You are on page 1of 296

i

Kagamitan ng Mag-aaral

Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas


2
MATHEMATICS
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na
inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at
pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat
namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na
mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng
Edukasyon sa action@deped.gov.ph.
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.

ii
Mathematics – Ikalawang Baitang
Kagamitan ng Mag-aaral sa Hiligaynon
Unang Edisyon, 2013
ISBN 978-971-9601-14-2

Paunawa hingil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng
Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi
sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan
muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapang kung saan ginawa ang
isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang
sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan
ng bayad na royalty bilang kondisyon.

Ang mga akda/materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit,
larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na
ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon.
Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-
ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ng kinakatawan ng
mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon.

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Br. Armin A. Luistro, FSC
Pangalawang Kalihim: Yolanda S. Quijano, Ph.D.Inilimbag sa Pilipinas ng
Department of Education- Instructional Materials Council Secretariat
(DepEd-IMCS)
Office Address: 2
nd
Floor Dorm G, Philsports Complex, Meralco Avenue,
Pasig City Philippines 1600
Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072
E-mail Address: imcsetd@yahoo.com
Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral
Tagapag-ugnay Panrehiyon: Lilibeth T. Estoque, Ed.D., at
Mary Hazel Vivien P. Pineda, Ph.D.
Mga Manunulat: Susan M. Bertuldo, May Jenny C. Arceña,
Maridel B. Silvela, Ma. Gemma P. Orocio, at
Ma. Emilie S. Gepigon
Tagasuri ng Nilalaman: Kim S. Arceña, Ed.D.
Consultant: Jerry A. Oquendo at Mina Celia L. Angostura, Ed.D.
Tagaguhit: Rommel S. Mediavilla
Taga-layout: Mateo E. Bimbao Jr., at Besy C. Agamata


iii
KAUNDAN

Leksyon Pahina
YUNIT I - NUMBERS AND NUMBER SENSE 1
1
Visualizing, Identifying and Associating Numbers from
101 to 500
2
2
Visualizing, Identifying and Associating Numbers from
501 to 1000
6
3
Pag-isip kag Pagtipon sang mga Bagay sa Kaisa,
Kanapulo kag Kagatos
11
4
Pagbasa kag Pagsulat sang mga Numero Halin sa
101 Asta sa 500 sa Simbolo kag sa Tinaga
16
5
Pagbasa kag Pagsulat sang Numero Halin sa 501
Asta 1000 sa Simbolo kag Tinaga
19
6 Pag-isip sang mga Numero by 10s, 50s and 100s 23
7
Paghatag sang Place Value sang Tagsa ka Digit
sang 3-Digit nga mga Numero
29
8 Pagsulat sang 3-Digit Number sa Expanded Form 32
9
Pagkumparar sang mga Numero Gamit ang mga
Simbolo >, < ukon =
34
10
Pagpasunod sang mga Numero nga 101 Asta 500
Halin sa Pinakagamay Asta Pinakadako
38
11
Pagpasunod sang mga Numero nga 501 Asta 1000
Halin sa Pinakagamay Asta sa Pinakadako
40
12
Pag-Visualize kag Pagkilala sang Pasunod nga mga
Numero Halin sa Nahauna (1st) Asta sa Ika-Duha Ka
Napulo (20th)
42
13
Pagbasa Kag Pagsulat sang Pasunod nga mga
Numero Halin 1st Asta 20
th
sa Simbolo
45
14
Pagbasa kag Pagsulat sang Pasunod nga Numero
Halin sa 1st Asta 20
th
sa Tinaga
46
15
Pagkilala kag Paggamit sang Pattern sa Pagngalan
sang Pasunod nga Numero Halin sa 1st Asta 20th
50
16
Pagdugang sang mga Numero nga may Sums Asta
1000 nga Wala Kag May Regrouping: 2 Digit and 3
Digit
51
17
Pagdugang sang mga Numero nga may Sums Asta
1000 nga Wala kag May Regrouping:
3-Digit and 3-Digit
53
18
Pagdugang sang mga Numero nga may Sabat Asta
1000 nga may Regrouping
56
iv
Leksyon Pahina
19
Pagdugang sang mga Numero nga may Sabat Asta
1000 nga may Regrouping sa kanapulo
59
20
Pagdugang sang mga Numero nga ang Sabat Asta
1000 nga may Regrouping: 3 digit kag 3-digit
62
21
Paggamit sang mga Masunod nga Properties sang
Addition sa Pag-compute sang Sums Asta 1000.
 Zero/identity property sang addition
 Commutative property sang addition
64
22
Paggamit sang Associative Property sang Addition
sa Pag-compute sang sabat Asta 1000
68
23
Pagdugang sang 1 tubtob 2-Digit nga Numero nga
ang Sabat Hasta 50 Paagi sa Hunahuna
69
24
Pagdugang sang mga Numero Mentally sang Kaisa,
Kanapulo kag Kagatos
72
25
Pag-intindi kag Pagsolve sang mga Word problems
nga may Sabat Asta 1000 Gamit ang Pagdugang
sang mga Numero nga Wala sang Regrouping
73
26
Pag-intindi kag Pagsolve sang mga Word problem
nga may Sabat Asta 1000 Gamit ang Pagdugang
sang mga Numero nga May Regrouping
75
27
Pag-intindi kag Pagsolve sang mga Word problem
nga may Kwarta nga ang Sabat Asta P1000 Gamit
ang Pagdugang nga Wala sang Regrouping kag
May Regrouping
76
28
Pagbuhin sang 2- to 3-digit numbers Nga May
Minuends Asta 999 nga Wala sang Regrouping
77
29
Pagbuhin sang 2- to 3-Digit nga mga Numero nga
may Minuends Asta 999 nga may Regrouping (sa
place value nga kanapulo kag kaisa)
78
30
Pagbuhin sang 2- to 3-Digit Numbers nga may
Minuends Asta 999 nga may Regrouping (sa
kagatos kag kanapulo.)
79
31
Pagbuhin sang 2- to 3-Digit nga mga Numero nga
may Minuends Asta 999 nga may Regrouping (zero
difficulty)
81
32
Pagbuhin mentally sang 1 –Digit nga Numero sa 1-to
2-Digit nga Numero nga may Minuends Asta 50
82
33
Pagbuhin sang 3-Digit Numbers Mentally nga wala
sang Regrouping
84
34
Pag-intindi kag Pag-solve sang One-Step Word
problems sang Whole Numbers Gamit ang
87
v
Leksyon Pahina
Pagbuhin nga may Minuends Asta1000 nga Wala
sang Regrouping
35
Pag-intindi kag Pag-solve sang One-Step Word problems
sang Whole Numbers Gamit ang Pagbuhin nga may
Minuends Asta1000 nga may Regrouping
90
36
Pag-intindi kag Pag-solve sang One-Step Word
problems nga may Kwarta Gamit ang Pagbuhin
nga may Minuends Asta P1000 nga may
Regrouping (Zero Difficulty)
91
37
Performing Order of Operations Paagi sa
Pagdugang kag Pagbuhin sang Diutay nga mga
Numero
93
38
Pag-intindi kag Pag-solve sang Two-Step Word
problems nga may Pagdugang kg Pagbuhin sang
2- to 3 -Digit Numbers nga wala sang Regrouping
Gamit ang Ensakto nga mga Pamaagi
94
39
Pag-intindi kag Pag-solve sang Two-Step Word
problems sang 2-to 3-Digit Numbers nga may
Pagdugang kg Pagbuhin nga wala sang
Regrouping Gamit ang Ensakto nga mga Pamaagi
96
40
Pag-intindi kag Pag-solve sang Two-Step Word
problems Gamit ang Pagdugang kag Pagbuhin
sang Kwarta Gamit ang Ensakto nga mga Pamaagi
97
41 Pagpadamo Paagi sa Sulit-sulit nga Pagdugang 98
42
Pagpadamo Paagi sa Pagsulit-sulit nga Pagdugang
sa Arrays Kag Pag-isip sa Multiples
101
43
Pagpadamo sang Palareho nga Paglumpat sa
Number Line
105
44 Identity Property sang Pagmuad 107
45 Identity Property sang Pagpamuad 111
46 Identity Property sang Pagpamuad 115
47 Commutative Property sang Pagpadamo 117
48 Pagpadamo Paagi sa Table 5 kag 10 123
49 Pagpadamo Paagi sa Table sang 2, 3 kag 4 125
50 Pagpadamo Paagi sa Tables sang 2, 3, 4, 5 kag 10 127
51 Mga Palaligban nga may Isa ka Tikang sa Paglubad 129
52
Mga Palaligban nga may Duha ka Tikang sa
Paglubad
132
53
Pagbahin-bahin sang Grupo nga Ginseparar sa
Palareho nga Parte
134
54 Pagbahin-bahin sang Palareho nga Panghatag 137
vi
Leksyon Pahina
55 Pagbahin-bahin Paagi sa Sulit-sulit nga Pagbuhin 141
56
Pagsulat sang Equation para sa Sulit-sulit nga
Pagbuhin kag Palareho nga Panghatag
144
57 Pagpangparte Paagi sa Table 2 148
58 Pagpangparte Paagi sa Table 3, kag 4 151
59A Pagpadamo Paagi sa Table sang 5 kag 10 154
59B Pagpadamo sang Table5 kag 10 156
61 Paglubad sang Palaligban Paagi sa Pagbahin-bahin 157
62 Unit Fractions nga may Denominator 10 kag Panubo 159
63 Pagbasa kag Pagsulat sang Unit Fractions 162
64 Pagkumparar sang Fractions 164
65 Pagpasunod sang Unit Fractions 165
66 Mapakita kag Makilala ang iban nga Fractions 168
67 Similar Fractions 171
68 Pagbasa kag Pagsulat sang Similar Fractions 173
69 Pagkumparar sang Similar Fractions 176
70 Pagpasunod sang Similar Fraction 178
71 Pagbasa kag Pagsulat sang Kwarta 182
72 Pag-isip sang Bili sang Kwarta 185
73 Pag-isip sang Grupo sang Kwarta kag Sensilyo 188
74 Pagkumparar sang Bili sang Kwarta 190
YUNIT II - GEOMETRY 194
75 Half-Circles kag Quarter Circles 195
76 Paghimo sang Shapes 196
77 Paghimo sang Bilog, HalfCircles kag Quarter Circles 197
78
Pagkilala sang Shapes/Figures nga nagapakita
sang Linya sang Symmetry
198
79
Paghimo sang Figures nga Nagapakita sang
Symmetry
199
80 Pagkilala sang mga Shapes nga Maka-Tesselate 202
81 Tessellating sang Surface 203
82
Tadlong nga Linya kag kurba / Flat kag Curved
Surface (cube, pyramid, cone)
204
83
Tadlong nga Linya kag kurba / Flat kag Curved
Surface (cylinder, rectangular prism, sphere)
206
YUNIT III – PATTERNS AND ALGEBRA 209
84 Pagkilala sang Patterns 206
85
Pagkilala sang Masunod nga mga Bagay sa
Sequence
211
86 Pagkumpleto sang Pattern 212
vii
Leksyon Pahina
YUNIT IV – MEASUREMENTS 214
87 Pagbasa kag Pagsulat sang Oras 215
88
Paggamit sang kalendaryo sa pagpangita sang
Elapsed Time
218
89
Paggamit sang Analog kag Digital Clock sa
pagpangita sang Elapsed Time
220
90 Paglubad sang Palaligban 222
91 Pagtakus sang Kalabaon 225
92
Pagkumpara sang Kalabaon sa Metros kag sa
Sentimetros
229
93 Pagbanta sang Kalabaon 232
94
Paglubad sang Palaligban Nahanungod sa
Pagdugang sang Kalabaon
235
95
Paglubad sang Palaligban Nahanungod sa
Pagbuhin sang Kalabaon
239
96
Paglubad sang Palaligban Paagi sa Pasulit-Sulit
nga Pagdugang sang Kalabaon
241
97
Paglubad sa Palaligban nga Nagakinahanglan sa
Pagparte-parte sang Kalabaon
245
98
Paglubad Sang Nagkalain-lain nga Palaligban
Nahanungod sa Kalabaon
247
99 Pagtakus sang Bug-at 249
100
Pagkumpara sang Kabug-aton Gamit ang Grams
o Kilograms
252
101
Paglubad sang Palaligban Nahanungod sa
Pagdugang sang Bug-at
254
102
Paglubad sang Palaligban Nahanungod sa
Pagbuhin sang Bug-at
257
103
Paglubad sang Palaligban Nahanungod sa
Pagsulit –sulit nga Pagdugang sang Bug-at
259
104
Paglubad sang Palaligban Nahanungod sa
Pagparte-parte sang Bug-at
261
105
Paglubad sang Duha ka Tikang nga Palaligban
Nahanungod sa Bug-at
263
106 Pagpakita sang Area 266
107 Pagbanta-banta sang Area sang Kurte 270
108 Capacity 273
YUNIT V – STATISTICS AND PROBABILITY 274
109
Pagtipon kag Pag-areglar sang mga
datos/Paghimo sang Pictograph
275
viii
Leksyon Pahina
110
Pagbasa kag Pag-interpretar Sang Pictograph
280
111
Pagpakot Kon Ang Hitabo Posible Ukon Indi
285
1

Yunit I
Mga Numero Kag Number Sense


vii
2
Leksyon 1: Visualizing, Identifying and Associating
Numbers from 101 to 500


Sin-o sa inyo ang nakakadto na sa uma?
Ano ang ginhimo ninyo didto?


Isa ka Adlaw sa Uma
Isa ka Sabado sang aga, sanday Roy, Mila kag
Rina nagkadto sa uma para magbulig sa ila
ginikanan manguha sang paho kag abukado.
Nag dala sila sang dako nga basket kon sa diin
ginbutangan nila sang napulo ka pulo (100) nga
prutas. Masadya sila sang ginaisip nila ang mga
prutas.
3
Hilikuton 1
Lantawa ang grupo sang mga bagay, kopyaha sa
inyo papel ang tama nga numero para sa laragway.

1.


185 158 581


2.
266 296 629


3.472 427 274


4.493 394 439

4
Hilikuton 2

Grupo A - = 328 329 330
Grupo B - = 638 639 640

Grupo C - = 750 751 752

Grupo D - = 561 562 563
Sa Mathematics class ni Mam Santos
ginhambalan niya ang iya mga bata nga igrupo
ang mga lastiko sa tig isa ka gatos, tig pulo kag
tig-isa.
Amo ini ang grupo nga nahimo sang mga
bata. Mabuligan mo ayhan ang mga bata
makilala ang numero paagi sa pagpili sang
tama nga numero?


10 10
10
10 10
1
1
100 100 100
100 100 100
100
100 100
100 100 100
10
10 10
10 10
10
1
10
10
1 1 1 1
1 1 1 1
100
100
100
100 100 100
100 100 100
10 10
10
1
1 1
1
1
1 1
1
5
Hilikuton 3
Lantawa ang mga bagay, ihatag ang tama nga
numero.


1. = _______

2. = ________

3.
= ________4. = ________

5. = ________6
Leksyon 2: Visualizing, Identifying and Associating
Numbers from 501 to 1000


Lantawa ang laragway. Maghimo sang istorya parte
sa laragway.


7
Hilikuton 1
Lantawa ang laragway ihatag ang ensakto nga
numero sang set.

1.
2.
3.
4.
5.10 10
100

100

100
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

100

100
724 725 726
10
10
500
200
1
1
1 1
1
1
500
100
10
610 620 630
526 562 625
200
200
100
100
1
1
10
10
10
630 631 632
847 848 849
200

200
200
200

10
10

10

101
1
1
1


1
1
1
8
Hilikuton 2
Basahon ang masunod kag himuon ang
ginapaobra.1. = _____
2. = _____
3. = _____
4. = _____
5. = _____

Ginpahimo ni Mrs. De Leon ang iya mga
bata nga maggunting sang nanari-sari nga kurte
nga pagagamiton nila sa ila nga proyekto. Aton
isipon kon pila sa kada kurte ang ila nahimo.10
10
100 100
100 100
1 1
1 1
1
10
10
10
10
10
10 10 10
100
100
1
1
1
1 1 1
1

100 100
100
10
10 10 10
10
1 1
1 1
1 1
100
10
10
10
10
10
10
1
1
100
100
100
100
100
100 100
10
10
10
10 10
10 10
1
1 1
1
9
Hilikuton 3
Ipares ang numero sa column A sa tama nga
laragway sa column B. Isulat ang sabat sa papel.

10
_____ 1. 975
_____ 2. 863

_____ 3. 752

_____ 4. 637

_____ 5. 581
A B


a.
b.

c.

d.

e.
100 100
100 100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
1
200
200
200
100
10
10
10
10
10
10
10
1
200 200
200 200
1 1 1
10
10
10
10
10
10
200
200

500
10 10
10
10
10
10 10 1 1 1
1 1
10
10
10
1 1 1
1 1 1
1
100 100
100 100
100 100
10
Hilikuton 4
Lantawa ang laragway kag ihatag ang tama nga
numero para sa set sang bagay. Isulat ang sabat sa
papel.= __________
= __________

= __________

= __________

= __________

10 10
10 10
1
1 1
1
1 1
500
200
100
200 200 200
100
10
10 10
1 1 1
1 1 1
1 1 1
500
200
10 10
10 10
10
1 1 1
200
100
200
10
10
1 1 1
1 1 1
1
10 10 10
10 10 10
200
200 200 200
1
1
11
Leksyon 3: Pag-isip kag Pagtipon sang mga Bagay sa
Kaisa, Kanapulo kag Kagatos

Hilikuton 1
Ihatag ang ensakto nga numero sa ginapakita sang
grupo sang mga bagay.


a. = ____b. =____ = ____c. = ____d. = ___
e. = ___


500
100
100
10
1 10

500

200

200
10
10
1

500 200
100
10 10 10
1

200

200

200

200
10
10
10
10
10
10
10
1

200

200

200
10
0
10
1 1
12
Hilikuton 2
Isipon ang grupo sang mga bagay. Isulat ang tama
nga numero sa inyo papel.

1. 437

2. 269
3. 738
4. 314
5. 5. 518


13
Hilikuton 3
Isipa ang kada grupo sang mga bagay. Isulat sa inyo
papel ang numero.


1.

____ gatos, ____ kanapulo , ____ kaisa2.


____ gatos, ____ kanapulo, ____kaisa = ____


3.

___ gatos, ___ kanapulo, ____kaisa = _____


4.

___ gatos, ___ kanapulo, ___ kaisa = ____

5.


___ gatos, ___ kanapulo, ___kaisa = ____
100
100
100
100
100
10
10
10
10
10 10
1 1
100 100 100 100
100 100
100 100
10
1 1
100
100
100
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
100
100
100 100

100
10
10
10
1
100
14
100 100 100 100
100 100 100 100 100
10
10 10
10
10 10
1
100
100
100
100 100
100 100
1
1 1
1
1 1
1 1
1
10
10
100 100
100 100 100
10 10
10
1 1
1
1
1 1 1
1
1
100 100 100
100 100 100
10 10 10
10 10
1
1
1
1
Hilikuton 4
Isipon ang grupo sang mga bagay kag ihatag ang
nadula nga numero. Isulat ang sabat sa papel.

1.


____gatos, _____ kanapulo, _____ kaisa =____


2.


___gatos, _____ kanapulo, ___ kaisa = ______

3.


___gatos, _____ kanapulo, ____kaisa= _____

4.


___gatos, ___kanapulo, ____ kaisa = _____

5.


___gatos, ___kanapulo, ___kaisa = _____
10
100
100
100
100
100
100 100
100
10
10
10
10
10
1
1
1
1
15
Hilikuton 5

Magdrowing sang mga set sang gatos, kanapulo
kag isa sang masunod nga numero sa inyo
notebook.

1. 685

2. 826

3. 714

4. 548

5. 83916
Leksyon 4: Pagbasa kag Pagsulat sang mga Numero
Halin sa 101 Asta sa 500 sa Simbolo kag
sa Tinaga


Ano ang makita sa laragway?
Ano ang ginahatag sa aton sang mga hayop nga
ini?
May ara man bala kamo nga kapareho sini nga
mga sapat sa inyo balay?


Si Tyoy Carding isa ka mapisan nga tawo.
Nagapanag-iya sia sang dako nga poultry farm.
Naga atipan sia sang mga nanari-sari nga
kasapatan. May ara sia nga isa ka gatos, kag isa
ka mga manok; isa ka gatos kag duha ka mga
pato; isa ka gatos, tatlo ka mga gansa kag isa ka
gatos kag apat ka mga pabo.

17
Hilikuton 1
Basahon ang masunod kag obrahon an
ginapahimo.


Isulat ang numero sa tinaga sa inyo show-me-board.

461 = ____ __________ ______-_____

345 = ____ __________ ______-____Ang nanay ni Emilie nagapanag-iya sang
tinapayan. Kon Lunes nagaluto sia sang 461
vanilla cookies kag 345 butter cookies.
18
Hilikuton 2

a. Basahon ang numero kag isulat sa tinaga sa
inyo papel.

1) 464 = ___ ka gatos anum ka napulo kag ____
2) 329 = tatlo _______ ______________ kag siam
3) 291 = ____________ ____________ siam kag isa
4) 178 = isa ka gatos pito ka napulo kag______
5) 457 = apat ________ ____________ kag pito

b. Basahon ang tinaga kag isulat ang simbolo.

1) Tatlo ka gatos pito ka pulo kag walo = ____
2) Apat ka gatos siam ka pulo kag isa = ____
3) Duha ka gatos anum ka pulo kag tatlo = ____
4) Isa ka gatos lima ka pulo kag apat = ____
5) Apat ka gatos duha ka pulo kag siam = ___

Hilikuton 3
Isulat ang mga masunod nga numero sa tinaga.
1. 106
2. 240
3. 389
4. 416
5. 500
19
Leksyon 5: Pagbasa kag Pagsulat sang Numero Halin
sa 501 Asta 1000 sa Simbolo kag Tinaga

Ano ang makita sa laragway?
Si Tyoy Ando nagapanag-iya sang dako nga
uma. Sang nagligad nga tuig nakaani sia sang
lima ka gatos, anum ka napulo kag lima ka sako
sang palay kag anum ka gatos, duha ka napulo
kag lima ka sako sang mais. Subong nga tuig
nakaani sia sang pito ka gatos, napulo kag walo
ka sako sang palay kag anum ka gatos, apat ka
napulo kag isa ka sako sang mais.
Nagapasalamat gid sia sa mga grasia nga iya
nabaton.
20
Hilikuton 1

Basahon ang numero kag ihatag ang nadula nga
tinaga. Isulat ang sabat sa papel

1. 572 - lima ka gatos,__________ kag duha

2. 648 - ________ gatos, apat ka pulo kag walo

3. 736 - ________ gatos, tatlo ka pulo kag anum

4. 959 - siam ka gatos, lima ka pulo kag ________

5. 892 - walo ka gatos, __________ kag duha
21
Hilikuton 2
Basahon ang istorya kag obrahon ang ginapahimo.Ano ang mga numero nga makita sa istorya?

Isulat ang numero sa tinaga

1. 585 =

2. 767=
Si Rico mahilig magkolekta sang mga stamps.
Naka kolekta sia sang lima ka gatos, walo ka
napulo kag lima ka Philippine stamps kag pito ka
gatos anum ka napulo kag pito ka foreign stamps.
22
Hilikuton 3

Isulat ang sabat sa inyo papel.

