ANRE

Direcţia Generală Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul Energiei Electrice
Direcţia Autorizare în domeniul Energiei Electrice
Serviciul Atestate în domeniul Energiei Electrice
Tematica şi bibliografie entru e!amenul de autorizare electricieni
(actualizată în ianuarie 2014)
Tematica de e!amen de autorizare electricieni
Domeniul Denumire document Document arobat rin" #ndicativ" #nlocuieste e"
Alicabilitate e grad $ ti
# ##
###A$
#%A
###&$
#%&
Electrotehnica
2. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări
electrice şi maşini electrice (se pot studia
manualele şi cărţile din literatura tehnică de
specialitate)
DA DA DA DA
Legislaţie
3. Legea energiei electrice si a gazelor
naturale nr. 123 /212 !" nr. #$% din
1&.'.212

()roga Legea
energiei electrice
nr. 13/2',
pu)licata in
!onitorul
"*icial al
+omaniei, ,artea
-, nr. %1 din 23
ianuarie 2', cu
modi*icarile si
completarile
ulterioare, cu
e.ceptia art. '/11
DA DA DA DA

#. +egulament de *urnizare a energiei
electrice la consumatori
01 nr. 1' din 2%.'.2#,
pu)licat 2n !onitorul "*icial al
+om3niei ,artea -, nr. &'3 din
2'.'.2#
DA DA DA DA

%. +egulament pri4ind racordarea
utilizatorilor la reţelele electrice de interes
pu)lic
"rdinul (5+6 nr. %7 din
2.$.213 pu)licat in !"
%1'/17.$.213, intrat in 4igoare
odata cu pu)licarea in !",
,artea - nr. '77/1$.12.213 a
0.1. nr. 12$/213 pri4ind
a)rogarea 0.1. nr. 7/2$
DA DA DA DA
&. Codul tehnic al reţelei electrice de
transport 8 +e4izia 1
"rdinul (5+6 nr. 2 din
2'.$.2#, cu modi*icările şi
59 59 DA DA
Domeniul Denumire document Document arobat rin" #ndicativ" #nlocuieste e"
Alicabilitate e grad $ ti
# ##
###A$
#%A
###&$
#%&
completările ulterioare
'. :tandard de per*ormanţă pentru
ser4iciile de transport şi de sistem ale energiei
electrice
"rdinul (5+6 nr. 1'/2$/&/
2'
59 59 DA DA

$. Codul tehnic al reţelelor electrice de
distri)uţie
"rdinul (5+6 12$/2$
pu)licat in !onitorul "*icial al
+omaniei, ,artea -, nr. #3 din 2&
ianuarie 27
DA DA DA DA
7. :tandard de per*ormanta pentru
ser4iciul de distri)utie a energie electrice
"rdinul (5+6 nr. 2$/3/$/
2'
DA DA DA DA
1. Codul de măsurare a energiei electrice
"rdinul (5+6 nr. 1' din
2.&.22 al ,reşedintelui
(5+6
59 59 DA DA

11. 5orme tehnice pentru sta)ilirea zonelor
de protecţie şi siguranţă ale capacităţilor
energetice, cu modi*icarile si completarile
ulterioare
"rdinul (5+6 nr. # din
7.3.2'
59 59 DA DA

12. +egulamentul pentru autorizarea
electricienilor, 4eri*icatorilor de proiecte,
responsa)ililor tehnici cu e.ecuţia, precum şi a
e.perţilor tehnici de calitate şi e.tra;udiciari 2n
domeniul instalaţiilor electrice
"rdinul (5+6 nr. 11 din
13.3.213 pu)licat in !onitorul
"*icial al +omaniei, ,artea -, nr.
1%2 din 21 martie 213
DA DA DA DA

13. +egulament pentru atestarea
operatorilor economici care proiectează,
e.ecută, 4eri*ică şi e.ploatează instalaţii
electrice din sistemul electroenergetic, +e4. 3
"rdinul (5+6 nr. 2# din
2.'.2' pu)licat in !onitorul
"*icial al +omaniei, ,artea -, nr.
&# din 3 septem)rie 2'
59 DA DA DA

1#. +egulamentul pri4ind sta)ilirea
solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele
electrice de interes pu)lic
"rdinul (5+6 127/2$
pu)licat in !onitorul "*icial al
+omaniei, ,artea -, nr. 23 din 12
ianuarie 27
DA DA DA DA

1%. ,rocedura de soluţionare a
ne2nţelegerilor legate de 2ncheierea
contractelor dintre operatorii economici din
sectorul energiei electrice, a contractelor de
*urnizare a energiei electrice si a contractelor
de racordare la reţea
"rdinul (5+6 nr. 3$/ 2',
pu)licat 2n !onitorul "*icial al
+om3niei ,artea -, nr. '%1 din.
&.11.2'
59 DA DA DA
Norme tehnice
1&. 5ormati4 pentru proiectarea, e.ecuţia şi
e.ploatarea instalaţiilor electrice a*erente
clădirilor

