You are on page 1of 54

Capitolul I

Organizarea i func ionarea Primriei Municipiului Piatra Neam


1.1. Scurt istoric al Municipiului Piatra Neam
Municipiul Piatra Neam , reedin de ude, cu o populaie de 1!".!"# locuitori $la
!1.!1.%!!&', se afl pe (N 1# la )*! +m de ,ucureti, *# +m de ,acu, %" +m de ,icaz, -&
+m de .oman i -# +m de /g.Neam. 0ste aezat pe terasele r1ului ,istria, 2n (epresiunea
Cracu3,istria, la o altitudine de )1! 3 -)! m.
.egiunea a fost locuit din cele mai 4ec5i timpuri datorit unui mediu natural fa4ora6il,
care a contri6uit la dez4oltarea unei ci4iliza ii prospere. (escoperiri ar5eologice de o
inestima6il 4aloare redau imaginea complet a unei popula ii cu un ridicat standard de 4ia
i cu un rafinament artistic e7cep ional, care a dat na tere, cu milenii 2n urm, Culturii
Cucuteni.
Ora ul Piatra Neam este men ionat documentar pentru prima dat 2n 1)"& su6 numele
de 8amena $Piatra' 2ntr3o list a ora elor men inut de ru i. 9n anul 1-)1 apare su6
denumirea de /1rgul de la Piatra lui Crciun dar statutul de t1rg domnesc 2l prime te doar 2n
anul 1-#). : ezarea a purtat numele de Piatra p1n 2n anul 1"#; c1nd se adaug cu41ntul
Neam , de4enind astfel Piatra Neam .
9n secolul al <=3lea, tefan cel Mare construie te Curtea (omneasc $cetatea, Catedrala
Sf. Ioan cu cele6ra clopotni , de4enit 2n timp /urnul lui tefan' > actualul centru istoric al
ora ului. (atorit pozi iei sale, pe traseul unor importante rute comerciale, ora ul a cunoscut
o dez4oltare continu.
9n perioada modern, Piatra Neam aunge cel mai important centru ur6an din inutul
Neam ului, de4enind ora 3re edin al ude ului. Industria, ser4iciile 6ancare si lucrrile
pu6lice au cunoscut o puternic dez4oltare, concomitent cu 2nflorirea 4ie ii culturale.
:stzi, Municipiul Piatra Neam se remarc prin ar5itectura modern a cldirilor sale,
armonios integrat 2ntr3un peisa natural de o deose6it frumuse e.
Primria Municipiului Piatra Neam este situat 2n Strada tefan cel Mare, 2ntr3o cladire
ce apar ine centrului istoric al ora ului.
1
1.2. O6iect de acti4itate
O6iectul de acti4itate al Primriei Municipiului Piatra Neam 2l reprezint
solu ionarea pro6lemelor colecti4it ilor locale. :ceasta se realizeaz prin?
0la6orarea i apro6area 6ugetelor locale la termenele sta6ilite@
Sta6ilirea, 2ncasarea i urmrirea impozitelor i ta7elor locale@
Sta6ilirea i urmrirea modului de prestare a ser4iciilor pu6lice locale@
:dministrarea 6unurilor din proprietate pu6lic sau pri4at@
:ngaarea de 2mprumuturi pe termen scurt, mediu si lung@
:dministrarea resurselor financiare@
0la6orarea, apro6area, modificarea si urmrirea realizrii programelor de
dez4oltare@
:sigurarea respectrii drepturilor si li6ert ilor fundamentale@
Cooperarea pe plan intern i interna ional.
Misiunea acestei institu ii include oferirea de ser4icii pu6lice de calitate 2n domeniul
administra iei pu6lice locale.
Primria Municipiului Piatra Neam , ca mem6r a :socia iei Municipalit ilor din
.om1nia are ca 4iziune satisfac ia permanent a cet enilor ora ului.
O6iecti4ele Primriei Piatra Neam urmresc patru perspecti4e?
1. Perspecti4a financiar > cu o6iecti4ul optimizrii utilizrii resurselor financiare
a41nd la 6az ta7ele i impozitele locale i de furnizare de ser4icii, clar definite i asigurarea
pe termen lung a fondurilor de in4estiii necesare 2m6untirii acestora.
%. Perspecti4a clientului> cu o6iecti4ul de a e7ista permanent 2n preama clientului
actual i potenial, cu perceperea dorinelor, necesitilor lui i creterea gradului de
responsa6ilitate fa de acesta.
). Perspecti4a proceselor interne
3 Personalul, cola6oratorii sunt direct responsa6ili de calitatea muncii lor i
deplin contieni de aciunile lor.
3 Se urmre te ma7imizarea competiti4itii.
3 Managementul de 41rf ela6oreaz i pune la dispoziie politica de
management a primriei Municipiului Piatra Neam .
3 Managementul 2i sta6ilete propriile o6iecti4e utiliz1nd politica
contri6ua6ililor.
-. Perspecti4a 2n4arii3dez4oltrii
2
1.3. Organizare intern.Organigrama comentata
Primria Municipiului Piatra Neam este organizat i func ioneaza potri4it
pre4ederilor Aegii administra iei pu6lice locale nr. %1#B%!!1 i 2n conformitate cu 5otr1rile
Consiliului Aocal pri4ind apro6area organigramei i numarului de posturi ale aparatului
propriu de specialitate.
Consiliul Aocal al Municipiului Piatra Neam 2n calitate de autoritate deli6erati4,
2mpreun cu Primarul Municipiului Piatra Neam 2n calitate de autoritate e7ecuti4,
funcioneaz ca autorit i administrati4e autonome i rezol4 tre6urile pu6lice din Municipiu
2n condi iile legii.
Conducerea e7ecuti4 a Municipiului Piatra Neam este format dintr3un
Primar i doi =iceprimari ale i 2n condi iile legii, pe durata unui mandat. Municipiul Piatra
Neam , ca unitate administrati4 > teritoriala, are un Secretar, salarizat de la 6ugetul local.
Secretarul se 6ucur de sta6ilitate 2n func ie i se supune regulilor cuprinse 2n Statutul
Cunc ionarului Pu6lic.
Primarul, cei doi =iceprimari, Secretarul Municipiului, 2mpreun cu aparatul
de specialitate al primarului, constituie 2n condi iile legii, P.IM:.I: MDNICIPIDADI
PI:/.: N0:M/.
:paratul de specialitate al Primarului, prin compartimentele de specialitate, i anume?
direc ii, ser4icii, 6irouri i compartimente asigur ducerea la 2ndeplinire a Eotr1rilor
adoptate de Consiliul Aocal, a dispozi iilor Primarului, a tuturor atri6u iilor ce le re4in prin
Aegea :dministra iei Pu6lice Aocale Nr. %1#B%!!1 pu6licat 2n Monitorul Oficial Nr.
%!-B%).!-.%!!1, modificat i completat.
9n e7ercitarea atri6u iilor sale, Consiliul i Primarul cola6oreaz cu ministere,
organisme gu4ernamentale i nongu4ernamentale, precum i cu alte organe ale administra iei
pu6lice.
Organigrama Primriei Piatra Neam pre4ede?
Conducerea e7ecuti4, format dintr3un Primar ales prin 4ot 2n cadrul alegerilor
locale, doi =iceprimari ale i din r1ndul mem6rilor Consiliului Aocal precum i Secretarul
Municipiului @
:paratul de specialitate al primarului are 2n total )#- persoane, repartizate astfel?
3 ca6inet primar * persoane
3 directori * persoane
3
3 efi ser4iciu ; persoane
3 efi 6irouri " persoane
3 personal de e7ecu ie )%# persoane
Structuri func ionale?
(irectia (0 :SIS/0N/: SOCI:A:@
(irectia 0CONOMIC:@
(irectia (0F=OA/:.0 SI IMPA0M0N/:.0 (0 P.OG.:M0@
(irectia POAI/I0 COMDNI/:.:
(irectia D.,:NISM SI C:(:S/.D@
(irectia :(MINIS/.:/I=:
Ser4iciul pu6lic comunitar legal de e4identa a persoanelor
Ser4iciul administratie locala
Ser4iciul asistenta sociala@
Ser4iciul de protectia copilului si asistenta medicala comunitara si scolara
Ser4iciul comunicare si management integrat@
Ser4iciul 6uget3conta6ilitate
Ser4iciul unitatea de implementare a proiectelor cu finantare e7terna@
Ser4iciul cadastru si registru agricol@
Ser4iciul autorizari si disciplina in constructii@
Ser4iciul gospodarire comunala si in4estitii@
Ser4iciul contencios3uridic@
1.4. Func ionalitate n cadrul Primriei Municipiului Piatra Neam
.ela iile interne ale Primriei Municipiului Piatra Neam se desf oar 2ntre toate
direc iile, ser4iciile i 6irourile prezentate 2n organigram. (in punct de 4edere financiar, pe
aceast latur rela iile se desfa oar cu precdere 2ntre (irec ia 0conomica i Ser4iciul
,uget3Conta6ilitate.Primarul conduce aparatul de specialitate , acesta fiind structurat pe
compartimente func ionale 2n cadrul crora sunt func ionari pu6lici i personal contractual.
9n e7ercitarea atri6u iilor sale, Primarul Municipiului Piatra Neam emite dispozi ii.
Primarul, 2n e7ercitarea func iei, coordoneaz direct ,iroul .esurse Dmane i
Ser4iciul Ca6inet Primar.
4
Primarul 2ndepline te urmtoarele categorii principale de atri6u ii? atri6u ii e7ercitate
2n calitate de reprezentant al statului 2n condi iile legii@ atri6u ii referitoare la rela ia cu
consiliul local@ atri6u ii referitoare la 6ugetul local@ atri6u ii pri4ind ser4iciile pu6lice
asigurate cet enilor@ alte atri6u ii sta6ilite prin lege.
9n conformitate cu pre4ederile Aegii nr. %1#B %!!1 a :dministra iei Pu6lice Aocale,
repu6licat, modificat i completat, Primria Municipiului Piatra Neam are 2(doi)
Viceprimari ale i prin 4otul secret al maorit iii consilierilor 2n func ie, din r1ndul
consilierilor Consiliul Aocal al Municipiului Piatra Neam . =iceprimarii coordoneaz, fiecare
2n parte, anumite compartimente i ser4icii. (e asemenea =iceprimarii 4or aduce la
2ndeplinire orice alte 2nsrcinri legale, dispuse de ctre Primarul Municipiului Piatra Neam .
ecretarul municipiului 2ndepline te urmtoarele atri6u ii? a4izeaz pentru legalitate
dispozi iile primarului, 5otr1rile consiliului local@ asigur procedurile de con4ocare a
consiliului local i efectuare a lucrrilor de secretariat, comunic ordinea de zi, 2ntocme te
procesul 4er6al al edin elor consiliului local i redacteaz 5otr1rile consiliului local@
!dmini"tratorului pu#lic i se pot delega o serie de atri6u ii cu caracter e7ecuti4
care, 2n mod normal re4in primarului, precum? coordonarea i controlul implementrii
contractelor i a pocedurilor de ac5izi ii pu6lice@ coordonarea, 2n cola6orare cu conductorul
institu iei, a managementului financiar al acesteia@ atri6u ia de ordonator principal de credite.
er$iciul !dmini"tra ie Pu#lic %ocal 2ndepline te diferite atri6u ii 2n domeniile?
acti4itate de secretariat pentru Consiliul Aocal@ acti4itate de promo4are, a4izare, 2nregistrare
i distri6uire a dispozi iilor primarului@ organizarea alegerilor locale, generale i consultarea
prin referendum a popula iei@ 4izarea de legalitate a documentelor emise de ctre
compartimentele din aparatul propriu al Primriei@ secretariat3registratur i ar5i4@
reglementare i informare documentar.
er$iciul Pu#lic &omunitar %ocal de '$iden a Per"oanelor di4izat 2n (iroul
tare &i$il i (iroul Pu#lic &omunitar de '$iden a Per"oanelor . :cestea au ca
principale atri6u ii? 2ntocmirea, la cerere sau din oficiu, acte de na tere, cstorie, deces i
eli6ereaz certificate do4editoare@ asigur oficierea cstoriilor@ organizeaz acti4itatea de
eli6erare a actelor de identitate@ 2nm1neaz pa apoartele, permisele de conducere,
certificatele de 2nmatriculare i plcile cu numerele de 2nmatriculare a 4e5iculelor@
2ntocme te listele electorale etc.
)irec ia 'conomic are 2n componen a sa? Ser4iciul ,uget3Conta6ilitate,
Compartiment Control Cinanciar Pre4enti4 , Ser4iciul :c5izi ii Pu6lice.
er$iciul (uget* &onta#ilitate+
5
3asigur e4iden a pe conturi analitice i sintetice a conturilor patrimoniale $terenuri,
amenari de terenuri, miloace fi7e, o6iecte de in4entar, materiale', a conturilor de furnizori
i clien i, a a4ansurilor spre decontare, cas, precum i a 2mprumuturilor 6ancare i rspunde
de modul de 2nregistrare a situa iei 2n conta6ilitate@
3 asigur e4iden a i analizeaz lunar situa ia 4eniturilor 2ncasate pe tipuri de 4enituri
precum i a c5eltuielilor efectuate func ie de natura lor @
3 particip la 2ntocmirea situa iilor generale de 2nc5idere trimestrial i anual@
3 particip la in4entarierea general anual a patrimoniului sau ori de c1te ori este
cazul @
3 2ntocme te lunar 6alan a de 4erificare a institu iei @
3 2ntocme te 6ilan ul anual precum i situa iile aferente 2nc5iderii anuale @
3 furnizeaz date pentru ela6orarea proiectelor de 6uget at1t la ni4elul institu iei c1t i
la ni4elul celorlal i ordonatori de credite din su6ordine @
3particip la ela6orarea 6ugetului anual de 4enituri i c5eltuieli al institu iei prin
proiectele de angaamente legale i de credit@
3fundamenteaz 6ugetul local pe 6aza colectrii de date i informa ii de la toate
ser4iciile din direc iile func ionale din cadrul institu iei@
34erific fundamentarea 6ugetelor pri4ind ordonatorii secundari i ter iari de credite,
parte integrant a 6ugetului local@
3 urmre te pe capitole, su6capitole, titluri, articole i aliniate situa ia desc5iderilor
6ugetare apro6ate at1t la ni4elul institu iei c1t i la ordonatorii secundari i ter iari de credite
@
3 ine e4iden a angaamentelor legale i a celor 6ugetare i propune msuri pentru o
mai 6un gestionare financiar a fondurilor @
3 decadal analizeaz modul de derulare a pl ilor dispuse de ordonatorul principal de
credite 2n 4ederea 2ncadrrii lor 2n sursele de finan are apro6ate @
3 4erific e7isten a o6liga iei de plat prin 4erificarea documentelor ustificati4e din
care s rezulte realitatea ser4iciului efectuat $6unurile au fost li4rate,ser4iciile prestate, etc. ' @
3 2n 6aza propunerilor de pl i 2naintat de directorul economic i apro6at de
ordonatorul principal de credite sau 2nlocuitorul acestuia se 2ntocmesc ordonan rile de plat
care 4or fi 4izate de cei 2n drept @
3 2n 6aza situa iilor analizate face propuneri de rectificare 6ugetar 2n conformitate cu
reglementrile 2n 4igoare @
6
3 particip la 2ntocmirea trimestrial a drilor de seam pri4ind 2ncadrarea c5eltuielilor
angaate i detaliate pe capitole, su6capitole, titluri, articole i aliniate@
3 ela6oreaz proceduri de lucru pentru eficientizarea i inerea su6 control a
acti4it ilor specifice ser4iciului @
3 urmre te rezol4area, la termenele propuse, a neconformit ilor i recomandrilor
rezultate 2n urma auditurilor i controalelor @
er$iciul !c,izi ii Pu#lice are ca principale atri6u ii?
3asigur acti4itatea de informare, pregtire i organizare a procedurilor de selec ie a
ofertan ilor 2n 4ederea atri6uirii contractelor de ac5izi ie pu6lic @
3face propuneri conform legisla iei 2n 4igoare i cola6oreaz cu alte ser4icii 2n
rezol4area pro6lemelor pri4ind ini ierea procedurilor de selec ie @
3organizeaz procedurile de licita ie pu6lic potri4it pre4ederilor legale @
3particip la edin ele de licita ie pu6lic, 2n cadrul comisiei de e4aluare @
3particip la e4aluarea ofertelor i desemnarea c1 tigtorului, 2n cadrul comisiei de
e4aluare a ofertelor @
3asigur 2ndrumarea ordonatorilor ter iari, la solicitarea acestora, cu pri4ire la
organizarea procedurilor de selec ie @
)irectia cada"tru "i regi"tru agricol are 2n componen a sa er$iciul &ada"tru i
-egi"tru !gricol i er$iciul !dmini"trarea Patrimoniului ce au atri6u ii precum?
particip la ela6orarea propunerilor pentru planul de amenaare a teritoriului, planul
ur6anistic general, planurile zonale i de detaliu@ acord asisten te5nic de specialitate 2n
4ederea aplicrii legilor propriet ii, 2ntocme te documenta iile cadastrale 2n domeniul
e7proprierilor pentru cauze de utilitate pu6lic@ eli6ereaz 6iletele de proprietate pentru
animale conform e4iden elor din registrul agricol@ ini iaz i organizeaz procedurile legale
2n 4ederea concesionrii sau 2nc5irierii 6unurilor imo6ile apar in1nd domeniului pu6lic i
pri4at al municipalit ii precum i 2ntocmirea contractelor etc.
