You are on page 1of 5

TUGASAN

________________________________________________________________________
HBAE3303
PENGENALAN SEJARAH SENI
SEMESTER MEI 2014
_______________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak
kursus ini.
2. Jawab dalam bahasa Mea!".
3. Muat turunkan #e$%a# tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyV! untuk penyediaan
dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan sai" #on 12
Times New Roman dan langkau baris 1.$.
%. Tugasan anda hendaklah mengandungi 2&00 h'())a 3000 patah perkataan #'*a+ termasuk
rujukan. &ilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Ja()a( menyalin
soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 'emeriksa tidak akan membaca jawapan tugasan
yang melebihi had patah perkataan yang dibenarkan. Jumlah perkataan hendaklah dinyatakan di
penghujung tugasan anda.
$. (nda dikehendaki menghantar tugasan )!*(+( ,NLINE melalui MyV!. )ila rujuk kepada
portal untuk arahan mengenai prosedur penghantaran tugasan secara online. (nda dinasihatkan
menyimpan salinan tugasan yang dihantar dan bukti penghantaran untuk rujukan sendiri.
,. (nda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU #ail. -ail tugasan yang
dihantar mestilah dalam #ormat M)./0+1 2#ilename.doc3. )ila pastikan #ail adalah -ERSI
TERKINI yang BETUL. -ail yang tersalah hantar hendaklah dihantar semula secara on.line
sebelum tamat tempoh penghantaran.
4. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 24hb J"( . /hb J"a' 2014. )erahan see%as /hb
J"a' 2014 TIDAK akan diterima.
5. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. (nda dilarang meniru tugasan orang lain. (nda
juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.
1
PENILAIAN
Tugasan ini akan menyumbangkan 400 markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan
kepada R"b1'+2
(nda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum 'eperiksaan (khir )emester bermula.
PLAGIARISME3 P,T,NGAN MARKAH
A$a1a(3 Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.
Jika plagiarisme dikesan6 markah akan dipotong seperti berikut7
 Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 4 3087 potongan 200 daripada jumlah
markah yang diperoleh.
 Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 4 &087 potongan 400 daripada jumlah
markah yang diperoleh.
 Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada &007 Ma1+ah s'5a1 akan diberikan.
2
S,ALAN TUGASAN
)eni pada "aman awal abad ke.19 amat penting dalam perkembangan sejarah seni barat
kerana ia merupakan "aman pertukaran gaya6 konsep dan teknik penghasilan karya selepas
"aman +enaissance. :aman ini juga telah berlaku revolusi industri yang telah merubah
masyarakat6 teknologi dan budaya kehidupan dengan drastik sekali.
&incangkan perkembangan aktiviti seni dalam T;<( era utama dalam abad tersebut dengan
menekankan dari aspek contoh karya6 tema6 teknik6 ciri.ciri dan tokoh yang terlibat.

6J"$ah3 40 $a1+ah7
3
PANDUAN PELAJAR
(nda dinasihatkan7
1. Merujuk kepada modul dan sumber.sumber bercetak lain atau sumber dalam internet
yang boleh dipercayai 2contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi
yang mempunyai reputasi yang baik3 diperlukan untuk memahami konsep sebelum
pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai.
2. &uat pencarian di internet berkaitan Sejarah Seni untuk mendapatkan pelbagai
maklumat berkaitan tugasan.
3. Melakukan pemerhatian dan melakukan pemantauan bagi mendapatkan maklumat
berkaitan tugasan.
%. Membincangkan dengan guru sejarah dan seni sekolah anda bagi mendapatkan khidmat
nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk mendapatkan tajuk yang dapat digabungkan
$. Menggunakan gambar #oto= gambar dari internet untuk membantu anda menjelaskan
hujah jawapan tugasan.
4
RUBRIK TUGASAN3 HBAE3303
SEMESTER3 MEI 2014
K1'#e1'a 8a9a1a(
T'*a+ Le()+a%
0
Le$ah
1
Se*e1ha(a
2
Ba'+
3
:e$e1a()
4
Ma1+ah
Pe("h
Pe()e(aa( 1 Tiada sebarang
pengenalan dan
tidak
membincangkan
tentang maksud seni
abad ke.19.
'engenalan yang
lemah dan tidak
membincangkan
tentang maksud seni
abad ke.19.
'engenalan yang sederhana
dan tidak membincangkan
tentang maksud seni abad
ke.19.
'engenalan yang menarik6
membincangkan tentang
maksud seni abad ke.19.
'engenalan yang menarik6
membincangkan dengan jelas
tentang maksud seni abad ke.
19.
4
Ka(*"()a( & Tiada perbincangan
tentang
perkembangan
aktiviti seni tiga
era dari aspek
karya, tema,
teknik, ciri-ciri dan
tokoh.
'erbincangan secara
umum
tentang
perkembangan aktiviti
seni tiga era dari
aspek karya, tema,
teknik, ciri-ciri dan
tokoh.
'erbincangan yang
sederhana
tentang perkembangan
aktiviti seni tiga era dari
aspek karya, tema, teknik,
ciri-ciri dan tokoh.
(da contoh. contoh karya
dan persembahan gra#ik
yang bersesuaian.
Membincangkan tentang
perkembangan aktiviti seni
tiga era dari aspek karya,
tema, teknik, ciri-ciri dan
tokoh.
>uraian secara analisis serta
contoh.contoh karya dan
persembahan gra#ik yang
tepat dan bersesuaian.
Membincangkan secara
terperinci tentang
perkembangan aktiviti seni
tiga era dari aspek karya,
tema, teknik, ciri-ciri dan
tokoh.
>uraian secara analisis serta
contoh.contoh karya yang
baik serta persembahan gra#ik
yang tepat dan bersesuaian
yang diperoleh dari pelbagai
sumber.
20
Ma+"$a#
S;+;()a(
(S;1;#a(
Ka9'a()
2 Tiada penjelasan
mengenai kegiatan
seni barat tiga era
utama.
?egiatan seni barat
tiga era utama tidak
dijelaskan
dengan baik. Tiada
maklumat
sokongan.
?egiatan seni barat tiga era
utama dijelaskan dengan
maklumat sokongan yang
umum
?egiatan seni barat tiga era
utama dijelaskan dengan
maklumat sokongan yang
baik dan jelas.
?egiatan seni barat tiga era
utama dijelaskan
secara terperinci dan
disertakan dengan sekurang
kurangnya
tiga maklumat sokongan yang
terperinci.
8
Kes'$%"a( 1 Tiada kesimpulan. ?esimpulan yang tidak
jelas dan tidak
menjawab
persoalan tugasan.
?esimpulan yang boleh
diterima tetapi tidak
menjawab persoalan
tugasan dengan baik.
?esimpulan yang boleh
diterima. ;a menjawab
persoalan tugasan.
?esimpulan yang kukuh dan
menjawab persoalan tugasan. 4
,1)a('sas' 1 ?eseluruhan
keterangan tidak
disusun mengikut
logik dan tidak
relevan.
?ebanyakan
keterangan tidak
disusun mengikut
logik dan penulisan
kurang bermakna.
&eberapa keterangan tidak
disusun mengikut logik dan
cara penulisan tidak
menarik
?eterangan disusun
mengikut logik tetapi cara ia
ditulis kurang menarik
?eterangan disusun
mengikut logik dan ditulis
secara berkesan dan amat
menarik
4
JUMLAH MARKAH 40
5