta% e&)ik '(lt k(ll&%%al$ Es ezt %& el kell %(n2*a%, %ert ez
/(nt(s$
- Az az e%ber kt ''el '(lt i2,sebb, %int n$ A /,isk(ln /-l-tte% *rt$ 4ik(r n a
kis'r(sba ker1lte%, , %r az er2,i&az&ats&(n '(lt$ >-rtet, e%bernek is%ert1k$ >u2*a,
abbl a /a*tbl 'al, aki az isk(lban els,nek u&rik, 0(&) /-lse&5tse a tanrra a kabt(t$ Aki a
0i'atalban le&%l)ebben tu2 0a*l(n&ani a /,n-k el,tt, s 8i%aszul 0azu2*a tu3at*'al az
u2'ariass&(kat a /ellebb'alk /eles&einek s len)ainak$
- ?skln) >ib(rnak 05'tk ezt az e%bert, s s(r(n k5'1l l8ett el, a sza%rltrn$ I '(lt
az er2,i&az&at bes+&*a$ E&) esetre na&)(n *l e%lksze% %ais$ 4& az els, 'ben t-rtnt,
0(&) (2a ker1lte%$ 6(lt e&) /iatal er2,&(n2n(k, a kit 4ar(snnak 05'tak$ E&) r(%n
es8eresnek '(lt a /ia$ Ezt a 4ar(snt e&) alkal(%%al a kaszin ku&liz*ban %e&kr2ezte
'alaki, 0(&) %irt ne% 'lt(ztat*a t a ne't 4ar(sira$ LAzrtL - /elelte 4ar(sn - L%ert r(%n
'a&)(kL$ Ez a ?skln) >ib(r is (tt '(lt 88en akk(r, s na&)(n lesen szlt r az
er2,&(n2n(kra$ LAki a %a&)ar lla% ken)ert eszi, az le&)en %a&)arDL 4ar(sn 3sak enn)it
/elelt erre: LEn ne% a %a&)ar(k ken)ert esze%, 0ane% abbl az a2bl lek, a%it a r(%n
n8 /izet be a %a&)ar lla% 8nztrba$L ?skln) szi2ni kez2te erre a r(%n(kat s arrl
beszlt, 0(&) a %a&)ar t1rel%ess&nek is 'annak 0atrai$ 4ar(sn ne% llt le 'ele 'itatk(zni,
0ane% /(&ta a kala8*t s el%ent$ Jl 're r elb(3s*t(ttk llsbl$ Nssze/r0etetlens&
35%en$ 4& abban az 'ben ?skln) >ib(r /eles&1l 'ette az er2,i&az&at len)t$
- Aztn n elker1lte% (nnan s ne% tallk(ztunk t-bbet$ A22i& a na8i&, a%5& 0r(%
n)estb,rrel s kt rkab,rrel a 0tizsk(%ban be ne% %ente% e&) alkal(%%al a 'r(sba,
!
0(&) 8nzt 3sinl*ak, s beszerezzek Annnak e&)et s %st$ Ez tl 2erekn '(lt %r$ Jl 'e
lt1nk akk(r /-nt a L0a'as(n$
- A b,r-ket 0a%ar ela2ta%$ A zsi2kat ne% r2ekelte, 0(&) 'an-e 'a2sz*e&), 'a&) nin3s$
A 2(l(&nak ez a rsze is 0(zz tart(z(tt a kalan20(z$ Ee is 'sr(lta%, a%it kellett, s
baktatta% lassan a /(&a2 /el, a0(l a s&(r 2eszks szn*a llt, a%i'el *-tte%$ :e% s(kat
1&)elte% az e%berekre, akik k-r1l-tte% %(z(&tak az ut3n, ne% '(lt se%%i k-z-% 0(zz*uk$
:0a 'alaki r%k-sz-nt, annak 'isszak-sz-nte%$ :0n)an 3s(2lk(z'a nztek utna%, r&i
kasztbeli is%er,s-k, %s(k lenzssel s %e&b(trnk(zssal /(r25t(ttk /lre a /e*1ket, 0(&)
ne kell*en k-sz-n*1nk e&)%snak$ Ezek a tekintetek *ut(ttak ks,bb az esze%be, %ik(r azt a
k-n)'et (l'asta% 7n2irl$ A bennsz1l-ttek sz1rke 3(n2raru0*t 'iselte% n is akk(r,
8(szt3siz%t s brn)b,rku3s%t, s se%%iben se% k1l-nb-zte% a t-bbi bennsz1l-tt,l, aki
az(n a 'sri na8(n %e&t-lt-tte a 'r(ska ut3it$
- E&)szerre 3sak %e&ltta% ?skln) >ib(rt$ Az ut3asark(n llt, %int aki 'r 'alakire$
9(ssz+ 'r(si bun2ban, 'i2ra8r%sa8k'al a /e*n, 0na alatt irattsk'al$ :e% tu2(% %i
1t-tt bel%, taln %in2-ssze ann)i, 0(&) s(k '(lt az i2,%, %ert a s&(r 3sak 2lutn ksz1lt
'issza$ De le0et, 0(&) '(lt 'ala%i kis &(n(szs& is benne%, 'ala%i kis 3s58,s 2a3 a
kasztbeli'el sze%ben, aki irtz'a b%ul*a ra*ta% a bennsz1l-tt 'iseletet$ A2allta% n is az
ut3asar(kra, ?skln) >ib(r %ell$ L@zer'uszL -k-sz-nte% r, %int0a 3sak akk(r is%erte%
'(lna /-l$ 7*e2ten /(r25t(tta /el% a /e*t$ 4e&le8ett '(lt s b(ssz+s$ 6&i&nzett ra*ta%$ LEuna
ziuaL - a2ta 'issza a k-sz-ntst r(%nul$ 4(st %r n nzte% r %e&le8etten$ LEzt 0(l
tanulta2=L - kr2ezte% %& %in2& az(n a tr/lk(z k(ll&ilis 0an&(n, a%it r&ente
0asznltunk e&)%s k-z-tt$ Ar3a elb(rult a sza'ai%tl$ L(8'a k-r1lnzett, 2e ne% /i&)elt
renk senki$ 9(zz% 0a*(lt s siet'e 0a2arta el, %int e&) betanult le3kt: L>u2(k a te sz(%(r+
esete2r,l s 0i22 el, %in2ent elk-'ette%, 0(&) *(bb beltsra b5r*a% az illetkeseket$ De
0iba$$$ il)en a 'il&, tu2(2$ n na&)(n sz5'esen se&5tenk ra*ta2, 2e 0t be kell lssa2 te is$$$L
L4ir,l beszlsz=L - '&ta% bele a sza'aiba$ L:z2L - /elelte lt0at za'arban - Ln %e&rte%,
0(&) %in2 0(zz% *-szt-k s t,le% akar*t(k$$$L LEn ne% akar(k t,le2 se%%it$L 4e&le8etten
nzett re%$ L:e%=L L:e% 0t$ ?sak %e&lttalak itt llni, s esze%be *ut(tt, 0(&) 'ala%ik(r
e&)1tt 2(l&(ztunk$ @ %e&llta%, 0(&) k-sz-ntselek s %e&kr2ezze%, 0(&)an ltek s %i 'an a
3sal2(22al=L
- Az az e%ber a 'r(si bun2*ban /els0a*t(tt erre, s (l)an ar3(t '&(tt, %int aki
te%etsr,l *-n$ Ll1nkL - %(n2(tta - Ltu2(2 az e%ber k-teles a 3sal2*rt %in2ent elk-'etni,
0(&) a /elsz5nen %ara20ass(n$ 7stennek 0la ne% 3sak %e&%ara20atta% az lls(%ban, 2e
0el)ettes er2,i&az&at 'a&)(k$$$L .1l-n-sen, szinte a&&2'a nzett re%, 0(&) %it szl(k
%in2ezek0ez$ LEnnek -r'en2ekL - %(n2(tta% ,szintn - Ls &ratull(k a sikere20ezDL 6alban
-r'en2te%, 0(&) e&) '(lt k(ll&%nak siker1lt a 'lt(z(tt 'il&ban is %e&%ara2nia, s,t
el,re*utnia$ Ezek a sza'ai% e&) kis letet -nt-ttek az e%berbe$ 4e&e%elte a /e*t s -ntelten
%(s(l)&(tt$ L.-sz-n-%L - %(n2(tta - Laz e%ber i&)ekszik$$$ aztn tu2(2, ne% e%bere',k
ezek se%$ s sz1ks&1k 'an a szake%berekre$ ?sak el kell tallni 'el1k a 0an&(t$$$L Ebben a
8illanatban e&) sznk /(r2ult ki a sz(%sz2(s ut3bl$ 4e&is%erte% az er2,i&az&ats&
l('ait$ A sznkban e&) k-'r bun2s +r 1lt$ ?skln)i >ib(r &)(rsan 0a2arni kez2ett$ LEz az
er2,i&az&at$$$ neke% %enne% kell$$$ 'r*, %e&a2(% a 35%e%et s 0a &(n2(l(2, 0(&) te is$$$
%a*2 'ala%il)en alkal%i %unkra, el,sz-r$$$ %e&8rbllak$$$ /el5r(% a laks(% 35%t, %ert a
0i'atalban ne% szerete%, 0a %a&)ar(k keresnek$$$L >r3*bl e&) n'*e&)et k(t(rt el,,
'ala%it /-l5rt r i2e&es kzzel s a %ark(%ba n)(%ta$ A sznk a sar(k0(z rt s %e&llt$
?skln) >ib(r i*e2t %(z2ulattal ka8ta le /e*r,l a 'i2rab,r s1'e&et$ L>rei3, 2(%nu0e 2irekt(rD
A% (n(are se 'e sa0itDDL - (r25t(tta lelkesen s ne% is nzett re% t-bbet, 0ane% 0a*l(n&'a
i&)ekezett a sznk /el s sz*bl '& nlk1l -%l-ttek a 0an&(s r(%n sza'ak$ A k-'r +r (tt
a sznkban 88en 0(&) a sa8k*0(z e%elte a kezt, aztn anlk1l, 0(&) e&) szt is %(n2(tt
'(lna, 'ala%i l(%0a, lenz, %(z2ulattal (2a%utat(tt %a&a %ell az 1lsre$ ?skln) >ib(r
sza8(rn ka8aszk(2(tt /-l a k-'r +r %ell, s %& akk(r se% 0a&)ta abba a lelkes
szra2at(t$ Aztn a sznk t('bb 3s+sz(tt$ 4e&nzte% a keze%ben %ara2t kesken)
n'*e&)et$ Ez llt ra*ta: >iberiu ?ia3lan, in&iner sil'i3$ s a %sik (l2al(n kusza 3eruza5rssal
e&) ut3an' s e&) 0zsz%$
- :e% akar(% el%(n2ani %in2azt, a%it &(n2(lta% s rezte% akk(r, %5& r%ere2te% arra
az el/er25tett n're s %5& a n'*e&)et a8r 2arab(kra sza&&atta% s 'als&(s un2(rral
t-r1lte% %e& utna a keze%et, %int0a be8iszk5t(tta% '(lna$ 4a %r %in2e&), 0(&) %it
rezte% s %it &(n2(lta% akk(r$ A ln)e& az, 0(&) '(lt il)en$ 4in2& '(lt s %in2en1tt '(lt$
F#
A%ita 3sak n8ek 0a2ak(znak e&)%ssal, s e&)ik n8 a %sik /-l ker1l0et$ Az e%ber %r
az isk(lban kez2ett tanulni err,l$ LA lt/enntart er,$L Q&) ne'eztk ezt$ 9t i&en, ez is a
lt/enntart er, e&)ik aut(%atikus %e&n)ilatk(zsa$ 9a &(n2(lk(zunk ra*ta, azt kell %(n2*uk:
3i'ilizlt -n'2el%i k5srlete a /izikaila& s erk-l3sile& &)-n&e e&)e2eknek$ A 8ri%it5'
llat'il&ban is tallunk 0as(nlt$ Az(nban (tt is a &)-n&es&&el*r e&)1tt$ 9ern)k, r('ar(k
t'eszik a k-rn)ezet1k sz5nt$ J-l e&szen a ka%le(ni&$ De %r se% a /arkas, se% a
'a2&ala%b ne% k8es sz5nt 3serlni -n'2el%i 3lbl$
- Az il)en e%berre, %int ez a ?skln) >ib(r, azt %(n2*uk: rene&t$ De ne% 3sak %i
%(n2*uk ezt, 0ane% az(k is, akik0ez tllt, 0(&) %e&%ent,2*enek a Lkalan2L-tl, %el)nek
'llals0(z ne% rez %a&ban el& er,t$ A r(%n er2,i&az&at (tt a sznkban le&albb
ann)ira %e&'etette ezt a ?skln)bl ?ia3lann lett er2,%rn-k-t, %int n$ De le0et az is,
0(&) *(bban$ @z(l&latait el/(&a2ta, %e& is /izette rte$ De ne% ltta%, 0(&) kezet /(&(tt
'(lna 'ele, a%ik(r be1ltette %a&a %ell a sznkba$
- Ezzel a ?skln) >ib(rral %& 3sak e&)szer tallk(zta% az letben$ Ez taln 0at-0t ''el
azutn '(lt$ Akk(r %r 0r(% /<rsz%al%(% *rt /-nt a 0e&)ek k-z-tt s &)akran '(ltak
tr&)alsai% az er2,i&az&ats& urai'al$ Akk(r %r 4ar(sn '(lt nlunk az er2,i&az&at$ Az a
biz(n)(s 4ar(sn, akir,l szl(tta% %r az el,bb$ Earts&(s e%ber '(lt, %(n20atn% azt is,
0(&) sz5'es$ Er a %a&)ar(kat ne% szerette$ De ez 3sak el' '(lt nla s az el' is inkbb 3sak
annak a Ll0a s urizlL %a&)ar k-z8(sztl)nak szl(tt, s ne% '(lt e&)b, %int 0(l%i
keser< e%lkek 'issza-'isszatr, b(r+*a a %+ltbl$ Al)an bel*ene'el,2-tt utla&(s reak3i,
a%it ann)isz(r ta8asztal0attunk e%bereknl, akik let1k kez2, szakaszt 'ala%el) /-l*1k
s+l)(s(2 trsa2al%i rte& rn)kban ten&etik, s ezt az rn)kban llst ne% tu2*k t-bb
s(0a el/ele*teni$
De ett,l eltekint'e *in2ulat+ e%ber '(lt ez a 4ar(sn, s 0a %unks(krl, %e&
8araszt(krl '(lt sz, ne% tekintette s(0a, 0(&) r(%n, 'a&) %a&)ar az illet,$ >isztelte a
tu2st, s %e&be3s1lte a sz(r&al%at, s 0a Lkaszt*bl kiesettL %a&)art lt(tt, aki rtel%es s
be3s1letes 'llalk(zssal i&)ekezett +*ra lbra llani, annak sz5'esen '(lt se&5ts&re$
6ala%il)en er2,kiter%elsi en&e2l) 2(l&ban tr&)altunk akk(r$ .iter%elsre 'ette% %e& e&)
er2,t, s ki2er1lt, 0(&) a kiter%elsi en&e2l) ne% akk(ra ter1letre szlt, a%ekk(rt a
tula*2(n(s neke% lek-t-tt$ Ezt az 1&)et kellett tisztzza% az er2,i&az&at'al$ 4ar(sn ke2'es
'(lt s el,zken), a%ik(r %e&is%ert$ .(ll&a +rnak szl5t(tt, s r2ekl,2-tt 3sal2(%,
el/(&lalts&(% s 1zleti 2(l&ai% irnt$ 6ala%irt t kellett %en*1nk a trk8tere%be, s a
/(l)(sn e&)szerre 3sak sze%ben talltuk %a&unkat ?skln) >ib(rral$
- >isztn s ele'enen l benne% %ais a k8$ .il8t1nk az a*tn s %ent1nk a /(l)(sn$
E&)%s %ellett$ 6ala%ir,l beszl&ett1nk$ 4a&)arul 8ersze, %ert n r(%nul %& %in2& ne%
s(kat tu2ta%$ A /(l)(s sarkban be/(r2ultunk a trk8tere% /el, s e&)szerre 3sak sze%ben
lltunk ?skln) >ib(rral$ :e% e&)e21l '(lt$ .t zs5r(s ar3+, l(%8(s -r%n) /akereske2, '(lt
'ele$ I%a&a is l(%8(s '(lt, &)<r-tt s s('n)$ 7*e2ten ka8ta le a kala8*t, s na&)(t k-sz-nt$
A 2ereka is %e&0a*l(tt$ 6ala%i rettenetes %e&'erts&, 'inn)(& alzat(ss& '(lt az e&sz
e%ber$ Az er2,i&az&at blint(tt a /e*'el, n 0alkan %(r%(lta% 'ala%it, s t('bb%ent1nk$
- :0n) l8s utn 4ar(sn /el% /(r25t(tta a /e*t$ LE%lkszik erre az e%berre= .(ll&k
'(ltunk$ 9(n/itrsa e&)bknt$L Ezt az ut(lst e&) kis llel %(n2ta, s a sz*a sz-&letben
%e&rn2ult 'ala%i &+n)(s %(s(l) is$ L7s%ere%L - /elelte%$ >iberiu ?ia3lannak 05'*k, te0t
inkbb az -n 0(n/itrsa, %int az en)%$L Az er2,i&az&at 0an&(san /-lne'etett$ LLe%(n2unk a
kisebbs& *a'raL - %(n2(tta 0ars(& 'i2%s&&al, s kin)it(tta a trk8tere% a*ta*t$
.s,bb %e&tu2ta%, 0(&) ezt a ?skln) >ib(rt %in2en n''lt(ztatsa s 0as(n3s+szsa
ellenre is 3sak a22i& tart(ttk %e& a r(%n(k, a%5& a bukaresti er2szeti /,isk(ltl
%e&/elel, sz%+ utn8tls rkezett$ 4ik(r (tt tallk(ztunk, a /(l)(sn, %r kt ' ta
ten&,2-tt lls nlk1l$ Al3s kis alkal%i %unkkat '&zett ktes 0itel< /akereske2,knek$ 9(&)
ks,bb %i lett 'ele, ne% tu2(%$ Eln)elte a sr$ Az r(k sara, a%el)ik kt ut3a k-z-tt 0+z2(tt
'&i&, a %a&)ar(k s a r(%n(k ut3*a k-z-tt, s eln)elt %in2en 0ulla2k(t, err,l is, arrl is$
Az e%ber el0all&at(tt, s beleb%ult a s-tts&be$ rezte%, 0(&) %e&b(rz(n&$ 9<'-s '(lt$
:)irk(s, r(ssz ,szi 0<'-ss& la8ult az *szakban$
- >1zet kellene &)+*tani - %(n2(tta 0irtelen, 2e aztn 0(zztette %in2*rt -, k1l-nben
+&)se% %ara2unk itt, 88en 3sak 8i0en1nk e&) ke'eset$ .i8i0en1nk 'ala%it, a%it ki kell
8i0enni$ Aztn %e&)1nk t('bb$$$
@0a*t(tt$
- A t<z 3sak +&) az esze%be *ut(tt$ @zerette% a t<z %ellett 1lni az er2,n$ *szaka, a%ik(r
F
0all&atnak a /k$ A%ik(r %in2en (l)an, %int0a e%ber %& ne% is sz1letett '(lna a /-l2re$
- Cersze, %a&a %(st szeretn tu2ni, 0(&) %ik88en *ut(tta% a 0r(% /<rsz%al(%0(z= @
0(&) az er2,i&az&at'al tr&)al*ak, %e& %in2ent= Ezt is el%(n2(%, br az n t-rtnete%ben
ne% ez a ln)e&es$ :e% a L0(&)anL$ Ln)e&es az, 0(&) /-lis%erte% a kalan2(t$ Aki zu0an s
i2e*ben /-lis%eri, 0(&) ez a zu0ans 3sak kalan2, azt ba* ne% r0eti$ Az 3sak a tal8ra
es0etik, akr a %a3ska$ :e% tu2(%, 2e azt 0isze%, a %a3skknak is 'iszket a tal8uk e&)-e&)
il)en tal8raess utn$ El is zsibba20at a tal8uk$ E&) * i2ei& 'alsz5n<le& ne% sz5'esen llnak
re$
- 9t 'ele% is 5&) '(lt, lt*a$ Att, az(n az es,s na8(n, a l0a'asi /a0z el,tt a 8a2(n
r*-tte%, 0(&) az e&sz 3sak kalan2$ rezte%, 0(&) zu0anta% u&)an, 2e a tal8a%(n ll(k
%&is$ Az(nban a tal8a% zsibba2t '(lt s 5&) beletelt e&) ', a%5& %(z(&ni kez2te% 'ele$
4(n2(%, abban az 'ben se%%i e&)ebet ne% tette%, 3sak /t 2-nt-tte% s 'ia2(r(zta%$
D-nt-tte% a /kat az -re& An2(rsnak a szn0ez, s ezrt , be'ett trsnak %a&a %ell az
L1zletbeL$ Iszi& tizenkt ke%en3t baltzta% -ssze az -re&nek, , %e& 3sak rakta -ssze a
/kat, /-l2elte le, s ,rizte benn1k a t1zet$ 4ik(r az els, ke%en3e /1st-lt, %e&kr2ezte t,le%:
L9r(%bl e&)$ $ $ * lesz 5&)=L A22i& ne% esett sz k-zt1nk 1zletr,l$ LJL - /elelte%$ Az -re&
ne% szlt se%%it, 3sak el/(r25t(tta a /e*t, s ltta%, 0(&) &+n)(san el%(s(l)(2ik a
szakllban$ >u2ta%, 0(&) %ire &(n2(l$ LE3sa8ta% ezt a szeren3stlen e%bertL - &(n2(lta
%a&ban$ Es -r'en2ezett ennek a &(n2(latnak$
4in2& 'issza kell tr*ek arra az e%berre, aki k(sr/(n lett 7n2iban$ 4ik(r az els,
k(sarakat 3sinlta (tt a srkun)0 el,tt, a bennsz1l-tt k(sr/(nk &+n)(san ne'ettek -ssze a
0ta %-&-tt, s azt %(n2tk: L:zztek ezt a szeren3stlen /e0ret, %il)en 1&)etlen keze
'an$L 4ert e&szen bizt(s, 0(&) az els, k(sarai r(sszul siker1ltek$ De az is bizt(s, 0(&) e&) i2,
%+l'a szebb s *(bb k(sarakat /(nt, %int a bennsz1l-ttek, s ez '(lt az (ka annak, 0(&)
els,nek 'ertk a&)(n, a%ik(r a lza2s kit-rt a /e0rek ellen$ 4ert lt*a, ez e&)/(r%n 'an
7n2iban is s nlunk is s %in2en1tt a 'il&(nB az e%berek -r'en2enek annak, 0a 'alaki e&)
%a&asabb 8(l3rl lezu0an k-z*1k$ s -r'en2eznek annak, 0(&) (tt lent 1&)etlenebb, %int ,k$
H&)etlens&t ki0asznl*k, s a%ellett %& ki is &+n)(l*k$ De ez ne% r(sszin2ulat t,l1k,
ne0(&) azt 0i&&)e$ @a*nl*k s se&5tik, 3sak 88en -r'en2enek annak, 0(&) sa*nl0at*k s
se&5t0etik$ De a kr-r-%, a &+n) s a lenzs ne% annak szl, akit a szeren3stlens&
(2al-k-tt k-z*1k$ De0(&)$ Az(knak szl ez, akik /-nt %ara2tak t('bbra is, akiket ne% rnek
el a sza'aikkal s a &+n)*aikkal, akiket iri&)elnek s &)<l-lnek, %ert %s(k, biz(n)(s
2(l&(kban t-bbet tu2nak, s e%iatt szebben s k-nn)ebben lnek$
- 6ala0n)sz(r /t 2-nt-tte% s An2(rs el%ent %ellette%, ne'etett$ 6ala%i (l)an
el&e2ett ne'etse '(lt il)enk(r$ s n tu2(%, 0(&) ez a ne'ets ne% az n k5nl2s(%nak
szlt, ne% az n /-l0l)a&z(tt ten)ere%nek, 0ane% %a&nak az +ri ren2nek, %in2az(knak a
tiszt'isel,knek s 0i'ataln(k(knak e&)1tt''e, akik s(0a se% kellett /t 2-ntsenek, s %&is
*(bban s kelle%esebben lnek, %int An2(rs$ @,t lenztk ,t, /(&0e&)r,l beszltek 'ele
ir(2ikban, %el)ekben kn)el%es szkekben 1l'e, e&) na8 alatt t-bb 8nzt kerestek, %int ,
(tt /-nt a 0e&)en e&) e&sz 0na8 %e&/esz5tett %unk*'al$ Ezeknek szl(tt az a &+n)(s
ne'ets s %in2az, a%i %& %-&-tte '(lt, s ne% neke%, akit %a&0(z 'ett s akin se&5teni
i&)ekezett a %a&a %2*a szerint$ Es %ik(r An2(rs azt &(n2(lta %a&ban, 0(&) Lbe3sa8ta%
*l ezt a szeren3stlen +rie%bertL, s &+n)(san belene'etett a szakllba, ez a &+n)(s ne'ets
a 'il& 'ala%enn)i er2,%rn-knek szl(tt, 0(&) l%, 0iba +r s 0iba tanult e%ber 'alaki,
%&se% tu2*a, 0(&) L0r(%bl e&)L ne% %e&/elel, 1zlettrsi 'isz(n) /a2-nt, s &et, k-z-tt$
- >u2ta% n *l, 0(&) ezt kellett '(lna %(n2*a az -re&: L/ele-/eleL$ De ne% ezt %(n2ta$ n
8e2i& 0a&)ta%, 0(&) le&)en +&), a0(&) , akar*a$ :eke% az a kis an)a&i k1l-nbs& ne% rte
%e&, 0(&) szt 'ltsak %iatta az -re&&el$ s lt*a: itt kez2,2ik a ln)e&beli k1l-nbs& a 'al2i
bennsz1l-ttek, s a Lkalan2bl lettL bennsz1l-ttek k-z-tt$ Ez az, a%it a kasztbeli bennsz1l-tt
s(0ase% tanul0at %e& az Lt%enetiL bennsz1l-tt,l s ez az, a%it s(0ase% tu2 %e&b(3s*tani
neki$ A na&)'(nal+s&$
- >a'asz(n, ali&0(&) a 0 el%ent, ne% szlta% An2(rsnak se%%it, 3sak kereste%
%a&a%nak az er2, al*ban e&) %e&/elel, 0el)et, s 2-nteni kez2te% a /kat$ D-nt-tte%,
/-la8r5t(tta%, s ke%en3ket rakta%$ A %s(2ik 0ten %e&szl5t(tt An2(rs$ L9all*aD 4inek
2-nti a /kat (l)an %esszi lent=L L4ert (l3sbb lesz (nnan a szll5tsL /elelte%$ Az -re&
01%%-&-tt 'ala%it, s el&(n2(lk(z(tt a 2(l&(n$ 4sna8 %e&kr2ezte: L6an-e %r e&)
ke%en3re 'al=L Rnzte% az -re&re, s ann)it %(n2ta% neki: L4a ksz1lte% el a %s(2ik
ke%en3'el$ 9(lna8 be&)+*t(% azt is$L An2(rsnak a sz*a is n)it'a %ara2t, +&) b%ult r%
FF
e&) 2arabi&$ .s,bb le%ent a ke%en3i%0ez$ @(ki& %ara2t (tt$ 4ik(r 'issza*-tt lentr,l,
(2a1lt %ell% a 8a2ra$ L4e&tanulta a %rn-k +rL - %(n2ta el&(n2(lk(z'a$ LDe ne% ittL -
/elelte% neki - L%& az er2szeti aka2%in$ E&) er2,%rn-k %in2ent kell tu2*(n, a%i az
er2,'el *r$L An2(rs 01%%-&-tt$ L9t ne% %(n2(%L - 21nn)-&te ks,bb - Lne% s(kat
keresett a %+lt 'ben$ De 0a akar*a, %e&/elez0et*1k %& az rt$$$L L;&)an, An2(rsL -
%(n2(tta%, s ne'ette% 0(zz L0ar%a2a, 'a&) /ele, e&szen %in2e&)$ :e% ezen %+lik$L Az
-re& ne% szlt t-bbet$ E&) i2ei& %& 1lt a 8a2(n, aztn /-lkelt s el%ent$ De attl a na8tl
kez2'e ne% b5rtunk ki*-nni 'ele$ :e% b(3s*t(tta %e& neke% s(0a ezt a beszl&etst$ :e% a
sza'akat, 0ane% a%i az(k %-&-tt '(lt$ 9(&) ne% r2ekelt az a 8nz, a%it ra*ta% n)ert$ 9(&)
r*-tt: ne% , 3sa8(tt be en&e%, 0ane% n 3sa8ta% be ,t, %ert tu2ta%, 0(&) %enn)i *rna a
%unk%rt, s %&is r0a&)ta%, %int0a ne% rtenk 0(zz$ 9(&) e&)%a&a% is %e& tu2ta%
3sinlni a ke%en3ket$ 4ert 5&) 'an ez tu2*a: az elesett /e0r e%bert *sz5''el 8rt/(&(l*a a
bennsz1l-tt$ .i&+n)(l*a u&)an te0etetlens&t, %int i&az(lst annak, 0(&) ne% k1l-nb nla,
a%irt /e0r$ De %a&0(z 'eszi, s ne% 0a&)*a 0en 0alni$ @a*nl*a s s(8nk(2ik a ba*n,
%ert +&) rzi, 0(&) %in2en sa*nlk(z sz'al 1t e&)et az iri&)elt kaszt(n$ De %r0etetlen1l
/-l0b(r(2ik, 0a az elesett tal8ra ll s 1&)esebbnek %utatk(zik a n)(%(r+s&ban, %int ,
%a&a, aki ebbe a n)(%(r+s&ba 0i'atsszer<en belesz1letett$
- Els, 'ben *l %e&/rt1nk An2(rssal$ :)rtl ta'aszi&$ @zi2ta az urakat, akik 5&) bntak
el 'ele%$ Az +*akat, akik kil-ktek lls(%bl s a r&ieket, akik ne% sz(r5t(ttak 0el)et %a&uk
k-z-tt, s ne% se&5tettek %e& ebben az elesetts&e%ben$ 7r&al%atlanul *l esett neki, 0(&)
szi20atta az urakat - e&) +rnak$ L;r+nakL szl5t(tt, 'a&) Lle&n)L-nek, 3sak na&)(n ritkn
0asznlta a L%rn-k +rL-at$ Elis%erte, 0(&) rtek 'ala%it a /a2-nts0ez, s n,tte% e&)et a
sze%ben, a%ik(r 8uskt szerezte%$ Jakarattal kezelt, %int 'alakit, aki 0a ne% is
szn&et,%ester, 2e 0asznlni le0et a 0z k-r1l, a00(z k8est, 0(&) Lsze&n) 3sak e&)
el3sa8(tt +rie%berL$
- 6(ltak az(nban 2(l&(k, a%ik %& 5&) is b(sszant(ttk$ I 8l2ul +&) e'ett, %int az (l)an
%a&a/a*ta 0e&)i e%berek ltalban: %a&a el 'ette a b(&r3s(t, s /akanllal kanalazta bel,le
az telt$ :ek1nk 'isz(nt 8(r3eln tn)r*aink '(ltak, s tkezs el,tt Anna /-lter5tette a r(z(&a
asztalt ren2esen, %int (2a0aza, L+rik(nunkbanL$ >isztess&es, k(%(l) e',eszk-z-k '(ltak,
tizenkt sze%l)re 'al$ An2(rs n0a be*-tt il)enk(r, s &+n)(s /e*3s'lssal nzte azt a
sz%ra rt0etetlen szertartst,a%it k1l-nb-z, %ret< tn)r(kkal s k1l-nb-z,
e',eszk-z-kkel '&ezt1nk e's k-zben$ 4(r&(tt is n0a 'ala%it, 0(&) Ltn biz(n) /nkk
'lt(zik a 8uliszka, 0a +&) essz1k %e&, %int a 81s8-k-k$L 4e& il)en/lket$ E&)szer azt
%(n2ta% neki: L4sk88en 5zlik az tel, 0a ren2esen %e&ter5tett asztalnl eszi az e%berDL
An2(rs el0+zta a sz*t erre s le&)intett$ L:e% 5zlik a sze&n)s&, 8ersze$ Ce2i& azt ne%
le0et % be3sa8ni il)enekkel$L
- 7&en, An2(rst b(sszant(ttk ezek a 2(l&(k$ 9(&) n u&)anazt a sze&n)es telt ne%
b(&r3sbl s /akanllal ette%, %int ,$ 9(&) a 'izet 8(0rbl itta% s ne% 3si3ses k(rsbl$
9(&) szal%azsk(% /-l /e0r &)(l3sle8e2,t 0+zta%$ E&)sz'al: +r %ara2ta% a L0a'as(n is$
4a&a az let%2(% '(lt %s, %int az -', s ez bnt(tta$ 4ert , biz(n)ra 5&) &(n2(lk(z(tt:
itt 'an ni, ez a szeren3stlen r(k(n$ @e%%i*e a /-l2kereks&en nin3s, %& e&) 0(l2n)i r(ssz
kaszl*a se%$ .i2(btk az uras&bl, s n i2e'ette% %a&a%0(z$ D-nti a /t$ Al)an /a2-nt,
88en, %int a t-bbi$ 4& 3sak ne% is szn&et,%ester, e&)szer<en /a2-nt,$ @ a%5& neke% *
a szal%a k-z-tt alu2ni: neki /e0r 'etett &) kell$ A%5& neke% * b(&r3sbl enni, /akanllal, a
k1sz-b-n: a22i& neki ter5tett asztal kell, 8(r3elne2n),e',eszk-z$ Ce2i& u&)anazt a 8uliszkt
eszi, %int n$ Az n 8uliszk%at eszi, a%it n a2(k neki a /a2-ntsrt$ @ %&se% * neki +&),
a0(&)an n esze%$
- Q&) 'ala0(&) &(n2(lk(2(tt An2(rs, 3sak ne% %(n2ta ki$ De (tt '(lt a sze%ben, keze
le&)intsben, /it)%l %(s(l)ban,a%ik(r a ter5tett asztalunkat nzte, %e& e&)b L+riL
2(l&ainkat$ @rt,2-tt '(lt bel1l, %ert +&) rezte, 0(&) %in2ez %r ne% *r neke%, %i'el neki
se *rt s(0a, s n %(st az , sz5n'(nalra ker1lte%$ >e0t alkal%azk(2n(% kellene a
sz5n'(nal0(z$ @rt,2-tt '(lt, %ert +&) rezte, 0(&) *t tett 'ele%, a%ik(r %a&a %ell 'ett
/a2-nt,nek, s n %&se% akar(% elis%erni, 0(&) e&)enran&+ak lett1nk, azaz ne% is
e&)enran&+ak, %i'el 0(&) , szn&et,%ester, n 8e2i& 3sak a /a2-nt,*e 'a&)(k$ Ja2-nt,,
se%%i t-bb$ De az i&azi srt,2s 3sak akk(r k-'etkezett be, a%ik(r (tt lent az er2, al*n
/-lll5t(tta% a %a&a% ke%en3it$
- Az n szene% *(bb lett, %int az -'$ Ez ter%szetes is '(lt: , elk-'etett (l)an 0ibkat,
%el)ekr,l ne% tu20at(tt, %i'el a szn&ets el%let'el ne% '(lt tisztban, 3su8n a
FM
&)ak(rlat'al$ :e% akar(% itt rszletezni, 0(&) %ik az(k a 0ibk, a%iket a 8ri%it5'
szn&et,k ren2szerint elk-'etnek, %ert ez ne% is ln)e&es$ A ln)e&es az, 0(&) az n
szene% *(bb '(lt, %int az -', az(nk5'1l %e&k-zel5t0et,bb 0el)en is '(lt, s 5&) a szenes
zsi2, aki /el*-tt a szenet %e&nzni, *'al t-bb 8nzt 5&rt az n szene%rt, %int azrt, a%it
An2(rs 3sinlt$ Az(nk5'1l ke'esebb szene is '(lt An2(rsnak, %ert %a&a kellett 2-ntse s
a8r5tsa 0(zz a /t$
- A zsi2 /el*-tt, %e&*rta a ke%en3ket, aztn be*-tt a 0z0(z s azt %(n2ta: La lenti
sznrt enn)it a2(k, a /entirt 3sak enn)itL$ An2(rs /el0(rkant$ L9 %rt=L L4ert a lenti szn
*(bb s k-nn)ebb a /u'ar*aL - /elelte a zsi2$ L9(&) k-nn)ebb a /u'ar*a azt %e&en&e2e%L -
%aka3sk(2(tt An2(rs - L2e *(bb ne% le0etL$ LCe2i& *(bb$L L>n r(ssz %a&nak az n
szene%=L L:e% r(ssz az se%, 2e a lenti *(bb$L L>n azrt, %ert azt e&) %rn-k +r 3sinlta=
4i=L LAzrt$L An2(rs %r&esen /e*be '&ta a kala8(t, s (tt0a&)(tt %inket$ n azt
%(n2(tta% a zsi2nak: L72e /i&)el*en$ E&)be %e&) az e&sz$ A /enti %e& a lenti$L A zsi2
'llat '(nt, sz%(l&at(tt %a&ban, aztn %(n2(tt e&) k-z8rat a kett, k-z-tt$ .i3sit
alku2tunk %&, aztn %e&k-t-tt1k a 'srt$ >izenkt ke%en3re$ Ebb,l 0t '(lt az en)%, -t
az An2(rs$ A zsi2 el,le&et a2(tt s el%ent$ An2(rs 3sak este ker1lt 'issza$ L7tt a 8nzL -
%(n2(tta% neki s elbe tette% az -ssze& /elt, a%it a zsi2 (tt0a&)(tt$ L4i3s(2a 8nzt=L
%(r2ult r% An2(rs, %int a bika, aki 2-/ni akar$ LEl,le& a sznre$L 4(n2(tt e&) 3s+n)t, 0(&)
%it 3sinl*(n a zsi2 a 8nz'el$ Erre el%a&)arzta% neki az 1zletet$ 9(&) e&)re-%sra a2ta%
el neki a kett,nkt, a /entit %e& a lentit$ E&) r(n$ An2(rs ne% szlt r se%%it, 3sak
lesze&ett /e**el el%ent a 0z %-& s e&) i2, %+l'a 8erelni kez2ett na&) 0an&(n Ann'al,0(&)
%e&%(n2ta %r szzsz(r, a tr&)t a te0n all 5&) %e& a%+&)$ $ $ Anna 'isszasz*alt, az -re&
(r25tani kez2ett, Anna s5r'a 0(zz% szala2t s n el'esztette% az i2e&ei%et$
- >u2*a, 'annak a8rs&(k az letben, a%iket az e%ber szinte el se% %(n2, 8e2i& ezek az
a8rs&(k s(k %in2ennl /(nt(sabbak taln$ Azzal a tr&)'al %r r&en ba* '(lt k-z-tt1nk$
An2(rsnak u&)anis ne% '(lt te0ene, 3sak e&) ke3sk*e$ A te0enet s a s1l2,ket %i 0(ztuk
/-l$ n 85tette% %e& a 8a*tt s az lat$ A t)+k(kat is %i 0(ztuk$ A te*et s a t(*st
%e&(szt(ttuk An2(rssal$ Ezt , is, %i is ter%szetesnek 'ett1k$ 9iszen Anna /,z-tt
%in2ann)iunkra$ Ezzel sze%ben An2(rs %e&en&e2te, 0(&) a ke3skt is Anna &(n2(zza s
/e**e$ .t s1l2,t ela2tunk a tlen, kett,t le'&tunk %a&unknak$ Azt is %e&(szt(ztuk
An2(rssal$ 4in2ez ter%szetes '(lt$
- An2(rs e&) na8(n azzal ll(tt el,, ez ta'asszal '(lt %r, 0(&) a te0n tr&)*t ne a
8a*ta sarkba, 0ane% a 8a*ta %-& 'i&)1k$ Ez el& %in2e&) '(lt, %ert kt0etenknt a%+&)is
el0(r2ta% (nnan a tr&)t s tele8et 3sinlta% bel,le a le&el,nek abban a sarkban, a%it /el
akarta% szntani az ,sz-n, 0(&) *-',re 'ala%i k8(sztskert/lt 3sinl*ak bel,le$ Q&) aztn
&)akran el,/(r2ult, 0(&) Anna %&se% 'itte 0tra a tr&)t, 0ane% (tt 0al%(zta /-l a 8a*ta
el,tt$ Az -re& n0a %(r&(tt r e%iatt, s n il)enk(r /(&ta% a tali3skt, s ki0(r2ta% a
tr&)arakst a tele8re$
- Az(n a ta'asz(n e&)re t-bbet %(r&(tt$ Eeleszlt Anna 2(l&ba, ren2elkezett, 0(&) a
8a*tban, 'a&) a t)+klban ezt %e& azt %sk88en kell 3sinlni$ E&)re &)akrabban kritizlt$
@(0a se% neke% %(n2(tta ezeket, %in2i& 3sak Annnak s t-bbn)ire (l)ank(r, a%ik(r ne%
'(lta% (tt0(n$ >,le% /lt$ 4irt= Azt 0isze% n az , sze%ben %& %in2& a L%rn-k +rL
'(lta%, s %e&sz(kta, 0(&) az urakrl 3sak a 0tuk %e&ett %(n2*(n b5rlat(t$ E&)szer
0ara&*ban azt %(n2ta Annnak: LA%5& az n 0za%ban 'a&)t(k, a00(z tartst(k %a&at(kat,
a%it %(n2(k$ A 8a*t%ban ne% t<r-k ren2etlens&et$L Erre Anna azt /elelte, 0(&) a 8a*tt n
85tette%, s 5&) az ne% az An2(rs$ Az -re& 3sa8k(2ni kez2ett$ LAkk(r 'i&)e el a %rn-k +r a