)irec ia .r#ani"m i !mena/area 0eritoriului se compune din? Ser4iciul
:utorizri Construc ii i :4izare /e5nic@ Compartiment Dr6anism i Nomenclator Stradal@
Compartiment (isciplina 2n Construc ii. :cestea eli6ereaz autoriza ii de construire,
autoriza ii de desfiin are, coordoneaz ela6orarea i actualizarea planului ur6anistic general
al Municipiului Piatra Neam , men in la zi nomencaltorul stradal etc.
)irec ia 0e,nic este compus din? Ser4iciul de Gospodrie Comunal,
Compartiment Ser4iciul =oluntar pentru Situa ii de Drgen i Ser4iciul In4esti ii
$programeaz i promo4eaz in4esti iile, o6 ine certificatul de ur6anism etc.'.
7
)irec ia !"i"ten ocial ? Ser4iciul de Protec ie Social, Compartiment Protec ia
Copilului, Ser4iciul 9ngriiri la (omiciliu, Compartiment :utoritate /utelar.
(iroul -e"ur"e .mane propune conducerii structura organizatoric, numrul de
personal din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Piatra Neam , raspunde de
organizarea e7amenelor i a concursurilor pentru 2ncadrare i promo4are 2n func ie pri4ind
aparatul de specialitate al primarului i 4erific 2ndeplinirea de ctre solicitan i a condi iilor
pre4zute de lege pentru acestea.
)irec ia !dmini"trati$ asigur condi iile materiale pentru func ionarea Primriei,
controleaz i asigur cur enia 2n spa iul Primriei.
er$iciul &a#inet Primar ofer consiliere Primarului Municipiului Piatra Neam 2n
pro6leme din domeniul uridic, mass3media, I/, eficientizarea acti4it ii, organizarea de
e4enimente.
(iroul -ela ii Pu#lice ? asigur reprezentarea i cola6oreaz la 2ntocmirea
programelor conducerii Consiliului Aocal i Primriei, pentru primire i organizare 4izite
interne i e7terne@ asigur relaiile cu mass3media i cola6oreaz cu Consilierul de imagine al
Primarului@ e7pedierea B repartizarea pu6licaiei HMonitorul Oficial al Primriei Piatra
NeamI etc.
&ompartimentul Managementul &alit ii are ca scop implementarea, men inerea
i 2m6unt irea Sistemului de Management al Calit ii.
er$iciul .nitatea de 1mplementare a Proiectelor asigur condi ii optime de
operare, selecteaz personalul calificat, particip la atri6uirea contractelor, monitorizeaz
implementarea programelor etc.
)irec ia Poli ia &omunitar prin Ser4iciul Ordine Pu6lic asigur ordinea pu6lic
2n municipiu, controleaz acti4itatea comer ului stradal, particip la limitarea i 2nlturarea
urmrilor pro4ocate de calamit ile naturale.
1.2 tructuri de per"onal
Personalul Primariei Municipiului Piatra Neamt este structurat dupa cum urmeaza?
3management de 4arf $primarul, cei doi 4iceprimari, secretar ul si administratorul
pu6lic'@
3functionari pu6lici de conducere $directori, sefi ser4iciu, sefi 6irou'@
3functionari pu6lici de e7ecutie@
3personal contractual de conducere $administratorul pu6lic'@
8
3personal contractual de e7ecutie.
Fig. 1 tructura per"onalului din cadrul Primriei Piatra Neam
(in cele )#- de persoane care impreuna formeaza personalul Primariei Piatra Neamt,
maoritatea sunt functionari pu6lici, din care %) cu functii de conducere si 1"* functionari
pu6lici de e7ecutie. Cealalta parte o reprezinta personalul contractual in numar de 1-!, din
care 1 cu functie de conducere si restul cu functii de e7ecutie. Aa categoria managementului
de 4arf se incadreaza un numar de # persoane.
Pentru a putea fi urmarita acti4itatea pe domenii distincte, au fost intocmite
urmatoarele comisii ale Consiliului Aocal?
3Comisia nr. 1 3acti4iti economico3financiare, studii, prognoze economico3sociale,
6uget, finane i administrarea domeniului pu6lic i pri4at al municipiului@
3Comisia nr. % 3amenaarea teritoriului i ur6anism, protecia mediului@
3Comisia nr. ) 3ser4icii pu6lice, comer, turism@
3Comisia nr. - 3acti4iti social3culturale, 2n4m1nt, sntate, familie, munc,
protecie social, protecie copii, tineret i sport@
3Comisia nr. # 3administraie pu6lic local, uridic i disciplin@
3Comisia nr. * 3proiecte, programe cu finanare e7tern, cooperare interinsituional
pe plan intern i e7tern, 2nfriri cu uniti administrati4e3teritoriale din alte ri.
9

a' promo4are@
6' transfer@
Ocuparea c' redistri6uire@
3unctiilor pu#lice d' recrutare@
e' alte modalitati pre4azute e7pres de lege.
Fig.2 Modalit i de ocupare a 3unc iilor pu#lice
.ecrutarea in 4ederea intrarii in corpul functionarilor pu6lici se face prin concurs, in
limita functiilor pu6lice 4acante rezer4ate in acest scop prin planul de ocupare a functiilor
pu6lice.
Promo4area in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul pu6lic
se face prin concurs sau e7amen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de
functionarul pu6lic ca urmare a promo4arii concursului sau e7amenului. Cisa postului
functionarului pu6lic care a promo4at in functia pu6lica se completeaza cu noi atri6utii si
responsa6ilitati.
/ransferul poate a4ea loc in interesul ser4iciului sau la cererea functionarului pu6lic.
Primarul si consilierii locali sunt alesi o data la - ani prin 4ot uni4ersal, egal, direct,
secret si li6er e7primat, in conditiile sta6ilite de legea pentru alegerea autoritatilor
administratiei pu6lice locale.
Cei % 4iceprimari sunt alesi cu 4otul maoritatii consilierilor locali in functie, din
randul mem6rilor consiliului local.
Numirea administratorului pu6lic se face de catre primar, pe 6aza unor criterii,
proceduri si atri6utii specifice, apro6ate de consiliul local. Numirea se face pe 6aza de
concurs.
Numirea secretarului Municipiului Piatra Neamt se face in conformitate cu
pre4ederile legislatiei pri4ind functia pu6lica si functionarii pu6lici, tot pe 6aza de concurs.

10

Cunc ii pu6lice generale Cunc ii pu6lice din clasa I
3de conducere $consilier, consilier uridic,
e7pert,
$director, secretar al municipiului, inspector, manager
pu6lic'
ef ser4iciu, ef 6irou'
3de e7ecu ie
$consilier, consilier uridic, inspector' &la"i3icarea
Cunc ii pu6lice specifice 3unc iilor Cunc ii pu6lice din clasa a II3
a
3de conducere pu#lice $referent de specialitate >
de6utant,
$ar5itect3 ef' asistent, principal,
superior'
3de e7ecu ie
$e7pert 2n te5nologia informa iilor i a Cunc ii pu6lice din clasa a III3
a
telecomunicatiilor' $referent > de6utant, asistent,
principal,
3alte func ii specifice superior'
$manager pu6lic'

Fig. 3 &la"i3icarea 3unc iilor pu#lice din Primria Piatra Neam
Conducerea Primariei Piatra Neamt?
3Primar? tefan G5eorg5e
3=iceprimar? :na Monda
3=iceprimar? (rago C5itic
3Secretar? =i an =asile
11
3:dministrator pu6lic? Pu ca u ,ogdan =alentin
Maoritatea consilierilor locali ai Municipiului Piatra Neamt fac parte din Partidul
(emocrat Ai6eral. :stfel, din cei %) de consilieri, 1* fac parte din P(3A, % din PNA si # din
PS(.
1.4.-ela ii cu e5teriorul
Primria Municipiului Piatra Neam este ordonator principal de credite i are ca
institu ii su6ordonate? &re a de copii Piatra Neam, &minul pentru per"oane $6r"tnice
Piatra Neam 7 &antina de !/utor ocial.
Primria Municipiului Piatra Neam consult, 2nainte de adoptarea oricrei decizii
!"ocia ia Municipiilor din -om6nia .
.aportul dintre Primrie i &on"iliul 8ude ean Neam se 6azeaz pe principiile
autonomiei, legalit ii, responsa6ilit ii, cooperrii i solidarit ii 2n rezol4area pro6lemelor
2ntregului ude .
Cormarea i utilizarea fondurilor pu6lice locale i contul de e7ecu ie a 6ugetelor
locale sunt supuse controlului &ur ii de &onturi , potri4it legii. Controlul e7ecutrii i
2ndeplinirii msurilor cuprinse 2n planul de redresare financiar este, de asemenea, 2n sarcina
structurilor teritoriale ale Cur ii de Conturi.
Primria Piatra Neam constituie rela ii cu Mini"terul Finan elor Pu#lice . Spre
e7emplu, desc5iderile de credite 6ugetare pentru transferurile de la 6ugetul de stat sau de la
alte 6ugete ctre 6ugetele locale, 2n cadrul limitelor pre4zute 2n 6ugetele respecti4e, se
efectueaz de ctre Ministerul Cinan elor Pu6lice, prin direc iile generale ale finan elor
pu6lice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai 6ugetelor locale, 2n func ie de
necesit ile e7ecu iei 6ugetare, cu respectarea destina iei.
.ela ii cu 0rezoreria tatului? e7ecu ia de cas a 6ugetelor se efectueaz prin
unit ile teritoriale ale /rezoreriei@ fondul de risc se pstreaz 2n conturi la /rezorerie@ 2n
situa ia 2n care, pe parcursul e7ecu iei, apar goluri temporare de cas, acestea pot fi acoperite
din 2mprumuturi acordate din disponi6ilit ile /rezoreriei etc.
Pentru 2mprumuturile contractate, altele decat cele din disponi6ilit ile contului curent
general al /rezoreriei Statului, Primria Piatra Neam are desc5ise conturi la #ncile
comerciale, 2n 4ederea derulrii acestora.
Dnitatea are rela ii cu 3urnizorii de la care ac5izi ioneaz anumite 6unuri sau
ser4icii? telefonie, radio, internet etc.
12
.ela iile cu &a"a 8ude ean de Pen"ii Neam pri4esc contri6u iile la asigurrile
sociale de stat, iar cele cu &a"a 8ude ean de !"igurri de ntate Neam pri4esc
contri6u iile la asigurrile sociale de sntate ale angaa ilor. Dnitatea 4ireaz lunar ctre
institu iile de mai sus at1t contri6u iile angaa ilor, c1t i cele proprii.
SC :JD: C:AO. S:
3 producerea i furnizarea energiei termice, a apei
calde de consum, administrarea cimitirelor
din
Piatra Neam .
SC P:.8ING S:
3amenaarea parcrilor de re edin .
ociet i cu capital
al Municipiului SC PD,AIS0.= S.A
Piatra Neam 3e7ecutarea repara iilor infrastructurii
municipiului.

SC S:AD,.I/:S S:
3ser4icii de salu6rizare pe raza municipiului.
SC D.,:N S:
3administrarea pie elor, administrarea Parcului
Cozla, parcul
zoologic, sere comer i alimenta ie pu6lic.
SC AOC:/O S:
3asigurarea condominiului fiecrei asocia ii de
proprietari, pe
6az de contract de administrare.
SC P0.A: IN=0S/ S.A
3infrastructuri turistice.
13
Fig. 4 -ela iile Primriei Municipiului Piatra Neam cu e5teriorul
1.9. tructura i e$olu ia $eniturilor i a c,eltuielilor la Primria Piatra Neam
n
perioada 2::;*2:1:
,ugetul local este documentul care prezint pre4iziunea pentru o anumit perioad de
timp, 2n cazul nostru anual, at1t pentru 4enituri c1t i pentru c5eltuieli. ,ugetul perioadei se
2ntocme te 2nainte de 2nceputul acesteia, a41nd rolul de a pregti un anume comportament
4iitor pentru o6 inerea 4eniturilor i efectuarea c5eltuielilor. =eniturile 6ugetelor locale se
formeaz din impozite, ta7e, din 4enituri cu destina ie special i alte 4enituri pre4zute 2n
lege, precum i din cote i sume defalcate din unele 4enituri ale 6ugetului de stat i din
transferuri cu destina ie special de la 6ugetul de stat. 9n raport de resursele financiare
pu6lice se dimensioneaz c5eltuielile repartizate pe destina ii 2n conformitate cu o6iecti4ele
de dez4oltare a localit ii.
0a#el 1. tructura $eniturilor pe anii 2::;7 2::<7 2:1:. mii -ON
Nr.
&rt.
)enumire indicator 2::; 2::< 2:1:
1. /otal 4enituri %)1,#*1.!! %-1,*1&.!! %*1,&1*.!!
1. =enituri proprii din care 1#-, #%%.!! 1)*,&*1.!! 1##,"!;.!!
). Cote defalcate din impozitul pe 4enit #-,!!!.!! *!,!!!.!! *!,!!!.!!
-. Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe 4enit pentru ec5ili6rarea
6ugetului
;#%.!! 3 3
#. =enituri din capital 1*,--!.!! 1&,*"!.!! )!,!!!.!!
*. Impozit pe cldiri de la persoane fizice #,*!!.!! *,!!!.!! *,!!!.!!
&. Impozit i ta7a pe cldiri de la persoane
uridice
&,1!!.!! 1!,!!!.!! 1-,!!!.!!
". Impozit pe terenuri de la persoane fizice 1,1!!.!! ;!!.!! "&!.!!
14
Primria Piatra
Neam
0rezoreria Mini"terul
Finan elor Pu#lice
(ncile
comerciale
Furnizorii
&a"a 8ude ean de
Pen"ii Neam
&a"a 8ude ean
de !"igurri de
ntate Neam
&urtea de
&onturi
&on"iliul
8ude ean
Neam
!"ocia ia
Municipiilor
din -om6nia
&antina de
a/utor "ocial
&re a de copii
Piatra Neam
&minul pentru
per"oane $6r"tnice
;. Impozit i ta7a pe terenuri de la persoane
uridice
1,)#!.!! 1,!!!.!! 1,!%%.!!
1!. /a7e udiciare de tim6ru i alte ta7e de tim6ru 1,#!!.!! #!!.!! ;!!.!!
11. Impozit pe miloacele de transport de inute de
persoane fizice
%,1!!.!! %,!!!.!! ),%!!.!!
1%. Impozit pe miloacele de transport de inute de
persoanele uridice
%,#!!.!! %,#!!.!! %,;!!.!!
1). /a7e i tarife pentru eli6erarea de licen e i
autoriza ii de func ionare
1,-!!.!! %,!!!.!! 1,#!!.!!
1-. =enituri din concesiuni i 2nc5irieri #-,!!!.!! %),%)*.!! %#,!!!.!!
1#. /a7e e7traudiciare de tim6ru "!!.!! "!!.!! ;!!.!!
1*. :lte 4enituri proprii #,*"!.!! 1!,1-#.!! ;#1&.!!
1&. Sume defalcate din ta7a pe 4aloare adugat &!,)#;.!! &;,*--.!! *-,"%&.!!
1". Sume primite de la D0 2n contul pl ilor
efectuate
3 3 %-,-%#.!!
%!. Su64en ii de la 6ugetul de stat *,*"!.!! %#,%1%,!! 1*,*##.!!
%1. Su64en ii de la alte administra ii 3 3 3
Pe parcursul celor trei ani se constat o cre tere a 4eniturilor totale. O6ser4m c anul
%!!; a fost cel mai sla6 2n ceea ce pri4e te 4eniturile proprii, 2ns Municipiul Piatra Neam a
primit autor prin su64en ii de la 6ugetul de stat. Se mai o6ser4 o e4olu ie foarte mic a
anului %!1! fa de anul %!!" la categoria 4eniturilor proprii, i anume 1%"& mii .ON. :cest
lucru se datoreaz 2n principal crizei economice prin care trece .om1nia.
=eniturile totale realizate 2n anul %!!; au fost 2n suma de %-1,*1& mii .ON, in
cre tere cu 1!,!#* mii .ON fa a de 4eniturile totale 2n suma de %)1,#*1 mii .ON aferente
anului %!!". 04olu ia 4eniturilor totale 2n %!!; fa de %!!" s3a datorat dinamicii 2nregistrate
de urmtoarele 4enituri? Su64en ii de la 6ugetul de stat, care au crescut cu 1",#)% mii .ON@
:lte 4enituri proprii care s3au maorat cu -,-*# mii .ON@ Cotele defalcate din impozitul pe
4enit au crescut cu *,!!! mii .ON@ Sumele defalcate din ta7a pe 4aloare adugat au crescut
si ele cu ;,%"# mii .ON. Celelalte grupe nu au cunoscut modificri importante fa de anul
%!!".
