You are on page 1of 2

Vrste inteligencije sva djeca su pametna

21. sijeanj 2009


Kada je u pitanju djeja inteligencija, pedagozi i roditelji trebali bi uvijek promatrati
dijete u cijelosti. rema teoriji vi!estruke inteligencije koju je razvio psi"olog #o$ard
%ardner, djeca mogu biti inteligentna na razliite naine. &ato umjesto pitanja' (Koliko
je pametno moje dijete)(, postavite si pitanje (*a koji nain je pametno)(.
+ijekom ranog djetinjstva, djeca se ue socijalizaciji odnosu s drugima i
zadovoljavanju vlastiti" potreba. ,vo uvelike pridonosi razvoju inteligencije.
+eorija vi!estruke inteligencije smatra da svatko od nas posjeduje sedam vrsta
inteligencije. *eki od nas su vje!tiji pri upotrebi ruku i prstiju, nekima dobro ide
pjevanje ili imaju dobar osje-aj za ritam... .vaki tip inteligencije pru/a mogu-nost
svakome od nas da da svoj doprinos svijetu u kojem /ivi. ,no !to nas ini posebnima i
razliitima od drugi" je kako se svaka vrsta inteligencije izraava na drugaiji nain
od osobe do osobe.
repoznavanjem vi!estruke inteligencije mo/emo
pomo-i djetetu da ojaa individualne unutarnje snage.
*o, budite oprezni i ne /urite pri odabiru budu-eg
zanimanja za svoje dijete, a da mu pri tome niste
omogu-ili i dopustili istra/ivanje svijeta koji ga okru/uje,
rad na vje!tinama koje posjeduje i razvoj vlastiti"
sposobnosti.
0azumijevanje vi!estruke inteligencije puno je vi!e od
samog 1okusiranja na zasebne karakteristike pojedinog
djeteta. &amislite odraslu osobu koja ne bi znala raditi
ni!ta drugo osim pisati poeziju ili rje!avati te!ke
matematike zadatke. &a snala/enje u svakodnevnom
/ivotu i savladavanje svakodnevni" vje!tina, poput
vo/nje automobila ili ku"anja, osoba mora biti
viestruko nadarena, a to je dokaz da je svatko od nas vi!estruko inteligentan.
2vo kako prepoznati sedam vrsta inteligencije, a kod svakog od nas neke od nji" su
razvijene vie, a neke manje'

RIJEI novinari, odvjetnici i pisci predstavljaju ono !to se naziva lingvistika ili
jezina inteligencija. ,vim ljudima jaa strana je pisana ili izgovorena rije.
LOGI! osobe s dobro razvijenom logiko3matematikom inteligencijom dobre su u
uzrono3posljedinom mi!ljenju i razumijevanju. &nanstvenici, istra/ivai, raunovo4e i
kompjuterski programeri imaju razvijenu ovu vrstu inteligencije.
"LI! prostorna inteligencija ukljuuje razmi!ljanje i razumijevanje u slikama.
,sobe koje imaju razvijenu ovu vrstu inteligencije naje!-e -e se dobro snalaziti u
prostoru te mo-i dobro vizualizirati i nacrtati predmete u prostoru.
#IJELO pojedinci s tjelesnom inteligencijom dobri su u kontroliranju vlastiti" pokreta
ovo ne ukljuuje samo bavljenje sportom, ve- i vje!tine poput !ivanja i stolarstva.
GL!$%! glazbena inteligencija je sposobnost
"vatanja odre4enog ritma, pjevanja i razlikovanja
razliiti" melodija i tonova. ,ve osobe imaju sposobnost
procjene i zamje-ivanja melodija.
&R'GI osobe koje posjeduju inteligenciju odnosa s
drugima u stanju su razumjeti i raditi s drugim ljudima.
,vakva vrsta inteligencije dar je koji nam omogu-uje da
se lako premjestimo u (tu4u ko/u( i vidimo stvari i iz tu4e
perspektive.
J! osobe s razvijenom unutarnjom inteligencijom sklone su razmi!ljanju i
samopromatranju. Ve-inom su zatvorene i u/ivaju u meditaciji.
5stra/ivaju-i i prolaze-i kroz svi" sedam vrsta inteligencije, djeca postaju o(likovane
individue, us)jene u mnogim ivotnim )odrujima. .toga, roditelji, odgajatelji i
uitelji trebaju prepoznati kod djeteta ove razliite snage i pomo-i im da i" !to bolje
razviju. *eka djeca -e bolje reagirati na pisanu ili izgovorenu, druga na glazbu, a
zadatak odrasli" je da omogu*e i )uste djeci da istra/uju i slobodno se izra/avaju.
5maju li djeca priliku uiti ono !to im se svi4a, ono !to im najbolje ide i na nain koji im
je najpri"vatljiviji te da imaju priliku dokazati se i na podrujima u kojima su slabiji,
razvit -e se u vi!estruko inteligentne mlade ljude pune samo)uzdanja.
http://www.trigon.hr/infodesk/article.asp?documentId=785