b2*t a /-l2e%r,lD De az n /-l2e%en az lesz, a%it n akar(kD Aki urat akar *tszani, az ne
*-**-n /a2-nt,nek a 0a'asbaDL
- Az i&azs& az '(lt, 0(&) a /-l2, a%el)iken az An2(rs 0za 81lt, 88en +&) ne% '(lt az
-', %int az en)%$ A /-l2 a k-zbirt(k(ss&i le&el,0-z tart(z(tt$ n 3sak este *-tte% /-l a
ke%en3kt,l$ Anna el%(n2ta a 2(l&(t, n le&)intette%$ :e% beszlt1nk rla t-bbet$ De tu2*a,
az il)es%i azrt %e&%ara2 az e%berben$ 4e&&)<lik$ E&)re &)<l a n)el' alatt, %int a keser<
n)l$ 6&1l ki kell k-8ni$
- Az(n az estn el'esztette% az i2e&ei%et$ Anna s5r'a *-tt 0(zz%, s n %in2ent
0all(tta%, a%i 0tul a 8a*tnl t-rtnt$ 9tra%ente% An2(rs0(z$ L4(n2*a 3sak * e%ber, %i
ba*a 'an 'el1nk tula*2(nk88en=L - kr2ezte% t,le$ L9=L - 0(rkant /-l An2(rs s +&) llt (tt
el,tte% %int e&) sz,r-s /ekete 'a22iszn$ Elis%telte% a kr2st$ Az e%ber /+*ni kez2ett s
'-r-s lett$ Nssze-'issza kiablt %in2en/lt$ 9(&) aki +r akar %ara2ni az ne ll*(n be
FP
%unksnak, s ne *-**-n a sze&n) e%ber n)akra$ 9(&) be3s1l*e %e& %a&t az, aki a %s
0zban l$ 9(&) ,t ne% le0et % kit+rni a *ussbl, %ert neki i&enis *ussa 'an a00(z, 0(&)
%in2en +&) le&)en a 0za k-r1l, a0(&) , akar*a$ s 'ele ne sz*al*(n e&) /e0rn8, aki a %s
n)akn l$ 4e& e//lket$ >u2ta%, 0(&) azrt (r25t, %ert rzi, 0(&) nin3sen i&aza$ 4ert bele
akar*a l('alni %a&t a %re&be, bt(rs&(t akar %er5teni a sa*t 0an&*bl, s el akar*a
0itetni %a&'al, 0(&) i&aza 'an$ Kltalban az (l)an e%ber (r25t, aki tu2*a azt, 0(&) nin3sen
i&aza$ An2(rs tu2ta ezt$ Az(nban 'ala0(l keser<s& '(lt benne, s ezt a keser<s&et ne%
tu2ta %e&e%szteni %sk88en, %int 0(&) belel('alta %a&t e&) %esters&es 0ara&ba$
- n %r akk(r tu2ta%, 0(&) %i ba*a 'an An2(rsnak, s tu2ta% azt is, 0(&) ne%
l0et1nk t('bb e&) /-2l alatt$ 4ert a%5& a bennsz1l-tt k(sr/(n lenz0eti s sa*nl0at*a,
&)%(ltalans&a %iatt, a 'ele e&) s(rba zu0ant /e0r e%bert: a22i& *sz5''el se&5ti, /alat*t is
%e&(szt*a 'ele, s *les, rzssel 2i3sr&eti %a&ban sa*t na&)lelk<s&t az LelesettL
/els,bbren2<'el sze%ben, aki l%, %&se% (l)an /els,bbren2<, %int a%il)ennek 0ir2etik,
%ert %& k(sarat se% tu2 /(nni$ De abban a 8er3ben, a%ik(r ez a /e0r e%ber a %a&a
intelli&en3i*nl /(&'a szebb s *(bb k(sarat ksz5t, %int a 0i'ats(s k(sr/(n %a&a, '&e a
barts&nak$ Jell8 a bennsz1l-tt k(sr/(nnl az ala3s(n)abbren2<s&i rzs, a%it ne% tu2
el'iselni e&) (l)annal sze%ben, aki /izikaila& 'ele az(n(s ran&ban s akit e22i& 88en
elesetts&e s &)%(ltalans&a %iatt sa*nlt s 8rt/(&(lt$ Ezt az ala3s(n)abbren2<s&i rzst
8e2i& 3sak +&) k8es lek1z2eni, 0a el0iteti %a&'al, 0(&) az a %sik 'ala%i (l)as%it k-'etett
el, a%irt &)<l-letet r2e%el$ Q&) '(lt ez An2(rssal is$ :e% tu2ta el'iselni, 0(&) a n)(%(rult
L+rL, akit , %e&sznt s 3sel2nek ke&)esen /-l/(&a2(tt, *(bb szenet ksz5tett %int ,, t-bb
8nzt ka8(tt rette %int ,, s /,k88en: ra2sul %& na&)lelk< is tu2(tt lenni 'ele sze%ben,
a%ik(r %in,s&beli t-bbletkeresett %e&(szt(tta 'ele$ :a&)lelk< '(lta%, %int el3sa8(tt senki,
%int L'(lt +rL, e&) (l)an 'alaki'el sze%ben, aki azzal 2i3seke2ett -n%a&nak, 0(&) , '(lt
na&)lelk<, a%ik(r /el/(&a2(tt /a2-nt, %unksnak e&) /izikai %unkban *ratlan, el3sa8(tt
urat$ 4e&rtette%, 0(&) a 2(l&(n ne% le0et se&5teni$ Att0a&)ta% An2(rst, 0(&) kiabl*a ki
%a&t s be%ente% a 0zba$ L9(lna8 elk-lt-z1nkL - %(n2(tta% Annnak$ s %sna8
elk-lt-zt1nk An2(rstl$
- Ez 5&) t-rtnt: re&&el le%ente% a ke%en3i%0ez s -ssze1t-tte% &)(rsan e&) * na&)
l(%bkalibt, a%il)ent a szn&et,k sz(ktak ksz5teni %a&uknak n)r(n$ Dlre %e&'(lta%
'ele$ Anna a22i& -ssze3s(%a&(lta a 0(l%it$ ;&)an+&) l2kba %in2ent, a0(&) '(lt, a%ik(r
/el*-tt1nk$ :)r '(lt %e&int, e&) 'e 88en, 0(&) /elk-lt-zt1nk (2a$ Eb2 utn /(&ta% a
%a&a% ksz5tette tali3skt s ren2re letali3skzta% a 0(l%ikat a l(%bkalib0(z$ E&) (l)an *
ne&)e2rn)ira '(lt a 0ztl$
:a8n)u&tra %r 3sak a t)+kketre3 %ara2t$ A &)erekek lent '(ltak, s 'i2%an
-r'en2eztek az +* Lkalan2L-nak$ J-ltette% a t)+kketre3et is a tali3skra$ Anna a te0enet
'ezette k-t,/ken$ A 0zban %r ne% '(lt se%%ink t-bb$ Akk(r l8ett ki An2(rs az er2,b,l$
- Azna8 %& ne% tallk(ztunk$ Azta ne% lttuk e&)%st, 0(&) (tt0a&)ta% kiabl'a a 0z
%-&-tt$ .il8ett az er2,b,l, s %e&lt(tt %inket$ E&) 8illanatra %e&t(r8ant, aztn le0a*t(tt
/e**el, %int aki keres 'ala%it az -s'n)en, %e&in2ult /elnk$
- A tali3skt a t)+kketre33el let(lta% a 0z el$ L>e 3sak %en*L - %(n2(tta% Annnak, s ,
%e&in2ult a te0nnel le/ele$ n %e&'rta%, %5& An2(rs (2art$ A&&(2al%as sze%ekkel
nzett: a tali3skra s a t)+kketre3re$ Ltsz(tt a sze%n, 0(&) ne% rti, %it akar(k a
t)+k(kkal$ L6e&)e sz%ba a 0zt, An2(rsL - szlta% 0(zz, %ik(r (2art - Lne0(&) utla&
azt %(n2*a, 0(&) el'itt1nk 'ala%itL$ rtetlen1l b%ult re%$ LElk-lt-z1nk %a&tlL -
%(n2(tta% - L0(&) uralk(20assk +*ra e&)e21l$ De %en*en, nzze %e&, 0(&) 0el)n 'an-e
%in2en$L @-tt ar33al nzett re%, 2e ne% szlt se%%it$ Ee%ent a 0zba$ 6rta% e&)
2arabi&, 2e ne% *-tt ki$ Akk(r elin2ulta% a tali3sk'al$
-:0n) na8ra r, e&) 2lutn, bell5t(tt 0(zznk An2(rs$ Akk(r %r kszen '(lta% a
na&) kalib'al is$ Al)an '(lt, %int az(k a 0a'asi 'a2szkun)0k, %el)ekben szar'asb,&sk(r
n0n) *szakra %e&szllnak az urak$ 88en asztalt 3s(lta%, %ik(r An2(rs bell5t(tt$ E&)
kis tiszts(n llt a 0zunk, alatta bksen /1st-ltek a ke%en3k$ A2bb le&elt a te0n$ Anna
ru0t %(s(tt a 8atakban s a &)erekek *tsza2(ztak a &)e8en$
- An2(rs *-tt s %e&llt %ellette%$ LA2*(n 7sten$L :e0ezen *-tt ki bel,le a sz$ LA2*(n
7sten, An2(rsL - /elelte%$ Kllt s nzel,2-tt za'artan$ LH&)esen %e&85tette, %rn-k +rL -
%(n2(tta e&) i2, %+l'a s a kaliba /el b-k-tt az ll'al$ :e% szlta% se%%it, 3s(lta%
t('bb az asztalt$ LAzrt 0ara& nin3sen$$$L - kez2te el ks,bb$ Rnzte%$ L9ara&= ;&)an %irt
lenne 0ara&, An2(rs=L :e% /elelt, 3sak nzte, 0(&) %ik88en ksz1l el az asztal$ E&) i2,
FR
%+l'a el,'ett e&) la8ule'lbe 3s(%a&(lt 'ala%it, s (2a'itte a &)er%ekeknek$ L6a2%zL -
%(n2(tta za'artan, a%ik(r 'issza*-tt 0(zz% Lte&na8 lelte% e&) /banL$ .s,bb Anna is
/el*-tt a 8ataktl$ LHl*-n leL-szlt (2a 'i2%an An2(rsnak, L8a2unk %r 'anDL A 8a2 (tt llt a
0z ele*n, az a*t %ellett$ An2(rs le1lt$ Anna t+rt 0(z(tt ki neki s ken)eret$ Az -re& e'ett$
n is elksz1lte% az asztallal s (2a1lte% %ell*e a 8a2ra$ L9t 5&), An2(rsL - %(n2(tta% -
Lle&)en %in2enki a %a&a &az2*a$ 7&az=L LEz i&azL - /elelte az e%ber$ Attl kez2'e ne% is '(lt
se%%i ba*unk e&)%ssal$
- Iszi& (tt lt1nk, abban a kalibban$ .-zben el0(r2(tt a zsi2 n0n) szz szekr szenet$
Cnzt ka8tunk rte$ A 8nzen kibrelt1nk e&) 0zat lent a /aluban, a%el)ik %r n0n) 'e
1resen llt$ E+t(r(kat is ker5tett1nk 0(zz, a le&sz1ks&esebbet 88en$ Q&) aztn tlire
lek-lt-z0ett1nk$ A 8usk%at el2u&ta% /ent a kaliba eresze alatt, s n0a /-l%ente% n0n)
na8ra, 'a2szni, /t 2-nteni, ke%en3ket 3sinlni$ Al)k(r na8sz%(s(kat is 'itte% %a&a%%al$
@(k ke%en3t 3sinltunk$ Ee&)+*t(tta% ,ket, s a 'i&)zsukat rb5zta% An2(rsra$
4e&e&)ezte% 'ele, 0(&) k1l2-k neki ezrt %in2en 0na8ban kt 'ka %llisztet, s 0a %a*2
ela2*uk a szenet, szzalk(t is ka8$ LJl 'an, %rn-k +rL - %(n2(tta An2(rs, s %e& '(lt
el&e2'e$
- Ltta%, 0(&) a sznnel le0et keresni$ Ce2i& (tt /ent s(kat %e&e'ett az rbl a /u'ar, br
ezzel sze%ben a /a in&)en '(lt, %ert az -r2-& se% t-r,2-tt azzal, 0(&) %it 3sinl az e%ber az
lla% /*'al (tt /-nt a L0a'as(n$ @z%5tani kez2te%, 0(&) *(bban *-'-k ki %&is, 0a 8nzrt
'esze% a /t, 2e ezzel sze%ben (l)an 0el)en, a0(l ne% 'isz el ann)it a /u'ar$ >len %e&*rta%
n0n) k-zs&et, s siker1lt is 0r(% 0el)en er2,t 'sr(ln(%$ Jlna8i /u'arral k-zelebb
ker1lt 5&) a szene% a 'r(s0(z$
- E&)ik szn&et,tele8e% k-zelben '(lt e&) t-nkre%ent /<rsz%al(%$ Al)an k-z-ns&es
'5zi%al(%, a%il)en tu3at*'al 'an (tt a 0e&)ek k-z-tt$ E&) 8r k-'e is '(lt, azzal ,r-lt n0a,
0a aka2t %it$ s '(lt e&) r(sszul bell5t(tt &attere$ Az e%ber, aki '(lt, ne% is (tt lak(tt$
Nr-k-lte a /eles&e r'n$ 6ala%i r(k(nt tart(tta a %al(%nl, aki 'isz(nt ne% rtett 0(zz,
%e& rest is '(lt$ Aztn, 0(&) az %e&0alt, (tt %ara2t a %al(% e%ber nlk1l$
- Al3sn %e&ka8ta%$ Nr-kr(n$ 4e&e&)ezt1nk, 0(&) a 8nz e&)ik rszt ki/izete% %&
az(n a n)r(n, %sik /elt e&) 're r$ A %al(% %ellett '(lt e&) r(z(&a 0z, azt ren2be
tette%, s e&) ' %+l'a %r (2a k-lt-zt1nk t$ Annnak tetszett a %al(%, br %& e&)el,re
ne% '(lt t-bb, %int e&) 0al(% k(r0a2t &eren2a s n0n) 3ska'as$ De az , sze%ben %&is
azt *elentette, 0(&) L%al%(s(kL lett1nk, te0t e&) /(k(t e%elke2t1nk +*ra az(n a ltrn,
a%el)iknek a tete*r,l a r(%n(k lel-ktek$
- A 0z kn)el%es '(lt s %ele&$ El/r1nk benne *l $ A ke%en3k 0etenknt %e&0(ztk a
%a&uk 8nzt, s &(n2unk ne% '(lt$ Aztn +* /<rszt szerezte% a %al(%ba$ 4a&a% 85tette%
t az e&sz szerkezetet, /a'zat, %in2ent$ Ren2be tette% a k-'eket, a la8t(kat$ El& na&)
%unka '(lt, 2e e&) ' %+l'a %e&in2ul0atta% 'ele$
- Eleinte az ,rlsre 0el)ezte% a s+l)t$ 7&)ekezte% ke2'1kbe *rni az e%bereknek$ De
0a%ar(san 0allani kez2te%, 0(&) itt-(tt su&2(stak: %a&(s a '%, ne% e&)/(r%a a liszt, %e&
0as(nlkat$ E&) na8(n %e&b(sszank(2ta% r*(k, s leszerelte% a k-'eket$ Az e%berek
3s(2lk(ztak, s ne% rtettk, 0(&) %rt 0a&)(% abba az ,rlst$ 4e&%(n2ta% nekik$ LS&)is
r(ssz a liszte%, s %a&(s a '%(%$ Ir-l*etek 0t %s0(l, %int azel,tt$L Az e%berek
ter%szetesen %e&srt,2tek, s azt %(n2tk, 0(&) Lb(l(n2 %rn-kL 'a&)(k$ n 8e2i&
neki/(&ta% 2eszkt /<rszelni$ Ju'ar(s(kat /(&a2ta%, s a 2eszkt leszll5t(tta% a 'r(sba$
El& *l kereste%$ De kisz%5t(tta%, 0(&) %& t-bbet keres0etnk$
6ala0(l ba&(l) szlt a s-ttben$ Az er2, %int0a %e&b(rz(n&(tt '(lna t,le$ Az e%ber
/-l/i&)elt a 0an&ra$ E%elt /,'el leste a 3s-n2et, %int0a 'rt '(lna %& e&) %sik 0an&ra is$ De
a ba&(l) ne% szlt t-bbet$ Az e%ber s0a*t(tt s be&(%b(lta %elln a kabt(t$
- >u2*a-e azt, 0(&) az e%ber sz1letett ka8italista= 4in2en e%ber$ De le&/,k88en a
sze&n) e%ber$ s a sze&n) e%berek k-zt is els,s(rban a 8r(letr$
- :e% tu2(%, ltta-e %r na&)'r(s(kban az(kat az a8r kis &)erekeket, akik sz5n0zak
s %(zik el,tt 3s(r(&nak, s 0a 'alaki %e&ll a l83s,n s r akar &)+*tani, u&ranak 0(zz a
&)u/'al= E&)szer %e&kr2ezte% e&) il)en &)ereket, 0(&) tula*2(nk88en %irt a2 neke%
t1zet$ E&) (l)an r(n&)(s, s('n) kis 8r(letr&)erek '(lt, ali& n)(l3 eszten2,s$ L4ert %a&a
8nzt a2 akk(rL - /elelte a /i+$ LEs %it 3sinlsz a 8nzzel=L LJelt %e&tart(% %a&a%nak, /elt
lea2(%, annak (tt t+l, lt*a=L E&) 'ala%i'el na&)(bb &)erekre %utat(tt, aki a t+ls s(rrl
/i&)elt benn1nket$ >aln t5z'es le0etett$ L@ %rt a2(2 neki a /elt=L - 3s(2lk(zta% ezen$
L4ert -' a &)u/aL - /elelte tr&)ila&(san$ LAztn keresel-e s(kat=L L4(st %& ne%$ De tu2*a,
FT
0a e&)1tt lesz ann)i, 0(&) 'e0etek bel,le t5z skatul)a &)u/t, akk(r %a*2 t-bbet keresek$ 4ert
akk(r n is /-l/(&a2(k %a&a%nak t5z (l)ant, akinek nin3sen 8nze, s az(k %a*2 2(l&(znak
neke%$ @ 0a ann)it -ssze&)<*t-k, 0(&) t5z sz5n0z*e&)re telik, akk(r keresek 3sak i&aznD 4ert
akk(r %e&tu2(%, 0(&) 0(l a2nak (l)as%it, a%i telt 0zat 0(z, %e&'eszek el,re t5z *e&)et,
el,a2s kez2et'el (2all(k a 8nztr %ell, s ela2(% 2r&bban (l)an(knak, akik %r a
8nztrnl ne% ka8tak *e&)et$ Azzal le0et % s(k 8nzt keresniD 9t0a %& az e%ber
%s(kkal is 2(l&(ztat, t-bb sz5n0znl e&)szerreDL
- Q&) 'an ez, lt*a$ Ez a ka8italiz%us$ ;&rik a t<zzel, a%5& -sszesze2 t5z skatul)ra 'alt$
Attl kez2'e %r %s(kat u&rltat$ I 3sak ll a t+ls s(r(n, ellen,rzi a %unkt, s besze2i a
8nzt$ s t-bbet keres, %int0a %a&a u&rlna$ Azt 0iszi, 'an ezeknek a 8r(letr(knak 'ala%i
k-z1k is a k(%%uniz%us0(z= Azt se tu2*k %i az$ :e% is r2ekli ,ket a 2(l&(k esz%ei rsze$
?sak azrt 'llal*k a k(%%uniz%ust, %ert (szt(zni le0et ltala az(n, a%i a %s$ L@zerezniL
le0et$ :-'elni a t,kt$ A ka8italiz%us 0a*t*a ,ket a k(%%uniz%us /el, 0i&&)e el, se%%i
e&)b$ A b5rsi '&)$
- .1l-n-s 2(l(& ez$ Al)an, %int e&) bete&s&$ 4ert lt*a, a r(n&)(s kis k1l'r(si &)erek,
aki neke% akk(r &)u/t a2(tt, 0(&) %e&&)+*tsa% a szi'ar(%at, biz(n)ra 0es '(lt, sz5'esen
%e&e'ett '(lna e&) 'a*aszse%lt, 'a&) e&) 3uk(rkt, 'a&) %it tu2(% n %it$ Esetle& 3i8,re is
sz1ks&e lett '(lna$ De ne%$ I arra &)<*t-tte a 8nzt, 0(&) Lt,k*eL le&)en$ 6e0essen t5z
&)u/askatul)t, t5z sz5n0z*e&)et, s azutn %in2en sz5n0znl t5z sz5n0z*e&)et e&)szerre, s
%s(kat 2(l&(ztass(n %a&a 0el)ett$ Erre '&)(tt, ne% 'a*aszse%lre$ Eete&s& ez$ Ra&l)$
- 4a&a%(n ta8asztalta%$ 4ert lt*a, (tt a %al(% %elletti 0zban e&szen ren2esen lt1nk
%r$ 4in2en1nk %e&'(lt, ne% szen'e2t1nk 0in)t se%%iben$ 6(lt e&) *l te*el, te0en1nk,
0r(% 05zt '&tunk, 0etenknt e&)szer %a*(rs&(t ett1nk, a &)erekeinknek is telt ru0ra,
*tkszerre$$$ '(lt ann)i *-'e2el%1nk a sznb,l, %e& a %al(%bl, %int er2,%rn-k k(r(%ban$
s %&is$ .isz%5t(tta%, 0(&) t-bbet is tu2nk keresni$ 4e&'ette% lb(n az er2,t,
kiter%eltette% /(&a2(tt %unks(kkal, a /t /-l/<rszelte%, szekeret, l('akat 'ette%, k(3sist
/(&a2ta%, s leszll5t(tta% a 2eszkt a 'r(sba$ ?sak els,(sztl)+ /t 'ette% %e& s 3sak
b+t(r2eszkt /<rszelte%$ Q&) t-bbet keresett a /<rsze% s t-bbet kerestek a l('ai%$ :eke%
kerestek t-bbet, %ert a %unks(k, az(k u&)anann)it ka8tak '(lna akk(r is, 0a r(ssz /t
ter%eltetek ki s (l3s 2eszkt szll5t(k$ Iket ne% r2ekelte a %unka %a&a, a %unka
%in,s&e$ Iket 3sak a na8sz% r2ekelte$ 9t azt %e&ka8tk tisztess&esen$
- R*-tte%, 0(&) t-bb /<rsszel %& t-bbet keres0etnk$ 4e&'ette% 0t n0n) r(z(&a
%al%(t (tt szerte a '-l&)ekben$ Ren2betette% ,ket, +* &8eket 0(zatta% bel*1k, e%bereket
/(&a2ta% /-l s tan5t(tta% ki a %in,s&i %unka titkaira$ :)(l3 /<rsze% 2(l&(z(tt a '&n$
:e&)'en 8r l('a% '(lt szaka2atlanul +t(n a le&*(bb %in,s&< b+t(r2eszk'al$ n 8e2i&
szala2&lta% e&)ik %al(%tl a %siki&, e&)ik kiter%elst,l a %siki&, %int a b(l(n2$ 4&
*szaka is 3sak /llbbal '(lta% az &)ban, b+t(r&)rakkal tr&)alta%, er2,tula*2(n(s(kkal
alku2ta%, &8szekkel, k(3sis(kkal, na8sz%(s(kkal 'esz,2te%$$$ +&) lte%, %int aki
el'esztette a /e*t$
- Ce2i& tu2*a, %il)en sz8 '(lt a %i kis 0zunk (tt az er2,k k-z-tt= Alatta z+&(tt a 8atak$
6erte a ta*tk(t a k-'eken, s a 'ize 0ara&(sz-l2 '(lt, %ert 3su8a er2,k t1kr-z,2tek benne$
7&azi er2,k, ne% (l)an(k %int ez itt$ A 0zzal sze%ben '(lt e&) szles irts$ Estnknt, s
re&&elenknt ,zek s szar'as(k 'lt(ttak ra*ta t, s n0a %lnz %e2't is le0etett ltni$
Akk(r %r 'a2sz*e&)e% is '(lt, betrsulta% n0n) k-zs&i ter1letbe, 'a2sz0atta% '(lna
ke2'e% szerint$ De ne% *ut(tt 0(zz i2,%$ Eel% ka8(tt a 8nzszerzsi lz$ Ast(bn lte%$
-Att sz1letett a 0ar%a2ik &)er%ek1nk, az er2,k k-z-tt$ E&) len)ka$ 4(st %r kt /ia%
'(lt s e&) len)(%$ s ren&ete& s(k 8nze% a bankban$ s n %&is +&) lte%, %int e&)
0a*sz(lt na8sz%(s$ @-ttben kelte%, e&sz na8 l(0(lta%, t-bbet '(lta% az (rsz&+t(n, %int
(tt0(n$ 9a %e&kr2eztk '(lna, %il)en sz5n< sze%e 'an a len)k%nak, %e& se tu2ta% '(lna
%(n2ani$ Ce2i& az i2, telni kez2ett$
- Erre e&) ,szi estn *-tte% r$ Az e&)ik /akiter%elst,l ereszke2te% al$ A szekr lent 'rt
a /alu k(3s%*nl s +&) sz%5t(tta%, 0(&) */l k-r1l 0azarek$ :&) na8*a ne% '(lta%
(tt0(n, 8e2i& 3sak e&) na8ra *-tte% el$ @(k /utk(ss(% '(lt a kiter%elsek %iatt, az(nk5'1l az
e&)ik 'e',% ne% 'ett t 'ala%i 2eszkkat, s (2a is el kellett szala2n(%, b(ssz+s&ai% '(ltak
a kiter%els k-r1l is$$$ e&)sz'al e&) na8bl n&) lett$ Ezen a n&) na8(n ali& alu2ta%
'ala%it$ R(ssz 'en2&l,i sz(bkban szllta% %e&, ren2etlen1l tkezte%, /ra2t '(lta% te0t,
s kin,tt a szaklla% is$
- szre'ette-e %r, 0(&) 0a az e%ber kt na8i& ne% b(r(t'lk(zik, e&)szerre -re& lesz s
FU
/ra2t= :e%3sak k1ls,le&$ 6ala0(&) bel1l is rzi az e%ber 'iszketni az(kat a kis sz+rs
sz,rszlakat$ Az e%ber %sk8en tart*a %a&t, %sk88en %(z(&$ L(%8(san, -re&esen$ Es
ez az -re&s& bel1lr,l *-n$
- S&) '(lt akk(r is$ J-tte% le/ele az er2,n$ 4a&as(n /-nt '(lt a kiter%els, 3irb(l)a/en),t
s tisza/t 3s+sztattunk, s az e%berekkel is ba*(% '(lt, %ert 2arabsz%ra /izette% ,ket, s 5&)
i&)ekeztek a 3irb(l)at-rzsek k-z *e&en)e/en),t is ke'erni$ 4ente% le/ele$ J %s/l ra
&)al(&ls kellett a kiter%elst,l le a /alu k(3s%*i&, a0(l a szekr 'rt$
- Lerte% a 8atak0(z s 0irtelen %e& kellett llan(%$ 6ala%i /ur3sa sz21ls /(&(tt el$
:e% is ann)ira sz21ls '(lt, inkbb 3sak z+&ni kez2ett /ur3sn a /e*e%, s 'ala%i kbults&
ne0eze2ett re%$ >aln a l&n)(%sk1l-nbs&t,l *-0etett, %ert %ere2eken ereszke2te% al$
4e& attl %&, 0(&) re&&el ta ne% ette% se%%it$
- 4e& kellett llan(%$ E%lksze%, '&i&si%5t(tta% a 0(%l(k(%(n, s a 0(%l(k(% izza2t
'(lt$ Annan az ar3(%ra 3s+sz(tt le a keze%, s %e&rezte% ra*ta a n&)na8(s szakllat$
:e%3sak a keze%%el rezte% %e&, e&)szerre %e&rezte% bel1l is$ 4int0a -sszet(tt)anta%
'(lna bel1l$ rezte%, 0(&) re%e&nek a tr2ei%, 0(&) /ra2t 'a&)(k s -re&e2,$ Le1lte% a
8atak %ellett e&) k,re$
- ;&) 1lte% (tt, %int a0(&) itt 1l-k %(st$ Akk(r %ent le a na8, es a 8atak %sik (l2aln
e&) *u0ar/a (l)an '(lt, %int0a 'ak5t ln&&al &ett '(lna$ Rb%ulta% a /ra$ s
3s(2lk(zta%, 0(&) /-l*-'et ne% ltta% %e&$ s 3s(2lk(zta%, 0(&) ne% is 'ette% szre
a22i& az ,szt$ A b1kk-ket, a0(&) r,t erekkel telesz,ttk a /en)'esek z-l2*t$ A 8atak /-l-tt a
tarni3s kk 'ir&ait$ L:a nL %(n2ta% %a&a%ban, Ltarni3s$ 9t %r 'ir&zik=L 6ala%ik(r
ke2'en3 'ir&(% '(lt$ s az(n az ,sz-n e&)szer<en ne% 'ette% szre$ @e% azt, 0(&) ,sz 'an$
- 7s%eri azt, %ik(r az e%ber %e&), %e&), rak*a a lbait %a&a el, s %a&ban sz%(kkal
'esz,2ik, kalkull, ter'ez, 'e',kkel s ela2kkal 'itatk(zik, s ann)ira bele%l)e2 ezekbe a
2(l&(kba, 0(&) 3sak rak*a a lbait, s se%%it se% lt abbl, a%i k-r1l-tte 'an$ 9t 5&) lte%
n, az(kban az 'ekben$ s akk(r e&)szerre, (tt a 8atak 8art*n bel% 2-bbent a kr2s:
%irt= 4i 3l(% 'an ezzel= 4it akar(k tula*2(nk88en=
- s akk(r *-tte% r, (tt a 8atak 8art*n, 0(&) bete& 'a&)(k$ Eeleeste% u&)anabba a
bete&s&be, a%ibe ann)i %s e%ber beleesik: a %unka s a 8nz&)<*ts bete&s&be$ :e% is
tu2(% %e&%(n2ani 8(nt(san, 0(&) %el)ik a kett, k-z1l az, a%el)ik elka8*a az e%bert$ 4ert
0iszen az e&sz +&) kez2,2ik, 0(&) az e%ber azt %(n2*a: k-teless&e% &(n2(sk(2ni a
3sal2(%rl$ .-teless&e% &(n2(sk(2ni a 3sal2(% *-',*r,l$ s az e%ber 2(l&(zni kez2$
Le0et,s&eket keres, %e&leli ,ket, i&)ekszik ki0asznlni, 2(l&(zik, sz%(l, +*abb s +*abb
'llalk(zs(kba kez2$ E&)ik ter%i a %sikat, szinte %a&tl, s az e%ber e&)szerre 3sak
benne 'an e&) sz-'e'n)ben, a%i %in2 t-bb i2,t, t-bb *-'st-%enst, sz%(lst s ter'ezst
i&n)el, s az e%ber szre se% 'eszi, 0(&) %r rab*a 'ala%inek$ R(0an s r(b(t(l, %ert
/(nt(s, 0(&) ezzel beszl*en s azzal tallk(zzk$ $ $ %e&'e&)e ezt s ela2*a a%azt$ $ $itt
kez2*en 'ala%it s (tt kez2*en 'ala%it$ $ $ utna nzzen ennek s annak$$$ az e%bert <zi s
0a*t*a 'ala%i %a&a alk(tta &8ezet, s nin3s %e&lls$ 4irt= Az e%ber e&)szerre 3sak rez
'ala%it a /e*ben, le1l e&) 8atak 8art*n e&) k,re, r3s(2lk(zik e&) /ra, s azt kr2i
%a&tl: %irt= 9iszen %r 'an %in2ene%, a%ire sz1ks&e% le0et$ Eizt(s5t'a 'an a 3sal2 s
a *-'en2, is$ 9t akk(r %irt= 4a&rt a %unka r(0ansrt= 6a&) a 8nzrt 3sak, 0(&) %&
t-bb le&)en= 6a&) %irt= s az e%ber e&)szer<en ne% tu2 /elelni %a&nak ezekre a
%irtekre$
-Hlte% a 8atak 8art*n, s nzte% az ,szi er2,t$ s e&)szerre %e&0all(tta% 'ala0(l e&)
bikt b,&ni$ :e% tu2(%, is%eri-e azt: a%ik(r ,sszel a szar'asbikk b,&nek$ Abban a 0an&ban
'an 'ala%i$ 6ala%i ,si, 'ala%i, a%i 0atal%as s /el1lll az(n, a%it %i e%berek letnek
ne'ez1nk$ >aln e%lkeztet 'ala%ire, a%i ,si s a%it el/ele2t1nk$ :e% tu2(%$ De 'an abban a
0an&ban 'ala%i /els&esen sz8 s 0atal%as$
- 9all&atta%$ s e&)szerre 3sak 'ala%i %r0etetlen na&) sz(%(r+s&(t rezte%$ Arra
kellett &(n2(l*ak, 0(&) el*-n az i2,, a%ik(r n %r ne% lek t-bb$ Az a 8atak akk(r is
u&)an+&) z+& %a*2 t('bb, s lesznek ,sz-k, r,t b1kk-k s sr&a *u0ar(k, tarni3s(k s b,&,
szar'asbikk /-nt a &erin3eken$ ?sak n ne% leszek %r$ Es ne% lt0at(% t-bb se% a
8atak(t, se% a tarni3s kk 'ir&t, se% a sr&a *u0art$ :e% 0all0at(% t-bb a bikk b,&st,
s ne% *r0at(k 3s-n2es er2,&erin3eken t-bb, %ert ne% leszek$ Es arra &(n2(lta%, 0(&)
nin3sen is %r (l)an na&)(n s(k 0tra$ Arra &(n2(lta%, 0(&) n0n) '$ >aln ke'esebb is,
%int a%enn)it k8zelek$ s arra &(n2(lta%, 0(&) %il)en kr$ s arra &(n2(lta%, 0(&) ki
tu2*a, %ita b,&nek a bikk s sr&k a *u0ar(k, s n se%%it se% tu2ta% arrl, 0(&) ,sz
F"
'an$ s e&)szerre /*ni kez2tek az el'eszett na8(k, a%el)eken 'ak(n r(0anta% kereszt1l,
%in2& 3sak a %a&a% 2(l&ai utn s ne% *ut(tt i2,% nzni az er2,t s 0all&atni a bikk
0an&*t este$ Es &(n2(lk(2ni kez2te% az(n, 0(&) %irt is tette% ezt, %irt=
-?silla&&)+*tsi& (tt 1lte% a k-'-n$ Re&&el rte% 3sak 0aza$ Anna %r /ent '(lt$ @z(k(tt
a&&2 ar3'al nzett re%, a%ik(r bel8te% a k(n)0ba$ LJra2t na&)(n=L - kr2ezte$
L4in2e&) %rL - /elelte%, s 8rblta% %(s(l)(&ni$ @iet'e ksz5tette el a re&&elit$ 4& %(st is
tu2(%: szal(nns rnt(ttt, 0at t(*sbl$ :a&)(n szerette% %in2i& a szal(nns rnt(ttt, 2e
akk(r k1l-n-sen *lesett, azrt is e%lksze% 'issza (l)an tisztn$ lete% e&)ik le&/(nt(sabb
/(r2ul8(nt*a '(lt az a na8 s az a re&&eli$
- L4e&b(r(t'lk(zik elbb, 'a&) e&)enest le/ekszik=L - kr2ezte Anna, %iutn
%e&re&&elizte%$ LE&)iket seL - /elelte% - La2* e&) 8(0r 8linktL$ Anna a&&2 ar33al 0(zta
az 1'e&et, s 8(0arat tett el%$ L4a&a2nak is e&)et$L ?s(2lk(z'a nzett re%, 2e aztn
en&e2el%eske2ett$ L>n 3sak ne% r(0an %e&int 'ala0('a=L - kr2ezte azzal a zs-rt-l,2,
assz(n)0an&&al, a%el)ikkel az il)en kr2seket ltalban %(n2ani sz(ktk$ L:e%L - /elelte% -
Lt-bb ne% r(0an(k se0('aL$ ?s(2lk(z'a nzett re% s a sze%-l2-kt is /el0+zta kiss, a%i
/ur3sa, &)er%ekes ki/e*ezst a2(tt a sze%einek$ n 8e2i& keze%be 'ette% a 8(0arat$
L@zer'usz AnnaL - %(n2(tta% - L%tl kez2'e +&) l1nk, a0(&)an kell$ @zer'uszL$ C(0ara%at
0(zzk(33int(tta% az -'0ez s /-l0a*t(tta% az italt$ Anna 3sak e&) 3se88et t-lt-tt %a&nak,
a0(&) assz(n)(k il)enk(r sz(ktk$ Abba a 3se88be n)alt bele$ 4&is %e&8ir(s(2(tt t,le az
ar3a$ Jelllta% az asztal %ell,l s (2al8te% 0(zz$ L>u2(2-e %ire ittunk=L - kr2ezte% s a
'llra tette% a keze%et$ L4ire=L - kr2ezte, s kiss 3s(2lk(z'a, kiss a&&2'a nzett re%$
A2a'ezette% az a*t0(z$ Akk(r kelt a na8$ A sze%k-zti irts 3sill(&(tt a /n)ben$ A 8atak /-l-tt
k-nn)< kis 8rk lebe&tek, s n0n) n)5r/a sr&n 'ak5t(tt a 0e&)(l2alban$ LLt(2, %il)en
sz8= 4rt ne% /i&)el%eztettl re el,bb=L Anna /el% /(r25t(tta a /e*t, s 0alkan /elne'etett$
LJek12*k le$ E*szen 0(&) /ra2t$L LAz le0et$ 4e& is tesze%$ De el,bb tu2n(2 kell, 0(&) %ire
ittunk$L L9t %(n2*a %r$L s n %(n2ta%$ LArra, 0(&) a 3s+/ letet be/e*ezt1k, s elkez2*1k a
sz8et$L
Anna akk(r ka3a&'a b(rult a n)aka%ba, s %e&-lelt$ s %in2en +&) ltsz(tt, %int0a
%2/elett -r'en2ett '(lna annak, a%inek n is -r'en2te%$ A ln)e& /-lis%ersnek s a
8nzszerzs rabs&bl 'al kiszaba2ulsnak$ De aztn ren2re r*-tte% ks,bb, 0(&) ne%
rtette %e&, a%it akk(r %(n2ta%$ Le&albbis ne% rtette %e& e&szen$ Le0et, 0(&) ez
ltaln(s assz(n)i '(ns, s Anna ne% te0etett rla$ De le0et az is, 0(&) %s0(l kell keresni
az -ssze/1&&st$ >aln %e& kellene &(n2(lni, 0(&) az , sz%ra a s-ttben kels s a s-ttben
0azatrs, a r(b(t s a szerzs az let ter%szetes 'ele*r*a '(lt$ Ezt ltta a8*tl, a /u'ar(s
na&)b3sitl, An2(rstl, %in2enkit,l$ 9(&) az let r(b(tban telik, s 0(&) az e%ber ne%
te0et e&)ebet, %int0(&) bele-li %a&t ebbe a r(b(tba$ Le0et, 0(&) kasztbeli a2(tts&(k
&t(ltk Annt abban, 0(&) %e&rtse azt, a%ire &(n2(lta%$ 4in2e&)$ El& az 0(zz, 0(&)
ne% rtette %e&$
- Azna8 e&sz na8 0e'erte%$ Anna b(l2(& '(lt, 0(&) '&re ki8i0ene% %a&a%$
Lbu**0e&)en *rt, 0a ne% is alu2ta%, s a ke2'en3 tele%et /,zte$ 4sna8 is ks,n kelte%$
.i1lte% a t(rn3ra s nzte% az er2,t$ G)-n)-rk-2te% benne, 0(&) %il)en sz8 s
3s(2lk(zta%, 0(&) n&) 'i& ne% 'ette% ezt szre$ Eb2 utn %e&krte% Annt, 0(&)
rak*(n e&) kis ken)eret s szal(nnt a tariszn)%ba$ Aztn 'lla%ra 'ette% a 8uskt s
elin2ulta%$ G)-n)-r< b,&s '(lt$ 4r k(ra 2lutn %(r(&ni kez2tek a bikk ,s aztn b,&tek
szaka2atlanul e&sz *szakn kereszt1l$ J-nt 0e'erte% a &erin3en, nzte% a 3silla&(kat, s
0all&atta% a szar'asbikk %(ra*l 0-r21lseit szerte az 1'erekben$
- Anna 3s(2lk(z'a /(&a2(tt re&&el$ L7tt '(lt e&) e%ber a la8(sbr3i irtsrlL - %(n2ta -
Ls %a&t kereste$ >e&na8ra 'rtk a na8sz%/izetstL$ Cersze - *ut(tt esze%be -, a na8sz%$
LG)-n)-r<en b,&tek a bikk, AnnaL - /elelte% - La &erin3r,l 0all&atta% ,ket e&sz *szaka$ Att
kellett '(lna lenne2DL 4e&le8etten nzett re%, aztn %(s(l)&(tt$ :e% szlt se%%it$ De a
nzsb,l is r*-0ette% '(lna %r akk(r, 0(&) ne% rtett %e&$
- Azt 0isze%, ez az a kr2s, a%it a /-l2 'ala%enn)i assz(n)a ne0ezen rt %e&$ 9a a /r/i
azt %(n2*a: ne% kell t-bb$ El& az, a%i 'an$ >aln abbl szr%azik az, 0(&) az assz(n)ban
t-bb az ,si -szt-n, %int a /r/iban$ A k-l)kt'2s 8ri%it5' -szt-nre &(n2(l(k %(st$ >aln a
k-l)kt /lt, assz(n) ,se%beri -szt-nei 2(%inl*k az assz(n)t, a%ik(r e&) -ntu2atlan bels,
8aran3s /(l)tn szinte &(n2(lk(2s nlk1l tiltak(zik a szerzsi r(b(t %e&szak5tsa ellen$
- E&) ll 0ti& se%%i'el se% t-r,2te% akk(r, 3sak a szar'asb,&ssel$ A 8nzt /-lk1l2te%
az e%bereknek a 0e&)re, 2e ne% is nzte% /el*1k$ :e% t-r,2te% a kiter%elsekkel, a
F!
