A Ac ca ad de em mi ia a d de e M Mu uz zi ic că ă „ „G Gh he eo or rg gh he e D Di im ma a” ”

C Cl lu uj j- -N Na ap po oc ca a


F
F
A
A
C
C
U
U
L
L
T
T
A
A
T
T
E
E
A
A
D
D
E
E

I
I
N
N
T
T
E
E
R
R
P
P
R
R
E
E
T
T
A
A
R
R
E
E
M
M
U
U
Z
Z
I
I
C
C
A
A
L
L
Ă
Ă

C CO ON NC CU UR RS SU UL L D DE E A AD DM MI IT TE ER RE E
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

2 20 01 14 43

C U P R I N S


Facultatea de Interpretare Muzicală (date generale)...........................................................................4
Concursul de admitere la studii universitare de licenţă (date organizatorice)..........................6
Conţinutul şi desfăşurarea concursului de admitere...........................................................................9
- calendarul concursului
- programe de studii
- probele concursului
Conţinutul probelor..........................................................................................................................10
A. Interpretare muzicală – instrumente ..............................................................................10
- instrumente cu coarde...........................................................................................10
- instrumente de suflat.............................................................................................14
- instrumente de percuţie.........................................................................................18
- instrumente cu claviatură......................................................................................19
- subproba 1d. (pentru toate instrumentele)............................................................20
B. Interpretare muzicală – canto..........................................................................................21
C. Artele spectacolului muzical...........................................................................................21
Concursul de admitere la studii universitare de masterat (date organizatorice)...................23
Conţinutul şi desfăşurarea concursului de admitere........................................................................25
- calendarul concursului
- programe de studii
- probele concursului
Conţinutul probelor..........................................................................................................................26
- A. Interpretare muzicală – instrumente ...........................................................................26
- B. Interpretare muzicală – canto......................................................................................26
- C. Artele spectacolului muzical.......................................................................................26

Bibliografie.....................................................................................................................................27
- A. Interpretare muzicală – instrumente ..........................................................................27
- B. Interpretare muzicală – canto.....................................................................................29
- C. Artele spectacolului muzical......................................................................................29

Lista cadrelor didactice...................................................................................................................31
4

FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICALĂ
DATE GENERALE

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ
superior muzical de stat, cu misiune didactică şi de cercetare.

Cu o îndelungată tradiţie de promovare a culturii şi artei muzicale (înfiinţată în 1919), Academia
de Muzică « Gheorghe Dima » este instituţia în care s-au născut şi au activat prestigioase
ansambluri vocale şi instrumentale : Collegium Musicum Academicum, Ars Nova, Ansamblul de
percuţie, Cvartetul Transilvan, Cappella Transylvanica, Antifonia, ansamblul folcloric Icoane,
orchestrele de cameră Diletto Musicale, Liutaria.

În cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", Facultatea de Interpretare Muzicală
asigură pregătirea artistică a studenţilor în domeniul muzical-interpretativ. Performanţa în acest
domeniu este accesibilă datorită nivelului înalt de profesionalism al cadrelor didactice universitare
şi a existenţei unui fond de instrumente muzicale de ultimă generaţie (piane Steinway, Bechstein
şi Yamaha, instrumente de suflat şi percuţie de nivel mondial, etc.)

Nivelul superior de pregătire de care beneficiază studenţii Facultăţii de Interpretare muzicală este
certificat, de asemenea, de numeroasele premii obţinute la prestigioase concursuri de interpretare
naţionale şi internaţionale din ţară (Jeunesses musicales şi Pro Piano Bucureşti, W.A.Mozart,
S.Toduţă, Transilvania Quitar Cluj-Napoca, Remember Enescu Sinaia, Ion Voicu Piatra Neamţ,
Stefan Ruha Satu-Mare, Primăvara artelor Bacău, Concursul Internaţional de Canto
“H.Darclee” Brăila, Concursul Naţional “M.Jora” Bucureşti, “Ionel Perlea” Slobozia, “Paul
Constantinescu” Ploieşti, “Sabin Drăgoi” Poieşti, Festivalul-concurs de lied românesc
Braşov ş.a.) şi din întreaga lume (Germania, Italia, Ungaria, Rusia, Elveţia, Olanda, S.U.A.,
Canada etc.).

Fondul bogat al dotărilor adiacente – bibliotecă, mediatecă, laboratoare de informatică muzicală –
permite lărgirea orizontului de cultură şi cunoaştere al studenţilor.

Studenţii Facultăţii de Interpretare Muzicală au liber acces la mobilităţile din cadrul programelor
comunitare din domeniul educaţiei şi formării profesionale (ERASMUS) din instituţiile muzicale
cu care Academia de Muzică « Gheorghe Dima » este parteneră.

În Academia de Muzică "Gheorghe Dima" procesul de învăţământ se desfăşoară în limba română.

Programe de studii (specializări)
- Interpretare Muzicală – Instrumente
- Interpretare Muzicală – Canto
- Artele spectacolului muzical

5
Facultatea de Interpretare Muzicală are în structură trei departamente:
- Departamentul de Instrumente cu coarde, suflători şi percuţie
- Departamentul de Instrumente cu claviatură şi ansambluri instrumentale
- Departamentul de Canto şi artele spectacolului muzical

Academia de Muzică « Gheorghe Dima » prin Facultatea de Interpretare Muzicală
organizează următoarele cicluri de studii:

- Studii universitare de Licenţă (4 ani, curs de zi)
- Studii universitare de Masterat (2 ani, curs de zi)

Pentru anul univ. 2014/2015, numărul de locuri subvenţionate de la bugetul de stat pentru
toate ciclurile de învăţământ va fi comunicat după alocarea cifrei de şcolarizare de către
Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii statelor membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele de şcolarizare.
Candidaţilor nu li se impune limită de vârstă, indiferent de ciclul de învăţământ sau
specializare.
*
* *

Prezentul regulament are la bază următoarele acte normative :
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011
- Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288 din 24 iunie 2004
- Hotărârea de Guvern nr. 493/17 iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii
instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de
desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului
maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014.
- Hotărârea de Guvern nr.404 din 29 martie 2006 privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de masterat
- Hotărârea de Guvern nr.581 din 30 iulie 2013 privind acreditarea domeniilor de studii
universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot
şi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014.
6

CONCURSUL DE ADMITERE LA
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Date organizatorice


1. Concursul de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă este conceput să
evalueze aptitudinile şi nivelul de pregătire teoretico-practică a candidaţilor, corespunzătoare
specialităţilor pentru care aceştia optează.

2. Facultatea de Interpretare Muzicală organizează concurs de admitere pentru
următoarele programe de studii:
A. Interpretare muzicală – instrumente (4 ani – curs de zi)
B. Interpretare muzicală – canto (4 ani – curs de zi)
C. Artele spectacolului muzical (4 ani – curs de zi)

3. Taxa de admitere se stabileşte anual de către Senatul Academiei. Taxa de admitere nu
se returnează în cazul în care candidatul se retrage din concurs. Pentru candidaţii care se înscriu la
mai multe specializări în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", taxa de admitere se
plăteşte o singură dată. Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic în
activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate didactică, copiii cadrelor didactice şi ai
personalului TESA al AMGD, copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii
sau din plasament familial.

4. Fiecare probă are caracter eliminatoriu (nota minimă 5 (cinci). Neprezentarea la una din
probe sau subprobe atrage după sine eliminarea din concurs. Nota unei probe constă în media
aritmetică a notelor obţinute la componentele probei respective. Fiecare membru al comisiei va
nota subprobele cu note întregi (de la 1 la 10). Notările membrilor comisiei la fiecare subprobă
nu vor avea diferenţe mai mari de două puncte.

5. Media finală a candidatului se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la
probele de concurs. Dacă pe ultimul loc din cifra de şcolarizare alocată specializării respective
figurează mai mulţi candidaţi cu medii finale egale, se apelează la următoarele criterii de
departajare (în ordine):
a) nota obţinută la Proba 2. (proba de interpretare) pentru specializările Interpretare
muzicală – instrumente şi Interpretare muzicală – canto, şi nota obţinută la
Proba 1.subproba b. pentru specializarea Artele spectacolului muzical
b) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
c) media generală a anilor de liceu.

