You are on page 1of 16

ИСТОРИЈА - ЕКСТЕРНО ПРВА ГОДИНА - ГИМНАЗИЈА

1. Што проучува историјата како наука?
- човечкото општество од појавата на човекот до денес.
2. Какви видови на историски извори разликуваме?
- материјални, пишани, усни
3. Комплексите од брани, насипи и канали за регулирање на водата кои се појавуваат кај
некои од државите на Стариот исток се нарекувале:
- Иригациони системи
4. Кој владетел ги обединил Горен и Долен Египет во една држава?
- Менес
5. Кој го создал првото фонетско (гласовно) писмо?
- Феничаните
6. Првото Еврејско Царство формирано во XI било познато како:
- Израелско јудетско Царство
7. Таоизмот и конфучионизмот се религии кои во стариот век биле специфични за:
- Кина
8. За што била сметана реката Нил од страна на населението?
- за божество
9. Која војна е опеана во епот „Илијада“?
- Тројанска војна
10. Времето опеано во „Илијада“ и „Одисеја“ се нарекува:
- Хомерово време
11. Слободните жители на Спарта се делеле на:
- Спартијати (кој ја имале власта) и Периеки (трговци,занаетчии и земјоделци)
12. Слободните граѓани на Атина се делеле на:
-Евпатриди и демосот
13. Од која град-држава бил предводен „Пелопонескиот сојуз“?
- Спарта

1

Како се нарекува новата култура. Како била поделена територијата на Македонија во делата на античките автори? . Пр. Колку Римско-илирски војни се воделе пред потпаѓањето на Илирите под римска власт? . Кои биле источни соседи на Античките Македонци? .статер 21. која што настанала со мешање на македонската. Златната монета која се ковала во времето на кралот Филип II е позната под името: . крал на првата илирска држава 15. Во 338 г.Хајронеја 25.Долна (приморска Македонија) и Горна (внатрешен планински дел) Македонија 19.е. Античките Македонци ги победиле Хелените во битката кај: .пр. Кој е најзначаен владетел на Енхелејското кралство на Илирите? . хеленската. бог на небото 23. 27.н.Сира. е.во 331 го.Таулантите 16. египетската и источната култура? . Која година Александар III Македонски го започнал походот против Персија? . Битката кај Гавгамела била: .три војни 17.Азија и Африка 24.н. пред н.334год. Диос бил: .Аристотел 26.Персија 18. Архелај I: __________________________________________ 20.Антигониди кој владееле со Макединија до нејзиното потпаѓање под римска власт 2 . За Античките Македонци. Кралот на Античка Македонија. Која династија владеела во Македонија по смртта на Александар III? . Кое илирско кралство имало престолнина во градот Дирахион (денешен Драч)? .14. Кој бил познатиот учител на Александар III? .Врховен бог.Хеленистичка култура била спој на културите на народите од Европе.е персиската војска претрпела катастрофален пораз 22.

Поговорката „Ханибал пред вратите на Рим“ (Hanibal ante portas) се појавила за време на: . Христијанството како рамноправна религија во римската држава било признато од страна на императорот: -Константин Први Велики во 313 год.Браќата Ромул и Рем во 753год. нивната религија и култура 34.Јулио Цезар 31.е.во 51 годиа н.Спартаково востание 30. 36. според водачот на востанието се нарекува: . 33. Според легендата за настанокот на градот Рим. Со кого Илирите воделе три војни пред да подпаднат под туѓинска власт? . Тимотеј и Лука 37.28. Најголемото територијално проширување Римската Империја го достигнала во времето на императорот: . Колку Римско-македонски војни се воделе пред потпаѓањето на Македонија под римска власт? -Три војни 35. Како се викал еден од водачите на големото Илирско востание (6 до 9 година од нашата ера)? . него го основале: . По потпаѓањето на Македонија под римска власт за проширување на римското влијание било спроведувано: -бил воведен латински јазик.Римската држава. Кој прв го ширел христијанството во Македонија: .н. и со оваа поговорка мајките од Рим ги плашеле своите деца 32. Ханибал стасал пред портите на Рим.Бато и Пини 38. Востанието на робовите во римската држава. пр.Кнезот Клодовик 39.Карло Велики (768-814) 3 .е. Кој ја основал државата на Франките? . Во времето на кој владетел Франкската држава го доживеала својот најголем подем? . апостол Павле со своите соработници Сила. 29.Втората пунска војна.