Isulat ang numero sa kada tinaga.
1. Lima ka gatos pito ka napulo kag anum = ___
2. Walo ka gatos aat ka napulo kag siam = ___
3. Siam ka gatos apat ka napulo kag isa = ___
4. Walo ka gatos anum ka napulo kag duha = ___


Hilikuton 4
Isulat ang masunod nga numero sa tinaga.
1. 675 = __________________________
2. 893 = __________________________
3. 586 = __________________________
4. 631 = __________________________
5. 748 = __________________________23
Leksyon 6: Pag-isip sang mga Numero by 10s, 50s,
and 100sKabulig ni Nanay
Si Henry aga pa naga bugtaw para makabulig
sa iya nanay magbaligya sang suha sa tindahan.
Ang suha ila gina putos sa tag napulo, tag lima
ka napulo kag tag isa ka gatos.
24
Pag-isip sang mga numero by 10s:
10 20 3 0 40 50 60 70 80 90 100

Pag-isip sang mga numero by 50s:

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 …

Pag-isip sang mga numero by 100s

100 200 3 00 400 500 600 700 800 900 1000


Tandaan
Kon mag-isip kita tagpulo ang sunod nga numero
mas madamo sang 10.
Kon mag-isip kita tag lima ka napulo ang sunod
nga numero mas madamo sang 50.
Kon mag-isip kita tag isa ka gatos ang sunod nga
numero mas madamo sang 100.

25
Hilikuton 1
a. Mag-isip sang tagnapulo. Ihambal ang nadula
nga numero.
1. 10, 20, ___, ___ , 50
2. 42, ___, 62, ___, 82
3. 60 , ___ , 80 , ___ , 100
4. 90, ____, 70, ___, 50

b. Mag-isip sang tag lima ka napulo. Ihatag ang
numero nga indi ginagamit sa pag isip tag 50s.
1. 150 170 200 325 400 450
2. 200 225 250 300 375 450
3. 645 600 565 450 435 350

c. Mag-isip sang tag-isa ka gatos. Ihatag ang
masunod nga mga numero.
1. 400 , 500, ___ , ___
2. 384 , 484, ___ , ___
3. 600 , 700, ___ , ___
4. 500 , 400, ___, ___
5. 800 , 900, ___ , ___26
Hilikuton 2
a. Mag-isip sang tag napulo. I-trace ang dots sa inyo
nga papel.b. Mag-isip sang taglima ka napulo. I-trace ang dots
sa inyo papel.
27
c. Mag-isip sang tag-isa ka gatos. I-trace ang dots sa
inyo papel.

Hilikuton 3
Isipon kag isulat ang nadula nga numero sa papel.

1. 20, ___, ___, 50, 60
2. 100, ___, 200, ___, 300
3. ___, ____, 60, 70,80
4. ___, ____, 300, 400, 500
5. 400, ____, ____, 100
6. 200, ____, 100, ____


28
Hilikuton 4

Kumpletuhon ang masunod paagi sa paghatag
sang nadula nga numero. Isulat ang sabat sa inyo
papel.

1. 40, 50, ___, ___, 80
2. 150, ___, 250, ___, 350
3. 400, ___, ___, 700, 800
4. 700, 600, ___, 400, ___
5. 650, 600, ___, 500, ___

29
Leksyon 7: Paghatag sang Place Value sang Tagsa
ka Digit sang 3-Digit nga mga Numero
Ano ang makita laragway?
Ano ang ginahimo sang mga bata sa library?
Ano ang mga bagay nga makita sa library?


Sa isa ka school library, may ara nga 576
Mathematics nga mga libro, 324 nga English
nga mga libro, 476 nga Filipino nga mga libro
kag 967 nga iban nga mga libro.30
Hilikuton 1
Isulat ang numero sa place value chart.
Place Value Chart
a. 367 b. 724 c. 456
d. 267 e. 519


Hilikuton 2
Ihatag ang place value sang digit nga may linya.
Isulat ang kaisa, kanapulo kag kagatos sa blangko.
Isulat ang sabat sa papel.
1. 592 = ____
2. 641 = ____
3. 807 = ____
4. 729 = ____
5. 325 = ____


Kagatos Kanapulo Kaisa

31
Hilikuton 3
Hibaluon kon ano nga numero ang ginapangayo sa
place value. Isulat sa inyo papel ang sabat.

1. 4 6 2 - kanapulo ____
2. 9 7 6 - kagatos ____
3. 2 8 1 - kaisa ____
4. 6 0 7 - kaisa ____
5. 9 7 2 - kagatos ____


Hilikuton 4
Ihatag ang place value sang masunod nga mga
numero, isulat ang kagatos, kanapulo, kaisa sa inyo
papel.

1. 528 = _____
2. 361 = _____
3. 814 = _____
4. 923 = _____
5. 752 = _____

32
Leksyon 8: Pagsulat sang 3-Digit Number sa
Expanded Form

Hilikuton 1
Isulat ang letra sang ensakto nga sabat. Isulat ang
sabat sa pisara.

___1. 400 + 30 + 2 a. 432 b. 423 c. 324
___2. 600 + 70 + 9 a. 697 b. 796 c. 679
___3. 800 + 0 + 7 a. 870 b. 708 c. 807
___4. 500 + 20 + 6 a. 526 b. 625 c. 562
___5. 700 + 30 + 5 a. 735 b. 357 c. 537

Hilikuton 2
Isulat ang expanded form sang mga masunod nga
numero. Isulat ang sabat sa pisara.

1. 928 = ______ + ______ + ______
2. 376 = ______ + ______ + ______
3. 820 = ______ + ______ + ______
4. 362 = ______ + ______ + ______
5. 523 = ______ + ______ + ______33
Hilikuton 3
Isulat ang mga numero sa expanded form. Isulat ang
sabat sa papel.
1. 678 = ______ + _____ + _____
2. 392 = ______ + _____ + _____
3. 976 = ______ + _____ + _____
4. 481 = ______ + _____ + _____
5. 563 = ______ + _____ + _____Hilikuton 4
a. Isulat sa notebook ang expanded form sang
masunod nga mga numero.

1. 746 = 3. 957 = 5. 836 =
2. 489 = 4. 651 =

b. Isulat ang sabat sa inyo notebook.
1. 400 + 60 + 2 = ______
2. 600 + 90 + 0 = ______
3. 900 + 70 + 1 = ______
4. 700 + 0 + 6 = ______
5. 800 + 30 + 7 = ______


34
Leksyon 9: Pagkumparar sang mga Numero Gamit
ang mga Simbolo >, < ukon =Pila ang ginahatag nga balon ni nanay mo sa imo?
Ano ang imo ginabakal sa imo nga balon?
Ginabakal bala ninyo tanan ang inyo nga balon?
Ano ang ginahimo ninyo sa iban ninyo nga balon?Pagkinot Sang Kwarta
Si Judy kag sa Cris naga tipon sang kwarta halin
sa ila nga balon para makabakal sang regalo.
Mabakal sila sang regalo kay nanay para sa iya
nga kaadlawan. Pagkalipas sang isa ka bulan, gin-
isip nila ang ila nga kwarta. Si Judy nakatipon sang
duha ka gatos, walo ka napulo kag pito ka pisos, si
Cris naka tipon sang duha ka gatos, walo ka
napulo kag siam ka pisos. Gin baklan nila si nanay
sang matahom nga wallet. Nalipay gid si nanay
sang mabuksan niya ang regalo.

35
Hilikuton 1
Ikumpara ang numero, ano ang simbolo nga dapat
sa bilog? Isulat sa inyo papel ang sabat.


1. 4.


456 458 624 616
458 456 616 624


2. 5.557 597 768 863
597 557 863 7683.


798 489
489 798


H T O
4 5 6
4 5 8
H T O
6 2 4
6 1 6
H T O
5 5 7
5 9 7
H T O
7 6 8
8 6 3
H T O
7 9 8
4 8 9
36
Hilikuton 2
Basahon ang masunod kag himuon ang
ginapaobra.


Ikumpara ang kadamuon sang kahoy nga Ipil-ipil sa
Mahogany.
Diin ang mas madamo? Ang mas diutay?
Ano nga numero ang dapat ibutang sa blangko nga
linya para mangin ensakto ang expression?

a. ____ > ____ b. ____ < ____
Ang mga Grade 2 nga kabataan masako sa
pagpananum sang mga puno nga ila gin dala
sang Plant a Tree, Save The Earth Contest. May
ara na sila nga gintanum nga apat ka gatos
anum ka napulo kag tatlo nga puno sang ipil-ipil
kag may ara pa sila nga inugtanum nga tatlo ka
gatos walo ka napulo kag anum kapuno sang
Mahogany nga nabilin.
37
Hilikuton 3
Ikompara ang masunod nga mga numero.
Gamiton ang mga simbolo >, < ukon =. Isulat ang
sabat sa papel.

1. 465 469 3. 382 386

2. 846 876 4. 743 734

5. 349 300 + 40 + 9Hilikuton 4
Ikumpara ang mga numero. Isulat ang mga simbolo
> , < ukon = sa linya.

1. 128 _____ 218
2. 510 _____ 501
3. 908 _____ 900 + 80
4. 415 _____ 400 + 10 + 5
38
Lesson 10: Pagpasunod sang mga Numero nga 101
Asta 500 Halin sa Pinakagamay Asta
PinakadakoAno ang makita ninyo sa number line?

Hilikuton 1
Pasunuron ang mga numero paagi sa paghatag
sang nadula nga numero. Ihambal ang sabat.

Umpisa diri
101 103 106 108 109
261 264 265 267 270
331 332 334 336 338
451 452 455 457 460
483 484 485 488 490
Magatapos diri


100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
39
Hilikuton 2
Pasunuron ang numero. Ihatag ang nadula nga
numero para ma kumpleto ang masunod.

1. 328 , , , 331 , 332
2. 162 , 163 , , , 166
3. 446 , 447 , 448 , ____ , _____
4. 415 , , 417 , , 419
5. 483 , , , 486 , 487

Hilikuton 3
Pasunuron ang numero halin sa pinakamanubo
pataas. Isulat ang sabat sa papel.

1. 370, 372, 373, 371, 369
____, ____, ____, ____, ____
2. 264, 266, 263, 267, 265
____, ____, ____, ____, ____
3. 108, 109, 106, 107, 105
____, ____, ____, ____, ____
4. 424, 427, 428, 426, 425
____, ____, ____, ____, ____
5. 324, 327, 323, 326, 325
____, ____, ____, ____, ____
40
Lesson 11: Pagpasunod sang mga Numero nga 501
Asta 1000 Halin sa Pinakagamay Asta sa
Pinakadako

Hilikuton 1
Ihatag ang nadula nga numero para makumpleto
ang masunod:

a. 256 , _____ , _____ , 259 , 260
b. 428 , _____ , 430 , 431, _____
c. 228 , _____ , _____ , 231 , 232
d. 156 , 157 , _____ , 159 , _____
e. 374, _____ , _____ , 377, 378

Hilikuton 2
a. ang nahauna nga numero.

1. 4.

2. 5.

3.

b. Ihatag ang madason nga numero.

1. 4.

2. 5.

3.
567
735
824
842
963
582
684
731
875
978
41
Hilikuton 3
Pasunuron ang mga numero halin sa pinakamanubo
pataas. Isulat ang sabat sa papel.

1. 867, 869, 870, 868, 871
_____, _____, _____, _____, _____
2. 966, 964, 963, 967, 965
_____, _____, _____, _____, _____
3. 751, 752, 750, 749, 748
_____, _____, _____, _____, _____
4. 638, 640, 639, 642, 641
_____, _____, _____, _____, _____
5. 527, 528, 530, 531, 529
_____, _____, _____, _____, _____Hilikuton 4
Pasunuron ang mga numero halin sa pinakamanubo
pataas. Isulat ang sabat sa inyo kwaderno.
1. 562, 560, 564, 561, 563
_____, _____, _____, _____, _____
2. 892, 894, 891, 893, 890
_____, _____, _____, _____, _____
3. 728, 724, 726, 725, 727
_____, _____, _____, _____, _____
4. 923, 925, 921, 924, 922
_____, _____, _____, _____, _____
5. 842, 845, 841, 844, 843
_____, _____, _____, _____, _____
42
Leksyon 12: Pag-Visualize kag Pagkilala sang
Pasunod nga mga Numero Halin sa
Nahauna (1st) Asta sa Ika-Duha Ka
Napulo (20th)
"Mga bata, ano ang inyo ginahimo kon kamo
nagabakal sa aton kantina?” Nagalinya bala
kamo?” ang pamangkot ni Miss Santos sa iya Grade
2 nga mga estudyante.
“Huo mam,” ang matunog kag dululungan nga
sabat nila.
Sang tiyempo na sang recess, nakita ni Mam
Santos nga ang iya mga estudyante naga linya sa
pagbakal kag sa pagbayad.
Nalipay gid si Mam Santos nga ginahimo sang
mga bata ang ila nga ginhambalan.
43
Hilikuton 1
Lantawa ang mga tigbato o letra sa set. I-angot
ang tagsa ka letra sa Column A sa simbolo sang
pasunod nga numero sa Column B nga nagapakita
sang ensakto nga pasunod sang tigbato sa set.


Column A Column B

A


B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T
L
A
S
C
19th
3rd
12th
1st
44
Hilikuton 2
Gamit ang mga letra sang tigbato (alpabeto) nga
may pasunod nga numero, hibalu-a ang mensahe.
Isulat ang tigbato sa ibabaw sang pasunod nga
numero.
Ano ang sekreto nga mensahe?

A - 1st

H - 8th Ň - 15th U – 22nd

B - 2nd I - 9th O - 16th V – 23rd

C - 3rd J - 10th P - 17th W – 24th
D - 4th K - 11th Q - 18th X – 25th
E - 5th L - 12th R - 19th Y – 26th
F - 6th M -13th S - 20th Z -27th

G - 7th N - 14th T – 21st


17th 9th 12th 9th 17th 9th 14th 16th


1st 11th 16th


45
Leksyon 13: Pagbasa Kag Pagsulat sang Pasunod
nga mga Numero Halin 1st Asta 20
th
sa
Simbolo

Hilikuton 1
Kopyahon sang ensakto sa inyo papel ang mga
pasunod nga numero sa simbolo.

Ist 2nd 3rd 4th 5th
6th 7th 8th 9th 10th
11th 12th 13th 14th 15th
16th 17th 18th 19th 20th

46
Leksyon 14: Pagbasa kag Pagsulat sang Pasunod
nga Numero Halin sa1st Asta 20
th
sa
Tinaga
Basahon ang pasunod nga mga numero.
NUMERO
PASUNOD
NGA
NUMERO
SA SIMBOLO
PASUNOD NGA NUMERO
SA TINAGA
1 1st nahauna first
2 2nd ikaduha second
3 3rd ikatatlo third
4 4th ikaapat fouth
5 5th ikalima fifth
6 6th ikaanum sixth
7 7th ikapito seventh
8 8th ikawalo eighth
9 9th ikasiam ninth
10 10th ikapulo tenth
11 11th ikanapulo
kag isa
eleventh
12 12th ikanapulo
kag duha
twelfth
13 13th ikanapulo
kag tatlo
thirteenth
14 14th ikanapulo
kag apat
fourteenth
15 15th ikanapulo
kag lima
fifteenth
16 16th ikanapulo
kag anum
sixteenth
17 17th ikanapulo seventeenth
47
kag pito
18 18th ikanapulo
kag walo
eighteenth
19 19th ikanapulo
kag siam
nineteenth
20 20th ikaduha ka
napulo
twentieth

Hilikuton 1
Sabta ang masunod nga mga pamangkot gamit
ang kalendaryo. Isulat ang sabat sa simbolo kag sa
tinaga.HULYO 2013
DOMINGO LUNES MARTES MYERKULES HUWEBES BYERNES SABADO
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
48
Mga Pamangkot:
1. Sa column sang Domingo, ikapila ang 7?
2. Sa column sang Martes, ikapila ang 30?
3. Halin sa Domingo, ikapila ang Sabado?
4. Ikapila ang 26 sa Inidas sang Byernes?

Hilikuton 2
Hibalu-a ang posisyon sang mga laragway. Isulat
ang pasunod nga numero sang nahinambitan nga
mga laragway paagi sa pagsulat sang pasunod nga
numero sa simbolo kag sa tinaga.1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
49


Laragway
Pasunod nga
Numero sa
Simbolo
Pasunod nga
Numero sa Tinaga
50
Leksyon 15: Pagkilala kag Paggamit sang Pattern sa
Pagngalan sang Pasunod nga Numero Halin
sa 1st Asta 20th

Hilikuton 1
a. Isulat sa inyo papel ang nadula sa pasunod nga
mga numero.
1. 1st, 2nd, _____, 4th, _____
2. 5th, _____, _____, _____, 9th
3. 9th, _____, 11th, 12th, _____
4. _____, 17th, _____, 19
th
, _____

b. Isulat sa inyo papel ang tinaga nga nadula sa
pasunod nga mga numero.
1. nahauna, ikaduha, __________, ikaapat
2. __________, ikapito, ikawalo, _________
3. __________, ikanapulo kag isa, kianapulo kag
duha
4. Ikanapulo kag walo, ikanapulo kag siam,
______________

51
Lesson 16: Pagdugang sang mga Numero nga may
Sums Asta 1000 nga Wala Kag May Regrouping:
2 Digit and 3 Digit

Kasadya sa Baybayon
Sang isa ka adlaw, sanday Cora, Lorena, Romeo
kag Nora masadya nga naga panguha sang naga
nanari-sari- sari nga sigay sa baybay. Sanday Cora
kag Lorena nakatipon sang tatlo ka gatos, duha ka
napulo kag anum ka magagmay nga sigay. Sanday
Romeo kag Nora naka tipon sang pito ka napulo ka
madako nga mga sigay. Ginbutang nila ang mga
sigay sa madako nga plastic bag kag magpauli.


52
Hilikuton 1
Idugang ang mga numero. Isulat ang sabat sa
pisara.

1.) 358 2.) 621 3.) 684 4.) 736 5.) 527
+ 21 + 58 +15 +61 + 52Hilikuton 2
Isulat ang inyo sabat sa papel.
1.) 462 2.) 525 3.) 724 4.) 251 5.) 856
+ 34 + 53 + 42 + 28 + 41
Hilikuton 3
Isulat ang numero sa column kag idugang. Isulat ang
sabat sa notebook.

1. 463 + 24 = 4. 825 + 61 =


2. 641 + 38 = 5. 546 + 22 =


3. 752 + 31 =53
Lesson 17: Pagdugang sang mga Numero nga may
Sums Asta 1000 nga Wala Regrouping:
3-Digit and 3-Digit

May ara man bala kamo nga utanan sa inyo balay?
Ano nga mga utan ang inyo nga tanom?
Nagakaon man bala kamo sang utan?

Si Lourdes may dako nga utanan. Sang isa ka
aga nakatipon sia sang duha ka gatos, anum ka
napulo kag lima nga okra kag isa ka gatos, duha
ka napulo kag apat nga mga talong. Iya ini
ginbaligya sa merkado. Pila tanan ka utan ang iya
ginbaligya?


26
5
124
54
Hilikuton 1
Sabtan ang pamangkot sa pisara.

1. 3. 5.


2. 4.

Hilikuton 2
Basahon ang sugilanon kag sabtan ang hilikuton.


Sang nagligad nga tuig, ang Department of
Health nagpanghatag sa mga kabataan sang
duha ka gatos, tatlo ka napulo nga mga
toothbrush. Subong nga tuig, may ara sila
ginpanghatag nga duha ka gatos, apat ka
napulo kag lima. Pila tanan ka mga toothbrush
ang ila ginpanghatag?


H T OH T O
5 1 7
2 6 2

H T O
6 1 4
2 8 5

H T O
2 4 6
5 1 3

H T O
7 3 5
1 6 2

H T O
8 4 6
1 3 2

55
Hilikuton 3

Sumahon kag isulat ang sabat sa papel.

1) 451 2) 264 3) 715 4) 342 5) 724
+ 136 + 324 + 232 + 427 + 153
Hilikuton 4

Kay-uha ang numero sa ensakto nga column kag
sumahon.

1) 235 + 461 = 3) 632 + 245 = 5) 561+ 234 =

2) 821 + 157 = 4) 715 + 134 =
56
Lesson 18: Pagdugang sang mga Numero nga may
Sabat Asta 1000 nga may Regrouping


Si Mang Lucio nagapanag-iya sang dako nga
salagudan manok sa ila likod sang balay. Kahapon
nga adlaw nakatipon sia sang isa ka gatos, tatlo ka
napulo kag pito nga itlog. Subong nga adlaw
nakatipon sia sang isa ka gatos, tatlo ka napulo kag
pito ka itlog. Pila tanan ka itlog ang iya natipon?

57
Hilikuton 1

Kay-uha ang numero sa ensakto nga column kag
sumahon.

1. 347 + 23 = ____ 4. 128 + 419 = _____

2. 548 + 132 = ____ 5. 650 + 59 = ______

3. 183 + 397 = ____
Hilikuton 2

Basahon ang istorya kag sabtan ang pamangkot.

Sang pagbukas sang Provincial Meet, may tatlo
ka gatos, lima ka napulo kag walo nga kabatan nga
lalaki kag duha ka gatos, pito ka napulo ka
kabataan nga babae ang nag-intra sa hinampang.

Pamangkot:

1. Pila tanan nga kabataan ang nag-intra?
2. Ano ang ginhiwat nga okasyon?
3. Ano nga palagwaon ang gin-intrahan sang mga
kabataan?58
Hilikuton 3

Sumaha kag isulat ang inyo sabat sa papel.Hilikuton 4

Sumaha kag isulat ang inyo sabat sa notebook.

a. 364 b. 571 c. 472 d. 382 e. 641
+231 +426 +127 + 613 +218

1) 2) 3) 4) 5)
675
+319
538
+ 247
379
+ 218
736
+ 127
463
+ 328
59
Lesson 19: Pagdugang sang mga Numero nga may
Sabat Asta 1000 nga may Regrouping sa
kanapulo

Si Tiyoy Mario nakadugos sang tatlo ka
gatos, pito ka napulo kag apat nga prutas
sang Indian mango kahapon. Subong
nakadugos pa gid sia sing apat ka gatos walo
ka napulo kag tatlo ka mga prutas sang
Indian mango. Pila tanan ka Indian mango
ang iya nadugos?
60
Hilikuton 1

Sabtan ang mga hilikuton sa pisara.
1. 495 4. 547 5. 726
+ 352 +271 +193
Hilikuton 2
Basahon kag sabtan ang palaligban.

Hilikuton 3
Ilinya ang mga numero kag idugang. Isulat ang
sabat sa papel.

1. 352 + 471 = 4. 796 + 163 =

2. 672 + 243 = 5. 648 + 291 =

3. 581 + 236 =May apat ka gatos, anum ka napulo kag
lima ka mga boy scouts kag tatlo ka gatos, walo
ka napulo kag tatlo ka mga girl scouts nga nag-
upod sa jamboree. Pila tanan ka boy scouts kag
girl scouts ang nag upod sa jamboree?
61
Hilikuton 4

Ilinya ang mga numero kag idugang. Isulat ang
sabat sa notebook.