7
6. Rezultatele obţinute de către candidaţi vor fi afişate după încheierea fiecărei probe.

7. Facultatea de Interpretare Muzicală oferă ore de pregătire contra cost (la instrument,
canto şi acompaniament), la solicitarea candidaţilor, după depunerea de către aceştia a dosarului
de înscriere. De asemenea, se pot oferi : programare pentru acomodare cu sala (pentru candidaţii
pianişti, organişti şi de la canto) precum şi săli pentru studiu individual. Deoarece Facultatea de
Interpretare Muzicală asigură acompaniatori, candidaţii nu vor veni în concurs cu acompaniatori
externi.

8. Contestaţiile pot fi formulate numai la probele scrise. La probele orale sau practice nu
se admit contestaţii.

9. Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor, pe baza unui dosar ce va
cuprinde:
- fişa-tip de înscriere – care se primeşte de la secretariatele facultăţilor – completată şi
semnată de către candidat;
- diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau adeverinţă
eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, dacă diploma nu a fost
încă eliberată) ; în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul
diplomei de bacalaureat, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de concurs la prima
facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;
- foaia matricolă (în original)
- carte de identitate în fotocopie (xerox)
- certificat de naştere în fotocopie (xerox);
- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul.
- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (iar pt.candidaţii de la
specializarea canto – examen foniatric);
- patru fotografii 3/4 color (tip buletin de identitate);
- pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în
copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau
- diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire,
însoţită de fotocopie (xerox);
- diplome de laureat, concursuri (fotocopie xerox)
- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere
- un dosar plic
La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin, paşaport).

10. La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs,
singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie.

11. Locurile de la bugetul de stat rămase neocupate vor fi redistribuite, în funcţie de
hotărârea Comisiei centrale de admitere.

8
12. Candidaţii admişi fără loc pot solicita în scris înmatriculare în regim cu taxă, în limita
capacităţii de şcolarizare a programului de studiu. Cuantumul taxei este stabilit anual de către
Senatul academiei.

13. Candidaţii care au promovat integral în regim cu taxă unul sau mai mulţi ani, pot
trece în regim fără taxă la aceeaşi specialitate, în urma eliberării unor locuri bugetate.

14. Un candidat declarat admis poate urma o singură specializare pe loc finanţat de la
bugetul de stat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis la mai multe specializări este
obligat să opteze în scris pentru specializarea la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat.

15. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat
au obligaţia să depună până la data stabilită de către comisia centrală de admitere, diploma de
bacalaureat în original la secretariatul facultăţii.
Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea în
Academia de Muzică.

16. Pentru perioada admiterii, Academia de Muzică "Gheorghe Dima" oferă posibilităţi de
cazare în cămin, contra cost în limita locurilor disponibile. Pentru perioada studiilor, cazările în
cămin se fac în ordinea descrescătoare a mediilor, conform Regulamentului de funcţionare a
căminului.

9
CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE


I. Calendarul concursului de admitere

- sesiunea I – iulie 2014 - 15-18 iulie - Înscrieri la concurs
- 21-24 iulie - Susţinerea probelor de concurs
- sesiunea II – sept.2014 - 8 sept. - Înscrieri la concurs
- 09-11 sept. - Susţinerea probelor de concurs

II. Programe de studii

A. INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE
a. INSTRUMENTE CU COARDE (vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică,
harpă)
b. INSTRUMENTE DE SUFLAT (flaut, oboi, clarinet, saxofon, fagot, corn, trompetă,
trombon, tubă)
c. INSTRUMENTE DE PERCUŢIE
d. INSTRUMENTE CU CLAVIATURĂ (pian, orgă, clavecin)

B. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

C. ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL

III. Probele concursului de admitere

A. INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE
Proba 1. Tehnică instrumentală şi solfegiu (practic)
subprobe a. O gamă prin sondaj
b. Un studiu obligatoriu
c. Un studiu prin sondaj
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.
Proba 2. Interpretare (practic)
subprobe a. O lucrare obligatorie
b. O lucrare (lucrări*) la alegerea candidatului.
* - pentru Pian, Orgă, Clavecin.
Notă: Comisia de concurs îşi rezervă dreptul de a asculta părţi din lucrări
10
B. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO
Proba 1. Aptitudini vocale şi solfegiu (practic)
a. vocaliză
b. o lucrare la alegerea candidatului
c. recitarea unei poezii la alegerea candidatului
d. solfegiu
Proba 2. Interpretare (practic)

C. ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL
Proba 1. Aptitudini scenice şi cunoştinţe muzicale
Proba 2. Colocviu


CONŢINUTUL PROBELOR

A. INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE
INSTRUMENTE CU COARDE

Vioară
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj : O gamă cu arpegiu – din gamele majore şi minore până la 4
alteraţii inclusiv – sistem Carl Flesch. Gama simplă va fi executată în tempo lent şi rapid.
Duble coarde: terţe, sexte, octave (4 legate pe trăsătura de arcuş), decime.
Tempoul minim al gamelor, exceptând decimele, va fi cca. M.M.:58-60 la două duble.

b. Studiu obligatoriu :
Henryk Wieniawski: L’école moderne op.10, studiul nr.5 „Alla Saltarella”, în Mi b

c. Studiu prin sondaj : Unul dintre următoarele studii:
Jacob Dont Studii op.35 numerele:
- 3 în mi minor - tempo minim M.M.: pătrime 80
- 4 în Sol major - tempo minim M.M.: optime 80
- 5 în sol minor - tempo minim M.M.: optime 160
- 8 în Do major - tempo minim M.M.: pătrime 66
- 16 în Fa diez minor - tempo minim M.M.: optime 152
- 17 în Re major - tempo minim M.M.: pătrime 72
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
J.S.Bach: Gavotte en Rondeau din Partita a III-a în Mi major BWV 1006

11
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Partea I a unuia dintre următoarele concerte pentru vioară şi orchestră (cu cadenţă, unde
este cazul): Max Bruch – Concert nr.1 în sol minor, op.26
F.Mendelssohn-Bartholdy – Concert în mi minor op.64
C.Saint-Saëns – Concert nr.3 în si minor op.61
H.Wieniawski – Concert nr.2 în re minor op.22
E.Lalo - Simfonia spaniolă op.2
Violă
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegiu – din gamele majore şi minore până la 4 alteraţii inclusiv – sistem
Carl Flesch. Gama simplă va fi executată în tempo lent şi rapid.
Duble coarde: terţe, sexte, octave (4 legate pe trăsătura de arcuş).
Tempoul minim al gamelor simple, va fi cca. M.M.:56 la două duble.
b. Studiu obligatoriu :
Pierre Rode: Capriciul nr.8 în si minor (minim M.M.:pătrime cu punct=60)
c. Studiu prin sondaj : Unul dintre următoarele studii:
Rodolphe Kreutzer: Studiul nr.27 în sol minor (minim M.M.: pătrime = 76),
nr.33 în Si b major (minim M.M.: pătrime = 76),
nr.36 în la minor (minim M.M.: pătrime = 100),
nr.37 în sib minor (minim M.M.: pătrime = 100),
Pierre Rode: Capriciul nr.2 în re minor (minim M.M.: pătrime cu punct=72),
nr.10 în fa diez minor (minim M.M.: optimea = 100)
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Johann Sebastian Bach: Sarabanda şi Double din Partita I BWV 1002
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Una dintre următoarele lucrări :
Karl Stamitz: Concert Re major p.I cu cadenţă
F.A. Hoffmeister: Concert în Re major p.I cu cadenţă
Violoncel
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegiu – din gamele majore şi minore până la 4 alteraţii inclusiv, cu duble coarde,
terţe, sexte, octave (4 legate pe trăsătura de arcuş) după sistemul studiat. Tempo-ul minim al
gamelor va fi cca. M.M. = 52 la două duble
b. Studiu obligatoriu :
David Popper: Studiul nr.9
c. Studiu prin sondaj :
Unul dintre următoarele studii:
David Popper: Studiile nr. 5, 6, 7, 10, 16, 17
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală
12
2. Proba de interpretare

a. Lucrare obligatorie:
Johann Sebastian Bach: Allemande şi Courante din Suita a II-a în re minor BWV 1008

b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Partea I a unuia dintre următoarele concerte pentru violoncel şi orchestră (cu cadenţă,
unde este cazul):
Joseph Haydn: Concert nr. 1 în Do major Hob VII b/1
L.Boccherini : Concert nr.9 în Si b major
C.Saint-Saëns: Concert nr.1 în la minor op.33
E.Lalo: Concert în re minor