/<rszekkel, a /u'ar(s(kkal, a szll5ts(kkal, az ela2s(kkal, se%%i'el$ 9iba *-ttek rte%
iz&at(tt e%berek innen is, (nnan is$ Elk1l2te% ,ket$ E&)szer<en ne% r2ekelt a 2(l&uk t-bb$
J, *, %(n2ta%$ 4a*2$ 4a*2 el%e&)ek$
- De Anna e&)re n)u&talanabb lett$ n na&)(n *l rezte% %a&a%, 'als&&al
%e&/iatal(2ta% is%t$ Es ann)ira t'(l llta% %r %in2ent,l, 0(&) n0a ne'etne% kellett
0an&(san, 0a arra &(n2(lta%, 0(&) %& azel,tt ne% is (l)an s(k i2,'el 'ak(n /utk(sta%
%in2en/le a8r-3se8r, 2(l(& utn, a%i /raszt '(lt, b(sszant s /-l-sle&es$ De Anna na8rl-
na8ra n)u&talanabb lett$
- A 0t ut(ls na8*n li0e&'e *-tt %e& e&)ik /<rszes e%bere%$ 9(&) elt-r-tt a &atter
ten&el)e$ LJzus%riaL - 3sa8ta -ssze Anna a kezt, s s8a2tan nzett r%, %int0a ki tu2*a
%il)en 'esze2ele%be ker1lt1nk '(lna$ Eb2nl 1lt1nk 88en$ Az(n a re&&elen e&) sz8
tizen0at(s bikt l,tte%, s %& /rissen lt benne% az l%n) -r-%e$ L4it 3sinl*unkL -
%(n2(tta% - L0a elt-r-tt, 0t elt-r-ttL$ s ette% t('bb$ Anna s az e%ber en&e% nztek$ LEe
kellene 'inni %& %a a 0e&eszt,0-zL - %(n2(tta az e%ber$ L9a a %rn-k +r %(st elin2ul
0(zz% a szekrrel, estre (tt 'a&)unk, *szaka leszerel*1k, 0a*nalban elin2ul 'ele a %rn-k
+r, s 2lre a 'r(sban le0etL$ 4in2ezt e&) lle&zettel 0a2arta el az e%ber, s Anna %r in2ult,
0(&) enni'alt ksz5tsen az +tra$ De neke% esze% &ban se% '(lt (tt0a&)ni az er2,ket e&)
k(sz(s ten&el)rt$ 4sna8 re&&el 8isztrn&szni akarta%, s 2l/ele 3sszr%a2arat s58(lni
3sirke3s(nttal$ L:e% (l)an s1r&,sL - %(n2(tta% - L%a*2 k1l2-k a *-', 0ten 'alakit, aztn
leszerelitek ketten s be'iszitek a szekrrelL$ Az e%ber +&) nzett re%, %int0a akk(r ltna
el,sz-r$ LDe a22i& ll a /<rszDL L9t aztn=L - nzte% az e%berre$ L4rt ne ll*(n= 4iel,tt
%e&'ette% '(lna n)(l3 'i& llt, s %&se% esett ki a 'il& /enekeDL
- Az(n a na8(n rezte% %e& el,sz-r, 0(&) Anna 'ala%it ne% rt e&szen tisztn$ Az
e%bert elk1l2te% a szekrrel, s %i kettesben %ara2tunk$ Anna 2ur3san *-tt-%ent$ Ltsz(tt
ra*ta, 0(&) 'ala%i n)(%*a a lelkt$ 6ala%i ki kellett *-**-n bel,le$ E&)szer aztn %e&llt
el,tte% s %atatni kez2ett az asztalter5t,n, %int0a 'ala%i 8(rsze%et sze2ne le rla$ LA
kiter%els0ez kell %en*en= 6a&) 'ala%i %s s1r&,s 2(l&a 'an=L L:e%L - nzte% r
3s(2lk(z'a - Lnin3s se%%i$ 4rt=L L9(&) ne% %ent el t1stnt a ten&el) %iattDL Elne'ette%
%a&a%at$ L:z2 AnnaL - %(n2(tta% - Lne% %in2e&), 0(&) 0t /<rsz1nk 2(l&(zik, 'a&)
n)(l3=L Anna t&ra %ere2t sze%%el b%ult re%$ L4i= :e% is akar*a %e&*a'5ttatni=L Ann)ira
r%1ltnek ltsz(tt, 0(&) 0an&(san /-lka3a&ta%$ LArra /elel*L - is%telte% %e& a kr2st -
Lne% %in2e&), 0(&) n)(l3 /<rsz1nk 2(l&(zik, 'a&) 0t=L L9(&) '(lna %in2e&)DL - /elelte Anna
szinte srt,2-tten$ 4(st n nzte% r 3s(2lk(z'a$ L4a&)arz2 ezt %e&$L L4i3s(2t=L L9(&)
%rt ne% %in2e&)=L Anna za'arba *-tt$ El,sz-r b(ssz+san le&)intett s azt %(n2ta: L%en*en
%rL$ A0(&) az assz(n)(k %(n2ani sz(ktk ezt il)enk(r$ Es el/(r2ult$ De aztn %ik(r
0ar%a2sz(r is %e&kr2ezte%, akk(r 'isszatrt az asztal0(z s %e&llt el,tte%$ L.(%(l)an
kr2i=L LE&szen k(%(l)an$L E&) 2arabi& /e*3s'l'a nzett en&e%, aztn azt /elelte: L9t %r
3sak azrt se% %in2e&), %ert 0r(% &)ereke 'an$L
- 9a %a 'issza&(n2(l(k erre, azt kell %(n2*a%: ne% is /elel0etett e&)ebet$ Assz(n) '(lt$
De akk(r kine'ette% a 'laszt$ L4i k-ze a 0r(% &)ereknek a /<rszek0ez=L Anna
%l)s&esen %e&b(trnk(z(tt ezen a kr2sen$ L@ze tn az -'k lesz e&)szerL - szaka2t ki
bel,le$ LJa +&)$$$L Anna b(ssz+san le&)intett, s ki%ent a sz(bbl$ Dlutn %& kt e%ber
*-tt utna%$ E&)ik a kiter%els0ez 05'(tt, %ert 'ala%i ba*t &)an5t(tt a %rseknl$ A %sik
azt %(n2ta, 0(&) e&) b+t(r&)ri 1&)n-k 'r re% %sna8 itt %e& itt$ Az els,nek azt /elelte%,
0(&) 0a ne% bizt(sak a 2(l&ukban, 0a&)*k abba az e&szet$ :eke% ne% s1r&,s$ Az
1&)n-knek 8e2i& %e&izente%, 0(&) 0a beszlni akar 'ele%, *-**-n /-l$ Annt este kis5rt
sze%ekkel tallta%$ El,sz-r ne% rtette%, 0(&) %i ba*a le0et$ Ja&&atni kez2te%$ 6&re
kin)-&te ne0ezen: L>-nkre akar*a tenni %a&t %e&int$$$ ne% el&, 0(&) e&)szer %r az
+tszlire ker1lt, %(st +*ra azt akar*a$$$ s %i lesz a &)erekekkel=$$$L
- Az(n az estn 0(sszasan %a&)arzta% Annnak a 2(l&(t$ Azt %(n2ta%: L:z2 Anna$ J
5&) neke2, a0(&)an %(st l1nk=L LJL - /elelte$ L4e&'an-e %in2ene2, a%i kell=L L4e&$L
L:in3sen 0in)(2 se%%iben=L L:in3sen$L L:a lt(2L - %(n2(tta% s aztn el%a&)arzta%
neki, 0(&) 0n) /<rsz1nk 'an s 0n) kiter%els1nk s %enn)i 8nz1nk /ekszik a bankban,
s %e&rtette% 'ele, 0(&) 0a 'ala%enn)i /<rsz1nket lell5tank s abba0a&)nk a
kiter%elseket is, let1nk '&i& 2(l(&talanul ell0etnnk abbl a 8nzb,l, a%i a bankban
'an, s /-lne'el0etnnk a &)er%ekeinket is$ 4in2ezt el%a&)arzta% neki, ala8(san s
a8rlk(san, s Anna a '&n s5r'a /aka2t$ LDe 0r(% &)er%ek1nk 'anL - z(k(&ta$ LEs n +&)
&(n2(lta%, 0(&) %a*2 %ara2 %in2e&)ikre n&) %al(% s n&) 0z$ $$ DL .ine'ette%, s azt
M#
%(n2ta% neki, 0(&) e&)szerre +&)se% lak0atnak 3sak e&) 0zban, %inek te0t a t-bbi$ s
k1l-nben is, ne% erk-l3s-s 2(l(& -r-ks&et 0a&)ni a &)er%ekekre, 0ane% '5'*k %e& 3sak
%a&uk is a %a&uk 0ar3t az lettel$ Az e&)etlen -r-ks&, a%it az e%ber a &)er%ekeinek
0tra0a&)ni k-teles, az a /e&)'erzet, a%i'el ezt a 0ar3(t %e&0ar3(l0at*a$ @ ez a /e&)'erzet az
isk(lzs, a szakk8zetts&$ Ezt 8e2i& %e&ka8*k %a*2 a &)erekeink a le&%esszebb%en,le&,
a%enn)ire 3sak a te0ets&1kb,l /ut*a$ E&)b -r-ks& ne% sz1ks&es, 3sak lust' s
elbizak(2(ttakk teszi az e%bereket$
Anna s5rt$ I 3sak ann)it rtett %e&, 0(&) ne% akar(k t-bb 'a&)(nt &)<*teni, s ez az ,
sz%ra a le&na&)(bb 3sa8s '(lt, a%i 3sak e%bert r0et$ s 0iba %(n2ta% akr%it, ne%
'i&asztal0atta% %e& 'ele$ :e% r2ekeltk a bankbetteink, ne% r2ekelte, 0(&) %enn)it
*-'e2el%ez e&) /<rsz%al(% s 0iba %a&)arzta% neki, 0(&) 0a n)(l3 /<rsztele8 &8eit
-ssze'(n(% 0r(% 0el)re, akk(r ke'esebb 2(l&(% lesz u&)an, 2e ke'esebb e%bert is kell
/izessek, s *-'e2el%1nk %&is 3sak u&)anann)i lesz, %int e22i&$ It %in2ez ne% r2ekelte$ I
&)sz(lta a n&) %al%(t s a n&) 0zat, a%it a &)erekeink sz%ra %e&l%(2(tt$ Ren2re
belet-r,2-tt az el0atr(zsba, 2e ne% n)u&(2(tt %e& benne s(0a$ ?sak belet-r,2-tt$
- Akk(riban ne% s(kat &(n2(lk(zta% ezen$ De ks,bb, a%ik(r ez a s(k %in2en/le el%let
/el1t-tte a /e*t az e%berek k-z-tt s beszlni kez2tek sz(3ializ%usrl, ka8italiz%usrl, %e&
e&)ebekr,l, akk(r e&)re &)akrabban *ut(tt esze%be Anna bnata$ 9(&) n&) %al(% s n&)
0z$ A %i /1l1nkben ez /ur3sn 0an&zik, ne'ets&esen, szinte b(sszantan$ 4ert a %i
kasztunkban az e%bereknek ne% '(lt Ln&) %al%uk s n&) 0zukL, le&/el*ebb let1k '&e
/el *ut(ttak el (2a, 0(&) -sszetakark(sk(20attak %a&uknak e&) kertes 3sal2i 0zat,
a%el)iket aztn ren2esen a &)erekek, 'a&) az un(kk %e&ter0eltek a2ss&(kkal s '&1l is
ela2tak, %ert ne% tu2tak %e&(szt(zni ra*ta$ De az e%bereknek az a rte&e, a%el)ikb,l Anna
szr%az(tt, il)en brn2(kban lt$ LAl)an &az2a& '(lt, 0(&) 'a**al ette a sa*t(t$L L4in2en
&)erekre n&) %al%(t s n&) 0zat 0a&)(tt$L Ez i&en, %(n2(ttk az e%berek, ez i&en$ Ez
&az2a& '(lt$ 9(&) e&) banki&az&atnak a 0a'i *-'e2el%e t-bb, %int a%enn)it ,k t5z ' alatt
elk-ltenek, azt ne% tu2tk$ De 0a tu2tk '(lna, se% r2ekelte '(lna ,ket$ 4ert ,ket
e&)szer<en ne% a *-'e2ele% r2ekelte, 0ane% a b5rs$ Az el%(z25t0atatlan$ A tula*2(n$ A /-l2,
a %al(%, a 0z$ Az , sze%1kben az (l)an e%ber, akinek t5z 0(l2 /-l2*e s n&) %al%a 'an,
%& 0a r(n&)(s ru0ban s tal8alatlan lbbeliben *r is, k(%(l)abb ala8(k(n ll, %int tesze%
azt e&) ll(%s/,n-k, 'a&) e&) kereske2,$
- :&) %al(% s n&) 0z$ Az(kra a %eskre kellett &(n2(ln(%, a%iket n0ana8*n az
Anna r(k(nai sutt(&tak el a k(n)0a sarkban a &)er%ekei%nek$ 9(&) a kirl) /el(szt(tta
(rsz&t a /iai k-z-tt s %in2e&)iknek *ut(tt n&) 'r%e&)e s n&) 8al(ta$ Anna sze&n)
arrl l%(20at(tt, 0(&) il)en kirl) lesz bel,le% is$ De n ne% akarta% kirl) lenni$
E&)szer<en ne% akarta%$ s ezt se% ,, se% a r(k(nai ne% rtettk %e& s(0a$
-:e% akarta% +&)ne'ezett L&az2a&L e%ber lenni$ 4irt= 4e&%(n2(% -nnek ,szintn$ 4a
%r %e&%(n20at(%: kn)ele%b,l$ Ala8*ban ''e kn)el%es, s,t lusta e%ber '(lta%$
@zerette% ne% 2(l&(zni$ 9(&) %&is azalatt a 8r ' alatt +&) beleeste% a %unkba s a
8nzszerzsbe, annak az a %a&)arzata, 0(&) a r(%n k(r%n)zat, a%el)ik lls(%bl kitett,
beletasz5t(tt e&) biz(n)talan sze&n)s&be$ s ezt a biz(n)talan sze&n)s&et %& *(bban
utlta%, %int a %unkt$ Az(nk5'1l %e&&)<lt a 2a3 is benne%$ A r(%n(k /el$ Akik
sze&n)s&re 5tltek, %ert %a&)ar '(lta%$ s An2(rsk /el, akik &+n)(s s leereszke2,
sznal(%%al 1nne8eltk benne% az +ri ren2 bukst$
- .-zben aztn el/(&(tt a 8nz lza$ :e% a szerzs, ne% a birt(kls$ E&)szer<en 3sak
e&) szen'e2l)$ A%ik(r e&) +* %al%(t %e&'ette%, +**alak5t(tta% s bein25t(tta%, %ik(r e&)
b+t(r&)rral el,n)-s szerz,2st k-t-tte%, %ik(r kisz%5t(tta% az er2,'srlsnl, 0(&) 0a
ezt s ezt 'esze% %e&, s 5&) s 5&) 3sinl(%, akk(r a le&rtkesebb %</a in&)en %ara2
neke%: ne% arra &(n2(lta%, 0(&) na, %(st e&) %al(%%al t-bbe% lesz, 'a&) %(st enn)it s
enn)it n, +*ra a bankbette%$ :e%$ E&)szer<en 3sak a szen'e2l) 0a*t(tt, ki(k(sk(2ni s
%e&tere%teni 'ala%it$$$ a%ik(r a 'a2sz a 'a2at <zi s %e&'illan a /e*ben, 0(&) 0a itt
elbeker1l-k, 'a&) 0a arra l(82z(%$$$ s %in2enre inkbb &(n2(l, %intse% arra, 0(&) 0n)
kil 0+s /-l-tt ren2elkezik, 0a siker1l a 'a2szat$
- Aztn, a%int %(n2(tta% %r, az(n az ,szi estn r2-bbente%, 0(&) a%it teszek, az ne%
e&)b, %int 3ltalan eltk(zlsa az lete%nek$ .-r1lbel1l u&)anaz, %int0a 'alaki az er2,
al*ban /-l'enne a 'llra e&) na&) /at-nk-t, s azt izza2'a 3i8eln /-l a 0e&)tet,re, 0(&)
taln (tt /-nt %a*2 e&)szer t1zet &)+*t0ass(n bel,le$ @ k-zben a na&) 3i8eke2st,l ne% is
rne r %e&ltni %a&a k-r1l az er2,t$ Ast(bas&, ne%= Az e%ber, 0a t1zet akar &)+*tani
M
%e&szerzi a /t 0(zz$ De ki a /ene 3i8el t<zi/t a 'lln '&i& az er2,k-n, 3sak azrt, 0(&)
%a*2 e&)szer le&)en a%ib,l t1zet rak*(n$
- :0n) na8ra r, %iutn Ann'al az a beszl&etse% '(lt, e&) '5ziri&t /i&)elte% %e& a
8atak(n$ E&)ik k,r,l a %sikra sz-k2elt, '&1l az e&)ik k,re le1lt, s (tt 1lt s(ki&
%(z2ulatlanul$ G(n2(lk(zta%, 0(&) %irt 1l (tt= A %a2arak ltalban re82esni, n)1zs-&ni
sz(ktak, lele% utn /(r&(l2nak e&sz na8$ Ez %e& 3sak 1lt (tt bks n)u&al(%%al, %int0a
3sak az ,szi er2, sz8s&eiben &)-n)-rk-2-tt '(lna$ Aztn e&)szerre 3sak zsu8sz, e&)
'ill%&)(rs %(z2ulattal bele'etette %a&t a 8atakba, s %r *-tt is ki, 3s,rben e&) kis
/i3nk(l 0allal$ .ire81lt 'ele a 8artra, %e&ette kn)el%esen, aztn 'isszatrt u&)anarra a
k,re s 1lt t('bb n)u&(2tan s %(z2ulatlanul$ 9r(% 0alat /(&(tt 5&) ren2re, %ialatt n (tt
1lte% a /a alatt s nzte%$ .ett,t %e&e'ett e&szen, a 0ar%a2iknak 3sak a /e*t$ A 0al t-bbi
rszt el2u&ta e&) k, al$ Aztn k-r1lnzett, 3si'itelt 'ala%it a %a&a n)el'n, s 'i2%
re81lssel el0+z(tt a 8atak /-l-tt, 'ala0('a, %int akinek t-bb &(n2*a nin3sen$
- :3sak, &(n2(lta%, %& a '5ziri& is tu2*a a %rtket$ J(&0atna na8(nta szz 0alat is,
a%il)en 1&)es, 2e neki 0r(% el& b,'en, s ne% b(l(n2, 0(&) t-bbet &)<*ts-n, %int
a%enn)ire sz1ks&e 'an$ 7nkbb l 'i2%an$ 7&aza 'an, &(n2(lta%$ @ %& abban a 0na8ban
ela2ta% n)(l3 %al(%bl kett,t, a%i t'(labb esett$ 9r(% %sikat leszerelte%, s a &8eket
bel,le t'itte% a %e&%ara2t 0r(%ba$ E&) ' %+l'a %r 3sak kt /<rsz%al%(% '(lt, 2e
%in2e&)ik t-bb /<rsszel 2(l&(z(tt$ Az e&)iket brbe a2ta%$ @a*t kezelsben 3sak e&)et
tart(tta% %e&, azt, a%el)ik (tt '(lt a 0zunk %ellett$ Ebbe e&) k1l-n-sen /in(% /<rszt
ll5t(tta% be$ 4in,s&i %unkt '&ezte% 'ele 3sak$ ?irb(l)t, tisza/t, k,rist s *u0art
/<rszelte%$
- :e% tu2(%, 2(l&(z(tt-e %r /'al= 6an a /'al 'al %unkban 'ala%i kelle%es tisztas&$
@zerette% /(&lalk(zni a /'al$ @zerette% keze%be 'enni, %e&ta8intani, %e&si%(&atni a sz8,
/n)es, tisza/a blnkat, az illat(s 3irb(l)a2eszkt, a 0ab(s k,rist$ Eeszerezte% %a&a%nak e&)
asztal(s%<0el)t$ .5srletezni kez2te%$ El,sz-r %e&t-lt-tte% a 0zat 3irb(l)a s tisza/a
b+t(r(kkal$ l'ezet '(lt a sz8 /bl sz8 b+t(rt 3sinlni$ Q&) lette% lassanknt %<asztal(s$
Cersze, 3sak (l)an %<ke2'el,$
- >ula*2(nk88en ne% 2(l&(zta% s(kat$ ?sak a%ik(r ke2'e% '(lt, 0(&) /t rezzek a
kezei% alatt, 0(&) /(r%t a2*ak a sz8 /nak$ :e% 2(l&(zta% t-%e&re s(0a$ :e% '(lt
sz1ks&e% arra, 0(&) bele-l*e% %a&a% a %unkba$ 9a e&)-e&) ren2elst t'ette%, az
inkbb sz5'ess& '(lt a rsze%r,l$ ?sak (l)an(knak 2(l&(zta%, akik tiszteltk a /t, s
%e&be3s1ltk a sz8et$ Anna rtel%etlen1l 3s'lta a /e*t s na&)(kat s0a*t(tt, 0a
'ala%il)en %e&ren2elst ne% 'ette% t$ Ce2i& ez s(ksz(r el,/(r2ult$ 7l)enk(r azt %(n2ta%:
ne% rek r$ s ez i&az is '(lt$
- 4ert na8(nta e&)szer %e&*rta% az er2,t, 8usk'al a 'lla%(n$ .t k-zs&
'a2szter1lett brelte%, s a sa*t %a&a% 'a2,r*e '(lta%$ Aztn aka2tak %& a8r 0zi
2(l&ai% is$ Cl2ul a /a'&s$
- ?s(2lk(zik, u&)e= Anna se% rtette ezt$ J%2+ e%ber '(lta%, %&se% tart(tta%
/r/i3sel2et$ ?sak e&) len)t a k(n)0n, aki Annnak se&5tett$ .aszlsk(r na8sz%(s(kat
/(&a2ta%$ De a na8i t<zi/t %a&a% 0as(&atta% /-l %in2i&$
- 9(&) %irt= Ennek 0(ssz+ t-rtnete 'an$ >u2*a, a%ik(r elb(3s*t(ttak az lls(%bl, s
/-lk-lt-zt1nk (2a An2(rs0(z, a L0a'asra, akk(r ker1lt el,sz-r /e*sze a keze%be$ Esetlen1l
bnta% 'ele, az 'alsz5n<$ An2(rs, %e& az Anna r(k(nai, a /al %ell,l nztk, 0(&) %ik88en
k5nl2(% a /a'&ssal$ E&)ik se% *-tt (2a, 0(&) se&5tsen, 'a&) tan3s(l*(n 'ala%it$ ?sak
lltak s nztek$ :e% is szltak e&)%s0(z se%$ ?sak nztek s %(s(l)(&tak$ De azt kell
%(n2*a%: -nel&1lts&&el nztek s %(s(l)(&tak$ .r-r-%%el$ :e% neke% szlt, tu2(%, ez
a kr-r-%, ne% sze%l) szerint neke%$ Az +ri ren2nek szlt$ A kasztnak, a%el)ik ne% sz(k(tt
/t '&ni, a%el)iknek az u2'arn %in2i& a sze&n) e%berek '&*k a /t, s iri&)ke2'e nzik,
0(&) az +r ezalatt kn)el%esen 1l az 5rasztala %ellett s sz%a2s(kkal babrl, e&)ebet ne%
2(l&(zik$ Ezt az rzst /izettk neke% akk(r 'issza, a%ik(r n, az el3sa8(tt +r, k5nl2ta% (tt a
/a'&ssal s ,k 1ltek a 0z %ellett, s nztk$ 6(lt (tt e&) /iatal si0e2er akk(r, az 'i&)(r&(tt
le&*(bban$ .t ' %+l'a el*-tt 0(zz%, 0(&) /(&a2*a% /-l /t '&ni, %ert nin3s %i'el 8nzt
keressen$ Akk(r %r %al%(% '(lt s 8nze% is el& a00(z, 0(&) akr t5z /a'&t
%e&/izet0essek$ De en azt %(n2ta% neki: L:e%, /ia%$ :in3s sz1ks&e% /a'&ra$L
- 4ert lt*a: kt 0tbe ker1lt (tt /-nt a L0a'as(n, s %r *(bban rtette% a /a'&s0(z,
%int akr%el)ik na8sz%(s$ Ez ter%szetes is$ n /izikt tanulta%, ,k ne% tanultak$ n
n-'n)bi(l&it tanulta%, is%erte% a k1l-nb-z, /k ka%biu%rte&nek tula*2(ns&ait,
MF
tu2ta% el%letben, %el)ik 0(&)an s %il)en irn)ban 0asa2, s ezt az el%leti tu2st
0a%ar(san t'itte% a &)ak(rlatba is$ .s,bb %r ne% %(s(l)&(tt e&)ik1k se%, a%ik(r /t
a8r5tani lttak$ 4ert ktszer (l)an sebesen a8r5t(tta%, %int ,k$ De azt az els, na8(t, az(kat a
sa*nlk(z s %&is kr-r'en2, sun)i 8araszt8illants(kat ne% tu2ta% el/ele*teni s(0a$
-Az e%ber e%ber$ s %in2en e%berben %e&'an a 0a*lan2s& a b(ssz+ra$ Az n b(ssz+%
az '(lt, 0(&) %a&a% a8r5t(tta% a t<zi/t akk(r is, a%ik(r %r ne% lett '(lna sz1ks&e% erre$
Ce2i& *-ttek 0(zz% %in2untalan e%berek, akik e&) kis na8sz%keresetre '&)tak$ L>essk
el0a&)ni %rn-k +r, %e&3sinl(% n$L De n kine'ette% ,ket il)enk(r, s ne% /(&a2ta% /-l
senkit$
- Antisz(3ilis 3seleke2et '(lt ez t,le%, azzal tisztban 'a&)(k$ 4ert a sz(3ilis ren2 az,
0(&) akinek 8nze 'an, az '&eztesse %ssal a %unkt, s a2*(n ezltal %snak is ken)eret$
De 88en az(k az e%berek, akik 'ala%ik(r abbl ltek, 0(&) n +r '(lta% s ne% '&ezte%
/izikai %unkt, %(s(l)(&tak a le&kr-r'en2,bben, a%ik(r (tt a L0a'as(n keze%be 'ette% a
baltt$ 4ert /i&)el*e %e&: ltalban %in2& az(k az e%berek iri&)lik az +ri ren2
2(l(&talans&t, akik abbl lnek, 0(&) az +ri ren2 ne% '&ez /izikai %unkt$ Az(k szi2*k a
%s(k /n)<zseit, akik ebb,l a /n)<zsb,l lnek$ 9all(tta% 'ir&kertszeket s az(knak
3s(k(rk-t-z, %unksn,it, biz(n)(s na&)urakat szi2ni, akik e&)etlen esk1',re ezreket k8esek
'ir&ra ki2(bni$ 4in2en szabinas elkesere2ett (sztl)&)<l-lettel &)<l-li azt a na&)urat, akinek
0a'(nta a laksra 'isz e&)-e&) (l)an ru0t, a%il)et , /l'i /izetsb,l se% lenne k8es
%e&/izetni$ s ne% rti %e&, 0(&) , s a trsai ne% a &)ri%unks 'asrna8i -lt-n)n keresik
%e& a ken)er1k %ell a b(rt, 0ane% annak a na&)+rnak a k1l-nle&esen 2r&a ru0in$ 4int
a0(&) a /a'& na8sz%(s se% rtette %e& s(0a, 0(&) neki -r'en2enie kellene inkbb az(n,
0(&) 'annak +rie%berek is, akik ne% '&*k /-l a %a&uk /*t, 0ane% a0el)ett 5rasztalnl
1lnek s aktkat k-r%-lnek$
- 9t n %a&a% '&ta% a /%at$ s 'ala0n)sz(r e&)-e&) %unkakeres, el0ala2t il)enk(r
a k-zele%ben, arra &(n2(lta%: i2e nzz, 5&) kell neke2$ 7ri&)elte2, 0(&) 3sak neke2 kellett /t
'&ni, neke% ne%= 9t %(st itt 'an$ 6&(% n is$ De te nz0ete2, 0(&) 0(l tallsz %a&a2nak
il)en k-nn)< %unkt$ - @(kat &(n2(lk(zta% az(n, 0(&) az e%berek na&)rsze %il)en
rettenetes buta$ A sze&n) 0ara&szik a &az2a&ra, 0a az szr*a a 8nzt s ne% 2(l&(zik$
6isz(nt ne% 0ara&szik arra a &az2a&ra, aki %a&a '&ez %in2en %unkt, ne% k-lti a 8nzt
se%%ire s +&) l, %int0a %a&a is sze&n) '(lna$ Ce2i& 88en az il)en/a*ta &az2a& az,
a%el)iket &)<l-lnie kellene$ 4ert a &az2a&nak k-teless&e 2(l(&talanul lni, 0(&) ne 'e&)e el
a %unkt az(k el,l, akik rsz(rulnak$ A &az2a&nak sz(3ilis k-teless&e szrni a 8nzt, 0(&)
%inl t-bb *uss(n bel,le %s(knak$ A 0iba (tt 'an, 0(&) az e%berek %unka nlk1l
szeretnnek 8nz0ez *utni, s arra '&)nak -r-k-sen, 0(&) (szt(zk(20assanak az(n, a%i a
%s$
- 4& %a&a Anna se% rtette %e&, 0(&) %irt 0a&)ta% abba a 8nz 0a*0szst, 8e2i&
Anna a /eles&e% '(lt$ 4& ke'sb rtettk %e& az(k az e%berek, akik nla% 2(l&(ztak$
Ce2i& tu2(%, 0(&) s(kat %(r(&tak a 0ta% %e&ett$ :e% szerettk, 0(&) -r-k-sen a
sarkukban '(lta%$ Jl /izette% ,ket, 2e %e&k5'nta% t,l1k a be3s1letes %unkt$ 4r 8e2i& az
e%berek ne% lelkese2nek a be3s1letes %unkrt$ J(bban szeretik, 0a ke'esebb /izetst
ka8nak, 2e l(80atnak a%ellett ke2'1kre$
- 4ik(r besz1ntette% a kiter%elseket, az e%berek %e&srt,2tek$ Ez akk(r %e&le8ett, 2e
aztn ks,bb &(n2(lk(zta% a 2(l&(n, s r*-tte%, 0(&) az e&szen ter%szetes '(lt$ 4ert az
e%berek &)<l-lik u&)an azt, aki az letben k-nn)ebben b(l2(&ul, %int ,k, 2e u&)anakk(r
el'r*k t,le, 0(&) &(n2(sk(2*k rluk$ G(n2(sk(2st 'rnak attl, akit &)<l-lnek$ Az lla%tl
kez2'e '&i& %in2en %unkaa2t &)<l-lnek, s %&is %e&k-'etelik %in2en %unkaa2tl, 0(&)
%unkt a2*(n nekik s eltartsa ,ket$ @,t, 0(&) elt<r*e ri&(l)ikat$ 9t n ne% '(lta% 0a*lan2
t-bb 'esz,2ni az e%berekkel, 0ane% 'issza'(nulta% s lte% a %a&a% lett$
>er%szetesen %e&srt,2tek e%iatt$
- A &)er%ekek akk(r kez2tek isk(lba %enni$ A kt /i+$ Az isk(la lent '(lt a /aluban, el&
%essze$ E&) rt kellett &)al(&(l*anak (2a, e&) rt 'issza$ >len, na&) 0ban, %& t-bb i2,
kellett$ - Anna krsre %e&beszlte% a tan5t'al, 0(&) *anurban s /ebrurban, a%ik(r a
0i2e& t5z /(k(n alul '(lt s a 0 %a&ass&a %e&0ala2ta a kt %tert is (tt /-nt nlunk, az
er2,ben: 0(&) (l)ank(r a &)erekeknek ne kell*en na8(nta isk(lba *r*anak, 3sak 0etenknt
e&)szer$ @ 0(&) (l)ank(r e&) e&sz 0eti le3kt e&)szerre a2*(n /-l nekik a tan5t$ 7s%tle%, az
Anna krsre beszlte% ezt %e& 5&) a tan5t'al, %ert az n el'ei% szerint az lett '(lna
0el)es, 0(&) a le&na&)(bb /a&)ban is %e&te&)k a &)erekek ezt az utat az isk(li& s 'issza$
MM
4ert szerinte% ne% az a /(nt(s, 0(&) %e&tanul*anak 5rni, (l'asni s e&)ebeket, %ert a%ire
sz1ks&1k lesz, azt %e&tanul*k a%+&) is$ 9ane% 0(&) sz(k*anak 0(zz a k-teless&0ez$ De
Anna /ltette ,ket a /a&)tl s a 0tl$ 9t %e&tette% a ke2'rt$ Az(nban 1&)elte% arra,
0(&) az e&) 0tre /-la2(tt le3kt %in2enk(r ki/(&stalanul el'&ezzk, inkbb t-bbet, %int
ke'esebbet$ :e% is '(lt ba* ezzel$ A tan5t %e& '(lt el&e2'e 'el,k$ Az isk(la le&*(bb tanuli
'(ltak$
- E&)szer az(nban %e&0all(tta%, a%int lent a /aluban kt assz(n) beszl&etett$ Ab(ltbl
*-tte% ki s ,k (tt lltak a b(lt el,tt$ .t *%2+ 8arasztassz(n) '(lt$ Az e&)ik 8anaszk(2(tt,
0(&) a len)k*a isk(lba kell %en*en %in2en re&&el, s 5&) nin3s, aki a t)+k(kat &(n2(zza$
L9t %rt ne% 3sinl(2 te is +&), 0(&) 0etenknt 3sak e&)szer %en*en isk(lbaL, kr2ezte a
sz(k(ttnl 0an&(sabban a %sik assz(n), L0iszen %s is +&) 3sinl*aDL L9*a, az uraknak
k-nn)< Vs0a*t(tta az els, L,ket nern ri a t-r'n)L$
- >u2ta%, 0(&) neke% szlt az, a%it %(n2tak$ 7s%erte% %in2 a kt assz(n)t$ Az e&)ik,
a%el)iknek a len)k*a az isk(lba *rt, e&) &az2a& tan)s /eles&e '(lt$ Att laktak a /alu
/-l-tt, a 0e&)(l2alban$ .-r1lbel1l e&) kil(%terre az isk(ltl$ :e% s(kat t-r,2te% ezzel a
2(l(&&al$ Annnak ne% is szlta% rla$ De aztn lassan &)<ltek e&)ebek is$ A8rs&(k, a%ikre
az e%ber ne% is e%lkszik %r 'issza e&) i2, utn, 3sak 88en 'ala%i keser< 5z %ara2 %e&
utnuk, s a8r kis szurkls(k e%lke$ Cl2ul e&)szer az e&)ik l('as&az2a$
- n a l('ai%at ela2ta% %in2, %& akk(r, a%ik(r leszerelte% a /<rszeket, s a%ik(r brbe
a2ta% azt a %sikat is, a%i %e&%ara2t$ ?sak e&) szekeret tart(tta% %e&, l nlk1l$ :e%
akarta% ba*l2ni az llat(kkal, s i2e&en e%bert tartani %a&a% k-r1l %e&int ne% akarta%$ A
b+t(r(kat, a%iket ksz5tette%, a %e&ren2el,k szll5t(ttk el, s az a ke's tisza/a s
3irb(l)a2eszka,a%i /-l2(l&(zatlanul ker1lt ela2sra, az b5rta a /u'art$ 9a kellett, /(&a2ta%
k1l-n /u'ar(s(kat$
- E&)szer tizen0t 3irb(l)a/en),t '&atta% /ent a 0e&)en e&) na8sz%(ssal$ @z8,
&nlk1li, tiszta t-rzsek '(ltak$ ?sak sz8 tiszta /kkal /(&lalk(zta% %r akk(r$ L kellett '(lna
a le'(ntatsuk0(z$ >all(%ra betrte% az e&)ik &az20(z, akir,l tu2ta%, 0(&) l('ai 'annak,
%ert %r t-bbsz-r /u'ar(ztatta% 'ele$ El%(n2ta% az e%bernek, 0(&) n, tizen0t /at-rzs, itt
s 5tt$ Enn)it %e& enn)it /izetek szlanknt a le0(zatalrt$ >isztess&es rat 5&rte%$
- Az e%ber r(sszke2'<en %(r&(tt$ L9%$ >izen0t /a$ .r a l('akat /-l'erni %iattuk a
0e&)re$ 4rt ne% 0(zza le %a&a=L L4ert ne% tart(k l('atL - /elelte%$ Az e%ber '(n(&atta a
'llt$ R(ssz ar3(t %utat(tt$ G(n2(lta%, ke'esli az -ssze&et$ E%elte% 'ala%it az a*nlat(%(n$
De az e%ber 3sak 01%%-&-tt t('bb$ 4(st %r ltta%, 0(&) e&)b ba*a 'an$ 4e&kr2ezte%,
0(&) %i az$ Erre az e%ber azt %(n2ta: L>u2*a, n sz5'esen el%e&)ek se&5teni 'ala%el)ik
k(%%nak, 0a rsz(rul$ De %a&a %rt a2ta el a l('ait= 9(&) a %st n)+zza=L
El3s(2lk(zta% ezen a besz2en s %e&%a&)arzta% az e%bernek, 0(&) neke% ne% se&5ts&
kell, 0ane% /u'ar, a%it %e&/izetek$ De az e%ber ne% 8u0ult %e&, 0ane% kitart(tt a %a&a
srt,2-tts&e %ellett$ LAkinek l kell, tarts(n %a&nak l('at s ksz$L
- Ez az e%ber azel,tt s(k 8nzt keresett nla% a l('ai'al, a%ik(r %& na&)ban
2(l&(ztatta% a kiter%elseknl$ 4in2en 3s+sztatsk(r 2(l&(z(tt kt-0r(% l('a$ Aztn
besz1ntette% a %unkt, ne% '(lt t-bb 3s+sztats s ne% keres0etett t-bbet (l)an
k-nn)<szerrel ne0z 8nzeket$ Ezrt 0ara&u2(tt, s ezrt %(n2ta, 0(&) akinek l kell, az
tarts(n %a&nak l('at$ Eeltta%, 0(&) i&aza 'an$ 4sna8 (rsz&(s 'sr '(lt a k-rn)ken$
El%ente%, s 'ette% %a&a%nak kt t-%-tt, be3s1letes kis kan3t$ De ne% /(&a2ta% %ell*1k
senkit$ 4a&a% babrlta% a l('akkal$ :0n) 0tre r %e&'ette% e&) k,ris/aer2,t, s a%ik(r a
kiter%elst elkez2t1k, 0(zz% *-tt u&)anaz az e%ber s /ela*nlk(z(tt, 0(&) el*-n a l('ai'al a
3s+sztats0(z$ L4e&&),z-% ren2re a %a&a% l('ai'al isL /elelte% neki, s az e%ber 0ara&(san
el%ent$ .s,bb 0all(tta%, 0(&) azt beszlte a k(3s%ban: azrt 'ette% %&is kt l('at, %ert
sa*nlta% a 8nze%et a /u'ar(s(ktl$ :e%, 0i&&)e el, ne% lett '(lna r2e%es t('bb 3sinlni
az e&szet$ Az a k,ris/aer2, '(lt az ut(ls na&)(bb 'llalk(zs(%$ Az(nt+l %r 3sak
szlanknt 'sr(lta% a /kat s ne% t-r,2te% az e%berekkel$
- >u2*a, 5&) '(lt ez: a%5& n)(l3 /<rsze% 2(l&(z(tt, s n %int e&) b(l(n2 lt(tta%-
/ut(tta% **el s na88al az 1zletei% utn, a22i& az e%berek tiszteltk benne% a
na&)'llalk(zt, akin s+l)(s 8nzeket keres0ettek$ De a%int /el0a&)ta% 'ele, %e&srt,2tek$
;&) reztk, 0(&) ,ket r-'i25tette% %e&$ .s,bb aztn tu2(%sul 'ettk, 0(&) asztal(s
lette%$ 7l)en ki/e*ezst, 0(&) L%<asztal(sL, ne% is%ertek$ Eleinte *-ttek 0(zz%, 0(&)
3sinl*ak az e&)iknek e&) &)at, a %siknak e&) asztalt, 'a&) szekrn)t$ Cersze, %inl
(l3sbbat, /estett /en),2eszkkbl$ E&) 2arabi& 'llalta% ennek-annak sz5'ess&b,l$ 6(lt
MP
(l)an, akit,l 8nzt se% /(&a2ta% el a %unk%rt$ Ezeken tanulta% a %esters& /(rtl)ait$ De
aztn ren2re elk1l2te% ,ket$ .eressenek %a&uknak arra 'al %estere%bert$ 4inek 'e&)e% el
a ken)eret %stl$ n 3sak k1l-nle&es 2(l&(kat 'llalta%, ne%es /bl$ S&)ne'ezett 2r&a
%unkt$
- Erre is%t %e&srt,2tek$ Azt %(n2tk: +r0atn%, rest asztal(s 'a&)(k$ De %in2ez %&
ne% lett '(lna (l)an na&) ba*$ A ba* az '(lt, 0(&) ne% +&) lte%, a0(&) azt e&) asztal(stl
el'rtk '(lna$
- :e% tu2(%, szre'ette-e, 0(&) %enn)ire tele 'an az e%beri trsa2al(% el,5tletekkel az
let/(r%kat illet,en$ 4r %(n2(tta%, 0(&) a%ik(r a 'r(sban lte%, %int %rn-k +r az
er2,i&az&ats&(n, az e%berek el'rtak t,le% e&) biz(n)(s Lill,L s L+riL let/(r%t$ Eiz(n)(s
sz(ks(kat, a%iket be kellett tartan(%$ De ne0(&) azt 0i&&)e, 0(&) ez 3sak a %i kasztunknl
'an 5&)$ 4e&'an ez lentebb is, %in2en1tt$
- A%ik(r n)(l3 /<rsze% 2(l&(z(tt, s n **el-na88al szala2&lta% a 8nz utn: a /alusi
n8ek ne% &),ztek 2i3srni, 0(&) %il)en L1&)esV s Lsz(r&al%asL 'a&)(k$ >iszteltk benne% a
'a&)(n&)<*t,t$ 4ert a sze&n) e%ber senkit se% tisztel ann)ira, %int a 'a&)(n&)<*t,t$ 9a n
akk(r kastl)t 85tek %a&a%nak, ezt e&szen ter%szetesnek tart(ttk '(lna$ 9a e&) *szaka
neki/(&ta% '(lna inni s 3i&n)(zni, s ki2(b(k e&) birt(kra 'alt az ablak(n, ezen se%
1tk-ztek '(lna %e&$ ?sak akk(r kez2tek %e&1tk-zni, a%ik(r abba0a&)ta% a 'a&)(n&)<*tst$
- Aztn asztal(s lette%$ 4&8e2i& az e%berek szerint 'l(&ats s rest asztal(s, aki 3sak
(l)an %unkt 'llal el, a%i0ez ke2'e 'an$ Aki +&) teszen, %int0a ne% is abbl kellene
%e&l*en, 0(&) , asztal(s$ Az , t-r'n)eik szerint az (l)an %a&a%/a*ta LrestL asztal(snak
8e2i& n)(%(r(&nia kell$ @z<k-sen lni, k(l2ulni ezt-azt a %2(s 8araszt(ktl$ Az(nban %i ne%
n)(%(r(&tunk$ 4& 3sak sz<k-sen se% lt1nk, s ne% '(ltunk rsz(rul'a senki ken)erre$ @,t
*(bban lt1nk s(kkal, %int a le&%2(sabb &az2a$ ?sel2ln)t tart(ttunk, n)(l3 ra el,tt ritkn
kelt1nk /-l, s e&)ik1nket se% -lt %e& a %unka$ n 'a2szta%, a%ik(r 3sak esze%be *ut(tt$ A
&)erekeknek 'r(srl 0(zta% *tk(kat$ A b+zt e&)szerre 'ette% %e& a 8ia3(n, 3s8ls utn,
s a lisztet %a&a% ,r-lte% %e& ren2re, (tt0(n, a sa*t %al%(%ban$ E&) te0enet tart(tta%,
0a ela8a2t a te*e, 'ette% +*at$ 9a l('at akarta% 'enni, l('at 'ette%$ 9a %e&unta% 'el1k a
ba*l2st, ela2ta%$ 4a&a% '&ta% a /%at, %a&a% &(n2(zta% az llatai%at, %a&a% ,r-lte%
%a&a%nak s %a&a% /<rszelte% a 2eszki%at$ :e% '(lta% rsz(rul'a senkire$ @e&5ts&
ne% kellett senkit,l$ A bankban (tt '(lt a %e&takar5t(tt 8nze%, 2e 3sak (l)ank(r n)+lta%
a00(z is, 0a 'sr(lni akarta% 'ala%it$ 4unkrt ne% a2ta% ki 8nzt$
- 4in2ezekb,l a 8araszt(k 3sak ann)it lttak, 0(&) *(bban lek, %int ,k$ Ce2i& asztal(s
'a&)(k$ ;&)an(l)an a 0za%, %int az -'k, 0zisz,ttes ru0ban *r(k n is, &)erekei% is,
akr3sak a t-bbi 8araszt(k, s %in2-ssze e&) te0ene% 'an$ >e0t ran&s(rban (tt llta%
'ala0(l az e&)te0enes na8sz%(s/lk k-z-tt$ s %&is b(sszank(2'a lttk, 0(&) %5& ,k
2(l&(znak, ba*l2nak a %a&uk llatai'al, /-l2*eikkel, ltstl 'akulsi&,a22i& n 3sak akk(r
2(l&(z(%, 0a ke2'e% '(lt 0(zz$ s ezt ne% tu2tk neke% %e&b(3stani$ 4ert +&) reztk,
0(&) ne% '(lt *(&(% kiszaka2ni az asztal(s let/(r%bl, 0a e&)szer asztal(s akarta% lenni$
- Az e&szben az '(lt a le&r2ekesebb, a%i Ann'al t-rtnt$ 9iszen '&tre is , k-z1l1k
'al '(lt$ I ne% '(lt (l)an biz(n)talan s &)-krtelen e&ziszten3ia, %int n, aki +rbl lette%
na8sz%(s, na8sz%(sbl na&)'llalk(z s na&)'llalk(zbl +*ra 2(l(&talan asztal(s$ I
8araszt '(lt %a&a is, %int 'ala%enn)i r(k(na, aki (tt lt a k-rn)ken$
- 4r /-nt a L0a'as(n elkez2,2-tt, a%ik(r %& An2(rsnl laktunk$ Anna %e&&)<l-lte
An2(rst, 0iba '(lt a r(k(na$ n ne% &)<l-lte%, %ert %e&rtette%, 0(&) %i az, a%i ellene%
t1zeli$ De Anna ne% rtette %e&$ Anna %r0etetlen1l /-l0b(r(2(tt,a%ik(r An2(rs
8aran3s(l&atni kez2ett neki abban a 8a*tban, a%it n 1t-tte% -ssze, (tt a 0z %-&-tt$ Aztn
ren2re -ssze'eszett a t-bbi r(k(nai'al is$ De ezek az -ssze'eszsek s(0ase% akk(r t-rtntek,
a%ik(r neke% 'ala%i siker1lt$ Anna il)enk(r b(l2(& '(lt, a r(k(n(k ke2'eske2tek neki s ,
na&)lelk<en (szt(&atta az a*n2k(kat$ Az -ssze'eszsek %in2& (l)ank(r /(r2ultak el,,
a%ik(r (l)as%it 3sinlta%, a%i ne% tetszett nekik, s a%it %a&a Anna se% 0el)eselt$ A%ik(r
ela2ta% a %al%(kat$ A%ik(r abba0a&)ta% a 'llalk(zs(kat$ El,tte% titk(lta, 2e n tu2ta%
%&is, 0(&) s(kat s5rt az(kban az i2,kben$ s br az , sz%ra is k-nn)ebb s
te0er%entesebb lett ezltal az let, %&se% rtette %e& s(0a, 0(&) %irt tette% ezeket$
9ane% a r(k(nai'al, akik u&)an+&) 'leke2tek ebben a kr2sben, %int ,, s b5rl&attk
el,tte a tettei%et, az(kkal ren2re -ssze'eszett$ :e% t<rte senkit,l, 0(&) en&e% b5rl*(n$ 9(&)
r(sszallst /e*ezze ki 'ala%i /-l-tt, a%it n 3seleke2te%$ Ebben 3s(2lat(s '(lt Anna$ A
0<s&et a *u0szkut)a szzszzalk(s 0el)tlls'al is%erte el k-teless&nek$ Aki e&) r(ssz
MR
szt %(n2(tt re%, %& 0a a tula*2(n 2estest're is '(lt az, azt e&) leten kereszt1l
ellens&nek tekintette$ 7l)en '(lt Anna$ 4iel,tt %e&0alt, arra krt, 0(&) te%esse% (2a,
sze%be a 0zzal, a 8atak %sik (l2alra$ 9(&) lt0ass(n %in2&, a%ik(r a %<0el)be %e&)ek,
'a&) a /<rsz0ez, 'a&) ki1l-k 8i8zni a t(rn3ra$ 7l)en '(lt Anna$ A2a is te%ett1k$ Ce2i& 3sak
7l(nka llt %ellette% ebben a kr2sben, a 3sal2 t-bbi ta&*a %in2 ellene '(lt$ 7lletlennek
reztk, 0(&) ne te%et,ben /ek12*k Anna$ 4& a /iai% is$ :e% rtettk %e& az an)*ukat$
?sak 7l(nka rtette %e&, e&)e21l$ 7l(nka, a len)(%$
Az e%ber sz1netet tart(tt a besz2ben$ @(ki& nzett %a&a el, aztn /-ltekintett az &re$
A k-2 /-l-tt, %a&(san, n0n) kis 3silla& ltsz(tt$ Az e%ber s0a*t(tt$
- G)<l-l-% a k-2-t$ 4& a 3silla&(kat se% le0et ltni t,le$ Ce2i& %i %ara2 az e%bernek az
*szaka s-tts&ben, 0a ne% a 3silla&(k=
- >u2*a, 'annak e%berek, akiket arra 5tlt a s(rs, 0(&) -r-k-sen k-2ben l*enek$ rti u&)e,
%ire &(n2(l(k= 6ala%i k-2 'eszi k-r1l ,ket /(l)t(n(san, a%iben 8er3r,l-8er3re el'esztik /n)es
na88al is az irn)t$ s 0a *szakba ker1lnek, %& 3silla& se% 'il&5t /-l-tt1k$ 7l)en k-2ben l,
s(rs *ut(tt sze&n) kis len)k%nak, 7l(nknak$
- Le0et, 0(&) n k-'ette% el az els, 0ibt$ De tu2*a, neke% az '(lt az el'e%, 0(&) a
&)er%ekek sz%ra 'a&)(nt &)<*teni erk-l3stelens&$ 9(&) erk-l3stelen az, 0a 'alaki az
letben (l)an 0el)et /(&lal el, a%it ne% %a&a r2e%elt ki, 0ane% %& az a8*a, 'a&) a
na&)a8*a$ Az ne% illeti %e& az e%bert$ @e% az n &)er%eke%et, se% %st$ Az e%bert 3sak
az illeti %e&, a%it %a&a tere%t %a&nak$ s a &(n2(sk(2s tern a sz1l, k-teless&e 3sak
ann)i le0et, a%enn)i a %a2rsz1l,k$ Akik %e&tan5t*k a /iaikat r-81lni s aztn eleresztik
,ket, 0(&) %en*enek, s l*enek %e& a %a&uk 1&)ess&e szerint$ Azt tart(tta%, 0(&) neke% is
3sak ann)i le0et a k-teless&e% a &)er%ekei%%el sze%ben: %inl *(bban /-lszerel*e% ,ket
az(kkal a /e&)'erekkel, %el)ek ebben az e%beri ,s'a2(nban a ltrt 'al k1z2ele%0ez
sz1ks&esek$ 7&)ekezte% a le&*(bb ne'elst bizt(s5tani a sz%ukra, a%it 3sak le0etett$
- 4ik(r a /i+k el'&eztk a /alusi ele%it, &i%nziu%ba a2ta% ,ket$ .i'laszt(tta% a
le&*(bb05r< intzetet, a%i 3sak '(lt az (rsz&ban$ R(%n intzet '(lt ez, %ert 0iszen
R(%niban '(ltunk akk(r$ Eukarest %ellett, e&) kastl)ban$ Dr&a intzet '(lt$ A na&)
/<rsztele8 'i bre r%ent az intzeti k-lts&ekre$ ?su8a s(kezer0(l2as r(%n b(*r(k /iai
ne'elke2tek (tt$ ?anta3uzin(k, >atares3uk, Eratianuk, @tur2zk, @tirbe)ek$ Az n /iai% '(ltak
az e&)etlen %a&)ar(k$ S&) kezeltk ,ket, %int0a szere3senek lettek '(lna$ :e% bnt(ttk
,ket, ne%$ 88en 3sak, 0(&) szere3senek '(ltak$ De a le&s('inisztbb %a&)ar(rsz&i
intzetben se% ne'el0ettek '(lna 'a2abb s elkesere2ettebb %a&)ar(kat bel,l1k, %int (tt$
4in2en &+n)sz, a%it %a&)ar '(ltuk %iatt r(%n trsaiktl ka8tak, %in2en lenz,
%e&*e&)zs, ki3sin)l, 8illants, %in2en %e&k1l-nb-ztets %e&1lt benn1k s %e&%ara2t$
.it-r1l0etetlen1l, -r-kre$ s n-'elte benn1k azt a /esz5t,er,t, a%it ne%zeti -ntu2atnak
ne'eznek$
- 7l(nk'al %sk88en '(lt$ I '(lt a le&/iatalabb, s Vs(k &(n2(t (k(z(tt neke%, %ert
len) '(lt$ 4il)en ne'elst a2*(n az e%ber e&) len)nak= Le&t-bben azt %(n2*k, 0(&) a
