You are on page 1of 4

4.1.

8 Анализа са алгебром
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставног предмета Анализа са алгебром је:
- да допринесе даљем развијању математичког мишљења, расуђивања и закључивања ученика,
као и математичке интуиције;
- да допринесе посебно схватању функционалних веза у природи и друштву;
- да буде значајна основа и инструмент за проучавање садржаја и метода других наука;
- да знатно оспособи ученике за настављање математичког образовања, као и за изучавање оних
наука и њихових примена у којима се анализа користи.
Задаци:
- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних односа, као и проблема из разних
подручја;
- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције;
- даље оспособљавање ученика за коришћење литературе и других извора знања.
(4 часа недељно, 144 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧКЕ ЛОГИКЕ И ТЕОРИЈЕ СКУПОВА (20)
Основне логичке и скуповне операције. Таутологије. Важнији закони закључивања. Квантификатори.
Уређени пар. Декартов производ. Бинарне релације. Релације еквиваленције, релације поретка. Функције.
Својства 1-1 и "на". Инверзна функција. Елементи комбинаторике: основни принципи - пребројавање
коначних скупова.
2. ПОЉЕ РЕАЛНИХ БРОЈЕВА (16)
Преглед бројева - природни, цели, рационални и ирационални бројеви. Својства операција. Релација
дељивости у скупу целих бројева. Апсолутна вредност.
3. ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ (36)
Полиноми; основни идентитети. Дељивост полинома. Безуова теорема. Факторизација полинома. НЗД и
НЗС полинома. Еуклидов алгоритам. Трансформације рационалних израза. Неке важније неједнакости.
4. ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ И ФУНКЦИЈЕ (30)
Линеарна функција и њен график. Линеарне једначине са једном и више непознатих. Системи линеарних
једначина са две и три непознате; решавање разним методама. Примене. Линеарне неједначине и
системи линеарних неједначина. Елементи линеарног програмирања.
5. СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ (30)
Степен чији је изложилац цео број. Фунција y=xn (n € N) и њен график. Корен - дефиниција и својства.
Степен чији је изложилац рационалан број. Основне операције са степенима и коренима.
Трансформације ирационалних израза.

1.
2.
3.
4.

Елементи математичке логике и теорије скупова
Поље реалних бројева
Цели и рационални алгебарски изрази
Линеарне једначине, неједначине и функције

20
16
36
30

45. логичке операције 3. Искази. 46-47. 50-51. 54-56. Бинарне релације. Обнављање и систематизација градива Факторизација полинома Разни задаци о факторизацији полинома Обнављање и систематизација градива Други писмени задатак Исправка писменог задатка 30 14 . 48-49. 41. једнакост. 27-28. Писмена вежба 17.Обнављање и систематизација градива 16. 36. збир и разлику кубова Квадрат и куб бинома Обнављање и систематизација градива Еуклидов алгоритам за полиноме Полиноми са реалним коефицијентима ДЕЦЕМБАР 52-53. Упознавање ученика са планом и програмом рада 2. 25-26. 37. 24. Скупови. 33-34. 57-58. Таблице истинитости 4. 59-60. Операције и функције. 43-44. 22. дефиниција.Релације еквиваленције 12. Степеновање и кореновање 6. Методе за доказивање таутологија 6. операције и релације са скуповима 7-8. операције Дељење полинома Безуова теорема Формуле за разлику квадрата. Задаци из комбинаторике Природни бројеви Цели бројеви Дељивост у скупу целих бројева. Таутологије 5. Три двочасовна и један четворочасовни писмени задатак са исправкама СЕПТЕМБАР 1. дефиниције и примери 14-15. 23. 38-39. Еуклидов алгоритам Релација конгруенције по модулу Диофантске једначине Прстен рационалних бројева Обнављање и систематизација градива Писмени задатак НОВЕМБАР 35. Инверзно пресликавање 19. 40. Доказивање скуповних идентитета 9. Композиција пресликавања 18. Исправка писменог задатка Ирационални бројеви Поље реалних бројева Обнављање и систематизација градива Полиноми. Релације поретка 13. 31-32. Елементи комбинаторике ОКТОБАР 20-21. 42. примери и својства 10-11. 63. 29-30. 61-62.5.

Задаци о линеарним функцијама 90. Исправка писменог задатка 101. Задаци из пређеног градива 123-124. Трећи писмени задатак 100. 80-81. Степеновање целим изложиоцем МАЈ 120. дискусија 91-93.Системи три линеарне једначине са три непознате 107-108. Обнављање и систематизација градива ЈАНУАР 69-70. Линеарне једначине са апсолутним вредностима 96. Писмена вежба МАРТ 86. Графици функција: y=|x|. 71-77. Линеарна функција и њен график 87. Проблема са једном непознатом 97. Функција y=xн. својства 117. y=шx} и сл. Систем две линеарне једначине са две непознате. Обнављање и систематизација градива 127. 78. Инверзна функција. Проблеми са две непознате 105-106. Појам. Задаци са линеарним једначинама 94-95. Обнављање и систематизација градива 84-85. Функција y=x-н. Дефиниција квадратног корена 129. n-природан број 118-119. 79. Задаци у вези са квадратним кореном 132-133.64. симбол и својства квадратног корена 130-131. дискусија 102-103.Задаци са системима линеарних једначина са две непознате АПРИЛ 104. Множење и дељење рационалних израза Трансформације рационалних израза Својства релације ≤ у скупу реалних бројева Неједнакости средина Разне неједнакости ФЕБРУАР 82-83. Системи линеарних неједначина. НЗС и НЗД полинома 65-66. Обнављање и систематизација градива 98-99. дефиниција. степеновање рационалним изложиоцем ЈУНИ 134. Дефиниција n -тог корена реалног броја. графичка интерпретација 111-114. Степеновање. y=[x]. Својства степеновања рационалним изложиоцем . n -природан број 121-122. Елементи линеарног програмирања 115-116. 88-89. Сабирање рационалних израза 67-68. Једначина аx+b=0. дефиниција и својства 128.Обнављање и систематизација градива 109-110. Трансформације израза у којима се појављује степена функција 125-126.

Обанвљање градива и закључивање годишњих оцена .Четврти писмени задатак 141.Трансформације ирационалних израза 137-140. Исправка писменог задатка 142-144.135-136.