You are on page 1of 56

ZAKON O STRANCIMA

I. OPE ODREDBE.........................................................................................................................................2
II. PUTNE ISPRAVE.......................................................................................................................................4
III. VIZE...........................................................................................................................................................5
IV. ULAZAK I IZLAZAK STRANACA......................................................................................................10
V. BORAVAK STRANACA.........................................................................................................................11
VI. MJERE ZA NAPUTANJE REPUBLIKE HRVATSKE.......................................................................26
VII. ISPRAVE O DOKAZIVANJU IDENTITETA......................................................................................34
VIII. PRIJAVA BORAVKA..........................................................................................................................35
IX. KRETANJE STRANACA U ODORI.....................................................................................................36
X. ULAZAK, BORAVAK I RAD DRAVLJANA DRAVA LANICA EEP-a I LANOVA
NJIHOVIH OBITELJI...................................................................................................................................36
XI. BORAVAK I RAD DRAVLJANA TREIH DRAVA KOJI IMAJU ODOBREN STALNI
BORAVAK U DRUGOJ DRAVI LANICI EEP-a I LANOVA NJIHOVIH OBITELJI......................44
XII. BORAVAK I RAD VISOKOKVALIFICIRANIH DRAVLJANA TREIH DRAVA....................45
XIII. ZBIRKE PODATAKA..........................................................................................................................48
XIV. INSPEKCIJSKI I UPRAVNI NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA........................................49
XV. KAZNENE ODREDBE.........................................................................................................................51
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE..............................................................................................54

1
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

ZAKON O STRANCIMA
I. OPE ODREDBE
lanak 1.
(1) Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja i boravka, rad stranaca i uvjeti rada i prava rasporeenih radnika u
Republici Hrvatskoj.
(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad stranaca ne primjenjuju se na lanove diplomatskih misija,
konzularnih ureda, lanove misija organizacija Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda,
lanove misija meunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj te lanove njihovih obitelji, odnosno zajednikog
kuanstva.
(3) U ovom Zakonu odreene imenice navedene su u mukom rodu, a koriste se kao neutralne za muki ili enski rod.
(4) Ovaj Zakon sadri odredbe koje su u skladu sa sljedeim aktima Europske unije:
Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskoga parlamenta i Vijea od 13. srpnja 2009. kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o
vizama (Zakonik o vizama); (SL L 243, 15. 9. 2009.),
Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskoga parlamenta i Vijea od 9. srpnja 2008. o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i
razmjeni podataka izmeu drava lanica o kratkotrajnim vizama (Uredba o VIS-u); (SL L 218, 13. 8. 2008.),
Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskoga parlamenta i Vijea od 15. oujka 2006. kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o
pravilima za kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama); (SL L 105, 13. 4. 2006.),
Direktiva 2008/115/EZ Europskoga parlamenta i Vijea od 16. prosinca 2008. o zajednikim standardima i postupanjima
drava lanica u vezi s vraanjem osoba treih zemalja iji je boravak nezakonit; (SL L 348, 24. 12. 2008.),
Direktiva Vijea 2001/51/EZ od 28. lipnja 2001. kojom se dopunjuju odredbe lanka 26. Konvencije o primjeni Sporazuma iz
Schengena od 14. lipnja 1985.; (SL L 187, 10. 7. 2001.),
Direktiva Vijea 2002/90/EZ od 28. studenoga 2002. kojom se definira pomaganje neovlatenog ulaska, tranzita i boravka; (SL
L 328, 5. 12. 2002.),
Direktiva Vijea 2003/110/EZ od 25. studenoga 2003. o pomoi u sluajevima tranzita u svrhe udaljavanja zranim putem;
(SL L 321, 6. 12. 2003.),
Direktiva Vijea 2001/40/EZ od 28. svibnja 2001. o uzajamnom priznavanju odluka o protjerivanju dravljana treih drava;
(SL L 149, 2. 6. 2001.),
Okvirna odluka Vijea 2002/946/PUP od 28. studenoga 2002.o jaanju kaznenog okvira u cilju spreavanja omoguivanja
neovlatenog ulaska, tranzita i boravka; (SL L 328, 5. 12. 2002.),
Odluka Vijea 2004/191/EZ od 23. veljae 2004. kojom se utvruju kriteriji i praktini dogovori za naknade zbog financijskih
neravnotea nastalih primjenom Direktive 2001/40/EZ o uzajamnome priznavanju odluka o protjerivanju dravljana treih
drava; (SL L 60, 27. 2. 2004.),
Odluka Vijea 2004/573/EZ od 29. travnja 2004. o organizaciji zajednikih letova za udaljavanje dravljana treih zemalja za
koje postoji nalog o udaljenju, sa dravnog podruja dviju ili vie drava lanica; (SL L 261, 6. 8. 2004.),
Direktiva Vijea 2004/38/EZ od 29. travnja 2004. o pravu dravljana Unije i lanova njihovih obitelji o slobodi kretanja i
boravka na podruju drave lanice; (SL L 158, 30. 4. 2004.),
Direktiva Vijea 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. godine o uvjetima ulaska i boravka dravljana treih drava u svrhu
zapoljavanja visokokvalificirane radne snage; (SL L 155, 18. 6. 2009),
Direktiva 2009/52/EZ Europskoga parlamenta i Vijea od 18. lipnja 2009. godine kojom se utvruju minimalni standardi za
sankcije i mjere protiv poslodavaca koji zapoljavaju dravljane treih drava koji nezakonito borave; (SL L 168, 30. 6. 2009.),
Direktiva 96/71/EZ Europskoga parlamenta i Vijea od 16. prosinca 1996. o rasporeivanju radnika u okviru pruanja usluga,
(SL L 18, 21. 1. 1997.),

2
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

Direktiva Vijea 2003/109/EZ od 25. prosinca 2003. godine o statusu dravljana treih drava koji imaju stalni boravak; (SL L
16, 23. 1. 2004.),
Direktiva Vijea 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji;(SL L 251, 3. 10. 2003),
Direktiva Vijea 2004/114/EZ od 13. prosinca 2004. o uvjetima prihvata dravljana treih drava u svrhu studiranja, razmjene
uenika, neplaene izobrazbe ili dobrovoljnog rada; (SL L 375, 23. 12. 2004.),
Direktiva Vijea 2004/81/EZ od 29. travnja 2004. o odobrenju boravka dravljanima treih zemalja koji su rtve trgovine
ljudima ili im je pruena pomo da ilegalno imigriraju, a surauju s nadlenim tijelima; (SL L 261, 6. 8. 2004.),
Direktiva Vijea 2005/71/EZ od 12. listopada 2005. o posebnom postupku za ulazak dravljana treih zemalja u svrhu
znanstvenoga istraivanja; (SL L 289, 3. 11. 2005.),
Rezolucija Vijea 97/C 382/01 od 4. prosinca 1997. o mjerama koje se trebaju prihvatiti kako bi se suzbili brakovi iz rauna;
(SL C 382, 16. 12. 1997.),
Preporuka Vijea od 27. rujna 1996. glede borbe protiv ilegalnog zapoljavanja dravljana treih zemalja; (SL C 304, 14. 10.
1996.).
lanak 2.
Pojedini izrazi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedee znaenje:
1. Stranac je osoba koja nije hrvatski dravljanin.
2. Osoba bez dravljanstva je stranac koju ni jedna drava sukladno svom nacionalnom zakonodavstvu ne smatra svojim
dravljaninom.
3. Putna isprava je strana putna isprava i putna isprava za stranca.
4. Strana putna isprava je isprava koju nadleno tijelo druge drave izdaje svojim dravljanima ili strancima za putovanje u
inozemstvo.
5. Putna isprava za stranca je putni list za stranca, putna isprava za osobe bez dravljanstva i putna isprava za azilanta izdana
sukladno odredbama Zakona o azilu.
6. Prijevoznik je fizika ili pravna osoba koja ima registriranu djelatnost pruanja usluga prijevoza osoba.
7. Poslodavac je pravna ili fizika osoba koja je sa strancem zasnovala radni odnos ili se koristi njegovim radom.
8. Podizvoa je poslodavac pravna ili fizika osoba, koji ima sklopljen ugovor o podizvoenju radova s drugom pravnom ili
fizikom osobom i koji je sa strancem zasnovao radni odnos ili se koristi njegovim radom.
9. Dnevni migrant je dravljanin susjedne drave u kojoj ima prebivalite i svakodnevno dolazi na rad u Republiku Hrvatsku i
vraa se u matinu dravu.
10. Sezonski radnik je stranac nastanjen u dravi iji je dravljanin ili u kojoj ima odobren stalni boravak i koji je s poslodavcem
sa sjeditem u Republici Hrvatskoj sklopio ugovor o obavljanju odreenog posla u odreenom vremenskom razdoblju koje nije
due od 6 mjeseci.
11. Dravljanin drave lanice Europskog ekonomskog prostora (u daljnjem tekstu: EEP) je stranac koji ima dravljanstvo jedne
od drava lanica EEP-a.
12. Dravljanin tree drave je stranac koji nema dravljanstvo drave lanice EEP-a.
13. Visokokvalificirani radnik je dravljanin tree drave koji je u Republici Hrvatskoj zaposlen sukladno posebnim propisima
kojima se ureuju radno-pravni odnosi u Republici Hrvatskoj, za taj rad je plaen i ima potrebnu, odnosno odgovarajuu i
posebnu strunost koja se dokazuje visoko strunim kvalifikacijama.
14. Visokostrunim kvalifikacijama smatra se zavrena visokokolska izobrazba ili zavren preddiplomski i diplomski
sveuilini studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij.
15. Agencija za privremeno zapoljavanje je poslodavac koji na temelju sporazuma o ustupanju radnika ustupa radnika korisniku
za obavljanje privremenih poslova.
lanak 3.
Stranac koji ima viestruko dravljanstvo duan se za vrijeme boravka sluiti i izai iz Republike Hrvatske s putnom ispravom s
kojom je uao u Republiku Hrvatsku.

3
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

lanak 4.
(1) Stranac je duan za vrijeme kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj pridravati se zakona i propisa te odluka dravnih tijela
Republike Hrvatske.
(2) Stranac kojemu je ogranieno kretanje na odreenom podruju smije se kretati samo na tom podruju.
(3) Strancu koji prekri odredbu stavka 2. ovoga lanka moe se oduzeti isprava za kretanje na odreenom podruju, o emu se
izdaje potvrda.
lanak 5.
(1) Sigurnosnu provjeru za stranca u svrhu utvrivanja razloga nacionalne sigurnosti provodi Sigurnosno-obavjetajna agencija.
(2) U odluci kojom se iz razloga nacionalne sigurnosti odbija ili prestaje boravak strancu ili se stranac protjeruje, navest e se
zakonska odredba bez obrazlaganja razloga koji su bili odluujui za donoenje odluke.

II. PUTNE ISPRAVE


lanak 6.
(1) Putna isprava za stranca izdaje se osobi koja je navrila 14 godina.
(2) Osoba mlaa od 14 godina upisat e se u putnu ispravu za stranca jednog od roditelja ili u ispravu zakonskog zastupnika.
(3) Iznimno, kad za to postoje opravdani razlozi, putna isprava za stranca iz stavka 1. ovoga lanka moe se izdati i osobi mlaoj
od 14 godina.
(4) Putna isprava za osobe bez dravljanstva izdaje se pod uvjetima utvrenim meunarodnim konvencijama.
(5) Putni list za stranca izdaje se s rokom vaenja do 30 dana.
Izdavanje putnog lista za stranca
lanak 7.
(1) Putni list za stranca izdaje se strancu koji nema stranu putnu ispravu ako:
1. mu je prestalo hrvatsko dravljanstvo za odlazak u inozemstvo,
2. drava iji je dravljanin nema svoju diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured u Republici Hrvatskoj niti njezine interese
zastupa druga drava za odlazak u inozemstvo,
3. je u inozemstvu izgubio putnu ispravu za azilanta ili putnu ispravu za osobe bez dravljanstva koju je izdala policijska uprava,
odnosno policijska postaja za povratak u Republiku Hrvatsku,
4. je u postupku prisilnog udaljenja za odlazak u inozemstvo.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, putni list za stranca moe se izdati i ako za to postoje drugi opravdani razlozi.
lanak 8.
(1) Putni list za stranca izdaje:
1. u sluajevima iz lanka 7. stavka 1. toke 1., 2. i 4. ovoga Zakona policijska uprava odnosno policijska postaja prema
boravitu, odnosno prebivalitu stranca,
2. u sluajevima iz lanka 7. stavka 1. toke 3. ovoga Zakona diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske
uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova u sjeditu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),
3. u sluajevima iz lanka 7. stavka 2. ovoga Zakona policijska uprava odnosno policijska postaja ili diplomatska misija,
odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
(2) Putnu ispravu za osobe bez dravljanstva izdaje policijska uprava odnosno policijska postaja prema boravitu, odnosno
prebivalitu stranca.
Odbijanje izdavanja putne isprave za stranca
lanak 9.
(1) Putna isprava za stranca nee se izdati strancu:
1. protiv kojeg se vodi kazneni ili prekrajni postupak, osim ako postoji suglasnost dravnog tijela koje vodi postupak,
2. koji je osuen na kaznu zatvora ili novanu kaznu, dok kaznu ne izdri, odnosno dok ne plati novanu kaznu,
3. koji nije regulirao svoju dospjelu imovinsko-pravnu obvezu za koju postoji ovrni naslov,
4. ako to zahtijevaju razlozi zatite javnog poretka, nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja.

4
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(2) Strancu koji je u postupku prisilnog udaljenja moe se izdati putni list za stranca neovisno od postojanja okolnosti iz stavka
1. toke 1., 2. i 3. ovoga lanka.
(3) U sluaju iz stavka 1. ovoga lanka stranac ima pravo albe o kojoj odluuje Povjerenstvo za albe koje imenuje Vlada
Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Oduzimanje putne isprave za stranca
lanak 10.
(1) Policijska uprava, odnosno policijska postaja kada utvrdi postojanje nekih od razloga iz lanka 9. ovoga Zakona, oduzet e
putnu ispravu za stranca.
(2) O oduzimanju putne isprave za stranca donosi se rjeenje. Protiv rjeenja stranac ima pravo albe o kojoj odluuje
Povjerenstvo.

III. VIZE
lanak 11.
(1) Viza je odobrenje za:
1. tranzit kroz podruje Republike Hrvatske ili boravak na podruju Republike Hrvatske u najduljem trajanju od 3 mjeseca u
svakom estomjesenom razdoblju od datuma prvog ulaska na podruje Republike Hrvatske,
2. tranzit kroz meunarodni tranzitni prostor zrane luke.
(2) Na temelju vize stranac ne moe raditi na podruju Republike Hrvatske.
(3) Vlada Republike Hrvatske propisuje vizni sustav Republike Hrvatske Uredbom o viznom sustavu na prijedlog ministarstva
nadlenog za vanjske poslove.
(4) Ministarstvo u ijem su djelokrugu vanjski poslovi je sredinje tijelo dravne uprave za pitanja viza.
lanak 12.
Vrste viza su:
1. zrakoplovno-tranzitna viza (viza A),
2. kratkotrajna viza (viza C).
Zrakoplovno-tranzitna viza
lanak 13.
(1) Stranac koji za vrijeme meupristajanja u zranoj luci u Republici Hrvatskoj ili na meunarodnim letovima ne naputa
meunarodni tranzitni prostor ne treba vizu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, Vlada Republike Hrvatske moe odrediti da dravljani odreenih drava te nositelji
putnih isprava koje su izdala nadlena tijela tih drava trebaju zrakoplovno-tranzitnu vizu.
(3) Zrakoplovno-tranzitna viza izdaje se strancu za jedan, dva ili vie prolazaka kroz meunarodni tranzitni prostor zrane luke.
(4) Rok valjanosti zrakoplovno-tranzitne vize obuhvaa i dodatno vrijeme od 15 dana.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga lanka dodatno vrijeme nee se odobriti ako to zahtijevaju razlozi javnog poretka.
(6) Viekratna zrakoplovno-tranzitna viza izdaje se s rokom valjanosti do 6 mjeseci.
Kratkotrajna viza
lanak 14.
(1) Kratkotrajna viza izdaje se u svrhu tranzita kroz Republiku Hrvatsku ili u svrhu boravka na podruju Republike Hrvatske.
(2) Kratkotrajna viza izdaje se za jedan, dva ili vie ulazaka u Republiku Hrvatsku.
(3) Rok valjanosti kratkotrajne vize ne moe biti dulji od pet godina.
(4) Kratkotrajna viza za viekratni ulazak izdaje se s rokom valjanosti izmeu 6 mjeseci i 5 godina ako je stranac dokazao:
1. potrebu ili opravdao namjeru da esto i/ili redovito putuje, osobito iz poslovnih ili obiteljskih razloga i
2. svoje potenje i pouzdanost, osobito zakonitim koritenjem prethodno izdanih viza, svojom financijskom situacijom u zemlji
podrijetla i stvarnom namjerom da napusti podruje Republike Hrvatske prije isteka vize koju je zatraio.
(5) U sluaju tranzita duljina odobrenog boravka odgovara vremenu potrebnom za tranzit.
(6) Rok valjanosti vize obuhvaa i dodatno vrijeme od 15 dana.

5
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga lanka dodatno vrijeme nee se odobriti ako to zahtijevaju razlozi javnog poretka Republike
Hrvatske.
(8) Izdana viza nije jamstvo da e strancu biti odobren ulazak u Republiku Hrvatsku.
Suradnja s komercijalnim posrednikom i vanjskim pruateljem usluga
lanak 15.
(1) Komercijalni posrednik i/ili vanjski pruatelj usluga moe sudjelovati u prikupljanju zahtjeva za izdavanje vize na nain
propisan podzakonskim propisom kojim se ureuje izdavanje viza.
(2) Vanjski pruatelj usluga moe prikupljati i biometrijske podatke od podnositelja zahtjeva za izdavanje vize na nain propisan
podzakonskim propisom kojim se ureuje izdavanje viza.
lanak 16.
(1) Stranac kojemu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, duan je pribaviti vizu prije ulaska u Republiku Hrvatsku.
(2) Vizu izdaje diplomatska misija, odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, a moe je izdati i diplomatska misija, odnosno
konzularni ured druge drave s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza.
(3) Prije izdavanja vize diplomatska misija, odnosno konzularni ured duan je, u sluajevima utvrenim podzakonskim
propisima, zatraiti prethodnu suglasnost ministarstva nadlenog za vanjske poslove.
(4) Prije izdavanja suglasnosti iz stavka 3. ovoga lanka, ministarstvo nadleno za vanjske poslove duno je u sluajevima
utvrenim podzakonskim propisima zatraiti miljenje Ministarstva i Sigurnosno-obavjetajne agencije.
(5) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka, vizu moe izdati policijska postaja nadlena za kontrolu prelaska dravne granice,
sukladno lanku 26. ovoga Zakona.
Podnoenje zahtjeva za izdavanje vize
lanak 17.
(1) Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na propisanom obrascu najvie 3 mjeseca prije poetka namjeravanog putovanja.
(2) Stranac koji je upisan u putnu ispravu stranca koji podnosi zahtjev za izdavanje vize, podnosi zahtjev za izdavanje vize na
zasebnom obrascu iz stavka 1. ovoga lanka.
(3) Uz zahtjev za izdavanje vize prilau se isprave o svrsi i uvjetima tranzita ili boravka u Republici Hrvatskoj.
(4) Od stranca koji dolazi u privatni ili poslovni posjet fizikoj ili pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj moe se zatraiti da
priloi jamstveno pismo i/ili drugi dokaz da e ta fizika ili pravna osoba snositi trokove njegova boravka u Republici
Hrvatskoj, ukljuujui i trokove smjetaja i uzdravanja te trokove naputanja Republike Hrvatske.
(5) Pokretanje postupka naplate trokova iz stavka 4. ovoga lanka u nadlenosti je Ministarstva.
(6) Obrazac iz stavka 1. ovoga lanka, isprave iz stavka 3. ovoga lanka i jamstveno pismo te drugi dokazi iz stavka 4. ovoga
lanka propisat e se podzakonskim propisom kojim se ureuje izdavanje viza.
lanak 18.
(1) Viza se unosi u valjanu putnu ispravu u obliku naljepnice.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka ako to zahtijevaju humanitarni razlozi ili nacionalni interes Republike Hrvatske, a putna
isprava se ne priznaje valjanom za prelazak dravne granice i unoenje vize, viza se unosi u obrazac za unoenje vize.
(3) Obrazac iz stavka 2. ovoga lanka izdaje diplomatska misija, odnosno konzularni ured Republike Hrvatske ili policijska
postaja nadlena za kontrolu prelaska dravne granice.
Putno zdravstveno osiguranje
lanak 19.
(1) Stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize za jedan ili dva ulaska duan je dokazati da ima odgovarajue i
valjano putno zdravstveno osiguranje za pokrie trokova koji mogu nastati u vezi s povratkom u dravu podrijetla iz koje je
doao zbog zdravstvenih razloga, hitne medicinske pomoi i/ili hitnog bolnikog lijeenja ili smrti tijekom njegova boravka u
Republici Hrvatskoj.
(2) Stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize za viekratni ulazak duan je dokazati da ima odgovarajue i
valjano putno zdravstveno osiguranje koje pokriva vrijeme njegova prvog namjeravanog posjeta i potpisati izjavu o obvezi
posjedovanja putnog zdravstvenog osiguranja za kasnije posjete.
(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga lanka, dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju nisu duni priloiti:
1. nositelji diplomatskih putovnica,

6
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

2. pomorci i druge profesionalne skupine, koji ve imaju putno zdravstveno osiguranje zbog svoje profesionalne djelatnosti.
Hrvatski vizni informacijski sustav
lanak 20.
(1) Zahtjevi za izdavanje vize i podaci prikupljeni od stranca i fizike ili pravne osobe iz lanka 17. stavka 4. ovoga Zakona
pohranjuju se i obrauju u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (u daljnjem tekstu: Hrvatski VIS), u skladu s
podzakonskim propisom koji ureuje Hrvatski VIS i propisima koji ureuju zatitu osobnih podataka.
(2) Podaci o izdanim, produljenim, odbijenim, ponitenim i ukinutim vizama unose se u Hrvatski VIS, u skladu s podzakonskim
propisom koji ureuje Hrvatski VIS.
Prikupljanje biometrijskih podataka
lanak 21.
(1) Stranac koji prvi put podnosi zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize mora se osobno javiti u diplomatsku misiju, odnosno
konzularni ured Republike Hrvatske radi uzimanja biometrijskih podataka:
fotografije skenirane ili snimljene u trenutku podnoenja zahtjeva u skladu s podzakonskim propisom kojim se ureuje
izdavanje viza i
otisaka 10 prstiju uzetih s ravno poloenih prstiju i digitalno pohranjenih, u skladu s podzakonskim propisom kojim se ureuje
Hrvatski VIS.
(2) Biometrijski podaci iz stavka 1. ovoga lanka unose se u Hrvatski VIS.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, otisci prstiju ne uzimaju se od:
1. djece mlae od 12 godina,
2. osoba kod kojih je uzimanje otisaka prstiju fiziki nemogue. Ako je mogue uzimanje manje od 10 otisaka prstiju, uzima se
najvei mogui broj otisaka prstiju. U sluaju privremene nemogunosti, stranac je duan dati otiske prstiju prilikom podnoenja
sljedeeg zahtjeva,
3. elnika drave i lanova vlade i branih drugova u njihovoj pratnji te lanova izaslanstava ako su ih Vlada Republike Hrvatske
ili meunarodna organizacija pozvali u slubeni posjet,
4. vladara i drugih visokih lanova kraljevske obitelji ako su ih Vlada Republike Hrvatske ili meunarodna organizacija pozvali
u slubeni posjet.
Doputenost zahtjeva za izdavanje vize
lanak 22.
(1) Zahtjev za izdavanje vize je doputen ako:
1. je podnesen manje od 3 mjeseca prije namjeravanog putovanja,
2. je podnesen na obrascu iz lanka 17. ovoga Zakona,
3. je uz njega predoena putna isprava u skladu sa lankom 24. stavkom 1. ovoga Zakona,
4. je priloena fotografija,
5. su prikupljeni biometrijski podaci,
6. je uplaena propisana upravna pristojba.
(2) Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga lanka, zahtjev za izdavanje vize je nedoputen i strancu se vraaju sve isprave
koje je priloio, unitavaju se prikupljeni biometrijski podaci i vraa se iznos uplaene upravne pristojbe.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka, zahtjev koji ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga lanka moe se smatrati doputenim
ako postoje humanitarni razlozi ili nacionalni interes Republike Hrvatske.
Rok za odluivanje o zahtjevu za izdavanje vize
lanak 23.
(1) O zahtjevu za izdavanje vize odluuje se u roku od 15 dana od dana podnoenja zahtjeva.
(2) Rok iz stavka 1. ovoga lanka moe se produiti do 30, odnosno do 60 dana, ako za to postoje opravdani razlozi.

7
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

Putna isprava
lanak 24.
(1) Viza se unosi u putnu ispravu koja ispunjava sljedee uvjete:
1. vrijedi jo najmanje 3 mjeseca nakon namjeravanog datuma odlaska iz Republike Hrvatske ili u sluaju nekoliko posjeta,
nakon posljednjeg namjeravanog datuma odlaska iz Republike Hrvatske,
2. sadri najmanje dvije prazne stranice,
3. izdana je u posljednjih 10 godina.
(2) Iznimno od stavka 1. toke 1. ovoga lanka, u opravdanim sluajevima urnosti, viza se moe unijeti u putnu ispravu iji je
rok valjanosti krai.
Izdavanje vize na graninom prijelazu
lanak 25.
Na graninom prijelazu kratkotrajna viza moe se izdati:
1. za boravak do 15 dana,
2. u svrhu tranzita,
3. pomorcu u svrhu tranzita.
lanak 26.
Viza se moe izdati na graninom prijelazu, ako stranac ispunjava sljedee uvjete:
1. ima valjanu putnu ispravu ili drugu ispravu propisanu za prelazak dravne granice,
2. opravda svrhu i ima dostatna sredstva za uzdravanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i povratak u dravu iz koje je
doao ili za putovanje u treu dravu,
3. njegov je povratak u dravu podrijetla ili boravita ili tranzit ocijenjen sigurnim,
4. nema zabranu ulaska i boravka i nije obuhvaen meunarodnim mjerama ogranienja ulaska koje obvezuju Republiku
Hrvatsku,
5. ne predstavlja prijetnju javnom poretku, nacionalnoj sigurnosti ili javnom zdravlju Republike Hrvatske.
lanak 27.
Viza iz lanka 26. ovoga Zakona moe se izdati ako stranac nije bio u poloaju unaprijed podnijeti zahtjev za izdavanje vize u
diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske i priloio je, ako je potrebno, isprave kojima se dokazuju
nepredvieni i neodloni razlozi za ulazak u Republiku Hrvatsku.
lanak 28.
Kratkotrajna viza u svrhu tranzita na graninom prijelazu izdat e se pomorcu ako:
1. je nositelj pomorske knjiice ili druge isprave koja se priznaje kao identifikacijska isprava pomorca sukladno odredbama
meunarodnih ugovora,
2. ispunjava uvjete iz lanka 26. i 27. ovoga Zakona te prelazi dravnu granicu zbog ukrcaja, ponovnog ukrcaja ili iskrcaja s
plovila na kojem radi, radit e ili je radio u svojstvu pomorca.
lanak 29.
(1) Izdavanje vize na graninom prijelazu odbit e se ako nisu ispunjeni uvjeti iz lanka 26. i 27. ovoga Zakona ili postoje
razlozi iz lanka 31. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Odluka o odbijanju vize dostavlja se strancu na propisanom obrascu.
(3) Protiv odluke iz stavka 2. ovoga lanka stranac ima pravo izjaviti albu putem nadlene diplomatske misije odnosno
konzularnog ureda Republike Hrvatske. O albi odluuje Povjerenstvo za albe pri ministarstvu nadlenom za vanjske poslove.
Produljenje vize
lanak 30.
(1) Viza se ne moe produiti.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, rok valjanosti i/ili trajanje boravka odobrenog na temelju izdane vize:
1. produljit e se zbog vie sile ili humanitarnih razloga,
2. moe se produljiti zbog ozbiljnih osobnih razloga.

