You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK TANJONG AYER HITAM
TARIKH : HARI : RABU
NAMA GURU : SYUHAILEN BT SAADON MINGGU: : 28
KELAS : TAHUN 4 A MASA : 10.30 am – 11.30am
KEHADIRAN : / 12 M/PELAJARAN : TMK
Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER
Standard
Kandungan
5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer
Standard
Pembelajaran
5.3 Melakukan defragmentasi terhadap storan luaran.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat
!. Men"atakan langkah#langkah melakukan defragmentasi.
$. Menerangkan kepentingan defragmentasi.
3. Melakukan defragmentasi terhadap storan luaran.
%kti&iti 1. Guru menerangkan kn!e" #e$ragmen%a!&.
'. Guru menerangkan ke"en%&ngan #e$ragmen%a!&.
(. Guru menun)ukkan *angka+,*angka+ me*akukan #e$ragmen%a!&.
-. Mur&# mengulangi proses defragmentasi ini sekali lagi dengan menggunakan
storan luaran "ang lain.
'MK Kreati&iti dan ino&asi( Sains ) Teknologi
*ilai bekerjasama( +ekap dan bijaksana
,ahan ,antu
Mengajar
!. Slaid multimedia
$. Komputer
3. Pema+u kilat
Penilaian dan
Pembelajaran
!. -uru mengedarkan lembaran kerja
.efleksi