/otalul 4eniturilor din %!1! este mai mare cu %!,!;; mii .ON fa de totalul
4eniturilor din anul %!!;. =eniturile proprii s3au maorat, aung1nd de la 1)*,&*1 mii .ON 2n
%!!; la 1##,"!; mii .ON 2n %!1!. :stfel, grupele care au 2nregistrat maorri semnificati4e
sunt? =eniturile din capital, cu o crestere de 1%,)%! mii .ON@ Impozitele i ta7ele pe cldiri
de la persoanele uridice au crescut cu -,!!! mii .ON@ =eniturile din concesiuni i 2nc5irieri
s3au maorat i ele cu 1,&*- mii .ON. Cea mai mare modificare 2n totalul 4eniturilor o
reprezint Sumele primite de la D0 2n contul pl ilor efectuate 2n 4aloare de %-,-%# mii
.ON, fa de anii anteriori 2n care 4aloarea a fost nul.
15
0a#el 2. tructura c,eltuielilor pe anii 2::;7 2::<7 2:1: mii -ON
Nr.
&rt.
)enumire indicator 2::; 2::< 2:1:
&on3orm cla"i3ica iei 3unc ionale
1. :utorit i e7ecuti4e %&,!1-.!! %*,#-).!! *1,#!&.!!
%. Poli ie comunitar %,&*%.!! 3 3
). In4 m1nt *",!"-.!! &",)&#.!! **,")&.!!
-. Sntate 1).!! 1).!! 1,"11.!!
#. Cultur, recreere i religie %),-#".!! 1-,;#).!! %1,#&".!!
*. :sigurri i asisten social 1%,1)).!! &,#%&.!! 1-,1-&.!!
&. Aocuin e, ser4icii i dez4oltare
pu6lic
%;,)#%.!! %1,&;%.!! )!,-*1.!!
". Protec ia mediului ),)!!.!! -,!!!.!! *,1#!.!!
;. /ransporturi %;,"*%.!! )!,1&#.!! 1&,*)1.!!
1!. /ranzac ii pri4ind datoria
pu6lic
3 1*,#!!.!! ",*)".!!
11. :lte c5eltuieli )#,#").!! -1,&);.!! )%,;#*.!!
0otal c,eltuieli 2317241.:: 2417419.:: 2417914.::
&on3orm cla"i3ica iei economice
1. C5eltuieli de personal *",)##.!! "),;*-.!! &),&;1.!!
%. ,unuri i ser4icii -1,-#!.!! )#,"*#.!! #%,#!*.!!
). (o61nzi %!,!!!.!! 1*,!!!.!! *,&#!.!!
-. Su64en ii #,;*!.!! *%&1.!! -,-#".!!
#. C5eltuieli de capital ;1,-"".!! ";,;!!.!! ";,&!*.!!
*. 9mprumuturi !.!! !.!! !.!!
&. .am6ursri de credite ---.!! #!!.!! *!!.!!
". :lte c5eltuieli ),"*-.!! ;,11&.!! )),;!#.!!
0otal c,eltuieli 2317241.:: 2417419.:: 2417914.::
C5eltuielile totale au 2nregistrat cre teri 2n fiecare an din inter4alul %!!"3%!1!, cea
mai important consemn1ndu3se 2n %!1!, c1nd c5eltuielile efectuate au fost mai mari cu
%!,!;; mii .ON fa de %!!;. (e3a lungul acestei perioade, c5eltuielile pri4ind :utorit ile
e7ecuti4e 4ariaz destul de mult. 9n %!!; scad fa a de %!!", 2ns 2n %!1! se maoreaz at1t de
16
mult, aung1nd la *1,#!& mii .ON, fa de %&,!1- mi .ON din %!!", o diferen de )-,-;)
mii .ON. (e i 2n %!!; crescuser, 2n %!1! c5eltuielile din grupa In4 m1nt aung mai mici
cu 1,%-& mii .ON fa de %!!".
C5eltuielile totale din %!!;, %-1,*1& mii .ON au crescut cu 1!,!#* mii .ON fa de
anul %!!". C5eltuielile totale de personal au 2nregistrat o cre tere cu 1#,*!; mii .ON in %!!;
fa de %!!". 04olu ia ascendent s3a datorat, 2n principal, maorrii cu 1!,%;1 mii .ON a
c5eltuielilor de personal aferente clasei 9n4 m1nt. C5eltuielile pri4ind :sigurrile i
asisten a social scad , la fel i cele din categoria Aocuin e, ser4icii i dez4oltare pu6lic.
/otalul c5eltuielilor din %!1! este cu mult maorat fa de cel din %!!;. Principala
modificare ascendent pri4e te c5eltuielile din grupa :utorit i e7ecuti4e, celelalte categorii
2nregistr1nd, 2n general, scderi. Mai cresc c5eltuielile cu ,unuri i ser4icii, de la )#,"*# mii
.ON 2n %!!; la #%,#!* mii .ON 2n %!1!, o diferen de 1*,*-1 mii .ON. Grupa :lte
c5eltuieli a 2nregistrat maorri semnificati4e ca rezultat al e4olu iei ascendente a
Programelor de dez4oltare regional i social.
17
Capitolul II
Organizarea procesului 6ugetar la Primria Municipiului Piatra Neam
2.1. &adrul /uridic ce gu$erneaz organizarea proce"ului #ugetar
Cadrul legal care reglementeaz func ionarea administra iei pu6lice locale pe tema
6ugetelor locale include urmtoarele legi?
3Constitu ia .om1niei@
3Aegea administra iei pu6lice locale nr.%1#B%!!1@
3Aegea finan elor pu6lice nr.#!!B%!!%@
3Aegea finan elor pu6lice locale nr. %&)B%!!*@
3Codul fiscal@
3Aegea anual a 6ugetului de stat.
Practica 6ugetar consemneaz, pornind de la actele normati4e specifice, Aegea nr.
#!!B%!!% pri4ind finan ele pu6lice i Aegea nr. %&)B%!!* pri4ind finan ele pu6lice locale,
termenul de proces 6ugetar ca fiind un ansam6lu de ac iuni i acti4it i din domeniu, care se
deruleaz potri4it cu o anumit succesiune presta6ilit.
%egea nr. 2::=2::2 pri$ind 3inan ele pu#lice sta6ile te principiile, cadrul general
i procedurile pri4ind formarea, administrarea, angaarea i utilizarea fondurilor pu6lice,
precum i responsa6ilit ile institu iilor pu6lice implicate 2n procesul 6ugetar.
Capitolul I al acestei legi cuprinde unele dispozi ii generale i define te e7presii i
termeni de specialitate 2n 2n elesul legii.
9n Capitolul II al legii sunt definite principiile 6ugetare, reguli i responsa6ilit i.
Principiile 6ugetare sunt?
3principiul uni4ersalit ii@
3principiul pu6licit ii@
18
3principiul unit ii@
3principiul anualit ii@
3principiul specializrii 6ugetare@
3principiul unita ii monetare@
:rt.1- sta6ile te cate4a reguli pri4ind c5eltuielile 6ugetare? c5eltuielile 6ugetare au
destina ie precis i limitat i sunt determinate de autorizrile con inute 2n legi specifice i
2n legile 6ugetare anuale@ nici o c5eltuiala nu poate fi 2nscris 2n 6ugete si nici angaat i
efectuat din aceste 6ugete, dac nu e7ist 6az legal pentru respecti4a c5eltuial@ nici o
c5eltuial din fonduri pu6lice nu poate fi angaat, ordonan at i pltit dac nu este
apro6at potri4it legii i nu are pre4ederi 6ugetare.
Capitolul III > Procesul 6ugetar rele4 procedurile pri4ind ela6orarea 6ugetelor,
calendarul 6ugetar, pre4ederi referitoare la in4esti iile pu6lice i e7ecu ia 6ugetar.
Capitolul I= este adresat finan elor institu iilor pu6lice iar Capitolul = cuprinde
sanc iunile aplica6ile contra4en iilor din domeniu. 9n Capitolul =I sunt consemnate c1te4a
dispozi ii finale.
%egea nr. 293=2::4 pri$ind 3inan ele pu#lice locale sta6ile te principiile, cadrul
general i procedurile pri4ind formarea, administrarea, angaarea i utilizarea fondurilor
pu6lice locale, precum i responsa6ilit ile autorit ilor administra iei pu6lice locale i ale
institu iilor pu6lice implicate 2n domeniul finan elor pu6lice locale.
Capitolul I cuprinde dispozi ii generale, e7plica ii cu pri4ire la termeni i e7presii de
specialitate, reglementri cu pri4ire la autorizarea 6ugetar B angaamente multianuale si
descentralizarea unor acti4it i.
Capitolul II > Principii, reguli i responsa6ilit i sta6ile te ca principii?
3principiul unit ii@
3principiul unit ii monetare@
3principiul anualit ii@
3principiul specializrii 6ugetare@
3principiul ec5ili6rului@
3principiul solidarit ii@
3principiul autonomiei locale financiare@
3principiul propor ionalit ii@
3principiul consultrii.
.eguli 6ugetare? este interzis efectuarea de pli direct din 4eniturile 2ncasate, cu
e7cepia cazurilor 2n care legea pre4ede altfel@ c5eltuielile 6ugetare au destinaie precis i
19
limitat i sunt determinate de autorizrile coninute 2n legi speciale i 2n legile 6ugetare
anuale@ dup apro6area 6ugetelor locale pot fi apro6ate acte normati4e cu implicaii asupra
acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminurii 4eniturilor sau a
maorrii c5eltuielilor 6ugetare aferente e7erciiului 6ugetar pentru care s3au apro6at 6ugetele
locale respecti4e.
Capitolul III cuprinde proceduri pri4ind ela6orarea 6ugetelor locale, con inutul i
structura 6ugetelor locale, competen e 2n sta6ilirea impozitelor i ta7elor locale, transferuri
consolida6ile pentru 6ugetele locale, cola6orare, cooperare, asociere, 2nfr ire, aderare,
calendarul 6ugetar, pre4ederi referitoare la in4esti ii pu6lice locale, e7ecu ia 6ugetar .a.
Capitolul I= face referiri la apro6area 2mprumuturilor, datoria pu6lic local, fondul
de risc, 4erificri e7cep ionale .a.
9n Capitolul = al legii sunt consemnate pre4ederi cu pri4ire la finan area institu iilor
pu6lice, e7cedentele 6ugetelor, 2mprumuturi temporare pentru unele acti4it i sau institu ii
pu6lice, e7ecu ia de cas a 6ugetelor.
Capitolul =I este dedicat crizei financiare i insol4en ei unit ilor administrati43
teritoriale. Capitolul =II cuprinde dispozi ii institu ionale iar Capitolul =III sanc iuni.
,ine2n eles, ultimul capitol cuprinde dispozi ii finale.
9n continuare 4om e7plica principiile 6ugetare potri4it legisla iei finan elor pu6lice
locale?
Principiul uni4ersalit ii se refer la faptul c at1t 4eniturile c1t i c5eltuielile se
includ 2n 6ugete 2n totalitate, 2n sume 6rute. =eniturile 6ugetare nu pot fi afectate direct unei
c5eltuieli 6ugetare anume, cu e7cepia donaiilor i sponsorizrilor, care au sta6ilite destinaii
distincte.
Conform principiului transparen ei i pu6licit ii? proiectul de 6uget local i contul
anual de e7ecu ie a acestuia se pu6lic 2n presa local, pe pagina de internet a institu iei
pu6lice sau se afi eaz la sediul autorit ii administra iei pu6lice locale@ proiectul de 6uget
local se apro6 prin dez6atere pu6lic@ contul anual de e7ecu ie a 6ugetului local se prezint
2n edin pu6lic.
Dnitatea 6ugetar se refer la faptul c indicatorii 6ugetari de 4enituri i c5eltuieli
sunt cuprin i 2ntr3un singur document pentru a se asigura utilizarea eficient i monitorizarea
fondurilor pu6lice.
Principiul unit ii monetare presupune c toate opera iunile 6ugetare se e7prim 2n
moned na ional.
20
Potri4it principiului anualit ii, 4eniturile i c5eltuielile 6ugetare sunt apro6ate, 2n
condi iile legii, pe o perioad de un an, care corespunde e7erci iului 6ugetar.
Specializarea 6ugetar 2nseamn c 4eniturile i c5eltuielile 6ugetare se 2nscriu i se
apro6 2n 6uget pe surse de pro4enien i, respecti4, pe categorii de c5eltuieli, grupate dup
natura lor economic i destina ia acestora.
Principiul ec5ili6rului rele4 faptul c c5eltuielile unui 6uget se acoper integral din
4eniturile 6ugetului respecti4.
Conform principiului solidarit ii se sta6ile te c prin politicile 6ugetare locale se
poate realiza autorarea unitilor administrati43teritoriale, precum i a persoanelor fizice
aflate 2n situaie de e7trem dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezer4 6ugetar
constituit 2n 6ugetul local.
Principiul autonomiei locale financiare pre4ede c? unitile administrati43teritoriale
au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autoritile administraiei pu6lice locale le
pot utiliza 2n e7ercitarea atri6uiilor lor, pe 6aza i 2n limitele pre4zute de lege@ autoritile
administraiei pu6lice locale au competena sta6ilirii ni4elurilor impozitelor i ta7elor locale,
2n condiiile legii@ alocarea resurselor financiare pentru ec5ili6rarea 6ugetelor locale nu
tre6uie s afecteze aplicarea politicilor 6ugetare ale autoritilor administraiei pu6lice locale
2n domeniul lor de competen@ sumele defalcate cu destinaie special se utilizeaz de ctre
autoritile administraiei pu6lice locale 2n conformitate cu pre4ederile legale.
Principiul propor ionalit ii consacr faptul c resursele financiare ale unit ilor
administrati43teritoriale tre6uie s fie propor ionale cu responsa6ilit ile autorit ilor
administra iei pu6lice locale sta6ilite prin lege.
9n concordan cu principiul consultrii, autorit ile administra iei pu6lice locale, prin
structurile asociati4e ale acestora, tre6uie s fie consultate asupra procesului de alocare a
resurselor financiare de la 6ugetul de stat ctre 6ugetele locale.
Putem o6ser4a ca Aegea nr. %&)B%!!* pri4ind finan ele pu6lice locale se a eaz ca o
prelungire sau completare a Aegii nr. #!!B%!!% a finan elor pu6lice.
2.2. Proce"ul #ugetar "i etapele ace"tuia
Procesul 6ugetar se define te prin ansam6lul lucrrilor i opera iunilor pri4itoare la
proiectarea, apro6area, e7ecu ia i 2nc5eierea 6ugetului, inclusi4 e7ercitarea, realizarea i
controlul 6ugetar asupra acestora.
21
0tapele parcurse de 6ugetele pu6lice sunt?
3ela6orarea proiectelor de 6ugete pu6lice@
3apro6area $adoptarea' 6ugetelor pu6lice@
3e7ecu ia 6ugetelor pu6lice.
Comple7itatea acti4it ilor i ac iunilor 6ugetare este determinat de cuantumul mare
al miloacelor 6ne ti antrenate din masa monetar 2n circula ie, necesare acoperirii
c5eltuielilor pu6lice sta6ilite ca op iuni i priorit i de interes general la ni4elul rii i cel al
localit ilor. .esponsa6ilit ile i competen ele 2n domeniu au rostul s conduc la un circuit
c1t mai eficient al 6anului pu6lic, at1t prin institu ii specializate 2n gestiunea acestuia, c1t i
prin implicri precise ca ac iune, 2n timp i spa iu din partea contri6ua6ililor i respecti4 a
consumatorilor de fonduri pu6lice.
0lementele definitorii ale procesului 6ugetar pot fi sintetizate prin enumerarea
urmtoarelor repere? prezentarea 6ugetelor ca 6alan e financiare a41nd o anumit structur de
indicatori@ etape parcurse de la fundamentare la e7ecu ie@ responsa6ilit i i competen e
insitu ionale 2n ac iune@ msuri i ac iuni pre4zute de lege 2n derularea acti4it ilor
6ugetare@ metode, te5nici, procedee i opera iuni folosite@ cadrul uridic de ac iune.
9ntr3o definire mai complet s3ar putea afirma c procesul 6ugetar reprezint un
ansam6lu de msuri i ac iuni prin care entit i organizatorice popula ia, cu responsa6ilit i
si competen e 6ine precizate, procedeaz la fundamentarea i realizarea 4eniturilor i
c5eltuielilor de ordin pu6lic prin 6alan e financiare potri4it cu o anumit succesiune de etape
prin care trec acestea.
Fig. 2 )e"3 urarea proce"ului #ugetar n timp cu re3erire la etapele legale de parcur"
%!!" %!!; %!1!
