You are on page 1of 2

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Предмет: УВОД У ГРАЂАНСКО И СТВАРНО ПРАВО
Година: II
Недељни фонд часова: 3+1, 2+2

УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО
1. Увод у систем грађанског права
Повезаност односа који се регулишу грађанским правом; сложеност појма "грађанско право";
гране грађанског права. Настанак и развој грађанског права. Античко право; римско право;
варварски период; рецепција римског права и тзв. правне школе које уобличују систем грађанског
права; кодификација грађанског права; модерно доба грађанског права.
2. Предмет грађанског права
Грађанскоправни однос; субјективно право; врсте субјективних права. Метод регулисања
грађанскоправних односа. Појам; карактеристике.
3. Извори грађанског права
Појам; врсте.
4. Грађански субјекти. Појам; врсте. Правни статус грађанског субјекта.
5. Извори грађанских субјеката права. Правни послови, појам; врсте правних послова. Теорија
неважности правних послова. Време неважности; последице неважности. Остали извори грађанских
субјеката права.
6. Вршење грађанских субјеката права.
Слободно иницијално у вршењу грађанског субјективног права; границе у вршењу грађанских
субјеката права.
7. Заштита грађанских субјеката права.
Начелна разматрања; врсте заштите (судска и вансудска).
8. Имовина.
СТВАРНО ПРАВО
1. Уводни део
Појам и карактеристике стварних права. Начела стварних права. Oднос стварних и сродних
права.
2. Oбјекти стварних права
Појам и врсте ствари. Oстали објекти стварних права.
3. Субјекти стварних права
4. Појам и врсте државине
5. Заштита државине
6. Појам и карактеристике својине
7. Сусвојина
8. Заједничка својина
9. Етажна својина
10. Стицање својине
A. Деривативно стицање својине.
Стицање својине на покретним стварима. Стицање својине на непокретним стварима.

Стицање својине од невласника. 1996. Судска заштита. или др Обрен Станковић. Право грађења 25. др Радмила Ковачевић Куштримовић. Вештачки и природни прираштај непокретности. Прираштај. Реални терети 22. Стварно право. Допунска литература: др Мирослав Лазић. 1997.Б. 12. 2004. Земљишне књиге 26. Практикум за стварно право. Дугорочни закуп непокретности 24. Оригинарно стицање својине. Ограничене личне службености – употреба и становање 15. Паулијанска тужба. Стварна права странаца Обавезна литература: др Радмила Ковачевић Куштримовић. Право прече куповине 23. Стварне службености 13. Право ретенције 21. Ручна залога и заложно право на правима. . Катастар 27. Грађанско право (општи део). Oдржај. 11. др Миодраг Орлић. Стварно право. Јединствена евиденција 28. Плодоуживање 14. Реивиндикациона тужба. Хипотека 17. Фидуцијарна средства обезбеђења 18. Негаторна тужба. Својинска хипотека 20. 2003. Заштита својине Самозаштита. 16. Прираштај на покретним и непокретним стварима. др Мирослав Лазић. Бездржавинска залога 19.