len) arra 'al, 0(&) /r*0ez %en*en$ .ell a2ni neki e&) /el1letes %z(lst, a%i 3sill(&, s aztn
'alaki %a*2 el'iszi a 0ztl$ De n /iatale%ber k(r(%ban %e&'etette% azt a %(2ern
len)kereske2el%et,a%i az +&)ne'ezett L'r(si +ri(sztl)L k-reiben /(l)t$ n sa*nlta% a
len)(kat, akiket 3sak ann)ira be3s1ltek a sz1l,k s ann)ira rtkelt a trsa2al(%, a%enn)it a
sz<ziess& s a %-&-tte l', 0(z(%n) *elentett$ Akiket arra 5tltek, 0(&) ezt a sz1zess&et
s ezt a 0(z(%n)t t,ke &)annt 'i&)k bele a 0zass&ba, s ennek a t,knek a ka%ataibl
l*enek, *l-r(sszul, e&) leten kereszt1l$ n azt &(n2(lta%: a len) is e%ber$ J(&a 'an 0(zz,
0(&) e&)enl, /e&)'erekkel '5'*a ki %a&nak az let0ez 'al *usst, akr a /i+k$ :e% 3sill(&
%z kell te0t re, 0ane% 'als&(s, kzzel/(&0at s 0asznl0at rtkek$ >u2s, k8zetts&,
2i8l(%a$
- ?sak0(&) 7l(nk'al ne0ezebb '(lt, %int a /i+kkal$ It ne% le0etett t5z'es k(rban bea2ni
e&) intzetbe$ >u2ta%, 0(&) a &az2a& sz1l,k ne'el,n,ket sz(ktak /(&a2ni a len)kk %ell,
akik n0n) 'i& %a&n+t(n ksz5tik el, ,ket a 'izs&kra$ De (2a az er2,k k-z, a /<rsz
%elletti kis 0zba +&)se% *-tt '(lna ki e&) (l)an kn)es 'r(si ne'el,n,$ Q&) aztn 0a&)ta%,
0(&) %& kt 'et a /alusi isk(lba *r*(n, %int a t-bbi 8araszt&)erek$ Aztn /el'itte%
Eu2a8estre s bea2ta% az e&)ik le&el,kel,bb len)ne'el, intzetbe$ 7l(nka akk(r tizen0r(%
'es '(lt$ 4it %(n2*ak= E&) kis szel52, barna 8arasztlen)ka$ 4<'elts&ben ali& t-bb, %int e&)
8arasztlen)ka$ 88en 3sak 0(&) tu2ta, %ik88en kell 1lni az asztalnl$
- Ltsz(tt ra*ta, 0(&) a sz5'e szaka2 %e& %a*2ne%, a%ik(r (tt0a&)ta%$ Al)an ki3si '(lt s
MT
(l)an r'a, (tt az intzet na&), szi&(r+ k,/(l)(s*n, 0(&) %a*2ne% els5rta% %a&a%at n is$
LAk(s s * len)ka leszel u&)e, 7l(nk%=L - %(n2(tta% neki, a%ik(r b+3s+zsul
%e&3sk(lta% - L0(&) s(k -r-%et (k(zzl nek1nkDL L7&en, 2esa8%L - /elelte 7l(nka s a
0an&*a reszketett$ :e% s5rt, 3sak 88en a 0an&*a reszketett$ Aztn (tt0a&)ta%$ .ar3s(n)k(r
/el%ente% rte s 0aza'itte%$ A tisztelen2, n,'r, akit %e&kr2ezte%, ann)it %(n2(tt 3sak,
0(&) sz(r&al%as s * kisln)$ Le&*(bb tanul az (sztl)ban$ 7l(nka %& enn)it se% %(n2(tt$
9a kr2ezt1k, 0(&) %il)en (tt az let, 3sak a kis 'llait '(n(&atta$ .ar3s(n) utn
'issza'itte%$ :)r(n tiszta *eles biz(n)5t'n)t 0(z(tt 0aza$ .-'etkez, 'ben is$ Azutn is$
?sak 0r(% ' %+l'a tu2ta% %e&, 0(&) %i t-rtnt (tt 7l(nk'al, abban az intzetben$
- Akk(r lett tizen-t 'es, s a 0ar%a2ik &i%nziu%(t '&ezte *elesen$ 4iel,tt /elutazta%
'(lna rte, 0(&) 0aza'i&)e%, %e&5rta%, 0(&) %e&05'0at*a 0(zznk n)aralni e&)ik bartn,*t$
6r(si e%berek sz5'esen en&e2ik a len)ukat n)aralni a 0e&)ek k-z, k1l-n-sen 0a ne% ker1l
8nzbe$
- 4ik(r be%ente% rte az intzetbe, els, kr2se% az '(lt: Lki az, aki 'el1nk *-n=L L@enkiL
- /elelte 7l(nka 0alkan$ ?s(2lk(z'a nzte% re$ L9(&)0(&) senki= 9t ne% 05'ta2 %e&
'ala%el)ik bartn,2et=L L:e%L - /elelte 7l(nka s a %a&a be3s1letes nzs'el e&)enesen a
sze%e%be nzett$ L@ %irt ne%=L L:in3s kit %e&05'*akL - %(n2(tta s 'llat '(nt$
- Akk(r ne% /a&&atta% t('bb$ Stk-zben se%$ Er e&sz +t(n az(n t-8ren&te%, 0(&) %i
ba* le0et 7l(nka k-r1l abban az intzetben$ Aztn a n)r /(l)a%n lassan kisze2te% bel,le
%in2ent$ .-r1lbel1l 5&) t-rtnt: %in2*rt a le&ele*n, %in2*rt %sna8, 0(&) (tt0a&)ta%
abban az intzetben, a tisztelen2, n,'r, aki az els, (sztl)(s(kkal /(&lalk(z(tt, kikr2ezett
%in2enkit a tantere%ben$ Az e&)ik kr2s az '(lt, 0(&) %i az 2esa8a /(&lalk(zsa$ E&)ik azt
%(n2ta r, 0(&) banki&az&at$ A %sik, 0(&) /-l2birt(k(s$ A 0ar%a2ik, 0(&) %iniszteri
tan3s(s$ A ne&)e2ik %$ kir$ ezre2es$ ?su8a il)en sz1l,k &)er%ekei '(ltak$ 4ik(r 7l(nkra
ker1lt a s(r, , e&)szer<en azt %(n2ta: asztal(s$ s se%%i e&)ebet$ 4(n20atta '(lna azt is,
0(&) %rn-k, %ert 0iszen tu2ta, 0(&) az e%berek %rn-k +rnak szl5t(ttak$ De %r 7l(nka
il)en '(lt$ 9i0etetlen1l ,szinte, s a '&telens&i& be3s1letes$ Azt kr2eztk, 0(&) %i a
/(&lalk(zs(% s , azt /elelte: asztal(s$ 4ert akk(r %r r&ta asztal(s '(lta%$
- A t-bbi len)ka ne'etni kez2ett$ :ekik /ur3sa '(lt az, 0(&) 'alakinek az a8*a asztal(s$
>e0t ne'ettek$ A tisztelen2, n,'r is el3s(2lk(z(tt, s 5&) a kelletnl ks,bben szlt r a
&)erekekre, 0(&) ne ne'essenek ezen$ Ezt a %ulasztst 'isz(nt azzal i&)ekezett ki8t(lni,
0(&) (2a%ent 7l(nk0(z, %e&si%(&atta a /e*t s azt %(n2ta: L:e% ba* az, kisln)(%$ :e%
sz&)en, 0a 'alaki e&)szer< %unkt '&ez$ J(nt(s, 0(&) be3s1letese%ber le&)en$L Ezt
%(n2ta$ s ezzel k-'ette el a le&na&)(bb 0ibt$ :a&)(bbat s(kkal, %int akk(r, a%ik(r
r3s(2lk(z(tt 7l(nkra, akr a &)erekek$
- :e% akar(% %(st utla& 0ibztatni a tisztelen2, n,'rt, a%irt 7l(nk% lett
szeren3stlen '&n)(n in25t(tta el ezzel az e&)etlen %(n2at'al$ I 'alsz5n<le& na&)(n
2erk, *ra'al tere%ts '(lt$ Jsz5'< s tiszta szn2k+$ :e% te0etett arrl, 0(&) a
trsa2al%i let %r ele'e (l)an '(lt e&sz Eur8ban, 0(&) %e& kellett 2-bbenni az(n, 0a e&)
el,kel, len)ne'el, intzetben azt /eleli az e&)ik n-'en2k, 0(&) az , a8*a asztal(s$ :e%
%iniszter, ne% /-l2birt(k(s, ne% banki&az&at, 0ane% 3sak asztal(s$ Err,l a tisztelen2, n,'r
ne% te0etett$ Ez a le'e&,ben '(lt, ez a bete&s&$
- 9ane% a0(&) %(st 'issza&(n2(l(k, azt kell %(n2*a% %&is: ez a szeren3stlen %(n2at
2-nt-tte el 7l(nka s(rst$ 4ert 0a a tisztelen2, n,'r ne% szl se%%it, 3sak e&)szer<en
t('bb %e&) a n's(r(n, 'a&) 0a 3sak szi&(r+an ann)it %(n2: 3sen2 le&)en, &)erekekD Akk(r
7l(nka lete e&szen %sk88en alakult '(lna$ De azt %(n2ta: L:e% ba* az$$$L >e0t /-l05'ta
n0n) tu3at &)er%ek /i&)el%t arra, 0(&) 7l(nka k-r1l ba* 'an$ 4ert ba* az, 0a 'alakinek az
a8*a ne% %iniszteri tan3s(s, ne% /-l2birt(k(s, ne% banki&az&at$
- E00ez %& 0(zz*rult az is, 0(&) 7l(nka kt ''el i2,sebb '(lt a t-bbinl$ :-'sre is
%a&(sabb '(lt, %int az(k$ Az(nk5'1l *eles tanul$ 4in2ez %& *(bban ki0an&s+l)(zta azt, 0(&)
7l(nka e&) k1l-nll /ur3sa 'ala%i az (sztl)ban$ Asztal(slen)$
- :e% %(n2ta s(0a, ks,bben se%, a%ik(r %r ne'et'e beszl&ett1nk err,l, 2e
e&szenbizt(s, 0(&) b(sszant(ttk is e%iatt$ @1letlen tr/kat k-'ettek el 'ele, a%il)eneket
&)er%ekek sz(ktak elk-'etni az(kkal, akik 'ala%il)en k1l-n-s %2(n %s(k, %int ,k$
Eiz(n)ra &+n)(ltk (l)k(r$ 4e&*e&)zseket tettek a 0ta %e&ett$ Es 5&) 7l(nka 0r(%
eszten2,n kereszt1l e&)e21l lt (tt az intzetben, %a&n)(sabban, %int0a e&) lakatlan
szi&eten lett '(lna$ 4ert e&) ala3s(n)abbren2< /(&lalk(zsnak a bl)e&t 'iselte %a&n$
Al)an/a*ta e%ber &)er%eke '(lt, a%il)ent az(k a t-bbi &)er%ekek 3sak le'ett kala88al lttak
MU
llani az a8*uk el,tt$ Aki ne% '(lt Ltrsas&beliV$ 4& azt is be'all(tta 7l(nka, 0(&) er,szakkal
kellett %in2en 'ben %ell*e 1ltessenek 'alakit a 8a2ba, %ert senki se% *-tt (2a %a&tl$
- Isszel ne% 'itte% 'issza az intzetbe$ Eeutazta% el,bb .(l(zs'rra s be5ratta% az
(ttani &i%nziu%ba, k1rtlaknak$ Aztn e&) 2erk, i2,sebb -z'e&)assz(n)nl sz(bt brelte%
a sz%ra$ De %in2ez %r ks, '(lt$ 7l(nka beleker1lt a k-2be, s n ne% tu2ta% se&5teni
ra*ta$
- @z(%(r+ rzs az, 0a az e%ber ne% tu2 a &)er%ekn se&5teni$ 9a az e%ber el,re lt*a,
0(&) az irn), a%el)ikben a &)er%ek 0ala2, i2e s i2e 'ezet$ s az e%ber te0etetlen, %ert %r
ks,$ 4ert az a 'ala%i, a%i irn)t a2 az e%ber s(rsnak, %r benne 1l a &)er%ek lelkben,
&)-keret 'ert (tt, s ne% le0et t-bb ki8uszt5tani$ E&)szer<en %r ks,$
-@(k %in2ent %e&8rblta%$ J-l'ette% a ka83s(lat(t r(k(n(kkal, r&i is%er,s-kkel, '(lt
k(ll&kkal$ ;* is%erets&ekre tette% szert .(l(zs'rt, +&)ne'ezett L+ri k-r-kbenL, 0(&)
le&)en n0n) e%ber 7l(nka k-r1l, akik k-z-tt ne rezze %a&t szere3sennek, akik %e&a2*k
neki azt az e%beri ran&(t, a%it az el,kel, intzet ne% tu2(tt %e&a2ni$ 9iba, ks, '(lt$
- A /i+k leretts&iztek abban a r(%n intzetben, s %ik(r retts&i utn 0aza*-ttek,
%in2e&)ik ka8(tt t,le% e&) ez1strt, s %in2 a kett,t %e&kr2ezte%, 0(&) %i akar lenni$
Jan3si, a na&)(bbik azt %(n2ta: %rn-k, La*(s, a kisebbik: *(&sz$ Ennek az utbbinak ne%
-r'en2te%$ Ezt a /(&lalk(zst 'ala0(&) (l)an l,s2i/lnek rezte% -r-kk, a%el)ik a %s(k
ba*aibl t8llk(zik$ 4e& is %(n2ta% ezt La*(snak, s %e&kr2ezte%, 0(&) %irt akar 88en
*(&sz lenni$ L9(&) %e&'20esse% a %a&)ar(k *(&ait ebben az (rsz&banDL 7&en, ezt %(n2ta
a &)erek$ 9t lt*a, erre '(lt * a r(%n intzet$
- La*(s a k(l(zs'ri e&)ete%re ker1lt$ Jan3sit /elk1l2te% Eu2a8estre, 0(&) (tt '&ezze el a
%<e&)ete%et$ G8sz%rn-knek ksz1lt$ Aztn leretts&izett 7l(nka is$ :e% le8ett %e&,
a%ik(r ki*elentette, 0(&) (r'(s akar lenni$ >allt 0(zz ez a /(&lalk(zs$ 4ik(r , az e&)ete%re
ker1lt, La*(s %r 2(kt(rtus el,tt ll(tt, s Jan3si is '&zett Eu2a8esten a %<e&)ete%%el$
:eki azt tan3s(lta%, 0(&) ll*(n be %unksnak e&)kt 're 'ala%el)ik &)r0(z$ S&) tanul
le&*(bban az e%ber, 0a %in2ent a %a&a kez'el tanul$ 4e& is tette, %ert beltta, 0(&) i&aza%
'an$
- Abban az 'ben, a%ik(r 7l(nka a k(l(zs'ri e&)ete% (r'(si /akultsra ker1lt els,'es
0all&atnak, abban az 'ben kez2,2tek el a kilen&sek$ Az(k a biz(n)(s kilen&sek, a%el)ek
aztn '&1l is i2e 'ezettek$ 72e, lt*a$ 4a&t is, en&e% is$ Ebbe az er2,be$ Es s(k-s(k %illi
e%bert u&)an5&)$ A 0allba, 'a&) az (rsz&+tra, %in2e&) '&ere2%n)ben$ Ez %r 3sak
e&)ni s(rskr2s kinl-kinl$ A ln)e& az, 0(&) /elb(rult e&) 'il&$ :e% 'lt(z(tt %e&, %int
a0(&) kellett '(lna, 0a 0a&)*k %e&rni azt, a%i %r r,ben '(lt$ :e%, 3sak /-lb(rult$
Er,szak(san belen)+ltak, rn&attk, rztk, a%5& /-lb(rult$ s %in2ez abban az 'ben
kez2,2-tt el, a%ik(r 7l(nka az e&)ete%re ker1lt$
- A r(%n 2ik(k ki'ertk a zsi2kat az e&)ete%r,l$ Ezzel kez2,2-tt$ Aztn t1ntetseket
ren2eztek a %a&)ar(k ellen is$ 7tt-(tt %e&'ertek e&)-e&) %a&)ar 2ik(t$ .-'eteltk, 0(&) a
%a&)ar(kat zr*k ki az e&)ete%r,l$ 7l)es%ik t-rtntek akk(riban$ @(r(zat(san$ E&) na8(n
aztn t'irat(t ka8ta% attl az -z'e&)assz(n)tl, akinl 7l(nka %r 0at(2ik eszten2e*e lak(tt$
9(&) *-**ek /-l az(nnal, %ert 7l(nk'al ba* 'an$ Ea* 'an$ ?sak enn)i$
Az e%ber el0all&at(tt %ellette%, s 0all(tta% a s-ttben, 0(&) %e&%(z2ult, le'ette /e*r,l
a kala8(t, s r2es ten)er'el n0n)sz(r '&i&2-rzs-lte a 0(%l(kt, %int aki 'ala%inek a
n)(%t szeretn elt1ntetni (nnan$ .-r1l-tt1nk a /k k-r'(nalai e&)be(l'a2tak a k-22el s a
s-tts&&el$ Az (rsz&+t /el,l %(t(rb+&s 0allatsz(tt 0alkan$ Az e%ber /els0a*t(tt$
- 6r*(n$ 4iel,tt t('bb %ennk, tisztzn(% kell 'ala%it$ 4in2az, a%it e22i& el%(n2(tta%,
R(%niban t-rtnt$ 6a&)is 8(nt(sabban ki/e*ez'e: az !! ta R(%ni0(z 3sat(lt
Er2l)ben$A%int lt*a: le0etett lni$ 4& akk(r is, 0a %a&)ar '(lt az e%ber$ 88en 3sak 0(&) a
0i'atal(kbl kil-ktek benn1nket$ De ezzel %& ne% s(kat rt(ttak a %a&)ars&nak$ 4in2-ssze
e&) &)-krtelen, 5rasztalba ka8aszk(2, +&)ne'ezett L+ri trsa2al%atL kn)szer5tettek arra,
0(&) %e&l*en a %a&a lbn$ Az elb(3s*t(tt 0i'ataln(k(k e&) na&) rsze, a &)-krtelenebb
rsze, %e&0trlt a /ela2at el,l, s re8atrilt a %e&kisebbe2ett 4a&)ar(rsz&ra$ Ezek
el'esztek$ De aztn %ara2t e&) *k(ra rsz, a%el)ik %e&k-8te a %arkt, s szersz%(t /(&(tt
a kezbe$ Ezek n0n) eszten2, alatt ne%3sak lbra lltak, ne%3sak %e&&)-kerese2tek s
nne&t(llas(2tak, 2e 0a%ar(san irn)5ti s rtk%r,i lettek a r(%niai i8ari s kereske2el%i
letnek$
- 4ert tu2ni kell azt, 0(&) R(%ninak az els, 'tize2ben e&)etlen &(n2*a az '(lt, 0(&)
el,tere%tsen %e&/elel, sz%+ r(%n 0i'ataln(k(t, akik az lla% &8ezett t('bb'i&)k$
M"
9i0etetlen ne0zs&ekkel kellett %e&k1z2enie ezen a tren$ Er2l)ben e&)szer<en ne% '(lt
r(%n 8(l&ri (sztl)$ 9iszen ez '(lt 88en az er2l)i r(%ns& na&) ere*e$ 4e& kellett te0t
tere%teni$ 4in2en r(%n 8araszt&)ereket %zes%a2za&&al 3sal(&attak akk(riban a
&i%nziu%ba$ s a22i& is kabartr/kba ill, 0i'ataln(ki kar l-t)-&-tt %in2en1tt$
:&)&i%nziu%(s *e&)z,k, ll(%s/,n-k-k -t ele%i'el, 5rni ne% tu2 'r%e&)ei tiszt'isel,k$
Az llsukbl elb(3s*t(tt %a&)ar 0i'ataln(k(k ne'ettk ezt a sze%ensze2ett trsas&(t s
0na8rl-0na8ra *s(ltk az lla% -ssze(%lst, %ert, azt %(n2tk: ez 5&) ne% %e0etD s
%ent$ 4&is %ent$ De ter%szetes is, 0(&) %ent$ 4ert e%-&-tt a szeren3stlen, za&)'a,
/l%<'elt tiszt'isel,rte& %-&-tt (tt llt az e&sz (rsz&, a %a&a 0i0etetlen &az2a&s&'al s
ne%zeti -ntu2at'al, s ne%3sak a *szn2k+ bakl-'seket nzte el, 2e elnzte azt a /ktelen
k(rru83it is, a%it ez a se%%i/le %(rlis &tlst ne% is%er, sze&n)le&n)-trsas& az lla%
r('sra elk-'etett$ @,t ne%3sak elnzte: 8rt/(&(lta$ @e%%il)en eszk-zt ne% bl)e&zett %e&
erk-l3stelennek, a%i ennek a nin3stelen, +*2(ns1lt r(%n tiszt'isel,i karnak az +ri
k-z8(sztl) eur8ai szint*re 'al /-le%elke2st sz(l&lta$ 9a l(8(tt a 0i'ataln(k s 0zat
85tett ra*ta: *l 'an, %(n2(tta a r(%n k-z'le%n), e&) r(%n 0zzal t-bb 'an .(l(zs'rtD
E&) 'tize2re '(lt sz1ks&, a%5& /-ln,tt az +* r(%n tiszt'isel,i s 0i'ataln(ki kar$ E&)
%sik 'tize2re, a%5& ez a 8araszti s(rbl /ele%elke2ett rte& talakul0at(tt L+ri
k-z8(sztll)L$ 4ert talakult$ 4a&ra 'ette sz8 s(r*ban %in2az(kat a 0ibkat,a%iket
annak i2e*n az iri&)elt s &)<l-lt %a&)ar k-z8(sztl)tl elles0etett$
- 4in2ezekkel 3sak azt akar(% %e&'il&5tani, 0(&) az els, kt 'tize2ben a 'lt(zs
tula*2(nk88en ann)iban ll(tt, 0(&) a %a&)ar L+ri (sztl)L 0el)ett e&) r(%n +ri (sztl)
ter%el,2-tt ki$ 9(&) '(ltak e%ellett biz(n)(s *elens&ek, a%ik ne% /1&&tek -ssze ezzel, az
%r a r(%ns& k1l-n-sen s('n s &)<l-lk-2, tula*2(ns&aibl ere2t$ s biz(n)(s /(ki& e&)
ala3s(n)abbren2<s&i rzsb,l, a%i (tt la8ult %in2en r(%n llek %l)n, %& a le&eur8aibb
k1ls, alatt is$ 9(&) 8l2ul 0i'atal(kban ne% '(lt szaba2 %a&)arul beszlni$ 9(&) %& a
'as+tll(%s(k(n is -les tblk 0ir2ettk, 0(&) a %a&)ar sz til(s$ 4e& ezer il)es%i$ Az(nban
%in2ezekt,l eltekint'e az i8ar s a kereske2ele% t('bbra is n)it'a ll(tt brki rszre, s
a%5& a kereske2ele% taln kt0ar%a2rszben, a22i& az i8ar %a*2ne% szzszzalk(san
%a&)ar kezekben '(lt$ - A %s(2ik 'tize2 '&e /el kez2,2-tt 3sak el, 0(&) itt-(tt be'(ntak a
%a&)ar(ktl biz(n)(s *l *-'e2el%ez, i8aren&e2l)eket, s az(kat r(%n(knak a2tk t$
Eleinte 3sak elszrtan *elentkezett ez a t1net, 2e aztn ren2re ltszani kez2ett benne a
t-r'n)szer<s&$ A 'ezets t'tele %e&t-rtnt, %(st %r az i8arra s a kereske2ele%re
ker1lt a s(r$ :a&) r(%n 'llalat(k sz1lettek %e&, lla%i t%(&atssal$ Klla%i t%(&atst
ka8(tt %in2en r(%n, aki kereske2el%i 8l)ra l8ett$ 4a&)ar 'llalat(kra ktszeres a2t
%rtek ki, %in2en ala8 nlk1l b5rs&(ltk ,ket, s br %in2ezek ellen '(lt *(&i (r'(slat, 2e
ann)iba ker1lt az is %a*2ne%, %int a *(&talan b5rs&$
-Cl2ul 0(zz% e&)szer bell5t(tt e&) b(rzas /iatale%ber$ Azt %(n2ta, 0(&) , a2ellen,r$
Ez %r akk(r '(lt, a%ik(r %a&a%nak lte% s b+t(r(kkal b5bel,2te%$ LNnnek 'an e&)
%al%aL%(n2ta a /iatale%ber$ L6anV - /elelte% neki s (2a %utatta% a 0z %ellett ll
81letre, a0(l a /<rsz s a %al(% '(lt$ De a /iatale%ber ne% is nzett (2a$ E&) 8a85r(st tett
le el%$ LJ-l'ette% e&) *e&)z,k-n)'etL - %(n2(tta - La23salsrlL$ LA23salsrl=L -
kr2eze% el3s(2lk(z'a$ L7&en$ Nn be*elentett e&) e&)k-'es 8araszt%al%(t, u&)e= n 8e2i&
*e&)z,k-n)'et 'ette% /-l arrl, 0(&) -nnl szits s 0en&eres %<%al%(t tallta%$L :e'etni
kez2te%$ LDe ura%L - %(n2(tta% neki - Lez itt e&) k-z-ns&es k-'es 8araszt%al(%D J-**-n
nzze %e&DL A /iatale%ber is ne'etni kez2ett erre$ L>u2(% n azt ura%, na&)(n *l$ De a%5&
-n ezt bebiz(n)5t*a, 0(&) ne% %<%al%a 'an, elk-lt le&albb t5zezer le*t$ A2*(n neke% -t-t s
%in2 a ketten *l *runkDL A /iatale%bernek i&aza '(lt, azt n tu2ta% na&)(n *l$ 4ert a%5&
bebiz(n)5t(% a 0ats&(k el,tt, 0(&) 'alban 3sak e&)k-'es 8araszt%al%(% 'an, a22i&
'alban e&) 3s(% 8nze% el%e&), s e&) raks b(ssz+s&(% 'an$ >e0t ne% te0ette%
e&)ebet, %int ne'ette% s a2ta% az a2ellen,rnek ktezer le*t$ X is ne'etett, zsebre tette,
%e&k-sz-nte s el%ent$ A 0a%is *e&)z,k-n)'et kettt8'e (tt0a&)ta az asztal(%(n$ 9t lt*a,
5&) %ent ez$ Es a%5& 3sak ez '(lt, a22i& %& %e&lt1nk 'ala0(&)$ De aztn e&)szerre
%e&&)(rs5t(tta a /(l)a%at(t a :%et(rsz&bl tszi'r& irn)zat, %el) 6as&r2a n'en t-rt
r %in2enre, a%i ne% '(lt r(%n$
- El,sz-r a zsi2k kirakatait kez2tk be'erni$ Aztn a %a&)ar(kt is$ 6r(s(k ut3in
'resre 'ertek zsi2kat s %a&)ar(kat$ .i2(btk ,ket a %en, '(nat(kbl$ ?su8a
/iatale%berekb,l ll(ttak ezek az iz&&sk(2 3s(8(rt(k, s tu2ta %in2enki, 0(&) a %(z&al(%
&)-kere az e&)ete%eken 'an$
M!
-A%ik(r %e&ka8ta% a t'irat(t, Annnak ne% szlta% rla se%%it$ Azt %(n2ta%: 1zleti
1&)e% 'an .(l(zs'rt$ Az(nnal in2ulta%$ :('e%ber '&e '(lt$ Esett az es,$ @z1rke, &(n(sz
i2, '(lt$
- A '(natban e&) zs5r(sk8< /iatale%ber 'a2 szn(klat(t tart(tt arrl, 0(&) R(%nia a
r(%n(k, s aki ne% r(%n, az takar(2*k ki az (rsz&bl$ :e% szlt 0(zz senki, se *t, se
r(sszat$ 6(lt aki bk5t,le& bl(&at(tt /el*e s %(r&(tt 'ala%it$ De a le&t-bben 0all&at'a 1ltek
s %a&uk el b%ultak$ Az e&)ik ll(%s(n kiszllt az e&)ik utas$ E&) ala3s(n), b,rkabt(s
e%ber$ A2a/(r2ult a szn(kl /el$ L9all*aL - %(n2(tta neki r(%nul - Laz n /eles&e%
%a&)ar, s az a8s(%nl *(bb e%ber nin3s ezen a /-l2-n$ Aki r(sszat akar neki, annak n
be'ere% a /e*t$ Aztn %a&uk beszl0etnek, a%it akarnak, takn)(sak$L Azzal kiszllt$
- Estele2ett, a%ik(r a 'r(sba %e&rkezte%$ Az ut3k(n k-2 1lt, s a k-2be bn)lt l%8k
/n)t,l az ut3a k-'ezetnek az a biz(n)(s k-nn)es, s-ttsz1rke sz5ne '(lt, a%it,l az e%ber
%e&b(rz(n& s -ssze&(%b(l*a %a&n a kabt(t$ Az e&sz +t(n n)u&talan '(lta% 7l(nka %iatt,
%ert a t'iratban 3sak ann)i llt: 7l(nk'al ba* 'an$ s n tu2ta%, 0(&) 7l(nka az a /a*ta,
aki'el ba* sz(k(tt lenni$ De ne% tu2ta%, 0(&) %i/le ter%szet< ba* le0et$ E&)l('as k(3si'al,
+&)ne'ezett k(n/lissal 3-klette% '&i& az ut3k(n$ .(l(zs'rt %in2& il)ennel *rta%, 8e2i&
%r ali& '(lt bel,l1k$ A taOik ren2re ki-ltk ,ket$ E&) s('n) sz1rke l '(lt az 3ska k(3si el
/(&'a$ E%lksze% *l %a is: a *(bb 0ts lbra er,sen snt5t(tt$ Nre&, %(&(r'a k(3sis 1lt a
bak(n, ba*usza e&szen el/-2te a sz*t$ Ee%(n2ta% neki az ut3ane'et$ 4a&)arul$ Aztn
elis%telte% r(%nul is$ LJ, *L - 2-r%-&-tt r% %a&)arul a k(3sis - Lrte% n %rL$ Aztn
%ent1nk$
- Jn)esre lakk(z(tt autk r(0antak el %ellett1nk$ .i'il&5t(tt kirakat(k el,tt e%berek
3s(r(&tak, /el0a*t(tt &allrral$ A n)u&talans& e&)re er,sebben akaszk(2(tt bel%$ rezte%,
0(&) 7l(nk'al t-rtnt 'ala%i$
- Az -z'e&)assz(n) el% *-tt az a*tba$ L:e k1l2*e el a k(3sitL - %(n2(tta - L7l(nka a
kr0zban 'anL$ A2akilt(tta% a k(3sisnak, 0(&) 'r*(n$ A 0an&(% reszketett$ Aztn az
-z'e&)assz(n) &)(rs sza'akkal el%(n2ta, (tt az a*tban$ 7l(nka re&&el el%ent az e&)ete%re$
Dlel,tt e&) /iatale%ber *-tt, akinek t-bb 0el)en 'rzett az ar3a, s azt %(n2ta, 0(&) 7l(nkt
kr0zba kellett szll5tani$ 4e&'ertk a r(%n(k, az e&)ete% el,tt$ Azt %(n2tk, 0(&)
%a&)ar(knak ne% szaba2 az el,a2s(kra %enni, s 7l(nka ne% en&e2el%eske2ett nekik$ Erre
%e&'ertk$ E(t(kkal 'ertk, %(n2ta az -z'e&)assz(n), s a sz*a szle s8a2t '(lt, s az
ar3n /(l)tak a k-nn)ek$
- Eeu&r(tta% a k(3siba s %e&%(n2ta% a kr0z ne't$ A k(3sis sztlanul in25t(tta el a
snta l('at$ E&) i2, %+l'a 0tra/(r2ult /el% s ezt 21nn)-&te: L4e22i& lesz ez %& 5&),
tekintetes +r, azt tessk %e&%(n2ani= 4e22i& t<ri az 7sten=L
- 7l(nka %(s(l)&(tt az &)ban, a%ik(r %e&lt(tt *-nni$ Je*e be '(lt k-t'e, ar3a /e0r '(lt,
%int a /al, 2e %(s(l)&(tt$ .-r1l-tte %in2en1tt 'ir&(k lltak, az asztal(n, az ablak2eszkn, a
/-l2-n$ .1l-nsz(bban '(lt$ A /1&&-n)-k -ssze0+z'a, barts&(s %ele&, (r'(ss&sza&$
9al'n)sr&a l%8aern), sz<rte %e& a 'il&(ss&(t$ .t len) s 0r(% /iatale%ber '(lt nla
a sz(bban$ @(rra be%utatk(ztak$ :e% rtette% %e& *l a ne'eket, 2e azrt az e&)ik n're
%&is %e&le8etten ka8ta% /-l a /e*e%et$ LDi%itre Eusi3a$L Q&) 0an&z(tt a n'$ E&) l&)
8illants+ n)ur&a /iatale%ber '(lt, aki ezt a ne'et ki%(n2(tta$ szre'e0ette ar3(%(n a
%e&le8etst$ 4in2 szre'ettk, akik a sz(bban '(ltak$ L4l)en el5tle% az ese%n)eketL -
%(n2(tta el'-r-s-2'e a 8illants(% alatt - Ls azrt *-tte% el, 0(&) ki*elentse% a
k(ll&an,nek, 0(&) br ezek a /elel,tlen 2ur'as&(k a r(%n i/*+s& ne'ben t-rtnnek, a
r(%n i/*+s& na&) t-bbs&e ne% az(n(s5t*a %a&t az iz&&sk(2kkal$ A r(%n i/*+s& s a
r(%n n8 k(%(l)an rtel%ezi az e%beri *(&(kat, s (l)an (rsz&(t akar, %el)ben bkess&,
2e%(kr3ia s 'al2i 0u%nu% uralk(2ik$ A r(%n i/*+s&nak s a r(%n n8nek se%%i k-ze
a 'as&r2istk0(z, akik i2e&en 8nzeken i&)ekeznek /elka'arni az (rsz& ren2*t$$$L
- .-r1lbel1l ezeket %(n2ta el neke% (tt na&)05rtelen az a /iatale%ber, aztn %e&0a*t(tta
%a&t, %a*2 7l(nk0(z %ent, s t,le is elb+3s+z(tt$ A t-bbiek is b+3s+ztak$ .etten %ara2tunk$
A2a1lte% az &) szlre$ LJ* 'ala%i2=L - kr2ezte% s rezte%, 0(&) 3sak e&) a&&2stl
reszket, a8a kr2ez0et il)en (st(bt$ 7l(nka 0alkan elne'ette %a&t a /e0r kr0zi &)(n$
L9a azt %(n2an%, 0(&) ne%, akk(r 0azu2nk$L L9(l sr1ltl %e&=L L7tt a /e*e%en$$$ %e& a
0ta%(n$$$ a t-bbi *elentktelen$ .t b(r2% elt-r-tt$ >a8(stak ra*ta%, %ik(r eleste%$ Eels,
sr1lsei% szeren3sre nin3senek$L Al)an 0i&&a2tan s tr&)ila&(san %(n2ta ezeket, %int0a
ne% is ,rla lett '(lna sz, 0ane% e&) i2e&en bete&r,l, akit kezelnie kell$ A keze% -k-lbe
sz(rult, s izza2ni kez2ett a 0(%l(k(% a 210t,l$ J-tt, 0(&) /-lu&(r*ak s %e&keresse% azt, aki
P#
ta8(s(tt ra*ta, az n len)k%(n, s ki3sa'ar*a% a n)akt, %int a 3sirknek$ 7l(nka
%e&rez0ette, 0(&) %i 'an benne%, %ert azt %(n2ta: L:e% ,k a 0ibsak, 2esa8%$ Iket
3sak /-l2105tettk ellen1nk az(k, akik 0b(r+t akarnak$ 9itlerk 2(l&(znak itt is$L Az a /ekete
/iatale%ber *ut(tt az esze%be$ L.i3s(2a '(lt ez a r(%n=L LEusi3nak 05'*k$ 9ar%a2'es
(r'(stan0all&at$ A 2e%(kratikus rzel%u 2iks& 'ezet,*e$L
-R-'i2 8r 8er3 alatt %r 0ar%a2sz(r tallk(zta% (tt az 7l(nka &)a %ellett ezekkel a
8(litikai ki/e*ezsekkel$ :e% szerette% a 8(litikt, ne% is s(kat t-r,2te% 'ele$ ?sak ann)it
tu2ta% /elelni r: L.elle%es 0an&*a 'an, br kiss l&)nak ltszik az e&sz e%ber$$$L 7l(nka
+*ra ne'etett$ LAz bizt(s, 0(&) ne% tart(zik a /anatikus(k k-z$ De na&)(n k(%(l) s na&)(n
%e&b5z0at, s /-l-tte ll %in2annak, a%i %a a 'il&ban t-rtnik$ Ezt el0i0eti 2esa8%$L
- .1l-n-s '(lt$ Hlte% a len)k% &)a %ellett s +&) rezte%, 0(&) aki (nnan az &)bl
0(zz% beszl, az /-l-tte% ll 'ala%ik88en, s %r0etetlen1l %essze t,le%$ Al)an 2(l&(krl
tu2, a%ik k5'1l esnek az n 'il&(%(n$ Hlte% s 0all&atta%$ s 7l(nka beszlt$ @za'akat
%(n2(tt, a%ikre ne% tu2ta% /i&)elni, %ert k-zben /(l)t(n az(kra a /i3kkra kellett &(n2(l*ak,
akik ra*ta ta8(stak, ra*ta, az n ki3si len)k%(n$ J1le%et %e&1t-tte (l)k(r e&)-e&) sz$
De%(kr3ia$$$ 9itler$$$ e%beri *(&(k$$$ 2iktat+ra$$$ sz(3ilis 'il&ren2$$$ 72e&en sza'ak '(ltak$
Att a 0e&)ek k-z-tt, a0(l n lte%, ne% is '(lt *elent,s&1k$ s /ur3sa '(lt az 7l(nka sz*bl
0allani ,ket$ Hlte% az &) szln s 0all&atta%$ s 'ala0(&) (l)an te0etetlen1l %essze '(lta%
7l(nktl s a sza'aktl, a%iket %(n2(tt$ De rezte% 'ala%ik88en, 0(&) (tt bent a 'r(sban,
a0(l a k(n/lisk(3sis is azt kr2i az e%bert,l, 0(&) L%e22i& lesz ez %& 5&)L, (tt +* 'il& ksz1l
ezekb,l a sza'akbl s ennek az +* 'il&nak az er*e2s0ez tart(zik az is, a%i 7l(nk'al
t-rtnt$
- Aztn ben)it(tt az 8(ln,'r, e&) i2,sebb, 2er<s a83a, akinek szel52 %(s(l)a s %l)
erl)es 0an&*a %e&n)u&tat ellenttet k8ezett, s tu2t(%ra a2ta ke2'esen, 0(&) La
lt(&atsi i2, letelt s a bete&nek n)u&al(% kellL$ Elb+3s+zta% 7l(nktl$ s el,sz-r az letben
rezte% azt, 0(&) /-lne'elte% e&) &)ereket, aki kil8ett az n -s'n)e%r,l, s ezent+l a sa*t
-s'n)n *r, s n %r t-bb ne% tu2(k se&5teni ra*ta, %& 3sak %(n2ani se% tu2(k s(kat,
a%i be/(l)ssal le0etne az +tra, a%i el,tte ll$ ?sak a szeretete%et a20at(% neki, rsz'te%et
a bete&&)a %ellett, e&)ebet se%%it$
- .1l-n-s, 0(&) 88en 7l(nknl rezte% ezt el,sz-r, aki a le&/iatalabbik '(lt s a%ellett
%& len) is$ De a /i+k 'ala0(&) %& %ellette% '(ltak abban az i2,ben$ La*(ssal a kr0z
/(l)(s*n tallk(zta% -ssze$ .ar(n/(&ta% s %a&a%%al 'itte%$ L7l(nknak n)u&al(% kellL -
%(n2ta% neki - L+&) ren2elte a n,'rL$ Ee1lt1nk e&) 'en2&l,be$ La*(s beszlt a
2(kt(rtusrl, az rtekezsr,l, a%in 2(l&(zik s ter'eir,l a 2(kt(rtus utn$ @zba 0(zta%
az(kat, a%iket 7l(nktl 0all(tta%$ Azt a titk(s er*e2st, a%i a /elsz5n alatt /(l)t %r, s a%inek
az irn)a, 7l(nka szerint, rettenetes katasztr/k /el s az(k(n t e&) +* 'il&ren2 kialakulsa
/el %utat(tt$ La*(s 3sak le&)intett$ LJelel,tlen 3s,3selk a&resszi'itsa az e&szL - %(n2ta -
La kilen&sek tart0atnak i2ei&-ri&, 2e az e%beris& ne% tr0et le %iattuk a ne%zetk-zi *(&
ala8*airlL$ - r2ekes, 0(&) 7l(nka %enn)i'el 0a%arabb is%erte /-l a 0el)zetet, %int a /i+k$ A
na3i(naliz%us k1z2el%t e&) %sik na3i(naliz%us ellen s a 2e%(kr3ia 0ar3t az
interna3i(naliz%ussal$ Jelis%erte s llst /(&lalt, %& %iel,tt %i t-bbiek tu20attuk '(lna,
0(&) %ir,l is 'an sz$
- 9r(% na8i& %ara2ta% akk(r bent .(l(zs'rt, aztn 0aza%ente%$ Att0(n el%(n2(tta%
Annnak a 2(l&(t$ Anna s5rt$ Az assz(n)(k szeretnek utla& s5rni$ Az(n, a%i Lt-rtn0etett
'(lnaL$ A%ik(r %r tu2*k, 0(&) ne% t-rtnt %e&$ :0n) 0t %+l'a La*(s le2(kt(rlt$ 4a*2
bellt e&) %a&)ar 1&)'2 ir(2*ba$ .s,bb be05'tk kat(nnak$ Eesszarbiba ker1lt$ @(k
e%bert 05'tak be akk(riban kat(nnak$ 6ala%i %(z&(tt a /elsz5n alatt, a0(&) 7l(nka %(n2ta$
:0n) (rsz& &az2t 3serlt %e&int$ Jel'i2kre be'(nultak a %a&)ar 3sa8at(k s %i lent a
8a8nl k-nn)es sze%%el 0all&attuk a /elszaba2ult /el'i2ki %a&)ar(k -r-%u**(n&st a r2in
kereszt1l$ .-zben %e&t-rtnt a 'as&r2istk /elsz%(lsa is$ Az 05rlett, 0(&) szz'al l,ttk
a&)(n az e%bereket, s e&)-e&) 'r(s 8ia3n 0r(% na8i& is 0a&)tk te%etetlen1l 0e'erni a
0ullkat, 0(&) %in2enki lssa s %e&r%1l*-n$ Za&)'a 2(l&(k t-rtntek$ De (2a /-l 0(zznk, a
/<rsz0ez, 3sak e&)es 05r3a/at(k *-ttek, elt(rz5t'a, /-lna&)5t'a, a0(&) e&) sere& 'nassz(n)
%r '&i&s(8nk(2ta s %in2 t(l2(tt 0(zz 'ala%it, %iel,tt t('bba2ta '(lna$ De n ne%
s(kat t-r,2te% ezekkel a 05rekkel$ A %s(k 2(l&ai '(ltak, ne% az en)%ek$
- E&) na8, a%ik(r lent *rta% a 8(stn, 0(ssz+ szekrs(rt ltta% llani a /alu ut3*n$
:a&), ne0z kberes szekerek '(ltak, el3si&z(tt l('akkal, /ra2t s b(r(t'latlan e%berekkel$
A szekereken assz(n)(k s &)er%ekek, %e& l2k s bat)uk, s a &)er%ekek s5rtak s s(k
P
assz(n) is s5rt$ Eesszarbiai %enek1ltek '(ltak$ Az els, %enek1ltek, akiket lete%ben ltta%$
@zllst kerestek, a0(l %e&8i0en0etnnek$
- 4e&ltta% e&) szekeret, a%el)iken e&) assz(n) 1lt s kt a8r &)erek$ Az assz(n)
/r/ina2r&(t 0(r2(tt, sr(s bakan3s(kat, s a /e*e be '(lt k-t'e e&) ken2,'el$ De ltsz(tt
ra*ta, 0(&) 'ala%i *(bb/le le0etett, ne% abbl a kasztbl 'al, akik kberes szekereken
sz(ktak utazni$ Al)an '(lt a keze s az ar3a$ A2a%ente% 0(zz$ LJ-**enek 0(zz%L -
%(n2(tta% - Lkiss /-nt lak(% u&)an a 0e&)ekben, 2e 'an 0el) b,'en s n0n) na8ra
sz5'esen lt(%$L Az assz(n) 0lsan nzett re%$ L.-sz-n-%L - %(n2(tta s a sze%ben
%e&3sillant e&) k-nn)3se88 - Laz ura% %r re&&el ta 0iba keres e&) 3s<rt, a0('a
be%e0etnnk$$$L Aztn el,ker1lt az ura is$ Ee%utatk(ztunk e&)%snak$ El%(r(&ta a ne't, 2e
akk(r se% rtette% %e&, %a se% tu2(%, 0(&)an 05'tk$ J-l'ezette% ,ket a 0zunk0(z$ n
%ente% el-l az +t(n, %ellette% *-tt a /r/i, az assz(n) 0a*t(tta a l('akat$ A &)er%ekek
n)-sz-r-&tek a szekrben$ .e'eset beszlt1nk e&)%s0(z %enet k-zben, %in2-ssze n0n)
szt$ R(%nul$ >u2*a, 0(&) 'an az$ 4ik(r az e%ber a %a&a bks s n)u&al%as letben, a
%a&a bizt(s e&)ens+l)ban -sszetallk(zik 'alaki'el, aki ezt az e&)ens+l)t el'esztette, aki
lezu0ant 'ala0(nnan, aki ba*ban 'an, (tt0(ntalan, &az2tlan s 3ltalan: 'ala0(&) nin3s %it
%(n2*(n neki az e%ber$ 4ert a%it %(n20atna, az 'a&) banalits, 'a&) 2ur'a s ta8intatlan,
'a&) 3sak e&)szer<en t'(lll s r2ektelen annak a sz%ra, aki ba*ban 'an$ Aki %enek1l$
Aki az (tt0(nt 'esztette el$ Az (l)an e%bernek ne% %(n20at*uk azt, 0(&) nzze, %il)en sz8
itt az er2,, 'a&) 0(&) nzze, (tt /-nt l,tte% a %+lt ,sz-n e&) bikt$$$ s ne% is kez20et*1k el
/a&&atni, 0(&) /-lt8*1k benne az(kat a sebeket, a%el)ekr,l ne% tu2unk, 3sak ann)it rz1nk,
0(&) (tt 'annak 'ala0(l s /*nak$ :e% beszlte%$ W se% beszlt$ ?sak %ent1nk e&)%s
%ellett az +t(n, s %-&-tt1nk 3sik(r&(tt a kberes szekr$
- Este aztn, %ik(r az assz(n)(k %r alu2tak, s %i %& (tt %ara2tunk e&) 8(0r b(r
%ellett az asztalnl, akk(r /-l/aka2t bel,le a sz$ El%(n2ta, 0(&) /-l2birt(k(s '(lt, (tt
Eesszarbiban$ Ar(sz$ A8*a %& a 3rt sz(l&lta$ Aztn R(%ni0(z 3sat(ltk ,ket, s br a
/-l2ekb,l el'ettek s(kat, azrt %& le0etett lni$ E&) %al%a is '(lt$ s sz8 r&i 0z, a%it %&
a na&)a8*a 85tett$ 4e&%utatta a 0z /n)k8t is$ @zles, /-l2szintes u2'ar0zat %utat(tt a
k8, el,tte rzsk s e&) kis lu&as, s a lu&as %ellett e&) szakllas -re&e%ber llt, s azt
%(n2ta, 0(&) az az a8*a, aki 3ri tiszt '(lt, s aki %r ne% l$ L4(st %e&int az (r(sz(k lett
EesszarbiaL - %(n2ta% - L%int a0(&) a %a&)ar(k lett +*ra Jel'i2kL$ Az (r(sz r% nzett$
:zett e&) 2arabi&, aztn azt %(n2ta: L:e% ura%, ne% +&)$ Eesszarbia ne% az (r(sz(k
lett, 0ane% a b(lse'ik(k$L LA b(lse'ik ne% (r(sz s ne% r(%n s ne% %a&)arL - %(n2(tta
ks,bb - La b(lse'ik e&) (l)an e%ber, aki el&e2etlen, iri&) s tele 'an &)<l-lk-2ssel$
4in2enkit &)<l-l, aki ne% +&) &(n2(lk(zik %int ,, %in2enkit &)<l-l, aki *(bb k-r1l%n)ek
k-z-tt l, %int , s %in2enkit &)<l-l, akinek 'an 'ala%i*e$ Es akit &)<l-l, azt %e&-li$L
- @(kat &(n2(lta% 'issza ks,bb erre a beszl&etsre$ A%ik(r nlunk is /el1t-tte a /e*t a
&)<l-lk-2s, il)en %e& (l)an *elsza'ak s a *elsza'ak e%berei k-n)-rtelen1l %e& akartak -lni
%in2enkit, akit &)<l-ltek$ E(lse'ikek '(ltak ezek is, 88en (l)an(k, %int a%il)enekr,l az (r(sz
beszlt akk(r, az(n az estn, az asztal(%nl$ El&e2etlenek '(ltak s iri&)ek s
&)<l-ltek %in2enkit, aki sz(r&al%asabb '(lt, 1&)esebb '(lt s *(bban lt %int ,k$ s %&is
azt 0ir2ettk %a&ukrl, 0(&) a b(lse'iz%us ellen 0ar3(lnak$ Lt*a, n (l)ank(r
'issza&(n2(lta% arra az (r(szra, s ne% 0itte% el nekik ezt$ s neke% lett i&aza%$ 9t
%(n2*a: 0ar3(lnak az(k, akik sz5nes in&eket 'iselnek s a *elsza'akat kiabl*k= 62ik a
0azt= :a lt*a$ ?sak bent, az (rsz&(n bel1l$ Az ir(2kban, a raktrakban, a0(l rab(lni s
(szt(zk(2ni le0et a %sn, a0(l &)ilk(lni le0et anlk1l, 0(&) a %siknl is /e&)'er '(lna$ Att
i&en, (tt 0ar3(lnak$ A ren2 s a tisztess& ellen$ A %s(k 'a&)(na ellen$ De a 0ar3tereken=
Annak az (r(sz e%bernek i&aza '(lt$ 6an e&) biz(n)(s e%ber/a*ta, aki ne% (r(sz, ne% r(%n,
ne% %a&)ar s ne% n%et$ Aki 3sak rest, s ezrt el&e2etlen$ Aki te0ets&telen, s ezrt
iri&)$ Aki &)<l-lk-2, s %in2enkit %e& akar -lni, akit,l el'e0et 'ala%it$ Aki ne% akar e&)ebet,
%int %unka nlk1l 0(zz*utni 'ala%i0ez, (szt(zk(2ni a %sn$ s &)ilk(ss&(kkal 3sinlni
%a&nak 0el)et a 'il&ban$ 4in2e&), 0(&) %inek ne'ezi %a&t$ 4in2e&), 0(&) %il)en *elsz
ne'ben /(szt(&at s %il)en zszl alatt '(nul /-l az ut3k(n$ 6&ere2%n)ben e&) s
u&)anaz$ 9(%( bestialis$ Kllate%ber$ Az a besszarbiai (r(sz b(lse'iknek ne'ezte ,ket akk(r,
%ert , 3sak ezen a n'en is%erte ezt a /a*tt$ De %in2e&), 0(&) %il)en ne'et a2unk nekik$
:e% a n' a /(nt(s$ :e% a sz5n, a *elsz, a l(b(&$ A /el/(&s s a %2szer %in2& u&)anaz$
9(%( bestialis$
- 9r(% na8(t t-lt-ttek nlunk a %enek1ltek, aztn t('bb%entek$ Lek5srte% ,ket a
PF
/alui& s nzte%, a0(&) belltak a szekrs(rba s a0(&) elin2ultak, lassan, %int e&) n)ik(r&
risi k5&) k+sztak t('a az (rsz&+t(n, s n akk(r arra &(n2(lta%, 0(&) %il)en /lel%etes a
'il& s %il)en sz-rn)<s&es az e%ber$$ $ s arra &(n2(lta%, 0(&) %i lenne, 0a e&)szer n is
5&) kellene bell*ak e&) szekrs(rba s %en*ek i2e&en (rsz&utak(n, <z-tten s 0(ntalanul,
e&) is%eretlen *-'en2, /el$ - Elk8zel0etetlen '(lt$ 6alsz5n<tlen s 'a2, %int e&) &(n(sz
l(%$ J(&ren2ben lt1nk, t-r'n)ek ,rk-2tek /-l-tt1nk$$$ 8e2i& 0a 'issza&(n2(l(k, %r akk(r
ltn(% kellett '(lna, 0(&) a *(&ren2, a%el)ben b5ztunk, bel1l 1res '(lt, a t-r'n)ek szlai
r(t0a2tak s lazk, %ert %in2ezek %-&1l 0in)z(tt az e&)ete%es e%beri sz(li2arits$ 4r
akk(r tu2n(% kellett '(lna, 0(&) %in2 az (rsz&+tra ker1l1nk e&)szer$
- E&) na8(n /-l*-tt a /alubl a 3sen2,r,r%ester e&) kat(n'al$ A kat(nt kint 0a&)ta az
u2'ar(n, ,%a&a be*-tt 'ele% a sz(bba$ Za'art '(lt, s ne0ezen akart el,0(zak(2ni a sz'al$
E(rt tette% elbe$ J/le r(%n '(lt az a 3sen2,r,r%ester, &)akran *rt /-nt nla% %sk(r is$
n ltta% el /'al, liszttel$ E&) sz(bra 'al *u0ar/ab+t(rt is ksz5tette% neki e&)szer$ 4e&
'(ltak %s k-z-s 1zleteink is$ LD(%nule %rn-kL - n)-&te ki '&1l is - L8aran3s *-tt, 0(&) el