Contrabas

1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegiu – din gamele majore şi minore, până la 4 alteraţii inclusiv – după
sistemul Franz Simandl. Gama şi arpegiile vor fi executate în tempo lent şi rapid. În
tempo-ul rapid, vor fi executate în detaché, legato şi staccato. Duble coarde în terţe vor
fi executate minimum M.M. = 60 la o dublă.

b. Studiu obligatoriu : Franz Simandl: Studiul nr.1 în Mi bemol major
c. Studiu prin sondaj :
Unul dintre următoarele studii:
J.E.Storch: 32 Studii, caiet I nr. 4, 6, 7, 11, 13, 17
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Domenico Dragonetti: Concert în La major p.I
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Două părţi din următoarele sonate preclasice:
Attilo Ariosti: Sonata în La major
Georg Friederich Haendel: Sonata în la minor
Georg Friederich Haendel: Sonata în sol minor
Georg Friederich Haendel: Sonata în re minor
Fesch, Willem de Weg: Sonata în mi minor
Henry Eccles: Sonata în la minor13
Chitară clasică
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă – din gamele majore şi minore până la 4 alteraţii inclusiv, în terţe, sexte,
octave şi arpegiu, din Caietul de game de Constantin Andrei.
b. Studiu obligatoriu :
Francisco Tarrega: Estudio de Velocidad în Mi major
c. Studiu prin sondaj :
Unul dintre următoarele studii:
Mauro Giuliani: Studiul op.1 nr.10
Studiul op.48 nr.5
Ferdinando Carulli : Studiul op.421 nr.44
Mateo Carcassi : Studiul op.60 nr.1
Studiul op.60 nr.2
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.
2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Antonio Vivaldi: Concert în Re major RV95, p.I
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Una dintre următoarele lucrări :
Johann Sebastian Bach:
Preludiu şi Allemande din Suita I pentru violoncel solo BWV 1007
(transcripţie J.W. Duarte),
Preludiu-Presto şi Allemanda din Suita I pentru lăută BWV 996.
Harpă
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă – din gamele majore şi minore până la 4 alteraţii inclusiv, pe 4 octave,
executată cu ambele mâini, duble coarde, octave, sexte, decime, în două tempouri: lent
şi rapid; arpegiul cu mâini alternative (oct.VI-I), lent şi rapid.
b. Studiu obligatoriu :
Nicolas Charles Bochsa: Studiul nr. 30 din 50 studii pentru harpă
c. Studiu prin sondaj :
Un studiu din opt studii alese de către candidat, din Nicolas Charles Bochsa 50 studii
pt.harpă (exceptând studiul obligatoriu).
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Claude Debussy: Clair de lune (versiunea cu 5 bemoli)
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Una dintre următoarele lucrări:
David Watkins: Mica suită
Gabriel Pierné: Impromptu-caprice
Camille Saint-Saëns: Fantezie
14
INSTRUMENTE DE SUFLAT
Flaut

1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegii – din gamele majore şi minore până la 7 alteraţii inclusiv, în
detaché, staccato, legato, pe toată întinderea instrumentului, în tempo mişcat
(M.M.: pătrimea cca. 120)
b. Studiu obligatoriu :
Ernesto Köhler: Studiul nr.1 din Studii op.75
c. Studiu prin sondaj :
Unul dintre următoarele studii:
Joachim Andersen: Studii op.15, nr.1, 2, 3, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 12 (Din « 24 de
Studii op.15 » Editio Musica, Budapest).
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Wolfgang Amadeus Mozart: Concert în Sol major K.V. 313
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Una dintre următoarele lucrări:
Johann Sebastian Bach: Sonata în Mi major BWV 1035
Johann Sebastian Bach: Sonata în mi minor BWV 1034
George Enescu: Cantabile şi Presto
Sigismund Toduţă: Sonata I pentru flaut şi pian

Oboi

1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegii – din gamele majore şi minore până la 7 alteraţii inclusiv, în
detaché, staccato, legato, pe toată întinderea instrumentului, în tempo mişcat (M.M.:
pătrimea cca. 120)
b. Studiu obligatoriu :
Franz Wilhelm Ferling:
Preludiul nr.13 şi Studiul nr.15 din 144 Preludii şi Studii pentru oboi.
c. Studiu prin sondaj :
Una dintre următoarele grupe de Preludii şi Studii de W. Ferling:
1 şi 3; 4 şi 6; 7 şi 9; 10 şi 12; 16 şi 18; 23 şi 24; 25 şi 27; 29 şi 30; 55 şi 57.
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Joseph Haydn: Concert în Do major Hob VIIg : C1
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Una dintre următoarele lucrări :
Georg Friederich Haendel :
Sonata pentru oboi şi basso continuo (do minor)
Sonata pentru oboi şi basso continuo (sol minor)
Georg Phillip Telemann:
Sonata în sol minor pt.oboi şi basso continuo (Tafelmusik 1733, III, nr.5)
15
Clarinet

1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegii – din gamele majore şi minore până la 7 alteraţii inclusiv, în
detaché, staccato, legato, pe toată întinderea instrumentului, în tempo mişcat
(M.M: pătrimea 120)
b. Studiu obligatoriu :
Paul Jeanjean – Studiul nr.19 (din Studii progresive vol I (Ediţia Leduc).
c. Studiu prin sondaj :
Unul din următoarele studii -
Paul Jeanjean – Studii progresive vol I (Ediţia Leduc) nr. 1,3,6,7,8,12,14,18,20.
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.
2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Franz Vincenz Krommer-Kramar - Concert op.36 în Mib major
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Una dintre următoarele lucrări:
Eugen Bozza: Fantezie italiană
Henri Rabaud : Solo de concurs.
André Messager : Solo de concurs
Saxofon (la admitere se va interpreta cu saxofonul Alto in Mi
1.Proba de tehnică instrumentală și solfegiu
a.Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegii – din gamele majore și minore până la 7 alterații inclusiv,în
detaché,staccato,legato,pe toată întinderea instrumentului,în tempo mișcat
(M.M:pătrimea 120)
b.Studiu obligatoriu:
Eugene Bozza – Capriciul nr.7.din volumul “ Douze Etudes-Caprices” editura Leduc
c. Studii la alegerea candidaților:
Două studii cu caracter diferit(lent,respectiv de virtuozitate)din următorul volum:
Ferling-Mule : 60 de studii(Quarant-huit Etudes pour tous les saxophones,
augmentees de douze etudes nouvelles en diverses tonalités),ed.Leduc
d.Solfegiu și formarea auditivă muzicală.2.Proba de interpretare
a.Lucrare obligatorie:
Alexandr Glazunov : Concert op.109 in Mib major
b.Lucrare la alegerea candidaților:
Una dintre următoarele lucrări :
Jean Francaix : Cinq danses exotiques
Paul Creston:Sonata op.19
Darius Milhaud: Scaramouche op 165
Paule Maurice : Tableaux de Provence
Jules Demersseman: Carneval du Venice (aranjamentul lui Fred Hemke.)