8
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(3) Zahtjev za produenje vize i/ili produenje trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize podnosi se u policijskoj
upravi, odnosno policijskoj postaji prije isteka vaenja vize i/ili boravka odobrenog na temelju izdane vize, a o zahtjevu odluuje
Ministarstvo u roku od 7 dana.
(4) Do donoenja odluke iz stavka 3. ovoga lanka stranac moe boraviti na podruju Republike Hrvatske.
Odbijanje vize
lanak 31.
(1) Viza e se odbiti:
1. ako stranac:
predoi oteenu, krivotvorenu ili tuu putnu ispravu;
ne opravda svrhu i uvjete namjeravanog boravka;
ne posjeduje dostatna sredstva za uzdravanje za vrijeme namjeravanog boravka u Republici Hrvatskoj, za povratak u dravu
njegova podrijetla ili boravita, ili za tranzit u treu dravu koja ga prihvaa, ili nije u mogunosti zakonito pribaviti ta sredstva;
je ve boravio tri mjeseca tijekom tekueg estomjesenog razdoblja u Republici Hrvatskoj na osnovi izdane vize;
ima zabranu ulaska i boravka ili je obuhvaen meunarodnim mjerama ogranienja ulaska koje obvezuju Republiku Hrvatsku;
predstavlja prijetnju javnom poretku, nacionalnoj sigurnosti ili javnom zdravlju Republike Hrvatske;
ne dokae da ima odgovarajue i valjano putno zdravstveno osiguranje, ako je potrebno;
ili
2. ako postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost priloenih isprava i njihova sadraja, istinitost izjava stranca ili u njegovu
namjeru da e napustiti podruje Republike Hrvatske prije isteka roka vaenja zatraene vize.
(2) Odluka o odbijanju vize i razlozi na kojima je zasnovana dostavlja se strancu na propisanom obrascu.
(3) Protiv odluke iz stavka 2. ovoga lanka stranac ima pravo izjaviti albu putem nadlene diplomatske misije, odnosno
konzularnog ureda Republike Hrvatske. O albi odluuje Povjerenstvo za albe pri ministarstvu nadlenom za vanjske poslove.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, viza se moe izdati ako to zahtijevaju humanitarni razlozi, nacionalni interes ili
meunarodne obveze Republike Hrvatske.
Ispunjavanje naljepnice vize
lanak 32.
(1) Svi unosi na naljepnicu vize se tiskaju, te se ne smiju unositi rune ispravke u otisnutu naljepnicu vize.
(2) Naljepnica vize moe se popunjavati runo samo u sluaju tehnikih tekoa uslijed vie sile. Runo ispunjena naljepnica
vize ne smije se mijenjati.
Ponitenje i ukidanje vize
lanak 33.
(1) Viza e se ponititi ako se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za njezino izdavanje ili ako postoje ozbiljni razlozi za
sumnju da je ishoena na prijevaran nain.
(2) Viza e se ukinuti ako se utvrdi da vie nisu ispunjeni uvjeti za njezino izdavanje.
(3) Vizu moe ponititi ili ukinuti diplomatska misija, odnosno konzularni ured Republike Hrvatske ili policijska uprava,
odnosno policijska postaja.
(4) Odluka o ponitenju ili ukidanju vize i razlozi na kojima je zasnovana dostavlja se strancu na propisanom obrascu.
(5) Protiv odluke iz stavka 4. ovoga lanka stranac ima pravo izjaviti albu putem nadlene diplomatske misije, odnosno
konzularnog ureda Republike Hrvatske.
(6) O albi odluuje Povjerenstvo za albe pri ministarstvu nadlenom za vanjske poslove.
(7) alba ne odgaa izvrenje odluke iz stavka 4. ovoga lanka.
(8) Viza se moe ukinuti i na zahtjev stranca kojemu je viza izdana, u kojem sluaju alba nije doputena.

9
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

IV. ULAZAK I IZLAZAK STRANACA


lanak 34.
(1) Smatra se da je stranac uao u Republiku Hrvatsku kada je na graninom prijelazu proao mjesto obavljanja granine
kontrole, a u ostalim sluajevima kada je preao graninu crtu.
(2) Stranac koji je upisan u putnu ispravu druge osobe moe ulaziti i izlaziti iz Republike Hrvatske samo s osobom u iju je
putnu ispravu upisan.
lanak 35.
(1) Stranac je duan prilikom ulaska i izlaska iz Republike Hrvatske podvrgnuti se graninoj kontroli.
(2) Granina kontrola iz stavka 1. ovoga lanka obavlja se sukladno zakonu kojim se ureuje nadzor dravne granice, a
obuhvaa i utvrivanje razloga iz lanka 36. ovoga Zakona.
Odobrenje ulaska stranca u Republiku Hrvatsku
lanak 36.
(1) Strancu se moe odobriti ulazak u Republiku Hrvatsku ako:
1. posjeduje valjanu putnu ispravu ili drugu ispravu koja slui za prelazak dravne granice,
2. posjeduje valjanu vizu ili valjano odobrenje boravka, ako je potrebno,
3. opravda svrhu i uvjete ulaska i boravka te ako posjeduje sredstva za uzdravanje za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj i
za povratak u dravu iz koje je doao ili za putovanje u treu dravu,
4. nema zabranu ulaska i boravka i nije obuhvaen meunarodnim mjerama ogranienja ulaska koje obvezuju Republiku
Hrvatsku,
5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnosti ili javno zdravlje.
(2) Strancu koji ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga lanka, moe se odobriti ulazak u Republiku Hrvatsku na odreenom
graninom prijelazu, ako to zahtijevaju ozbiljni humanitarni razlozi, nacionalni interes ili meunarodne obveze Republike
Hrvatske.
lanak 37.
(1) Vlada Republike Hrvatske moe odrediti da dravljani pojedinih drava mogu ulaziti i izlaziti iz Republike Hrvatske i s
valjanom osobnom iskaznicom, odnosno drugom ispravom kojom se dokazuju identitet i dravljanstvo, ako ispunjavaju uvjete iz
lanka 36. stavka 1. toke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona.
(2) Vlada Republike Hrvatske moe odrediti da pod odreenim uvjetima, dravljani pojedinih drava mogu ulaziti i izlaziti iz
Republike Hrvatske uz posjedovanje valjane putne isprave u koju je unesena valjana dozvola boravka ili valjana viza tipa C
jedne od drave potpisnice Schengenskog provedbenog sporazuma, ako ispunjavaju uvjete iz lanka 36. stavka 1. toke 1., 3., 4.
i 5. ovoga Zakona.
Odbijanje ulaska strancu u Republiku Hrvatsku
lanak 38.
(1) O odbijanju ulaska stranca policijska postaja nadlena za kontrolu prelaska dravne granice donosi rjeenje.
(2) Protiv rjeenja iz stavka 1. ovoga lanka moe se izjaviti alba putem nadlene diplomatske misije, odnosno konzularnog
ureda Republike Hrvatske, o kojoj odluuje Povjerenstvo. alba ne odgaa izvrenje.
Nezakoniti ulazak stranca u Republiku Hrvatsku
lanak 39.
Nezakonitim ulaskom u Republiku Hrvatsku smatra se ako stranac:
1. prijee dravnu granicu izvan mjesta ili vremena odreenog za prelazak dravne granice,
2. izbjegne graninu kontrolu,
3. ue dok je na snazi zabrana ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
4. ue prije proteka roka iz lanka 46. stavka 4. ovoga Zakona,
5. ue na temelju tue ili krivotvorene putne ili druge isprave koja slui za prelazak dravne granice, odnosno vize ili odobrenja
boravka.

10
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

Izlazak stranaca iz Republike Hrvatske


lanak 40.
(1) Stranac moe slobodno izai iz Republike Hrvatske.
(2) Strancu e se zabraniti izlazak iz Republike Hrvatske ako:
1. prilikom izlaska iz Republike Hrvatske upotrijebi tuu ili krivotvorenu putnu ili drugu ispravu koja slui za prelazak dravne
granice ili
2. postoji opravdana sumnja da namjerava izbjei kazneno ili prekrajno gonjenje, uhienje, privoenje, dovoenje ili izvrenje
kazne zatvora.
Obveze prijevoznika
lanak 41.
(1) Prijevoznik moe dovesti stranca na granini prijelaz ili u Republiku Hrvatsku ako stranac ima valjanu putnu ispravu ili
drugu ispravu koja slui za prelazak dravne granice, valjanu vizu, ako mu je potrebna ili odobrenje boravka.
(2) Ako je strancu odbijen ulazak prijevoznik koji ga je dovezao duan ga je bez odgaanja i na svoj troak odvesti s graninog
prijelaza ili iz Republike Hrvatske, a ukoliko to nije mogue, prijevoznik je duan na vlastiti troak pronai drugi nain prijevoza
ili ako drugi nain prijevoza nije odmah mogu, preuzeti trokove koji nastanu prilikom boravka i povratka stranca.
(3) Odredba stavka 2. ovoga lanka odnosi se i na prijevoznika koji je dovezao stranca u tranzitu:
1. ako ga je prijevoznik, koji ga je trebao prevesti u dravu odredita, odbio prevesti ili
2. ako mu je zabranjen ulazak u dravu odredita.
(4) Odredbe ovoga lanka odnose se i na zapovjednika plovila za port i razonodu.
Obveza organizatora turistikih ili poslovnih putovanja
lanak 42.
Kad stranac nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj i nema sredstava za povratak, trokove povratka stranca, duan je snositi
organizator turistikih ili poslovnih putovanja u Republici Hrvatskoj, u ijoj je organizaciji stranac doao, ako se utvrdi da je do
nezakonitog boravka dolo zbog propusta organizatora putovanja.
Zabrana pomaganja strancu
lanak 43.
(1) Zabranjeno je pomaganje strancu u nezakonitom prelasku dravne granice, u tranzitu preko dravnog podruja ako je stranac
nezakonito uao u Republiku Hrvatsku te u nezakonitom boravku.
(2) Pomaganje strancu u ostvarivanju prava iz lanka 107. stavka 5. ovoga Zakona, ne smatra se pomaganjem u smislu stavka 1.
ovoga lanka.

V. BORAVAK STRANACA
lanak 44.
Stranac moe boraviti u Republici Hrvatskoj na kratkotrajnom boravku, privremenom ili stalnom boravku.
Kratkotrajni boravak
lanak 45.
(1) Kratkotrajni boravak je boravak stranca u trajanju do 3 mjeseca na temelju vize ili bez vize.
(2) Stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku ne treba viza moe boraviti u Republici Hrvatskoj najdue 3 mjeseca u
vremenskom razdoblju od 6 mjeseci, raunajui od dana prvog ulaska.
(3) Stranac iz stavka 2. ovoga lanka koji je iskoristio 3 mjeseca boravka prije proteka vremenskog razdoblja od 6 mjeseci, moe
ponovno ui i boraviti u Republici Hrvatskoj kada protekne vremensko razdoblje od 6 mjeseci raunajui od dana prvog ulaska.
Otkaz i prestanak kratkotrajnog boravka
lanak 46.
(1) Kratkotrajni boravak prestaje strancu ako:
1. mu je zabranjen ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj,
2. istekom roka vaenja vize,

11
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

3. je iskoristio vizu,
4. je iskoristio 3 mjeseca boravka iz lanka 45. stavka 2. ovoga Zakona,
5. otkazom boravka.
(2) Strancu e se otkazati kratkotrajni boravak ako:
1. ne posjeduje valjanu putnu ispravu ili drugu ispravu koja slui za prelazak dravne granice,
2. ne opravda svrhu i uvjete ulaska i boravka,
3. ne posjeduje sredstva za uzdravanje za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u dravu iz koje je doao ili za
putovanje u treu dravu,
4. ne podmiri dospjele financijske obveze prema Republici Hrvatskoj,
5. postoji opravdana sumnja da njegov boravak nije koriten u namjeravanu svrhu.
(3) Protiv rjeenja policijske uprave, odnosno policijske postaje iz stavka 2. ovoga lanka nije doputena alba, ali se moe
pokrenuti upravni spor.
(4) Stranac kojem je otkazan boravak moe ponovno ui u Republiku Hrvatsku kada protekne 30 dana raunajui od isteka roka
za naputanje Republike Hrvatske.
Privremeni boravak
lanak 47.
(1) Privremeni boravak odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:
1. spajanja obitelji,
2. srednjokolskog obrazovanja i studiranja,
3. znanstvenog istraivanja,
4. humanitarnog razloga,
5. rada i
6. rada rasporeenog radnika.
(2) Privremeni boravak u svrhu rada iz stavka 1. toke 5. ovoga lanka odobrava se kao dozvola za boravak i rad.
(3) Privremeni boravak u svrhu rada rasporeenog radnika moe se odobriti dravljaninu tree drave ako ispunjava uvjete iz
lanka 54. i lanka 86. stavka 1. ovoga Zakona.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, strancu se moe odobriti privremeni boravak i u druge svrhe, najdue do 6 mjeseci u
godini dana.
(5) Dravljaninu drave lanice EEP-a vlasniku nekretnine u Republici Hrvatskoj moe se odobriti privremeni boravak u druge
svrhe do godine dana.
(6) Privremeni boravak moe se odobriti i kao autonomni boravak u trajanju do godine dana sukladno lanku 60. ovoga Zakona.
Podnoenje zahtjeva za privremeni boravak
lanak 48.
(1) Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi se u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike
Hrvatske.
(2) Zahtjev za odobrenje privremenog boravka za stranca kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza, moe se
podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka stranca, sjeditu poslodavca ili
mjestu rada stranca.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka stranac kojem je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, a dolazi radi studiranja
na visokom uilitu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, te stranac iz lanka
76. stavka 1. toke 12., 13., 14. i 15. ovoga Zakona i lanovi njegove ue obitelji mogu zahtjev za odobrenje privremenog
boravka podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.
(4) Stranac iz stavka 2. i 3. ovoga lanka koji podnese zahtjev za odobrenje privremenog boravka prije isteka kratkotrajnog
boravka moe ostati u Republici Hrvatskoj do izvrnosti odluke o zahtjevu.
lanak 49.
Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi stranac, a zahtjev za dozvolu za boravak i rad moe podnijeti i poslodavac.

12
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

Odluivanje o zahtjevu za odobrenje privremenog boravka


lanak 50.
(1) O zahtjevu za odobrenje privremenog boravka odluuje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu
boravita, odnosno namjeravanog boravka stranca.
(2) Protiv odluke iz stavka 1. ovoga lanka, moe se izjaviti alba o kojoj odluuje Povjerenstvo.
(3) Protiv odluke o odbijanju dozvole za boravak i rad zbog popunjenosti godinje kvote ili ako nije utvrena godinja kvota za
produenje, novo zapoljavanje ili sezonsko zapoljavanje, nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor.
Reguliranje privremenog boravka djece roene u Republici Hrvatskoj
lanak 51.
(1) Roditelj ili skrbnik djeteta roenog na podruju Republike Hrvatske duan je do navrenih 3 mjeseca ivota djeteta podnijeti
zahtjev za odobrenje privremenog boravka za dijete.
(2) Privremeni boravak iz stavka 1. ovoga lanka moe se odobriti na vrijeme na koje je odobren privremeni boravak jednom
roditelju ili skrbniku djeteta, odnosno do godine dana ako je jedan od roditelja ili skrbnik stranac na stalnom boravku.
Rok vaenja privremenog boravka
lanak 52.
(1) Odobrenje za privremeni boravak izdaje se na rok vaenja do godine dana.
(2) Rok vaenja putne isprave mora biti najmanje 3 mjeseca dui od roka na koji se izdaje odobrenje za privremeni boravak.
(3) Strancu koji nema valjanu stranu putnu ispravu, a zahtjev za privremeni boravak podnese u Republici Hrvatskoj, izdaje se
rjeenje o odobrenju privremenog boravka.
(4) Stranac iz stavka 3. ovoga lanka zahtjevu za produenje privremenog boravka duan je priloiti stranu putnu ispravu.
Produenje privremenog boravka
lanak 53.
(1) Zahtjev za produenje odobrenja privremenog boravka podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka vaeeg odobrenja za
privremeni boravak, u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravita, odnosno sjeditu poslodavca ili
mjestu rada stranca.
(2) Stranac koji je podnio zahtjev za produenje odobrenja privremenog boravka prije isteka roka vaeeg privremenog boravka
moe ostati u Republici Hrvatskoj do izvrnosti odluke o zahtjevu.
Uvjeti za odobrenje privremenog boravka
lanak 54.
Strancu e se odobriti privremeni boravak ako:
1. dokae svrhu privremenog boravka,
2. ima valjanu putnu ispravu,
3. ima sredstva za uzdravanje,
4. ima zdravstveno osiguranje,
5. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
6. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.
Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji
lanak 55.
(1) Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji moe se odobriti strancu koji je lan ue obitelji:
1. hrvatskog dravljanina,
2. stranca koji ima odobren stalni boravak,
3. stranca koji ima odobren privremeni boravak,
4. stranca kojemu je odobrena zatita sukladno odredbama Zakona o azilu.
(2) Iznimno od stavka 1. toke 3. ovoga lanka, lanu ue obitelji stranca koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju vaee
dozvole za boravak i rad odobrene na godinu dana sukladno godinjoj kvoti za zapoljavanje stranaca, moe se odobriti

13
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji samo ako je stranac s kojim se trai spajanje obitelji u Republici Hrvatskoj imao
najmanje 2 godine odobren privremeni boravak.
(3) Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji nee se odobriti lanu obitelji stranca kojem je izdana dozvola za boravak i rad
u svrhu sezonskog rada.
lanovi obitelji
lanak 56.
(1) lanovi ue obitelji u smislu ovoga Zakona su:
1. brani drugovi,
2. osobe koje su u izvanbranoj zajednici,
3. maloljetna zajednika djeca branih i izvanbranih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od
njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj,
4. roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, lanom ue obitelji hrvatskog dravljanina, stranca kojem je odobren privremeni ili stalni
boravak i stranca koji ima status azilanta, moe se smatrati i drugi srodnik, ako postoje posebni osobni ili ozbiljni humanitarni
razlozi za spajanje obitelji u Republici Hrvatskoj.
(3) U sluaju poligamnog braka, spajanje obitelji na podruju Republike Hrvatske odobrit e se samo jednom branom drugu.
(4) Spajanje obitelji nee se odobriti ako je brani ili izvanbrani drug oenjen ili je u dugotrajnoj vezi s drugom osobom.
(5) Izvanbrana zajednica u smislu ovoga Zakona je ivotna zajednica neudate ene i neoenjenog mukarca, koja traje najmanje
3 godine ili krae ako je u njoj roeno zajedniko dijete.
Brak iz koristi
lanak 57.
(1) Odobrenje za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji nee se odobriti ako je brak sklopljen iz koristi.
(2) Brakom iz koristi, u smislu ovoga Zakona, smatra se brak koji je sklopljen radi izbjegavanja uvjeta koji su potrebni za ulazak
i boravak stranca.
(3) Okolnosti koje mogu ukazivati da je brak sklopljen iz koristi su:
1. brani drugovi ne odravaju branu zajednicu,
2. brani drugovi ne izvravaju obveze koje proizlaze iz braka,
3. brani drugovi nisu se upoznali prije sklapanja braka,
4. brani drugovi ne daju dosljedne osobne podatke,
5. brani drugovi ne govore jezik koji oboje razumiju,
6. za sklapanje braka dana su materijalna sredstva, osim ako se ne radi o sredstvima koja se daju kao miraz, a suprunici dolaze
iz zemalja u kojim je davanje miraza obiaj,
7. postoje dokazi ranijih brakova iz koristi na strani bilo kojeg branog druga u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.
(4) Odredbe ovoga lanka na odgovarajui se nain primjenjuju i na izvanbranu zajednicu i u postupku odobrenja stalnog
boravka.
Reguliranje privremenog boravka za lana obitelji stranca koji ima zatitu sukladno odredbama Zakona o azilu
lanak 58.
lan ue obitelji stranca kojem je odobrena zatita sukladno odredbama Zakona o azilu za odobrenje privremenog boravka u
svrhu spajanja obitelji ne mora ispunjavati uvjete utvrene lankom 54. stavkom 1. tokom 3. i 4. ovoga Zakona.
Rok vaenja privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji
lanak 59.
(1) Odobrenje za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji izdaje se s rokom vaenja do godine dana odnosno, do isteka roka
vaenja odobrenja privremenog boravka stranca s kojim se trai spajanje obitelji.
(2) Strancu koji je prethodno imao neprekidno odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji u trajanju od najmanje 2
godine, odobrenje privremenog boravka u istu svrhu moe se odobriti s rokom vaenja do 2 godine, odnosno do isteka roka
vaenja odobrenja privremenog boravka stranca s kojim se trai spajanje obitelji.

14
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

Autonomni boravak
lanak 60.
(1) Branom ili izvanbranom drugu i djetetu koje je postalo punoljetno, moe se odobriti autonomni boravak ako ispunjava
uvjete iz lanka 54. stavka 1. toke 2. do 6. ovoga Zakona i ako je imao odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji u
neprekidnom trajanju od 4 godine.
(2) Iznimno, strancu iz stavka 1. ovoga lanka, moe se odobriti autonomni boravak ako ispunjava uvjete iz lanka 54. stavka 1.
toke 2. do 6. ovoga Zakona i ako ima odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji u neprekidnom trajanju od 3 godine
u sluaju da je osoba na temelju koje mu je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji umrla.
Prava stranca na privremenom boravku u svrhu spajanja obitelji i autonomnog boravka
lanak 61.
Stranac kojem je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji i stranac iz lanka 60. ovoga Zakona ostvaruje pravo na
obrazovanje, usavravanje, rad i samozapoljavanje sukladno odredbama ovoga Zakona.
Privremeni boravak u svrhu srednjokolskog obrazovanja
lanak 62.
(1) Privremeni boravak u svrhu srednjokolskog obrazovanja odobrit e se strancu koji uz uvjete iz lanka 54. ovoga Zakona,
ispunjava i sljedee uvjete:
1. nije stariji od 18 godina ivota ukoliko upisuje zadnju godinu obrazovanja,
2. upisan je u srednjokolsku ustanovu,
3. sudjeluje u priznatom programu razmjene uenika koji je odobrilo ministarstvo nadleno za poslove obrazovanja i znanosti,
4. priloi suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu srednjokolskog obrazovanja u Republici
Hrvatskoj,
5. dostavi dokaz da e organizacija koja provodi program razmjene uenika biti za njega odgovorna za vrijeme boravka u
Republici Hrvatskoj, naroito u pogledu sredstava za uzdravanje, uenja, zdravstvene brige i trokova povratka i
6. da obitelj kod koje boravi udovoljava uvjetima sukladno posebnim propisima i koja je izabrana sukladno programu razmjene
uenika.
(2) Odobrenje za privremeni boravak u svrhu srednjokolskog obrazovanja izdaje se s rokom vaenja do godine dana.
Privremeni boravak u svrhu studiranja
lanak 63.
(1) Privremeni boravak u svrhu studiranja odobrit e se strancu koji ispunjava uvjete iz lanka 54. ovoga Zakona i:
1. studira na visokom uilitu u Republici Hrvatskoj,
2. dolazi u okviru razmjene studenata, odnosno mobilnosti mladih ili
3. dolazi na praksu putem ovlatene organizacije ili na temelju meunarodnih ili meusveuilinih sporazuma.
(2) Odobrenje za privremeni boravak u svrhu studiranja izdaje se s rokom vaenja do godine dana, odnosno do kraja akademske
godine.
(3) Obavljanje strune prakse stranca iz stavka 1. ovoga lanka ne smatra se radom u smislu odredbi ovoga Zakona.
Privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraivanja
lanak 64.
(1) Privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraivanja odobrit e se strancu ako ima ugovor o gostovanju i ispunjava uvjete iz
lanka 54. ovoga Zakona, osim dokaza o zdravstvenom osiguranju.
(2) Odobrenje za privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraivanja izdaje se s rokom vaenja do godine dana.
(3) Stranac koji je zakljuio ugovor o gostovanju u dravi lanici EEP-a i na temelju kojeg ima odobren boravak u toj dravi,
moe radi provoenja istraivanja boraviti u Republici Hrvatskoj do 90 dana, ako ima sredstva za uzdravanje i ne predstavlja
opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje.
Privremeni boravak iz humanitarnih razloga
lanak 65.
(1) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga odobrit e se strancu u sljedeim sluajevima:
1. ako je kao rtva trgovanja ljudima (u daljnjem tekstu: rtva) prihvatio program pomoi i zatite,

15
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

2. ako je maloljetnik koji je naputen ili je rtva organiziranog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljske zatite,
skrbnitva ili bez pratnje,
3. strancu koji je do dana podnoenja zahtjeva najmanje 10 godina bio u statusu izbjeglice ili koji je obuhvaen programom
obnove ili povratka ili stambenog zbrinjavanja izbjeglica iz Republike Hrvatske, to se dokazuje potvrdom nadlenog dravnog
tijela za izbjeglice,
4. ako surauje s nadlenim tijelima i njegovo je sudjelovanje neophodno u kaznenom postupku koji se vodi protiv poslodavca
koji ga je nezakonito zapoljavao,
5. iz ozbiljnih opravdanih razloga humanitarne prirode.
(2) Stranac iz stavka 1. ovoga lanka ne mora ispunjavati uvjete iz lanka 54. stavka 1. toke 3. i 4. ovoga Zakona.
(3) Prije izdavanja odobrenja za privremeni boravak iz stavka 1. toke 5. ovoga lanka policijska uprava, odnosno policijska
postaja duna je zatraiti suglasnost Ministarstva.
rtva trgovanja ljudima
lanak 66.
(1) Identifikaciju rtve obavlja Ministarstvo u suradnji s organizacijama civilnog drutva, a kada se radi o rtvi-maloljetniku
Ministarstvo je duno suraivati i s ministarstvom nadlenim za socijalnu skrb.
(2) O rtvinom prihvaanju programa pomoi i zatite Operativni tim Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (u
daljem tekstu: Operativni tim) obavjetava Ministarstvo.
(3) Program pomoi i zatite obuhvaa zdravstvenu i psihosocijalnu zatitu, siguran smjetaj, usluge prevoenja i tumaenja,
pravnu pomo te siguran povratak u dravu podrijetla.
(4) Osoba gubi pravo na pomo i zatitu ako je iskaz temeljila na lanim injenicama, ako su prestale okolnosti radi kojih je
ostvarila pravo na pomo i zatitu ili ako se ponaa suprotno pravilima utvrenim programom pomoi i zatite. O gubitku prava
na pomo i zatitu Operativni tim obavjetava Ministarstvo.
lanak 67.
(1) Stranac identificiran kao rtva ima pravo u roku od 60 dana odluiti o svom sudjelovanju u programu pomoi i zatite.
(2) Skrbnik maloljetnika koji je identificiran kao rtva ima pravo, uz suglasnost zavoda za socijalnu skrb u upaniji u roku od 90
dana odluiti o sudjelovanju u programu pomoi i zatite, vodei rauna o najboljem interesu maloljetnika te uvaavajui
miljenje maloljetnika.
(3) Rok iz stavka 1. ovoga lanka ne mora se potivati ako se utvrdi da stranac identificiran kao rtva nije rtva ili ako je aktivno,
dragovoljno i na osobnu inicijativu obnovio kontakte s poiniteljima kaznenih djela ili ako to zahtijevaju razlozi zatite javnog
poretka i nacionalne sigurnosti.
lanak 68.
(1) rtva kojoj je odobren privremeni boravak ima pravo na siguran smjetaj, zdravstvenu zatitu, novanu pomo, obrazovanje i
rad.
(2) Sigurnim smjetajem smatra se mjesto gdje je rtva zatiena od utjecaja osobe osumnjiene za poinjenje kaznenog djela.
(3) Visinu novane pomoi odredit e tijelo nadleno za poslove socijalne skrbi.
(4) rtva koja je u radnom odnosu ili posjeduje novana sredstva ili su joj trokovi osobnog ivota osigurani na drugi nain
nema pravo na novanu pomo.
(5) Posebna skrb vodit e se o trudnicama i osobama s invaliditetom kao posebno ranjivim skupinama rtava.
(6) Stranac kojem je odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga sukladno lanku 65. stavku 1. toki 4. ovoga Zakona
ostvaruje prava iz stavka 1. ovoga lanka.
lanak 69.
(1) Sva tijela ukljuena u program pomoi i zatite rtve-maloljetnika duna su voditi rauna o najboljem interesu maloljetnika.
(2) Za rtvu-maloljetnika iz stavka 1. ovoga lanka, potrebne mjere za utvrivanje identiteta, dravljanstva te pronalaenja
ostalih lanova obitelji, provest e Ministarstvo.
(3) rtvi-maloljetniku nadleno tijelo za socijalnu skrb imenovat e skrbnika.
lanak 70.
(1) Siguran povratak stranca koji ima status rtve provodi Ministarstvo vodei rauna o njegovim pravima, sigurnosti i
dostojanstvu. Povratak po mogunosti treba biti dragovoljan.