kell 'e&)1k a %a&)ar(ktl a 8usktL$ rtel%etlen1l nz0ette% re, %ert el'-r-s-2-tt s 'llat
'(nt$ L:e% te0etek rla ura%, ez a 8aran3s$ :e% n 3sinl(% a 8aran3s(kat, 0ane% a
na&)/e*<ek$ :in3s 'letlen1l e&) (l)an 8usk2 is, a%i nin3s be5r'a az en&e2l)e2be=L 6(lt$ .t
8uskra szlt az en&e2l)e%, 2e 88en abban az 'ben 'ette% e&) 0ar%a2ikat is, a%it %&
ne% *elentette% be$ Az ,r%ester %a&'al 'itte az en&e2l)e%et a 0(zz'al kt 8usk'al, a
0ar%a2ikat 8e2i& %e&0a&)ta$ L7tt 'a2sz0atsz 'ele, ura%L - %(n2(tta - Litt /-nt ne% *r az
-r2-& se%$ ?sak %s/ele ne %en* 'ele$ @ 0a le0et$$ $ ne na&)(n lssk az e%berekL$
-Ezzel kez2,2-tt$ 9a %in2 (l)an(k lettek '(lna Eur8ban le&albb a t-r'n) alantasabb
k-ze&ei, %int a%il)en az a 3sen2,r,r%ester '(lt, %a s(k%in2en %sk88en lenne$ De ne%
(l)an(k '(ltak$ A k-z81leteken ne%s(kra -les /alra&asz(k *elentek %e&: LE&) barz2t se%
a szent r(%n /-l2b,lDL Aztn %e&tu2tuk, 0(&) tr&)als(k /(l)nak a Dunn, e&) 0a*n,
4a&)ar(rsz& ter1leti i&n)eir,l$ Akiknek r2i*uk '(lt, na80(sszat a 05reket lestk$ :eke%
ne% '(lt r2i%$ 7sten tu2*a, %irt ne% '(lt$ :e% rezte% a sz1ks&t$ >aln %ert (tt /-nt a
0e&)ek k-z-tt i2e&en lett '(lna a 0an&*a$ :e% tu2(%$
- A 0an&ulat er,sen kez2ett e%lkeztetni az(kra a na8(kra, a%ik(r a %a&)ar 3sa8at(k
be'(nultak Jel'i2kre$ A 0a*t, a%el)iken a tr&)als(k /(l)tak, Zs/inak ne'eztk$ 4in2enki
a Zs/irl beszlt$ s >eleki Clrl, ?sk)rl, 9(rt0)rl$ Al)an '(lt a le'e&,, %int0a lt0atatlan
'illan)ra%%al tel5tettk '(lna$ Lt0atatlan izzsban '(lt %in2en$
- E&) na8 %e&rkezett La*(s s 7l(nka$ Azt %(n2tk, 0(&) ne% * %(st .(l(zs'rt lenni$
E&)%st rik a t1ntetsek, a %a&)ar(k kirakatait be'erik, s beszlni se% szaba2 %a&)arul az
ut3n$ La*(s ne%zetk-zi b5rs&(t e%le&etett, a0('a 'inni kellene a srel%eket, 7l(nka 8e2i&
3sak rzta a /e*t erre, s azt %(n2ta, 0(&) ne% rne se%%it, %ert %in2en ne%zetk-zi /ru%
3sak a na&)0atal%ak r2ekeit k8'iseli$ 9all&atta% ,ket, a%ik(r 'itatk(ztak s 3sak 3s'lta%
a /e*e%et$ Anna n0a /lre0+z2(tt s s5rt$ I is %e&rezte azt, a%it n$ 9(&) t+ln,ttek ra*tunk
a &)er%ekeink, el0a&)tak, %s/el %ennek, s %i ne% tu2unk t-bb l8st tartani 'el1k$
- Aztn le3sa8(tt a 05r, 0(&) a Zs/ia 'issza%ent Eu2a8estre, a tr&)als(k %e&szaka2tak,
s a kr2s elintzst n%et(lasz 2-nt(Lb5rs&ra b5ztk$ :eke% az '(lt az els,
&(n2(lat(%,0(&) 'a*(n %i k-z1k le0et a n%eteknek, %e& az (lasz(knak e00ez, 2e La*(s %r
kszen '(lt a /elelettel is: Lez azt *elenti, 0(&) n%et-(lasz r2eksz/rba ker1lt1nkL$ LEz azt
*elentiL - tette 0(zz 7l(nka - L0(&) bel81nk a 0b(r+ba$ E&) i2,re 2iktat+ra al ker1l1nk s
az e%beri szaba2s&*(&(k %e&sz<nnekL$ L9a %a&)ar k(r%n)zs al ker1l1nkL - 'etette
ellent La*(s - Lakk(r s(0a se% sz<nnek %e& a *(&(k$ A %a&)ar tiszteli a *(&(tL$ L9a rnk
ne0eze2ik e&) t(tlis ren2szer< lla% s+l)a, /el1lkereke2nek az(k a szls,s&es ele%ek, akik
ne% is%ernek e%beri *(&(kat$L Ezt 7l(nka %(n2ta$ n 8e2i& 3sak 0all&atta%, %int aki %ell,l
el/(r2ul lassan a 'il&$
- Aztn %e&t-rtnt a b3si 2-nts$ :)r '&e '(lt$ :lunk (2a/-nt %r akk(r sr&ulni
kez2tek a le'elek, s estnknt a k-2nek ,szi sza&a '(lt$
- Lent *rta% 88en a /aluban$ A 8(sta %iatt$ A 0i'atalt zr'a tallta%$ 9tra ker1lte% a
8(sta%esterkisassz(n) laks0(z$ E&) r(%n len) '(lt a 8(stskisassz(n)unk, 'ala0(nnan
D'a %ell,l 'al$ E&) n,'re lak(tt 'ele, %e& az -z'e&) 2esan)*a$ >u2tak %in2 *l %a&)arul
is$ A laksban e&)1tt tallta% ,ket, (tt 1ltek a r2inl$ Es 'el1k '(lt az lla%i tan5t is, %e& a
kt tan5tkisassz(n)$ R(%n(k %in2$ @8a2tan s za'art tekintettel nztek re%, a%ik(r
ben)it(tta%$ A 8(stskisassz(n) /-lu&r(tt s el% *-tt$ A2aa2ta% neki a le'eleket, s
t'ette% t,le a 8(st%at$ 4(n2ta% neki n0n) tr/lk(z szt is, a0(&) az il)enk(r sz(ks,
PM
2e ne% ne'etett, %int %sk(r$ L4a&nak k-nn)<L - %(n2(tta keser<en - L%a&a %a&)arL$ s a
sze%ben k-nn)ek '(ltak$ ?s(2lk(z'a nzte% re$ L:in3s r2i*a=L - kr2ezte$ L:in3s$L
Lszak-Er2l)t (2aa2tk 4a&)ar(rsz&nak$L
-:e% tu2(%, 0(&) %(n2ta%-e 'ala%it, 'a&) se%$ E&)szerre 3sak kint '(lta% az ut3n$
@zerette% '(lna sietni, r(0anni 'alaki0ez, aki 0(zz% tart(zik, aki'el beszlni tu2nk err,l$
Elin2ulta% a 8a8lak /el$ 7tt-(tt e%ber3s(8(rt(k lltak a ka8ukban$ .(%(l)ak '(ltak s 0alkan
beszltek$ E&) e%ber (2a*-tt 0(zz% s %e&ll5t(tt$ L9all(tt 'ala%it a %rn-k +r err,l$$$=L
L4(st %e&)ek a tiszteletes +r0(z$L L4e&)ek n is$L :e% %(n2tuk ki sz'al, %&is tu2tuk %in2
a ketten, 0(&) %ir,l beszl1nk$
- A 8a8nl s(kan '(ltak$ @zl(tt a r2i$ A 8a8 k-'r ar3n k-nn)ek /(l)tak '&i&, /n)lett
a sze%e t,l1k s az ar3a e&szen %aszat(s '(lt, %int e&) &)erek$ A r2ibl %a&)ar
kat(na2al 0ars(&(tt$ 4ik(r %e&lt(tt, 0(zz% szala2t s %e&-lelt$ LJelszaba2ultunkDL - li0e&te
- L/elszaba2ultunk$ El,'e0et*1k a t(r(n)bl az el2u&(tt l(b(&tDL
- Az el2u&(tt r&i l(b(&t$ A0(&) 0aza/ele l8te%, /(l)t(n a zszlra kellett &(n2(l*ak, a%it
aralak i2e*n el'ittek t,le% az i2e&en kat(nk$ En ne% re*tette% el se%%it$ 6a*(n n ne%
'(lta% (l)an * %a&)ar, %int ez a 8a8= 6a*(n az, a%it n bent, %a&a%ban re*te&ette%
0usz(nkt 'i&, ne% r-e ann)it, %int e&) l(b(&= :e% l(b(& az is, a%it %a&a%ban
2u&2(sta% enn)i 'en kereszt1l s %a&n)(s 8er3ei%ben %e&len&ette% az e%lkezssel
e&)1tt= 7z&al(% siettette a l8tei%et, 0(&) %inl el,bb el%(n20assa% (tt0(n is a na&) 05rt$
Jent a /alu /-l-tt, a k-zs& &ul)*a %ellett, r&i bakantkat nekelt rsze& 0an&(n kt -re&
8szt(r$ Anna -ssze3sa8ta a kezeit, a%ik(r el%(n2ta% neki a na&) +*s&(t$ Nnkntelen1l
szaka2t /-l bel,le az els, &(n2(lat: Lakk(r %a&a %e&int er2,%rn-k leszDL Ann)ira *elle%z,
'(lt Annra, 0(&) erre &(n2(lt el,sz-r$
- La*(s s 7l(nka -sszenztek$ L9el)rell a r&i *(&ren2L - %(n2(tta La*(s s /el2er1lt az
ar3a$ L@zaba2 n8ek (rsz&a lesz1nkDL ?sak 7l(nka ne% ne'etett$ LJ-n a 2iktat+raL - %(n2(tta
el&(n2(lk(z'a$ LA n%etek a*n2k(t a2tak 4a&)ar(rsz&nak, s az a*n2knak ra lesz$L
- 4(st, 0(&) 'issza&(n2(l(k re, %e&2-bbenek attl, a%it 7l(nka akk(r %(n2(tt$ 9(nnan
tu20atta , %r akk(r (l)an tisztn s 'il&(san %in2azt, a%i ks,bb bek-'etkezett= 6a&) 3sak
%e&rzs '(lt= Nszt-n=
- 4sna8 /el*-tt 0(zz% a 3sen2,r,r%ester$ Az a biz(n)(s$ Ar3a rn3(s '(lt a &(n2tl s az
a&&(2al(%tl$ Ee*-tt 0(zz% a sz(bba$ L;ra%V -%(n2(tta- Lte tu2(2, 0(&) n ne% '(lta%
r(ssz e%ber$ De %(st %it 3sinl*ak= 4en*ek el= 9('a %en*ek= ?sal2(% 'an, &)er%ekei%$
4e&szerett1k itt$ @z5'esen lennk itt nlat(k e&)szer< 8araszt$ 4er*ek itt %ara2ni=L LCersze
0(&) %ara20atszL - /elelte% neki - L%i %a&)ar(k ne% bntunk senkit, a%irt %s n)el'en
beszlL$ 9ar%a2na8ra r azt 0all(tta%, 0(&) *szaka k,'el 'ertk be a 3sen2,rs& ablakait$
:e&)e2na8ra le%ente% a /aluba$ Az ,r%ester akk(r rakta /-l szekrre a 3sal2*t$ Ar3a k(%(r
'(lt$ :e% is k-sz-nt 'issza, a%ik(r el%ente% %ellette$ G)<l-letet 'ertek bel*e a k-'ek,
%el)ek be1t-ttk az ablakait$
- Er0(&) i&)ekezte% ks,bb 'issza&(n2(lni az(kra a na8(kra, ne% tu2ta% r*-nni, 0(&)
0(l kez2,2-tt a ba*$ Ltszla& %in2enki 3sak -r'en2ett, s senki se% &(n2(lt b(ssz+ra$
:0n) &+n)(s %e&*e&)zs esett u&)an, a%ik(r a r(%n 0i'ataln(k(k sz nlk1l %enek1lni
kez2tek, 2e e&)b se%%i se% t-rtnt$ Aztn r(%n kat(nas& '(nult '&i& a 'i2ken$
D10-sek '(ltak, k1l-n-sen a tiszt*eik$ 7tt-(tt rab(ltak$ Az e%berek be0+ztk a n)akukat s azt
&(n2(ltk: 0a e22i& kib5rtuk, %r az ut(l*ba ne% 0alunk bele$ Aztn %e&rkeztek a
0(n'2ek$
- 4ik(r az ut(ls r(%n kat(nk ki'(nultak a /alubl, a 8a8 %a&a %ent /-l a t(r(n)ba$
4e&0+zta a 0aran&(t, s el,'ette az el2u&(tt l(b(&t$ A 0aran&sz %esszire el0allatsz(tt a
0e&)ek k-z-tt, s %in2enki tu2ta, 0(&) %it *elent$ Hnne8l)es, lelkes1lt 0aran&sz '(lt$ 4i is
%e&0all(ttuk (2a/-nt$ El,'ette% a l2bl r&i /ekete ru0%at$ 9usz(n0r(% ''el ezel,tt
'(lt ra*ta% ut(l*ra$ Anna ki'asalta, s a k-nn)ei r0ulltak a /(rr 'asalra$ J-l'ette% a ru0t,
ki3sit sz<k '(lt u&)an, s aztn elin2ulta% benne le a /aluba$ La*(s *-tt 3sak 'ele%$ Anna s
7l(nka (tt0(n %ara2tak$
- A ru0a kn)el%etlen '(lt s er,sen na/talinsza&+$ A /ekete 3i8, is sz(r5t(tt$ De azrt
'ala%i '&telen na&) 1nne8l)ess& '(lt abban, a0(&) akk(r le/ele %ent1nk a /ia%%al$ Dl
'(lt$ @1t-tt a na8$ Lan&)(s k(ra,szi szl *rta a 8atak(t s 0<'-s %(0asza&(t 0(z(tt az
1'erekb,l$ Az irts(k(n 'ir&z(tt %& az e8ilbiu%, s n0(l %r tarni3s(t is le0etett ltni s
itt-(tt e&)-e&) sr&a /(lt(t a /k k-z-tt$
- 4ent1nk$ s n %eslte% a /ia%nak arrl a r&i 4a&)ar(rsz&rl,a%el)ik (tt0a&)(tt
PP
en&e% 0usz(nkt ''el ezel,tt, s a%it %eslte% rla, az %in2 sz8 '(lt$ 9iszen 5&) 'an ez
%in2&, 0a a %+ltrl %esl1nk a /iainknak$ A 3s+n)t ne% sz5'esen %(n2*uk s t-bbn)ire el is
/ele2*1k$
- Aztn /elt<nt a /alu$ A t(r(n)$ A t(rn)(n a zszl$ 4e&llta% s le'ette% a kala8(%at$
La*(s 3s(2lk(z'a nzett re%, aztn , is %e&llt s le'ette a kala8*t$ L4&is 3sak sz8 ez a
0r(% sz5nL - %(n2(tta% e&) i2, %+l'a s rezte%, 0(&) k-nn)es lesz a sze%e%$ L@z8L -
blint(tt a /ia% - Lt-r'n)t, *(&(t s i&azs&(t *elentL$ 4& lltunk (tt e&) i2ei& s nzt1k az
er2,k k-z1l kin)+l /e0r te%8l(%t(rn)(t, %el)en a szaba2s& zszla*a len&ett$ Aztn
/-ltett1k a /e*1nkre a kala8(t s %ent1nk t('bb$
- A %a&)ar 3sa8at(k %r a /aluban '(ltak, %ire lert1nk$ Az isk(la el,tt na&) 25szka8u llt,
/el3i3(%z'a 'ir&(kkal, /en),&all)akkal s kis zszl3skkkal$ A 25szka8u alatt (tt llt a
8a8unk, s 88en az 1nne8i besz2et %(n2ta$ El,tte n0n) aran)&(%b(s tiszt, (2bb
&8k(3sik, kat(na(szl(8(k$ A kat(nk sa8k*n 'ir&, s na&) t-%e& e%ber a 8ia3(n$
Hnne8l)es, na&) 8illanat '(lt$
- >aln is%eri azt az rzst, %ik(r az e%ber %ellben, bel1l, +&) %e&/esz1l 'ala%i, 0(&)
k-nn)et sa*t(l a sze%ekbe s az e%ber kie&)enese2ik s ll /eszesen s a t(rka -sszesz(rul,
8e2i& szlani szeretne, kiltani e&) na&)(t, lelkeset$$$ ne% tu2(%, is%eri-e ezt az rzst$ Ezt
rezte% n akk(r, (tt a /alu 8ia3n$ A%ik(r a 8a8 a besz2et %(n2ta a 25szka8u alatt, %a*2
e&) alezre2es /elelt neki$ A sza'akat ne% le0etett rteni, 2e 0allani le0etett a besz2 %a&)ar
%uzsik*t, s az e%ber (tt bent a %ellben rezte, 0(&) %il)en rettenetes na&) 2(l(& az,
a%i t-rtnik$ 9(&) e&)enru0s e%berek 'annak a /aluban, akik %a&)arul beszlnek 0(zznk$
Akik u&)anazt a 0r(% sz5nt 'iselik a sa8k*uk &(%b*n, a%el)eket el'ettek t,l1nk 0usz(nkt
''el ezel,tt$
- Aztn '&et rt az 1nne8s&$ 4& elnekelt1k a 9i%nuszt, a kat(nk tisztele&'e lltak,
barz2s ar3+ 'n 0a'asi /r/iak ar3n k-nn)ek 3s(r(&tak '&i&$$$ %a*2 'ezn)sz 0arsant,
/el21b-r-&tek a &8k(3sik %(t(r*ai, len)(k szala2tak el, s 'ir&(kat 2(bltak az +tra, a
na&) 8(r(s kerekek el, s a 0(n'23sa8at(k '&telennek tetsz, %enetben '(nultak t a
25szka8u alatt$ 9ars(&tak r&0all(tt 'i2% kat(na2al(k, 8(r szllt /-l %a&(sra az +trl, az
e%berek l*ent (r25t(ttak, a%5& 3sak bereke2tek$$$ aztn el'(nultak a kat(nk s lassan a 8(r
is le1le8e2ett, s %i %& %in2i& (tt lltunk a 8ia3(n s ne% *-tt sz a sznkra$ ?sak nzt1k a
25szka8ut s a zszlkat s rezt1k, 0(&) 'ala%i /els&esen na&) 2(l(& t-rtnt 'el1nk$ $ $ s
+*ra 0aznk lett a /-l2, %el) 0usz(nkt 'i& 3sak (tt0(nunk '(lt$
- E&) &8k(3si *-tt s %e&llt az isk(la el,tt$ .t tiszt szllt ki bel,le$ >-%e& sere&lett a
&8k(3si k-r$ Az e&)ik tisztnl 8a85rteker3s '(lt$ .ib(nt(tta s /-lra&aszt(tta az isk(la /alra$
lnk sz5nekkel /estett k8 nzett renk a /alrl$ Z-l2 0e&)ek, /e0r te%8l(%, na&) 8ir(s
bet<k$ Ez llt ra*ta: LEr2l) +*ra %a&)arDL
- A t-%e& a k8et nzte s a /el5rst$ 4in2 a /elirat(t nzt1k$ ?s-n2 '(lt$ Aztn a tiszt
sze%be/(r2ult 'el1nk$ 9et)keba*sz+ /iatale%ber '(lt$ .t aran)3silla&(t ltta% a &allr*n$
L:a, e%berekD El0(ztuk %a&uknak a /-lszaba2ulstDL 9et)kn, szinte k-teke2, 0an&(n %(n2ta
ezt$ L>artsa %e& az 7stenL - /elelte e&) -re&ebbren2< e%ber s a t-%e& utna %(r%(lta:
Ltartsa %e& az 7stenL$ 6(lt aki %e&billentette a kala8*t is$ L:a0tL - szlt re*(k a tiszt, azzal
%e&in2ult 'issza a &8k(3si0(z$
- De akk(r t-rtnt 'ala%i$ Az az i2,sebb e%ber, *u0sz8szt(r '(lt a k-zs&nl, el,bbre
l8ett s utnaszlt a tisztnek: LEn&e2el%et instl(k, tiszt ura%DL L:a %i 'an -re&=L - llt %e&
a /iatale%ber$ L4r en&e2el%et instl(k a tiszt +rtl, 0(&) 5&) 8araszt(san %e&ll5t(%$ De
%e&krn% ille2ele%%el: sz5'eske2*k %r el%a&)arzni nek1nk, 0(&) %it es *elentsen ez
itten, 0(&) asz(n&)a: Er2l) +*ra %a&)ar=L L4i=L - 0(rkant /-l a tiszt - Lezt %& %a&)arzni is
kell %a&uknak= 9t azt *elenti, 0(&) Er2l) +*ra a %ienk lettD S*ra %a&)arr tessz1kD :a0tDL
Az -re& 8szt(r %e&3s'lta a /e*t s 3sak enn)it szlt: L4r 8e2i&, sz% z(k(n ne essk,
tiszt ura%, 2e %1nk e22i& is %a&)ar(k '(ltunk$$$L
- 9(&) az a 0et)kek8< /,0a2na&) %e&0all(tta-e, 'a&) ne%, a%it az -re& %(n2(tt, azt
ne% tu2(%$ 4ert sietett na&)(n, s %r /li& a &8k(3siban '(lt, a%ik(r ezek a sza'ak estek$
De %i, akik (tt ll(ttunk, %e&0all(ttuk, ks(Lbb s(ksz(r esz1nkbe *ut(tt az a /alra&asz s a%it
az -re& %(n2(tt$ Le&albb is neke% na&)(n s(ksz(r az esze%be *ut(tt$
- >u2*a: neke% se%%i 8(r3ik% se% k5'nta, 0(&) +*ra er2,&(n2n(k le&)ek$ 4e&sz(kta%
a szaba2 letet, s ne% k5'nk(zta% 'issza se%%i/le ir(2ba$ Anna, , tit(kban /(l)t(n azt
re%lte, 0(&) 'isszaker1l1nk +*ra abba az er2,&(n2n(ki 0zba, a0(nnan az let1nk 'ala%ik(r
elin2ult$ De n ne%$ Az(nban be'all(%, sz%5t(tta% arra, 0(&) 'issza05'nak$ @z%5t(tta%=
PR
:e%$ El'rta%$ El'rta%, 0(&) (2a*-**enek 0(zz% s /-la*nl*k a r&i lls(%at, a%el)ikb,l
a r(%n(k ki2(btak$ >er%szetesnek 'ette%, 0iszen a r(%n(k %in2 el%entek, s az 3sak
ter%szetesnek ltsz(tt, 0(&) az 1resen %ara2t 0i'atal(kat 'el1nk t-ltik be, akik 0usz(nkt
'i& 3sak az(knak a 0i'atal(knak az el,sz(b*i& *ut0attunk el$
- Az(nban ne% ez t-rtnt$ A 0i'atal(kat Eu2a8esten (szt(&attk$ s8e2i& az(knak
(szt(&attk, akik (tt '(ltak$ Akiket a 8r(tek3i el,ret(lt$ ?su8a %iniszterilis urak s&(rai s
un(ka-33sei, s&(r(k s un(ka-33s-k isk(latrsai s az isk(latrsak bartai le8tk el az er2l)i
0i'atal(kat$ Al)an(k, akiknek /(&al%uk se% '(lt arrl, 0(&) %i/le e%berek lnek Er2l)ben,
s 0(&)an lnek$ ?sak e&)szer<en *-ttek, t'ettek %inket, %int a0(&) e&) *u0n)*at t'esz az
+*(nnan szerz,2tetett 8szt(r, s uralk(2ni kez2tek ra*tunk$ s ez %in2en '(nal(n 5&) '(lt$
E%lksze%, %i3s(2a %e&b(trnk(zst keltett, a%ik(r a k(l(zs'ri sz5n0z lre e&) 8esti
sz5ni&az&att k1l2tek, aki azzal a n)ilatk(zattal rkezett le 0(zznk, a%il)ennel a szere3senek
k-z kik1l2-tt an&(l tiszt'isel,k sz(ktak - Lkult+rt 0(z(k .(l(zs'rnakL$ Es aztn 0(z(tt e&)
(l)an 3sa8ni'alan r(ssz 0ar%a2ran&+ sz5n0zat, a%i n)(%ba se% l80etett a %i 0usz(nkt
'en t ne0ezen /enntart(tt k(l(zs'ri %a&)ar sz5n0zunknak$
- >u2*a, ezek a k1l-nb-z, sza'ak, 0(&) Lan)a(rsz&iL, Lre&tiL, %e& Le*t,ern),sL, %e& az
il)es%ik, ezek ne% a r(%n 8r(8a&an2a 0atsra sz1lettek %e&$ Az(k az urak, akik *-ttek,
'alban Lan)a(rsz&iakL '(ltak, akik az an)a /-ln)'el rkeztek %e& k-znk, %int0a %i %in2
kisk(r+ &)er%ekek lett1nk '(lna$ Az an)a /-ln)'el, 2e a %(st(0aan)a szeretet'el$ S&)
'iselke2tek 88en, %5nt az(k a Lre&tiakL, akiket a r(%n ural(% alatt ann)ira %e&sz(ktunk
%r$ Akiknek e&)etlen 3l*uk az '(lt, a%ik(r 0(zznk *-ttek, 0(&) a le0et, le&r-'i2ebb i2,
alatt %e&sze2*k %a&ukat s %in2en nlunk -sszeka8ar0at rtket t'i&)enek a .r8t(k(n
t+lra$ Wr(%niba, 'a&) a0(&) ,k ne'eztk: a re&tba$ 4& az e*t,ern),s elne'ezs is na&)(n
*l illett ezekre az urakra, %ert 'alban (l)an 'ratlan 0irtelens&&el 8(tt)antak al a
le'e&,&b,l %in2en 8(z53iba, akr0a e*t,ern),n ere&ettk '(lna ,ket$
- :zze: ne% * k1l-nbs&et tenni az e%berek k-z-tt$ :e% is szaba2$ 4& ke'sb * s
%& ke'sb lenne szaba2 k1l-nbs&et tenni az e&) n)el'et beszl, e%berek k-z-tt$ 4i
%a&)ar(k 8e2i& %r '&k88en ne% en&e20et*1k %e& %a&unknak ezt a /n)<zst, %ert
0iszen a%+&) is (l)an ke'esen 'a&)unk$ Az(nban ez a %e&k1l-nb-ztets ne% t,l1nk,
er2l)iekt,l in2ult ki$ Az +*(nnan rkezettek sz*bl 0all(ttuk el,sz-r, 0(&) ruli3ks(kL, Lr(ssz
%a&)ar(kL, s,t 0(&) L(l0(kL 'a&)unk$ Ik kez2tk ezt el$ Aztn %r a be'(nul kat(nas&
%ellett (tt '(ltak az(k a biz(n)(s Ltan3sa2kL, akik anlk1l, 0(&) 'ala0a az letben k-zt1nk
*rtak '(lna, sze%rebbens nlk1l 2-nt-ttk el, 0(&) ki k-z-tt1nk a L * %a&)arL s ki a Lr(ssz
%a&)arL$ A %e&k1l-nb-ztets kul3sra el& 0a%ar r*-tt1nk$ J %a&)ar '(lt az, aki sietett
0a*l(n&ani, b(kt 3satt(&tatni s a%ellett reke2ts&i& (r25t(zta, 0(&) %enn)it szen'e2ett a
0usz(nkt ' alatt$ Aki ne% 3sinlta ezt, az &)an+s '(lt$ s aki s(ki& &)an+s %ara2t, arra
rn)(%tk a bl)e&z,t, 0(&) Lr(ssz %a&)arL$
- .t 0na8i& 'rta%, 0(&) taln %a*2 eszbe *ut(k 'alakinek$ Aztn beutazta% az
er2,i&az&ats&ra$ E&)szer<en 3sak *elentkezni akarta%$ s %e& akarta% %(n2ani, 0(&) 0a
05*'al 'annak a %unkaer,nek, 0t i2ei&lenesen el'llal0atnk 'ala%it$ :e% azrt, %int0a
sz1ks&e% lett '(lna a 0i'atalra, 3su8n azrt, %ert se&5teni akarta%$
- Az er2,i&az&ats& be*ratnl is keske2ett a na&) /alra&asz: Er2l) +*ra %a&)arD :e%
is e&), 0ane% kt 8l2n)ban$ E&)ik *(bbra, %sik balra a be*rattl$ ?su8a is%eretlen
ar3(kat tallta% a 0i'atal(kban$ 6alakit %e&kr2ezte%, 0(&) bent 'an-e az er2,i&az&at$ A
tiszt'isel, '&i&nzett ra*ta%$ L:e% 0isze%, 0(&) %(st /(&a2n %a&t$L L4irt=L LEe 'an
*elent'e=L L:e%$L L9t azrt$L LAkk(r be*elente% %a&a%L - %(n2ta% - Lel'&re r&i
er2,%rn-k 'a&)(k n is$L A tiszt'isel, %e&2-bben'e nzett r%$ Ru0% utn, +&) ltszik,
ne% nzett er2,%rn-knek$ Att0a&)ta% s %e&in2ulta% az er2,i&az&ati ir(2a /el$ De 3sak
az a*ti& *ut(tta%$ Az a*tn ez llt: L6itz als3sklni ?skln) >ib(r %$ kir$ er2,i&az&atL
- E&) 8illanati& +&) llta% (tt az a*t el,tt, %int akit bunk'al /,be 'ertek$ Aztn
%e&/(r2ulta% s ki*-tte% az er2,i&az&ats& 81letb,l$ :e% is nzte% 'issza$ Akk(r *rta%
lete%ben ut(l*ra az er2,i&az&ats&(n$$$ Ez ezerkilen3szzne&)'en 2e3e%berben t-rtnt$
- 9t lt*a: 5&) in2ult el a ba*$ :e% akar(% szi2ni azt a ren2szert, a%i a 0(n'23sa8at(k
%-&-tt 4a&)ar(rsz&rl t*-tt 0(zznk s le0et,' tette, 0(&) %in2ez 5&) t-rtn0essk$ 9(&)
?skln) >ib(rbl, >iberiu ?ia3lanbl er2,i&az&at le0essen s L'itzL$ :e% akar(k r(sszat
%(n2ani rla, %ert %r '&e 'an$ Az(k az &)+k (tt a te%etst 0ir2etik$ 4e&0alt az a
ren2szer$ s aki %e&0alt, arrl *(bb se%%it se szlni$ De e&)et %e& kell %(n2*ak: ez a
ren2szer az +ri (sztl) 3s,2*e '(lt$ A %s(2ik 3s,2*e$ 4ert az els, 3s,2 %r 0usz(nkt ''el
PT
ezel,tt bek-'etkezett, 3sak0(&) abbl %& lbra llt 'ala0(&)$ Lbra llt s ne% tanult
se%%it$ Eete& '(lt s ne% &)&)5t(tta %a&t$ Eete& '(lt az e&sz +ri ren2, azrt '(lt (l)an
%rtktelen1l %(0 s %in2en eszk-zzel lni akar, %int a t12,ba*(s e%ber, aki rzi %a&rl,
0(&) na8*ai sz%ll'a 'annak$ 7l)en '(lt ez a %i +ri k-z8(sztl)unk is$ A '&t *rta, s ne%
'(lt bt(rs&a sze%benzni az i2,kkel s -n%a&'al$ :e% '(lt bt(rs&a %e&'izs&lni %a&a
alatt az etikai ala8(t, s ennek a 'izs&latnak az ala8*n le'(nni a k-'etkeztetseket$ :e% '(lt
bt(rs&a +* -s'n)t ta8(sni, s ezrt %ara2t a r&in, a%el) e&)re bel*ebb 'ezetett a
%(3srba, a%5& a '&n a ne%zettel e&)1tt els1ll)e2t benne$ 4(st s1ll)e2t el, %(st$ A
ne%zet, az kika8aszk(2ik %&, azt n ne% /lte%$ De az +ri (sztl), a %a&a r&i /(r%*ban,
s(0a$
- De %in2e&)$ Ez %r ne% az n 2(l&(%$ E5rlat(t %(n2ani s *-'en2,t *s(lni$ Az n
/ela2at(% e&szen %s$ 4ert azrt 'an %& 'ala%i 2(l&(% ezen a /-l2-n s ez az (ka annak,
0(&) %& lek$ @ 0(&) lni /(&(k %& e&) * i2ei&$ >aln %int 0(r2r, e&) i2e&en 'r(sban$
4ert lt*a %in2en e%bernek kell 'ala%i 0i'atsa le&)en$ 6ala%i elintzni 'al /ela2ata ezen a
/-l2-n$ A%5& 'an /ela2ata, a22i& l$ A%ik(r nin3sen t-bb, akk(r %e&0al$ Ren&ete& s(k e%ber
0al %e& %(stanban, s %& na&)(n s(kan kell %e&0al*anak$ De n ne% 0al0at(k %& %e&,
ezt tu2(%$ En&e% ne% tall0at b(%ba, se% se%%i e&)b$ :eke% %& lne% kell$ Azt 0iszi,
0(&) (l)an na&) -r-% lni= 9(&) (l)an na&) -r-% lesz lni a %(st k-'etkez, eszten2,kben=
:e%$ n iri&)le% az(kat, akik %e&0al0atnak$ De n ne% 0al0at(k %e&$ :eke% %& /ela2at(%
'an$
- Annak a biz(n)(s /elszaba2ulsnak az els, kt 'ben az e%berek +&) ltek, %int a
%e&rsze&e2ett 8illan&k$ :e% 3s(2l(%, 0(&) %e&rsze&e2tek$ 4a&)ar szt le0etett 0allani
%in2en1tt, %a&)ar /elirat(kat, %a&)ar 3&tblkat lt(tt 3sak az e%ber, e&) 8ir(s/e0rz-l2
sz5n< na8su&aras k-2 b(r5t(tta a sze%einket is, 7stene%: 0iszen 0usz(nkt 'i& kellett +&)
l*1nk, 0(&) 3sak %a&unkban bent %(n20attuk ki azt a szt, 0(&) %a&)ar$ .1l-n-sen a
/iatal(k rsze&e2tek %e&$ 9zas(2tak n)akra/,re$ Hnne8l)eket ren2eztek$ El(kat$ 4ulatba
*rtak$ Az n i2,%ben %in2-ssze 0r(% %ulat '(lt .(l(zs'rt$ Al)an zens k'0z, 'a&)
0(&)an ne'ezik ezeket a 0el)eket$ 'ente e&)szer elnzett 'ala%el)ikbe az e%ber$ 4e&i'(tt
e&) 1'e& b(rt, s ez el& '(lt$ A /elszaba2uls els, eszten2e*ben %r 0usz(nn&) il)en %ulat
'(lt$ s a /iatale%berek %in2en este el%entek 'ala%el)ikbe$ 9a 3sak e&) /eketek'ra, 2e
el%entek$ Az n i2,%ben e&) /iatale%ber el,bb %e&ala8(zta az lett$ Aztn 'rt n0n)
'et, a%5& %e&szilr2ult alatta ez az ala8$ s 3sak akk(r 0zas(2(tt %e&$ Ezek a /iatal(k a
0zass&&al kez2tk, s 3sak azutn nztek ala8 utn$ 4(n2(%, (l)an(k '(ltak, %int a
%e&rsze&1lt 8illan&k$ 6ala0(l /elb(rult az e&)ens+l) k-zt1k s a 'il& ren2*e k-z-tt, 0in)z(tt
a *-'en2,be 'etett 0it, a bizt(ns&rzet, a bizal(%$ Azt 0isze%, ez '(lt az (ka$ Az e%berek
siettek ki0asznlni a na8(kat, %int0a reztk '(lna, 0(&) az let ne% tart s(k$
- :0n) 0ttel a 0(n'23sa8at(k be'(nulsa utn, %ik(r a '(nat(k +*ra ren2esen
k-zleke2tek, %e&*-tt Jan3si /ia% Eu2a8estr,l$ E&) len)t is 0(z(tt %a&'al$ El% ll5t(tta s
azt %(n2ta: L%en)assz(n)(%$L E&) (l)an 'k(n)3s(nt+ sz,ke len) '(lt, 'r(si ne'els$
Lelkese2ett a 0e&)ekrt, az er2,krt, elra&a2nak tallta a 8atak(t, a /<rsz%al%(t, a
0zunkat, %& a %<0el)e%et is$ De a%ik(r %e&tu2ta, 0(&) nin3s nlunk 'illan)'il&5ts s
nin3s /1r2,sz(ba, akk(r -ssze3sa8ta a kezeit$
- Anna szabl)szer<en elsiratta a Jan3si /i+nk %tkas&t$ ;tna aztn s(8nk(2ni kez2ett
neke%$ 9(&) tu2-e ez a 'r(si len) /,zni= 4(sni= .en)eret s1tni= 7&)ekezte% %e&'i&asztalni,
0(&) %in2ez ne% a %i ba*unk, 0ane% Jan3si$ De e&) an)t ne% le0et il)es%i'el
%e&'i&asztalni$ Ez 3sak az a8knak le0et 'i&asztals$
->a'asz(n %e&'(lt az esk1',$ Jan3si %e&ka8ta e&) &8&)r er2l)i k8'iselett, na&)
ir(2*a '(lt .(l(zs'r(n s *l %ent neki$ Autt 'ett, 3sel2et tart(tt, e&)sz'al +rie%ber lett$
La*(s is %e&n)it(tta a %a&a 1&)'2i ir(2*t, *(&tan3s(sa lett n0n) 0irtelen alakult
e&)es1letnek, 'llalatnak, %it tu2(% n %inek, autt 'ett , is, s azzal *rt le kt0etenknt
0(zznk$ Az autk ke2'rt %e& kellett 3sinltassa% az utat a /alutl /-l/ele$ 9r(% 0i2at
85ttette% a 8atak(n t, a0(l a22i& 3sak &zlk '(ltak$ :)(l3'an e%ber 2(l&(z(tt -t 0ti& az(n
az +t(n$
- Isszel La*(s is 0(z(tt %a&'al e&) len)t az autban$ L2esa8%L - %(n2(tta - Lez
K&nes, a %en)assz(n)(%L $9t * na, le&)etek b(l2(&(k ti is, &(n2(lta% s %e&-lelte% azt az
K&nest$ Anna %e&int s5rt e&) 'erset, aztn %e&3sinltuk az esk1',t$ K&nes barna '(lt,
ala3s(n) s ne'et,s sze%<$ Q&) tette% szert kt %en)re e&) eszten2, alatt$
- 7l(nka az e&)ete%en '(lt %&$ Abban az 'ben '&zett$ >a'asszal 2(kt(rlt le$ Ez %r
PU
ne&)'en0r(%ban '(lt$ D(kt(rtus utn ki*-tt 0(zz% a /<rsz0ez$ .(%(l) '(lt$ 4e&llt
el,tte% s ltta% ra*ta, 0(&) %(n2ani akar 'ala%it$ L:aL - kr2ezte% t,le tr/san- Ltn ne%
0(z(l te is e&) ',le&n)t=L LDe i&enV - /elelte 7l(nka s blint(tt$ L@ ki az=L L7s%eri 2esa8%L
- %(n2(tta 7l(nka 3s-n2esen - Laz a 2ik, aki akk(r a sz(bban '(lt$ Ar'(s %r$ @ebsz$
Di%itre Eusi3a$L
- E%lksze% *l: n)elte% e&)et erre$ Aztn ne% tu2ta%, 0(&) %it %(n2*ak 0irtelen$ 6&re
1&)e/(&)(ttan %e&kr2ezte%: Ls a kt bt)2, 7l(nka=L A len)(% r% nzett s na&)ra n)5lt
a sze%e$ :e% rtette %e& a kr2st s n is rezte%, 0(&) (st(bas&(t beszlek$ 4e&-lelte%,
%e&3sk(lta%, aztn 3sak enn)it kr2ezte% t,le: L4e&&(n2(lta2 *l, 7l(nk%= Eizt(s, 0(&)
0el)esen 'laszt(ttl=L LEizt(sL - /elelte , s blint(tt$ .t 0tre r %e&tart(ttk az esk1',t$
@zinte tit(kban, %int 'ala%it, a%it sz&)ellni kell$ E&) 0na8ra r %r tl8tk az +*
(rsz&0atrt s +tban '(ltak a Jekete-ten&er /el, a0(l e&) +* 0a2ikr0z /,(r'(s' ne'eztk
ki a r(%n(k Eusi3a Di%itrt$
-9a2ikr0z$$$ >u2*a %il)en az, a%ik(r az e%ber e&)szerre 3sak %a&ra %ara2= ;&)
%a&ra %ara2, %int az el2(b(tt 3ska 3i8,tal8 az +t szln= Az e%ber el,sz-r i&)ekszik
el0itetni %a&'al, 0(&) %il)en *, nin3s t-bb &(n2(%, l0etek %a&a%nak, %il)en *$ 4int0a
az el2(b(tt 3ska 3i8,tal8 %(n2anB %il)en *, 0(&) ne% kell 0(r2an(% t('bb azt a 3i8,t,
l0etek %a&a%nak$ Aztn %e&8rbl az e%ber lni %a&nak$
- :e% %e&)$ E&)szer<en ne% %e&)$ Az e%bernek 'ala%i 0in)zik$ Az e%ber keresi
%a&nak a &(n2(kat$ >-8ren& ezenaz(n, szeretne 'ala%ir,l &(n2(sk(2ni s ne% tu2*a, 0(&)
%ir,l s kir,l &(n2(sk(20atnk %&, %ert 0iszen &)er%ekei %r nin3senek$
- Aztn %e&sz1letett az els, un(ka$
- 4ik(r %e&*-tt .(l(zs'rrl a t'irat, az(nnal +trakelte%$ A /aluban 0eti'sr '(lt 88en$
A0(&) el0ala2ta% a strak el,tt: %e&ltta% e&) (l)an 3s-r&,t$ >u2*a, %ire &(n2(l(k$ E&)
(l)an 3s-r&,$ Cir(s, %e& /e0r, %e& kk, %e& z-l2$ Al)an %i3s(2bl 'an, /ene tu2*a, 0(&)
ne'ezik azt$ A kisbabk kezbe a2*k, az(k aztn rzzk, s a 3s-r&, 3s-r-&$ Enn)i$
- 9t %(n2(%, %e&ltta% (tt a st(rban e&) 0al(% (l)an 3s-r&,t$ 4e&llta%$ .iss
r-stellte% %a&a%, 2e aztn (2a%ente% az rus0(z s ki'laszt(tta% e&)et a 3s-r&,k k-z1l$
Azt 'rta%, 0(&) az e%ber %(s(l)(&ni /(& re%, 'a&) taln 88en kine'et$ De ne% tette
e&)iket se%$ S&) nzett r%, %int0a e&) zse%lt 'sr(lta% '(lna nla, 'a&) e&) ka8t$
- A /e0r kr0zi sz(bban (tt /ek12t a Jan3si /eles&e, 'ir&(k k-z-tt$ 4ellette kis /e0r
'ala%iben e&) &)er%ek n)-sz-r&-tt$ LJi+=L - kr2ezte%$ LAzL - blint(tt a %en)e% s az ar3a
b1szke '(lt$ A2atette% a 3s-r&,t a &)er%ek %ell$ :e% n)+lt utna$ Euta '(lt %&$ L:zze
%it ka8ta% Jan3sitlL - szlt a %en)e% az &)ban s e&) kis s-ttz-l2 2(b(zkt 'ett el, az
**eliszekrn)r,l$ .in)it(tta$ E&) &)<r< 'lt benne$ LErillinsL - %(n2(tta b1szkn$ n a
3s-r&,re nzte%, a%i (tt /ek12t a &)er%ek &)a3sk*n s sz&)ellte% %a&a%at$
- 9aza%enet e&sz +t(n arra &(n2(lta%: az n &)er%ekei% ne% il)en el,kel,
k-rn)ezetben kez2tk az let1ket, s Anna ne% ka8(tt brillins&)<r<t, a%ik(r a 'il&ra *-ttek$
Az e&)etlen a*n2k e&) 3s-r&, '(lt$ s +&) ltszik, * '(lt az +&) is, %ert l% /eln,ttek s
e%ber lett bel,l1k$ 6a*(n ennek a &)ereknek, aki 5&) kez2i az lett, %& ennl is *(bb lesz=
- Akk(r %r bent '(ltunk a 0b(r+ban$ G),zel%ek 05rei'el '(ltak tele az +*s&(k, s az
e%ber ne% tu2ta, 0(&) %it &(n2(l*(n az e&szr,l$ :eke% s(0a az letben ne% '(lt se%%i
k-z-% se% a n%etek0ez, se% az (r(sz(k0(z, se% az an&(l(k0(z$ E&)szer<en ne% '(lt
2(l&(% 'el1k$ :eke% i&azn %in2e&) lett '(lna, 0(&) %el)ik1k n)eri %e& a 0b(r+t$ Az e&sz
0b(r+ ne% s(kat r2ekelt '(lna, 0a ne% ke'ernek bele %inket is$ De beleke'ertek$ s a%ik(r
La*(s /ia%at esk1',*e utn ne%s(kra be05'tk kat(nnak, s(kat t<n,2te% az(n, 0(&)
tula*2(nk88en %i keresni'al*a 'an neki ebben a 0b(r+ban$
- @(kat beszl&ett1nk err,l (tt0(n a /i+kkal, a%ik(r n0a ki*-ttek a 'r(sbl 0(zz% a
0e&)ek k-z$ Ik %sk88en lttk a 2(l&(kat, %int n$ Jan3si t(tlis 0b(r+t e%le&etett
ezeken a beszl&etseken, s azt %(n2ta, 0(&) ez a 0b(r+ k5'1l s bel1l e&)/(r%n /(l)ik
e&) +* trsa2al%i ren2rt$ Ezt a szt, 0(&) Lt(tlisL, Eu2a8estr,l 0(zta s 0(z(tt (nnan %s
sza'akat is, a%iket e22i& ne% is%ert1nk$ L6r'als&L, Lk(nna3i(naliz%usL, %e& il)eneket$
E&) *el'n) is *rt ezekkel a sza'akkal, Eu2a8estr,l 0(zta azt is$ Es azt %(n2ta Jan3si, 0(&)
az a *el'n) a *-',$ s 0(&) a n%etek *l tu2*k, 0(&) 3sak az(k a %e&b5z0at %a&)ar(k,
akik azt a *el'n)t 'iselik$
- @(kat beszlt Jan3si -ssze-'issza, ne0z '(lt k-'etni a &(n2(latait$ 6(lt 'ala%i /lel%etes
za'ar(ss& abban, a%iket %(n2(tt$ G)akran szi2ta az urakat, 2e (l)ank(r sa*t %a&t ne%
sz%5t(tta az urak k-z, 3su8n az(kat, akik ne% 'iseltk a kabt*uk 0a*tk*n azt a
P"
*el'n)t, a%it , 'iselt$ L;rakL &)<*t,n' alatt /(&lalta -ssze il)enk(r a 8(litikus(kat, akik ne%
akartak bele%enni a t(tlis 0b(r+ba$ A kat(natiszteket, akik ne% akartak 0ar3(lni a n%etek
(l2aln$ A &r/(kat, akik az an&(l r2it 0all&attk s kastl)(kban laktak s a 'r(si
8(l&rs& az(n rszt, a%el)ik '2el%re kelt a zsi2knak s ne% akart 0b(r+t$ De r*-tte%
Jan3sinl 0a%ar, 0(&) az iri&)s& beszlt bel,le il)enk(r, a%ik(r az urakat szi2ta, s ezt eleinte
ne% tu2ta% %e&rteni$ 4it iri&)el0etett Jan3si a &r/(ktl, a kat(natisztekt,l s a
8(litikus(ktl= 9iszen sz8 'illban lak(tt, aut*a '(lt, brillins&)<r<t a*n2k(z(tt a
/eles&nek$$$ se%%i'el se% '(lt sze&n)ebb s se%%i'el se% lt sz<k-sebben, %int az(k a
t-bbi LurakL$ Aztn r*-tte%, 0(&) a%iket %(n2(tt, az(k ne% is az , sza'ai '(ltak$ Kt'ette
,ket 'alakit,l, a%i ezekben a sza'akban lak(tt$
Jan3si 3sak a sz3s-'e '(lt a %s(k iri&)s&nek$ Ez elsz(%(r5t(tt, s attl kez2'e ne%
sz5'esen beszl&ette% 'ele il)es%ir,l$
- La*(s e&szen %s '(lt$
I azt %(n2ta: e&)ete%et '&zett s ne% lt Eu2a8esten$ - En&e% ne% r2ekel, 0(&) ki
n)eri %e& a 0b(r+t$ A ln)e&, 3sak az, 0(&) '&re %r e&)szer az(n az (l2al(n le&)1nk,
a%el)iken %e&n)erik$ @ 0a %r ne% %ara2tunk se%le&esek, le&albb 1&)el*1nk %a*2 arra,
0(&) a bkek-tsk(r, brki is n)ern %e& a 0b(r+t bizt(s5tani tu2*uk Er2l) /1&&etlens&t$
La*(s az L-nll Er2l)L 05'e '(lt, %int az , ne%ze2knek ann)i s(k /iatal*a$ :0a 0e'es
'it*a '(lt
e%iatt Jan3si'al$ Jan3si 'ala%i , 4a&)ar Eir(2al(%rl l%(2(tt s ezt az l%(t ne'ezte '(lt
benne 'ala%i &(n2(lat &)<l-let$ s n nak$&)<l-letb,l aka %a %e&kr2ezte% t,le
e&)szer;0(&) azt a &)ar bir(2al%at /-lazt /elelte, 0(&) &)<l-let nlk1l nin3sen &),zele%$ s
%a %r tu2(%, 0(&) ebben i&aza '(lt$ ?sak0(&) ,k %& 3sak %<ke2'el,k '(ltak, %e& abban
a &)<l-letben se% tu2tk %e&llani a 0el)1ket$
- Aztn *-tt az 7l(nka 2(l&a$ Az esk1',n 3sak n '(lta% (tt e&)e21l$ La*(s kat(na '(lt, 2e
k1l2-tt e&) t'irat(t$ Jeles&e ne% *-tt el$
88 +&) Jan3sik0(z tart(z(tt ebben a kr2sben s a%ik(r Jan3si ki%(n2ta 7l(nka /-l-tt
az 5tletet, 0(&) L0azarulL
- Az e%berek *tszanak a sza'akkal$ S&) 88en, n%int a &)er%ekek a *tkk(3k'al$
?sak0(&) a sza'ak 'esze2el%esebbek, %int a *tkk(3kk$ :e% le0et -sszesze2ni ,ket s
elrakni a l2ba, 0a r(sszul siker1lt a *tk$ A sza'ak L -r-kre (tt %ara2nak, a0('a az els,
8illanat(k 0an&ulatban 0el)ezt1k ,ket$ Lt0atatlan(k s %e&/(&0atatlan(k, s ezrt ne%
le0et ki*a'5tani a 0ibt, a%it elk-'et1nk 'el1k$ Az e%berek 0i0etetlen1l k-nn)el%<en
*tszanak a sza'akkal$
- 9azarul$ 4i3s(2a na&), s-tt sz$ Al)an na&) %int e&) (tr(%ba, sz1rke k,$
A%il)enekb,l a k1l'r(si kaszr n)kat 85tik, 'a&) a /(&0zakat, 'a&) il)es%it$ Rettenetes
sz$ 9a 'alakire resik, a&)(nn)(%*a$ :e% le0et t-bb le'enni rla$ @ ebben az ut(ls 0r(%
'ben +&) 2(blztak az e%berek %inlunk ezzel a sz'al, %int0a 0lab2a lett '(lna
3sak 8u//an s ne% tesz krt senkiben$
- 9a a &)erek 0asz(ntalanul 2(bl*a a *tkk(3kit s elt-r 'el1k e&) 8(0arat, 'a&)
'ala%it, a /enekre 'er1nk$ De a /eln,tteknek ne% 'er senki a /enek1kre, 0a 0asz(ntalanul
2(blznak a s+l)(s sza'akkal s -sszet-rnek 'ele - ne% e&) tn)rt, 'a&) e&) 8(0arat -,
0ane% %s e%berek lett$ Az 7l(nka lett -sszet-rtk ezzel a sz'al$ :e% Jan3si e&)e21l,
ne%$ I 3sak %a*%(lta, utna %(n2(tta ezt a szt a t-bbinek$ E&) e&sz e%bert-%e&
rik3s(lta ezt a szt akk(riban, s rik3s(l*a %ais, s rik3s(lni /(&*a ki tu2*a %& %e22i&$
D(blznak 'ele, %int e&) raks rak(n3tlan ut3ak-l)-k, %e&2(blnak %in2enkit, aki elb1k
ker1l, ezzel a sz'al$ 7l(nkt is az(k kez2tk 2(blni, a rik3s(lk$ :e% %in2enki t-rik -ssze
ez alatt a sz alatt$ De 7l(nka -sszet-rt$
- n ltta%, 0(&) -sszet-rt$ Att az esk1',n ltta%$ 9azarul$$$D A ',le&n) an)*a '(lt
3sak (tt az esk1',n, %e& n$ 4e& kt /iatal (r'(s$ 4s senki$ E&) kis k8(lnban a2ta ,ket
-ssze a 8a8$ El,bb az an)ak-n)''ezet,nl '(ltunk$ 4ik(r ki*-tt1nk a k8(lnbl, (2a%ente%
7l(nk0(z s %e&-lelte%$ Elen&e2te az ura kar*t s a 'lla%ra b(rult$ L9t ne% az a /(nt(sL -
s+&ta a /1le%be - L0(&) neki is itt 'an a 0az*a, neke% is= 9(&) , is ezt a /-l2et szereti, n
is=L LAz a /(nt(s, 0(&) e&)%st szeretitekL - /elelte%$ 7l(nka r%nzett s ez '(lt a
sze%eiben: L9t te se% rtesz %e&=L Ce2i& , ne% rtett %e& en&e%, akk(r$ A 0azaszeretet (tt
kez2,2ik, a%ik(r e&)%st szeretik az(k, akik e&) 0azban lnek$ De ezt (l)an ne0ezen rtik
%e& az e%berek$
- 4ik(r t('bb%ent1nk, rezte%, 0(&) e&) k-nn)3se88 %ara2t a n)aka%(n$ Aztn
P!