16
Fagot

1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegii – din gamele majore şi minore până la 7 alteraţii inclusiv, în
detaché, staccato, legato, pe toată întinderea instrumentului, în tempo Allegro
(M.M.: pătrimea cca. 120)
b. Studiu obligatoriu :
Ludwig Milde: Studii op.26, Studiul nr.7 din Caietul I
c. Studiu prin sondaj :
Unul dintre următoarele studii:
Ludwig Milde – Studii op.26, Caietul I : nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Wolfgang Amadeus Mozart: Concert în Si bemol major K.V.191
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Una dintre următoarele lucrări:
Benedetto Marcello: Sonata în mi minor
Antonio Vivaldi: Sonata nr.5 în mi minor
Corn
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegii – din gamele majore şi minore până la 7 alteraţii inclusiv, în
detaché, staccato, legato, pe toată întinderea instrumentului, în tempo mişcat
(M.M.: pătrimea cca. 120)
b. Studiu obligatoriu :
Maxim Alphonse: Studiul nr.9 din Caietul IV, tema cu variaţiunile II, VI
c. Studiu prin sondaj :
Unul dintre următoarele studii:
Maxim Alphonse: Studiile nr. 2, 6, 12, 16, 27, 29, 33 din Caietul III
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Wolfgang Amadeus Mozart: Concert nr.3 în Mi bemol major K.V.447
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Una dintre următoarele lucrări:
Jean-Baptiste Lœillet : Sonata pt.corn şi pian p.I-II
Ludwig van Beethoven: Sonata op.17 în Fa major

Trompetă
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegii – din gamele majore şi minore până la 7 alteraţii inclusiv, în
detaché, staccato, legato, pe toată întinderea instrumentului, în tempo mişcat
(M.M.: pătrimea cca. 120)
17
b. Studiu obligatoriu :
Oscar Böhme: Studiul nr.1
c. Studiu prin sondaj :
Unul dintre următoarele studii:
Jean Baptiste Arban: Studii caracteristice nr.6
O. Böhme: Studiul nr.8,
S. Bolotin: Studiul nr.29; S.Balasanian - Studiile nr.12, 28
L.Livtak: Studiul nr.4; Suren Berdiev - Studiul nr.8
Dimitri Ghinetinski: Studiile nr.14, 16
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Joseph Haydn: Concert în Mi bemol major p. I-II
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Una dintre următoarele lucrări:
George Enescu: Legenda
Georg Friederich Haendel: Sonata a VI-a p. I-II
Trombon
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegii – din gamele majore şi minore până la 7 alteraţii inclusiv, în
detaché, staccato, legato, pe toată întinderea instrumentului, în tempo mişcat
(M.M.: pătrimea cca. 120)
b. Studiu obligatoriu :
Victor Blajevici: Studiul nr.3 (39) în La major din Caietul II
c. Studiu prin sondaj :
Unul dintre următoarele studii:
Marco Bordogni: Studii nr. 2,3,4,5,6,7,10,11, 13,16 din vol.I
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Ferdinand David: Concertino în Mi bemol major
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Una dintre următoarele lucrări:
B.Marcello: părţile I-II ale uneia dintre Sonatele I,II,III ,IV (transcripţii
de la violoncel)
Camille Saint-Saëns: Cavatina
Vasile Jianu: Sonatina pt. trombon şi pian
Radu Bacalu : Impresii Ostinato
Constantin Rîpă : Tulnic


18
Tubă
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegii – din gamele majore şi minore până la 7 alteraţii inclusiv, în
detaché, staccato, legato, pe toată întinderea instrumentului, în tempo mişcat (M.M.:
pătrimea cca. 120)
b. Studiu obligatoriu :
Victor Blajevici: Studiul nr.30 din Caietul 70 de studii
c. Studiu prin sondaj : Unul dintre următoarele studii:
Marco Bordogni (aranjate pt.tubă de Chester Roberts) studii: nr. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.
2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:Alexei Lebedev: Allegro de concert în Fa major (pt.tubă şi pian)
b. Lucrare la alegerea candidaţilor: Una dintre următoarele lucrări:
B. Marcello: părţile I-II ale uneia dintre Sonatele I,II,III ,IV (transcripţii de la v-cel)
Franz Danzi: Sonata în Mi bemol major op.28 (transcripţie de la corn)
Eugéne Bozza: Allegro şi Finale
Radu Bacalu : Impresii Ostinato (transcripţie de la trombon)
George Păunescu : Nocturnă (transcripţie de la corn)
INSTRUMENTE DE PERCUTIE
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă cu arpegii – din gamele majore şi minore până la 7 alteraţii inclusiv, executată
la marimbă, pe toată întinderea instrumentului, în tempo mişcat (M.M. pătrimea cca.132)
b. Studiu obligatoriu :
Jan Zegalski: Studiul nr.1 din Metoda 30 studii pentru 4 timpani
c. Studiu prin sondaj :
Unul dintre următoarele studii:
Osadciuk: Studii pentru tobă mică nr. 1, 2, 3, 4, 5
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală
2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Maurice Jarre: Suite ancienne I-IV-V (Toccata, Courante, Rigaudon)
b. Lucrare la alegerea candidaţilor:
Una dintre următoarele lucrări:
Marimba:
Johann Sebastian Bach: Suita I în Sol major BWV 1007 (transcripţie violoncel)
Johann Sebastian Bach: Concert în la minor BWV 1041 (transcripţie vioară)
Antonio Vivaldi: Primăvara op.8 nr.1 din Ciclul de concerte Anotimpurile
Antonio Vivaldi: Vara op.8 nr.2 din Ciclul de concerte AnotimpurileNotă : La toate instrumentele cu coarde, de suflat şi percuţie, programul ambelor probe va
fi executat din memorie, cu excepţia studiilor prin sondaj.
19


INSTRUMENTE CU CLAVIATURĂ
Pian
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Gamă prin sondaj :
O gamă – din gamele majore şi minore până la 7 alteraţii inclusiv, executată în paralel
şi în sens contrar, în octave, terţe, sexte, decime. Arpegiile mari şi acordurile mari, în
paralel şi în sens contrar. Arpegiile mici (de 4 sunete) se vor executa numai în mişcare
paralelă. Octave simultane, în paralel şi în sens contrar.
b. Studiu obligatoriu :
Frédéric Chopin: un studiu (din op.10 sau op.25)
c. Studiu prin sondaj : Unul dintre următoarele studii :
Franz Liszt: un studiu
Carl Czerny: un studiu (din op. 365 sau op. 740 caietele III, IV, V, VI)
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Johann Sebastian Bach: Preludiu şi Fugă din Clavecinul bine temperat
b. Lucrări la alegerea candidaţilor:
b.1. O sonată clasică (J. Haydn, W.A.Mozart, L. van Beethoven)
b.2. O lucrare romantică (sau ciclu de lucrări).
Notă : Programul ambelor probe va fi executat din memorie.
Orgă
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Probă tehnică la pian:
Carl Czerny op.740: un studiu
Johann Sebastian Bach: o invenţiune la 2 sau 3 voci
b. Obligatoriu :
Johann Sebastian Bach: Pedalexercitium (din memorie)
c. Prin sondaj :
Johann Sebastian Bach: două din zece corale pregătite de candidat din Orgelbüchlein
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.
2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie - una dintre următoarele lucrări:
Johann Sebastian Bach: Preludiu şi fugă în mi minor BWV 533
Johann Sebastian Bach: Preludiu şi fugă în do minor BWV 549
Johann Sebastian Bach: Canzona în re minor BWV 588
b. Lucrări la alegerea candidaţilor:
b.1. O piesă din repertoriul romantic sau modern (având durata maximă de 10 minute)
b.2. O piesă din repertoriul preclasic, exceptând Johann Sebastian Bach.
Notă : Toate piesele pot fi executate din partitură, cu excepţia subprobei b)
a probei de tehnică instrumentală.
Pentru susţinerea probelor va fi pus la dispoziţia candidaţilor un registrant.
20
Clavecin
1. Proba de tehnică instrumentală şi solfegiu
a. Probă tehnică la pian:
Carl Czerny op.740: un studiu
Johann Sebastian Bach: o invenţiune la 2 sau 3 voci
b. Obligatoriu :
François Couperin: din 2-ème Ordre: Les Papillons
c. Prin sondaj
Johann Sebastian Bach: Invenţiuni la 2 sau 3 voci (două din
zece invenţiuni pregătite de candidat).
d. Solfegiu şi formarea auditivă muzicală.