Врз основа на археолошките истражувања се темели научната теорија според која Албанците потекнуваат од: . Кое достигнување во математиката Арабјаните го вовеле.Команска култура 49.Арбер.40. Хацон и Пребонд се познати како водачи на словенските племиња кои го напаѓале градот: . Во време на кој владетел на Киевска Русија бил подготвен првиот руски законик наречен „Руска правда“? . По поделбата на Римската Империја илирските области станале дел од: . Во каква мисија биле испратени Св.Солун 51. Во византиските пишани извори. Климент? .Се однесува за Албанците 47.Јарослав 44. Арберија 45. Што основал Св. во почетокот наVII век во градот Мека? . Во времето на кој владетел Византија ја достигнала својата најголема политичка и воена моќ? -Јустинијан I (527-565) 43. а Европа и светот го прифатиле? . поимите Арбер и Арберија: .Арапските цифри 41. Како се нарекува културата која се смета дека ги поврзува Илирите со Арберите? .Мухамед 42. околу градот Арбанон 48. Кој ги одржал првите проповеди на исламот.Источното римско царство 46.Охридската книжевна школа 50. Како биле нарекувани Албанците во раниот среден век? .кое зивеело по долината на реката Шкумба.Од племето Албанои. Кирил и Методиј меѓу словенското населението по течението на реката Брегалница? -да ги прекрстува македонските словени 4 .

Кој ја основал Охридската книжевна школа? .камено и метално време 59. Во Месопотамија за пишување луѓето ги користеле восочните таблички. Ново Царство и Доцно Царство? . Која година Самуил станал единствен владетел на македонската држава? . најчесто пронаоѓани при археолошките истражувања.Дариј 63. 57.бамбус 62.мали камени скулптури. Кој стоел на чело на востанието против византиската власт кое започнало во Македонија во 1040 година? . во Египет папирусот. Чија власт отфрлиле комитопулите Давид. Климент Охридски 53.по жетвите 58.52. Кое царство се развивало во периодите: Старо Царство. Арон. Кој древен народ во стариот век немал политеистичка религија? -Евреите 5 . благородник од Скопје 56. На кој начин старите народи го сметале времето? .Петар Дељан 55.Бугарската власт 54. Кој стоел на чело на востанието против византиската власт кое започнало во Македонија во 1072 година? -Ѓорги Војтех. Во кои скулптури. Мојсеј и Самуил во 969 година? . Кој персиски владетел спровел крупни економски и административни реформи пришто го зголемил бројот на сатрапии? . а Кинезите ја користеле: . Средно Царство.Египетското царство 61.Св. прамајка или божица на плодноста и статутки од различни идоли 60. верувале луѓето од праисторијата? . Како се дели праисторијата според материјалните орудија кои ги употребувал човекот? .987год.

