You are on page 1of 1

Mea Selimovi, Dervi i smrt, Sarajevo, Svjetlost, 1967.

Mjesni prijedlog uz genitiv:


NA KRAJU
Samo ponekad bi se otkinule i jedna bi posla u samostalan pohod, da ovlas dodirne minuu
na kraju uha stidljivo skrivenog ispod rne kose rvenkasta odsjaja, ili bi se !austavila u
va!duhu, da "uje neku rije", pa bi se povla"ila, be! mnogo !animanja !a ra!govor, idui u
susret onoj drugoj sto je utala, uvrijeena tom malom nepa#njom. $ str. %&
Siao sam u bau, mjese je svijetlio na kraju neba, uskoro e !ai, da'ina je po"ela da
vjeta, va!duh je oku#en njome, treba je posjei, otu#na je, nametljiva. $ str. ()&
*austavili smo se na kraju polja, poljubio sam ga u ruku, on mene u "elo, opet je bio ota,
gledao sam !a njim, iao je poguren, vodei konja kao da se naslanja na njega, okreui se,
neprestano, laknulo mi je kad smo se rastali, a bio sam tu#an i usamljen, sad je to bilo
kona"no, varke vie nije moglo biti. $ str. +7&
NA KRAJ
*bog ovoga sam i otiao na kraj kasabe, da bi se desilo be! mene. $ str. 19%&
,rimjera- na ivii, nakraj, pretkraj, pred kraj, s$a& unutranje.unutarnje strane, s$a&
unutranju.unutarnju stranu, na planu / nema