2. Proba de interpretare
a. Lucrare obligatorie:
Johann Sebastian Bach: Preludiu şi fugă în Do major BWV 846
din Clavecinul bine temperat vol.I
b. Lucrări la alegerea candidaţilor:
Două piese din următoarele zone stilistice diferite:
- barocul timpuriu (până cca. 1700: Georg Muffat, Girolamo Frescobaldi,
Jan Pieterszon Sweelinck, Dietrich Buxtehude, Louis Couperin,
Jean Henri d’Anglebert...)
- a doua jumătate a sec.18 (Carl Philip Emanuel Bach, Joseph Haydn...)

Notă : Toate piesele pot fi executate din partitură.


Pentru toate instrumentele:
Subproba d)
Solfegiu şi formarea auditivă muzicală va consta din:
- solfegierea unei linii melodice de dimensiunea unui lied bi-tristrofic;
- verificarea memoriei muzicale prin redarea cu note a unei linii melodice
scurte:
Exemplu:
- verificarea auzului armonic; recunoaşterea de acorduri (în poziţie strânsă şi
largă) şi a unor relaţii acordice.
21
B. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

Candidatul va pregăti un repertoriu alcătuit din două arii şi două lieduri, din care o lucrare
va fi prezentată în cadrul Probei 1.subproba b., iar celelalte trei lucrări vor constitui Proba 2.

Proba 1. Aptitudini vocale şi solfegiu (practic)
a. vocaliză
b. o lucrare la alegerea candidatului
c. recitarea unei poezii la alegerea candidatului
d. solfegiu (solfegiile vor consta în linii melodice extrase din literatura muzicală în cheile
sol şi fa, în tonalităţi cu până la două alteraţii inclusiv).

Proba 2. Interpretare (practic)
Repertoriul probei va cuprinde trei lucrări, dintre care cel puţin o lucrare trebuie să
aparţină creaţiei muzicale româneşti. Lucrările aparţinând creaţiei muzicale universale pot fi
interpretate în original sau în limba română. Întregul program va fi interpretat din memorie, cu
acompaniament.

C. ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL

Proba 1. Aptitudini scenice şi cunoştinţe muzicale
a. citirea unei poezii şi a unui fragment în proză
b. interpretarea unui fragment dintr-o capodoperă aparţinând patrimoniului muzical-
coregrafic universal: candidatul poate prezenta, la alegere:
- o piesă muzicală vocală (cu sau fără acompaniament) sau
- o piesă instrumentală (aparţinând oricărui gen, inclusiv celui tradiţional, la orice
instrument, pe de rost, sau din partitură)
- o variaţie/un moment solo dintr-o lucrare coregrafică clasică sau dans tradiţional
(practic, la alegerea candidatului)
- un dans popular din orice zonă a ţării sau din folclorul altor popoare (dansul poate fi solo
sau în pereche – dacă dansul se joacă în pereche, candidatul se va îngriji să îşi aducă un
partener/o parteneră pentru această probă)
c. elaborarea unei scurte povestiri şi a unei improvizaţii scenice inspirate de un fragment
muzical aparţinând repertoriului universal, clasic sau folcloric (oral/practic)
d. elemente de bază ale teoriei muzicii (oral)Proba 2. Colocviu
a. elaborarea unei scurte povestiri inspirate de o imagine; descrierea unui costum
tradiţional (oral)
b. verificarea cunoştinţelor de cultură teatral-muzicală şi istoria dansului clasic sau
folcloric (oral).


22
Bibliografie (pt. proba 2b):
Ginot, Isabelle şi Michel Marcelle, Dansul în secolul XX, trad. Vivia Săndulescu, Editura Art,
Bucureşti, 2011
Negry, Gabriel, Memoria dansului, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986
Negry, Gabriel, Codex choreic,. Sinteze coregrafice comentate. Editura Little Star Impex,
Bucureşti, 1996
Niculiţă-Voronca, Elena, Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine
mitologică, Editura Polirom, Iaşi, 1998
Noverre, Jean-Georges, Scrisori despre dans şi balete, Editura Muzicală, Bucureşti, 1967
Pop, Mihai, Folclor românesc, vol.I-II, Editura Grai şi Suflet – Cultură Naţională, Bucureşti,
1998
Simion, Florea Marian, Sărbătorile la români, vol.I-II, Editura Fundaţiei Culturale Române,
1994
Revista Secolul XX: Poezie şi dans nr.1/1968
Revista Secolul XX: Dans-Dans-Dans nr.1-11/2010
Urseanu, Tilde (coord.), Istoria baletului, editura Muzicală, Bucureşti, 1967
Wikipedia Enciclopedia. Portal de la danse.


23

CONCURSUL DE ADMITERE LA
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Date organizatorice


1. Studiile universitare de Masterat asigură aprofundarea cunoştinţelor dobândite pe
parcursul studiilor de licenţă, dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi constituie o bază
pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

2. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” organizează prin Facultatea de Interpretare
Muzicală următoarele programe de studii universitare de masterat:
Interpretare muzicală – instrumente (2 ani – curs de zi)
Interpretare muzicală – canto (2 ani – curs de zi)
Artele spectacolului muzical (2 ani – curs de zi)
3. Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat absolvenţii cu
diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă şi absolvenţii cu diplomă de licenţă
echivalentă a studiilor universitare de licenţă care au obţinut minim media 7 (şapte) la Examenul de
licenţă.

4. Taxa de admitere se stabileşte anual de către Senatul academiei. Taxa de admitere nu se
returnează în cazul în care candidatul se retrage din concurs. Sunt scutiţi de plata taxelor de
înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani de
activitate didactică, copiii cadrelor didactice şi ai personalului TESA al AMGD, copiii orfani de
ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. Pentru candidaţii care
se înscriu la mai multe specializări în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", taxa de
admitere se plăteşte o singură dată.

5. Probele concursului au caracter eliminatoriu, după cum urmează :
- la proba întâi (de specialitate) media minimă de promovare este 7(şapte)
- la proba a doua (colocviu) media mimimă de promovare este 5 (cinci)
- media generală trebuie să fie minimum 7 (şapte)
Media fiecărei probe este media aritmetică a notelor întregi acordate de fiecare membru
al comisiei.
Media finală a candidatului se calculează astfel :
(media probei 1 x 2 + media probei 2) împărţit la 3
Neprezentarea la una dintre probe determină eliminarea din concurs.

24
Dacă pe ultimul loc din cifra de şcolarizare alocată de la bugetul de stat figurează mai mulţi
candidaţi cu medii finale egale, se apelează la următoarele criterii de departajare (în
ordine) :
a) media examenului de licenţă
b) media anilor la disciplina Instrument sau disciplina Canto (la specializarea
Interpretare muzicală) şi media la disciplinele Regia şi dramaturgia teatrului
muzical, Compoziţia, stilistica şi notaţia dansului sau Metodica dansului (la
specializarea Artele spectacolului muzical)
La proba de specialitate candidaţii pot veni în concurs cu acompaniatori externi.

6. Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor, pe baza unui dosar ce va cuprinde:
- fişa-tip de înscriere – care se primeşte de la secretariatele facultăţilor – completată şi
semnată de către candidat;
- Curriculum profesional
- Fişă de repertoriu. Fişa va cuprinde lucrările studiate în cei patru ani de studii universitare
de licenţă şi va fi semnată de către profesorul de specialitate. Fişa nu se referă la lucrările
prezentate în concurs. Acestea sunt menţionate în fişa-tip.
- diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; în cazul în care
candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de licenţă va anexa o
copie legalizată şi copia legitimaţiei de concurs la prima facultate, care se autentifică după original
de către secretariatul la care se face înscrierea;
- suplimentul de licenţă;
- carte de identitate în fotocopie (xerox);
- certificat de naştere în fotocopie (xerox);
- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul.
- patru fotografii 3/4 color (tip buletin de identitate);
- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere.
La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin, paşaport).