16
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(2) Maloljetnici koji su rtve trgovanja ljudima nee biti vraeni ni u jednu dravu ako nakon procjene opasnosti i sigurnosti
postoji indicija da takav povratak ne bi bio u najboljem interesu maloljetnika.
lanak 71.
(1) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga rtvi prestaje ako:
1. je izgubila status rtve,
2. se utvrdi da zloupotrebljava status rtve,
3. to zahtijevaju razlozi zatite javnog poretka, nacionalne sigurnosti i javnog zdravlja.
(2) Prilikom odluivanja o prestanku privremenog boravka rtvi-maloljetniku zatrait e se miljenje nadlenog tijela za
socijalnu skrb.
(3) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga iz lanka 65. stavka 1. toke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona prestaje ako prestane
svrha zbog kojih je strancu odobren privremeni boravak ili to zahtijevaju razlozi zatite javnog poretka, nacionalne sigurnosti i
javnog zdravlja.
(4) Protiv rjeenja policijske uprave, odnosno policijske postaje iz stavka 1. i 3. ovoga lanka moe se izjaviti alba, o kojoj
odluuje Povjerenstvo.
Prestanak privremenog boravka
lanak 72.
(1) Privremeni boravak prestaje strancu:
1. prestankom postojanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka,
2. ako ima zabranu ulaska i boravka,
3. ako u roku od 30 dana nakon odobrenja privremenog boravka ne prijavi svoje boravite policijskoj upravi, odnosno policijskoj
postaji,
4. ako se iselio iz Republike Hrvatske ili neprekidno boravi u inozemstvu due od 30 dana,
5. ako boravi u Republici Hrvatskoj suprotno svrsi odobrenja privremenog boravka.
(2) Rjeenje iz stavka 1. toke 2., 3. i 4. ovoga lanka moe se donijeti bez prethodnog sasluanja stranca, ukoliko je prethodno
bio obavijeten da se vodi postupak za prestanak privremenog boravka.
(3) Policijska uprava odnosno policijska postaja ne donosi rjeenje o prestanku privremenog boravka ako je zabrana ulaska i
boravka iz stavka 1. toke 2. ovoga lanka izreena rjeenjem o protjerivanju.
(4) Protiv rjeenja policijske uprave, odnosno policijske postaje iz stavka 1. ovoga lanka moe se izjaviti alba, o kojoj odluuje
Povjerenstvo.
(5) Iznimno od stavka 1. toke 4. ovoga lanka, strancu koji do 90 dana iz opravdanih razloga izbiva iz Republike Hrvatske, nee
prestati privremeni boravak ukoliko o tome obavijesti nadlenu policijsku upravu, odnosno policijsku postaju, najkasnije 10
dana od dana povratka u Republiku Hrvatsku.
Rad stranca u Republici Hrvatskoj
lanak 73.
(1) Stranac u Republici Hrvatskoj moe raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada osim ako
ovim Zakonom nije drugaije propisano.
(2) Dozvola za boravak i rad moe se izdati na temelju godinje kvote i izvan godinje kvote.
(3) Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren:
1. stalni boravak,
2. azil, supsidijarnu ili privremenu zatitu,
3. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim dravljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem
kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zatita,
4. privremeni boravak iz humanitarnih razloga,
5. autonomni boravak,
6. status redovitog uenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlatenih posrednika, bez zasnivanja radnog
odnosa,
7. privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraivanja iz lanka 64. ovoga Zakona.

17
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(4) Radom se, u smislu ovoga Zakona, ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju trgovakog drutva ili
obrta.
(5) Stranac moe raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda
o prijavi rada i samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.
(6) Poslodavac moe zaposliti stranca samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda
o prijavi rada.
(7) Poslodavac ne smije zapoljavati stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj niti se koristiti njegovim radom.
(8) Prije zasnivanja radnog odnosa poslodavac mora od stranca traiti na uvid valjanu dozvolu za boravak i rad, potvrdu o prijavi
rada ili odobrenje boravka iz stavka 3. ovoga lanka, a presliku koje je poslodavac duan imati za vrijeme trajanja radnog
odnosa.
(9) Ako je stranac predoio nevaljanu dozvolu iz stavka 8. ovoga lanka, poslodavac se nee smatrati odgovornim za
zapoljavanje stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj osim ako je poslodavac znao da je dokument koji je predoen
kao dozvola za boravak i rad bio krivotvoren.
(10) Poslodavac koji zapoljava stranca iz stavka 3. ovoga lanka duan je u roku od 8 dana od dana zasnivanja radnog odnosa
ili poetka rada stranca, o tome obavijestiti nadlenu policijsku upravu, odnosno policijsku postaju.
(11) Odredbe ovoga lanka koje se odnose na poslodavca na odgovarajui nain se primjenjuju i na podizvoaa.
Godinja kvota za zapoljavanje stranaca
lanak 74.
(1) Vlada Republike Hrvatske Odlukom utvruje godinju kvotu za zapoljavanje stranaca najkasnije do 31. listopada tekue
godine za sljedeu godinu za produenje ve izdanih dozvola i novo zapoljavanje.
(2) Prijedlog godinje kvote za zapoljavanje stranaca izrauje ministarstvo nadleno za rad na temelju miljenja Hrvatskog
zavoda za zapoljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtnike komore i predstavnika socijalnih partnera.
(3) Godinja kvota za zapoljavanje stranaca utvruje se u skladu s migracijskom politikom i stanjem na tritu rada.
(4) Godinjom kvotom za zapoljavanje stranaca utvruju se djelatnosti i zanimanja u kojima se doputa novo zapoljavanje te
broj dozvola za svaku od djelatnosti i zanimanja.
(5) Godinjom kvotom za zapoljavanje stranaca moe se utvrditi i kvota za sezonsko zapoljavanje.
Dozvola za boravak i rad na temelju godinje kvote za zapoljavanje stranaca
lanak 75.
Dozvola za boravak i rad na temelju godinje kvote iz lanka 74. ovoga Zakona odobrit e se strancu koji ispunjava uvjete iz
lanka 54. ovoga Zakona te priloi:
1. ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajui dokaz o radu,
2. dokaz o steenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca,
3. dokaz o registraciji trgovakog drutva, podrunice, predstavnitva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj.
Dozvola za boravak i rad izvan godinje kvote
lanak 76.
(1) Dozvola za boravak i rad izvan godinje kvote moe se izdati:
1. dnevnim migrantima pod uvjetom uzajamnosti,
2. kljunom osoblju, pruateljima usluga, radnicima i lanovima njihovih obitelji, iji je status reguliran Sporazumom o
stabilizaciji i pridruivanju izmeu europskih zajednica i njihovih drava lanica i Republike Hrvatske,
3. strancima koji obavljaju kljune poslove u trgovakim drutvima, podrunicama i predstavnitvima,
4. strancima koji su premjeteni u okviru internog transfera osoblja unutar trgovakih drutava i ostalih neophodnih osoba, kako
je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakekom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije,
5. strancu koji se samozapoljava u vlastitom trgovakom drutvu ili u trgovakom drutvu u kojem ima vlasniki udio vei od
51% ili vlastitom obrtu,
6. radniku koji obavlja poslove pruanja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u dravi
lanici EEP-a,
7. uiteljima i nastavnicima koji izvode nastavu u kolskim ustanovama na jeziku i pismu nacionalnih manjina,

18
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

8. profesionalnim portaima ili portskim djelatnicima koji rade u Republici Hrvatskoj,


9. umjetnicima koji rade u ustanovama u kulturi u Republici Hrvatskoj,
10. strancima koji su zasnovali radni odnos u stranim udrugama koje su registrirane kao strana udruga u Republici Hrvatskoj i
jo najmanje tri drave,
11. strancima koji su lanovi zakladnih tijela predstavnitava stranih zaklada i fundacija upisanih u Upisnik predstavnitava
stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj,
12. strancima koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim dravama,
13. znanstvenim istraivaima te strancima koji se zapoljavaju na znanstvena, znanstveno nastavna ili druga istraivaka
radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama,
14. profesorima izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim
visokim uilitima ili registriranim kolama stranih jezika,
15. strancima koji rade na temelju meunarodnog ugovora, osim ugovora iz lanka 79. stavka 1. toke 2. ovoga Zakona.
(2) Osobom koja obavlja kljune poslove u trgovakom drutvu, podrunici ili predstavnitvu stranog trgovakog drutva u
smislu stavka 1. toke 3. ovoga lanka, smatra se:
1. osoba koja u trgovakom drutvu, podrunici ili predstavnitvu ima vii poloaj, osoba koja upravlja poslovanjem, osoba koja
se nalazi pod opim nadzorom ili rukovodstvom uprave ili dioniara, odnosno lanova trgovakog drutva te osoba koja obnaa
neku istovjetnu dunost ukljuujui:
upravljanje radom odjela ili pododjela drutva,
praenje i nadziranje rada drugih radnika, odnosno obavljanje nadzornih ili voditeljskih poslova,
ovlatenje za zapoljavanje i otputanje radnika, odnosno davanje preporuka vezanih uz zapoljavanje, otputanje ili druge
kadrovske poslove,
2. osoba koja radi u trgovakom drutvu, podrunici ili predstavnitvu, koja posjeduje posebna struna znanja i/ili ovlasti prijeko
potrebne za pruanje usluga, sluenje opremom za istraivanje, primjenu tehnika ili voenje poslovanja trgovakog drutva,
podrunice ili predstavnitva.
lanak 77.
(1) Dozvola za boravak i rad iz lanka 76. ovoga Zakona moe se odobriti strancu koji ispunjava uvjete iz lanka 54. ovoga
Zakona, te priloi:
1. ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajui ugovor,
2. dokaz o steenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca,
3. dokaz o registraciji trgovakog drutva, podrunice, predstavnitva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj,
4. obrazloenje o opravdanosti zapoljavanja stranca koje sadri podatke o strunom znanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu
stranca, te iz kojih razloga se radno mjesto ne moe popuniti s hrvatskog trita radne snage.
(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad iz lanka 76. stavka 1. toke 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona, nije potrebno
priloiti obrazloenje o opravdanosti zapoljavanja stranca.
lanak 78.
(1) Strancu iz lanka 76. stavka 1. toke 3. ovoga Zakona dozvola za boravak i rad moe se izdati ukoliko su ispunjeni uvjeti iz
lanka 77. ovoga Zakona i ako:
1. vrijednost temeljnog kapitala trgovakog drutva, odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovakog drutva prelazi iznos
od 100.000,00 kuna,
2. su u trgovakom drutvu, podrunici ili predstavnitvu stranog trgovakog drutva zaposlena najmanje 3 hrvatska dravljana
na poslovima razliitim od poslova prokurista, lana uprave ili nadzornog odbora i
3. njegova bruto plaa iznosi najmanje visinu prosjene bruto isplaene plae u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema
slubeno objavljenom podatku nadlenog tijela za statistiku.
(2) Ako vie stranaca iz stavka 1. ovoga lanka obavlja kljune poslove za istog poslodavca, dozvola za boravak i rad moe se
izdati ako:
1. je na svakog zaposlenog stranca zaposleno najmanje 5 hrvatskih dravljana na poslovima razliitim od poslova prokurista,
lana uprave ili nadzornog odbora,

19
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

2. vrijednost temeljnog kapitala trgovakog drutva, odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovakog drutva prelazi iznos
od 100.000,00 kuna i
3. njihova bruto plaa iznosi najmanje visinu prosjene bruto isplaene plae u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema
slubeno objavljenom podatku nadlenog tijela za statistiku.
(3) Strancu iz lanka 76. stavka 1. toke 5. ovoga Zakona, dozvola za boravak i rad moe se izdati ukoliko ispunjava uvjete iz
lanka 77. ovoga Zakona i ako:
1. je u osnivanje trgovakog drutva ili obrta uloio najmanje 200.000,00 kuna,
2. su zaposlena najmanje 3 hrvatska dravljana,
3. njegova bruto plaa iznosi najmanje visinu prosjene bruto isplaene plae u Republici Hrvatskoj u protekloj godini,
4. trgovako drutvo odnosno obrt ne posluje s gubitkom,
5. priloi dokaz o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima u Republici Hrvatskoj.
(4) Strancu iz lanka 76. stavka 1. toke 6. ovoga Zakona, dozvola za boravak i rad moe se izdati ukoliko ispunjava uvjete iz
lanka 77. ovoga Zakona i ako je pruatelj usluge zaposlen kod inozemnog poslodavca te ima odgovarajue kvalifikacije, a
inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor s trgovakim drutvom, odnosno obrtom u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da se
radi o specifinom pruanju usluga na podruju visoke tehnologije te da pruanje usluga predstavlja interes za Republiku
Hrvatsku.
(5) Dravljani drava lanica Europske unije nisu duni ispunjavati uvjete iz ovoga lanka.
lanak 79.
Dozvola za boravak i rad izvan godinje kvote moe se odobriti strancu koji ispunjava uvjete iz lanka 54. ovoga Zakona i:
1. koji obavlja kljune poslove sukladno lanku 76. stavku 2. ovoga Zakona, u trgovakom drutvu koje je nositelj poticajnih
mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja ili u njemu ima vlasniki udio od najmanje 51% ili
2. koji u Republici Hrvatskoj obavlja poslove ili provodi projekte na temelju meunarodnih ugovora o struno-tehnikoj pomoi,
koje je Republika Hrvatska sklopila s Europskom unijom, drugom dravom ili meunarodnom organizacijom.
lanak 80.
(1) O zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad rjeenjem odluuje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema
mjestu boravita stranca. Protiv rjeenja moe se izjaviti alba, o kojoj odluuje Povjerenstvo.
(2) Dozvola za boravak i rad izdaje se strancu na vrijeme koje je potrebno za obavljanje posla, odnosno vrijeme na koje je
sklopljen ugovor o radu ili drugi odgovarajui ugovor, a najdue do godine dana.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka, dozvola za boravak i rad strancu iz lanka 76. stavka 1. toke 4. ovoga Zakona izdaje se s
rokom vaenja od 2 godine ukoliko nije zatraeno krae razdoblje izdavanja dozvole za boravak i rad.
(4) Stranac kojem je izdana dozvola za boravak i rad zbog obavljanja sezonskog rada moe boraviti u Republici Hrvatskoj
najdue 6 mjeseci u vremenskom razdoblju od jedne godine i mora boraviti najmanje 6 mjeseci izvan Republike Hrvatske prije
nego to mu ponovno bude omoguen ulazak i boravak u svrhu rada.
(5) Dozvolu za boravak i rad policijska uprava, odnosno policijska postaja dostavit e poslodavcu i podrunim uredima ili
ispostavama Porezne uprave nadlenim prema sjeditu pravne ili fizike osobe koja koristi usluge stranca ili mjestu u kojemu e
se ugovoreni rad izvriti.
lanak 81.
Policijska uprava, odnosno policijska postaja moe odbiti izdavanje dozvole za boravak i rad ako poslodavac kri propise o radu,
zdravstvenom i mirovinskom osiguranju ili u sluaju ako stranac ili poslodavac nije podmirio izreenu novanu kaznu.
Potvrda o prijavi rada
lanak 82.
(1) Na temelju potvrde o prijavi rada, do 90 dana godinje, mogu raditi sljedei stranci:
1. prokuristi, kljuno osoblje i lanovi nadzornog odbora trgovakog drutva koji obavljaju poslove za trgovako drutvo, a nisu
u radnom odnosu,
2. pruatelji usluga u turizmu, turistiki zastupnici, odnosno animatori sukladno posebnim propisima,
3. znanstvenici na znanstvenom i strunom usavravanju, znanstvenici predstavnici meunarodnih organizacija te znanstvenici
koji e sudjelovati u provedbi znanstvenih projekata vanih za Republiku Hrvatsku,

20
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

4. upravno osoblje, strunjaci, nastavnici i predavai stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, koji u Republici
Hrvatskoj obavljaju posao u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravno osoblje, strunjaci, nastavnici i
predavai stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Republici Hrvatskoj imaju svoje podrunice, ako dolaze
iz matine institucije,
5. civilni i vojni dunosnici vlada drugih drava, koji u Republiku Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s
Vladom Republike Hrvatske,
6. strani dopisnici, akreditirani u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelji stranih medija,
7. predstavnici i osoblje vjerskih zajednica koji obavljaju poslove iskljuivo vezane uz vjersku ili karitativnu slubu,
8. studenti koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze na volonterski rad u radnim kampovima i na slinim radnoobrazovnim programima odnosno koji dolaze na praksu u diplomatske misije ili konzularne urede akreditirane u Republici
Hrvatskoj,
9. volonteri koji rade u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na
temelju programa meunarodne razmjene i suradnje volontera,
10. stranci koji u Republiku Hrvatsku dolaze obaviti vjebeniki sta u trgovaka drutva, podrunice ili predstavnitva kojih su
vlasnici strane tvrtke ako ti stranci dolaze iz te tvrtke u sjeditu, odnosno iz njezinog predstavnitva ili podrunice u nekoj drugoj
dravi,
11. stranci koji obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova, odnosno stranci koji obavljaju poslove
nadzora ili inspekcije proizvodnje, montae opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudbi
stranog naruitelja,
12. stranci koji rade na plovilima i upisani su u popis posade,
13. stranci koji obavljaju strunu praksu, usavravanje ili volontiranje u okviru Programa Zajednice, Programa za cjeloivotno
uenje i programa Mladih na djelu te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadleno za poslove obrazovanja i
znanosti,
14. strunjaci na podruju zatite kulturne batine, knjiniarstva i arhivistike,
15. stranci koji provode strunu izobrazbu, usavravanje ili kolovanje radnika zaposlenih kod pravnih i fizikih osoba u
Republici Hrvatskoj,
16. stranci koji obavljaju poslove vezane uz isporuku, montau ili servis strojeva ili opreme, a njihov rad je uvjet za ostvarivanje
jamstvenih prava ili je vezan uz isporuku strojeva ili opreme,
17. stranci koji se struno usavravaju kod pravne osobe sa sjeditem u Republici Hrvatskoj koja je organizacijski povezana s
inozemnim poslodavcem,
18. uenici koji putem ovlatene organizacije ili kroz program razmjene uenika dolaze na praksu.
(2) Strancima iz stavka 1. toke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. ovoga Zakona koji namjeravaju boraviti i raditi
u Republici Hrvatskoj due od 90 dana, moe se izdati dozvola za boravak i rad izvan godinje kvote, ukoliko ispunjavaju uvjete
iz lanka 54. ovoga Zakona.
lanak 83.
(1) Na temelju potvrde o prijavi rada, do 60 dana godinje, mogu raditi sljedei stranci:
1. pruatelji revizorskih i konzultantskih usluga,
2. predavai koji sudjeluju na organiziranim strunim skupovima i seminarima,
3. umjetnici i tehniko osoblje za operne, baletne, kazaline, koncertne, likovne i druge kulturne priredbe, odnosno autori i
izvoai na podruju filmske i televizijske umjetnosti,
4. radnici u cirkusima ili zabavnim parkovima.
(2) Na temelju potvrde o prijavi rada, do 30 dana godinje, mogu raditi stranci:
1. autori i izvoai na podruju glazbene, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti kao i pratee izvjestiteljsko, organizacijsko i
tehniko osoblje,
2. na sajamskim ili izlobenim priredbama na kojima izlae njihov poslodavac.
lanak 84.
(1) Stranac iz lanka 82. ovoga Zakona koji e raditi do 90 dana i stranac iz lanka 83. ovoga Zakona ili pravna ili fizika osoba
koja e se koristiti njegovim uslugama, duni su prije poetka rada, od nadlene policijske uprave, odnosno policijske postaje,
pribaviti potvrdu o prijavi rada prema mjestu obavljanja poslova.

