You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK TANJONG AYER HITAM
TARIKH : HARI : RABU
NAMA GURU : SYUHAILEN BT SAADON MINGGU: : 26
KELAS : TAHUN 4 A MASA : 10.30 am – 11.30am
KEHADIRAN : / 12 M/PELAJARAN : TMK
Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER
Standard
Kandungan
5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer
Standard
Pembelajaran
5.2 Menggunakan kata laluan untuk keselamatan data.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat
!. Men"atakan langkah#langkah melakukan kata laluan.
2. Menerangkan kepentingan kata laluan dan keselamatan data.
$. Melakukan kata laluan dan keselamatan data.
%kti&iti !. 'uru menerangkan apa itu kata laluan dan kepentingann"a.
2. 'uru mengedarkan satu pern"ataan dan murid menja(ab soalan .
$. )in*angkan pern"ataan tersebut.
+. 'uru membimbing pelajar bagaimana men"ediakan kata laluan.
5. 'uru membimbing pelajar bagaimana membuka semula dokumen
menggunakan kata laluan.
,. Murid dikehendaki pula membina kata laluan bagi perisian lain seperti MS
-.*el atau MS Po(erpoint.
-MK Kreati&iti dan ino&asi/ Sains 0 Teknologi
1ilai bekerjasama/ *ekap dan bijaksana
)ahan )antu
Mengajar
!. Slaid multimedia
2. Komputer
$. Petikan
Penilaian dan
Pembelajaran
!. 'uru mengedarkan lembaran kerja
2. Persembahan murid
2efleksi