7. Candidaţii care au obţinut media generală minimă 7 (şapte) şi nu se încadrează în limita
locurilor bugetate, pot solicita în scris înmatriculare în regim cu taxă, în limita capacităţii de
şcolarizare a programului de studiu.

8. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru ciclul
de studii universitare de masterat.

9. In vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să
depună până la data stabilită de către Decanatul Facultăţii, diploma de licenţă în original la
secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage
neînmatricularea în Academia de Muzică „Gheorghe Dima”.


25

CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA
CONCURSULUI DE ADMITEREI. Calendarul concursului de admitere

- înscrieri: 8 – 9 septembrie 2014
- concurs: 11- 13 septembrie 2014

II. Programe de studii :

A. INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE
a. INSTRUMENTE CU COARDE
b. INSTRUMENTE DE SUFLAT
c. INSTRUMENTE DE PERCUŢIE
d. INSTRUMENTE CU CLAVIATURĂ

B. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

C. ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL
a. REGIE DE TEATRU MUZICAL
b. REGIE COREGRAFICĂ
c. PEDAGOGIE COREGRAFICĂ

III. Probele concursului de admitere:
Proba 1. Probă de specialitate
Proba 2. Colocviu


26
CONŢINUTUL PROBELOR

A. INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE
Proba 1: Recital de mimimum o jumătate de oră cu un repertoriu la alegerea candidatului.
Programul de recital va fi executat din memorie, cu excepţia lucrării (lucrărilor) din
sec.XX-XXI cu scriitură foarte dificilă.
Proba 2: Susţinerea orală a proiectului propus :
Proiectul propus – lucrare scrisă de aproximativ 4 pagini (depus în dosarul de înscriere)
trebuie să conţină :
a) tema proiectului şi argumentarea alegerii ei
b) aspectele stilistice avute în vedere
c) conţinutul şi obiectivele urmărite în proiect.

B. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO
Proba 1: Recital de minimum o jumătate de oră cu un repertoriu la alegerea candidatului.
Programul de recital va fi executat din memorie.
Proba 2: Susţinerea orală a proiectului propus:
Proiectul propus – (sub forma unei lucrări scrise de aproximativ 4 pagini, depusă în
dosarul de înscriere) trebuie să conţină:
a) tema proiectului şi argumentarea alegerii acesteia
b) lucrarea (operă, operetă, balet etc.) sau/şi repertoriul (vocal-simfonic sau
cameral), avute în vedere
c) structurarea conţinutului în capitole şi etape de realizare
d) obiectivele urmărite

C. ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL
Proba 1:
• Regie teatru muzical
Prezentarea unui spectacol propriu (înregistrat pe casetă video sau DVD) însoţită de
comentariile candidatului referitoare la elaborarea acestuia.
• Regie coregrafică
Prezentarea unui spectacol propriu (înregistrat pe casetă video sau DVD) însoţită de
comentariile candidatului referitoare la elaborarea acestuia.
• Pedagogie coregrafică
Prezentarea unei ore de studiu practic prin derularea momentelor de bară, mijloc, sărituri mici
şi sărituri mari. Conţinutul cursului, în funcţie de anul de studiu, este la alegerea candidatului.
Proba poate fi realizată practic, individual sau folosindu-se un material înregistrat (casetă video
sau DVD).
Proba 2: Susţinerea orală a proiectului propus:
Proiectul propus – (sub forma unei lucrări scrise de aproximativ 4 pagini, depusă în
dosarul de înscriere) trebuie să conţină:
e) tema proiectului
f) lucrarea (operă, operetă, balet etc.) sau/şi repertoriul (vocal-simfonic sau
cameral), avute în vedere şi argumentarea alegerii acestora
g) structurarea conţinutului în capitole şi etape de realizare
h) obiectivele urmărite
27
BIBLIOGRAFIE

A. INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE

Bibliografie selectivă pentru alcătuirea proiectului:
xxx Guide de la musique de piano et du clavecin,
Editura Fayard, Paris, 1987.
Abromont, Claude ; Montalembert, E.,Guide de la musique baroque,
Editura Fayard, Paris, 1995.
Abrudan, Maria-Elisabeta, Probleme ale interpretării muzicii baroce pentru instrumentele
cu taste în lumina documentelor de epocă, Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009
Abrudan, Maria-Elisabeta, Aspecte ale artei ornamentării în muzica barocă pentru
instrumente cu taste, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2009
Andrei, Constantin, Lăuta – Destinul unui instrument, Editura MediaMusica
Cluj-Napoca, 2005
Andrei, Constantin, Chitara – Tradiţie şi Inovaţie, Editura MediaMusica
Cluj-Napoca, 2007
Avesalon, Ion, Principii generale de studiu şi interpretare la instrumentele de suflat
moderne, Academia de Muzică, Bucureşti, 1993
Barbu, Casiu, Curs de metodica studiului şi predării instrumentelor cu coarde
ediţia a II-a, Academia de Muzică "Gh.Dima" Cluj-Napoca
Bălan, Theodor, Principii de pianistică, Editura Muzicală, Bucureşti, 1966.
Bentoiu, Pascal, Capodopere enesciene, Editura Muzicală, Bucureşti, 1984.
Bentoiu, Pascal, Gândirea muzicală, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975.
Bera, Adriana, Expression und gusto – sau despre elocvenţa în pianistica mozartiană,
Editura Arpeggione, Cluj-Napoca, 2007.
Bera, Adriana, Retorică şi afect în discursul pianistic mozartian.
Editura Arpeggione, Cluj-Napoca, 2007.
Berger, Wilhelm Georg, Estetica sonatei clasice, Editura Muzicală, Bucureşti, 1981.
Berger, Wilhelm Georg, Estetica sonatei romantice, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983.
Berger, Wilhelm Georg , Estetica sonatei moderne, Editura Muzicală, Bucureşti, 1984.
Berger, Wilhelm Georg, Estetica sonatei contemporane, Editura Muzicală, Bucureşti, 1985.
Berger, Wilhelm Georg, Ghid pentru muzica instrumentală de cameră, Editura Muzicală
Bucureşti, 1965.
Căpâlneanu, Ioan, Inteligenţă şi creativitate, Editura Militară, Bucureşti, 1978.
Coman, Nicolae Percuţia solo - genuri, tehnici, interpretări, Editura Vremi, 2006
Cortot, Alfred, Muzica franceză pentru pian, Editura Muzicală, Bucureşti,1966.
Cortot Alfred, Principi essenziali della lezione pianistica, Editura Curci, Milano, 1960.
Csiky, Boldizsar, Stileme ale creaţiei pianistice la Alexandr Skriabin,
Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007.
Dimulescu, Fausta, Preludiul de la Bach la Debussy, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
Fischer, Edwin, Sonatele pentru pian de Beethoven, Editura Muzicală, Bucureşti,1966.
Galamian, Ivan, Principes of Violin Playing and Teaching, London, 1964 (sau ediţia
în limba maghiară, Budapest, 1978)
Gavriş, Mihaela, Sonatele cu pian ale lui Sigismund Toduta –nel mezzo dell’ camin’
Editura Arpeggione Cluj,2005