21
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(2) Na temelju izdane potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca ili primatelja usluge moe raditi na cijelom podruju
Republike Hrvatske.
(3) Stranac iz stavka 1. ovoga lanka nije duan ishoditi dozvolu za boravak i rad.
lanak 85.
(1) Pravna ili fizika osoba koja zapoljava ili koristi usluge stranca iz lanka 82. i 83. ovoga Zakona mora imati sklopljen
odgovarajui ugovor ili drugi dokaz o izvrenju posla sa strancem ili inozemnim poslodavcem koji upuuje stranca na rad u
Republiku Hrvatsku.
(2) Policijska uprava, odnosno policijska postaja duna je potvrdu o prijavi rada dostaviti strancu, pravnoj ili fizikoj osobi iz
stavka 1. ovoga lanka i podrunom uredu ili ispostavi Porezne uprave nadlenoj prema sjeditu pravne ili fizike osobe koja
koristi usluge stranca ili mjestu u kojemu e se ugovoreni rad izvriti.
(3) Na strance koji u Republici Hrvatskoj nastupaju na portskim priredbama i natjecanjima kao predstavnici stranih ekipa,
klubova ili dravnih reprezentacija, ne primjenjuje se stavak 1. i 2. ovoga lanka i lanak 84. ovoga Zakona.
Rasporeeni radnik
lanak 86.
(1) Rasporeeni radnik je radnik kojega strani poslodavac iz stavka 2. ovoga lanka, u okviru privremenog ili povremenog
prekograninog pruanja usluga, na ogranieno razdoblje:
1. upuuje na rad u Republiku Hrvatsku za svoj raun i pod svojim vodstvom, na temelju ugovora sklopljenog izmeu stranog
poslodavca koji ga upuuje i korisnika usluge u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da za vrijeme upuivanja izmeu stranog
poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
2. upuuje u Republiku Hrvatsku u svoju podrunicu ili u drutvo u vlasnitvu iste grupe kojoj pripada i strani poslodavac, pod
uvjetom da za vrijeme upuivanja izmeu stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
3. ustupa kao agencija za privremeno zapoljavanje korisniku koji je osnovan ili posluje u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da
za vrijeme ustupanja postoji radni odnos izmeu agencije za privremeno zapoljavanje i radnika.
(2) Strani poslodavac je fizika ili pravna osoba koja ostvaruje poslovni nastan u drugoj dravi lanici EEP-a, koji u okviru
prekograninog pruanja usluga, upuuje radnika na ogranieno vrijeme na rad u Republiku Hrvatsku.
(3) Rasporeeni radnik je radnik kojega je strani poslodavac u okviru prekograninog pruanja usluga uputio na ogranieno
vrijeme na rad u Republiku Hrvatsku, koja nije drava u kojoj uobiajeno radi.
(4) Rasporeeni radnik koji je dravljanin tree drave, zakonito zaposlen kod stranog poslodavca i upuen na rad u Republiku
Hrvatsku na razdoblje dulje od 3 mjeseca duan je regulirati privremeni boravak u svrhu rada rasporeenog radnika sukladno
lanku 47. stavku 1. toki 6. ovoga Zakona.
(5) Rasporeenom radniku iz stavka 1. ovoga lanka zajameni su sljedei uvjeti rada:
1. propisano najdue trajanje radnog vremena i najkrae trajanje odmora,
2. najkrae trajanje plaenog godinjeg odmora,
3. najnia plaa ukljuujui poveanu plau za prekovremeni rad,
4. zatita zdravlja i sigurnost na radu,
5.zatitne mjere za rad trudnica, ena koje su nedavno rodile, odnosno doje i maloljetnih radnika,
6. zabrana diskriminacije.
(6) Uvjeti rada iz stavka 5. ovoga lanka jame se na razini prava utvrenih pravnim propisima Republike Hrvatske, odnosno
kolektivnim ugovorima ija je primjena na temelju posebnog propisa proirena na sve poslodavce i radnike na odreenom
podruju, grani ili djelatnosti.
(7) Uvjeti rada iz stavka 5. i 6. ovoga lanka jame se i rasporeenom radniku ustupljenom putem agencije za privremeno
zapoljavanje.
(8) Uvjeti rada iz stavka 5. i 6. ovoga lanka jame se i rasporeenom radniku koji nije dravljanin drave lanice EEP-a, pod
uvjetom da je zakonito zaposlen kod stranog poslodavca.
(9) Za rasporeenog radnika iz stavka 8. ovoga lanka strani poslodavac je duan u izjavi o upuivanju iz lanka 89. ovoga
Zakona potvrditi da je rasporeeni radnik zakonito zaposlen po propisima drave u kojoj strani poslodavac ostvaruje poslovni
nastan.
(10) Uvjeti rada i zapoljavanja iz stavka 5. toke 2. i 3. ovoga lanka nee se primjenjivati na kvalificiranog radnika upuenog
od stranog poslodavca na rad u Republiku Hrvatsku na razdoblje krae od 8 dana ako ga strani poslodavac koji obavlja isporuku

22
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

upuuje da izvri poetno sastavljanje odnosno prvo postavljanje koje je nuno za stavljanje isporuene robe u uporabu i koje je
ugovoreno kao bitni sastojak ugovora o isporuci robe.
(11) Na radnike koje strani poslodavac upuuje u Republiku Hrvatsku na poslove u graevinarstvu koji se odnose na izgradnju,
popravljanje, odravanje, preinake ili ruenje zgrada, a posebno poslove iskapanja, zemljanih radova, stvarnih poslova izgradnje,
sastavljanja i rastavljanja prefabriciranih elemenata, postavljanja instalacija, preinaka, renoviranja, popravaka, rastavljanja,
ruenja, redovnog odravanja, odravanja, lienja i ienja ili poboljanja, ne primjenjuje se stavak 10. ovoga lanka.
(12) Ako su zajameni uvjeti rada iz stavka 5. ovoga lanka povoljnije ureeni propisima Republike Hrvatske u odnosu na
propise drave u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan i koji se primjenjuju na radni odnos, na rasporeenog radnika se
primjenjuje za njega povoljnije pravo.
(13) Poslodavac osnovan u dravi koja nije drava lanica EEP-a ne smije biti stavljen u povoljniji poloaj od stranog
poslodavca koji ostvaruje poslovni nastan u dravi lanici EEP-a.
Referentni period
lanak 87.
(1) Duljina trajanja razdoblja na koji je rasporeen radnik iz lanka 86. ovoga Zakona upuen na rad u Republiku Hrvatsku
rauna se na temelju referentnog razdoblja od 1 godine od poetka upuivanja.
(2) U svrhu izrauna duljine trajanja vremena upuivanja u obzir se uzimaju sva ranija razdoblja u kojima je isti posao za istog
stranog poslodavca obavljao bilo koji po stranom poslodavcu rasporeeni radnik.
Sudska zatita i administrativna suradnja i informiranje
lanak 88.
(1) Radi zatite i ostvarivanja prava na zajamene uvjete rada iz lanka 86. ovoga Zakona rasporeeni radnik moe protiv pravne
ili fizike osobe stranog poslodavca, odnosno primatelja usluge u Republici Hrvatskoj pokrenuti sudski postupak pred nadlenim
sudom u Republici Hrvatskoj, u skladu s propisima Republike Hrvatske.
(2) U cilju ostvarivanja potpunog informiranja o zatiti i opsegu prava propisanih lankom 86. ovoga Zakona i potrebne
meunarodne suradnje, ministarstvo nadleno za rad osigurat e potrebnu uzajamnu administrativnu suradnju i pomo kako bi
podaci o uvjetima rada bili dostupni svim zainteresiranima.
Izjava o upuivanju
lanak 89.
(1) Strani poslodavac iz lanka 86. ovoga Zakona duan je prije poetka upuivanja podnijeti izjavu o upuivanju koja mora
sadravati:
1. naziv i sjedite, odnosno ime i prezime, adresu stranog poslodavca te kontakt podatke kao to su brojevi telefona, telefaksa, te
e-mail adrese,
2. ime i prezime rasporeenog radnika te podatak o dravi u kojoj radnik uobiajeno radi,
3. poetak i predvieno trajanje upuivanja,
4. naziv i sjedite odnosno ime i prezime, adresu korisnika usluge, mjesto pruanja usluga te kratki opis usluge,
5. podatke o datumu izdavanja, roku vaenja, broju i nadlenom tijelu koje je izdalo vaeu dozvolu za boravak i dozvolu za rad
rasporeenog radnika iz lanka 86. stavka 4. ovoga Zakona (dravljanin tree drave) po propisima drave u kojoj strani
poslodavac ostvaruje poslovni nastan.
(2) Strani poslodavac iz stavka 86. ovoga Zakona duan je tijekom trajanja upuivanja prijaviti svaku promjenu podataka iz
stavka 1. ovoga lanka.
(3) Izjava iz stavka 1. ovoga lanka podnosi se pisano ili elektronikim putem, tijelu koje je posebnim propisom odreeno kao
nadleno tijelo za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj.
Prestanak vaenja dozvole za boravak i rad
lanak 90.
(1) Dozvola za boravak i rad prestaje vaiti ako:
1. su ispunjeni uvjeti iz lanka 72. stavka 1. ovoga Zakona,
2. prestankom postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana,
3. stranac obavlja poslove za koje mu nije izdana dozvola za boravak i rad,
4. stranac radi za poslodavca za kojeg mu nije izdana dozvola za boravak i rad,

23
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

5. stranac ili poslodavac ne potuje propise o radu, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju te druge propise u skladu s kojima se
djelatnost mora obavljati.
(2) Protiv rjeenja policijske uprave, odnosno policijske postaje iz stavka 1. ovoga lanka moe se izjaviti alba, o kojoj odluuje
Povjerenstvo.
(3) Policijska uprava, odnosno policijska postaja ne donosi rjeenje o prestanku dozvole za boravak i rad ako je zabrana ulaska i
boravka iz lanka 72. stavka 1. toke 2. ovoga Zakona izreena rjeenjem o protjerivanju.
lanak 91.
(1) Stranac kojem je bez njegove krivnje prestao ugovor o radu ili drugi odgovarajui ugovor, ima pravo boraviti u Republici
Hrvatskoj do isteka odobrenja dozvole za boravak i rad.
(2) U sluaju prestanka ugovora o radu ili drugog odgovarajueg ugovora te prestanka postojanja drugih uvjeta na temelju kojih
je izdana dozvola za boravak i rad, poslodavac i stranac duni su obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju, u
roku od 15 dana od dana nastupa tih okolnosti.
Stalni boravak
lanak 92.
(1) Stalni boravak moe se odobriti strancu koji do dana podnoenja zahtjeva ima neprekidno 5 godina odobren privremeni
boravak u Republici Hrvatskoj.
(2) Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj i ako je u razdoblju od 5 godina izbivao iz Republike
Hrvatske viekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno do 6 mjeseci.
(3) U trenutku odluivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka stranac mora imati odobren privremeni boravak u Republici
Hrvatskoj.
lanak 93.
(1) U vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz lanka 92. stavka 1. ovoga Zakona, ne uraunava se:
1. boravak na temelju izdane dozvole za boravak i rad sezonskim radnicima, dnevnim migrantima i pruateljima usluga u ime
inozemnog poslodavca,
2. vrijeme provedeno na izdravanju kazne zatvora.
(2) Strancu kojem je odobren privremeni boravak u svrhu studiranja, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz lanka
92. stavka 1. ovoga Zakona, rauna se samo polovica vremena provedenog na temelju odobrenog privremenog boravka u svrhu
studiranja.
lanak 94.
Iznimno od lanka 92. ovoga Zakona, stalni boravak moe se odobriti i:
1. strancu koji do dana podnoenja zahtjeva ima neprekidno 3 godine odobren privremeni boravak, a u statusu izbjeglice je bio
najmanje 10 godina, to se dokazuje potvrdom nadlenog dravnog tijela za izbjeglice,
2. strancu koji je imao prebivalite u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. godine, a koji je korisnik programa povratka
ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, to se dokazuje potvrdom nadlenog dravnog tijela za izbjeglice i za kojeg je utvreno da
se vratio s namjerom da trajno ivi u Republici Hrvatskoj,
3. djetetu ija oba roditelja u trenutku njegova roenja imaju odobren stalni boravak, odnosno djetetu samohranog roditelja
kojem je odobren stalni boravak.
lanak 95.
(1) Zahtjev za odobrenje stalnog boravka stranac podnosi u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu
boravita.
(2) O zahtjevu za odobrenje stalnog boravka odluuje Ministarstvo.
(3) Protiv odluke Ministarstva nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor.
lanak 96.
(1) Stalni boravak odobrit e se strancu koji, uz uvjete iz lanka 92. ovoga Zakona:
1. ima valjanu stranu putnu ispravu,
2. ima sredstva za uzdravanje,
3. ima zdravstveno osiguranje,
4. poznaje hrvatski jezik i latinino pismo te hrvatsku kulturu i drutveno ureenje,

24
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.


(2) Stranci iz lanka 94. stavka 1. toke 1. i 2. ovoga Zakona, ne moraju ispunjavati uvjete iz stavka 1. toke 2., 3. i 4. ovoga
lanka.
lanak 97.
(1) Ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latininog pisma mogu provoditi visoka uilita, srednjokolske ustanove i ustanove za
obrazovanje odraslih koje na temelju odobrenja ministarstva nadlenog za obrazovanje izvode programe iz hrvatskog jezika.
(2) Poznavanje hrvatske kulture i drutvenog ureenja Republike Hrvatske stranac dokazuje popunjavanjem upitnika u postupku
odobrenja stalnog boravka.
(3) Ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latininog pisma te hrvatske kulture i drutvenog ureenja ne moraju poloiti:
1. djeca predkolske dobi,
2. polaznici, odnosno osobe koje su zavrile osnovno, srednje ili visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj,
3. osobe starije od 65 godina ako nisu u radnom odnosu.
(4) Stranac koji je samostalnim popunjavanjem upitnika iz stavka 2. ovoga lanka dokazao poznavanje hrvatske kulture i
drutvenog ureenja Republike Hrvatske ne mora polagati ispit iz hrvatskog jezika i latininog pisma.
(5) Stranac koji ne poznaje hrvatski jezik i latinino pismo obvezan je pohaati teaj hrvatskog jezika u trajanju od najmanje 150
nastavnih sati.
(6) Trokove ispita iz stavka 1. ovoga lanka i pohaanja teaja hrvatskog jezika iz stavka 5. ovoga lanka snosi stranac.
Prava stranaca na stalnom boravku
lanak 98.
(1) Stranac na stalnom boravku ima pravo na:
1. rad i samozapoljavanje,
2. struno usavravanje,
3. obrazovanje i studentske stipendije,
4. socijalnu skrb, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, pravo na doplatak za djecu te rodiljne i roditeljske potpore,
5. porezne olakice,
6. pristup tritu roba i usluga,
7. slobodu udruivanja i povezivanja te lanstva u organizacijama koje zastupaju radnike ili poslodavce ili organizacijama iji
lanovi obavljaju posebno zanimanje, ukljuujui i naknade koje im takve organizacije daju.
(2) Stranac ostvaruje prava sukladno propisima Republike Hrvatske kojima se ureuju pojedina podruja iz stavka 1. ovoga
lanka.
Prestanak stalnog boravka
lanak 99.
(1) Stalni boravak prestaje strancu ako:
1. ima zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,
2. se iselio iz Republike Hrvatske ili neprekidno boravio u inozemstvu due od godinu dana,
3. se utvrdi da je stranac svjesno dao neistinite podatke ili je svjesno prikrio cilj i okolnosti koje su bile od vanosti za odobrenje
stalnog boravka,
4. to zahtijevaju razlozi zatite javnog poretka, nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja,
5. na vlastiti zahtjev.
(2) Rjeenje o prestanku stalnog boravka donosi Ministarstvo na prijedlog policijske uprave, odnosno policijske postaje.
(3) Rjeenje o prestanku stalnog boravka moe se donijeti bez prethodnog sasluanja stranca.
(4) Ministarstvo ne donosi rjeenje o prestanku stalnog boravka ako je zabrana ulaska i boravka iz stavka 1. toke 1. ovoga
lanka izreena rjeenjem o protjerivanju.
(5) Protiv rjeenja o prestanku stalnog boravka nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor.

25
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

VI. MJERE ZA NAPUTANJE REPUBLIKE HRVATSKE


Posebna zatita
lanak 100.
(1) Prilikom primjene mjera za naputanje Republike Hrvatske uzet e se u obzir najbolji interes maloljetnika i potrebe drugih
ranjivih osoba, obiteljski ivot i zdravstveno stanje stranca prema kojem se poduzimaju mjere.
(2) U smislu stavka 1. ovoga lanka ranjivim osobama smatraju se osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice i
jednoroditeljska obitelj s maloljetnom djecom, rtve nasilja i maloljetnici, osobito maloljetnici bez pratnje.
Nezakoniti boravak
lanak 101.
(1) Stranac je duan dokazati zakonitost svog boravka.
(2) Stranac nezakonito boravi ako:
1. nije na kratkotrajnom boravku,
2. nema valjano odobrenje boravka,
3. mu nije odobren azil, supsidijarna ili privremena zatita, odnosno nije traitelj azila,
4. nije stranac iz lanka 53. ovoga Zakona.
(3) Strancem na kratkotrajnom boravku ne smatra se:
1. stranac koji je nezakonito uao u Republiku Hrvatsku,
2. stranac iz lanka 46. stavka 1. toke 4. ovoga Zakona koji je uao u Republiku Hrvatsku, a nije proteklo razdoblje od 6
mjeseci raunajui od dana prvog ulaska,
3. stranac koji je vraen u Republiku Hrvatsku na temelju readmisijskog ugovora,
4. stranac koji je izruen u Republiku Hrvatsku,
5. stranac koji je sa graninog prijelaza doveden u prostorije suda radi provoenja kaznenog ili prekrajnog postupka, a nije mu
odobren ulazak u Republiku Hrvatsku.
(4) Stranac koji nezakonito boravi duan je bez odgaanja napustiti Republiku Hrvatsku.
Protjerivanje
lanak 102.
(1) Stranca se moe protjerati iz Republike Hrvatske ako predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno
zdravlje.
(2) Odlukom o protjerivanju smatra se:
odluka suda kojom je izreena sigurnosna ili zatitna mjera protjerivanja stranca iz zemlje,
rjeenje o protjerivanju koje je donijelo Ministarstvo, policijska uprava, odnosno policijska postaja.
lanak 103.
(1) Odlukom o protjerivanju odreuje se zabrana ulaska i boravka, odnosno vrijeme u kojem je strancu zabranjen ulazak i
boravak u Republici Hrvatskoj.
(2) Zabrana ulaska i boravka rauna se od dana:
1. isteka roka za naputanje Republike Hrvatske,
2. prisilnog udaljenja,
3. isteka zabrane ulaska i boravka koja je izreena prethodnom odlukom o protjerivanju.
(3) Zabrana ulaska i boravka izreena odlukom suda kojom je izreena sigurnosna mjera protjerivanja stranca iz zemlje rauna
se sukladno posebnom propisu.
Zatita od protjerivanja
lanak 104.
(1) Prilikom donoenja odluke o protjerivanju, pored okolnosti iz lanka 100. ovoga Zakona uzet e se u obzir duljina boravka,
gospodarske veze i stupanj socijalne i kulturne integracije stranca u Republici Hrvatskoj, te njegove veze s dravom podrijetla.
(2) Odluka o protjerivanju stranca na:

26
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

1. stalnom boravku u Republici Hrvatskoj,


2. privremenom boravku u Republici Hrvatskoj neprekidno 10 godina,
3. privremenom boravku u Republici Hrvatskoj koji 3 godine zakonito boravi u Republici Hrvatskoj i u braku je s hrvatskim
dravljaninom ili sa strancem na odobrenom stalnom boravku,
moe se donijeti samo ako postoji jedan od razloga iz lanka 106. ovoga Zakona.
Rjeenje o protjerivanju
lanak 105.
(1) U smislu lanka 102. stavka 1. ovoga Zakona, rjeenje o protjerivanju moe se donijeti osobito ako stranac:
1. nezakonito boravi,
2. prijee ili pokua nezakonito prijei dravnu granicu,
3. pomae u nezakonitom ulasku, tranzitu ili boravku,
4. sklopi brak iz koristi,
5. prekri propise o zapoljavanju i radu stranaca, sprjeavanju nereda na portskim natjecanjima, javnom redu i miru, oruju,
zlouporabi opojnih droga ili poreznim davanjima,
6. poini kazneno djelo koje se progoni po slubenoj dunosti,
7. je pravomono osuen u inozemstvu za teko kazneno djelo, kanjivo i po hrvatskim propisima,
8. ponavlja injenje prekraja,
9. poini prekraj s elementima nasilja.
(2) U sluaju iz stavka 1. toke 1. i 2. ovoga lanka, rjeenje o protjerivanju moe se donijeti i bez provoenja prekrajnog
postupka.
Protjerivanje zbog poveane drutvene opasnosti
lanak 106.
Rjeenje o protjerivanju e se donijeti ako:
1. je stranac zbog kaznenog djela poinjenog s namjerom pravomono osuen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duu od
jedne godine,
2. je stranac zbog kaznenog djela poinjenog s namjerom u razdoblju od 5 godina vie puta pravomono osuivan na kaznu
zatvora u ukupnom trajanju od najmanje 3 godine,
3. je stranac zbog kaznenog djela protiv vrijednosti zatienih meunarodnim pravom, osuen na bezuvjetnu kaznu zatvora,
4. stranac predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost.
Donoenje rjeenja o protjerivanju
lanak 107.
(1) Rjeenje o protjerivanju donosi Ministarstvo, policijska uprava, odnosno policijska postaja.
(2) Zabrana ulaska i boravka izreena rjeenjem o protjerivanju ne moe biti kraa od 3 mjeseca niti dua od 20 godina.
(3) Zabrana ulaska i boravka izreena rjeenjem o protjerivanju u sluaju iz lanka 105. stavka 1. toke 1. i 2. ovoga Zakona ne
moe biti dua od 5 godina.
(4) Strancu koji nezakonito boravi i strancu na kratkotrajnom boravku koji ne razumije hrvatski jezik, osigurat e se prevoenje
u postupku na jezik koji stranac razumije. Rjeenje o protjerivanju e se prevesti na zahtjev stranca.
(5) Prije donoenja rjeenja o protjerivanju, stranca koji je nezakonito boravio i radio obavijestit e se o mogunosti naknade
plae, s pripadajuim doprinosima sukladno posebnim propisima, te mogunosti izjavljivanja albe, odnosno tube protiv
poslodavca.
(6) U postupku donoenja rjeenja o protjerivanju stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku imaju pravo
na besplatnu pravnu pomo sukladno propisu kojim se ureuje besplatna pravna pomo.
Pravni lijek protiv rjeenja o protjerivanju
lanak 108.
(1) Protiv rjeenja Ministarstva iz lanka 107. ovoga Zakona nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor.

27
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(2) Protiv rjeenja policijske uprave, odnosno policijske postaje iz lanka 107. ovoga Zakona moe se izjaviti alba, o kojoj
odluuje Povjerenstvo.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka protiv rjeenja o protjerivanju stranca koji nezakonito boravi i stranca na kratkotrajnom
boravku nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor.
Ukidanje i skraivanje zabrane ulaska i boravka
lanak 109.
(1) Tijelo koje je donijelo rjeenje o protjerivanju moe ukinuti ili skratiti zabranu ulaska i boravka ako su prestali razlozi iz
lanka 102. stavka 1. ovoga Zakona, iz humanitarnih razloga ili ako je to u interesu Republike Hrvatske.
(2) Zahtjev za ukidanje ili skraivanje zabrane ulaska i boravka moe se podnijeti kada protekne polovica vremena izreene
zabrane ulaska i boravka, a u svakom sluaju kada proteknu 3 godine od poetka raunanja zabrane ulaska i boravka.
(3) Stranac koji je protjeran samo zbog razloga iz lanka 105. stavka 1. toke 1. i 2. ovoga Zakona, zahtjev iz stavka 2. ovoga
lanka moe podnijeti kada su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga lanka.
(4) Protiv rjeenja o odbijanju zahtjeva iz stavka 2. i 3. ovoga lanka policijske uprave odnosno policijske postaje moe se
izjaviti alba, o kojoj odluuje Povjerenstvo.
(5) Ako je strancu boravak postao zakonit rjeenje o protjerivanju prestaje vaiti bez donoenja upravnog akta.
Odobrenje boravka strancu koji je protjeran iz drave lanice EEP-a
lanak 110.
Ako je stranac protjeran iz drave lanice EEP-a, nadleno tijelo e u postupku izdavanja vize ili odobrenja boravka u Republici
Hrvatskoj voditi rauna o interesima te drave lanice EEP-a.
Obveze fizikih i pravnih osoba
lanak 111.
(1) Dravna tijela, pravne i fizike osobe dune su bez odgaanja obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju ako
imaju saznanja da stranac nezakonito boravi ili radi u Republici Hrvatskoj, izuzev ako prema posebnom propisu imaju obvezu
uvanja tajne.
(2) Tijelo koje je protiv stranca pokrenulo prekrajni ili kazneni postupak za djela koja se progone po slubenoj dunosti, duno
je o pokretanju i ishodu postupka bez odgaanja obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju.
(3) Dravno tijelo koje je donijelo odluku kojom se stranac proglaava krivim zbog poinjenog kaznenog djela ili prekraja koji
se progone po slubenoj dunosti, duno je bez odgaanja nakon donoenja odluke obavijestiti nadlenu policijsku upravu,
odnosno policijsku postaju.
(4) Zatvorska ustanova je duna najmanje 48 sati prije putanja stranca na slobodu o tome obavijestiti nadlenu policijsku
upravu, odnosno policijsku postaju.
Rjeenje o naputanju Republike Hrvatske
lanak 112.
(1) Strancu koji nezakonito boravi i strancu kojem odlukom dravnog tijela prestaje zakoniti boravak rjeenjem e se odrediti
naputanje Republike Hrvatske.
(2) Strancu iz stavka 1. ovoga lanka ne mora se rjeenjem odrediti naputanje Republike Hrvatske ako:
1. je poinio kazneno djelo ili prekraj s elementima nasilja,
2. mu je izreena bezuvjetna kazna zatvora,
3. je nezakonito preao ili pokuao prijei dravnu granicu.
(3) Rjeenjem iz stavka 1. ovoga lanka odredit e se rok u kojem je stranac duan napustiti Republiku Hrvatsku, te prisilno
udaljenje ako stranac ne napusti Republiku Hrvatsku.
(4) Prilikom odreivanja roka za naputanje Republike Hrvatske, osim okolnosti iz lanka 100. ovoga Zakona uzet e se u obzir
osobne okolnosti te vrijeme u kojem to stranac moe uiniti, koje ne moe biti due od 90 dana.
(5) Rok za naputanje Republike Hrvatske strancu koji nezakonito boravi i strancu na kratkotrajnom boravku, osim u sluaju iz
stavka 2. toke 3. ovoga lanka, ne moe biti krai od 7 dana niti dui od 30 dana.
(6) Rok za naputanje Republike Hrvatske moe se produiti u skladu sa stavkom 4. ovoga lanka.
(7) Rjeenjem o naputanju Republike Hrvatske strancu se mogu odrediti obveze iz lanka 136. ovoga Zakona ako:
1. mu je odbijen zahtjev za azil sukladno lanku 58. stavku 1. toki 2. ili lanku 61. stavku 1. toki 4. i 7. Zakona o azilu,

28
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

2. nema financijskih sredstava ili dokumente koji su mu potrebni za ulazak u drugu dravu, a okolnosti ukazuju da ih nee
pribaviti,
3. je protjeran iz Republike Hrvatske.
(8) Stranac kojemu je izdano rjeenje iz stavka 1. ovoga lanka duan je napustiti Republiku Hrvatsku u roku koji mu je
odreen.
(9) Stranac kojemu je izdano rjeenje iz stavka 1. ovoga lanka duan se prilikom naputanja Republike Hrvatske prijaviti
policijskom slubeniku na graninom prijelazu.
Donoenje rjeenja o naputanju Republike Hrvatske
lanak 113.
(1) Rjeenje o naputanju Republike Hrvatske donosi Ministarstvo, policijska uprava, odnosno policijska postaja.
(2) Strancu koji nezakonito boravi i strancu na kratkotrajnom boravku koji ne razumije hrvatski jezik, osigurat e se prevoenje
u postupku na jezik koji razumije. Rjeenje o naputanju Republike Hrvatske e se prevesti na zahtjev stranca.
(3) U postupku donoenja rjeenja o naputanju Republike Hrvatske na odgovarajui nain se primjenjuju odredbe lanka 107.
stavka 5. i 6. ovoga Zakona.
Pravni lijek protiv rjeenja o naputanju
lanak 114.
(1) Rjeenje o naputanju Republike Hrvatske koje se izdaje uz rjeenje o protjerivanju stranca ili uz odluku Ministarstva,
policijske uprave, odnosno policijske postaje kojom strancu prestaje zakoniti boravak smatra se sastavnim dijelom rjeenja o
protjerivanju, odnosno odluke kojom strancu prestaje zakoniti boravak.
(2) Protiv rjeenja o naputanju Republike Hrvatske koje se izdaje strancu koji nezakonito boravi i strancu na kratkotrajnom
boravku nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor.
(3) Ako je strancu iz lanka 112. stavka 1. ovoga Zakona, koji nije napustio Republiku Hrvatsku boravak postao zakonit,
rjeenje o naputanju Republike Hrvatske prestaje vaiti bez donoenja upravnog akta.
Postupak za naputanje Republike Hrvatske prema dravljaninu tree drave koji u drugoj dravi lanici EEP-a ima
odobrenje boravka
lanak 115.
(1) Dravljaninu tree drave koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj, a ima odobrenje boravka u dravi lanici EEP-a,
policijska uprava, odnosno policijska postaja izdat e upozorenje da je duan bez odlaganja napustiti Republiku Hrvatsku i otii
u dravu lanicu EEP-a u kojoj ima odobrenje boravka.
(2) Ako stranac iz stavka 1. ovoga lanka ne napusti Republiku Hrvatsku, donosi se rjeenje o naputanju Republike Hrvatske.
(3) Strancu iz stavka 1. ovoga lanka za kojeg je donesena odluka o protjerivanju, policijska uprava, odnosno policijska postaja
e donijeti rjeenje o naputanju Republike Hrvatske bez izdavanja upozorenja iz stavka 1. ovoga lanka.
Prisilno udaljenje
lanak 116.
(1) Stranca e se prisilno udaljiti:
1. ako nije napustio Republiku Hrvatsku u roku koji mu je odreen rjeenjem o naputanju Republike Hrvatske,
2. ako odluka dravnog tijela kojom strancu prestaje zakoniti boravak postane izvrna, a ne donosi se rjeenje o naputanju
Republike Hrvatske sukladno lanku 112. stavku 2. ovoga Zakona.
(2) Stranca iz stavka 1. ovoga lanka policijski slubenici dovode do dravne granice radi naputanja Republike Hrvatske.
(3) Stranac kojeg se prisilno udaljava ne smije ni na koji nain ometati prisilno udaljenje.
(4) U provedbi mjera za prisilno udaljenje Ministarstvo, policijska uprava, odnosno policijska postaja moe suraivati s drugim
dravnim tijelima, drugim dravama te meunarodnim i nevladinim organizacijama.
Priznavanje odluke o protjerivanju drave lanice EEP-a
lanak 117.
(1) Prisilno e se udaljiti stranca protiv kojeg je drava lanica EEP-a donijela pravomonu odluku o protjerivanju:
1. ako je osuen zbog kaznenog djela na kaznu zatvora u trajanju od najmanje jedne godine,
2. zbog sumnje da je poinio ili je namjeravao poiniti teko kazneno djelo,

29
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

3. zbog krenja propisa o ulasku i boravku stranaca.