7l(nkk '(natra 1ltek s elutaztak 'ala0('a Ei0arba, a0(l ennek a Eusi3nak a r(k(nai ltek$
s e&) 0tre r %r t+l '(ltak a 0atr(n, s n ne% ltta% 7l(nkt t-bbet$ @(0a t-bbet, rti=
De ez a k-nn)3se88, (tt %ara2t 'ele%$ Ra*ta% a b,r-%-n$ s &etni /(&, a%e22i& lek$ 4ert
e&) rettenetes tra&2ia e%lkt &ette bel% az a k-nn)3se88$ :e% 3sak az n len)k%
tra&2i*t, ne%$ E&) n8 tra&2i*t$ Az er2l)i n8t$ :e%zetis&i k1l-nbs&eken t+l az
e&sz er2l)i n8t$ Az n n8e% tra&2i*t$
- :zze: az e%ber %e&sz1letik s /-ln, e&) /-l2-n$ E%berek k-z-tt$ .1l-n/le e%berek
k-z-tt$ Jk s r(sszak k-z-tt$ 6an, akit szeret s 'an, akit ne% szeret$ De akr szereti, akr
ne% az(kat, akikkel (tt e&)1tt l: %in2enk88en rzi azt, 0(&) 0(zz*uk tart(zik$ A *k0(z s
a r(sszak0(z, e&)/(r%n$
- Az n 7l(nk% /-ln,tt a 0e&)ek k-z-tt$ An2(rs(k s Jskk &)er%ekei '(ltak az els,
trsai az letben$ s '(ltak (tt (l)an &)er%ekek is, akiket 4itrunak, 'a&) >2(rnak 05'tak, 2e
az(k is 88en +&) a *tsztrsai '(ltak 7l(nknak, %int a Jskk, %e& az An2(rs(k$ Aztn
/elker1lt Eu2a8estre$ n akk(r %e& '(lta% n)u&(2'a, %ert azt %(n2ta%: %a&)ar(k k-z
ker1lt$ Ce2i& ne% '(lt i&aza%$ :e% az '(lt a ln)e&es, 0(&) %a&)ar(k k-z ker1lt, 0ane% az
'(lt a ln)e&es, 0(&) Eu2a8estre ker1lt, s 0(&) Eu2a8est k5'1l esett az(n a /-l2-n, a%el)ik
az 7l(nka 0az*a '(lt$ A bu2a8esti intzetben ne% 'ettk ,t be
%a&uk k-z a &)erekek$ I (tt 0r(% 'i& az Lasztal(slen)L '(lt, a L0e&)ekb,l 'al len)L$
Az i2e&en$ Aztn 'issza0(zta% .(l(zs'rra s (tt e&)szerre +*ra (tt0(n '(lt$
- s a%ik(r az a 2(l(& t-rtnt 'ele, (tt az e&)ete%en, e&) i2e&enb,l *-tt s i2e&enekt,l
/-lka8(tt *elsz k-'etkez%n)ek88en, akk(r (2a%ent 0(zz a kr0zba %& ez a Di%itre
Eusi3a is, 0(&) tu2(%sra 0(zza: a%i t-rtnt, az i2e&enb,l *-tt s ,k %in2 %a&uk0(z
tart(znak tu2*k 7l(nkt$
- Lt*a, (tt a bu2a8esti intzetben ne% *-tt 0(zz e&)etlene&) se% a len)(k k-z1l, 8e2i&
az(k %a&)ar len)(k '(ltak$ De itt (2a*-tt e&) r(%n, aki az er2l)i r(%n /iatals& e&)ik
'ezet,*e '(lt, s azt %(n2ta neki: 0(zznk tart(z(l$ 4ert , is, 7l(nka is, er2l)iek '(ltak, azrt$
- Aztn *-tt a /-lszaba2uls$ Els,nek e&) na&) -r-%et 0(z(tt, %s(2iknak e&) na&)
3sal2st$ s n %e&%(n2(% azt is, 0(&) %ik(r kez2,2-tt el a 3sal2s$ A%ik(r az(k, akik
*-ttek, elkez2tek k-z-tt1nk k1l-nbs&eket tenni$ Ik 5tltek %e& benn1nket$ :e% rzi, 0(&)
%il)en 'isszs 2(l(& ez= A 'en2& 5tlkezik a 'en2&ltk /-l-tt$ Azt %(n2*k: %i
szaba25t(ttunk /-l benneteket, te0t a %ieink 'a&)t(k, a %i tula*2(nunk$ s s(0a se%
is%ertk el, 0(&) 3sak 'en2&ek$
- G(n2(l*a 3sak %e&: rablk t-rnek *szaka a 0zra$ A sz(%sz2ban lak bt)*a
se&5ts&1l *-n, s elker&eti a rablkat$ @ utna azt %(n2*a: %(stantl 8e2i& ne% 'en2&
'a&)(k nla2, 0ane% en)% a 0za2, %ert n szaba25t(ttalak %e& a rablktl$ s elkez2i a
%a&a 3sal2*t sz%ba 'enni, s (sztl)(zza a &)erekeit: te bent %ara20atsz a 0zban, te
ne%$ Di%5tre Eusi3a ne% azrt %ent el t,l1nk, %ert /,(r'(snak 05'tk (2atra$ Azrt %ent el,
%ert ki1l2-ztk a /-lszaba25tk$ El%ent, s %a&'al 'itte 7l(nkt$ Q&) lett 7l(nka L0azarulL$
Ez a sz %a (l)an, %int e&) ra&l)(s bete&s&$ Jlek, %& na&)(n s(kan lesznek L0azarulkL
ebben az (rsz&ban$ 4ert az utbbi i2,kben %in2enki 0azarul, aki %sk88en lt*a az
i&azs&(t, %int az(k, akik a t-r'n)ek /-l-tt uralk(2nak$ Eete&s& ez$ Es /lek, 0(&) ebbe a
bete&s&be bele0al az e&sz (rsz&$
- 4a&a %(st 8ersze 3s(2lk(zik, 0(&) n, aki 5&) beszlek, %&is el0a&)(% ezt a /-l2et a
t-bbi %enek1l,'el e&)1tt$ 9t %e& kell %(n2*a% %a&nak, 0(&) az n el*-'etele% s ezek
k-z-tt 'an e&) ln)e&esen na&) k1l-nbs&$ Ik %enek1lnek$ n k-lt-z-%$ Ak arra &(n2(lnak,
0(&) e&)szer %& 'isszatr0etnek$ n tu2(%, 0(&) s(0a ne% trek 'issza t-bb$
- >u2*a, %il)en az, %ik(r az e%ber %-&-tt e&)%sutn &nek /-l a 0i2ak= 4ik(r
e&)%sutn szaka2nak el a szlak, %el)ek 'ala0('a k-t-znek, anlk1l, 0(&) 'alaki elt8n
ezeket a szlakat= ?sak %a&uktl le'lnak, s az e%ber e&)szerre szre'eszi, 0(&) %r
se%%i se% k-ti a /-l20-z, %el)en sz1letett, /-ln,tt, s %el)et +&) szeretett, %int a0(&)
e&)etlen %s /-l2et se% /(& tu2ni szeretni s(0a= ?sak e&) &(n2(lat0(z k-ti %& 'ala%i, s az
e%ber rzi, 0(&) %s ne% %ara2t, s ezt a &(n2(lat(t 'inni kell s ,rizni kell s t('bb kell
a2ni 'alakinek, 0(&) az %a*2 'isszatr0essen 'ele e&)szer arra a /-l2re, a%el) a %ink s ez a
&(n2(lat$
- 7l(nka el%ent$ La*(s el%ent$ 7l(nka 5rt n0a (2atrl$ L.i kell tartani, 2esa8%, az
i&azs& %ellettL ezt 5rta, L%in2i& 3sak az i&azs& %ellett, akr0(&) is u&assanak a
na&)sz*+ak$ 4r ne% tart s(k az e&sz 3irkusz$$$L La*(s is 5rt a /r(ntrl, 'ala0(nnan
Ar(sz(rsz&bl$ LJe&)'errel a kez1nkben '2*1k a *(&(t s az i&azs&(tL 5rta Ls &),zni
R#
/(&unk, %ert a %i (l2alunk(n ll a *(& s az i&azs&L$ :0a e&)szerre *-ttek a le'eleik, s n
e&)%sutn (l'asta% el ,ket$ s ezekb,l a kt/le lts+ le'elekb,l tu2ta% %e&, 0(&)
%in2ennek '&e 'an$
- 4in2ennek '&e, 5&), a0(&)an %(n2(%$ :e% 3su8n a 0b(r+nak, ne% 3su8n 'ala%el)
k(r%n)zati ren2szernek, 0ane% %in2ennek, a%i az e%ber %eztelen ltezse k-r1l a 'il&(t
e22i& kit-lt-tte, s a%it L'ita 0u%anaL-nak ne'ez0et1nk$ .i-re&e2ett az e&sz eur8ai
let/(r%a, sztk(r0a2t, %int e&) 3ska kulissza, s %a&uk a statisztk se% 0isznek %r
benne$ Le0et %e&,rizni e&) let/(r%t +&), 0(&) az e&)ik azt %(n2*a rla: L%r ne% tart s(k
az e&sz 3irkusz$$$Ls a %sik azt, 0(&) L&),zni /(&unk, %ert a %i (l2alunk(n ll a *(& s az
i&azs&L= Az i&azs&rl beszlnek s a *(&rl (r2iblnak %a innen s t+l a /r(nt(k(n, %in2enki
*(&rl s i&azs&rl 2ekla%l, az is, aki rab(l s az is, akit kirab(lnak$ Az is, aki -l s az is, akit
%e&-lnek$ 7nnen s t+l a /r(nt(k(n$ s %in2e&)ik %s 'ala%it rt u&)anaz(n sz alatt$ Za'ar
t%a2t a /(&al%ak k-z-tt, e&) +* Ebel, %el)ben az e%berek ne% rtik e&)%s n)el't, %&
akk(r se%, 0a u&)anaz(n n)el'tan szerint beszlnek$ Le0et %e&,rizni e&) let/(r%t, a%ik(r
%r annak az let/(r%nak a 0(r2(zi is, a%enn)ien 'annak, ann)i/lek88en rtel%ezik a
sza'akat= 4sk88en rtel%ezi az i&azs&(t a /ran3ia, %int a n%et$ Az an&(l, %int az (lasz$
A %a&)ar, %int a r(%n$ A 3se0, %int az (sztrk$ 4in2e&), 0(&) ki 'an %a innen a /r(nt(n s
ki t+l$ ?sak e&) 'als&(s /r(nt 'an$ Az, a%el)ik az szaki-ten&ert,l a Jekete-ten&eri&
0+z2ik$ Az(n innen e&) ki'n1lt let/(r%a %ar3an&(l*a szt -n%a&t, 0a%is 8r/tk 0a%is
*elsza'ai alatt, /1&&etlen1l attl, 0(&) ki ll ki3s(2a ellen$ A %sik (l2al(n e&) +* let/(r%a ll$
E&) ke&)etlen, ri2e&, barbr let/(r%a$ De +* s /riss, %ert akik a zszla*t 0(r2(zzk, 0isznek
benne, 'ak(n s &,&-sen$ 9isznek abban, 0(&) az e%ber 3sak e&) eszk-z a 0ala2s +t*n,
r(b(t&8, a%el)nek /ela2ata, 0(&) ke's /(&)asztssal s(kat ter%el*en$ :'telen se*t, a%el)
az e%beris& se*t-sszess&nek na&) t-%e&ben 3sak Le&) a ktezer%illi0(zL arn)ban 'iseli
a /(nt(ss& s+l)t$ @ 0a a ktezer%illibl ezer%illi el is 8usztul az +* let/(r%a 2ia2alra
'itelnek +t*ban, 2e utna le&albb 'ezre2ekre elintz,2-tt az e%beri trsa2al(% %in2en
8r(bl%*a, s a /-l2 0as(nl' 'lik a %enn)eknek (rsz&0(z$ >u2*a, %irt '(ltak annak
i2e*n a t-r-k *ani3sr(k a 'il& le&rettent0etetlenebb 0a2sere&e= 4ert a %a&uk
'as/e&)ele%be k-t-tt si'r let1kben ne% 'eszt0ettek se%%it a 0alllal$ 6isz(nt 0it1k szerint
(2at sz8s&es 0a*a2(n(k s &)-n)-r< k*lak(k 'rtk a 3satban elesett 0ar3(s(kat$ Ezek
az +* 'il&ren2 *ani3sr*ai se% 'eszt0etnek se%%it$ G),zel%1kb,l 'isz(nt ki'ir&(zni 0iszik a
8ara2i3s(%kertet$
- :e% tart0at s(k ez a 3irkusz, 5rta 7l(nka akk(r, s , %a&a se% tu2ta, 0(&) %il)en i&azat
5rt$ E&) ktezereszten2,s 'il&ren2 -ssze(%lsnak k(rban l1nk$ 4(n20at(% azt, 0(&) kt
'il&ren2 k-z-tt, a senki /-l2*n$ A 'il&ren2etlens&ben, %el) kt ren2 k-z-tt bet-lti az <rt$
s n %& a r&i 'il&ren20ez tart(z(%, azrt k-lt-z-% (2bb$ @ azrt, %ert tu2(%, 0(&) az
n 'il&ren2e%nek '&e 'an, 2e rze%, 0(&) %in2en k(r0a2ts&a ellenre is 'an benne s(k
(l)as%i, a%i rtk, s a%i nlk1l +* 'il&ren2et /-l85teni ne% le0et$ s rze%, 0(&) ezt t kell
%entene%, %ert ez a /ela2at(%$ Kt%enteni az erk-l3si ala8(t, az un(k%(n t$
- .eresztn) 'il&ren2nek sz(ktk ne'ezni ezt a ktezer eszten2,s trsa2al%i ren2szert,
a%el)ikben %i lt1nk, s a%el)ik ki-re&e2ett$ .i-re&e2ett s sztk(r0a2t s %(st 2,l -ssze
ren2re$ De 'a*(n 3saku&)an keresztn) 'il&ren2 '(lt-e ez= A keresztn)s& azt tan5t*a:
szeres2 /elebart(2at, %int -n%a&a2at$ s %&is 3s(2lk(znunk kellett, 0a aka2t kt
keresztn), aki 'alban szerette e&)%st, a sz ne%es rtel%ben$
- A'a&) %e&2-bbent-e 'alaki is az(n, 0(&) te%8l(%ba *r keresztn) e%berek be1lnek
re81l,&8ekbe, s %s, u&)an3sak te%8l(%ba *r keresztn) e%berek 8aran3sra
8uszt5tb(%bkat 2(bnak le 'r(s(kra, %el)ekben 88en (l)an buz& s te%8l(%ba *r
keresztn) e%berek szzezrei lnek= L.risztus se&5tsDL - /(0szk(2ik az, aki a b(%bt 2(b*a s
L.risztus se&5tsDL - sik(lt*a az, akire a b(%ba esik$ :e%, aki erre a %i 'il&ren21nkre azt
%(n2*a, 0(&) keresztn) 'il&ren2 '(lt, az ne% tu2*a, 0(&) %i a keresztn)s&$
- Ez a ktezereszten2,s 'il&ren2 ki'n1lt, s %(st t<zben s 'rben sz1letik e&) +*, s
taln az lesz %a*2 a keresztn) 'il&ren2$ :e%, ne% a keleti *ani3sr(kra &(n2(l(k$ :ekik
3sak az a szere81k, %int a 2-&le&)eknek s a &ana*t+r b(&araknak: eltakar5tani az +tbl e&)
ki'n1lt szerkezet 0ull*t$ s n k-lt-z-% %(st ez el,l az eltakar5ts el,l, %int a0(&) az r'5z
el,l k-lt-znek az +szni ne% tu2k$ s %ente% %a&a%ban azt, a%ir,l tu2(%, 0(&) sz1ks&
lesz %& re e&)szer, a%ik(r szentek s 00r(k 0u%ussz lett tete%e /-l-tt /-l81l az +* s
i&azn krisztusi 'il&ren2$
- 7s%eri a t13s-k s a 0an&)a %es*t= 9t lt*a, a %ai n)u&ati 'il& i2el*a az: n)r(n
R
+&) lni, %int a t13s-k, s tlen, %int a 0an&)a$ A keleti 'il& esz%n)e 8e2i& ez: n)r(n +&)
lni, %int a 0an&)a, s tlen el8usztulni, %int a t13s-k, 0(&) a %unka &)1%-l3se %ara2*(n az
utnunk *-', +* s b(l2(& e%beri k-z-ss&nek$ n (l)an t%enet '(lta% a t13s-k s a 0an&)a
k-z-tt$ Az(nban ez %in2 3sak (l)an l(3s(&s$ Annak, 0(&) n %(st itt 1l-k %a&'al ebben az
er2,ben, s -r-kre b+3s+t %(n2(k a /-l2nek, %el) (tt0(n(% s 0az%, annak %s (kai
'annak$ 4(n2(tta%, 0(&) az e%bernek /ela2ata 'an ezen a /-l2-n$ A22i& l, a%e22i& /ela2at
'an$ n %& s(ki& kell l*ek$
- .iss za'ar(san beszlek, u&)e= .re%, le&)en elnz,$ Ann)i %in2ent szeretnk
el%(n2ani, s az i2, (l)an r-'i2$ Az e&sz let r-'i2 a00(z, 0(&) el%(n20assunk %in2ent,
a%it kellene$ 7tt 'an 8l2ul Anna$ 4enn)i %in2ent ne% %(n2ta% %& el neki$ Ce2i& 0ar%in3
'i& lt1nk e&)1tt$
- Ezen a ta'asz(n 0alt %e&$ E&) 're r, 0(&) 7l(nka t%ent, s 0(&) La*(s Ar(sz(rsz&bl
kez2te 5rni a le'eleket$ La*(s elesett$ 4& ta'al) n('e%berben$ 6ala0(l ;kra*nban, e&)
er2,ben$ Lel,tte e&) e%ber, akit ne% is is%ert, aki0ez se%%i k-ze se% '(lt$ Ez a 0b(r+$
E%berek -lik %e& e&)%st, akik ne% is tu2nak e&)%srl se%%it$
- 4e&*-tt a *elents, n 'ette% t lent a 8(stn$ Jur3sa az, a%ik(r 5&) az e%ber kezbe
n)(%nak e&) 2arab 8a8ir(st, s az(n a 8a85r(n az ll, 0(&) 'alaki, akit szerett1nk, nin3sen
t-bb$
- Az e%ber b%ul*a a 8a85rt, s szinte szeretne /-lne'etni, ann)ira 'alsz5n<tlen az e&sz$
4i k-ze le0et e&) il)en 8a85rnak a00(z, akit szeretek= Aki a /ia%= 4it tu20at rla e&) il)en
se%%i 8a85r= Al)as%it, a%it n ne% tu2nk= De azrt az e%ber rzi, 0(&) 'ala0(l 'ala%i
%e&/a&) benne$ 4ert ez a rettenetes 'il& %r 'ala0(&) belene'elt az e%berbe e&) bab(ns
/lel%et %in2en il)en 0i'atal(s 8a8ir(ssal sze%ben$
- :e% e%lksze%, 0(&)an *ut(tta% 0aza$ E&)szer 3sak (tt llta% a k1sz-b1nk-n, s a
8a85r %& %in2i& a keze%ben '(lt$ Az a*t kin)5lt, s az a*tban (tt llt Anna$ Ali& '(lt e&)
l8s k-z-tt1nk$ Ar3a elsz1rk1lt a r%1lett,l, kezt /-le%elte, e&) (l)an i*e2t, kts&beesett
%(z2ulattal s enn)it kr2ezett 3sak: LLa*(s$$$=L s n (tt llta% el,tte, keze%ben a
8a8ir(ssal$
- Azt 0isze%, %in2en an)'al 5&) 'an ez$ 4e&rzi a 05rt, a%i a &)er%ekr,l *-n$ De
k1l-n-sen az (l)an/a*ta assz(n)(k, a%il)en Anna '(lt$ :('e%ber '&e /el *rtunk, 3s58,s szl
/+*t a '-l&)-n /-l/ele$ L6&) %a&a2ra 'ala%itL- %(n2(tta% neki, %ert 0all(tta%, a0(&)
-sszek(33annak a /(&ai a 0i2e&t,l$ 4e&/(r2ult s be%ent a 0zba$ Le1lt a ke%en3e %ell$ :e%
s5rt$ ?sak %a&a el b%ult$ A2a1lte% n is, a 8a2ra$ .int estele2ett$ @z1rk1let le8te el a
'-l&)et, a sz(bban %e&n,ttek az rn)ak, s az e&)e21llt rnk s+l)(s(2(tt, na&)(n$ Aztn
beszlni kez2t1nk La*(srl$
- 7s%eri %il)en az, a%ik(r az e%ber beszl 'alakir,l, aki %e&0alt= 4ik(r az e%ber %&
innen 'an a &)sz(n, %& az e&sz 2(l(& 'ala0(&) e&) 'alsz5n<tlens&be 'anburk(l'a, az
e%ber %& /l elsz%(lni a &(n2(latai'al s %aka3sul ka8aszk(2ik a le0etetlenbe, %int0a
ezzel %e& ne% t-rtntt te0etn azt, a%ir,l %r tu2*a *l, 0(&) %e&t-rtnt$ Az e%ber beszl$
4int0a azltal, 0(&) rla beszl, ki tu2n t(lni az i2,t, azt a rettenetes i2,t, a%ik(r %a*2
tu2(%sul kell 'e&)e, 0(&) akir,l beszl, az %r nin3sen$ Eeszlt1nk La*(srl$ 9(&) (tt %ara2t
%& e&) kabt*a, a%it %e& kellett '(lna /(lt(zni$ s 0(&) %enn)ire szerette a n)rs(n s1lt
0alat$ 4e& il)eneket$ Aztn s-tt lett, s n /-lkelte%, 0(&) l%8t &)+*tsak$ s akk(r
e&)szerre 3sak 0all(tta%, 0(&) Anna z(k(&ni kez2$ s akk(r %e&rtette%, 0(&) La*(s
%e&0alt$
- De3e%berben Anna bete& lett$ :e% k(%(l)an, 3sak +&)$ Aztn *anurban azt %(n2ta az
(r'(s, 0(&) a sz5''el 'an ba*$ 4r3iusban, %ik(r az els, barkt be'itte% neki, %r &)ban
/ek12t$ A keze szinte tltsz '(lt, a0(&) kin)+lta barkrt$ L4il)en sz8L - %(n2(tta s
sz(%(r+an %(s(l)&(tt - Lkr, 0(&) t-bb ne% lt0at(% az er2,tL$ >a'asszal %e&0alt$ A2a
te%ette% a 8atak /-l, sze%ben a 0zzal, a0(&)an k5'nta$ 9(&) lssa az er2,t s lssa a
0zat is$
- Jan3si s a /eles&e autn *-ttek el a te%etsre$ A Jan3si /eles&e (tt az e%berek el,tt
b(rult a n)aka%ba, s z(k(&'a sa*nlt$ Al)an '(lt az e&sz, %int e&) r(ssz sz5n2arab, 0iszen
tu2ta%, 0(&) ne% szerette Annt$ LEn&e% ne sa*nl*L - %(n2(tta% - Lneke% nin3s se%%i
ba*(%L$ Jur3sn nzett re%$ 4e& is srt,2-tt$ Az e%berek ren2szerint %e&srt,2nek, 0a
za'ar*k ,ket, a%ik(r sz5n0zat *tszanak$ A %en)e% a &)sz(lt akarta *tszani, 8e2i&
'al*ban ne% &)sz(l0at(tt, %ert 0iszen ne% szerette Annt$ 4e&za'arta% ebben a
szere8ben, s e%iatt %e&srt,2-tt$ De ez 3sak ks,bb 2er1lt ki$
RF
- Elte%ett1k Annt$ Att '(ltak a r(k(nai %in2, s s5rtak$ @5rsuk ,szinte '(lt, %ert Anna
s(kat se&5tette ,ket$ 4& An2(rs is t*-tt a 0e&)en, 8e2i& ez na&) sz '(lt, %ert An2(rs
na&)(n -re& '(lt %r$ Ali& '(lt 0a*a, s a /(&ai is ki0ull(ttak, s b(tra t%aszk(2'a *rt,
&-rn)e2ten$ De azrt el*-tt$ Jl esett neke%, 0(&) An2(rs el*-tt$ 4ert azta, 0(&)
elb+3s+ztunk t,le /ent a L0a'as(n, ne% *rt nlunk$
- 4ik(r An2(rs %e&rkezett, (tt lltunk %r %in2 kint az u2'ar(n, a ra'atal k-r1l$
G)al(&(san ereszke2ett al a 0e&)r,l, lttuk %r %esszir,l, a0(&) az irts szln b(t*ra
t%aszk(2'a k-zele2ett, s n 3s(2lk(zta% el,sz-r ezen, %ert a L0a'as biz(n) %& +&) a
0e&)en t is * -trn)i &)al(&ls '(lt$ De ks,bb aztn %e&rtette%, 0(&) ez ne% is le0etett
%sknt$ An2(rsnak el kellett *-nnie Ann0(z$
- .iss li0e&ett a *rstl, %ik(r (2art az u2'arra$ @z*a n)it'a '(lt, a0(&) k-r1lnzett az
e%bereken, s ltni le0etett, 0(&) a /(&ai %r %in2 ki0ull(ttak$ Aztn %e&lt(tt en&e% s
(2a*-tt$ A &-r3s-s b(t(t *(bb kezb,l ttette a balba, s na&) /ekete *(bb*t kin)+*t(tta /el%$
L:)u&(2*k bkbenL - %(n2(tta s r2es ten)er'el /(&'a tart(tta a keze%et - L2erk
assz(n) '(lt %a&a %ellett, a%il)en e&) assz(n) kell le&)en, (l)an$ :)u&(2*k bkess&ben$L
- Enn)it %(n2(tt An2(rs s ez t-bb '(lt neke%, %int a%it az -sszes t-bbiek e&)1tt''e
%(n2(ttak, t-bb, %int a%it a 8a8 %(n2(tt a ra'atalnl %e& a s5rnl$ 4ert e&)ik se% %(n2(tta
%e& +&) az i&azs&(t, %int An2(rs$ LA%il)en e&) assz(n) kell le&)en, (l)an$L 7&en, Anna
(l)an '(lt, a%il)en e&) assz(n) kell le&)en az ura %ellett$ Anna +&) ne'ezett en&e%: az
ura%$ Es n ezt %(n2ta% Annrl: a /eles&e%$ Es ez a 'isz(n) e&) leten kereszt1l tart(tt$
Az n /iai% %r 3sak L/r*ekL '(ltak s a %en)ei% Lne*ekL,a%i azt *elenti, 0(&) a n,*e$ E%%i
'alban 3sak n,*e '(lt Jan3sinak, s ezrt ne% tu2ta %e&rteni, 0(&) el,tte% ne% lett '(lna
szaba2 sz5n0zat *tszani az(n a te%etsen, %ert neke% Anna a /eles&e% '(lt$
-A te%ets utn %e&tart(tta% a t(rt$ :e% +ri sz(ks, 2e Anna ne% az urak k-z1l
szr%az(tt, s n tart(zta% neki ezzel$ s az(nk5'1l is$ 6an ebben a sz(ksban 'ala%i ,si,
8ri%it5' tisztess&a2s$ @zertarts, a%it ne% illett '(lna el0a&)ni$
- A 8a8 en&e2el%et krt s el%ent$ Jan3si s E%%i is elb+3s+ztak$ L9(lna8 re&&el
0i'atalban kell lenne%L - %(t)(&ta Jan3si, 2e n tu2ta%, 0(&) ne% szeretnek e&)1tt lenni a
8araszt(kkal, s restellik, 0(&) Annt ne% te%et,be te%ette%, s azrt %ennek el$ LEri2*etek
3sakL - /elelte%, s szinte -r'en2te%, 0(&) el%entek$ 7&azn 3sak az(k %ara2tunk, akik
eleit,l /(&'a Ann0(z tart(ztunk$ Le1lt1nk az asztal0(z$ K&nes '(lt a 0ziassz(n), a La*(s
-z'e&)e$ I %r e&) 0na8*a nlunk lak(tt akk(r a &)erekkel$ J(bb (l2ala%(n An2(rs 1lt,
%ert , '(lt a le&i2,sebb 'en2&$ Eal (l2ala%(n a /u'ar(s s&(r$ .t le&n) 0(r2(zta k-r1l a
b(rt, Anna r(k(ns&bl az(k is$ .eze%be 'ette% a 8(0arat$ LE+3s+zunk t,le2, AnnaL -
%(n2(tta% s erre %in2enki /elllt s %in2enki kezbe 'ette a 8(0arat$ 6rtk, 0(&) %&
taln %(n2(k 'ala%it, 2e n ne% %(n2(tta%$ n 'alban b+3s+zta% Anntl, (tt az asztalnl,
%el)nek ter5tkt 0ar%in3 eszten2ei& az , keze 1&)elte, az(k k-z-tt az e%berek k-z-tt, akik
0(zz tart(ztak$ L9a %e&bnt(ttunk e /-l2i letben, b(3ss2 %e& nk1nk azt (2atal, %ert
0(&) &)arl e%berek 'a&)unk, azrt$L Ezt An2(rs %(n2(tta %ellette%, s ezekt,l a sza'aktl
k-nn)be lba2t a sze%e%, el,sz-r az(n a na8(n, s *(bb kar(%%al t-lelte% az An2(rs
r(kkant 'llt, s bal keze%%el sz%0(z e%elte% a 8(0arat$ Ezt tette An2(rs is, s %in2
akik (tt '(ltak benn1nket nztek, s tu2tk, 0(&) e&) r&i sz%a2st e&)enl5tett1nk ki (tt, az
Anna t(rn s 'ala%enn)ien n%n ittk ki a b(rukat az Anna e%lkezetre$
- s akk(r k-'etkezett a le&3s(2lat(sabb 2(l(&$ 88en 'issza1lt1nk %in2 az asztal0(z, s
%& senki se% szlt e&) szt se%, a%ik(r kin)5l(tt az a*t, s az a*tban %e&*elent e&)
i2e&en e%ber$ A 0e&)eken t+li r(%n(k 'iselett 0(r2ta$ .ezben e&) k(sz(r+t tart(tt s
k-r1lnzett ra*tunk$ Aztn le'ette a kala8*t s ille2el%esen k-sz-nt$ R(%nul$ LA2*(n az 7sten
bkess&et$L Jelllta% s tette% e&) l8st /el*e$ Ekk(r %e&in2ult az e%ber s %e&llt
el,tte%$ LS&) lt(%, ks,n rkezte%L - %(n2(tta - Lezt 0(zta% annak, aki %e&0alt s ezt %e&
neke2, ura%$L @ /el% n)+*t(tta a k(sz(r+t, %e& e&) le'elet$ A k(sz(r+n szles /e0r szala&
'(lt, a szala&(n kt n': L7l(nka, Di%itreL $K&nes t'ette az e%bert,l a k(sz(r+t, s ltta%,
0(&) k-nn)ek sznt*k '&i& az ar3t$ n t'ette% a le'elet$ 7ntette% a le&n)eknek, az(k az
i2e&en e%bert az asztal '&0ez 'ezettk, le1ltettk, tn)rt s 8(0arat tettek elbe$
6issza1lte% a 0el)e%re s /elb(nt(tta% a le'elet$ Enn)i '(lt benne, az 7l(nka szlks bet<i'el:
LJa*, 2esa8%, *a*$$$L
- :zte% ezt a 0r(% (2asik(lt(tt szt a &)<r-tt le'l8a85r(n, s rezte%, 0(&) k-nn)ek
/(l)nak '&i& az ar3(%(n, s 0all(tta% az 7l(nka 0an&*t a sza'ak %-&-tt$ Az e%berek n%n
1ltek az asztalnl, %in2enki en&e% nzett, s senki se% szlt$ Aztn %e&t-r1lte% a sze%e%et
RM
s intette% a le&n)eknek, 0(&) t-ltsenek b(rt$ .eze%be 'ette% a 8(0arat s /-lllta%$
LE+3s+zik t,le2, Anna, a len)(2, aki t'(l 'an, s a /ia2, aki %& t'(labb, i2e&en /-l2ben$ $$ s
%i ez ellen ne% te0et1nk, Anna, %ert ez %r az Sristen 2(l&a, s ne% a %ienk$L 4in2 /ellltak
s kiittk a b(rukat$ 4ik(r le1lt1nk, %e&szlalt az asztal '&iben az i2e&en$ LEke a 0al(ttnak,
bke e 0znak, s a2*a az 7sten, 0(&) akik szeretik e&)%st, az(k -sszeker1l*enek %in2,
+*ra$$$L Aztn az assz(n)(k be0(ztk a t)+kle'est, s %i enni kez2t1k az Anna ut(ls eb2*t$
- :e% tu2(%, %a&a 0(&)an 'an ezzel, 2e n 0isze% azt, 0(&) Anna %& tu2(tt arrl, a%i
(tt /(l)t a t(r(n$ 4ert n azt 0isze%, 0(&) aki %e&0al, az %& s(k %in2enr,l tu2 azutn is$
:e% 0b(r+krl s ne% (rsz&(s 2(l&(krl, 2e az(krl, akiket szeretett, s %e&0all*a a 0(zz
intzett sza'akat s -r'en2 az(knak$ n 0iszek abban, 0(&) Anna (tt '(lt akk(r k-zt1nk, a
t(r(n s %e&k-nn)ezte az 7l(nka le'elt s -r'en2ett annak, a%it An2(rs %(n2(tt$ 4ert az
e%ber %e&0al, az i&az$ De 'an 'ala%i az e%berben, a%i ne% 0al %e&: s ez a szeretet s a
0<s&$ s Annban t-bb '(lt abbl, a%i ne% 0al %e&, %int a%i %e&0al$ De ne% err,l akarta%
beszlni$
- Ali& rt '&et az e's, %& +&) illett '(lna, 0(&) az asztalnl %ara2*unk, %ik(r az
i2e&en /elllt$ En&e2el%et krt s b+3s+zni kez2ett$ L9(nnan 'a&)=L - kr2ezte% t,le - Ls %rt
sietsz +&)= 4ara2* itt *szakra$L Az i2e&en el%(s(l)(2(tt$ L:e% lesz az *L - %(n2(tta -
L%ert ba* le0et abbl$ En t+lrl 'a&)(k s +&) *-tte% t a 0atr(n$L Az assz(n)(k %e&t-%tk
a tariszn)*t s1te%nn)el, s n szz 8en&,t a2ta% neki az Anna ne'ben$ 4e&k-sz-nte s
el%ent$ 4& lttuk az ablakbl, a0(&) az irts szln 0ala2 e&) 2arabi& /-l/ele, aztn elt<nt a
szler2,ben$
- E(r(ztunk e&) ke'eset s beszlt1nk err,l-arrl, le&inkbb Annrl$ Aztn ren2re
/elsze2el,zk-2tek az e%berek$ 4ik(r An2(rs elb+3s+z(tt t,le%, azt %(n2ta: LR&en
ksz1lte%, 0(&) el*-'-k, %ert ez a 2(l(& k-zt1nk %& el kellett ren2ez,2*k, lssa$ @a*nl(%,
0(&) 5&), 2e 0t 0iba$ Q&) a2ta az 7sten$ 4(st aztn %r %e&0al0at(k n is$L 4e&rzta a
keze%et s el%ent$ .t 0na8ra r %(n2tk 'ala%i /u'ar(s(k, akik sznnel *rtak, 0(&)
0(ltan leltk %e& An2(rst /ent a L0a'as(n, az &)n$ 4r t-bb na8*a 0al(tt le0etett, a%ik(r
rtalltak$ Elte%ettk n)(%ban (tt az er2, szlen, s b1kk/akeresztet ll5t(ttak /-lbe$
- Lent a /aluban %(n2tk ezt el a /u'ar(s(k$ Ee05'ta% ,ket a k(3s%ba, s
%e&'en2&elte% ,ket e&) liter szil'a8link'al$ A 8linkt %e&ittk az An2(rs e%lkezetre,
2e a 8nzt, a%it a s5r&-2-rrt s a kereszt/rt akarta% a2ni nekik, ne% /(&a2tk el$
LJizets&r,l &(n2(sk(2ik %a*2 az SristenL - %(n2(ttk- L0(&) benn1nket is elss(n %a*2
'alaki, s keresztet is 3s(l*(n /-lnkL$ Ez %r n)r(n '(lt$ 9allani le0etett a 0e&)eken t+lrl az
&)+kat, s az utakat elle8tk a buk('inai %enek1ltek szekrs(rai$
- Ez az ut(ls n)r ne% '(lt e&)b, %int e&)etlen na&) b+3s+zk(2s$ 4ert b+3s+zs '(lt,
br ne% tu2ta% %& rla$ Az e%ber (l) ritkn tu2 arrl, 0(&) %i az, a%i 'ele t-rtnik$
- Ann'al kez2,2-tt, Anna '(lt a le&er,sebb szl, a%i (2ak-t-z-tt az(k0(z a 0e&)ek0ez$
;tna %r szinte %a&tl /(szl(tt szt a t-bbi, */(r%n szre se le0etett 'enni, 0(&) %ik(r$
Az Anna s5r*a %ell ksz5tette% e&) 8a2(t, 0ab(s k,risb,l, %ert ez '(lt az Anna ke2'en3 /*a
s (tt 1lte% estnknt s nzte% az er2,ket$ De 'ala0(&) az er2,k is lassan %s(k lettek$ 9a
/-l%ente% 'a2szni, kat(nkkal tallk(zta% a &erin3eken, akik rk(kat stak s i2,nknt
kat(na8uskk 2-r21lst 0all(tta% innen-(nnan s az ,zek %r 3sak *szaknknt *rtak,
%int0a ,k is i2e&enek lettek '(lna sa*t er2,ikben$ A 0a'asi *u0sz(k /arkas(krl
8anaszk(2tak s tu2ni 'ltk, 0(&) %s/le /arkas(k ezek, na&)(k s sr&k s az (r(sz
8usztkrl 'alk s el8uszt5tanak %in2ent, a%i a k-zel1kbe ker1l$
- E&) na8(n aztn +*ra te%etne% kellett$ De ez r(sszabb te%ets '(lt, %ert ne% le0etett
t(rt tartani utna s elb+3s+zni attl, aki el%ent, %ert aki el%ent, ne% 0alt %e&$ Jan3si s
/eles&e *-ttek /-l aut'al 0(zz%$ Az Anna s5r*a %ellett 1lte% 88en, a 8a2(n$ LE+3s+zni
*-tt1nkL - %(n2(tta Jan3si - Lk-lt-z1nk /-l Eu2a8estre$ Kllst ka8ta% a %inisztriu% %ellett$ A
8rt n)(%(tt be$ n lette% a zsi2 'a&)(n(k k(r%n)bizt(sa$L Rb%ulta% a /ia%ra s ne%
rtette% a sza'akat, a%iket %(n2(tt$ L4i3s(2a lettl=L Aztn el%(n2ta, 0(&) ,t b5ztk %e& a
zsi2k elk(bz(tt 'a&)(nnak a szt(szts'al$ Rszletesen %a&)arzni kez2te a /ela2at(kat,
a%ik ezzel a 0i'atallal *rnak, 2e n %r akk(r ne% /i&)elte% (2a$ rezte%, 0(&) 'ala%i
-sszesz(rul benne%, +&) 88en, %int a%ik(r azt a 8a8ir(st tart(tta% a keze%ben, a%el)ik a