1. 472 + 365 =

2. 636 + 182 =

3. 726 + 192 =

4. 183 + 545 =

5. 453 + 282 =62
Lesson 20: Pagdugang sang mga Numero nga ang
Sabat Asta 1000 nga may Regrouping: 3
digit kag 3-digit

Hilikuton 1
Idugang. Isulat ang sabat sa pisara.

1. 3. 5.
2. 4.

Hikuton 2
Basahon kag sabtan ang palaligban.
Sang Lunes sang aga may ara nga 368 nga
mga kabataan nga Grade I kag 357 ka mga
Grade 2 nga kabataan ang nagtambong sa flag
ceremony.
Pila tanan ka Grade 1 kag Grade 2 nga kabataan
ang nagtambon sa flag ceremony?
2 8
7
4 3 8
H T
O

2
9
8
6 4 5
H T
O

1
5 8
6 8 7
H T
O

2
7
5
3 5 6
H T
O

5
7
2
3 4 9
H T
OH T O

63
Hilikuton 3

Kay-uhon ang numero sa tama nga linya kag
idugang. Isulat ang sabat sa papel.

1. 463 + 276 = 4. 653 + 189 =

2. 165 + 276 = 5. 294 + 328 =

3. 486 + 357 =


Hilikuton 4

Idugang. Isulat ang sabat sa notebook.

a. 385 b. 482 c. 476 d. 193 e. 585

+267 +169 +385 +578 +167
64
Leksyon 21: Paggamit sang mga Masunod nga
Properties sang Addition sa Pag-compute
sang Sums Asta 1000.
 Zero/identity property sang addition
 Commutative property sang addition


Pila ka dolsi may ara sa sulod sang kahon A?
Ano ang unod sa sulod sang kahon B?
Kon impunon naton ang unod sang kahon A kag
kahon B, pila tanan may ara nga dolsi?
Ano nga number sentence ang aton mahatag sa
ginapakita nga laragway?


A
B
65
Hilikuton 1

a. Ihatag ang nadula nga numero. Isulat sa imo
papel.

1. 23 + 0 = 3. + 63 = 63

2. 0 + 45 = 4. 0 + = 50


b. Bayloha ang lugar sang numero kag ihatag ang
kabilugan. Isulat sa imo papel.

1. 100 + 300 = ___ + 100 3. 72 + 26 = 26 + ___
= =

2. 62 + 25 = 25 + ___ 4. 400 + 300 = 300 + ___

= =


c. Isulat sa papel ang nadula nga numero.

1. 43 + ( 12 + 35) = (43 + __) + 35

2. 12 + (41 + 35) = __ + (41 + 35)

3. 43 + (32 + 24) = (43 + 32) + __

4. (20 + 30) + 40 = (__ + 30) + 40


66
Hilikuton 2

Isulat ang ensakto nga numero sa linya.

1. 46 + 0 = _____

2. (30 + 20) + 60
___ + 60 = ____

3. 50 + 20 = _____ + 50

4. 25 + 20 = 20 + ____

5. (64 + 23) + 12 = 64 + (23 + __)


Hilikuton 3

Isulat ang ensakto nga numero sa linya.

1. 45 + 30 = ___ + 45

2. 40 + (20 + 30) = (__ + 20) + 30

3. 60 + __ = 60

4. __ + 80 = 80 + 40

5. __ + (50 + 20) = (40 + 50) + 20

67
Hilikuton 4
Isulat ang nadula nga numero. Isulat ang sabat sa
inyo notebook.

1. 42 + 27 = __ + 42

2. 50 + (20 + 60) = (50 + __) + 60

3. 400 + 500 = 500 + __

4. 625 + 0 = __

5. (200 + __) + 400 = 200 + (300 + __)Tandaan
Ang Zero Property sang addition nagahambal
nga madugang ang zero sa bisan ano nga
numero ukon bisan ano nga numero
madugang sa zero kag ang kabilugan nga
makuha nga sabat amo ang numero nga indi
zero.
1. Ang Commutative Property sang addition
naga hambal nga pwede naton baylohon
ang lugar sang numero nga aton
ginadugang pero wala naga baylo ang
kabilugan nga sabat sang mga numero.
2. Ang Associative Property sang addition naga
hambal nga pwede naton mabayluhan ang
pag grupo sang mga numero pero wala
nagabag-o ang kabilugan nga sabat sang
mga numero.
68
Leksyon 22: Paggamit sang Associative Property
sang Addition sa Pag-compute sang
sabat Asta 1000

Hilikuton1
Idugang ang mga numero. Isulat ang numero
nga ginapangayo sa blangko nga linya. Isulat sa
papel ang inyo sabat.

1. 12 + (15 + 3) = (12 + 15) + _____ = __________
2. 18 + (___ + 12) = (18 + 2) + _____ = _________
3. (___ + 4) + 10 = 26 + (4 + 10) = __________
4. _____ + (500 + 200) = (200 + 500) + 200 = ________


Hilikuton 2
I-grupo liwat ang mga numero. Isulat ang mga sabat
sa linya sa idalom sang tagsa ka number
combinations.

1. 8 + (4 + 10) = _______
_______ = _______

2. (25 + 25) + 100 = _______
_______ = _______

3. 100 + (200 + 300) = ________
_______ = _______
69
Leksyon 23: Pagdugang sang 1 tubtob 2-Digit nga
Numero nga ang Sabat Hasta 50 Paagi sa
Hunahuna
Ang Mabinuligon nga BataManugbaligya sang mga prutas ang tatay ni
Allan. Tagsa ka Sabado, nagabulig sia sa iya tatay sa
ila pwesto sa balaligyaan sang mga prutas.
Isa ka Sabado, nakabaligya si Allan sang isa ka
napulo kag apat (14) ka luto nga mga kapayas kag
siam (9) ka hilaw nga mga kapayas. Ginpamangkot
sia ni tatay nya kon pila tanan ang iya nabaligya
nga mga kapayas. Nasabat niya ang pamangkot
sang iya tatay gilayon nga wala gin isip isa-isa ang
mga kapayas.
Pila ayhan ang sabat ni Allan?70


14 + 9

Sa pagdugang sang mga numero sa hunahuna:

1. Dugangan sang 1 ang 9 agud mahimo nga 10.
(Ang mga numero nga 10, 20, 30, 40 …
mahapos isipon sa hunahuna).

2. Buhinan sang 1 ang 14. (Ang 1 nga ginbuhin sa
14, amo ang gindugang sa 9.) Kon pila ang
gindugang sa is aka numero, amo man ang
idugang sa is aka numero.

14 9
- 1 + 1
13 10

3. Idugang sa paminsaron ang 13 kag 10.
13 + 10 = 2371
Hilikuton 1
Mahampang kita sang Bingo.
Butangan sang marka ang numero nga sabat sang
number combinations nga ipakita sang maestro.
Ang una nga makakumpleto sa pagmarka sang
tagsa ka tigbato amo ang daog.

B I N G O

17


25

30

41

49

14


29

38

43

50

19


27

FREE

42

46

12


20

33

40

45

18


24

31

44

48


Hilikuton 2
Kopyahon kag idugang mentally ang masunod nga
mga numero.
1. 17 + 8 = _______
2. 15 + 5 = _______
3. 35 + 7 = _______
4. 11 + 8 = _______
72
Leksyon 24: Pagdugang sang mga Numero Mentally
sang Kaisa, Kanapulo kag Kagatos

Hilikuton 1
Kopyaha sa inyo papel kag idugang mentally ang
masunod nga mga numero.

1. 100 + 6 =
2. 200 + 20 =
3. 300 + 400 =
4. 400 + 90 =
5. 40 + 50 =
6. 30 + 70 =
7. 600 + 80 =
8. 400 + 500 =
73
Leksyon 25: Pag-intindi kag Pagsolve sang mga
Word problems nga may Sabat Asta 1000
Gamit ang Pagdugang sang mga Numero
nga Wala sang Regrouping

Pagbulig sa Uma
Isa ka Sabado sang aga, ginbisitahan ni Nilo si
Lolo Cito sa uma. Madamo nga mga kasapatan ang
makit-an sa uma. May ara mga ido, mga kanding,
mga baboy, mga karabaw, mga manok kag iban
pa. Pero ang nagustuhan gid ni Nilo amo ang
manguha sang mga itlog. Nakakuha sia sang 153 ka
itlog sa isa ka kulungan sang mga manok. Sa isa
naman ka kulungan, nakakuha sia sang 224 ka mga
itlog. Pila tanan ang itlog nga iya natipon.
Mga pamangkot:
1. Sin-o ang nagbisita kay Lolo Cito sa uma?
2. Ano nga mga sapat ang nakita ni Nilo sa uma?
3. Ano gid ang nagustuhan ni Nilo sa uma?

74
Hilikuton 1

Basahon, intindihon kag sabtan ang mga
masunod nga mga word problem. Ipakita ang
solusyon kag isulat ang kumpleto nga sabat sa inyo
papel.
Palaligban #1

Si Boyet may ara nga karton sang mga stamps.
Ang dalag nga karton may sulod nga 308 stamps
samtang ang pula nga kahon may sulod nga 491
stamps. Pila tanan ang stamps ni Boyet?Palaligban #2

May ara nga 215 cookies sa gamay nga kahon.
May ara nga 672 cookies sa dako nga kahon.
Pila tanan ka bilog ang mga cookies?

Palaligban #3
Sang paghiwat sang General PTA miting, may
114 nga mga lalaki kag 181 ka mga babaye ang
nakalista sa atendans. Pila tanan nga mga
ginikanan ang nagtambong sang miting?

75
Leksyon 26: Pag-intindi kag Pagsolve sang mga
Word problem nga may Sabat Asta 1000
Gamit ang Pagdugang sang mga Numero
nga May Regrouping

Basaha kag intindiha ang tagsa ka word problem.
Sulbaron kag isulat ang kumpleto nga sabat sa
papel.

Hilikuton 1
Sabado nga adlaw. Ginbisitahan ni Alma kag Jan
ang ila lolo kag lola. Si Alma nagbitbit sang plastic
nga may unod nga 67 ka bilog nga lansones
samtang ang plastic nga bitbit ni Jan may unod nga
119 ka bilog nga suha .Pila tanan ka bilog nga mga
prutas ang ila dala?

Hilikuton 2
Mangunguma si Mang Dinoy. Nakaani sia sang
228 ka sako nga palay sa una nga tag-alani kag 249
ka sako nga palay sa ikaduha nga tag-alani. Pila
tanan ka sako sang palay ang iya naani?

Hilikuton 3
Basaha kag Sulbaron ang word problem sa inyo
notebook.
Isa ka Sabado, ginbuligan ni Tina ang iya nanay
sa pagbaligya sa tindahan. Nakabaligya sila sang
125 ka kilo sang bugas sa aga kag 293 ka kilo sang
bugas sa hapon. Pila tanan ka kilo sang bugas ang
ila nabaligya sa isa ka adlaw?
76
Leksyon 27: Pag-intindi kag Pagsolve sang mga
Word problem nga may Kwarta nga ang
Sabat Asta P1000 Gamit ang Pagdugang nga
Wala sang Regrouping kag May Regrouping


Hilikuton 1
Basaha kag sabton ang word problem sa inyo papel.

Ang tatay ni Toto isa ka panday. Kahapon,
gibayran sia sang P325 sa pagkay-o sang atop sang
balay. Subong nga adlaw, ginbayaran sia sang P280
sa iya pagpinta sang balay. Pila tanan ang iya
nakuha nga bayad?


Hilikuton 2
Basaha ang palaligban kag sabtan ang masunod
nga mga pamangkot.

Kinaandan sang duha ka mag-utod nga
magtago sang kwarta halin sa ila allowance. Tagsa
ka isa sa ila, may savings sa iya alkansia. Si Lyn may
ara nga P287 samtang si Tintin may ara nga P278.

Mga Pamangkot;
1. Pila ang savings ni Lyn sa bangko
2. Pila ang savings ni Tintin sa bangko
3. Sin-o may madamo nga savings?
4. Sin-o ang may gamay nga savings?
5. Pila tanan ang ila nga nasave?

77
Leksyon 28: Pagbuhin sang 2- to 3-digit numbers Nga
May Minuends Asta 999 nga Wala sang
Regrouping

Ang Matutom nga si Eric
Si Eric isa ka bata nga matutom mag-obra. Sa
tagsa ka matapos ang panyapon, ginatrapuhan
kag ginahugasan niya ang mga pinggan.
Bisan sa iya pagtu-on, matutom man sia. Adlaw-
adlaw sia nagabasa sang mga libro. Kagab-i,
nakalab-ot sia basa hasta sa pahina 123. Subong
nga gab-i, nagbasa naman sia. Natapos na niya
basahon ang 135 nga pahina. Pila tanan ka pahina
sang libro ang iya nabasa?

Hilikuton 1
Kopyahon sa papel kag sabtan ang masunod nga
mga number combinations.


348 187 999 765 579
1. - 17 2. - 32 3. - 346 4. - 304 5. - 141
78
Leksyon 29: Pagbuhin sang 2- to 3-Digit nga mga
Numero nga may Minuends Asta 999 nga
may Regrouping (sa place value nga
kanapulo kag kaisa)


Hilikuton 1

Kopyahon kag sabtan ang mga number
combinations.


1. 185 2. 968 3. 322 4. 217 5. 175
- 36 - 29 - 116_ - 128 - 57


79
Leksyon 30: Pagbuhin sang 2- to 3-Digit Numbers
nga may Minuends Asta 999 nga may
Regrouping (sa kagatos kag kanapulo)


Nanguha sang mga Bato si Elisa
Si Elisa naga-istar sa higad sang dagat. Isa ka
aga nangolekta sia sang mga gamay nga bato.
Ibutang niya ini sa iya aquarium. Nakolekta sia sang
234 ka mga magagmay nga bato sa diin 142 sa mga
ini ang puti. Pila sang mga gamay nga bato ang indi
puti?

Mga Pamangkot:
1. Sa diin naga-istar si Elisa?
2. Nga-a nagapangolekta sia sang magagmay
nga bato? Anhon niya ini?
3. Ano ayhan ang du-ag sang mga bato nga
nakolekta ni Elisa?
80
Hilikuton 1
Ibuhin ang masunod nga mga numero. Himua ini sa
inyo papel.Hilikuton 2
I-solve ang mga masunod nga number
combinations sa inyo papel.


1. 134
- 82
2. 236
- 108
3. 695
- 198
4. 742
- 119
5. 816
- 129
1. 148
- 183
2. 627
- 292
3. 319
- 259
4. 986
- 593
5. 317
- 123
81
Leksyon 31: Pagbuhin sang 2- to 3-Digit nga mga
Numero nga may Minuends Asta 999 nga may
Regrouping (zero difficulty)


Hilikuton 1

Sabtan ang mga masunod nga number
combinations sa inyo papel.

Hilikuton 2

Himu-a ang mga masunod nga number
combinations sa inyo papel.
1. 360 2. 950 3. 402 4. 905
- 35 - 39 - 193 - 274

1. 250 2. 960 3. 609 4. 400
- 113 - 235 - 429 - 217

82
Leksyon 32: Pagbuhin mentally sang 1 –Digit nga
Numero sa 1-to 2-Digit nga Numero nga may
Minuends Asta 50

Hilikuton 1
Ang Kapid
Kapid sanday Maria kag Ana. Pirme sila upod
magkadto sa eskwelahan. Upod man sila sa pagtu-
on. Sa ano man nga mga bagay, pirmi sila naga-
upod bisan pa sa ila paghampang. Ang gusto nila
nga hampangon amo ang pagtapik sang mga lego
o blocks. May ara nga 44 ka lego sa sulod sang
karton. Apang 6 sa sini nga mga lego ang ginseparar
tungod guba na. Pila na lang ka mga lego ang
nabilin nga indi guba?83

Hilikuton 1
Kopyahon kag i-solve mentally ang masunod nga
mga numero.
20
- 5
33
- 4
45
- 8
16
- 8
25
- 7
25
- 9
49
- 5
15
- 4
50
- 2
46
- 8
84
Leksyon 33: Pagbuhin sang 3-Digit Numbers Mentally
nga wala sang Regrouping


Pagbulig sa Uma
Si Rowena kag si Tino mag-utod. Isa ka Sabado
sang aga, nag-upod sila sa ila ginikanan sa pag-ani
sang mga mais.
“Wow, kadako gid sang mais”, ang hambal ni
Rowena.
“Huo man. Amo ini ang pinakadako nga mais
nga aton nakuha halin kaina. Dali ka, isipon naton
kon pila ang liso sang mais nga ini,” ang hambal ni
Tino.
“Abaw, 136 gid ka liso. Galing 4 sa sini nga mga
liso ang maitom na kag indi manami,” ang hambal
ni Tino kay Rowena, dala kuha kag haboy sang
maitom nga liso.
85
Nagpamangkot si Rowena, “Pila na lang ka liso
sang mais ang maayo?
Mga Pamangkot:
1. Ano ang ngalan sang mag-utod?
2. Sa di-in sila nagkadto?
3. Ano ang ila himu-on didto?
136 - 4 = 132

86
Hilikuton 1

I-solve mentally ang mga masunod nga numero.Hilkuton 2
Kopyaha sa inyo papel kag i-solve mentally ang
masunod nga mga subtraction combination.

343
- 1
480
- 70
865
- 4
690
- 50
360
- 10
407
- 7
800
- 400
286
- 2
600
- 300
490
- 20
698
- 7
580
- 30
582
- 2
690
- 90
410
- 10
210
- 10
400
- 200
186
- 5
900
- 400
300
- 300
87
Leksyon 34: Pag-intindi kag Pag-solve sang One-
Step Word problems sang Whole Numbers
Gamit ang Pagbuhin nga may Minuends
Asta1000 nga Wala sang Regrouping

Hilikuton 1
GAMEBOARD
Kagatos Kanapulo Kaisa
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
88
Hilikuton 2
I-solve ang mga word problem.Ang Mapisan nga Mangunguma
Si Mang Ramon isa ka mapisan nga
mangunguma. Naga-obra sia bilog nga adlaw sa
iya talamnan sang mga prutas. Bag-o lang sia
katapos kapanguha sang mga bunga sang paho.
Gin-isip niya ang mga ini kag ginsulod sa kaing. May
ara 179 ka bilog nga mga paho. Kon 41 sa mga ini
ang luto nga paho, pila ka bilog ang mga hilaw?
89
Hilikuton 3
Basaha kag sulbaron ang mga masunod nga mga
word problem. Ipakita ang solusyon sa inyo papel.

1. Ginhambalan ni Mr. Magpantay ang iya Grade 2
nga mga estudyante nga magdala sang mga
bakante nga lata para tamnan sang mga bulak.
Ang nadala nga mga lata sang mga bata 178 ka
bilog tanan. Kon 92 sang mga ini dala sang mga
lalaki, pila ka lata ang dala sang mga babaye?
2. Manugtatap si Armando sang 676 ka mga manok
sa manukan. Apang ginbaligya sang tag-iya ang
236 ka mga manok. Pila na lang ka mga manok
ang bilin?
3. Si Mang Nestor isa ka mangunguma.
Nagtanom sia sang 72 ka bilog nga nahunol. Kon
37 sang mga ini mahogany nahunol, pila ang indi
mahogany nahunol?

Hilikuton 4
Sulbaron ang word problem. Isulat ini sa inyo
notebook para sa Hilikuton sa Balay.

Makabaligya sang 684 doughnut ang tindera sa
isa ka adlaw. Kon 395 doughnut ang mabaligya sa
aga, pila ang mabaligya sa hapon?

90
Leksyon 35: Pag-intindi kag Pag-solve sang One-
Step Word problems sang Whole
Numbers Gamit ang Pagbuhin nga may
Minuends Asta1000 nga may Regrouping


Hilikuton 1
Basahon kag sabtan ang mga masunod nga mga
word problem.

1. Sang ginhiwat ang Gulayan sa Paaralan Contest,
ang mga ulutanon ginpang-isip. May ara nga 125
ka nanari-sari nga mga utan. Kon 18 sa mga ini
ang mga tanom nga nagakabod, pila ang wala
nagakabod?

2. Ang suludlan nga lata, may ara nga 243 ka asul
kag darag nga mga holen. Kon 197 sa mga ini
ang asul, pila sa holen ang dalag?


Hilikuton 2
Sulbara ang word problem sa inyo papel.

Tagsa ka hapon, halin sa eskwelahan,
ginapaka-on ni Ben ang 123 ka mga manok sa ila
likod sang balay. Apang isa ka hapon, 96 lamang ka
mga manok ang iya napasulod sa kurong. Pila sa
mga manok ang wala napasulod sa kurong?


91
Leksyon 36: Pag-intindi kag Pag-solve sang One-
Step Word problems nga may Kwarta Gamit
ang Pagbuhin nga may Minuends Asta P1000
nga may Regrouping (Zero Difficulty)

Makinot nga bata si Belen. Nakatipon sia sang
P170 halin sa iya alawans sang nagligad nga bulan.
Kon ginbuhinan niya ini sang P 25 para ibakal sang
lapis kag papel, pila nalang ang bilin sang iya
kwarta?

Mga Pamangkot:
1. Sin-o ang bata sa istorya?
2. Di-in halin ang iya kwarta?

92
Hilikuton 1
Sabtan ang mga pamangkot. Ipakita sa inyo papel
ang solusyon.


Naglagaw kamo sang imo pamilya agud
magshopping. Nagbakal ikaw sang mga masunod.
Mga Pamangkot:
1. Ginbayran sang P1000 ang bag. Pila ang sinsilyo?
2. Nagbakal kamo sang payong. Pila ang sinsilyo kon
naghatag ka sa cashier sang P200.
3. Kon ginbayran mo sang P100 ang gunting, pila
ang sinsilyo mo?P38 P125 P512
93
Leksyon 37: Performing Order of Operations Paagi sa
Pagdugang kag Pagbuhin sang Diutay nga
mga Numero


Hilikuton 1
Himua ang mga masunod sa inyo papel.

1. (6 + 3) – 8 = _____
2. (9 + 7) – 6 = _____
3. (5 + 10) – 7 = _____
4. (10 + 10) – 18 = _____
5. (20 + 5) – 15 = _____


Hilikuton 2
Kopyaha kag isulat sa inyo papel ang sabat sang
mga masunod nga mga numero.

1. (8+ 8) – 10 = _____
2. (15 + 15) – 20 = _____
3. (6 + 8) – 7 = _____
4. (5 + 20) – 15 = _____
5. (9 + 9) – 8 = _____

94
Leksyon 38: Pag-intindi kag Pag-solve sang Two-Step
Word problems nga may Pagdugang kg
Pagbuhin sang 2- to 3 -Digit Numbers nga wala
sang Regrouping Gamit ang Ensakto nga mga
Pamaagi


Basahon kag Sulbaron ang word problem.
Nagapanag-iya sang tanuman sang mga
lubi ang pamilya ni Rita. Isa ka adlaw,
ginpanguha ang bunga sang mga lubi. May
yara nga 107 ka kulabu-on kag 131 ka mga lahin
ang nakuha. Kon 38 sang mga ini ang gindeliver,
pila ang wala madeliver?