(2) Dravu lanicu EEP-a u kojoj stranac ima odobrenje boravka i dravu koja je donijela odluku o protjerivanju obavijestit e se
o namjeri prisilnog udaljenja.
(3) Ako drava lanica EEP-a poniti odobrenje boravka iz stavka 2. ovoga lanka, stranca e se prisilno udaljiti. Ako odobrenje
boravka nije poniteno, stranca se ne mora prisilno udaljiti.
(4) O prisilnom udaljenju obavijestit e se drava koja je donijela odluku o protjerivanju.
(5) Odredbe ovoga lanka ne primjenjuju se na dravljane drave lanice EEP-a, lanove njihovih obitelji i lanove obitelji
hrvatskih dravljana.
Zabrana prisilnog udaljenja
lanak 118.
(1) Zabranjeno je prisilno udaljiti stranca u dravu gdje su njegov ivot ili sloboda ugroeni radi njegove rasne, vjerske ili
nacionalne pripadnosti, zbog pripadnosti posebnoj drutvenoj skupini ili zbog politikog miljenja ili gdje bi mogao biti
podvrgnut muenju ili neljudskom i poniavajuem postupanju ili kanjavanju ili bi nad njim mogla biti izvrena smrtna kazna,
te u dravu u kojoj mu prijeti opasnost od prisilnog udaljenja u takvu dravu.
(2) Zabranjeno je prisilno udaljiti maloljetnog stranca ako je to u suprotnosti s Konvencijom o zatiti ljudskih prava i temeljnih
sloboda, Europskom konvencijom o sprjeavanju muenja i neljudskog ili poniavajueg postupanja ili kanjavanja,
Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o ostvarivanju djejih prava.
(3) Maloljetnog stranca bez pratnje e se prisilno udaljiti u dravu u kojoj e biti predan lanu obitelji, imenovanom skrbniku ili
ustanovi za prihvat djece.
Zajedniki letovi drava lanica EEP-a
lanak 119.
Ministarstvo organizira i sudjeluje u zajednikim letovima drava lanica EEP-a u svrhu prisilnog udaljenja zranim putem.
Pomo dravi lanici EEP-a kod prisilnog udaljenja zranim putem
lanak 120.
(1) Ministarstvo e na zahtjev nadlenih tijela drave lanice EEP-a pruiti pomo u sluaju tranzita u svrhu prisilnog udaljenja
zranim putem.
(2) Zahtjev za pruanje pomoi iz stavka 1. ovoga lanka e se odbiti:
1. ako je stranac kojeg se prisilno udaljava u Republici Hrvatskoj optuen da je poinio kazneno djelo ili je izdan nalog za
njegovo uhienje radi izdravanja kazne zatvora,
2. ako tranzit preko drugih drava ili prihvat u dravi odredita nije mogu,
3. ako je u Republici Hrvatskoj potrebno obaviti presjedanje iz jedne u drugu zranu luku,
4. ako prisilno udaljenje nije mogue iz praktinih razloga,
5. ako stranac kojeg se prisilno udaljava predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost, javno zdravlje ili bi to
tetilo meunarodnim interesima Republike Hrvatske,
6. u sluaju iz lanka 118. ovoga Zakona.
(3) Pruanje pomoi iz stavka 1. ovoga lanka e se obustaviti ako se naknadno utvrde razlozi iz stavka 2. ovoga lanka.
lanak 121.
(1) Zahtjev iz lanka 120. stavka 1. ovoga Zakona ne mora se odobriti ako:
1. se stranca moe prisilno udaljiti izravnim letom do drave odredita,
2. zahtjev nije podnijet najkasnije 2 dana prije tranzita,
3. zahtjev nije podnijet na propisanom obrascu,
4. je zahtjev nepotpun,
5. e tranzit trajati due od 24 sata.
(2) U posebno urnim i opravdanim sluajevima iz stavka 1. toke 1. i 2. ovoga lanka zahtjev e se odobriti.
lanak 122.
(1) Obavijest o odluci o zahtjevu iz lanka 120. i 121. ovoga Zakona dostavit e se u roku od 2 dana, a u opravdanim
sluajevima rok se moe produiti za jo 2 dana.

30
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(2) Odluka o odbijanju zahtjeva za pruanje pomoi mora se obrazloiti.


Ogranienje slobode kretanja
lanak 123.
(1) Stranca se moe uhititi i zadrati najdue 24 sata ako je to potrebno radi osiguranja njegove nazonosti u postupku
protjerivanja, otkaza kratkotrajnog boravka i ponitenja privremene odgode prisilnog udaljenja.
(2) Stranca kojeg se prisilno udaljava moe se uhititi i zadrati najdue 48 sati.
(3) Nakon uhienja, stranca e se odmah obavijestiti o razlozima uhienja te da moe zatraiti da se o uhienju obavijesti
diplomatska misija, odnosno konzularni ured drave iji je dravljanin.
(4) O uhienju maloljetnog stranca bez pratnje odmah e se obavijestiti nadleno tijelo socijalne skrbi i diplomatska misija,
odnosno konzularni ured drave iji je dravljanin.
(5) Stranca e se pustiti na slobodu odmah kada prestanu razlozi za uhienje i zadravanje, a najkasnije do isteka roka iz stavka
1. i 2. ovoga lanka, osim ako se poduzimaju radnje radi izvrenja prisilnog udaljenja ili je doneseno rjeenje o smjetaju u
prihvatni centar za strance.
Pripremni smjetaj u centar
lanak 124.
(1) Strancu se moe ograniiti sloboda kretanja smjetajem u Prihvatni centar za strance (u daljnjem tekstu: centar) radi
osiguranja njegove nazonosti u postupku donoenja rjeenja o protjerivanju, ako stranac predstavlja opasnost za nacionalnu
sigurnost ili je osuen zbog kaznenog djela koje se progoni po slubenoj dunosti.
(2) Stranca iz stavka 1. ovoga lanka nee se smjestiti u centar ako se opravdano oekuje da se ista svrha moe postii
primjenom obveza iz lanka 136. stavka 3. ovoga Zakona.
(3) Smjetaj u centar iz stavka 1. ovoga lanka odreuje se na vrijeme do 3 mjeseca.
Redovni smjetaj u centar
lanak 125.
(1) Strancu se moe ograniiti sloboda kretanja smjetajem u centar ako prisilno udaljenje nije mogue odmah izvriti, a:
1. nije napustio Republiku Hrvatsku u roku koji mu je odreen rjeenjem o naputanju Republike Hrvatske,
2. nije odreen rok za naputanje Republike Hrvatske sukladno lanku 112. stavku 2. ovoga Zakona,
3. postoji ozbiljna sumnja da se ne radi o maloljetnom strancu,
4. radi utvrivanja identiteta.
(2) Stranca iz stavka 1. ovoga lanka nee se smjestiti u centar ako se opravdano oekuje da se ista svrha moe postii
primjenom obveza iz lanka 136. stavka 3. ovoga Zakona.
(3) Smjetaj u centar iz stavka 1. ovoga lanka odreuje se na vrijeme do 6 mjeseci.
Produenje smjetaja u centru
lanak 126.
Iznimno od lanka 125. ovoga Zakona, strancu se smjetaj u centru moe produiti za jo najvie 12 mjeseci ako:
1. je stranac odbio dati osobne ili druge podatke i dokumente koji su potrebni za prisilno udaljenje ili je dao lane podatke,
2. je stranac na drugi nain sprjeavao ili odugovlaio prisilno udaljenje,
3. se opravdano oekuje dostava putnih i drugih dokumenata potrebnih za prisilno udaljenje koji su zatraeni od nadlenih tijela
druge drave.
Donoenje rjeenja o smjetaju u centar i pravni lijek
lanak 127.
(1) Rjeenje o smjetaju u centar donosi policijska uprava, odnosno policijska postaja.
(2) Rjeenje o produenju smjetaja donosi centar.
(3) Protiv rjeenja iz stavka 1. ovoga lanka nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor. Odluku o tubi protiv
rjeenja iz stavka 1. ovoga lanka upravni sud e donijeti nakon usmene rasprave u roku od 15 dana od dana dostave spisa
predmeta. Tuba ne odgaa izvrenje rjeenja.

31
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(4) Centar e najkasnije 10 dana prije proteka 3 mjeseca od dana smjetaja stranca u centar dostaviti upravnom sudu spise
predmeta o smjetaju stranca u centru. Upravni sud e u roku od 10 dana od dana dostave spisa predmeta odluiti treba li stranca
otpustiti iz centra.
(5) Centar e odmah po donoenju rjeenja iz stavka 2. ovoga lanka dostaviti upravnom sudu spise predmeta o produenju
smjetaja. Upravni sud e nakon usmene rasprave u roku od 15 dana od dana dostave spisa predmeta donijeti odluku kojom se
rjeenje o produenju smjetaja ponitava ili potvruje.
Ovlast pretrage
lanak 128.
U postupku prisilnog udaljenja ili smjetaja u centar policijski slubenici ovlateni su bez sudskog naloga izvriti pretragu
stranca i predmeta koje stranac nosi, u cilju pronalaska i oduzimanja sredstava pogodnih za napad, samoozljeivanje ili bijeg.
Prava i obveze stranca
lanak 129.
(1) Stranac ne smije napustiti centar bez odobrenja i duan je pridravati se pravila boravka u centru.
(2) Stranac u centru ima pravo na zdravstvenu zatitu sukladno posebnom propisu.
Stroi policijski nadzor
lanak 130.
(1) Strancu koji je bez odobrenja napustio centar, strancu za kojeg postoji opravdana sumnja da e napustiti centar, strancu za
kojeg postoji opravdana sumnja da e ozlijediti sebe ili druge te strancu koji se ne pridrava pravila boravka odredit e se
boravak u centru pod stroim policijskim nadzorom najdue do 30 dana.
(2) Stranca iz stavka 1. ovoga lanka smjestit e se odvojeno od ostalih stranaca i ograniit e mu se sloboda kretanja unutar
centra.
(3) O odreivanju stroeg policijskog nadzora centar donosi rjeenje protiv kojeg nije doputena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
(4) Odluku o tubi protiv rjeenja iz stavka 3. ovoga lanka upravni sud e donijeti nakon usmene rasprave u roku od 15 dana od
dana dostave spisa predmeta. Tuba ne odgaa izvrenje rjeenja.
Prestanak smjetaja u centru
lanak 131.
(1) Smjetaj u centru prestaje:
1. prisilnim udaljenjem,
2. protekom vremena na koje je strancu odreen smjetaj,
3. ako je strancu boravak postao zakonit,
4. ponitenjem rjeenja o smjetaju u centar,
5. otpustom iz centra.
(2) Stranca e se otpustiti iz centra ako:
1. okolnosti ukazuju da se prisilno udaljenje nee moi izvriti,
2. je smjeten u centar na temelju lanka 124. ovoga Zakona, a rjeenje o protjerivanju je postalo izvrno i nije doneseno novo
rjeenje o smjetaju,
3. je smjeten u centar na temelju lanka 125. stavka 1. toke 4. ovoga Zakona, a utvren mu je identitet i nije doneseno novo
rjeenje o smjetaju,
4. je upravni sud odluio da stranca treba otpustiti iz centra.
Postupak prema maloljetnicima
lanak 132.
(1) Maloljetni stranac bez pratnje i maloljetni stranac u pratnji lanova njegove obitelji mogu se smjestiti u centar samo ako se
prisilno udaljenje ne moe osigurati na drugaiji nain.
(2) Stranci iz stavka 1. ovoga lanka smjestit e se u centru odvojeno od ostalih stranaca u prostorije koje su prikladne za
smjetaj maloljetnika.
(3) lanove iste obitelji smjestit e se u centru u zasebnu prostoriju.

32
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(4) Smjetaj u centru stranaca iz stavka 1. ovoga lanka ne moe se produiti.


(5) Stroi policijski nadzor moe se odrediti i maloljetniku ali samo zajedno s roditeljem ili zakonskim zastupnikom.
(6) Maloljetniku u centru osiguravaju se uvjeti primjereni njihovoj dobi te pravo na kolovanje sukladno posebnom propisu.
(7) Ako zbog osobito velikog broja stranaca u duem vremenskom razdoblju nije mogue osigurati zasebne prostorije, lanove
iste obitelji smjestit e se u centru bez obzira na uvjete iz stavka 3. ovoga lanka.
(8) Ako postoji ozbiljna sumnja o maloljetnosti stranca kojeg treba smjestiti u centar moe se provesti ispitivanje starosti osobe.
Naknada trokova prisilnog udaljenja
lanak 133.
(1) Stranac je duan snositi trokove smjetaja u centru i druge trokove koji nastanu prilikom njegovog prisilnog udaljenja.
(2) Radi naplate trokova prisilnog udaljenja strancu e se oduzeti novana sredstva, o emu se izdaje potvrda.
(3) Novana sredstva koja su oduzeta strancu koriste se za podmirenje trokova njegovog prisilnog udaljenja.
(4) Radi osiguranja prisilnog udaljenja strancu se mogu privremeno zadrati putne i druge isprave te putne karte, o emu se
izdaje potvrda.
lanak 134.
(1) Ako stranac nema sredstva za trokove iz lanka 133. stavka 1. ovoga Zakona, trokove snosi:
1. fizika ili pravna osoba koja je stranca protuzakonito prebacila ili pokuala prebaciti preko dravne granice, odnosno koja je
strancu pomogla ili pokuala pomoi da nezakonito prijee dravnu granicu, tranzitira ili boravi,
2. fizika ili pravna osoba koja se obvezala da e snositi trokove stranca za vrijeme njegovog boravka,
3. prijevoznik koji nije odvezao stranca u skladu s lankom 41. ovoga Zakona,
4. poslodavac koji je zaposlio stranca suprotno odredbama ovoga Zakona,
5. organizator turistikih ili poslovnih putovanja iz lanka 42. ovoga Zakona.
(2) Obveza podmirenja trokova postoji i u sluaju kada stranac nije prisilno udaljen, osim ako postoje razlozi iz lanka 118.
ovoga Zakona.
(3) O visini trokova prisilnog udaljenja iz stavka 1. ovoga lanka donosi se rjeenje.
Naknada trokova izmeu drava lanica EEP-a
lanak 135.
(1) Trokove prisilnog udaljenja stranca koji nema sredstava, a koji je udaljen u skladu sa lankom 117. ovoga Zakona, podmirit
e drava koja je donijela odluku o protjerivanju.
(2) Rok za podnoenje zahtjeva za naplatu trokova iz stavka 1. ovoga lanka je godinu dana od dana prisilnog udaljenja.
(3) Ako je od izvrnosti odluke o protjerivanju do prisilnog udaljenja stranca, prolo vie od 4 godine, zahtjev za naplatu nee se
odobriti.
(4) Trokovi pruanja pomoi iz lanka 120., lanka 121. i 122. ovoga Zakona, naplauju se od drave koja je podnijela zahtjev.
Privremena odgoda prisilnog udaljenja
lanak 136.
(1) Prisilno udaljenje e se privremeno odgoditi ako postoje razlozi za zabranu prisilnog udaljenja.
(2) Prisilno udaljenje moe se privremeno odgoditi ako strancu nije utvren identitet, zbog nemogunosti prijevoza, ako bi
prilikom izvrenja nastupile ozbiljne tekoe zbog zdravstvenog stanja stranca ili postoje drugi razlozi zbog kojih stranca nije
mogue prisilno udaljiti.
(3) Rjeenjem o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja, strancu se mogu odrediti sljedee obveze:
1. polog putnih isprava, putnih dokumenata i putnih karata,
2. polog odreenih financijskih sredstava,
3. zabrana naputanja odreene adrese smjetaja,
4. javljanje u policijsku postaju u odreeno vrijeme.
(4) Strancu na privremenoj odgodi prisilnog udaljenja izdaje se isprava koju je na zahtjev tijela iz lanka 137. stavka 2. ovoga
Zakona obvezan vratiti.
(5) Strancu na privremenoj odgodi prisilnog udaljenja ne prestaje obveza naputanja Republike Hrvatske.

33
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(6) Stranac na privremenoj odgodi prisilnog udaljenja ima pravo na zdravstvenu zatitu sukladno posebnom propisu.
(7) Maloljetni stranac na privremenoj odgodi prisilnog udaljenja ima pravo na kolovanje sukladno posebnom propisu.
lanak 137.
(1) Privremena odgoda prisilnog udaljenja e se ponititi ako su prestali razlozi za privremenu odgodu prisilnog udaljenja iz
lanka 136. stavka 1. i 2. ovoga Zakona ili se stranac ne pridrava obveza iz lanka 136. stavka 3. ovoga Zakona.
(2) Rjeenje o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja i rjeenje o ponitenju privremene odgode prisilnog udaljenja donosi
policijska uprava, odnosno policijska postaja. Rjeenje vai 6 mjeseci od dana donoenja. Za donoenje rjeenja o ponitenju
privremene odgode prisilnog udaljenja nije potrebno provesti sasluavanje stranca.
(3) Protiv rjeenja o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja i rjeenja o ponitenju privremene odgode prisilnog udaljenja moe
se izjaviti alba, o kojoj odluuje Povjerenstvo. alba ne odgaa izvrenje rjeenja.
Prestanak privremene odgode prisilnog udaljenja
lanak 138.
(1) Privremena odgoda prisilnog udaljenja prestaje:
1. protekom vremena na koje je strancu odreena privremena odgoda prisilnog udaljenja,
2. ponitenjem rjeenja o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja,
3. ako je strancu boravak postao zakonit.
(2) Stranca iz stavka 1. toke 1. ovoga lanka prisilno e se udaljiti, odnosno smjestiti u centar.

VII. ISPRAVE O DOKAZIVANJU IDENTITETA


lanak 139.
(1) Stranac dokazuje svoj identitet:
1. putnom ispravom,
2. osobnom iskaznicom za stranca,
3. ispravom koju izdaje brodar putnicima na brodovima na krunom putovanju, a koja sadri fotografiju,
4. drugom javnom ispravom koja sadri fotografiju.
(2) Stranac je duan nositi, i na zahtjev slubene osobe dati na uvid, ispravu kojom dokazuje svoj identitet.
(3) Stranac je duan na zahtjev slubene osobe dati na uvid putnu ili drugu ispravu koja slui za prelazak dravne granice.
(4) Stranac koji nema ispravu o identitetu duan je na zahtjev policijskog slubenika dati osobne podatke.
(5) Stranac ne smije svoje isprave dati drugome da se njima slui, odnosno ne smije se sluiti nevaeom ili drugom nevaljanom
ispravom ili tuom ispravom kao svojom.
lanak 140.
(1) Osobna iskaznica za stranca izdaje se strancu kojem je odobren privremeni boravak na rok vaenja na koji mu je odobren
privremeni boravak.
(2) Osobna iskaznica za stranca kojemu je odobren stalni boravak izdaje se s rokom vaenja na 5 godina.
lanak 141.
Osobna iskaznica iz lanka 140. ovoga Zakona izdaje se strancu koji je navrio 12 godina.
lanak 142.
(1) Osobna iskaznica za stranca mora se zamijeniti:
1. u sluaju promjene podataka,
2. kada je oteena ili dotrajala tako da vie ne slui svrsi,
3. kada fotografija na osobnoj iskaznici za stranca vie ne odgovara izgledu osobe,
4. protekom roka vaenja.
(2) Zahtjev za zamjenu osobne iskaznice za stranca podnosi se u roku od 8 dana od dana nastupa okolnosti iz stavka 1. ovoga
lanka.

34
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

lanak 143.
Stranac je duan vratiti osobnu iskaznicu za stranca kad:
1. se iseljava,
2. mu je prestao boravak,
3. stekne hrvatsko dravljanstvo.
lanak 144.
(1) Stranac je duan bez odgode prijaviti gubitak, nestanak ili krau putne isprave ili osobne iskaznice za stranca, policijskoj
upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu dogaaja ili saznanja, o emu se izdaje potvrda.
(2) Stranac koji u inozemstvu izgubi ili na drugi nain ostane bez putne isprave za stranca ili osobne iskaznice za stranca duan
je to bez odgode prijaviti najblioj diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.
lanak 145.
(1) Policijska uprava, odnosno policijska postaja e strancu privremeno zadrati putnu ispravu ako:
1. postoje osnove sumnje da je poinio kazneno djelo za koje se progoni po slubenoj dunosti ili prekraj,
2. nije izvrio svoju dospjelu imovinsko-pravnu obvezu na zahtjev nadlenog suda ili drugog nadlenog tijela,
3. to zahtijevaju razlozi zatite javnog poretka, nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja.
(2) Isprava iz stavka 1. ovoga lanka zadrava se na vrijeme dok postoje razlozi za njezino zadravanje, o emu se izdaje
potvrda.

VIII. PRIJAVA BORAVKA


lanak 146.
(1) Boravite je mjesto u kojem boravi stranac s odobrenim privremenim ili stalnim boravkom.
(2) Prebivalite je mjesto u kojem se stranac s odobrenim stalnim boravkom nastanio s namjerom da u njemu stalno ivi.
(3) Stranac s odobrenim stalnim boravkom osim prebivalita moe prijaviti i boravite, u mjestu gdje trajnije boravi bez namjere
da se u njemu nastani.
(4) Stranac na kratkotrajnom boravku mora imati prijavljen smjetaj sukladno lanku 147. ovoga Zakona.
lanak 147.
(1) Stranac na kratkotrajnom boravku duan je sam prijaviti svoj smjetaj u roku od 2 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku,
odnosno od promjene smjetaja.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, smjetaj stranca na kratkotrajnom boravku duna je prijaviti pravna i fizika osoba koja
je strancu pruila smjetaj (pruatelj smjetaja) u roku od jednoga dana od dolaska stranca na smjetaj.
(3) Odredba stavka 2. ovoga lanka na odgovarajui nain primjenjuje se i na:
1. zdravstvene ustanove koje primaju stranca na lijeenje,
2. turistike zajednice ako su zaprimile prijavu smjetaja stranca.
(4) Ako se pruatelj smjetaja u trenutku dolaska stranca na smjetaj ne nalazi u Republici Hrvatskoj ili se prijava smjetaja iz
drugog razloga ne moe obaviti u skladu sa stavkom 2. ovoga lanka, prijava smjetaja obavlja se sukladno stavku 1. ovoga
lanka.
(5) Prijava se podnosi policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji nadlenoj prema mjestu smjetaja stranca, a moe se izvriti
i u elektronikom obliku, putem interneta na propisani nain.
(6) Prijava stranca koji e biti smjeten na plovilu podnosi se:
policijskoj postaji nadlenoj za kontrolu prelaska dravne granice u luci u kojoj se obavlja granina kontrola ako stranac ulazi
plovilom na kojem e biti smjeten,
policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu ukrcaja stranca.
(7) Obveznici prijave smjetaja iz stavka 1., 2. i 3. ovoga lanka duni su u obrascu prijave smjetaja stranca navesti potpune i
tone podatke, odnosno bez odgode dostaviti podatke o promjeni trajanja smjetaja.

35
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(8) Obveznici prijave smjetaja iz stavka 3. toke 2. ovoga lanka, duni su u roku od 1 dana od dana zaprimanja prijave, istu
dostaviti policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.
lanak 148.
(1) Stranac na privremenom boravku duan je prijaviti boravite i adresu stanovanja te promjenu boravita i adrese stanovanja u
roku od 3 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od dana promjene boravita ili adrese stanovanja.
(2) Stranac na stalnom boravku duan je prijaviti prebivalite, boravite i adresu stanovanja te promjenu prebivalita, boravita i
adrese stanovanja u roku od 8 dana od dana promjene.
(3) Stranac koji je odlukom poslodavca upuen na rad izvan mjesta boravita, odnosno prebivalita, nije duan izvriti obvezu iz
stavka 1. i 2. ovoga lanka, ukoliko rad nee trajati due od 90 dana.
(4) U sluaju iz stavka 3. ovoga lanka, poslodavac je duan u roku od tri dana o tome izvijestiti nadlene policijske uprave,
odnosno policijske postaje.
(5) Odredbe ovoga Zakona o prijavi smjetaja stranca na kratkotrajnom boravku na odgovarajui se nain primjenjuju i na
strance na privremenom i stalnom boravku.
lanak 149.
Stranac iz lanka 148. stavka 1. i 2. ovoga Zakona duan je odjaviti adresu stanovanja, boravite, odnosno prebivalite najkasnije
u roku od 3 dana od dana odlaska s adrese stanovanja, boravita, odnosno prebivalita.
lanak 150.
(1) Pravna i fizika osoba koja prua usluge smjetaja strancima vodi evidenciju o strancima sukladno posebnim propisima.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga lanka dune su slubenoj osobi nadlenog tijela dati na uvid podatke iz evidencije o strancima.

