You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK TANJONG AYER HITAM
TARIKH : HARI : RABU
NAMA GURU : SYUHAILEN BT SAADON MINGGU: : 12
KELAS : TAHUN 4 A MASA : 10.30 am – 11.30am
KEHADIRAN : / 12 M/PELAJARAN : TMK
Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER
Standard
Kandungan
3.0 Memahami peranti komputer
Standard
Pembelajaran
3.1 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti input
3.2 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti output
bjekti! Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat "
1. Men#enaraikan sekurang$kurangn#a 2 peranti input dan peranti output.
2. Menjelaskan mengapa perlu ada peranti input dan output .
%kti&iti 1. 'uru menerangkan maksud peranti input dan output serta contoh
menggunakan slaid persembahan.
2. Murid men#enaraikan peranti input dan peranti output #ang pernah mereka
lihat.
3. Soal ja(ab secara lisan mengapa perlu ada peranti input dan output.
). Murid dikehendaki melakarkan sebuah peranti #ang belum ada di pasaran dan
menamakan peranti ciptaan anda.
*. Senaraikan 3 keistime(aan peranti ciptaan mereka supa#a orang ramai akan
tertarik dan mencuban#a.
+MK Kreati&iti dan ino&asi, Sains - Teknologi
.ilai " bekerjasama, cekap dan bijaksana
/ahan /antu
Mengajar
1. Slaid multimedia
2. Komputer
3. Kertas %)
Penilaian dan
Pembelajaran
1. 'uru mengedarkan lembaran kerja
2. Persembahan murid
0e!leksi