95
Hilikuton 1
Basahon kag Sulbaron ang mga masunod nga word
problems.

1. May nasulod nga mga tambis nga prutas sa
basket. Ang green nga tambis 54 ka bilog kag ang
pula nga tambis 35 ka bilog. Pila ang nabilin kon
ginka-on ang 65 ka bilog nga tambis?

2. May ginhiwat nga programa ang eskwelahan. Sa
45 ka Grade 2 kag 26 ka Grade 3 nga mga
estudyante nga nag-atend, 18 ang nagpartisipar
sa presentasyon. Pila sa ila ang wala nagpartisipar
sa presentasyon?

3. Sa balaligyaan sang mga hampanganan, may 27
sang berde nga plastic nga mga bola kag 66 sang
pula nga mga plastic nga bola. Nag-abot ang
kustomer kag ginbakal ang15 sang mga plastik
nga bola. Pila ka plastic nga bola ang nabilin?
4. Sa ginhiwat nga programa sang Adlaw sang
Pamilya,126 sang mga lalaki kag 160 sang mga
babaye and nag-abot. Pila sang mga sia ang
wala magamit kon 379 ang ginpreparar?
5. Gintanom ni Mang Arnel ang 278 sang mga
nahunol nga Indian mango kag 320 sang mga
nahunol nga santol. Pagkatapos sang isa ka
semana, nakita niya nga an12 ka mga nahunol
nga prutas napatay. Pila nalang sang mga
nahunol nga prutas ang buhi?
96
Leksyon 39: Pag-intindi kag Pag-solve sang Two-Step
Word problems sang 2-to 3-Digit Numbers nga
may Pagdugang kg Pagbuhin nga wala sang
Regrouping Gamit ang Ensakto nga mga
Pamaagi

Hilikuton 1
Sabta ang mga masunod nga mga word problem.
Himu-a ini sa inyo papel.

1. Sa mga estudyante ni Miss Santos, 15 ang mga
babaye kag 5 ang mga lalaki. Kon 4 sa ila ang
wala makaeskwela sa adlaw nga ina, pila sa ila
ang nakaeskwela?

2. Sang paghiwat sang feeding program para sa
mga bata, 142 sang mga tasa kag 79 sang mga
baso ang ginpreparar. Kon 19 sa mga ini ang
wala pa magamit, pila sa mga baso kag tasa
ang nagamit na?

3. May 85 panid ang isa ka pad nga papel
samtang ang isa naman ka pad nga papel may
ara nga 56 ka panid. Pila ka panid ang bilin kon
75 sang mga ini ang nagamit?

97
Leksyon 40: Pag-intindi kag Pag-solve sang Two-Step
Word problems Gamit ang Pagdugang kag
Pagbuhin sang Kwarta Gamit ang Ensakto nga
mga Pamaagi


Hilikuton 1
Sabta ang mga pamangkot sa inyo papel. Ipakita
ang solusyon.

1. Nagbakal ako sang lapis nga nagabili P5 kag sang
ruler nga nagabili P12. Naghatag ako sang P20 sa
tindera. Pila ang iya ikambyo sa akon?

2. Nagbakasyon ako sa ila ni lolo kag ni lola sa uma.
Pagpauli ko ginhatagan ako ni lolo sang P15 kag si
lola naghatag sang P13. Nagsakay ako sa dyip
kag nagbayad sang P6 para sa akon pamasahe.
Pila ang bilin sang akon kwarta?
98
Leksyon 41: Pagpadamo Paagi sa Sulit-sulit nga
Pagdugang

Hilikuton1Ano ang makita ninyo sa laragway?

Basahon ang istorya:

Si Nanay nagbakal sang mga bulak nga ara
sa misetera. May 3 ka bulak sa kada misetera.
Nagbakal sia sang 6 ka misetera. Gindala niya
ang tanan nga bulak sa balay.

Sabton ang mga Pamangkot:
- Pila ka misetera ang ginbakal ni Nanay?
- Pila ka bulak ang ara sa kada misetera?
- Pareho bala ang kadamuon sang mga bulak sa
kada misetera?
- Pila tanan ang mga bulak?
Isipon naton.99
Hilikuton 2
Lantawa ang mga cards. Ipakita ang repeated
addition kag iya multiplication sentence.


a. + + =

_____ + _____ + _____ = _____
_____ x _____ = _____


b. + + + =

____ + ___ + ___ +___ = _____
_____ x _____ = _____c. + + =

_____ + _____ + _____ = _____
_____ x _____ = _____100
Hilikuton 3
Ipakita ang addition kag iya multiplication sentence
nga makita sa laragway.


1. + + =

_____ + _____ + _____ = _____
_____ x _____ = _____2. + =

_____ + _____ = _____
_____ x _____ = _____


3. + + + + =
___ + ___ + ___ + ___ + ___ = ___
_____ x _____ = _____


4. + + =

_____ + _____ + _____ = _____
_____ x _____ = _____


101
Leksyon 42: Pagpadamo Paagi sa Pagsulit-sulit nga
Pagdugang sa Arrays Kag Pag-isip sa
Multiples
Hilikuton 1
PagkantaHilikuton 2
Mag drowing sang simple nga mga bagay sa kada
kahon. Sundon ang ginhatag nga makita sa
repeated addition kag iya nga multiplication
sentence.
Grupo I
4 + 4 + 4 + 4 = 16
___ x ___ = ___
Grupo 22 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14
___ x ___ = ___
Isa kag isa, duha
Duha kag duha, apat
Tatlo kag tatlo, anum tanan
Apat kag apat, walo
Lima kag lima, napulo
Ang tudlo sa akon kamot.
102
Hilikuton 3
Mag drowing sang simple nga mga bagay sa kada
kahon nga makita sa ginhatag nga repeated
addition kag ang iya nga multiplication sentence sa
arrays.

Grupo I
5 + 5 + 5 + 5 = 20
___ x ___ = ___
Grupo 2
3 + 3 + 3 = 9
___ x ___ = ___

Grupo 3
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20
___ x ___ = ___
103
Hilikuton 4
Magdrowing sang simple nga mga bagay sa kada
kahon kag isulat ang iya multiplication sentence.
1.3 + 3 + 3 = 9
___ x ___ = ___
2.5 + 5 + 5 + 5 = 20
___ x ___ = ___
3.6 + 6 = 12
___ x ___ = ___

4.4 + 4 + 4 = 12
___ x ___ = ___
104
Hilikuton sa Balay
Magdrowing sang simple nga mga bagay sa kada
kahon kag isulat ang iya multiplication sentence.

1.5 + 5 = 10
___ x ___ = ___

2.4 + 4 + 4 = 12
___ x ___ = ___
3.
2 + 2 + 2 + 2 = 8
___ x ___ = ___105
Leksyon 43: Pagpadamo sang Palareho nga
Paglumpat sa Number Line

Hilikuton1


- Ano ang makita ninyo sa laragway?
- Ano ang iya itsura? Paano siya maghulag?
- Makatumbo man bala kamo pareho sang paka?
- Magtindog ang tanan kag magtumbo pareho
sang paka.

Basahon ang istorya:
Ang mangunguma nagkadto sa iya talamnan.
Samtang sia nagalakat nakakita sia sang paka.
Gusto niya dakpon ang paka pero nagtumbu-
tumbo ang paka padulong sa humayan.

Sabton ang nga pamangkot:
Sin-o ang nagkadto sa talamnan?
Ano ang iya nakita?
Ano ang iya gusto himuon sa paka?


106
Hilikuton 2Sabton ang mga pamangkot:
- Ano ang tawag sa linya nga may numero?
- Pila ka lumpat ang ginhimu sang paka?
- Pila ka laktaw sa kada tumbo?
- Kon ang paka magahimu sang 4 ka lumpat
kag may 3 ka laktaw kada tumbo, pila tanan
ang iya ginlumpat?
- Ano nga numero ang ginsulit-sulit sa
pagdugang?
- Kapila magdugang?
3 + 3 + 3 + 3 = 12 ukon 4 x 3 = 12
Hilikuton 3
Isulat ang multiplication sentence nga makita sa
number line.
Grupo I

___ x ___ = ___


Grupo II

___ x ___ = ___
Grupo III
___ x ___ = ___

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
107
Leksyon 44: Identity Property sang Pagmuad

Ano ang makita sa laragway?
Nakakilala bala kamo sang kalalaw?
Ano ang unod sang kalalaw sa laragway?
Ano nga mga prutas ang makita ninyo sa kalalaw?

Basahon ang istorya.

Ang iloy ni Lyn manugbaligya sang prutas.
Nagabaligya sia adlaw-adlaw. Ginabutang niya ang
tanan nga prutas sa sulod sang kalalaw. Sa kada
adlaw, nagakadto sia sa tindahan para magbaligya
sang prutas.


108
Hilikuton 1
Sabton ang mga pamangkot.
- Pila ka bilog nga kalalaw ang ara sa laragway?
- Pila ka prutas ang ara sa kalalaw?
- Kon may 5 ka prutas tanan sa 1 ka kalalaw, pila
tanan ang mga prutas?

Hilikuton 2
Lantawa ng mga laragway sa kada kahon. Ipakita
ang multiplication sentence nga makita sa
laragway.


1.

___ x ___ = ___


2.


___ x ___ = ___


3.


___ x ___ = ___

109
Hilikuton 3
Lantawa ng mga laragway sa kada kahon. Ipakita
ang multiplication sentence nga makita sa
laragway.

1. 3.
___ x ___ = ___ ___ x ___ = ___


2. 4.
___ x ___ = ___ ___ x ___ = ___

Tandaan
Bisan ano nga numero kon i-multiply ta sa1,
ang sabat pareho gihapon nga numero.
110
Hilikuton 4
Lantawa ng mga laragway sa kada kahon. Ipakita
ang multiplication sentence nga makita sa
laragway.

1. 2.

___ x ___ = ___ ___ x ___ = ___

3. 4.


___ x ___ = ___ ___ x ___ = ___

Hilikuton sa balay:
Lantawa ng mga laragway sa kada kahon. Ipakita
ang multiplication sentence nga makita sa
laragway.


1. 2.

___ x ___ = ___ ___ x ___ = ___

3. 4.


___ x ___ = ___ ___ x ___ = ___


111
Leksyon 45: Identity Property sa PagpamuadAno ang makita ninyo sa laragway?

Basahon ang istorya:

Si Ma’am Cruz naghambal sa iya mga
bumulutho nga magdala sang 3 ka flower vase nga
may bulak. Pagka-aga si Cecile may dala nga 3 ka
mga flower vase nga may bulak kag iya ginbutang
sa ibabaw sang lamesa.

Sabton ang mga pamangkot:
- Sin-o ang nagdala sang flower vase?
- Pila tanan ang flower vase?
- Pila ka bilog ang bulak sa kada vase?

112
Hilikuton 1
Lantawa ng mga laragway sa kada kahon. Isulat
ang letra sang multiplication sentence nga
ginapakita sa laragway.


1.

___ x ___ = ___
a. 4 x 1 = 4 b. 6 x 1 = 6 c. 7 x 1 = 7
2.

___ x ___ = ___
a. 5 x 1 = 5 b. 6 x 1 = 6 c. 7 x 1 = 7

3.

___ x ___ = ___
a. 2 x 1 = 2 b. 3 x 1 = 3 c. 4 x 1 = 4

4.

___ x ___ = ___
a. 3 x 1 = 3 b. 4 x 1 = 4 c. 5 x 1 = 5
113
Hilukuton 2
Lantawa ang mga laragway sa kada kahon. Isulat
ang multiplication sentence nga ginapakita sa
laragway.


1.

___ x ___ = ___

2.

___ x ___ = ___


3.

___ x ___ = ___

4.


___ x ___ = ___


114
Hilikuton sa Balay
Lantawa ng mga laragway sa kada kahon. Isulat
ang husto nga multiplication sentence nga
ginapakita sang mga ini.

1.


___ x ___ = ___

2.


___ x ___ = ___

3.

___ x ___ = ___

4.


___ x ___ = ___115
Leksyon 46: Identity Property sang Pagpamuad

Ano ang makita sa laragway?
Basahon ang istorya:

Si Alex nagbakal sang 2 ka kahon nga wala
sang unod. Gindala nya ang mga kahon sa ila
eskwelahan. Ang iya maestro naghambal nga
itungtong niya ang mga kahon sa lamesa kag
hambalon ang iya classmates nga lantawon ang
kahon.

Sabton ang mga pamangkot

- Sin o ang nagdala sang mga kahon?
- Pila ka bilog ang mga kahon?
- May nakita bala kamo sa sulod sang kahon?
116
- Kon wala kamo sang nakita nga unod sa
kahon, ang kahon empty ukon zero.

Hilikuton 1
Lantawa ang mga laragway. Isulat ang
multiplication sentence nga ginapakita sang
laragway.

1. 3.___ x ___ = ___ ___ x ___ = ___2. 4.___ x ___ = ___ ___ x ___ = ___117
Leksyon 47: Commutative Property sang Pagpadamo
Lantawa ang laragway, ano ang makita ninyo?
Basahon ang istorya:
Si Delia kag Julie naghanda sang cookies nga
para ibaligya. Si Delia may 4 ka plastic nga may 6 ka
cookies sa kada plastic. Si Julie may 6 ka plastic nga
may tag 4 ka cookies. Ila ini ilibod sa ila lugar.

Sabton ang mga pamangkot:
- Sin-o ang naghanda sang cookies para
ibaligya?
- Pila ka plastic ang kay Delia? Pila ka cookies
sa kada plastic?
- Pila ka plastic ang kay Julie? Pila ka cookies
sa kada plastic?
118
Hilikuton 1
Mag drowing sang bisan ano nga bagay nga
nagapakita sang multiplication sentence nga ara sa
idalum sang kahon. Ang una nga numero para sa
imo sulundan:


1. A. =

3 x 5 = 15


B. =

5 x 3 = 15

Grupo 1


A. =


6 x 4 = 24


B. =


4 x 6 = 24
119
Grupo 2


A. =

4 x 3 = 12


B. =

3 x 4 = 12

Grupo 3


A. x =

2 x 5 = 10


B. =5 x 2 = 10120
Hilikuton 2
Magdrowing sang bisan ano nga bagay nga
nagarepresentar sang sa multiplication sentence
nga yara sa idalum sang kahon.

Grupo 1


1. = =
3 x 2 = 6 2 x 3 = 62. = =


4 x 1 = 4 1 x 4 = 4


Grupo 2


1. = =


4 x 3 = 12 3 x 4 = 62. = =
2 x 5 = 10 5 x 2 = 10
A B
A B
121
Hilikuton 3
Magdrowing sang bisan ano nga bagay nga
nagarepresentar sang sa multiplication sentence
nga makita sa idalum sang kahon.1. = =
3 x 2 = 6 2 x 3 = 62. = =
1 x 4 = 4 4 x 1 = 4
3. = =
2 x 5 = 10 5 x 2 = 10
4. = =
4 x 2 = 8 2 x 4 = 8


122
Hilikuton sa Balay
Magdrowing sang bisan ano nga bagay nga
nagapakita sang nga ara multiplication sentence sa
idalum sang kahon.
1. = =
3 x 2 = 6 2 x 3 = 6
2. = =

2 x 5 = 10 5 x 2 = 10
3. = =

6 x 1 = 6 1 x 6 = 6

123
Leksyon 48: Pagpadamo Paagi sa Table 5 kag 10Ano ang makita sa laragway?

Basahon ang Istorya.
Si Nanay nagbakal 3 ka kahon sang lapis. Kada
kahon may ara 5 ka lapis. Ginhatag niya ang lapis
sa iya mga kabataan. Ang iya mga kabataan
nalipay gid kay madamo na ang ila lapis nga
paga-gamiton sa eskwelahan.

Sin- o ang nagbakal sang lapis?
Kay sin-o niya ginhatag ang mga lapis?

Hilikuton 1
Isulat and nadula nga numero para makumpleto
ang multiplication table.1 2 3 4 5
5 x
1 2 3 4 5
10 x
124
Hilikuton 2
Isulat and nadula nga numero para makumpleto
ang multiplication table.

Hilikuton 3
Isulat ang nadula nga numero para makumpleto
ang multiplication table.Factors Product
1.) 2 x 5 =
2.) 4 x __ = 20
3.) 1 x 5 =
4.) 3 x 10 =
5.) __ x 10 = 50
Factors Product
1.) 1 x __ = 5
2.) 5 x __ = 25
3.) 3 x __ = 30
4.) __ x 10 = 20
5.) 4x __ = 40
125
Leksyon 49: Pagpadamo Paagi sa Table sang 2, 3,
kag 4
Ano ang makita sa laragway?

Basahon ang Istorya:

Si Nanay nagbakal sang tricycle bilang regalo
niya sa kaadlawan ni Tatay Nilo. Ginagamit ini
tatay adlaw-adlaw para makakita sang kwarta.
Nalipay gid si tatay sang iya nga regalo nga
tricycle.

Sin-o ang nagbakal sang tricycle?
Nga-a nagbakal si nanay sang tricycle?
Sin-o ang nagahiwat sang iya kaadlawan?

126
Hilikuton 1
Isulat and nadula nga numero para makumpleto
ang multiplication table.

Factors Product
1 x 2 =
4 x 2 =
2 x 3 =
3 x 3 =
4 x 4 =
Hilikuton 2

Isulat and nadula nga numero para makumpleto
ang multiplication table.
1) 2 x 3 = __ 3) 5 x 4 = __ 5) 3 x __ = 9
2) 4 x __ = 16 4) 4 x 6 = __

127
Leksyon 50: Pagpadamo Paagi sa Tables sang 2, 3, 4,
5 kag 10Hilikuton 1
Isulat ang nadula nga numero para makumpleto
ang table.
Hilikuton 2
Isulat ang numero nga dapat ara sa blangko nga
linya.
1) 2 x __ = 12 4) 5 x 8 =__
2) 3 x 6 =__ 5) 5 x __ = 45

3) 4 x __ = 32


2 x __ = 6
2 x 8
=


2 x 7
=

3 x 3
=

3 x __ = 15
3 x 6
=


4 x 0
=

4 x 5
=

4 x __ = 28
5 x __ = 5
5 x 3
=3 x __
=

5 x __ = 25
128
Hilikuton 3
Kopyahon ang tables sa inyo papel kag isulat ang
ensakto nga sabat.
Factors Product
2 x 3 =
2 x 5 =
2 x 8 =
Factors Product
4 x 1 =
4 x 3 =
4 x 5 =
Factors Product
3 x 2 =
3 x 5 =
3 x 7 =
Factors Product
5 x 0 =
5 x 3 =
5 x 5 =
129
Leksyon 51: Mga Palaligban nga may Isa ka Tikang
sa Paglubad
Mabal-an bala ninyo kon ano ang ginahimo
sang babayi sa laragway?

Basahon ang Istorya:

Si Liza nagbakal sang 5 ka pahabok nga may
lain-lain nga du-ag. Kung ang isa ka pahabok naga
bili sang napulo ka pisos. Pila ang iya mabayaran sa
5 ka pahabok?

Sabton ang mga pamangkot:

Sin-o ang nagbakal sang pahabok?
Pila ka pahabok ang ginbakal niya?
Tagpila ang bili sang kada pahabok?
130
Hilikuton 1
Intindiha kag sumaha ang palaligban sang maayo.
Sabton ang nagasunod nga pamangkot.

1. Kon ang kada taraktarak nga hampanganan
nagabili sang napulo ka pisos kada isa, pila ang
bili sang 4 ka hampanganan?
Ano ang ginapamangkot sa palaligban?
Ano ang ginhatag sa palaligban?
Ano ang word clue?
Ano ang number sentence?
Ano ang operation nga gamiton?

2. May 10 ka libro sa kada aparador. Kung may 3
aparador, pila ka libro tanan?)
Asked: __________ Operation Used: ________
Given: __________ Number Sentence: _______
Word Clue: _______ Complete Answer: ________

Hilikuton 2
Intindiha kag sumaha ang palaligban sang maayo.
Sabton ang nagasunod nga pamangkot.Ipakita ang
inyo pamaagi sa pagsabat.

A. Si nanay nagbakal sang 6 kabilog nga itlog sa
tindahan sa tag walo ka pisos kada isa. Pila ang
iya binayaran sa 6 ka itlog?

B. Si Alex nagbakal sang 3 ka lata sang juice. Kung
ang kada lata nagabili sang napulo kag walo
ka pisos, pila ang iya mabayaran sa 3 ka lata?

131
Hilikuton sa Balay

Intindiha kag sumaha ang palaligban sang maayo.
Sabton ang nagasunod nga pamangkot. Ipakita
ang proseso sa pagkuha sang sabat.

A. Si Mariz nagbakal sang 4 kabilog nga laso sa
tindahan sa tag napulo ka pisos kada isa. Pila
ang iya nabayaran sa 4 ka laso?

B.Si Omar nagbakal sang 4 ka lata sang gatas.
Kon ang kada lata nagabili sang duh aka
napulo kag lima ka pisos, pila ang iya dapat
bayaran sa 4 ka lata?


132
Leksyon 52: Mga Palaligban nga may Duha ka
Tikang sa Paglubad

Hilikuton 1

Intindiha kag sumaha ang palaligban sang maayo.
Sabton ang pamangkot nga nagasunod.

Si Nico may 7 ka napulo ka pisos kag 3 ka lima
ka pisos. Ginhatag niya ang 5 ka napulo ka pisos
kay Mel. Pila ang nabilin nga kwarta kay Nico?

Ano ang ginapamangkot sa palaligban?
Ano ang ginhatag sa palaligban?
Ano ang word clue?
Ano ang number sentence?
Ano ang operation nga gamiton?


Hilikuton 2

Intindiha kag sumaha ang palaligban sang maayo.
Sabton ang pamangkot nga nagasunod. Ipakita
ang inyo proseso sa pagkuha sang sabat.

A. Si Liza nagbaligya sang 12 ka saging sa aga
kag 10 sa hapon. Kung kada saging nagabili
sang apat ka pisos kada isa, pila ang iya kitaon?
133
B. Si Jojie nagbakal sang 6 kabilog nga notebook
nga tag isa ka napulo kag anum ka pisos kada isa.
Naghatag siya sang isa ka gatos sa
manugbaligya, pila ang iya sinsilyo nga mabaton?

Hilikuton sa Balay

Intindiha kag sumaha ang palaligban sang maayo.
Sabton ang pamangkot nga nagasunod.

May 3 ka kahon sang buko pie. Sa kada kahon
may ara 6 ka hiwa. Kung ang 10 ka hiwa ginkaon,
pila ka hiwa ang wala makaon?


134
Leksyon 53: Pagbahin-bahin sang Grupo nga
Ginseparar sa Palareho nga Parte
A. B.

Basahon ang Istorya:
Sa tindahan sang hampanganan may ara naka
display nga mga hampanganan sa duha ka dako
nga aparador. Sa aparador A may ara 12 ka parte
sang hampanganan kag 4 ka palareho nga grupo
sang hampanganan ang ara sa kada raya.
Sa aparador B may ara 12 ka parte sang
hampanganan kag may ara 3 ka palareho nga
grupo sang hampanganan sa kada linya.

Sabton ang mga pamangkot:
Pila ka parte sang hampanganan ang ara sa
aparador A?
Pila ka grupo sang hampanganan ang sa kada
raya?
Pila tanan ka raya ang hampanganan?
Pila ka parte sang hampanganan ang ara sa
kabinet B?
Pila ka grupo sang hampanganan ang sa kada
linya?
Pila tanan ka linya ang hampanganan?
135
Hilikuton 1

Lantawa ang figure A kag B.