IX. KRETANJE STRANACA U ODORI


lanak 151.
Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj stranci se mogu kretati u stranoj vojnoj odori:
1. ako borave kao lanovi diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda strane drave ili druge strane misije koja u Republici
Hrvatskoj ima diplomatski status u svojstvu vojnih predstavnika dok misija traje,
2. ako su lanovi stranih vojnih misija ili stranih vojnih izaslanstava i borave u slubenom posjetu,
3. ako se nalaze na kolovanju u vojnim kolama,
4. ako su lanovi stranih vojnih misija ili stranih vojnih izaslanstava s diplomatskom ili slubenom putovnicom i prelaze preko
podruja Republike Hrvatske,
5. ako su sudionici u vojnim vjebama i obuci.
lanak 152.
Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj stranci se mogu kretati u stranoj policijskoj ili carinskoj odori ako:
1. kao lanovi izaslanstava stranih policijskih ili carinskih tijela borave u slubenom posjetu,
2. obavljaju aktivnosti na temelju meunarodnog ugovora,
3. se nalaze na kolovanju u policijskim kolama,
4. kao lanovi stranih policijskih ili stranih carinskih izaslanstava, s diplomatskom ili slubenom putovnicom, prelaze preko
podruja Republike Hrvatske.

X. ULAZAK, BORAVAK I RAD DRAVLJANA DRAVA LANICA EEP-a I LANOVA


NJIHOVIH OBITELJI
lanak 153.
(1) Dravljanin drave lanice EEP-a i lanovi njegove obitelji, bez obzira jesu li dravljani drava lanica EEP-a ili ne, a imaju
pravo boravka u Republici Hrvatskoj, izjednaeni su u pravima s dravljanima Republike Hrvatske u okviru odredbi Ugovora o
funkcioniranju Europske unije.
(2) Dravljanin drave lanice EEP-a i lanovi njegove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pruati usluge bez dozvole za
boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.

36
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(3) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na dravljane drava lanica EEP-a odnose se i na dravljane vicarske
Konfederacije.
(4) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na lanove obitelji dravljana drave lanice EEPa primjenjuju se na strance-lanove
obitelji hrvatskih dravljana.
Ulazak i izlazak dravljanina drave lanice EEP-a iz Republike Hrvatske
lanak 154.
(1) Dravljanin drave lanice EEP-a moe ui u Republiku Hrvatsku ako:
1. ima valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu,
2. nema zabranu ulaska i boravka,
3. ne predstavlja prijetnju za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.
(2) Dravljanin drave lanice EEP-a moe ui u Republiku Hrvatsku bez vize ili odobrenja boravka.
(3) Ako dravljanin drave lanice EEP-a nema isprave iz stavka 1. toke 1. ovoga lanka slubenik granine policije duan mu
je pruiti mogunost da pribavi potrebne isprave ili da na drugi nain dokae da je dravljanin drave lanice EEP-a.
(4) Dravljanin drave lanice EEP-a s vaeom putnom ispravom ili osobnom iskaznicom ima pravo izlaska iz Republike
Hrvatske radi putovanja u drugu dravu lanicu.
Kratkotrajni boravak dravljanina drave lanice EEP-a
lanak 155.
Dravljanin drave lanice EEP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do 3 mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku,
ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu.
Privremeni boravak dravljanina drave lanice EEP-a
lanak 156.
(1) Dravljanin drave lanice EEP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj due od 3 mjeseca od dana ulaska u Republiku
Hrvatsku, ako:
1. je radnik ili samostalni djelatnik,
2. ima dostatna sredstva za uzdravanje za sebe i lanove svoje obitelji kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali
teret za sustav socijalne skrbi i ima zdravstveno osiguranje,
3. ako pohaa visoko uilite ili strukovnu izobrazbu i ima odgovarajue zdravstveno osiguranje te izjavom dokae da posjeduje
dostatna sredstava za uzdravanje sebe i lanova svoje obitelji, kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali teret za
sustav socijalne skrbi,
4. je lan obitelji koji se pridruuje dravljaninu drave lanice EEP-a koji ispunjava uvjete iz toke 1., 2. i 3. ovoga stavka.
(2) Prilikom ocjenjivanja jesu li sredstva za uzdravanje iz stavka 1. toke 2. i 3. ovoga lanka dostatna, uzet e se u obzir osobni
poloaj dravljanina drave lanice EEP-a i lanova njegove obitelji i nee se zahtijevati da iznose vie od visine sredstava
potrebnih za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima.
lanak 157.
(1) Dravljanin drave lanice EEP-a koji namjerava boraviti due od 3 mjeseca u Republici Hrvatskoj, duan je, najkasnije u
roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadlenoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj
postaji prema mjestu boravka.
(2) O prijavi iz stavka 1. ovoga lanka policijska uprava, odnosno policijska postaja bez odgode izdaje potvrdu o prijavi
privremenog boravka.
Potvrda o prijavi privremenog boravka dravljanina drave lanice EEP-a u svrhu rada
lanak 158.
Dravljaninu drave lanice EEP-a iz lanka 156. stavka 1. toke 1. ovoga Zakona, izdat e se potvrda o prijavi privremenog
boravka ako ima:
1. valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu,
2. potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik.
lanak 159.

37
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(1) Dravljanin drave lanice EEP-a koji je ostao bez zaposlenja zadrava status radnika ili samostalnog djelatnika u smislu
ovoga Zakona ako:
1. je privremeno nesposoban za rad zbog bolesti ili nezgode,
2. je bez vlastite krivnje ostao bez posla koji je u Republici Hrvatskoj obavljao najmanje godinu dana te je kod nadlene slube
prijavljen kao traitelj zaposlenja,
3. se ukljui u program strukovne izobrazbe. Program strukovne izobrazbe mora biti povezan s prethodnim zaposlenjem, osim
ako je dravljanin drave lanice EEP-a ostao bez posla bez vlastite krivnje.
(2) Dravljaninu drave lanice EEP-a kojem je prestao ugovor o radu sklopljen na odreeno vrijeme krae od jedne godine i
prijavljen je kao nezaposlena osoba kod nadlene slube ili ako je u prvih 12 mjeseci rada na temelju radnog odnosa na
neodreeno vrijeme u Republici Hrvatskoj ostao bez posla bez vlastite krivnje i prijavljen je kao traitelj zaposlenja, zadrava
status radnika ili samostalnog djelatnika 6 mjeseci nakon prestanka zaposlenja.
(3) Odredbe stavka 2. ovoga lanka primjenjuju se i na dravljanina drave lanice EEP-a koji obavlja sezonski rad ili je u
radnom odnosu kod poslodavca iz druge drave lanice EEP-a te u Republici Hrvatskoj prua usluge za inozemnog poslodavca
na temelju ugovora sklopljenog izmeu stranog izvoaa i naruitelja iz Republike Hrvatske.
Potvrda o prijavi privremenog boravka dravljanina drave lanice EEP-a u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe
lanak 160.
Dravljaninu drave lanice EEP-a iz lanka 156. stavka 1. toke 3. ovoga Zakona, izdat e se potvrda o prijavi privremenog
boravka ako ima:
1. valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu,
2. je upisan na visoko uilite ili strukovnu izobrazbu,
3. priloi izjavu o sredstvima za uzdravanje,
4. zdravstveno osiguranje.
Potvrda o prijavi privremenog boravka dravljanina drave lanice EEP-a u druge svrhe
lanak 161.
Dravljaninu drave lanice EEP-a iz lanka 156. stavka 1. toke 2. ovoga Zakona, izdat e se potvrda o prijavi privremenog
boravka ako ima:
1. valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu,
2. sredstva za uzdravanje,
3. zdravstveno osiguranje.
lanovi obitelji dravljanina drave lanice EEP-a
lanak 162.
lanovima obitelji dravljana drave lanice EEP-a smatraju se:
1. brani drug,
2. izvanbrani drug prema propisima Republike Hrvatske, kao i osobe koje su u trajnoj vezi koja se moe dokazivati zajednikim
boravkom na istoj adresi u trajanju od najmanje 3 godine te ako je razvidna namjera daljnjeg zajednikog ivota,
3. srodnici dravljanina drave lanice EEP-a te njegovog branog ili izvanbranog druga po krvi u uspravnoj liniji nishodno, do
navrene 21 godine ivota,
4. posvojenici i pastorad dravljanina drave lanice EEP-a ili njegovog branog ili izvanbranog druga, do navrene 21 godine
ivota,
5. osobe iz toke 3. i 4. ovoga stavka starije od 21 godine ivota, koje je dravljanin drave lanice EEP-a ili njegov brani ili
izvanbrani drug duan uzdravati i stvarno ih uzdrava,
6. srodnici po krvi u uspravnoj liniji ushodno, koje je dravljanin drave lanice EEP-a ili njegov brani ili izvanbrani drug
duan uzdravati i stvarno ih uzdrava,
7. drugi lanovi obitelji dravljanina drave lanice EEP-a za koje je individualnom procjenom utvreno da su zbog svoje
materijalne i socijalne situacije u dravi iz koje dolaze, u osiguranju osnovnih potreba ovisni o dravljaninu drave lanice EEPa ili su lanovi njegovog kuanstva ili za kojeg je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga potrebna osobna skrb dravljanina drave
lanice EEP-a.

38
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

Potvrda o prijavi privremenog boravka lana obitelji koji je dravljanin drave lanice EEP-a
lanak 163.
(1) lan obitelji dravljanina drave lanice EEP-a koji ima dravljanstvo drave lanice EEP-a, a namjerava boraviti due od 3
mjeseca, duan je najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka, policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema
mjestu boravka prijaviti privremeni boravak i priloiti:
1. valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu,
2. ispravu kojom dokazuje da je lan obitelji iz lanka 162. stavka 1. toke 1. do 6. ovoga Zakona,
3. odgovarajue isprave kojima dokazuje da je zbog svoje materijalne i socijalne situacije u dravi iz koje dolazi u osiguranju
osnovnih potreba ovisan o dravljaninu drave lanice EEP-a ili da je lan njegovog kuanstva ili da mu je zbog ozbiljnih
zdravstvenih razloga potrebna osobna skrb dravljanina drave lanice EEP-a ako je lan obitelji iz lanka 162. stavka 2. toke
7. ovoga Zakona.
(2) O prijavi iz stavka 1. ovoga lanka policijska uprava, odnosno policijska postaja bez odgode izdaje potvrdu o prijavi
privremenog boravka.
lanak 164.
Dravljanin drave lanice EEP-a nema pravo na privremeni boravak ako:
1. predstavlja prijetnju za javni poredak ili nacionalnu sigurnost,
2. ima zabranu ulaska i boravka u Republiku Hrvatsku.
Prestanak privremenog boravka dravljanina drave lanice EEP-a
lanak 165.
(1) Dravljaninu drave lanice EEP-a prestaje privremeni boravak ako:
1. ima zabranu ulaska i boravka u Republiku Hrvatsku,
2. je privremeni boravak stekao davanjem neistinitih podataka ili je prikrio stvarni cilj i okolnosti koje su bile odluujue kod
prijave privremenog boravka,
3. vie ne ispunjava uvjete za privremeni boravak,
4. odjavi boravak iz Republike Hrvatske.
(2) Rjeenje o prestanku privremenog boravka donosi policijska uprava, odnosno policijska postaja. Protiv rjeenja moe se
izjaviti alba o kojoj odluuje Povjerenstvo.
(3) Dravljaninu drave lanice EEP-a i lanu njegove obitelji nee prestati privremeni boravak ako nema dovoljno sredstava za
uzdravanje za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, ukoliko je dravljanin drave lanice EEP-a radnik ili samostalni
djelatnik ili je doao s namjerom zapoljavanja, a dokae da nastavlja aktivno traiti posao te se opravdano pretpostavlja da e
pronai zaposlenje.
Ulazak lana obitelji koji nije dravljanin drave lanice EEP-a u Republiku Hrvatsku
lanak 166.
lan obitelji iz lanka 162. ovoga Zakona koji nije dravljanin drave lanice EEP-a radi spajanja obitelji s dravljaninom
drave lanice EEP-a, moe ui u Republiku Hrvatsku s valjanom putnom ispravom u koju je unijeta viza, ako je viza potrebna
ili s valjanom putovnicom i boravinom iskaznicom iz lanka 169. stavka 3. ovoga Zakona, osim ako meunarodnim ugovorom
nije drugaije utvreno.
lanak 167.
(1) lan obitelji iz lanka 162. ovoga Zakona koji nije dravljanin drave lanice EEP-a, odobrit e se ulazak u Republiku
Hrvatsku ako:
1. ima isprave iz lanka 166. ovoga Zakona,
2. nema zabranu ulaska i boravka,
3. ne predstavlja prijetnju za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

39
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(2) lanu obitelji iz stavka 1. ovoga lanka koji za ulazak nema valjanu putnu ispravu, odnosno vizu, slubenik granine policije
omoguit e mu da pribavi potrebne isprave ili da na drugi nain dokae da uiva pravo slobode kretanja i boravka kao lan
obitelji dravljanina drave lanice EEP-a.
(3) lanu obitelji iz stavka 1. ovoga lanka koji ne predstavlja prijetnju za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje
Republike Hrvatske, izdat e se viza na graninom prijelazu. Viza se izdaje bez naknade, u ubrzanom postupku.
(4) lan obitelji iz stavka 1. ovoga lanka koji ima privremeni boravak u Republici Hrvatskoj ne treba vizu za ulazak u
Republiku Hrvatsku.
(5) lan obitelji iz stavka 1. ovoga lanka koji ima vaeu putnu ispravu ima pravo izlaska iz Republike Hrvatske radi putovanja
u drugu dravu lanicu.
Kratkotrajni boravak lana obitelji koji nije dravljanin drave lanice EEP-a
lanak 168.
lan obitelji iz lanka 162. ovoga Zakona koji nema dravljanstvo drave lanice EEP-a ima pravo boraviti na podruju
Republike Hrvatske do 3 mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku ako ima valjanu putnu ispravu.
Privremeni boravak za lana obitelji koji nije dravljanin drave lanice EEP-a
lanak 169.
(1) lan obitelji iz lanka 162. ovoga Zakona koji nije dravljanin drave lanice EEP-a, ima pravo boraviti u Republici
Hrvatskoj due od 3 mjeseca od dana ulaska, ako je u pratnji dravljanina drave lanice EEP-a ili mu se pridruuje pod uvjetom
da dravljanin drave lanice EEP-a ispunjava uvjete iz lanka 156. stavka 1. toke 1., 2. ili 3. ovoga Zakona.
(2) lan obitelji iz stavka 1. ovoga lanka duan je najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka policijskoj upravi,
odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, podnijeti zahtjev za boravinu iskaznicu kojom dokazuje pravo privremenog
boravka, o emu se bez odgode izdaje potvrda.
(3) lanu obitelji iz stavka 1. ovoga lanka izdat e se Boravina iskaznica za lana obitelji dravljanina Unije ako:
1. ima valjanu putnu ispravu,
2. priloi ispravu kojom dokazuje da je lan obitelji iz lanka 162. stavka 1. toke 1. do 6. ovoga Zakona,
3. priloi ispravu koju je izdalo nadleno tijelo drave iz koje dolazi, a kojom se slubeno potvruje da je uzdravani lan
obitelji, odnosno lan kuanstva dravljanina drava lanice EEP-a ili priloi dokaz o postojanju ozbiljnih zdravstvenih razloga
zbog kojih je neophodno da ga dravljanin drave lanice EEP-a osobno njeguje, ako se radi o lanu obitelji iz lanka 162.
stavka 1. toke 7. ovoga Zakona,
4. ne predstavlja prijetnju za javni poredak ili nacionalnu sigurnost,
5. nema zabranu ulaska i boravka u Republiku Hrvatsku.
(4) Boravina iskaznica za lana obitelji dravljanina Unije izdaje se s rokom vaenja od 5 godina, odnosno kraim ukoliko
dravljanin drave lanice EEP-a namjerava boraviti u Republici Hrvatskoj krae od 5 godina.
(5) Na vaenje boravine iskaznice za lana obitelji iz stavka 1. ovoga lanka ne utjee vrijeme odsutnosti iz Republike
Hrvatske:
1. do 6 mjeseci godinje,
2. do 12 mjeseci neprekidno, iz opravdanih razloga, kao to su trudnoa, roenje djece, ozbiljna bolest, studij, struno
osposobljavanje, upuivanje na rad u drugu dravu,
3. radi sluenja vojnog roka.
Pravo albe
lanak 170.
Dravljanin drave lanice EEP-a i lan njegove obitelji protiv rjeenja policijske uprave, odnosno policijske postaje kojim je
odbijeno izdavanje potvrde o prijavi privremenog boravka, odnosno boravine iskaznice za lana obitelji dravljanina Unije, ima
pravo albe o kojoj odluuje Povjerenstvo.
Zadravanje prava privremenog boravka lana obitelji dravljanina drave lanice EEP-a
lanak 171.
(1) lan obitelji dravljanina drave lanice EEP-a, koji je i sam dravljanin drave lanice EEP-a, u sluaju smrti dravljanina
drave lanice EEP-a ili njegova odlaska iz Republike Hrvatske, zadrava pravo na privremeni boravak, ako dokae da je radnik
ili samostalni djelatnik ili ima osigurana sredstva za vlastito uzdravanje i uzdravanje ostalih lanova obitelji te zdravstveno

40
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

osiguranje ili ako boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu studiranja i priloi izjavu o sredstvima za vlastito uzdravanje i
uzdravanje lanova obitelji te ako ima zdravstveno osiguranje.
(2) lan obitelji dravljanina drave lanice EEP-a koji nije dravljanin drave lanice EEP-a u sluaju smrti dravljanina drave
lanice EEP-a s kojim je boravio najmanje godinu dana u Republici Hrvatskoj, zadrava pravo na privremeni boravak, ako
dokae da je radnik ili samostalni djelatnik ili ima osigurana sredstva za vlastito uzdravanje i uzdravanje lanova obitelji te
zdravstveno osiguranje.
(3) Djeca dravljanina drave lanica EEP-a i drugi roditelj koji skrbi o djeci, bez obzira na dravljanstvo, zadravaju pravo na
privremeni boravak u sluaju da dravljanin drave lanice EEP-a umre ili napusti Republiku Hrvatsku, ako djeca borave u
Republici Hrvatskoj i upisana su u obrazovnu ustanovu, do zavretka kolovanja.
(4) U sluaju rastave ili ponitenja braka, lan obitelji dravljanina drave lanice EEP-a, koji je i sam dravljanin drave lanice
EEP-a, zadrava pravo na privremeni boravak ukoliko je radnik ili samostalni djelatnik ili ima osigurana sredstva za vlastito
uzdravanje i uzdravanje lanova obitelji te zdravstveno osiguranje ili ako boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu studiranja i
priloi izjavu o sredstvima za vlastito uzdravanje i uzdravanje lanova obitelji te ako ima zdravstveno osiguranje.
(5) U sluaju rastave ili ponitenja braka lan obitelji dravljanina drave lanice EEP-a koji nije dravljanin drave lanice
EEP-a, a koji je radnik ili samostalni djelatnik ili ima osigurana sredstva za vlastito uzdravanje i uzdravanje lanova obitelji te
zdravstveno osiguranje, zadrava pravo na privremeni boravak:
1. ako je brak trajao najmanje 3 godine, pri emu su brani drugovi najmanje jednu godinu boravili u Republici Hrvatskoj,
2. u sluaju izvravanja roditeljskog prava nad djecom dravljanina drave lanice EEP-a koja su mu dogovorom branih
drugova ili sudskom odlukom dana na skrb ili odgoj,
3. u sluaju izvravanja roditeljskog prava nad maloljetnom djecom koja borave u Republici Hrvatskoj i koja su dogovorom
branih drugova ili sudskom odlukom dana na skrb ili odgoj drugom roditelju,
4. zbog iznimno tekih okolnosti kao to je obiteljsko nasilje.
(6) Odredbe ovoga lanka na odgovarajui se nain primjenjuju i na osobe u izvanbranoj zajednici, odnosno trajnoj vezi.
Prestanak privremenog boravka lanu obitelji koji nije dravljanin drave lanice EEP-a
lanak 172.
(1) Privremeni boravak prestaje lanu obitelji iz lanka 162. ovoga Zakona koji nije dravljanin drave lanice EEP-a ako:
1. ima zabranu ulaska i boravka,
2. odjavi boravak iz Republike Hrvatske,
3. je privremeni boravak stekao davanjem neistinitih podataka ili je prikrio stvarni cilj i okolnosti koje su bile odluujue kod
prijave privremenog boravka,
4. vie ne ispunjava uvjete za privremeni boravak,
5. je za vrijeme trajanja privremenog boravka boravio izvan Republike Hrvatske due od 6 mjeseci godinje,
6. ako je za vrijeme trajanja privremenog boravka boravio izvan Republike Hrvatske due od 1 godine neprekidno, osim ako je
bio odsutan iz opravdanih razloga kao to su trudnoa, roenje djece, ozbiljna bolest, studij, struno osposobljavanje, upuivanje
na rad u drugu dravu, sluenje vojnog roka.
(2) Rjeenje o prestanku privremenog boravka donosi policijska uprava, odnosno policijska postaja. Protiv rjeenja moe se
izjaviti alba o kojoj odluuje Povjerenstvo.
Stalni boravak dravljanina drave lanice EEP-a
lanak 173.
(1) Dravljanin drave lanice EEP-a ima pravo na stalni boravak nakon 5 godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici
Hrvatskoj.
(2) Na neprekidnost boravka iz stavka 1. ovoga lanka ne utjee vrijeme odsutnosti iz Republike Hrvatske:
1. do 6 mjeseci godinje,
2. do 12 mjeseci neprekidno, iz opravdanih razloga, kao to su trudnoa, roenje djece, ozbiljna bolest, studij, struno
osposobljavanje, upuivanje na rad u drugu dravu,
3. radi sluenja vojnog roka.
(3) Neprekidnost boravka dokazuje se bilo kojim dokazom koji se moe prihvatiti u upravnom postupku u Republici Hrvatskoj,
a kontinuitet se prekida izvrnom odlukom o protjerivanju.

41
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(4) Policijska uprava, odnosno policijska postaja dravljaninu drave lanice EEP-a na njegov zahtjev u to kraem roku izdaje
iskaznicu kojom se potvruje stalni boravak, a nakon provjere duine boravka.
(5) Protiv odluke policijske uprave, odnosno policijske postaje iz stavka 4. ovoga lanka moe se izjaviti alba o kojoj odluuje
Povjerenstvo.

lanak 174.
(1) Iznimno od lanka 173. stavka 1. dravljanin drave lanice EEP-a ostvaruje pravo na stalni boravak ako je:
1. kao radnik ili samostalni djelatnik prestao s radom i koji ima uvjete za starosnu mirovinu u Republici Hrvatskoj, a u Republici
Hrvatskoj je bio zaposlen najmanje prethodnih 12 mjeseci i neprekidno je boravio u Republici Hrvatskoj due od 3 godine,
2. prijevremeno umirovljen, a u Republici Hrvatskoj je bio zaposlen najmanje prethodnih 12 mjeseci i neprekidno je boravio u
Republici Hrvatskoj due od 3 godine,
3. kao radnik ili samostalni djelatnik zbog trajne nesposobnosti za rad, prestao s radom u Republici Hrvatskoj, a neprekidno je
boravio u Republici Hrvatskoj due od 2 godine,
4. kao radnik ili samostalni djelatnik prestao s radom u Republici Hrvatskoj, zbog trajne nesposobnosti za rad koja je posljedica
ozljede na radu ili profesionalne bolesti, na temelju koje je u Republici Hrvatskoj ostvarena invalidska mirovina, neovisno o
trajanju boravka u Republici Hrvatskoj,
5. kao radnik ili samostalni djelatnik nakon 3 godine neprekidnog zaposlenja i boravka u Republici Hrvatskoj zaposlen u drugoj
dravi lanici EEP-a, a zadrava boravite u Republici Hrvatskoj i svaki se dan ili barem jednom na tjedan vraa u Republiku
Hrvatsku.
(2) Razdoblje zaposlenja radnika ili samostalnog djelatnika koji radi na podruju druge drave lanice EEP a, a zadrava
boravite u Republici Hrvatskoj, smatrat e se kao vrijeme provedeno u Republici Hrvatskoj za ostvarivanje prava iz stavka 1.
toke 1., 2, 3. i 4. ovoga lanka.
(3) Razdoblje nezaposlenosti evidentirano pri nadlenom zavodu za zapoljavanje do kojeg je dolo bez krivnje radnika, te
razdoblje privremene sprijeenosti za rad, zbog bolesti ili ozljede, smatra se razdobljem zaposlenja.
(4) Dravljaninu drave lanice EEP-a iz stavka 1. toke 1., 2., 3. i 4. ovoga lanka, iji brani ili izvanbrani drug s kojim
zajedno boravi u Republici Hrvatskoj ima hrvatsko dravljanstvo ili mu je hrvatsko dravljanstvo prestalo nakon zakljuenja
braka, stalni boravak odobrit e se bez obzira na trajanje boravka i zaposlenja u Republici Hrvatskoj.
Prestanak stalnog boravka dravljanina drave lanice EEP-a
lanak 175.
(1) Stalni boravak prestaje dravljaninu drave lanice EEP-a:
1. ako mu je zabranjen ulazak i boravak,
2. ako boravi izvan Republike Hrvatske due od dvije godine neprekidno.
(2) Rjeenje o prestanku stalnog boravka iz stavka 1. ovoga lanka donosi policijska uprava, odnosno policijska postaja. Protiv
rjeenja moe se izjaviti alba o kojoj odluuje Povjerenstvo.
Stalni boravak za lana obitelji koji nije dravljanin drave lanice EEP-a
lanak 176.
(1) lan obitelji iz lanka 162. ovoga Zakona, koji nije dravljanin drave lanice EEP-a, a neprekidno zakonito boravi najmanje
5 godina s dravljaninom drave lanice EEP-a u Republici Hrvatskoj ima pravo na stalni boravak.
(2) Na neprekidnost boravka iz stavka 1. ovoga lanka ne utjee vrijeme odsutnosti iz Republike Hrvatske:
1. do 6 mjeseci godinje,
2. do 12 mjeseci neprekidno, iz opravdanih razloga kao to su trudnoa, roenje djece, ozbiljna bolest, studij, struno
osposobljavanje, upuivanje na rad u drugu dravu,
3. radi sluenja vojnog roka.
(3) Neprekidnost boravka dokazuje se bilo kojim dokazom koji se moe prihvatiti u upravnom postupku u Republici Hrvatskoj,
a kontinuitet se prekida izvrnom odlukom o protjerivanju.
Iznimka od opeg uvjeta za stjecanje stalnog boravka
lanak 177.