Македонија и Грција. не-грк 6 .Кралот Агрон 67. Кој град основан од Александар III подоцна станал престолнина на македонската династија на Птолемаидите? . кои доведуваат до формирање на неколку стабилни империи:  Птоломејската династија ќе го преземе Египет.Молосите биле едно од најглавните племиња 68. Која династија завладеала со азиските владенија на Македонија по 323 г. Зошто македонскиот крал Филип II го создал градот Филипопол? . Каков бил односот на хеленските полиси кон македонската држава по смртта на Александар Македонски? - избувнуваат низа на војни на дијадосите. На кој древен народ му припаѓал „таткото на историјата“? . Кој бил првиот крал на илирското Кралството на Ардијадите? .бил прогласен за син на богот Амон Ра и за фараон 72.Архонот Солон 66.64.Блискиот Исток.? . е. Зошто „Епирското Кралство“ е познато и како држава на Молосите? .  Антигонидската династија .тој вовел воени и финансиски реформи 71.бил барбарин.Хеленскиот народ 65. и  Селевкидската династија . пред н. Што е карактеристично за владеењето на македонскиот крал Филип II? . Што добил Александар III Македонски со посетата на храмот на врховниот египетски бог? . Кој атинскиот реформатор бил заслужен за укинувањето на должничкото ропство? . Зошто Хелените му забраниле на еден македонски крал да учествува на олимписки игри? .Александрија 69.Птолемаидите 73.за престолнина на македонското кралство 74. 70.

Под кое име бил познат процесот во средниот век во кој разни племиња и народи од територијата на Европа и Азија ги напуштиле своите првобитни живеалишта и мигрирале во други области? .Пунски војни 76.Диоклецијан 77. се истакнувале со голема физичка сила и служеле за гладијаторски борби 82. Кои биле римски сојузници во битката кај Киноскефале во 197 година п.е.Римското царство 81.Пергаменско кралство. Ајтолскиот и Ахајскиот сојуз 79. Дарданци. Со распадот на која држава најпрво се формирале Западното. Рим станал доминат.н. Војните помеѓу Римската држава и Картагина биле наречени: . Каков вид на робови биле „гладијаторите“? . а потоа и денешните држави Франција. а уредувањето го засновал на владеење на два августа и два цезара? .75. Кој бил првиот словенски епископ на Величката епархија? . Климент Охридски 84. Која е најстарата зедница на човекот? . за време на Втората римско-македонска војна ? . и тоа Македонија јужен дел и северен дел Илирик 78. Источното и Јужното Кралство. На кои теми. Кој император вовел титула доминус.Голема преселба на народите 80. Кој е најголемиот просветителски дострел во дејноста на Кирил и Методиј ? . Зошто римската власт административно ги поделила областите на кои живееле Илирите во неколку провинции? . Германија и Италија? .Во две провинции. била поделена територијата на денешна Албанија во времето на Византиското Царство (IX век)? .Темите на Драч со околината и темата Никопол 83. Кој е авторот на научната теорија според која човекот потекнува од човеколикиот мајмун? . Родос.државни робови. Илирите.Создавање на глаголската азбука-глаголицата 85.Чарлс Дарвин 7 .Орда 86.Св.

Каде се појавиле најстарите цивилизации и првите државни организации на Стариот Исток? .Палеолит 88.Алфабетското писмо 97. Кој од наведените градови бил центар на Критската култура која опстојувала во периодот од 2600 до 1400 година пред н.првите држави во Месопотанија.Кеопс 96. Тигар.е. Жолтата река и др. Што претставувале „иригационите системи“ во државите на стариот исток. Како се нарекува старото камено време? . Вавилон 94. Инд. Што значајно за историјата на човештвото направиле Феникијците? .Локалитет Тумба Маџари Скопско 93. Акад. Кој владетел ги обединил Персите и Медите и се прогласил за „крал на Персија“? . Матријахатот е периодот од праисторијата во кој: . Како се нарекува периодот од праисторијата во кој жената имала доминантна улога во заедницата? .Старо камено време 92.по течението на реките Нил.Мајката имала доминантна улога во семејството 89. Во кој историски период се смета дека се појавиле огнот и говорот? .? . и тоа Сумер. .Матријахат 91. Еуфрат. . насипи и канали 95. На кои два големи периоди се дели целокупното минато на човештвото? -старо(палеолит) и младо (неолит) камено време 90.Кир Први 98.87. На кое место во Македонија била пронајдена најпознатата праисториска скулптура „Големата божица-мајка“? .Систем од брани.градот Кносос 8 . За кој фараон била изградена најголемата пирамида во Египет? .