La*(s 0allt 0(zta, s u&)an+&), %int a%ik(r Anna &)a %ellett llta% az(n az estn, s
tu2ta%, 0(&) +*ra el'esztette% 'alakit$ Jan3si beszlt, n 1lte% az Anna s5r*a %ellett a 8a2(n
s nzte% re s ne% rtette% e&) szt se% abbl, a%it %(n2(tt$ ?sak arra &(n2(lta%, 0(&)
ez az e%ber %erte ki%(n2ani 7l(nkra az 5tletet, 0(&) 0azarul$
RP
- Ls te el'llalta2=L - kr2ezte% 0irtelen$ Jan3si %e&za'ar(2'a nzett re%$ LEl'llalta2,
0(&) %s e%berek tula*2(na /-l-tt +&) ren2elkezz, %int0a a %a&a2 '(lna= 9(&) az
el'akulte%beri &)<l-let szeren3stlen l2(zatainak ut(ls r(n&)ai /-l-tt %e&*tsz(2 a
00rk-telt sztrus5t (k(s 8ribkle&n)t= >e ezt el'llalta2=L Jan3si el'-r-s-2-tt, s a
0azrl kez2ett beszlni, %e& a ne%zet *(&airl, %e& %in2en/lr,l, a%inek se keze se lba
ne% '(lt, a%i * le0etett /rzisnak e&) 82iu%(n, sz5nes %aszla&nak +*s&3ikkekbe, 2e
se%%ik88en se% '(lt arra 'al, 0(&) e&) /i+ tisztra %(ssa %a&t 'el,k az a8*a el,tt$
L9all&assL - /-r%e2te% re - Larra /elel*, 0(&) el'llalta2-e %r, 'a&) %& ne%=L L9r(%
na88al ezel,tt ne'eztek kiL - /elelte Jan3si s ki0+zta %a&t$ LAkk(r eri2*L - %(n2(tta% neki$
:e% rtette$ ?s(2lk(z'a nzett re%$ LEre2*L - %(n2ta% - L1l* az aut2ba s ere2*$ 7tt nin3s
%it keress t-bb, ennl a s5rnlL$ Q&) 0alt %e& a /ia%, a %s(2ik$
- :zze, neke% se%%i k-z-% nin3sen a zsi2k0(z$ >u2(% rluk, 0(&) e&) szeren3stlen
n8, s tu2(% azt is, 0(&) e&) na&) bete&s&ei ,k ennek a 'il&nak$ De 0a akr%i k-z-% is
lenne 0(zz*(k, 0a %e&-ltk '(lna a8%at s an)%at, 0a /-l&)+*t(ttk '(lna a 0za%at,
akk(r se% tu2n% azt %(n2ani, 0(&) e&)szer<en ki kell irtani ,ket$ 4ert a sze%l)es b(ssz+
,si s ter%szetes tula*2(ns&, 2e 3sak az(k ellen irn)ul, akiknek ezzel a b(ssz+'al sze%l)
szerint tart(zunk$ 4s(k(n b(sszulni %e& azt, a%it e&)'alaki esetle& ellen1nk 'tett, ne%
3sak &)'as&, 2e ter%szetellenes is$ De itt ne% is arrl 'an sz$ 4& 3sak ne% is a
*elsza'akrl, a%it elk-2-s-2-tt a&)+ e%berek bele1'-ltenek a t-%e&ek k-z$ 7tt e&)szer<en
arrl 'an sz, 0(&) aka2t n0n) rest s iz&&a e%ber, aki a %a&a letre'als&bl ne%
tu2(tt /-l'er&,2ni (2a, a0('a szeretett '(lna, 0ane% kitallta a %2*t annak, 0(&) %ik88en
*ut0at %unka nlk1l 'a&)(n0(z$ 9a el'eszi a %st$ Ez a n0n) e%ber 'il&& (r25t(tt e&)
raks /rzist, s ezeknek a 8alst*a alatt be3se%8szte a t-%e&ek tu2atba az (szt(zk(2si
*(&(t$ 9(&) el le0et 'enni a %st, s %e& le0et (szt(zk(2ni ra*ta$ s 0(&) ez t-r'n)es, s,t
0aza/ias 3seleke2et$ Ez a le&'esze2el%esebb s le&erk-l3stelenebb k5srlet$ :e 0i&&)1k, 0(&)
ezt a /(l)a%at(t %e& le0et %a*2 ll5tani$ Ez %e&ll5t0atatlan$ A t-r'nn) e%elt (szt(zk(2si
'&), 0a e&)szer +rr lesz a t-%e&eken, els-8ri az(kat is, akik ezt a t-r'n)t kia&)altk, s
%e&(szt(zik az , *ussaik /elett is$ 4ert a &)ilk(snak az a s(rsa, 0(&) %e&&)ilk(l*k, s a
rablnak az a s(rsa, 0(&) kirab(l*k s a t(l'a*nak, 0(&) %e&l(8*k$
- 9a Jan3si /ia% azzal *-n 0(zz%, 0(&) rablban2t szer'ezett a 0e&)ek k-z-tt,
i&)ekezte% '(lna %e&&),zni ,t szn2knak 3ltalans&rl, 2e ne% 0ara&u2ta% '(lna re$
De azt, 0(&) rablsi '&)ait &)'n besta a t-r'n) s a /e&)'eres 0atal(% sn3ai %-&, ezt
ne% tu2ta% %e&b(3s*tani neki$ :e% a rablsi '&)at, 0ane% a &)'as&(t$ 9a a&)(n1t e&)
&az2a& e%bert s kirab(l*a: %ellette %ara2(k, s elk5sre% az akaszt/i&$ De 0(&) (2allt a
n%et /e&)'erek s a 2i'at(s *elsza'ak %-&, 0(&) ezeknek '2el%e alatt (szt(zk(20ass(n a
%s(k tula*2(nn: ez t-bb, %int a%enn)it, %int a8a k-teles lennk el'iselni$ :e% a%iatt
ta&a2ta% %e& a /ia%at a%it %s(k ellen tett, 0ane% a%it -n%a&a ellen, az e%berben re*l,
erk-l3si /un2a%ent(% ellen elk-'etett$
- @(kat &(n2(lk(zta% az(n: %el)ik1nkt,l -r-k-lte ezt Jan3si= Anntl, ne%, az bizt(s$
Anna tiszta '(lt s %l)s&esen be3s1letes, %int a /-l2 e%berei %in2i&$ >,le%= 6a&) ra*ta%
kereszt1l 'ala%el)ik ,s-%t,l= @(kat &(n2(lk(zta% ezen, s ren2re arra a %e&&),z,2sre
*ut(tta%, 0(&) ne% -r-kls 2(l&a ez$ Nr-k-lni 3sak erk-l3si er,t, 'a&) erk-l3si &)-n&es&et
le0et$ Azt, 0(&) az e%ber szilr2, 'a&) be/(l)s(l0at$ Jan3si be/(l)s(l0at '(lt$ Eeleker1lt a
ra&l)ba s bele8usztult$ @(kan 8usztultak %r bele s s(kan 8usztulnak %& bele ebbe a
ra&l)ba$ 4ert aki letr az erk-l3s +t*rl, az el8usztul$ Ez ne% is kts&es$
- 9t 5&) 0alt %e& a %s(2ik /ia%$ Elszaka2t +*ra e&) szl$ Aztn ren2re a t-bbi szlak is$
7tt e&)$ A%(tt e&)$ 4int a%ik(r e&) /els,bb 0atal(% lassan el,ksz5ti az e%bert az +tra, 0(&)
ne is le&)en, a%i 'isszatartsa, se%%i$
- 4e&un2(r(2ta% az e%berekt,l$ A ra&l) bent r&(tt a lelkek %l)n, s sztr&ta az
erk-l3si 5tl,k8ess&et$ E%berek &az2a&(2tak %e& %rl-0(lna8ra, az er,szak 8ri%it5'
e&)szer<s&'el, 3sak +&), 0(&) be1ltek a %s 0zba s %a&ukra 'ettk a %s kabt*t$
E&)re t-bben i&)ekeztek &)<*teni, 0ar3s(lni, -ssze0(r2ani s(kat, %int0a reztk '(lna, 0(&)
%r ne% tart s(k az e&sz, a trsa2al%i ren2szer %a0(lna8 -ssze2,l e&szen, s %a&a al
te%et %in2enkit$ .8zel*en el e&) /alut, a%el)ikben a *e&)z, 8erzsasz,n)e&eket &)<*t, %ert
%in2en 'il&/-l/(r2uls(n t+l a 8erzsasz,n)e&et 5tli e&)e21l %ara2an2 rtknek, s 0(&)
%inl t-bbet -ssze&)<*t0essen bel,l1k, 0t ruba b(3st*a %a&t a t-r'n)t$ .8zel*en el e&)
/alut, a%el)ikben a 8a8 e&) %zsa b+zalisztrt, 'a&) e&) 8r 3i8,rt, 'a&) e&) (l2al
szal(nnrt b<nb(3snat(t 5&r a t+l'il&(n az(knak, akik 8(litikai %e&&),z,2sb,l 'tenek a
RR
t5z8aran3s(lat ellen$ .8zel*en el e&) /alut, a0(l %in2en e%ber beren /1lel, 0(&) 0(l s
%iknt r&al%az0atn %e& a sz(%sz2*t (l)an %2(n, 0(&) annak 'a&)(nt elk(b(zzk s
*utal%ul neki a2*k (2a$ s a %s(k ba*ba%rtsnak /e2,ne'ei 0zrl-0zra *rnak:
zsi2bren3, zsi2re*te&et,, (l0bart, k(%%unista a&itt(r$ s 3su8a il)en sz, a%i %in2 ne%
*elent se%%it$
- :e% %ara2t sz%(%ra %s, 3sak a s5r$ s 'ala0(l, t+l a 0e&)eken, 7l(nka$ Aztn e&)
na8(n, n)r '&n, bell5t(tt +*ra az az e%ber, aki a k(sz(r+t 0(zta, (2atrl$ Este *-tt$
L%8a&)+*tsk(r l8ett a 0zba$ Ar3a szakllas '(lt, s-tt s k(%(r$ 6lln kat(na8uska
/it)e&ett$ LE&) le'elet 0(zta%, ura%L - %(n2(tta s letett el% az asztalra e&) le'elet$ 7l(nka
5rsa '(lt$ LHl* leL - %(n2(tta% az e%bernek s kiszlta% a k(n)0ra,
0(&) 0(zzanak 'ala%it enni$ L@ietek ura%L- /elelte az e%ber s ne% 1lt le$ Jelt8te% a
b(r5tk(t$ L2esa8%, ne 0all&ass(n a 0a%is 05resztelsekre, ne %en*en se0('a$ Akik *-nnek,
*szn2k(t s /elszaba2ulst 0(znak %a&ukkal, e&)enl,s&et a t-r'n) el,tt %in2en/le
n8nek s szaba2 0azt az(knak, akik a %i /-l21nk-n lnek$ 4ara2*(n (tt0(n 2esa8%, ne
/l*en se%%it,l$ A0(&) le0et %a*2 utazni %e&int, %i is %e&)1nk Di%itr'el 0aza$L Ez '(lt a
le'lben$ El(l'asta% ktszer is$ 4e&1t,2te% a sza'ak(n$ 9iszen n ne% is &(n2(lta% a22i&
arra, 0(&) el%en*ek$ 4irt %ennk= @ 0('a=
- Aztn szre'ette%, 0(&) az e%ber %& %in2& (tt ll a sz(ba k-ze8n$ LHl* leL -
%(n2ta% neki - La %en)e% %in2*rt 0(z 'ala%it enne2L$ L:e% le0etL - /elelte az e%ber
reke2ten s k-zelebb l8ett 0(zz% - Lsietne% kell ura%, k-sz-n-% az e%bers&e2et$ Azrt
'rta% 3sak e22i&, %ert 'ala%it %& %(n2an(% kell neke2L$ .1l-n-s '(lt a 0an&*a, s
/-l/i&)elte% re$ Az e%ber rt%aszt(tta na&) 3s(nt(s -klt az asztalra s el,re0a*(lt$
:)akbl el,re3s+sz(tt a 8uska s k(33ant az asztal la8*n$ L:e% tu2(% ura%, %i 'an abban a
le'lbenL - kez2te az e%ber /(*t(tt 0an&(n - L2e tu2(%, 0(&) aki 5rta, az a len)(2$ s ezrt
%e& kell %(n2*a% neke2, ura%, azt is, 0(&) aki 5rta, %r ne% l$L R%ere2te% az e%berre$
Azt 0isze%, na&)(n els8a20atta%, %ert az e%ber sztlanul nzett re% e&) 8illanati&, aztn
le0a*t(tta a /e*t s +&) /(l)tatta$ L:e% l$ 4ert k-zben %e&*-ttek, akiket 'rt$ Akiket 'rtunk$
s$$ $ r(ssz 'srt 3sinltunk, ura%$ @ 0a %& 'an 'alaki, aki ke2'es neke2, +&) rak2 /-l e&)
szekrre s /(&* be * er,s l('akat a szekr el s %en*$$$ a%il)en &)(rsan 3sak tu2szD 4ert (tt
t+l a 0e&)en %r %s 'il& 'an$ G(n(sz 'il& 'an (tt, ura%, s azrt %(n2(%: ere2* a%5&
le0et s %entse2, 0a 'an %& 'alaki2$ $$D 9t ezt kellett %& %e&%(n2*a%, ura%$ 7sten
se&5tsen$L :0n) 8illanati& bnultan 1lte% az asztal %ellett$ 4ik(r %a&a%0(z trte% s az
a*t0(z u&r(tta%: az i2e&ent %r eln)elte a s-tts&$
- Az(n az *szakn ne% 0un)ta% le a sze%e%et$ J-l-al *rta% a sz(bban$ :0a
ki%ente% az u2'arra s 0all&atzta%$ Al)k(r re81l,&8ek burr(&tak 'ala0(l$ 4sk(r 0allani
le0etett t(%8n az &)+kat$ s /(l)t(n-/(l)t(n arra kellett &(n2(l*ak, 0(&) 7l(nka$$$
- R&en tu2ta% %r arrl, 0(&) a %i 'il&ren21nknek '&e 'an$ Err,l %r szlta% is$ s
%r ltta% azt is, 0(&) %ik88en 'an '&e$ Nssze(%l(tt s 3sak z<rza'ar %ara2t utna$
Ebel, a%el)ikben senki se% rti a %sik sza't$ G(n(sz s bete&es in2ulat(k sz-rn)<s&es
tb(l)a$ A senki k(rszaka$ A 8usztuls, a %(3s(k s az -l2-kls k(rszaka$ Az(n az *szakn
t&(n2(lta% %in2ezt na&)(n ala8(san$ s azt, a%it ez az e%ber %(n2(tt$ s akk(r *-tte% r
arra, 0(&) 'an %& 'ala%i /ela2at(% ezen a /-l2-n$
- A sz(%sz2 sz(bban (tt alu2t bksen az un(k%, a La*(s /ia$ E&) 2arab tiszta e%ber$
E&) 2arab tiszta er2l)i e%ber$ E&) ala8k, a *-'en2,0-z, a00(z a *-'en2,0-z, a%el)iknek
%a*2 e&)szer %in2ezen 'res rsze&s& utn el kell *-nnie, %ert 0iszen a 'il&(t ne%
sze%l)es 2%(n(k k(r%n)(zzk, 0ane% 7sten, aki tu2*a, %it akar$ s n r2-bbente%,
0(&) ez a /ela2at(%: %e&,rizni ezt az ala8k-'et tisztnak s /-lne'elni er,snek s ta2ni neki
azt az erk-l3si %rtket, %ell)el -n%a&unkban bent %rn1nk kell a 3seleke2eteinket, s %el)
e&)etlen %ara2an2 -r-ks&e a %i r&i 'il&unknak, a 'ala%ik(r %a*2 elk-'etkezen2, +* 'il&
sz%ra$ A %rtket, a%el)nek se&5ts&'el %a*2 +*ra tisztzni le0et e&)k(r a /(&al%akat, s
elren2ezni a sza'akat a %a&unk rtke szerint$ 4el)nek se&5ts&'el az e%berek +*ra
%e&tall0at*k e&)%st s %e&rt0etik e&)%s besz2t$ Azt az erk-l3si %rtket, %el)ben
/eln,tte% s(k 'tize22el ezel,tt, s %el)et krisztusi 'il&nzetnek le0etne ne'ezni$
- Az(n az *szakn ne% 0un)ta% le a sze%e%et$ s a%ik(r 0a*nal(2(tt, ki%ente% a
3s<rbe s el,ksz5tette% a szekeret$ .-zben /-lkelt K&nes$ 4e&%(n2ta% neki, 0(&)
3s(%a&(l*(n, %ert %e&)1nk$ El,sz-r 3s(2lk(z(tt, aztn els8a2t s azutn s5rt$ De
-ssze3s(%a&(lt %in2ent, a%ire sz1ks&1nk le0etett, nek1nk s a &)ereknek$ A t-bbit +&)
0a&)ta% (tt, a0(&)an '(lt$ A /<rszt, a %<0el)t, a b+t(r(kat$ E&)e21l 3sak a kt
RT
'a2sz8usk%at 'itte% /-l a sziklk k-z$ El2u&ta% ,ket e&) szraz (2+ba, /a&&)as r(n&)(k
k-z 3sa'ar'a$ De ne% is *e&)ezte% %e& k1l-n-sebben a 0el)et, a0('a elre*tette% ,ket$
4inek$ S&)se% trek s(0a 'issza$ n %r ne%$
-4ik(r %in2en a szekren '(lt, t%ente% az Anna s5r*0(z$ E&) kikeri3set tallta% ra*ta$
Azt let8te%, s betette% a tr3%ba$ S&) 88en, %int ezt a %sikat, ezt az ut(lst$ Aztn
be/(&ta% a l('akat a szekr el, s elin2ultunk$
- E&)etlen e&)szer se% nzte% 0tra$ 4inek= 9iszen %in2en,a%i (tt %ara2t, abban a
8er3ben %r a %+lt lett$ @ a%i a %+lt, az %r (l)an, %int0a ne% is lenne$ A *elen, az
e&)e21l 3sak a szekr$ @ az (rsz&+t a szekr alatt, a%el)ikr,l ne% tu20at*uk %&, 0(&) 0('a
'ezet$ De akr0('a is 'ezet: (tt 'an a szekere%en a *-'en2,$ Az un(k%, a La*(s /ia$
- Azt 0isze%, %(n2(tta% %r: az az rzse%, 0(&) 0(r2r leszek 'ala0(l e&) na&)
'r(sban, s +&) kerese% %e& a ken)eret, a%i K&nesnek s ki3si La*(sknak kell$ De ez
%in2e&)$ :e% az a /(nt(s, 0(&) 'ele% %i lesz, n %r a %+lt 'a&)(k$ :eke% %r 3sak az a
2(l&(%, 0(&) 0i2at 85tsek a %+lt s a *-'en2, k-z-tt$ s 0(&) ennek a 052nak a 8illreibe
bele85tsek %in2ent, a%it a %+ltbl a *-'en2,be t'inni r2e%es$
- .-zte% s az un(k% k-z-tt el'eszett e&) ne%ze2k$ S&), a0(&)an %(n2(%: el'eszett$
Rszben a %i 0ibnk, %ert ne% is%ert1k /-l 0ar%in3 ''el ezel,tt azt, a%ire az az els, 0b(r+
r%utat(tt, s ne% *a'5t(ttunk se%%it a 'il&ren21nk-n, a%el)ik %r -re& '(lt s r(t0a2t$ Ik
%a&uk 3sak ann)iban 0ibsak, 0(&) ne% '(lt %e& benn1k az er, a00(z, 0(&) tisztn lssanak
s %er*k ki%(n2ani azt, a%it ltnak$ Eeleza'ar(2tak a *elsza'akba s a t-bbi sza'akba$ A
/(&al%ak -sszeza'ar(2tak k-r1l-tt1k, s ,k el'esztek ebben a z<rza'arban, s r*(k 2,lt a
'il&$ Nssze(%l(tt a Ebel, s n %ente% az un(k%at az -z-n'5z el,l, a%i ezt az -ssze(%lst
k-'etni /(&*a$ 4ert a%i a n)(%(%ban *-n, (tt, a0(l %(st az &)+k szlnak, az az -z-n'5z$ Az
erk-l3si -z-n'5z$ A ni0il$
-.t 'ir&(t 'iszek el %a&a%%al, itt bent a tr3%ban$ E&)ik az (tt0(n(% s5r*rl 'al,
%sik a 0az% 0atrrl$ Ez a kt 'ir& lesz az n -r-ks&e% az un(k% sz%ra$ s 0a
enn)it %e& tu2(k ,rizni s t tu2(k a2ni neki a %+ltbl, a%enn)i ebbe a kt 'ir&ba bele/r,
akk(r *l '&ezte% el a /ela2at(%at, s az i2e&en /-l2 ne% lesz t+ls&(san s+l)(s a k(8(rs%
/-l-tt, a%ik(r %a*2 elsnak 'ala0(l$ 4ert akk(r tu2(%, 0(&) ez a kt 'ir& 0aza'iszi e&)szer
%& az un(k%at, s az (rsz&, a%it ezzel a kt 'ir&&al /-l85t %a&nak, +* lesz s tiszta s
arra 'al, 0(&) e%ber0ez %ltan l*enek benne az e%berek$
- 9t lt*a, ezeket kellett %& el%(n2an(% s k-sz-n-% %a&nak, 0(&) el%(n20atta%$
4ert kellett ez$ A00(z, 0(&) %e&bklt sz5''el 0a&)0assa% itt ezt a /-l2et, a%el)ik a 0az%
'(lt e&) leten t$ 4(st %r %in2e&), 0(&) 0('a 'ezet az (rsz&+t s %i lesz a ne'e annak a
na&)'r(snak, a%el)iknek 8l)au2'arn, %int 0(r2r kerese% %a*2 a ken)ere%et, a
ken)er1nket$ R(z(&a, -re& 0(r2r, 8ir(s sa8k'al a /e*e%en$$$
- Az e%bernek 'annak r-&esz%i, lt*a$ :e% /ur3sa ez=
- De ne%, ne %(n2*(n se%%it$ Azrt, 0a %a*2 e&)szer$ $$ e&) na&) i2e&en 8l)au2'arra
ker1l, s %e&lt e&) r(kkant'll+ -re& 0(r2rt, akk(r &(n2(l*(n re%$ Es &(n2(l*(n arra, 0(&)
ezek %-&-tt a r(kkant -re& 0(r2r(k %-&-tt, 'ala0(l e&) 8in3elaks s-tt*ben, %r (tt
ksz1l a *-'en2,$ E&) +* ne%ze2k, %el)0ez %i 'a&)unk a 052, %i'el e&) ne%ze2k k-zb1l
&)-n&e '(lt s kiesett a s(rbl$ s 0(&) a %i r(kkant 'llunk kell le&)en az a 052, %el)en
t%ent,20et a %+ltbl %in2az, a%i r2e%es arra s a%i sz1ks&es a00(z, 0(&) szilr2
le0essen a,*-'en2, s tiszta$
- Es %& 'ala%i: az a /e0r e%ber, (tt 7n2iban, akib,l k(sr/(n lett$ :e /ele2*e el, 0(&) ,
'(lt az els,, akit a&)(n'ertek a bennsz1l-ttek$ :e% szaba2 k(sr/(nk le&)1nk, 0a %e& is
srt,21nk 'ala%irt$ Az e%ber 0(zz 'an n,'e a n80ez s a kaszt0(z, %el)0ez tart(zik$
Lelkile&$ s aki er,szakkal el akar szaka2ni (nnan, az bele8usztul$ 4in2e&), 0(&) %s(k 'erik
a&)(n, 'a&) , k-ti /-l %a&t$ 4& az se% 'lt(ztat a ln)e&en, 0a e&)ik se% t-rtnik %e&
'ele, 0ane% ltszla& t('bb l$ A ln)e& az, 0(&) bels,le& 8usztul bele$ rti ezt= Az e%ber
bel1l is el8usztul0at, 88en +&), %int e&) (rsz&, 'a&) %int e&) trsa2al%i ren2$ De ezt, +&)
e%lksze%, %r %(n2ta%$$$
S*ra szlt e&) ba&(l) az er2,n$ A 0an& t(%8n s /lel%etesen szllt a s-tts&en t$
rezni le0etett, 0(&) a /k %e&reszkettek t,le$ Az e%ber %& e&) i2ei& (tt 1lt %ellette%
%(z2ulatlanul, 2e ne% szlt t-bbet$ Aztn lassan /-le%elke2ett$ @0a*t(tt, s a s0a*tsa -re&
'(lt s /ra2t$ 6ala%i suta %(z2ulat(t tett a s-ttben, (l)an '(lt, %int0a le akarta '(lna 'erni
%a&rl az *szaka k-2t$ L9t 7sten %e&l2*aL - %(n2(tta 0alkan, s a 0an&*a %int0a
reke2tebb lett '(lna, %int azel,tt$ L7sten %e&l2*a$L Aztn %e&in2ult$ 4ent$ s a s-tts&
RU
-sszeb(rult %-&-tte$ E&) i2ei& %& 0all(tta% %atatni a l8teit a /k k-zt, 2e aztn eln)elte
az(kat is a 3s-n2$ 4int a0(&) az i2, n)eli el azt, a%i '(lt$ 6ala0(l %essze %e&2-r21lt e&)
&)+$ J-l-tte% %e&rezzentek t,le a /k, s e&) '5z3se88 az ar3(%ra 0ullt$ A8% *ut(tt
esze%be, a0(&) (tt llt a 0zunk el,tt, a%ik(r elb+3s+ztunk, s a0(&) /ra2t, sz(%(r+
sze%b,l ki0ull(tt e&) k-nn)3se88
;>W7RA>
A%5k(r !P"-ban 8a85rra 'etette% ezt a k1l-n-s, +tszli tallk(zs(%at, +&) t<nt, %int0a
ezzel '&et is rt '(lna a t-rtnet$ Aba*(r 8araszt0z sz<k kis 8a2lssz(b*bl, a0(l %int
/-l2-n/ut ten&ette% lete%et akk(r, keletnek n)it az e&)etlen ablak, s a ba*(r 0e&)&erin3ek
0ull%ain t+l /*t benne% e%bertelen sa*&ssal az els1ll)e2t 9aza, a ler(%b(lt (tt0(n, 0b(r+
%(3skban el'rzett i/*+s&(% s(0a 'issza ne% 'arzs(l0at t1n2rkert*e$
Aztn teltek az eszten2,k$ Elbb l(%0n, n)+l-san, %int kia8a2t ta'ak ra&a3s(s isza8*a,
%a*2 e&)re &)(rsabban, sebesebben, %5& '&1l is sz%ukat 'esz5t'e bele'n1lte% lassa3skn
e&) i2e&en 'il&ba, s a lelke%ben /el-/elsa*& %+ltat, %int &-r3s-s /k (2'as(2 sebt,
kre&&el '(nta be ren2re az i2,$
Az +tszli %a&n)(s er2l)i e%ber t-rtnete k-n)'ben is %e&*elent, el/(&)(tt s +*ra
%e&*elent, %a*2 el/(&)(tt az is, s %in2-ssze e&) 8(r(s(2 8l2n) %ara2t bel,le
k-n)'szekrn)e% %l)n$ Ren2re %& arrl is %e&/ele2kezte%$ Aztn e&)szerre 3sak,!UU
n)arn, 3s-n&eni kez2ett a tele/(n Ea&(l)szlls n)ers /bl -sszekala8lt t(rn3n, a0(l
n)u&25*azs(% ta a n)arakat t-lt-%$
- Wass Albert 5r +r= - kr2ezte e&) r2es /r/i0an&$
- 9la 7stennek - 0an&z(tt e&) %e&k-nn)ebb1lt s0a* a '(nal %sik '&n - %r azt
0itte%, s(0a se% lele% %e&$ Az e&)ete% 3sak a /l(ri2ai 35%et tu2ta, 2e (tt senki$$$
- Elruln, 0(&) ki'el beszlek= - 'etette% k-zbe a kr2st$ E&) 8illanati& 3s-n2 '(lt$
- A n' ne% /(nt(s - %(n2ta aztn lassan a 0an& -, az +&)se% *elentene Nnnek se%%it$
:e% is%er en&e% az 5r +r$ De na&)a8%%al tallk(z(tt e&)szer$ .-n)'et is 5rt rla$ E%ber az
(rsz&+t szln, ez '(lt a 35%e$ I '(lt a na&)a8%$ Az , 0a&)atkbl 0(zta% %a&a%%al
'ala%it, a%it t kell a2n(%$
El0all&at(tt$ 6ala%i %e&%a&)arz0atatlan s+l)(s rzs ne0eze2ett re% 0irtelen$ 4int0a
e&) s-tt rn)k l8ett '(lna el, a %esszi %+ltbl, s /-l% 0a*(l'a eltakarta '(lna a na8s1tst$
4in2en els-tte2ett$ Jent az -re& t-l&)/k k(r(ni /elett /el0,3a/at sikl(tt a szel52kk n)ri
&b(lt(n a na8 el, s alatta% a 8atakz+&s(s '-l&) rn)kba b(rult t,le$
- 9(nnan beszlsz= - kr2ezte%, s ali& lelte% %e& a 0an&(%at$ - 7tt 'a&)(k a
n&)szzne&)'enesen - /elelte a 0an& - e&) benzink+tnl$ A tele/(nk-n)'ben lelte% %e& az 5r
+r ne't$ $ $ - 4el)ik benzink+tnl= - tette% /-l a kr2st$
El%a&)arzta$ Le5rta a k-rn)ezetet is: kis /e0r te%8l(% a 2(%b(n, *(bbkzre +tszli
'en2&l,, balkzre &)1%-l3srus b2$$$ Ris%erte% a 0el)re$ :e% '(lt %essze$ A8rlk(san
el%a&)arzta%, 0(&) %ik88en *-0et /-l (nnan 0(zz% a 0e&)re$ Elis%telte, %int kat(na a
8aran3s(t$
- Jl%r/-l2 szaki irn)ba, %a*2 letrek balra e&) %ellk+tra$ .-'ete% azt, %5& kis
k,0520(z rek$ Att balra trek +*ra, ka'i3s+tra$ :e&)e2%r/-l2n)ire 8(stal2t lt(k az +t
szln, %el)nek sz%a #UM$ Att /-ltrek e&) %ere2ek 0e&)i +tra, s a22i& %e&)ek, %5&
%e&lt(k e&) 'ir&z rzsab(kr(t$$$
- J e%lkez, te0ets&e2 'an - 2i3srte% %e&$
- :a&)a8%tl -r-k-lte% - /elelte e&)szer<en, %a*2 0(zztette -, t5z 8er3en bel1l (tt
leszek$ :e% 0b(r&at(% s(ki&, 3sak 'ala%it t kell a2*ak$
A &8ezet kattant, a0(&) letette a ka&)lt$
:)(l3 8er3 se telt bele, s %r 0allani le0etett e&) &8k(3si %(t(r*t (2alent, a0(&)
k5nl2'a 'esz,2-tt a %ere2ek +ttal$ .is k(8(tt, /ekete 6(lksYa&en *elent %e& a kan)arban$ A
rzsab(k(rnl betrt, s %e&llt a ka'i3s(s u2'ar(n$ .(%(n2(r(% k-teless&szer<en
%e&u&atta, aztn 3sak llt az i2e&en k(3si el,tt, /-le%elt /e**el, 'rak(z'a$ A k(3sibl e&)
n)5r(tt ba*sz+, %a&as, 3s(nt(s /iatale%ber b+*t el, barna3s5k(s s8(rtin&ben, barna na2r&ban$
- :e% 0ara8 a kut)a= - kr2ezte 'at(san$
- A k(%(n2(r (k nlk1l s(0a se% 0ara8 - n)u&tatta% %e&, %ire el%(s(l)(2(tt kiss
n)5r(tt ba*usza alatt$
- :a&)a8%tl %r 0all(tta% '(lt ezt - /elelte -, 2e ne% '(lta% bizt(s abban, 0(&) itt
A%erikban is tu2*k-e ezt a k(%(n2(r(k=
R"
- A %a&)ar k(%(n2(r %in2en1tt %a&)ar k(%(n2(r %ara2 - a2ta% 'issza a szt -, 3su8n
az e%ber 'lt(zik (rsz&, s 'il&rsz szerint$$$
Ee%utatk(z(tt, kezet /(&tunk$ .(%(n2(r(% /ark3s'l'a '&i&szi%at(lta, aztn 'isszatrt
rn)k(s 'a3kba a t(rn3 el$ A 'en2& k-r1lnzett$
- 4int0a 3sak Er2l)ben lennnk - %(n2ta 0alk s0a**al -, %in2-ssze a 'a2szkun)0$$$
- A%erikai kun)0 - '&ta% a sza'ba -, alu%5niu%bl ksz1lt, -sszk(%/(rt(s tk(l%n)
s kerekeken '(ntattuk /-l i2e$ Az(nban a t(rn3 %e& a /l/-2l, a%it /-lbe s elbe
85tette%, az %r &)alulatlan /bl 'al, %int (2a0aza$$$
J-l'ezette% a l83s,n a /-2eles t(rn3ra$ A2a/-nt a /el0, 88en akk(r sikl(tt t('a a na8
el,l, s a '-l&) ki&)+lt alattunk, %int e&) %(s(l)$ A 'en2& blint(tt$
- @z8 - is%erte be -, %int0a 3sak Er2l)ben lennnk$ >-l&)ek, b1kk-k, /en),k$$$
8atakz+&s$$$ biz(n)ra 8isztrn& is 'an a 8atakban$$$
- 6an - blint(tta% -, 1l* le$
R%utatta% az e&)ik kn)el%es kerti szkre, s %a&a% is alereszke2te% a %sikra$
Lan&)(s szl b(rz(lta a t-l&)/k l(%b*t, s 'ala0(l 0arkl) k(8(&(tt az er2, %l)n$
De a 'en2& ne% 1lt le %in2*rt$ El,bb 0ts zsebbe n)+lt, barna b,rtr3t 0+z(tt ki
bel,le, s abbl e&) &(n2(san -ssze0a*t(&at(tt 8a85rt$ Jel% n)+*t(tta$
- 7tt 'an - %(n2ta e&)szer<en -, na&)a8% k1l2i$ Annan t+lrl, 'ala0(nnan - tette 0(zz$
A%5& 'i&)z'a kib(nt(tta% az elsr&ult, -ssze0a*t(&at(tt 8a85rt, , is le1lt$ .t kis
elsz5ntelene2ett 8rselt 'ir& sz(%(rk(2(tt a 8a85rban$ Rnzte% a 'en2&e%re$
- Eiz(n)ra e%lkszik %& - %(n2ta az kiss reke2tesen, el/t)las(2(tt sze%ekkel -,
n)(l3'an0ete2ik (l2al, a k-n)'e '&n$ Az a kt er2l)i 'ir&$ E&)ik a na&)an)% s5r*rl 'al,
%sik %e& (nnan a 0atrszlr,l, arrl a rtr,l, a0(l annak i2e*n tallk(ztak$$$ ne% e%lkszik=
- E%lksze% - /elelte% 0alkan, kiszra2t t(r(kkal$
- :e% l-k0ette% 3sak el$ $$ - %a&)arzta szinte restelke2'e, le0a*t(tt /e**el a na&), 3s(nt(s
/iatale%ber, aki e&)szerre 3sak, a0(&) 1lt esett 'llakkal, ann)ira 0as(nl5t(tt 'alaki0ez a
%eszszi %+ltban, 'alaki0ez, aki'el 'ala%ik(r e&)1tt 1lte% e&) 'izes t-nk-n, 3s-8-&, ,szi
er2,ben, &)+k b+3s+sza''al a 0tunk %e&ett, Er2l) 0atrn$$$ ann)ira 0as(nl5t(tt, 0(&)
szinte /*t %r$$$
- :e% l-k0ette% el - is%telte -, 0iszen na&)a8a 'ala%i/le szi%blu%(t lt(tt benn-k,
%int0a 'als&&al szent erekl)k lettek '(lna a %+ltbl$$$
- Az(k is '(ltak - blint(tta%, s i&)ekezte% +&) tartani keze%ben a &)<r-tt, szenn)es
8a85rt a kt 8rselt, sz5ntelen 'ir&&al, %int0a 'ala%i na&)(n sz8et s t-rken)et tartank (tt
-, %i e%berek, a%ik(r s1ll)e2ni rezz1k %a&unk k-r1l a 'il&(t, &)akran lettelen tr&)ak0(z
k-t-zz1k le&/ltettebb kin3seinket, esz%n)einket, l%ainkat, 0(&) 'ala%ik88en
%e&%ara2*anak a 'izek tete*n, 0a %i el is s1ll)e2t1nk$$$ ezeket ne'ezz1k erekl)knek$
A 3s-n2 kin)+lt a na8s1t-tte er2, %l)b,l s k-rnk ne0eze2ett$ >art(tta% ten)ere%en a
kt sz(%(r+ kis 8rselt 'ir&(t, a /iatale%ber 8e2i& le0a*t(tt /e**el nzte a &)alulatlan 8a2lt$
:0n)sz(r %e&billentette a /e*t, %int0a blint(tt '(lna a00(z a%it %(n2ta%, aztn
s0a*t(tt$
- :a&)a8a (tt 'iselte ezeket a 'ir&(kat a zubb(n)a zsebben, a sz5'e /-l-tt -, %(n2ta
ne0ezen %(z2ul n)el''el - 0(ssz+-0(ssz+ 'eken kereszt1l, %5& (tt 0(r2rk(2(tt a %1n30eni
8l)au2'ar(n, s 'rta, 0(&) az i2, 'ize el%(ssa az ra2s /-lka'art szenn)t, s a 'il&(%ls
8(ra el1l*-n$ 4in2en /el/(r2uls el1l, %in2en 'i0ar le3silla8(2ik, %in2en szenn) eltisztul i2,'el,
%(n2(&atta e&)re, s %in2en /-lb(rult e&)ens+l) 0el)rell %e&int, %ert ez az let ren2*e$$$ Ezt
%(n2(&atta +*ra %e& +*ra, +*ra %e& +*ra, s 0(r2rk(2(tt t1rel%esen, 3i8elte, 3i8elte a %s(k
0(l%i*t, az lel%esek, %e&alku'k, a %a&uk 0asznt keres,k 8(&&)szt, sz5'e /-l-tt ezzel a
kt el/(nn)a2t 'ir&&al, s 'rta, 0(&) 0el)rebillen*en az e&)ens+l), el1l*-n a 'il&(%ls 8(ra,
%e&tisztul*(n a /-l2, 'a&) az e%beris&, 'a&) %it tu2(% n %i$$$ 4ik(r aztn %e&szerezte%
az retts&it a Eur& .astl-i %a&)ar isk(lban, a0(l ne0ezen %e&keresett 8nzn tan5ttat(tt,
0(&) %e&%ara2*ak %a&)arnak, */le %a&)arnak, a0(&) %(n2ta '(lt, akk(r e&)szerre 3sak
el0atr(zta, 0(&) 'rt %r ele&et$ 9aza%ent1nk$ :e% 3sak 4a&)ar(rsz&ra, %int %s(k,
akikkel e&)1tt sz(r(n&tuk a
k(3si/1lkben 41n30ent,l Eu2a8esti&, 0ane% t('bb$ 9aza$ Er2l)be$
- 'eken kereszt1l e&)ebet se 0all(tta% t,le, %int LEr2l), Er2l)DL Er2l) il)en, Er2l)
a%(l)an$ Az er2l)i e%ber %s/lee%ber, akr %a&)ar, akr r(%n, akr zsi2, akr%i3s(2a$
:in3s benne el/(&ults& %s(kkal sze%ben, 3sak t1rele%$ >1rele% s e%berszeretet$ A
k(rszelle% ra&l)(s bete&s&ei %e&/ert,z0etik taln (l)k(r-(l)k(r n0n) r-'i2 eszten2,re, 2e
R!
