You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK TANJONG AYER HITAM
TARIKH : HARI : RABU
NAMA GURU : SYUHAILEN BT SAADON MINGGU: : 4
KELAS : TAHUN 4 A MASA : 10.30 am – 11.30am
KEHADIRAN : / 12 M/PELAJARAN : TMK
Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER
Standard
Kandungan
1.0 Memperihal komputer dan fungsinya.
Standard
Pembelajaran
1.3 Mengenal bahagianbahagian penting komputer.
1.! Menunjukkan komponen pada unit sistem seperti port input dan output"
Pema#u $akera %iut" Pema#u $akera &ptik dan soket input arus ulang alik
'($).
&bjektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat *
1. Mengenal bahagianbahagian penting komputer.
+. Mengenalpasti komponen pada unit sistem seperti port input dan output"
Pema#u $akera %iut" Pema#u $akera &ptik dan soket input arus ulang alik
'($).
3. ,apat melabelkan portport input dan output.
(kti-iti 1. .uru menerangkan bahagianbahagian sistem komputer dan fungsinya.
+. .uru menunjukkan juga komponen bahagian hadapan dan belakang sistem
komputer seperti port input dan output" Pema#u $akera %iut" Pema#u $akera
&ptik dan soket input arus ulang alik '($).
3. Murid memerhati dan meneliti bahagianbahagian penting pada komputer.
!. Murid membuat persembahan slaid yang mengandungi perkara berkenaan
pema#u #akera liut" pema#u #akera optik" dan soket bekalan kuasa.
/. Tayangan slaid
0MK Kreati-iti dan ino-asi" Sains 1 Teknologi
2ilai* #ekap dan bijaksana
3ahan 3antu
Mengajar
1. Slaid multimedia
+. Komputer
3. $P4
Penilaian dan
Pembelajaran
1. .uru mengedarkan lembaran kerja
5efleksi