н. На кој начин Хелените ги броеле годините? . на север до Ниш. Илирите во 167 г. Кој бил врховен бог на Хелените? . потпаднале под власта на: . Во која година била одржана првата олимпијада? .Индоевропските племиња 111.Античките записи 9 .кралот Гентиј 108. Со кое кралство владеела илирската кралица Теута? . пред н.Енхелеите 109. На која група на народи и припаѓаат Тракијците? . На која денешна територија живееле Дарданците? .Денешно Косово.кралството на Ардијаните 105.е.Римската империја 106.Зевс 103.е.Паганизмот (култот кон Сонцето и кон змијата) 104. на југ до Кукс и по горното течение на реката Вардар 107. 110. Кој бил последниот илирски крал во Кралството на Ардијаните? . 102.Според олимписките игри 101.пр. Во кои записи Македонија била поделена на Горна и Долна? .776 год. е.Најпознато илирско племе кое во одреден период живеело покрај Охридското Езеро било: .од 6 до 9 година од н. Во еден од своите епови Хомер го опеал судирот помеѓу Сојузот на хеленските држави и градот: . Која била најстарата форма на верување кај Илирите? . Најсилното Илирско востание против римското владеење се одвивало во периодот: .градот Троја 100.99.

Кој бил најпознатиот ученик на филозофот Аристотел? .градот Дион 116.градот Ајга 113. Каде се одиграла последната битка помеѓу Александар III и Дариј III? . Што направил владетелот Константин I Велики во однос на христијанството? . Против кој индиски крал војувал Александар Македонски? .Го признал како државна религија и го изедначил со другите религии во 313 год.112. Кој град бил главно религиско светилиште на Античките Македонци? . Кој бил службен јазик во Римската империја? .Архелај први 114. Која година Александар III Македонски бил прогласен за фараон? -332 год.е. Во кој град починал Александар III Македонски? -Во градот Вавилин 323 год. Кој македонски крал ја пренел престолнината од Ајга во Пела? .пр. 121. Кој бил врховен бог на Римјаните? .Александар Македонски 117.Јупитер бил врховен бог 125.Диос 115.Кралот Пор 120. 10 .градот Рим 122. Кој бил врховниот бог на античките Македонци? .Октавијан Август 124.н.местото Гавгамела 119. Легендата за Ромул и Рем се однесува на создавањето на градот: . Каде се наоѓала првата престолнина на античката македонска држава? .Латинскиот јазик 123. Титулата император во Римското царство била воведена во времето на: . 118.

е. кои биле врховни свештеници.Теодосиј Први 128. Кој римски император го поделил царството на источно и западно во 395 година: .Ника означува . Каква дејност вршел Апостол Павле во Македонија? . според кое подоцна се именува албанското население. Која година Македонија станала римска провинција? .Римскиот период 138.Таурисион (Таор-Скопско) 133. значело: .Да го шири Христијанството 130.Почнувал од Драч за Охрид одел кон Битола. Џамиите се украсувани со: . Византискиот император Јустинијан I бил роден во денешна Македонија во местото: . Илирското племе Албанои. Библијата е света книга на: .Христијаните 127. Солун до Цариград 129.Во градот Филипи 131. Поимите Арбер и Арберија за прв пат се спомнуваат во: . Виа Игнатија бил пат кој во антиката ги поврзувал западно балканските предели со: . Владетелите со неограничена моќ.Во 148 год пр.. владетели и команданти на војската се нарекувале: . од времето на Јустинијан I. Името на востанието „Ника“. Основа за научната теорија според која Албанците потекнуваат од Илирите се: - 11 .н.Тит Ливиј 137. 132. Во кој град во Македонија била формирана првата христијанска заедница? . за прв пат во II век го спомнува римскиот историчар: .победувај” 135.126.Деспоти 136.минариња 134.