Figure A Figure BSa pila ka raya gintunga ang rektanggulo?
Pila ka rektangulo kada raya?
Ano ang division sentence sa figure A? sa figure B?


Hilikuton 2
Isulat ang division sentence suno sa ginapakita sang
mga bagay.

1. 3.


8 ÷ __ = __ 10 ÷ __ = __


2. 4.


9 ÷ __ = __ 6 ÷ __ = __

1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
136
Hilikuton 3

Isulat ang division sentence sang kada figure.1. 3.


6 ÷ __ = __ 15 ÷ __ = __2. 4.12 ÷ __ = __ 8 ÷ __ = __

137
Leksyon 54: Pagbahin-bahin sang Palareho nga
Panghatag


Ano ang makita ninyo sa laragway?
Basahon ang Istorya:
Si Janel nagahiwat sang iya ika-7
th
nga
kaadlawan. Gin-imbitar niya ang iya mga suod nga
abyan. Ang iya nanay naghanda sang madamo
nga pagkaon pareho sang cake, spaghetti, salad,
ice cream. Naghatag siya sang 18 nga pahabok o
balloons bilang give-aways sa iya 9 ka mga abyan.
Malipayon gid sia sa iya nga party.

Sin-o ang nagahiwat sang iya ika-7 nga
kaadlawan?
Ano nga mga pagkaon ang ginhanda sang iya
nanay?
Ano ang giveaways sa iya mga abyan?
138
Hilikuton 1
Ang mga bagay sa nawala nga bahin, tungaon
sang alalangay kag ibutang sa mga kahon nga ara
sa natuo nga bahin. Idrowing ang inyo sabat kag
isulat ang division sentence sa imo papel.1.2.3.4.


139
Hilikuton 2
Tunga-on ang mga bagay sa nawala nga bahin kag
ipanagtag sang palareho sa mga kahon sa natuo
nga bahin. Idrowing ang inyo sabat kag isulat sa
papel.

1.9 ÷ ___ = ___
2.

6 ÷ ___ = ___
3.


8 ÷ ___ = ___
4.


4 ÷ ___ = ___
140
Hilikuton sa Balay

Tunga-on kag idrowing ang mga bagay sang
palareho nga paghatag sa kada kahon kag ihatag
ang division sentence.


1.____ ÷ ___ = ___2.


____ ÷ ___ = ___


3.

____ ÷ ___ = ___

141
Leksyon 55: Pagbahin-bahin Paagi sa Sulit-sulit nga
Pagbuhin
Lantawa ang grupo sang mga bilog. Ano ang
inyo na-obserbahan?


Basahon ang Istorya:

Si Gian may isa ka malaba nga lubid. Ginpang-
utod-utod niya sa 12 ka parte nga palareho ka laba.
Ginhatag niya ang 4 ka parte kay Allan. Ginhatag
niya ang 4 pa gid kay Felix kag ang nabilin nga 4 kay
James. Pila ka bilog ang nabilin kay Gian?

Sabton ang mga pamangkot:
Pila ka parte ang ginpang-utod ni Gian?
Pila ka bilog ang ginhatag niya kay Allan?
Pila ka bilog ang ginhatag niya kay Felix?
Pila ka bilog ang ginhatag niya kay James?
Pila ka bilog ang nabilin sa iya?
142
Hilikuton 1
A. Idrowing sa imo papel kag tipulunan ang
mga bagay para mapakita ang pagtunga
paagi sa sulit-sulit nga pagbuhin.

1. 2.Subtraction sentence: Subtraction sentence:
6 8
- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2Division sentence: Division sentence:
6 ÷ __ = __ 8 ÷ __ = __

3. 4.Subtraction sentence: Subtraction sentence:
10 12
- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3Division sentence: Division sentence:
10 ÷ __ = __ 12 ÷ __ = __143
Hilikuton 2
Idrowing sa inyo papel kag tipulunan ang mga
bagay nga nagapakita sang pagtunga paagi sa
sulit-sulit nga pagbuhin.

1. 2.
Subtraction sentence: Subtraction sentence:
9 4
- 3 - 3 - 3 - 2 - 2


Division sentence: Division sentence:
9 ÷ __ =__ 4 ÷ __ = __

3. 4.Subtraction sentence: Subtraction sentence:
10 6
- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2Division sentence: Division sentence:
10 ÷ __ = __ 6 ÷ __ = __


144
Leksyon 56: Pagsulat sang Equation para sa Sulit-sulit
nga Pagbuhin kag Palareho nga
Panghatag

--- =


6 --- 2 = 4


--- =

4 --- 2 = 2


--- =

2 --- 2 = 0
Lantawa ang mga numero, ano ang inyo nakita?

Basahon ang Istorya:
Si Ivy nagbakal sang 6 ka lata sang sardinas.
Ginhatag niya ang 2 ka lata kay Rommel kag 2 pa
gid ka lata kay Liza kag ang nabilin nga 2 kay Joey.
Pila ka lata ang nabilin kay Ivy?

Sabton ang mga pamangkot:
Pila ka lata sang sardinas ang ginbakal ni Ivy?
Pila ka lata ang ginhatag niya kay Rommel?
Pila ka lata ang ginhatag niya kay Liza?
Pila ka lata ang ginhatag niya kay Joey?
Pila ka lata ang nabilin kay Ivy?
145
Hilikuton 1
Kapila magbuhin sang 2 halin sa 6 nga makalab-ot
sa 0?
Isulat ang equation:
a. 6 – 2 = 4
b. 4 – 2 = 2
c. 2 – 2 = 0__ ÷ __ = ____ ÷ __ = __

Hilikuton 2
A. Isulat and sulit-sulit nga pagbuhin sang mga
makita nga grupo sang mga bagay.

1.
9 – 3 = 6
__ - 3 = __
__ - 3 = __


2. 8 – 2 = 6
__ - 2 = __
__ - 2 = __
__ - 2 = __
146
B. Isulat ang division sentence sa mga masunod
nga mga grupo sang mga bagay.

1. 2.

___ ÷ ___ = ____ ___ ÷ ___ = ___

Hilikuton 3
Isulat ang numero sang mga nagasunod nga sulit-
sulit nga pagbuhin kag palareho nga pag-parte
sang grupo sang mga bagay.

1. 12 – 3 = 9
__ - 3 = __
__ - 3 = __
__ - 3 = __2. 6 – 2 = 4
__ - 2 = __
__ - 2 = __3.

___ ÷ ___ = ___


4.
___ ÷ ___ = ___
147
Hilikuton sa Balay

Isulat ang numero sang masunod nga sulit-sulit nga
pagbuhin kag palareho nga pag-parte sang grupo
sang mga makita sa bagay nga yara sa drowing.

1. 10 – 2 = 8
__ - 2 = __
__ - 2 = __
__ - 2 = __
__ - 2 = __


2. 12 – 3 = 9
__ - 3 = __
__ - 3 = __
__ - 3 = __


3.

6 ÷ ___ = ___


4.

2 ÷ ___ = ___148
Leksyon 57: Pagpangparte Paagi sa Table 2

Hilikuton 1
Isulat ang division kag multiplication sentence sang
laragway.
1. Division sentence: __________________
Multiplication sentence: __________________

2. Division sentence: __________________
Multiplication sentence: __________________
3. Division sentence: __________________
Multiplication sentence: __________________

4. Division sentence: __________________
Multiplication sentence: __________________

149
Hilikuton 2

I-multiply kag ihatag ang division sentence.

Multiplication
sentence
Division
sentence
1. 2 x 2 =
2. 2 x 7 =
3. 2 x 4 =
4. 2 x 9 =
5. 2 x 8 =
6. 2 x 3 =
7. 2 x 5 =
8. 2 x 6 =
9. 2 x 10 =
10. 2 x 1
150
Hilikuton 3

1. 8 ÷ 2 = ____ x ____ =

2. 12 ÷ 2 = ____ x ____ =

3. 16 ÷ 2 = ____ x ____ =

4. 20 ÷ 2 = ____ x ____ =Hilikuton 4
Isulat ang kulang nga numero.

1. 2 x 6 = ____ ____ ÷ 2 = ___

2. 2 x 9 = ____ ____ ÷ 2 = ___

3. 2 x 5 = ____ ____ ÷ 2 = ___

4. 2 x 2 = ____ ____ ÷ 2 = ___

5. 2 x 8 = ____ ____ ÷ 2 = ___
151
Leksyon 58: Pagpangparte Paagi sa Table 3, kag 4


Ano ang inyo makita sa laragway?
Basahon ang Istorya:

Si Anne nagabulig sa library kada hapon.
Nagbutang siya sang 16 ka libro sa raya.
Ginbutangan niya 4 ka libro kada raya. Pila ka raya
sang libro ang iya nahimo? Ano klasi nga bata si
Anne?

Sabton ang mga pamangkot:
Pila ka libro ang ara?
Pila ka libro ang kada raya?
Pila ka raya sang libro ang ara?
Ano nga division sentence ang mahimo sa
palaligban?
Himua sa multiplication sentence.

152
Hilikuton 1
Himu-a nga division sentence ang mga masunod
nga multiplication sentence.
1.) 4 x 2 = 8 3.) 4 x 8= 32
__÷__ = __ __÷__ = __

2.) 3 x 1 = 3 4.) 2 x 3 = 6
__÷__= __ __÷__ = __


Hilikuton 2
Ibaylo ang mga nagasunod nga multiplication
sentence sa division sentence.Multiplication
sentence
Division
Sentence
2x4 = 8
3x2 = 6
1x4 = 4
3x4 = 16
2x5 = 10

153
Hilikuton 3
Himu-a nga division sentence ang mga masunod
nga multiplication sentence.

1.) 4 x 5 = 20 3.) 3 x 6 = 18
__÷__= __ __÷__= __

2.) 4 x 4 = 16 4.) 3 x 7 = 21
__÷__= __ __÷__= __


Hilikuton sa Balay

Isulat ang insakto nga number sentence sa linya.
A B
1) 4 x 2 = 8 __ ÷ __ = __

2) __ x __ = __ 16 ÷ 4 = 4

3) 2 x 8 = 16 __ ÷ __ = __

4) __ x __ = __ 9 ÷ 3 = 3

154
Leksyon 59A: Pagpadamo Paagi sa Table sang 5
kag 10

Hilikuton 1
Himu-a nga division sentence ang mga masunod
nga multiplication sentence. Kopyaha kag
magsabat sa inyo papel.

1) 2 x 5 = 10 4) 6 x 5 = 30
÷ 2 = 30 ÷ =

2) 4 x 5 = 20 5) 2 x 10 = 20
20 ÷ = ÷ = 10

3) 3 x 10 = 30
÷ 3 =


Hilikuton 2
Ihatag ang insakto nga division sentence sa
ginhatag nga multiplication sentence. Isulat sa inyo
papel.


1) 2 x 5 = 10
2) 3 x 5 = 15
3) 4 x 2 = 8
__ ÷ __ = __
__ ÷ __ = __
__ ÷ __ = __
4) 3 x 3 = 9 __ ÷ __ = __
155
Hilikuton 3

Himu-a nga division sentence ang mga masunod
nga multiplication sentence.


1) 2) 4 x 10 = 40
__÷__=__


3 x 3 = 9 3) 9 x 5 = 45
__÷__=___ __÷__=___4.) 4 x 2 = 8
__ ÷ __ = __


156
Leksyon 59 B: Pagpadamo sang Table5 kag 10

Hilikuton 1

Himu-a nga division sentence ang mga masunod
nga multiplication sentence.

1) 5 x 5 = 25 3) 4 x 2 = 8
5 ÷__ = __ 8 ÷__ = __

2) 3 x 4 = 30 4) 2 x 10 = 20
__÷ 3 = __ __÷ 2 = __


Hilikuton sa Balay

Himu-a nga division sentence ang mga masunod
nga multiplication sentence.

1) 2 x 3 = 3) 4 x 4 =
__÷__ = __ __÷__ = __

2) 5 x 4 = 4) 2 x 5 =
__÷__ = __ __÷__ = __


157
Leksyon 61: Paglubad sang Palaligban Paagi sa
Pagbahin-bahin
Ano ang makita ninyo sa laragway?

Basahon ang Istorya:

Si Mang Jerry isa ka mangunguma. Nagtanum
siya sang kamatis sa 2 ka plot. Kon may ara siya sang
10 ka binhi nga tanum sang kamatis, pila kabilog
ang iya matanum sa kada plot?

Sabton ang mga pamangkot:

Sin-o ang mangunguma?
Ano ang iya gintanum?
Pila ka plot ang iya ginhimu?
Pila ka binhi nga tanum sang kamatis ang may
ara sia?
158
Hilikuton 1
Tinguhaa nga intindihon ang palaligban. Ihatag ang
sabat sa mga pamangkot.

A. Si Kathy naglaga sang 8 ka itlog. Gintunga
niya sang palareho sa 4 niya ka utod nga mga
babaye. Pila ka linaga nga itlog ang makuha
sang kada isa?

Ano ang ginapamangkot sa palaligban?
Ano ang ginasugid sa palaligban?
Ano ang word clue?
Ano ang operation nga gamiton?
Ano ang iya number sentence?
Ano ang kompleto nga sabat?


B. May 6 ka lapis nga ginatunga sang 3 ka bata
sa ila klase sa Art. Pila ka lapis ang makuha
sang kada isa? Ipakita kung paano mo
masabtan ang pamangkot.


Hilikuton 2
Tinguhaa nga intindihon ang palaligban. Ihatag ang
sabat sa mga pamangkot. Ipakita ang imo
pamaagi ukon proseso.

A. Si Kathy naglaga sang 6 ka itlog. Gintunga
niya sang palareho sa 3 niya ka utod nga
babaye. Pila ka linaga nga itlog ang makuha
sang kada isa?
159
Leksyon 62: Unit Fractions nga may Denominator 10
kag Panubo

Ano ang ginahimo sang mga bata sa laragway?

Basahon ang Istorya.

Si Alex, Rey, Jessa kag Annie nagbakal sang isa
ka pinggan nga buko pie. Gintunga nila ini sa 4 ka
palareho nga tunga. Kada isa sa ila nakakuha sang
palareho nga parte. Nasadyahan sila sa pagkaon
nila sang buko pie.
160
Sabton ang mga pamangkot:
Sin-o ang mga bata sa istorya?
Ano ang ila ginbakal?
Pila ka parte ang makuwa sang kada isa?
Kada isa sa ila nakakuha bala sang palareho
nga parte?
Pila ka tunga ang ginhimu nila sa buko pie?

Hilikuton 1
Lantawa ang laragway. Kilalaha ang fractions sang
shaded nga parte sa kada isa.
1. 3.


2. 4.
161
Hilikuton 2
Lantawa ang laragway. Kilalaha ang fractions sang
shaded nga parte sa kada isa.


1. 3.
2. 4.

Hilikuton sa Balay

Lantawa ang laragway. Kilalaha ang fractions sang
shaded nga parte.


1. 3.
2. 4.

162
Leksyon 63: Pagbasa kag Pagsulat sang Unit Fractions

Hilikuton 1
Basahon ang fractions nga sa symbols sa kopya
sang A kag iangot sa tinaga sa column B. Kopyahon
kag sabtan sa inyo papel.

A B

one-half

one-sixth

one-fifth

one-fourth
Hilikuton 2
A. Basahon ang fraction sa iya tinaga kag isulat
ang iya symbol. Isulat sa inyo papel.
1. one – third
2. one – half
B. Basahon ang mga fraction sa symbol kag isulat
sa tinaga. Isulat ang sabat sa inyo papel.

3.

4.163
C. Isulat ang fraction sa symbol kag sa tinaga.

5.


Hilikuton sa Balay

A. Basahon ang unit fraction sa tinaga kag isulat
ang iya symbol.

1. one–third
2. one– ninth

B. Basahon ang unit fraction sa symbol kag isulat
sa inyo papel ang iya tinaga.

3. -

4. -
C. Basahon ang unit fraction sa drawing kag isulat
ang iya symbols kag tinaga.

5.

164
Leksyon 64: Pagkumparar sang Fractions

Ano ang makita sa laragway?

Hilikuton 1
Basahon ang Istorya:
Si Trisha nagbakal 1 ka sandiya. Gintunga niya
ang sandiya sa 6 ka parte. Ginkaon niya ang 1 ka
parte, kag gintunga ang katunga sa 2 niya ka utod.

Sabton ang mga Pamangkot:
Ano nga parte sang sandiya ang ginkaon ni Trisha?
Ano nga nga parte sang sandiya ang ginkaon
sang kada isa niya nga utod?
Sin-o ang may daku nga parte?
Sin-o ang may gamay nga parte?
165
Hilikuton 1
Ikumpara ang mga fraction. Gamiton ang mga
symbol >, < ukon = sa sulod sang kahon.

1.2.3.

Hilikuton 2
Ikumparar ang mga fraction. Gamiton ang mga
symbol >, < ukon = sa sulod sang kahon.

1.


2.


3.


4.

166
Hilikuton sa Balay

Ikumpara ang mga fraction.
Gamiton ang >, < ukon = sa blangko.

1. 3.

2. 4.


Leksyon 65: Pagpasunod sang Unit Fractions

Hilikuton 1
Pasunuron ang fractions halin sa pinakanubo
pakadto sa pinakataas. Isulat 1-5 sa linya.


Hilikuton 2
Pasunuron ang fractions halin sa pinakanubo
pakadto sa pinakataas. Isulat 1-5 sa linya.
167
Hilikuton 3

Pasunuron ang mga fraction halin sa pinakamanubo
pakadto sa pinakamataas. Isulat 1-4 sa linya.Hilikuton sa Balay

Pasunuron ang mga fraction halin sa pinakamanubo
pakadto sa pinakamataas. Isulat sa inyo papel.


168
Leksyon 66: Mapakita kag Makilala ang iban nga
FractionsAno ang makita sa laragway?

Basahon ang Istorya:

Ang akon manghod nga babaye mahilig mag
drowing. Gadrowing siya bulak nga may 5 ka petal
sa kard. Ginduagan niya ang 1 ka petal kag
ginhatag sa amon nga nanay bilang regalo niya sa
kaadlawan ni nanay.


169
Sabton ang mga pamangkot:
Sin-o ang mahilig magdrowing?
Ano ang iya gindrowing?
Kay sin-o niya ginhatag ang kard?
Nga-a naghatag siya kard sa iya nanay?

Pila ka dahon ang ara sa bulak?
Pila ka dahon ang may du-ag?
Ano nga parte sang bulak ang may du-ag?

Hilikuton 1

Lantawa ang figure, kilalaha ang shaded nga parte.
Kopyahon sa inyo papel ang insakto nga sabat.


a. c.
b. d.170
Hilikuton 2

Kilalaha ang shaded nga parte kag pili-a ang sabat.
Isulat ini sa inyo papel.


1.


2.


3.


4.

171
Leksyon 67: Similar Fractions


A B


Ano ang makita sa laragway?

Basahon ang Istorya
May ara nga 2 ka kahon sang pahabok kag
may tag 3 ka pahabok sa kada kahon. Sa kahon
sang A, 1 ka pahabok ang shaded kag sa kahon
sang B, 2 ka pahabok ang shaded.
Sabton ang mga pamangkot:

Pila ka pahabok ang ara sa kahon sang A?
Pila kabilog ang shaded?
Ano nga parte sang grupo ang shaded?
Pila ka pahabok ang ara sa kahon sang B?
Pila kabilog ang shaded?
Ano nga parte sang grupo ang shaded?


172
Hilikuton 1
Kilalaha ang similar fraction sang grupo sang mga
bagay nga ara sa tuo, pili-a ang letra sang insakto
nga sabat.

1.

A B C

2.
A B C

3.

A B C

4.
A B C
Hilikuton sa Balay
Kilalaha ang mga similar fraction sang mga
nagasunod nga mga bagay. Iangot paagi sa linya.
Kopyahon kag sabtan sa inyo papel.
1.2.3.4.

173
Leksyon 68: Pagbasa kag Pagsulat sang Similar
Fractions


Ang Bibingka

Isa kaadlaw ang Nanay ni Aya nagluto sang
bibingka para sa ila tanan . Sang maluto na ang
bibingka gintunga ini ni Nanay sa walo ka parte. Si
Kyle nakaubos sang Si Emil ang nakaon. Si
Aya nakaubos sang . Nabusog gid sila sang
bibingka nga ginluto ni Nanay nila. Isa-isa nila
ginhakus ang ila nanay sa pagpasalamat.
.


174
Sabta ang mga pamangkot:

1. Ano ang ginluto sang Nanay?
2. Sin-o ang ginlutuan ni Nanay sang bibingka?
3. Sa pila ka parte gintunga ang bibingka?
4. Pila ka parte ang naubos ni Kyle? ni Emil? ni Aya?
5. Ano ang ginhambal sang mga bata sa ila nanay
matapos sila makakaon sang bibingka?
6. Ano nga klase sang mga bata sila nga tatlo?
Maayo bala ang ila ginhimo?
7. Paano ka magpakita sang imo pagpasalamat?


Hilikuton 1
Basahon ang fraction sa nawala nga bahin kag isulat
ang iya natungdan nga similar fraction.

______ 1.


_____ 2


_____ 3.


_____ 4.


_____ 5.


3
5
1
5
2
6
3
8
2
3
1
9
2
7
1
3
2
7
1
3
1
4
5
7
1
4
2
4
1
6
2
8
1
6
3
4
2
6
5
9
175
Hilikuton 2

Basahon ang mga fraction kag isulat ang similar
fraction nila. Pilion ang sabat sa kahon sa idalom.______ 1. _____ 3. _____ 5.______ 2. _____ 4.

4
6
4
5
1
3
3
4
2
8


3
6
2
4
1
5
5
8
2
3
176
Leksyon 69: Pagkumparar sang Similar Fractions


Hilikuton 1
Ikumparar ang kada pares. Isulat ang >, < or = para
kumpletuhon ang number sentence.


1. ___ 3. ___

2. ___ 4. ___Hilikuton 2
Ikumparar ang fractions. Isulat ang > , < or = sa linya.


1. ___ 3. ___

2. ___ 4. ___


177
Hilikuton 3

Lubara ang palaligban paagi sa pagkumparar sang
fractions nga ginhatag.

1. Si Andrea nagbasa sang sang libro. Si Nikki
nakabasa sang libro. Sin-o ang nakabasa
sang mas madamo nga pinanid sang libro?

2. Si Joel may sang buko pie samtang si Susan
may sang buko pie Sin-o ang may mas
magamay nga parte?178
Leksyon 70: Pagpasunod sang Similar FractionAng Magklasmeyt
Si Martin, Gary, Mark kag Justin magklasmeyt.
Nagbakal sila sang tig-isa ka tsokolate nga pareho
ka dako. Ginkaon nila ang tsokolate samtang
galakat pauli sa ila balay. Naubos ni Martin ang
sang iya tsokolate. Si Gary nakaubos sang sang
tsokolate. Si Mark nakakaon sang samtang si
Justin nakakaon sang sang iya tsokolate.