!- 1! 1131% 1 ian. !n #ugetar de re3erin )1 dec. 113
1.0la6orarea proiectelor ).07ecu ia 6ugetelor
de 6ugete pu6lice pentru pu6lice pri4ind anul %!!" cu reflectare 2n
anul %!!" )K.9nc5eierea e7ecu iei structura legilor
22
%.:pro6area $adoptarea' 6ugetelor pu6lice pentru 6ugetare pri4ind
6ugetelor pu6lice pentru %!!" $prin contul general anul %!!&
%!!" de 2nc5eiere a e7erci iului
6ugetar pri4ind anul %!!#'
:6ordat prin prisma timpului, procesul 6ugetar poate fi interpretat fie la un an
calendaristic oarecare, fie la un an 6ugetar $care se suprapune pe cel calendaristic'.
Aa ni4elul unui an calendaristic se poate 4or6i de toate etapele i momentele
procesului 6ugetar, 2ns nu 2n succesiunea lor firesc. Spre e7emplu, pentru anul calendaristic
$2n inter4alul 1 ianuarie3)1 decem6rie' %!!;, ela6orarea proiectelor de 6ugete pu6lice i
apro6area acestora 4or 4iza anul 6ugetar %!1!@ 2nc5eierea e7erci iului 6ugetar se 4a referi,
potri4it contului general, la anul %!!" e7pirat $cu consemnare 2n legea 6ugetar pri4ind anul
%!1!'.
Ilustrarea derulrii procesului 6ugetar prin raportarea la anul financiar $6ugetar', unde
etapele apar 2n succesiunea fireasc, arat un parcurs normal care se a eaz pe trei ani
calendaristici.
Ordonatorii de credite 6ugetare sunt conductorii institu iilor i unit ilor care
folosesc miloace 6ne ti din 6ugetele pu6lice, cu titlul de credite 6ugetare, 2n 4ederea
acoperirii c5eltuielilor apro6ate prin 6ugetele lor de 4enituri i c5eltuieli.
Ordonatorii principali de credite 6ugetare sunt mini trii, conductorii celorlalte
organe de specialitate ale administra iei pu6lice centrale, conductorii altor autorit i pu6lice
i conductorii insitu iilor pu6lice autonome.
Conductorii institu iilor pu6lice cu personalitate uridic din su6ordinea celor
principali sun ordonatorii secundari iBsau ter iari de credite 6ugetare.
Ordonatorii principali de credite 6ugetare repartizeaz creditele 6ugetare desc5ise
$apro6ate' pentru 6ugetul propriu i pentru institu iile ierar5ic inferioare, ai cror conductori
sunt ordonatorii secundari sau ter iari de credite 6ugetare, 2n raport cu sarcinile acestora,
potri4it legii.
Ordonatorii secundari de credite 6ugetare repartizeaz creditele 6ugetare apro6ate
pentru 6ugetul propriu i pentru 6ugetele institu iilor pu6lice su6ordonate, ai cror
conductori sunt ordonatori ter iari de credite 2n raport cu pre4ederile din 6ugetele apro6ate
2n condi iile sta6ilite prin dispozi iile legale.
23
Ordonatorii de credite 6ugetare au o6liga ia de a angaa i de a utiliza creditele
6ugetare numai 2n limita pre4ederilor i destina iilor apro6ate, pentru c5eltuieli strict legate
de acti4itatea institu iilor respecti4e i cu respectarea dispozi iilor legale.
Ordonatorii de credite 6ugetare rspund, potri4it legii, de?
3angaarea, lic5idarea i ordonan area c5eltuielilor 2n limita creditelor 6ugetare
repartizate i apro6ate@
3angaarea i utilizarea creditelor 6ugetare pe 6aza 6unei gestiuni financiare@
3integritatea 6unurilor 2ncredin ate institu iei pe care o conduc@
3organizarea i inerea la zi a conta6ilit ii i prezentarea la termen a situa iilor
financiare asupra patrimoniului aflat 2n administrare i e7ecu ie 6ugetar@
3organizarea sistemului de monitorizare a programului de ac5izi ii pu6lice i a
programului de lucrri de in4esti ii pu6lice@
3organizarea e4iden ei programelor, inclusi4 a indicatorilor aferen i acestora@
3organizarea i inerea la zi a e4iden ei patrimoniului.
Controlul financiar pre4enti4 i auditul intern se e7ercit asupra tuturor opera iunilor
care afecteaz fondurile pu6lice iBsau patrimoniul pu6lic.
:ngaarea, lic5idarea i ordonan area c5eltuielilor din fonduri pu6lice se apro6 de
ordonatorul de credite 6ugetare, iar plata acestora se efectueaz de ctre conta6il. :ngaarea
i ordonan area c5eltuielilor se efctueaz numai cu 4uza preala6il de control financiar
pre4enti4.
Primarul Municipiului Piatra Neam este ordonator principal de credite. 0l poate
delega aceast calitate 2nlocuitorului de drept. Prin actul de delegare se precizeaz limitele i
condi iile delegrii. Primarul, ca ordonator principal de credite, repartizeaz creditele
6ugetare desc5ise $apro6ate' pentru 6ugetul propriu i pentru insitu iile ierar5ic inferioare, ai
cror conductori sunt ordonatorii secundari sau ter iari de credite 6ugetare, 2n raport cu
sarcinile acestora, potri4it legii.
Primarul repartizeaz creditele 6ugetare dup re inerea a 1!L din pre4ederile
acestuia, pentru asigurarea unei e7ecu ii 6ugetare prudente, cu e7cep ia c5eltuielilor de
personal i a celor care decurg din o6liga ii interna ionale, care sunt repartizate integral.
.epartizarea sumelor re inute 2n propor ie de 1!L se face 2n semestrul al II3lea, dup
e7aminarea de ctre Gu4ern a e7ecu iei 6ugetare pe primul semestru.
,ugetele locale reflect rela ii economice 6ne ti care apar 2n procesul reparti iei
4enitului na ional cu prileul constituirii i repartizrii de fonduri centralizate cu adresare
general la i de la dispozi ia unit ilor administrati43teritoriale, 2n scopul satisfacerii unor
24
interese ale colecti4it ilor pu6lice locale. :ceste 6ugete mai sunt cunoscute i su6 alte
denumiri ca? 6ugete ale consiliilor locale, 6ugete ale unit ilor administrati43teritoriale,
6ugete ale localit ilor.
.spunderea gestiunii 6ugetelor locale re4ine Consiliilor de la ni4elul unit ilor
administrati43teritoriale, prin compartimente de specialitate, organizate 2n acest sens.
2.2.1. 'la#orarea proiectului de #uget
Ca prim faz a procesului 6ugetar, aceasta const 2n efectuarea lucrrilor de
2ntocmire a proiectului 6ugetului, inclusi4 a celor de e4aluare a c5eltuielilor i 4eniturilor
6ugetare, concretizate prin documente specifice 2n care se 2nscriu categoriile de c5eltuieli i
de 4enituri 6ugetare, 2n cuantumul pre4izionat.
0la6orarea proiectelor de 6ugete pu6lice presupune implicarea 2n mod diferit, pe 6aza
unui cadru uridic e7istent, a tuturor participan ilor la rela iile specifice $6ugetare', func ie de
pozi ia pe care o au 2n cadrul acestora, folosind metode i te5nici de lucru 6ine definite ca
ac iune, pe categorii de indicatori $4enituri i respecti4 c5eltuieli'. (e fapt, asistm, 2n
aceast etap a procesului 6ugetar, la un 4olum important de lucrri cu caracter de proiec ie
$planificare' asupra indicatorilor de 4enituri i a celor de c5eltuieli, lucrri care se regsesc 2n
flu7uri informa ionale cu caracter ascendent, de la ni4elul M partenerilorI statului 2n rela iile
6ugetare, la cel al administra iei pu6lice $centrale i locale'.
Propunerile ce se 2nscriu la 4enituri i la c5eltuieli, 2n proiectul de 6uget, se
fundamenteaz pe 6aza analizelor efectuate asupra ne4oilor de resurse i posi6ilit ilor de
procurare a acestora, urmrind asigurarea premiselor necesare realizrii o6iecti4elor propuse.
9n acest conte7t, un criteriu esen ial al op iunilor 2l constituie corelarea cuantumului
c5eltuielilor 6ugetare de efectuat cu cel al 4eniturilor posi6ile de 2ncasat la 6uget, a41nd ca
scop e4itarea sau cel pu in men inerea 2n limite admisi6ile a e4entualului deficit 6ugetar.
:tingerea unui asemenea o6iecti4 impune cutarea de solu ii menite s reduc decalaul
posi6il dintre c5eltuielile, mai mari, i 4eniturile, mai mici. :semenea solu ii 4izeaz, firesc,
reducerea c5eltuielilor, pe de o parte iBsau cre terea 4eniturilor curente, pe de alt parte.
0la6orarea proiectelor de 6ugete pu6lice poate fi structurat i 4izualizat grafic prin
imaginea unei piramide, a41nd trei momente distincte 2n ac iune, 2n care pot fi sesizate mai
multe ni4eluri de implicri $rspunderi i competen e'.
Momentele definitorii 4izeaz cadrul uridic al competen elor i rspunderilor 2n
ela6orarea proiectelor de 6ugete pu6lice, referindu3se la?
25
3fundamentarea proiectelor de 6ugete pu6lice $2n plan metodologic i procedural cu
pri4ire la indicatorii finan elor pu6lice'@
32ntocmirea lucrrilor pregtitoare pri4ind proiecte de 6ugete pu6lice $ca o succesiune
de inter4en ii institu ionale, premergtoare ela6orrii propriu3zise a proiectelor de 6ugete
pu6lice'@
3ela6orarea propriu3zis a proiectelor de 6ugete pu6lice.
Ni4elurile de implicare 2n prima etap a procesului 6ugetar pot fi structurate 2n
func ie de categoriile de contri6ua6ili $persoane uridice i persoane fizice', de categoriile
consumatorilor de fonduri 6ugetare $ordonatorii de credite' i de institu iile financiar36ancare
specializate 2n gestiunea 6ugetar.
Conform Aegii %&)B%!!* pri4ind finan ele pu6lice locale, proiectele 6ugetelor locale
se ela6oreaz de ctre ordonatorii principali de credite, a4andu3se 2n 4edere?
a' prognozele principalilor indicatori macroeconomici i sociali pentru anul 6ugetar
pentru care se ela6oreaz proiectul de 6uget, precum i pentru urmtorii ) ani, ela6orate de
organele a6ilitate@
6' politicile fiscale i 6ugetare, naionale i locale@
c' pre4ederile acordurilor de 2mprumuturi interne sau e7terne 2nc5eiate, ale
memorandumurilor de finanare sau ale altor acorduri internaionale, semnate iBsau ratificate@
d' politicile i strategiile sectoriale i locale, precum i prioritile sta6ilite 2n
formularea propunerilor de 6uget@
e' propunerile de c5eltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din su6ordine@
f' programele 2ntocmite de ctre ordonatorii principali de credite 2n scopul finanrii
unor aciuni sau ansam6lu de aciuni, crora le sunt asociate o6iecti4e precise i indicatori de
rezultate i de eficien@ programele sunt 2nsoite de estimarea anual a performanelor
fiecrui program, care tre6uie s precizeze? aciunile, costurile asociate, o6iecti4ele urmrite,
rezultatele o6inute i estimate pentru anii urmtori, msurate prin indicatori precii, a cror
alegere este ustificat@
g' programele de dez4oltare economico3social 2n perspecti4 ale unitii
administrati43teritoriale, 2n concordan cu politicile de dez4oltare la ni4el naional, regional,
udeean, zonal sau local.
Structural, 6ugetele cuprind 4eniturile i c5eltuielile, potri4it cu su6di4iziunile
clasifica iei indicatorilor finan elor pu6lice astfel?
34eniturile sunt grupate pe capitole i su6capitole, iar c5eltuielile pe pr i, capitole,
su6capitole, titluri, articole i alineate@
26
3c5eltuielile pre4zute 2n capitole i articole au destina ie precis i limitat@
3c5eltuielile de capital se cuprind pe fiecare capitol 6ugetar 2n conformitate cu
creditele de angaament i duratele de realizare a in4esti iilor@
Ordonatorii principali de credite, pe 6aza limitelor sumelor primite potri4it
pre4ederilor art. )&
1
, ela6oreaz i depun la direciile generale ale finanelor pu6lice, p1n la
data de 1 iulie a fiecrui an, proiectele 6ugetelor locale ec5ili6rate i ane7ele la acestea pentru
anul 6ugetar urmtor, precum i estimrile pentru urmtorii ) ani, urm1nd ca acestea s
transmit proiectele 6ugetelor locale pe ansam6lul udeului i municipiului ,ucureti la
Ministerul Cinanelor Pu6lice, p1n la data de 1# iulie a fiecrui an.
2.2.2.!pro#area #ugetului
9n continuare 4om discuta despre apro6area i centralizarea 6ugetelor locale.
:pro6area documentelor 6ugetare locale re4ine Consiliilor locale. :ceast etap a
procesului 6ugetar se deruleaz 2n dou faze distincte? apro6area 6ugetelor statului i
apro6area 6ugetelor locale.
9n termen de # zile de la pu6licarea 2n Monitorul Oficial al .om1niei, Partea I, a legii
6ugetului de stat, Ministerul Cinanelor Pu6lice transmite direciilor generale ale finanelor
pu6lice sumele defalcate din unele 4enituri ale 6ugetului de stat i transferurile consolida6ile,
apro6ate prin legea 6ugetului de stat.
(ireciile generale ale finanelor pu6lice udeene, respecti4 a municipiului ,ucureti,
precum i consiliile udeene i Consiliul General al Municipiului ,ucureti, 2n condiiile
legii, repartizeaz pe uniti administrati43teritoriale, 2n termen de # zile de la comunicare,
sumele defalcate din unele 4enituri ale 6ugetului de stat, precum i transferurile
consolida6ile, 2n 4ederea definiti4rii proiectelor 6ugetelor locale de ctre ordonatorii
principali de credite.
Pe 6aza 4eniturilor proprii i a sumelor repartizate, ordonatorii principali de credite,
2n termen de 1# zile de la pu6licarea legii 6ugetului de stat 2n Monitorul Oficial al .om1niei,
Partea I, definiti4eaz proiectul 6ugetului local, care se pu6lic 2n presa local sau se afieaz
1
Legea nr. 273/2006 a finan elor publice locale, art. 37, al. (1) ? Ministerul Cinanelor Pu6lice transmite
direciilor generale ale finanelor pu6lice, consiliilor udeene i Consiliului General al Municipiului ,ucureti,
p1nla data de 1 iunie a fiecrui an, o scrisoare3cadru care 4a specifica conte7tul macroeconomic pe 6aza cruia
4or fi 2ntocmite proiectele de 6uget prognozate,metodologiile de ela6orare a acestora, limitele sumelor defalcate
din unele 4enituri ale 6ugetului de stat i ale transferurilor consolida6ile, pre4zute la art. )- alin. $1', pe
ansam6lul udeului i municipiului ,ucureti, dup caz, 2n 4ederea ela6orrii de ctre ordonatorii de credite a
proiectelor de 6uget.
27
la sediul unitii administrati43teritoriale. Aocuitorii unitii administrati43teritoriale pot
depune contestaii pri4ind proiectul de 6uget 2n termen de 1# zile de la data pu6licrii sau
afirii acestuia.
9n # zile de la e7pirarea termenului de depunere a contestaiilor, proiectul 6ugetului
local, 2nsoit de raportul ordonatorului principal de credite i de contestaiile depuse de
locuitori, este supus apro6rii autoritilor deli6erati4e, de ctre ordonatorii principali de
credite.
:utoritile deli6erati4e, 2n termen de ma7imum 1! zile de la data supunerii spre
apro6are a proiectului de 6uget, se pronun asupra contestaiilor i adopt proiectul
6ugetului local, dup ce acesta a fost 4otat pe capitole, su6capitole, titluri, articole, alineate,
dup caz, i pe ane7e.
Proiectele de 6uget se apro6 de autoritile deli6erati4e 2n termen de ma7imum -# de
zile de la data pu6licrii legii 6ugetului de stat 2n Monitorul Oficial al .om1niei, Partea I.
9n cazul 2n care autoritile deli6erati4e nu apro6 proiectele 6ugetelor locale 2n
termenul pre4zut, direciile generale ale finanelor pu6lice dispun sistarea alimentrii cu
cote, respecti4 sume defalcate din unele 4enituri ale 6ugetului de stat i cu transferuri
consolida6ile, p1n la apro6area acestora de ctre autoritile deli6erati4e. 9n aceast situaie,
din 6ugetele locale se pot efectua pli numai 2n limita celorlalte 4enituri 2ncasate.
9n cazul autoritilor deli6erati4e care sunt dizol4ate sau se afl 2n procedur de
dizol4are, dup caz, 2n condiiile legii, i care nu i3au apro6at 6ugetele locale 2n termenul
legal, direciile generale ale finanelor pu6lice, prin e7cepie de la pre4ederile enun ate
anterior, aloc cote, respecti4 sume defalcate din unele 4enituri ale 6ugetului de stat, p1n la
data apro6rii 6ugetelor locale ale noilor autoriti deli6erati4e constituite.
Primarii, preedinii consiliilor udeene, respecti4 primarul general al municipiului
,ucureti, aflai 2n aceast situa ie, aplic 2n anul financiar 2n curs 6ugetul anului precedent,
cu 2ncadrarea c5eltuielilor 2n limita lunar de 1B1% din 6ugetul anului precedent.
Ordonatorii principali de credite au o6ligaia s transmit direciilor generale ale
finanelor pu6lice 6ugetele locale apro6ate, 2n condiiile prezentei legi, 2n termen de # zile de
la apro6area acestora. (ireciile generale ale finanelor pu6lice, 2n termen de 1! zile,
2ntocmesc i transmit Ministerului Cinanelor Pu6lice 6ugetele pe ansam6lul fiecrui ude,
respecti4 al municipiului ,ucureti, grupate 2n cadrul fiecrui ude i al municipiului
,ucureti, pe comune, orae, municipii, sectoare ale municipiului ,ucureti i ude, pe
structura clasificaiei 6ugetare.
28
(ac legea 6ugetului de stat nu a fost adoptat cu cel puin ) zile 2nainte de e7pirarea
e7erciiului 6ugetar, se aplic 2n continuare 6ugetele anului precedent, p1n la apro6area
noilor 6ugete, limitele lunare de c5eltuieli neput1nd depi, de regul, 1B1% din pre4ederile
6ugetelor anului precedent, cu e7cepia cazurilor deose6ite, temeinic ustificate de ctre
ordonatorii de credite sau, dup caz, 1B1% din sumele propuse 2n proiectul de 6uget, 2n situaia
2n care acestea sunt mai mici dec1t cele din anul precedent. Instituiile pu6lice i aciunile
nou3apro6ate 2n anul curent, dar care 2ncep cu data de 1 ianuarie a anului 6ugetar urmtor,
4or fi finanate, p1n la apro6area 6ugetului, 2n limita a 1B1% din pre4ederile acestora cuprinse
2n proiectul de 6uget.
(ireciile generale ale finanelor pu6lice 4or acorda unitilor administrati4teritoriale
sume defalcate din unele 4enituri ale 6ugetului de stat i transferuri consolida6ile, cu
2ncadrarea 2n limita lunar de 1B1% din pre4ederile 6ugetare ale anului precedent.
9n cazul 2n care necesarul de sume defalcate din unele 4enituri ale 6ugetului de stat i
transferuri consolida6ile depete o limit lunar de 1B1% din pre4ederile 6ugetare ale anului
precedent, dup utilizarea integral a 4eniturilor i cotelor defalcate din unele 4enituri ale
6ugetului de stat, direciile generale ale finanelor pu6lice pot apro6a suplimentarea acestora,
pe 6aza analizelor i fundamentrilor prezentate de ordonatorii principali de credite. 9n
situaia 2n care sumele sunt propuse 2n proiectul 6ugetului de stat mai mici dec1t cele din anul
precedent, limitele lunare se acord 2n cot de 1B1% din sumele propuse prin proiectul
6ugetului de stat.
Procesul 6ugetar este dominat, ca importan , de gestiunea 6anului pu6lic, care i i are
coresponden a 2n ultima etap a acestuia, e7ecu ia 6alan elor financiare operati4e.
2.2.3.'5ecu ia #ugetului
07ecu ia 6ugetelor pu6lice locale poate fi definit ca etap final a procesului 6ugetar
ce e7prim ansam6lul de msuri, metode, te5nici i procedee pe care cei implica i 2n rela iile
specifice le folosesc 2n legtur cu realizarea indicatorilor finan elor pu6lice pre4zu i i
apro6a i prin 6alan ele financiar operati4e ale unit ilor administrati43teritoriale. 9n esen ,
e7ecu ia 6ugetelor pu6lice este faza realizrii 4eniturilor i c5eltuielilor 6ugetare.
Practic, e7ecu ia 6ugetar reprezint forma glo6al de a6ordare te5nic, pornind de la
caracteristicile comune ale rela iilor economice specifice prin care sunt implica i 2n ac iune
to i factorii responsa6ili i anume statul cu institu iile specializate i partenerii lui,
reprezenta i, simplificator, prin contri6ua6ili i ordonatori de credite 6ugetare.
29
:ceast faz const 2n realizarea pre4ederilor 6ugetului, at1t la 4enituri, c1t i la
c5eltuieli. Pre4ederile la 4enituri sunt considerate ni4eluri minime o6ligatorii, iar cele de la
c5eltuieli reprezint ni4eluri ma7ime ce nu se pot dep i. Ca de acest principiu, este de
o6ser4at c ultimele decenii marc5eaz o tendin de rectificare a pre4ederilor ini iale din
6uget, concretizate 2n modificri aduse cifrelor apro6ate anterior, la 4enituri iBsau c5eltuieli,
pentru a le pune 2n acord mai deplin cu situa ia real.
9n procesul e7ecu iei 6ugetare, c5eltuielile 6ugetare parcurg urmtoarele faze?
angaament, lic5idare, ordonanare, plat.
!nga/area unei c,eltuieli se concretizeaz prin actul $contract, comand, decizie
etc.' 2n 6aza cruia o entitate pu6lic asum o6liga ia de a plti o sum de 6ani ctre o alt
persoan uridic sau fizic, 2n condi iile pre4zute de lege. 0a poate a4ea loc ca rezultat al
unei decizii proprii, luate 2n mod autonom i e7primat prin 2ntocmirea unui act de 4oin
$contract' 2ntre institu ia respecti4 i 6eneficiarul sumei, 2n care se pre4d drepturi i
o6liga ii reciproce.
(eciziile, prin care are loc angaarea c5eltuielilor 6ugetare, pot fi luate numai de ctre
persoanele care au, prin lege, competen a de a angaa pl i din resursele financiare pu6lice, 2n
limitele competen elor acordate i a sumelor apro6ate prin 6uget. :semenea persoane sunt
ordonatorii de credite 6ugetare, 2n cazul nostru, primarul Municipiului Piatra Neam .
%ic,idarea c,eltuielii pu#lice 6ugetare presupune constatarea 2ndeplinirii condi iilor
legale sau a o6liga iilor care re4eneau 6eneficiarului sumei $ce urmeaz a se plti', de ctre o
entitate pu6lic, prin persoane autorizate s o reprezinte pe aceasta. 0a se 2ntemeiaz, at1t pe
constatri faptice pri4ind ser4iciile prestate, 6unurile li4rate i recep ionate, lucrrile
e7ecutate, c1t i pe acte ustificati4e legal 2ntocmite i prezentate institu iei pu6lice, $care
urmeaz s decid i s efectueze plata', cum sunt? procese 4er6ale de recep ie, deconturi,
facturi etc.
Ordonan area c,eltuielii pu#lice #ugetare se concretizeaz prin emiterea unei
dispozi ii, de ctre institu ia pu6lic, pentru efectuarea pl ii sumei datorate, ec5i4al1nd cu a
se da un ordin de plat 2n fa4oarea persoanei fizice sau uridice 2ndrept ite s o 2ncaseze.
Plata propriu3zis este opera iunea care finalizeaz o c5eltuial pu6lic 6ugetar i
presupune transmiterea efecti4 a sumei de 6ani datorate de o entitate pu6lic ctre persoana
creia i se cu4ine. 0a se poate efectua, fie prin 4irament 2n contul 6eneficiarului, desc5is la o
6anc, fie 2n numerar, prin casieria primriei. Plata c5eltuielilor este asigurat de eful
compartimentului financiarconta6il, 2n limita fondurilor disponi6ile.
30
Instrumentele de plat tre6uie s fie 2nsoite de documentele ustificati4e. :ceste
documente tre6uie s certifice e7actitatea sumelor de plat, recepia 6unurilor, e7ecutarea
ser4iciilor i altele asemenea, conform angaamentelor legale 2nc5eiate. Instrumentele de
plat se semneaz de ctre conta6il i eful compartimentului financiar3conta6il.
Prin con inutul lor, primele trei tipuri de opera iuni pri4itoare la e7ecu ia c5eltuielilor
6ugetare $angaarea, lic5idarea, ordonan area' sunt de competen a ordonatorului de credite
6ugetare, reprezentat de primar sau 2mputernicitul acestuia. Spre deose6ire, plata propriu3zis
poate fi efectuat numai de ctre casieri sau conta6ili pltitori, asigur1ndu3se o delimitare a
competen elor, necesar pentru pre4enirea unor opera iuni incorecte, frauduloase.
07ecuia 6ugetar la Primria Municipiului Piatra Neam se 6azeaz pe principiul
separrii atri6uiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atri6uiile
persoanelor care au calitatea de conta6il.
Operaiunile specifice angarii, lic5idrii i ordonanrii c5eltuielilor sunt 2n
competena ordonatorilor de credite i se efectueaz pe 6aza a4izelor compartimentelor de
specialitate ale instituiilor pu6lice.
0fectuarea plilor, 2n limita creditelor 6ugetare apro6ate, se face numai pe 6az de
acte ustificati4e, 2ntocmite 2n conformitate cu dispoziiile legale, i numai dup ce acestea au
fost angaate, lic5idate i ordonanate.
Pentru anumite categorii de c5eltuieli se pot efectua pli 2n a4ans de p1n la )!L, 2n
condiiile dispoziiilor legale.
Sumele reprezent1nd pli 2n a4ans, neustificate prin 6unuri li4rate, lucrri e7ecutate
i ser4icii prestate, p1n la sf1ritul anului, 2n condiiile pre4ederilor contractuale, 4or fi
recuperate de ctre instituiile pu6lice care au acordat a4ansurile i se 4or restitui 6ugetului
din care au fost a4ansate.
9n cazul neli4rrii 6unurilor, neefecturii lucrrilor i ser4iciilor angaate, pentru care
s3au pltit a4ansuri, recuperarea sumelor de ctre instituia pu6lic se face cu perceperea
maorrilor de 2nt1rziere la ni4elul celor e7istente pentru 4eniturile 6ugetare, calculate pentru
perioada de c1nd s3au acordat i p1n s3au recuperat.
Aa r1ndul su, e5ecu ia pr ii de $enituri #ugetare , pornind de la principiul c
pentru acestea pre4ederile din 6ugetul apro6at reprezint limite minime ale 2ncasrilor i
a41nd ca principal component 2ncasarea impozitelor, implic, de asemenea, mai multe
tipuri de lucrri $opera iuni' e alonate 2n timp, i anume? a ezarea@ lic5idarea@ emiterea
titlurilor de 2ncasare@ perceperea $2ncasarea' propriu3zis a 4enitului.
31
! ezarea , ca opera iune specific impozitelor $principalul 4enit 6ugetar', presupune
identificarea i e4aluarea materiei impoza6ile, pe de o parte i sta6ilirea sumei impozitului
de 2ncasat pe categorii de impozite, pe de alt parte, 2n condi iile pre4zute de legisla ia
fiscal.
%ic,idarea $eniturilor se concretizeaz prin determinarea sumelor de 2ncasat la
diferite termene de plat, ce tre6uie comunicate contri6ua6ililor i desc5iderea de e4iden e la
organul fiscal pentru fiecare pltitor, care de4ine astfel un de6itor al statului. Prin desc5iderea
e4iden elor pri4ind o6liga iile de plat determinate 2n sarcina fiecrui contri6ua6il se asigur
urmrirea 2ncasrii impozitelor datorate, de ctre aparatul fiscal, anticip1ndu3se opera iunea
urmtoare, de emitere a titlului de 2ncasare.
'miterea titlului de nca"are (percepere) 2n sarcina contri6ua6ilului, 4izeaz
anumite 4enituri 6ugetare i const 2n 2ntocmirea unui act $2nscris' care autorizeaz 2ncasarea
4enitului respecti4 la 6uget, 2m6rc1nd forme 4ariate $titlu de 2ncasare, ordin de 2ncasare'.
Perceperea (nca"area) impozitului este opera iunea final 2n e7ecu ia 6ugetului la
partea de 4enituri i se concretizeaz prin transferarea efecti4 a sumei datorate, de la
contri6ua6il la dispozi ia institu iei pu6lice, fie 2n numerar, fie prin 4irament. 0fectuarea
opera iunilor de 2ncasare presupune i urmrirea respectrii termenelor de plat de ctre
contri6ua6ili, iar organele fiscale pot aplica sanc iuni sau msuri de e7ecutare silit a
de6itorilor care nu3 i ac5it o6liga iile.
(erularea flu7urilor 6ugetare de 2ncasri$4enituri' i pl i $c5eltuieli' 2ntr3un cadru
organizatoric adec4at i efectuarea opera iunilor respecti4e, fie prin 4iramente 2ntre conturi
desc5ise la institu ii financiar 6ancare, fie 2n numerar, constituie o component a acti4it ii
6ugetare denumit generic, e5ecu ia de ca" a #ugetelor.
Organizarea udicioas a e7ecu iei de cas tre6uie s asigure, pe l1ng efectuarea
opera iunilor, cunoa terea permanent a e4olu iei 2ncasrilor i pl ilor 6ugetare, respecti4 a
msurii 2n care se realizeaz sincronizarea acestora@ s permit gestiunea soldului
opera iunilor de cas, inclusi4 analiza comparati4 fa de pre4ederi, 2n scopul sta6ilirii
a6aterilor i cauzelor lor, respecti4 lurii unor decizii 4iz1nd 2m6unt irea acesteia.
07ecuia de cas a 6ugetelor locale se efectueaz prin unitile teritoriale ale
/rezoreriei Statului, e4ideniindu3se 2n conturi distincte:
a' 4eniturile 6ugetare 2ncasate pe structura clasificaiei 6ugetare@
6' efectuarea plilor dispuse de persoanele autorizate ale instituiilor pu6lice, 2n limita
creditelor 6ugetare i a destinaiilor apro6ate potri4it dispoziiilor legale@
32
c' efectuarea operaiunilor de 2ncasri i pli pri4ind datoria pu6lic intern i
e7tern, rezultat din 2mprumuturi contractate sau garantate de stat, precum i cele contractate
sau garantate de autoritile administraiei pu6lice locale, inclusi4 a celor pri4ind ram6ursarea
ratelor la scaden i plata do61nzilor, comisioanelor, spezelor i altor costuri aferente@
d' efectuarea altor operaiuni financiare 2n contul autoritilor administraiei pu6lice
locale@
e' pstrarea disponi6ilitilor reprezent1nd fonduri e7terne neram6ursa6ile sau
contra4aloarea 2n lei a acestora, primite pe 6az de acorduri i 2nelegeri gu4ernamentale i
de la organisme internaionale, i utilizarea acestora potri4it 6ugetelor apro6ate@
f' alte operaiuni financiare pre4zute de lege.
Pentru 2mprumuturile contractate, altele dec1t cele din disponi6ilitile contului curent
general al /rezoreriei Statului, autoritile administraiei pu6lice locale 2i pot desc5ide
conturi la 6nci comerciale, 2n 4ederea derulrii acestora.
9n e7ecuie, alocarea sumelor defalcate din unele 4enituri ale 6ugetului de stat se
efectueaz lunar de ctre direciile generale ale finanelor pu6lice, pe 6aza fundamentrilor
prezentate de ordonatorii principali de credite.
07ecuia 6ugetar se 2nc5eie la data de )1 decem6rie a fiecrui an.
Orice 4enit ne2ncasat i orice c5eltuial angaat, lic5idat i ordonanat 2n cadrul
pre4ederilor 6ugetare i nepltit p1n la data de )1 decem6rie se 4a 2ncasa sau se 4a plti,
dup caz, 2n contul 6ugetului pe anul urmtor.
Creditele 6ugetare neutilizate p1n la 2nc5iderea anului sunt anulate de drept.
(isponi6ilitile din fondurile e7terne neram6ursa6ile i cele din fondurile pu6lice
destinate cofinanrii contri6uiei financiare a Comunitii 0uropene, rmase la finele
e7erciiului 6ugetar 2n conturile structurilor de implementare, se reporteaz 2n anul urmtor
cu aceeai destinaie.
33
Capitolul III
Cundamentarea indicatorilor 6ugetari i realizarea acestora la Primria
Municipiului Piatra Neam

3.1. Fundamentarea $eniturilor din #ugetele locale
0conomiei moderne 2i este caracteristic, prin prisma structurii indicatorilor 6ugetari, o
cre tere mai pronun at a necesit ilor de ordin pu6lic prin compara ie cu resursele posi6il
de procurat.