Самуил: -ја поразиле византиската војска на императорот Василиј Втори 141. Кои од наведените појави се карактеристични за периодот на праисторијата? . Во кое востание против византиската власт учествувал Тихомир? . населението го поделил во четири категории-ФИЛИ според имотната состојба.Тетрархија 142.Праисторија 148.Старо камено време(палеолит) и младо камено време (неолит) 149. Бил реформиран и Советот-БУЛЕ. Како се нарекува периодот кој според материјалот на орудијата што ги употребувале луѓето се дели на камено и метално време? . 147. Во битката кај Трајановата порта.Востание во Македонија во 1040 год.Преспа 145. со Охрид и Дебар и делови од Албанија 140.Во востанието на Петар Дељан во 1040 год.139.Преспа 143. од Велес и Скопје. а се формирал нов Совет на четиристотини 12 . Првата престолнината на македонската средновековна држава се наоѓала во: .Централните делови од Македонија. Атинскиот реформатор Солон бил заслужен за: .го забранил ропството за долг. Петар Дељан бил водач на: . 144. а таквото управање се нарекува: . придонеле да се создаде првата: 150. Кој град станал седиште на Архепископијата за време на Самоиловото царство? . Во востанието против визнатиската власт во 1072 година во помош на Ѓорѓи Војтех од Дукља бил испратен: . западно од реката Вардар.Константин Бодин со 300 војници 146. Словенското племе Берзити ги населувалo: . Четворицата комитопули на почетокот управувале заедно. Развиената писменост и добрата патна структура во персиската империја.

____________________________ 162.н. Христијанството е изедначено со другите религии 13 .ја освоил нивната држава 158.поделена на западно и источно царство 163. Која била главната причина за Првата илирско-римска војна? -Илирското Кралство на Ардијаните била пречка за навлегување на римската држава на Балканскиот Полуостров 155. Што се случило во битката кај Ис? .Пелопонескиот сојуз победил.Победа по многу висока цена за победникот 156. војската на Дариј трети претрпува уште еден пораз 161. лаконизам 152.е. а напред биле поставени стрелци. Како изгледал најдобриот дел од македонската армија. имало и кралска гарда 159.Во 313 год. Што означува поимот пирова победа? . од страните била поставена коњица. Што направил македонскиот крал Филип II за да има подобра контрола врз Тракијците? . Која од наведените карактеристики е специфична за Спарта? .151.Во 333 год. Во времето на императорот Теодосиј I во 395 година римската империја: . по што Спарта доминирала во Хелада 154. пр. Во времето на Константин I Велики: . За која држава единствено се специфични институциите епистат и политарх? . По што е карактеристично владеењето на македонскиот крал Александар I? . Како завршила Пелопонеската војна? . методи и принципи за работа.) копја и штитови.извесен период ја признал врховната персиска власт.Бидејки законите дотогаш се пренесувале усмено 153. Под кое име во хеленските извори се среќаваат Молосите и другите помали племиња кои живееле на територијата на Епир? 157. Зошто атинскиот архонт Дракон донел пишани закони? .спартанско воспитување. гимназии. но истовремено одржувал тајни пријателски односи со Атина 160. врз која се градела целата воена стратегија? -Од 16 реда копјаници со долги (6 м.

Арапски номадски племиња 173. 172.Илирско потекло 166.имала најголема моќ и територијално проширување.Стабилизирање и територијално проширување на римската држава 167.Диоклецијан и Константин Први Велики 168. Што е карактеристично за владењеењето на императорот Трајан? . Какви последици имало освојувањето на Рим од страна на Остроготите во 476 година? .во Рим. Карло Велики бил крунисан за цар на Франкиската држава и Светото Римско Царство. Зашто римската власт извршила административна поделба на територијата на Античка Македонија? . Што е карактристично за државата на Франките во време на владеењето на Карло Велики? .испратил голем број на христијански мисионери во Саксонија. Што е карактеристично за владеењето на Димитар од независното кнежевство Арберија со престолнина во градот Круја ? 174.164. За кого се омажила Косара ќерката на царот Самуил? -За кнезот Владимир 14 . со цел да биде извршено покрстување на Саксонците. . Што се случило по третата пунска војна? -Илирското кралство потпаднало под власт на римската држава 165.за да преставува база за понатамошно освојување на римската војска на исток 170.создадал еден богат културен центар – Дворска академија. . . Што е заедничка карактеристика за Римските императори Константин Велики и Диоклецијан? . Кои истакнати Римски императори имале илирско потекло? . Во кој период Илирите масовно ја прифатиле христијанската религија? -Христијанството во областа на Илирија почнало да се шири во првите неколку века по Христос 169. Што се подразбира под поимот бедуини? .Западното римско царство пропаднало и бил симнат од власт последниот западноримски цар Ромул Августул и е формирано Остроготско кралство 171.

дошла во Индија? -Неиздржливата тешка клима. болестите и долгите воени походи ја истоштиле војската и барала да се врати назад.дипломатијата ?? 185. се поделиле на два дела.е. Што е заедничко за Франкиската држава и за Византија? .175. Неуспехот на востанието на Петар Дељан од 1040/1041 г. Што е заедничко за Спартаковото востание и Пунските војни? -Се воделе против римската држава 183. Што организирала Атина за да ја заштити својата хегемонија пред битката кај Хајронеја (Херонеја)? -Сојуз на градови против Македонија 181.Цивилизации кои први егзистирале на подрачјето на Месопотанија 178. кој бил поткупен од Византијците. Која била улогата на герузијата во Спарта? -Тоа било совет на старци тој објавувал војна и склучувал мир и решавал за други државни работи 180. едните по копно а другата по море се вратиле во Вавилон 182. Што направиле македонските аристократи и управници на градовите по смртта на царот Јован Владислав? -Еден по еден се предале на Византијците 177. Што се случило со македонската војска при нејзиното враќање кон Вавилон откако во 326 година пред н. го ослепел Петар Делјан 176.подпаднале под Источното римско царство 15 . Што е заедничко за териториите на Илирите и Античките Македонци при поделбата на Римската империја во 395 година? . Кои две илирски кралства од периодот на Стариот век се наоѓале на територијата на денешна Албанија? -Кралството на Енхелеите и Ардијаните 179. се должи на: -Алусијан син на последниот македонски цар Јован Владислав. Вавилонците и Асирците? . Што е заедничко за Сумерите._____________________________________________________ 184. Во времето на владетелите Јустинијан I и Карло Велики: .

186.Биле под римска власт 188. Каква заедничка улога имале епистатот и политархот? __________________________________________________________ 191. Што е заедничко за Енхелејското и Таулантското Кралство? .н.Авторот Хомер ._________________________________________________________ 195.Младо камено време 196.се воделе против римската држава 16 . Која заедничка карактеристика ја имаат Египет. а сите со едно име се нарекувале: .Пелопонескиот сојуз на чело со Спарта 193. Што се случило со персиските градови откако биле освоени од страна на Александар III? 190.Биле илирски кралства 198.хиреоглифи 189.е.Тојанската војна 192. Што ги поврзува Илијадата и Одисејата? . секоја година се одбележува: -Денот на просвитителите Св. но со слични симболи. На гробот на св. Кој победил во Пелопонеската војна? . Кои се основните елементи на теоријата за посебноста на Античките Македонци како народ? . За кој период од минатото на човекот се карактеристични припитомувањето на животните и појавата на грнчарството? . Кирил во Рим. Народите во Египет и во Месопотамија пишувале со различни писма. Кирил и Методиј 187. Што се случило по Третата пунска војна? -149-146 г. целосно уништување на Картагина 197. Кина и Вавилон? _____________________________________________________________ 194. Што е заедничко за Македонците и Илирите? . Што е заедничко за Спартаковото востание и Пунските војни? .п.