You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK TANJONG AYER HITAM


TARIKH : HARI : RABU
NAMA GURU : SYUHAILEN BT SAADON MINGGU: : 38
KELAS : TAHUN 4 A MASA : 10.30 am 11.30am
KEHADIRAN : / 12 M/PELAJARAN : TMK
Tajuk / Tema EKSPLORASI MULTIMEDIA
Standard
Kandungan
2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia
Standard
Pembelajaran
2.3 Menggunakan aplikasi penyunting video untuk menghasil dan menyunting
video dalam ormat !.avi" !.#mv atau !.mpeg.
$bjekti Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat %
&. Menggunakan perisian 'indo#s Movie Maker
2. Menggunakan perisian MS Po#erpoint
3. Menghasilkan imej video yang kreati dan inovati
(ktiviti &. )uru menerangkan aplikasi penyuntingan video.
2. )uru tunjuk *ara membinasebuah fail i!e" !en#an $en##una%an a&li%asi
'in!"(s M"ie Ma%e)*
+* Mu)i! $e$bina slai! &e)se$bahan ,an# be)-a.u% RO/OT MULTIMA01234
$en##una%an Mi5)"s"f- Offi5e P"(e)P"in-*
4* Mu)i! #una%an a&li%asi 'in!"(s M"ie Ma%e) un-u% $en#hasil%an i!e"
$en#i%u- %)ea-ii-i $u)i! !an se-e)usn,a #una%an Mi5)"s"f- Offi5e
P"(e)P"in- un-u% $en#hasil%an slai! &e)se$bahan RO/OTMULTIMA01234a
+. )uru membimbing murid menjalankan aktiviti.
,MK Kreativiti dan inovasi" Sains - Teknologi
.ilai % bekerjasama" *ekap dan bijaksana
/ahan /antu
Mengajar
&. Slaid multimedia
2. Komputer
3. Pembesar suara
0. 123
Penilaian dan
Pembelajaran
&. 4asil projek
5eleksi