Sabta ang mga pamangkot:
1. Sin-o ang nagbakal sang tsokolate?
2. Ano ka dako nga parte sang tsokolate ang
naubos ni Gary? Justin? Mark? Martin?
179
3. Sin-o sa ila nga apat ang nakakaon sang
pinakadako nga parte? Sin-o ang nakakaon
sang pinakagamay nga parte?


Hilikuton 1

Ipasunuda ang mga fractions halin sa pinakagamay
asta sa pinakadako. Isulat ang 1-4 kung sa diin ang 1
ang pinakagamay kag 4 ang pinakadako.
Halimbawa:


a.

2 4 1 3 .b.


______ ______ ______ ______c.

_______ ______ _______ _______
180


d.

______ ______ ______ ______e.

______ ______ ______ ______


Hilikuton 3

Pasunuda ang mga fractions halin sa pinakagamay
asta sa pinakadako. Isulat ang inyo sabat sa papel.

1. , , ,


2. , , ,
Pasunuda ang mga fractions halin sa pinakadako
asta sa pinakagamay. Isulat ang inyo sabat sa
papel.
3. , , ,


4. , , ,


181
Hilikuton 4

Ipasunuda ang fractions halin sa pinakagamay asta
sa pinakadako.


1.2.


Ipasunuda ang fractions halin sa pinakadako asta sa
pinakagamay.


3.4.
182
Leksyon 71: Pagbasa kag Pagsulat sang Kwarta


Basaha ang istorya.
Ang Regalo
Magasaulog sang iya kaadlawan si Nanay ni
Marian sa masunod nga semana. Napinsaran niya
nga hatagan ang iya Nanay sang regalo. Gani
ginbuksan niya ang iya alkansiya kag isipon ang
kwarta nga unod sini. Lima ka napulo ka pisos,
napulo ka pisos, lima ka sentimos, duha ka napulo ka
pisos, lima ka pisos, napulo ka sentimos, isa ka gatos
ka pisos.
Nalipay gid si Marian kay may kwarta na sia
pambakal sang regalo.

183
Sabta ang mga pamagkot:
1. Sin-o ang magasaulog sang iya kaadlawan sa
masunod nga semana?
2. Sin-o gusto maghatag sang regalo sa Nanay?
3. Ano ang ginhimo ni Marian para makabakal sia
sang regalo sa iya Nanay?
4. Pila ang natipon ni Marian nga kwarta sa iya
alkansiya?
5. Ano nga klase ka bata si Marian? Maayo bala
sia nga bata?

Hilikuton 1
Basaha ang bili sang mga bagay kag isulat ang
tinaga sini.
Bagay
Bili sa
simbolo
Bili sa tinaga
1 Buko Juice ₱10.50
2 Banana cue ₱ 7.50
3 Puto ₱ 12.00
4 Sopas ₱ 10.00
5 Sandwich ₱ 15.75
184
Hilikuton 2

Basaha kag isulat ang tinaga ukon ang simbolo.

1. ₱ 4.85 - ___________________________

2. ₱ 26.00 - ____________________________

3. siyam ka pisos , duha ka pulo kag lima ka sentimos
_________

4. apat ka pulo kag lima ka pisos kag lima ka
sentimos _________
185
Leksyon 72: Pag-isip sang Bili sang Kwarta

Hilikuton 1
Isipa ang kwarta kag ihambal ang bili sang grupo
sang sensilyo ukon ang kwarta nga papel.

1.

2.
3.45.

186
Hilikuton 2
Isipa ang kwarta kag ihambal ang bili sang sensilyo
ukon ang kwarta nga papel paagi sa pagsulat sang
husto nga simbolo.


1.
2.3.
4.
5.

187
Hilikuton 3

Isipa ang kwarta kag isulat ang bili sang sensilyo ukon
ang kwarta nga papel.

1. ₱50, ₱20, ₱20

2. ₱10, ₱10, ₱5, ₱1, ₱1

3. 5ȼ , 10ȼ, 25ȼ , 10ȼ,

4.May ara nga kwarta si Mark sa iya kahita
.Pila tanan ang iya kwarta?₱5 , ₱10, ₱10, ₱5, ₱20, ₱10
188
Leksyon 73: Pag-isip sang Grupo sang Kwarta kag
Sensilyo

Hilikuton 1
A. Isipa ang kwarta kag isulat ang bili sini sa inyo
papel.


1.

2.
3.
4.

5.

189
Hilikuton 2
Isulat ang bili sang kwarta nga papel ukon sensilyo.
Isulat ang sabat sa inyo notebook.


1.


2.
3.


4.190
Leksyon 74: Pagkumparar sang Bili sang Kwarta

Hilikuton 1
Ikumparar ang amount sang sensilyo kag kwarta nga
papel. Gamiton ang <, > ukon =.1.

2.
Hilikuton 2
3.


4.


5.
191
Hilikuton 2

Basaha ang mga dinalan. Ikumparar ang amount
gamit ang <, > ukon = . Isulat ang sabat sa sulod
sang bilog.

1. May 5 ka pisuson si Martin. May lima ka pisos si
Mark.
₱ ________ ₱ _________

2. May ₱7.75 si Oscar kag ₱ 9.50 naman ang kay
Karlo.

₱ ________ ₱ ________

3. Nakatipon si Van sang 2 ka ₱50 nga kwarta nga
papel. Nakatipon si Paul sang 2 ₱ 2 nga kwarta
nga papel.
₱ _______ _ ₱ _______

4. Nagabili ang bag sang ₱95.00. Nagabili ang
payong sang ₱ 80.00.

₱ ________ ₱ _______

5. Nakabaton si Mar sang ₱ 75.50 sa pagbaligya
sang botelya. Nakabaton si Riza sang ₱ 68.70

₱ ________ ₱ ______192
Hilikuton 3
Tun-i ang tsart. Lantawa sang maayo ang presyo


Basaha ang phrases. Ikumparar ang mga amount
sang mga bagay nga ginpakita sa tsart. Gamita
ang <, > ukon =.

1. Banana cue kag Chicken Sandwich
₱ ______ ₱ ________

2. Buko juice kag Cup Cake
₱ ______ ₱ ________

3. Soup kag Juice
₱ ______ ₱ ________

4. Cup Cake kag Banana Cue
₱ ______ ₱ ________SCHOOL CANTEEN
BANANA CUE …………………………. ₱ 8.00
CHICKEN SANDWICH ……………… ₱ 10.50
BUKO JUICE ……………………………. ₱ 6.50
JUICE …………………………………… ₱ 7.00
SOUP …………………………………… ₱ 12.00
CUP CAKE ………………………………. ₱ 6.50

193
Hilikuton 4

Ikumparar ang amounts. Gamita ang <, > ukon = sa
kahon.

1. ₱ 4.00 ₱ 4.50
.
2. ₱ 34. 00 ₱ 32.00

3. ₱ 1.75 ₱ 2.75

4. ₱ 90.00 ₱ 90.00194
Yunit II
Geometry
195
Leksyon 75: Half-Circles kag Quarter Circles

Hilikuton 1
a. Isulat ang A kung ang figure nagapakita sang
half-circle kag B kung quarter circle.b. Isulat ang HC kung ang dinalan nagalaragway
sang half-circle kag QC kung ini quarter circle.

_____ 1. Isa ka parte sang apat ka alalangay nga
parte sang bilog.
_____2. Isa ka bahin sang duha ka parte sang
bilog.
_____ 3. Gintunga ang bilog sa duha ka
alalangay nga parte Ano ang tawag mo
sa isa ka parte sini.
_____4. Ang tawag sang isa ka parte sang bilog
kung ini gintunga sa apat ka alalangay
nga parte.
196
Leksyon 76: Paghimo sang Shapes

Hilikuton 1

Basaha sing maayo ang istorya.


Sabta ang mga pamangkot:
1. Sin-o ang nagsiling kay Sarah nga mag-drowing?
2. Ano ang ginpa-drowing sa ila sang ila
manunudlo?
3. Ano ang paborito nga halampangan ni Sarah?
4. Sa ano nga bagay nahuman ang iya drowing?
5. Ano ang korte sang lawas sang iya doll? batiis
kag butkon? mata? kamot? baba? ilong?
MIMI
Isa ka adlaw sa buluthuan, nagsiling ang
maestra ni Sarah nga mag-drowing sila sang ila
paborito nga halampangan. Nalipay gid si Sarah
sang mabatian ato. Gani dali dali niya ginkuha ang
iya mga gamit sa pag drowing kag mag-umpisa
drow. Wala magdugay kag natapos niya ang iya
obra kag ginpakita sa klase. Gintawag niya ang iya
halampangan nga si “Mimi”.
197
Leksyon 77: Paghimo sang Bilog, Half-Circles kag
Quarter Circles

Hilikuton 1
Mag-drowing sang linya sa bilog nga nagapakita
sang half-circle ukon quarter circle. Duagi ang isa ka
parte sini.


1. half-circle2. quarter circle3. quarter circle4. half-circle

198
Leksyon 78: Pagkilala sang Shapes/Figures nga
nagapakita sang Linya sang Symmetry

Hilikuton 1
Idrowing ang linya sang symmetry sa kada figure.
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.

Hilikuton 2
Kilalahon ang shape/figure nga nagapakita sang
symmetry. Isulat ang A kung ini symmetrical kag B
kung indi symmetrical.

_____ 1. _____ 5.


_____ 2. . _____ 6.


_____ 3. _____ 7.


_____ 4. _____ 8.
199
Leksyon 79: Paghimo sang Figures nga Nagapakita
sang SymmetrySabta ang mga pamangkot:

1. Sin-o nagaobra sang iya proyekto?
2. Sin-o nagbulig kay KC sa pag-obra sang iya
proyekto?
3. Paano niya ginpilo ang papel?
4. Ano nga mga shapes ang iya ginpilo?
5. Ano nga klase ka bata si CJ?
Ang Art Project ni KC
Nagaobra si KC sang iya project sa Art.
Kinahanglan niya piluon ang papel sa duha ka
parte nga pareho ka dako. Galibog ang iya ulo
kay indi siya kabalo. Maayo na lang nag- abot
ang iya magulang nga si CJ kag ginbuligan siya.
Nagkuha si CJ sang papel. Ginpilo niya ini sa duha
ka parte. Tapos, ginsulatan niya sing linya ang agi
sang piniluan kag gingunting. Amo lamang ang
kalipay ni KC sang nakapilo siya sang nagkalain-
lain nga korte sang papel.


200
Hilikuton 1
Ipares ang figures sa column A sa column B para
makaporma sang figure nga symmetrical. Isulat ang
sabat sa inyo papel.
a.


b.


c.


d.


e.
1.


2.


3.


4.


5.
201
Hilikuton 2

Ari ang apat ka letra nga symmetric. Kumpletuhon
ang letra paagi sa pag-drowing sang isa ka tunga
sini. Magporma sang tinaga gamit ang mga letra
nga ini.
Hilikuton 3

Kumpletuhon paagi sa pagdrowing sang natunga
nga parte sang figure. Ubrahon sa inyo papel.

A M H T
1.


2.

H X
3.


4.


202
Leksyon 80: Pagkilala sang mga Shapes nga Maka-
Tesselate

Hilikuton 1
Isulat ang (  ) sa linya kung ang shape naga
tessellate kag ( X ) kung indi mag-tessellate.


____ 1. _____ 5.


_____ 2. _____ 6.


____ 3. _____7.


____4. _____ 8.
Hilikuton 2
Naga tessellate bala ang ginhatag nga mga
shapes? Isulat ang Huo o Indi.

1. 2. 3. 4.
203
Leksyon 81: Tessellating sang Surface

Hilikuton 1
Kumpletuha ang tessellation. Isipa ang triangulo,
kwadrado ukon rektangulo nga nasakpan sang
figure.

1. 3.________ ________
2. ________ 4. ________


Hilikuton 2
Isipa ang triangulo, kwadrado ukon rektangulo nga
nasakpan sang figure.

1. 3.2. 4.
204
Leksyon 82: Tadlong nga linya kag kurba / Flat kag
Curved Surface

Basahon ang istorya kag sabton ang mga
pamangkot.


Ang Birthday Party ni Katrina

Nagasaulog si Katrina sang iya ikawalo nga
kaadlawan subong nga adlaw. Masako gid sa
pagpreparar ang iya nanay kag yaya Rosa sang iya
party. May balloons, cake, ice cream, tinapay, juice
kag madamo pa nga iban. Madamo ang nag-
alabot nga mga bisita nga may dala nga regalo.
Nagsuksok sila tanan sang kalo samtang nagakanta
sang Happy Birthday kay Katrina. Malipayon gid si
Katrina sa iya birthday party.

1. Sin-o ang nagasaulog sang iya kaadlawan?
2. Pila ang iya edad?
3. Ano ang mga bagay nga makita sa party?
4. Ano ang dala sang mga bisita kay Katrina?
5. Nalipay bala si Katrina sa iya birthday party?

205
Hilikuton 1
Tun-i ang drowing. Kumpletuha ang table sa
pagsulat sang husto nga data.3-D nga mga
Bagay
Kadamuon sang …
Tadlong
nga
Linya
Kurba
nga
Linya
Flat
surface
Curved
surface


206
Leksyon 83: Straight and Curve Lines/Flat and Curved
Surfaces (cylinder, rectangular prism, sphere)

Hilikuton 1

Tun-i ang drowing. Kumpletuha ang table.
3-D nga mga
Bagay
Kadamuon sang …
Tadlong
nga
Linya
Kurba
nga
Linya
Flat
surface
Curved
surface


207
Hilikuton 2

Kilalaha ang 3-D nga bagay nga ginalaragway sang
dinalan.

_____1. Wala sing tadlong nga linya kundi kurba kag
curved surface lang.

_____2. May ara nga duha ka flat faces kag curved
surface.

_____3. May ara nga 6 ka flat faces.

_____4. May ara nga isa lang ka kurba kag curved
surface.

208
Yunit III
Patterns and Algebra
209
Leksyon 84: Pagkilala sang Patterns

Hilikuton 1
Tun-i ang laragway kag ihambal ang pattern.
1.
2.
3.
4.
5.

210
Hilikuton 2
Tun-i ang drowing kag ihambal ang pattern. Isulat
ang letra sang husto nga sabat.

1.

A. dalag-dalag-pula B. pula-dalag-pula


2.

A. bulan-adlaw B. adlaw-bulan3.

A. nagdugang sing tig-tatlo
B. nagdugang sing tig-duha4.

A. wala-tuo B. ibabaw- dalom


5.


A. gamay-gamay-dako
B. gamay-dako-dako


2, 4, 6, 8, 10211
Leksyon 85: Pagkilala sang Masunod nga mga
Bagay sa Sequence

Hilikuton 1
Idrowing / isulat ang masunod nga figure /numero sa
kada sequence.

1) ____ ____

2) 3 6 9 12 ____ ____

3) ____ ____

4) 561 562 563 564 ____ ____


5) ____ ____


Hilikuton 2
Kilalahon ang masunod nga figure/numero sa kada
sequence. Isulat ang letra sang husto nga sabat.

1. A B.

2. A B

3. 528 538 548 558 A 568 B 578

4. A B
212
Leksyon 86: Pagkumpleto sang Pattern

Hilikuton 1
Kumpletuha ang pattern. Isulat ang sabat sa inyo
papel.

1. 1.


2.


3.


4.


Hilikuton 2
Idrowing ang masunod nga duha ka figures para
makumpleto ang pattern.


1.

2.

3.

4.


213
Hilikuton 3
Kumpletuha ang pattern. Isulat ang letra sang husto
nga sabat.

A B

1.


2.


3.


4.


5.

214
Yunit IV
Measurements
215
Paghanda sa Eskwela

Nagabugtaw sing 6:00 a.m. kada aga si Carlo.
Ginahimos niya ang iya hiligdaan pagkabugtaw.
Dayon magpreparar sang iya kaugalingon para
mag eskwela. Nagapaligo siya 6:05 a.m.
Nagakaon siya sang iya pamahaw 6:25 a.m. sa
aga. Galakat siya sa eskwelahan 6:45 a.m.
Kinahanglan gid ni Carlo makaabot sa bulothuan
antes mag 7:15 sa flag raising ceremony.

Leksyon 87: Pagbasa kag Pagsulat sang Oras

Basahon ang istorya:


216
Hilikuton 1
Basaha ang dinalan kag isulat ang oras nga
ginapakita sang orasan gamit ang a.m. ukon p.m.
base sa sitwasyon. Isulat ang sabat sa inyo papel.

1. Nagabugtaw sing alas si Mario kada
adlaw. _____

2. Nagaluto si Nanay sang amon panyaga kada
alas
3. Nagatulog ako sing alas .

4. Nagaabot si Tatay sa balay halin sa obra
alas5. Nagakadto sa buluthuan si Gemma alas217
Hilikuton 2
Ipares ang oras nga ginapakita sang analog nga
orasan sa column A sa oras nga ginapakita sang
digital nga orasan sa column B. Isulat ang inyo sabat
sa papel.
A
A B

1.2.


3.4.5.218
Leksyon 88: Paggamit sang kalendaryo sa
pagpangita sang Elapsed Time

Hilikuton 1
Pair Shared Activity

Pangita sang imo pares.
Gamit ang kalendaryo, sabta ninyo ang hilikuton.
Isulat ang inyo sabat sa papel.
1. Pila ka adlaw ang natung-an sang Pebrero 14
(Valentine’s Day) kag Pebrero 25 ( EDSA
Revolution Celebration)?

2. Mabakasyon si Mrs. Solis sa Mayo 10 kag
magabalik sia pagkatapos sang tatlo ka bulan .
Ano ka lawig ang iya bakasyon?

3. Ginasaulog naton ang All Saint’s Day kada
Nobyembre 1. Si Alex natawo isa ka semana
tapos ang All Saint’s Day. San-o ang iya
kaadlawan?

4. Ginbisita ni Dina ang iya Lola sang Marso 15.
Nagpauli sia sa ila balay sang Marso 16. Pila ka
adlaw sia nadula sa ila balay?

5. Nagtambong si Dr. Velez sang Conference sang
Abril. 18. Nagpauli sia sa ila balay sang Abril 19.
Pila ka adlaw sia nadula sa ila balay?219
Hilikuton 2
Gamit ang kalendaryo, pangitaa ang elapsed time.

AGOSTO
Domingo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1. Pila ka adlaw may ara ang bulan sang Agosto?
2. Ano ang petsa tatlo ka adlaw pagkatapos sang
Agosto 15?
3. Malakat sa Manila si Aling Rosa sa Agosto 5 kag
magabalik sia pagkatapos sang 5 ka adlaw.
Ano nga petsa ina?
4. Nagtambong sang seminar si Mr. Lopez.
Naglakat sia sang Agosto 10 kag nagpauli sia
sang Agosto 15. Pila ka adlaw sia nga
nagtambong sa Seminar nadula sa ila balay?220
Leksyon 89: Paggamit sang Analog kag Digital Clock
sa pagpangita sang Elapsed Time


Hilikuton 1
Ang School Library nagabukas halin alas 9:00 sa
aga ukon 9:00 a.m. asta alas 7:00 sa gab-i ukon 7:00
p.m. Isulat ang husto nga oras nga ginapakita sang
orasan kag ihambal kung pila ka oras ang gintiner
nila sa library.

Ngalan Sulod Gua Gintiner
Gina

_________


__________


__________

Ariel

________
____________________
Si Joy isa ka Grade 2 nga bumulutho. Matutom
sia sa iya pagtuon. Mapisan sia mag-obra sang iya
assignment kada gab-i. Naga-umpisa sia obra 7:15
p.m. kag naga-untat 7:55 p.m. Pagkatapos nya
obra ginahimos nya ang iya gamit kag dayon
matulog.

m
221
Hilikuton 2

Isulat kung pila ka oras ang naglipas.

Tion nga
nag-umpisa
Tion nga
natapos
Oras/minutos nga
naglipas


222
Leksyon 90: Paglubad sang Palaligban

Basaha ang istorya.
Sabta ang mga pamangkot:

1. Sin-o ang nagakadto sa eskwelahan kada
adlaw?
2. Ano oras ang flag ceremony?
3. Ano oras ang 15 minutos antes sang 7:15 a.m.?Aga pa sa Eskwelahan

Aga pa si Lance nagakadto sa
eskwelahan kada adlaw. Nagatambong sia
sang flag ceremony kada aga. Ang schedule
sang flag ceremony nila 7:15 a.m. Naga abot
sia sa eskwelahan 15 minutos antes mag flag
ceremony.

223
Hilikuton 1

Tun-i ang table. Sabta ang mga palaligban paagi sa
paglantaw sang mga detalye sa table.

Schedule in Hannah
Activity Oras
paghampang 8:00 a.m.
pagbasa 10:00 a.m.
pagsaot 11:00 p.m.
pagtuon 3:00 p.m.


1. Nagtapos si Hannah hampang 9:00 a.m. ano
ka lawig ang iya hampang?
2. Nagtapos si Hannah basa 11:30 a.m. Ano ka
lawig ang iya pagbasa?
3. Nagtapos si Hannah tuon 8:30 p.m. ano ka
lawig ang sia nagtuon?
4. Nakatapos si Hannah saot 4:00 p.m. ano ka
lawig ang iya saot?


224
Hilikuton 2

Tun-i kag basaha ang palaligban.

1. Nag-umpisa si Jerry obra sang iya assignment
6:30 sa gab-i. Nag-untat sia 7:45 p.m. para
magkaon sang iya panyapon. Ano ka lawig
ang iya pag-obra sang iya assignment?

2. Naga-umpisa ang klase sa Mabini Elementary
School alas 7:30 sa aga. Naga-abot sa
eskwelahan si Claire 7:55 sa aga. Pila ka minutos
sia nga late sa iya klase?


225
Leksyon 91: Pagtakus sang Kalabaon

Basahon ang istorya.Si Fatima kag si Cesar masako sa pagtakus sang
kalaba-on sang mga nagkalain-lain nga mga gamit
sa sulod sang ila hulot klasehan.
Naggamit si Fatima sang centimeter ruler sa
pagtakus sang iya nga lapis. Napulo kag siyam ka
sentimetro ang kalabaon sang iya nga lapis.
Naggamit naman si Cesar sang meter stick sa
pagtakus sang ila nga blackboard. Lima ka metro
ang kalabaon sang ila blackboard.
Nasadyahan gid sila nga duha sa ila ginahimo.
226
Sabton ang mga pamangkot:

Sin-o ang masako sa pagtakus sang ila mga
gamit sa hulot klasehan?
Ano nga bagay ang gingamit ni Fatima nga
pangtakus sang iya nga lapis kag libro?
Ano nga unit of length ang gingamit nya sa
pagtakus sang lapis kag sang libro?
Ano pa nga mga butang ang pwede matakus
gamit ang centimeter ruler?
Sin-o ang naggamit sang meter stick sa pagtakus
sang blackboard?
Pila ka metros ang kalabaon sang blackboard?
Ano nga unit of length ang gingamit ni Cesar sa
pagtakus sang blackboard?
Sin-o ang pwede kapakita kung paano gintakus
ni Cesar ang blackboard gamit ang meter
stick?
Ano pa nga mga bagay ang pwede matakus
gamit ang meter stick? ruler?
Nga-a ayhan metro ang gingamit ni Cesar kag
indi sentimetro?
Nga-a importante ang paggamit sang ruler?
meter stick?
227
Hilikuton 1
Taksa ang mga masunod nga butang. Isulat sa
papel ang imo sabat.