28
Gavrişiu, Cipriana, Similaritatea interpretării textului muzical în cadrul duo-ului vioară-pian
Editura MediaMusica Cluj-Napoca 2006
Goia, Ion, Metodica predării instrumentelor de suflat, Conservatorul G.Enescu, Iaşi.
Goilă, Ioan, Fascinaţia clarinetului (vol.I şi II), Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007.
Goiţi, Daniel, Aspecte de limbaj în sonatele pt.pian de A.N. Skriabin, Editura RO Print,
Cluj-Napoca,2007
Iliuţ Vasile, De la Wagner la contemporani, Editura Muzicală, Bucureşti, 1995.
Jucan, Vasile, Îndreptar privind modalităţile de execuţie ale efectelor sonore din violoncelistica
modernă şi contemporană (muzica de cameră), Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2006
Kaemper, Gerd, Techniques pianistiques, Editura Leduc, Paris, 1965.
Kogan, G.M., La porţile măiestriei, Editura Muzicală, Bucureşti, 1963.
Maior, Valeriu, Elemente de stilistica interpretării violonistice, Editura MediaMusica,
Cluj-Napoca, 2004.
Maior, Valeriu, Sonata modernă pentru vioară solo, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2004.
Mangra, Dorina, Principii de bază ale interpretării istorice baroce la instrumentele cu coarde
Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2004.
Mangra, Dorina, Vioara barocă – interpretarea istorică în actualitate.
Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2003.
Manoliu, George, George Enescu poet şi gânditor al viorii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986.
Marc, Alexandru, Cornul. De pe câmpul de vânătoare în sala de concerte.
Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2006.
Marc, Alexandru, Tehnica de suflat, EdituraMediaMusica, Cluj-Napoca
Marc, Aurel, Excelenţa oboiului în creaţia marilor maeştri. Sigismund Toduţă. Creaţia pentru
Oboi, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2008.
Mureşan, Adina, Pianul în orchestra simfonică a secolului XX, Editura MediaMusica
Cluj-Napoca
Neamţ-Gilovan, Mircea-Florin, Principii tehnico-interpretative la alămuri,
Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2006
Neamţ-Gilovan, Mircea-Florin, Lucrări pentru trombon din a doua jumătatea a secolului
al XX-lea – Analize vol.I, Editura MediaMusica, 2006
Neculai, Adriana-Lucia, Parcurs analitic în tehnica pianistică, Editura MediaMusica, 2009
Negreanu, Veronica-Marta, Universul Literaturii pentru două piane, Editura
MediaMusica, Cluj-Napoca 2006
Negreanu, Veronica-Marta, Literatura pentru două piane şi pian la patru mâini
- Ghid repertorial, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2006
Neuhaus, Heinrich, Arta pianistică, Editura Muzicală, Bucureşti, 1960.
Pitiş, Ana; Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântu Gheorghe
Vechi, Bucureşti, 1997.
Pitiş, Ana; Minei, Ioana, Tratat de artă pianistică, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982.
Pop, Ninuca, Elemente specifice ale scriiturii pianistice enesciene. Editura MediaMusica
Cluj-Napoca, 2003.
Răducanu, Mircea-Dan, Metodica studiului şi predării pianului, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1983.
Scheeser, Reinhold, Metodica studiului si predarii instrumentelor cu coarde,
Conservatorul G.Enescu, Iaşi, 1984.
Schmitz, Hans Peter, Intergrala Sonatelor pentru flaut de J.S.Bach si G.F.Haendel,
Prefaţa, Editura Bärenreiter, Kassel, 1962.
Schmitz, Hans Peter, Metoda de flaut, vol.I-II, Prefaţa, Editura Bärenreiter, Kassel.
Suărăşan, Marius-Ovidiu, Întâlnire cu Ede Terenyi, Editura Media Musica, 2007

29
Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale vol I, Editura
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993.
Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale vol II, Editura
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996.
Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale vol III, Editura
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998.
Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale vol IV, Editura
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002.
Tănăsescu, D., Bărgăuanu, G., Dinu Lipatti, Bucureşti, 1971.
Timaru, Valentin, Compendiu de forme şi analize muzicale, Braşov, 1997.
Tiniş, Voichiţa, Descifrarea pianistică, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2001.
Trif, Dan Flavius, Repertorii camerale ale clarinetului, Editura Cartea Cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca, 2011
Trif, Dan Flavius, Noi mijloace de expresie în muzica secolului XX pentru clarinet Editura Cartea
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012
Türk, Erich Michael, Orga în continuă evoluţie, Editura Universităţii de Vest,
Timişoara, 2007.

B. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO
C. ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL

Bibliografie selectivă pentru alcătuirea proiectului:
1. ARNHEIM, Rudolph – Artă şi percepţie vizuală, Editura Univers, Bucureşti, 1978
2. ARTAUD, Antonin – Teatrul şi dublul său, Editura Echinox, Clu-Napoca, 1997
3. BANU, George – Peter Brook – Spre teatrul formelor simple, Editura Unitext/Polirom,
Bucureşti, 2005
4. BARBA, Eugenio – O canoe de hârtie – Tratat de antropologie teatrală, Editura
Unitext, Bucureşti, 2003
5. BATAGLIA, Salvatore – Mitografia personajului, Editura Univers, 1970
6. BĂLĂNESCU, Sorina – Dramaturgia cehoviană şi teatralitatea, Editura Junimea, Iaşi,
1983
7. BORIE, Monique – Antonin Artaud – Teatrul şi întoarcearea la origini,
Editura Unitext/Polirom, Bucureşti, 2004
8. BENTOIU, Pascal – Imagine şi sens, Editura Muzicală a U.C., Bucureşti, 1973
9. BENTOIU, Pascal – Gândirea muzicală, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975
10. BLAGA, Iosif – Teoria dramei, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1995
11. BOLOGNA, Corrado – Flatus vocis – Metafizica şi antropologia vocii, Editura
Clusium, 2004
12. BRECHT, Berthold – Scrieri despre teatru, Editura Univers,Colecţia Eseuri, Bucureşti,
1977
13. BREMOND, Claude – Logica povestirii, Editura Univers, Bucureşti, 1981,
Paris 1992
14. BUDDEN, Julian – The Operas of Verdi, vol. I, II, III from Oberto to Rigoletto,
Clarendon Press, Oxford, 1992
15. CĂPUŞAN, Maria VODĂ – Pragmatica teatrului, Editura Eminescu, 1987
16. CĂPUŞAN, Maria VODĂ – Teatru şi actualitate, Editura Cartea Românească, Bucureşti,
1984
17. CARABĂŢ, Dumitru – De la cuvânt la imagine, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987
18. CEUCA, Iustin – Evoluţia formelor dramatice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002
30
19. COLLET, Peter – Cartea gesturilor, Editura Trei, Bucureşti, 2005
20. COSMA, Lazăr – Octavian – Oedipul enescian, Editura Muzicală a U.C., Bucureşti, 1967
21. COSMA, Lazăr – Octavian – Istoria operei româneşti, vol. I-II, Editura Muzicală,
Bucureşti, 1962
22. DELEANU, Horia – Arta regiei teatrale, Editura Litera, Bucureşti, 1987
23. DELEANU, Horia – Modernitatea teatrului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980
24. DENT, Edward – Les opéras de Mozart, Editions Gallimard, Paris, 1958
25. ECCO, Umberto – Opera deschisă, Editura pentru literatură universală, Bucureşti, 1969
26. ECCO, Umberto – Limitele interpretării, Editura Pontica, Colecţia Biblioteca italiană,
Bucureşti, 1996
27. FAGUET, Emile – Drama antică. Drama modernă, Editura enciclopedică româna,
Bucureşti, 1979
28. Lucrare colectivă – O istorie culturală a gesturilor din antichitate până în zilele noastre,
Editată de BREMER, Jan & ROODEMBURG, Herman,
Editura Polimark, Bucureşti, 2000
29. GASPAR, Veronica – Repere spaţiale şi semantice în receptarea muzicală,
Editura Muzicală, Bucureşti, 2000
30. GHECIU, Radu – Mozart, Editura Muzicală, Bucureşti, 2005
31. GROTOVSKI, Jerzy – Spre un teatru sărac, Editura Unitext, Bucureşti, 2004
32. MĂCIUCĂ, Constantin – Motive şi structuri dramatice, Editura Eminescu, Bucureşti,1986
33. MOINDROT, Isabelle – La Représentation d’opéra – Poétique et dramaturgie, Presse
Universitaire de France, Paris, 1993
34. NEMESCU, Octav – Capacităţile semantice ale muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti,
1983
35. NET, Mariana – O poetică a atmosferei, Editura Univers, Bucureşti, 1989
36. Pagini din opera contemporană – lucrare colectiva (Ghircoiaşiu Romeo – Salomeea de
R.Strauss; Zoicaş Ligia – Pelléas et Melisande de Claude Dedussy; Szalay N.
– Béla Bartok şi opera sa Cetatea prinţului Barbă Albastră; Herman V.
– Opera Wozzek de Alban Berg; Ţăranu C. – Strawinsky – Oedipus Rex), Conservatorul
« Ghe. Dima », Cluj-Napoca
37. POP, Sergiu-Dan – Celula muzical-dramaturgică, unitate sintagmatică a teatrului muzical,
Editura Muzicală, Colecţia Speculum musicae, Bucureşti, 2000
38. POPOVICI, Doru – Introducere în opera contemporană, Editura Facla, Timişoara, 1974
39. POPOVICI, Vasile – Lumea personajului, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 1997
40. RADULESCU, Mihai – Stilistica spectacolului – Elemente de stilistică antropologie
în teatru, Editura Junimea, Iaşi, 1985
41. REMETE, George – Cunoaşterea prin tăcere, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004
42. SILVESTRU, Valentin – Personajul în teatru, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966
43. SURDU, Alexandru – Pentamorfoza artei, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993
44. UBERSFELD, Anne – Termenii cheie ai analizei teatrului, Institutul European, 1999
45. WAGNER, Richard – Opera şi drama, Editura muzicală a U.C., Bucureşti, 1984