(iminuarea propriet ii de stat, incluz1nd 2ntreprinderi, domenii i alte 6unuri
pu6lice, conduce, 2ntr3o msur important, i la reducerea resurselor financiare pentru
fondurile pu6lice. 9ntr3o atare situa ie, sus inerea financiar a c5eltuielilor pu6lice aflate 2ntr3
o dimensiune mare necesit redistri6uiri ale miloacelor 6ne ti e7istente 2n economie i la
popula ie, astfel c de4ine important fiscalitatea, ca miloc principal de completare a
ne4oilor financiare generate de mrimea i di4ersificarea cerin elor de ordin pu6lic ale
societ ii i popula iei.
,unurile i ser4iciile pu6lice sunt sus inute 2n produc ie i func ionare din resurse
6ugetare alimentate pe seama impozitelor, ta7elor i contri6u iilor din economie $de la
agen ii economici' i de la popula ie.
Cerin a sporit de resurse financiare, generat de o cre tere mai mare a ne4oilor
sociale, mai mare c5iar i dec1t cea a produsului intern 6rut, apare ca o alt caracteristic a
economiei moderne. Ni4elul i e4olu ia c5eltuielilor pu6lice imprim o cerere, 2n cre tere, a
resurselor financiare acoperitoare, pentru care apare necesar cunoa terea factorilor de
influen de ordin? economic $legat de e4olu ia produsului intern 6rut i, de aici, de sporire a
prele4rilor o6ligatorii'@ monetar $mas monetar, credit, do61nd, pre '@ social
$redistri6uirea resurselor 2n raport cu anumite cerin e'@ demografic $popula ie acti4,
contri6ua6ili, etc.'@ politic i militar@ financiar $prin dimensiunea c5eltuielilor pu6lice
influen ate de ceilal i factori, deficitul 6ugetar etc.'.
34
9n determinarea pre4izional a 4eniturilor 6ugetare se au 2n 4edere elemente de calcul
prezente, 2n general, 2n metodologia de fundamentare a indicatorilor financiari care sus ine
ela6orarea proiectelor de 6ugete pu6lice. Calculele se cer a fi riguroase i 6azate pe
certitudini, care in, 2n principal, de dimensiunile i caracteristicile M materieiI de a ezare a
o6iectului de 4enit 6ugetar. Aa acestea se adaug indicatorul reprezentati4 de utilizat, care
e7prim cel mai 6ine sursa de formare a fiecrui 4enit 2n parte potri4it cu ipostazele 2n care se
gse te o6iectul de impunere.
9n plan practic, fundamentarea indicatorilor de 4enituri 6ugetare are ca sus inere
raportrile statistice ale contri6ua6ililor ctre institu iile finan elor pu6lice din teritoriu, 2n
care apar repere de calcul cu pri4ire la o6iectul impunerii i 6aza de calcul.
(in punct de 4edere uridic, a ezarea i calculul o6liga iilor ctre 6ugetele pu6lice
este sus inut de acte normati4e i procedurale ce pot fi grupate 2n dou categorii?
3acte normati4e institutoare ori de 6az@
3acte normati4e completatoare $complementare, 2n plan metodologic'.
:ctele normati4e institutoare de 6az mai pot fi denumite i principale, ele referindu3
se la legile fiscale specifice. /ot aici se 2ncadreaz i codul fiscal de referin i susinere
uridic pentru mai multe categorii de 4enituri.
:ctele normati4e completatoare ori susintoare se refer la normele metodologice ori
instruciunile de aplicare a celor dint1i, ela6orate, de Ministerul Cinanelor Pu6lice. Aa
acestea se mai pot aduga i soluiile procedurale emise de acelai minister, pe parcursul
e7ecuiei 6ugetare, pentru care nu sunt pre4ederi e7prese ori lmuritoare 2n cele dou
categorii de acte normati4e enunate.
Mai 2nt1i, principial, 2n prima categorie de acte normati4e i apoi, metodologic ori
procedural, 2n a doua, sunt reflectate anumite no iuni ori elemente care definesc, 2n ansam6lu,
ceea ce 2nseamn a ezarea i perceperea 4eniturilor 6ugetare at1t prin calcule pre4izionale,
c1t i 2n e7ecu ie. .eprezentati4e, 2n acest sens, cu pri4ire la 4eniturile 6ugetare sunt?
su6iectul, o6iectul, 6aza de calcul, unitatea te5nic de calcul $ori de e4aluare', 2nlesnirile la
plat, termenul de plat, drepturile i o6liga iile pltitorilor.
Su6iectul 4enitului 6ugetar reprezint o persoan fizic sau uridic de intoare a
unor 6unuri sau o6iecte, implicat 2n anumite acte sau fapte ori care o6 ine 4enituri i,
potri4it legii, are o6liga ia s plteasc anumite sume de 6ani ctre 6ugetele pu6lice cu titlul
de impozit, ta7, contri6u ie, 4rsm1nt, prele4are. 9n plan fiscal i uridic, persoana >
su6iect de 4enit 6ugetar > tre6uie s 2ndeplineasc unlee condi ii minimale pentru aceast
calitate $2ncadrare'. :stfel, persoanei fizice i se cere s ai6 capacitatea e7ercitrii depline a
35
drepturilor ci4ile iar persoanei uridice s organizeze i s conduc e4iden proprie, a41nd,
totodat, i personalitate uridic.
Pltitorul prezentat prin actele normati4e are, fr a fi prezentat e7plicit de legiuitor,
sensul de su6iect cu o6liga ie de plat, 2n cele mai multe situa ii. (e regul, potri4it
e7primrilor teoretico3metodologice, pltitorul este una i aceea i persoan cu su6iectul.
Dneori, din ra iuni de ordin practic, se face distinc ie 2ntre cele dou no iuni. Cazul tipic, cel
mai cunoscut 2n acest sens, este al impozitului pe salarii, unde salariatul este su6iect de 4enit
6ugetar iar angaatorul $persoan fizic sau uridic' apare cu calitatea de pltitor.
O6iectul 4enitului 6ugetar este elementul te5nic de la care sau func ie de care se
procedeaz la calculul, a ezarea i plata impozitelor, ta7elor, contri6u iilor, 4rsmintelor i
prele4rilor ctre 6ugetele pu6lice. 9mpreun cu su6iectul, acesta declan eaz impunerea, ca
ac iune fiscal sau nu, altfel spus, reprezint momentul zero 2n a ezarea, calculul i
perceperea de 4enituri 6ugetare.
,aza de calcul poate fi considerat ca element deri4at din o6iectul 4enitului, 2ntruc1t,
la impozitele directe i la unele indirecte, se suprapune integral sau par ial cu acesta. 0a
poate fi definit ca element de te5nic fiscal concret efecti4, asupra cruia se aplic unitatea
te5nic de e4aluare pentru a se o6 ine mrimile o6liga iilor 6ne ti datorate ctre 6ugetele
pu6lice. (iferen ele e4idente 2ntre 6aza de calcul i o6iectul 4enitului 6ugetar apar 2n cazul
unor o6liga ii 6ne ti ca? impozitul pe cldiri, ta7a asupra miloacelor de transport, ta7e de
tim6ru etc.
Dnitatea te5nic de e4aluare reprezint elementul te5nic fi7at 2n actele normati4e prin
care se determin efecti4 o6liga iile de plat odat cu calculele ce se fac asupra 6azei de
impunere. 0a poate fi o concretizare fizic 2nso it de o e7primare 4aloric $lei pe metru
ptrat suprafa teren', o mrime con4en ional $cilindri, la ta7a asupra miloacelor de
transport', o sum a6solut $pe o6iect sau pe unitatea de msur a acestuia' ori, 2n cele mai
multe cazuri, o mrime relati4 $cu e7primare prin procente'. Cotele 2n materie de
cuantificri ale o6liga iilor 6ugetare sunt prezente su6 trei forme? fi7e, propor ionale,
progresi4e.
9nlesnirile la plat reprezint un element te5nic 2n a ezarea i perceperea de 4enituri
6ugetare cu determinare de politic financiar, social ori fiscal, ce apare prezent 2n anumite
situa ii pornind de la su6iect $sau pltitor' ori o6iect etc. 0le e7prim atitudinea statului 2ntr3o
anumit perioad de gestiune 6ugetar fa de unele categorii de contri6ua6ili sau fa de
o6iectul 4enitului ori func ie de am6ele elemente te5nice 2n acela i timp potri4it cu unele
36
caracteristici ale acestora. 9nlesnirile la plat se concretizeaz 2n reduceri i scutiri ale
o6liga iilor calculate potri4it reglementrilor legale.
/ermenul de plat este elementul te5nic care pozi ioneaz 2n timp concretizarea ca
plat a o6liga iei 6ne ti rezultat din corelarea celorlalte elemente te5nice men ionate cu
referire la 4eniturile 6ugetare e7istente 2n 6ugetele pu6lice i potri4it cu actele normati4e ce
le reglementeaz.
(repturile i o6liga iile pltitorilor reprezint un element te5nci prezent 2n a ezarea
i perceperea 4eniturilor 6ugetare, care confirm comportamentul contri6ua6ililor 2n legtur
cu inciden a pe care ace tia o au cu 6ugetele pu6lice, potri4it cu materia de impunere pe care
o de in i reglementrile 2n 4igoare cu pri4ire la aceasta. (e aici, drepturile de a solicita ori
de a contesta conformitatea calculelor potri4it cu realitatea i actele normati4e, de a 6eneficia
de 2nlesnirile pre4zute sau o6liga iile cu referire la organizarea i conducerea e4iden ei
asupra materiei impoza6ile i a 6azei de calcul ori la plata la termen a crean elor 6ugetare.
=eniturile pu6lice, cu reflectare prin 6ugete, pot fi structurate, grupate ori clasificate
dup mai multe criterii, dintre care importante 2n interpretri i analize economico3financiare
sunt? con inutul economic, ritmicitatea 2ncasrii sau pro4enien a.
(up con inutul economic al resurselor financiare de ordin pu6lic a4em drept
principale categorii urmtoarele?
3prele4rile o6ligatorii 3impozite@
3ta7e@
3contri6u ii@
34rsminte.
3resursele de trezorerie@
3resursele pro4enind din 2mprumuturi pu6lice@
3emisiunea monetar.
Prele4rile o6ligatorii mai sunt cunoscute i su6 denumirea de $enituri 3i"cale din
care fac parte impozitele, ta7ele, contri6u iile i unele 4rsminte. Cuantumul 4eniturilor
fiscale 2nregistreaz, 2n raport cu cerin ele de ordin pu6lic de acoperit, ritmuri sczute de
cre tere. Sporirea lor este posi6il, 2n principal, pe seama materiei de impunere i a
modificrii cotelor sau introducerii de noi impozite sau ta7e. Orice ac iune de ordin fiscal
2ns, care are ca efect sporirea o6liga iilor 6ugetare fr s e7iste o cre tere corespunztoare
a o6iectului impunerii, este limitat de capacitatea contri6uti4 a persoanelor fizice i
uridice.
37
Sus inerea c5eltuielilor de ordin 6ugetar mai poate fi realizat, 2n sens complementar
i temporar, prin folosirea celorlalte categorii de resurse men ionate de gruparea din
con inutul economic. :stfel, acoperirea golurilor temporare de cas 2nregistrate la 6ugetele
locale se mai poate suplini prin folosirea re"ur"elor trezoreriei. Pozi ionarea trezoreriei ca
singura institu ie care se ocup de e7ecu ia de cas a 6ugetelor creeaz posi6ilitatea folosirii
resurselor pe care le gestioneaz.
>mprumuturile pu#lice gestionate prin trezorerie se folosesc mai des pentru
procurarea de resurse financiare necesare, 2ndeose6i, pentru acoperirea deficitului 6ugetar.
.itmicitatea 2ncasrilor poate s conduc la o grupare a resurselor financiare 2n?
3ordinare sau curente@
3e7traordinare, incidentale sau 2nt1mpltoare.
.esursele ordinare sunt cele la care se apeleaz 2n mod o6i nuit prin 6ugetele pu6lice
i constau din 4enituri fiscale, contri6u ii pe diferite categorii de 6ugete, 4enituri nefiscale ce
se 2ncaseaz cu o anumit regularitate.
.esursele e7traordinare sunt cele folosite 2n situa ii e7cep ionale, c1nd resursele
o6i nuite $curente sau ordinare' nu sunt suficient de acoperitoare pentru c5eltuielile pu6lice.
9n structura acestora apar 2mprumuturile pu6lice, transferurile, autoarele i dona iile primite
din strintate, sumele rezultate din lic5idarea participa iilor de capital 2n strintate i din
4alorificarea 6unurilor statului.
Pro4enien a, drept criteriu de grupare a resurselor financiare, conduce la dou
categorii i anume? resurse interne i resurse e7terne.
Implicarea 2n procesul 6ugetar, cu responsa6iliti de informaii, calcule i
fundamentri, are dimensiuni determinate de poziia prilor din relaiile specifice, potri4it cu
apartenena i 2ncadrarea 2n? instituii specializate i direct angaate 2n administrarea 6ugetelor
pu6lice $pe plan central i 2n profil teritorial' i instituii i uniti consumatoare de fonduri
pu6lice $potri4it cu o structur ierar5ic a ordonatorilor de credite 6ugetare '.
Suportul uridic folosit 2n a ezarea i perceperea 4eniturilor 6ugetare 2l reprezint
actele normati4e cu pri4ire la instituirea lor, precum i cele metodologice de aplicare.
.eprezentati4 pentru cadrul uridic de ac iune 2n aceast direc ie este Codul Ciscal.
Codul fiscal acoper, 2n plan uridic, pro6lematica 4eniturilor 6ugetare prezente 2n
6ugetele cu adresare general $6ugetul de stat i 6ugetele locale'. 9n esen , prin acesta se
sta6ile te cadrul legal pentru impozitele i ta7ele din 6ugetele men ionate, precum i modul
de a ezare $calcul' i plat a acestora.
38
Cundamentarea 4eniturilor 6ugetare declan eaz rspunderi la to i cei implica i 2n
procesul 6ugetar potri4it cu pre4ederile din actele normati4e 2n materie fiscal. Pe de o parte,
sunt contri6ua6ilii persoane uridice pentru care este sta6ilit ini iati4a de plat, pe de alt
parte sunt organele fiscale cu rspunderi de a ezare i calcul al 4enitului 6ugetar pri4ind
ceilal i contri6ua6ili. Aor li se adaug celelalte institu ii specializate 2n gestiunea 6ugetar
care procedeaz, cu caracter complementar, la 2ntocmirea de lucrri pregtitoare 2n 4ederea
ela6orrii proiectelor de 6ugete pu6lice.
Contri6ua6ilii persoane uridice, potri4it cu formele de e4iden pe care le
organizeaz $statistic, te5nic3operati4, conta6il', au o6liga ia s comunice informa ii
asupra o6iectului de 4enituri 6ugetare aflat 2n di4erse ipostaze $4enit, pre , 6unuri, acte etc.'
i prezent 2n consemnrile de date proprii pentru a fi luate 2n calculul crean elor 6ugetare de
determinate pe 6aza legii. Dnele dintre comunicri asupra o6iectului de 4enit 6ugetar se
produc 2n 6aza pre4ederilor legale, pe parcursul e7ecu iei 6ugetare la anumit termene i
declan eaz actul de a ezare i percepere a o6liga iilor 6ne ti ctre 6ugetele pu6lice.
Aa 6ugetele locale, rspunderea fundamentrii 4eniturilor proprii re4ine
compartimentelor specializate din primrii $direc ie, departament, ser4iciu etc.' care, pe
seama e4iden ei organizate i a informa iilor $asupra cldirilor, terenurilor, parcului auto
etc.' comunicate de persoanele uridice i fizice din localitate, procedeaz la calcule i
fundamentri ce stau la 6aza propunerilor de proiecte pentru 6ugetele locale.
Organele fiscale din teritoriu, care, 2n 6aza actelor normati4e specifice $cod fiscal,
legea impozitelor i ta7elor locale etc. ', au o6liga ia a ezrii calculrii i perceperii de
impozite i ta7e 2n raporturile cu contri6ua6ilii $2ndeose6i persoane fizice', preiau
informa iile necesare de la ace tia cu prileul diferitelor e4enimente $ac5izi ii de cldiri,
terenuri, miloace de transport, acordare de autoriza ii pentru e7ercitarea meseriilor ori a
profesiilor li6ere etc.', a raportrilor statistice ori fiscale periodice $fi e fiscale' pe care le
folosesc 2n calcule i fundamentri de indicatori asupra celorlalte 4enituri 6ugetare $dec1t
cele unde ini iati4a la plat re4ine contri6ua6ililor' ce urmeaz a se regsi 2n lucrrile
pregtitoare ale proiectelor de 6ugete.
=eniturile instituite i mo6ilizate la 6uget 2n mod o6inuit sunt considerate 4enituri
curente sau ordinare. :ceste 4enituri se 2ncaseaz cu regularitate la 6ugetele locale 2n cadrul
fiecrui e7erci iu financiar, pe 6aza unor prele4ri legale, constituind o sursa permanent.
(in aceast categorie fac parte 4eniturile fiscale i 4eniturile nefiscale .