Hilikuton 2
Idrowing ang mga butang suno sa ginhatag nga
kalabaon.
1. Laso 20 sentimetros ang kalabaon

2. Lipak 25 sentimetros ang kalabaon3. Lapis 19 sentimetros ang kalabaon4. Papel 5 sentimetros ang kalabaon5. crayon 10 sentimetros ang kalabaon
Bagay nga dapat taksun Kalabaon
1. Libro sa Math
2. Notebook sa Math
3. papel
4. lamesa sang manunudlo
5. blackboard
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
228
Hilikuton 3
Taksa ang mga masunod. Isulat ang imo sabat sa
papel.
1. Kalabaon sang imo nga papel
2. Kalabaon sang imo nga desk
3. Kataason sang lamesa sang imo nga manunudlo
4. Kasangkaron sang math nga libro
5. Kasangkaron sang math notebook


Hilikuton sa Balay

Taksa ang mga masunod gamit ang centimeter
ruler, meter stick ukon tape measure.

1. Ang kataason sang pirtahan sang inyo nga balay
2. Ang kalayuon sang inyo nga lamesa nga
ginakan-an sa mayor nyo nga pirtahan

Bagay nga gintakus Kataason/kalayuon
229
Leksyon 92: Pagkumpara sang Kalabaon sa Metros
kag sa Sentimetros

Hilikuton 1
Tuluka ang laragway kag sabton ang mga
pamangkot. Isulat ang imo sabat sa papel.
1.
A.


B.
Diin ang mas malaba?
Diin ang mas malip-ot?

2.
A.
B.
Diin ang mas malaba?
Diin ang mas malip-ot?
3.
A.
B.
Diin ang mas malaba?
Diin ang mas malip-ot?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
230
Hilikuton 2

Basahon ang kada dinalan kag sabton ang mga
pamangkot.

1. 70 sentimetro ang kalabaon sang bayo ni Linda.
80 sentimetro ang kalabaon sang bayo ni Ana.
Sin-o ang may mas malaba nga bayo?
Sin-o ang may mas malip-ot nga bayo?

2. 15 sentimetros ang kalabaon sang rektanggulo
ni Tonton.
20 sentimetros ang kalabaon sang
rektanggulo ni Sabel.
Sin-o ang may mas malaba nga rektanggulo?
Sin-o ang may mas malip-ot nga rektanggulo?

3. 5 ka metros ang kalabaon sang blackboard.
2 ka metros ang kalabaon sang bulletin board.
Diin ang mas malaba?
Diin ang mas malip-ot?


231
Hilikuton 3
Basahon ang kada dinalan kag sabton ang mga
pamangkot.

1. 15 ka sentimetros ang laso.
18 ka sentimetro ang lubid.
Diin ang mas malaba?
Diin ang mas malip-ot?
2. 1 ka metro ang kalabaon sang lamesa A
3 ka metros ang kalabaon sang lamesa B
Diin nga lamesa ang mas malaba?
Diin nga lamesa ang mas malip-ot?
3. 5 metros ang kalabaon sang hardin ni Jose.
7 ka metros naman ang kalabaon sang hardin
ni Pedro.
Sin-o ang may mas malaba nga hardin?
Sin-o ang may mas manobo nga hardin?232
Leksyon 93: Pagbanta sang Kalabaon

Hilikuton 1

Basahon kag pili-on ang pinakamalapit nga
pagbanta. Isulat sa papel ang imo sabat.

1. kalabaon sang katre
(3 ka metros 30 metros)

2. kalabaon sang lapis
(15 ka sentimetros 150 ka sentimetros)

3. kalabaon sang tsinelas
(20 ka sentimetros 20 ka metros)

4. kataason sang tulay
(15 ka sentimetros 15 ka metros)

5. kataason sang flag pole
(12 sentimetros 12 metros)

233
Hilikuton 2
Himua ang hilikuton upod sa imo grupo kag basahon
sa klase ang inyo sabat.

Basahon ang dinalan. Markahan sang tsek ang mga
dinalan nga may mas malapit nga pagbanta.
Markahan sang x ang mga dinalan nga indi ensakto
ang pagbanta.
1.


2.
3.


4.
5.15 km ang
kasangkaron
sang bintana
5 sentimetros ang
kataason sang
pirtahan
15 sentimetros
ang kalabaon
sang dingding
sang kusina
35 sentimetros
ang kataason
sang pulungkuan
3 metros ang
kalabaon sang
lamesa nga
kalan-anMaayo nga
Banta
Sala nga
Banta
234
Hilikuton 3

Basahon ang mga dinalan. Isulat sa imo papel ang
mas malapit nga pagbanta sang kalabaon.

1. Ang kalabaon sang habol
a. 2 sentimetros b. 2 ka metros c. 200 ka metros

2. Ang kalabaon sang sil-hig
a. 1 ka metros b. 1 ka sentimetro c. 10 metros

3. Ang kalabaon sang ulunan
a. 40 sentimetros b. 40 metros c. 400
sentimetros

4. Ang kalabaon sang pirtahan
a. 2 sentimetros b. 2 metros c. 20
metros

235
Leksyon 94: Paglubad sang Palaligban Nahanungod
sa Pagdugang sang KalabaonBasahon ang istorya kag sabton ang palaligban.


Gintakus ni Ben ang kataason sang mga gutok
sang paho sa hardin. 8 ka sentimetro ang kataason
sang kada gutok.Gintakus niya liwat ang mga gutok
makaligad ang isa ka semana, kag iya natukiban
nga nagtaas ang mga gutok sang 3 ka sentimetro.
Makaligad ang isa ka semana, ano na ang kataason
sang mga gutok?

236
Pamangkot:

1. Sin-o ang nagtakus sang kataason sang mga
gutok sang paho sa hardin?
2. Ano ang gintakus ni Ben?
3. Ano ang kataason sang mga gutok sa una nga
pagtakus niya?
4. Ano ang kataason sang mga gutok sang iya ini
nga gintakus makaligad ang isa ka semana?
5. Ano ang ginhimo nya para mabal an ang
kataason sang mga gutok?
6. Ano ang ginapamangkot sa palaligban?
7. Ano ang imo himuon para mahibaluan ang
kataason sang mga gutok?
8. Ano nga mga numero ang imo pagaupdon?
9. Ano ang husto nga number sentence?
10. Ano ang imo sabat?
237
Hilikuton 1 Panggrupo nga HilikutonIpakita ang inyo sabat paagi sa pagdrowing.3. Magtakus kag magutod sang plastic straw nga
may kalabaon nga 20 sentimetro kag ang isa 15
sentimetro. Sugpunon ang duha ka plastic straw
nga gin-utod mo. Ano ang ila kalabaon?
1. Taksa ang kalabaon sang duha ka lamesa sa
sulod sang hulot klasehan gamit ang sentimetro
nga bahin sang tape measure. Isulat ang takus sa
papel. Isugpon ang kalabaon sang Lamesa A sa
Lamesa B. Isulat ang sabat sa inyo papel.
2. Magtakus kag magutod sang pula kag berde
nga ginunting nga papel nga may kalabaon nga
30 sentimetro. Isugpon ang pula nga ginunting
nga papel sa berde nga ginunting nga papel
kag taksun liwat gamit ang imo nga ruler ukon
ang tape measure.

238
Hilikuton 2
Basahon kag sabton ang mga palaligban.
A.

Ano ang number sentence?_________________
Ano ang sabat?____________________
Ipakita kon paano nasabtan ang palaligban.

B.


Ano ang number sentence?
Ano ang imo sabat?

Hilikuton 3
Basahon kag sabton ang palaligban.

16 sentimetro ang kalabaon sang buhok ni
Haylen. Makaligad ang isa kabulan, naglaba
ang iya buhok sang 3 ka sentimetro. Ano na
ang kalabaon sang buhok ni Haylen makaligad
ang isa kabulan?

Nagakinahanglan si Ellen sang 20 sentimetro
nga tinuhog nga beads para sa iya
pagahimuon nga pulseras kag 63 sentimetro
nga tinuhog nga beads para sa iya nga
kulintas. Pila tanan kasentimetro ang kalabaon
sang tinuhog nga mga beads ang
ginakinahanglan ni Ellen sapaghimo sang
pulseras kag kulintas?


Naggamit si Bess sang 90 sentimetro nga asul
nga yarn kag 80 ka sentimetro nga kahil nga yarn
sa paghimo sang iya nga project sa eskwelahan.
Pila tanan ka sentimetro nga yarn ang
gingamit ni Bess?

239
Leksyon 95: Paglubad sang Palaligban Nahanungod
sa Pagbuhin sang Kalabaon

Hilikuton 1
Basahon kag sabton ang palaligban.

A. 150 sentimetro ang kataason ni Sara. Nagtaas
siya sang 3 kasentimetro subong nga tuig. Ano
ang kataason ni Sara sang nagligad nga tuig?

B. 135 sentimetro ang kataason ni Jam. 115
sentimetro naman ang kataason sang iya utod
nga si Jake. Pila ang gintaas ni Jam sa iya utod
nga si Jake?


Hilikuton 2
Basahon kag sabton ang palaligban
1. Naga kinahanglan si Tatay sang 183 sentimetro
nga lubid. May ara na sia nga daan sang 76
sentimetro nga lubid. Pila pa ka sentimetro nga
lubid ang ginakinahanglan nya?

2. Pito ka pulo ka sentimetro ang kalabaon sang
alambre ni Lito. Lima ka pulo naman ka
sentimetro ang kalabaon sang alambre ni Rudy.
Pila ka sentimetro ang kalabaon sang alambre ni
Lito sang sa kay Rudy?
240
Hilikuton 3

Basahon kag sabton ang palaligban.

1. Isa ka gatos walo ka pulo kag apat ka sentimetro
ang kalabaon sang mga tinuhog nga perlas ni
Bambi. Isa ka pulo kag walo ka sentimetro sang
iya tinuhog nga perlas ang gingamit nya sa
paghimo sang pulseras kag 60 sentimetro para sa
iya nga kulintas.

Ano kalaba ang nabilin nga tinuhog nga perlas ni
Bambi?_____________

Ano ang kalabaon sang pulseras sang sa
kulintas?____________
241
Leksyon 96: Paglubad sang Palaligban Paagi sa
Pasulit-Sulit nga Pagdugang sang Kalabaon


Hilikuton 1
Pangrupo nga Hilikuton
Basahon kag sabton ang palaligban para sa imo
grupo.

Grupo 1
Kuha-a ang 3 ka magkapareho nga libro sa Math
kag taksa ang kalabaon sang kada isa. Maghimo
sang multiplication sentence gamit ang numero
sang kadamuon sang Math nga libro kag ang
numero sang kalabaon sang kada isa ka libro.
Isulat ang imo sabat sa papel.

Grupo 2
Magkuha sang 4 ka crayons nga may pareho
nga kalabaon.Taksa kag isulat ang kalabaon sang
kada crayon. Maghimo sang multiplication
sentence gamit ang numero sang kadamuon
sang crayons kag ang numero sang kalabaon
sang kada isa ka crayon. Isulat ang imo sabat sa
papel.

242
Grupo 3
Magtipon sang 6 ka pinanid sang papel nga
Grade 2. Taksa kag isulat ang kalabaon sang
kada isa ka papel. Maghimo sang multiplication
sentence gamit ang numero sang kadamuon
sang pinanid nga papel kag ang numero sang
kalabaon sang kada pinanid sang papel. Isulat
ang imo sabat sa papel.

Grupo 4
Maghulam sang 3 ka ruler sa inyo nga mga
kaupod. Isulat ang kalabaon sang kada isa ka
ruler. Maghimo sang multiplication sentence
gamit ang numero sang kadamuon sang ruler nga
inyo gintakus ka ang kalabaon sang kada isa ka
ruler.

Grupo 5
Magkuha sang duha ka notebook kag taksa ang
kalabaon sang kada isa. Magsulat sang
multiplication sentence gamit ang numero sang
kadamuon sang notebook kag ang kalabaon
sang kada isa ka notebook. Isulat ang imo nga
sabat.

243
Isulat ang inyo sabat sa papel kag basahon sa klase.

Numero sang
bagay
Kalabaon
sang kada
isa ka
bagay
Multiplication
sentence
Sabat
Hilikuton 2
Pair-share

Basahon kag sabton ang palaligban kaupod ang
imo partner.

1. Mahimo sang 4 ka garland si Pinky. Ang kada
garland nagalaba sang 60 sentimetro. Ano ang
kalabaon sang 4 ka garland kon aton paga
sugpunon.

2. May ara ka duha nga flagpole sa eskwelahan.
Ang kada flagpole may ara nga 10 ka metros
nga lubid. Ano tanan kalaba ang lubid sang
duha ka flagpole kon aton paga sugpunon?

244
Hilikuton 3

Basahon sang maayo ang mga palaligban kag
sabton sa inyo papel.

1. May ara nga 9 ka laso si Cora. Tagsa ka laso
naga laba sang 20 ka sentimetro. Ano tanan
ang kalabaon sang laso kon aton paga
sugpunon?

2. Ang kada parol naga kinahanglan sang 2 ka
metros nga plastic nga may duag. Pila tanan ka
metros nga plastic nga may duag ang iya
ginakinahanglan para sa 7 ka parol?


245
Leksyon 97: Paglubad sa Palaligban nga
Nagakinahanglan sa Pagparte-parte
sang Kalabaon


Hilikuton 1
Basahon kag sabton ang palaligban.


Nag camping ang mga Boy Scout. Naghimo sila
sang tulda. Kinahanglan nila mag-utod sang mga
kawayan. Kinahanglan nila ini nga higtan sang lubid.
Buligan naton sila sa paglubad sang palaligban.

246
1. Gin-utod sa 4 ka magkapareho kalaba nga parte
ang 20 metros nga lubid. Daw ano kalaba ang
kada isa ka parte?
2. Ginparte ni Andy sa 3 ka bahin ang 15 metros
nga kawayan. Ano kalaba ang kada isa ka
parte?

Hilikuton 2
Basahon kag sabton ang palaligban.

1. Gin parte sa 3 ka magkapareho nga bahin ang
150 ka sentimetros nga lace. Daw ano kalaba
ang kada parte?

2. May ara nga 12 metros nga tela para himuon
nga kurtina si Nanay. Matahi sya sang kurtina
nga magkapareho ang kalabaon para sa 6 ka
bintana. Daw ano kalaba ang kada kurtina?

3. Ang isa ka loop sang bunang 50 metros ang
kalabaon. Ginparte-parte ini sa magkapareho
nga bahin sa 10 ka estudyante. Daw ano kalaba
ang bunang nga mabaton sang kada
estudyante?
247
Leksyon 98: Paglubad Sang Nagkalain-lain nga
Palaligban Nahanungod sa Kalabaon

Hilikuton 1
Basahon kag sabton ang palaligban.

1. Kinahanglan ni Nanay sang 14 metros nga tela
para sa himuon nya nga punda. May ara na sia
nga daan sang 4 ka metros. Pila pa ka metros
sang tela ang kinahanglan nya baklon?

2. Ang hardin sang kabulakan ni Adora 18 metros
ang kalabaon. Ang hardin naman sang
kabulakan ni Jane 15 metros ang kalabaon. Ano
ang kalabaon sang ila duha ka hardin kon
pagasugpunon?

3.May ara nga 27 metros sang plastic si Agnes. Pila
ka 3 metros nga kalabaon sang plastic ang
pwede mautod niya sini?

4.Mahimo sang pulseras si Fatima para sa 6 nya ka
abyan. Kon ang tagsa ka pulseras naga
kinahanglan sang 15 sentimetros sang tinuhog
nga beads, daw ano kalaba ang tinuhog nga
beads ang kinahanglan nya para sa paghimo
sang 6 ka pulsera?

248
Hilikuton 2

Basahon kag sabton ang palaligban.

Nagalayo sang 100 metros ang balay ni Allan
halin sa eskwelahan. Kon naga lakat sya adlaw-
adlaw padulong sa eskwelahan, pila ka metros ang
ginalakat nya sa isa ka semana?
249
Leksyon 99: Pagtakus sang Bug-at

Hilkuton 1
Basahon ang sugilanon kag sabton ang mga
pamangkot.
Pamangkot:

1. Sa diin si Chacha kag si Nanay nya nagkadto?
2. Maano sila didto?
3. Ano ang ila ginpamakal?
4. Ano nga units of measure ang gingamit sa
pagbakal sang isda, karne kag prutas?
5. Ano pa ang pwede baklon/ibaligya gamit ang
kilo?
6. Ano nga bagay ang ginagamit sa pagtakus
sang kabug at sang isa ka butang?
Isa sadto ka Sabado sang aga, nag upod si
Chacha sa iya Nanay magkadto sa tindahan kag
nagpamakal sila sang mga masunod: 1 ka kilo nga
bangrus, 2 ka kilo nga baboy, 2 ka kilo nga manok,
1 ka kilo nga paho, 500 grams nga karne sang
baka kag 500 grams nga kalamay. Bag o sila
magpauli ginbaklan si Chacha ni Nanay sang
sorbetes, kag nalipay gid sia.

250
Hilikuton 2
Tuluka ang mga laragway. Isulat ang numero sang
kilogram sa imo papel.

1. 2. 3.


4. 5.Hilikuton 2
Kopyahon ang kabugaton sang mga bagay. Isulat
ang imo sabat sa papel.

1. 2 grams 2 kilogram


2. 50 grams 50 kilograms


3. 10 grams 10 kilograms


4. 1 gram 1 kilogram


5. 2 grams 2 kilograms
251
Hilikuton 3
A. Isulat ang kabugaton sang mga bagay sa imo
papel.

1. 2.


1 kg 2 kg3.


500 grams
B. Kopyahon sa imo papel ang mas nagakaigo nga
kabugaton sang kada bagay.


1. about 100 grams
about 100 kilograms


2. about 3 grams
about 3 kilograms


252
Leksyon 100: Pagkumpara sang Kabug-aton Gamit
ang Grams o Kilograms

Hilikuton 1
Diin ang mas mabug-at. Isulat ang letra sang sabat
saimo papel.


1. 2.
3. 4.5.


A B A B
A B A B
A B
g g g g
g g
kg
kg
kg kg
253
Hilikuton 2
Basahon ang istorya kag sabton ang mga hilikuton.


A B C D E


Hilikuton 3
Ipasunod ang mga bata halin sa pinakamamag-an
pakadto sa pinakamabug-at paagi sa pagsulat sang
1-3. Isulat ang imo sabat sa papel.
A B C
Nagkadto si Nang Nena sa tindahan. Nagbakal
sia sang mga masunod: pidada, okra, talong,
amargoso, kalabasa. Ipasunod ang mga utan
halin sa pinakamamag-an pakadto sa
pinakamabug-at paagi sa pagsulat sang 1-5.
Isulat ang imo sabat sa papel.254
Hilikuton 4
Ipasunod ang mga prutas halin sa pinakamamag-an
pakadto sa pinakamabug-at paagi sa pagsulatsang
1-5. Isulat ang imo sabat sa papel.


pinya


Paho
atis


bayabas


sandiyaLeksyon 101: Paglubad sang Palaligban
Nahanungod sa Pagdugang sang Bug-at

Pamangkot:
1. Sin-o ang nagbakal sang paho?
2. Anonga klase ka paho ang ginbakal ni Nanay?
3. Pila ka kilo sang luto nga paho ang ginbakal ni
Nanay? Sang hilaw nga paho?
4. Pila tanan ka kilo nga paho ang ginbakal ni
Nanay?
5. Idrowing ang palaligban.

Nagbakal si Nanay sang 2 ka kilo nga mga luto
nga paho. Nagbakal pagid sia sang 1 ka kilo nga
mga hilaw nga paho. Pila tanan ka kilo nga paho
ang ginbakal nya?
255
Hilikuton 1
Basahon kag sabtan ang mga palaligban.

Sa May Tindahan
a. Nagbakal sang 150 grams nga puti nga kalamay
si Marina kag 100 grams nga mascuvado. Pila
tanan ka grams sang kalamay ang ginbakal ni
Marina?

b. Nagbakal si Susan sang 350 grams nga tanang
nga kamatis kag 420 nga hilaw nga kamatis. Pila
tanan ka kilo sang kamatis ang ginbakal ni
Susan?

c. May ara nga 750 grams nga mongo si Carlo.
Nagbakal pa gid sia sang 130 grams. Pila tanan
ka grams sang mongo may ara si Carlo?

Hilikuton 2
Sabton ang mga palaligban nga naga kinahanglan
sang isa ka tikang.
Nagbakal si Jenny sang 500 grams nga
manok. Nagbakal pagid sia sang 200 grams nga
baboy. Pila tanan ka grams ang ginbakal nya?
Nagbakal si Emily sang 3 ka kilograms nga
puti nga kamote. Nagbakal pagid sya sang 5 ka
kilograms nga tapul nga kamote. Pila tanan ka
kilograms sang kamote ang ginbakal nya?

256
Hilikuton 3
Basahon kag sabtan ang palaligban.

Hilikuton 5
Basahon kag sabton ang palaligban.

Hilikuton sa Balay

a. Nagabug-at si Jay sanag 41 ka kilograms.
Nagabug-at si Marlon sang 32 ka kilograms.
Pila tanan ka kilograms ang bug-at nila kon
paga upudon?
b. Nakabaligya sang 10 ka kilograms nga talong
si Nanay. Nakabaligya sang 20 ka kilograms
sang talong si Tatay. Pila tanan ka kilograms
sang talong ang ginbaligya nila?
c. Nakasikop sang 10 ka kilograms nga bangrus
kag 35 kilograms nga tilapia si Tatay. Pila
tanan ka kilograms sang isda ang nasikop nya
tanan?
Nakabaligya sang 15 kilograms sang manok si
Dennis samtang 24 kilograms naman ang
nabaligya ni Conrad. Pila tanan ka kilograms
sang manok ang nabaligya nila?
257
Leksyon 102: Paglubad sang Palaligban
Nahanungod sa Pagbuhin sang Bug-at

Hilikuton 1
Panggrupo nga Hilikuton
Basahon kag sabton ang palaligban.
Hilikuton 2

Basahon kag sabton ang palaligban.
a. May ara nga 800 grams sang bangrus si Nanay.
Ginluto nya ang 250 grams para sa pamahaw.
Pila ka grams ang nabilin?
b. Nakabaligya si Aling Tinay sang 250 kilograms
nga pula nga kalamay kag 500 kilograms nga
puti nga kalamay. Pila ka kilograms ang
nalabanan sang nabaligya nga puti nga
kalamay sang sa pula nga kalamay?

Masako si Nanay. Nagahanda sia sang pagkaon
para sa iya pamilya. Nagakinahanglan sia sang
nagkalai-lain nga mga sangkap para sa banana
cake nga iya pagahimuon. Buligan naton sia sa iya
buluhaton.
a. Nagkuha sia sang 800 grams nga harina. 400
grams lang ang gingamit nya. Pila ka grams
sang harina ang nabilin?
b. Nagbakal sia sang 750 grams nga saging, pero
300 grams lang ang gingamit nya. Pila ka
grams sang saging ang nabilin?
c. Ginbuksan nya ang 500-grams nga putos sang
kalamay, pero 300 grams lang ang iya
gingamit. Pila ka grams sang kalamay ang
nabilin?