42
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(1) lan obitelji iz lanka 162. ovoga Zakona koji s dravljaninom drave lanice EEP-a boravi u Republici Hrvatskoj manje od
5 godina neprekidno ima pravo na stalni boravak ako je:
1. dravljanin drave lanice EEP-a umro za vrijeme trajanja privremenog boravka u svrhu rada koji je trajao neprekidno 2
godine prije smrti ili je smrt nastupila kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti,
2. brani drug koji je izgubio hrvatsko dravljanstvo enidbom/udajom za radnika ili samostalnog djelatnika dravljanina drave
lanice EEP-a.
(2) Pravo na stalni boravak, bez obzira na trajanje boravka u Republici Hrvatskoj, ima i lan obitelji koji boravi u Republici
Hrvatskoj s dravljaninom drave lanice EEP-a koji je stekao pravo stalnog boravka sukladno lanku 174. ovoga Zakona.
Iskaznica stalnog boravka za lana obitelji koji nije dravljanin drave lanice EEP-a
lanak 178.
(1) lanu obitelji iz lanka 162. ovoga Zakona, koji nije dravljanin drave lanice EEP-a, a ima pravo na stalni boravak, izdat
e se dozvola stalnog boravka u roku od 6 mjeseci od dana podnoenja zahtjeva.
(2) Zahtjev za izdavanje dozvole stalnog boravka podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu
boravka, prije isteka vaenja boravine iskaznice za lana obitelji dravljanina EEP-a.
(3) Iskaznica stalnog boravka iz stavka 2. ovoga lanka izdaje se s rokom vaenja do 10 godina i automatski se obnavlja.
(4) Boravak lana obitelji iz stavka 1. ovoga lanka izvan Republike Hrvatske krae od 2 godine neprekidno ne utjee na vaenje
dozvole stalnog boravka.
(5) Protiv odluke policijske uprave, odnosno policijske postaje o zahtjevu za izdavanje dozvole stalnog boravka moe se izjaviti
alba o kojoj odluuje Povjerenstvo.
Prestanak stalnog boravka lana obitelji koji nije dravljanin drave lanice EEP-a
lanak 179.
(1) Stalni boravak prestaje lanu obitelji iz lanka 162. ovoga Zakona koji nije dravljanin drave lanice EEP-a ako:
1. ima zabranu ulaska i boravka,
2. boravi izvan Republike Hrvatske due od dvije godine neprekidno.
(2) Rjeenje o prestanku stalnog boravka iz stavka 1. ovoga lanka donosi policijska uprava, odnosno policijska postaja. Protiv
rjeenja moe se izjaviti alba o kojoj odluuje Povjerenstvo.
Protjerivanje dravljanina drave lanice EEP-a i lana njegove obitelji
lanak 180.
(1) Dravljanina drave lanice EEP-a i lana njegove obitelji moe se protjerati iz Republike Hrvatske ako predstavlja prijetnju
za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.
(2) Dravljanina drave lanice EEP-a i lana obitelji ne moe se protjerati ako se bolest koja ugroava javno zdravlje pojavila 3
mjeseca nakon ulaska u Republiku Hrvatsku.
(3) Prilikom donoenja odluke o protjerivanju dravljanina drave lanice EEP-a i lana njegove obitelji uzet e se u obzir
duljina boravka, starosna dob, zdravstveno stanje, obiteljske i gospodarske prilike, stupanj njegove socijalne i kulturne
integracije u Republici Hrvatskoj te njegove veze s dravom podrijetla.
(4) Odluka o protjerivanju dravljanina drave lanice EEP-a i lana njegove obitelji koji:
1. je na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj,
2. neprekidno zakonito boravi u Republici Hrvatskoj 10 godina,
3. je maloljetan,
moe se donijeti samo ako postoji jedan od razloga iz lanka 106. ovoga Zakona.
(5) U smislu lanka 105. stavka 1. toke 1. ovoga Zakona, smatra se da dravljanin drave lanice EEP-a i lan njegove obitelji
nezakonito boravi ako boravi u Republici Hrvatskoj za vrijeme trajanja zabrane ulaska i boravka.
(6) Rok za naputanje Republike Hrvatske dravljaninu drave lanice EEP-a i lanu njegove obitelji ne smije biti krai od 30
dana.
(7) U sluajevima u kojima se rjeenje o protjerivanju dravljanina drave lanice EEP-a i lana njegove obitelji donosi na
temelju sudske odluke alba protiv rjeenja o protjerivanju ne odgaa izvrenje rjeenja.
lanak 181.

43
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(1) Dravljanin drave lanice EEP-a i lan njegove obitelj ne smije boraviti u Republici Hrvatskoj za vrijeme trajanja zabrane
ulaska i boravka, osim ako je potrebno da u postupku pred tijelom koje odluuje o njegovom protjerivanju osobno iznese svoju
obranu na poziv tog tijela.
(2) Dravljanin drave lanice EEP-a i lan njegove obitelji kojem je zabranjen ulazak i boravak moe podnijeti zahtjev za
ukidanje i skraivanje zabrane ulaska i boravka u skladu sa lankom 109. ovoga Zakona.
(3) Ako odluka o protjerivanju dravljanina drave lanice EEP-a ili lana njegove obitelji nije izvrena u roku od 2 godine,
tijelo koje ju je donijelo provjerit e postoje li razlozi iz stavka 1. ovoga lanka i ako utvrdi da razlozi ne postoje, ponitit e
odluku o protjerivanju.
lanak 182.
Na dravljanina drave lanice EEP-a i lana njegove obitelji primjenjuju se odredbe glave VI. ovoga Zakona, osim odredbi
lanka 101. stavka 2., lanka 104., lanka 105. stavka 2., lanka 107. stavka 5., lanka 108. stavka 3., lanka 110., lanka 114.
stavka 2., lanka 115., lanka 117., lanka 119., lanka 120., lanka 121., lanka 122. i lanka 135.
lanak 183.
(1) Potvrda o prijavi privremenog boravka, odnosno isprava kojom se potvruje stalni boravak, koje se izdaju dravljaninu
drave lanice EEP-a, te potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje boravine iskaznice za lana obitelji dravljanina Unije,
boravina iskaznica za lana obitelji dravljanina Unije i iskaznica za stalni boravak koje se izdaju lanu obitelji koji nije
dravljanin drave lanice EEP-a, nisu preduvjeti za ostvarivanje prava ili za obavljanje upravnih formalnosti, ako se svojstvo
korisnika prava moe dokazati nekim drugim dokaznim sredstvom.
(2) Dravljanin drave lanice EEP-a i lanovi njegove obitelji duni su nositi isprave iz stavka 1. ovoga lanka i na zahtjev
slubene osobe dati ih na uvid.
(3) Dravljanin drave lanice EEP-a i lanovi njegove obitelji koji nemaju isprave iz stavka 1. ovoga lanka, odnosno drugu
ispravu o identitetu duni su na zahtjev policijskog slubenika dati osobne podatke.
(4) Dravljanin drave lanice EEP-a i lanovi njegove obitelji ne smiju dati svoje isprave drugom da se njima slui i ne smiju se
sluiti nevaljanom ispravom ili tuom ispravnom kao svojom.
(5) Dravljanin drave lanice EEP-a i lan njegove obitelji duni su prijaviti adresu stanovanja, boravite ili prebivalite
najkasnije 8 dana od dana dolaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od promjene adrese stanovanja, boravita ili prebivalita.
(6) Prestanak vaenja isprava iz stavka 1. ovoga lanka ne predstavlja osnovu za prestanak boravka ili protjerivanje iz Republike
Hrvatske.

XI. BORAVAK I RAD DRAVLJANA TREIH DRAVA KOJI IMAJU ODOBREN STALNI
BORAVAK U DRUGOJ DRAVI LANICI EEP-a I LANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Ulazak i boravak dravljanina tree drave koji ima odobrenje stalnog boravka u drugoj dravi lanici EEP-a
lanak 184.
(1) Dravljanin tree drave koji u drugoj dravi lanici EEP-a ima odobren stalni boravak moe boraviti na podruju Republike
Hrvatske do 3 mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno do isteka roka na koji je izdana viza ili boravina
iskaznica koju je izdala druga drava lanica EEP-a, ako je rok vaenja vize ili boravine iskaznice krai od 3 mjeseca.
(2) Dravljanin tree drave iz stavka 1. ovoga lanka koji namjerava boraviti due od 3 mjeseca u Republici Hrvatskoj duan je
prije isteka roka valjanosti vize ili boravine iskaznice koju je izdala druga drava lanica, policijskoj upravi, odnosno
policijskoj postaji podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog boravka. O podnesenom zahtjevu izdaje se potvrda.
(3) Dravljanin tree drave iz stavka 1. ovoga lanka na temelju potvrde o podnesenom zahtjevu za privremeni boravak moe
boraviti u Republici Hrvatskoj do izvrnosti odluke o njegovom zahtjevu.
Odobrenje privremenog boravka dravljanina tree drave koji ima odobrenje stalnog boravka u drugoj dravi lanici
EEP-a
lanak 185.
Dravljaninu tree drave iz lanka 184. ovoga Zakona odobrit e se privremeni boravak ako ima:
1. valjanu putnu ispravu,
2. sredstva za vlastito uzdravanje i za uzdravanje lanova obitelji,
3. zdravstveno osiguranje te
4. ispunjava ostale uvjete za odobrenje privremenog boravka s obzirom na svrhu.

44
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

Odobrenje privremenog boravka lanu obitelji


lanak 186.
lanu obitelji dravljanina tree drave iz lanka 184. ovoga Zakona koji u Republici Hrvatskoj ima odobren privremeni ili
stalni boravak odobrit e se privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji:
1. ako u drugoj dravi lanici EEP-a ima odobren boravak i
2. ako je s dravljaninom tree drave boravio u zajednikom kuanstvu u dravi u kojoj dravljanin tree drave ima stalni
boravak.
lanak 187.
lanovima obitelji dravljanina tree drave iz lanka 184. ovoga Zakona smatraju se:
1. brani drugovi,
2. maloljetna zajednika djeca branih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja
nisu zasnovala vlastitu obitelj,
3. roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.
Podnoenje zahtjeva za privremeni boravak
lanak 188.
(1) Dravljanin tree drave iz lanka 184. ovoga Zakona i lan njegove obitelji zahtjev za odobrenje privremenog boravka
mogu podnijeti i u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u dravi lanici EEP-a u kojoj imaju
odobren boravak.
(2) Stranci iz stavka 1. ovoga lanka mogu ui u Republiku Hrvatsku prije donoenja odluke o zahtjevu za odobrenje
privremenog boravka, o emu moraju obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju.
(3) O podnesenom zahtjevu za izdavanjem odobrenja za privremeni boravak policijska uprava, odnosno policijska postaja,
diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske izdat e potvrdu na temelju koje stranci iz stavka 1. ovoga
lanka mogu boraviti u Republici Hrvatskoj do izvrnosti odluke o zahtjevu.
Obavijest druge drave lanice EEP-a
lanak 189.
O odobrenju privremenog ili stalnog boravka, produenju privremenog boravka ili odluci na temelju koje je duan napustiti
dravu, policijska uprava, odnosno policijska postaja e obavijestiti nadleno tijelo druge drave lanice EEP-a u kojoj stranac
ima odobren stalni boravak.
lanak 190.
Na dravljane treih drava iz lanka 184. ovoga Zakona i lanove njihove obitelji, na odgovarajui se nain primjenjuju i
odredbe drugih glava ovoga Zakona koje nisu u suprotnosti i nisu propisane ovom glavom.

XII. BORAVAK I RAD VISOKOKVALIFICIRANIH DRAVLJANA TREIH DRAVA


Izdavanje dozvole boravka i rada EU plave karte
lanak 191.
(1) Dravljanin tree drave koji je visokokvalificirani radnik duan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole boravka i rada u
diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema
mjestu boravka.
(2) Dozvola boravka i rada (EU plava karta) za dravljanina tree drave koji je visokokvalificirani radnik istodobno je
odobrenje za privremeni boravak i rad na podruju Republike Hrvatske.
(3) Dozvola iz stavka 2. ovoga lanka izdaje se s rokom vaenja do 2 godine.
(4) Ako je ugovor o radu sklopljen za razdoblje manje od 2 godine, dozvola boravka i rada izdat e se za razdoblje trajanja
ugovora o radu uveano za dodatna 3 mjeseca.
(5) Dozvola boravka i rada moe se odobriti dravljaninu tree drave koji uz ispunjavanje uvjeta iz lanka 54. ovoga Zakona
priloi:
1. ugovor o radu ili drugi odgovarajui ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od
najmanje godinu dana,

45
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

2. dokaz o visokokolskoj izobrazbi ili zavrenom preddiplomskom i diplomskom sveuilinom studiju ili integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveuilinom studiju ili specijalistikom diplomskom strunom studiju.
(6) U priloenom ugovoru o radu ili drugom odgovarajuem ugovoru mora biti naznaena i bruto godinja plaa u iznosu koji ne
smije biti manji od 1,5 prosjene bruto godinje plae koja se isplauje u grani djelatnosti u kojoj se dravljanin tree drave
zapoljava prema slubeno objavljenom podatku nadlenog tijela za statistiku.
Odbijanje izdavanja EU plave karte
lanak 192.
(1) Zahtjev za izdavanje dozvole boravka i rada bit e odbijen ako dravljanin tree drave ne ispunjava uvjete iz lanka 191.
stavka 5. i 6. ovoga Zakona ili ako se utvrdi da je priloena dokumentacija prijevarno steena, prepravljena ili krivotvorena.
(2) Policijska uprava, odnosno policijska postaja moe odbiti izdavanje dozvole boravka i rada ako poslodavac kri propise o
radu ili ako dravljanin tree drave kri odredbe ovoga Zakona koje se odnose na ulazak, boravak i rad stranaca.
(3) Policijska uprava, odnosno policijska postaja odluit e o zahtjevu za izdavanje dozvole boravka i rada u roku od 90 dana od
dana podnoenja zahtjeva.
(4) Protiv odluke policijske uprave, odnosno policijske postaje moe se izjaviti alba o kojoj odluuje Povjerenstvo.
Rad na temelju EU plave karte
lanak 193.
(1) Dravljanin tree drave kojem je izdana EU plava karta (u daljnjem tekstu: nositelj EU plave karte) moe raditi u
Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad i samo kod onog poslodavca s
kojim je zasnovao radni odnos.
(2) Nositelja EU plave karte poslodavac moe zaposliti samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i
rad.
(3) U sluaju prestanka ugovora o radu ili drugog odgovarajueg ugovora te prestanka postojanja drugih uvjeta na temelju kojih
je izdana dozvola boravka i rada, poslodavac i nositelj EU plave karte duni su o tome obavijestiti policijsku upravu, odnosno
policijsku postaju, u roku od 8 dana od dana nastanka okolnosti koje predstavljaju razlog za prestanak dozvole boravka i rada.
Produenje EU plave karte
lanak 194.
(1) Zahtjev za produenjem EU plave karte podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravita
nositelja EU plave karte najkasnije 30 dana prije isteka roka vaee dozvole.
(2) Nositelj EU plave karte koji je podnio zahtjev za produenjem dozvole boravka i rada prije njezina isteka, moe ostati u
Republici Hrvatskoj do izvrnosti odluke o zahtjevu.
Promjena poslodavca
lanak 195.
(1) Nositelj EU plave karte koji u prve 2 godine boravka u Republici Hrvatskoj promijeni poslodavca, duan je u roku od 8
dana od dana prestanka radnog odnosa kod prvog poslodavca nadlenoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, podnijeti
zahtjev za izdavanjem nove EU plave karte.
(2) Nakon proteka razdoblja od 2 godine nositelj EU plave karte o promjeni zaposlenja duan je obavijestiti nadlenu
policijsku upravu, odnosno policijsku postaju u roku od 8 dana od dana promjene zaposlenja i dostaviti novi ugovor o radu ili
drugi odgovarajui ugovor s novim poslodavcem.
(3) EU plava karta iz stavka 2. ovoga lanka vai do njenog isteka.
Prava nositelja EU plave karte
lanak 196.
(1) Nositelju EU plave karte u Republici Hrvatskoj jame se prava sukladno lanku 86. i lanku 98. stavku 1. toki 2. do 7. i
stavku 2. ovoga Zakona.
(2) Nositelj EU plave karte ima pravo na priznavanje diplome i strunih kvalifikacija sukladno posebnim propisima.
Prestanak valjanosti EU plave karte
lanak 197.
(1) Nositelju EU plave karte izdana dozvola boravka i rada prestaje ako:
1. nije obavijestio policijsku upravu, odnosno policijsku postaju o promjeni poslodavca,

46
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

2. radi kod poslodavca za kojeg mu nije izdana EU plava karta,


3. radi poslove za koje mu nije izdana EU plava karta protivno odredbama ovoga Zakona,
4. radi druge poslove za koje nije mogao ishoditi EU plavu kartu,
5. nema sredstva za uzdravanje i prijavio se kao traitelj socijalne pomoi,
6. su prestali uvjeti na temelju kojih je dozvola boravka i rada izdana,
7. je za vrijeme vaenja EU plave karte due od 3 mjeseca neprekidno nezaposlen ili ako je ostao nezaposlen dva ili vie puta,
8. predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje,
9. ima zabranu ulaska i boravka.
(2) Nositelju EU plave karte koji za vrijeme njenog vaenja postane nezaposlen najdue do 3 mjeseca neprekidno nee prestati
njezino vaenje.
(3) U sluaju iz stavka 2. ovoga lanka nositelj EU plave karte moe traiti drugo zaposlenje o emu je duan obavijestiti
policijsku upravu, odnosno policijsku postaju.
(4) O prestanku vaenja EU plave karte policijska uprava, odnosno policijska postaja donosi rjeenje protiv kojeg se moe
izjaviti alba o kojoj odluuje Povjerenstvo.
Privremeni boravak za lana obitelji nositelja EU plave karte
lanak 198.
(1) Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji moe se odobriti lanu obitelji nositelja EU plave karte iz lanka 56. ovoga
Zakona pod uvjetima propisanim odredbama ovoga Zakona.
(2) Zahtjev za spajanje obitelji moe se podnijeti u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili u
policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.
(3) Privremeni boravak lanu obitelji odobrit e se na vrijeme na koje je izdana EU plava karta dravljaninu tree drave s
kojim se trai spajanje u Republici Hrvatskoj.
(4) lan obitelji kojem je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji moe se zaposliti u Republici Hrvatskoj sukladno
lanku 73. ovoga Zakona.
Stalni boravak nositelja EU plave karte
lanak 199.
(1) Stalni boravak moe se odobriti nositelju EU plave karte koji do dana podnoenja zahtjeva ima u Republici Hrvatskoj
odobrenu EU plavu kartu u neprekidnom trajanju od 5 godina.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, stalni boravak moe se odobriti dravljaninu tree drave koji je na podruju drugih
drava lanica Europske unije boravio neprekidno 5 godina kao nositelj EU plave karte, a od ega najmanje 2 godine prije
podnoenja zahtjeva kao nositelj EU plave karte u Republici Hrvatskoj.
(3) Stalni boravak moe se odobriti nositelju EU plave karte koji ispunjava uvjete iz lanka 96. stavka 1. ovoga Zakona.
(4) Na neprekidnost boravka iz stavka 1. i 2. ovoga lanka ne utjee izbivanje s podruja EEP-a do 12 mjeseci uzastopno ili
viekratno do 18 mjeseci.
(5) Razdoblje izbivanja s podruja EEP-a iz stavka 4. ovoga lanka moe se produiti na uzastopna 24 mjeseca ako dravljanin
tree drave dokae da je izbivao zbog gospodarske djelatnosti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe ili da je obavljao
dobrotvorni rad ili studirao u dravi svog podrijetla.
(6) U dozvolu stalnog boravka unijet e se napomena bivi nositelj EU plave karte.
Prestanak stalnog boravka bivi nositelj EU plave karte
lanak 200.
Dravljaninu tree drave bivem nositelju EU plave karte stalni boravak prestaje ako:
1. ima zabranu ulaska i boravka,
2. se iselio ili neprekidno boravio u inozemstvu due od 24 mjeseca uzastopno.
Preseljenje nositelja EU plave karte
lanak 201.
(1) Dravljanin tree drave koji ima izdanu EU plavu kartu u drugoj dravi lanici EEP-a, moe nakon 18 mjeseci od dana
njena izdavanja, preseliti i zatraiti dozvolu boravka i rada u Republici Hrvatskoj.

47
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga lanka podnosi se sukladno lanku 191. ovoga Zakona najkasnije mjesec dana od dana ulaska u
Republiku Hrvatsku.
(3) O odluci o zahtjevu iz stavka 2. ovoga lanka policijska uprava, odnosno policijska postaja obavjetava dravu lanicu EEP-a
iz stavka 1. ovoga lanka.
(4) Republika Hrvatska e dozvoliti ulazak i boravak nositelju EU plave karte iz lanka 191. stavka 2. ovoga Zakona i lanu
njegove obitelji ako im je druga drava lanica EEP-a odbila izdavanje EU plave karte ili ako je prema njima primijenila
mjere za naputanje drave.
(5) Stavak 4. ovoga lanka primijenit e se i ako je EU plava karta iz lanka 191. ovoga Zakona istekla ili prestala vaiti.
(6) Nositelj EU plave karte koji se zajedno sa lanovima obitelji vraa u Republiku Hrvatsku sukladno stavku 4. ovoga lanka,
ukoliko ima vaeu EU plavu kartu ima pravo raditi i o promjeni poslodavca duan je izvijestiti policijsku upravu, odnosno
policijsku postaju sukladno lanku 195. ovoga Zakona. Ukoliko mu EU plava karta vie nije valjana, duan je podnijeti novi
zahtjev za njeno izdavanje sukladno lanku 191. ovoga Zakona.
lanak 202.
(1) lanovi obitelji dravljanina tree drave iz lanka 56. ovoga Zakona kojima je sukladno lanku 201. ovoga Zakona izdana
EU plava karta u Republici Hrvatskoj imaju pravo pridruiti mu se ukoliko su s njim zakonito boravili u drugoj dravi lanici
EEP-a.
(2) lanovi obitelji iz stavka 1. ovoga lanka duni su u roku od mjesec dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, u policijskoj
upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka podnijeti zahtjev za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji.
(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga lanka prilae se:
1. valjana putna isprava, odnosno viza ako je potrebna,
2. boravina dozvola kojom se dokazuje da su kao lanovi obitelji boravili na podruju drave lanice iz stavka 1. ovoga lanka,
3. dokaz o zdravstvenom osiguranju i
4. dokaz o posjedovanju sredstava za uzdravanje.
lanak 203.
Na visokokvalificiranog dravljanina tree drave i lanove njegove obitelji, na odgovarajui se nain primjenjuju i druge
odredbe ovoga Zakona ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ove glave.

XIII. ZBIRKE PODATAKA


lanak 204.
(1) Radi uinkovite kontrole provoenja postupaka propisanih ovim Zakonom Ministarstvo vodi zbirke podataka o:
1. strancima kojima je izdana putna isprava za strance i viza,
2. strancima kojima je odbijena, skraena ili ponitena viza,
3. strancima kojima je odobren i odbijen ulazak i izlazak,
4. strancima na kratkotrajnom, privremenom i stalnom boravku,
5. strancima kojima je izdana dozvola za boravak i rad,
6. strancima kojima je prestao boravak,
7.strancima prema kojima je primijenjena mjera za naputanje Republike Hrvatske,
8. osobnim iskaznicama za stranca,
9. putnim ispravama za stranca,
10. privremeno zadranim stranim putnim ispravama,
11. prijavi i odjavi smjetaja stranaca na kratkotrajnom boravku, boravita, prebivalita i adrese stanovanja stranaca kojima je
odobren boravak,
12. uzetim otiscima prstiju i fotografiranju stranaca prema kojima su poduzete mjere za naputanje drave,
13. ispravama izdanim strancima iz glave X., XI. i XII. ovoga Zakona.
(2) Sastavni dio zbirki podataka iz stavka 1. ovoga lanka je i osobni identifikacijski broj, koji se dodjeljuje i koristi sukladno
Zakonu o osobnom identifikacijskom broju.

48
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

lanak 205.
(1) Ministarstvo nadleno za vanjske poslove vodi zbirku podataka o zahtjevima za izdavanje vize, produljenim vizama,
izdanim, odbijenim, ponitenim i ukinutim vizama.
(2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga lanka vodi se u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu sukladno lanku 20. ovoga
Zakona.
(3) Ministarstvo nadleno za vanjske poslove vodi zbirku podataka o zahtjevima za izdavanje putnih isprava za strance, putnim
ispravama za strance i odobrenim boravcima stranaca, podnesenim i izdanim u diplomatskim misijama, odnosno konzularnim
uredima Republike Hrvatske.
lanak 206.
Osobni podaci sadrani u zbirkama podataka iz lanka 204. i 205. ovoga Zakona prikupljaju se, pohranjuju i obrauju sukladno
posebnom propisu o zatiti osobnih podataka ako je to u interesu stranca, a moe se pretpostaviti da se on tome ne bi protivio ili
ako je to potrebno radi provjeravanja podataka o strancu.

XIV. INSPEKCIJSKI I UPRAVNI NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA


lanak 207.
(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na rad stranaca provode tijela dravne uprave u
okviru svoje nadlenosti.
(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na obvezu prijave boravka stranaca provodi
Ministarstvo.
(3) Kada se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je rad stranca protivan odredbama ovoga Zakona, protiv stranca, pravne ili fizike
osobe koja je sa strancem zasnovala radni odnos ili koristi njegov rad, odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno stranca koji
prua usluge u ime inozemnog poslodavca, podnijet e se optuni prijedlog prekrajnom sudu, donijeti prekrajni nalog ili
obvezni prekrajni nalog.
(4) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona koje se odnose na uvjete rada i prava rasporeenih radnika
obavlja tijelo dravne uprave nadleno za poslove inspekcije rada.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga lanka inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona koje se odnose na uvjete rada i
prava rasporeenih radnika obavlja i druga inspekcija nadlenog tijela dravne uprave, kada je to propisano posebnim propisom.
(6) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode tijela dravne uprave u okviru svoje nadlenosti.
(7) Upravni nadzor nad primjenom odredbi ovoga Zakona koje se odnose na uvjete rada i prava rasporeenih radnika obavlja
sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove rada ako drugim zakonom nije drukije odreeno.
lanak 208.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nadleni inspektor tijela iz lanka 207. stavka 1. ovoga Zakona e usmenim rjeenjem u
zapisnik, u trajanju od 30 dana, zabraniti poslodavcu pravnoj osobi ili poslodavcu fizikoj osobi obavljanje djelatnosti,
odnosno strancu pruanje usluga za inozemnog poslodavca u nadziranom poslovnom objektu, odnosno prostoru, ako utvrdi da je
tijekom nadzora za poslodavca radio stranac protivno odredbama ovoga Zakona, kojima je utvrena obveza ishoenja dozvole
za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.
(2) Rjeenje iz stavka 1. ovoga lanka izvrava se peaenjem poslovnih prostorija, postrojenja, ureaja i druge opreme za rad ili
na drugi pogodan nain, u roku od 2 dana od dana izricanja usmenog rjeenja na zapisnik.
(3) Iznimno, mjera zabrane obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga lanka nee se izvriti, a usmeno izreeno rjeenje e se
ukinuti ako poslodavac pravna osoba ili poslodavac fizika osoba kojoj je mjera izreena u roku od 2 dana od dana izricanja
mjere, nadlenom inspektoru iz stavka 1. ovoga lanka dostavi dokaz da je izvrila uplatu novanog iznosa u iznosu od
30.000,00 kuna, za svakog stranca, u korist Dravnog prorauna.
(4) Ako policijski slubenik Ministarstva u okviru svog djelokruga rada, utvrdi postojanje okolnosti iz stavka 1. ovoga lanka,
podnijet e optuni prijedlog ili donijeti prekrajni nalog i o tome bez odgode obavijestiti nadleno tijelo iz lanka 207. stavka 1.
ovoga Zakona.
lanak 209.
alba izjavljena protiv rjeenja donesenog na temelju odredbe lanka 208. ovoga Zakona ne odgaa izvrenje rjeenja.
lanak 210.