/-l81l ezekb,l 0a%ar, %e&*zan(2ik, e%berr 'lik +*ra$ 4& a k(%%uniz%us is %s kell
le&)en Er2l)ben, %int br0(l a 'il&(n, %(n2(&atta na&)a8a$ Le kell tisztul*(n,
e%bers&ese2*en, %ert 0iszen az er2l)i llek sz<r,*e biz(n)ra r&en kisze2ett bel,le %in2en
salak(t, s esz%n)i test'ris&be e%elte a %arOi tan(kat$$$ A22i& %(n2ta %in2ezt, a%5&
%a&a is el0itte$ Aztn 0aza%ent1nk$$$
El0all&at(tt, s %a&a el b%ult 0(sszasan$ Lent a '-l&) +t*n s+l)(s te0erk(3si zakat(lt
t('a, s a za* eln)elte n0n) 0(ssz+ 8illanatra a 8atak sza't$ Aztn a '-l&) /(r2ul*a %e&ett
az er2,k /-lsz5'tk az i2e&en za*t, s lbu**0e&)en 'isszatrt a 3s-n2$ Gerle b+&(tt e&) k-zeli
/en),n, s a r(2(2en2r(n(k k-z-tt 3inkk kutattak$
- 4a&a ne% tu20at*a azt, 0(&) %it *elent 0aza%enni 'ala0('a, a0(l az e%ber s(0a se%
'(lt (tt0(n - /(l)tatta a 'en2&e%, s 0an&*a tele '(lt %l) keser<s&&el -, 0aza%enni (2a,
a0(l senki se 'r renk$
- :%et(rsz&ban ne% is ka8tunk R(%niba szl '5zu%(t, s 5&) Eu2a8esti& e&)
4a&)ar(rsz&ra 0azatr, kis 3s(8(rttal utaztunk e&)1tt$ Eu2a8esten aztn %e&%(n2ta
na&)a8%, 0(&) , Er2l)b,l 'al s (2a k5'n 0aza%enni$ A 0i'ataln(k(k 'llat '(ntak,
%arkunkba n)(%tak e&) kett,nk sz%ra szl 'as+t*e&)et a bi0ar81s8-ki 0atrll(%si&, s
azzal elen&e2tek$ 4ik(r a r(%n(k krtk a beutazsi en&e2l)t, na&)a8% azt /elelte, 0(&)
nek1nk (l)as%ire nin3sen sz1ks&1nk, %ert %i (2a'alk 'a&)unk, Er2l)be$
- :0n) na8i& 0ur3(ltak benn1nket a ren2,r-k i2e-(2a$ Ja&&attak, 0(&) 0(l '(ltunk, %it
%<'elt1nk, %irt '(ltunk (tt, a0(l '(ltunk, %irt 0a&)tuk el az (rsz&(t s %irt ne% trt1nk
'issza n)(%ban a 0b(r+ utn$ 4e&t-lt-ttek /eleleteinkkel e&) raks 8a85r(st, s '&1l is
'(natra tettek %e&int s elk1l2tek el,bb .(l(zs'rra, %a*2 4ar(s'sr0el)re, (nnan %e&
?s5kszere2ra$ :a&)an)%nak ltek %& 'ala%i r(k(nai (tt a k-zelben, az(kat bei2ztk a
ren2,rs&re, s az(k aztn %e&sze88en'e s 'll'(n(&at'a beis%ertk, 0(&) e%lkeznek
na&)a8%ra, /<rsz%al%a '(lt, %e& asztal(sk(2(tt is a r&i 'il&ban, len)t 8e2i& 'ala%i
r(%n (r'(s 'ette el /eles&1l$ Arra is e%lkeztek, 0(&) e&)ik /ia a 0b(r+ban esett el, s attl
'(lt e&) un(k*a, akit %a&'al 'itt, a%ik(r el%enek1lt a 0b(r+ el,l$ 4ik(r aztn a ren2,rtiszt
na&) szi&(r+an %e&kr2ezte na&)a8%at, 0(&) %irt 0a&)ta el az (rsz&(t, e&)szer<en ezt
/elelte: L9(&) %e&%entse% az un(k% lett$ A%int lt*k 'issza is 0(zta%, e%berr r'eDL
6&1l is be/(&a2tak %in2kett,nket$ :a&)a8%nak szllst utaltak ki az e&)ik 0e&)en l,
r(k(nnl, s %ert %e&0ala2ta %r a 0et'enet, %unkba se kellett *rnia$ 4a&'al 0(z(tt kis
8nzn -ssze'sr(lt innen(nnan n0n) szersz%(t, s (tt /ent a 0e&)en, a r(k(n 3s<r*ben,
asztal(s%<0el)t n)it(tt$ :e% is 0b(r&atta senki$ En&e% az(nban kt 0ttel 0azatrt1nk utn
el'ittek kat(nnak$
:)elt e&)et, %int aki e%lkek 5zt,l k5'n %ent,2ni$ Ar3a elb(rult, sz1rknek ltsz(tt
szinte$ E(r+s tekintett /el% /(r25t(tta$
- >u2*a %a&a, 0(&) %it *elent az Lkin)e un&urL= Azt *elenti, 0(&) kut)a %a&)ar$ Azt *elenti,
0(&) a %a&)arnak kuss R(%niban$ 9(&) a %a&)ar ne% is e%ber a r(%n(k /-l2*n, 0ane%
bet(lak(2(tt 3sellen&, kut)a, akinek 0asn kell 3s+sznia 0a %e& akar lni a r(%n(k
0az*ban$ @ a r(%n(k 0az*a e&sz Er2l), %in2e&), 0(&) %a&)ar(k ltek (tt ezer 'en t,
'a&) ne%, r(%n(k %in2en, t('a a >iszi&, s %& az(n is t+lD
:0n) 8illanati& /(*t(tt 0ara&tl izz(ttak a sze%ei$ Aztn le0a*t(tta a /e*t$
- Att /ent a 0e&)en, a0('a na&)a8%at k1l2tk, %& t<r0et,bb '(lt - /(l)tatta 3s-n2esen,
2e %l)en a /e&)el%ezett 0an& alatt rezni le0etett %& %in2& a keser< in2ulat(t -, %ert
r(%n(k ritkn t'e2tek (2a, s a /akiter%elseknl is 3sak a 0i'atal(sak '(ltak r(%n(k, a
ne0z %unkt szkel)ek '&eztk$ De lent a /aluban %r %s '(lt a 0el)zet$ A k-zs&i
ir(2ban 3sak r(%nul '(lt szaba2 szlani, s a 'as+tll(%s(n %& 8(/(n is 'ertk azt, aki
%a&)arul %erte kin)itni a sz*t$ A b+t(r&)rba 8e2i&, a%it ali& e&) ''el 0azatrt1nk el,tt
85tettek '(lt (2a, %a&)art /-l se 'ettek$ A 0e&)eken t+lrl, R(%n(rsz&bl tele85tettek
(2a %unks(kat$ G)er%ekes 3sal2(kat, %in2$ Ik %iattuk aztn a %a&)arn)el'< isk(lt is
t'lt(ztattk r(%nn)el'<re, s a szkel)ek &)er%ekeinek %& az isk(la u2'arn, *tk
k-zben se% '(lt szaba2 %a&)ar szt e*teni-k$ A%it az(nban 'ele% elk-'ettek a kat(nas&nl,
azt %a&uk i2ekint el se 0iszik$
E(r+s tekintete elkalan2(z(tt a na8s1t-tte '-l&) /elett, 'ala0('a a 8rs %esszes&be$ A
3s-n2 %l)n t('bb k(8(&tatta (2'as /*t e&) lt0atatlan 0arkl), s 'ala0(&) (l)an '(lt,
%int0a 'alaki 0(ssz+, r(zs2s sz-&eket 'ert '(lna bele e&) risi k(8(rsba$
- 6(nat(n k1l2tek t W-R(%niba - /(l)tatta a /iatale%ber t(%8a, lettelen 0an&(n -,
Jasiba, a%it na&)(n r&en 'ala%ik(r Jsz'r(snak ne'eztek na&)a8% szerint a %a&)ar(k,
T#
akik 'r(st 85tettek (tt %a&uknak$ >izenn&)en '(ltunk +*(n3(k a /alubl$ A %sik
tizen0r(% *l beszlt r(%nul, n az(nban e&) szt se tu2ta% %& akk(r$ Eur& .astlban ne%
tan5t(ttak %e& arra, 0(&) r(%n le&)ek$ E%iatt aztn (tt Jasiban, a kaszrn)ban, %a*2ne%
%e&-ltek az altisztek$ Ali& rkezt1nk (2a, %& e&)enru0a se '(lt ra*tunk, s %ris
lekin)eun&ur(ztak benn1nket, s +&) (r25t(ttak renk, %int0a bar%(k lett1nk '(lna$ 4ik(r
aztn an)asz1lt %eztelen (2a kellett *rul*unk s(rra e&) ,r%ester asztala el, s t(llba
%(n2*uk az a2atainkat, s n e&) szt se rtette% abbl, a%it kr2eztek t,le%, az e&sz 'il&
re% szaka2t$ Ali& 2a2(&ta% ki na&) ne0ezen, 0(&) Ln)ust)uru%un)est)eL, ne% tu2(k
r(%nul, a%ik(r a r(%n ,r%ester %r /-l is sz-k-tt az asztal %-&1l, elkk1lt brzattal, s
+&) '&(tt ar3(n az -kl'el, 0(&) nekieste% a /alnak$ De ez 3sak a be'ezet, '(lt$ A%i utna
k-'etkezett$$$ azt el se 0inn$ J(bb te0t, 0a ne% is beszlek rla$ 4r %a&a a 'ers is e&)ike
a le&s+l)(sabb %e&alztats(knak,a%i e%bert r0et$ De ru0a nlk1l, %int e&) llat,
/etren&eni a 8a2ln, t<rni a r+&s(kat, %in2ent$$$
Elaka2t a 0an&*a$ :)elt e&) na&)(t$ 6ala0(l a /k k-z-tt er2ei 8int) 05'ta a 8r*t$ Eks
/1tt)e szel52en 5'elt t('a a 0e&)(l2al /-l-tt$ A /iatale%ber n0n) 8illanati& %int0a a 0an& utn
/i&)elt '(lna, aztn s0a*t(tt %e&int$
- Lesz(l&lta% az 'eket, %ert ne% '(lt %s 'laszts(%$ @(ksz(r &(n2(lta% sz-ksre, 2e
tu2ta%, 0(&) 0iba'al lett '(lna$ E&) ren2,rlla%ban, %int R(%nia, nin3s le0et,s&e
annak, 0(&) 'alaki /alurl-/alura b+*kl'a el*uss(n a 0atri&$ 4in2enki &)an+s, akinek ne%
is%er,s az ar3a, s %in2enki /l szba llni azzal, aki &)an+s$ Lesz(l&lta% 0t az 'eket$ :)(l3
/(&a%at 'esztette% el, kt b(r2% %e&0asa2t, 'ese'rzst ka8ta% a r+&s(ktl, 2e
lesz(l&lta% az 'eket$ .in)e un&ur '(lt a ne'e%, ele*t,l '&i&$ 9iba tanulta% %e& k-zben
r(%nul, ra*ta% %ara2t$ n '(lta% a szza2 ru&2(sni'al*a, rn)kszk s+r(l*a, kin)e
un&ur*a$ @ azta ne% 5tlek el senkit, aki %e&'lt(ztat*a a ne't, leta&a2*a an)an)el't,
szr%azst, 3sak azrt, %ert (tt kell lnie$ En is %e&tette% '(lna, biz(n)ra, 0a le0et,s&et
n)+*tanak 0(zz$ De az n sz%(%ra %& ez se *ut(tt$ Ali&0ane% %e& akartak tartani szza2
3s+/*nak, kin)e un&urnak, 0(&) le&)en kit ru&2(ssanak, le&)en kin 0ara&*ukat t-ltsk, le&)en
kinek a %e&alztatsn r-0-&*enek$ 4ik(r leszereltek '&re, s 3i'ilru0ba -lt-z0ette% %e&int,
keze%be n)(%tak e&) 8a8ir(st s azt %(n2tk: L7tt utalt ki sz%(2ra %unkt a r(%n lla%$
6i&)zz %a&a2ra, kin)e un&ur s be3s1l2 %e& a r(%n(k *s&tDL A kiutalt lls Eukarestre
szlt$ A 'r(si e&szs&1&)i 0i'atal0(z, %int takar5t sze%l)zet$ A 8a8ir(s szerint kt 0ten
bel1l *elentkezne% kell %unkra$ El0atr(zta%, 0(&) el,bb 0aza%e&)ek s %e&8rbl(k
'ala%i/le %unkt szerezni na&)a8a k-zelben$
R% nzett$ @z*a k-r1l /lsze& %(s(l) b+*klt, 2e a tekintete sz(%(r+ '(lt$
- 9all(tta %it %(n2ta%= 9aza%e&)ek$$$ 4i3s(2a el/a3sar(2(tt rtel%e 'an %a %r ennek
a sznakD Er%el)ik ezek k-z1l inkbb sz%5t0at(tt '(lna (tt0(n(%nak, %int az a szkel)
/alu, a0('a na&)a8% %a&'al 0(z(tt$ 4&is, ez '(lt az e&)etlen 0el), a0('a 0aza%e0ette%$
4irt= 4ert (tt lt az e&)etlen e%ber ezen a /-l2-n, aki 0(zz% tart(z(tt$ A na&)a8%$
- A%ita kat(nnak 'ittek ne% s(kat tu20attunk e&)%srl$ E1ntets alatt '(lta%
/(l)t(n(san, 5&) aztn szaba2s&(t ne% ka80atta%, %int %s(k$ Le'elet 5rni 3sak r(%nul '(lt
szaba2, s a szza2ir(2s szakasz'ezet,k %in2en s(rt el(l'astak$ Canaszk(2srl te0t sz se
le0etett$ :ek1nk is 3sak r(%nul 5r0attak$ 4a&)ar n)el'< le'elet e&)szer<en 8a85rk(srba
l-ktek az ir(2ban$ .a8ta% te0t na&)a8%tl n0n) s(rt
%in2en kt-0r(% 0na8ban, a%iben e&)b se '(lt, %int 0(&) esik az es,, 'a&) 0a'azik,
'a&) s1t a na8 /ent a 0e&)en$ n is k1l2te% n0n) s(rt %in2en kt-0r(% 0na8ban arrl,
0(&) *l 'a&)(k, sz8 az i2,, 'a&) r(ssz az i2, s se%%i t-bb$
- 4ik(r /-lrte% a 0e&)re, * kt ra *rsra a kis ll(%stl, (tt lelte% na&)a8t a /lszer
alatt, az eszter&a8a2nl$ Asztallb(n 2(l&(z(tt$ 4ik(r %e&lt(tt elk-nn)ese2ett a sze%e$ L9t
0aza*-ttlL - %(n2ta$ L9azaL - /elelte% - L2e 3sak kis i2,re, 0a i&azL$ Azzal el%(n2ta% a
%unka8aran3s 2(l&t$ :a&)a8% 0(%l(ka k-ze8n %e&*elent +*ra a ke%n), /1&&,le&es rn3,
a%i ann)ira *elle%ezte$ L9t azt %& %e&lssukL - %(n2ta, azzal be'itt a 0zba, a r(k(n0(z$
- 4sna8 re&&el le%ent1nk a k-zs&i ir(2ba$ L7tt az un(k%L - %(n2ta na&)a8a -
Lel'&ezte be3s1lettel a kat(nas&(t$ A2*at(k neki 'ala%i %unktDL R(%nul beszlt,
0ibtlanul$ A k-zs&i 5rn(k, e&) besszarbiai /i3k, r% nzett$ L9(l a kat(nas& 8a85r*a=L
4e&%utatta% neki a leszerelsi 8a85r(%at, 2e ne% arra '(lt k5'n3si$ L9(l a %unka8a85r=L
-kr2ezte szi&(r+an LA r(%n k(r%n) %in2enkinek %unkt a2, aki lesz(l&l*a a
kat(nas&(tDL 4ik(r na&)a8% el%(n2ta neki, 0(&) %ir,l '(lt sz, 0(&) %int e&)etlen
un(k*t szeretne -re&s&re %a&a %ellett tu2ni, az 5rn(k %e&3s'lta a /e*t$ LA 8aran3s,
T
8aran3sL - %(n2ta - Laki Eukarestben ka8 %unkt, annak (2a kell %ennieD Nr'en2*en az
un(k2, 0(&) il)en szeren3se rteD Az (rsz& sz8s&es /,'r(sban l0etD En %a&a% is
-r-%%el 3serlnk 'ele 0el)et, rte2= :eke2 8e2i& nin3s sz1ks&e2 senkire, %i el&(n2(zzuk
az -re&eket$ A sz(3ialista R(%nia e&)/(r%n &(n2(sk(2ik %in2en 8(l&rrl, ne% sz(rulsz
0t az un(k2 se&5ts&re$L :a&)a8% %& 8rblt szt rteni az 5rn(kkal, 2e az elza'art
benn1nket$ L:in3s i2,% /elesle&es 2(l&(krl /e3se&ni, -re&L - %(n2ta t1rel%etlen1l$ L;n(k2
%a*2 %e&lt(&at0at, a%ik(r szaba2s&(t ka8$ Eri2*$L
A sikertelens& b(sszant(tta na&)a8%at$ A k-zs&i ir(2rl e&)enesen t'itt az er2szeti
0i'atalba$ L7tt az un(k%L - tasz5t(tt (2a az 5rasztalnl 1l, 0i'atal(s sze%l) el - L%int
er2sze%ber un(k*a azt akar(%, 0(&) %e&tanul*a a /a2-nts %esters&t$ A2*at(k neki
'ala%i %unkt /ent a kiter%elsnl, ke%n), e%ber0ez ill, %unkt, 0a22 /e*l,2*enek az iz%ai,
b,'1l*-n a t12e*e a * 0e&)i le'e&,nDL De 0iba '(lt a 0an&(s, 'i2% /-ll8s, a sa'an)+k8<
5rn(k ne% 'i2ult /el t,le$ L9a %unkt akar, ne 0(zz% *-**-nL - %(n2ta /a&)(san - L%en*en /-l
a kiter%elsi ir(2ba, a %unka'ezet,0-zL$ LG(n2(lta%, 0(&) 0a a /,er2sz +r k1l2ene 'ele
e&) kis 32ultL - 8rblk(z(tt t('bb a na&)a8% - Lel'&re er2sze%ber un(k*rl 'an
sz$$$L De az 5rn(k 0an&*a le/a&)aszt(tta ar3rl az (2aer,szak(lt %(s(l)t$ LA /,er2sz +r nin3s
a 0i'atalban$ De k1l-nben se% a2na a*nlst senki un(k*nak$ Az(k az i2,k elteltek, -re&$ 9a
un(k2 /a2-nt, %unkt keres, %en*en /-l a %unka'ezet,0-z$L
- @ze&n) na&)a8a$ lete '&i& se %(n2(tt le arrl a szza2 els, /elb,l %a&'al 0(z(tt
*('ilis rbeszlsi %2szerr,l, a%i +&) ltszik, *elle%z, le0etett +&) a r&i 4a&)ar(rsz&,
%int a r&i R(%nia trsa2al%i letre$ :%et(rsz&ban %& %ent 'ele 'ala%ire (l)k(r-
(l)k(r$ De az +* R(%nia urait ne% %ele&5tette /-l, inkbb b(sszant(tta$ Eiz(n)ra a r&i
8(l&ri (sztl) i2e*t%+lt 0a&)atkt lttk benne, s a0el)ett 0(&) 0asznlt '(lna
na&)a8%nak ez a *('ilis, 2er<s s barts&(s /ell8s, 0atr(z(ttan rt(tt$ lete '&i& se%
tu2ta ezt %e&rteni$ Abarts&(s, 2er<s /ell8s ann)ira 0(zz tart(z(tt, e&)szer<en e%beri
tula*2(ns& '(lt ez nla, tel*esen /1&&etlen %in2en 8(litikai irn)zattl$$$, 2e a %ai 'il&ban
ezt biz(n)ra ne0z %e&rteni$ 4a %in2en kie*tett sz %-&-tt, %in2en ar3%(z2ulat %-&-tt
'ala%il)en eltitk(lt 8(litikai lls/(&lalst keresnek az e%berek$$$
@za'ai el'esztek az er2,k %l) 3s-n2*ben, %el) +&) ne0eze2ett k-rnk, %int e&) s+l)(s,
aran)8(rtl izz 1'e&b+ra$ A lan&)(s 2lutni na8/n) 3sillant a /k le'eln, s %e&szikrz(tt az
& &)-n)-r< s-ttkk sel)%n$ 6ala0(l %essze, az (rsz&+t irn)ban, %(t(rkerk8r
8att(&(tt, %int0a 'alaki /(rr te8siben t-r-kb+zt 8att(&tat(tt '(lna$
- A kiter%elsi ir(2a a L8atak t(rkban '(lt - /(l)tatta a /iatale%ber kis sz1net utn s a
0an&*a 0<'-s '(lt, szinte er,ltetetten 0<'-s, %int az (l)an, aki i&)ekszik %e&,rizni
tr&)ila&(ss&t, br %in2en i2e&szla sik(ltani szeretne -, ne% %esszire attl a 0el)t,l, a0(l
'ala%ik(r na&)a8% 0za llt, s a0('a annak i2e*n na&)an)%at te%ettk '(lt$ A 0z 0el)t
%r 3sak e&) na&) 3s+n)a 3saln/(lt *elezte a 8atak s a /iatal(s s<r<*e k-z-tt, 2e a s5r, az %r
el is t<nt e&szen$ Jel/alta a b(zt$
L4in2e&)L - %(n2ta - na&)a8%, a0(&) t('a0ala2tunk a 3saln/(lt %ellett - La lelke azrt
itt 'an 'ala0(l$ rze%$ Azzal ne% b5r se%%i/le ren2szer$ A llekkel$L 4e&k-nn)ese2ett a
sze%e, a0(&) a b(zt(t kutatta, s t-bb szt ne% is e*tett, %5& a kiter%els al*ba ne% rt1nk$
Az ir(2a e&) (2a'(ntat(tt kis b2(&81letben '(lt$ 4-&-tte %unks(k sz%ra e%elt 0(szsz+
/-2elek 0+z2tak el %esszire a 8atak %entben, s a /-2elek alatt 8ensz sza&+ szal%n
8(kr3(k 0e'ertek, bat)uk s zsk(k$ Az ir(2a el,tt n0n) e%ber llt$ E(r(t'latlan, k(%(r
nzs<, na8sz5tta /a2-nt,k$ LA2*(n 7stenL - szlt (2a /el*1k a na&)a8%$ E&)-kett, sztlanul
%e&blint(tta a /e*t, a t-bbi %& ann)ira se %ltatta a k-sz-ntst$ :a&)a8% k(8(&(tt a
b2(&a*tn, aztn ben)it(tt$ R(z(&a, 8iszk(s asztal %e&ett in&u**as, sz,r-s na&)2arab e%ber
ter8eszke2ett$ L9=L - %(r2ult renk, barts&talanul$ :a&)a8% el,a2ta, 0(&) %iben *runk$
El%(n2ta u&)anazt, szinte szrl-szra, a%it a /aluban is el%(n2(tt$ 9(&) er2sze%ber
un(k*a %e& kell tanul*a a /a2-ntst, %e& %in2ezt$ L>e er2sz 'a&)=L - %ere2t re a sz,r-s$
LAzL - blint(tt na&)a8% -nrzetesen$ L9(l=L L7tt$L L7tt= 4ik(r=L LR&en$ 4& az els, na&)
0b(r+ el,tt$L A na&) sz,r-s r(%n +&) b%ult na&)a8%ra, %int aki b(l(n2(t lt$ LAz els,
0b(r+ el,tt=L - is%telte a szt$ LA na&)urak i2e*ben, %i=L L;tna szn&et, lette%L -
/(r25t(tt e&)et na&)a8% a trsa2al%i 0el)zeten - L%a*2 /<rszes$ 4a asztal(s 'a&)(k$L A
sz,r-s %e&3s'lta a /e*t, aztn /el% b-k-tt$ L@ ez az un(k2 0e=L L7&en$L L9(l '(lt e22i&=L
L4(st trt 0aza a kat(nas&tl$L A sz,r-s r% nzett$ L9(l a %unka8a85r(2=L L88en err,l 'an
szL - 8rblta na&)a8% el%a&)arzni a 2(l&(t - La 8a85r Eukarestre szl, 2e , itt szeretne
/a2-ntst tanulni$$$L L@zeretne, %i=L - %(r2ult /-l a %unka'ezet,, %a*2 s+l)(s na&) -kl'el az
TF
asztalra 1t-tt s 1'-lteni kez2ett renk - Lr&i +r un(k*a ne% szeretne ezt, 'a&) szeretne azt,
0ane% teszi, a%it 8aran3s(lnak nekiD A r&i urak 'il&a eltelt, -re&D 7tt sz(3ialista
:a&)r(%niban 'a&), rte2=L
:a&)a8%nak els-tte2ett az ar3a$ @z*a szle is %e&rn2ult a s<r< /e0r ba*usz alatt$ De
3sak ann)it %(n2(tt: L%e& is ltszikDL Azzal %r /(r2ult is a sarkn, az a*t /el$ De t('bb
%r ne% *ut(tt$ A sz,r-s kir+&ta %a&a all a r(z(&a szket, s akk(rt b-%b-lt, 0(&)
%e&rzk2tak bele a b2(&ir(2a 'k(n) /alai$ L4it %(n2tl, kin)e un&ur= :e% * neke2 a
sz(3ialista r(%n k-ztrsas&, %i= .irl)s& kell= 4a&)ar &r/(k 'il&a kell= 9(&) a szuka
an)2nak azt a$$$L @ %r neki is r(nt(tt na&)a8%nak az -kli'el$ :a&)a8% %e&tnt(r(2(tt
u&)an az 1tst,l, 2e ne% esett el$ 9iba '(lt %r k-zel a n)(l3'an0(z, az ere*e %& %e&'(lt$
S&) 1t-tte 'issza a sz,r-set, 0(&) az /el2-nt-tte az 5rs(kkal %e&rak(tt asztalt, s eln)+lt a
/-l2-n, %int e&) na&) 'arasbka$ LG)ereL - %(n2ta na&)a8% ne0ezen szusz(&'a, s %r
l8ett is az a*t /el$ A kint 3s(r&k %in2 /elnk /(r2ultak, a%ik(r kil8t1nk az ir(2bl$ @enki
se szlt, 3sak nztek %inket n%n, a0(&) kil8t1nk az ir(2a a*ta*n, el,l na&)a8%, %-&-tte
n, a0(&) kilin3sre 3sukta% a b2(&a*tt, s a0(&) %e&in2ultunk /-l/ele a 0e&)en$ LEbb,l ba*
leszL - %(n2ta% na&)a8%nak, a%ik(r /entebb, a szlaser2, szln, szusszanni %e&lltunk$
Estele2ett %r$ @z8ek s bksek '(ltak k-r-sk-r1l a 0e&)ek, akr3sak itt$ L>u2(%L - /elelte
t(%8n, s t-bbet ne% %(n2(tt$
- @-tt '(lt %r %ire /-lrt1nk$ Stk-zben sze2t1nk n0n) */le &(%bt a szlasban, azt
%e&/,zte na&)a8%, 8a8riksan, s %e&ett1k 8uli3k'al$ Ali& /e*ezt1k be az e'st, u&atni
kez2ett a kut)a (2akint$ A%l nn% kilesett az a*tn a 3silla&(s *szakba, s az ar3a
%e&sz1rk1lt$ L.at(nk *-nnekL - %(n2ta$ Ger&, bt)% le**ebb 0+zta a l%8a kan3t, s
(2as+&(tt na&)a8%0(z$ LA 0ts ablak(n %& ki%sz0at, e*szen$ n %a*2 sz'al tart(% ,ket
e&) i2ei&$$$L De na&)a8% %e&rzta a /e*t$ L:e% l(8ta%, ne% rab(lta%, %& 3sak %e& se
&)ilk(lta% senkit$ 4in2-ssze 'issza1t-tte% azt, aki (k nlk1l %e&1t-tt$L Azzal 1l'e %ara2t a
szkn$ 4& akk(r se kelt lbra, a%ik(r a %il53ia tn)rsa8ksai ber+&tk az a*tt$ Ger&,
bt)% s A%l nn% e&)%s %ellett ll(ttak a ke%en3e el,tt$ n (tt llta% az ablaknl,
na&)a8% 8e2i& 3sak 1lt a k(n)0asz(ba k-ze8n s nzte a bet(lak(2kat$ :&)en '(ltak$ E&)
szakasz'ezet,, kt k-zle&n), s %e&ett1k az e&)ik b(z(nt(s /a2-nt,, akit (tt lttunk '(lt
3s(r(&ni a t-bbi k-z-tt, az ir(2a el,tt$ L4el)ik az a b12-s reak3is kin)e un&ur, a%el)iknek
4a&)ar(rsz& kell i2eD=L - 1'-lt-tt renk a 0e&)%szstl ki'erese2ett brzat+
szakasz'ezet,, s -kl'el a 8iszt(l)tsk*ra 3sa8(tt, %int0a (tt n)(%ban le akart '(lna
%szr(lni 'ala%enn)i1nket$ LAz (tt az asztal %ellett, a szkenL
- szlalt %e& 0ta %e&ett a /a2-nt,$ A szakasz'ezet, r'i3s(r&(tt na&)a8%ra s l8ett
e&) na&)(t /el*e$ :a&)a8% 3sak 1lt (tt bksen$ L9t te 'a&) az, kin)e un&ur, %i=L - (r25t(tt
re a szakasz'ezet, - Lll* lbra, a%ik(r 0(zz2 beszlek, 'n reak3is /(rra2al%r 2isznD
6a&) arra 'rsz, 0(&) n e%el*elek lbra, %i=L Azzal %e&%ark(lta na&)a8% n)akn az in&et
s /-lrnt(tta a szkb,l$ L6ereke2ni szeretsz, %i= 9t a2(k n neke2 'ereke2st, 'n 2isznDL
Azzal 1t-tte, 'erte na&)a8%at, a0(l 3sak rte$ Ar3t, /e*t, s a%ik(r -sszeesett, t('bb
ru&2(sta a 2-n&-lt a&)a&8a2ln$ Elka8ta% a kar*t$ LD(%nu szakasz'ezet,L - %(n2ta% neki -
L-re&e%ber %r ,, ne bnts2DL D10-sen l-k-tt el %a&tl s +*ra a 8iszt(l)tsk*ra 3sa8(tt$
LJ(rra2al%at akart(k itt, %i=L - ta*tk(z(tt renk &(n(szul$ L4in2 a&)(nl,lek benneteket,
kut)k, %in2 e&) szli&D 4a*2 %e&tan5talak n /ellza2ni a r(%n n8 ellenD >erel*tek -ssze
ezt a 3s1r0tDL - ria2t az e%bereire$ L4a*2 lent az ,rs-n ki'ere% bel,l1k az i&azatDL De erre
%r ne% ker1lt s(r$ Ali& trt1nk le a /,&erin3 birka3sa8srl a /alu /el le/ut -s'n)re,
a%ik(r na&)a8% 3sak %e&tnt(r(2(tt s neki2,lt e&) b1kk/nak$ L@ze22 a lba2, kin)e
un&urDDL - /-r%e2t re az e&)ik %il53ia-le&n) s (l2alba 1t-tte a 8uska tus'al$ :a&)a8%
%e&/(&2z(tt a /ba s lassan -ssze3sukl(tt %ellette$ A2au&r(tta% s le0a*(lta% 0(zz, 2e az
*szaka s-tt*ben ne% lt0atta% az ar3t$ ?sak 0-r&st 0all(tta%$ L9 %i t-rtnik (ttD=L -
szlt 0tra a szakasz'ezet,$ LAz -re& -sszeesettL - %a&)arzta a k-zle&n)$ L4a*2 letet r+&(k
bel*eL - %(r2ult a szakasz'ezet,$ 6illan)l%8a kattant$ A'ak5t /n)3s'a '&i&tn3(lt a
k-r1lllk(n, %a*2 %e&lelte na&)a8%at a /-l2-n s %e&llt az ar3n$ R se is%erte% '(lna$
@z1rke '(lt az ar3a, %int a kiszra2t, kil+&(z(tt 0a%u, a%it r&i 8szt(rt1zek 0el)n tall az
e%ber$ .i&ett t1zek 0el)n$ .i1tk-ztek b,re all a 3s(nt(k$ @ze%e n)it'a '(lt, rettenetesen
n)it'a s /-l%ere2t az -s'n)re 0a*l /k s-tt k(r(nira, s az(k(n is t+l, isz(n)+ %a&(sban, a
3silla&(s &b(lt ki3sike /(lt*ra$ A szakasz'ezet, keze len)+lt, s %e&rintette na&)a8%
sze%t$ A sze% %e& se rebbent az rintst,l$ 4ere'en, %aka3sul nzett /-l arra a n0n)
s8a2t kis 3silla&ra, a%i a 3silla&(s &b(lt '&telens&b,l b+3s+z tekintete sz%ra %ara2t$
TM
A szakasz'ezet, kie&)enese2ett, s a 'illan)l%8a +*ra kattant e&)et a 3s-n2ben$
4l)s&es s-tts& 0ullt renk (tt az er2,ben$ L4uritL - %(n2ta a szakasz'ezet,
e&)szer<en - L%e&0alt$ R(k(nai 'a&)t(k=L - /(r2ult /elnk$ L;n(k*a 'a&)(kL - /elelte%$
L6i&)tek 0azaL - /elelte a szakasz'ezet, - Lte%esstek el$ A ti 2(l&(t(k$ 9*2i3DL %(r2ult (2a
az e%berei0ez, s %r %ent is 'el,k le/ele az -s'n)en, a /alu /el$ 4i 8e2i& (tt %ara2tunk
0r%an, az er2, s-tt*ben, na&)a8% %ellett$$$
A lassan al0a*l na8 szel52 /n)e arann)al /r-3sk-lte be alattunk a szler2, sz1rke
/at-rzseit$ Az al*b(ztban ri&k %atattak$ 4l)en lent, a sziklk (2'aiban 'ala0(l, %e&szlalt
e&) ba&(l)$ 4l), bnat(s 0an&*a '&i&b(rz(n&(tt az er2, 3s-n2*n$
- 7s%eri-e azt az rzst, a%ik(r az e%ber e&)szerre 3sak r2-bben, 0(&) e&)e21l 'an= -
szlalt %e& %ellette% a /iatale%ber 0an&*a, /(*t(ttan$ - >el*esen e&)e21l= Al)an e&)e21l, %int
e&) 2arab k, az *szakban, a%it e&) kz %e&&(n2(latlanul altasz5t e&) /eneketlen,
/ekete'iz< tba= Az(n az *szakn, (tt a n%a, s-tt er2,ben, a0(&) Ger&, bt)%%al
sur&)/bl ksz1lt 0(r2&)ra k-t-z'e 'itt1k na&)a8% lettelen testt 'issza a 0z0(z,
e&)szerre 3sak r2-bbente% arra, 0(&) e&)e21l %ara2ta%$ @e 3sal2(% ne% '(lt t-bb, se
r(k(n(%, se (tt0(n(%$ 4&3sak 0az% se%$ rti= :a&)an)% r(k(nai %e&t<rtek u&)an, 2e
ne% /(&a2tak be, %int a0(&) na&)a8%at se /(&a2tk be s(0a$ 72e&enek '(ltunk sz%ukra,
+ri n8ek$ A%i 8e2i& a 0azt illeti: na&)a8% szerint Er2l) '(lt a 0az%, s a ne%zetis&e%
%a&)ar$ Ezt tan5t(ttk az isk(lban is, Eur& .astlban, n%et/-l2-n, %a&)ar %enek1lt tan5tk,
%a&)ar %enek1lt &)er%ekeknek$ 6isz(nt a%it ett,l a 0aztl ka8ta% az (tt t-lt-tt eszten2,k
s(rn, azt 0all(s ellens&e% sz%ra se k5'n(%$ 4ert ellenkezik %in2en t-r'nn)el, a%it
%int az e%beri ltezs ala8*t, na&)a8% bel% ne'elt$ E%-berszeretet$ Jin2ulat$
7&azs&(ss&$ >isztess&$ Al)an /(&al%ak '(ltak ezek, %el)eknek ln)e&e tel*esen
is%eretlennek t<nt abban az (rsz&ban, a%it 0az%nak kellett '(lna ne'ezzek$
- r2ekes - /(l)tatta kis i2, %+l'a -, a0(&) itt 1l-k s 0all&at(% az er2, bks neszeit,
esze%be *utnak +*ra az(k a 0e&)ek, a0('a na&)a8% 'itt %a&'al, 0(&) (tt0(nt, s 0azt
lel*ek k-z-tt1k$ Att is il)en sz8 '(lt a 3s-n2$ 4iel,tt kat(nnak 'ittek, '(lt n0n) sz8
na8unk$ A%ik(r (tt 1l0ett1nk
kettesben na&)a8'al a /lszer el,tti kis8a2(n, s nz0ett1k az estbe s1ll)e2, 0e&)eket$
6a&) 1lt1nk &(%basze2s k-zben e&) ki2,lt /at-rzs-n 'ala0(l a szlasban, s ,zbak(t
/i&)elt1nk, 'a&) a %kus(k *tkt$ A 'il& 'alban sz8s&esnek ltsz(tt (nnan, *nak s
bkess&esnek$ 4int a0(&) *nak s bkess&esnek t<nik innen is, i&az= A r(sszat %in2&
e%berek (k(zzk$ A t-rtet, e%berek$ A 0atal%ask(2, ural%ukkal krke2, e%berek$ A
sznal%asan %e&alzk(2k, a %e&/le%l5tettek, akik r se %ernek nzni arra, aki
'ala%ik88en %s %int ,k, %ert +&) rzik, 0(&) ezzel ba* s 'esze2ele% rn)kt 0(r2(zza
%a&'al$ s %ert +&) rzik, ezltal +&) is 'an, 0iszen e%ber s n8 -n%a&bl 'et5ti el, a
s(rs(t, a%it 'iselnie kell$$ $
Elaka2t a sza'a$ 6ala0(l a sze%k-zti 0e&)(l2al(n %a&n)(s k(8 3sa0(lt, lustn, 0(ssz+
i2,k-z-kben, %int aki el'esz, n)(%(t k-'et$ Canasz(s 0an&*a /-l-/-l0as(&atta az alk(n)(2
3s-n2et, %int letlen /aks a r(sszul 2a&aszt(tt tsztt, %el) n)+lsan bezrul +*ra a '&s
n)(%n$
- :e% tu2(% %e&rti-e, a%it %(n2(k - s0a*t(tt %ellette% a /iatale%ber -, 0iszen +&)
tu2(%, %a&a s(0a se% '(lt L(tt0(nL, a0(&) %(n2*k, %ita ez az (tt0(n rablk, rabtartk s
rab(k tan)*a lett$ Az(k a r(k(n(k, akik k-z-tt szllst utalt ki sz%unkra a /e&)'eres
0atal(%, sz5'esebben 'ettk '(lna, 0a %s/ele %e&)1nk, %ert +&) is %int 0azatr,
%enek1ltek, +&) is %int '(lt +rin8ek, %e&bl)e&zettek '(ltunk a 0atal(% sze%ben$ Ger&,
bt)% s A%l nn% 'als&&al %e&k-nn)ebb1ltek, a%ik(r na&)a8%at elte%ett1k (tt, az
er2,szlen, s n %e&%(n2ta% nekik, 0(&) Eukarestbe kell %enne%, %ert (tt utaltak ki
sz%(%ra %unkt$ Ce2i& ne% r(ssz e%berek$ ?sak /lnek$ El,re /lnek, rti= A%ik(r az a
szakasz'ezet, %e& az e%berei rnkt-rtek az(n az estn, A%l nn% %e&i*e2t kiss az
ele*n, 2e 0a%ar(san el%+lt az i*e2ts&e, a%ik(r a ba* ra*tunk '(lt %r$ Ger&, bt)%(n
8e2i& n)(%a se ltsz(tt i*e2ts&nek$ S&) 'iselte a rnkszaka2t ba*t e&)ke2'<en, %int0a 3sak
e&) zsk 8it)kt 3i8elt '(lna a 'lln$ Az(k, akik (tt lnek, %r ne% i*e2nek %e& se%%it,l$
Az(nban /lnek$ Kllan2an, /(l)t(n(san, sz1net nlk1l /lnek$ :e% tu2(% %e&rti-e a
k1l-nbs&et a kett, k-z-tt: i*e2ts& s /lele%$ Az e&)ik 8illanatn)i, bn5t i2e&lla8(t$ A
%sik e&) szelle%i lls8(nt a 'il&&al sze%ben$ 6il&/el/(&s$ 6il&nzet$ A rabsz(l&as&
e&)ete%es 'il&nzete, a%it 2ur'a s ke&)etlen er,szak ter%el ki ren2re a lei&z(ttak
lelkben s a&)se*t*eiben, s %el) k(rltlan 0atal%at bizt(s5t a lei&zk sz%ra, %& akk(r is,
TP
0a a rabsz(l&k ltsz%'al sze%ben az (st(rt su0(&tatk sz%a ne'ets&esen 3sekl)$ A
/lele% az e%beris& le&na&)(bb ellens&e, ne% az il)en, 'a&) a%(l)an 2iktt(r(k$ A /lele%
%a&a, a%it a 2iktt(r(k %esters&esen ll5tanak el,, %int 'ala%i i2e&bn5t, a&)se*tekre
ne0eze2,, sze%%el ne% is lt0at szert, a%inek &z'al %e&/ert,zik s %e&bn5t*k a
n8eket$ >u2*a-e azt, 0(&) %& Ar(sz(rsz&ban is %in2-ssze n&) s /l szzalka a
lak(ss&nak k(%%unista= s ezeknek is na&) rsze 3sak azrt 'all*a %a&t annak, 0(&)
*(bban /izetett llsra te0essen szert= A t-bbit a /lele% tart*a &+zsba k-t'eD 9a ne% lenne
(l)an sz-rn)<s&esen tra&ikus, ne'etni le0etne ezenD
- Az a /a2-nt,, aki a %il53ia e%bereit /-l'ezette a 0e&)re, s r%utat(tt na&)a8%ra (tt a
0z /l0(%l)ban, %int annak i2e*n J+2s az ;r Jzusra, %a&)ar '(lt, akr3sak %i$ De a
na&) sz,r-s r(%n, aki a /a2-nt,k /elett uralk(2'a az lla%0atal%at k8'iselte, ran&(t a2(tt
neki$ Ean2a/elel,ss tette %e&$ E%iatt aztn ez a %a&)ar +&) rezte, 0(&) ezzel , %r
kie%elke2ett a rabsz(l&k k-z1l a rabtartk k-z, s ennl /(&'a az -k-l3sa8s(k 2(l&ban
*(&(snak /(&a2ta el azt, a%it a r(%n a2(tt na&)a8%nak s *(&talannak, a%it na&)a8%
a2(tt a r(%nnak$ :a&)a8% +&) ne'ezte ezt, 0(&) Lrabsz(l&a%entalitsL s na&)(n
elkeser5tette, 0(&) %a&)ar(k k-z-tt is elter*e2t, %int 'ala%i ra&l)(s bete&s&, s ne%zetb,l
n88 ala3s(n)5t(tta le ,ket i2e&en *r(%ban$
- Att, na&)a8% te%etsn 2-bbente% re 'alban el,sz-r, 0(&) ne% tart(z(% se0('a$
@e% az uralk(2k0(z, se% a rabsz(l&k0(z$ Akk(r %& ne% rtette% %e& ennek az (kt,
3su8n e&) za'ar(s, *&0i2e& rzs '(lt benne%, %el) e&)szerre %e&3sa8(tt (tt a n)it(tt s5r
el,tt, %el)be Ger&, bt)%%al kettesben eresztett1k al na&)a8% k(8(rs*t$ Ra*tunk k5'1l
3sak A%l nn% llt (tt, szi8(&'a, a0(&) illett, %e& e&) 'ne%ber, akinek a ne't se tu2(%,
s aki 'ala%el)ik k-zeli birka kar%bl *-tt t, 0(&) el%(n2*a na&)a8% /elett az i%2s&(t a
8a8 0el)ett, akinek e&)b 2(l&a '(lt lent a /aluban$
- A k(8(rst is n kala8lta% -ssze e&)%a&a%ban n0n) szl 2eszkbl, a%it (tt lelte%
na&)a8% %<0el)ben$ 4ik(r bele/ektett1k na&)a8t abba a k(8(rsba, s Ger&, bt)%%al
kettesen ki3i8elt1k az er2,szlre, a0(l %r * el,re %e&stuk '(lt a s5rt, s5rs /(*t(&atta a
t(rk(%at$ A s5r&-2-r0-z r'e az(nban bel%/a&)tak a k-nn)ek$ >u2*a %ire e%lkeztetett
na&)a8% te%etse= 4iel,tt 41n30enbe k-lt-z0ett1nk '(lna, kint lt1nk e&) kis ba*(r /alu
/-l-tt az er2,szlen, e&) %(&(r'a 8arasztnl, akit,l na&)a8% sz(bt brelt %unka ellenben$
E&) kis kut)ra tett1nk szert (tt$ .a*la/1l<, k(r3s llat '(lt, 2e 0(zznk tart(z(tt$ A%ik(r
n0n) ' %+l'a 41n30enbe k-lt-z0ett1nk, %a&unkkal 'itt1k$ Ali& kt 0tre r el1t-tte e&)
te0erk(3si az ut3n$ Nsszet-rt, 'res ki3si testt 8a85r2(b(zba tett1k, s este 'illa%(sra 1l'e
ki'itt1k a '&ll(%si&$ @enki se tu20atta, 0(&) %i '(lt a 2(b(zban$ A '&ll(%s(n
leszlltunk 'ele s bestltunk az er2,be, * %esszire, a0(nnan %r a 0zakat se le0etett
ltni$ Att na&)a8% el,'ette az -ssze0a*t(&at0at 3serkszst, s &-2r-t s(tt 'ele$ 4a*2
betett1k a 2(b(zt a &-2-rbe, s na&)a8% -sszetette a kezeit, s +&) %(n2ta: L;ra%isten, itt
%e&)en /-l 9(zz2 e&) 0<s&es kis llek$ .ut)a '(lt sze&n)ke %in2-ssze i2elent, 2e t-bb
szeretet '(lt benne, %int na&)(n s(k e%berben$ J(&a22, ;ra%, szeretettel, s a2* neki (2a/-nt
is 'ala%i 0(zzill, %unkt, el'&zi , be3s1lettel s 0<s&&el, tu2(%$ J utat, Ca*ts, le&)en
'ele2 az Sristen$ K%en$L ?s(r(&tak a k-nn)ei%, s a z(k(&st se tu2ta% 'issza/(*tani$ Ast(ba
kis szertarts '(lt, tu2(%$ A 'il& na&) 8r(bl%i0(z %rten ne'ets&es is$ De az e%lke
-r-kre %e&%ara2t benne%, 8e2i& 0at 'es is ali& le0ette% akk(r$ Aztn (tt, na&)a8%
s5r*nl, e&)szerre 3sak esze%be *ut(tt %e&int$ @ a k-nn)ek bel% /a&)tak$ 4ert annak a kis
k(r3s kut)nak, lssa, szebb s e%beribb te%etse '(lt, %int na&)a8%nak$ 4irt= 4ert
na&)a8% sz5'ben t-bb rzs '(lt e&) kut)a sz%ra, %int ,irnta az(knak, akiket
r(k(nainak tu2(tt$ Akiknek *-'en2,*t ann)ira a lelkn 'iselte, 0(&) %e& akarta ,rizni
sz%ukra %in2az(kat az e%beri rtkeket, %el)eket %in2en e&)bnl /(nt(sabbnak tart(tt$
Az e%berszeretetet, i&azs&rzetet, tisztess&et, *s&(t, 0<s&et, be3s1letet$$$ 4in2azt,
a%inek szi%blu%aknt (tt 0(r2(zta a sz5'e /-l-tt azt a kt sz5ne0a&)(tt sz(%(r+ kis 'ir&(t,
%el)ek %(st (tt 'annak a %a&a kezben$ :a&)a8a * e%ber '(lt$ Ak(s e%ber is '(lt, 'ala%it
az(nban ne% tu2(tt$ Azt, 0(&) ezeket az rtkeket ne% le0et %s(k sz%ra %e&,rizni$
4in2enki sa*t %a&a kell '&ezze az ,rizs %unk*t, sa*t lelkben, sa*t %a&a sz%ra$ Ezt
a %unkt %s(k 0el)ett el'&ezni ne% le0et, i&az= 4s(k 0el)ett ne% le0et1nk
e%bers&esek, i&azs&(sak, 0<s&esek$ Ezt %in2enki -n%a&a kell el'&ezze -n%a&ban$$$ ez
'(lt na&)a8% e&)etlen na&) t'e2se$$$
Elaka2t a 0an&*a$ @ze%e elnzett be a /k k-z, 7sten tu2*a 0('$ A2at a sze%k-zti
(l2al(n el0all&at(tt k-zben a %a&n)(s k(8 is, s a 3s-n2et 3sak a 8atak zen*e b(rz(lta %e&
TR
lentr,l$
Azt %(n2ta% az elbb - szlalt %e& +*ra a /iatale%ber kis i2, %+l'a -, 0(&) (tt 2-bbente%
r el,sz-r, na&)a8% s5r*a %ellett, 0(&) ne% tart(z(% se0('a$ @e a rabsz(l&atartk0(z, se a
rabsz(l&k0(z$ Akk(r %& ne% rtette% ennek az (kt, 2e %a %r tu2(%$ :a&)a8%
*'(ltbl kint ne'elke2te% /-l, szaba2 /-l2-n$ @zaba2 /-l2-n: 'a&)is (l)an k-r1l%n)ek
k-z-tt, %el)ek le0et,' tettk na&)a8% sz%ra azt, 0(&) be3s1letes %unk'al %e&keresse
a ken)ert anlk1l, 0(&) el'eit, bels, %e&&),z,2st /el kellett '(lna l2(zza %iatta$ Az n
sz%(%ra 8e2i& le0et,' tette azt, 0(&) na&)a8% be3s1letes %unk*nak az rn (l)an
isk(lba *r*ak, %el) e&) i2e&en (rsz& k-ze8n is %e&,rz-tt %a&)arnak s ellt(tt
%in2az(kkal a szelle%i /e&)'erekkel, %el)ek a %e&l0ets0ez sz1ks&esek$ >e0t, ne% *ut(tt
alkal%a% arra, 0(&) 'ala%el) er,szak(s ren2szer n)(%sa alatt akr rabsz(l&atart', akr
rabsz(l&' 'lt(z0assak t$ 4e&%ara2ta% a kett, k-z-tt, a%inek na&)a8% sznt: e%bernek
s %a&)arnak$ Ezrt ne% tart(z0atta% (tt0(n se0('a$ s attl a 8er3t,l kez2'e, 0(&) (tt a
0e&)en, na&)a8% s5r&-2re %ellett r2-bbente% erre, e&)etlen t-rek'se% az '(lt, 0(&)
kiszaba2ul*ak 'ala%ik88en abbl a /-l2re 'et5tett 8(k(lbl$
- De tu2*a, 'ala%i t-rtnt (tt, %&is$ A0(&) Ger&, bt)%%al la8t(ltuk na&)a8%
k(8(rs*ra a &-r-n&)-ket, k(88antak a &-r-n&)-k a 2eszkn, s %in2en k(88ans %int0a
'ala%i tit(kzat(s n)el'en e&) szt *elentett '(lna$ :a&)a8% sza'ait$ E%berszeretet$
4e&rts$ 9<s&$ >isztess&$ Ee3s1let$ Js&$ Al)an '(lt, %int0a ezeket a sza'akat s
%in2azt, a%it ezek a sza'ak *elentenek, (2a te%ett1k '(lna na&)a8% %ell$ E&)iket a %sik
utn$ 45& e&)etlen e&) se %ara2t bel,l1k t-bb ezen a 'il&(n$ S&) t<nt akk(r$ 4ik(r a
s5r0al(% /el2(%b(r(2(tt, letette% a la8t(t, 0tat /(r25t(tta% Ger&, bt)%nak,A%l
nn%nek, szt se szlta% 0(zz*(k, 3sak elin2ulta% a &erin3 %entn le a 'as+tll(%s0(z$
4& 3sak 'issza se nzte%$ :&) 'i& 2(l&(zta% Eukarestben, a0('a rabtarti% be(szt(ttak$
Az -t-2ik 'ben ki*-tte%$ 9(&) %ik88en, az %r ne% is /(nt(s$ 6an az(nban 'ala%i, a%i
%in2ennl /(nt(sabb, s ezt el kell %& %(n2an(%$ Ezrt 'a&)(k itt$ Ezekr,l a 'ir&(krl 'an
sz, a%iket a kezben tart, s %in2arrl, a%it na&)a8% sz%ra *elentettek$ Az(krl a
sza'akrl 'an sz, a%iket a k(8(rs 2eszk*a 'isszak(8(&(tt re%, a0(&) a &-r-n&)-ket
la8t(lta% a s5r&-2-rbe$ 4el)ekr,l azt 0itte%, 0(&) e&)1tt te%ette% el ,ket na&)a8%%al$
4a %r tu2(%, 0(&) na&)a8%nak i&aza '(lt$ :e% le0et ezeket elte%etni, %ert ezek az i&azi,
%ara2an2 e%beri rtkek$ Ezt 1zente neke% akk(r na&)a8% a k(8(rsbl, %int ut(ls
1zenetet, 3sak n ne% rtette% %& %e&$ 4a %r %e&rte%$
R% nzett, e&)enesen a sze%e%be$ :zse e&)enes '(lt, ke%n) s %ele&$
E%lkeztetett e&) r&i sze%8rra, %el) u&)anil)en %l)s&&el nzett '(lt re% s(k
eszten2,'el ezel,tt e&) z(tt er2, %l)n$ Er2l) 0atrn$
- 9isz 7stenben=
A kr2s 'ratlans&a %e&2-bbentett, s ez a 2-bbenet ki1l0etett az ar3(%ra is, %ert
'en2&e% el%(s(l)(2(tt$
- :e% arrl az elskatul)z(tt 7stenr,l beszlek, akir,l a 8a8(k szlnak 'asrna8(nknt a
te%8l(%(kban, k1l-nb-z, n)el'eken, k1l-nb-z, /(r%ulk ala8*n, 0ane% arrl, aki az e%ber
lelkben l s u&)anakk(r bet-lti a %in2ens&et is$ Aki e&) sze%l)ben az let zen*nek
szerz,*e, a 'il& -ssz0an&*nak e&)etlen 'ezn)l, kar%estere s 'ala%enn)i 0an&szernek
&)rt*a$ 4in2en e&) sze%l)ben$ @ akinek %in2az(k az Le%beri rtkekL, %el)ekr,l
na&)a8% szl(tt '(lt, -r-kk'al tula*2(ns&ai, %el) tula*2(ns&(kat %in2en alk(tsba
bele85t, te0t az e%berbe is$ 4int a0(&) a @zent5rs %(n2*a: Lsa*t k8re alk(t*aL$ Ez a
Lsa*t k8L %in2ezeknek a tula*2(ns&(knak az -sszess&t *elenti$ Err,l az 7stenr,l beszlek,
az let 7stenr,l$
- A%int %(n2ta% %r, n&) eszten2ei& 2(l&(zta%, %int 'r(si sze%t0(r2,
rabsz(l&atarti% 8aran3sa szerint$ Ez alatt a n&) eszten2, alatt s(kat ltta% s s(kat
tanulta%$
4e&is%erte% a rabsz(l&as& %in2en %e&alztatst, %in2en &)-trel%t, 2e %e&is%erte%
a rabsz(l&as& ere*t is: azt a /el%r0etetlenV t1rel%et, a%it 7sten a rabsz(l&knak a2(tt,
0(&) ennek se&5ts&'el s ezen kereszt1l 2(l&(zni tu2*anak a %a&uk %e&'ltsn$ @
%e&tanulta% azt, 0(&) %in2ezek a tula*2(ns&(k, %el)ek e&)e21l alkal%asak arra, 0(&) az
i&az 'il&(t /-l85t0ess1k bel,l1k, a 'als&ban (tt 'annak %in2en e%beri llek %l)n$
4l)en lent %in2en e%beri llek *, i&azs&szeret,, tisztess&es$ 4l)en lent, a0(&) %(n2(%,
a rtele8e2ett isza8, szenn)'5z, /ert,z, &z s %esters&es el%letek /elsz5ne alatt, a /lele%
k,/alba zr'a, %in2en e%ber lelke e&)/(r%n 7stent t1kr-zi$ ?sak %e& kell tall*uk a %2*t
TT
annak, 0(&) el,sz-r is kiszaba25tsuk a /lele% b-rt-nb,l, letakar5tsuk rla a szenn)et, a
%r&es &z(kat, /ert,z, n)a'al)k el%leteit s 'issza'lt(ztassuk e%berr az e%bert$ A
rabsz(l&as& elt-rlsnek ez az e&)etlen %2*a, 5r +r$ @ %i, /iatal(k ezt az utat k5'n*uk
k-'etni$ Elbb i2ekint szer'ezke2'e s 2(l&(z'a, %a*2 0azasu&r(z'a a %ustr%a& 0e&)eket
%(z&at ere*t$ Eiz(n)ra is%eri a %ustr%a&rl szl 8l2zat(t= R% nzett s elne'ette
%a&t$
- :e &(n2(l*a azt, 0(&) b(l(n2 'a&)(k, ki %s %e&(l2s 05*n 7stenr,l 8a8(l(k$ Att
Eukarestben %e&is%erte% 'alakit$ 4(n20atn% azt, 0(&) 'letlen1l$ E&) 2lutn ki%ente% a
Eal3es3u-8arkba$ .is trs&, n0n) /'al %e& b(k(rral, a0(l a 2(l&(z rabsz(l&k szaba2
2lutn*uk(n z-l2 /1'et is lt0atnak a k,ren&ete&ben$ :(s, az e&)ik 8a2(n (tt 1lt e&) ala3s(n)
kis szakllas e%ber s 'ala%i kis /ekete k-n)'et (l'as(tt$ 4ik(r le1lte% %ell*e, ltta%, 0(&)
a Eiblia '(lt$ 4a&)ar Eiblia$ L4inek (l'assa a zsi2k t-rtnel%t=L-kr2ezte% t,le$ G+n)(s
le0etett a 0an&(%, 2e ne% bnt2(tt %e& t,le$ LA t-r'n)t tanul(% bel,leL - /elelte k(%(l)an$
L4inek a t-r'n)t=L LA%e&%ara2st$L R% nzett$ .(%(l), sz1rke sze%ei '(ltak$
Lr2ekli=L-kr2ezte$ LA%e&%ara2s i&enV -/elelte%$ LJ-**-nL - %(n2ta$ ;t3k s(r(zatn
kereszt1l el'ezetett e&) szenn)es kis sikt(rba$ S&)ne'ezett L%unkslaks(kL '(ltak (tt$
Rabsz(l&k sz%ra 81lt t-%e&szlls$ A 0zban, a0('a be'itt, %in2 %a&)ar(k ltek$
Kttele85tett %a&)ar(k$ 4a&a %& (l)at ne% lt(tt a0(&) az(k (tt ltekD LE&)%s ter0t
0(r2(zzt(kL tan5t*a a Eiblia$ 6ala%enn)ien 0all(ttuk %r ezt 8a8(k
sz*bl$ De (tt %in2ez ne% 3sak sz '(lt, 0ane% 3seleke2et$ >-r'n)$ Akik (tt ltek,
abban a %(2ern sz(3ialista n)(%(r+s&ban, 'alban e&)%s ter0t 0(r2(ztk$ @ %ert ezltal
betart(ttk a le&ele%ibb e%beri t-r'n)t, 'i2%ak '(ltak, ke2'esek s barts&(sak s
ne'et'e t<rtk a rabsz(l&as(rs(t, %ert tu2tk, 0(&) %in2ez, a%i r(ssz, el%+lik, s 3sak az
%ara2 %e&, a%i *$
-9t ezt tanulta% (tt, lt*a, ezt az +*/le %a&)ar tu2st$ @ ezt 0(zta% 'issza %a&a%%al
i2e, a kint l, %a&)ar(k k-z, %int (tt0(nrl szl 1zenetet, %int irn)%utatst, %int %in2en
r(ssznak e&)etlen %e&(l2si le0et,s&t$ Azt az +*/le lelki s szelle%i /(r%ult, %el)
'al*ban a 'il& le&,sibb /(r%ul*a, a &)ak(rlat sz%ra az(nban el'eszett 'ala%ik(r
'%illikkal ezel,tt, %it tu2(% n %ik(r s 0(&)an$ ?sak azt tu2(%, 0(&) 'il&(%lsnak
kellett *-nnie, a szen'e2sek t1zes 8(klnak kellett *-nnie a00(z, 0(&) rtall*unk$
L@zeresstek e&)%st, %int a0(&) n szerettelek benneteket$$$L 7s%er,s sza'ak= Ez az a
/(rrs, %el)0ez 'issza kell trn1nk$ A0(nnan a 'al2i rtkek ere2nek, %el)eket %in2en
e%bernek -n%a&bl kell kibn)sznia a00(z, 0(&) 'alban sz8 s %ara2an2 'il&(t
85t0ess1nk bel,l1k$ .-sz-n-% a t1rel%t, 5r +r$
J-lkelt a kerti szkb,l, s r% %(s(l)&(tt$ - Kl2*a %e& a JistenD
.ezet /(&tunk, aztn sz nlk1l lel8ett a t(rn3rl, 'isszatrt a kis /ekete &8k(3si0(z,
bele1lt s %e&in25t(tta a %(t(rt$ 4& e&)szer 'issza%(s(l)&(tt re%, aztn eln)elte az er2,be
alereszke2, %ere2ek +t$ Lentr,l %& 0allani le0etett kis i2ei& a %(t(r t'(l(2 za*t, aztn
el1lt az is$ ?sak a 3s-n2 %ara2t, s a ten)ere%en, &)<r-tt, sr&ul 8a85r(n, kt 8(rla2 'ir&$
E&) e%ber erekl)i, %el)eken kereszt1l 'ala%i sz8nek, na&)nak s i&aznak a &(n2(lata
t%ent,2-tt a *-'en2,be, 0(&) (tt 3s5rba sz-kken'e +* let r1&)ei'el takar*a el a r(%(kat$
Le&)en 'eletek a Jisten, /iatal %a&)ar(kD
6GE
TU