258
Hilikuton 3
Basahon kag sabton ang palaligban.

Hilikuton sa Balay

Basahon kag sabton ang palaligban.
Nakabaligya si Nanay sang 2000 grams nga
alogbate sa aga kag 1750 grams naman sa
hapun. PIla ang nalabanan sang nabaligya
nga alogbate sa aga sang sa hapun?
a. Nakakuha si Randy sang 15 ka kilograms nga
kamatis. Kon 8 kilograms ang luto na, pila ka
kilograms ang indi pa luto?
b. Nakapupo si Rudy sang 17 kilograms nga
kalamansi. Ginbaligya nya ang 5 kilograms. Pila
ka kilograms sang kalamansi ang wala
nabaligya?
c. Nakakuha si Helen sang 75 kilograms nga
saging. Kon 30 kilograms ang lakatan. Pila ka
grams ang indi lakatan?

259
Leksyon 103: Paglubad sang Palaligban
Nahanungod sa Pagsulit –sulit nga
Pagdugang sang Bug-at

Hilikuton 1
Panggrupo nga Hilikuton
Basahon kag sabton ang masunod nga palaligban.

Nagkadto si Aga sa supermarket. Amo ini ang mga
pagkaon nga ginbakal nya.
a. Duha ka pakete sang noodles. Pito ka pulo kag
lima ka grams ang bug at sang kada pakete.
Ano kabug-at ang 2 ka pakete sang noodles?

b. Tatlo ka inihaw nga manok nga may bug-at
sang 1 kilogram kada isa. Kon nagbakal si Aga
sang 3 ka inihaw nga manok, ano ang kabug-
aton sang tatlo ka manok nga ginbakal nya?

c. Nagbakal si Aga sang 6 ka kilogram nga karne.
Ang iya nga utod nga babaye nagbakal 2 ka
beses ang kadamuon. Pila ka kilograms ang
ginbakal sang utod nga babaye ni Aga?

260
Hilikuton 2
Basahon kag sabton ang palaligban.

Hilikuton 3
1. Nakabaligya sang 8 ka pakete nga paminta ang
manogbaligya.Ang kada pakete may ara nga
sulod nga 5 ka grams. Pila tanan ka grams sang
paminta ang nabaligya sang manogbaligya?
2. May 2 ka kahon sang tsokolate. Ang kada kahon
naga bug at sang 24 ka grams. Ano ang
kabilugan nga bug at sang 2 ka kahon sang
tsokolate?
3. May ara nga 5 ka plastic bag sang kamatis. Ang
kada plastic bag sang kamatis naga bug at sang
2 ka kilograms. Ano ang kabilugan nga bug at
sang 5 ka plastic bag sang kamatis?
Nagbakal si Rona sang 4 ka putos nga bandi.
Ang kada putos 20 grams. Pila tanan ka grams sang
bandi ang ginbakal nya?
Ginpuno ni Belen ang 2 ka basket sang
amargoso. Ang kada basket naga bug at sang 7 ka
kilograms. Ano tanan ang kabug aton sang 2 ka
basket nga amargoso?
May 4 ka magagmay nga supot sang sinanlag
nga mani si Rey. Ang kada magagmay nga supot
may sulod nga 10 ka grams sang sinanlag nga mani.
Pila tanan ka grams sang sinanlag nga mani may
ara si Rey?


261
Leksyon 104: Paglubad sang Palaligban
Nahanungod sa Pagparte-parte sang
Bug-at

Hilikuton 1
Pangrupo nga Hilikuton
Basahon kag sabtan ang palaligban.
Himua ang mga masunod nga hilikuton.
Ipakita ang palaligban sa istorya paagi sa
pagpagwa sang drama ukon pagdrowing sini.


Hilikuton 2
Panggrupo nga Hilikuton
Basahon kag sabtan ang mga palaligban.

May ara si Nanay nga 20 ka kendi. Ginparte-
parte nya ini sa 5 nya ka kabataan. Pila ka bilog
nga kendi ang ginbaton sang kada isa ka bata?
a. May 10 ka kilograms sang asin si Nang Rosa,
kag iya ini nga ginsulod sang alalangay sa 5
ka plastic bag. Pila ka kilograms sang asin ang
sulod sang kada plastic bag?
b. Nagbakal sang 15 ka kilograms nga saging si
Nena, kag iya ini nga ginpahat-pahat sa 5 nya
ka abyan. Pila ka kilograms sang saging ang
nabaton sang kada nya abyan?

262
Hilikuton 3

Hilikuton 4

Basahon kag sabtan ang mga palaligban.
1. May ara nga 42 grams sang kendi nga sambag
si Carina, kag iya ini igabutang sa magagmay
nga mga plastic nga pulutos. Pila kabilog nga
mga magagmay nga plastic nga pulutos ang
kinahanglan nya?
2. Tulungaon ni Mark kag sang iya 5 ka abyan ang
35 kilograms nga tilapia nga ila nahulik sa
punong. Pila ka kilograms sang tilapia ang
makuha sang kada isa sa ila?
3. Tulungaon ni Kris, Tina, kag Edna ang 24 ka
kilograms sang lansones. Pila ka kilograms ang
mabaton sang kada isa sa ila?

Basahon kag sabtan ang mga palaligban.
a. Nakaipo si Nilo sang 64 kilograms sang kamatis,
kag iya ini igasulod sang alalangay sa 8 ka
dalagku nga basket. Pila ka kilograms sang
kamatis ang sulod sang kada basket?
b. Isulod ni Rosa sang alalangay sa 9 ka plastic
bag ang 72 kilograms nga talong. Pila ka
kilograms sang talong ang dapat nya isulod sa
kada plastic bag?
c. May ara si Kent sang 81 kilograms nga atis.
Gusto nya nga isulod sa kada magagamay
nga basket ang 9 ka kilogram sang atis. Pila ka
basket ang kinahanglan nya para masulod
tanan ang 81 kilograms sang atis?
263
Hilikuton sa Balay
Basahon kag sabtan ang palaligban.Leksyon 105: Paglubad sang Duha ka Tikang nga
Palaligban Nahanungod sa Bug-at

Hilikuton 1
Basahon kag sabtan ang mga palaligban.

1. Sin-o ang nagpangipo sang prutas?
2. Pila ka kilogram sang bayabas ang iya gin ipo?
3. Pila ka kilogram sang chico ang iya gin ipo?
4. Pila tanan ka kilograms sang prutas ang iya gin-
ipo?
5. Ano ang ginhimo ni Oca sa prutas?
6. Sa pila ka basket nya ginsulod ang prutas?
7. Kon ginsulod nya ang mga prutas sang alalangay
sa 6 ka basket, pila ka kilograms sang prutas ang
ara sa kada basket?
Nagpang-ipo si Oca sang 9 kilograms sang
bayabas kag 15 kilograms sang chico, kag iya ini
nga gin parte-parte sa 6 ka basket. Pila ka
kilograms sang prutas ang ginsulod nya sa kada
basket?
May ara nga 48 kilograms sang abokado si Lara,
kag iya ini nga ginsulod sang alalangay sa 8 ka
tray. Pila ka kilogram sang abokado ang ara sa
kada tray?
264


Sabton ang mga pamangkot.
1. Sin-o ang nagbakal sang barquillos?
2. Pila ka grams sang ube barquillos ang ginbakal ni
Nanay?
3. Pila ka grams sang vanilla barquillos ang
ginbakal ni Nanay?
4. Pila tanan ka grams sang barquillos ang ginbakal
nya?
5. Ano ang ginhimo ni Nanay sa barquillos?
6. Sa pila ka bata nya ginpahat-pahat ang mga
barquillos?
7. Kon ginpahat-pahat nya ang barquillos sa 5 nya
ka kabataan, pila ka grams ang ginbaton sang
kada bata?
Una nga Tikang:
Ikaduha nga Tikang:
Sabat:

Nagbakal si Nanay sang 37 grams nga ube
barquillos kag 23 grams nga vanilla barquillos
kag ginpahat-pahat sa 5 nya ka kabataan.
Pila ka grams sang barquillos ang ginbaton
sang kada bata?
Una nga Tikang:
Ikaduha nga Tikang:
Sabat:265
Hilikuton 2
Basahon ang kada palaligban sang maayo kag
sabtan ini sang kumpleto.

Hilikuton 3
Basahon kag sabtan ang palaligban.


A. Nakahulik si Nong Romy sang 150 ka kilograms
nga isda. 50 kilograms ang bangrus, 60
kilograms ang pantat kag ang nabilin tilapia.
Pila ka kilograms ang tilapia?
B. Kada adlaw nagakuha si Roger sang 10 ka
kilograms nga green shell samtang 20
kilograms naman ang ginakuha ni Lito. Pila
tanan ka kilograms sang green shell ang
nakuha nila sa 7 ka adlaw?
a. Nakahulik sang 3 ka kilograms nga isda ang
kada isa kanday Ben, Roy kag Kim. Kon
ginbaligya tanan ni Roy ang iya nahulik nga
isda, pila ka kilograms sang isda ang wala
nabaligya?
b. May ara si Randy nga 12 ka kilograms nga
bayabas. Ginbaligya nya ini sing tag 5 ka pisos
ang kada kilogram ugaling may nabilin nga 2 ka
kilograms. Pila ang ginkita ni Randy sa
pagbaligya sang bayabas?
c. Nagkadto sa tindahan para magbaligya ang
duha ka mag utod nga babaye, nga naga bitbit
sang basket nga may sulod nga 10 ka kilograms
sang kapayas. Napulo lang ka kilograms sang
kapayas ang nabaligya, pila ang nabilin nga
wala nabaligya?
266
Leksyon 106: Pagpakita sang Area

Hilikuton 1 Pangrupo nga Hilikuton
Ipakita sa geoboard kon pila ang numero ka
kwadrado ang ginapakita sa kurte. Himu-a ini
kaupod ang imo grupo.

Ang Hardin Sang Mga Utan ni SusanAmo ini ang hardin sang mga utan ni Susan.
Nanari sari nga klase sang mga utan ang nagatubo
diri sa iya nga hardin. Aton hibaluon ang area nga
gintanoman niya sang iya mga paborito nga utan.
Alogbate
(1)
Kamote (2)

Kalabasa (7)


Malunggay (4) Kamatis (3)
Okra(6)
Talong (5)

267
Mga Pamangkot
1. Sin- o ang gapanag iya sang hardin?
2. Ano nga mga utan ang nagatubo sa iya
hardin?
3. Ano ang area sang hardin sang mga utan ni
Susan?
4. Ano nga area sa iya hardin ang pinakadako?
5. Ano nga area ang pinakagamay?
6. Ano ang area nga gintanoman sang:

Alogbate?_________ kwadrado nga unit
Talong?____________ kwadrado nga unit
Balunggay?________ kwadrado nga unit
Kamote?___________kwadrado nga unit
Kalabasa? _________kwadrado nga unit
Kamatis? __________ kwadrado nga unit
Okra?______________kwadrado nga unit268
Hilikuton 2

Idrowing ang mga masunod nga kurte sa imo
graphing paper. Duagan ini.

1. Kwadrado nga may 9 man ka kwadrado nga
units. Duagan sang asul.
2. Rektanggulo nga may 12 kwadrado units.
Duagan sang berde
3. Rektanggulo nga may 10 kwadrado units.
Duagan sang kahil.
4. Kwadrado nga may 4 ka kwadrado units.
Duagan sang dalag.
5. Kwadrado nga may 16 kwadrado units. Duagan
sang pula.


Hilikuton 3
Idrowing ang mga masunod nga kurte sa imo papel.
1. Kwadrado nga may 4 ka kwadrado units
2. Rektanggulo nga may 6 ka kwadrado units
3. Rektanggulo nga may 8 ka kwadrado units
4. Kwadrado nga may 16 ka kwadrado units

269
Hilikuton sa Balay
Basahon ang istorya. Himua ang mga masunod nga
hilikuton . Isulat ang sabat sa graphing paper.
Gusto ni Emily nga maghimo sang hardin sang
kabulakan, pero indi sia kahibalo kon paano. Pwede
mo bala buligan si Emily sa pagdrowing sang iya
hardin sang kabulakan?
A. Hardin sang rosas- 16 ka kwadrado units.
Duagan sang rosas.
B. Hardin sang orkidyas – 20 kwadrado units.
Duagan sang puti.
C. Hardin sang daisy – 8 kwadrado units.
Duagan sang kahil.
D. Hardin sang gumamela ka kwadrado units.
Duagan sang dalag.

270
Leksyon 107: Pagbanta-banta sang Area sang Kurte

Hilikuton 1
A. Pila ka ang makaigo sa kurte? Isulat ang
imo sabat sa papel.a. May ara nga ______ sa kurte.

b. May ara nga ______ sa kurte.

c. May ara nga ______ sa kurte.


a
b
c.
271
Hilikuton 2
Pair-Share-Activity
Sabtan ang hilikuton kag mangita sang pares para
magtsek sang imo pakot.
A. Pakta kon pila ka Grade 2 nga papel ang
makatabon sa mga masunod nga bagay:
Bagay Pakot
Ensakto nga
sabat
desk
lamesa
sang
manunudlo

libro sa
MathB. Pakta kon pila ka Grade 2 nga libro sa Math ang
makatabon sa mga masunod nga bagay:
Bagay Pakot
Ensakto nga
sabat
desk
lamesa
sang
manunudlo

libro sa
Math
272
Hilikuton 3
Isulat ang imo sabat sa papel.
Pila ka ang makaigo sa kurte?


Kurte A ____

Kurte B ____

Kurte C ____Hilikuton sa Balay
Sabton ang mga pamangkot.
1. Ano nga parte sang inyo balay ang may
pinakamalapad nga area?
2. Ano nga parte sang inyo balay ang may
pinakamagamay nga area?B
A
C

273
Leksyon 108: Capacity
Hilikuton 1Ipasunod ang nagkalain-lain nga suludlan halin sa
pinakamadamu nga pwede isulod pakadto sa
pinakadiutay ang sulod. Butangan sang numero
halin 1-5. Isulat ang imo sabat sa papel.

Hilikuton 2
Tuluka ang laragway. Isulat sa imo papel ang letra
sang suludlan nga may mas madamu ang pwede
isulod.

1.2.3.
Ipakita ang tunay nga mga butang para sa sini
nga hilikuton.


A.
A.
A.
B.
B.
B.
274
Yunit V
Statistics and Probability
275
Leksyon 109: Pagtipon kag Pag-areglar sang mga
datos/Paghimo sang Pictograph

Hilikuton 1
A. Basahon ang istorya kag sabton ang mga
pamangkot.1. Ano ang ginsugilanon sang mga bata sa
klase?
2. Pila ka bata ang naluyag sa mga masunod
nga kurte:
a. bituon? ____
b. tagipusuon? _____
c. bilog? ___
d. kwadrado? ___
e. triangulo? ____
3. Ano nga kurte ang naluyagan sang kadamuan
sang mga bata sa klase?
4. Ano nga kurte ang diutay lang ang naluyag?Ang mga bata sa Grade 2 Mabuot
nagsugilanon nahanungod sa ila mga
naluyagan nga kurte. Amo ini ang resulta:
bituon-9, taguipusuon-7, bilog-6, kwadrado-5,
kag triangulo-3. Buligan naton si Ma’am Rica sa
paghimo sang pictograph sini.
276

B. Himuon ang hilikuton

Maghimo sang graph Nahanungod sa mga
naluyagan nga kurte sang mga bata sa Grade 2
Mabuot.

Mga Kurte Numero sang mga Bata Nga
Naluyag sa Kurte

277
Hilikuton 2
Maghimo sang pictograph Nahanungod sa istorya
kag sabton ang mga pamangkot. Isulat ang imo
sabat sa papel.Tguava-
Kopyahon ang masunod sa imo papel kag himuon
ang graph.Prutas Numero sang mga Bata nga Naluyag sa
Prutas
bayabas

paho

pinya

saging

tsiko

Ang mga bata sa Grade 2 Matinlo
nasugilanon Nahanungod sa ila naluyagan nga
prutas. Amo ini ang resulta: bayabas-9, paho-7,
pinya-5, saging-4 kag tsiko-2.
278
Pamangkot:
1. Ano nga drowing ang imo gingamit sa
pagpakita sang numero sang mga bata nga
naluyag sa nagkalain-lain nga prutas?
2. Pila ka bata ang naluyag sa mga masunod nga
prutas?
bayabas ____
Paho ____
Pinya ____
Saging ____
Tsiko ____
3. Ano nga prutas ang naluyagan sang kadam-an
sang mga bata sa Grade 2 Matinlo?
4. Ano nga prutas ang diutay lang nga mga bata
ang nanamian?
5. Nahanungod sa ano ang graph?
279
Hilikuton sa Balay

Himua ang mga masunod.
Pamangkuton ang imo classmate parte sa paborito
nila nga local nga hampang.
Maghimo sang tally parte sini.
Maggamit sang drowing sa paghimo sang graph.Lokal nga
Hampang
Numero sang mga Bata nga
naluyag sang sini Hampang

280
Leksyon 110: Pagbasa kag Pag-interpretar Sang
Pictograph

Hilikuton 1
Tun- i ang pictograph sa sini nga pahina kag sabton
ang mga pamangkot.

Ginpamangkot ang mga kabataan sa Grade 2 sang
ila nanamian nga mga utan. Amo ini ang ila nga
mga ginpili.

Mga Nanamian Nga Utan sang Grade 2 Pula
Mga Utan
Balunggay
Okra
Talong
Pechay
Kalabasa

Mga Pamangkot
Pila ka utan ang ara sa pictograph?
Pila ka bata sa Grade 2 pula ang nanamitan sang
balunggay? ____ okra? _____ talong? _____
pechay? kalabasa? _____
Ano nga utan ang nanamitan sang kadam-an
nga mga bata?____
Ano nga utan ang diutay lang ang nanamitan?_____

281
Hilikuton 2
Tun- an ang pictograph kag sabton ang mga
masunod nga pamangkot.

Ang mga estudyante sa Grade 2 Puti nagsugilanon
nahanungod sa ila nanamian nga mga bulak. Amo
ini ang resulta:

Ngalan
sang Bulak

Sampaguita
Gumamela
Orchid
Santan

Ang kada nagakahulugan 5 ka estudyante

Mga Pamangkot:

Pila ka estudyante ang nanamian sa sampaguita?
___ gumamela? ____ orchids?____ santan?____
Ano nga bulak ang nanamian sang kadam-an nga
mga estudyante?
Ano nga bulak ang diutay lang ang nanamian nga
estudyante?282
Hilikuton 3
Tun- an ang pictograph kag sabton ang mga
masunod nga pamangkot.

Nagkadto sa baybay ang mga estudyante sa Grade
2 Masadya. Nagkuha sila sang mga sigay sa kilid
sang baybay. Ang pictograph nagapakita sang
kadamuon sang mga sigay nga nakuha sang mga
estudyante.

Numero Sang Mga Sigay Nga Nakuha
Lalaki
Babaye

Ang kada nagakahulugan sang 10 ka sigay

Sabton ang mga masunod nga pamangkot.

Ano ang kahulugan sang isa ka ?
Pila ka sigay ang nakuha sang mga lalaki?
Pila ka sigay ang nakuha sang mga babaye?
Pila tanan ka sigay ang nakuha sang mga
estudyante sa Grade 2 Masadya?
Sin-o ang nakakuha sang pinakamadamu nga
sigay?


283
Hilikuton sa Balay
Naghimo sang pictograph si Maam Lacson nga
nagapakita sang kadamuon sang mga libro nga
ginhulam sang mga estudyante sa Masaya
Elementary School.

Numero Sang Libro Nga Ginhulam Sang Mga
Estudyante

Grade I
Grade II
Grade III
Grade IV
Grade V
Grade VI

Ang kada libro nagakahulugan 10

284
Mga Pamangkot:
Ano ang kahulugan sang isa ka libro?
Pila ka libro ang ginhulam sang Grade I?
Grade 2 ___
Grade 3 ____
Grade 4 ____
Grade 5 ____
Grade 6 ____
Ano nga Grade ang naghulam sang
pinakamadamu nga libro?
Ano nga Grade ang may pareho kadamu nga
libro nga ginhulam?
Pila tanan ka libro ang ginhulam sang mga
estudyante sa Grade I kag Grade 2?

285
Leksyon 111: Pagpakot Kon Ang Hitabo Posible Ukon
Indi

Hilikuton 1

Diin sa mga masunod nga mga hilikuton ang diutay
ang tsansa nga imo himuon, daku ang tsansa nga
imo himuon kag wala gid tsansa nga imo himuon sa
eskwelahan.

Markahan sang tsek ( √ ) ang kahon sang imo sabat.
Hilikuton
Diutay
ang
tsansa
nga imo
Himuon
Daku
ang
Tsansa
nga imo
Himuon
Wala
Gid
Tsansa
nga imo
Himuon
1. maghampang
upod sa
kaabyanan

2.magbasa sang libro
pagkatapos sang
klase

3.magtan-aw sang
palaguwaon sa
television

4. magbisikleta sa
sulod sang hulot
klasehan

5. magkaon sang
panyaga

286
Hilikuton 2
Panggrupo nga Hilikuton

Tuluka ang mga kurte. Diin ang daw diutay lang ang
tsansa nga imo magabutan, daku ang tsansa nga
imo magabutan kag ang wala gid tsansa nga imo
magabutan.


Kurte
Diutay Lang
Ang Tsansa
Nga
Magabutan
Daku Ang
Tsansa Nga
Magabutan
Wala Gid
Tsansa Nga
Magabutan
Nga-a?


Pamangkot:
Pila ang kurte bituon nga imo nakita sa ibabaw?
Star?______ Tagipusuon? _____ Bilog? _____
Ano nga kurte ang madamu? ____
Ano nga kurte ang diutay lang? ______

287
Hilikuton 3
Isulat sa imo papel ang mga hilikuton nga diutay
lang ang tsansa nga imo pagahimuon sa balay,
daku ang tsansa nga imo pagahimuon, kag wala
gid tsansa nga imo pagahimuon.

Hilikuton 4
Basahon ang mga hilikuton sa sulod sang kahon nga
masami ginahimo sang isa ka bata kasubong mo.
Isulat sa idalum sang insakto nga heading.


Daku ang
Tsansa Nga
imo Himuon
sa Balay
Diutay ang
Tsansa Nga
imo Himuon sa
Balay
Wala Gid Sang
Tsansa Nga imo
Himuon sa
Balay
A. magpaligo
B. magkadto sa library
C. mag-inum sang tubi
D. magtuon sang leksyon
E. magdala sang ido sa hulot klasehan
F. magpanipilyo
G. mamunyag sang tanum sa hardin
H. maghampang sang computer games sa klase
288

Hilikuton sa Balay
Ilista sa papel ang mga hilikuton nga diutay ang
tsansa nga imo pagahimuon, daku ang tsansa kag
wala gid tsansa nga imo pagahimuon kon Sabado/
Domingo ukon wala klase.

Daku ang
Tsansa Nga
Himuon
Diutay ang
Tsansa Nga
Himuon
Wala Gid Sang
Tsansa Nga
Himuon
Daku ang
Tsansa Nga
Himuon Ko
Diutay ang
Tsansa Nga
Himuon Ko
Wala Gid Sang
Tsansa Nga
Himuon Ko