=eniturile fiscale se concretizeaz 2n impozite, ta7e, contri6u ii i 2n alte 4enituri
percepute la 6ugetele locale. =eniturile de felul acesta reprezint prele4ri legale din
39
4eniturile realizate de popula ie i de agen ii economici, precum i din a4erea persoanelor
fizice sau uridice la dispozi ia unit ii administrati43teritoriale, pentru realizarea func iilor
administra iei pu6lice locale. :ceste prele4ri se fac 2n mod o6ligatoriu fr posi6ilitatea
o6 inerii unei contrapresta ii din partea administra iei pu6lice locale i cu titlu
neram6ursa6il.
Participarea persoanelor fizice i uridice la acoperirea c5eltuielilor unit ilor
administrati43teritoriale nu poate fi pe deplin 2n eleas dec1t fc1nd e7aminarea inciden ei pe
care o au impozitele, ta7ele i contri6u iile asupra contri6ua6ililor.
in1nd cont de incidena pe care o au impozitele ta7ele i contri6uiile asupra
contri6ua6ililor, 4eniturile fiscale sunt structurate 2n impozite directe i impozite indirecte.
Impozitele directe reprezint sumele ce se percep direct de la persoane fizice sau
uridice care tre6uie s suporte la anumite termene sarcina fiscala sta6ilit pe 6aza datelor de
care dispun organele fiscale pri4ind persoana, a4erea, posesiunea sau 4enitul fiecrui
contri6ua6il i a cotelor fi7ate prin lege. :41nd 2n 4edere c impozitele ca impozitele directe
sunt 2nscrise, dup calculul lor oficial, 2n e4iden ele organelor fiscale ca fiind datorate
6ugetelor locale acestea mai fiind numite i impozite cu de6it .
(in categoria impozitelor directe ale 6ugetelor locale fac parte, pe l1nga altele ?
impozitul pe cldiri de la persoane fizice, impozitul pe terenuri de la persoane fizice, ta7a
asupra miloacelor de transport de inute de persoane fizice, alte impozite i ta7e de la
popula ie, ta7a teren, impozitul pe cldiri i terenuri de la persoane uridice, ta7a asupra
miloacelor de transport de inute de persoane uridice.
Impozitele indirecte spre deose6ire de cele directe, nu se sta6ilesc direct i nominati4
asupra contri6ua6ililor, ci se a eaz asupra 41nzrii 6unurilor sau asupra prestrii unor
ser4icii. Impozitele indirecte 4izeaz utilizarea 4enitului sau a4erii. Impozitele indirecte nu
presupun nominalizarea i 2nscrierea suportatorului impozitului 2n e4iden ele organelor
fiscale, de aceea se mai numesc i impozite fr de6it.
(in categoria impozitelor indirecte ale 6ugetelor locale fac parte? impozitul pe
spectacole, ta7e pentru eli6erarea de licen e i autoriza ii de func ionare, ta7e de tim6ru
pentru acti4itatea notarial, ta7e e7traudiciare de tim6ru.
=eniturile nefiscale sunt 4enituri care re4in unit ilor administrati43teritoriale 2n
calitatea acestora de proprietar de capitaluri a4ansate pentru constituirea patrimoniului
unit ilor economice i institu iilor pu6lice care realizeaz acele acti4it i ale administra iei
pu6lice locale ce au, 2n principal, caracter de presta ie@ este 4or6a despre 4rsmintele din
40
profitul net al regiilor autonome de su6 autoritatea consiliilor locale i de 4rsminte de la
institu iile pu6lice.
=eniturile nefiscale sunt cunoscute i su6 denumirea de di4erse 4enituri. =eniturile
pre4zute 2n 6ugetele institu iilor pu6lice i acti4it ilor finan ate integral sau par ial din
4enituri proprii sunt considerate tot 4enituri nefiscale.
9n cadrul 6ugelelor locale aceste 4enituri apar la capitolul? 4rsminte din profitul net
al regiilor autonome.
C1nd prestaiile de interes local au caracter social cultural sau de alt natur, entit ile
care le efectueaz sunt organizate ca institu ii pu6lice. :cestea func ioneaz 2n cele mai
4ariate domenii de acti4itate, realiz1nd fiecare presta ii specifice domeniului sau de
acti4itate. 9n cadrul 6ugetelor locale acestea sunt e4iden iate la capitolul? 4rsminte de la
institu iile pu6lice.
=eniturile nefiscale cuprinse 2n cadrul capitolului? di4erse 4enituri din clasifica ia
6ugetar pentru 6ugetele locale cuprind acele 4enituri care au o indi4idualitate determinat de
condi iile i 2mpreurrile 2n care se realizeaz. (in categoria 4eniturilor de felul acesta fac
parte? 4enituri din recuperarea c5eltuielilor de udecat, imputa ii i despgu6iri, 4enituri din
amenzi i alte sanc iuni aplicate conform dispozi iilor legale, restituiri de fonduri din
finan area 6ugetar a anilor preceden i, 4enituri din concesiuni i 2nc5irieri, penalit i pentru
nedepunerea sau depunerea cu 2nt1rziere a declara iei de impozite i ta7e.
=eniturile din capital rezult din 41nzarea unei pr i din a4u ia na ional aflat 2n
patrimoniul pu6lic. Iz4orul acestor 4enituri nu este acti4itatea din anul 6ugetar 2n care se
2ncaseaz, ci este 4or6a de 4alorificarea unor 6unuri ce s3au acumulat 2n patrimoniul pu6lic,
fiind rezultatul utilizrii unei pr i din resursele 6ugetare ale perioadelor trecute. /ocmai de
aceea 4eniturile de capital nu sunt 4enituri curente.
9n cadrul 6ugetelor locale capitolul 4enituri din capital cuprinde? 4enituri din
4alorificarea unor 6unuri ale institu iei pu6lice, 4enituri din 41nzarea locuin elor construite
din fondurile statului i 4enituri din pri4atizare.
Prele4rile din 6ugetul de stat reprezint acele sume alocate de la 6ugetul de stat
pentru complementarea 4eniturilor 6ugetelor locale, care de regul sunt insuficiente pentru
acoperirea c5eltuielilor proprii. :ceste 4enituri cuprind 2n cadrul 6ugetelor locale cotele i
sumele defalcate din imopzitul pe 4enit i sume defalcate din ta7a pe 4aloare adugat pentru
6ugetele locale.
Cotele defalcate din impozitul pe 4enit reglementate de pre4ederile O.D.G.
nr.-#B%!!) care presupune c din impozitul pe 4enit, 2ncasat la 6ugetul de stat la ni4elul
41
fiecrei unit i administrati43teritoriale, se aloc lunar, 2n termen de # zile lucrtoare de la
finele lunii 2n care s3a 2ncasat acest impozit, o cot de )*L la 6ugetele locale ale comunelor,
ora elor i municipiilor, pe teritoriul crora 2 i desf oar acti4itatea pltitorii de impozite,
1!L la 6ugetul propriu al ude ului i 1&L 2ntr3un cont distinct, desc5is pe seama consiliului
ude ean pentru ec5ili6rarea 6ugetelor locale ale comunelor, ora elor, municipiilor i
ude ului.
Sumele defalcate din unele 4enituri ale 6ugetului de stat, destinate ec5ili6rrii 6ugetelor
locale, 4or fi repartizate pe ude e, 2n func ie de urmtoarele criterii?
capacitatea financiar calculat 2n func ie de impozitul pe 4enit 2ncasat pe
locuitor, 2n propor ie de &!L din sumele defalcate@
suprafa a ude ului, 2n propor ie de )!L din sumele defalcate.
(in sumele defalcate din unele 4enituri ale 6ugetului de stat pentru ec5ili6rarea 6ugetelor
locale, apro6ate anual prin legea 6ugetului de stat, i din cota de 1&L apar in1nd 6ugetului
propriu al ude ului, o cot de %#L se aloc 6ugetului propriu al ude ului, iar diferen a se
repartizeaz pe comune, ora e i municipii prin 5otr1re a consiliului ude ean, dup
consultarea primarilor i cu asisten te5nic de specialitate a direc iei generale a finan elor
pu6lice, 2n func ie de urmtoarele criterii?
capacitatea financiar calculat 2n 6aza impozitului pe 4enit 2ncasat pe locuitor, 2n
propor ie de )!L@
suprafa a unit ii administrati43teritoriale, 2n propor ie de )!L@
popula ia unit ii administrati43teritoriale, 2n propor ie de %#L@
alte criterii sta6ilite prin 5otr1re a consiliului ude ean, 2n propor ie de 1#L, care
s asigure cu prioritate sus inerea programelor cu finan are e7tern, care necesit
cofinan are local.
Su64en iile primite de la 6ugetul de stat reprezint un alt procedeu de complementare
al 4eniturilor 6ugetelor locale care sunt insuficinte pentru acoperirea c5eltuielor proprii.
Su64en iile primite de la 6ugetul de stat ctre 6ugetele locale, 2n scopul finan rii unor
in4esti ii cu caracter social i edilitar gospodresc, precum i altor ac iuni de natura celor
pre4zute de legea 6ugetului de stat, sunt sumele primite de 6ugetele locale de la 6ugetul
asigurrilor pentru oma 2n 4ederea finan rii programelor pentru ocuparea temporar a
for ei de munc, sumele primite pentru sus inerea sistemului de protec ie a copilului.
(ona iile i sponsorizrile reprezint acele 4enituri ale 6ugetelor locale care au la
6az un contract de sponsorizare. Aegea #!!B%!!% pri4ind finan ele pu6lice pre4ede c
42
institu iile pu6lice pot folosi pentru desf urarea acti4it ii lor, 6unuri materiale i fonduri
6ne ti primite de la persoane fizice sau uridice, su6 form de dona ii i sponsorizri, cu
respectarea dispozi iilor legale.
9n cazul institu iilor pu6lice finan ate integral de la 6ugetul local, miloacele 6ne ti
primite de la persoane fizice i uridice, su6 forma dona iilor i sponsorizrilor sunt 4rsate
direct la 6ugetul local din care sunt finan ate acele entit i.
=eniturile sunt grupate, din punct de 4edere al sursei, 2n pr i, capitole i su6capitole.
Ciecare parte este reprezentat printr3o denumire, iar capitolele i su6capitolele sunt redate
at1t prin denumirea corespunztoare sursei c1t i prin codificare cifric, am6ele fiind impuse
de necesitatea prelurii automatizate a informa iilor 2n felul acesta. Printr3un grup de patru
cifre este e4iden iat fiecare capitol, iar su6capitolele sunt codificate 2n cadrul capitolului prin
ase cifre.
Aa 6aza 2ntocmirii pr ii de 4enituri a 6ugetului de 4enituri i c5eltuieli stau
urmtoarele criterii ?
6aza legal a 4eniturilor 3 4eniturile nu se 2nscriu 2n 6ugetul de 4enituri i
c5eltuieli i nu se 2ncaseaz dec1t dac sunt reglementate e7pres printr3un act
normati4 i se cu4in unit ii respecti4e.
e7ecu ia preliminar pentru anul de 6az reprezint e7ecu ia cert pe o anumit
perioad de timp, e7ecuia pro6a6il p1n la sf1ritul anului, corectat cu
e4entualele influen e.
analiza i studierea comparati4 a 4eniturilor realizate pe total, pe structur i 2n
dinamic. Se realizeaz analiza i studii pri4ind e4olu ia 4eniturilor pe inter4ale
mai mari de timp, precum i compararea 4eniturilor realizate pe ani. (eose6it de
important este analiza structurii 4eniturilor, a41nd 2n 4edere c su64en ia
6ugetar se acord 2n complementarea 4eniturilor proprii, deci i dimensionarea
4olumului acesteia se realizeaz in1ndu3se cont de 4olumul 4eniturilor proprii
o6tena6ile.
e4olu ia 4olumului 2n func ie de factorii productori de 4enit > se fac calcule
analitice pentru fiecare surs de 4enit sau se utilizeaz o serie de indicatori
pri4itori la 4eniturile medii realizate sau preliminate, corecta i cu influen e ce 4or
apare 2n anul de plan. 9n aceast etap este important e4aluarea corecta a
4eniturilor, prin efectuarea de studii i analize asupra factorilor ce pot influen a
realizarea i dep irea 4eniturilor sau nerealizarea lor. :ce ti factori tre6uie
43
analiza i prin prisma 2ntinderii lor 2n anul 2n care se ela6oreaz 6ugetul de 4enituri
i c5eltuieli? dac 6aza de calcul cre te sau 4eniturile se di4ersific, 4olumul
4eniturilor anului 4iitor poate cre te fa de 4olumul 4eniturilor din anul de 6az@
dac sursa de 4enit dispare, 4eniturile se reduc p1n la neincluderea lor 2n 6ugetul
de 4enituri i c5eltuieli.
Principalii indicatori pe #aza crora "e 3undamenteaz $eniturile pro$enind din
impozite directe ale #ugetelor locale +
1ndicatori "peci3ici ai impozitului pe cldiri de inute de per"oane 3izice ?
suprafaa construit desfurat a cldirii, rangul localitii unde se afl situat
cldirea, tipul cldirii i instalaiile cu care este dotat aceasta, 2n cazul
apartamentului, dac acesta se afl amplasat 2ntr3un 6loc cu mai mult de ) ni4eluri
i " apartamente, data finalizrii cldirii, 2n cazul celor care au 2n proprietate dou
sau mai multe cldiri utilizate ca locuin, ordinea 2n care a fost do61ndit
cldirea, precum i care dintre aceste cldiri sunt 2nc5iriate, 2n 4ederea maorrii
impozitului datorat de contri6ua6ilii
1ndicatori "peci3ici ai impozitului pe cldiri de inute de per"oane /uridice ?
costul de ac5iziie, pentru cldirile do61ndite cu titlu oneros, costul de producie,
pentru cldirile construite de persoana uridic@ 4aloarea actual, estimat la
2nscrierea lor 2n acti4, in1ndu3se seama de 4aloarea cldirilor cu caracteristici
te5nice i economice similare sau apropiate, pentru cldirile o6inute cu titlu
gratuit, 4aloarea de aport pentru cldirile intrate 2n patrimoniu 2n cazul
asocieriiBfuziunii, determinat prin e7pertiz, potri4it legii, 4aloarea rezultat 2n
urma ree4alurii, pentru cldirile ree4aluate 2n 6aza unei dispoziii legale.
1ndicatori "peci3ici ai impozitului pe teren ? rangul localitii unde se afl situat
terenul, zona 2n cadrul localitii , categoria de folosin, suprafaa terenului.
1ndicatori "peci3ici ai ta5ei a"upra mi/loacelor de tran"port ? pentru
auto4e5iculele cu masa ma7im autorizat pana 2n 1%t > capacitatea cilindric a
auto4e5iculului i pentru auto4e5iculele cu masa ma7im autorizata peste 1%t >
numrul a7elelor, masa total ma7im autorizat i sistemul de suspensie.
1ndicatori "peci3ici ai ta5ei pentru eli#erarea certi3icatelor7 a$izelor ?i a
autoriza@iilor? pentru certificatul de ur6anism A suprafa a de teren @ pentru
autorizaia de construire pentru o cldire care urmeaz a fi folosit ca locuin 3
4aloarea autorizat a lucrrilor de construcii @ pentru autorizaia de forae sau
44
e7ca4ri >suprafa a de metri ptrai @ pentru autorizaia de lucrri de organizare de
antier i autorizaia de amenaare de ta6ere de corturi, csue sau rulote ori
campinguri 3 4aloarea autorizat a lucrrilor de construcie @ pentru autorizaia de
construire pentru c5iocuri, tonete, ca6ine, spaii de e7punere, situate pe cile i 2n
spaiile pu6lice 3 metru ptrat de suprafa ocupat de construcie @ pentru
autorizaia pentru desfurarea unei acti4iti economice > numrul de autoriza ii
de inute de persoanele fizice autorizate @ pentru certificatele de productor >
numrul de certificate de productor de inute.
1ndicatori "peci3ici ai ta5ei pentru 3olo"irea mi/loacelor de reclam ?i
pu#licitate ? pentru ser4iciile de reclam i pu6licitate 3 4aloarea ser4iciilor de
reclam i pu6licitate, pre4zut 2n contract, e7clusi4 ta7a pe 4aloarea adugat si
durata contractului @ pentru afia 2n scop de reclam i pu6licitate 3 metru ptrat
de afia.
3.2. Fundamentarea c,eltuielilor din #ugetele locale
(in punct de 4edere metodologic i ca 6az legal, fundamentarea c5eltuielilor are ca
punct de pornire Aegea nr.#!!B%!!% pri4ind finanele pu6lice, Monitorul Oficial al .om1niei,
nr.#;&B1).!".%!!%.
C5eltuielile din 6ugetele locale reflect resursele financiare utilizate de organele
administraiei pu6lice locale pentru satisfacerea cerinelor social3culturale, economice,
ser4iciilor de dez4oltare pu6lic i a altor cerine ale locuitorilor din comune, orae i
municipii.