49
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

Pravna ili fizika osoba na koju se odnosi usmeno rjeenje iz lanka 208. stavka 1. ovoga Zakona moe pisanim putem za
vrijeme trajanja mjere peaenja poslovnih prostorija zatraiti da se zapeaene prostorije privremeno otpeate i u prisutnosti
inspektora odmah izuzeti pokvarljive namirnice i poduzeti druge sigurnosne mjere radi sprjeavanja tete.
lanak 211.
Radi provoenja inspekcijskog nadzora pravne i fizike osobe dune su pruiti sve podatke i omoguiti pristup u zatvorene ili
ograene prostorije i poslovne prostore.
Obveza plaanja javnog davanja za zapoljavanje stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj
lanak 212.
(1) Poslodavac koji zapoljava ili se koristi radom stranca koji nezakonito boravi na podruju Republike Hrvatske obveznik je
javnog davanja te plaanja zatezne kamate i odgovarajue novane kazne.
(2) Pod obvezom za javno davanje se, u smislu stavka 1. ovoga lanka, smatra novani iznos u kunama te sadri sve poreze i
doprinose za obvezna socijalna osiguranja koje bi poslodavac platio da je stranac bio zakonito zaposlen.
Utvrivanje trajanja rada stranca
lanak 213.
Razdobljem u kojemu je stranac radio smatra se razdoblje unatrag najmanje 3 mjeseca od dana kada je stranac zateen na radu
osim ako je tako utvreno razdoblje u suprotnosti s dokazima koje iskljuivo dostavljaju poslodavac ili stranac.
Obraun iznosa obveze za javno davanje
lanak 214.
(1) Iznos obveze za javno davanje iz lanka 212. ovoga Zakona obraunava se prema utvrenoj osnovici za obraun polazei od
iznosa izravno ili neizravno isplaenog iznosa primitka u kunama, odnosno iznosa trine vrijednosti primitka u naravi.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, kada nema podataka niti dokaza o izravno ili neizravno isplaenom iznosu primitka u
kunama niti podataka i dokaza o vrsti i trinoj vrijednosti primitka u naravi, iznos obveze za javno davanje obraunava se
prema utvrenoj osnovici za obraun polazei od vrijednosti to je ekvivalent vrijednosti primitka koji bi strancu bio dodijeljen u
sluaju radnog odnosa, a to mogu biti iznos uobiajene plae za isti ili slian posao i isto trajanje rada koji bi radniku kod istog
poslodavca proizaao kao pravo prema kolektivnom ugovoru ili Zakonu o minimalnoj plai.
(3) Pod primitkom u naravi iz stavka 1. ovoga lanka smatra se predaja, od strane poslodavca, strancu materijalnog dobra ili
davanje prava koritenja dobara i/ili usluga, a vrijednost davanja u naravi utvruje se prema trinoj vrijednosti, na nain kako je
ureeno propisima o porezu na dohodak.
lanak 215.
(1) Osnovica za obraun javnog davanja utvrena prema lanku 214. stavku 1. ovoga Zakona smatra se neto primitkom.
(2) Osnovica za obraun javnog davanja utvrena prema lanku 214. stavku 2. ovoga Zakona smatra se bruto primitkom te
sadri iznos obveze za javno davanje i neto primitak radnika.
(3) Osnovica za obraun javnog davanja prema stavku 1. i 2. ovoga lanka utvruje se u jedinstvenom iznosu, bez obzira na
trajanje rada.
lanak 216.
(1) Obveza za javno davanje, prema osnovici neto primitku iz lanka 215. stavak 1. ovoga Zakona obraunava se primjenom
stopa na osnovicu i to:
na dio osnovice do iznosa 3.168,00 kuna, po stopi od 66,48%
na dio osnovice iznad 3.168,00 do 8.568, 00 kuna (sljedeih 5.400,00 kuna) po stopi od 95,33% i
na dio osnovice iznad 8.568,00 kuna, po stopi od 144,17%.
(2) Obveza za javno davanje, prema osnovici bruto primitku iz lanka 215. stavak 2. ovoga Zakona obraunava se primjenom
stopa na osnovicu i to:
na dio osnovice do iznosa 4.500,00 kuna, po stopi od 46,80%
na dio osnovice iznad 4.500,00 do 13.500,00 kuna (sljedeih 9.000,00 kuna) po stopi od 57,20% i
na dio osnovice iznad 13.500,00 kuna, po stopi od 69,20%.
lanak 217.
(1) Obveza za javno davanje dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana dostave rjeenja te je opi prihod dravnog
prorauna i uplauje se u korist rauna dravnog prorauna, pozivom na brojanu oznaku vrste prihoda propisanu Naredbom o

50
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

nainu uplaivanja prihoda prorauna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, Ministarstva
financija.
(2) Na iznos obveze za javno davanje koja nije plaena u roku obraunava se i plaa kamata, za razdoblje od dana dospijea do
dana plaanja, sukladno s odredbama propisa koji ureuju obvezu obrauna i plaanja kamata na javna davanja koja nisu plaena
u roku.
lanak 218.
(1) Tijela iz lanka 207. stavka 1. ovoga Zakona koja u provoenju inspekcijskog nadzora utvrde poslodavca koji zapoljava
stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj, duna su o tome obavijestiti Poreznu upravu koja e rjeenjem utvrditi
poslodavca obveznika javnog davanja te osnovicu za obraun javnog davanja, razdoblje rada stranca i iznos obveze.
(2) Evidenciju o naplati obveze za javno davanje vodi Porezna uprava, a u sluaju kada se obveza ne uplati u roku pristupit e se
naplati prisilnim putem.
lanak 219.
(1) Postupak prisilne naplate prema lanku 218. stavku 2. ovoga Zakona i postupke: povrata vie uplaene obveze i obveze
plaene bez pravne osnove, otpisa nenaplative obveze, prodaje duga, zastare, odgode naplate i jamstva te postupke u vezi s
ostalim pitanjima koja nisu ureena ovim Zakonom provodi Porezna uprava prema odredbama Opega poreznog zakona.
(2) Iznos naknade strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj te iznos utvrene i uplaene obveze za javno davanje
prema toj naknadi ne smatraju se porezno priznatim izdatkom poslodavcu.

XV. KAZNENE ODREDBE


lanak 220.
(1) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 kuna kaznit e se stranac koji:
1. se slui putnom ispravom s kojom nije uao u Republiku Hrvatsku ili nije izaao s putnom ispravom s kojom je uao u
Republiku Hrvatsku (lanak 3.),
2. ne podnese zahtjev za odobrenje privremenog boravka za dijete u zakonskom roku (lanak 51. stavak 1.),
3. nije podnio zahtjev za produenje privremenog boravka u roku od 30 dana prije isteka roka vaeeg privremenog boravka
(lanak 53. stavak 1.),
4. boravi u Republici Hrvatskoj suprotno svrsi radi koje mu je odobren privremeni boravak (lanak 72. stavak 1. toka 5.),
5. se nije prijavio policijskom slubeniku na graninom prijelazu (lanak 112. stavak 9.),
6. nije vratio ispravu o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja (lanak 136. stavak 4.),
7. nije obavijestio policijsku upravu, odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola
za boravak i rad (lanak 91. stavak 2.),
8. nema potvrdu o prijavi rada (lanak 84. stavak 1.),
9. na zahtjev slubene osobe ne da na uvid ispravu kojom dokazuje svoj identitet ili je ne nosi sa sobom (lanak 139. stavak 2.),
10. u propisanom roku ne podnese zahtjev za zamjenu osobne iskaznice za stranca (lanak 142. stavak 2.),
11. ne vrati osobnu iskaznicu za stranca, (lanak 143.),
12. ne prijavi gubitak, nestanak ili krau isprava (lanak 144.),
13. ne prijavi ili ne odjavi smjetaj, boravite ili prebivalite ili na obrascu prijave ne navede potpune i tone podatke ili bez
odgaanja ne dostavi podatke o promjeni trajanja smjetaja (lanak 147., 148. i 149.)
14. za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj nosi stranu vojnu, policijsku ili carinsku odoru protivno lanku 151. i 152. ovoga
Zakona.
(2) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 kuna kaznit e se poslodavac fizika osoba, a novanom kaznom u
iznosu od 5.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit e se poslodavac pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi koji:
1. ne sklopi ugovor ili nema drugu odgovarajuu potvrdu sa strancem ije usluge koristi (lanak 85. stavak 1.),
2. nije obavijestio policijsku upravu, odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola
za boravak i rad (lanak 91. stavak 2.),

51
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

3. nije obavijestio policijsku upravu, odnosno policijsku postaju o upuivanju radnika na rad izvan mjesta boravita, odnosno
prebivalita (lanak 148. stavak 4.).
lanak 221.
(1) Novanom kaznom u iznosu od 100,00 kuna kaznit e se dravljanin drave lanice EEP-a i lan njegove obitelji koji:
1. na zahtjev slubene osobe ne da na uvid ispravu kojom dokazuje svoj identitet ili je ne nosi sa sobom, odbije na zahtjev
policijskog slubenika dati osobne podatke ili da svoje isprave drugom da se njima slui ili se slui nevaljanom ispravom ili
tuom ispravom kao svojom (lanak 183. stavak 2., 3. i 4.)
2. ne prijavi ili ne odjavi adresu stanovanja, boravita ili prebivalita (lanak 183. stavak 5.).
(2) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 kuna kaznit e se lan obitelji dravljanina drave lanice EEP-a koji:
1. ne prijavi privremeni boravak u zakonskom roku (lanak 157. stavak 1. i 163. stavak 1.)
2. u zakonskom roku ne podnese zahtjev za izdavanje privremenog boravka (lanak 169. stavak 2.),
3. u zakonskom roku ne podnese zahtjev za izdavanje stalnog boravka (lanak 178. stavak 2.).
(3) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 kuna kaznit e se dravljanin tree drave nositelj EU plave karte koji:
1. nije obavijestio policijsku upravu, odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola
boravka i rada EU plava karta (lanak 193. stavak 3.),
2. nije podnio zahtjev za produenje dozvole boravka i rada EU plave karte u roku od 30 dana prije isteka roka vaee dozvole
boravka i rada (lanak 194. stavak 1.),
3. nije podnio zahtjev za izdavanje dozvole boravka i rada EU plave karte u roku od 8 dana (lanak 195. stavak 1.),
4. ne obavijesti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju o promjeni poslodavca (lanak 195. stavak 2.).
(4) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 kuna kaznit e se poslodavac fizika osoba, a novanom kaznom u
iznosu od 5.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit e se poslodavac pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja nije
obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana EU plava
karta (lanak 193. stavak 3.).
lanak 222.
(1) Kaznom zatvora do 60 dana ili novanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit e se stranac koji:
1. se kree izvan podruja unutar kojeg mu je ogranieno kretanje (lanak 4. stavak 2.),
2. nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj (lanak 101.),
3. ometa prisilno udaljenje (lanak 116. stavak 3.),
4. je napustio centar bez odobrenja ili se nije pridravao pravila boravka u centru (lanak 129. stavak 1.),
5. se ne pridrava obveza koje su mu odreene (lanak 112. stavak 7. i 136. stavak 3.),
6. na zahtjev slubene osobe ne da na uvid putnu ili drugu ispravu koja slui za prelazak dravne granice (lanak 139. stavak 3.),
7. nema ispravu o identitetu i na zahtjev policijskog slubenika ne da osobne podatke (lanak 139. stavak 4.),
8. svoje isprave da drugome da se njima slui, odnosno slui se nevaljanom ili tuom ispravom kao svojom (lanak 139. stavak
5.).
(2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka moe se izrei zatitna mjera protjerivanja stranca iz zemlje samostalno i bez izricanja
kazne.
(3) Prekrajni postupak za prekraje iz stavka 1. i 2. ovoga lanka ne moe biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana
poinjenja prekraja.
lanak 223.
(1) Novanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit e se dravljanin tree drave nositelj EU plave karte
koji radi suprotno odredbama lanka 193. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka dravljaninu tree drave moe se izrei i zatitna mjera protjerivanja stranca iz zemlje
samostalno i bez izricanja kazne.
(3) Prekrajni postupak za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka ne moe biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana poinjenja
prekraja.
lanak 224.
(1) Novanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit e se stranac:

52
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

1. koji radi bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada (lanak 73. stavak 1.),
2. koji radi suprotno lanku 73. stavku 5. ovoga Zakona.
(2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka moe se izrei zatitna mjera protjerivanja samostalno i bez izricanja kazne.
(3) Prekrajni postupak za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka ne moe biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana poinjenja
prekraja.
lanak 225.
(1) Novanom kaznom u iznosu od 23.000,00 kuna, za svakog prevezenog stranca, kaznit e se prijevoznik koji je dovezao
stranca koji nema valjanu putnu ispravu ili drugu ispravu koja slui za prelazak dravne granice, valjanu vizu ili odobrenje
boravka (lanak 41. stavak 1.).
(2) Novanom kaznom u iznosu od 23.000,00 kuna, za svakog prevezenog stranca, kaznit e se prijevoznik fizika osoba koja
na svoj troak nije odvezla stranca s graninog prijelaza ili iz Republike Hrvatske ili nije preuzela trokove povratka stranca
(lanak 41. stavak 2. i 3.).
(3) Kaznom zatvora do 60 dana i novanom kaznom u iznosu od 23.000,00 kuna, za svakog potpomognutog stranca, kaznit e se
fizika osoba koja pomae strancu u nezakonitom prelasku, tranzitu i nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj (lanak 43.).
(4) Novanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna kaznit e se pravna osoba u sluaju iz stavka 2. i 3. ovoga lanka, a
novanom kaznom u iznosu od 23.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, za svakog prevezenog, odnosno
potpomognutog stranca.
(5) Za prekraje iz stavaka 3. i 4. ovoga lanka, moe se izrei i zatitna mjera oduzimanja predmeta i zatitna mjera zabrane
obavljanja djelatnosti.
(6) Za prekraje iz stavaka 2. i 3. ovoga lanka, strancu se moe izrei zatitna mjera protjerivanja stranca iz zemlje, samostalno i
bez izricanja kazne.
(7) Prekrajni postupak za prekraje iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga lanka ne moe biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana
poinjenja prekraja.
lanak 226.
(1) Novanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za svakog stranca kaznit e se poslodavac fizika osoba koja
je sa strancem zasnovala radni odnos ili koristi njegov rad, a novanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna za
svakog stranca kaznit e se poslodavac pravna osoba koja je sa strancem zasnovala radni odnos ili koristi njegov rad:
1. ako zapoljava stranca koji nema dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada (lanak 73. stavak 1.),
2. ako zaposli stranca protivno odredbi lanka 73. stavka 6. ovoga Zakona.
(2) Novanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za svakog stranca kaznit e se poslodavac fizika osoba koja
zapoljava ili se koristi radom stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj, a novanom kaznom u iznosu od 70.000,00
do 150.000,00 kuna za svakog stranca kaznit e se poslodavac pravna osoba koja zapoljava ili se koristi radom stranca koji
nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj (lanak 73. stavak 7.).
(3) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka novanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit e se odgovorna
osoba u pravnoj osobi.
(4) Za prekraje iz stavka 2. ovoga lanka novanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit e se odgovorna
osoba u pravnoj osobi.
(5) Za prekraje iz stavka 1. i 2. ovoga lanka moe se izrei zatitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.
(6) Novanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit e se poslodavac fizika osoba, a novanom kaznom u
iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit e se poslodavac pravna osoba ako ne prui podatke ili onemogui pristup u
zatvorene ili ograene prostorije ili poslovne prostore (lanak 211.).
(7) Prekrajni postupak za prekraje iz stavka 1. i 2.ovoga lanka ne moe biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana
poinjenja prekraja.
lanak 227.
(1) Novanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit e se poslodavac-fizika osoba, za svakog dravljanina
tree drave nositelja EU plave karte kojeg zapoljava ili koristi njegov rad, a novanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do
100.000,00 kuna kaznit e se poslodavac-pravna osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi za svakog dravljanina tree
drave nositelja EU plave karte kojeg zapoljava ili koristi njegov rad, suprotno lanku 193. stavku 2. ovoga Zakona.

53
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

(2) Za prekraj iz stavka 1. ovoga lanka moe se izrei zatitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.
(3) Prekrajni postupak za prekraj iz stavka 1. ovoga lanka ne moe biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana poinjenja
prekraja.
lanak 228.
(1) Novanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit e se za prekraj strani poslodavac pravna osoba ako ne podnese
prije poetka upuivanja ili podnese nepotpunu ili netonu Izjavu o upuivanju (lanak 89.).
(2) Novanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna za prekraj iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se strani poslodavac fizika
osoba i odgovorna osoba pravne osobe.
(3) Novanom kaznom od 31.000,00 do 60.000,00 kuna za svakog stranca kaznit e se za prekraj primatelj usluge ako zna ili je
mogao znati da koristi rad rasporeenog radnika koji nije zakonito zaposlen kod stranog poslodavca (lanak 86. stavak 8.)
(4) Novanom kaznom od 4.000,00 do 6.000,00 kuna za svakog stranca za prekraj iz stavka 3. ovoga lanka kaznit e se
primatelj usluge fizika osoba i odgovorna osoba pravne osobe.
lanak 229.
(1) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kuna kaznit e se fizika osoba, a novanom kaznom u iznosu od
5.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit e se pravna osoba ako:
1. ne prijavi ili ne odjavi smjetaj, boravite ili prebivalite stranca ili na obrascu prijave ne navede potpune i tone podatke ili
bez odgaanja ne dostavi podatke o promjeni trajanja smjetaja (lanak 147., 148. i 149.),
2. slubenoj osobi nadlenog tijela ne da na uvid podatke iz evidencije o strancima kojima prua usluge smjetaja (lanak 150.
stavak 2.).
(2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka novanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 kuna kaznit e se odgovorna osoba
u pravnoj osobi.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lanak 230.
(1) Vlada Republike Hrvatske donijet e propis o hrvatskom viznom sustavu iz lanka 11. stavka 3. ovoga Zakona, te propis o
Hrvatskom viznom informacijskom sustavu iz lanka 20. ovoga Zakona na prijedlog ministarstva nadlenog za vanjske poslove.
(2) Vlada Republike Hrvatske e Uredbom propisati nain izrauna i visinu sredstava za uzdravanje iz lanka 54. i 96. ovoga
Zakona.
lanak 231.
Ministar nadlean za vanjske poslove uz suglasnost ministra nadlenog za unutarnje poslove donijet e propis o:
1. izdavanju vize, o izgledu i sadraju obrasca jamstvenoga pisma te o izgledu i sadraju obrasca odluke o odbijanju, ponitenju
ili ukidanju vize,
2. izgledu i sadraju obrasca zahtjeva za izdavanje vize, vize te o izgledu i sadraju obrasca za unoenje vize.
lanak 232.
(1) Ministar nadlean za unutarnje poslove donijet e propise o:
izgledu i sadraju obrasca rjeenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku,
izgledu i sadraju obrasca zapovijedi o vraanju stranca,
izgledu i sadraju obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak,
izgledu i sadraju obrasca odobrenja za privremeni i stalni boravak,
izgledu i sadraju obrasca za pomorce u tranzitu koji za ulazak u Republiku Hrvatsku trebaju vizu,
izgledu i sadraju obrasca rjeenja o naputanju Republike Hrvatske i obrasca upozorenja za naputanje Republike Hrvatske,
potvrde o kratkotrajnom boravku, naljepnice zabrane ulaska i boravka, naljepnice otkaza boravka, potvrde o oduzetim novanim
sredstvima, potvrde o naplati trokova prisilnog udaljenja, isprave o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja, obrasca izjave o
osobnim podacima stranca,
izgledu i sadraju obrasca zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad,
izgledu i sadraju obrasca osobne iskaznice za stranca,
izgledu i sadraju obrasca za prijavu smjetaja, prijavu i odjavu boravita, prebivalita i promjenu adrese stanovanja,

54
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

nainu izdavanja, obrascima zahtjeva za izdavanje i obrascima putnih isprava za strance,


postupanju sa strancima i naplati trokova u sluaju odbijanja ulaska,
nainu utvrivanja uvjeta za ulazak, boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj,
nainu utvrivanja uvjeta za ulazak, boravak i rad visokokvalificiranih dravljana treih drava,
izgled i sadraj obrasca zahtjeva za izdavanje EU plave karte,
izgled i sadraj obrasca odobrenja EU plave karte,
nainu utvrivanja uvjeta za ulazak i boravak dravljana drava lanica EEP-a i lanova njihovih obitelji,
izgled i sadraj obrasca zahtjeva za izdavanje privremenog i stalnog boravka za dravljane drave lanice EEP-a i lanove
njihove obitelji,
izgled i sadraj obrasca potvrde o prijavi privremenog boravka, odnosno isprave kojom se potvruje stalni boravak koje se
izdaju dravljaninu drave lanice EEP-a, te potvrde o podnesenom zahtjevu za izdavanje boravine iskaznice za lana obitelji
dravljanina Unije, boravine iskaznice za lana obitelji dravljanina Unije i iskaznice za stalni boravak koje se izdaju lanu
obitelji koji nije dravljanin drave lanice EEP-a,
nainu dokazivanja zakonitosti boravka u Republici Hrvatskoj,
o protjerivanju i zabrani ulaska i boravka,
nainu utvrivanja roka za naputanje Republike Hrvatske,
nainu pruanja pomoi u sluaju tranzita u svrhu prisilnog udaljenja zranim putem, organizaciji i sudjelovanju u zajednikim
letovima drava lanica EEP-a,
nainu prijave kratkotrajnog boravka stranaca elektronikim putem,
nainu obavljanja slubenih provjera,
sadraju i nainu voenja zbirke podataka iz lanka 204. ovoga Zakona.
(2) Ministar nadlean za unutarnje poslove utvrdit e:
1. granine prijelaze na kojima policijska postaja nadlena za kontrolu prelaska dravne granice moe izdati vizu,
2. nain izrauna trokova prisilnog udaljenja,
3. pravila boravka u centru.
(3) Ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra nadlenog za obrazovanje, propisat e program uenja hrvatskog jezika i
latininog pisma, nain polaganja ispita i visinu trokova koji su obvezni snositi polaznici.
(4) Ministar nadlean za znanost, uz suglasnost ministra nadlenog za unutarnje poslove donijet e propis o nainu utvrivanja
uvjeta za odobrenje privremenog boravka u svrhu znanstvenog istraivanja.
(5) Ministar nadlean za znanost, uz suglasnost ministra nadlenog za unutarnje poslove donijet e propis o nainu utvrivanja
uvjeta za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjokolskog obrazovanja.
lanak 233.
Provedbeni propisi na temelju ovlasti iz ovoga Zakona donijet e se u roku od 10 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga
Zakona.
lanak 234.
(1) Odobreni privremeni boravci, izdane radne i poslovne dozvole, te potvrde o prijavi rada bez radne, odnosno poslovne
dozvole izdane sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, br. 79/07. i 36/09.) ostaju vaiti do isteka roka.
(2) Strancima kojima je odobren privremeni boravak sukladno lanku 65. Zakona o strancima (Narodne novine, br. 79/07. i
36/09.) privremeni boravak se moe produavati do zavretka redovitog srednjokolskog obrazovanja.
(3) Strancima kojima je odobren privremeni boravak sukladno lanku 68. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
(Narodne novine, br. 36/09.), a u Republici Hrvatskoj su vlasnici nekretnina, privremeni boravak moe se produiti na
vremensko razdoblje do jedne godine.
(4) Isprave o privremenom ostanku izdane na temelju Zakona o strancima (Narodne novine, br. 79/07. i 36/09.), stupanjem na
snagu ovoga Zakona vae kao isprave o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja.
lanak 235.
Postupci zapoeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovrit e se prema odredbama Zakona o strancima (Narodne novine,
br. 79/07. i 36/09.).

55
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.

lanak 236.
U skladu s odredbama Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Vlada Republike Hrvatske moe i nakon
pristupanja Hrvatske Europskoj uniji uredbom propisati primjenu pravila o radu dravljana drava lanica Europske unije i
lanova njihovih obitelji koje su na snazi do trenutka potpisivanja Ugovora o pristupanju, u odnosu na dravljane onih drava
lanica koje e primjenjivati nacionalne mjere ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma, za vrijeme trajanja primjene
takvih mjera.
lanak 237.
(1) Odredbe lanka 47. stavka 5., lanka 76. stavka 1. toke 2. i lanka 78. stavka 5. ovoga Zakona prestaju vaiti danom
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
(2) Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o strancima (Narodne novine, br. 79/07. i 36/09.) ostaju na snazi do
stupanja na snagu provedbenih propisa donesenih na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, ukoliko nisu u suprotnosti s njegovim
odredbama.
(3) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vaiti Zakon o strancima (Narodne novine, br. 79/07. i 36/09.).
lanak 238.
Ovaj Zakon objavit e se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. sijenja 2012. osim odredbi: lanka 21., lanka 22. stavka
1. toke 5. i stavka 2. u dijelu koji se odnosi na prikupljanje i unitavanje biometrijskih podataka; lanka 47. stavka 1. toke 6. i
stavka 3., lanka 64. stavka 3., lanka 86. do lanka 89., lanka 110., lanka 115., lanka 117., lanka 119., lanka 120. do
lanka 122., lanka 132. stavka 2., lanka 135., lanka 153. do lanka 203., lanka 207. stavka 4., 5. i 7., lanka 221., lanka
223., lanka 227. i lanka 228. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Klasa: 217-01/11-01/01
Zagreb, 28. listopada 2011.

56
Zakon o strancima
NN 130/11 - na snazi od 01.01.2012. do 27.06.2013.