You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK TANJONG AYER HITAM
TARIKH : HARI : RABU
NAMA GURU : SYUHAILEN BT SAADON MINGGU: : 16
KELAS : TAHUN 4 A MASA : 10.30 am – 11.30am
KEHADIRAN : / 12 M/PELAJARAN : TMK
Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER
Standard
Kandungan
3.0 Memahami peranti komputer
Standard
Pembelajaran
3.4 Menyenaraikan perkakasan dan perisian komputer dengan menggunakan
aplikasi hamparan elektronik bagi membeli satu set komputer berdasarkan
risalah senarai harga.
Objekti Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat !
1. Mengetahui peranti input dan peranti output.
". Menggunakan MS #$%el untuk mengira set komputer lengkap.
&kti'iti 1. Guru menerangkan enang !e k"m#uer.
$. Guru menge%arkan r&!a'a( !enara& (arga #erkaka!an %an #er&!&an k"m#uer
%ar& )e)era#a )ua( ke%a& k"m#uer *ang )er'a&nan.
+. ,er!ama rakan kum#u'an- mur&% mem&'&( perkakasan dan perisian untuk
menjadikan satu set komputer yang lengkap dan boleh berungsi.
4. (engan menggunakan aplikasi MS #$%ell) murid menaipkan harga peranti
atau perisian yang dipilih oleh kumpulan sehingga selesai.
*. Simpan dan %etak hasil kerja.
+. Murid men%ipta peranti baru yang menggabungkan peranti lain se%ara kreati
dan ino'ati melalui lukisan.
#MK Kreati'iti dan ino'asi) Sains , Teknologi
-ilai ! bekerjasama) %ekap dan bijaksana
.ahan .antu
Mengajar
/. Slaid multimedia
". Komputer
3. Kertas &4
4. 0isalah harga perkakasan komputer
Penilaian dan
Pembelajaran
/. 1uru mengedarkan lembaran kerja
". Persembahan murid
0eleksi