Carta 0uropean pentru autonomie local cuprinde anumite principii 2n efectuarea
c5eltuielilor din 6ugetele locale?
a' 2n msura posi6ilitilor, su64eniile acordate unitilor administrati43teritoriale nu
tre6uie s fie destinate finanrii de proiecte specifice. :cordarea de su64enii nu tre6uie s
aduc atingere li6ertaii fundamentale a autoritilor administraiei pu6lice locale 2n domeniul
de competen@
6' pentru a finana c5eltuielile de in4estiii, colecti4itaile locale tre6uie s ai6 acces
la piaa naional de capitaluri@
c' colecti4itile locale tre6uie s fie 2ncuraate la asociere 2ntre ele, la cooperarea cu
sectorul pri4at pentru realizarea i e7ploatarea anumitor ser4icii pu6lice locale ce necesit
in4estiii importante@
45
d' colecti4itile locale s fie spriinite 2n realizarea unor in4estiii pu6lice care
4izeaz o dez4oltare dura6il.
(in punct de 4edere al relaiei autonomie local i responsa6ilitate 2n efectuarea
c5eltuielilor din 6ugetele locate se pot desprinde urmtoarele?
consiliile locale au o putere mai mare de decizie asupra modului de c5eltuire a
fondurilor@
autoritile pu6lice locale rspund de gestionarea eficient i corect a c5eltuielilor
din sfera lor de competen@
consiliile locale sta6ilesc i supra4eg5eaz modul de prestare a ser4iciilor pu6lice
pentru asigurarea calitii acestora@
consiliile locale sunt competente s apro6e documentaiile te5nico3economice 2n
limite mai mari fa de perioadele trecute.
(up clasificaia economic, c5eltuielile din 6ugetele locale se 2mpart 2n c5eltuieli
curente, c5eltuieli de capital i operaiuni financiare.
9n sfera c5eltuielilor curente se 2ncadreaz?
c5eltuielile de personal@
c5eltuielile materiale i ser4icii@
su64enii@
transferuri@
do61nzi@
rezer4e.
C5eltuielile de capital sunt reprezentate de resursele 6neti destinate in4estiiilor
colecti4itilor locale. Ciecare c5eltuial din cele grupate pe destinaii principale are 2n
componen i sume destinate c5eltuielilor de capital. (in aceast categorie fac parte
c5eltuielile care se materializeaz 2n? lucrri de in4estiii 2ncepute 2n anii precedeni i
finalizate 2n anul curent@ o6iecti4e a cror e7ecuie 2ncepe 2n anul de plan@ acti4iti de
proiectare@ consolidri de imo6ile@ dotri independente efectuate pentru sediile instituiilor
pu6lice@ strzi, drumuri i poduri@ lucrri de irigaii, desecri i com6atere a eroziunii solului@
stocuri constituite pentru rezer4e materiale naionale i de mo6ilizare@ ac5iziii de 6unuri
pu6lice cu caracter dura6il, cum ar fi? cldiri administrati4e,coli, spitale, 6aze militare etc.
Operaiunile financiare cuprind 2mprumuturile acordate i ram6ursrile de credite,
plile de do61nzi i comisioanele la credite garantate sau contractate de stat.
46
Practic, fundamentarea c5eltuielilor se deruleaz 2n documente specifice la - ni4ele de
referin?
la ni4el de 6az > instituii pu6lice, ageni economici, reprezentai prin regii
autonome i societi comerciale, unde e7presia este de ordonatori teriari de credite, ni4el la
care se 2ntocmesc 6ugete proprii de 4enituri i c5eltuieli@
instituii intermediare conduse de ordonatori secundari de credite 6ugetar@
ministerele sau instituiile centrale conduse de ordonatori principali de credite
6ugetare@
Ministerul de Cinane, unde se 2ntocmesc i se a4izeaz lucrrile pregtitoare
pri4ind documentaia 6ugetar.
Cundamentarea c5eltuielilor se face in1nd cont de cele trei surse de finanare? 6ugetul
central i 6ugetele local, alte surse de 4enituri $respecti4 4eniturile proprii'.
Cundamentarea c5eltuielilor are la 6az urmtoarele criterii?
6aza legal a c5eltuielilor? nici o c5eltuial nu poate fi 2nscris 2n 6ugetul de
4enituri i c5eltuieli sau finanat prin acesta dac nu este reglementat printr3
un act normati4@
e7ecutia preliminar pentru anul de 6az const 2n e7ecuia cert pe o anumit
perioad de timp plus e7ecuia pro6a6il la sf1ritul anului, corectat de
e4entuale influene@
analiza i studierea comparati4 a c5eltuielilor at1t pe total c1t i pe structur
i 2n dinamic@
preurile i tarifele di4erselor ser4icii $cazare, mas, transport' care au
repercursiuni directe asupra structurii i e4oluiei c5eltuielilor@
6aremurile de c5eltuieli sunt norme legale prin intermediul crora c1te4a
categorii de c5eltuieli sunt sta6ilite la ni4ele ma7ime ce nu pot fi depite i
care sunt actualizate periodic 2n funcie de rata i de creterea preurilor i
tarifelor.
9n materie de fundamentare a c5eltuielilor 6ugetare, apar unele a6ordri particulare,
specifice, 2n determinarea acestora afl1ndu3se cele mai multe 2n zona specificacit ii de
acti4it i ori ac iuni prestate, cu regsire 2n destina ia fondurilor pu6lice prin prisma fiecrui
6uget pu6lic 2n parte, potri4it cu structura destina iilor $di4erse ori specializate', mai 2nt1i la
ni4el de capitole i su6capitole $ministere, institu ii centrale, forme ori entit i organizatorice
47
cu caracter intermediar' i apoi pe fiecare institu ie $pri4ind acti4it ile proprii i la ni4el de
ordonatori ter iari de credite 6ugetare', cu e7primare prin articole i alineate 6ugetare.
Aim6aul comun de consemnare i comunicare a informa iilor economico3financiare
2n acti4it ile 6ugetare, inclusi4 la ni4elul institu iilor pu6lice, este cel dat de clasifica ia
indicatorilor finan elor pu6lice, care are 2n componen segmente structurale ori grupri de
indicatori ce definesc clasifica ii separate de 4enituri i c5eltuieli pe 6Ngete pu6lice, pe
institu ii i 2n profil departamental ori de ramur. :cest instrument de grupare, ordonare,
clasificare a informa iilor din sectorul pu6lic este de referin pentru prima faz a procesului
6ugetar, respecti4 pentru ceea ce 2nseamn fundamentarea c5eltuielilor la toate ni4elurile de
implicare ale institu iilor pu6lice. Potri4it cu cele men ionate mai sus, este de 2n eles, c5iar
din faza de fundamentare, e7isten a unor metode, procedee, opera iuni i calcule comune 2n
cuantificarea pre4izional a c5eltuielilor 2n raport cu su6di4iziunile clasifica iei func ionale
i mai ales a celei economice.
(iferen ierile 2n calcule i fundamentri sunt generate de specificul domeniului 2n
care se 2ncadreaz institu ia $la ni4e+ de capitol'@ particularit ile formei sau entit ii de
organizare din domeniu $la ni4el de su6capitol'@ destina iile concrete sugerate de c5eltuielile
unei institu ii cu semnifica ia de locuri de consum economic sau c5eltuieli efecit4e
$e7primate prin articole i alineate'.
Aa 6ugetele pu6lice, deose6irile 2ntre c5eltuieli sunt date de destina iile acestora pe
capitole i su6capitole. 9n cazul 6ugetelor locale, c5eltuielile sunt di4ersifOcate, potri4it cu
diferite acti4it i i ac iuni de interPs general, care 2nseamn 2n fond c5eltuieli pu6lice de
sus inut iar, 2n planul fundamentrii indicatorilor financiari respecti4i, pe de alt parte, sunt
prezente i multe elemente comune, din punct de 4edere procedural $de calcul ori de
fundamentare'.
Particularit ile 2n fundamentarea c5eltuielilor sunt reflectate de indicatorii specifici
$reprezentati4i' pe categorii de c5eltuieli structurate, mai 2nt1i, dup clasifica ia func ional
$capitole i su6capitole' i apoi dup clasifica ia economic $titluri, articole, alineate'.
Cundamentarea c5eltuielilor cuprinse 2n 6ugetele pu6lice este conceput, coordonat
i a4izat metodologic de Ministerul Cinan elor Pu6lice, de o manier care s conduc la o
amortizare procedural $sus inut, de altfel, i de folosirea clasifica iei prin cele doua forme
de e7primare' pentru to i cei implica i cu responsa6ilit i i competen e 2n rela iile 6ugetare,
at1t 2n cuantificarea pre4izional, c1t i 2n efectuarea de c5eltuieli.
48
3.3. &alcule la 3undamentarea $eniturilor
'5emplu de calcul al impozitului pe cldiri pentru per"oane 3izice
Dn contri6ua6il persoan fizic, ION0SCD MI.C0:, din Piatra Neam , str.Petru
.are , do61ndete la data de %!.!).%!!" o cas de locuit situat 2n mediul rural, localitate de
rang I= zona :. Suprafaa construit a cldirii este de 1*! m
%
. Cldirea are dou ni4eluri,
respecti4 parter i mansard, cu perei de crmid i cadre de 6eton armat $a41nd dou
ni4ele parterul are "! m
%
, iar mansarda are tot "! de m
%
'. Cldirea este construit 2n anul 1;#-
i are o pi4ni 2n su6solul cldirii de 1# m
%
. Contri6ua6ilul depune (eclaraia de Impunere
nr. 1%1- din #.!-.%!!".
Impozitul aferent cldirii se 4a calcula prin aplicarea cotei de !,1L asupra 4alorii
impoza6ile a cldirii. Pentru cldirile situate 2n localiti de rang I= 4alorile impoza6ile se
austeaz cu coeficienii de corecie, pe zone astfel?
Fona Pentru 6locuri su6 ) ni4eluri
i " apartamente
Pentru 6locuri peste )
ni4eluri i " apartamente
: 1,1! 1,!#
, 1,!# 1,!!
C 1,!! 1,!!
( !,;# 1,!!
Pentru calcularea impozitului aferent unei cldiri este foarte important de reinut c
e7ist trei situaii?
3 calculul impozitului aferent parterului i urmtoarelor ni4ele $etae' pentru care
4aloarea impoza6il se consider 1!!L@
3 pentru su6sol, demisol sau mansarde utilizate ca locuine, 4aloarea impoza6il se
consider &#L din suma care s3ar aplica cldirii@
3 pentru su6sol, demisol sau mansard utilizate cu alte scopuri dec1t cel de locuin,
4aloarea impoza6il se consider #!L din suma care s3ar aplica cldirii.
9n cazul nostru? pentru mansard 4aloarea impoza6il pe m
%
reprezint &#L din
4aloarea corespunztoare cldirii@ pentru pi4nie 2n su6sol, 4aloarea impoza6il reprezint
#!L din 4aloarea corespunztoare cldirii. (e asemenea, 4aloarea impoza6il se reduce 2n
raport cu perioada 2n care a fost realizat cldirea, 2n cazul nostru reducerea este de %!L
$pentru cldirile finalizate 2n perioada 1!.!1.1;#1 > )1. 1%. 1;&&'.
a' Calculul impozitului pe cldiri pentru parter?
49
(in :ne7a se identific 4aloarea impoza6il de **; leiBm
%
, 2ntruc1t cldirea este
situat 2n zona :. :ceast 4aloare se corecteaz cu coeficienii din :ne7a nr. %, cu 4aloarea
de 1,1! 2ntruc1t locuina este situat 2n zona :, rang I= i 2n categoria locuinelor su6 )
ni4ele i " apartamente.
1. =aloarea impoza6il pe m
%
este?
**; iBm% 7 1,1! $coeficient de corecie, conform :ne7ei nr. %' Q &)#,; leiBm% Q &)* leiBm
%
%. 9ntruc1t cldirea este finalizat 2n anul 1;#-, 4aloarea impoza6il se reduce cu %!L.
&)* > %!L $reducere' Q #""," leiBm
%

). (eterminarea 4alorii impoza6ile?
#""," leiBm% 7 1*! m% Q ;-.%!" lei
-. Calculul impozitului aferent suprafeei de la parter?
;-.%!" lei 7 !,1L Q ;-,%!" lei impozitBan
6' Calculul impozitului pe cldiri aferent mansardei
1. Calculul 4alorii impoza6ile unitare?
#""," leiB m
%
7 &#L Q --1,* leiBm
%

%. Calculul 4alorii impoza6ile totale?
--1,* leiBm
%
7 1*! m
%
Q &!.*#* lei
). Calculul impozitului aferent suprafeei de la mansard?
&!.*#* lei 7 !,1L Q &!,*#* lei impozitBan
c'Calculul impozitului pe cldiri aferent su6solului
1. Calculul 4alorii impoza6ile unitare?
#""," leiBm
%
7 #!L Q %;-,- leBm
%

%. Calculul 4alorii impoza6ile totale?
%;-,- leiBm
%
7 1# m
%
Q -.-1* lei
50
). Calculul impozitului aferent suprafeei de la su6sol?
-.-1* lei 7 !,1L Q -,-1* lei impozitBan
/otal impozit?;-,%!" lei R&!,*#* lei R-,-1* lei Q1*;,%" lei
Impozitul pe cldiri se datoreaz cu data de 2nt1i a lunii urmtoare a celei 2n care a fost
do61ndit cldirea i se pltete proporional cu perioada de timp rmas p1n la sf1ritul
anului? 1*;,%" lei ? 1% luni Q 1-,11 leiBlun
9ntruc1t cldirea a fost do61ndit 2n luna martie %!!", o6ligaia de plat se sta6ilete
2ncep1nd cu data de !1.!-.%!!", respecti4 cu data de 2nt1i a lunii urmtoare do61ndirii, p1n
la sf1ritul anului mai sunt ; luni.
1-,11 leiBlun 7 ; luni Q 1%*,;; lei impozit datorat pentru anul %!!" $ cldirea fiind do61ndit
2n luna martie %!!"'.
/ermenele de plat sunt?
3 o data pe an 2ntruc1t locuina a fost do61ndit 2n luna martie, iar prima tran se datoreaz
p1n la data de )1 martie.
3.4. &alcule la 3undamentarea c,eltuielilor
'5emplu de calcul pentru "alarii+
3salariu tarifar Q -!! .ON
3indemniza ie de conducere Q 1#L K salariu tarifar Q 1#L K -!! Q *! .ON
3spor de 6az Q %! L $salariu tarifar R indemn. cond. R sal. de merit'
3salariu de merit Q 1# L $salariu tarifar R indemn. cond.' Q 1#L $-!! R *!' Q *;.ON
3spor la 6az Q %! L $-!! R *! R *;' Q 1!#," .ON
3spor 4ec5ime Q %# L $salariu tarifar R indemn. cond. R sal. de merit' Q %#L $ -!! R
*! R *;' Q 1)%,%#
51
3/otal realizat? &*&,!# .ON
Cundamentarea c5eltuielilor cu personalul se realizeaz pe 6aza?
36ugetului de 4enituri i c5eltuieli@
3contului de e7ecu ie 6ugetar@
3statului de func ii@
3statului de salarii@
3legisla iei 2n 4igoare.
3.2 Flu5uri in3orma ionale pri$ind $eniturile i c,eltuielile


apro6area
i semnarea
statelor de
salarii
numr
plata salariilor
ctre angaa i
52
Stat de
func ii
Coi de ponta
Secretar ef
Ser4iciul ,uget
Conta6ilitate
/.C.P.
Neam
Casier Primarul
Personal angaat al
primriei
Fig.4 Flu5 in3orma ional pri$ind anga/area i e3ectuarea c,eltuielilor de
per"onal
Calcule
Pe 6aza e4iden elor cu pri4ire la su6iect
Compartimentul Cinanciar Consemnare de
Conta6il e4iden proprie
53
SD,I0C/DA
4eniturilor
O,I0C/DA
4eniturilor
Dnitatea de
e4aluare
,aza de calcul
=enit
6ugetar
ini ial =,!
9NA0SNI.I A:
PA:/S
=enit
6ugetar
datorat
efecti4 =,1
/0.M0N
(0 PA:/S
Ordin de
plat
,anca
comercial
/rezoreria
Cinan elor
Pu6lice
Fig.9 Flu5 in3orma ional generat de a ezarea i perceperea $eniturilor #ugetare
(i#liogra3ie
tefura Ga6riel, Procesul bugetar public, 0ditura Dni4ersit ii
T:le7andru Ioan CuzaT, Ia i, %!!"@
tefura Ga6riel, Bugete publice i fiscalitate, 0ditura Dni4ersit ii
T:le7andru Ioan CuzaT, Ia i, %!!#@
Aegea nr. #!!B%!!% pri4ind finan ele pu6lice@
Aegea nr. %&)B%!!* pri4ind finan ele pu6lice locale@
Aegea nr. %1#B%!!1 a administra iei pu6lice locale@
Aegea nr. 1""B1;;; pri4ind statutul func ionarilor pu6lici@
UUU.primariapn.ro
54