- ' / 211,
"rdin
!<+=
DA DA DA DA
1'. 5ormati4 pri4ind alegerea izolaţiei,
coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor
"rdinul (5+6 nr. 2/ 23> 5=6
1/3/
,6 17/1772 59 59 DA DA
Domeniul Denumire document Document arobat rin" #ndicativ" #nlocuieste e"
Alicabilitate e grad $ ti
# ##
###A$
#%A
###&$
#%&
electroenergetice 2mpotri4a supratensiunilor

1$. 5ormati4 pentru construcţia liniilor
aeriene de energie electrică cu tensiuni peste
1 ?
"rdinul (5+6 nr. 32/2#
5=6
3/#/
,6 1#/73, ,6
122/$2, ,6
123/'$
59 59 DA DA

17. 5ormati4 pri4ind metodele si
elementele de calcul al sigurantei in
*unctionare a instalatiilor energetice
<ecizia (5+6 nr. 1#2#/ 2& 5=6 % ,6 13/177# 59 59 DA 59

2. 5ormati4 pri4ind metodologia de calcul
al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice
cu tensiunea su) 1 @?
"rdinul (5+6 nr. '/ 2&
5=6
&/&/
,6 13#/2/177& 59 59 DA DA

21. 5ormati4 pentru proiectarea si
e.ecutarea retelelor de ca)luri electrice
"rdinul (5+6 nr. 3$/ 2$,
pu)licat 2n !onitorul "*icial al
+om3niei, ,artea -, nr. 3%& )is
5=6
'/$/
,6 1'/177%> 59 59 DA DA

22. ,rescriptii generale de proiectare a
retelelor electrice (repu)licate in 1773).
!odi*icarea 1 (177)
,6 22/3/$' 59 59 DA 59

23. 5ormati4 pentru construcţia instalaţiilor
electrice de cone.iuni şi trans*ormare cu
tensiuni peste 1 @?

,6 11/
17$%
(repu)licat
2n 1773)
59 59 DA DA

2#. 5ormati4 pentru proiectarea şi
e.ecutarea instalaţiilor de cone.iuni şi
distri)uţie cu tensiuni p3nă la 1 ? c.a. 2n
unităţile energetice

,6 12/17$&
(repu)licat
2n 1773)
59 DA DA DA

2%. -nstrucţiuni pentru dimensionarea şi
4eri*icarea instalaţiilor electroenergetice la
solicitări mecanice şi termice 2n condiţiile
curenţilor de scurtcircuit
,6 13/1772 59 59 DA DA

2&. 5ormati4 pentru constructia liniilor
electrice aeriene de ;oasa tensiune
,61&/23 59 59 DA DA

2'. -nstrucţiuni pentru compensarea puterii
reacti4e 2n reţelele electrice ale *urnizorilor de
energie şi la consumatorii industriali şi similari
,6 12/177# 59 59 DA DA

2$. 5ormati4 pentru proiectarea retelelor
electrice de distri)utie pu)lica
,6132/23 59 59 DA 59

27. 5ormati4 pri4ind metodologia de calcul
al curenţilor de scurtcircuit 2n reţelele electrice
cu tensiunea peste 1 @?

,6
13#/177%>
59 59 DA DA

3. !etodologie pri4ind determinarea
sectiunii economice a conductoarelor in
instalatiilor electrice de distri)utie de 1/11@?

5=6
#1.3.
,6 13%/71 59 59 DA 59

31. 5ormati4 pri4ind proiectarea şi
e.ecutarea )ranşamentelor pentru clădiri ci4ile
,6 1%%/1772 DA DA DA DA
'()*'+,
&ibliografie
<omeniul tematic Electrotehnică: !anualele şi cărţi din literatura tehnică de specialitate>
<omeniul tematic Legislatie:
Legile şi reglementările apro)ate prin hotăr3ri ale 1u4ernului sunt pu)licate 2n !onitorul "*icial al +om3niei.
+eglementările (5+6 (regulamente, coduri, etc), apro)ate prin "rdin al preşedintelui (5+6 sunt pu)licate pe pagina de -5=6+56= a (5+6 AAA.anre.ro şi pot *i descărcate
gratuit.
<omeniul tematic Norme tehnice:
5ormele tehnice ce au indicati4ul 5=6, apro)ate prin "rdin al preşedintelui (5+6, sunt pu)licate pe pagina de -5=6+56= a (5+6 AAA.anre.ro şi pot *i descărcate gratuit.
5ormati4ele tehnice ce au indicati4 ,6 (prescripţie energetică) se pot procura de la 6ditura -C6!656+1, "*iciul de <ocumentare 2n 6nergetică "<6, Bd. 6nergeticienilor $,
sector 3, tele*on 21/3#&.2'.&7. 21/3#&.2'.#.
-n*ormaţii despre normati4ul care *igurează la punctul 1% al listei )i)liogra*ice se pot o)ţine de la :C !onitorul "*icial +(, Centrul pentru relaţii cu pu)licul, Cos. ,anduri nr.
1, Bloc ,33, sector %, Bucureşti, tele*on 21/#1' (program de lucru cu pu)licul L/? $/1&).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful