You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK TANJONG AYER HITAM


TARIKH : HARI : RABU
NAMA GURU : SYUHAILEN BT SAADON MINGGU: : 42
KELAS : TAHUN 4 A MASA : 10.30 am 11.30am
KEHADIRAN : / 12 M/PELAJARAN : TMK
Tajuk / Tema EKSPLORASI MULTIMEDIA
Standard
Kandungan
3.0 Membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear.
Standard
Pembelajaran
3.1 Melakar papan cerita bagi menyediakan persembahan multimedia
interaktif tak linear.
3. Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi
sekurang!kurangnya tiga elemen multimedia.
"bjektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat #
1. Menyatakan langkah!langkah penyediaan persembahan multimedia interaktif
tak liner.
. Melakar papan cerita bagi persembahan interaktif tak linear.
3. Membangunkan persembahan interaktif tak linear yang mengandungi
sekurang!kurangnya tiga elemen multimedia.
$kti%iti 1. Murid menghasilkan persembahan multimedia berdasarkan papan cerita
yang telah dibuat dengan menggunakan sekurang!kurangnya tiga elemen
multimedia
. &uru membimbing murid menjalankan akti%iti.
3. 'uat persembahan kepada rakan!rakan di dalam kelas.
(MK Kreati%iti dan in)%asi* Sains + Tekn)l)gi
,ilai # bekerjasama* cekap dan bijaksana
'ahan 'antu
Mengajar
1. Slaid multimedia . K)mputer 3. Pembesar suara -. ./0
Penilaian dan
Pembelajaran
1. 1asil pr)jek
. Persembahan hasil kerja
2efleksi