31
Cadre didactice

A. INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE

Disciplina

Cadrul didactic
Studii universitare de licenţă şi masterat
Instrumente cu Coarde
Vioară prof.dr. Victoria Nicolae, prof.dr. Valeriu Maior, prof.dr.
Dorina Mangra, conf.dr.Melinda Béres, lect.dr. Titus Flueraş
Violă prof.dr. Marius Suărăşan
Violoncel prof.dr. Vasile Jucan
Contrabas CDA Gyorgy Robert, CDA Mihai Moraru
Harpă CDA Szabo Kati-Kinga
Chitară clasică conf.dr. Constantin Andrei
Acompaniament prof.dr. Alexandru Melak, conf.dr. Cipriana Gavrişiu, conf.dr.
Alexandru Szekely, lect.dr. Valentin Ivanof, lect.dr.Marius
Popescu
Instrumente de Suflat şi Percuţie, Orchestră
Flaut prof. Gavril Costea, lect.dr. Liliana-Paula Cadar-Manoleasa
Oboi prof.dr. Aurel Marc, asist.drd. Adrian Cioban
Clarinet prof.dr. Ioan Goilă, lect.dr. Flavius Trif
Saxofon
Fagot conf.dr.Adalbert Barabas, colab.drd.Rareş Sângeorzan
Corn prof.dr. Alexandru Marc
Trompetă conf.dr. Gabriel Posdărescu
Trombon-Tubă prof.dr.Mircea-Florin Neamţ-Gilovan, lect.dr.Liviu-Claudius Deac
Percuţie prof.dr. Grigore Pop, asist.drd. Emil Simion
Orchestră lect.dr. Cristian Sandu
Acompaniament conf.dr.Veronica-Marta Negreanu, conf.dr. Mihaela Gavriş,
conf.dr. Adina Mureşan, lect.dr.Sorina Georgescu, lect.dr.
Cristina Mureşan
Pian-Orgă-Clavecin
Pian prof.dr. Adriana Bera, prof.dr. Daniel Goiţi, conf.dr. Csiky
Boldizsar, conf.dr. Georgeta Anghel, lect.dr. Adriana Neculai,
lect.dr. Ligia Ghilea lect.dr. Horvath Edit, lect.dr. Silvia Sbîrciu,
asist.dr. Diana Barb
Orgă prof.dr. Ursula Philippi, conf.dr. Maria-Elisabeta Abrudan,
conf.dr. Erich-Michael Türk
Clavecin conf.dr. Erich-Michael Türk, conf.dr. Maria-Elisabeta Abrudan
Muzică de cameră
Muzică de cameră prof.dr.Ursula Philippi, conf.univ.dr. Veronica Marta Negreanu,
conf.dr. Cipriana Gavrişiu, prof.univ.dr. Nicuşor Silaghi, lect.dr.
Marta Cîrlejan, lect.dr. Liviu- Claudius Deac, prep.drd. Răzvan-
Cosmin Poptean, conf.dr. Maria Abrudan, conf.dr. Erich-Michael
Turk, conf.dr. Mihaela Gavriş32
B. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO
Disciplina

Cadrul didactic
Studii universitare de licenţă şi masterat
Specializarea Canto
Canto prof.univ.dr.Elena Moldovan
Canto prof.univ.dr.Mircea Sâmpetrean
Canto prof.univ.dr.Gheorghe Roşu
Canto prof.univ.dr.Ana Rusu
Canto conf.univ.dr.Ramona Eremia
Canto conf.univ.dr.Marius Budoiu
Canto lect.univ.dr.Carmen Ferenczi-Gurban
Canto prep.univ.drd.Iulia Merca
Acompaniament canto conf.univ.dr.Iulia Suciu
Acompaniament canto conf.univ.dr.Cornelia Cuteanu
Acompaniament canto lect.univ.dr.Codruţa Ghenceanu
Acompaniament canto lect.univ.dr.Horea Haplea
Acompaniament canto asist.univ.drd.Lizbeth Mangra
Acompaniament canto prep.univ.dr.Lucian Gheju
Clasă de operă (acompaniament) prof.univ.dr.Francisc Fuchs
Clasă de operă (dirijat) lect.dr. Cristian Sandu
Clasă de operă (regie) conf.univ.dr.Anca Mihuţ, lect.univ.dr.Ina Hudea,
conf.univ.Emil Strugaru
Spectacologie postmodernă conf.univ.dr.Anca Mihuţ
C. ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL
Disciplina

Cadrul didactic
Studii universitare de licenţă şi masterat
Specializarea Artele spectacolului muzical
Spectacologie postmodernă conf.univ.dr.Anca Mihuţ
Estetica reprezentării scenice, Practica
interpretării oratoriului/operei baroce
prof.univ.dr.Francisc Fuchs
Regia şi dramaturgia teatrului muzical,
Istoria teatrului universal, operei şi
dansului, Spectacologie, Regie teatru
muzical, Analiza procesului scenic
Conf.univ.dr.Anca-Daniela Mihuţ
Conf.univ.dr. Gună Livia
Compoziţia, stilistica şi notaţia
dansului, Creaţie coregrafică, Arta
actorului + Mişcare scenică,
Scenografie – Istoria costumului,
Compoziţie coregrafică (limbaje
corporale), Metodica dansului
(psihopedagogie coregrafică)
Conf.univ.dr.Gună Livia
Lect.univ.dr. Nicoleta Demian

Metodica dansului, Compoziţia,
stilistica şi notaţia dansului,
Improvizaţie coregrafică
Lect.univ.dr.Nicoleta Demian
Regia şi dramaturgia teatrului muzical,
Istoria teatrului universal, operei şi
dansului, Genuri muzicale scenice:
operă şi balet
Lect.univ.dr.Mariana Doiniţa Hudea
33


Colectivul de redactare a
Broşurii Concursului de admitere 2014,
Coordonator: Lect.univ.dr.Adriana Lucia Neculai
Secretare facultate: Simona Fodor, Andreea Roya,
vă urează
S U C C E S !
34


Academia de Muzică "Gheorghe Dima"
Str. I.C.Brătianu nr.25, 400079 Cluj-Napoca
Tel./Fax. 0040-264-593879
Secretariatul Facultăţii de Interpretare Muzicală
Str. I.C.Brătianu nr.25, 400079 Cluj-Napoca
Tel. 0264-591242/117
email simona.fodor@amgd.ro
royaandreea@yahoo.com
www.amgd.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful